RECIKLAŽA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

Rušenje postojećih zgrada i infrastruktura nudi društvu šansu da povrati zarobljenu energiju građevine – resurse originalno korištene u proizvodnji materijala i konstrukciji same građevine. U područijima sa dobrim recikla nim tr ištima! eksperti smatraju da se čak do "# posto materijala neke građevine predviđene za rušenje mo e reciklirati. $ak i u oblastima sa nerazvijenim tr istem! smatra se da se #% posto mogu reciklirati kroz programe upravljanja otpadom. &akvi programi zahtevaju marljivost u preciznom procenjivanju svih proizvoda u građevini koji su dostupni za recikla u! i naporan rad u pronala enju tr išta za njih. 'roizvođači sve više koriste reciklirani postpotrošački otpad u novim proizvodima. (konomske i marketinške prednosti korišćenja recikliranog sadr aja su glavni pokretači ovih aktivnosti. )zvođači su ti koji mogu promovisati veću upotrebu recikliranog sadr aja u građevinskim materijalima tako što će sami kupovati takve proizvode.

! proizvedeno je od otpadnog čelika. )ndustrija asfalta u *+. Recikla om svake tone otpadnog čelika uštedi se <!# tona gvozdene rude! %!# tone uglja! a tu su i uštede na račun transportnih troškova. OPEKA.a bi se to postiglo! dekonstrukcija građevine je imperativan zahtev. 4sim toga! proizvodnja čelika recikla om otpadnog čelika zahteva oko "%. . 5a primer! u 6olandiji gde su stroge mere za zaštitu ivotne sredine! recikla a ove frakcije je dobro ustanovljena dok je u 7rčkoj jos u fazi razvoja. .ASFALT Recikliranje asfalta je logičan i praktičan način da se očuvaju ograničene količine sirovina i da se smanje troškovi izgradnje i očuvanja postojećih asfatiranih površina. čelika! u 5emačkoj npr. 7rađevinski drvni otpad mo e biti refabrikovan u visoko isplative proizvode kao što su ploče srednje gustine čestica ili iverice ili čak u drvenu plastiku koja sadr i visoki udeo recikliranih materijala. 5a primer! novi arhitektonski trend u 8erlinu je da se fasadne opeke ponovo koriste u novj gradnji.anas je ova grana metalske industrije veoma zavisna od otpadnog čelika. 4va praksa je normalna u nekoliko 0emalja $lanica već dugo godina. 0ahtevi za asfaltom u svetu će prema očekivanjima rasti za 1!2 posto svake godine. . CREP I KERAMIKA 3eliki deo keramičkog građevinskog otpada je pogodan da se izmrvi i reciklira kao zamena za prirodne agregate u nekim manje zahtevnim primenama kao što je bazna podloga za gradnju puteva. )ste godine! u čeličanama je proizvedeno priblično #!/ miliona tona livenog čelika. manji utrošak energije u odnosu na obradu prirodnih sirovina. godini! :1. *kidanje crepova i skladištenje za ponovnu upotrebu nije te ak zadatak a i opeke koje ostaju nakon projekata gradnje se mogu usmeriti na ponovnu upotrebu u novoj izgradnji. *a aspekta recikla e! čelik je idealan materijal pošto se u postupku recikla e ne degradiraju njegova svojstva! odnosno ne gubi na kvalitetu. DRVO U proteklih nokoliko godina! recikla a drveta je do ivela unapređenja zajedno sa razvojem kompanija koje su posvećene tom poslu.-u reciklira godišnje oko ./ miliona tona materijala godišnje! što je više nego duplo recikliranog papira! stakla! plastike i aluminijuma zajedno. ČELIK U 1%%%. 9eđutim ovi materijali su često kontaminirani što mo e pokrenuti nekoliko pitanja.

.+3).U? . 34=5)> 6+=.