Име и презиме _______________________________дата _____________ одд.

________
КОНТРОЛНА ЗАДАЧА: Материјалите и енергијата во природата
1. Материјалите се делат на ___________________ и _____________________ .

/2

2. Материјалите може да бидат во ____________, __________ и ________________ состојба.

/3

3. Наброј барем 5 особини на материјалите! _____________________________________________
_________________________________________________________________________________ /5
4. Што е еластичност? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2
5. Мешавините настануваат со ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2
6. Енергија е ______________________________________________________________________ /2
7. Дали водата и воздухот се материјали? (заокружи)
ДА

НЕ

/1

8. Што е рециклажа? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2
9. Што знаеш за хартијата? ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /3
10. Најголем извор на светлина и топлина на Земјата е _________________ .

/1

11. На човекот најмногу енергија му дава ______________________ .

/1

12. Енергијата може да биде: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /3
13. Какви се деновите во лето, а какви во зима? __________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2
14. Сонцето ни дава __________________ и _________________ енергија.

/2

15. Големината на сенката зависи од: - ______________________________________________________________________________ - ____________________________________________________________________________ - ____________________________________________________________________________/3 18. Каква е бојата на светлината? ______________________________________________________ _________________________________________________________________________________ /2 19. Во кој дел од денот е потопло. /1 Бодовна скала од 0 – 10 ( 1 ) од 11 – 22 ( 2 ) од 23 – 30 ( 3 ) од 31 – 38 ( 4 ) од 39 – 45 ( 5 ) Освоени бодови ________ Оцена _________ Наставник ______________ Родител ___________ . а во кој дел поладно и зошто е тоа така? ___________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ /5 16. Сенка се создава __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________/3 17. Виножитото има _______ бои.