SENARAI TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN/PENASIHAT PERSATUAN

1. 2. 3. 4. !. #. $. *. +. 1-. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas se erti terkandung dalam Perlembagaan. Meran"ang aktiviti tahunan dengan kerjasama elajar. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang diteta kan. Meran"ang strategi untuk eningkatan ke"emerlangan %adan %eruniform& 'elab(Persatuan dan 'elab )ukan(Permainan. Memastikan engurusan kewangan dan harta benda( eralatan diurus dengan baik. Memastikan Minit Mesyuarat dan ,a oran Aktiviti disedia dan difailkan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian )eragam& 'elab Persatuan dan 'elab )ukan( Permainan ke ada Pengetua(.uru %esar atau %adan /nduk. %ertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan ke ada ahli0ahli. Mengurus enyertaan ahli0ahli dalam kegiatan di eringkat sekolah(1on(daerah(negeri dan kebangsaan dengan baik. Mengiringi ahli dalam lawatan atau rojek yang dijalankan . %ertanggungjawab men"atat englibatan dan en"a aian ahli. Menandatangani %uku 'ehadiran Ahli. Menghadiri erjum aan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Menentukan Pa an 'enyataan digunakan dengan se enuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Men"adangkan nama ahli yang layak menerima )ijil Penghargaan ke ada Jawatankuasa 'okurikulum )ekolah. %ekerjasama dengan ihak sekolah dalam menjayakan sesuatu rogram.

11. 12. 13. 14. 1!. 1#. 1$. 1*. 1+. 2-.

.uru %esar dari semasa ke semasa.21. Menjalankan tugas0tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua(.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful