Energetska neovisnost hrvatskih otoka Energetski neovisni otoci u Hrvatskoj – san ili stvarnost? 11. studenoga 2013.

/ Autori: Robert Pašičko, Mak Đukan i Mislav ira! "#$%P &rvatska' Mogu li (rvatski oto!i sli)editi dobre *ri+)ere euro*ske *rakse te *ostati energetski neovisni oto!i, ko)e su *re*reke na to+ *utu, a ko)a uloga lokalnog stanovništva neke su od te+a o ko)i+a )e oko osa+deset sudionika ras*ravl)alo na +e,unarodno) kon-eren!i)i 100. obnovl)iva energi)a na oto!i+a / va0nost ukl)učivan)a gra,ana kro1 energetske 1adruge odr0ano) od 12. do 13. listo*ada 2013. na otoku rku. %a )e takav ra1vo) +ogu4, sudioni!i+a )e *oka1ano na *ri+)eru škotskog otoka Eigg, š*an)olskog otoka El Hierro, otoka Samsø u %ansko) te 5i-nos u 6rčko). 7iše *uta ti)eko+ kon-eren!i)e naglašeno )e da *riča o obnovl)ivo) energi)i ne+a s+isla be1 ukl)učivan)a lokalnog stanovništva. %obrobiti 1a lokalnu 1a)edni!u su višestruke: stvaran)e novi( i1vora *ri(oda, uštede na troškovi+a energi)e, ra1vo) lokalne 1a)edni!e te *o1itivan ut)e!a) na turi1a+ kro1 1eleno brendiran)e. Me,uti+, *ut do energetski ne1avisni( lokalni( 1a)edni!a u &rvatsko) *un )e *re*reka na ko)e su u*o1orili do+a4i stručn)a!i Robert Pašičko i Mak Đukan i1 #$%P8a te do+a4in Zdenko Kirinčić i1 9nergetske 1adruge :tok rk . $a)ve4a 1a*reka ra1vo)a energetski( 1adruga odnosi se na ad+inistra!i)u, *ro+)en)ivu 1akonsku regulativu, *osebno u *odruč)u uvo,en)a kvota 1a *ro)ekte obnovl)ive energi)e te *ro+)en)ive !i)ene *oti!a)ni( tari-a. 5*orna )e 1akonska odreba o 1abrani gradn)e v)etroelektrana na oto!i+a te *osto)e4e kvote 1a gradn)u -otona*onski( sustava. ;edan od *rvi( koraka *re+a energetski neovisni+ 1a)edni!a+a )e +obili1a!i)a lokalnog stanovništva te n)i(ovo sna0ni)e ukl)učivan)e u energetske 1adruge kako bi se ri)ešio t1v. not in +< ba!k<ard sindro+. =>it energetski( 1adruga su l)udi, +orate se sa+i *okrenuti )er to 1a vas ne4e na*raviti ni vlada, ni *rivatni investitori?, istaknuo )e )edan od sudionika kon-eren!i)e Paul Phare i1 škotske 1adruge 9nerg<@All. #1i+a)u4i u ob1ir ne*ovol)ne 1akonske odredbe, sadašn)e i budu4e energetske 1adruge u &rvatsko) trebale bi se -okusirati na )ednostavno i1vedive *ro)ekte ko)i nose na)+an)i -inan!i)ski ri1ik: *ro)ekte ugradn)e solarni( kolektora1a dogri)avan)e vode. : reali1a!i)i slo0eni)i( *ro)ekata kao što su bio*lin, bio+asa, -otona*onske elektrane i v)etroelektrane +o0e+o govoriti u sredn)e+ roku kad 1akonski okvir bude išao u *rilog takvo) vrsti *ro)ekata. $eovisno o kakvi+ *ro)ekti+a )e ri)eč, uvi)ek se *ostavl)a *itan)e n)i(ovog -inan!iran)a. Aako -ondovi 9# *ru0a)u velike +ogu4nosti, n)i(ovo korišten)e *odra1u+i)eva +nogo ad+inistra!i)e i 1nača)nu ra1inu organi1a!i)ski( s*osobnosti te se *re*oruču)u tek kada 1adruge us*i)u u reali1a!i)i ini!i)alnog

sa+o-inan!iranog *ro)ekta. ako )e ob)asnio Erik hristensen i1 danske 1adruge Middlegrunden, l)udi u 1adruga+a volontira)u te )e ludost očekivati da 4e se baviti birokra!i)o+. :dličan *ri+)er -inan!iran)a energetski( *ro)ekata dola1i u*ravo i1 %anske, gd)e )e v)etroelektrana Middelgrunden -inan!irana *roda)o+ ud)ela u *ro)ektu gra,ani+a %anske. $a ta) način *riku*l)eno )e čak B0 *osto uku*ne investi!i)e u vri)ednosti @0 +ili)una eura. 5ličan +odel -inan!iran)a gd)e lokalna 1a)edni!a ula0e nova! u 1a)edničke 1adru0ne *ro)ekte +ogu4e )e *ri+i)eniti i u &rvatsko), *ri če+u )e va0no osigurati *ristu* ra1ličiti+ -inan!i)ski+ instru+enti+a kao što su dona!i)e, krediti, investi!i)ski -ondovi, 1adru0ne banke i drugo. 5udioni!i kon-eren!i)e slo0ili su da )e ra1vo) energetski( 1adruga u &rvatsko) ne+ogu4 be1 *o)ednostavl)ivan)a ad+inistra!i)e i i1+)ena *ore1ne *olitike. onkretne +)ere *redlo0ene na kon-eren!i)i ukl)uču)u: oslobo,en)e od *ore1a na reinvestiranu dobit 1adruge. Me,u *redlo0eni+ +)era+a )e i ustu*an)e *rava lokalni+ 1a)edni!a+a na udio u :A9 *ro)ekti+a vri)ednosti ve4e od 2 +ili)una kuna te osigurati kvote 1a *ro)ekte :A9 u vlasništvu energetski( 1adruga. Cako,er, tu )e i i1+)ena 1akonske odredbe o 1abrani gradn)e v)etroelektrana na oto!i+a )er bi se ti+e *otaknuo gos*odarski rast i otvarila nova radna +)esta na oto!i+a. :tok rk i1abran )e kao do+a4in kon-eren!i)e )er )e na*redan u odnosu na ostatak &rvatske u *ogledu u*ravl)an)a energi)o+ i ot*ado+n te )e na dobro+ *utu da u budu4nosti bude energetski neovisan otok. &o4e li ostali sli)editi ova) *ri+)er ovisi na)više o n)i+a sa+i+aD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful