You are on page 1of 14

THEOSOPHY folyirat, 1974.

Augusztus Oktb r

A MGIA
!or"#totta$ Szabari %&'os, ()11.

I
A *+,-A az a tu"o.&'y, a. lly l a . ''y i, a t/l0il&gi 1atal.akkal ko..u'ik&lu'k 2s ir&'y#t3uk azokat, .i't a1ogya' az alsbb szf2r&k'ak is 4ara'5solu'k. A t r.2sz t r 3t tt .iszt2riu.ai'ak gyakorlati tu"&sa, a. ly t 5sak '21&'ya' is. r' k, . rt r '"k#06l bo'yolult . gsz r z'i zt a tu"&st a'2lk6l, 1ogy a t r.2sz t ll 'i b7'8k t lk80 t'2'k. A f 12r .&gia 0agy az /gy' 0 z tt 93t2ko'y .&gia: az isteni .&gia, . 't s az 8'z2st;l, a 1atalo. sz r t t2t;l, a 'agyra0&gy&stl 0agy 'y r s2g0&gytl, 2s 5sakis &ltal&'oss&gba' a 0il&g 3a0&2rt t 02k 'yk "ik, 2s f;l g az .b r sa3&t k8r'y z t22rt. A l gkis bb k#s2rl t arra, 1ogy az .b r ki02t l s k24 ss2g it az 2' ki l2g#t2s2r 1asz'&l3a, z k t a k24 ss2g k t 0ar&zsl&ss& 0agy f k t .&gi&0& t szi. Korbban a mgia egyetemes tudomny volt, teljesen a tuds papok kezben . <&r a k8z244o'tot f2lt2k 'y ' ;rizt2k a sz 't2ly kb ', sugarai b 0il&g#tott&k az g2sz .b ris2g t. =6l8'b ' 1ogya' tu"'&'k . g.agyar&z'i a k6l8'8s gy z2st a 9babo'&kba':, a szok&sokba', a 1agyo.&'yokba', s;t .2g a szl&sokba' is, a. ly k t '24sz r7, a 0il&g .i'" ' sark&ba' lt r3 "t k8z.o'"&sokba' is.2t lg t' k> A .&gi&t ist 'i tu"o.&'y'ak t ki't tt2k, a. ly .ag&'ak az -st 's2g' k a 3 ll gz t ss2g ib ' 0al r2sz02t l1 z 0 z t tt. A k2s;bbi i";szakokba' a t/lka4&sai 2s boszork&'ys&gg& 0al lfa3ul&sa &ltal&'os ut&lat t&rgy&0& t tt . Ez2rt 5sak azzal a 0&ltozat&0al k ll foglalkoz'u'k, a.ily ' a r2g./ltba' 0olt, azokba' a korokba', a.ikor .i'" ' 0al"i 0all&s a t r.2sz t okkult r;i' k is. r t2' ala4ult. ? . az ;si P rzsia 4a4i oszt&lya 0olt az, a. ly . gt r .t tt a .&gi&t, a1ogya' &ltal&'oss&gba' go'"ol3&k, 1a' . a .&gusok, akik bb;l sz&r.aztat3&k a ' 06k t. A sz a Magh, Mah, sza'szkrit6l a Maha @'agyA kif 3 z2sb;l r ", a.i olya' .b rt 3 l 't, aki 3&rtas az zot rikus tu"&sba'. A .&gusok'ak, a B2"&k l;tti bu""1ist&k'ak, az gyi4to.i T1ot1 0agy H r.2sz 0 z t; 4a43ai'ak, b&r. ly '24 2s kor a" 4tusai'ak b l 2rt0 a k&l" ai kabbalist&kat 2s a zsi" nazarnusokat titkos ta'#t&sai k z" tt;l fog0a azo'osak 0oltak. A.ikor a buddhista fogal.at 1asz'&l3uk, akkor ' . ,auta.a <u""1a k80 t;i &ltal . gsz r0 z tt Cot rikus bu""1iz.usra go'"olu'k, 2s ' . is a .o" r' bu""1ista 0all&sra, 1a' . Sakya.u'i titkos filozfi&3&ra, a. ly l2'y g2t t ki't0 'yil0&'0ala' azo'os a t .4lo.ok ;si b8l5s ss2gD0all&s&0al, a B2"&k l;tti bra1.a'iz.ussal. A r2gi i";kb ', a.ikor a 4rf2t&kat ' . sarlat&'okk2't k z lt2k, 2s a 0ar&zslkat s . sz2l1&.osk2't, 0oltak olya' b ''lak&sos iskol&k, a1ol a 380 '"8l2st 2s &ltal&ba' az okkult tu"o.&'yokat ta'#tott&k. Sa.u lDr;l f l3 gy zt2k, 1ogy gy ily ' i't2z t 0 z t;3 0olt Ea.a1Dba', Elis1a 4 "ig % rikba'. A zsi" 1azza'ok, 4rf2t&k 0agy l&t'okok iskol&it az g2sz orsz&gba' .agasztalt&k. Hill l' k 0olt gy szab&lyos aka"2.i&3a, 2s 3l is. rt, 1ogy Szkrat2sz sok ta'#t0&'y&t k6l"t l, 1ogy ta'ul.&'yozz&k a 380 '"8l2st. A .&gia 0agy a b8l5s ss2g ta'ul.&'yoz&sa 1ozz&tartozott a tu"o.&'y .i'" ' &g&1oz, a . tafizik&1oz 2s a fizik&1oz is, a 4szi51olgi&1oz 2s a fiziolgi&1oz k8zis. rt 2s okkult ol"alaikba', az alk#.ia ta'ul.&'yoz&sa 4 "ig gy t . s 0olt, .i0 l az gysz rr 0olt fizikai 2s s4iritu&lis tu"o.&'y. Ez2rt .i2rt k2t lk "'2'k 0agy 5so"&lkoz'&'k azo', 1ogy a r2gi k, akik a t r.2sz t t k tt;s

as4 ktus&ba' ta'ul.&'yozt&k, olya' f lf " z2s kr 3utottak, a. ly k .o" r' fizikusai'k sz&.&ra 5sak b 5sukott k8'y0 t 3 l 't ' k> Attl a 'a4tl k z"0 , a.ikor az ls; .isztikus . gtal&lta a ko..u'ik&5i szk8z it a .i 0il&gu'k 2s a l&t1atatla' s r g k 0il&gai k8z8tt, az a'yag 2s a tiszta sz ll . szf2r&3a k8z8tt, arra a k80 tk zt t2sr 3utott, 1a 1agy3a, 1ogy zt a .isztikus tu"o.&'yt a 5s;5s l2k . ggyal&zza, azzal l is 0 sz#t '2 azt. A 0 l 0al 0issza2l2s az .b ris2g t gyors 4usztul&s1oz 0 z t1 t'2. Olya' l '' , .i't1a gy gy r k5so4ortot k8rb rak'&'k robba'a'yaggal, 2s .2g gyuf&t is a"'&'k ' kik. Ha ri&si a 0 sz2ly a .70 l tl ' '24t8. g ll&t&s&'ak a hatalmat ad tuds k2t2l7 f gy0 r20 l, 2s z2rt lr 3tik azt a sz 't2ly l gb ls;bb sark&ba, a l g.2ly bb s8t2tb , akkor az .b ri t r.2sz t t is. r;k k8z6l ki t 1 t' z2rt sz .r 1&'y&st> Az ls; 8' r 32b;l a" 4tuss& 0&lt 5sak '21&'yat a0atott b , a sokas&g l;tt 4 "ig 5s '"b ' .ara"t. ! lis. rt -st '2t 2s 2r zt a 'agy F2'yt 8'.ag&ba'. 9Az At.a':, az G', a 1atal.as Hr 2s B2" l. z;, a.i't az .b r . gis. rt ;t, .i't 9G' 0agyok:, .i't 9 Ahmi:, . g.utatta t l3 s r 32t az l;tt, aki f l tu"ta is. r'i a 9 halk, gyenge hangot:. Az ls; .b r k i" 32t;l, a.it az ls; 02"ikus 0 rs k #r'ak l , g2sz ' .o" r' koru'kig, ' . 0olt olya' filozfus, aki . g2r" . lt 0ol'a zt a ' 0 t, 2s ' z&rta 0ol'a sz#02' k '2.a sz 't2ly2b a 1atal.as 2s .isztikus igazs&got. Ha b a0atott 0olt, sz 't tu"o.&'yk2't ta'ulta, gy2bk2't 4 "ig Szkrat2sz1 z 1aso'la' 8'.ag&'ak 2s k80 t;i' k is is.2t lg tt a ' . s utas#t&st$:I1 .b r, is. r" . g 8'.aga":, 2s #gy sik r6lt f lis. r'i -st '2t 8'.ag&ba'. Az ;si =abbala, a ,'zis 0agy 1agyo.&'yos titkos tu"&s so1a ' . .ara"t k240is l;k '2lk6l s ..ily ' korba' 0agy orsz&gba'. A b a0atottak 1&r.ass&gai f6gg tl '6l attl, 1ogy f ll24t kD a t8rt2' l . sz#'4a"&ra, 0agy a .iszt2riu. &t1atol1atatla' f&tyla al& r 3t;zt k f ''.ara"tak 2s kif 3t tt2k 1at&sukat .i'" ' korszakba'. Az a kif 3 z2s, 1ogy 9-st ' k 0agytok:, a. ly <ibliaDta'ul.&'yozi'k sz&.&ra 4uszt&' 5sak absztrak5i, a kabbalist&k sz&.&ra 2l; 3 l 't2st 1or"oz. *i'" ' 1al1atatla' l2l k, a. ly sugar&t gy .b ri l2'yb &raszt3a, gy ist ', a *akrokoz.osz *ikrokoz.osza, az -s. r tl ' -st ' r2sz 2s "arab3a, az Els;"l g s Ok, a. ly' k k8z0 tl ' ki&ra"&sa. E '" lk zik sz6l;forr&s&'ak .i'" ' 3 ll .z;320 l. E 3 ll .z;k k8z8tt 0a' a .i'" 'tu"&s 2s a .i'" '1ats&g. Ez kk l f lru1&z0a .2g k24t l ' arra, 1ogy z k t . g'yil0&'#tsa, a.ikor a t stb ' tartzko"ik, a.i' k sor&' a fizikai t r.2sz t l1o.&lyos#t3a, l f&tyolozza 2s k24 ss2g it korl&tozza. Az ily ' ."o' az ist 's2g t 1or"oz .b r . ssz sa3&t t#4usa f8l2 .agaso"1at, ta'/3 l2t .utat1at3a ist 'sz r7 b8l5s ss2g2' k, . g.utat1at3a ist 'i k24 ss2g it. *ik8zb ' az ;t k8rb 0 0; t8bbi 1ala'"t sa3&t ist 'i G?D3 &r'y2kba bor#t3a, .i'" ' s2lyt . gka4'ak 1ogy zut&' 1al1atatla'okk& 0&l3a'ak, " sa3&t r;f sz#t2s ik ' k#06l s ..i .&s ' . biztos#t3a, 1ogy l'y r32k a . ''y i biro"al.at, az #gy ki0&lasztott .b r 4 "ig .&r 1al1atatla''& 0&lik .2g itt a f8l"8'. Ba' abba' bizo'yos logika, 1ogy az ;si t urgist&k azt &ll#tott&k, 1ogy az .b ri l2l k @sz ll .A racionlis r2sz t l3 s ' so1a ' . l24 tt b az .b r t st2b , 1a' . 5sak b &r'y2kol3a azt t8bb2Dk 02sb2 az irracionlis 0agy asztr&lis l lk ' k r szt6l, a. ly k8zb 's; k8z gk2't, 0agy k8z0 t#t;k2't szolg&l a sz ll . 2s a t st k8z8tt. Az .b r, aki l2gg2 l gy;zt az a'yagot a11oz, 1ogy k8z0 tl ' f2'yt ka43o' sa3&t ragyog AugoeidesD2t;l, 2rzi az igazs&got i'tuit#0 ."o', ' . tu" t20 "'i az #t2l t2b ', az 8ssz s okosko"&s ll '2r , a.it 5sak a t&rgyilagos 2r0 l2s 'y/3ta'i tu", . rt ; .&r *E,B-F+,OSOJOTT. Ett;l fog0a a 380;b l&t&s, 380 '"8l2s 2s az /gy' 0 z tt ist 'i i's4ir&5i gysz r7 ' 5sak '' k a sa3&t

1al1atatla' sz ll .2t;l f l6lr;l 2rk z; . g0il&goso"&s'ak a 1at&sa. Azok az .b r k, akik' k ' 0 8r8kr 1al1atatla'ok .ara"'ak, . rt f l#r"tak az .b ris2g s4iritu&lis t8rt2' l.2' k ka4u3&ra, sz .2ly s 42l"&ikkal .utatt&k . g, .ily ' . sszir tu"'ak a mikrokozmosz ist 'Dsz r7 k24 ss2g i f 3l;"'i. A r2gi k so1a ' . foga"t&k l azt a sz 'ts2gt8r; go'"olatot, 1ogy ily ' t8k2l t s l2'y k az Egy F gf;bb 2s az 8r8kk2 l&t1atatla' -st ' t st t 8lt2s i 0oltak. Elk24z l2s ikb az &1#tatos tiszt l t ily ' . gsz 'ts2gt l '#t2s ' . f2rt b l . A 1;s8k 2s 4rf2t&k t st tl ' sz ll . it a r2gi k ist ' k' k ' 0 zt2k. -'' ' sz&r.azik a t8bbist '1it 2s a b&l0&'yi.&"&s 0&"3a azok r2sz2r;l, akik ls;k 0oltak ;sa4&ik l gsz 't bb 2s l gtiszt&bb absztrak5ii'ak a'tro4o.orfiz&l&s&ba'. *iut&' ala4osa' . gis. rk "t k a '802'yi, az &llati 2s az &s0&'yi biro"alo. 8ssz s r;forr&s&0al, szak2rt;02 0&ltak az okkult k2.i&ba', fizik&ba', 4szi51olgi&ba' 2s fiziolgi&ba' is, .i2rt l '' 5so"&latos, 1ogy a t .4lo.ok .isztikus sz 't2ly ib ' kik24z tt "i4lo.&sok 0agy a" 4tusok olya' 5so"&kat tu"tak 02gr 1a3ta'i, a. ly k .2g .ai f l0il&gosult koru'kba' is t r.2sz tf l tti' k l&tsza'&'ak> Az .b ri t r.2sz t . gs2rt2s , 1a a .&gi&t 2s az okkult tu"o.&'yt 5sal&sk2't b2ly g zik . g. Azt 1i''i, 1ogy olya' sok z r 20 ' k r szt6l az .b ris2g gyik f l 5sal 0olt, 2s b 5sa4ta a .&sik f l2t, gy 'l; l '' a''ak ki3 l 't2s20 l, 1ogy az .b ri fa3 5sak gaz .b r kb;l 2s gygy#t1atatla' i"it&kbl &ll. Hol 0a' az az orsz&g, a. lyb ' a .&gi&t ' . 7zt2k> Gs . lyik korba' f l 3t tt2k l t l3 s '> A l gr2gibb, .ost birtoku'kba' l 0; "oku. 'tu.okba' a Vdkban 2s *a'u r2g bbi t8r02'y ib ' sok .&gikus r#tust tal&lu'k, a. ly k t a br&.i'ok 02g zt k, 2s a.ik 'g "2ly z tt k 0oltak ' kik. Tib tb ', %a4&'ba' 2s =#'&ba' azokat ta'#t3&k 3 l ' koru'kba', .i't a.ik t a l gr2gibb k&l" aiak ta'#tottak. Ez ' orsz&gok 4a4s&ga r&a"&sul bizo'y#t3a is azt, a.it ta'#ta'ak, ' 0 z t s ' 1ogy az rk8l5si 2s fizikai tisztas&g 2s bizo'yos 8'. gtartztat&s kif 3l szti az 8'D. g0il&goso"&s l 0 ' l2l k r 32t. A.ikor az .b r . gsz rzi az ir&'y#t&st sa3&t 1al1atatla' sz ll . f8l8tt, z 0al"i .&gikus r;k t a" ' ki a b '' lakoz l . 't&lis sz ll . k f8l8tt. ?yugato' is . gtal&l3uk az ugya'olya' .agas szi't7 2s ;si .&gi&t, .i't k l t '. ?agyD<rita''ia "rui"&i .2ly barla'g3aik '2.a s#rbolt3aiba' gyakorolt&k, Pli'ius 4 "ig t8bb f 3 z t t sz 't l a k lt&k 0 z t;i 9b8l5s ss2g2' k:. A mgia olyan rgi, mint maga az ember. F 1 t tl ' . g' 0 z'i azt az i";4o'tot, a.ikor l2tr 38tt, .i't a1ogya' ki3 l8l'i azt a 'a4ot is, a.ikor az ls; .b r . gsz6l t tt. A k&l" aiak, akik t Ki5 ro a l gr2gibb .&gusok'ak tart, .i'" ' .&gia ala43&t az .b ri l2l k b ls; r;i1 z k8t8tt2k, 2s a '802'y kb ', &s0&'yokba' 2s &llatokba' l 0; .&gikus tula3"o's&gok . gk6l8'b8zt t2s2b ' l&tt&k. Ez k s g#ts2g20 l a l g"8bb ' t s bb 95so"&kat: 1a3tott&k 02gr . Sz&.ukra a .&gia a 0all&s 2s a tu"o.&'y szi'o'i.&3a 0olt. A *+,-A sarokk80 a .ag' tiz.us'ak 2s az l ktro.oss&g'ak, z k tula3"o's&gai'ak, k8l5s8'1at&sai'ak 2s r;i' k .2ly, gyakorlati is. r t . =6l8'8s ' sz6ks2g 0a' z k' k az &llati biro"alo.ra 2s az .b rr gyakorolt 1at&sai'ak is. r t2r . A.it sz r t'2'k b bizo'y#ta'i az, 1ogy .i'" ' ;si lt r3 "t 0all&s .8g8tt ugya'az az ;si b8l5s ss2gDta'#t&s 1/z"ott, a. ly t .i'" ' orsz&gba' kiz&rlag azok a b a0atottak gyakoroltak 2s alkal.aztak, akik tu"at&ba' 0oltak l2t z2s2' k 2s fo'toss&g&'ak. Egy 'agyo' .2ly filozfia, gy 'agyo' .agasztos rk8l5si r '"sz r 2s a t l3 s ' . ggy;z; 2s gys2g s ' bizo'y#t1at gyakorlati r ".2'y k ' . gy g ' r&5i, 0agy ak&r gy r80i" bb korszak alatt '80 k "' k f l. T2'y k t k ll tt a t2'y kr f l1al.oz'i, k80 tk zt t2s k t a

k80 tk zt t2s kr , a tu"o.&'y'ak tu"o.&'yt k ll tt ' .z 'i , 2s a l gragyogbb .b ri 2rt l. k t8. g i' k k ll tt t84r 'g 'i a t r.2sz t t8r02'y i', .i l;tt z az ;si ta'#t&s ko'kr2t for.&t 8lt1 t tt 0ol'a. Az ;si 0all&sokba' l 0; ala4ta'#t&sok azo'oss&g&'ak bizo'y#t2kai gy b a0at&si r '"sz r lt r3 "ts2g2b ' tal&l1atk, a titkos 4a4i kasztokba', akik a 1atalo. .isztikus sza0ai'ak ;rz;i 2s a t r.2sz ti r;k f8l8tti uralko"&s 'yil0&'os b .utatit 0oltak, 3 l z0 zz l ka45solatukat az .b r l;tt 3&r l2'y kk l. A .iszt2riu.okba 0al b l242s ' . biztos#t .&gikus k24 ss2g k t. Ez k k2t "ologtl f6gg ' k$ r '" lk z2s 0 l sz6l t tt t 1 ts2g kk l 2s . gf l l; k8r6l.2'y k k8t8tt alkal.azott bizo'yos l;#r&sok is. r t20 l. A11oz, 1ogy ' ofit&0& 0&l3o', az .b r' k k2sz ' k ll &ll'ia, 1ogy sz#00 lDl2l kk l a .isztikus tu"o.&'yok ta'ul.&'yoz&s&ra &l"ozza .ag&t. A .&gia a l gszigor/bb /r'; ' . t7ri a ri0&lisokat. Ell 't2tb ' .&s tu"o.&'yokkal, az l;#rt for.ul&k l.2l ti is. r t . 't&lis 0agy l lki k24 ss2g k '2lk6l t l3 s ' 1asz'&l1atatla' a .&gi&ba'. A sz ll .' k t l3 s al&0 t tts2gb ' k ll tarta'ia a''ak 1ar5iass&g&t, a.it 4o'tatla'ul k24z tt 2rt l .' k ' 0 z' k, a.#g a t2'y k l ' . gy;zik a 1708s .b ri &lokosko"&st. = l t ' zt a tu"o.&'yt '21&'y 1 ly ' a 912t . l t s:, .&s1ol a 9kil '5 . l t s: t .4lo.'ak ' 0 zik, a1ol .i'" ' . l t all gorikusa' . gf l l a . gsz rz tt tu"&s gyD gy szi't32' k. A k l t 20sz&za"ai sor&' a1ol 5sak a .&gi&t 2s a b8l5s ss2gD0all&st ta'ul.&'yozt&k, gyakorlit 2s ta'ulit a . st rs2g ' b l6l 924#t;kk2't: is. rt2k, . rt ;k 24#tik a tu"&s, a titkos tu"o.&'y t .4lo.&t. Azokat az a" 4tusokat, akik akt#0ak, gyakorlati 0agy .7k8"; 24#t;k' k ' 0 zt2k, .#g a ta'ulkat 0agy ' ofit&kat s4 kulat#0 0agy l.2l ti 24#t;k' k. Az l;bbi k 42l"&kkal sz .l2lt tt2k a .u'k&ba' 1atal.ukat az 2l tt l ' 2s az &llati t r.2sz t r;i f8l8tt, az utbbiak 4 "ig 5sak t8k2l t s#t tt2k .agukat a sz 't tu"o.&'y ala4is. r t ib '. Sala.o' t .4lo.&'ak 24#t2s a titkos b8l5s ss2g 0agy .&gia fokozatos . gsz rz2s2' k szi.bolikus . g3 l '#t2s , a f8l"ib;l a s4iritu&lis f l&ll#t&sa 2s kif 3l szt2s , a sz ll . 1atal.&'ak 2s ragyog&s&'ak . gt st s6l2s a fizikai 0il&gba', az 24#t; b8l5s ss2g2' 2s l&'g l.232' k r szt6l. Az Akas1a .i'" ' =ritya @.&gikus t 02k 'ys2gA l gsz6ks2g s bb k8z g , l gy ' az 0all&si 0agy 0il&gi 3 ll g7. A 9f l2br szt 'i <ra1.&t: br&.i'i kif 3 z2s azt 3 l 'ti, 1ogy f l2br szt 'i azt az r;t, a. ly .i'" ' ily ' .&gikus .70 l t .2ly2' r 3t0 . g1/z"ik, . rt a 02"ikus &l"ozat b .utat&sok ' . .&sok, .i't 5 r .o'i&lis .&gi&k. Ez az r; az Akas1a, 0agy az okkult l ktro.oss&g, az alki.ist&k alka1 st3 gyik 2rt l.2b ', 0agy az u'i0 rz&lis ol"sz r, a1ogya' az anima mundi az asztr&lis f2'y. ?yil0&'0ala' l2t zik gy '' k . gf l l; l ktro.oss&g, a.it az .b ri agyt8rzs 1oz l2tr , z a llek elektromossg, z a s4iritu&lis 0agy gy t . s 2t r, a.i a meta!izikai univerzum k"r#lvev$, k"zps$ termszete, 0agy i'k&bb a testetlen u'i0 rzu.2, a.it ta'ul.&'yoz'i k ll, .i l;tt a tu"o.&'y lfoga"'&. *i0 l a tu"o.&'y'ak fogal.a si'5s a l2t z2s2r;l, so1a ' . fog s ..it . gtu"'i az 2l t 'agysz r7 3 l 's2g ir;l, a.#g l ' . foga"3a. *i'" ' i";szak, iskola 2s orsz&g 5so"at 0;i az2rt t tt k 5so"&kat, . rt t8k2l t s ' is. rt2k az asztr&lis f2'y 1at&saiba' . g.2r1 t tl ', gy2bk2't azo'ba' 2rz2k l1 t; 1ull&.ait. =2zb ' tartott&k az &ra.latokat azzal, 1ogy sa3&t akarat r 36kk l ir&'y#tott&k azokat. A r2gi k zt Kosznak 1#0t&k, Plat' 2s a 4itagor usok a Vilg %elknek ' 0 zt2k. A 1i'"uk sz ri't az -st 's2g az A t1 r for.&3&ba' .i'" ' "olgot &t3&r. Ez a l&t1atatla', " a1ogya' kor&bba' .o'"tuk 2rz2k l1 t; !lui"u..

Az &llati .ag' tiz.us gy !luidum, gy kisug&rz&s. ?21&'y .b r k24 s zt ki&raszta'i zt gygy#t 52lbl a sz .2' 2s az u331 gy i' k r szt6l, .#g az 8ssz s t8bbi l2'y .b ris2g, &llatok, 2s .2g .i'" ' 2l tt l ' t&rgy is zt gy aura 0agy 0&ltoz f2'y for.&3&ba' sug&rozza ki, f6gg tl '6l attl, 1ogy '' k tu"at&ba' 0a'D , 0agy s .. A.ikor gy .b ri gygy#t 2ri't2s20 l 0agy akarat&0al 1at gy 4&5i 'sr , akkor 9. s. riz.us'ak: 1#03uk. A . s. riz.us a .&gia fo'tos &ga, a 3 l 's2g i 4 "ig az gy t . s k8z g 1at&sai, a.i .i'" ' .&gia .8g8tt 1/z"ik, 2s .i'" ' korba' az /gy' 0 z tt 5so"&kat 1ozza l2tr . Az gy t . s .ag' tikus 5 &' ragyog f2'y20 l, a. ly' k l ktro.os 1ull&.ai gyb k8tik a koz.oszt, 2s sz6't l ' .ozg&sukba' &t3&r3&k a 1at&rtala' t r .t2s .i'" ' ato.3&t 2s .ol kul&3&t, a . s. riz.us ta'#t0&'yai 'o1a ' . l2gs2g s k a k6l8'b8z; ta4asztalataik i'tuit#0 ."o' 2rz2k lik a 'agy .iszt2riu. alf&3&t 2s o. g&3&t. Egy "6l '' k a k8z g' k @a.i az ist 'i l2l gz tA a ta'ul.&'yoz&sa k24 s f lt&r'i a 4szi51olgia 2s a fiziolgia, a koz.ikus 2s s4iritu&lis 3 l 's2g k titkait.

II
Egy .ag' tikus ki&ra"&st, a. ly 8'tu"atla'ul 38tt l2tr , 'yil0&'0ala' l gy;z b&r. ly r;s bb, a.i0 l ll 't2tb k r6l. A.ikor azo'ba' gy 2rt l. s 2s r;t l3 s akarat ir&'y#t3a a 0ak r;t, 2s gy a"ott 4o'tra ko'5 'tr&l3a az, akkor a gy 'g2bb ki&ra"&s gyakra' ural.a al& 1a3t3a az r;s bb t. Az .b ri akaratnak ugya'ily ' 1at&sa 0a' az Akashra. Azzal a l 1 t;s2gg l, 1ogy gy fi'o. flui"u. &ta""ik az gyik .b rt;l gy .&sik'ak, 0agy a''ak a szubszta'5i&'ak, a.it . g2ri't, k 02sb2 l sz ' 12z . g2rt 'i, 1ogy az akarat 52ltu"atos ko'5 'tr&5i3&0al gy gy2bk2't s .l g s t&rgy &titat1at 02" l. z; 0agy ro.bol r;0 l a k6l"; sz&'"2k&'ak . gf l l; '. A .&gia gyik ala4 l0 , 1ogy 1a '' k a fi'o. flui"u.'ak az &ra.&t a11oz ' . l g '"; 'agys&g/ r; .ozgat3a, 1ogy l2r3 52l4o't3&t, akkor a kik6l"; .b rr fog 0issza1at'i, a1ogya' gy gu.ilab"a 0issza4atta' a "ob k z21 z a falrl, a. ly t /gy "ob . g, 1ogy a lab"a ' . k24 s &t6t'i azt. Sok olya' 42l"&t l 1 t f lsorol'i, a.ikor az &ll#tlagos 0ar&zslk .aguk 0&l'ak &l"ozatt&. Pit1agorasz azt ta'#totta a ta'#t0&'yai'ak, 1ogy az -st ' az gy t . s elme, a. ly sz2tszr"ik .i'" ' "ologba', 2s 1ogy z az l. az gy t . s gyfor.as&g k80 tk zt2b ' &ta"1at az gyik t&rgyrl gy .&sikra, 2s az .b r akarat r 320 l .i'" ' "olog . gt r .t1 t;. <izo'yos r;ss2g7 akarat s t2' az l. &ltal t r .t tt for.&k szub3 kt#002 0&l'ak. Hallu5i'&5ik'ak ' 0 zik z k t, b&r t r .t;36k sz&.&ra z k ugya'olya' 0als&gosak, .i't b&r. ly l&t1at t&rgy a t8bbi .b r sz&.&ra. Ez ' akarat .2g r;s bb 2s i't llig 's bb ko'5 'tr&5i3a s t2' a for.a k2zz l fog1at0&, l&t1at0&, ob3 kt#002 0&lik, kkor az .b r . gta'ulta a titkok titk&t, 2s *+,MSS+ 0&lt. Tu"3uk, 1ogy a l gt&0olibb koroktl fog0a l2t zik gy titokzatos r tt ' t s tu"o.&'y theopoea '20 '. Ez a tu"o.&'y azzal, 1ogy sokkal .2ly bb ' 1atol b a t r.2sz t titkaiba', .i't a.it .o" r' filozfi&'k 0ala1a is l 1 ts2g s' k &l.o"'&, . gta'#t3a, 1ogya' k2'ysz r#ts6k a l&t1atatla't arra, 1ogy l&t1at0& 0&l3o', az l . 't&ris sz ll . k l2t z2s2t, az asztr&lis f2'y t r.2sz t2t 2s .&gikus 3 ll .z;it, az 2l; .b r k24 ss2g2t arra, 1ogy ka45solatba l243 ' az l . 't&ris sz ll . kk l az asztr&lis f2'y ' k r szt6l.

Ez a tu"o.&'y ta'#totta az ist ' k k6l8'b8z; szi.blu.ai'ak i";l g s f lru1&z&s&t 2l tt l 2s 2rt l .. l. A t 1 t tl ' a'yag szobrai 2s t8.b3 i 0&ltak 2l;02 a ta'#t r 3t tt r;i 1at&s&ra. A Pro.2t usz &ltal llo4ott t7z l s tt a f8l"i k6z" l .b , k8r6lfogta az 2g alsbb r2giit, 2s . gt l 4 " tt az gy t . s 2t r 1ull&.aiba' a 1i'"u r#tusok r 3t tt Akas1aD3ak2't. < l2l g zz6k, 2s sz r0 z t6'kb sz#03uk a friss l 0 g; .i'" ' korty&0al. Sz r0 z t6'k t l 0a' 0 l sz6l t2s6'k ls; 4illa'at&tl. F 1 t;s2gg2 azo'ba' 5sak az A=AEAT 2s a SOEFFE* 1at&s&ra 0&lik. Ha .ag&ra 1agy3uk, z az 2l tD4ri'5#4iu. 0ako' k80 ti a t r.2sz t t8r02'y it, 2s a k8r6l.2'y k' k . gf l l; ' g2szs2g t 2s az let b;s2g2t t r .ti . g, 0agy hallt 2s f lbo.l&st okoz. Ha azo'ba' az a" 4tus akarata 0 z ti, szfoga"0& 0&lik, &ra.latai 0issza&ll#t3&k az gy 's/lyt a sz r0 z t kb ', . gt8ltik azt, a.i .&r s l 3t s, fizikai 2s 4szi51olgiai 5so"&kat k lt ' k, a.ik t a . s. riz&lk 3l is. r' k. < l t8lt0 a sz r0 tl ' 2s t 1 t tl ' a'yagba, 2l t3 l 's2g k t, k80 tk z2sk244 ' .ozg&st t r .t ' k. Ha bb az 2l tb gy gy2'i 2rt l ., gy sz .2lyis2g sz6ks2g s, akkor az o4 r&tor'ak 0agy sa3&t scin leccaD3&t, sa3&t asztr&lis sz ll .2t k ll b l t8lt 'i , 1ogy 2l tr k lts , 0agy alkal.az'ia k ll a t r.2sz tsz ll . k biro"al.a f l tti r 32t, 1ogy arra k2'ysz r#ts gyik6k t, 1ogy az t8lts b l l2'y2t a .&r0&'yba, f&ba 0agy f2.b , 0agy 4 "ig .b ri sz ll . k s g#ts2g2r szorul. Az utbbiak azo'ba' a go'osz, f8l"18zraga"t 5so4ort ki02t l20 l ' . fog3a sa3&t l2'y g2t b t8lt 'i gy 2l tt l ' t&rgyba. A tiszta sz ll . k ' . fog'ak 2s ' . is tu"'ak t&rgyiasult ."o' . g.utatkoz'i, a. ly k zt . gt szik, azok ' . tiszta sz ll . k, 1a' . l . 't&risak 2s tiszt&tala'ok. E sz ll . k t8bbs2g2' k s ..i k8z a k l ti .&gusok &ltal tu"atosa' 2s sz&'"2kosa' l2tr 1ozott 3 l 's2g k1 z. Az utbbiak 0isszautas#t3&k az ily ' 0&"at, 2s a b702sz kr 1agy3&k az l . 't&lis sz ll . kk l 2s az l . 't&ris k#s2rt t kk l 0al foglalkoz&st. Az a" 4tus korl&tla' r;0 l r '" lk zik .i'"k tt; f8l8tt, " ritk&' 1asz'&l3a azt. !izikai 3 l 's2g k l2tr 1oz&s&1oz a t r.2sz tsz ll . k t 1#03a l; 'g " l. sk "; r;kk2't, " ' . 2rt l. kk2't. Hagy3&k, 1ogy az ala5so'yabb t#4usok k lts ' k 2l tsz r7 3 l 's2g k t, sa3&t b foly&sukat 4 "ig 5sak a k8zb 's; szf2r&ko' k r szt6l bo5s&t3&k ki, .i't az ist 'i f2'y gy sugar&t, a.ikor az /gy' 0 z tt 95so"&ra: gy 3 52l 2r" k2b ' 0a' sz6ks2g. A f lt2t l 2s z t8r02'y a s4iritu&lis t r.2sz tb ' az i'"#t2k tisztas&ga, a k8r'y z; .ag' tikus l2gk8r tisztas&ga 2s az o4 r&tor sz .2ly s tisztas&ga. Pgy gy 4og&'y 95so"a: l 1 t, 1ogy sokkal sz 't bb, .i't gy k r szt2'yQ Pit1agorastl Eli41as F20iig, a l g.agasabbtl a l gsz r2'y bbig .i'" 'ki azt ta'#t3a, 1ogy a mgikus er$vel soha nem rendelkeznek azok, akik b&n"s lvezetek rabjai . Ksak a tiszta sz#07 k 9l&t3&k -st 't:, 0agy ta4asztal3&k . g az ist 'i a3&'"2kot, 5sak az ily ' k tu"3&k a t st b t gs2g it . ggygy#ta'i, 2s 'g "1 tik . g .aguk'ak 0iszo'ylagos bizto's&ggal, 1ogy a 9l&t1atatla' r;k: 0 z ss2k ;k t. J '' k ll '2r 9a .&gi&ba' 'i'5s s ..i . ''y i:, z gy tu"o.&'y, 2s .2g a 9go'osz ki7z2s2' k: k24 ss2g is az gyik &ga, a.it a b a0atottak . gta'ultak. -'k&bb r;s ' ka4aszko"u'k a korszakok b8l5s ss2g2b , .i't b&r.ily ' /3 l.2l t k1 z, a. ly k az /3abb k l t7 s .2'y kb;l k lt k ki, 2s tiszt l36k a 0il&gok k8z8tti ka45solatok t8r02'y it 2s az .b r okkult r;it. A.#g a fizikai t r.2sz t 3 l 's2g i' k . g l 1 t a .aguk 2rt2k , a.ik s g#t ' k f lk lt 'i a .at rialist&k 2r" kl;"2s2t 2s . gszil&r"#ta'i 1a ' . is t l3 s ', l gal&bb a k80 tk zt t2s k szi't32' 1it6'k t l lk6'k 2s sz ll .6'k t/l2l2s2b ', k2r"2s s, 0a3o' 3 l 'l gi . g3 l '2si for.&3ukba' a .o" r' 3 l 's2g k ' . okoz'akD t8bb k&rt, .i't 1asz'ot. Sok l. , a. ly s0&rog a 1al1atatla's&g bizo'y#t2kai ut&', gyorsa' a fa'atiz.usba zu1a'. Egyik ol"alrl a 0il&g'ak . g0oltak az E'o51D3ai, *z s i, ,auta.a <u""1&i, sz&.tala' 9* g0&lti:, 'agy ta'#ti, a .&sik ol"alrl 4 "ig a .aga 9 termszetes .&gusai:, akik a . gf l l; s4iritu&lis . g0il&goso"otts&g 0isszatart r 32' k 1i&'y&ba' 2s fizikaiD. 't&lis

sz r0 z t6k gy 'g s2g 2r" k2b '.

.iatt sz&'"2kolatla'ul l z6ll szt tt2k t 1 ts2g6k t go'osz 52lok

Ba3o' z k az -st 'Dsz r7 .b r k 9.2"iu.ok: 0oltak> S ..i s tr s ., 1a a fogal.o' azokat a 9b t g s ' 2rz2k 'y k t: 2rt36k, akik k6l8'l g s sz r0 z tt l sz6l tt k. Biszo't k2ts2gt l '6l azok, 1a .i'" ' gy2't .2"iu.'ak t ki't6'k, akik .ag' tikus at.oszf2r&3&ba' a .agasabb l&t1atatla' szf2r&k laki .ozog'i, 5s l k "'i 2s 2l'i tu"'ak. Ebb ' az 2rt l .b ' .i'" ' sz .2ly .2"iu.. A .2"iu.it&s l 1 t @1A sa3&t .aga &ltal kif 3l szt tt, @(A k6ls; 1at&sok &ltal kif 3l szt tt, 0agy @LA .ara"1at r 3t0 az g2sz 2l t sor&'. Az olvasnak szben kell tartania a !ogalom de!in'cijt, am'g teljesen meg nem rti, k#l"nben a !ogalomzavar elker#lhetetlen lesz. Az ily ' t#4us/ .2"iu.it&s l 1 t akt#0 0agy 4assz#0, tasz#t 0agy b foga", 4ozit#0 0agy ' gat#0. A .2"iu.it&st az aura .i';s2g20 l .2rik, a.i k8rb 0 szi az gy2't. Ez l 1 t s7r7, k8"8s, 0isszatasz#t, ro.lott, u'"or#t a tiszta sz ll . sz&.&ra, 2s 5sak azokat az ut&latos l2'y k t 0o'zza, a. ly k z a k8r'y z t t 2l0 zik, a1ogya' az a'gol'a a sz ''y s 0iz t, 0agy 4 "ig l 1 t tisztult, krist&lytiszta, &tl&tsz, t8bb sz#'b ' 3&tsz, .i't a 1a3'ali 1ar.at. *i'" ' a .2"iu. rk8l5si 3 ll .z;it;l f6gg. Olya' .b r kr;l, .i't A4ollo'ius, -a.bli51us, Ploti'us 2s Por41yrius, z a . ''y i 'i.busz alakult ki. Sa3&t sz ll .6kk l szoros gys2gb ' l 0; sa3&t l lk6k r 3 , 2l t6k .b rf l tti rk8l5s8ss2g 2s sz 'ts2g &ltal f 3l;"8tt ki, a.it gyakori, b ls;, Ctatikus ko't .4l&5i is s g#t tt. Az ily ' sz 't .b r k tiszta s4iritu&lis 1at&sa ki.utat1at. Az ist 'i 3t2ko'y 1at&s l2gk8r2t k8rb ' kisug&roz0a l2rik, 1ogy a go'osz sz ll . k . ' k6l' k l;l6k. -ly ' l2'y k sz&.&ra ' .5sak az l 1 t tl ', 1ogy l2t zz ' k aur&3ukba', " .2g a . gsz&llott sz .2ly k2b ' s . tu"'ak . g.ara"'i, 1a a 5so"at 0; akarat&t r&3uk ir&'y#t3a 0agy ak&r 5sak a k8z l6kb k r6l. Ez a *EJ-+TOES+, 2s ' . mdiumits. Az ily ' .b r k t .4lo.ok, a. ly kb ' az 2l; -st ' sz ll . lakozik, 0iszo't 1a a t .4lo.ot lt8lti gy rossz sz '0 "2ly, go'"olat 0agy 0&gy lfoga"&sa, akkor a . "i&tor b l sik a boszork&'y. st rs2g szf2r&3&ba. Az a3t ki'y#lik, a tiszta sz ll . k 0issza0o'ul'ak, 2s a go'oszak b z/"ul'ak. Ez .2g .i'"ig . "i&tors&g, .2g 1a rossz is, a boszork&'y. st r 1aso'la' a tiszta .&gus1oz for.&l3a sa3&t aur&3&t 2s akarat&'ak t&rgyai a 0 l roko'3 ll g7 sz ll . k. A .2"iu.it&s azo'ba' a1ogya' .osta's&g 2rtik 2s . g3 l 'ik .&s "olog. A k8r6l.2'y k, a. ly k f6gg tl ' k a sa3&t akarattl, ak&r a sz6l t2skor, ak&r a k2s;bbi kb ' ."os#t1at3&k a sz .2ly s aur&t, 2s #gy k6l8'8s . g'yil0&'ul&sok fizikai 0agy . 't&lis, s&t&'i 0agy a'gyali 381 t' k l2tr . Az ily ' .2"iu.it&s, a1ogya' az i.2't .l#t tt . "i&tors&g is, l2t zik a 0il&gba' az .b r ls; . g3 l '2s ta. Az l;bbi s t2b ' a gy 'g , 1ala'" t st 'g " a sz ll . k 2s a sa3&t 1al1atatla' "2.o'tl k6l8'b8z; 2rt l. k ir&'y#t&s&'ak 2s sugallatai'ak. Ez sz sz ri't megszlls 2s megszllottsg, a .2"iu.ok 4 "ig, akik b6szk2k .agukra, 1ogy 90 z t;ik: 'g " l. s szolg&i, 0agy f l1&boro"0a 0isszautas#t3&k a . g'yil0&'ul&sok 9ir&'y#t&s&'ak: go'"olat&t, ' . igaz&' taga"1at3&k l a t2'yt, 1a ' . akar'ak k80 tk z tl ' k l ''i. Ez a .2"iu.it&s .i'"ig passz'v, l gy ' ak&r 3t2ko'y, ak&r k&rt2ko'y. <ol"ogok a tiszta sz#07 k, akik 8'tu"atla'ul 0issza0 rik a go'osz s8t2t sz ll . it b ls; t r.2sz t6k ki02t l s tisztas&g&0al. A .2"iu.iz.us, a1ogya' zt 'a43ai'kba' gyakorol3&k, sokkal k 02sb2 k#0&'atos a3&'"2k, .i't ? ssus k8't8s . T20 "2s arrl b sz2l'i, 1ogy gy .2"iu. kif 3l szt tt kpessgekkel r '" lk zik. Egy 4assz#0 .2"iu. ' . r '" lk zik k24 ss2gg l. Ba' gy bizo'yos rk8l5si 2s fizikai k8r6l.2'y, a.i ki&ra"&st 0agy aur&t 1oz l2tr , a. lyb ' az ;t ir&'y#t 2rt l. k 2l'i tu"'ak, 2s a.i s g#ts2g20 l . g'yil0&'ul'ak. A .2"iu. 5sak gy szk8z, a. ly ' k r szt6l azok

. g3 l '#tik az r;ik t. Ez az aura 'a4rl 'a4ra 0&ltozik. Ez gy k6ls; 1at&s, a.i b ls; okok r ".2'y . A .2"iu. rk8l5si &lla4ota 1at&rozza . g a 1ozz& l380; sz ll . k t#4us&t, a sz ll . k' k 4 "ig 0issza1at'ak a .2"iu.ra 2rt l.i, fizika 2s rk8l5si t r6l t k '. *2"iu.it&s&'ak t8k2l t ss2g a 4asszi0it&stl f6gg, '' k ll 'sz r t r.2sz t s ."o' a""ik$ !ejezze be a mdium, a passzivitst. A sz ll . k so1a ' . ir&'y#ta'ak olya' sz .2ly k t, akik l1at&rozz&k, 1ogy ll '&ll'ak .i'" ' k6ls; b foly&s'ak. !a'atikusai'k gyik s . t ki't tt so1a 'agyobb megvetssel a .&gia 0issza2l2s ir , .i't a1ogya' a r2gi 0al"i b a0atottak t tt2k. ? . l 1 t .o" r' 0agy ak&r k8z24kori t8r02'y szigor/bb, .i't a 1i ro41a't2. -gaz, t8bb 2l sl&t&ssal, k8'y8r6l t ss2gg l 2s #t2l;k24 ss2gg l r '" lk zt k, .i't a k r szt2'y 4a4s&g, . rt .ik8zb ' ki&tkozt&k az 98'tu"atla': boszork&'y. st rt, gy "2.o' &ltal a b ls; sz 't2ly sz 't t r6l t2' zaklatott sz .2lyt, a 4a4ok a1 ly tt, 1ogy k8'y8rt l '6l . g2g tt2k 0ol'a, go'"3&t 0is lt2k a sz r '5s2tl ' 9. gsz&llott'ak:. Boltak kr1&zak kif 3 z tt ' rr a 52lra a t .4lo.ok szo.sz2"s&g&ba', a1ol az gykori .2"iu.okat . gsz&ll&suk s t2' k z lt2k, 2s 0isszaa"t&k az g2szs2g6k t. Azokkal sz .b ' 0iszo't, akik tu"atos 8r"8'g8ss2gg l sz r zt k . g k24 ss2g k t, a. ly k 0 sz2ly s k 0oltak .b rt&rsaikra, a r2gi 4a4ok ugya'olya' szigor/ak 0oltak, .i't .aga a t8rt02'y. *2g =risztus i" 32b ' is a sz g2'y . gsz&llott .2"iu.okat a s#rboltokba 2s a 0&ros falai' k#06l s; 4uszta t r6l t kr 0itt2k. *i2rt l '' z 'yil0&'0al "ur0a igazs&gtala's&g> *i2rt k ll tt, 1ogy azo' i";k fizikai .2"iu.ai'ak a 02gz t a sz&.ki0 t tts2g, 6l"8zt t2s 2s a 1al&l l gy ', 2s .i2rt k ll tt g2sz 5so"at 0; k8z8ss2g k t .i't az ssz2'usokat ' . 4uszt&' lfoga"'i, " .2ly ' tiszt l'i is> Az2rt, . rt a r2gi k ll 't2tb ' 0 l6'k ki tu"t&k 94rb&l'i: a sz ll . k t, 2s k6l8'bs2g t tu"tak t ''i a 3k 2s a go'oszak k8z8tt, az .b ri 2s az l . 't&lis k8z8tt. Tu"t&k azt is, 1ogy a szab&lyozatla' sz ll .i ka45solat ro.okba "8't8tt az gy2't, 2s 5sa4&st 3 l 't tt a k8z8ss2gr . Hogy .ily ' 0 sz2ly s l 1 t gyakra' k24z tl ' .2"iu..& 0&l'i, 2s . ''yir t l3 s ' . g2rt tt2k 2s go'"osko"tak '' k l1&r#t&s&rl a r2gi b8l5s k, t8k2l t s ' 42l"&zza Szkrat2sz s t . Az 8r g g8r8g filozfus gy 9.2"iu.: 0olt, '' k k80 tk zt2b ' so1a ' . a0att&k b a .iszt2riu.okba, . rt z 0olt a szigor/ t8r02'y. Biszo't . g0olt az 9is. r;s sz ll . :, a1ogya' ' 0 zt2k, a daimonionD3a, 2s z a l&t1atatla' ta'&5sa" 0&lt 1al&l&'ak ok&0&. +ltal&'os a 02l k "2s, 1ogy 1a ' . a0att&k b a .iszt2riu.okba, z az2rt 0olt, . rt ; .aga ' . t8r;"8tt 0 l . A (itkos !eljegyzsek 0iszo't azt ta'#t3&k, 1ogy z az2rt 0olt, . rt ' . 'g "1 tt2k . g ' ki, 1ogy r2szt 0 gy ' a titkos sz rtart&soko', 4o'tosa' a .2"iu.it&sa .iatt. Bolt gy t8r02'y, a. ly tiltotta ' .5sak olya'ok b foga"&s&t, akik t l#t2lt k sz&'"2kos boszork&'y. st rs2g .iatt, " olya'ok2t is, akik tu"ott 0olt, 1ogy 9is. r;s sz ll .6k: 0a'. A t8r02'y igazs&gos 2s logikus 0olt, . rt gy 0al"i .2"iu. t8bb2Dk 02sb2 b sz&.#t1atatla', 2s Szkrat2sz k6l8'5s2g it bizo'yos fokig zz l .agyar&zt&k. Egy .2"iu.'ak passz'vnak k ll l ''i , 2s 1a szil&r"a' 1isz 9sz ll .D 0 z t;32b ':, akkor az utbbi'ak fog3a . g 'g "'i, 1ogy uralko"3o' ra3ta, ' . 4 "ig sz 't2ly' k. A r2gi i";k mdiuma 1aso'la' a .ai .2"iu.1oz ki 0olt t20 a''ak, 1ogy az ;t irny'tsa alatt tart 9 r;: akarata 0agy k "0 sz ri't bel hatoljon, z2rt ' . l 1 t tt r&b#z'i a 02gs; b a0at&s sz8r'y7 titkait, a. ly k t 9so1a ' . szaba" f lt&r'i 1al&lb6't t2s t r1 . ll tt:. Az 8r g b8l5s a 9sz ll .i i's4ir&5i: . ggo'"olatla' 4illa'ataiba' f lt&rta, a.it so1a ' . ta'ult, 2s z2rt 02g zt2k ki ist 'taga"k2't. Akkor 1ogya' &ll#t1at3a b&rki is gy ily ' 42l"a . ll tt, .i't Szkrat2sz2, a b ls; t .4lo. l&to.&sai0al 2s sz ll .i 5so"&i0al ka45solatba', 1ogy z k a b8l5s k, sz ll .i"2z;k,

5so"at 0;k .i'" 9sz ll .D.2"iu.ok: 0oltak> S . Pit1agorasz, Plat', s . b&r. ly k2s;bbi fo'tos ' o4lato'ikus, s . -a.bli51us, Fo'gi'us, Pro5lus, s . Tya'ai A4ollo'ius so1a ' . 0olt .2"iu., ily ' s tb ' ugya'is so1a ' . 'g "t2k 0ol'a ;k t b a .iszt2riu.okba. *o'"1at3uk, 1ogy a .2"iu. 5sak gy 12tk8z'a4i .b r, akit az asztr&lis f2'yb;l 380; b &ra.l&s .ag' tiz&l. A1ogya' a .&g' s s 3 ll .z; &lla'"s&g&t t8bb2Dk 02sb2 a52lsz r7 tula3"o's&g&0al .2r36k, /gy ' . .o'"1at3ukD , 1ogy a .2"iu.i 3 ll .z; &lla'"s&ga ar&'yos a .2"iu. .&g' s s 0agy asztr&lis r;0 l 0al t l#t tts2g20 l> Ez a t l#t tts2gi &lla4ot l 1 t 0 l sz6l t tt, 0agy l;i"2z1 t; a k80 tk z; ."ok b&r. lyik20 l$ . s. rikus folya.attal, sz ll .i t 02k 'ys2gg l 0agy sa3&t akarattal. To0&bb& /gy t7'ik, az &lla4ot 8r8k8l1 t;, .i't b&r. ly .&s fizikai 0agy . 't&lis 3 ll gz t ss2g, 2s sok s tb ', s;t tal&' azt is .o'"1at3uk, 1ogy a l g'agyobb .2"iu.ok s t2b ' a .2"iu.it&s 0ala.ily ' for.&ba' . g3 l 't gy 0agy t8bb f l. ';36k'2l. A . s. rikus "olgok k8''y ' &tl24' k a tiszt&'l&t&s 2s a .2"iu.it&s .agasabb for.&iba. A.i az 8'Dt l#t2s folya.at&t ill ti, 5sak %a4&', T1aif8l", =#'a, -'"ia, Tib t, Egyi4to., " ur4ai orsz&gok 4a4i fa'atikusai'ak b sz&.olira k ll utal'u'k, 1ogy . ggy;z;"36'k a''ak 0als&goss&g&rl. Hossz/ kitart&s az a'yag l ig&z&s&ra ir&'yul l1at&roz&ssal l;i"2zi azt az &lla4otot, a. lyb ' az .b r ' . 5sak a k6ls; 1at&sokra 0&lik 2rz2k tl ''2, " .2g .ag&t a 1al&lt is sz#'l l'i tu"3a. Az kszt&zisba' l 0; olya' lk24 szt; .2rt2kb ' f l r;s#ti akarat r 32t, 1ogy 8r02'y1 z 1aso'l ."o' .ag&1oz 1/zza az asztr&lis f2'yb ' lakoz r;k t, a. ly kk l sa3&t t r.2sz t s k2szl t2t g2sz#ti ki. A . s. riz.us 3 l 's2g i ' . .agyar&z1atk . g .&s l.2l tt l, .i't gy r;&ra.lat kibo5s&t&s&0al a .7k8"t t;b;l a .70 l t t&rgy&ba. Ha gy .b r k24 s zt az r;t akarat&'ak kif 3t2s20 l ki0 t#t 'i, .i aka"&lyozza . g abba', 1ogy z .aga f l2 0o'zza, . gfor"#t0a az &ra.latot> Para5 lsus azt ta'#t3a, 1ogy 9a 1at&rozott akarat .i'" ' .&gikus .70 l t k z" t . *i0 l az .b r k ' . k24z lik l t8k2l t s ', 2s ' . 1isz' k az r ".2'yb ', z2rt az @okkultA . st rk "2s k a''yira bizo'ytala'ok, 'o1a l 1 t'2' k t8k2l t s ' biztosak is:. Hissz6k, 1ogy az A=AEATEET a l g1atal.asabb .&g' s. Az ily ' .&gikus k24 ss2g l2t z2s bizo'yos .b r k s t2b ' bizo'y#tott, " a ,o'osz l2t z2s 0altla's&g, a.it 'i'5s olya' t olgia, a. ly k24 s l '' b bizo'y#ta'i. A .&g' s ss2g a .&gia &b2523 . T l3 s ' f l sl g s . g4rb&l'i b&rki' k . g2rt 'i ak&r a .&gia l.2l t2t, ak&r a gyakorlat&t, a.#g a .&g' s s 0o'z&sok 2s tasz#t&sok l02t az g2sz t r.2sz tb ' f l ' . is. ri. QElt ki't0 a t r.2sz t s 9.2"iu.it&stl:, a.i az i";k k z" t ta l2t zik, 0a' gy titokzatos tu"o.&'y, a.ir;l soka' b sz2l' k, " 5sak k 0 s ' is. r' k. E'' k alkal.az&sa gy 0&gyakoz&s gy "6li igazi 2s 0al"i ott1o'u'k ut&', a t/l0il&g ut&', 2s 0&gy arra, 1ogy 3obba' 1ozz&ta4a"3u'k sz6l; sz ll .6'k18z, 0iszo't a 0 l 0al 0issza2l2s a 0ar&zsol&s, boszork&'y. st rs2g, !ekete .&gia. A k tt; k8z8tt 1 ly zk "ik l a t r.2sz t s 9.2"iu.it&s:, gy t8k2l tl ' a'yagba 8lt8z8tt l2l k, gy k2szs2g s k8z g b&r. lyik sz&.&ra, 2s t l3 s ' az 2l tb li k8r'y z t2t;l f6gg, az alkati 8r8kl;"2st;l fizikai is 2s . 't&lis is 2s a .aga k8r2 0o'zott 9sz ll . k: t r.2sz t2t;l. +l"&s 0agy &tok, a1ogya' a 02gz t 1ozza, 1a5sak a .2"iu. . g ' . tisztul a f8l"i sz ''y z;"2st;l.

III
9

A fizikai tu"o.&'y f lis. rt t8r02'y i az /gy' 0 z tt s4iritu&lis 3 l 's2g k k8z6l 5sak '21&'y t&rgyiasultabb s tb ' a"'ak .agyar&zatot. *ik8zb ' bizo'y#t3&k gy is. r tl ' r; bizo'yos l&t1at 1at&sai'ak 0al"is&g&t, . ssz ' . t szik l 1 t;02, 1ogy a tu"sok akaratukkal ir&'y#ts&k a 3 l 's2g k' k ak&r zt a r2sz2t is. Az igazs&g az, 1ogy a 4rof sszorok .2g ' . f " zt2k f l, 1ogy .ily ' k8r6l.2'y k k8z8tt 3 l ' k . g sz6ks2gsz r7 '. Olya' .2lyr k ll &s'iuk az .b r 1&ro.szoros t r.2sz t2' k a fiziolgiai'ak, a 4szi51olgiai'ak 2s az isteninek ta'ul.&'yoz&s&ba', .i't t tt2k azt l;" ik, a r2gi .&gusok, a sz ll .i"2z;k 2s a 5so"at 0;k. Ha a tu"sok ta'ul.&'yozt&k 0ol'a az /gy' 0 z tt 95so"&kat: a1 ly tt, 1ogy taga"t&k 0ol'a l2t z2s6k t, a r2gi k sz&.&ra 2rt1 t; sok t r.2sz ti t8r02'yt .&r /3ra f lf " zt k 0ol'a. A r2gi k .i'"ig is kit7't k k6l8'8s ' a k&l" ai asztrolgusok 2s a .&gusok a tu"&s ir&'ti sz '0 "2ly s sz r t tt l 2s t8r k02ss l a tu"o.&'yok .i'" ' &g&ba'. * g4rb&ltak b 1atol'i a t r.2sz t titkaiba ugya'/gy, a1ogya' .o" r' t r.2sz ttu"sai'k t szik, 2s a11oz az gy tl ' ."sz r1 z folya.o"tak, a. lly l a 52l l2r1 t;, ' 0 z t s ' gyakorlati kutat&ssal 2s 3za' 2ssz l. Ha a s4iritiszt&k'ak . g0a''ak a 3 l 's2g ik 4rbaDk8r6l.2'y k k8z8tt, /gy . g0oltak a r2gi 5so"at 0;k' k is, akik' k a f l3 gyz2s ik r&a"&sul azt .utatt&k, 1ogy akarattal tu"t&k z k t l2tr 1oz'i 2s . g0&ltoztat'i. Az a 'a4, a.ikor zt a t2'yt f l fog3&k is. r'i, 2s a .o" r' kutatk 2rt l. tl ' l.2l t i &t fog3&k a"'i a 1 ly6k t a 5so"at 0;k .u'k&3&'ak 'yugo"t ta'ul.&'yoz&s&'ak, a 4szi51olgia t r6l t2' /3 2s fo'tos f lf " z2s k 1a3'al&t fog3a 3 l 't 'i. Tal&' k ll ' t ''6'k gy r80i" . g3 gyz2st az ur4ai 8r"8gr;l. T az a rossz sz ll ., aki sz .f2'y0 szt2ss l, boszork&'y. st rs2gg l 2s gy2b go'oszs&gokkal foglalkozik. Az gy1&zaty&k az 8tl t t a zsi" fariz usoktl 0 tt2k, akik 8r"8g8k t 5si'&ltak a 4og&'y ist ' kb;l, *it1r&szbl, S ra4isbl 2s a t8bbi kb;l. A r.ai katolikus gy1&z folytatta a kor&bbi 0all&sok 5s&rl&s&t azzal, 1ogy a s8t2ts2g r;i0 l 1ozta ka45solatba azokat. A k8z24kor &rt sz ll . i 2s boszork&'yai #gy 5sak a sz&.7z8tt 0all&sok 4a43ai 0oltak. A .&gi&t .i'" ' ;si i";b ' ist 'i tu"o.&'y'ak t ki't tt2k, -st ' b8l5s ss2g2' k 2s is. r t2' k. A s5ula4ius t .4lo.ai'ak or0ostu"o.&'ya, Egyi4to. 2s a k l t sz 't 1 ly i .i'"ig is .&gikusak 0oltak. *i'" z . g0&ltozott. A tu"atla's&got . lt2k tr'ra a 1itbuzgalo. a'y3ak2't. A ta'ul&st l#t2lt2k, a tu"sokat 6l"8zt2k, a tu"o.&'y 2l t0 sz2ly s "olog 0olt. Arra k2'ysz r6lt k, 1ogy gy zsargo't 1asz'&l3a'ak, 1ogy lr 3ts2k go'"olataikat sa3&t ta'#tiko' k#06l .i'" 'ki l;l, 2s lfoga"3&k a szi"al.az&st, a r&gal.az&st 2s a 'i'5st l 's2g t. Az ;si 0all&sok 1#0 it 6l"8zt2k 2s ki02g zt2k boszork&'ys&g .iatt. Az albig 'usokra, a g'osztikusok l sz&r.azottaira 2s a 0al" 's kr , a 4rot st&'sok l;1#r'8k ir 1aso'l 0&"ak .iatt 0a"&sztak 2s .2sz&rolt&k l ;k t. ?yil0&'0ala' ' . az ; 1ib&3uk 0olt, 1ogy a tu"atla' t8. g k' k a g&tl&stala' 2s fa'atikus 4a4s&g b foly&sa alatt az ily ' t 02k 'ys2g k t az 8r"8g .7k8"2s2' k k ll tt t ki't 'i . Azzal 0iszo't tal&' 0itatkoz1atu'k, 1ogy a 1i'"u t olgi&t .i'" a bra1.a'i, .i'" a bu""1ista ugya'olya' r;s ' &titat3a a t&rgyiasult 8r"8g8kb ' 0al 1it, .i't .ag&t a k r szt2'ys2g t. Ba' '2.i k6l8'bs2g. A 1i'"u go'"olko"&s r '"k#06li !inomsga l g '"; biztos#t2k arra, 1ogy a .agasa' k24z tt .b r k, a bra1.a'i 2s bu""1ista 1#0;k' k l gal&bbis a ta'ult r2sz .&s f2'yb ' t ki't az 8r"8gr . Sz&.ukra az 8r"8g . tafizikai absztrak5i, a sz6ks2gsz r7 rossz all gri&3a, .#g a k r szt2'y k'2l a .#tosz gy t8rt2' l.i l2''y2 0&lt, az ala4k;02, a.ir a k r szt2'ys2g a . g0&lt&si "og.&3&0al gy6tt r&246l.

1)

A k8z24kori i'5ubusok 2s su55ubusok ob3 kt#0 0al"is&ga, a.i a k8z24kor u'"or#t babo'&3a 0olt, a.i olya' sok .b ri 2l tb k r6lt, a 0all&si fa'atiz.us 2s 4il 4szia sz8r'y7 t r.2k 0olt. Az gy1&zaty&k a'tro4o.orfikus -st '2t f l0&ltott&k a'tro4o.orfikus sz8r'y kk l, 2s a.i .2g rosszabb, .ag&'ak az .b ris2g' k a 0isszat6kr8z;"2s20 l z kb ' a 0iz kb ', a. ly' k a fo"roz"&sai 0issza0 rik a t2'y k 2s az igazs&g ltorz#tott k24 it, a.ik t a f2lr 0 z t tt k24z l t k lt. Az Ur"8g a k6l8'b8z; &talakul&saiba' ' . gy2b, .i't t20 sz. . A.ikor azt k24z l36k, 1ogy l&t3uk, 1all3uk 2s 2r zz6k ;t, akkor a.it l&tu'k, 1allu'k 2s 2rz6'k, az a l ggyakrabba' sa3&t b7'8s, ro.lott 2s sz ''y z tt l lk6'k 0isszat6kr8z;"2s . Azt .o'"3&k, a 1aso'l a 1aso'lt 0o'zza, #gy a''ak a ."'ak . gf l l; ', a1ogya' asztr&lis for.&'k al0&su'k i" 32' ki4&rolog, a go'"olatai'k'ak, t8r k02s i'k' k 2s 'a4i t 02k 'ys2g6'k' k . gf l l; ', .i'"a''ak, a.i 1at&ssal 0a' arra a rugal.as tokra, amit emberi lleknek ' 0 z6'k, z utbbi .aga k8r2 0o'zza azokat a sz ll .i l2'y k t, a. ly k 0 l 1aso'l b &ll#totts&g/ak. Az okkult tu"o.&'yok ta'ul3a t gy t r.2sz t2t olya' tiszt&0&, a go'"olatait olya' . lk " tt kk2, .i't az i'"iai b8l5s k, 2s akkor 1&bor#tatla'ul al1at a 0&.4#roktl, i'5ubusoktl 0agy su55ubusoktl. Egy ily ' al0 2rz2k l1 t tl ' for.&3a k8r6l a 1al1atatla' sz ll . ist 'i r;t bo5s&t ki, a.i . g02"i a rossz sz&'"2k/ k8z l#t;kt;l, .i't1a gy krist&lyfal l '' . ? . a tiszta sz#07 2s aki az2rt ta'ul, 1ogy t8k2l t s#ts 8'.ag&t, 2s #gy k8''y bb ' . gsz r zz az #g2rt 1al1atatla's&got az, aki' k f2l'i0al3a 0a', 1a' . i'k&bb az, aki a tu"o.&'yok tu"o.&'y&bl b7'8s kifog&st 5si'&l 0il&gias i'"okok 2r" k2b ', ' ki k ll r tt g'i . A 3 sz ll . k . gi"2z2s2' k ls; iskol&3&t a k r szt2'y i";szakba' -a.bli51us ala4#totta az al Ca'"riai 4lato'ist&k k8z8tt, " azok a 4a4ok, akik Egyi4to., Assz#ria 2s <abilo' t .4lo.ai1oz ka45sol"tak, 2s akik akt#0 sz r 4 t 3&tszottak az ist ' k . gi"2z2s2b ' a sz 't .iszt2riu.ok sor&', szi't2' a t1 urgista '20 ' is. rt2k a l gr2gibb ;si";k ta. A t1 urgista 52l3a az 0olt, 1ogy l&t1at0& t gy a sz ll . k t a 1ala'"k l;tt. A t1 urgista gy tl ' 'agy orsz&gba' s . 0olt a t .4lo. zot rikus tu"o.&'y&'ak szak2rt;3 . -a.bli51us iskol&3&'ak ' o4lato'ist&it is t1 urgist&k'ak ' 0 zt2k, . rt /gy' 0 z tt 95 r .o'i&lis .&gi&t: 02g zt k, 2s l1u'yt 1;s8k 9sz ll . it:, ist ' k t 2s "2.o'okat i"2zt k . g -a.bli51us iskol&3a t&0ol &llt Ploti'us2tl 2s Por41yrius2tl, akik r;s ' ll ' zt2k a 5 r .o'i&lis .&gi&t 2s a t1 urgi&t 0 sz2ly s' k tartott&k, 'o1a .i'"k2t ki0&l f2rfi/ ;szi't2' 1itt b ''6k. <&r a 9.&gusok: olya' 1at&rozotta' 1itt k a l&t1atatla' sz ll . k 0il&g&ba', .i't a .i s4iritiszt&i'k, gyik6k s . &ll#totta, 1ogy olya' 1at&sokat k lt '2' k, a. ly k ir&'y#t&suk alatt &ll'ak 0agy kiz&rlag a sz ll . k s g#ts2g20 l 38''2' k l2tr . T/ls&gosa' is 3l tu"t&k, 1ogy .ily ' ' 12z az l . 't&ris t r .t.2'y k t t&0ol tarta'i, a.ikor azok gysz r . gtal&l3&k a sz2l sr kit&rt a3tt. *2g az ;si =&l" a .&gusai is 5sak a gygy'802'y kb ' 2s az &s0&'yokba' r 3l; r;kr;l r '" lk zt k ala4os tu"&ssal. Ksak a.ikor a t1 urgist&k isteni s g#ts2gr 0&gytak a sz ll .i 2s a f8l"i "olgokba', akkor k z"t2k k r s'i a k8z0 tl ' ko..u'ik&5it a tiszta sz ll .i l2'y kk l a 0all&si r#tusoko' k r szt6l. *2g azokat a sz ll . k t is, akik l&t1atatla'ok .ara"'ak 2s a 1ala'"kkal azok f l2br " b ls; 2rz2k ik ' .i't a tiszt&'l&t&s, tiszt&'1all&s, tra'sz k r szt6l ko..u'ik&l'ak, 5sak trgyiasulatlan for.&ba' l 1 t . gi"2z'i tiszta 2l t 2s i.&"s&g r ".2'y k2't. Az 8ssz s l2tr 1ozott fizikai 3 l 's2g azo'ba' gysz r7 ' a t r.2sz t r;i is. r t2' k alkal.az&sa, b&r ' . a sz .f2'y0 szt2s ."sz r i0 l, a. ly k t 'a43ai'k b702sz i alkal.az'ak.

11

A k8z24korba' s 1ol ' . gyakorolta t8bb t a .&gi&t 2s a 0ar&zsl&st a 4a4s&g, .i't S4a'yolorsz&gba' 2s Portug&li&ba'. A .rok r '"k#06l 3&rtasak 0oltak az okkult tu"o.&'yokba', 2s 0ala1a Tol "oba', S 0ill&ba' 2s Sala.a'5&ba' a .&gia 'agy iskol&i .7k8"t k. Az utbbi 0&ros kabbalist&i .i'" ' r 3t tt 2rt l.7 tu"o.&'yba' 3&rtasak 0olta, is. rt2k a "r&gak80 k 2s .&s &s0&'yok 1at r;it, 2s az alk#.i&bl ki5s . g2zt2k a l g.2ly bb titkait. ?agy3&bl a r for.&5i i" 32' az alk#.ia 2s a .&gia ta'ul.&'yoz&sa a''yira lt r3 "tt2 0&lt a 4a4s&g k8r2b ', 1ogy 'agy botr&'y k r k " tt b l;l . A VB-. sz&za" .&so"ik f l2b ' alig l 1 t tt olya' 4l2b&'i&t tal&l'i, a1ol a 4a4ok ' ta'ul.&'yozt&k 0ol'a a .&gi&t 2s az alk#.i&t. Az 8r"8g ki7z2s2' k gyakorl&sa 9=risztus 42l"&3&t k80 t0 :, aki gy2bk2't so1a ' . alkal.azott 8r"8g7z2st, o"a 0 z tt a 4a4s&got, 1ogy lk8t l z tt2 0&l3o' a 9sz 't: .&gia ir&'t, sz .b ' a f k t .&gi&0al, a. ly' k b7't tt20 l .i'" 'kit . g0&"oltak, aki ' . 0olt 4a4 0agy sz rz t s. ?yil0&' a 4og&'y t .4lo.ok s . 0oltak a f k t .&gia sz#'1 ly i, 2s igaz&bl sokkal gyakorlottabbak 0oltak, .i't a 0atik&'iak. *ik8zb ' az utbbiak r;t l3 s ' t&.ogatt&k az 8r"8g7z2st, .i't a ki'5st&r fo'tos forr&s&t, az ;si 4og&'yok .&gi&3&t t l3 s ' l1a'yagolt&k. =8''y7 b bizo'y#ta'i, 1ogy a sortilegiumDot 0agy a 0ar&zsl&st sz2l s k8rb ' gyakorolta a 4a4s&g 2s a sz rz t s k g2sz ' a V-V. sz&za"ig, 2s alkal.a'k2't .2g .a is alkal.azz&k. =8t t k t t8lt1 t'2'k . g az 8r"8g7z;k 2s a "2.o'ok k8z8tti taga"1atatla' sz80 ts2g bizo'y#t2kai0al. Bal"i t r.2sz t6k l&rul3a ;k t. A1 ly tt, 1ogy f6gg tl ', ra0asz 'tit&sok l ''2' k, akik azo' 0a''ak, 1ogy l4uszt#ts&k az .b r k l lk2t 2s sz ll .2t, a t8bbs2g6k gysz r7 ' a kabbalist&k l . 't&l3a, sa3&t 2rt l .. l ' . r '" lk z; t r .t.2'y k, 5su4&' az A=AEAT 17s2g s t6kr i, a. ly . gi"2zi, ir&'y#t3a 2s 0 z ti ;k t. A.i A. rik&t ill ti, l&rasztott&k az 2rz2k 'y .b r k 2s a .2"iu.ok, a.i' k az oka r2szb ' a 2g1a3lati 1at&s'ak 2s k6l8'8s ' a '24 ss2g fiziolgiai &lla4ot&'ak tula3"o'#t1at. =6l8'b8z; 2g1a3lat/ 2s k6l8'b8z; f l24#t2s7 2s szok&sokkal r '" lk z; .b r k sz&z zr i, s;t .illii &rasztott&k l GszakDA. rik&t 1R9( ta, 2s a 1&zass&gi k 0 r "2ss l ala43aiba' 0&ltozott . g a lakoss&g fizikai t#4usa. ? . 5so"a t 1&t, 1ogy A. rika az 2rz2k 'y .b r k . l g1&za. A Sal .i boszork&'yok t8rt2' t a1ogya' Kotto' *at1 r, Kal f, M41a. 2s .&sok .70 ib ' . gtal&l3uk a k tt;ss2g 2r" k s . g r;s#t2s , 2s azt is . g.utat3a, .ily ' r ".2'y 0a', 1a . g 'g "36k az l . 't&ris sz ll . k' k, 1ogy a sa3&t ."3uko' .7k8"3 ' k. Az a. rikai t8rt2' l . tragikus f 3 z t2t .2g so1a ' . #rt&k . g az igazs&g'ak . gf l l; '. A.ikor a 4szi51olgia 2s a fiziolgia .a3" ki2r" .li a tu"o.&'y l' 0 z2st, az ur4aiak . g fog'ak gy;z;"'i a 1&tborzo'gat 2s ri&si l 1 t;s2gr;l, a.i az .b ri akaratba' 2s k24z l tb ' r 3t;zik, ak&r tu"atosa', ak&r .&s1ogy gyakorol3&k z k t. A . 't&lis 3 l 's2g k "ssze!oglal jellemz$jt 3 l 'ti gy r '" ll ' s, 4szi51olgiai &lla4ot, a. ly .b r k zr ir 2s zr ir t8r r& 2s 1a3t3a ural.a al&, 2s . gfoszt3a ;k t az auto.atikus 5s l k02s ' k#06l .i'" 't;l, alkal.at a"0a a "2.o'i . gsz&ll&ssal ka45solatos '24sz r7 02l .2'y kialakul&s&'ak. Ez olya' 02l .2'y, a.it bizo'yos 2rt l .b ' igazol'ak a s&t&'i sz '0 "2ly k, 2rz l. k 2s 5s l k " t k, a. ly k zt az &lla4otot k#s2rik. Egyik i";szakba' az 8ssz gz;"; t '" '5ia a 0issza0o'ul&s 2s l.2lk "2s, bb;l sz&r.azik a sz rz t ss2g 2s r . t s2g sz&.tala' 1#0 , gy .&sik i";szakba' 4 "ig a cselekvs ir&'y&ba .utat

1(

. gsz&llotts&g, gy f lt2t l z tt 52l 2r" k2b ' 0ala.ily ' ut4ista r '"sz r ala43&', a.i gysz rr . g0als#t1atatla' 2s 2rt l. tl '. A11oz, 1ogy . g2rts6k a 3 l 's2g k .8g8tt 1/z" t r.2sz ti t8r02'y ala43ait, ' . szaba" . gf l "k z'6'k a k l ti filozfia ala40 t; t2t l ir;l. ?agyo' r80i" ' foglal3uk 8ssz $ 1. ? . l2t zik 5so"a. *i'" ', a.i t8rt2'ik, a t8r02'y r ".2'y , a.i 8r8kk20al, . g0&ltoztat1atatla', 2s .i'"ig .7k8"ik. A sz .. l l&t1at 5so"a ' . .&s, .i't a tu"o.&'y sz&.&ra is. r tl ' r;k .7k8"2s2' k az r ".2'y . (. A t r.2sz t 1&r.ass&got alkot, 0a' gy l&t1at, t&rgyiasult t r.2sz t, gy abba' lakoz, ' rgi&0al ll&t l&t1atatla' t r.2sz t, az l;bbi 4o'tos .o" ll3 2s a''ak 2lt t; 4ri'5#4iu.a. E k tt; f l tt 4 "ig a sz ll ., .i'" ' r; forr&sa, az gy "6li 8r8kk20al 2s l4uszt#t1atatla'. A k2t als &lla'"a' 0&ltozik, a f ls; 1ar.a"ik ' .. L. Az .b r szi't2' 1&r.ass&got alkot, . g0a' a t&rgyiasult, fizikai t st , azt 2lt t; asztr&lis t st @0agy l lk A, a 0al"i .b r, 2s k tt; f8l8tt 1 ly zk "ik l 2s 0il&g#t3a b z k t a 1ar.a"ik, a l gf ls;, 1al1atatla' sz ll .. A.ikor a 0al"i .b r' k sik r6l 8ssz ol0a"'ia az utbbi0al, 1al1atatla' l2''y2 0&lik. 4. A .&gia, .i't tu"o.&'y, z ' ala4 l0 k' k 2s a''ak a ."'ak az is. r t , a. lly l a sz ll . .i'" 'tu"&s&t 2s .i'" '1ats&g&t, 0ala.i't a t r.2sz ti r;k f l tti ll ';rz2s2t . gsz r z1 ti olya' gy2', aki .2g a t st2b ' tartzko"ik. A .&gia, .i't .702sz t, tu"&s alkal.az&sa a gyakorlatba'. N. A titkos tu"&s 1 lyt l '6l alkal.az0a boszork&'ys&g, 3t2ko'y ."o' 1asz'&l0a 0al"i .&gia 0agy <UFKSESSG,. R. A .2"iu.s&g az a" 4tuss&g ll 't2t , a .2"iu. a k6l"; b foly&sok 4assz#0 szk8z , .#g az a" 4tus akt#0 ."o' ir&'y#t3a sa3&t .ag&t 2s .i'" ' alsbb r '"7 r;t. 7. *i'" ' "olog'ak, a.i 0olt, 0a' 0agy l sz, . g0a' a .aga f l3 gyz2s az asztr&lis f2'yb ', 0agy a l&t1atatla' u'i0 rzu. #rt&bl&3&', 2s a b a0atott a" 4tus, sa3&t sz ll .2' k l&t&s&t 1asz'&l0a .i'" 't tu"1at, a.i tu"ott 0agy tu"1at. =2t fa3ta l&t'oks&g l2t zik$ a l2l k2 2s a sz ll .2. A r2gi 3s';k 0agy a .o" r' . s. riz&lt .b r k l&t'oks&ga 5sak abba' a . st rs2g s l3&r&sba' k6l8'b8zik, a.it a tiszt&'l&t&s &lla4ot&'ak ki0&lt&s&ra alkal.az'ak. *i0 l azo'ba' .i'"k tt; l&to.&sai az asztr&lis 2rz2k i' k t8bb 0agy k 0 s bb fi'o.s&g&tl f6gg, #gy r '"k#06li ."o' k6l8'b8z' k a t8k2l t s, .i'" 'tu" s4iritu&lis &lla4ottl, . rt a l g3obb s tb ' is az 2szl l; 5sak gy 4illa't&st 0 t1 t az igazs&gra a k8zb ' l 0; fizikai t r.2sz t f&tyl&' k r szt6l. Az asztr&lis 4ri'5#4iu., 0agy l. az 2rz; l2l k, a.i l0&laszt1atatla' a fizikai agytl, a.i rabs&gba' tart3a, 2s gyar&'t aka"&lyozz&k gy.&st. Ez az n, az .b r 2rt l.i 2l t4ri'5#4iu.a, tu"atos l2'y . *ik8zb ' .2g .i'"ig az a'yagi t st ' b l6l 0a', sz ll .i l&to.&sai'ak tisztas&ga 2s 4o'toss&ga a .agasabb 4ri'5#4iu.&0al 0al t8bb2 0agy k 02sb2 b 's;s2g s 0iszo'y&tl f6gg. A.ikor z a ka45solat olya', 1ogy . g 'g "i a l2l kD ssz '5ia l g2t rikusabb r2sz2' k, 1ogy f6gg tl ' ."o' t 02k 'yk "3 ' a s7r7bb r2sz 5sk2k ' 2s az agyo', akkor t20 "1 t tl '6l . g2rti, .it is l&t, akkor z 5sak a tiszta, ra5io'&lis 2rz; !eletti l2l k. Ezt az &lla4otot -'"i&ba' szamdiDk2't is. rik, z a s4iritualit&s l g.agasabb &lla4ota, a.i a f8l"i .b r sz&.&ra l 1 ts2g s.

1L

A l&t'okDa" 4tus 0iszo't tu"3a, 1ogya' f6gg ssz f l az agy t 02k 'ys2g2t. F&to.&sai olya' tiszt&k, .i't .aga az igazs&g, &tsz#' z2s '2lk6l, torz#tatla'ul, zz l sz .b ' a tiszt&'l&t, .i0 l k24t l ' ir&'y#ta'i az asztr&lis 1ull&.ok r zg2s it, t8bb2 0agy k 02sb2 t8r " z tt k24 k t 2rz2k l az agy k8z0 t#t2s20 l. A l&t'ok so1a ' . tu"3a 8ssz t20 szt 'i az &r'yakat a 0als&ggal, . rt az .l2k z t ugya'/gy al&r '" l;"ik az akarat&'ak, a1ogya' t st2' k t8bbi r2sz , 2s a b 'yo.&sokat k8z0 tl '6l a sz ll .2t;l ka43a. E t&rgyiasult 2s t&rgyiasulatla' 2'D k k8z8tt 'i'5s aka"&lyoz k8z g. Ez a 0al"i s4iritu&lis l&t'oks&g, a. lyb ' Plat' gyik . gfogal.az&sa sz ri't a l2l k .i'" ' alsbb r '"7 "olog f8l2 . lk "ik. A.ikor l2r36k azt, 9a.i .i'" ' k f8l8tti, a.i egyszer&, tiszta s vltoztathatatlan, !orma, sz'n s emberi tulajdonsgok nlk#li$ az -st ', az rtelm#nk:. S. Az .b ris2g fa3ai k6l8'b8z' k a s4iritu&lis k24 ss2g kb ', a1ogya' sz#'b ', t r. tb ' 0agy b&r. ly k6ls; tula3"o's&gba'. <izo'yos '24 k k8z8tt a l&t'oks&g t r.2sz t s ."o' 3 l 'ik . g, .#g .&sokra a .2"iu.it&s 3 ll .z;. Egy s k a boszork&'ys&g rab3&0& 0&l'ak, 2s a . st rs2g titkos szab&lyait ' .z "2kr;l ' .z "2kr a"3&k &t, a fizikai 3 l 's2g k sz2l s sk&l&3&0al, a.i t8bb2Dk 02sb2 4raktik&3uk r ".2'y . Sokat b sz2lt6'k a .&gi&rl 2s a''ak l 1 t;s2g ir;l, sokat a gyakorl&s&'ak .2r1 t tl ' ;sis2g2r;l. Ba3o' azt akar3uk .o'"a'i, 1ogy az okkult tu"o.&'yokat ta'ul.&'yoz'i 2s gyakorol'i k ll ' sz rt a 0il&go'> Sz r t'2'k a .o" r' s4iritualit&s f l5s r2l'i az ;si .&gi&0al> T r.2sz t s ' ' ., a 5s r ' . . gt 1 t;, 2s a ta'ul.&'yoz&s s . 0als#t1at . g gy t . s ' a'2lk6l, 1ogy ki ' t ''2'k .agu'kat az ri&si 0 sz2ly k ko5k&zat&'ak. A boszork&'y. st r k8z ll 's2g, a . s. riz.us 4 "ig a l gk8''y bb ' &tfor"ul1at a l grosszabb boszork&'ys&gba. ? . k ll ' k ' k6'k s . tu"sok, s . t olgusok, s . s4iritiszt&k, akik a gyakorlati .&gia f l2 for"ul'ak, " .i'" 'ki' k 3 l '' f lis. r'i , 1ogy l2t z tt gy igazi tu"o.&'y, .2lyr 1atol 0all&s 2s 1it l s 3 l 's2g 3 l 'l gi .o" r' 0il&gu'k l;tt. Arra l '' sz6ks2g, 1ogy .i'" 'ki, aki' k sza0a 0a' a k8zoktat&sba', l;sz8r ta'ul3a . g, .a3" 4 "ig tan'tsa, 1ogy az .b ri bol"ogs&g1oz 2s . g0il&goso"&s1oz 0 z t; l gbizto's&gosabb /t.utatk azok az #r&sok, a. ly k a l gt&0olabbi ;si";kb;l 3utottak l 1ozz&'k, 2s 1ogy ' . s bb sz ll .i t8r k02s k 2s az &tlagos'&l .agasabb rk8l5sis2g azokat az orsz&gokat 3&r3&k &t, a1ol az .b r k z k szab&lyait 2l t6k 2rt2kr '"3202 t szik. Az l '' 3, 1a .i'" 'ki f lis. r'2, 1ogy a .&gikus, 0agyis sz ll .i k24 ss2g k .i'" ' .b rb ' b '' 0a''ak, 2s z k t a''ak a '21&'y .b r' k k ll gyakorol'ia, akik a ta'#t&s ir&'t 2r z' k l1i0atotts&got, 2s k2sz k a ta'#t0&'ys&g 2s az 8'.agu'k l gy;z2s2' k &r&t . gfiz t'i, a.it a f 3l;"2s6k . gk80 t l. Az g2sz t '21&'y szba' 8ssz foglal0a$ A *+,-A s4iritu&lis <UFKSESSG,, t r.2sz t, a'yagi sz80 ts2g s, a .&gus ta'ul3a 2s szolg&3a. Egy k8z8s 2lt t; 4ri'5#4iu. 3&r &t .i'" ' "olgot, 2s zt a t8k2l t s .b ri akarat ir&'y#ta'i tu"3a. A termszet hrmassga a mgia zrja, s az ember hrmassga az a kulcs, ami ebbe a zrba illik) A sz 't2ly .agasztos t r6l t2' b l6l a FE,!T<<D' k 'i'5s ' 0 . Elgo'"ol1atatla' 2s ki.o'"1atatla', .2gis .i'" ' .b r . gtal&l3a .ag&ba' ist '2t.

14