PERSETUJUAN TERMAKLUM Kepada Sesiapa yang Berkenaan, Saya YOGANATHAN A/L KRISHNASAMY merupakan pelajar Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan

dan Kaunseling Semester Tiga (3) Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim Saya ditugaskan untuk membuat tinjauan t!pik bertajuk Kema"iran #sas Pemimpin Kel!mp!k #nda akan diba$a berbin%ang tentang isu sebenar yang berkaitan dengan diri anda ter"adap isu atau masala" yang dinyatakan tentang pengalaman diri anda #nda perlu menjelaskan perkara ini kepada saya &i sini terdapat beberapa dimensi penting apabila kita bekerjasama nanti Kerahsiaan : Saya tidak mempunyai b!rang kera"siaan berdasarkan perundangan, namun begitu anda perlu yakin, apa sa"aja yang anda nyatakan kepada saya adala" ra"sia ke%uali' • Isu yang serius yang mer!sakkan diri anda dan individu lain yang perlu

dilap!rkan • (ika anda menunjukkan penderaan atau pengabaian individu yang lain, saya

juga perlu melap!rkannya Rekod/Audio : Saya akan merek!dkan se%ara audi! dan)atau vide! jika perlu setiap perbualan di dalam sesi Ini bertujuan untuk dik!ngsikan dengan pensyara" saya iaitu &r #slina binti #"mad (ika anda tidak selesa, saya akan meng"entikan rek!d pada bila*bila masa sa"aja Saya tidak akan berk!ngsi rek!d ini dengan pensyara" saya se"ingga saya mendapat kei+inan daripada pi"ak anda a!as Ke"eka#an : Saya tiada lesen pengamal kaunseling dan terapi Sesi ini akan memb!le"kan saya untuk menggunakan apa yang tela" saya pelajari dan sebagai lati"an untuk memantapkan lagi ilmu pengeta"uan saya Saya amat meng"argai maklum balas dari anda serta apa yang anda inginkan daripada pert!l!ngan ini Sila tandakan' Saya memberi kei+inan untuk merek!dkan sesi kaunseling yang akan dijalankan Saya tidak mengi+inkan sesi kaunseling untuk direk!dkan Tanda!an$an Kaunse%or : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tanda!an$an K%ien ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

serta interaksi sesi yang dijalankan. perbin%angan yang si"at.SOALAN -ama kaunsel!r -ama klien JA'APAN Partiban a/l Subramanian S"arupraba a)p Segar #pa yang berlaku di dalam Kaunsel!r memulakan sesi dengan memberi peluang sesi. kepada rakan*rakan dalam kel!mp!k untuk memperkenalkan diri masing/ Kaunsel!r juga tela" membuka peluang kepada rakan*rakan dalam kel!mp!k untuk membin%angkan isu yang bersesuaian dan menarik #pa yang anda dapat Kaunsel!r dapat menggalakkan perbin%angan isu serta setela" meng"adiri sesi. meng"indarkan tanggapan negati0 seperti "anya saya sa"aja yang bermasala" dan masala" yang saya "adapi ini tidak mempunyai jalan penyelesaian #pa yang anda lakukan Saya akan lebi" berinteraksi dengan rakan*rakan serta untuk mengatasi masala" akan berbin%ang apa*apa isu atau masala" se%ara si"at anda. 0ikir Saya 0ikir bila lagi sesi seterusnya akan dibuat agar perbin%angan yan si"at sebegini dapat dibuat #pa ran%angan anda Saya akan sentiasa ber0ikiran p!siti0 dan akan selepas meng"adiri sesi. yang bersa"aja tetapi mempunyai matlamat yang tersendiri iaitu memba$a perbin%angan keara" penyelesaian sesuatu masala" yang di"adapi !le" a"li*a"li kel!mp!k ORANG RESPON KLIEN & . perk!ngsian idea untuk menyelesaikan sesuatu isu yang diperbin%angkan itu Ketenangan 0ikiran dan perasaan penerimaan dalam kel!mp!k #pa yang anda rasa Saya rasa gembira kerana dapat berk!ngsi isu dengan setela" meng"adiri sesi. rakan*rakan #pa yang anda setela" sesi selesai. agar mendapat idea atau %adangan jalan penyelesaian untuk masala"*masala" saya itu K!men anda ter"adap Sesi yang baik.

menyelesaikan masala" yang di"apai se%ara %epat dan per%uma ORANG RESPON KLIEN ( . 0ikir Saya akan mengaplikasikan teknik yang serupa untuk menyelesaikan masala" atau isu yang saya "adapi di masa "adapan #pa ran%angan anda Menggalakkan lebi" ramai ka$an*ka$an saya untuk selepas meng"adiri sesi.SOALAN -ama kaunsel!r -ama klien JA'APAN Partiban a/l Subramanian Tamil Set"u a)l #pa yang berlaku di dalam Kaunsel!r tela" menggalakkan perbin%angan dalam sesi. sesi kaunseling kel!mp!k ini #pa yang anda setela" sesi selesai. K!men anda ter"adap Baik dan amat berkesan untuk saya se%ara peribadi dalam sesi yang dijalankan. !ut !0 t"e b!23 untuk menyelesaikan sesuatu masala" serta %ara*%ara ber0ikir se%ara p!siti0 dan kreati0 dalam menyelesaikan sesuatu masala" #pa yang anda rasa Saya rasa amat selesa dan tenang setela" meng"adiri setela" meng"adiri sesi. kumpulan tersebut Setiap dari a"li dalam kumpulan tersebut perlu bersuara dan menyatakan pandangan masing*masing berkenaan isu yang dibangkitkan !le" kaunsel!r #pa yang anda dapat Saya dapat belajar %ara*%ara ber0ikir luar dari k!tak 1t"ink setela" meng"adiri sesi. terlibat dalam sesi kaunseling kel!mp!k seperti ini untuk mendapat 0aeda" serta bantuan dengan %epat bagi menyelesaikan masala" yang di"adapi #pa yang anda lakukan Ba$a berbin%ang dengan ka$an*ka$an atau kaunsel!r untuk mengatasi masala" untuk mendapatkan idea penyelesaian anda.

adaka" anda ta"u apaka" gaya kepimpinan yang b!le" diaplikasikan !le" kaunsel!r dalam menjayakan kaunseling kel!mp!k. si0at keterbukaan yang tinggi agar a"li kel!mp!k arasa selesa Ia bergantung kepada keperluan sesi dan bukan seua kema"iran digunakan dalam sesuatu sesi tetapi kema"iran*kema"iran pemimpin kel!mp!k ini "arus digunakan dengan sebaik yang mungkin agar dapat menjayakan sesi kaunseling kel!mp!k Sebagai se!rang kaunsel!r. Saya mempunyai gaya kepimpnan dem!kratik dan saya sering gunakan dalam sesi kaunseling kel!mp!k yang saya jalankan Mala"an ada juga beberapa sesi saya men%ampuradu"kan diantara gaya kepimpinan dem!kratik dengan aut!kratik Sebagai pemimpin kel!mp!k saya "arus bertanggungja$ab kepada segala apa yang berlaku dalam sesi kaunseling kel!mp!k Saya juga mesti pandai menyimpan ra"sia" tentang isu yang yang diperbin%angkan dalam sesi Sebagai pemimpin saya "arus melayan semua a"li kel!mp!k sama rata . Sebagai kaunsel!r.RESPON KAUNSELOR & SOALAN -ama kaunsel!r Sebagai se!rang kaunsel!r perna"ka" anda menjalankan kaunseling kel!mp!k dan jika perna" bagaimana kekerapannya. manaka" menggunakan asas yang untuk menjayakan kel!mp!k. adaka" anda ta"u apaka" kema"iran asas yang perlu ada pada se!rang pemimpin . pandai memba$a kel!mp!k ke ara" perkembangan. Sebagai kaunsel!r. adaka" anda ta"u apaka" peranan utama se!rang pemimpin dalam melaksanakan kaunseling kel!mp!k. Sebagai se!rang kaunsel!r. se!rang sejau" anda kema"iran digunakan membantu kaunsleing JA'APAN Partiban a/l Subramanian 4a perna" Saya laksanakan mengikut jadual sesi yang diperuntukan dalam senarai tugas Unit Bimbingan dan Kaunseling Se!rang pemimpin kel!mp!k "arusla" mempunyai si0at kepimpinan yang tinggi.

Sebagai kaunsel!r. manaka" menggunakan asas yang untuk menjayakan kel!mp!k. 4a. . adaka" anda suasana sesi yang aman dan selesa untuk kaunsel!r dan ta"u apaka" kema"iran a"li*a"li asas yang perlu ada pada se!rang pemimpin . JA'APAN Pn V. bekas Kaunselor KDC 1 Min!!u Kadang*kala mengikut keperluan dan permintaan kaunsel!r sek!la" #da kes atau klien yang perlukan perbin%angan dengan kaunsel!r perempuan Sebagai se!rang Saya ta"u dan selalu amalkan agar dapat me$ujudkan kaunsel!r. saya selalu mengunakan gaya bebas ketika menjalankan sesi kaunseling kel!mp!k dengan a"li*a"li yang biasa terpili" sa"aja 5aya bebas ini akan menggalakkan a"li*a"li merasakan diri mereka tidak terk!ngk!ng jadi akan $ujud interaksi dan perbin%angan yang selesa Sebagai kaunsel!r.RESPON KAUNSELOR ( SOALAN -ama kaunsel!r Sebagai se!rang kaunsel!r perna"ka" anda menjalankan kaunseling kel!mp!k dan jika perna" bagaimana kekerapannya. Sebagai pemimpin kel!mp!k saya "arus menjaga adaka" anda ta"u apaka" kebajikan dan kera"sia"an a"li*a"li dalam kel!mp!k peranan utama se!rang pemimpin dalam melaksanakan kaunseling kel!mp!k. adaka" anda ta"u apaka" gaya kepimpinan yang b!le" diaplikasikan !le" kaunsel!r dalam menjayakan kaunseling kel!mp!k. se!rang sejau" anda kema"iran digunakan membantu kaunsleing Saya kan %uba sedaya upaya untuk menggunakan segala kema"iran kaunseling kel!mp!k dalam setiap sesi agar sesi yang dijalankan itu dapat ber"asil serta membantu a"li*a"li men%apai perkembangan yang p!siti0 Sebagai se!rang kaunsel!r. Rajambal (PK HEM).

Related Interests