KEBUTUHAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT” 1.Konsep Dasar 1.1 Pengertian Cairan dan ele trolit sangat diperl!

an dala" rang a "en#aga ondisi t!$!% tetap se%at. Kesei"$angan &airan dan ele trolit di dala" t!$!% adala% "er!pa an sala% sat! $agian dari 'isiologi %o"eostatis. Kesei"$angan &airan dan ele trolit "eli$at an o"posisi dan perpinda%an $er$agai &airan t!$!%. Cairan t!$!% adala% lar!tan (ang terdiri dari air ) pelar!t* dan +at tertent! )+at terlar!t*. Ele trolit adala% +at i"ia (ang "eng%asil an parti el,parti el $er"!atan listri (ang dise$!t ion #i a $erada dala" lar!tan. Cairan dan ele trolit "as! e dala" t!$!% "elal!i "a anan- "in!"an- dan &airan intra.ena )I/* dan didistri$!si e sel!r!% $agian t!$!%. Kesei"$angan &airan dan ele trolit $erarti adan(a distri$!si (ang nor"al dari air t!$!% total dan ele trolit e dala" sel!r!% $agian t!$!%. Kesei"$angan &airan dan ele trolit saling $ergant!ng sat! dengan (ang lainn(a0 #i a sala% sat! tergangg! "a a a an $erpengar!% pada (ang lainn(a. Cairan t!$!% di$agi dala" d!a elo"po $esar (ait! 1 &airan intrasel!ler dan &airan e strasel!ler. Cairan intrasel!ler adala% &airan (ang $erda di dala" sel di sel!r!% t!$!%- sedang an &airan a strasel!ler adala% &airan (ang $erada di l!ar sel dan terdiri dari tiga elo"po (ait! 1 &airan intra.as !ler )plas"a*&airan interstitial dan &airan transel!ler. Cairan intra.as !ler )plas"a* adala% &airan di dala" siste" .as !ler- &airan intersitial adala% &airan (ang terleta diantara selsedang an &airan trasel!ler adala% &airan se resi %!s!s seperti &airan sere$rospinal- &airan intrao !ler- dan se resi sal!ran &erna. 1.2 Proportion O' Bod( 3l!id Prosentase dari total &airan t!$!% $er.ariasi ses!ai dengan indi.id! dan tergant!ng $e$erapa %al antara lain 1 a.U"!r $.Kondisi le"a t!$!% &.4e5 Per%ati an Uraian $eri !t ini 1 No. U"!r Prosentase 1. Ba(i )$ar! la%ir* 67 8 2. De9asa 1 a.Pria )2:,;: ta%!n* <: 8 $.=anita )2:,;: ta%!n* 7: 8 >. Usia Lan#!t ;7,7: 8 Pada orang de9asa ira, ira ;: 8 $aerat $adann(a ata! 2?> dari TB=,n(a $erada di dala" sel )&airan intrasel!ler?IC3*- sisan(a ata! 1?> dari TB= ata!

1.*. 4odi!" adala% o"!ni asi antara ner.tetapi "es ip!n onsenterasi ion pada tiap. 4!"$er 1 sna& .2.* 1:6-: "ED 112-6 "ED .ar$on dio sida dan asa".!rea.'os'at )HPO.!e.-6 "ED 1.2. Konsenterasi ele trolit dala" &airan t!$!% $er.asa" organi .*.*$i ar$onat )HCO>."!atan negati' %ar!s sa"a dengan #!"la% "!atan.7 8 &airan inta.s!l'at )4O.2.ariasi pada sat! $agian dengan $agian (ang lainn(a."!atan positi'.2. 4odi!" pen(ei"$ang &airan di r!ang ees trasel!ler . @en#aga esei"$angan ali!" di r!ang intrasel .%! !" netralitas listri "en(ata an $a%9a #!"la% "!atan.. "ED a. Ko"posisi dari ele trolit.re"pa%.> Ele trolit Uta"a T!$!% @an!sia Aat terlar!t (ang ada dala" &airan t!$!% terdiri dari ele trolit dan nonele trolit.Kalsi!" )CaBB*. Anion 1 C Klorida )Cl.1 "ED C Kalsi!" )CaBB* 2-7 "ED 2-.es dan "!s&!l!s .*.daging panggang.re"pa%.$asa dengan "en! ar ion %idrigen pada ion sodi!" di t!$!l!s gin#al 1 ion %idrogen di e resi an . 4edang an ele trolit t!$!% "en&a !p natri!" )NaB*ali!" )KB*. "ED : C @agnesi!" )@g BB* 1-7 "ED 1-. Kation 1 C 4odi!" )NaB* 1 .es . Non ele trolit adala% +at terlar!t (ang tida ter!rai dala" lar!tan dan tida $er"!atan listri . @engat!r ontrasi )polarissasi dan repolarisasi* dari "!s&le dan ner.* :-7 "ED :-7 "ED 1 "ED C Protein 1-2 "ED :-2 "ED . Kation 1 C Natri!" )NaB* 1.ele trolit t!$!% $ai pada intarsel!ler "a!p!n pada plas"a terin&i dala" ta$el di $a9a% ini 1 No. @e"$ant! proses esei"$angan asa". "ED >1 "ED 2. Ele trolit E strasel!ler Intrasel!ler Plas"a Interstitial 1.o sigen.as !ler dan 1.* 26-: "ED 2E-> "ED 1: "ED C 3os'at )HPO. Kation $erle$i% di r!ang e strasel!ler .seperti 1 protein.gl! osa.2: 8 dari $erat $adann(a $erada di l!ar sel )e strasel!ler* (aig ter$agi dala" 17 8 &airan interstitial."agnesi!" )@gBB*. C Potassi!" )KB* 1 . Kation $erle$i% di r!ang intrasel!ler .tiap $agian $er$eda.* 2-: "ED 2-: "ED 11 "ED C 4!l'at )4O.Klorida )Cl. "ED C Bi ar$onat )HCO>.-: "ED 1>6-: "ED 1: "ED C Kali!" )KB* 7-: "ED .2 8 transel!ler.