Tingkah laku Bermasalah

PENGENALAN Kebelakangan ini tingkah laku bermasalah menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat umum. Nampaknya tingkah laku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dan aktiviti kehidupan seharian individu. Tingkah laku bermasalah juga memberi kesan yang buruk dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Umumnya , sekolah rendah merupakan tapak utama asas pendidikan. Dari sini, kanakkanak dibentuk mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian endidikan !alaysia. "uru memainkan peranan utama membentuk keperibadian tingkah laku murid-murid semasa berada di sekolah. #elain dari tanggungja$ab ibu bapa, guru adalah orang yang penting dalam menghasilkan insan yang sempurna dalam pendidikan. Dengan bertambahnya bilangan anggota masyarakat yang berpendidikan moden, sikap yang tidak mementingkan kanak-kanak ini telah beransur berubah. Kanak-kanak pada hari ini telah diberikan perhatian serius secara keseluruhan dari segi emosi, jasmani dan rohani. %bu bapa sudah mula pandai melayan pertanyaan anak-anak, memba$a mereka makan bersama, berbincang serta memberi peluang kepada anak-anak memberi pendapat dan pandangan dan memberi mereka kebebasan memilih atau membuat keputusan asalkan tidak memudaratkan diri dan keluarga. erkembangan sikap ini telah memberikan kesan positi& dalam dunia kehidupan kanak-kanak supaya ia dapat menghasilkan satu generasi yang lebih akti&, berani dan mahu tampil ke hadapan untuk bertanding lebih gigih dalam kehidupan masyarakat. !asalah tingkah laku sememangnya sering dihadapi oleh guru-guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Bukannya mudah untuk menguruskan masalah tingkah laku di kalangan murid-murid. 'dakalanya ia dapat dika$al dan ada kalanya ianya seperti barah yang boleh menyebabkan lumpuhnya proses pembelajaran di dalam bilik darjah. (ang pasti, tanggungja$ab seorang guru di sekolah amat berat sekali. Bak kata pepatah ) Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul ). %tulah hakikat tugas seorang guru di sekolah. 'pabila berlaku salah laku di kalangan murid-murid, maka guru akan dipersalahkan dan jari dituding ke arah guru.

1

Tingkah laku Bermasalah

PENGERTIAN TINGKAH LAKU BERMASALAH Kanak-kanak yang menghadapi masalah tingkahlaku tidak boleh menyesuaikan dirinya dengan kelakuan-kelakuan yang diterima oleh masyarakat dan selalunya keadaan ini menjejaskan keadaan pelajarannya, keupayaan untuk belajar dan perhubungannya dengan orang lain. Di dalam bahasa %nggeris, tingkah laku bermasalah disebut sebagai * abnormal behavior * iaitu tingkah laku yang terkeluar dari nilai dan norma masyarakat. Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal yang la+imnya dipersepsi, dirasai, dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. !ohd Na+ar !ohamad , -../ 0 mentakri&kan tingkah laku bermasalah individu sebagai tingkah laku yang menggangu perjalanan kehidupannya. !enurut 1obert 2 3oody di dalam bukunya berjudul * The #chool and the Behaviour roblem 4hild * menyatakan semua tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan ragam. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan suasana pembelajaran. Keadaan begini selalu menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar dan berhubung dengan orang lain. Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan kelicinan atau keberkesanan pengajaran dan pengajaran khasnya di dalam bilik darjah. Tingkah laku bermasalah boleh berupa negati& atau positi&. (ang pastinya tingkah laku bermasalah ini boleh memba$a kesan yang tidak baik atau memudaratkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. 5leh yang demikian, adalah menjadi tanggungja$ab seorang guru mengenalpasti murid-murid yang bertingkah laku bermasalah di dalam kelasnya agar strategi atau teknik tertentu dapat digunapakai bagi memastikan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dapat berjalan dengan lancar serta berkesan.

2

 Keta$a kuat 7 keta$a dengan suara yang nyaring dan kuat tanpa menghiraukan orang yang berada di sekelilingnya 3 . Bergerak sesuka hati 7 suka keluar masuk kelas tanpa kebenaran.  ergantungan lebihan 7 terlalu mengharapkan pertolongan atau bantuan dari orang lain terutama ibu bapa atau orang yang rapat dengannya. menunjukkan reaksi bimbang. disrupti& 0 6 Tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan orang lain. tiada keyakinan diri.   2iperakti& 7 kelakuan atau bertingkah laku yang tersangat agresi& Kelakuan nakal 7 suka menggangu ka$an-ka$an. banyak bercakap . teragak-agak memberi pendapat atau idea. sikap rendah diri yang terlalu tinggi. perasaan malu pada ka$anka$an  Tingkah laku !ang mengganggu . melakukan aktiviti yang disukai bila-bila masa. berjalanjalan di dalam kelas semasa sesi pembelajaran berlaku. tidak yakin pada kebolehan diri.  Kebimbangan 7 sentiasa berasa takut. sering menggangap orang lebih baik dari dirinya  engasingan diri 7 tidak suka bergaul atau berkomunikasi dengan ka$anka$an. bergantung 0 6 Tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan diri. Tingkah laku Bermasalah Negati Tingkah laku bermasalah negati& merangkumi 6 Tingkah laku !ang menghalang .Tingkah laku Bermasalah TINGKAH LAKU BERMASALAH Tingkah laku Bermasalah dapat dikategorikan kepada dua bahagian iaitu 61. tidak boleh berdikari  engunduran diri 7 malu untuk menunjukkan kebolehan. membuli atau menyakat ka$an-ka$an sekelas. terlalu manja.   Bising 7 menganggu ketenteraman bilik darjah.

ia lebih di&okuskan kepada masalah disiplin. tidak dapat dibentuk dan tidak stabil. -. sekolah dan masyarakat.  . mela$an.9: 0. Di dalam sebuah sekolah. kumpulan yang ditakuti atau digeruni oleh murid-murid lain. bertindak membuli atau menakut-nakutkan murid-murid lain.</ 0 menyatakan baha$a setiap individu bertanggungja$ab terhadap perlakuannya sendiri. mencari pasal dengan mana-mana murid terutama rakan sebaya.Tingkah laku Bermasalah  'gresi& secara lisan 8 &i+ikal 7 menggunakan kata-kata kasar.  Tingkah laku anti s"sial . menggores atau menconteng meja. mematahkan alat pengepam tandas. Tingkah laku murid sebegini harus diberi perhatian khusus oleh guru-guru rendah kerana bibit-bibit jenayah pada peringkat ini jika dibiarkan akan menular dan merebak dan menjadi masalah besar pada peringkat akan datang. Tingkah laku anti-sosial lebih menjurus kepada masalah tingkah laku berbentuk jenayah. marker atau tapak kaki. -. pensil. distrukti& 0 6 Tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan diri.andalisme 7 suka merosakkan harta benda a$am seperti menconteng dinding menggunakan pen. !urid-murid berkemungkinan menjadi tidak berdisiplin kerana mengikut 4 .  ermusuhan nyata 7 suka bergaduh. tidak sopan !engikut Despert .   Kumpulan liar 7 terlibat dengan kumpulan tidak bermoral Klik 7 mempunyai hubungan dengan beberapa orang yang mempunyai perangai atau tabiat yang sama tetapi lebih kepada tingkah laku tidak baik  "eng 7 menubuhkan kumpulan tertentu di dalam sekolah. kanak-kanak yang mempunyai masalah emosi * neurotic * atau * psychotic dapat dikenali melalui gaya kelakuannya yang jahat. kurang ajar. lucah. memecahkan kerusi atau meja di dalam bilik darjah. !enurut Duke . ingkar. bertumbuk. berla$an. selalu membuat salah.

Tingkah laku $ermasalah P"siti Tingkah laku bermasalah positi& merangkumi 6 Tingkah laku ingin tahu 7 sikap ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu perkara yang dilihat  Tingkah laku %e&at $ela'ar 7 cepat menangkap atau * catch up * sesuatu perkara yang baru dipelajari. iaitu apa yang dikatakannya sebagai ) the potential influence of student’s free will ).Tingkah laku Bermasalah kehendak-kehendak diri mereka sendiri tanpa sebarang pengaruh dari luar. 5 . #. dapat mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat  Tingkah laku &intar %er(as 7 sentiasa cepat dan pantas apabila menggunakan otak dan ber&ikir  Tingkah laku &r"akti 7 sentiasa menunjukkan kesungguhan atau sikap maju ke depan berbanding ka$an-ka$an yang lain Tingkah laku bermasalah ini dapat digambarkan memalui rajah di ba$ah ini 6Tingkah =aku Bermasalah Tingkah =aku Bermasalah Negati& Tingkah =aku bergantung disruptif distruktif ingin tahu Tingkah =aku Bermasalah ositi& Tingkah =aku cepat pintar proaktif belajar cerdas Tingkah laku merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. terdapat beberapa ciri-ciri kanak-kanak yang bermasalah dalam tingkah laku seperti di ba$ah 6 • #uka menakut-nakutkan kanak-kanak yang lebih kecil atau lebih muda dari mereka. #elain dari tingkah laku bermasalah yang diterangkan di atas.

</ 0 menyatakan baha$a setiap individu bertanggungja$ab terhadap perlakuannya sendiri. 1ahman .9A 0 baha$a rumah adalah kilang menghasilkan peribadi manusia..menyatakan antaranya adalah seperti berikut 6 )akt"r *iri Muri( !enurut Duke . iaitu apa yang dikatakannya sebagai ) the potential influence of student’s free will ). -.Tingkah laku Bermasalah • • • • • • • • • • • !encederakan kanak-kanak atau rakan sebaya mereka #uka mencari gaduh atau pasal dengan ka$an-ka$an #ering bercakap bohong atau bercakap besar !elakukan kegiatan negati& seperti mencuri. -.  )akt"r Keluarga !engikut arsona . -.@@ 0 apabila murid-murid tidak berminat dalam mata pelajaran tertentu dan guru pula tidak menarik minat mereka maka murid-murid tersebut akan hilang semangat belajar dan akan melakukan apa jua yang telintas dalam &ikiran mereka. menghisap rokok #uka menyakiti hati ka$an-ka$an !enjahanamkan harta benda Tidak duduk diam #uka terjerit-jerit dan menjerit apabila bercakap Tidak mendengar arahan atau kata dari orang tua anas baran Tidak menyiapkan kerja rumah atau tugasan yang diberi . !engikut 1abven . !urid-murid berkemungkinan menjadi tidak berdisiplin kerana mengikut kehendak-kehendak diri mereka sendiri tanpa sebarang pengaruh dari luar. -.: 0 di dalam artikelnya bertajuk )Beberapa andangan dan endapat Berkaitan unca-punca Timbul !asalah Tingkah =aku> . 1obert 2 3oody 6 The school and the behaviour problem child 0 !enurut 2ussein !ahmood dan Kamaruddin 'bd. 6?urnal Kementerian endidikan !alaysia. 6 . ?ika ibu bapa gagal memproses anak-anak mereka di kilang ini maka hasilnya ialah anak-anak yang tidak bermoral.

Tingkah laku Bermasalah Kajian-kajian #andstorm .9D 0 dan 3hyte . #ekolah yang besar atau keadaan bersesaksesak mempunyai pertalian yang disigni&ikan dengan masalah tidak berdispilin . #ai+ sekolah juga memberi kesan kepada murid.  )akt"r Sek"lah !arimuthu .9B 0 dan Bee .  )akt"r Mas!arakat Thrasher . -. -. 4ombs.AD 0 mengatakan apabila salah laku itu sudah menjadi kebudayaan kecil . sub-culture 0 di sesuatu ka$asan itu maka individu-individu di dalamnya akan menyesuaikan diri dengan keadaan itu.9: + mendapati keadaan dalam kelas yang tidak dikelolakan dengan baik akan menimbulkan disiplin kerana keadaan demikian akan menimbulkan $atak yang kurang baik di kalangan murid. -. Balley. -. -. -.</ 0 mendapati baha$a masalah besar yang dihadapi oleh pelajarpelajar adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah dan keluarga.@.</ 0 menjelaskan terdapat perhubungan rapat di antara keadaan keluarga yang kucar kacir dengan perlakuan-perlakuan salah laku di kalangan generasi muda. -.<B 0 dan K Kandiah . !enurut 2ussein !ahmood .9< 0. 7 .<B + mengenai ) ?evenile DelinCuency * mengesahkan baha$a hasil dari kajian mendapati pesalah laku bermasalah datangnya dari rumahtangga yang serba kekurangan. !aslo$. Kajian 2arbans Kaur .@: 0 menunjukkan baha$a perasaan ketegangan akan terluah sebagai perlakuan salah penyesuaian yang dilakukan di rumah dan di sekolah. -. -. Kelly dan 1ogers . -.dan 1eynolds. -.@@ 0 !enurut Dunhill . -.

.......... terpencil.....  #uasana persekitaran rumah yang kurang selesa 7 sai+ rumah...............*I)IKASI TINGKAH LAKU M"(i ikasi Tingkah laku =angkah-langkah yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah tingkah laku yang negati& kepada positi&.. )akt"r... %a sesuai untuk mengatasi masalah sama ada negati& atau positi&............ akt"r !ang men!e$a$kan tingkah laku $ermasalah (alam $ilik (ar'ah -......... cara penyampaian guru yang monotone dan sukar di&ahami oleh murid Dunhill ... bilangan ahli... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... keadaan pembelajaran kelas yang tidak dikelolakan dengan baik akan menyebabkan murid bosan dan tidak dapat menumpukan perhatian dengan minat terhadap mata pelajaran yang diajar... -0 B0 engekalan dan peningkatan tingkah laku yang diingini engurangan dan pelupusan tingkah laku yang tidak diingini... kemudahan  #uasana persekitaran sekolah yang kurang konduksi& 7 berhampiran ka$asan pembinaan.9: 0................. 'ntara langkah-langkah sistematik ialah 6        !engenal pasti tingkah laku negati& yang perlu diubah !enetapkan matlamat !enentukan strategi bertindak !erancang prosedur atau plan bertindak !elaksanakan strategi mengikut plan bertindak !enilai keberkesanan dan mengubahsuai rancangan jika perlu !emsstikan pencapaian matlamat yang telah ditetapkan !odi&ikasi tingkah laku ini merupakan cara menguruskan bilik darjah....$'ekti m"(i ikasi tingkah laku muri( ialah -........Tingkah laku Bermasalah PENGERTIAN M...... tiada kemudahan asas  'ktiviti pengajaran dan pembelajaran membosankan 7 alat bantu mengajar yang tidak menarik... -....... kedudukan ka$asan................... 8 ... ...... jauh dari bandar....

Tingkah laku Bermasalah  Keadaan &i+ikal sekolah kurang konduksi& 7 bilik darjah yang kotor. tiada kompromi dari guru enilaian negati& me$ujudkan permusuhan nyata dengan membalas dendam    9 . perkhidmatan kaunseling yang tidak mencukupi endapat dan pandangan murid tidak mendapat perhatian sekolah 7 murid hanya mengikut arahan tanpa bantahan. maslah murid tidak didengari atau diambil perhatian. selalu menggunakan kaedah hukuman atau dendaan. tiada perhiasan atau kemudahan untuk murid engurusan sekolah bercorak autokratik 7 guru yang terlalu garang. ka$asan sekolah yang kotor. disiplin yang terlalu ketat.

10 . Berikut ialah huraian pelbagai teknik yang sesuai digunakan untuk perlaksanaan program modi&ikasi tingkah laku murid-murid di sekolah. %a biasanya hanya memberi kesan yang singkat sahaja.  Peneguhan Negati eneguhan negati& ber&ungsi mengelakkan dari tingkah laku yang tidak diingini berulang lagi supaya tingkah laku positi& dapat dikuatkan lagi. %a bertujuan agar murid-murid dapat melupakan tingkah laku negati& dan beralih kepada tingkah laku positi&. # *en(a (an Peneguhan Denda dilakukan unuk mengelakkan tingkah laku yang tidak diingini berulang. tingkah laku boleh diajarkan dan dipelajari melalui satu stimuli yang sesuai yang diberi sebaik saja $ujunya tingkah laku operan itu. 'pabila individu terlupa. 1 Peneguhan  P"siti (an &eneguhan Negati !enurut #kinner .*I)IKASI TINGKAH LAKU !odi&ikasi tingkah laku ialah suatu pendekatan yang bersistematik untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi pela+iman. eneguhan boleh berupa positi& dan negati&. eneguhan pula sekadar memberi dorongan agar tingkah laku yang diingini atau sebaliknya ber&ungsi dengan sebaiknya.Tingkah laku Bermasalah TEKNIK M. Dengan erti kata lain ialah mengehentikan perbuatan atau tingkah laku yang tidak baik daraipada dilakukan lagi. / Re0erse Ps!%h"l"g! %a adalah kaedah menggunakan psikologi untuk memodi&ikasikan tingkah laku negati& kepada positi&.  Peneguhan P"siti eneguhan positi& ber&ungsi sebagai ganjaran yang mendorong individu mengulangi tingkah laku berulang-ulang.D/ 0. -. ia akan mengulangi semula perbuatan atau tingkah laku tersebut.

sikap ibu bapa yang terlalu kasar. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin murid. 3 atau bertulis.Tingkah laku Bermasalah 1 Sha&ing #haping meupakan proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan diberi secara beransur-ansur. dominan. 1. terlalu mengongkong atau terlalu memanjakan maka mereka akan membesar di dalam situasi yang terperangkap di segi emosi dan sosial 11 . ketiadaan jaminan keselamatan. Masalah Keluarga Keadaan emosi dan moral dalam rumah tempat kanak-kanak itu tinggal juga mempunyai pengaruh penting dalam kemajuan pendidikan dan tingkah laku kanakkanak. 5 seperti berikut 6a0 !enentukan tingkah laku yang ingin dimodi&ikasikan b0 !engumpulkan data c0 !erancang program tindakan d0 !enilai program e0 !enamatkan rogram Ka6alan Ken(iri Tingkah laku ini merujuk kepada kebolehan individu menga$al tingkah laku sendiri. ?ika kehidupan kanak-kanak harian di rumah dibaluti atau dibelenggu masalah keluarga seperti perbalahan. peratus. %a dilakukan K"ntrak 4 Lisan atau Bertulis + !elalui cara ini ia dapat memodi&ikasikan tingkah laku negati& kepada positi& secara perjanjian lisan !enurut 1obert 2 3oody di dalam bukunya ada menerangkan beberapa punca tingkah laku bermasalah seperti di ba$ah ini juga boleh menyumbang kepada tingkah laku bermasalah. markah. 2 T"ken E%"n"m! %a merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit. garang .

Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dan apa yang mereka lihat sama ada melalui suratkhabar. -. televisyen. Teori ini dikemukakan oleh 'nne 1oe . Pengaruh Genetik atau Baka !enurut Teori 1oe. Pengaruh Me(ia !edia masa turut menyumbang dan memberi kesan terhadap perkembangan tingkah laku kanak-kanak. Pengaruh Rakan Se$a!a Kanak-kanak mudah terikut-ikut dengan kumpulan yang sama umur dari segi perlakuan dan percakapan. -. 5leh itu pengaruh rakan sebaya akan lebih cepat mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. -.minat dan kebolehan seseorang itu adalah di$arisi melalui baka genetik. maka murid-murid itu akan hilang semangat belajar dan akan melakukan apa saja yang terlintas di dalam hati mereka.@@ 0 apabila murid-murid tidak berminat dalam sesuatu mata pelajaran tertentu dan guru pula tidak beusaha menarik minat mereka. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan aksi atau lakonan apabila mereka menonton atau membaca . /. Tenaga ji$a yang terdapat di dalam baka genetik tidak dapat dika$al sepenuhnya. 1.<9 0 12 .:@ 0 dan #iegelman . -. &ilem yang dilakonkan oleh pelakon-pelakon dan meniru aksi apa yang ditonton. Kelemahan dari segi perkembangan mental juga boleh memba$a kepada perlanggaran peraturan di sekolah.9A 0. !engikut 1abven . . #. Teori ini menyatakan baha$a setiap individu mempunyai kaedah tertentu di dalam menggunakan tenaga ji$a yang di$arisinya. !urid-murid yang lemah belajar dan gagal berkali-kali dalam peperiksaan akan merasa kece$a dan hilang minat untuk belajar.Tingkah laku Bermasalah yang mana ia boleh membantutkan perkembangan dan kemajuan kanak-kanak dalam membentuk tingkah laku sempurna. Bandura.

-. !aslo$ dan 1ogers . 0 asas segala masalah disiplin di sekolah ialah pertentangan pendapat di antara guru dan murid mengenai sesuatu keadaan di sekolah kerana masing-masing mempunyai kemahuan yang berlainan.@A 0 berpendapat baha$a persekitaran persekolahan yang ketat ka$alannya akan menimbulkan keadaan tidak berdisplin kerana murid-murid akan menentang ka$alan ketat ini dengan berbagai-bagai kelakuan buruk seperti tidak menghormati guru.D 0 dan "ordon .9B 0. 13 . 'da juga yang akan berbohong dalam keadaan ka$alan ketat itu. Boysen .Tingkah laku Bermasalah !engikut 3aller . -@. "ragey .@/ 0.@D 0.D. 3add -. 2al ini menjadi lebih buruk di sekolah menengah di mana murid-murid merasa kurang senang apabila terasa dipengaruhi . tidak bersopan dan juga menetang guru. -. -. -.

murid tidak duduk diam di tempatnya. Muri( !ang $erkelakuan nakal Kelakuan nakal melibatkan kepada tingkah laku murid. 'da sesetengah murid menggunakan taktik tidak hadir ke sekolah sebagai alasan daripada dimarahi.:D 0. dalam penyelidikannya di =ondon menyatakan lebih dari --E kes kemunduran kanak-kanak di sekolah dalam bidang pelajaran adalah disebabkan kedatangan yang tidak mencukupi atau kedatangan tidak menentu kerana berbagai sebab. Tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa alasan atau sebab yang kukuh dianggap melanggar peraturan sekolah dan boleh dikenakan denda. ditegur atau dimarah. amaran atau dendaan.Tingkah laku Bermasalah 7. Burt . tidak duduk diam atau sentiasa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau disenangi oleh orang lain di sekelilingnya.H TINGKAH LAKU BERMASALAH -. erbuatannya hanya berhenti buat sementara $aktu sahaja apabila didenda . -. mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan murid-murid lain di dalam kelas dan menyukarkan guru mengajar dengan akti&. Berkelakuan nakal meliputi banyak aspek seperti suka membuat bising di dalam bilik darjah.NT. Nakal merujuk bagaimana individu itu berkelakuan lincah. kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya. !urid-murid yang berkelakuan nakal ini biasanya sudah tidak makan saman dengan teguran. didenda atau dikenakan hukuman oleh guru kerana bersikap nakal di dalam kelas. murid suka berjalan-jalan di dalam bilik darjah ketika guru tiada di dalam kelas dan menganggu ka$an-ka$annya yang lain dan gemar bermain-main semasa proses pembelajaran berlaku. !urid yang berkelakuan nakal ini lebih banyak memberi kesan kepada ka$an-ka$an di dalam kelasnya seperti menggangu proses pengajaran dan pembelajaran . 'pabila sudah tidak ditegur atau dimarah atau diingatkan oleh guru. 14 .

7"nt"h!urid tersebut menyalin nota yang diberi oleh guru. Kenal pasti serta selidik &aktor-&aktor yang menyebabkan murid-murid berkelakuan nakal. 15 . murid itu tidak biasa hidup di dalam kelompok kerana sudah terbiasa sejak kecil lagi hidup bersendiri dan merupakan anak tunggal atau bilangan adik beradik yang kecil. Kemungkinan. !urid ini suka menjauhkan diri dari kelompok dan meletakkan dirinya di satu sudut atau tempat terpencil. guru-guru perlu mengambil inisiati& memberikan penghargaan terhadap perubahan yang telah murid lakukan secepat mungkin. sikap dari diri individu itu sendiri semenjak kecil atau mempunyai masalah peribadi atau dalaman. • • "uru-guru hendaklah memberi amaran berulangkali agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. "uru sentiasa memberi tumpuan terhadap kelakuan murid tersebut agar tidak menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. %ni akan memberikan peneguhan di dalam diri murid itu. !urid yang suka mengasingkan diri mempunyai beberapa sebab tertentu seperti keadaan &i+ikal yang tidak sempurna. #. !urid sebegini jarang bercakap atau tidak banyak berinteraksi.Tingkah laku Bermasalah 4ara mengatasi tingkahlaku bermasalah murid berkelakuan nakal ini boleh di atasi menggunakan teori ma+hab behavioris. #ekiranya murid berubah kepada tingkah laku positi&. Kelakuan mereka hendaklah dipantau dari masa ke semasa. merasai kekurangan dari segi material berbanding rakan-rakan lain. "uru harus memuji perbuatan murid pada $aktu ketika itu juga. %a juga dapat meningkat semangat ingin berubah kerana perubahan tingkah lakunya mendapat perhatian dari guru. Pengasingan *iri !urid yang suka mengasingkan diri ini kebiasaannya tidak mahu bergaul dengan ka$anka$an yang lain. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • "uru-guru perlu memberi perhatian serius terhadap murid-murid yang bermasalah seperti di atas.

=ebih elok jika murid ini terdiri daripada rakan sebaya mereka di dalam kelas. meminta pendapat atau respon. disayangi oleh ibu bapa. guru dan rakan-rakan dan berpotensi menjadi murid contoh. • "uru perlu memberi tumpuan yang lebih kepada murid-murid yang bermasalah berbanding murid-murid lain semasa mengajar di dalam kelas. tidak ceria dan kurang senyum. !uird-murid contoh dijadikan sebagai model. • • "uru mesti pandai memainkan peranan agar murid-murid yang bermasalah tersebut berminat dan berkecenderungan mengikut jejak langkah rakan sebaya mereka yang baik. "uru hendaklah sentiasa cuba mencari jalan untuk merapatkan hubungan dengan murid tersebut. #esetengah pula. mendekati murid.menunjukkan sikap tidak berminat langsung untuk belajar. dihargai dan disayangi . ke$angan dan kurang perhatian dari ka$an-ka$an . Tingkah laku bermasalah bagi murid yang suka mengasingkan diri ini boleh di atasi menggunakan teori ma+hab sosial. "uru juga boleh menggunakan situasi pembelajaran secara berkumpulan atau berpasangan. • "uru jangan sekali-kali meminggirkan murid yang bermasalah. ?elaskan apa yang akan mereka perolehi sekiranya bersikap dan berkelakuan seperti murid-murid contoh . !urid sebegini juga kurang memberi penumpuan atau perhatian di dalam kelas. membimbing murid dan memberi semangat jika perlu. !urid ini lebih banyak berkhayal atau mengelamun ketika belajar. "uru perlu menerangkan apa &aedah yang boleh mereka dapat sekiranya mereka bertingkah laku positi& seperti mempunyai peluang masa depan yang cerah. 7"nt"hn!amenyoal murid. kebiasaannya ber$ajah murung. "uru hendaklah pandai mencuri tumpuan murid bermasalah agar mereka dapat mengikuti aktiviti pembelajaran bersam-sama dengan murid-murid lain di dalam kelas.Tingkah laku Bermasalah !urid yang suka mengasingkan diri serta bermasalah tingkah laku atas &aktor masalah keluarga. Beberapa cara mengatasi tingkah laku bermasalah tersebut 6----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• "uru boleh memilih beberapa orang murid yang berkelakuan positi& seperti berdisplin dan cemerlang dalam akademik. 16 . • "uru boleh menjadikan murid-murid ini sebagai contoh kepada murid-murid yang bermasalah tingkah laku .

'hli-ahli teori pembelajaran seperti Bandura . bilangan ahli yang terlalu ramai atau kedudukan ka$asan. perbalahan tentang perkara kecil di antara murid dengan ibu bapa. leteran. -. murid yang suka memencilkan diri akan dicuba diterokai oleh guru bimbingan seterusnya mengenalpasti punca-punca masalah atau ketidakselesaan yang sedang dihadapi oleh murid.. -.<9 0 yang menyatakan pembelajaran terhasil melalui proses pemerhatian dan peniruan merupakan bahagian penting dalam pembelajaran sosial. Faktor emosi boleh dikaji meliputi beberapa aspek seperti berikut 6 Kemungkinan berlaku pergaduhan di antara ibu bapa. "uru bimbingan akan cuba memberi nasihat atau cara mengurangkan ketidakselesaan yang sedang dialami.  enceraian atau perpisahan menghadkan keupayaan untuk berusaha dalam pelajaran .0 menyebut * tingkah laku kebegantungan sepadan dan percaya bahawa individu hanya dapat mempelajari gerak balas itu jika ia memadankan tingkah laku model itu’. -. 5leh itu. Dalam konteks bimbingan dan kaunseling. kemudahan. -. melalui bimbingan dan kaunseling. !iller dan Dollard . Dalam 17 . !o$rer .hadiah dan motivasi kepada murid-murid ini agar mereka lebih berkeyakinan dan bersemangat di atas perubahan tingkah laku mereka. #uradi #alim .9/ 0 menyatakan gerak balas model boleh dipelajari oleh seseorang pemerhati hanya dengan memberikan peneguhan atau ganjaran yang diberikan kepada model semata-mata.A. pujian.9 0  2ubungan yang tidak baik di antara adik beradik dan keluarga  Keadaan keluarga yang sering berpindah randah sehingga murid tidak merasa selesa dengan perubahan tempat baru  Keadaan situasi tempat tinggal atau rumah kediaman yang tiada keseimbangan dari segi sai+.Tingkah laku Bermasalah • "uru juga boleh memberi peneguhan seperti ganjaran. murid-murid yang suka mengasingkan diri adalah murid-murid yang mempunyai masalah dari segi emosi. penghargaan.

erbuatannya memang tidak disenangi atau disukai oleh ka$an-ka$annya yang lain di dalam kelas. tidak tahu meminta dan hanya bersi&at menerima sahaja. namun sikap 'li masih tidak berubah. 'da juga murid yang mencabut batang paip tandas sekolah. Kadangkala.Tingkah laku Bermasalah proses ini peneguhan yang diberikan kepada model dianggap sebagai ganjaran gantian untuk si pemerhati. Kanak-kanak yang akti&. erkara yang sering dilakukan oleh murid-murid yang suka merosakkan harta benda ialah menconteng meja atau kerusi yang terdapat di dalam kelas. /. berani menja$ab atau mempersoalkan apa 18 . tapak kasut adalah jalan mudah bagi mereka memenuhkan ruang dinding. lincah. Dengan erti kata lain.pensel. !asalah ini perlu diberi tumpuan khusus oleh guru dan pihak sekolah kerana bibit-bibit jenayah yang diperlihatkan pada peringkat ini jika berlarutan dan dibiarkan ia akan menjadi barah. sebaik-baiknya murid-murid yang menunjukkan sikap sedemikian perlu dirujukkan kepada "uru Bimbingan dan Kaunseling untuk mendapatkan ra$atan dan bimbingan yang betul. Terdapat sesetengah pandangan mengatakan * anak. ia akan menjadi masalah yang lebih besar pada masa akan datang. !urid-murid yang terlibat dalam masalah jenayah tidak sesuai lagi dikenakan denda atau hukuman. pasi&. Bagi murid-murid yang terlibat dalam perbuatan merosakkan harta benda ini bolehlah dikategorikan dalam tingkah laku melakukan jenayah atau rosak akhlak. dia juga turut menconteng meja ka$an-ka$annya yang lain. Bagi yang tiadak mempunyai peralatan untuk menconteng. #elain itu. terlalu banyak bercakap atau bertanya. Denda bukanlah ubat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit ini.anak !ang $aik 8 ialah kanak-kanak yang pendiam. tabiat suka mematahkan atau merosakkan pam tandas sekolah juga semakin berleluasa. 'ntara perlakuan yang sering kita lihat de$asa ini seperti menconteng dinding menggunakan objek . 5leh itu. 7"nt"h 6 'li sering menconteng meja di dalam kelasnya. Muri( !ang suka mer"sakkan harta $en(a atau 0an(alisme Tabiat suka merosakkan harta benda a$am sememangnya tabiat yang paling buruk. !eskipun sudah diberi amaran atau denda oleh 4ikgu Dali . pen atau marker 0.

kehadirannya ke sekolah tidak tetap. kurang minat terhadap sekolah. 'hli-ahli penyelidik telah dapat menentukan baha$a pada umumnya kanak-kanak yang rosak akhlak bencikan sekolah. Kebanyakan kanak-kanak rosak akhlak lekas marah. lemah dalam pencapaian akademik dan lebih cenderung tercicir dalam sistem persekolahan. Di antaranya ialah mahu membalas dendan terhadap sekolah. menerima dan patuh kerana kalau ada tingkah laku yang sebaliknya mereka akan dicemuh. orang kita lebih bersikap pemerhati sebagai reactionist dan bukannya actionist. 19 . universiti dan seterusnya de$asa. benci pada peraturan. 'bdullah #alleh . !engikut #heldon dan Glemor "lueck membandingkan kanak-kanak rosak akhlak dengan yang tidak melaporkan <<. suka melihat benda itu hancur.Tingkah laku Bermasalah yang dikemukakan adalah dianggap sebagai kanak-kanak nakal. Dalam kajian 2orley dan Bronner mendapati A/E dari contoh kanak-kanak rosak akhlak sangat bencikan sekolah . dicaci. -. dikeji atau didenda. !ereka dididik untuk tunduk.-E dari kumpulan terka$al yang benci atau bersikap tidak acuh dengan sekolah. cepat tersinggung perasaan dan bermusuhan terhadap rakan-rakan persekolahan. tidakberani mengemuka pendapat kerana ji$anya yang kerdil itu tidak membenarkannya berbuat demikian. !aka mereka bertindak merosakkan apa saja benda yang terdapat di sekolah. Keadaan ini berlanjutan sehingga mereka masuk ke sekolah rendah. 0 dalam kajiannya menyatakan sebab-sebab murid melakukan * vandalism*.@. Beliau menjelaskan murid-murid rosak akhlak mempunyai cirri-ciri seperti tidak berminat belajar. -. ada keseluruhannya. !enurut 'rther ?ohnson .:E dari kanak-kanak rosak akhlak dan hanya DA. menengah. tidak berdisiplin atau dianggap kurang ajar dan biadap.<< 0 yang telah membuat kajian yang meluas mengenai perhubungan sekolah dan jenayah kanak-kanak menyatakan baha$a ) Tidak ragu-ragu lagi bahawa corak permulaan penjenayahan kanak-kanak bersangkutan dengan kanak-kanak itu sendiri .

'da yang menggangap kita tahu. • • "uru bimbingan memberikan nasihat atau kata-kata perangsang yang boleh memba$a kepada perubahan tingkah laku. !urid dibimbing oleh guru supaya mengurangkan atau membuang perangai atau tabiat buruk suka menconteng meja di dalam kelas. penilaian berasaskan hobi atau penilaian berasaskan rupa paras.Tingkah laku Bermasalah hendak menunjukkan kekuatan atau kelebihan. dinasihati berulang kali serta dilatih dan diajar mengamalkan sikap-sikap positi&. 4ara mengatasi tingkah laku bermasalah bagi murid yang suka merosakkan harta benda dengan menggunakan teori ma+hab behavioris. • eneguhan positi& diberikan secara terus sekiranya murid sudah mula berubah dan mencapai matlamat yang diinginkan. !urid bermasalah dirujuk kepada "uru Bimbingan. tetapi penilaian kita sering cetek seperti bijak bercakap. Dalam kes ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Kenalpasti tingkah laku bermasalah murid. 2. murid suka menconteng mejanya dan meja ka$an-ka$annya di dalam kelas. • "uru membimbing murid dan memberikan perbe+aan sikap dari a$al kedatangan ke bilik bimbingan sehingga pada hari berikutnya. Muri( Pintar 7ergas 1amai di antara kita yang tidak tahu apakah tanda-tanda yang perlu diketahui mengenai kanak-kanak pintar cerdas. !enghargai barang kepunyaan sendiri dan hak milik orang lain. 20 . !urid diingatkan. "uru bimbingan akan menerokai masalah dan murid diberikan bimbingan. "uru cuba menjelaskan perubahan sikap murid agar murid dapat merasai atau mendapat gambaran perubahan tingkah lakunya. dan keadaan terbiar tanpa pengurusan dari guru semasa di dalam bilik darjah. "uru Bimbingan dan Kaunseling akan menentukan matlamat bimbingan 6 !urid mengurangkan sikap suka menconteng di atas meja kepada di dalam buku atau kertas.

%ni menunjukkan kesedaran pada dirinya berkaitan dengan masa. Bercakap mengenai masa seperti semalam. #eperti si&at kanak-kanak yang normal atau kanak-kanak terencat akal. bakat-bakat kanak-kanak pintar yang sememangnya mempunyai bakat luar biasa tidak dapat diperkembangkan sepenuhnya. "aya diri yang luar biasa mungkin satu dari tanda luar biasa kanak-kank pintar cerdas.9 0 menyatakan adalah penting untuk kita ketahui baha$a tiada satu pun tanda set si&at yang umum atau biasa yang dimiliki oleh kanak-kanak pintar cerdas. Boleh menarik perhatian ibu bapa dengan menunjukkan gaya. !engikut kajian yang dilakukan. #elalunya telah belajar membaca sebelum memasuki alam persekolahan. $aktu ini dan $aktu itu. tidak semestinya di hadapan pela$at yang datang ke rumah atau penonton. !enpunyai berbagai minat dan sikap spontan. kekuatan otot dan perkembangan paru-paru. B. hari esok. !ula berjalan dan bercakap lebih a$al dari kanak-kanak biasa. !empunyai kebolehan membaca yang tinggi berbanding kanak-kanak lain yang sebaya dengan dirinya.. 21 . #emasa kecil lagi sudah menunjukkan kebolehan menyusun perkataan dan &rasa yang bermakna. disaingi dan perasaan ingin tahu dari segi intelek yang luas dan cepat berkembang. D. kalender dan jam pada peringkat umur yang a$al. !ungkin lebih besar. personaliti kanak-kanak pintar cerdas luas berbe+a antara satu sama lain. hari ini.Tingkah laku Bermasalah 'kibatnya.terdapat D/ cara mengenal pasti murid-murid pintar cerdas di dalam kelas melalui senarai semak kepintarcerdasan. A. -. !enurut #uradi #alim . lebih kuat daripada kanak-kanak biasa yang sebaya dengannya dan dalam ukuran tertentu mereka biasanya adalah luar biasa seperti ukuran dada. Kanak-kanak itu dikatakan telah mempunyai minat membaca yang lebih a$al. :. !enunjukkan minat pada masa lebih a$al. hari-hari dalam seminggu. 'ntaranya ialah 6-. 9.

menaiki tangga yang lebih tinggi dan mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih mudah berbanding murid-murid lain di dalam bilik darjahnya.Tingkah laku Bermasalah @.<.0. . -. hanya memerlukan sedikit penerangan dari guru dan sedikit penerangan dari guru. setem. -. Kata-kata "eorge Bernard #ha$ . Boleh menyesuaikan apa yang dipelajari dengan menggunakan situasi lain. menaiki tangga yang lebih tinggi dan mempelajari sesuatau yang baru dengan lebih mudah berbanding murid-murid lain di dalam bilik darjahnya.adalah tidak bermoral untuk memba+irkan masa kanak-kanak dengan memaksa mereka mempelajari apa yang mereka sudah tahu 0 kerana kecerdasan mereka telah menguasai apa yang kanak-kanak lain sedang bersusah payah untuk mempelajari. !empunyai hobi yang lebih banyak berbanding kanak-kanak lain. #eorang lagi pakar dalam bidang ini mengatakan 9There is nothing so unequal as the equal treatment of unequals “ . bunga0.. emindahan idea datang dengan begitu pantas sekali. kenderaan. salah seorang penyelidik terkenal tentang kanak-kanak pintar cerdas pernah menyatakan ) It’s immoral to squander a child’s time on what he really knows ) . -/. Dapat mempelajari sesuatu dengan cepat dan mudah. -. burung.9: 0 mungkin sesuai disebut di sini ) Take to get what you like or you will be forced to like what you get ) yang bermaksud kita perlu berusaha atau melakukan sesuatu untuk mendapat apa yang kita suka kerana kalau tidak kita terpaksa menyukai 22 . dipaksa mengikuti kurikulum pada kadar kecepatan yang sama dengan muridmurid lain sedangkan mereka dapat menguasai dengan kadar kecepatan yang lebih laju dan bersedia maju ke hadapan. bahan kimia. Borlond. 0. <. Biasanya koleksi dari bahan yang canggih atau sainti&ik. !empunyai si&at tidak sabar mendapatkan latih tubu dari guru dan pandai menggunakan masa dengan ber&aedah. Gli+abeth Dre$s . !engumpul benda-benda dengan teratur seperti mengumpul benda dari spesis yang sama . E:ual tidak semestinya sama tetapi itulah yang sering diamalkan dalam bilik darjah apabila murid pintar cerdas dipaksa mengikuti kurikulum pada kadar kecepatan yang sama dengan murid-murid lain sedangkan mereka dapat menguasai dengan kadar kecepatan yang lebih laju dan bersedia maju ke hadapan.9.

mencuba menja$ab pelbagai bentuk soalan. !aka jika ada di kalangan murid-murid lain di dalam kelas boleh menunjukkan kebolehan seperti murid contohH murid tersebut akan menerima hadiah serupa seperti murid contoh. murid pintar cergas ini boleh menganggu situasi pembelajaran di dalam kelas. 7"nt"h'lin merupakan murid pintar cerdas di dalam kelasnya. guru-guru memang ingin murid-muridnya sentiasa pintar dan cerdas. "uru menjelaskan mengapa ia boleh menjadi model atau contoh kepada ka$an-ka$annya yang lain di dalam kelas "uru tonjolkan sikap-sikap positi& murid seperti rajin mengulangkaji pelajaran di rumah.Tingkah laku Bermasalah apa yang diberikan kepada kita . 'lin selalu mendahului ka$an-ka$annya dari segi menja$ab soalan. %ni akan memberangsangkan murid-murid lain untuk berubah kepada tingkah laku yang lebih baik. menyiapkan tugasan dan melibatkan diri secara akti& dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. 'pa yang pasti. "uru perlu tahu menggunakan cara untuk menarik minat murid-murid lain di dalam kelas supaya berinisiati& untuk berubah seperti memberi hadiah kepada murid contoh. membuat latihan. 23 . %ni menunjukkan bagaimana murid pintar cerdas terpaksa menerima apa saja dalam situasi pembelajaran mereka. #ememangnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. siakp berani bertanya sekiranya tidak &aham atau tidak tahu • • "uru menerangkan satu persatu langkah bagaimana boleh menjadi seperti murid contoh. sememangnya sukar juga juga menga$al tindak tanduknya di dalam kelas yang selalu jauh ke depan meninggalkan ka$an-ka$annya yang lemah atau sederhana. 4ara mengatasi tingkah laku bermasalah murid pintar cerdas dengan menggunakan teori ma+hab sosial 6----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • "uru menjadikan murid pintar cerdas sebagai model. Namun di dalam situasi bilik darjah yang terdiri daripada pelbagai jenis kebolehan murid .

menghormati dan menerima individu lain dengan si&at dan kebolehan mereka. !engenal akan perlunya empati. emberian bantuan dan pertolongan kepada mereka mengambil bahagian dengan murid lain. enyediaan dan pemberian pengalaman ke arah aktiviti yang memba$a kesimbangan. !enunjukkan di mana sumber-sumber yang boleh membantu mereka memenuhi keperluan hidup mereka. !enghormati kebolehan orang lain dan menerima kekurangan orang lain D. !emberi bantuan dalam menganalisis masalah peribadi dan pelajaran. emosi selaras dengan kebolehan. -. A. @. !engikut #uradi #alim . 9. murid pintar cerdas juga memerlukan tiga perkara iaitu kasih sa!ang. !engembangkan si&at dan sikap bertanggungja$ab terhadap orang lain berasaskan si&at-si&at keistime$aan dan bakat semulajadi seseorang. ertolongan dari ibu bapa juga diperlukan bukan hanya dari guru semasa di sekolah. <. &en%a&aian (an as&irasi. !enbantunya mengenal dan menerima kebolehan dan kekurangan dirinya dan menyedari baha$a kelebihan yang ada pada dirinya mungkin tidak pada semua aktiviti atau perkara. !emelihara hak setiap individu untuk membuat keputusan pendidikan -/. Kesemua objekti& di atas adalah untuk menghasilkan kemajuan murid pintar cerdas dari segi akademik serta melayan mereka agar rasa gembira memiliki kelebihan sendiri tanpa memandang rendah terhadap kebolehan murid-murid yang sebaya dengannya yang mungkin memiliki kekurangan berbanding kebolehan yang ada pada dirinya. B. bakat dan minat.9 0 menyatakan terdapat beberapa objekti& bimbingan dan kaunseling bagi murid pintar cerdas seperti berikut 6-. !embentuk matlamat pendidikan. kerjaya. :. . #eperti murid-murid lain. bakat..Tingkah laku Bermasalah • "uru hendaklah sentiasa memberi galakan kepada murid-murid supaya sentiasa bersedia dalam pembelajaran. 24 .. sosial.

ini adalah gambar bunga raya. 'dakalanya soalan yang dikemukakan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. Tetapi perasaan ingin tahu lebih mendalam tentang topik yang dibincangkan sehingga boleh merimaskan guru untuk menja$abnya. murid-murid menja$ab J. Muri( Ingin Tahu !urid ini mempunyai sikap ingin tahu yang amat tinggi dari perkara besar hingga sehalus kuman. #edikit sebanyak sikap murid sebegini boleh mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. 'pakah kelebihan $arna merah berbanding $arna lain I 6 5hJ sememangnya bunga raya ada memounyai $arna lain sepertiJJ.Tingkah laku Bermasalah 2. !urid dapat menilai kebolehan diri dan mencapai kepuasan. mengapa bunga raya mesti ber$arna merahI 'da tak bunga raya ber$arna lain. "uru hanya bertindak sebagai pakar rujuk atau pemerhati. Nampak tak apa $arna bunga rayaI 6 Nampak cikgu. !urid kemudian membuat semakan atau rujukan sama ada ja$apan yang dicari adalah betul atau tidak. 25 . murid boleh bertanya guru untuk kepastian. 3arna merah. !urid-murid lain di dalam kelas hanya termanggumangu menanti ja$apan dari guru. .. 7"nt"hn!a 4ikgu 'ni !urid-murid 'mirul 4ikgu 'ni 6 !urid-murid. 0 64ikgu. ( Cikgu Ani menjwab soalan yang dikemukakan oleh Amirul ) !emudian Amirul bertanya beberapa soalan lagi kepada Cikgu Ani sehingga masa pembelajaran tamat sebelum Cikgu Ani sempat memberi kesimpulan topik perbincangan kelas pada hari itu Teori behavioris melalui modi&ikasi tingkah laku pengurusan diri boleh digunakan bagi murid yang mempunyai sikap ingin tahu yang tinggi6----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • • • !urid hendaklah tahu matlamat yang hendak dicapai atau kenalpasti soalan yang dia ingin tahu mengenai ja$apannya !urid berusaha mencuba mendapatkan ja$apan sendiri selain dari guru. "uru pun boleh lemas dan letih menja$ab pertanyaan murid yang mempunyai sikap ingin tahu yang terlalu tinggi. #ekiranya tidak yakin.

#entiasa memberi galakan dan motivasi. alat bantu mengajar yang tidak cukup. 26 . tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. %bu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari $ang ringgit dan keperluan asas mereka. PENUTUP Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah. 5leh itu. %bu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. suasana di dalam kelas yang tidak teraputik. %bu bapa juga perlu mengamalkan sikap memberi ganjaran atau peneguhan setiap kali anak-anak berjaya. gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. alat kelengkapan yang tidak mencukupi. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. 5leh demikian. #ebagai ibu bapa. mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkara-perkara yang mereka minati.Tingkah laku Bermasalah • !urid boleh mengulangi tingkah lakunya berulang ulang sehingga ia mencapai tahap keberkesanan guru dan murid. Kelas yang terlalu ramai. pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategi-strategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak. !elalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di sekolah.

Tingkah laku Bermasalah 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful