PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: DIACONU CLARISA-ILEANA ŞCOALA: ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 2 CARACAL DATA: 14. 06. 2013 CLASA: A VI- A A ARIA CURRICULARǍ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE OBIECTUL: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SINTAXA TITLUL LECŢIEI: SINTAXA FRAZEI TIPUL LECŢIEI: LECŢIE DE FORMARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI COMPETENŢE SPECIFICE: 1.2. sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context; 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii; 3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare); 4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie. COMPETENŢE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 1. sǎ despartă o frază în propoziţii; 2. să stabilească felul propoziţiilor după înţeles; 3. să găsească elementul regent al unei propoziţii subordonate; 4. să stabilească relaţia dintre propoziţii. STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. METODE ŞI PROCEDEE: se vor folosi, alternativ sau combinat metode şi mijloace precum: învăţarea prin descoperire, lucrul cu manualul, conversaţia euristicǎ, dialogul;

1

2.

FORME DE ORGANIZARE: activitate frontalǎ, alternativǎ cu activitatea

independentǎ şi individualǎ, lucrul în grupe sau în perechi.

3.
4.

MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT: manual, tabla, creta, fişe de lucru. RESURSE: - capacităţile receptive şi emoţionale ale elevilor ; - cunoştinţele lor anterioare; - timp de lucru : 50 de minute. BIBLIOGRAFIE:

1. Limba şi literatura română , manual de clasa a VI-a, Elena Mazilu-Ionescu, Valentina Jercea, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011.

SCENARIUL DIDACTIC
ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI FORME DE ORGANIZARE RESURSE MATERIALE ŞI PROCEDURALE

Profesorul salutǎ elevii, verificǎ dacǎ sunt absenţi, MOMENT organizeazǎ clasa şi ORGANIZATORIC asigurǎ climatul 7’ necesar desfăşurării în condiţii bune a activităţii. Profesorul verificǎ tema pentru acasă. Profesorul scrie pe tablă două propoziţii şi două fraze şi le CAPTAREA cere elevilor să ATENŢIEI menţioneze cuvântul 8’ determinat de părţile de propoziţie şi respectiv de propoziţiile subliniate. Profesorul notează la ANUNŢAREA tablă titlul noii lecţii SUBIECTULUI şi enumeră LECŢIEI ŞI competenţele vizate. ENUMERAREA OBIECTIVELOR 2’

Elevii se pregǎtesc pentru începerea lecţiei.

Frontal

Conversaţia Caietele elevilor

Elevii corecteazǎ greşelile. Elevii sunt atenţi la explicaţiile profesorului.

Frontal Frontal Explicaţia Conversaţia

Elevii noteazǎ în caiete titlul lecţiei.

Frontal

Conversaţia Caietele elevilor

2

CONDUCEREA ÎNVĂŢĂRII 20’

Profesorul reactualizează cunoştinţele anterioare despre sintaxa frazei. În functie de cele amintite, profesorul face la tablă o schemă. Profesorul intervine şi cere elevilor să identifice cuvintele de al căror sens depinde înţelesul propoziţiilor subordonate. Profesorul le explică elevilor noţiunea de element regent şi de propozitie regentă. Profesorul explică elevilor faptul că între propoziţiile unei fraze există două feluri de raporturi sintactice : de coordonare şi de subordonare.

Frontal

Conversaţia euristică

După actualizarea cunoştinţelor necesare , elevii au de analizat o frază: de identificat predicatele, de încercuit elementele de legătură dintre propozitii, de împărţit fraza în propoziţii şi de numerotat, de identificat felul propozitiilor după înţeles şi după relaţia dintre ele. Elevii sunt solicitaţi să realizeze schema frazei şi să precizeze raporturile dintre propoziţii. Elevii rezolvă în paralel cu explicaţiile profesorului.

Problematizarea

Descoperirea Explicaţia

Explicaţia

Descoperirea

Profesorul împarte ASIGURAREA câte o fişă de lucru FEED-BACK-ULUI elevilor. Fişa conţine 10’ exerciţii cu itemi de completare care au rolul de a actualiza şi de a fixa noţiuni de sintaxă a propozitiei precum: definiţia propoziţiei, clasificarea propozitiilor. (Anexa 1) Profesorul le cere elevilor să sublinieze predicatele, să găsească elementele de legătură şi să delimiteze propoziţiile din frază.

Individual

Conversaţia euristică Explicaţia Problematizarea

Frontal

3

Dupǎ realizarea sarcinilor propuse, profesorul va face aprecieri în legaturǎ cu calitatea şi nivelul activitǎţii.
TEMĂ PENTRU ACASĂ:

ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI 3’

Profesorul le dǎ Elevii sunt atenţi la elevilor ca activitate explicaţiile independentǎ profesorului. exerciţiul 7, pagina 216 din manual. Elevii primesc apoi o fişǎ de autoevaluare prin care trebuie să realizeze evaluarea activităţii desfăşurate.(Anexa 2)

Individual

Fişa de autoevaluare

4

ANEXA 1

FIŞĂ DE LUCRU
1. Propoziţia este ...................................................................................................................... 2. Fraza este .............................................................................................................................. 3. Într-o frază propozitiile se leagă între ele prin ....................................................................... 4. Propoziţia principală este propoziţia care ......................................................................... ................................................................................................................................................... 5. Propoziţia secundară este propoziţia care .......................................................................... ................................................................................................................................................... 6.Propoziţia regentă este ....................................................................................................... 7. Se dă următorul text :

“Şi-mi aduc aminte că totdeauna trebuia să mormăiesc singur, să spun câte o ghiduşie ca să izbucnească în râs cineva... “ ( M. Sadoveanu - „Domnu’ Trandafir”) Cerinţe: subliniază predicatele; încercuieşte elementele de relaţie (cuvintele de legătură) dintre propoziţii ; împarte textul în propoziţii şi numerotează-le; precizează felul propoziţiilor ( principale sau subordonate) şi cuvintele determinate de propoziţiile subordonate realizează schema frazei;

5

ANEXA 2

EVALUARE FORMATIVĂ

Desparte în propoziţii frazele de mai jos şi indică felul acestora (principale, subordonate): Am dorit să fac o excursie cu bicicleta prin împrejurimi şi am plecat împreună cu prietenii mei, care au primit propunerea mea cu bucurie. Am făcut un scurt popas în pădure şi apoi am mers spre satul unde locuiesc bunicii lui Dan.

6

EVALUARE FORMATIVĂ

Desparte în propoziţii frazele de mai jos şi indică felul acestora (principale, subordonate): Am dorit să fac o excursie cu bicicleta prin împrejurimi şi am plecat împreună cu prietenii mei, care au primit propunerea mea cu bucurie. Am făcut un scurt popas în pădure şi apoi am mers spre satul unde locuiesc bunicii lui Dan. EVALUARE FORMATIVĂ Desparte în propoziţii frazele de mai jos şi indică felul acestora (principale, subordonate): Am dorit să fac o excursie cu bicicleta prin împrejurimi şi am plecat împreună cu prietenii mei, care au primit propunerea mea cu bucurie. Am făcut un scurt popas în pădure şi apoi am mers spre satul unde locuiesc bunicii lui Dan.

EVALUARE FORMATIVĂ Desparte în propoziţii frazele de mai jos şi indică felul acestora (principale, subordonate): Am dorit să fac o excursie cu bicicleta prin împrejurimi şi am plecat împreună cu prietenii mei, care au primit propunerea mea cu bucurie. Am făcut un scurt popas în pădure şi apoi am mers spre satul unde locuiesc bunicii lui Dan.

EVALUARE FORMATIVĂ Desparte în propoziţii frazele de mai jos şi indică felul acestora (principale, subordonate): Am dorit să fac o excursie cu bicicleta prin împrejurimi şi am plecat împreună cu prietenii mei, care au primit propunerea mea cu bucurie. Am făcut un scurt popas în pădure şi apoi am mers spre satul unde locuiesc bunicii lui Dan.

7

Related Interests