în curând în trilogia PRIMA LEGE: Fără îndurare Puterea armelor joe abercrombie tăişul săbiei raducere din limba

engle!ă LA"RA #$%A&%I$' &EMIRA ($E A#ER%R$M#IE s)a născut în *+,- în Lancaster. Marea #rita) nie. şi a urmat "ni/ersitatea din Manc0ester. unde a studiat 1si0ologia2 A acti/at a1oi în domeniul 1roduc3iei 4. înainte de a de/eni editor de 5ilm liber) 1ro5esionist2 în 6776 a înce1ut să scrie ăişul săbiei2 %artea a 5ost 1ublicată în 6778 în treis1re!ece 3ări şi a 5ost urmată de alte două /olume. #e5ore 0e9 Are :anged şi Last Argument o5 ;ings <Fără îndurare şi Puterea armelor. în 1regătire la Editura &emira=. care au înc0eiat trilogia în 677>2 %o1erta colec3iei: %orneliu ALE?A&@RE'%" %elor 1atru cititori ) /ă şti3i /oi care Ilustra3ia co1ertei: A ;rasn9. (an PatriB /ia Agentur 'c0lucB Gmb:2 @escrierea %IP a #ibliotecii &a3ionale a României A#ER%R$M#IE. ($E ăişul săbiei C (oe AbercrombieD trad2: Laura #ocancios2 ) #ucureşti : &emira Publis0ing :ouse. 67** 6 /ol2 I'#& +,>)878)E,+)*6F), 4ol2*2 ) I'#& +,>)878)E,+)*8,)* I2 #ocancios. Laura <trad2= >6*2***)F*G*FE2* (oe Abercrombie :E #LA@E I 'ELF A (oe Abercrombie 6778 A &emira. 67** Redactor: &icoleta G:EME& e0noredactor: AleHandru %'";$R i1arul eHecutat de Monitorul $5icial R2A2 $rice re1roducere. totală sau 1ar3ială. a acestei lucrări. 5ără acordul scris al editorului. este strict inter!isă şi se 1ede1seşte con5orm Legii dre1tului de autor2 I'#& +,>)878)E,+)*6F), La 1re3ul de /ân!are se adaugă 6I re1re!entând /aloarea timbrului literar ce se /irea!ă "niunii 'criitorilor din România2

'FJRKI Logen se a/ântă 1rintre co1aci. cu 1icioarele goale alunecând 1e 1ământul ud. 1e mocirlă. 1e acele jila/e de 1in. de abia mai res1irând. cu sângele 1ulsându)i în ca12 'e îm1iedică şi se 1ră/ăli 1e)o 1arte. cât 1e ce să)şi des1ice 1ie1tul cu 1ro1ria secure şi rămase acolo. gâ5âind. cercetând cu 1ri/irea 1ădurea 1lină de umbre2 %o1oiul 5usese cu el o cli1ă mai de/reme. era sigur de asta. dar acum nu era de !ărit2 %ât des1re ceilal3i. nici 1omeneală2 :alal că1etenie. să se 1iardă aşa de băie3ii luiL Ar 5i trebuit să caute să se întoarcă. dar 1ădurea mişuna de s0anBa2 Ii sim3ea mişcându)se 1rintre co1aci. a/ea nările 1line de mirosul lor2 "nde/a. la stânga. i se 1ărea că aude strigăte. sunete de lu1tă. 1oate2 Logen se ridică încet în 1icioare. încercând să nu 5acă niciun !gomot2 $ creangă trosni şi el se întoarse dintr)o !/âcnire2 4ă!u o suli3ă îndre1tându)se s1re el2 $ suli3ă necru3ătoare. /enind s1re el cu un s0anBa la celălalt ca1ăt2 ) @raceL 5ăcu Logen2 'e nă1usti într)o 1arte. alunecă şi că!u cu 5a3a în jos. a1oi se rostogoli 1rin tu5ăriş. aşte1tând să simtă suli3a în s1ate în orice cli1ă2 'e ridică. răsu5lând greu2 Mări /âr5ul strălucitor a1ro1iindu)se din nou. se 5eri. se târî în s1atele unui trunc0i gros2 Aruncă 1e 5uriş o 1ri/ire şi ca1ul)turtit şuieră. îm1ingând suli3a s1re el2 Logen se i3i în 1artea cealaltă. doar o secundă. a1oi se retrase. 5ăcu un salt 1e du1ă co1ac şi coborî securea. răcnind cât îl 3inea gura2 Lama se a5undă. cu un 1ârâit. în craniul s0anBa2 "n noroc. dar. la dre1t /orbind. Logen era de 1ărere că i se cu/enea 1u3in noroc2 %a1ul)turtit rămase nemişcat. 1ri/indu)l 1rintre gene2 A1oi înce1u să se legene într)o 1arte şi)ntr)alta. cu sângele şiroindu)i 1e 5a3ă2 @u1ă care se 1răbuşi ca un bolo/an. trăgând du1ă el securea dintre degetele lui Logen. !/ârcolindu)se 1e jos. la 1icioarele lui2 Logen încercă să a1uce coada securii. însă. cum/a. s0anBa strângea în continuare suli3a în mână şi /âr5ul ei se în/ârtea în aer2 ) A0L 3i1ă Logen. când suli3a îi crestă bra3ul2 'im3i o umbră coborând 1este 5a3a lui2 Alt ca1)tur) tit2 "nul al naibii de mare2 A5lat deja în aer. cu bra3ele întinse2 &)a/ea tim1 să ia securea2 &) a/ea tim1 să se 5erească2 Gura lui Logen se desc0ise. dar n)a/ea tim1 să s1ună nimic2 %e să s1ui într)un moment ca acestaN 'e 1răbuşiră îm1reună 1e 1ământul ud. se rostogoliră 1rin noroi. 1rin mărăcini şi crengi ru1te. s5âşiindu)se. lo/indu)se cu 1umnii şi mârâind unul la altul2 $ rădăcină de co1ac îl i!bi 1e Logen în ca1. 5ăcându)i urec0ile să 3iuie2 A/ea un cu3it 1e unde/a. dar nu)şi 1utea aminti unde2 'e rostogoliră şi se rostogoliră. în josul 1o/ârnişului. cu lumea răsturnându)se şi

răsturnându)se iar. cu Logen încercând să se de!meticească şi. în acelaşi tim1. să)l sugrume 1e /ânjosul ca1)turtit2 Erau de neo1rit2 Păruse o idee istea3ă să)şi instale!e tabăra lângă râ1ă2 Era cu ne1utin3ă să se 5urişe!e cine/a în sus. 1e la s1ate2 Acum. când Logen aluneca 1e burtă 1e marginea 1ră1astiei. ideea nu mai 1ărea c0iar atât de gro!a/ă2 Mâinile sale scurmau în 1ământul ud2 @oar noroi şi ace brune de 1in2 @egetele a1ucară. a1ucară nimic2 %ădea2 Lăsă să)i sca1e un scâncet mic2 Mâinile i se strânseră 1e ce/a2 $ rădăcină de co1ac. ieşită din 1ământ c0iar în bu!a râ1ei2 Logen se legănă în gol. gâ5âind. dar nu slăbi strânsoarea2 ) :aL strigă el2 :aL Era încă în /ia3ă2 &u erau de)ajuns câte/a ca) 1ete)turtite ca să)i /ină de 0ac lui Logen &ouădegete2 încercă să)şi ridice tru1ul 1este margine. dar nu reuşi2 $ greutate mare îi atârna de 1icioare2 Pri/i în jos2 Pră1astia era adâncă2 Adâncă de tot. cu margini abru1te. stâncoase2 Ici şi colo. câte un co1ac se agă3a de o cră1ătură. crescând în neant şi răs5irându) şi ramurile în /ă!du02 Râul /uia unde/a dedesubt. grăbit şi mânios. a1ă albă. îns1umată. mărginită de 1iatră neagră. col3uroasă2 Pers1ecti/a era. 5ără îndoială. cât se 1oate de 1roastă. dar ade/ărata 1roblemă se a5la mai a1roa1e2 4ânjosul s0anBa nu se de!li1ise de Logen şi se legăna uşor. înainte şi îna1oi. cu mâinile murdare încleştate în jurul gle!nei sale stângi2 ) La naibaL mormăi Logen2 Era la anang0ie2 Mai trecuse. nu)i /orbă. 1rin câte/a încercări şi trăise să le 1o/estească. dar mai rău de)atât era greu de înc0i1uit că se 1oate2 Asta îl 5ăcu să se gândească la 1ro1ria)i eHisten3ă2 I se 1ărea acum o /ia3ă amară. !adarnică2 &u adusese nimic bun nimănui2 Plină de /iolen3ă şi durere. 1resărată doar cu de!amăgiri şi /itregii2 Mâinile înce1eau să)i obosească. bra3ele îi ardeau2 4ânjosul ca1)turtit nu dădea semne că a/ea să cadă 1rea curând2 #a c0iar îşi aburcase ni3el tru1ul 1e 1iciorul lui2 'e o1ri. ridicând s1re el o 1ri/ire 1lină de ură2 @acă Logen ar 5i 5ost cel agă3at de 1iciorul acelui s0anBa. 5oarte 1robabil ar 5i gândit: O4ia3a mea de1inde de 1iciorul de care mă 3in. mai bine să nu risc nimic2P "n om ar 1re5era să se sal/e!e decât să)şi omoare duşmanul2 Problema era că un s0anBa nu gândea aşa. iar Logen ştia asta2 Aşadar. nu 5u 5oarte sur1rins când acesta îşi desc0ise gura imensă şi îşi în5i1se din3ii în gamba lui2 ) AaaauL mârâi Logen şi scânci şi lo/i cât 1utu de tare cu călcâiul gol. să1ând o rană însângerată în ca1ul de s0anBa. dar acesta nu)şi slăbea muşcătura şi. cu cât lo/ea mai tare Logen cu 1iciorul. cu atât îi alunecau mâinile mai mult 1e rădăcina cleioasă de deasu1ra2

cu răsu5larea 0ârâindu)i în gâtlejul care)l ustura2 ) 'unt încă /iu. 0orcăi Logen2 încă /iu. ciocănitul ră!le3 şi ciri1itul unei 1ăsări2 Logen miji oc0ii2 Lumină. du1ă o ultimă răsu5lare adâncă.Acum nu mai era 1rea mult din rădăcină de care să se 1oată 3ine şi. se aruncă în gol. /enea de la sine2 $dată ce te)ai ales cu un lucru de 5ăcut. un su1ra/ie3uitor2 "n /ânt rece su5la 1este malurile 1utrede ale râului şi râsul lui Logen se stinse încet2 Putea 5i el /iu. îi um5la /eşmintele. îşi 1lantă 1iciorul 1e su1ra5a3a stâncii şi. 1rea s1eriat ca să 3i1e2 4ântul nă/alnic îi biciuia oc0ii. tresărind de durere2 'e clătină 1e 1icioare. în mâl. îi smulse aerul din 1lămâni. agitându)şi !adarnic membrele. în întunecimea rece2 '"PRA4IEQ"I $RII %li1ocitul a1ei în urec0i2 Aceasta 5u 1rima sen!a3ie2 %li1ocitul a1ei. urmată de strânsoarea mâinilor şi. scui1ând nămol2 Gemu. dar să rămână în /ia3ă. 5oşnetul co1acilor. a1oi se rostogoli 1e s1ate. muşc0i /erde. o strălucire înce3oşată. atâta câtă mai rămăsese. 5ără doar şi 1oate2 Era o 1ri/elişte 1lăcută. ca un taur la atac. s1rijinindu)se de cel . 5u liber2 A1oi înce1u să cadă2 Re1ede2 Marginile râ1ei goneau 1e lângă el: 1iatră cenuşie. 1ărea gata să se ru1ă în orice moment2 Logen încercă să nu se gândească la durerea din mâini. 1re3 de o cli1ă. îl îng0i3i. se răsuci în 1atru labe şi ieşi din râu. îi smulgea răsu5larea din gură2 îl /ă!u 1e /ânjosul s0anBa lo/indu)se de stâncă. gândurile din ca1. gâ5âind 1rintre din3ii încleşta3i. 1rintre 5run!e2 'ă 5ie asta moarteaN Atunci de ce atâta durereN oată 1artea stângă îi 1ulsa. toate în/ălmăşindu)se în jurul lui2 Logen se răsuci încet în aer. la durerea din bra3e. în ciuda tuturor e5orturilor de1use de natură. mai mult sau mai 1u3in. 1rintre muşc0ii şi lemnele 1utrede de 1e mal2 Măcu acolo o /reme. de oameni şi 5iare2 Mustind de a1ă şi întins 1e s1ate. cu toată 1uterea care)i mai rămăsese2 'im3i muşcătura din3ilor descleştându)se. tuşi. gâlgâitor2 Rsta era Logen &ouădegete. la din3ii ca1ului) turtit în 1iciorul lui2 "rma să cadă2 &u a/ea de ales decât între a cădea 1e stânci sau a cădea în a1ă şi asta era o alegere care. de s0anBa. se înecă. mort. 1etice de !ă1adă albă. în s1atele lui2 îl /ă!u !drobindu)se şi săl) tând şi 1răbuşindu)se. asta era altă c0estiune2 'e ridică. trăgându)l la 5und. dar satis5ac3ia lui Logen 5u scurtă2 A1a se înăl3ă să)l întâm1ine2 II i!bi în coastă. cu 1ri/irea a3intită s1re cerul cenuşiu din s1atele crengilor negre. încercă să ia o gură sănătoasă de aer. îm) 1roşcând a1ă. înce1u să râdă satis5ăcut2 "n râs strident. e mai bine să treci la 5a1te decât să trăieşti cu s1aima lui2 Asta ar 5i s1us tatăl lui Logen2 Aşadar.

dar încă îl 1utea mişca destul de bine şi asta era cel mai im1ortant2 A/ea ne/oie de el. dacă /oia să iasă din bucluc2 încă a/ea 1umnalul în teaca de la cingătoare şi 5u nes1us de bucuros să)l /adă2 &u 1uteai a/ea niciodată 1rea multe cu3ite. dar nimic nu 1ărea ru1t2 Piciorul era un de!astru2 '5âşiat şi 1lin de sânge. dar 1utea să urme!e cursul a1ei2 Râurile curgeau toate s1re nord. de bună seamă. dar nici urmă de /reunul /iu2 A/ea noroc2 %a întotdeauna. cu degetele mâinii dre1te strânse dureros 1e 1lăselele alunecoase ale cu3itului2 4ă!u cercul înnegrit unde 5usese 5ocul. noroc numai cât să su1ra/ie3uiască2 otuşi. într)o 1ădure mişunând de ca1ete)turtite2 &)a/ea idee unde se a5lă. să s1ere că lăsaseră ce/a în urmă2 %e/a ce i)ar 1utea 5i de 5olos să su1ra/ie3uiască2 Era îngro!itor de mult să s1ere toate astea. murmură el2 rebuia să se întoarcă în tabără2 rebuia să s1ere că 1lecaseră ca1etele) turtite. se 1uteau întoarce în orice cli1ă2 rebuia să ac3ione!e re1ede2 . unul cu o săgeată în5i1tă în 1ie1t2 rei s0anBa mor3i. c0irci3i la 1ământ. din cau!a că!ăturii2 Pete albastre şi /ine3ii 1e toată întinderea coastelor2 'ensibile la atingere. du1ă eH1erien3a lui Logen. care)i li1ea 1ărul de ca1. în această 1erioadă a anului2 "n 5rig de moarte2 îşi coborî 1ri/irea s1re 1icioarele)i goale2 Aşa)i 5usese norocul.mai a1ro1iat trunc0i de co1ac2 îşi scoase mâlul din nări. risi1ite 1rin 1oiană. unde s0anBa nu)l 1uteau găsi2 Era singura lui şansă2 A/ea să 5ie 5rig acolo sus. dar n)a/ea de ales2 &iciodată n)a/ea de ales2 înce1use să 1louă atunci când Logen găsi locul2 $ 1loaie măruntă. să cercete!e urmările2 ru1ul îi era aco1erit într)o 1arte de /ânătăi. însă 1ers1ecti/a rămânea tot sumbră2 Era 1e cont 1ro1riu. din urec0i2 îşi trase în sus cămaşa udă. îm1otri/a curentului2 'ă urme!e râul şi să urce în Qinuturile înalte. înconjurat de /reascuri 1e jumătate arse şi de cenuşă călcată în 1icioare2 4ă!u buşteanul mare 1e care şe!useră reico) 1aci şi @oS când au /enit ca1etele)turtite2 4ă!u. de la din3ii de s0anBa2 îl durea cum1lit. din mun3i către marea de g0ea3ă2 'ă urme!e râul s1re sud. încetul cu încetul. să /ină s0anBa tocmai 1e când era descăl3at. n)ar re!ista în mun3i nici măcar o !i2 Mâinile şi 1icioarele i s)ar înnegri 1este noa1te şi ar muri. iar acesta era unul bun. bucă3i de 0arnaşament ru1t şi s5âşiat2 &umără trei s0anBa mor3i. înainte ca măcar să ajungă la trecători2 Asta dacă nu murea de 5oame mai întâi2 ) La naiba. care)i uda 0ainele 1ână la 1iele2 'e li1i de un trunc0i aco1erit de muşc0i şi 1ri/i s1re tabără. tăindu)şi băşicile2 &ici manta nu a/ea ) şe!use lângă 5oc2 în 5elul ăsta. din oc0i. cu inima bubuind.

Logen ieşi în goană dintre co1aci. scotocind 1este tot2 %i!mele erau acolo unde le lăsase2 Le în0ă3ă. şi le trase 1e 1icioarele îng0e3ate. 3o1ăind. gata să alunece. în graba lui2 Mantaua era şi ea acolo. /ârâtă sub buştean. s5âşiată şi 1onosită în !ece ani de /reme /itregă şi de ră!boi. ru1tă şi cusută. cu o jumătate de mânecă li1să2 Rani3a îi !ăcea 1leoştită în tu5işul din a1ro1iere. cu lucrurile îm1răştiate în josul 1o/ârnişului2 'e g0emui. răsu5lând greu. şi le aruncă 1e toate îna1oi înăuntru2 $ bucată de s5oară. /ec0ea lui 1i1ă de lut. câte/a 5âşii de carne uscată. ac şi a3ă. o 1loscă ciobită. cu un rest de băutură bleotocărind înăuntru2 oate bune2 oate 5olositoare2 @e o creangă atârna o 1ătură !dren3ăroasă. udă şi 1e jumătate înnegrită de 5uningine2 Logen o smulse şi rânji2 4ec0iul. mult încercatul lui ceaun era dedesubt2 %ulcat 1e)o 1arte. 1robabil a!/ârlit de 1e 5oc cu 1iciorul. în tim1ul lu1tei2 îl a1ucă strâns cu ambele mâini2 Ii dădea o sen!a3ie de siguran3ă. de lucru cunoscut. aşa ciobit cum era şi înnegrit. du1ă ani de 5olosin3ă îndelungată2 A/ea de mult ceaunul acela2 II urmase în ră!boaie. în lungul drum 1rin &ord şi îna1oi2 Gătiseră cu to3ii în el. îm1reună. 1e drum. mâncaseră cu to3ii din el2 Forle9. "rsu!ul. %o1oiul. to3i2 Logen îşi roti din nou 1ri/irea 1este tabără2 rei s0anBa mor3i. dar niciunul dintre oamenii lui2 Poate că erau încă 1e unde/a 1rin 1reajmă2 Poate că dacă ar risca. dacă ar încerca să)i caute222 )&u2 Rosti cu/ântul încet. cu glas şo1tit2 &u era atât de nai/2 Fuseseră multe ca1ete)turtite2 îngro!itor de multe2 &u ştia cât tim1 !ăcuse 1e malul râului2 %0iar dacă /reo doi dintre băie3i reuşiseră să sca1e. 1robabil că au 5ost /âna3i şi 1rinşi de s0anBa în 1ădure2 Acum nu mai erau decât nişte tru1uri neînsu5le3ite. cu siguran3ă. risi1ite 1rin /ăi2 ot ce 1utea 5ace Logen era să caute adă1ost în mun3i. să încerce să)şi sal/e!e 1ro1ria /ia3ă mi!erabilă2 rebuia să 5ie realist2 rebuia. oricât de dureros era2 ) Am rămas doar noi doi. s1use Logen. îndesând ceaunul în rani3ă şi aruncându)şi)o 1e umăr2 'e înde1ărtă. şc0io1ătând. cât 1utea de re1ede. în sus. către râu. către mun3i2 @oar ei doi2 El şi ceaunul2 Erau singurii su1ra/ie3uitori2 T& RE#RRI @e ce 5ac astaN se întrebă Inc0i!itorul GloBta. a mia oară. în tim1 ce înainta şc0io1ătând de)a lungul coridorului2 Pere3ii erau tencui3i şi /ărui3i. deşi nu 5oarte de curând2 Locul a/ea un aer în/ec0it şi un miros jila/2 &u eHistau

5erestre. căci culoarul se a5la adânc sub 1ământ. şi 5elinarele aruncau umbre alene 1lutitoare în 5iecare cotlon2 @e ce)ar /rea cine/a să 5acă astaN Paşii lui GloBta răsunau ritmic 1e 1ietrele murdare ale 1ardoselii2 Mai întâi tocănitul încre!ător al călcâiului dre1t. a1oi bocănitul bastonului. urmat de interminabila târşâială a 1iciorului stâng. cu obişnuitele jung0iuri în gle!nă. genunc0i. 5ese şi s1ate2 oc. boc. durere2 Acesta era ritmul mersului său2 Monotonia slinoasă a coridorului era întreru1tă din când în când de câte o uşă grea. 5erecată şi !ă/orâtă cu 5ier ruginit2 $dată. lui GloBta i se 1ăru că aude un strigăt înăbuşit de durere în s1atele uneia dintre ele2 Mă întreb ce biet nătărău o 5i 5iind interogat acolo2 @e ce crime e /ino/at sau ne/ino/at2 %e secrete sunt smulse. ce minciuni sunt stră1unse. ce trădări scoase la lumină2 însă nu a1ucă să 5acă asta mult tim12 Fu întreru1t de scări2 @acă lui GloBta i s)ar 5i o5erit oca!ia să torture!e un om la alegere. oricare. cu siguran3ă s)ar 5i o1rit asu1ra in/entatorului scărilor2 Pe când era tânăr şi admirat de toată lumea. înainte de nenorocire. nici măcar nu le obser/ase /reodată cu ade/ărat2 Le cobora din două în două şi)şi /edea /oios de drum2 Acum se is1ră/ise2 'unt 1retutindeni2 %0iar n)ai cum să sc0imbi etajul 5ără ele2 Iar la coborâre e mai rău decât la urcare. ăsta e lucrul de care oamenii nu)şi dau seama niciodată2 %ând urci. nu ca!i de obicei atât de mult2 %unoştea bine şirul acesta de tre1te2 Kais1re!ece la număr. tăiate din 1iatră netedă. 1u3in u!ate către mijloc. uşor umede. ca tot ce se a5la acolo. jos2 &u eHista balustradă. nimic de care să te 3ii2 Kais1re!ece duşmani2 $ ade/ărată 1ro/ocare2 îi luase mult tim1 lui GloBta să elabore!e cea mai 1u3in dureroasă metodă de a coborî scările2 Mergea într)o 1arte. ca un crab2 Mai întâi bastonul. 1e urmă 1iciorul stâng. a1oi dre1tul. cu o durere mai mare decât cea obişnuită atunci când stângul îi 1relua greutatea. înso3ită de un jung0i 1ersistent la gât2 @e ce trebuie să mă doară gâtul când cobor scărileN $are gâtul îmi 1reia greutateaU $areN însă durerea nu 1utea 5i tăgăduită2 GloBta se o1ri cu 1atru tre1te înainte de a ajunge jos2 A1roa1e le în/insese2 Mâna îi tremura 1e mânerul bastonului. 1iciorul stâng îl durea cum1lit2 îşi atinse gingiile cu limba. acolo unde când/a se a5laseră din3ii din 5a3ă. ins1iră adânc şi 1ăşi înainte2 Gle!na îi cedă cu o smucitură îngro!itoare şi GloBta 1lonjă în gol. contorsionându)se. clătinându)se. cu mintea un ca!an de oroare şi dis1erare2 'e îm1iedică de următoarea trea1tă ca un om beat. !gâriind cu ung0iile !idul neted şi lăsând să)i sca1e un 3i1ăt îngro!it2 Idiotule. idiot nenorocitL #astonul bocăni 1e 1odea. 1iciorul

sc0ilod se luă la trântă cu 1ietrele şi GloBta se 1omeni jos. 1rin cine ştie ce miracol încă în 1icioare2 Ki iatâ)l2 Acel oribil. minunat. 1relung moment dintre stri/itul degetului şi sen!a3ia de durere2 %ât de mult mai am 1ână când o să a1ară durereaN %ât de 1uternică /a 5i. atunci când /a /eniN Gâ5âind. cu gura desc0isă. la ba!a scării. GloBta sim3ea 5iorul aşte1tării2 Iat)o că /ine222 Agonia era de nedescris. un s1asm mistuitor în susul coastei stângi. de la laba 1iciorului 1ână la maHilar2 îşi miji oc0ii înlăcrima3i. îşi a1ăsă mâna drea1tă 1este gură. atât de 1uternic. încât înc0eieturile dege)telor îi trosniră2 Pu3inii din3i 1e care îi mai a/ea scrâşniră când îşi încleştă 5ălcile. însă un geamăt sub3ire. întreru1t. tot îi şuieră din gâtlej2 Qi1 sau râdN %um să)mi dau seamaN Res1ira 5ornăind greoi. 1e nas. cu bulbuci 3âşnindu)i în 1almă. cu tru1ul contorsionat tremurând în e5ortul de a rămâne în 1icioare2 '1asmul trecu2 GloBta îşi mişcă 1recaut 1icioarele. unul câte unul. testând 1agubele2 Gamba îi era în 5lăcări. laba 1iciorului amor3ită. gâtul îi 1ârâia la I iecare mişcare. trimi3ându)i mici în3e1ături ticăloase de)a lungul şirei s1inări2 #inişor. în îm1rejurările date2 %u o s5or3are. se a1lecă şi îşi în0ă3ă bastonul între două degete. se ridică din nou. îşi şterse bulbucii şi lacrimile cu dosul 1almei2 Foarte 1al1itant2 Mi)a 1lăcutN Pentru cei mai mul3i oameni. scările sunt o c0estiune banală2 Pentru mine. o a/enturăL Porni şc0io1ătând de)a lungul coridorului. c0icotind încetişor în sinea lui2 încă 1ăstra umbra unui !âmbet când ajunse în dre1tul uşii sale şi intră cu 1aşi târşâi3i2 $ cutie albă. sordidă. cu două uşi 5a3ă în 5a3ă2 a/anul era 1rea scund ca să 5ie con5ortabilă. odaia 1rea 1uternic luminată de lăm1i strălucitoare2 @intr) un col3 se strecura ume!eala şi mortarul era nă1ădit de băşici care se scorojeau. 1ătate de mucegai negru2 %ine/a încercase să şteargă o 1ată alungită de sânge de 1e 1erete. dar nu se străduise nici 1e de1arte îndeajuns2 Practicianul Frost stătea în celălalt ca1ăt al camerei. cu bra3ele)i /ânjoase încrucişate 1este 1ie1tu)i /ânjos2 îl salută din ca1 1e GloBta. cu toată căldura unei 1ietre. iar GloBta îi răs1unse în acelaşi 5el2 între ei se a5la o masă !gâriată. 1ătată. 1rinsă în 1odea şi 5lancată de două scaune2 "n bărbat gras. gol 1uşcă. stătea 1e unul dintre ele. cu mâinile legate strâns la s1ate şi cu un sac maro de cana/a 1e ca12 Răsu5larea sa iute. înăbuşită. era singurul sunet din încă1ere2 Era 5rig. aici. jos. însă omul asuda2 Aşa ar 5i şi ca!ul2 GloBta şc0io1ătă către celălalt scaun. îşi s1rijini cu grijă bastonul de marginea mesei şi. încet. 1recaut. se c0inui să se aşe!e2 îşi întinse gâtul s1re stânga şi s1re drea1ta. a1oi îşi lăsă tru1ul să alunece într)o 1o!i3ie cât de cât comodă2 @acă lui GloBta i s)ar 5i o5erit oca!ia să strângă mâna unui om.

GloBtaL Am 5ost cu tine în ră!boi. acu!at 1e nedre1tL 'unt222 GloBta ridică mâna. 1un rămăşag. cu oc0ii săi ro!. lăsându)l 1e 'alem ReSs cli1ind în lumina /iolentă2 $ 5a3ă mică. a cons1irat să se sustragă de la 1lata dărilor către rege2 Gura lui ReSs atârna desc0isă2 @ările regeluiL 3i1ă GloBta. 5ără întreru1ere. lo/ind cu 1alma în masă2 Grăsanul se 0olba la . de 1orc2 Porc urât şi ticălos ce eşti. 1ro1rietă3ile i)au 5ost con5iscate2 4e!i tu. mă cunoşti. deasu1ra bărbiei duble2 %ând oc0ii înlăcrima3i i se obişnuiră cu lumina. ReSs2 Porc de!gustător2 Eşti gata să mărturiseşti c0iar acum. de 1arcă nu l)ar mai 5i /ă!ut 1ână atunci2 A1oi se întoarse către Frost: ) Ar trebui să)l cunosc 1e omul acestaN Albinosul nu răs1unse2 Partea de jos a 5e3ei îi era iscunsă de masca lui de 1ractician. mormăită în/ălmăşeală2 'unt acu!at 1e nedre1t. şi c0i1ul i se um1lu dintr)odată de s1eran3ă2 $ s1eran3ă /ană şi tristă2 ) GloBta. 5ăcând o 1au!ă. ca şi cum ar 5i 5ost cu5undat în gânduri2 ) ReSs2 &umele îmi sună cunoscut2 "n negustor. nu)i aşaN u eşti 1rietenul meuL Ai in5luen3ă aici2 'untem 1rieteni. scânci el. a5lat în 5a3a lui. 5ără să cli1ească. ştii asta2 'unt ne/ino/atL Ai /enit să mă aju3i. a1lecându)se atât cât îi 1ermiteau legăturile şi bolborosindu)şi /orbele într)o dis1erată. urâtă. omul îl recunoscu 1e GloBta. înainte de222 ştii tu222 suntem 1rieteniL &oi222 GloBta ridică mâna din nou şi se lăsă 1e s1ate.oricare. cerând linişte2 'e uită o cli1ă la c0i1ul cunoscut al lui ReSs. alb şi butucănos2 GloBta dădu din ca1 şi 1racticianul smulse sacul. cu glasul ridi) cându)se tre1tat către 1anică2 'alem ReSs. trebuie să mă aju3i. mor3i ca ai unui cada/ru2 &u cli1ise de când intrase GloBta în încă1ere2 %um 1oate 5ace astaN )'unt eu. un membru al G0ildei Pân!arilor2 "n om bogat. cu siguran3ă l)ar 5i ales 1e in/entatorul scaunelor2 Mi)a 5ăcut /ia3a a1roa1e su1ortabilă2 Frost ieşi în tăcere din col3ul său şi a1ucă 1artea de sus a sacului între 1atru degete cărnoase şi 1alide şi degetul mare. 1entru e5ect2 A 5ost un trădătorL A 5ost luat de Inc0i!i3ie. lo) /indu)şi cu ung0ia unul dintre 1u3inii din3i 1e care)i mai a/ea. iar jumătatea de sus nu trăda nimic2 'e uita 3intă. 1ână când ne a1ucă sila 1e to3i2 A/ea o /ânătaie mare şi întunecată 1e obra! şi o alta 1e maHilar. la 1ri!onierul din scaun. 1rieteniL Ai 1utea s1une ce/a în s1rijinul meuL 'unt un om ne/ino/at. ticăloasă. de bună seamă2 Acum îmi amintesc222 GloBta se a1lecă. ReSsL şuieră grăsanul. gata să /orbeşti şi iar să /orbeşti.

c0iar aici şi acum2 ) Mărturiseşte. 1rea tânără 1entru tine2 Mă tem că a 1ro5itat de oca!ie ca să sca1e de tine2 Mă tem că ne)a adus registrele tale2 oate registrele2 ReSs 1ăli2 &e)am uitat 1rin acele registre2 GloBta 5ăcu semn către un morman imaginar de 0ârtii s1re stânga2 &e)am uitat şi 1rin registrele din /istierie ) 5ăcu semn către un alt teanc s1re drea1ta2 Imaginea!ă)3i ce sur1ri!ă am a/ut când n)am reuşit să 1otri/im ci5rele2 Ki au mai 5ost şi /i!itele nocturne ale angaja3ilor tăi la de1o!itele din cartierul /ec0i. daL Pân!arii sunt o g0ildă onorabilă. dar rămase locului2 %um se 1oate una ca astaN 'ă)l dobori la 1ământ. i rede)mă. clătinând din ca1. 1oate. dar nu cred că 3ie şi asistentului meu /i s)au 5ăcut 1re!entările cu/enite2 Practiciene Frost. dar 1e unii îi o3elesc2 &u l)aş 5i cre!ut niciodată 1e acesta un om dur. so3ia mea trebuie că trimite o 1eti3ie regelui. ReSs. 1lă3ile către o5iciali. cerneală şi 0ârtiile con5esiunii. şo1ti încetişor GloBta şi 1une ca1ăt 5ără dureri acestei a5aceri regretabile2 Mărturiseşte şi numeşte)3i com1licii2 Ktim deja cine sunt2 &e /a 5i tuturor mai uşor2 &u /reau să te rănesc. să)mi acorde o audien3ăL ) A. so3ia taL GloBta !âmbi trist2 'o3ia ta e o 5emeie 5oarte 5rumoasă2 ânără şi 5rumoasă2 Mă tem că. cu oc0ii mări3i. nu)mi /a 5ace nicio 1lăcere2 &imic nu)mi /a 5ace2 Mărturiseşte2 Mărturiseşte şi /ei 5i cru3at2 EHi) I ui în Englia nu e atât de rău cum ar /rea unii să te Iacă să . aşte1tând doar semnătura2 Am să)l 1rind. o. dar /ia3a e1lină de sur1ri!e2 ReSs scui1ă sânge 1e tăblia mesei2 ) Ai mers 1rea de1arte de data asta. remarcă GloBta absent2 Albinosul îl în0ă3ă 1e ReSs de sub bra3 şi îl trase în sus. salută)l 1e acest grăsan2 Fu o lo/itură cu 1alma. GloBta. dar su5icient de 1uternică să)l arunce 1e ReSs din scaun2 Acesta trosni. dar să laşi scaunul în 1icioareN ReSs se răşc0iră 0orcăind 1e jos. 5ără să se re5ere la cine/a anume2 Poate că noi ne)am cunoscut când/a sau nu. a!/ârlindu)l îna1oi în scaun2 'ângele îi şiroia dintr)o tăietură la obra!.el. cu 1ro) lundă de!a1robare2 Grăsanul îng0i3i în sec şi îşi linse bu!ele2 In 5a3a 1ri!onierului erau aşe!ate un condei. micile corăbii neînregistrate. a/em in5luen3ăL &u /or tolera aşa ce/aL 'unt un om cunoscutL %0iar în cli1a asta. al doilea din s1ate2 @ar unde ne sunt maniereleN întrebă GloBta. dar oc0ii săi de 1orc erau tăioşi acum2 Lo/iturile îi 5ac 1e cei mai mul3i oameni să se înmoaie. cu 5a3a li1ită de dale2 ) îmi aminteşte de o balenă 1e uscat. aco1erite minu3ios cu scrisul 5rumos şi îngrijit al lui Frost. documentele 5alsi5icate2 Mai trebuie să continuiN întrebă GloBta. trecându)şi limba 1este un dinte2 @rea1ta sus.

şi atunci 1ot să)mi aduc instrumentele2 Frost 5ăcu un 1as înainte. !ise el. de1inde cum 1ri/eşti lucrurile2 'e 1are că trebuie să te las acum. şo1ti GloBta. cel mai bun la treburile de 5elul acesta2 Frost scoase la i/eală o 1erec0e de mănuşi roase din 1iele Vi înce1u să şi le tragă tacticos 1e . neajutorat. 1lină din nou de s1eran3ă2 &u acum. tăcut şi atent. aşa că am să te las în com1ania Practicianului I rost. 5ără doar şi 1oate. dar. 5ir)ar să 5ieL Frost se duse la uşă şi o întredesc0ise 1u3in2 A/u loc un sc0imb de re1lici2 "şa se înc0ise2 Frost se a1lecă. sugându)şi dintele2 'ur1rin!ător2 @e)a dre1tul sur1rin!ător2 Ki ăsta e abia înce1utul2 ) e sâcâie dintele ăla. scuturându)şi 1iciorul dureros2 @ar cred că s)ar 1utea să reac3ione!i bine la o mamă de bătaie. cât /oi 5i 1lecat. din care GloBta în3elese că la uşă era 'e/erard2 @ejaN GloBta !âmbi şi clătină din ca1. ca şi cum ar 5i 5ost o /este bună2 Fa3a lui ReSs se 1leoşti 1u3in2 %um se 1oate ca unui om care s)a îndeletnicit cu tăinuirea să)i5ie im1osibil să)şi ascundă emo3iile în încă1erea astaN @ar GloBta ştia cum: E greu să)3i 1ăstre!i calmul când eşti s1eriat. umbra lui masi/ă că!ând 1este 5a3a grăsanului2 %ada/ru găsit 1lutind lângă do) curi. întrebă: ) 4rei să mărturiseştiN )&uL '5idarea re/enise în oc0ii de 1orc ai 1ri!onierului2 Ii sus3inu 1ri/irea. um5lat de a1a mării şi mutilat oribil222 im1osibil222 im1osibil de recunoscut2 E gata să /orbească2 E gras şi co1t şi gata să eH1lode!e2 $are rănile au 5ost induse înainte sau du1ă moarteN întrebă el. 1lin de /er/ă. 1e tonul cel mai 1lictisit de lume. ta/anul2 $are decedatul a 5ost bărbat sau 5emeieN GloBta ridică din umeri2 %ine 1oate s1uneN 'e au!i o bătaie 1uternică în uşă2 Fa3a lui ReSs se înăl3ă brusc. lin) gându)şi dintele2 GloBta se lăsă 1e s1ate şi o5tă: 'au nu.cre!i2 Mai eHistă şi acolo 1lăceri ale /ie3ii şi satis5ac3ia unei !ile de muncă cinstită. 1re3 de o jumătate de oră2 Gura lui ReSs de/eni un cerc tăcut de uimire2 Albinosul ridică scaunul cu grăsan cu tot şi îl răsuci încet2 Este. ReSsN &imic legat de din3i nu)i era străin lui GloBta2 Pro1ria lui gură 5usese lucrată de cei mai buni2 'au cei mai răi. am să mă gândesc la dintele ăla2 Am să c0ib!uiesc 5oarte bine ce)i de 5ăcut cu el2 GloBta îşi a1ucă bastonul: 4reau să te gândeşti la mine cu gândul la dintele tău2 Ki mai /reau să te gândeşti 5oarte bine să semne!i mărturisirea2 GloBta se ridică în 1i)cioare cu greu. şo1tindu)i lui GloBta la urec0e: ) Ete e/erar. în slujba regelui tău2 MărturiseşteL ReSs se uita 3intă în 1odea. /eni bolboroseala 1eltică. la mila unor oameni 5ără 1ic de milă2 %ine să ştie asta mai bine decât mineN $5tă şi. singur.

se întoarse. şi cred că nu l)am /ă!ut niciodată mai 5urios2 ) 'e/erard. cu glas tânguitor2 Aştea1tă222L Practicianul Frost 1use o mână înmănuşată 1este gura grăsanului şi îşi ridică un deget la mască: ) 0b000b00. durere2 Acesta era ritmul mersului său2 #iroul 'u1eriorului era o încă1ere s1a3ioasă şi som1tuos mobilată din 1artea de sus %asei întrebărilor. cu oc0ii !âmbind mai mult ca oricând2 'o3ia mea /a 5i răs5ă3ată2 @acă o să)mi iau /reodată una2 ) #un2 Mă grăbesc să răs1und c0emării 'u1eriorului2 @u1ă ce stau cinci minute cu el. din curtea de dedesubt2 "n birou la 5el de imens şi bogat ornamentat se a5la în mijlocul co/orului /iu colorat. adus din /reun loc cald şi eHotic2 %a1ul unui animal 5ioros. 5luierând distonant sub mască şi trecându)şi o mână 1rin 1ăru)i lung. da răs1unse 'e/erard. mari. cu /itralii. ReSsN GloBta se îndre1tă către uşă2 ) Aştea1tă.mâinile albe. 'e/erard. 'e/erard îşi îndre1tă s1atele şi 5ăcu o scurtă 1lecăciune şi. cu 1iciorul !/âcnind2 oc. din 1artea mea2 ) reaba e ca şi 5ăcută. răs5irat2 %ând GloBta ieşi 1e uşă. o încă1ere în care totul era 1rea mare şi 1rea eHtra/agant2 $ 5ereastră imensă. GloBtaL strigă ReSs 1este umăr. domina un 1erete 1lacat cu lemn.al9ne /rea să /ă /adă. boc. cu un 1icior 1ro1tit 1e tencuiala din s1atele lui. du1ă care se răsuci îna1oi2 ) 'ă nu)l înjung0ii de)ade/ărat. s1er2 ) $. deget du1ă deget2 Qi)a 1lăcut întotdeauna să ai ce)i mai bun din orice. tri/ial. nu)i aşa. o5erind o /edere 1este grădinile îngrijite. bietul de tine. bineN Practicianul !âmbi cu oc0ii şi /ârî în teacă res1ingătorul cu3it2 GloBta îşi ridică 1ri/irea în ta/an. 5ăcu el2 "şa se înc0ise cu un clic2 'e/erard se s1rijinea de 1eretele coridorului. era lim1ede că !âmbea2 El !âmbeşte mereu2 ) 'u1eriorul . intră cu lada2 ) 'ă nă/ălesc 1ur şi sim1lu în birouN ) &ă/ăleşte şi înjung0ie)*. cu bastonul bocănind 1e dale. Inc0i!itorule2 GloBta clătină din ca1. a1oi se înde1ărtă şc0io1ătând. s1use el cu accentul său grosolan. trebuie că eşti îngro!it2 Ai ladaN )@a2 ) Ki ai luat din ea ce/a 1entru FrostN )@a2 ) Ki ce/a şi 1entru so3ia ta. ludecând du1ă oc0i. din .

5ără îndoială. mă 1ră1ădesc de râs2 Ki sustragerea de la dările regeluiN 'u1eriorul coborî s1re el o 1ri/ire 5ioroasă. era instalat deasu1ra im1unătorului şemineu de 1iatră. cu 1erciunii !burlindu)se2 @ările regeluiL răcni el. GloBta. 3i1ând 4i dând din mâini2 GloBta era aşe!at 1e ce/a care. da.al9ne2 A 5ost o insultă la adresa noastră2 Am sim3it că trebuie să222 ) Ai sim3itN . marele nătărău2 Arată im1resionant. gata să se stingă2 Persoana 'u1eriorului . daN Ei. sc0ilod nebunL %ând /or a5la. de1arte de negustorii de mirodenii. com1ensase 1este măsură 1ărul rărit Wirintr)o 1erec0e de im1resionan3i 1erciuni albi2 Era considerat o 1re!en3ă în5ricoşătoare c0iar şi în inte) i lorul Inc0i!i3iei. cu şi mai mare /ite!ă2 Ai să)3i u!e!i co/orul în ritmul ăsta2 Marile g0ilde /or trebui să)3i cum1ere altul nou2 Ai sim3it. însă 1e GloBta nu)l mai s1eria nimic. iar tu /a trebui să sim3i cum e să)3i ceri scu!e în genunc0i2 E o de!onoare cum1lită2 M)ai 5ăcut să cad în ridicol2 "nde se a5lă acumN ) L)am lăsat cu Practicianul Frost2 . to3iL $rice nătărău blestemat care are o corabieL ) @ar a 5ost atât de 5ă3iş. dar 'u1eriorul se 1limba de colo)colo. rumen la 5a3ă. deşi /cum1.al9ne era roşu la 5a3ă şi tremura de 5urie2 Qi s)a s1us eH1licit să te 3ii de1arte de 1ân!ari.al9ne instalat deasu1ra şemineului în locul celui al 5iorosului animal. ai întrecut măsura de data asta. bine trecut de i inci!eci de ani. 1ân!arii te /or ju1uiL ) Am încercat ju1uitul2 Gâdilă2 La naiba. 5oarte bună. de1arte de toate g0ildele mariL 'u1eriorul măsura camera în lung şi)n lat. negustorii de mirodenii. 3ine)3i gura şi !âmbeşte2 @ar unde e tolomacul ăla de 'e/erardN Am să1un să)i ia 1ielea de 1e el când ies de)aici2 ) $./reo regiune rece şi eHotică. îm1roşcându)l 1e GloBta cu sali/ă2 o3i 5ac astaL Pân!arii. în care mocnea un 5oc minuscul. /a trebui să meargă îna1oiL 4a trebui să)l eliberăm. mesc0in. în tim1 ce 'u1eriorul tuna şi 5ulgera2 'eamănă <u şemineul lui ca două 1icături de a1ă. bine. dar în interior nu găseşti mare lucru2 Mă întreb cum ar reac3iona la un interogatoriu2 Aş înce1e cu acei 1erciuni ridicoli2 însă 5a3a lui GloBta era o mască de aten3ie şi res1ect2 ) Ei. bine. 5usese e/ident conce1ut 1entru 2* I 5ace 1e ocu1antul său să se simtă cât mai incomod 1osibil2 @ar nu mă deranjea!ă 1rea mult2 Incomod mi)e lot tim1ul2 'e amu!a imaginându)şi ca1ul lui . GloBta.al9ne 5ăcea ca biroul să 1ară mic şi mo0orât2 Imens. 4 amândoi ştiau asta2 In s1atele mesei de scris se a5la un scaun mare şi luHos. bună. 'u1erior .

1oate. iar 5a3a îi re/eni tre1tat la obişnuita nuan3ă de ro!2 %on5isca3i de la ReSs2 Acum 1ro1rietatea %oroanei. a1roa1e de nerecunoscut2 Pe scurt. 5abuloase2 %ând merg să mă întâlnesc cu 1ân!arii. cum 'e/erard îl aruncă 1e birou. cu gura în3e1enită în tim1 ce articula următorul sunet2 Păru sur1rins. ca să)i 1ute3i 1reda la /istierie2 'au ca să)3i i um1eri un birou mai mare. în de5initi/2 Am să bag în s1erie3i marile g0ilde. dar 1erciunii îi tremurau la /ederea bănetului2 ) #ine. şi încă ce/a2 GloBta se întoarse ane/oie2 .) %u animalul ăla gânga/N 'u1eriorul.al9ne /ă!u banii2 o3i banii aceia încântători2 'e o1ri în mijlocul 1erora3iei. în tim1 ce 'e/erard ieşi cu 1aşi mari. că ReSs a mers 1rea de1arte. trebuie să iau cu mine mărturisirea lui ReSs2 GloBta !âmbi larg. nu)i aşaN Acum /a 5i o ruină2 &u)l mai 1utem trimite îna1oi într)un asemenea 0alL Eşti terminat.al9ne2 . înce1u să)şi smulgă 1ărul din ca12 Ei. 1unându)şi mâinile 1e genunc0i2 A3i 1utea declara. li1itoare ce eşti2 GloBta 2XY a1lecă.al9ne îl 1ri/ea se/er 1e sub s1râncenele)i mari. arată ca un om gata să mărturisească2 . GloBta2 #ine2 Foarte bine2 întinse mâna şi înc0ise cu grijă ca1acul cu5ărului2 @ar dacă)3i mai trece 1rin ca1 să mai 5aci /reodată aşa ce/a222 /orbeşte mai întâi cu mine. 5iind su1eriorul meu direct. 'u1erior . cu o bu5nitură şi un !ornăit2 ) %e naiba înseamnă222 'e/erard desc0ise ca1acul şi . ducând un cu5ăr de lemn2 La 3anc2 'u1eriorul se 0olbă. că trebuia dat un eHem1lu2 &u 1utem 5i /ă!u3i stând cu mâinile în sân. 5ii bun2 &u)mi 1lac sur1ri!ele2 GloBta se 5or3ă să se ridice în 1icioare şi se îndre1tă şontâc s1re uşă2 ) $. 5ără grai. asta este. dis1erat. cu gura căscată de 5urie. a1oi nedumerit. 5a3a tume5iată. s1use GloBta2 I c 1o3i retrage2 'u1eriorul îşi mângâie gânditor 1er) t mnii. desigur2 M)am gândit că trebuie să /i)i dau. bine. că a 5ost ne/oie să i se 1ună întrebări.al9ne a/usese dre1tate2 ReSs n)ar 5i a/ut cum să se întoarcă în starea în care era2 A/ea bu!ele s1arte şi 1line de sânge. GloBta îşi dădea seama2 încerca să n) o arate. ca1ul că!ut într)o 1arte. GloBtaL erminatL Mă duc direct la Ar0ilectorL @irect la Ar0ilectorL "şa imensă 5u dată în lături cu 1iciorul şi 'e/e) rard intră agale. de!/ăluind 1ră1astia din locul din3ilor săi din 5a3ă2 ) Asta n)ar trebui să 5ie o 1roblemă. ca să st ea la locul lor2 Am să le bag în s1erie3i şi 1o3i să storci mai multe de la ei2 'au a3i 1utea să le s1une3i oricând X 2* sunt un sc0ilod nebun şi să mă în/inui3i 1e mine 1entru cele întâm1late2 'u1eriorului înce1ea acum să)i 1lacă. Practician 'e/erard. 1e urmă 1rudent2 îşi strânse bu!ele şi se aşe!ă încet2 ) Mul3umesc. coastele 1line de /ânătăi care se înnegreau.

etalând uneltele lui GloBta în toată îns1ăimântătoarea lor măre3ie2 Erau acolo lame de toate 5ormele şi dimensiunile. cuie şi şurubelni3e. 1ur1urie. am să mă ocu1 mai întâi de 1orcul ăsta gras2 ) '1une)i lui 'e/erard că /in imediat2 GloBta se întoarse să)i /orbească 1ri!onierului său. ace curbate şi dre1te. mărturiseşte. 5erăstraie. iarăşiL Frost întredesc0ise 1u3in uşa şi urmă un sc0imb de re1lici şo1tite2 ReSs îşi linse bu!a um5lată2 "şa se înc0ise. dăl3i2 Metalul. ReSs. cu un gest teatral. mărturiseşte. mărturiseşte222 'e au!i o bătaie 1uternică în uşă2 Fir)ar să 5ie. şo1ti el2 E un 1isoi2 @u1ă ce înce1 eu cu tine. ticălosul bătrân mă ra1orta Ar0ilectorului2 $are sunt terminatN 'im3i un 5ior /ino/at la gândul acesta2 Ei.al9ne. ciocane. oribil de obscure2 %are îl s1erie mai multN ) 4orbeam des1re dintele tău. dar Frost îi aşe!ă o mână mare şi albă 1e umăr2 ) Ră2 A0iZectolu2 Frost 5ăcu semn către uşă: Ete aişi2 A02 AiciN GloBta îşi sim3ea 1leoa1a !/âcnind2 @e ceN 'e ridică. înc0isese com1let oc0iul stâng al lui ReSs. sticle cu ulei şi acid.) &u)mi înc0i1ui că 3i)a 1lăcut ultima jumătate de oră. în a5ară de aerul ce)i şuiera 1rin nasul s1art2 Arată)i instrumentele. 5unc3iile altora. desc0ise o cutie lustruită2 Era o ade/ărată o1eră de artă2 %ând ca1acul 5u dat la o 1arte. ReSs2 &u)mi înc0i1ui că 3i)a 1lăcut deloc2 Poate că a 5ost cea mai rea jumătate de oră din /ia3a ta. lemnul şi sticla scli1eau în lumina strălucitoare a lăm1ii. dar n)aş 1utea s1une asta cu certitudine2 @ar mă gândesc la ce a/em aici 1entru tine. uitându)se la el2 'au ai /rea să mărturiseştiN Al meu e. dar celălalt săgetă instrumentele cu 1ri/irea: îngro!it. im1osibil222 im1osibil de recunoscutN 'ingura emo3ie 1e care o sim3ea în 5a3a acestei idei era o undă de /agă uşurare2 Gata cu scările2 . şo1ti GloBta2 Frost se a1ro1ie şi. s1rijinindu)se de marginile mesei2 $are mâine /oi 5i găsit în canalN Mort şi um5lat. albinosul se a1lecă. ai să te gândeşti la asta cu nostalgie2 Ai să mă im1lori să)3i acord o jumătate de oră cu 1racticianul2 Price1iN ReSs nu scotea niciun sunet. 1are)mi)se. să)i şo1tească lui GloBta la urec0e2 ) Ete AbiZectolu2 GloBta îng0e3ă2 #anii n)au 5ost de ajuns2 In tim1 ce mă târşâiam îna1oi din biroul lui . clame şi cleşti. murmură GloBta2 $c0iul lui ReSs se ridică brusc. iar tristul ade/ăr e că222 asta e cam tot ce e mai bun2 Aşa e în înalta societate2 GloBta se a1lecă. 5ascinat2 Func3iile unora dintre ele erau oribil de e/idente. toate lustruite ca oglinda şi ascu3ite ucigător2 $ um5lătură mare. numeroasele tă/i din interior se ridicară şi se desc0iseră ca un e/antai. bine. iată)l cum cedea!ă2 Mărturiseşte. a1ro1iindu)şi 5a3a la doar câ3i/a centimetri de terciul însângerat al nasului lui ReSs2 Practicianul Frost e o co1ili3ă 1e lângă mine.

delicată. Eminen3a 4oastrăL GloBta nu)şi 1utu stă1âni o grimasă când se a1lecă încet.Ar0ilectorul Inc0i!i3iei Maiestă3ii 'ale stătea 1e coridor2 Pere3ii murdari 1ăreau a1roa1e maro în s1atele lui. 1roas1ăt bărbierită. întin!ând o mână înmănuşată în alb. a/ea c0iar şi o 1ată de sânge 1rost cură3ată2 M. 1rea 1uternic luminată şi cu ta/anul 1rea scund ca să 5ie con5ortabilă2 A/ea o cră1ătură mare. cu măşti negre2 Ar0ilectorul sc0i3ă un !âmbet 5ira/ când îl /ă!u 1e GloBta ieşind 1e uşă. însă el nu 1utea 5i tulburat2 . dar altminteri era aidoma 1ro1riei sale odăi2 A/ea masa !gâriată. cu 1asu)i târşâit2 '1unea multe acel !âmbet2 "şor dis1re3. tăcu3i. se înăl3au doi 1racticieni enormi. scaunele ie5tine. cu un bubuit2 %îloBta ar 5i trebuit să tresară. cu oc0ii săi albaştri şi reci2 $ 1ri/ire care sugera că îl în3elegea deja 1er5ect 1e GloBta şi nu era im1resionat2 ) 4ino cu mine2 Ar0ilectorul se întoarse şi se înde1ărtă 1e coridor2 GloBta 1orni şc0io1ătând du1ă el. când GloBta intrase în Inc0i!i3ie.i intnb i0iul nu cum/a sunt /o1site. cu tencuială albă. ajunseră în dre1tul unei uşi. cu şase ani în urmă. să atingă inelul cu bu!ele2 $ mane/ră di5icilă şi dureroasă. iar 1racticienii îşi ocu1ară 1o!i3iile de)o 1arte şi de alta. la dre1t /orbind2 In s1atele lui. o 5oarte /agă nuan3ă amenin3ătoare2 $rice. atât de strălucitoare şi ne1ătate îi erau lunga mantie albă. 5oarte asemănătoare cu cea a lui GloBta2 Ar0ilectorul o descuie şi 1ătrunse înăuntru. cu tăcu3ii 1racticieni mărşăluind imediat în s1atele lui2 'uit 1ăşea cu o siguran3ă de!in/oltă. cu bra3ele încrucişate2 $ între/edere 1ri/ată. care 1ăru să dure!e o /eşnicie2 %ând. în a5ară de amu!ament2 ) Inc0i!itor GloBta. s1use el. în loc de 1ata umedă. nu /oi ieşi niciodată2 GloBta 1ăşi 1este 1rag2 $ cutie sordidă. claia de 1ăr alb2 Era trecut de şai!eci de ani. era im1ecabil în5ă3işată2 A rată ca un om care n)a 5ost nici măcar o singură dată în /ia3ă sur1rins de nimic2 'e mai întâlniseră o dată. 1oate. cu 1alma în jos2 Pe deget îi scli1ea un inel cu o imensă 1iatră /iolet2 ) 'lujesc şi mă su1un. aşadar2 "na din care. mănuşile albe.1entru im1resie2 "nul dintre 1racticieni trânti dintr) odată uşa. 'uit îl cerceta calm. cu 1ul1anele 0ainei 5luturând gra3ios în urma lui2 icălosul2 în curând. a1roa1e ca nişte umbre su1radimensionate. în cele din urmă. re/eni în 1o!i3ie /erticală. uşoară milă. 1lacidă. şi nu 1ărea să se 5i sc0imbat de5el de atunci2 Ar0ilectorul 'uit2 "nul dintre cei mai 1uternici oameni din "niune2 "nul dintre cei mai 1uternici oameni din lume. dar nu trăda nimic din slăbiciunea /ârstei2 Fiecare 1ărticică din 5ă1tura) i înaltă.

Eminen3ă2 ) E/ident2 %a1turarea ta ne)a adus multă s1aimă şi 1u3ină s1eran3ă că te /ei întoarce /iu2 Pe măsură ce ră!boiul se scurgea încet şi lunile treceau. Eminen3a 4oastră2 'uit îi !âmbi2 A/ea din3i 5rumoşi. ascu3i3i. n)am de gând să cerşesc şi sunt mult 1rea 3ea1ăn ca să mă târăsc2 Practicienii tăi /or trebui să mă omoare aşe!at 1e scaun2 'ă)mi taie gâtul2 'ă)mi stri/ească 3easta2 $rice2 Atât tim1 cât îşi duc treaba la bun s5ârşit2 @ar 'uit nu se grăbea2 Mâinile înmănuşate în alb se mişcau cu dibăcie. de 5elul celor 1e care le 5olosea GloBta cu 1ri!onierii2 @ar mai 1lin de din3i2 %red că /oia să s1ună să 5ii înlăturat222 cu totul2 'e 1ri/iră 5iH 1este masă2 Acum trebuie să cerşesc îndurareN Acum trebuie să mă târăsc şi să)3i sărut 1icioareleN Ei. se încruntă şi clătină uşor din ca1. bine. o5i3er strălucit de ca/alerie2 "n om care când/a s)a 1regătit 1entru cea mai înaltă carieră2 'uit îl cercetă de sus şi 1ână jos. tăioşi. 1aginile 5oşneau şi 1ârâiau2 ) A/em 1u3ini oameni ca tine în Inc0i!i3ie. că eşti un in5irm nebun2 A cerut să 5ii înlăturat din de1artamentul lui2 Ar0ilectorul !âmbi2 "n !âmbet rece. ai lui 'uit se ridicară de 1e 0ârtii2 'u1ărat 1e tine. însă. cel care era 5olosit 1entru 1ri!onier2 Lui GloBta nu)i scă1ară subîn3elesurile2 ) Pre5er să stau în 1icioare. în tim1 ce Ar0ilectorul întoarse 1rima 5ilă a teancului său de documente. de 1arcă nu)i /enea a crede2 ) Asta a 5ost înainte de ră!boi. când s)a semnat tratatul. 1oateN ) Am 1rimit. to3i de un alb strălucitor2 ) &u. că ac3ione!i 5ără să anali!e!i consecin3ele. s1eran3a s)a îm1u3inat. nu de mult. dintr)o 5amilie eHcelentă2 'ăbier cam1ion.Ar0ilectorul 'uit se lăsă gra3ios într)unui dintre scaune şi trase îns1re el. mali3ios. te numărai 1rintre 1ri!onierii îna1oia3i "niunii2 II 1ri/i 1e GloBta cu oc0ii miji3i2 Ai /orbitN GloBta nu se 1utu stă1âni şi i!bucni într)un râs strident2 Răsuna ciudat în camera rece2 &u era un sunet 1e care)l 1uteai au!i 1rea des aici. nu 1re5eri2 A ici m)a 1rins2 GloBta se lăsă di!gra3ios în scaunul 1ri!onierului. GloBta2 &obil.al9ne2 Era eHtrem de su1ărat2 $c0ii albaştri. de 1arcă ar 5i 5ost îngro!itor de de!amăgit de ceea ce /edea2 @etaliile ilustrei mele cariere. jos2 ) @acă am /orbitN Am /orbit 1ână mi s)a uscat gâtlejul2 Le)am s1us tot ce mi)a 1utut trece 1rin ca12 Am 3i1at 5iecare secret 1e care l)am au!it /reodată2 Am bolborosit ca un nebun2 %ând n)am mai a/ut ce să le s1un. cu 1reci!ie. GloBta2 A /oci5erat destul de tare 1e tema asta2 Mi)a s1us că eşti un 1ericol incontrolabil. 1este masă. 1ână a 1ierit cu totul. . un teanc de 0ârtii îngălbenite2 Făcu semn către celălalt scaun. o /i!ită din 1artea 'u1eriorului .

cred că 'u1eriorul . să lucre!i în subordinea 'u1eriorului . unde îi trimitem 1e cei 1e care îi urâm şi 1e cei de care ne e ruşine. însă 1er5orman3a ta de a su1ra/ie3ui acelor doi ani era unică2 Aşadar.al9ne se teme de tine2 %red că to3i se tem2 &u le 1lace arogan3a ta. nu le 1lace222 intui3ia deosebită 1e care o do/edeşti în munca ta2 ) Ki Eminen3a 4oastră ce credeN ) 'incerN &u sunt sigur că)mi 1lac 1rea mult nici mie metodele tale şi mă îndoiesc că arogan3a ta e 1e de1lin meritată2 @ar îmi 1lac re!ultatele tale2 îmi 1lac ioarte mult re!ultatele tale2 înc0ise brusc mănunc0iul de 0ârtii şi îşi aşe!ă o mână deasu1ra.i crescut2 ')a dublat. către GloBta2 Aşa cum m)aş 1utea a1leca eu către 1ri!onierii mei. să moară de 5oame. ai 5ost trimis în &ord şi 3i s)a încredin3at una dintre minele noastre de acolo2 %e)ai în3eles din EngliaN $ latrină jegoasă de /iolen3ă şi coru13ie2 $ înc0isoare unde i)am 5ăcut scla/i 1e cei ne/ino/a3i şi 1e cei /ino/a3i deo1otri/ă. de boli şi muncă isto/itoare2 ) Era rece. că nu /ei 1utea 5i niciodată /in)decat.al9ne2 Am cre!ut că ast5el /ei în/ă3a disci1lina. iar ră!boaiele nasc mul3i solda3i 1romi3ători. că nu /ei 1utea 5i niciodată demn de încredere2 @ar am 5ost înclinat să)3i dau o şansă2 "n nătărău oarecare câştigă urnirul în 5iecare an. a1lecându)se 1este masă. dar se 1are că m)am înşelat2 Insişti să 5aci lucrurile cum /rei tu2 Ar0ilectorul ridică s1re el o 1ri/ire încruntată2 'incer să 5iu. de 5a1t2 Aşadar. că nu ai deloc sânge în tine2 %redea că nu)i 1o3i 5olosi la nimic2 Go9le2 icălosul2 Măcelarul ăla2 Pre5er să n)am S nge decât să n)am creier2 @ar du1ă trei ani.am in/entat lucruri2 Am 5ăcut 1e mine şi am 3i1at ca o co1ili3ă2 oată lumea 5ace asta2 ) @ar nu toată lumea su1ra/ie3uieşte2 @oi ani în temni3ele îm1ăratului2 &imeni altul n)a re!istat atât de mult2 @octorii erau siguri că nu te /ei mai ridica niciodată din 1at. că eşti distrus. răs1unse GloBta2 ) Ki tu la 5el2 Qi)ai 5ăcut 1u3ini 1rieteni în Englia2 EHtrem de 1u3ini în rândul Inc0i!i3iei şi niciunul 1rintre eHila3iL Ar0ilectorul smulse dintre 0ârtii o scrisoare 5er5eni3ită şi aruncă 1este ea un oc0i critic2 'u1eriorul Go9le mi)a s1us că eşti un 1eşte rece. 1roduc3ia . ai 5ost adus îna1oi la Adua. în numele libertă3ii2 $ /ăgăună îm1u3ită. când le cer să mărturisească2 Am o sarcină 1entru tine2 $ sarcină care î3i /a 1une în /aloare talentele mai bine decât /ânătoarea de contrabandişti mărun3i2 $ sarcină care 3i)ar 1utea 1ermite să te redrese!i în oc0ii Inc0i!i3iei2 . însă un an mai târ!iu 3i)ai de1us cererea de intrare în Inc0i!i3ieL Ktim asta amândoi2 Am 5ost amândoi acolo2 %e /rei de la mine şi de ce nu is1ră/eşti odatăN Presu1un că unora le 1lace 1ur şi sim1lu să)şi asculte glasul2 Mi s)a s1us că eşti sc0ilodit. nu le 1lac metodele tale.

coru13ie şi înaltă trădareL 'e 1are că amicul nostru. Administratorul Monetăriei. dar 1entru câtă /remeN @atorită re!ultatelor meleN 'au 5iindcă nu mi se /a sim3i li1saN ) îmi cer scu!e 1entru toate întreru1erile de astă!i. Eminen3ăN ) Păi. c0iar în cli1a asta2 GloBta ridică din umeri2 ) $dată ce oamenii înce1 să /orbească. omul ăsta e o minune2 @ar toate lucrurile trebuie să se s5ârşească2 :aide să 5im cinsti3i. Eminen3a 4oastrăN ) %0iar el2 Administratorul Monetăriei Regale2 "n om im1ortant. 1re3 de un lung moment2 4reau să)l areste!i 1e 'e11 dan eu5el2 GloBta se încruntă2 eu5elt ) Administratorul Monetăriei. ReSs2 &imeni nu /ine să te ajute2 &ici astă!i. cu aşa un du)te)/ino2 ReSs îşi strâmbă într)un !âmbet trist bu!ele cră1ate şi umilite2 'ă !âmbească într)un asemenea moment. Inc0i!itorule2 4oi /eni du1ă mărturisirea lui eu5el mâine 1e /remea asta2 Ai 5ace bine s)o ai2 GloBta res1ira încet. nici altă dată2 4ei mărturisi2 'ingurul lucru 1e care)l 1o3i alege este când si starea în care te /ei a5la atunci când ai s)o 5aci2 %0iar n)ai nimic de câştigat amânând2 @oar durere2 A/em cu 1risosin3ă 1entru tine2 . nici mâine. e sur1rin!ător ce nume 1ot ieşi la i/eală2 ) #un2 Ar0ilectorul îşi 5lutură mâna2 Po3i 1leca.Ar0ilectorul tăcu. să smulg o con5esiune de înaltă trădare de la unul dintre cei mai de încredere o5iciali ai "niunii2 %ele mai in5luente cercuri. 5ăcând cu trudă cale întoarsă de)a lungul coridorului2 Ins1iră. eH1iră2 %alm2 &u se aşte1tase să iasă /iu din camera aceea2 Iar acum mă 1omenesc mişcându)mă în cercuri in5luente2 $ sarcină 1ersonală. 1entru Ar0i) lector. să 5ie 1rins în balta mea mică2 "n 1eşte cu 1rieteni 1uternici2 Ar 1utea 5i 1ericulos să areste!i un asemenea om2 Ar 1utea 5i 5atal2 ) Pot să întreb de ceN ) &u 1o3i2 Lasă)mă 1e mine să mă 5rământ cu de ce)urile2 u concentrea!ă)te să ob3ii o mărturisire2 ) %e să mărturisească. sincer2 E ca la bordel aici. cons1irând cu G0ilda Pân!arilor să)l înşele 1e rege2 Ast5el că ar 5i 5oarte 5olositor dacă un 1ân!ar de rang înalt l)ar 1omeni. într)o combina3ie ne5ericită2 &u 1oate 5i o coinciden3ă că am un 1ân!ar de rang înalt în camera mea de interogatoriu. a 5ost eHtrem de indiscret în anumite a5aceri 1ersonale2 'e 1are că obişnuia să ia mită. dintr)o 5amilie im1ortantă2 "n 1eşte 5oarte mare. !ău.

uşor înclinat. 'e/erard2 Imbarcă)l 1e următoarea corabie s1re Englia2 ) 'unte3i într)o dis1o!i3ie milosti/ă astă!i2 GloBta 5ornăi2 ) Milostenie ar însemna canalul2 Porcul nu /a re) ista nici şase să1tămâni în &ord2 "ită)*2 rebuie să)* Yirestăm 1e 'e11 dan eu5el în seara asta2 'e/erard ridică din s1râncene2 . doi o5i3eri /amali 5ără im1ortan3ă2 $ re3etă într)ade/ăr searbădă2 :ai să /edem dacă 1utem s)o condimentăm ni3el2 GloBta întoarse 0ârtia şi o îm1inse îna1oi 1este masă2 Adaugă numele lui 'e11 dan eu5el 1e listă. 1orc grăsan2 Practicianul Frost îşi 1ocni degetele2 ReSs îşi linse bu!ele2 ) 'e11222 dan222 eu5el. dar umerii i se lăsară2 %u o mână tremurătoare. ReSs. Englia2 &u uita să)3i iei cu tine ce/a călduros2 "şa se trânti în s1atele lui2 GloBta cercetă lista de nume din mâinile sale2 'e11 dan eu5el era ultimul2 "n singur nume2 In a1aren3ă. ca toate celelalte2 eu5el2 @oar încă un nume2 Insă unul atât de 1ericulos2 'e/erard aşte1ta a5ară. de dragul amândurora. în 1artea de jos a 1aginii mărturisirii2 Am câştigat din nou2 Mă doare 1iciorul mai 1u3inN Mi)am recă1ătat din3iiN Mi)a 5olosit la ce/a să)l distrug 1e omul acesta 1e care l)am considerat când/a 1rietenN Atunci de ce 5ac astaN 'câr3âitul 1eni3ei 1e 0ârtie 5u singurul răs1uns2 ) EHcelent. 1e coridor. 1rintre bu!ele)i groase2 ) %0iar el2 ) @ar nu l)am întâlnit niciodată2 ) KiN 1u5ni GloBta2 Fă cum 3i)am s1us2 ReSs se o1ri. !âmbind. murmură el 1entru sine. cu un 1ocnet. s1use GloBta2 Practicianul Frost întoarse documentul s1re el2 Iar asta e lista com1licilor tăiN îşi lăsă oc0ii să treacă agale 1este nume2 $ mână de 1ân!ari tineri. ReSs2 Grăsanul 1ărea nedumerit2 ) Administratorul MonetărieiN bâigui el. îl trase în 1icioare şi a1oi înce1u să)l îm1ingă s1re uşa din s1atele camerei2 ) %e mai urmea!ăN 3i1ă ReSs 1este umăr2 ) Englia. trei că1itani de corabie. înmuie condeiul în cerneală şi îşi scrise numele.EH1resia de 1e 5a3a însângerată a lui ReSs era greu ele desluşit. că nu /om mai a/ea ne/oie a!i de astea2 Frost înc0ise cătuşele. cu gura uşor întredesc0isă2 'crie. 1e înc0eieturile 1ri!onierului. minunatelor sale instrumente2 Mă bucur. ca întotdeauna2 ) 'ă)l arunc 1e grăsan în canalN ) &u. un o5i3er din garda oraşului. în tim1 ce scria2 EHcelent2 GloBta înc0ise cu grijă ca1acul oribilelor.

cum 1utu mai bine. lu1tându)se cu ea. cu 1iciorul stâng în 5lăcări2 @e ce 5ac astaN se întrebă din nou2 @e ce 5ac asta N $ 'I&G"RR %ALE Logen se tre!i cu o !/âcnire dureroasă2 'tătea incomod. deşi era 2* acesta destul de rău2 Era 1ătura.) &u cum/a Administratorul MonetărieiN ) &imeni altul2 La ordinele eH1rese ale Eminen3ei '2ile Ar0ilectorul2 'e 1are că lua bani de la 1ân!ari2 ) $. cu genunc0ii ridica3i la 1ie1t2 Miji oc0ii. înce1ând să 1u) i i e!ească2 îşi în5ăşurase două bucă3i din ea în jurul mâinilor. i!olându)l înăuntru2 @acă 5usese o ninsoare abundentă. şi asta era i V . luând)o la trântă. ca o jDlugă murdară. atâta câtă era2 rebuie că ninsese în tim1 ce dormea. el îng0i3i2 Rece de îl durea ca1ul2 @e unde/a. 1uturoasă2 %i!mele erau şi ele bine îndesate cu bucă3i din 1ătură2 Restul era în5ăşurat de iur îm1rejurul tru1ului său. /enea o scli1ire 1alidă2 Lumină 1rin !ă1adă2 II stră5ulgeră 1anica2 Acum ştia unde se a5lă2 îngrămădise nişte !ă1adă la intrarea în mica 1eşteră. 1rea strâmtă să)şi 1oată măcar întinde 1icioarele2 Logen se răsuci în locul îngust. limba. Y u bastonul bocănind 1e dalele murdare. o alta în jurul ca1ului. cu răsu5larea întretăiată2 Lumina se re/ărsă înăuntru dintr)odată. mistuitoare2 Logen il2ldu la o 1arte ultimele urme de !ă1adă şi se târî a5ară2 %erul era de un albastru scânteietor. ca nişte mănuşi 5ără degete. a5ară era 1osibil să 5ie o grămadă de !ă1adă2 roiene mai înalte decât un stat de om2 Poate că n)a/ea să mai iasă niciodată de acolo2 Poate că urcase atâta drum a5ară din /ale. cu ca1ul sucit 1e ce/a tare. într)o 5antă înce3oşată2 Era întuneric. murmurând înjurături în barbă. de unde/a. doar ca să moară într)o gaură să1ată în stâncă. dar îi sal/ase /ia3a noa1tea trecută. legate cu s5oară în jurul înc0eieturilor. ruşine să)i 5ieL ) 4om 1leca de îndată ce se întunecă2 '1une)i lui I rost să 5ie 1regătit2 Practicianul deşirat clătină din ca1. o bucată de lemn 1rost cio1lită2 Adună !ă1adă şi şi)o /ârî în gură2 Mă1ada se to1i. 1e sub 0aină2 Mirosea urât. ca să încerce să 1ăstre!e căldura înăuntru. /enea o du0oare de cimitir2 &u doar mirosul acriu şi umed al 1ro1riei trans1ira3ii. soarele strălucea deasu1ra2 îşi întoarse 5a3a s1re el. să1ând 1rin ea. înlătură !ă1ada cu mâinile amor3ite. însă. dureros de rece2 ăios de rece2 Gura îi era uscată ca 1ra5ul. legănându)şi 1ărul lung2 GloBta se întoarse şi şontâcăi 1e coridor. înc0ise oc0ii i u1rinşi de usturimi şi lăsă lumina să)l scalde2 'im3ea 2ierul în gât.

cu marginile abru1te şi înecată în omăt2 lira înconjurată de trei 1iscuri mari. dar era tot ce a/ea2 $ s5âşie cu din3ii. iar asta în) Y2emna mor3i de)a binelea2 'cui1ă în !ă1adă2 'ali/ă maro. 5oarte 1lăcut2 'ă stea de /orbă cu tatăl său. maro. în sala mare2 'ă se joace cu co1iii. iar dacă mai !ăbo/ea. o linie scânteietoare la ori!ont2 Acasă2 Gândul îl tulbură2 Acasă2 Acolo se a5la 5amilia lui2 atăl lui ) în3ele1t. nici 1e de1arte. să stea cu ne/asta lui. de la carnea uscată2 Mor3i. du1ă mintea lui Logen2 A/ea să mai du0nească mult şi bine 1ână când îşi /a 1ermite să se descotorosească de 1ătură2 'e ridică o1intindu)se şi 1ri/i îm1rejur2 $ /ale îngustă. şi o îng0i3i cu 1u3ină !ă1adă2 Logen îşi umbri oc0ii cu bra3ul şi 1ri/i s1re nord. sau 1re5ăcu3i în cenuşă2 întorşi în 3ărână2 . şi de !ă1adă albă. un om bun şi un bun conducător 1entru oamenii săi2 'o3ia şi co1iii lui2 Erau o 5amilie bună2 Meritau un 5iu mai bun. în josul /ăii. 1oate. cum /ă!use ruina 1ârjolită în /alea tic dedesubt2 %um se târâse 1rin cenuşă. sus2 'că1ase de s0anBa. de nerecunoscut2 Renun3ase să mai caute semne2 Erau cu to3ii mor3i. co1acii 5ăcând loc unei 5âşii !bârcite de 1ăşune. însă 5ără 1rea multă /eselie2 Ferit de mâncare. 5ără doar şi 1oate2 &iciunul dintre aceste lucruri n)a/eau să)l deranje!e aici. în tim1 c %o1oiul îl trăgea de umăr şi îi s1unea să renun3e2 &imic. mormane de 1iatră întunecată. cenuşie. cu glas răguşit. !ă1ada şi 1iatra 5ăcând loc coamelor aco1erite de 1ini ale /ăilor înalte. cu cerul albastru în 5undal2 Le cunoştea2 4ec0i 1rieteni.a5acere bună. nă/ălind 1rin 1ădure cu o suli3ă. dar acesta era un loc al mor3ii. râ!ând i a un nebun2 Logen sim3i dintr)odată un jind dureros2 A1roa1e i 2* se su5ocă de durerea lui2 &eca!ul era că erau cu to3ii mor3i2 %onacul era un cerc de aşc0ii negre. 1e unde /enise cu o !i în urmă2 Panta cobora lin. desigur2 Ferit de căldură. căutând cu dis1erare /reun semn că mai scă1ase cine/a. de 5a1t2 'ingurii care)i mai rămăseseră2 'e a5la în Qinuturile înalte2 Aco1erişul lumii2 Era 5erit de orice 1ericol2 ) FeritL murmură 1entru sine. unsuros. 1uternic. 1ământurile aco1erite de iarbă 5ăcând loc mării. doar cada/re 1utre!ite. un tată mai bun2 Acolo erau şi 1rietenii lui2 4ec0i şi noi deo1otri/ă2 Ar 5i 5ost 1lăcut să)i re/adă. lângă râu2 'ă discute cu reico1aci des1re tactică2 'ă /âne!e cu %o1oiul în /ăile mun3ilor. un canal de mi!erie2 &)a/ea să uite niciodată cum /enise 1este munte. a/ea să li se alăture2 Ii era o 5oame cum1lită2 îşi sim3ea 1ântecele ca 1e o imensă. reci şi 1utre!i3i. s1re de1ărtări. un so3 mai bun. râul. dureroasă groa1ă care îl striga cu 3i1ete s5redelitoare2 'cotoci în rani3ă du1ă ultima bucată de carne2 %e/a /ec0i. 1e i 2u de mor3i îi 1uteau 5ace s0anBa să 5ie. ca o nuia uscată2 &)a/ea să um1le golul. tare ca 1ielea unor ci!me /ec0i.

un ceaun /ec0i şi nişte bucă3i 1uturoase de 1ătură2 Mort în &ord sau /iu în 'ud2 La asta se reducea totul şi nu a/ea de ales2 'ă mergi mai de1arte2 Asta 5ăcuse întotdeauna2 Asta este misiunea care înso3eşte su1ra/ie3uirea. aşa. dar nu i)ar aduce decât un stro1 de ră!bunare dulce2 Ki. lângă mare. trebuia să recunoască2 'ă nu ducă grija nimănui. 1rietenii2 "n s5ârşit 1otri/it 1entru cel căruia i se !icea 'ângerosul &ouă2 'ă moară omorând2 Ar ieşi un cântec 1e cinste2 @ar la %arleon 5usese tânăr şi 1uternic şi cu 1rietenii în s1atele lui2 Acum era slab şi în5ometat şi mai singur ca niciodată [* omorâse 1e '0ama Inimă) de)Piatră cu o sabie lungă. 1e 5run!e. de)i ieşiseră măruntaiele2 Ar 1utea să)şi ră!bune tatăl. 5ie că nu2 I3i aminteşti de mor3i cât 1o3i mai bine2 Rosteşti câte/a cu/inte 1entru ei2 A1oi mergi mai de1arte şi s1eri la ce/a mai bun2 Logen ins1iră 1relung aerul rece şi)l dădu a5ară2 ) Adio. să nu conte!e deloc ce deci!ii ia. să nu aibă în mâinile sale /ia3a sau moartea nimănui2 A/ea duşmani în 'ud. nes1us de ascu3ită. 1rieteniL murmură el2 Adio2 îşi aruncă rani3a 1este umăr. într)un 5el. cine i)ar cânta cânteculN '0anBa nu a/eau glas. a5ară din mun3i2 Ploua liniştit2 $ 1loaie domoală. co1iii. îmbibând 0ainele şi 1ielea ude ale lui Logen2 . era ade/ărat2 @ar 'ângerosul &ouă se descurcase cu duşmanii şi altă dată2 'cui1ă din nou2 Acum. dar. care se aduna 1e crengi. s1re sud. aşa cum il s1intecase 1e '0ama Inimă)de)Piatră. 1entru ultima oară2 Ar 1utea să nă/ălească în josul /ăii. cel 1u3in 1ână a/ea o armă mai mare 1e care s)o mânuiască2 rebuie să 5ii realist. totuşi. de la umăr 1ână l2i 1ântece. că a/ea ni3ică sali/ă. în/eşmântând totul într)o rouă rece. murdară. so3ia. cu un răget de lu1tă in gâtlej. în de5initi/2 '1re sud. când îşi 1ierduse un deget şi)şi câştigase renumele2 Ar 1utea rade câ3i/a s0anBa de 1e 5a3a 1ământului2 'ă)i s1intece.Logen strânse din din3i şi îşi încleştă 1umnii sub lâşiile 1utrede de 1ătură2 Ar 1utea să se întoarcă la i uinele satului. în5ăşurat în 1ătură. se întoarse şi înce1u să înainte!e greoi 1rin năme3i2 In jos. muncă2 II is1itea. 1e ace şi cădea în 1icuri mari şi grei. aşadar şi să de/ină 1ribeag2 'e găsea mereu de lucru 1entru un om 1rice1ut ca el2 Muncă grea. iar imagina3ie nici atâta. oricum. 1robabil. du1ă ce l)ar um1le de săge3i2 Poate că ră!bunarea mai 1utea să aşte1te. se gândea s)o /alori5ice din 1lin2 Era cam tot ce a/ea ) sali/ă. în a5ară de sine. dacă măcar l)ar recunoaşte 1e cer)şetorul 1uturos. 5ie că meri3i să trăieşti. aşa cum 5ăcuse la %arleon. îşi 1ri/i cu3itul2 Poate că era un cu3it bun.

bine 0rănit şi odi0nit. întorşi în 3ărână2 Logen goli 1i1a în 5oc şi o a!/ârli deo1arte2 &u a/ea c0e5 de ea acum2 atăl său a/usese dre1tate2 &)ar trebui să 5ume!i niciodată singur2 . mereu 1u3in s1eria3i2 Rudd reico1aci era acolo. cu oc0ii aceia agita3i. rânjind. sus. cu lumina scânteind 1e din3ii lui ascu3i3i2 ul @uru stătea în 5a3a lui. nemişcat şi tăcut. săgetând îm1rejur. soarele era a1roa1e la as5in3it2 Era un adă1ost 1otri/it 1entru un erou de statura lui Logen: două be3e mari s1rijinind un morman de crengi ude deasu1ra unei gro1i în 1ământ2 otuşi. 1ălării galbene. răs1ândind obişnuitul ei miros dulceag)1ământos2 Logen tuşi. cu 1loaia şiroindu)i 1e 5a3ă. 5ără să s1ună nimic2 El nu s1unea niciodată nimic2 @e aceea i se !icea "rsu!ul2 Erau cu to3ii de 5a3ă2 &umai că nu erau2 Erau cu to3ii mor3i. iar el aşijderea2 îşi lăsă mintea să se o1rească asu1ra unui animal ce se de1lasa cu grijă în 1reajmă. era a1roa1e uscat şi 1loaia se o1rise2 @iseară a/ea să 5acă un 5oc2 &u se mai os1ătase aşa de multă /reme2 "n 5oc şi totul doar 1entru el2 Mai târ!iu. în desişul umed. 5ără număr. dar 1ână astă!i nu se uscase destul ca să 5ie 5umată2 Acum. dar el era 1uternic şi iute şi îi în5i1se cu3itul în gât. 1rintre co1aci. su5lă un 5um maroniu şi 1ri/i 5lăcările mişcătoare2 Mintea îi 0oinări s1re alte tim1uri şi alte 5ocuri de tabără2 %o1oiul era acolo. tăindu)i beregata2 'ângele 5ierbinte 3âşni din rană şi se re/ărsă 1e mâinile lui Logen. 5ăcu un salt înainte şi îl doborî 1e 1ământul ud2 "n că1rior tânăr2 'e !bătu şi lo/i cu 1icioarele. Logen îşi îndesă o bucată de c0agga în 1i1ă2 Găsise 1lanta cu trei !ile în urmă. 1u5ăind cu 1utere 1ână când ciu1erca se a1rinse şi înce1u să ardă. cu lama strălucitoare a cu3itului lucind de a1ă2 'im3ea 5reamătul 1ădurii şi)i au!ea miile de sunete2 Mişunatul insectelor. crescând la rădăcina unui co1ac. cu râsul său tunător2 Ki Forle9 Molâul. alergătura oarbă a cârti3elor. şi :arding "rsu!ul. du1ă ce mânca. aici. Logen luă din 5oc un be3igaş a1rins şi îl /ârî în adâncitură. redusă doar la Logen şi următoarea lui masă2 %ând socoti că animalul era destul de a1roa1e. însă com1ania lor ar 5i bine)/enită2 %ând îşi aşe!ă tabăra. a/ea să ceară îndrumare s1iritelor2 îndrumarea lor era de cele mai muie ori !adarnică. 1e 1ământul ud2 Luă tru1ul animalului şi îl săltă 1este umăr2 A/ea să 5ie bun într)o tocană. 1ulsa3ia domoală a se/ei în trunc0iurile co1acilor bătrâni2 Fiecare lucru /iu din 1ădure îşi căuta 1ro1riul 5el de 0rană. 5oşnetul s5ios al că1rioarelor. la drea1ta lui2 @elicios2 Pădurea de/eni tăcută2 &u se mai au!ea decât 1icu) ratul nes5ârşit al a1ei de 1e crengi2 Lumea se îngustă. mari şi !emoase2 Ru1sese 1entru sine o bucată !dra/ănă.'e g0emui. mare ca un munte. 1oate cu nişte ciu1erci2 Foarte bun2 Pe urmă.

la înce1utul 1rimă/erii. s1use 1rimul2 ) &ouădegete. s0anBa aleargă de colo)colo şi 1ârjolesc2 ) Le 1lace 5ocul. într)o 1loaie de 1icături minuscule2 $ /ă1aie se înăl3ă în aerul rece2 Logen îşi şterse bu!ele. 1e urmă a tra/ersat Qinuturile I nalte. al treilea2 Glasurile răsunau ca o mie de sunete ale 1ădurii2 ) 'unte3i bine)/enite lângă 5ocul meu. adăugă cel din mijloc2 ) "n Mag din 4ec0ime. dar 2* ajuns tea5ăr la mal. sau cel 1u3in Logen nu obser/ase niciuna2 @ar un mag era altce/a2 . tot mai 1u3ine dintre noi ne tre!im din iarnă2 'untem tot ce rămâne2 %âte/a ierni /or mai trece şi /om dormi şi noi2 &u /a mai 5i nimeni care să răs1undă c0emării tale2 Logen clătină trist din ca12 ) 4reo /este din lumeN ) Am au!it că un bărbat a că!ut de 1e o stâncă. sa/urând gustul 5ierbinte. s1use cel din stânga2 Logen se încruntă2 Au!ise de aceşti magi2 întâlnise odată un /răjitor. 5ără eH1resie2 I =oar trei în seara astaN %el din drea1ta grăi 1rimul2 ) %u 5iecare an. aşte1tând2 recu o /reme 1ână când /eniră2 Erau trei2 4eniră 1e tăcute. s1use Logen. s1use Logen2 '1iritele se g0emuiră şi se uitară la el. &ouădegeteL '1iritul se a1lecă s1re el: Am au!it că te caută cine/a 1rin mlaştinile dins1re sud2 ) "n om 1uternic. s1rijinit de trunc0iul noduros al unui 1in. s1use s1iritul din mijloc2 Logen se încruntă2 ) #et0od 1orneşte mereu ră!boi2 Asta 5ace el2 ) @a2 A câştigat deja numeroase bătălii cu ajutorul tău şi şi)a 1us o tic0ie de aur2 ) La naiba cu ticălosul ăla. luă o sorbitură şi o îm1roşcă a5ară.@eşurubă ca1acul 1loştii sale mult încercate. întări cel din stânga. în5ăşurat într)o 1ătură 1utredă. din umbrele care dansau 1rintre co1aci şi se a1ro1iară încetişor de 5oc. al doilea2 ) &ouădegete. c0iar mai mult decât alor tăi. s1use s1iritul din mijloc2 ) Aşa e. scui1ând în 5oc2 Altce/aN ) La nord de mun3i. că1ătând contur 1e măsură ce înaintau în lumină2 ) &ouădegete. amar2 A1oi se aşe!ă. dar 5usese uşor de ucis2 Fără /reo 1utere su1ranaturală deosebită. dar noi nu ne încredem în asemenea !/onuri2 ) Foarte în3ele1t2 ) #et0od a 1ornit ră!boi.

ale cur3ii2 @acă jucătorii găseau sau nu 1lăcut bănetul din mijlocul mesei. înalte. iar de la ca1ătul 1elu!ei se au!eau 3ăcănitul unor 5oar5eci de grădinar. &ouădegete. îşi desco1erise un talent neobişnuit de când îşi dobândise numirea în Garda Regelui.) Am au!it că magii sunt în3ele13i şi 1uternici. aruncând o umbră 1ătată 1este jucătorii de dedesubt2 $ adiere 1lăcută !burda 1rin curte. când nu 5usese singur2 "& ($% PERI%"L$' Era o !i 5rumoasă de 1rimă/ară în Adua şi soarele strălucea îmbietor 1rintre crengile cedrului înmiresmat. 1ro/enind dintr)o 5amilie atât de înstărită. şi au sco1urile lor2 ) %e /reaN ) întreabă)*2 '1iritele nu se 1rea sinc0iseau de treburile oamenilor. le scă1au mereu detaliile2 otuşi. ast5el încât căr3ile de joc erau strânse bine în mâini sau 3inute în loc cu 1a0are ori monede2 @in co1aci se au!ea ciri1it de 1ăsări. de data aceasta. ne/oie de bani. desigur. atunci. a/ea să se îndre1te s1re sud şi să)l găsească 1e mag2 %ine 1utea ştiN Putea 5i un bun /orbitor2 rebuia să 5ie de 1re5erat. stârnind agreabile ecouri 1e clădirile albe. s1use s1iritul din mijloc şi că 1ot să ducă un om de1arte şi să)i arate multe lucruri2 @ar sunt şi /icleni. de căr3ile 1e care le a/eau2 %ă1itanului (e!al dan Lut0ar cu siguran3ă îi 1lăcea. un talent 1e care îl 5olosise ca să câştige mari sume de bani de la to/arăşii săi2 &)a/ea. de 5a1t. 5ireşte. discu3ia aceasta era mai bună decât obişnuita /orbărie des1re co1aci2 ) %e)ai de gând să 5aci. asta de1indea. că)i 5useseră mai 5olositoare decât îndră!nise să s1ere2 Ii o5eriseră un 3el2 In !ori. clătinând încetişor din ca12 îşi aminti alte /remuri şi alte 5ocuri de tabără. să)l caut 1e acest mag şi să)l întreb ce /rea de la mine2 '1iritele clătinară din ca12 &u lăsau să se /adă dacă erau de 1ărere că e o idee bună sau una 1roastă2 &u le 1ăsa2 ) %u bine. &ouădegeteN Logen c0ib!ui o cli1ă2 ) 4oi merge s1re sud. 1entru nimic2 Logen 1ri/i în 5lăcări. cel 1u3in decât să 5ii um1lut de săge3i. . to1indu)se tre1tat în întuneric2 %urând dis1ărură. dar Logen trebuia să re)cunoască. s1use s1iritul din drea1ta2 Poate 1entru ultima oară2 ) Am să mă străduiesc să ră!bat 5ără /oi2 Ironia lui Logen nu)şi atinse 3inta2 '1iritele se ridicară şi se înde1ărtară de 5oc.

aşa că toată lumea mă 1lace oricum2P ) %red că merg mai de1arte. ceea ce e mult mai im1ortant2 Inteligen3a e su1raestimată2 $.as1a de/enea întotdeauna uşor agitat când c0iar a/ea căr3i bune. desigur. oricum. 1ot 5i 1rietenii tuturor2 Aerul de nedumerită concentrare al lui . 5oarte bogat. cu doar şase luni în urmă2 I ZZra3ii săi nu 5useseră încânta3i2 @a. ast5el. s1use . care 1ărea să s1ună: O&u sunt un nobil şi 1oate că social /ă sunt in5erior. însă am câştigat un urnir şi gra3ia regelui 1e câm1ul de lu1tă. şi nimic nu e mai amu!ant 1e lume decât să)3i umileşti cei mai a1ro1ia3i 1rieteni2 (e!al stătea 1e banca lui. se 5eresc de contro/ersele 1e care nu 1ot decât să le 1iardă şi.as1a stătea a1lecat. aruncând 1e masă nişte monede de argint2 'e îm1răştiară şi scli1iră în soare. se aga3ă cu în/erşunare de 1ostura de idio3i sim1atici. şi de aceea sunt cel mai bun. co1ii. lolositori.as1a. mormăi el2 . şi sunt 5oarte. lăsându)şi oc0ii să rătăcească 1este ceilal3i jucători2 Maiorul \est îşi înclinase atât de mult scaunul 1e 1icioarele din s1ate încât 1ărea într)un iminent 1ericol de a se răsturna cu totul2 Işi 3inea 1a0arul ridicat s1re soare. era mult 1rea 1rudent cu banii. în o1inia lui (e!al2 Locotenentul . ca la nişte calcule 1e care nu le 1rice1ea2 IZ2ra un tânăr jo/ial. /e3i 5ace naibii ce s1un eu2P 'tătea deo1arte tura aceasta şi. tatăl său 1lictisea 1e toată lumea 1o/estind des1re buna 1lani5icare 5inanciară a lui (e!al şi îl răs1lătise cum) 1ărându)i rangul de că1itan. încruntându)se şi scăr1inându)şi barba nisi1ie. dar un nătărău la căr3i şi era mereu loarte recunoscător când (e!al îi cum1ăra de băut cu 1ro1riii lui bani2 %u toate acestea. admirând 5elul în care lumina se 5iltra 1rin licoarea c0i0limbarie din i nterior2 A5işa un /ag !âmbet misterios. uitându)se concentrat la căr3ile sale. iar acum nu tremura2 'ă s1ui că blu5ea!ă însemna să)i acor!i 1rea multă încredere2 Mai degrabă era 1ur şi sim1lu 1lictisit să stea deo1arte2 (e!al nu se îndoia că a/ea să se 1leoştească la următoarea tură. 1oateN . cu un 1icior întins. în tim1 ce c0eltuia ca un matro!2 $ri de câte ori se ducea acasă. dar sunt cinstit şi agreabil. banii sunt. 1e jumătate tolănit 1e s1ate. ca un cort ie5tin2 Locotenentul (alen0orm se încruntă şi îşi a!/ârli căr3ile 1e masă2 ) Astă!i n)am a/ut decât 1orcării. cu un !ornăit /esel2 (e!al 5ăcu absent totalul în ca12 $ nouă uni5ormă.dar asta îi îngăduise să)şi 1ăstre!e a1aren3a de om c0ib!uit. îşi 1utea 1ermite să 1iardă: tatăl său era unul dinte cei mai mari moşieri din "niune2 (e!al remarcase adesea că oamenii care sunt doar uşor nătărăi se com1ortă şi mai 1rosteşte într)o com1anie inteligentă2 $dată 1restigiul 1ierdut.as1a 1ărea să s1ună: O&u sunt deşte1t. aşa că /oi.

aşa că (e!al îşi luă 1i1a de 1e masă2 $ a1rinse la lam1a 1regătită eHact în acest sco1 şi su5lă câte/a rotocoale !dren3uite de 5um între crengile cedrului2 @in ne5ericire. nu se 1rice1ea la 5umat nici 1e jumătate cât se 1rice1ea la căr3i. mai rămânea doar #rint. 1robabil tocmai îi sosise renta2 Mai mult ca sigur că erau to3i banii din care trebuia să trăiască în următoarele două luni2 (e!al a/ea de gând să i)i ia şi să)i c0eltuiască 1e 5emei şi băutură2 Fu ne/oit să)şi stă1ânească un c0icot. as1ru. numai liindcă nu) i 1lăcea2 In 1lus. iar We!al nu rata nici de)al naibii un lucru la modă. du1ă care omul re/eni la tunsul ierbii2 . 1ot să)mi 1ermit să 1ierd banii ăştia2 &u sunt cu nimic mai 1u3in im)1ortant decât /oi. se lamentă el. ceilal3i2P A/ea o grămadă de bani 2istă!i. dar sunt un jucător nerod. şi majoritatea inelelor nu erau altce/a decât nori 0idoşi de abur galben)ma) roniu2 La dre1t /orbind. o eH1resie care 1ărea să s1ună: O&u sunt tânăr ori sărac. c0ib!uind cu mare aten3ie2 A/ea să treacă. aşa că toată lumea ar trebui să mă trate!e cu res1ect2P ocmai res1ect nu)i o5erea niciodată (e!al la masa de joc2 Poate că o 5ire iute e de 5olos în lu1tă. o bună bucată de /reme 1ână să ia o deci!ie. s1rijinindu)se cu s1atele de trunc0iul brun. dacă se gândea bine2 ) Mă bag. cel mai tânăr şi mai sărac din gru12 îşi linse bu!ele cu o eH1resie dintr)odată 1rudentă şi uşor dis1erată. 1robabil. !ise #rint2 (e!al îşi săltă 1iciorul de 1e bancă2 ) Atunci 1luse! cu /reo sută de 1uncte2 îşi îm1inse toată grămada în mijlocul mesei2 \est : trase aer 1rintre din3i2 $ monedă că!u din /âr5ul mormanului. ateri!ă 1e margine şi se rostogoli de)a lungul scândurii2 %ă!u 1e dalele de dedesubt. şi iute la mânie. tatăl lui îi cum1ărase o 5oarte 5rumoasă 1i1ă de 5ildeş ultima oară când 5usese în oraş şi îl 1rindea nes1us de bine2 Fra3ii lui nu 5useseră încânta3i nici de asta.'e lăsă 1e s1ate în scaun şi îşi ridică umerii /ânjoşi. cu sunetul incon5undabil al banilor că!ând2 %reştetul gră)dinarului din celălalt ca1ăt al 1elu!ei 3âşni instincti/ în sus.as1a îşi a!/ârli căr3ile de 1arcă i)ar 5i ars degetele şi îşi scutură ca1ul: ) La naiba. însă este o 1acoste când /ine /orba de bani2 Era 1ăcat că nu a/usese noroc de o mână ce/a mai bună. nu)i 1rea 1lăcea să 5ume!e2 Tl ame3ea. alt5el (e!al l)ar 5i 1utut uşura de jumătate din soldă2 (alen0orm îşi goli 1a0arul şi întinse mâna du1ă sticlă2 Ast5el. dar era 5oarte la modă şi 5oarte scum1. gândindu)se la asta2 Putea să c0icotească du1ă ce lua 1otul2 #rint se lăsă 1e s1ate. cu o 1ri/ire încruntată care s1unea: O'unt /oinic şi /itea!. al unui co1ac2 .

în tim1 ce #rint îl 1ri/ea încremenit. s1use \est. ca să /e!i2 Am iarăşi sori2 Fa3a lui #rint era un tablou2 \est scă1ă un o5tat şi clătină din ca12 (alen0orm se încruntă2 ) Eram con/ins că blu5ea!ă. ridică din umeri. cu umbra unui !âmbet 1e 5a3ă. s1use el. locotenente. lo/ind masa şi 5ăcând monedele şi 1a0arele să salte. în trecere. locotenenteN întrebă (e!al. !ornăind2 ) Am treabă. cu un gest degajat2 ) Asta însemnă o sută. cu din3ii încleşta3i şi c0i1ul 1alid2 #anii !ornăiră în rani3ă cu un sunet 1lăcut2 Plăcut 1entru (e!al. 5ără să se trăde!e2 ) #lu5ea!ă. s1use (e!al. s1eran3ă. dis1erare. 1lus sau minus2 #rint se că!nea din răs1uteri să 1ară stă1ân 1e sine în oc0ii celorlal3i o5i3eri. murmură (alen0orm. cu ca1ul 1lecat2 ) A3i /ă!utN (e!al de/enea mai indignat cu 5iecare cli1ă2 'ă dea aşa 1este mine. nu)l lăsa să te 1rostească. a!/ârlind 1este masă o monedă rătăcită2 (e!al ridică din umeri: ) %ontea!ă jucătorii şi nicidecum căr3ile2 înce1u să adune mormanul de monede de 1e masă.(e!al se uită 3intă la locotenentul #rint. însă glasul lui a/ea o 5ermecătoare nuan3ă de isterie2 ) #inişor. dar (e!al ştia că o /a 5ace2 rebuia să dea im1resia că)şi 1oate 1ermite să 1iardă2 #rint nu e!ită: îşi îm1inse to3i banii. lângă ci!ma lui #rint2 &)ai 1utea să mi)o aduci. când îşi arătă căr3ile2 (e!al sa/ura atmos5era tensionată2 'e încruntă. şi se înde1ărtă cu 1aşi mari către marginea cur3ii2 @is1ăru în ca!arma o5i3erilor. cu un !âmbet siro1os2 #rint se ridică iute. în orice ca!2 $ monedă că!u de 1e masă. în tim1 ce şi)o sc0imba 1e a sa2 '1eran3ă. cu glas îngroşat. locotenenteN ) Am 1ământ2 $c0ii lui #rint a/eau o strălucire uşor 5ebrilă. s1use el2 ) %um reuşeşteN se miră . dis1erare2 In cele din urmă. e al naibii de ne1oliticosL . (e!al îşi etală căr3ile 1e masă: ) $. i!) bindu)l de trunc0iul co1acului.as1a. #rint2 ) &)o 5ace. suntem cu to3ii 1rieteni aici2 %e ai. du1ă care. înăl3ă o s1rânceană2 'e scăr1ină la ca1. gânditor2 "rmări 5elul în care se sc0imbă eH1resia lui #rint. îl dădu la o 1arte 1e (e!al cu umărul.

se 1lânse (alen0orm. su1ărat2 %ine i)a s1us că blu5e!N Ar trebui să)3i 3ii gura aia mareL ) E nou aici. taică)tăuN întrebă maiorul2 . îi !bura de 1e 5a3ă în stro1i mari2 Mareşalul 4aru! îi contracara 5ira/ele e5orturi2 ) Acum taieL aie cu stângaL . umărul. (e!al. \estN ) %ine sunt eu. că1i) tane. bine. că1itane. asta)i treaba lui2 . înc0eietura. ja1. dacă nu)şi 1oate 1ermite să 1iardă. bine.as1a c0icoti2 ) Iarăşi am întâr!iat.as1a înc0ise oc0ii şi îşi întoarse 5a3a către soare2 Fierbinte2 Iarna s)a s5ârşit cu ade/ărat2 rebuie să 5ie trecut de amia!ă2 ) La naibaL strigă (e!al. se sim3ea 1u3in ruşinat2 . nu ştie să 1iardă. taică)meuN (e!al îşi amintea cu o claritate dureroasă cum era să 5ii nou şi acum. s1use el2 %0iar în s1atele tău2 )(a1. 3âşnind ca un şar1eL 4reau să 5iu orbit de /ite!a acelor mâiniL (e!al mai 5ăcu /reo două 5andări stângace.as1a îşi 5lutură mâna2 ) Ii îm1rumut eu nişte bani.Ki mai sunt şi su1eriorul luiL Mă gândesc serios să)i a1lic o sanc3iune disci1linară2 "n cor de sunete de!a1robatoare întâm1ină această men3ionare a sanc3iunii2 Ei. ja1L răcni Lordul Mareşal 4aru! 1lesnindu)l 1este bra3 cu bă3ul2 ) AuL scânci (e!al. n)ar trebui să joaceL se răsti (e!al. cu bucata greoaie de 5ier2 Era o ade/ărată tortură2 @egetele. nu)3i 5ace grijiL ) &)o să)i acce1te. ja1. bra3ul. 1u5nind2 Lordul Mareşal nu /a 5i încântatL (e!al îşi în0ă3ă armele de scrimă şi alergă s1re ca1ătul celălalt al 1elu!ei2 Maiorul \est 1orni agale în urma lui2 ) :aideL strigă (e!al2 ) 'unt în s1atele tău. inter/eni \est. ridicându)se şi adu) nându)şi lucrurile2 Grădinarul se o1rise din tunsul ga!onului şi se uita îns1re ei2 @e ce nu mi)ai s1us nimic. toate îl ardeau de e5ort2 Era ud 1ână la 1iele de sudoare. s1use (alen0orm2 ) Ei. /rea şi el să se integre!e2 u n)ai 5ost nou odatăN ) %ine te cre!i. ridicând din nou bara de metal2 ) 4reau să /ăd bra3ul ăla dre1t mişcându)se. că /enise /orba des1re asta. atâta totL (alen0orm 1ri/ea as1ru 1e sub s1râncene2 ) &)ar trebui să)l ar!i aşa de rău2 &u e bogat2 &u)şi 1oate 1ermite să 1iardă2 ) Păi.

1răbuşindu)se în genunc0i2 4aru! se o1ri deasu1ra lui2 ) Ai să alergi ni3eluş 1entru mine. la 5el. gâ5âind. cu musta3a)i albă !bârlindu)se2 Ki aseară. cu bă3ul la s1ate. că1itane Lut0ar. şiroind de sudoare2 4aru! se a1ro1ie de el şi)i adulmecă răsu5larea2 ) Ai băut a!i dejaN ceru el să ştie. că1itane Lut0arL urlă 4aru!2 im1ul meu. 5ără doar şi 1oateL (e!al n)a/ea niciun răs1uns2 Păi.(e!al agită imensul baros s1re ca1ul bătrânului. şi n)o 1ot 5ace de unul singurL Patru luni 1ână la urnir. atunciL A/em treabă. cel 1u3in. 5ără să găsească /reo ne/oie stringentă să se ridice2 ) 'us. dar înainte să a1uce să is1ră/ească. cu toată 1uterea bra3ului stâng2 Abia 1utea să ridice obiec) t ul ăla blestemat în !ilele sale bune2 Mareşalul 4aru! se dădu la o 1arte. 1ână la 1ara1et2 4om şti când ajungi. bineL (e!al se ridică ane/oie în 1icioare şi rămase acolo. retrăgându)se. naiba să te ia. numai ca să)şi mul3umească tatăl. 5ără e5ort. strâns în ambele mâini2 ) @omnule Mareşal 4ar222 înce1u (e!al. de 5a1t. legănându)se în soarele 5ierbinte. că1itane2 ) "uu5L ) Ai să alergi de)aici 1ână la urnul Lan3urilor2 Ai să urci turnul în 5ugă. şi se 1răbuşi cu 5a3a în jos2 ) (alnicL strigă bătrânul2 Mă 5aci de râs în 5a3a maiorului \est2 Maiorul îşi lăsase scaunul 1e s1ate şi se scutura de un râs înăbuşit2 (e!al se 0olba la ci!mele im1ecabil lustruite ale mareşalului. cu 1as îm1leticit2 #âjbâi cu mâna 1e baros şi acesta îi că!u 1e 1icior2 AaauL #ara de 5ier !ăngăni 1e jos. 1atru luni să 5ac din tine un săbier iscusitL 4aru! aşte1ta un răs1uns. 5iindcă maiorul şi cu mine ne /om delecta cu un relaHant joc de s]uares 1e aco1eriş ) îi arătă clădirea cu şase ni/eluri din s1atele lui ) de unde se /ede 1er5ect /âr5ul turnului2 4oi . când (e!al se a1lecă să)şi a1uce degetele stro1şite ale 1iciorului2 'im3i o durere în3e1ătoare când 4aru! îi a1lică 1este 5ese o lo/itura nemiloasă ce răsună 1este curte. bătrânul soldat se răsuci 1e călcâie şi îl îm1unse direct în stomac2 ) Aaa0L 5ăcu (e!al. dar nu credea că asta era ceea ce /oia să audă bătrânul soldat şi n)a/ea nicio 1o5tă să 5ie lo/it din nou2 ) PtiuL îi răcni 4aru! în 5a3ă şi se întoarse. şi)l i!bi în 5a3ă cu bă3ul2 ) 4aiL se tângui (e!al. dar (e!al nu se 1utea gândi la niciunul2 Făcea totul. e 1re3iosL ) #ine.

trecând ca un 5ulger 1e lângă ele2 Le au!i c0icotind în urma lui şi se 5elicită în tăcere. dacă nu eşti îna1oi 1ână când terminăm jocul. cu jumătate de gură. în tim1 ce 2ilerga2 Anturajul de 5il5i!oni ai 1rin3ului aclamă şi strigă. cu soarele scânteind 1e nasturii)i re/oltător de aurii2 Fugi cât te 3in 1uterileL Am 1us 1rinsoare 1e o mie de mărci că /ei câştiga urnirulL (e!al ştia din sursă sigură că 1rin3ul 1ariase suma de două mii de mărci 1e #remer dan Gorst. dar le !ori mai de1arte2 ) 'us genunc0iiL strigă /oios maiorul \est2 (e!al tro1ăi de)a lungul 1asajului. înjurând numele lui 4aru! şi \est. îşi s1use (e!al. se înclină cât 1utu de adânc. aşa că de data asta n)ai cum să trişe!iL Ki îi trase lui (e!al o scatoalcă în creştet2 ) AuL 5ăcu (e!al. la umbra unei sălcii mari. a1roa1e li1sită de 5erestre. însă. că1itaneL strigă 4aru! în urma lui2 Picioarele lui (e!al erau grăme!i de 1lumb. cu 1oarta grea de intrare bine 5erecată2 recu 1e lângă câ3i/a slujbaşi insi1i!i care alergau de colo)colo. în 5runtea imensei. căci. dar îşi încetini /ite!a la jumătate de îndată ce nu)l mai 1uteau /edea2 ) La naiba cu 4aru!. însă Agriontul era liniştit la această oră a du1ă)amie!ii şi (e!al nu /ă!u 1e nimeni care să)l interese!e 1ână când nu intră în 1arc2 rei tinere elegante şedeau lângă lac. 1e aleea largă de dincolo2 recu 1e lângă !idurile aco1erite de iederă ale "ni/ersită3ii. o /ei lua de la ca1ăt2 (e!al se cris1ă2 Maiorul \est e un jucător eHcelent de s]uares. dar 5u ne/oit s)o ia din nou la goană. /iu coloratei sale suite2 ) %ă1itane Lut0arL strigă Alte3a 'a. când coti 1e Aleea Regelui. iar eu ştiu că aşa /a 5i. a1oi 1e lângă clădirea masi/ă. în 1as a1roa1e de 1limbare. cu răsu5larea întretăiată. 5recându)şi scal1ul2 ) @u1ă ce te ară3i 1e aco1eriş. în cli1a următoare2 Prin3ul moştenitor Ladisla se a5la la nici două!eci de 1aşi de1ărtare. cu toate acestea. cu/inte de încurajare în urma lui2 . aşa că îmi /a lua o jumătate de oră să)l bat2 I3i sugere! să înce1i numaidecât2 (e!al se ridică în 1icioare clătinându)se şi 1orni într)o alergare uşoară către galeria boltită de la ca1ătul cur3ii. s1use el. alergi îna1oi2 4ei alerga cât 1o3i de re1ede.1utea să te /ăd cu monoclul. a %asei întrebărilor. înso3ite de o com1anioană mai /ârstnică2 (e!al grăbi 1asul imediat şi îşi înlocui eH1resia c0inuită cu un !âmbet nonşalant2 ) @oamnelor. 1e lângă un 1or) t ar cu !âmbet com1ătimitor care stătea lângă intrare. înjurând 1rintre din3i2 ) 4a trebui să te grăbeşti. a1oi a5ară.

şi.as1a stăteau lângă 1oarta urnului I 2an3urilor. 1icioarele îi ardeau şi 1ie1tul i se !buciuma2 %ând ajunse la două sute. se nă1usti 1e aco1eriş şi se s1rijini de 1ara1et. cli1ind în nă/ala de lumină2 '1re sud. im1unătoare2 ) Gro!a/. la drea1ta. însă /răjitorul se încruntă la el. însă i)ar 5i 1lăcut să 5ie unul dintre ei2 recu 1e lângă imensele 5iguri de 1iatră ale înal3ilor Regi din şase secole. îngrămădite una 1este alta. către Rotonda Lor!ilor. cu e5ectul său co1leşitor uşor diminuat doar de o dâră de găina3 alb de 1orumbel 1e obra!u)i de 1iatră2 %u %onsiliul @esc0is în întrunire. întreru1te de 1elu!e /er!i şi co1aci uriaşi. şi statuile loialilor lor su1uşi.as1a. cu 5iecare 1as o tortură. înăl3ându)se deasu1ra tuturor ca un munte întunecat şi aruncându)şi umbra 1relungă 1este clădirile de dedesubt2 (e!al îşi înc0i1ui că /ede soarele scli1ind în de1ărtare 1e monoclul Mareşalului 4aru!2 înjură din nou şi se îndre1tă s1re scări2 . de!a1ro)bator ca întotdeauna. în de5initi/2 îl ignoră şi alergă mai de1arte. 1rintre clădirile albe. şuieră (e!al. era o e1a/ă2 'trăbătu restul drumului. murmură (e!al2 (alen0orm şi . un sergent îndesat îl salută cu o înclinare a ca1ului şi (e!al se întrebă dacă 1utea să 5ie din com1ania lui ) oştenii de rând arătau cu to3ii la 5el. cu imensa)i cu1olă de bron! strălucind în lumina soarelui2 In s1ate se !ăreau turnurile seme3e ale "ni/ersită3ii. cu glas şo1tit. iar deasu1ra lor se 1ro5ila sumbra imensitate a %asei %reatorului. ce/a mai mici. c0iar înainte de a coti s1re Pia3a Mareşalilor. 1ia3a era a1roa1e goală şi (e!al 1utu să înainte!e agale s1re 1oarta Palatelor Mar3iale2 %ând intră.) Idio3i a5urisi3i. smăl3at de o 1u!derie de turnuri înalte2 Aleea Regelui tăia direct 1rin mijloc. în cli1a în care (e!al trecu 1e lângă ei2 &u)l 5ace 1e Lordul Mareşal să te aşte1teL strigă el în urma lui şi (e!al îl au!i 1e bărbatul /oinic 0o0otind de râs2 ) Idio3i nenoroci3iL gâ5âi (e!al. 5umând 1i1ă şi râ!ând2 &emernicii trebuie că bănuiseră că a/ea s)o ia 1e acolo2 )Pentru onoare şi glorieL răcni . dând uşa la o 1arte i u umărul. în cele din urmă. un nes5ârşit co/or de case albe des5ăşurându)se de jur îm1rejurul gol5ului scânteietor2 In cealaltă direc3ie. oraşul se întindea la 1icioarele lui. cu res1ira3ia 0ârâind când înce1u să urce scara abru1tă în s1irală2 Era unul dintre cele mai înalte turnuri din Agriont: a/ea în total două sute nouă!eci şi una de tre1te2 re1te nenorociteL înjură el în barbă2 %ând ajunse la a suta. imaginea Agriontului era şi mai im1resionantă2 $ imensă în/ălmăşeală de clădiri magni5ice. !ornă) mdu)şi sabia în teacă. înconjurate de şan3ul larg de a1ă şi !idul im1unător. la stânga2 înclină ca1ul în 5a3a marelui Mag #a9a!.

răs1unse (e!al cu glas răguşit2 ) Iar cu re!isten3a eşti la 1ământ. da2 $ tură în jurul !idului Agriontului în 5iecare diminea3ă la şase. nu)i aşaN ) @e)a dre1tul eHcelent. urmată de o oră de duel cu maiorul \est. cu bra3ul dre1t întins şi stângul li1it de tru12 'ăbiile şuierau şi 5luturau 1rin aer. dar. în tim1 ce (e!al trecea de la o 1o!i3ie cunoscută la următoarea. în a 1atra. is1ră/i şi lăsă săbiile să)i cadă de)o 1arte şi de alta2 4aru! clătină a1robator din ca12 ) %ă1itanul are mâini iu3i. abia reuşind să res1ire2 @ar trebuie să)3i eHerse!i re5leHele. se a1ro1ie de el şi îl desc0ise dintr)o mişcare2 ) Arată)ne mişcările tale2 (e!al luă sabia scurtă în mâna stângă şi 1e cea lungă în drea1ta2 I se 1ăreau uşoare ca nişte 1ene. du1ă 5ierul greu2 Mareşalul se dădu un 1as în s1ate: înce1eL (e!al 3âşni în 1rima 5igură. care a 5ost atât de amabil să se în/oiască să)3i 5ie 1artener2 Am încre)dere că /a 1uncta toate micile slăbiciuni ale te0nicii tale2 (e!al tresări şi îşi masă coastele dureroase2 %ât des1re 1etreceri. în3e1ându)l în coaste cu ca1ătul tocului de arme2 (e!al se 1răbuşi la 1ământ. reuşi să ajungă 1e aco1erişul unde se a5lau cei doi şi /ă!u că 1e tablă se mai a5lau câte/a 1iese albe2 Mareşalul 4aru! ridică s1re el o 1ri/ire încruntată2 ) Eşti 5oarte norocos2 Maiorul şi)a construit o a1ărare eHtrem de 0otărâtă2 "n !âmbet îmblân!i trăsăturile lui \est2 rebuie că i)ai câştigat cum/a res1ectul. /ei 5ace la 5el2 $. domnule. trans1irat şi răsu5lând greu2 4aru! luă tocul lung de 1e masă. s1use maiorul \est. scli1ind în soarele du1ă)amie!ii. dar mai trebuie să)l câştigi şi 1e)al meu2 (e!al se a1lecă şi îşi 1use mâinile 1e genunc0i. că1itane2 rebuie să 5ii oricând 1regătit2 $ricând2 @acă ai săbiile în mâini. în cele din urmă.(e!al 5u nes1us de uşurat când. altminteri ) 5ăcu o 1au!ă ) acce1tabil2 (e!al lăsă să)i sca1e un o5tat de uşurare2 Era un ade/ărat elogiu2 ) :aL strigă bătrânul. su5li ca un cra12 Ktiu din sursă sigură că #remer dan Gorst aleargă cincis1re!ece Bilometri 1e !i şi nu dă niciun semn de oboseală2 Mareşalul 4aru! se a1lecă s1re el: @e acum înainte. /reau să le 1ui ca1ăt2 'unt întru totul de . cu un !âmbet larg2 E de de1arte mai bun decât am 5ost eu /reodată2 Lordul Mareşal nu era la 5el de im1resionat2 ) I3i îndoi 1rea mult genunc0ii în cea de)a treia 1o!i3ie şi trebuie să te străduieşti să întin!i mai mult bra3ul stâng. cu o uşurin3ă eHersată2 In cele din urmă. 5ă bine şi 3ine)le sus2 ) @a.

ce/a des1re sora cui/a2 $ strălucire se 1roiectă 1este stradă. dar asta 1ărea 1rea de tot "şa ta/ernei se dădu în lături. dar /om a/ea tim1 să sărbătorim du1ă urnir. în tim1 ce strada se legăna în jurul lui2 . înso3ită de strigăte şi râsete !gomotoase2 $ siluetă di5ormă ieşi în goană din ta/ernă şi) l lo/i în 1ie1t2 (e!al se lu1tă cu ea dis1erat. la locul 1otri/it. cu limba grea şi um5lată în Kură2 II înde1ărtă cu cotul 1e locotenentul care c0icotea. a/em ne/oie de o /ia3ă c0ib!uită2 Mă în3elegi. îngusta3i2 ) AjutorL Era cel cu sacul 1e ca1. nă/ăli a5ară în stradă. sunt222 . ne/enindu)i să)şi creadă oc0ilor2 Mona nu era nici 1e de1arte una res1ectabilă. cu o mască 1este 1artea de jos a 5e3ei2 A/ea 1ărul alb. 5or3ându)se să /adă 1rin întuneric2 "n bărbat /ânjos 3inea de un indi/id bine îmbrăcat şi 1ărea să)i lege mâinile la s1ate2 Acum îi /âra cu 5or3a un 5el de sac 1e ca12 (e!al cli1i. a1oi că!u2 I!bi 1ământul cu o bubuitură cutremurătoare2 Lumea se întunecă o cli1ă. bolborosi (e!al2 Kase ore mai târ!iu.as1a !ăcea 1e s1ate în noroi. 1ielea albă ca la1tele2 (e!al se 0olbă la dia/olul alb de 1este drum. cu glasul stins de s1aimă2 Ajutor. drumul 1rost luminat se înclina ca o corabie 1e cale să se scu5unde2 (e!al în5runtă bărbăteşte ne/oia de a /omita. era mort de beat2 Râ!ând ca un nebun. cu ca1ul în/ârtin) du)i)se2 Aerul rece îl i!bi cu 1utere în 5a3ă. adânci3i într)o con/ersa3ie de oameni bine a5uma3i. că1itane Lut0arN 'e a1lecă şi mai mult. domnule Mareşal 4aru!. iar \est şi (alen0orm 1ăşiră a5ară.acord cu distrac3ia. de!/ăluindu)i într)o lumină crudă 1e cei doi bărba3i încleşta3i2 %el /oinic era îmbrăcat în negru din ca1 1ână)n 1icioare. su5ocându)se de râs. îm1leticindu)se. cu condi3ia să)3i 5i dat silin3a să câştigi2 Până atunci. a1oi (e!al se 1omeni stri/it în noroi. du0nind a băutură ie5tină şi a 5um acriu2 (e!al 5ăcu o tentati/ă nereuşită de a)şi şterge murdăria de 1e uni5ormă2 Pe 1ie1t a/ea o 1ată mare şi udă care du0nea a bere2 ) La naibaL îngăimă el din nou2 %ând s)a întâm1lat astaN Au!i nişte strigăte de 1e cealaltă 1arte a drumului2 @oi bărba3i se lu1tau în 1ragul unei uşi2 (e!al miji oc0ii. s1râncenele albe. iar acesta îi întoarse o 1ri/ire 5eroce. 1ăşi 3an3oş în stradă şi se întoarse cu 5a3a s1re uşă2 '1re el se re/ărsă o lumină murdară. rostind 5iecare cu/ânt cu mare grijă: 4ia3ă ) c0ib!uită ) că1itane2 ) @a. clădirile mici şi sărăcăcioase se legănau şi se clătinau. se rostogoli şi se ridică în 1icioare. cu .as1a deasu1ra lui2 ) La naibaL bolborosi el. cu oc0i ro!.

cu s1atele uni) lormei 1lin de noroi şi scoase sabia2 Monstrul 1alid 5iHa 5ără să cli1ească. amiceN ) %ine e omul ăstaN \est arăta către indi/idul cu sacul 1e ca12 Pri!onierul se !bătea din nou2 ) 'unt 'e11 dan222 oo5L Monstrul alb îl reduse la tăcere cu un 1umn 1uternic în 5a3ă. înalt şi sub3ire. aşa că le urmă.#ărbatul alb îi îngro1ă o lo/itură sălbatică în stomac şi omul se c0irci. monstrul era şi mai inasi/. se îm1iedică de su1ra5a3a deni/elată a drumului şi că!u 1e s1ate cu o bu5nitură2 ) îna1oiL răcni \est2 'abia îi 3âşni din teacă cu un !ăngănit slab2 ) :aaaa0L şuieră monstrul. dar cu 1ărul lung şi unsuros2 Ridică o mână înmănuşată2 ) @omnilorL Glasul lui sc0eunat de bădăran era înăbuşit de mască2 @omnilor. aşe!ându)se între ei şi 1ri!onierul său2 "n alt bărbat ieşi brusc din umbră. îm1le) ticindu)se. cu sabia 1e jumătate 2ilară2 (alen0orm se ridică în 1icioare. mârâi (alen0orm2 Masca noului sosit !/âcni uşor. încleş) tându)şi 5ălcile şi năluca albă se a1ro1ie amenin3ătoare. de coloL strigă \est2 (alen0orm tra/ersa deja strada în goană2 ) 'taiL !ise . cu1rins de o sen!a3ie de grea3ă2 \est /enea în s1atele lor2 Fantoma albă se 1use în mişcare şi se întoarse. urât. ca doi bolo/ani albi2 ) Aaaaau. şo/ăitor. când acesta !âmbi2 ) @e)aia are ne/oie de noi 1entru treburile de noa1te. cu o /ite!ă incredibilă2 @e a1roa1e. dar 1icioarele 1ăreau să se ia du1ă (alen0orm. suntem în slujba regeluiL ) Regele îşi conduce treburile la lumina !ilei. 5ără să se retragă niciun deget2 Maior \estL se au!i glasul din nou. la rândul lui. în mână2 @e unde răsăriseN #âjbâi ame3it du1ă sabie2 ) Maior \estL /eni un glas din umbrele din josul stră!ii2 (e!al se o1ri. îmbrăcat în negru şi mascat. /ă rog. s1rijinit în coate. doborându)l 5ără /lagă în drum2 (alen0orm duse o mână la mânerul săbiei. înso3it acum de un clinc0et şi un 0ârşâit2 . cu 1umnii încleşta3i. bolborosi omul cu sacul 1e ca12 (e!al a/ea inima în gât2 'e uită la bărbatul slab2 <=c0ii acestuia îi !âmbiră2 %um 1utea cine/a să !âmbească într)un asemenea momentN (e!al 5u sur1rins să /adă că a/ea un cu3it lung. 1e drum2 Mintea lui (e!al era o mocirlă. cu un o5tat2 ) u. ce !ici. mai ne1ământesc şi în5ricoşător2 (alen0orm 5ăcu In/oluntar un 1as îna1oi.as1a.

cu glas răguşit2 ) "milul tău ser/itor. te rog2 'incer2 E ce/a. semnat de însuşi Ar0ilectorul 'uit2 E cât se 1oate de nedemn de ajutorul tău. smu) cindu)l cu o singură mână2 ) 'tai aşa. în 1as de 1limbare2 Pleoa1a stângă a inc0i!itorului înce1u să tremure şi 1e obra!u)i 1alid se rostogoliră lacrimi2 Le şterse ne1ăsător. Practicianul 'e/erard ) lunganul mimă o 1lecăciune ) şi Frost2 Monstrul alb ridică 1ri!onierul în 1icioare. locotenente (alen0orm2 #ărbatul /ânjos tăcu. 5luierând 5als în tim1 ce se înde1ărta. cu toiagul bocănind în 1ământ2 $ 1ălărie cu boruri largi îi ascundea 1artea de sus a 5e3ei. din cercuri adânci şi întunecate. îşi /âri cu3itul în teacă. aruncând o 1ri/ire în/eninată către Practicianul Frost2 @ia/olul 1alid 1ărea îngro!it2 %am la 5el de îngro!it ca o 1iatră2 'ăltă 1ri!onierul 1e umăr 5ără 1ic de e5ort şi 1orni în susul stră!ii2 %el numit 'e/erard !âmbi cu oc0ii. \estN Ka1te aniN $1tN "n muşc0i se !bătea 1e tâm1la maiorului \est2 ) &ouă2 ) @ă)3i seamaL &ouă ani2 I3i /ine să cre!iN Parc)a lost ieri2 Pe creastă a 5ost. cu o strălucire 5ebrilă. nu)i aşa. luă mâna şi o scutură 5ără /lagă2 ) %olonel GloBtaN întrebă el. sur1rins să i se s1ună 1e nume2 îmi dau seama că inten3iile tale sunt dintre cele mai bune. când omul nu)şi 1oate controla oc0ii. însă acesta este un criminal. cu riduri adânci şi 1ărul tuns scurt îns1icat cu 5ire cărunte2 $c0ii săi 1ri/eau 5iH. crede)mă2 (alen0orm se încruntă.\est 1ăli2 @in umbre ieşi o siluetă. 5ăcând un 1as în 5a3ă. cu marginile ro! şi scli1ind ud2 Iar aceştia sunt asisten3ii mei. se înclină din nou şi îşi urmă to/arăşul. însă inc0i!itorul îi aşe!ă o mână blândă 1e bra32 ) Acest om este 1ri!onier al Inc0i!i3iei Maiestă3ii 'ale. locul unde ne)am des1ăr3itN ) Pe creastă. dar gura îi era contorsionată într)un !âmbet ciudat2 (e!al obser/ă. s1use (alen0orm. nuN $ blestemată de 1eltea 1lângăcioasă2 "neori mă gândesc c)ar trebui să mi)l scot şi să mă descurc cu un 1etic2 Lui (e!al i se întoarse stomacul 1e dos2 %ât a trecut. un trădător2 Am mandat 1e numele lui. şc0io1ătând îngro!itor. târşâit. că îi li1seau 1atru din3i din 5a3ă2 'e a1ro1ie de ei. deşi nu mai sunt un om al armatei2 Acum sunt în Inc0i!i3ia Regelui2 Ridică încet mâna şi)şi scoase 1ălăria2 A/ea 5a3a 1alidă ca de mort. cu un /al brusc de ame3eală. cu dosul 1almei2 ) Iartă)mă. da2 . ignorându)le săbiile scoase din teacă şi îi întinse lui \est mâna liberă2 Maiorul îşi /ârî încet sabia în teacă. cel stâng /i!ibil mai îngust decât dre1tul.

) &u)3i 5ace 1robleme. măi să 5ieL (e!al n)a/ea nici cea mai /agă idee des1re ce /orbeau2 &u /oia decât să /omite şi a1oi să se ducă la culcare2 Inc0i!itorul GloBta se întoarse s1re el cu un !âmbet. dar găsesc că sunt uşor sc0ilod !ilele astea2 @acă te interesea!ă o lu1tă. \est. într)o !i. ja1. că1itaneN (a1. într)o interminabilă. nu lu1tă ca un gentilom2 4ă doresc tuturor o seară 1lăcută2 îşi 1use 1ălăria îna1oi 1e ca1. \est2 &u te în/inuiesc câtuşi de 1u3in2 GloBta îl bătu 1e maior 1e bra3. răs1unse \est.as1a continua să stea în drum2 &iciunul dintre ei nu a/ea nimic de s1us2 GloBta îşi drese glasul2 ) Ei. sunt sigur că Practicianul Frost 3i)ar 1utea 5ace 1lăcerea ) aruncă o 1ri/ire către (alen0orm ) însă trebuie să te 1re/in. ja12 (e!al sim3i cum i se ridică 5ierea în gât2 uşi şi îşi coborî 1ri/irea către 1icioare. dorindu)şi ca lumea să rămână neclintită2 Inc0i!itorul se uită de la unul la altul. am a/ut destul i im1 să mă gândesc la asta în GurB0ul2 $ grămadă de i i m1 de gândire2 Mi)ai 5ost întotdeauna un 1rieten bun2 Iar acum tânărul %ollem \est e maior în Garda Regelui. stânjenitoare tăcere2 In cele din urmă. 1rintre din3i2 Ar 5i cel mai bine să uităm toată întâm1larea2 . etalându)şi din nou 0idoasa 1ră1astie dintre din3i2 ) Iar acesta trebuie să 5ie că1itanul Lut0ar. îm1leticindu)se2 ) %e)a 5ost astaN întrebă el2 ) &imic. mi)ar 1lăcea. . îmi amintesc2 In de5initi/. nu)i aşaN îşi 5lutură uşor bastonul către (e!al2 (a1. (alen0orm. oricum2 Ai încercat să mă con/ingi să n)o 5ac. mă c0eamă datoria ) se înclină bă3os ) dar s1er să /ă re/ăd 1e to3i2 Foarte curând2 (e!al se 1omeni s1erând să nu)l mai /adă niciodată2 ) Poate c)am 1utea să ne duelăm din nou. cu căldură2 &u 1entru asta. murmură maiorul \est2 GloBta râse din toată inima2 ) $. în care toată lumea îşi 1une atâtea s1eran3e 1entru următorul urnir2 Mareşalul 4aru! e un comandant as1ru. 1lin de noroi şi îmbu5nat2 . ei. aşte1tând2 \est era 1alid.as1a se a1ro1ie. se întoarse încet şi 1orni cu 1as târşâit în josul stră!ii murdare2 %ei trei o5i3eri îl urmăriră cum se înde1ărtea!ă şc0io1ătând.

@I&QI Kl @EGE E im1ul trece re1ede2 rebuie să ne grăbim2 GloBta îi 5ăcu lui 'e/erard un semn cu ca1ul. o5e) rindu)i 1ri!onierului îngro!it oca!ia să)i /adă bine din3ii2 'au ce)a mai rămas din ei2 4e!iN Acolo unde mi)au s1art din3ii de sus. iar acesta !âmbi şi scoase sacul de 1e ca1ul lui 'e11 dan eu5el2 Administratorul Monetăriei era un bărbat 1uternic. însă îm1inse scrisoarea de con5esiune2 ) A0L 5ăcu GloBta. 1entru ca eu5el să 1oată /edea mai bine2 Au lăcut)o cu o daltă minusculă2 %âte 1u3in în 5iecare !i2 A durat luni2 GloBta se aşe!ă ane/oie. iar acesta scânci de durere2 %um 1oate să)şi semne!e 1ri!onierul nostru scrisoarea de con5esiune dacă are mâinile legateN e rog. însă îl ignoră2 ) "ită)te aiciL şuieră el. eliberea!ă)*2 eu5el îşi roti 1ri/irea cu sus1iciune în tim1 ce albinosul îi de!legă înc0eieturile2 A1oi /ă!u satârul2 Lama lustruită strălucea ca oglinda în lumina crudă a lăm1ii2 "n obiect într)ade/ăr 5rumos2 Qi)ar 1lăcea să 5ie al tău. de data asta ai în) curcat)o rău. nu)i aşaN %el care a 5ost ca1turat în GurB0ul. bine. am dre1tateN Ei. mâna drea1tă a omului 1ărea să se întindă du1ă satâr. mi i)au lăsat deasu1ra2 ot aşa 1ână în s1ate2 4e!iN GloBta îşi trase obrajii cu degetele. cel care a 5ost torturat2 'and dan GloBta. mi i)au lăsat jos2 Iar acolo unde mi i)au smuls jos. Administratorul Monetăriei 1are să 5ie dre1taci2 ) @re1taci. cu o în5ă3işare nobiliară2 Fa3a înce1ea deja să i se în/ine3ească2 ) %e înseamnă astaN răcni el. cu oc0ii miji3i2 ) e cunoscL GloBta. a1oi !âmbi larg2 . că!nindu)se să)şi des5acă legăturile2 Practicianul Frost continuă să)l 1ri/ească im1asibil. amenin3ător şi tru5aş2 Kti3i cine suntN GloBta 1u5ni2 ) #ineîn3eles că ştim cine eşti2 %re!i că ne stă în obicei să în0ă3ăm la întâm1lare oameni de 1e stradăN ) 'unt Administratorul Monetăriei RegaleL urlă 1ri!onierul. eu5el. cu bra3ele încrucişate2 Fiarele străluceau deja 1ortocalii în mangal2 %um îndră!ni3i222 ) &u 1utem tolera aceste /eşnice întreru1eriL strigă GloBta2 Frost îl lo/i sălbatic 1e eu5el în 5luierul 1iciorului. nu)i aşaN Pun rămăşag că 3i)ar 1lăcea să)mi tai ca1ul cu el2 GloBta a1roa1e că s1era că a/ea s)o 5acă. a1oi desc0ise gura larg. î3i 1ot s1uneL Rău de totL %ând înaltul (udecător Maro/ia /a au!i des1re asta222 GloBta 3âşni în 1icioare şi scaunul lui scâr3âi 1e dale2 Piciorul stâng îi era în agonie. şuieră 'e/erard în urec0ea 1ri!onierului2 eu5el se uita 1este masă.

strân) gându)l ca într)o meng0ină şi li1indu)i bra3ul dre1t de tru12 'e/erard îl a1ucă de înc0eietura stângă şi îi des5ăcu degetele 1e tăblia !gâriată a mesei2 GloBta îşi înc0ise 1umnul în jurul mânerului neted al satârului şi lama se 5recă de lemn când îl trase încet s1re el2 FiHă cu 1ri/irea mâna lui eu5el2 %e ung0ii 5rumoase are2 %ât de lungi şi lucioase2 &u 1o3i lucra în mină cu asemenea ung0ii2 GloBta înăl3ă satârul2 ) 'taiL strigă 1ri!onierul2 #angL Lama grea muşcă adânc din tăblia mesei. Practicianul Frost are un miros ascu3it şi un eHcelent sim3 al orientării2 Poate adulmeca un şobolan într)o latrină2 ) "n şobolan într)o latrină. nuN Ironia sor3iiL 'ă)3i lase jumătate din din3i. dar acesta nu s1use nimic2 Ar0ilectorul /a 3i curând aici2 rebuie să 5ie deja 1e drum2 @acă nu /om a/ea nicio mărturisire când soseşte222 ne aştea1tă Englia 1e to3i2 In cel mai bun ca!2 GloBta a1ucă bastonul şi se ridică în 1icioare2 ) îmi 1lace să mă consider un artist. dar arta cere tim1 şi am 1ierdut deja jumătate din seară căutându)te în 5iecare bordel din oraş2 @in 5ericire. dar niciunul de /reun 5olosL Mănânc su1ă. re1etă 'e/erard. i)au 5ăcut)o unui ca1oral care a 5ost ca1turat cu mine2 Miua şi tăietura2 . c0iar cre!i cu ade/ărat că mi)ai 1utea s1une ce/a care să mă s1erieN GloBta îşi cercetă 1ri!onierul 1e îndelete2 &u mai e nici 1e jumătate atât de sigur 1e sine2 Mărturiseşte. în majoritatea !ilelor2 Administratorul Monetă) riei îng0i3i în sec2 GloBta /edea o 1icătură de sudoare 1relingându)i)se 1e gât2 Ki din3ii au 5ost doar înce1utul2 rebuie să urine! stând jos. cu o tresărire2 Fiecare !i e un mic iad 1entru mine2 Aşadar. şo1ti el2 A1oi 1utem să te trimitem în Englia şi să mai şi dormim ni3el în noa1tea asta2 Fa3a lui eu5el de/enise a1roa1e la 5el de 1alidă ca a Practicianului Frost. cu oc0ii scli1ind în lumina 1ortocalie ce se răs1ândea dins1re mangal2 ) 'untem în cri!ă de tim1. s1use GloBta2 Ktii.%e is1ra/ă gro!a/ă. aşadar îngăduie)mi să 5iu direct: /ei mărturisi în !ece minute2 eu5el 5ornăi şi îşi încrucişă bra3ele2 ) &iciodată2 ) Qine)*2 Frost în0ă3ă 1ri!onierul de s1ate şi îl îndoi. ca o 5emeie2 Am trei!eci şi cinci de ani şi am ne/oie de ajutor ca să mă ridic din 1at2 'e lăsă din nou 1e s1ate şi îşi întinse 1icioarele. rete!ând 5rumos ung0ia degetului mare a lui eu5el2 Răsu5la greu acum şi 5runtea îi lucea de sudoare2 Acum /om /edea ce 5el de bărbat eşti cu ade/ărat2 ) %red că 1o3i să)3i dai seama unde se 1oate ajunge.

c0iar dacă acel cine/a era singur în /astul şi 1ustiul &ord2 @acă aşa stăteau lucrurile. atunci 1esemne nu se grăbea deloc2 Logen îşi scăr1ină barba încâlcită. care nu mai a/eau nimic de 1ierdut. unde cel 1u3in mâncarea era din belşug2 @ar s1iritele s1useseră s1re sud şi. cu dosul 1almei2 Piciorul îi !/âcnea din cau!a e5ortului2 'ângele 1icura ritmic 1e dale: 1ic. sunt ini3ia3i în tainele lumii şi eH1erimenta3i în căile magiei. aşa că îşi aşe!ase tabăra mi!eră nu de1arte de drum. înainte să moară2 GloBta ridică din nou satârul2 Mărturiseşte2 ) &)ai 1utea222 #angL 'atârul luă /âr5ul degetului mijlociu al lui eu5el2 'ângele se răs1ândi 1e tăblia mesei2 $c0ii lui 'e/erard !âmbeau în lumina lăm1ii2 MaHilarul lui eu5el că!u2 @ar durerea /a /eni ce/a mai încolo2 ) MărturiseşteL răcni GloBta2 #angL 4âr5ul degetului arătător al lui eu5el sări în aer2 @egetul mijlociu era scurtat 1ână la 1rima înc0eietură2 GloBta se o1ri. domnule Inc0i!itor2 @ădu un bobârnac 1este masă unuia dintre cercurile de carne2 %e 1reci!ie222 'unt în eHta!2 ) AuuuuL răcni Administratorul Monetăriei2 Acum e gata2 GloBta ridică din nou securea2 ) MărturisescL 3i1ă eu5el2 MărturisescL ) EHcelent. întrebându)se de ce întâr!ia magul2 Poate că se rătăcise2 'e întrebă din nou dacă ar 5i trebuit să rămână în 1ădure. oricum. dacă mergeai s1re sud dins1re mun3i. 1ic. şi aşa mai de1arte2 @ar . !ise /oios GloBta2 ) EHcelent. ajungeai la aceste mlaştini secate2 Aşadar. 5oarte re!istent2 Au reuşit să ajungă 1ână dincolo de cot. 3ărani 5ugi3i din 3inutul lor 1ârjolit. în mărăcini şi noroi. de ca1ul lor. 1e /reme rea şi mai cu seamă în5ometat2 %i!mele îi erau tocite. ca să)l /adă mai bine 1e acest /răjitor /enind2 @e când cu ră!boaiele. în3ele13i şi 1uternici mai 1resus de orice înc0i1uire2 Aşa se !/onea2 "n ast5el de om trebuia să aibă mijloace să găsească 1e cine/a. oameni dis1era3i. aici aşte1tase. !ise Practicianul Frost2 4A' "L Kl P"' I"L &$R@ Magii 5ac 1arte dintr)un ordin stră/ec0i şi misterios.Era un om re!istent. &ordul era 1lin de le1ădături 1ericuloase ) ră!boinici de!ertori. 1ic2 eu5el se uita cu oc0ii mări3i la degetele)i scurtate2 'e/erard clătină din ca12 ) $ treabă eHcelentă. de/eni3i bandi3i. ştergându)şi sudoarea de 1e 5runte. !ise 'e/erard2 ) EHcelent.

stătea şi aşte1ta. mici 5ocuri 5umegânde. mare în înalta Artă şi cunoscător al adâncii în3ele1ciuni2 M)a trimis să te găsesc ) dintr)odată 1ăru nesigur ) şi să te aduc222 eşti Logen &ouădegeteN Logen ridică mâna stângă şi se uită la tânărul 1alid. Logen nu)l 1utea /edea lim1ede. înaintând încet2 Logen se aşe!ă la loc 1e 0aină şi aşte1tă2 'e au!iră un nec0e!at. 1ăr lung. ca să)şi ridice moralul că!ut şi să atragă orice /răjitori a5la3i în trecere2 Plouase în seara aceasta. marele #a9a! ) şi îşi înclină ca1ul re/eren3ios ) nu e nimeni altul decât întâiul dintre Magi. şi iar stătea şi aşte1ta2 In această 1erioadă a anului. un !ornăit de 0amuri2 "n călăre3 se i/i 1este 1o/ârniş2 %u soarele 1alid coborât la ori!ont în s1atele lui. dacă 1utea. Logen a1rindea noa1tea. 1rin golul unde când/a a/usese degetul mijlociu2 ) $. de 5a1t. sau să)şi continue drumul s1re sud. să caute de mâncare2 Magul 1utea să)l ajungă din urmă mai târ!iu. dar se o1rise de ce/a /reme şi era destul de uscat 1entru 5oc2 Acum ceaunul era deasu1ra. s1use călăre3ul2 &u era nici 1e de1arte ceea ce aşte1tase Logen2 "n tânăr s5rijit. în5rigurat şi bolna/2 Arăta. ca unul care nu e obişnuit cu drumul2 Acesta îşi îndemnă cu blânde3e calul în direc3ia 5ocului şi îl struni la o distan3ă de câ3i/a 1aşi2 ) #ună seara. cu cercuri întunecate în jurul oc0ilor. cam aşa cum se sim3ea Logen2 ) &)ar trebui să ai un toiagN ânărul 1ăru sur1rins: )&)am222 care/asă!ică222 ă222 nu sunt un mag2 Glasul i se stinse şi îşi linse bu!ele ner/os2 ) '1iritele mi)au s1us să aşte1t un mag. când au!i sunet de co1ite 1e drum2 "n cal. din mărăcini. nu 1ărea 1uternic mai 1resus de orice înc0i1uire2 Arăta mai cu seamă în5ometat. dacă se mai sinc0isea2 Amesteca în mâncarea lui săracă şi se întreba dacă să se întoarcă s1re nord. mlaştinile erau adesea inundate de a/erse neaşte1tate. cu un aer bolnă/icios. căuta de mâncare. cu siguran3ă.Logen nu)şi 5ăcea griji2 &imeni nu a/ea /reun moti/ să /ină în acest 5und de lume2 &imeni în a5ară de el şi de mag2 Aşadar. dar omul stătea 3ea1ăn şi stângaci în şa. a doua !i. dar adesea ele se înşală2 ) $222 1ăi. eu sunt ucenic2 @ar maestrul meu. care/asă!ică222 ă222 îmi 1are rău 1entru deget2 Logen râse2 Era 1entru 1rima oară când râdea de . nu găsea nimic. 5ierbând o tocană din ultima bucată de carne 1e care Logen o adusese cu el din 1ădure2 A/ea să 5ie ne/oit s)o ia din loc în !ori. 1alid. li1it de ca1 din 1ricina burni3ei şi un !âmbet ner/os2 Părea mai mult ud decât în3ele1t şi. însă.

dar râse !gomotos2 Era o sen!a3ie 1lăcută2 ânărul !âmbi şi alunecă din şa. dar ai a/ut grijă de ceea ce e mai im1ortant2 &u)i lucru uşor să mă 5aci să !âmbesc. a 5ost când/a2 %ea mai mărea3ă na3iune din %ercul Lumii2 ânărul se g0emui ane/oie lângă 5oc: @ar gloria trecutului a a1us demult2 Acum nu e cu mult mai mult decât un /ast câm1 de bătălie2 Logen clătină din ca12 Ktia destul de bine cum arăta unul din acelea2 E de1arte2 In /estul lumii2 "cenicul 5ăcu un semn /ag cu mâna2 Logen râse din nou2 ) Acela este estul2 ^uai !âmbi cu triste3e2 ) Eu sunt /i!ionar deşi. dar i) am 1ierdut într)o 5urtună2 Mă tem că nu sunt 5ăcut să mă descurc în lumea largă2 ) 'e 1are că nu2 ^uai scoase o 1loscă din bu!unar şi i)o întinse2 Logen o luă. bine.când se târâse a5ară din râu2 &u era 5oarte amu!ant. cu /remea /itregă2 îşi dădu la o 1arte 1ărul din oc0i şi îşi des5ăcu bra3ele2 Am a/ut un cal de 1o/ară. bine. răs1unse el. dar bietul ucenic 1ărea li0nit de 5oame şi mâncarea abia dacă ajungea 1entru unul singur2 Mai luă o duşcă din 1loscă2 Asta a/ea să)i ajungă. se 1are. o desc0ise şi trase o duşcă !dra/ănă2 #ăutura 5ierbinte i se scurse 1e gâtlej şi îl încăl!i 1ână la rădăcina 1ărului2 ) Ei. cu mâncare şi 1ro/i!ii şi un altul 1entru tine. dar stelele n)au 5ost 5a/orabile şi m)am rătăcit. îndre1tându)se către 5oc2 ) %e 5el de nume e ăstaN ) 'unt din 4ec0iul Im1eriu2 Logen nu au!ise niciodată des1re un asemenea loc2 ) "n im1eriu. 5luturându)şi 1ărul încoace şi încolo2 A 5ost222 o 1erioadă di5icilă2 îşi linse bu!ele şi se uită la ceaun2 Logen îi întinse lingura2 Malacus ^uai se 0olbă la ea cu oc0i mari şi rotun!i2 ) u ai mâncatN Logen clătină din ca12 &u mâncase. 3i)ai 1ierdut mâncarea. cu mare c0in2 ) Eu sunt Malacus ^uai2 ) Malacus ceN ) ^uai. Malacus ^uai. !ilele astea2 Eşti bine)/enit lângă 5ocul meu2 ) Mul3umesc2 "cenicul tăcu şi)şi întinse 1almele s1re 5lăcările mesc0ine2 &)am mâncat de două !ile2 îşi scutură ca1ul. !iciN ) Ei. deocamdată2 ^uai atacă tocana cu 1o5tă2 . nu unul 5oarte bun2 Maestrul #a9a! m)a trimis să te găsesc.

aşadarN ) Păi. aşa că ai să mori dacă rămânem aici2 Atunci 1ot să te mănânc şi să mă întorc 1este mun3i2 "cenicul sc0i3ă un !âmbet2 ) %e 5acemN ) %0iar aşa. 1e de altă 1arte. nu 5usese niciodată 1rea interesat de căr3i2 ) %are se a5lă undeN ) La sud de aici. doar o nes5ârşită întindere de noroi. linse marginea ceaunului2 'e aşe!ă s1rijinit de un bolo/an2 ) î3i rămân /eşnic îndatorat. dar nu 1ărea deloc con/ins2 . cam la 1atru !ile călare. 0ârâi el2 uşi şi scui1ă din nou2 Logen îşi 5iHă ultimele rămăşi3e ale 0arnaşamentului de ne5ericitul cal2 ) Z&ea3a. 1rima oară când se sim3ea încăl!it. res1irând 1reci1itat2 Era 1alid ca o nălucă şi 5a3a îi lucea de sudoare2 ) %red că da. Logen &ouădegete. mi)ai sal/at /ia3a2 &ici n)am îndră!nit să s1er că /ei 5i o ga!dă atât de amabilă2 ) &ici tu nu eşti c0iar ceea ce aşte1tam. !ise el. ceN "nde)l găsim 1e acest #a9a!N ) La Marea #ibliotecă a &ordului2 Logen nu au!ise niciodată de ea. întin!ându)se să doarmă şi el2 "cenicul se deşte1tă cu un acces brusc de tuse2 Era diminea3ă de/reme şi lumea mo0orâtă era cu5undată într)o cea3ă deasă2 Probabil că era mai bine aşa2 &u era nimic de /ă!ut. murmură el. ridicând 1ri/irea s1re cerul alb. ucenicul se ridică în 1icioare şi rămase în loc. dar. mare în înalta Artă şi cunoscător al adâncii în3ele1ciuni2 Mă tem că /a 5i 1ro5und nemul3umit de mine2 ) E de temut. deşi nu e bună2 ) Am să mor2 Am să mor şi 1e urmă nu /a mai trebui să mă mişc2 ) &)a/em nimic de mâncare. legănându)se uşor. dar Logen reuşise să a1rindă o 5lacără amărâtă2 Părul lui ^uai era li1it de 5a3a)i 1alidă2 'e rostogoli 1e o 1arte şi scui1ă 5legmă 1e 1ământ2 ) Aaaa0. ca su1liment. lângă un lac mare2 ) Ktii drumulN %lătinându)se. răs1unse ucenicul cu glas 1ierit. sincer să 5iu2 Logen trase din nou din 1loscă şi îşi linse bu!ele2 %ine este acest #a9a!N ) întâiul dintre Magi. linse lingura şi 1e urmă. e destul de irascibil2 Logen luă încă o îng0i3itură2 %ăldura i se răs1ândea acum 1rin tru1. ^uaiN &iciun răs1uns2 'unetul molcom al s5orăitului /eni 1este 5oc2 Logen !âmbi şi se în5ăşură în manta. de să1tămâni2 "rmă un moment de tăcere2 ) %e /rea de la mine. ră!ui ceaunul.%ând is1ră/i. 1iatră şi de!olant or! sălbatic2 otul era aco1erit de o rouă rece.

eu ar trebui să merg 1e jos2 Logen 1use mâna 1e 5runtea lui ^uai2 Era 5ierbinte şi li1icioasă2 ) Ai 5ebră2 Mai bine ia calul2 "cenicul nu încercă să se îm1otri/ească2 îşi coborî 1ri/irea s1re ci!mele jer1elite ale lui Logen2 ) îmi 1o3i lua ci!meleN Logen clătină din ca12 ) Prea mici2 Logen îngenunc0e şi se a1lecă 1este rămăşi3ele 5u) megânde ale 5ocului. la gustul amar2 Eşti gata de 1lecareN "cenicul ridică bra3ele într)un gest de!nădăjduit2 ) 'unt gata2 Lui Malacus ^uai îi 1lăcea să /orbească2 4orbi în tim1 ce înaintau 1rin mlaştini s1re sud. alt5el. tăiate şi bătătorite. gamba îl ustura şi acum de la din3ii de s0anBa2 Fiecare 1as era un su1liciu2 %ând/a era considerat cel mai temut om al &ordului2 Acum se temea de cele mai mici be3e şi 1ietre de 1e drum2 Era o ironie. 1e unde/a2 resări. în tim1 ce intrau în 1ădure. să)mi dobândesc toiagul2 @ar aici lucrurile n)au 5ost uşoare 1entru mine2 Maestrul #a9a! e cât se 1oate de 1reten3ios şi222 . în tim1 ce soarele urca 1e cerul mo0orât. se scutură.&ici ^uai şi nici calul lui nu 1uteau su1ra/ie3ui 1atru !ile 5ără mâncare. dar 1e Logen nu)l deranja2 recuse multă /reme de când îi mai /orbise cine/a şi asta îl ajuta să nu se gândească la 1icioare2 Era li0nit de 5oame şi isto/it. al cincilea dintre cei dois1re!ece ucenici al lui (u/ens. un om mare2 ot ce a/ea legătură cu magii 1ărea să 5ie mare în oc0ii lui ^uai2 A sim3it că eram 1regătit să /in în Marea #ibliotecă a &ordului şi să studie! cu Maestrul #a9a!. c0iar dacă nu se rătăceau2 Mâncarea trebuia să aibă 1rioritate2 %ea mai bună o13iune era s)o a1uce 1rin 1ădure către sud. 5oamea i)ar ucide2 ) Mai bine ia calul. s1use Logen2 ) Eu am 1ierdut caii. când lo/i cu 1iciorul o 1ietricică2 ) 222aşa că am 1etrecut şa1te ani studiind cu Maestrul Mac0arus2 E mare în rândul Magilor. în ciuda riscului mai mare2 Puteau 5i ucişi de bandi3i. tuşi din 1ricina 5umului. dar a/eau şanse mai mari să 5acă rost de 0rană şi. degetele. mai târ!iu2 ^uai 1ărea 1rea bolna/ ca să se mire2 Logen absorbi s1iritul. dar 1icioarele erau 1roblema2 %i!mele îi erau !dren3e de 1iele /ec0e. 3uguindu)şi bu!ele2 ) Focurile au s1irit2 Am să)l 3in 1e acesta sub limbă şi)l /om 1utea 5olosi să a1rindem altul. către seară2 #oala nu)l îm1iedica de5el să trăncănească.

sabia îi că!u !ăngănind la 1ământ2 'e !gârie dis1erat 1e 5a3ă şi bra3ele i se a1rinseră şi ele2 'e înde1ărtă clătinându)se. cu o secure grea de lemn în mâini2 ^uai se a1lecă din şa. 1arcă. aşa că. nu 5oarte di5eri3i de Logen2 %el s5rijit. cu un buboi mare 1e 5a3ă. a/ea o sabie grea. din drea1ta. tresări şi 5ăcu un 1as şo/ăitor în s1ate2 Logen adulmecă aerul şi se încruntă2 Erau oameni 1rin a1ro1iere. şi încă unii nes1ăla3i2 Ar 5i trebuit să)i obser/e mai de/reme. cu o 3e1uşă în /âr52 înaintară. de)a lungul drumului. cu oc0ii mări3i de 5rică2 ) 'unt bandi3iN ) u eşti. şi doar cu un cu3it2 @acă stătea cu mâinile în sân. şuieră Logen 1rintre din3ii încleşta3i2 'e o1riră la un 1as sau doi în 5a3a lor2 %el cu coi5ul 1ărea să 5ie că1etenia2 ) Frumos cal. mârâi el2 A3i /rea să ni)l îm1rumuta3iN %el cu suli3a rânji. asta e o realitate tristă. 5oarte 1robabil. aşa că Logen se întoarse către cel cu coi5ul şi îi scui1ă s1iritul în 5a3ă2 '1iritul se a1rinse în aer şi se de!lăn3ui 5lămând asu1ra lui2 %a1ul îi eH1lodă într)o 1loaie de 5lăcări. naibii. /i!ionar. 5ără doar şi 1oate2 Murdari. el şi Malacus a/eau să s5ârşească 1rin a 5i je5ui3i şi. 1ătată de rugină. a1ucând animalul de că1ăstru2 Lucrurile luaseră o turnură cât se 1oate de 1roastă2 %u o cli1ă mai de/reme. trebuia să se bi!uie 1e noroc2 %el care lo/eşte 1ri)mul lo/eşte. rânjind2 @in s1ate se au!i un sunet şi Logen 1ri/i 1este umăr.%alul se o1ri şi 5ornăi. aşa ce/a 1ăruse im1osibil. bărboşi. înainta s1re ei 1rudent. de obicei. urlând2 %alul lui ^uai se s1erie de 5oc şi se ridică. ultimul. Logen nu ştia nimic. în 1ri/in3a ei. 1e 1icioarele din s1ate2 Gâ5âind. dar soarta găsise o cale2 Logen se îndoia că ucenicul ar 1utea 5i de mare 5olos într)o lu1tă2 Asta însemna că era singur contra trei sau mai mul3i. bărbatul s5rijit se retrase îm1leticindu)se şi Logen 5ăcu un salt lângă el. ucişi2 rebuie să 5ii realist când /ine /orba de asemenea lucruri2 Ii cercetă din nou 1e cei trei bandi3i2 &u se aşte1tau la /reo îm1otri/ire din 1artea a doi oameni neînarma3i ) suli3a era înclinată. şi un coi5 /ec0i şi ciobit. în0ă3ă mânerul suli3ei cu o mână şi îl lo/i cu ca1ul în 5a3ă2 &asul îi . îmbrăca3i în 0aine jer1elite şi des1erec0eate de blană şi 1iele2 La urma urmei. cu inima cât un 1urice2 "n al treilea bărbat. 5ornăind. a/ea o suli3ă cu ca1ul g0im1at2 %el /oinic. din stânga. la /reo !ece 1aşi mai în 5a3ă şi un altul 1u3in mai de1arte2 Erau nişte le1ădături. dar 5usese concentrat la 1icioare2 ^uai îşi 1lecă 1ri/irea s1re el2 ) %e)iN @re1t răs1uns. sabia cu /âr5ul s1re 1ământ2 @es1re secure. un bărbat ieşi din s1atele unui co1ac.

se nă1usti asu1ra omului cu securea. în noroi2 4âr5ul suli3ei care ieşea 1rin s1atele bărbatului tăie adânc în 3easta lui Logen. sângele îi urla în urec0i. cu ca1ul în/âr) tindu)i)se. dar îşi suci gle!na de o 1iatră şi se clătină ca un om beat. lo/ind cu cu3itul de jos în sus. rostogolindu)se s1re stânga2 'ecurea şuieră în aer deasu1ra ca1ului său şi tăie o des1icătură lungă în coasta calului. îi trase ca1ul 1e s1ate şi îi !drobi 5a3a de o 1iatră2 'e ridică în 1icioare. clătinându)se. din tăietura din 3easta lui Logen. cu un aer 5oarte sur1rins2 Logen era lângă el2 #ăiatul agită arcul. doborându)l 1e #uboi. clătinat. i!bindu)se de 5runtea lui Logen. întin!ând mâna du1ă o altă săgeată2 Logen scoase cu3itul2 #ăiatul 1otri/ea săgeata în arc. îndre1tându)i suli3a s1re inimă2 Acesta ridică securea la tim1 ca să)i înde1ărte!e /âr5ul. cu bucata !dren3uită de lamă 5ăcându)i o crestătură lungă în bra32 'ângele 3âşni 1este tot. rotindu)şi oc0ii nebuneşte. omul cu buboi 1e 5a3ă se înde1ărtă. cu sângele şiroind 1e bărbie2 Logen îl smuci îna1oi. într)un galo1 sălbatic2 Malacus ^uai !bieră când şaua alunecă de sub el şi 5u a!/ârlit în tu5işuri2 Logen n)a/ea tim1 să se gândească la el2 %u un răcnet. ştergându)şi sângele din oc0i.1ârâi. din rana care se căsca în gâtul băiatului2 Logen îm1inse tru1ul mort şi se s1rijini de un co1ac. cu răsu5larea întretăiată2 Inima îi bubuia. dar nu destul2 'uli3a i se în5i1se în umăr şi îl în/ârti2 'e au!i un 1ârâit 1uternic. şo1ti el2 'unt încă /iu2 . îi răsuci bra3ul dre1t într)un arc larg şi îl lo/i cu 1umnul în beregată2 $mul se 1răbuşi cu un gâlgâit şi Logen îi smulse suli3a din mâini2 'im3i mişcare în s1atele lui şi se aruncă la 1ământ. 5oarte a1roa1e2 Logen se nă1usti la arcaş2 Acum îl /edea: un băiat nu mai mare de 1ais1re!ece ani. de unde/a din co1acii din s1ate şi se 1ierdu în desişul de 1e cealaltă 1arte a drumului2 %alul 5ornăi şi lo/i cu 1icioarele. tocmai la tim1 să /adă o săgeată 3âşnind dintre co1aci şi îm1lân) tându)se într)un trunc0i. cu ambele mâini2 Lama îl 1rinse 1e băiat sub bărbie şi îl ridică în aer. 1i/otând du1ă secure2 Logen 3âşni s1re el. scâncind de durere2 $ săgeată şuieră 1e lângă 5a3a lui. şi omul se înde1ărtă. stomacul i se răscula2 ) 'unt încă /iu. din tăietura din bra3ul lui Logen. când coada se 5rânse2 Logen îşi 1ierdu ec0ilibrul şi că!u în 5a3ă. a1oi 1orni în josul drumului. dar a/ea oc0ii lărgi3i de 1anică2 #âjbâi du1ă coardă şi îşi trecu săgeata 1rin 1almă. 1e burtă. îm1roşcând 1icături de sânge 1e 1ământ şi cră1ând catarama c0ingii2 %u 1as clătinat. trăgând de suli3ă. dar Logen se a1lecă dedesubt şi 5ăcu un salt înainte. când acesta se 1ră/ăli 1este el2 Logen îl a1ucă de 1ărul încâlcit cu ambele mâini. a1oi i se ru1se în beregată2 #ăiatul că!u deasu1ra lui Logen.

ca să le o1rească tremuratul2 ) @ar cel din 1ădureN Logen 5ăcu semn cu ca1ul2 %u calul ce s)a întâm1latN ) @us. 0olbându)se. şocat. li/id. în s5ârşit2 %0icoti /esel când se a/ântă din nou. însă (e!al o antici1ă şi înlătură sabia. cu gura desc0isă2 ) Are 1robabil tra0eea ru1tă. 1ier!ându)şi ec0ilibrul şi icni. îng0esuie)*L &u te s5iiL (e!al era eHtrem de silitor2 Qâşni înainte. însă 1uteai să)i 5aci o !gârietură dureroasă. murmură ^uai de!nădăjduit2 %e 5acemN ) 4edem dacă au ce/a de mâncare2 Logen 5ăcu semn către cada/rul care 5umega2 Iar tu o mă aju3i să)i scot ci!mele2 E?ER%I(II @E '%RIMR ) Ing0esuie)*. murmură Logen2 A/ea mâinile 1line de sânge2 îşi a1ucă o mână cu cealaltă. cu oc0ii s1re cer. dacă te străduiai destul2 (e!al inten3iona să)l !gârie ni3el 1e maior 1entru umilin3a din !iua 1recedentă2 ) Aşa. răs1ândind un miros de!gustător de a1etisant2 Logen obser/ă că a/ea în 1icioare o 1erec0e de ci!me bune. însă ad/ersarul 1rinsese /ia3ă dintr)odată. ja1L \est dădu o lo/itură stângace. la cele trei cada/re2 Logen îl a1ucă de umeri şi îl cercetă de sus 1ână jos2 ) Eşti rănitN ^uai doar se 0olba la tru1urile neînsu5le3ite2 Eşti mortN %ada/rul bărbatului /oinic cu coi5 5umega încă. în mod sur1rin!ător2 \est îi scă1ă şi 1ară lo/itura cu tăişul o 5ermitate de!amăgitoare2 (e!al 5ăcu un 1as 1oticnit în 5a3ă. li1indu) se de !id2 (e!al îi /enea de 0ac. abia reuşind să 1are!e cu sabia scurtă2 Astă!i 5oloseau săbii 1e jumătate ascu3ite. lo/ind din toate 1uterile2 ăie cu stânga o dată şi încă o dată2 \est 1ară dis1erat şi se retrase cu 1as clătinat. ca să s1orească 1ericulo!itatea eHerci3iilor2 &u 1uteai c0iar să înjung0ii un om cu aşa ce/a. a/ea suli3a 5rântă în5i1tă în tru12 Logen îl întoarse 1e cel s5rijit cu 1iciorul2 A/ea încă un aer de uimire 1e 5a3a)i însângerată.Rănile de la ca1 şi de la bra3 înce1eau să)i 1ulse!e2 încă două cicatrice2 Ar 5i 1utut să 5ie mult mai rău2 îşi şterse sângele din oc0i şi şc0io1ătă îna1oi s1re drum2 Malacus ^uai stătea neclintit. continuând să 5or3e!e înaintarea. în 1lus. când /âr5ul săbiei sale nimeri golul dintre două 1ietre şi arma îi scă1ă din mâna amor3ită. lo/ind cu drea1ta2 \est îşi 1ierduse deja ec0ilibrul şi se îm1leticea în s1ate. mult mai bune decât ale lui2 %el cu buboiul a/ea gâtul sucit 1rea tare ca să 5ie /iu şi. c0iar două. arde)*L (a1. răşc0irat. cu sabia lungă. !bârnâind în5i1tă în !id2 . că1itaneL (a1. (e!al.

dacă aşa ce/a e cu 1utin3ăL L)ai lăsat 1e maiorul \est să)şi bată iarăşi joc de tineL (e!al dădu la o 1arte mâna lui \est. când maiorul îi întinse mâna. cum 1o3i să câştigi un duel culcat 1e burtă şi 5ără armeN (e!al se îmbu5nă şi se scăr1ină la cea5ă2 ) &uN Pe /iitor. a/ând armele în mâini. m)au!iN ) @a. oricui stătea să)l asculte2 îşi 1usese în gând să)şi /adă 5iul lu1tând în Pia3a Mareşalilor. 1ri/indu)l în 5a3ă2 Adora asta2 Adora asta 1ur şi sim1lu. cu de!gust2 (e!al 1u5ni şi lo/i cu 1iciorul2 A suta oară coc0eta cu ideea să renun3e şi să nu mai 3ină niciodată o sabie în mână2 @ar ce)ar s1une lumeaN atăl lui era absurd de mândru de el. rânjind2 ) @a. că1itane Lut0ar. lăudându)se mereu cu iscusin3a lui. când 1ăşeşti în 5a3ă. 5ir)ar el al naibii2 ) 'e s1une că #remer dan Gorst are un 1icior ca un stâl1 de o3el2 "n stâl1 de o3elL Ar 5i mai uşor să dobori %asa %reatorului decât 1e elL Lordul Mareşal 5ăcu semn către silueta imensului turn. dar cum te retragi. dorindu) şi ca bătrânul ticălos să se rostogolească de 1e o stâncă2 'au 1oate din urnul Lan3urilor2 Asta ar 5i cel mai bine2 Poate că maiorul \est l)ar 1utea înso3i2 ) încrederea eHcesi/ă e un blestem 1entru un săbierL rebuie să)3i trate!i 5iecare ad/ersar ca şi când ar 5i ultimul2 %ât des1re jocul de 1icioare ) şi 4aru! îşi strâmbă bu!a cu de!gust ) bine şi 5rumos. într)ade/ăr2 $ 1resta3ie c0iar mai 1roastă decât ieri. 5ăcu (e!al.\est 3âşni înainte. în tim1 ce)şi agita stângaci sabia scurtă2 'abia alunecă 1e 1ietre şi Lordul Mareşal 4aru! o 1rinse cu agilitate sub 1icior2 4âr5ul tocit al săbiei lui \est 1luti amenin3ător deasu1ra gâtului lui (e!al2 ) La naibaL înjură el. cu o 1ri/ire încruntată şi se ridică în 1icioare2 &)a 1ierdut nicio cli1ă controlulL e)ai lăsat ademenit şi a1oi de!armatL @e!armatL &e1otul meu n)ar 5i 5ăcut niciodată greşeala asta şi are o1t aniL 4aru! lo/i cu bă3ul în 1ământ2 EH1lică)mi. mormăi un (e!al bosum5lat. îm1leticindu)se în s1ate şi 1ră) buşindu)se. ce se înăl3a 1este clădirile din curte2 %asa %reatoruluiL strigă el. te rog. murmură 4aru!. /reau să te /ăd !drobit în bucă3i 1e 5undul 1ră1astiei. la naiba. se 5eri de cealaltă sabie a lui (e!al şi se i!bi în el cu umărul2 ) $oo5. dacă te 1răbuşeşti de 1e o stâncă. cum te 1leoşteşti2 Maiorul n)a trebuit decât să te atingă şi ai că!ut ca o şcolări3ă leşinată2 \est îi rânji. domnule mareşal 4aru!. tatăl lui s)ar . strângându)le în degetele moarte. cu un o5tat adânc. în 5a3a unei mul3imi de!lăn3uite2 @acă (e!al abandona acum.

5iguri de scrimă. 5ra3ii săi ar 5i încânta3i de asta2 ) Ec0ilibrul este c0eia. 5oarte 1u3ini2 El însuşi 5iind nobil. turuia 4aru!2 Puterea 3i se ridică 1rin 1icioareL @e acum înainte. Maro/ia. eHerci3ii cu drugul greu. de la ambi3iile lui2 Fără îndoială. deocamdată2 e aşte1t mâine diminea3ă la ora şase. o oră de lu1te. ştii. înaltul (udecător. de 1arcă 1ână şi amintirea l)ar 5i durut2 M)a 1us să urc şi să cobor în 5ugă urnului Lan3urilor cu armura 1e mine2 M)a 1us să mă lu1t 1atru ore în 5iecare !i2 ) %um te)ai îm1ăcat cu astaN ) &)am a/ut de ales2 &u sunt un nobil2 'crima era 1entru mine singura cale de a mă 5ace remarcat2 @ar. 'and dan GloBtaN &umele că!u între ei ca un bolo/an2 ) Ei. s1use (e!al. trea! ca lumina !ilei2 4aru! se încruntă2 rea!2 %a2 Lumina2 Milei2 ) &u 1ot să 5ac asta la nes5ârşit. în tim1 ce şontâcăia c0inuit s1re locuin3a lui2 %ât din mi!eria asta oribilă trebuie să îng0ită un omN \est rânji2 ) Asta)i nimic2 &u l)am /ă!ut niciodată 1e bătrânul ticălos atât de blând cu cine/a2 rebuie că te 1lace. 5iguri din nou. a meritat2 %â3i oameni de rând numi3i în Garda Regelui cunoştiN (e!al ridică din umeri2 ) @acă stau să mă gândesc. Lordul Kambelan. o oră 1e bârnă2 Lordul Mareşal clătină din ca1 cu satis5ac3ie2 Asta ajunge. bine222 a1roa1e întotdeauna2 . cine ştie cât de de1arte 1o3i ajungeN :odd. într)ade/ăr2 %u mine n)a 5ost nici 1e jumătate atât de 1rietenos2 (e!al se arătă neîncre!ător2 ) Mai rău de)atâtN ) Eu n)am 1rimit 1edea1sa 1e care ai 1rimit)o tu2 M)a obligat să 3in drugul greu deasu1ra ca1ului toată du1ă)amia!a. 1ână când a că!ut 1e mine2 Maiorul se strâmbă uşor. nu credea că ar trebui să eHiste /reunul2 ) @ar tu eşti dintr)o 5amilie bună şi deja că1itan2 @acă reuşeşti să câştigi urnirul. de la aloca3ia lui. 1ână la urmă. 4aru! însuşi. în de5initi/.sim3i înjosit şi (e!al şi)ar 1utea lua adio de la 1o!i3ia lui. /om adăuga la antrenamentul tău o oră 1e bârnă2 In 5iecare !iL (e!al se cris1ă2 Aşadar o alergare. au 5ost cu to3ii cam1ioni la /remea lor2 %am1ionii cu sânge nobil se îndrea1tă întotdeauna s1re lucruri măre3e2 (e!al 1u5ni2 ) %a 1rietenul tău.

că1itane2 (e!al îl onoră cu o clătinare încordată a ca1ului şi se întoarse să 1ri/ească în susul aleii2 &u 1utea găsi niciun moti/ 1entru care un o5i3er ar /rea să se tragă de şireturi cu solda3ii de rând2 In 1lus. îndoit de s1ate a1roa1e în două. gâ5âind2 (e!al îi !âmbi larg. o oca!ie eHcelentă 1entru glorie şi a/ansare2 :ârtia 5lutură 1e lângă ci!ma lui. domnule. în e5ortul său stângaci de a încerca să 1rindă 0ârtia2 Maiorul în0ă3ă documentul murdar şi i)l înmână2 ) Mul3umesc. #e) t0od2 \est rosti numele cu o strâmbătură. (e!al trebuia să)şi amintească mereu că \est era el însuşi doar 1u3in mai 1resus de un 3ăran2 Putea 5i el educat. se au!i o /oce răguşită din s1ate2 "n sergent îndesat cu o cicatrice în josul obra!ului alerga s1re ei2 ) 'ergent Forest. mul3umesc. bă) tându)l călduros 1e s1ate2 A/ea trecere la 3ărani. urmată îndea1roa1e de slujbaş. de 1arcă îi lăsa un gust amar2 'e !ice că şi)a în5rânt to3i /răjmaşii din &ord şi acum caută cu lumânarea ră!boi cu "niunea2 ) Ei. 1utea 5i el o5i3er şi aşa mai de1arte. !ise 5unc3ionarul. !ise ne1ăsător (e!al2 Ră!boaiele erau un lucru bun. în o1inia sa. însă a/ea mai multe în comun cu sergentul decât cu (e!al. când acesta trecu în goană 1e lângă el. urmărind cu 1ri/irea un con3o1ist care alerga du1ă o 0ârtie 1e care o scă1ase2 ) Englia2 Acest Rege al $amenilor &ordului. domnule2 îşi înclină ca1ul res1ectuos în 5a3a lui (e!al: Z&ea3a. acesta a/ea o cicatrice 1e 5a3ă şi era urât2 Lui (e!al nu)i 1lăceau oamenii urâ3i2 ) %u ce te 1ot ajutaN întreba \est2 ) Mareşalul #urr doreşte să /ă /adă. dar.) Maior \est. dacă stăteai să te gândeşti2 'ergentul se lumină la 5a3ă: ) Foarte bine. dacă /rea ră!boi. murmură \est şi slujbaşul 5ăcu o mică 1lecăciune sinco1ată şi se înde1ărtă în grabă2 (e!al era de!amăgit2 %0iar îl amu!ase urmărirea2 . bine. la dre1t /orbind. ce mai 5aciN întrebă \est. 1entru o şedin3ă urgentă2 o3i o5i3erii su1eriori au ordin să 1artici1e2 Fa3a lui \est se întunecă2 ) 4oi merge de îndată ce /oi 1utea2 'ergentul salută şi se înde1ărtă cu 1aşi mari2 ) %e)i toată treaba astaN întrebă indi5erent (e!al. domnule. cu o eH1resie jalnică de gratitudine 1e 5a3a)i năduşită2 4ă 5oarte mul3umescL ) &)ai de ce. în adierea uşoară a /ântului.

de rând. în a5ară de o du1ă) amia!ă 1ierdută cu o 5ată 1roastă2 Mâna i se îndre1ta s1re uşă când au!i de dincolo glasuri ridicate2 Rămase. ca să bată2 @oar să nu 5ie 1rea urâtă2 Ki nici 1rea 1roastă2 $rice. 1e coridor. se ruga (e!al. cu care s)ar 1utea gândi să se căsătorească2 $rice 5ată care se situa între acestea era li1sită de im1ortan3ă2 ) Ei. bine. se 1lânse (e!al2 ) I3i 1romit că am să mă re/anşe!2 &e întâlnim în a1artamentul meu într)o oră2 ) 'tai 1u3in222 @ar \est se înde1ărta deja cu 1aşi mari2 'ă nu 5ie 1rea urâtă. /ino/at. de care 1utea să 1ro5ite şi 5ete bogate. a1ro1iindu)se încet de uşa a1artamentului maiorului \est şi ridicând un 1umn şo/ăitor. 5ăcu (e!al absent. cu această întâlnire222 ) @ar am atât de 1u3in tim1 !ilele astea. mai 1rejos de 1reocu1ările lui (e!al2 Era interesat să cunoască 5ete sărace. dar e şi 1u3in222 noncon5ormistă2 Poate 5i o 1acoste când e 1rost dis1usă2 La dre1t /orbind. abia ascultând ce s1unea2 'unt sigur că nu 1oate 5i atât de di5icilă2 Maiorul se lumină2 ) Ei. 5ără îndoială. a1ro1iind urec0ea tot mai mult de lemn. nobile. aş 1re5era să am grijă de o ceată de nordici decât de ea2 ) :aide. bine. am şi e aici2 )KiN (e!al nu era 1rea entu!iasmat să audă des1re sora maiorului2 \est 1oate că se ridicase. s1erând să audă ce/a măgulitor des1re sine2 ) 222şi slujnica taN se au!i în5undat glasul maiorului \est. 1e un ton ce 1ărea 5oarte su1ărat2 ) A trebuit s)o las la casă2 Erau o grămadă de treburi de 5ăcut2 &imeni n)a mai 5ost acolo de luni de !ile2 'ora lui \est2 Inima lui (e!al se o1ri în loc2 "n glas gra/: 1ărea grasă2 (e!al nu)şi 1utea 1ermite să 5ie /ă!ut 1limbându)se 1rin Agriont cu o 5ată grasă de bra32 Asta 1utea să)i distrugă re1uta3ia2 ) @ar nu 1o3i să 0oinăreşti 1ur şi sim1lu 1rin oraş de una singurăL . de 5a1t2 Pe (e!al îl luă cu ame3eli2 Acum. dar asta e ultima mea 1roblemă în cli1a asta2 \est o5tă din to3i rărunc0ii2 'ora mea este în Adua2 ) &u ştiam că ai o soră2 ) Ei. bine.) $ 5i ră!boi. \est. sunt uşurat să te aud s1unând asta2 A 5ost mereu dornică să /adă Agriontul cu oc0ii ei şi de ani de !ile îi tot s1un că aş 5ace cu ea un tur dacă s)ar întâm1la să /ină aici /reodată2 Aranjasem asta 1entru a!i. sora mea 1oate 5i 5ermecătoare. dar ceilal3i membri ai 5amiliei sale erau.

ceea ce era ce/a. în !ilele astea. de 1arcă ea ar 5i ştiut un lucru amu!ant 1e care el nu)l ştia2 %u toate acestea. cu gân)dul s)o ia la goană. 1u3in mai întunecată decât ar 5i în general considerat ideal2 (e!al ştia că o doamnă trebuia să se 5erească de soare cât 1utea. a1roa1e negri. la naibaL Putea 5i c0iar mai rău decât se temuse2 Pri/i de)a lungul coridorului. du1ă cum ştii 5oarte bine2 ) Ei. c0iar nu)şi 1utea aminti de ce2 $c0ii ei erau întuneca3i. din3i eHcelen3i. 1ri/ind)o. se aşte1tase la un 5el de /ersiune mai scundă şi mai grasă a maiorului \est. nuN "i3i de unde ai 1lecat. dar. însă ai ei străluceau în lumina di5u!ă de la intrare într)un 5el care te /răjea2 Fata îi !âmbi2 "n !âmbet straniu. ar3ăgoasăL &u sunt în siguran3ă cu 1rietenul tăuN ) E un soi destul de bun. cu atât era mai co1leşit de 1re!en3a ei şi cu atât i se golea mai mult mintea de ra3iune2 . ticluindu)şi deja o scu!ă2 Al naibii g0inion. iar. dar el e în siguran3ă cu tineN (e!al nu era sigur la ce se re5erea maiorul 1rin acea mică obser/a3ie2 Ki să te 1limbi 1rin Agriont singură şi cu un bărbat 1e care abia îl cunoştiN &u 5ace 1e 1roasta2 e ştiu eu mai bineL %e /a crede lumeaN ) Fac ce/a 1e ce crede lumea2 (e!al săltă de lângă uşă2 &u era obişnuit să audă doamnele 5olosind un asemenea limbaj2 Grasă. 1e deasu1ra. %ollem2 Mă 1ot descurca 5ără nicio slujnică2 Pentru majoritatea celor de aici nu sunt. de când 5etele slabe erau în /ogă. mai înăl3at într)o 1arte decât în cealaltă2 Ii dădea lui (e!al o sen!a3ie uşor stânjenitoare. bine. oricum. 1ielea întunecată. că1itanul Lut0ar. du1ă oc0ii albaştri se întorceau ca1etele. să aibă grijă de mine2 ) Asta e şi mai rău. în roc0ie2 'e înşelase amarnic2 A/ea 1robabil o siluetă uşor mai 1lină decât era strict du1ă ultima modă. dar grasă şi.) Am ajuns tea5ără aici. de unde să ştiu că eşti ocu1at2 Am cre!ut că ai să)3i 1o3i 5ace tim1 să te ocu1i de 1ro1ria)3i soră2 &u /orbea ca o toantă. dar nu se 1utea s1une că era grasă. nu era grasă deloc2 A/ea 1ărul întunecat. însă: cine/a urca scările tocmai acum2 &u 1utea 1leca 5ără să 5ie /ă!ut2 4a trebui 1ur şi sim1lu să bată la uşă şi să)şi is1ră/ească treaba2 'crâşni din din3i şi bubui nerăbdător în uşă2 Glasurile se o1riră dintr)odată şi (e!al a5işă un !âmbet larg. necon/ingător de 1rietenos2 'ă încea1ă torturaL "şa se dădu în lături2 @intr)un anume moti/. ar3ăgoasă şi necio1lită. mai bună decât o ser/itoare2 In 1lus. albi şi strălucitori2 Furia lui (e!al se to1ea cu re1e!iciune2 %u cât o 1ri/ea. îl /oi a/ea 1e 1rietenul tău.

greu de desluşit2 Probabil că era acelaşi gen de 1ri/ire 1e care o a/ea (e!al când eHamina un cal 1e care inten3iona să)l cum1ere: 1rudent. dar mi s)a s1us că mintea î3i e c0iar mai ascu3ită decât sabia2 într)o asemenea măsură. !ise ea2 Gura lui (e!al se desc0ise uşor. dar. care se încrunta la el şi 1ărea oarecum încurcat2 &)ar 5i de5el nimerit să s1ună că nu a/usese 0abar de eHisten3a ei 1ână în diminea3a aceea2 'e strădui să 5ormule!e un răs1uns cât de cât amu!ant. se 1are2 (e!al era a1roa1e sigur că asta 5usese un 5el de insultă. este eHcelent2 Pu3in cam târ!iu. ceea ce. bâigui el2 Lu1t ni3eluş cu sabia2 (alnic2 @e)a dre1tul îngro!itor2 ) Rsta e omul 1otri/it sau îl am aici 1e grădinarN II cercetă cu o eH1resie ciudată. ceea ce iarăşi e bine2 %instit. însă nu rosti nimic2 Mintea îi era o 1agină albă2 ) rebuie să 5ii că1itanul Lut0ar2 )Ră222 ) Eu sunt sora lui %ollem. ceea ce e recon5ortant2 Ki teribil de măgulitor cu mine. Ardee2 'e lo/i 1este 5runte2 @ar sunt aşa de idioată2 %ollem trebuie să)3i 5i 1o/estit totul des1re mine2 Ktiu că /oi doi sunte3i buni 1rieteni2 (e!al îi aruncă o 1ri/ire stânjenită maiorului. aşa că desc0ise gura şi se lăsă în /oia norocului2 ) îmi 1are rău dacă 1ar năucit. aşa că2era 1regătit să ierte o mul3ime de lucruri2 Femeile 1e care le cunoştea s1uneau arareori ce/a iste3. căci mintea ta e mult 1rea 1ericuloasă2 îl 1ri/i aşte1tând2 ăcere2 ) Păi. de 5a1t. dar nu)i trecu nimic 1rin minte2 Ardee îl a1ucă de cot şi îl conduse în cameră. cercetător. ceea ce e bine2 $arecum amu!ant. dar îi 1lăcea s)o 1ri/ească. ca 1rin 5or3a obişnuin3ei. la urma urmei. dar era 1rea ocu1at să încerce să se gândească la ce/a s1iritual ca să)i acorde 1rea mare aten3ie2 Ktia că trebuia să /orbească acum sau să)şi 1etreacă !iua întreagă într)o tăcere sting0eritoare. concentrat şi 1u3in dis1re3uitor2 Până şi grădinarii au uni5orme s1lendide. mai cu seamă cele care arătau bine2 #ănuia că erau instruite să .) #ună. dar maiorul \est e un bărbat atât de neatrăgător2 %um să mă 5i aşte1tat la o soră atât de 5rumoasăN \est i!bucni într)un râs s5orăitor2 'ora lui ridică o s1rânceană şi socoti 1e degete: ) "şor jignitor cu 5ratele meu. /orbind în tot acest tim12 ) Ktiu că eşti un mare duelist. desigur. a meritat aşte1tarea2 îl 1ri/i 1e (e!al în oc0i2 ')ar 1utea ca du1ă) amia!a să nu 5ie o 1ierdere totală2 (e!al nu era sigur că)i 1lăcea acea ultimă remarcă şi nu era sigur nici că)i 1lăcea 5elul cum se uita la el. încât î3i 5oloseşti doar sabia îm1otri/a 1rietenilor.

ce/a de băut. !ise ea. dar 1ărea inutil să comente!e2 &u era sora lui. să clatine din ca1 şi să asculte în tim1 ce bărba3ii se ocu1au de /orbit2 In genere. dar iste3imea îi şedea bine surorii lui \est şi 5ata reuşise mai mult decât să)i stârnească curio!itatea2 Grasă şi ar3ăgoasă nu mai erau 1e listă. dar \est se uita la sora lui2 ) Asta ar 1ărea să îngăduie în 1rinci1iu orice. nu)i aşaN @oar222 noncon5ormişti2 înce1ea să creadă că acea du1ă)amia!ă. e su1eriorul meu şi 5acem scrimă îm1reună2 %reierul înce1ea să)i 5unc3ione!e din nou2 @ar. eşti 5oarte amabilă2 @a. oamenii 5rumoşi nu sunt niciodată necio1li3i. îşi s1use (e!al şi. de 5a1t222 ştii asta deja2 Ea îi !âmbi larg2 ) @esigur. în tim1 ce îng0i3ea şi îşi /ărsă o 1arte din /in 1e 0aină2 ) @umne!eule. !ise el. ce/a de băut. bineN %omentariul 1ărea să 3intească s1re (e!al. bine. în 1ri/in3a asta nu 1utea 5i nicio îndoială2 %ât des1re necio1lită. dar gu/ernanta mea a sus3inut întotdeauna că tinerilor trebuie să li se acorde 1or3ia lor de con/ersa3ie2 (e!al i!bucni într)o tuse di!gra3ioasă. că1itane. în tim1 ce uşa se înc0ise cu un clic2 ) 4rei să bei ce/aN întrebă Ardee. dar 1e urmă se 1omeni cu ambele mâini ocu1ate2 %ând ea înce1u să)l tam1one!e 1e 1ie1t cu . 1ărea că)i li1seşte siguran3a obişnuită2 ) @a. ar 1utea să nu 5ie o 1ierdere totală2 \est se îndre1tă către uşă2 ) 'e 1are că trebuie să /ă las 1e /oi doi să râde3i unul de altul2 Lordul Mareşal #urr mă aştea1tă2 &u 5ace nimic ce n)aş 5ace eu. 1rin!ând 1ri/irea lui (e!al2 Era uluit să simtă cum roşeşte ca o 5eti3ă2 uşi şi îşi îndre1tă 1ri/irea s1re 1anto5i2 \est îşi dădu oc0ii 1este ca12 ) Indurare. bine. eHact ceea ce îi trebuia ca să)şi calme!e ner/ii2 Ea îi întinse 1a0arul şi turnă un altul 1entru sine2 (e!al se întrebă dacă se cu/enea ca o domnişoară să bea la ora asta. de unde îl cunoşti 1e 5ratele meuN ) Ei. era de acord cu acel mod de a 5ace lucrurile. ia)l 1e acesta o cli1ă2 Ardee îi dădu 1a0arul ei şi (e!al îl luă 5ără să se gândească. aşa cum s1usese ea.!âmbească. turnând deja /in într)un 1a0ar2 'ingur cu o tânără 5rumoasă2 &icidecum o eH1erien3ă nouă. mul3umesc. ei. în de5initi/2 ) '1une)mi. !ise el2 ) Qine. totuşi.

nede) 1rinsă cu manierele elegante. în s1ateN Ardee 5ăcu semn cu ca1ul către !idul im1unător care des1ăr3ea cartierul general al armatelor "niunii de restul Agriontului2 ) %0iar aşa2 Acolo îşi au birourile Lor!ii Mareşali2 Ki sunt ca!ărmi acolo şi armurării şi. da. dacă ea n)ar 5i 5ost atât de al naibii de 5rumoasă2 'e întreba dacă ea îşi dădea seama ce 1ri/elişte minunată îi o5erea în josul bustului roc0iei. absent şi îşi scăr1ină bărbia. cum ar 5i 1ututN Era 1ur şi sim1lu nouă aici. dar lumea îi 1ri/ea2 ) Ardee222 s1use el2 ) Aşadar. în tim1 ce tra/ersau s1a3ioasa Pia3ă a Mareşalilor. în orice ca!2 Fata îi luă 1a0arele. îl goli 1e al ei re1ede. s1oro/ăind nesting0erită2 Era asaltat de un 1oto1 de lo/ituri con/ersa3ionale şi. desigur2 @im1otri/ă. nu)i aşaN Ii 1lace atât de mult să 5ie misterios şi 1reocu1at2 Ardee mimă un !âmbet 1alid. cu o smucitură eHersată a ca1ului şi le a!/ârli 1e masă2 MergemN ) @a. Ardee222 Ea se uita lung. deşi gestul i se 1ărea cam îndră!ne32 'incer /orbind. !ise ea.o batistă albă. a1ărarea lui (e!al era slabă2 Para cu dis1erare. desigur2 $02 Ki (e!al îi o5eri bra3ul2 Ea îl conduse a5ară. să)l 3ină de bra3 într)un 5el c0iar atât de intim2 &u că (e!al ar 5i a/ut ce/a îm1otri/ă. ar 5i 1utut 1rotesta. dar. 5ratele meu trebuie să 5ie 1e unde/a 1e acolo2 E un oştean destul de renumit. cu oc0ii lui se/eri 5iHa3i asu1ra 1anoramei2 . acum e mai bine. însă înce1ea să se întrebe dacă 5ata ar trebui să stea c0iar atât de a1roa1e de el. la statuia magni5ică a lui :arod cel Mare. aşa cum subliniase mareşalul 4aru! mai de/reme. în sus. gânditoare. însă Ardee sări să)l sal/e!e2 ) Aşadar. a/ea 1urtările neşle5uite ale unei 5ete de la 3ară şi aşa mai de1arte222 5rumoasă 1ri/elişte. 1e coridor şi 1e scări în jos. deşi tam1onatul nu 1ărea să 5i sc0imbat cu nimic lucrurile2 &u în 1ri/in3a uni5ormei sale. 5ireşte că nu. da2 Maiorul \est e 5oarte res1ectat aici222 ) @ar 1oate 5i atât de 1licticos. însă abia reuşea să strecoare câte un cu/ânt2 Era ca şi cum Ardee era cea care trăise acolo de ani de !ile şi (e!al cel care era 3ărănoiul din 1ro/incie2 ) Palatele Mar3iale sunt acolo. totuşi. nu 1utu să 1roteste!e. aceasta trebuie să 5ie Aleea Regelui2 ) Ră. 1resu1un2 Primul care a trecut !idul la "lrioc0 şi aşa mai de1arte2 ) Păi. ă222 Glasul i se stinse2 &u 1rea mai găsea altce/a de s1us. întocmai cum ar 5i 5ăcut 5ratele ei2 II 1rinsese 1er5ect şi (e!al i!bucni în râs. asta nu 1utea 5i tăgăduit2 ) Aşa.

înainte să eHiste o "niune. în Englia. întâiul dintre MagiN ) @a. 1ri/indu)l în oc0i cu toată sinceritatea: . nu)i aşaN ) Ră222 1resu1un că au 5ost /remuri serioase. dar nu ştiam că222 ) Au cu to3ii o în5ă3işare atât de serioasă. le este inter!is să glăsuiască altminteri decât în misiune regală2 ) Fedor /an :aden a 5ost 1e corabia noastră când am /enit încoace2 E un %a/aler 4estitor2 Am stat de /orbă ore în şir2 (e!al încercă 5ără succes să)şi ascundă uluirea2 Am /orbit des1re Adua. încercând cu dis1erare să)şi stă1ânească glasul. a 5ost cel mai de nădejde s5etnic al lui :arod2 Ardee222 ) E ade/ărat că şi acum i se 1ăstrea!ă un loc liber în %onsiliul înc0isN (e!al 5u luat 1e ne1regătite2 ) Au!isem că eHistă acolo un scaun gol. scânci (e!al. da2 In /remurile întunecate. îmbujorată de emo3ie. această 1ărere 1are a 5i larg îm1ărtăşită2 ) @ar nu şi de tine. des1re "niune. călare 1e un uriaş cal îns1umat. ea re5u!ă să se clintească2 Animalul trecu în goană. des1re 5amilia lui2 %0iar a 1omenit şi numele tău2 (e!al nu reuşi nici de această dată să 1ară nonşalant2 în legătură cu aşte1tatul urnir2 Ardee se a1lecă şi mai a1roa1e de el2 Fedor era de 1ărere că #remer dan Gorst te /a tăia în bucă3i2 (e!al tuşi gâtuit. toată lumea ştie2 Ardee. s1erL )Ră222 Fata se o1ri şi)l luă de mână. !âmbind necon/ingător2 "n %a/aler 4estitor nă/ăli în josul aleii. altminteri deloc s1eriată de 1ericolul 1e lângă care trecuse2 ) "n %a/aler 4estitorN întrebă ea.) :arod cel MareN întrebă ea2 ) Ră. gândi (e!al. dar îşi re/eni re1ede: ) @in ne5ericire. răs1unse el. asta ştie deja. ast5el. a lu1tat să aducă laolaltă %ele rei Regate2 A 5ost întâiul Mare Rege2 Idiotule. @agosBa şi \est) 1ort2 'unt îm1uternici3i să /orbească cu glasul regelui şi. la câ3i/a centimetri de Ardee. luându)l iarăşi de bra3 şi conducându)l 1e @rumul Regelui2 ) @a. cred că 5ratele tău n)ar222 ) Iar acesta este #a9a!. destul de a1roa1e ca ra5ala să su5le 1ărul 5etei în 5a3a lui (e!al2 Ea se întoarse s1re el. cu soarele scânteind 1e ari1ile aurii ale coi5ului2 'ecretarii se îm1răştiară să)l lase să treacă şi (e!al încercă s)o înde1ărte!e cu blânde3e 1e Ardee din calea lui2 '1re consternarea lui. %a/alerii 4estitori au o res1onsabilitate im1ortantă2 Ei duc mesaje de la rege în orice col3 al "niunii2 Inima încetase să)i bubuie2 %0iar şi dincolo de Marea %ercului.

murmură ea2 'ălbatici. este2 ) &u intră nimeni acoloN ) &imeni2 @e când mă ştiu eu. noi. bine. indi5erent ce se s1une2 Fratele meu /orbeşte laudati/ des1re tine şi el e un om !gârcit cu elogiile2 ) Ră222 bâigui (e!al2 @egetele îl 5urnicau în mod 1lăcut2 $c0ii ei erau mari şi întuneca3i şi (e!al se 1omeni în mare 1enurie de cu/inte2 Ardee a/ea un 5el de a)şi muşca bu!a de jos care îi 5ăcea gândurile să rătăcească2 $ bu!ă 5rumoasă. trăise într)o dulce ignoran3ă în 1ri/in3a situa3iei 1olitice. că!nindu)se să)şi amintească numele şi a1oi cu uşurare: acestui #ert0od i)ar 1rinde bine o muştruluială2 ) 'e !ice că are două!eci de mii de oameni ai &ordului sub stindardul său2 Ardeen se a1lecă s1re el: barbari. acesta este 1arcul. dar un asemenea răs1uns n)ar 5i 5ost 1otri/it2 ) Ei. !ise el. a/ând oameni ca tine şi ca 5ratele meu. î3i mul3umesc2 (e!al a5işă un !âmbet 1rostesc2 ) Aşadar. nu a/em de ce să ne 5acem griji2 A1oi Ardee se întoarse şi se înde1ărtă 1e alee2 (e!al 5u din nou ne/oit să grăbească 1asul ca s)o ajungă din urmă2 ) Iar aceea este %asa %reatoruluiN Ardee 5ăcu semn cu ca1ul către conturul 5ioros al imensului turn2 ) Păi. şo1ti ea2 Am au!it că îşi ju1oaie 1ri!onierii de /ii2 (e!al considera că aceasta nu era tocmai o con/ersa3ie 1otri/ită 1entru o domnişoară2 ) Ardee222 înce1u el2 ) @ar sunt sigură că. cred că de aceea a /rut să /in aici2 %red că)şi 5ace 1rea multe griji2 u ce cre!i. bine. cărnoasă2 &u s)ar 5i su1ărat s)o mol5ăie ni3el şi el2 Ei. că1itane Lut0arN Până acum câte/a ore. %asa %reatorului era mereu acolo2 Locul e !ă/orât.) 'unt sigură că ai să)l în/ingi. întor) cându)se să admire 1ri/eliştea /erde2 E c0iar mai 5rumos decât mi)am înc0i1uit2 ) Ră222 da2 ) %e minunat este să 5ii în mie!ul lucrurilor2 Am 1etrecut atât de mult din /ia3a mea la margine2 rebuie că aici se iau multe deci!ii im1ortante. 5emeile. în orice ca!2 Podul e 3inut sub lacăt2 (e!al se încruntă către turn2 Acum 1ărea ciudat că nu se gândise niciodată la asta2 răind în Agriont. să ne a1ere. eHistă mul3i oameni im1ortan3i2 Ardee îşi lăsă mâna să treacă 1rin 5run!işul unei sălcii de lângă drum2 %ollern e îngrijorat că în &ord s)ar 1utea să 5ie ră!boi2 îşi 5ăcea griji 1entru siguran3a mea. !ise Ardee. da. cred2 .

înainte să 5ie /ă!u3i. de ce nu e doborâtă uşa 1ur şi sim1luN (e!al găsea că îi e îngro!itor de di5icil să se concentre!e. ne)am cunoscut. dacă era 1osibil ca ea să 5lirte!e cu el2 &u. n)o arătă2 ) %0iar aşa2 &u cred că o cunosc 1e 1rietena ta2 ) &u2 Este222 ) @e 5a1t. că1itane Lut0ar. ce 1lăcereL Mă sur1rinde că 4aru! 3i)a dat drumul atât de de/reme2 Probabil că s)a mai înmuiat. dar ea se o1use cu gra3ie şi 1orni direct către târşâitul inc0i!itor2 %a1ul îi 3âşni în sus când se a1ro1iară şi oc0ii îi scli1iră. întin!ându)i mâna inc0i!itorului2 Ardee \est2 '1rânceana lui GloBta se ridică2 . era 5oarte a1roa1e2 @e)ar 5i doar ce/a mai 1u3in atrăgătoare sau ce/a mai 1u3in sigură 1e sine2 @e)ar 5i ce/a mai 1u3in222 sora lui \est2 (e!al tuşi şi îşi întoarse 1ri/irea în josul aleii. dar nimeni 1e care să)l recunoască. sigur că nuL &u era obişnuită cu oraşul. recunoscându)*2 Inima lui (e!al se o1ri în loc2 Acum nu mai a/ea cum să)l ocolească2 )Ei. se îndre1ta şc0io1ătând către ei. 1e de altă 1arte. 1re3 de o cli1ă. cu /ârsta2 ) Lordul Mareşal este şi acum cât de 1oate de 1reten3iosL se o3ărî (e!al2 ) '1er că 1racticienii mei nu te)au stânjenit aseară2 Inc0i!itorul clătină mâ0nit din ca12 &)au maniere2 Pic de maniere2 @ar sunt cei mai buni în ceea ce 5acL (ur. târşâindu)se 1u3in 1rea a1roa1e şi strângându)i mâna. 5iecare în 5elul lui2 în glasul lui (e!al ră!bătu ce/a mai multă ostilitate decât a/usese de gând2 @acă GloBta era o5ensat. încotoşmănată într)o !i atât de însorită. dar nu se uita nimeni2 &u)i aşa că e ciudat că nu intră nimeni acoloN &u)i aşa că e un misterN A1roa1e că îi sim3ea răsu5larea 1e gât2 4reau să !ic. s1re marea sur1rindere a lui (e!al.) Mă/orâtN Ardee se a1ro1ie 5oarte mult de el2 (e!al 1ri/i cu ner/o!itate îm1rejur. !ise GloBta cu căldură. s1rijinindu)se cu 1utere de un toiag2 Era îndoit de s1ate şi tresărea la 5iecare 1as. atâta tot2 Purtările neşle5uite ale unei 5ete de la 3ară222 dar. s1use Ardee. îns1ăimântătoare şi sen!uală deo1otri/ă. iar drume3ii care mergau mai re1ede îl ocoleau cu grijă2 (e!al încercă s)o îndre1te 1e Ardee în altă direc3ie. nu. s1erând !adarnic să)şi mute gândurile2 @oar câ3i/a oameni se de1lasau de)a lungul drumului. dacă nu cum/a222 4raja lui Ardee se risi1i dintr)odată şi (e!al sim3i 5iori de g0ea3ă 1e 1iele2 $ siluetă gârbo/ită. regele nu are doi slujitori mai buni2 ) Presu1un că îl slujim cu to3ii 1e rege. cu ea atât de a1roa1e2 'e întrebă.

'and2 Ardee 1ărea dintr)odată 5oarte tristă2 oată 5amilia mea a 5ost eHtrem de îngrijorată2 Am s1erat şi am tot s1erat că te /ei întoarce tea5ăr2 (e!al !ări un s1asm trecând 1este 5a3a lui GloBta2 A1oi. cu 1iciorul stâng 0ârşâind în 1ietriş2 Ardee se încruntă s1re s1atele lui strâmb. răs1unse GloBta2 ) Eşti sc0imbat şi tu. râse ea2 (e!al se sim3ea îngro!itor de stânjenit2 ) Păi222 da. ro!2 La 1ri!onierul cu sacul 1e ca12 %u to3ii îl slujim 1e rege în 5elul nostru2 %0iar aşa2 resări in/oluntar2 ) El şi 5ratele meu erau c0iar a1ro1ia3i2 A /enit să stea la noi într)o /ară2 Familia mea era atât de mândră să)l 1rimească încât era stânjenitor2 $bişnuia să se lu1te cu 5ratele meu în 5iecare !i şi câştiga mereu2 Felul în care se mişca era un ade/ărat s1ectacol2 'and dan GloBta2 A 5ost cea mai strălucitoare stea de 1e cer2 Ardee îşi 5lutură din nou jumătatea de !âmbet cunoscător2 Ki acum aud că eşti tu2 ) Ră222 5ăcu (e!al. o dată de către 5iecare dintre cei doi 5ra3i2 . dar datoria mă c0eamă2 Le o5eri încă un !âmbet insu1ortabil. iar ea îi 3inea 1ri/irea. să)i sărute mâna2 (e!al îi /ă!u gura strâmbându)se când se îndre1tă. şc0io1ătând2 ) E atât de trist. nu)i aşaN @ar. dar rânjetul ştirb re/eni curând2 'ora lui %ollem \estL @ar eşti atât de sc0imbată2 ) In bine. 1e urmă se înde1ărtă şc0io1ătând. cu oc0iul stâng !bătându)se uşor. nădăjduiesc. cu un nod de teamă în gâtlej2 &u era ca!ul să se s1erie de acest sc0ilod. neintimidată.) &uL 'e a1lecă 3ea1ăn. într)ade/ăr. la acei oc0i înguşti. ne5iind sigur dacă îl lăuda sau îşi bătea joc de el2 &u 1utea scă1a de sentimentul că 5usese în/ins de două ori în !iua aceea. murmură ea2 ) %eN bolborosi (e!al2 'e gândea la acel mare ticălos alb de 1e stradă. îşi dorea să se mai a5le încă la antrenamentul de scrimă2 GloBta se uita lung la Ardee. cum/a. cu oc0ii reci ca o moarte lentă2 (e!al îşi coborî 1ri/irea s1re ci!me. când am au!it că ai 5ost rănit222 %um te sim3iN Inc0i!itorul aruncă o 1ri/ire către (e!al. cu oc0ii 1lini de tăcută îngrijorare2 ) 'unt bine2 Atât cât e de aşte1tat2 EH1resia lui de/enise 5oarte ciudată2 (e!al se sim3ea mai sting0erit ca oricând2 Mul3umesc că m)ai întrebat2 Mău2 &imeni n)o 5ace /reodată2 'e lăsă o tăcere stânjenitoare2 Inc0i!itorul îşi întinse gâtul într)o 1arte şi 1e urmă se au!i un 1ocnet 1uternic2 ) A0L 5ăcu el2 Aşa2 Mi)a 5ăcut 1lăcere să /ă re/ăd. 1e amândoi. în tim1 ce GloBta se înde1ărta încet.

colonele. ridicând s1re el o 1ri/ire adoratoare. în 5elul nostru. iar oamenii se înclinau cu res1ect şi se dădeau la o 1arte din calea lui2 Pe cei mai mul3i îi ignora. gra3ioasă 1lecăciune2 "ralele se în!eciră2 ) $. trăgând)o în bra3ele sale şi sărutând)o în5ocat2 Mul3imea era în delir2 %ând GloBta se smulse din îmbră3işare. cu un !âmbet drăgălaş2 ) %eN Mul3imea amu3ise. încântată. ea gâ5âia. !ise ea. dar GloBta era 1rea iute 1entru el2 'abia lui lo/i cu /ite!a 5ulgerului. de 5a1t. cu sângele 3âş) nindu)i din gât2 Mul3imea îşi răcni a1recierea şi GloBta le o5eri o adâncă. 5ir)ar a naibii. nu2 $. că are tru1ul c0ircit sub 1ături şi 5a3a cu5undată în 1ernă2 întreaga 1arte stângă îi era inertă2 #ătaia în uşă răsună mai 1uternic decât înainte2 ) A0iZectoluL /eni de dincolo răgetul gânga/ al lui Frost2 . murmură Ardee. în5igându)se direct în beregata ironicului idiot2 'ângele îm1roşcă 5a3a lui Ardee \est2 Fata bătu din 1alme. ceN mârâi el. 1e cei mai im1ortan3i îi onora cu un !âmbet strălucitor2 Pu3inii norocoşi îi întorceau radioşi !âmbetul. cu bu!ele uşor de1ărtate2 ) AbiZectolu /ă /ea. că sora îl bătuse cel mai rău2 RI "AL"L @E @IMI&EA(R Era o !i senină de /ară şi 1arcul era 1lin 1ână la re5u! de 1etrecăre3i nostimi2 %olonelul GloBta se îndre1ta 3an3oş şi 0otărât către o întâlnire de mare im1ortan3ă. cu oc0ii ei mari şi întuneca3i. n)ar trebui. întin!ând mâna du1ă sabie. şi 1artea stângă a tru1ului îi amor3ea2 Ardee îl atinse cu tandre3e 1e obra!2 ) A0iZectoluL strigă ea2 'e au!i o bătaie 1uternică în uşă2 $c0ii lui GloBta se desc0iseră brusc2 "nde suntN %ine suntN $. încânta3i să 5ie remarca3i2 ) #ănuiesc că îl slujim cu to3ii 1e rege. uitându)se la GloBta cu oc0i strălucitori2 Lut0ar 1ărea sur1rins să 5ie ucis2 ) :aL %0iar aşaL !ise GloBta cu un !âmbet2 %ă1itanul se 1răbuşi cu 5a3a în jos. în tim1 ce GloBta îi lingea sângele de 1e obra!2 ) &)ar trebui. da2 îşi dădu seama numaidecât că dormise 1rost. scânci că1itanul Lut0ar.îşi imagina.

se îm1inse în 1icioare2 'trăbătu şontâc încă1erea. nătărău bătrânN Ki când cre!i tu că am 5ost bine ultima datăN ) &u. acum. du1ă care aşte1tă. lasă)mă un minut. dar atunci cum aş 1utea dormiN ) %red că mă 1ot descurca. domnuleN GloBta strâmbă din nas din 1ricina mirosului. cu bra3ele tremurând. şi încercă să se întoarcă 1e s1ate2 îşi încleştă 1um)nul. când îşi ridică tru1ul din 1at şi se aşe!ă 1e scaunul de alături2 Grotescul lui 1icior stâng. cu toată 1artea stângă 1ulsând de mama 5ocului2 "nde e bătrânul idiotN #arnamL răcni el din to3i bojocii2 ) 'unte3i bine. acum. a1oi regretă imediat2 &ărod. şuieră GloBta. inutilă bucată de carne2 @e ce nu mi l)au tăiat 1ur şi sim1luN @e ce nu mi)l tai euN @ar ştia de ce2 A/ând încă 1iciorul. cel mai mare săbier 1e care . 5ir)ar să 5ieL Am murdărit 1atulL ) Am 5iert a1ă 1entru baie. cu răsu5larea întretăiată din cau!a e5ortului. cu limba li1ită de gingiile goale. a1oi îşi a1ucă bastonul şi încet. nărod2 @urerea i se 5urişă 1e s1ate în sus. îşi mişcă bra3ul dre1t. cu o ură 5ierbinte2 '1urcăciune oribilă2 Re/oltătoare. cu un sunet în5undat. domnule2 4ă 1ute3i ridicaN Frost mai 5usese ne/oit o dată să s1argă uşa2 Poate că ar trebui s)o las desc0isă toată noa1tea. a1oi. !/âcnea. s1ri) jinindu)se de 1erete ca să)şi men3ină ec0ilibrul. 5oarte încet. şi trase uşa în lături2 #arnam stătea de cealaltă 1arte. 1utea să se 1re5acă măcar că e 1e jumătate bărbat2 îşi i!bi coa1sa o5ilită cu 1umnul. 0ai. gâ5âind. la naibaL Paşii grei ai albinosului se înde1ărtară. 5ără degete. când în 1iciorul stâng 1orniră 5urnicăturile2 Măcar de)ar rămâne amor3it. gata să)l 1rindă2 %e in5amie2 'ă te gândeşti că eu. blestematul2 @ar durerea îl cu1rindea re1ede acum2 otodată. înce1ea să 1ercea1ă un miros ne1lăcut2 La naiba2 Iar am 5ăcut 1e mine2 ) #arnamL urlă GloBta. a1roa1e alunecând 1ână la jumătatea distan3ei. aşa că de ce să mă c0inuiN ) Pute3i ajunge la uşă. 1rudent. 'and dan GloBta. să nu ne certăm2 înce1u să 5rece cu blânde3e carnea !drobită2 'untem lega3i unul de altul. durerea îi stră5ulgeră gâtlejul2 A. ce/a mai intensă ca înainte şi s1orind cu 5iecare secundă2 :ai. dar redresându)se cu un s1asm mistuitor2 întoarse c0eia în broască. cu bra3ele des5ăcute. nimic nu 1une mintea în mişcare mai bine decât 1rimul s1asm al !ilei2 ) Am 1rice1utL !ise el cu glas răguşit. domnuleN se au!i glasul ser/itorului din s1atele uşii2 #ineN #ine. agoni!ant. încă im1osibil de controlat2 GloBta coborî s1re el o 1ri/ire mânioasă.%ând GloBta încercă să ridice ca1ul de 1e 1ernă. de)a lungul coridorului2 GloBta rămase nemişcat 1re3 de o cli1ă.

cu tru1ul mătă0ălos îndesat într)un scaun scund. când ai terci cu miereLP $c0ii ro! nu cli1iră2 E un cântecel 1entru co1ii2 Mama mea obişnuia să mi)l cânte2 @ar n)a reuşit niciodată să mă 5acă să mănânc lăturile astea2 @ar acum ) şi /ârî lingura mai adânc. a1oi. decât drumul 1ână la baie. ca să) mi 1ot s1ăla ra0atul2 rebuie că acum se 1ră1ădesc de râs to3i acei neg0iobi 1e care i)am bătut. 1ână când 5u cu5undat 1ână la gât2 ) A0002 GloBta de!/ălui un !âmbet ştirb2 Fierbinte ca 5orja %reatorului. e 5ierbinte2 #ătrânul ser/itor îl ajută să)şi /âre şi celălalt 1icior şi. lângă 1erete2 GloBta se lăsă în celălalt scaun şi adulmecă terciul aburind din castronul în care era în5i1tă oblic o lingură de lemn. dacă nu m) ar durea atât de tare2 @ar îşi ridică greutatea de 1e 1iciorul stâng şi îşi 1use bra3ul 1e du1ă umărul lui #arnam. întocmai cum îmi 1lace2 %ăldura îi 1ătrundea acum în 1icior şi durerea ceda2 &u dis1are2 &u dis1are niciodată2 @ar e mai bine2 %u mult mai bine2 GloBta înce1u să se simtă a1roa1e gata să în5runte o nouă !i2 rebuie să în/e3i să iubeşti lucrurile mărunte ale /ie3ii2 %um ar 5io baie 5ierbinte2 rebuie să iubeşti lucrurile mărunte.l)a /ă!ut /reodată "niunea. 5ără ca măcar să atingă marginea2 'tomacul îi c0iorăia şi gura înce1u să)i sali/e!e îngro!itor2 %e mai. aşa cum sunt acum2 @ar ăsta)i g0inionul meu. nu)i aşaN &u te 1o3i întoarce2 &iciodată2 GloBta sim3ea căldura des5ătătoare a aburului 1e 1ielea li1icioasă2 %u #arnam s1rijinindu)l de bra3e. în micu3a su5ragerie. când nu mai ai nimic altce/a2 Practicianul Frost îl aşte1ta jos. aşa cum am 5ost când/a. 1iciorul nu s)a de!mor3it încă2 'ăltară şi se îm1leticiră în josul coridorului. #arnam. dacă)şi mai amintesc de mine2 Aş râde şi eu. toate sim1tomele unei sen!a3ii de grea3ă eHtremă2 ) "raL strigă GloBta2 Iarăşi terciL Aruncă o 1ri/ire către 1racticianul neclintit2 O erci cu miere. !ise GloBta. totu)i o 1lăcere. delicios <îng0i3ind cu noduri încă 1u3in= şi iată argumentul decisi/ <râ) gâind uşor la următoarea îng0i3itură=: nu e ne/oie să mesteci2 îm1inse la o 1arte strac0ina a1roa1e 1lină şi aruncă lingura . mai bun ca orice)a/ere. nu mă mai satur de el2 Frost îl 1ri/ea 5iH2 'ănătos. 5ără să 1roteste!e2 La ce bun. ridică încet 1iciorul dre1t şi îl aşe!ă cu grijă în a1ă2 La naiba. îl cobori ca 1e un co1il. trebuie să 5iu cărat la baie de un bătrân. în de5initi/N &)am de ce să nu)mi 5ac /ia3a mai uşoară2 Atât cât 1oate 5u GloBta trase adânc aer în 1ie1t2 ) Ai grijă. luându)l de subsuori. 1u3in 1rea îngust 1entru amândoi2 'ala de baie 1ărea la un Bilometru de1ărtare2 'au mai mult2 Aş 1re5era sâ străbat o sută de Bilometri. /ârându)şi 1e gât o lingură de terci dulce şi luând o alta.

redându)i o 5ărâmă de /ia3ă2 @e ce trebuie să 5ie atât de susN se întreba în tim1 ce îşi târşâia 1icioarele 1e 0olurile întunecoase şi 1e scările şer1uitoare ale labirinticei clădiri2 %ând ajunse în anticameră. se o1rea şi gâ5âia. atât de neclinti3i şi de mo0orâ3i de 1arcă ar 5i 5ăcut 1arte din decor2 ) 'unte3i aşte1tatN întrebă secretarul. cu glas ascu3it2 Ktii cine sunt. nu)i aşaN ) @esigur. cre!i că am urcat şc0io1ătând tocmai 1ână aici ca să)3i admir biroulN 'ecretarul îl 1ri/i în josul nasului2 Era un tânăr 1alid. şi crede că 1oate să)şi dea aere cu m ine2 . Practician Frost. 1entru ca oamenii să de/ină agita3i aşte1tând să intre. nu)i aşaN Albinosul încu/iin3ă2 Ki ce)ar 1utea să dorească ilustrul nostru conducător de la unul ca mine. coridoarele erau ticsite de oameni2 Practicieni. ce cre!iN "meri ridica3i2 :mmm2 GloBta îşi linse resturile de terci de 1e gingiile goale2 Pare bine dis1us. asuda şi înjura.du1ă ea2 Mmmm. mormăi el2 "n mic dejun gustos î3i 5ace !iua 5rumoasă. cu ca1ul seme32 $ri de câte ori sim3ea că e singur. Ar0ilecto) rul mă /rea din nou. cu mâna stângă c0inuită de dureri 1e mânerul bastonului2 'ecretarul Ar0ilectorului îl eHamină cu sus1iciune din s1atele unui birou mare şi întunecat. domnule. îndre1) tându)se s1re uşă2 Aşa să 5ieN #iroul Ar0ilectorului se a5la la ultimul etaj al %asei întrebărilor şi era cale lungă 1ână sus2 Mai rău. ră0ă3el în5umurat2 ) @esigurL se răsti GloBta. ştii cum/aN Al3i umeri ridica3i2 :aide. murmură ser/itorul. nu)mi s1une totul deodată. domnuleN ) %ategoric2 $ bucată mare de carne în sânge şi un măr crocant2 'e uită s1re Practicianul Frost2 îmi 1lăceau merele când eram co1il2 @e câte ori am 5ăcut gluma astaN Frost îl 1ri/ea im1asibil: oc0ii nu)i râdeau deloc2 GloBta se întoarse s1re #arnam şi bătrânul a5işă un !âmbet obosit2 $. GloBta şc0io1ăta 1e lângă ei !âmbind. bine. 0aide. nu găseştiN Era ca şi cum s)ar 5i uitat la /in 1erete alb. con3o1işti. îşi 5reca şi îşi 1lesnea 1iciorul. iar doi 1racticieni uriaşi 5lancau imensele uşi duble de la intrarea în birou. era e1ui!at şi su5la greu. cu o c0ică de 1ăr galben2 Al cincilea 5iu um5lat în 1ene al /reunui nobil mărunt cu şale 0i1er) acti/e. mişunând ca 5urnicile 1rintr)un morman a5ânat de bălegar2 $ri de câte ori le sim3ea 1ri/irile asu1ra lui. inc0i!itori. sus1ină GloBta2 $mul trebuie să s1ere. c0i1eş. care ocu1a jumătate din încă1ere2 In 5a3a lui erau am1lasate câte/a scaune. nu 1ot să te urmăresc2 ăcere2 #arnam intră în cameră şi luă castronul2 ) Mai dori3i altce/a. dar 5ără toată emo3ia 1e care acesta 3i)o 1utea 1ricinui2 Aşadar.

) Ki numele dumnea/oastră esteN întrebă el. cu un rânjet batjocoritor2 GloBta era la ca1ătul răbdării. du1ă urcuş2 I!bi cu bastonul în tăblia biroului şi secretarul 5u cât 1e ce să sară din scaun2 ) %e eşti. un idiot a5urisitN %â3i inc0i!itori sc0ilo!i cunoştiN ) R222 5ăcu secretarul. cu gura tremurând ner/os2 ) RN RN Rsta e un numărN 4orbeşteL ) Păi. eu222 ) 'unt GloBta. imbeciluleL Inc0i!itorul GloBtaL ) @a. domnule. eu222 ) Mişcă)3i 5undul gras din scaun. nătărăuleL &u mă 5ace să aşte1tL 'ecretarul sări. se re1e!i s1re uşi. îm1inse în lături una dintre ele şi se dădu la o 1arte res1ectuos2 Aşa mai merge. mârâi GloBta. târşâindu)se du1ă el2 Ridică 1ri/irea către 1racticieni. când trecu şontâc 1e lângă ei2 Era a1roa1e sigur că unul a/ea un uşor !âmbet 1e 5a3ă2 încă1erea nu era deloc sc0imbată de când o /i!itase ultima oară. cu şase ani în urmă2 Era un s1a3iu circular. ca/ernos. cu c0i1uri de garguie gra/ate 1e ta/anul boltit. cu singura 5ereastră imensă o5erind o 1ri/elişte s1ectaculoasă s1re turlele "ni/ersită3ii. s1re o imensă 1or3iune din !idul îm1rejmuitor al Agriontului şi s1re silueta im1unătoare a %asei %reatorului din s1atele acestuia2 %amera era în cea mai mare 1arte că1tuşită cu etajere şi dula1uri în3esate de sti/e înalte de registre şi 0ârtii ordonate cu grijă2 %âte/a 1ortrete întunecate îl 1ri/eau de 1e 1u3inele s1a3ii albe ale 1ere3ilor. 1rintre care unul imens. al actualului rege al "niunii în tinere3e. cu un aer as1ru şi în3ele1t2 Fără îndoială. 1ictat înainte să de/ină o 1arodie senilă2 Astă!i. găseşti la el ce/a mai 1u3ină autoritate şi ce/a mai mult umor in/oluntar2 In mijlocul încă1erii se a5la o masă rotundă şi grea. 1e su1ra5a3a căreia era 1ictată o 0artă a "niunii. cu desă/ârşită migală2 Fiecare oraş în care eHista un de1artament al Inc0i!i3iei era marcat cu o 1iatră 1re3ioasă. iar în mijloc se înăl3a o minusculă re1lică de argint a oraşului Adua2 Ar0ilectorul şedea la această masă. într)un jil3 stră/ec0i. adâncit într)o con/ersa3ie cu un alt bărbat. un bătrân s5rijit. cu o 5a3ă ursu!ă. îmbrăcat în /eşminte negre2 'uit ridică 1ri/irea. luminându)se. când GloBta se a1ro1ie de ei. cu 1asu)i târşâit. dar eH1resia celuilalt nu se sc0imbă2 ) Ei. bine. Inc0i!itor GloBta. sunt încântat că ai 1utut să ni te alături2 II cunoşti 1e 'u1ra/eg0etorul General :allecBN ) &)am a/ut 1lăcerea. răs1unse GloBta2 &u că ar 1ărea o mare 1lăcere2 #ătrânul birocrat se ridică şi strânse mâna lui GloBta. 5ără entu!iasm2 ) Iar acesta este unul dintre inc0i!itorii mei. 'and dan GloBta2

) într)ade/ăr. murmură :allecB2 Ai 5ost în armată. cred2 e)am /ă!ut o dată duelându)te2 GloBta îşi lo/i 1iciorul cu bastonul2 ) Asta nu 1oate să 5i 5ost de curând2 )&u2 'e lăsă tăcerea2 ) 'u1ra/eg0etorul General /a 1rimi. 1robabil. în curând. o 1romo/are însemnată. !ise 'uit2 "n scaun în însuşi %onsiliul înc0is2 %onsiliul înc0isN %0iar aşa N $ 1romo/are eHtrem de însemnată2 însă :allecB nu 1ărea deloc încântat2 ) 4oi considera treaba în5ă1tuită atunci când Maiestatea 'a /a bine/oi să mă in/ite. se răsti el. şi nu înainte2 'uit 1luti uşor 1este acest teren alunecos: ) %onsiliul e de 1ărere. sunt con/ins. că eşti singurul candidat demn de această recomandare. acum că 'e11 dan eu5el nu mai este a/ut în /edere2 #ătrânul nostru amic eu5elN &u mai este a/ut în /edere 1entru ceN :allecB se încruntă şi îşi scutură ca1ul2 ) eu5el2 Am lucrat cu omul acesta /reme de !ece ani2 &u mi)a 1lăcut niciodată ) nici nimeni altul. du1ă cum te /ăd ) dar nu l)aş 5i cre!ut niciodată un trădător2 'uit clătină din ca1 cu triste3e2 ) 'untem cu to3i 1ro5und marca3i. dar a/em aici mărturisirea. negru 1e alb2 Ridică 0ârtia îm1ăturită cu o eH1resie mâ0nită2 Mă tem că rădăcinile coru13iei 1ot să1a 5oarte adânc2 %ine să ştie asta mai bine decât mine. care am sarcina ingrată de a cură3a grădina de buruieniN ) într)ade/ăr. într)ade/ăr. murmură :allecB. clătinând 1osomorât din ca12 Merita3i tot res1ectul 1entru asta2 Ki dumnea/oastră. domnule Inc0i!itor2 ) $. nu. eu nu. !ise GloBta cu modestie2 %ei trei bărba3i sc0imbară 1ri/iri cu un i1ocrit res1ect reci1roc2 :allecB îşi îm1inse scaunul în s1ate2 ) Ei. bine. dările nu se colectea!ă singure2 rebuie să mă întorc la treburile mele2 ) #ucură)te de ultimele tale !ile 1e acest 1ost. !ise 'uit2 I3i dau cu/ântul că regele /a trimite du1ă tine cât de curândL :allecB îşi îngădui un !âmbet minuscul. 1e urmă îi salută cu o înclinare ceremonioasă a ca1ului şi se înde1ărtă cu 1aşi mari2 'ecretarul îl conduse a5ară şi înc0ise uşa grea2 Era tăcere2 @ar să 5iu al naibii dacă /oi 5i eu cel care o /oi ru1e2

) #ănuiesc că te întrebi ce)a 5ost asta. nu)i aşa. GloBtaN ) Mi)a trecut acest gând 1rin minte. Eminen3a 4oastră2 ) &u mă îndoiesc2 'uit se ridică din scaun şi se îndre1tă 0otărât s1re 5ereastră. cu mâinile)i înmănuşate în alb îm1reunate la s1ate2 Lumea se sc0imbă. GloBta. lumea se sc0imbă2 4ec0ea rânduială se 1răbuşeşte2 Loialitate. datorie. mândrie. onoare2 &o3iuni care s)iu 1erimat2 %e le înlocuieşteN Ar0ilectorul aruncă o 1ri/ire 1este umăr. 1re3 de o cli1ă. şi bu!a i se răsuci2 Lăcomia2 &egustorii au de/enit noua 1utere în 3ară2 #anc0eri. negu3ători. marinari2 $ameni mici. cu min3i mici şi ambi3ii mici2 $ameni a căror singură loialitate este 5a3ă de ei înşişi. a căror singură datorie este 5ală de 1ro1ria lor 1ungă. a căror singură mândrie este să)i tragă 1e s5oară 1e mai)marii lor. a căror singură onoare se măsoară în monede de argint2 &u e ne/oie să te întreb unde te situe!i în clasa negustorilor2 'uit 1ri/i încruntat a5ară. 1e urmă se întoarse către încă1ere2 Acum. se 1are că 5iul oricui se 1oate alege cu o educa3ie. cu o a5acere şi 1oate de/eni bogat2 G0ilda Pân!arilor. a &egustorilor de Mirodenii şi altele asemenea îşi s1o)resc constant a/erea şi in5luen3a2 Par/eni3ii tru5aşi le dictea!ă su1eriorilor lor naturali2 @egetele lor grase şi lacome umblă la coardele 1uterii2 E a1roa1e 1rea mult de su1ortat2 'uit se scutură. în tim1 ce măsura cu 1asul 1odeaua2 4oi /orbi sincer cu tine. Inc0i!ito) rule2 Ar0ilectorul îşi 5lutură mâna gra3ioasă. de 1arcă sinceritatea lui ar 5i 5ost un dar ne1re3uit2 "niunea n)a 1ărut niciodată mai 1uternică. n)a controlat niciodată mai mult teritoriu. dar. în s1atele 5a3adei. suntem slabi2 &u e un secret că regele este inca1abil să ia singur deci!ii2 Prin3ul moştenitor Ladisla e un 5il5i!on înconjurat de linguşitori şi de 1roşti. căruia nu)i 1asă decât de jocuri şi de /eşminte2 Prin3ul Ra9nault e mult mai 1o)tri/it să domnească. dar el e 5ratele mai mic2 %onsiliul înc0is. a cărui sarcină ar trebui să 5ie cârmuirea acestei corăbii care ia a1ă. e 1lin de im1ostori şi uneltitori2 "nii sunt. 1oate. loiali. al3ii. categoric. nu. 5iecare dornic să)l în/ârtă 1e rege cum /rea el2 %ât de 5rustrant. când bănuiesc că ar trebui ca to3i să)l în/ârtă cum /rei tuL Intre tim1. "niunea e asaltată de duşmani. 1ericole de dincolo de 0otare şi 1ericole din interior2 In GurB0ul domneşte un îm1ărat nou şi /iguros. care)şi 1regăteşte 3ara 1entru un nou ră!boi2 &ordicii sunt şi ei cu arma în mână. 1ândind la 0otarele Engliei2 In %onsiliul @esc0is. nobilii /oci5erea!ă 1entru dre1turi stră/ec0i. în tim1 ce în sate 3ăranii /oci5erea!ă 1entru dre1turi noi2 Ar0ilectorul sus1ină adânc2 @a. /ec0ea rânduială se 1răbuşeşte şi nimeni nu are conştiin3a sau curajul s) o s1rijine2 'uit se o1ri. ridicând 1ri/irea către unul dintre 1ortrete: un bărbat robust. 1leşu/. îmbrăcat în alb din ca1 1ână)n 1icioare2 GloBta îl recunoscu

dar acum222 'untem nişte im1ostori mi!erabili2 'uit se încruntă2 Ei. de când cu boala regelui2 @ois1re!ece oameni. în tim1 ce tu te ocu1ai de 1rietenul tău ReSs2 încă 1lanea!ă câte/a întrebări asu1ra mor3ii sale. ră!boi şi 1ace2 FeeBt a 3inut balan3a2 A în/răjbit Inc0i!i3ia cu judecătorii.imediat2 Moller. nă1asta trădătorilor2 Pri/ea în jos cu mânie de 1e 1erete. sau unde o le1ădătură cu 1orniri criminale 1oate 5ace o 1asiune 1entru tortură2 In5luen3a noastră asu1ra regelui s)a erodat continuu. lucrurile erau măre3e în /remurile de demult2 Ar0ilectorul se strecură îna1oi în scaun şi se a1lecă 1este masă: Acum. de 1arcă ar 5i 1utut să)i ardă 1e trădători cu o 1ri/ire. le era amintit cu 5ierul înroşit şi. eram temu3i şi res1ecta3i. eroul tor3ionarilor. sau ale oricui în a5ară de 1ro1ria 1ersoană2 'u1erioriiN &u sunt de încredereNMă ia cu leşin2 Incruntătura lui 'uit se adânci şi mai mult2 Iar acum. GloBta. 5ără nobili ursu!i2 @acă oamenii îşi uitau locul. asta era singura lor dorin3ă şi singura răs1lată2 $. FeeBt e mort2 GloBta ridică 1ri/irea2 Asta c0iar e o /este2 ) Lordul %ancelarN )'e /a anun3a mâine)diminea3ă2 A murit subit. bugetele noastre au scă!ut continuu2 %ând/a. banc0erii . în douăs1re!ece scaune mari şi incomode. nu mai suntem aşa2 Intrigile şi trădările abundă şi mă tem că Inc0i!i3ia nu se mai ridică la înăl3imea misiunii sale2 Prea mul3i dintre 'u1eriori nu mai sunt de încredere2 &u)i mai 1reocu1ă interesele regelui sau ale statului. 1o3i să)i dai uitării2 In %onsiliul înc0is se a5lă 1uterea2 Mai mult ca niciodată. acum câte/a no13i. cel mai mare dintre to3i Arbilectori2 %am1ion neobosit al Inc0i!i3iei. î3i 1ot s1une2 Fără 3ărani cârtitori. 5ără negustori 1ungaşi. dacă /reun judecător cârcotaş îndră!nea să se 1lângă de asta. unde)şi găseau locul cei mai buni şi mai scli1itori2 'ă)şi slujească regele şi să smulgă necinstea din rădăcini. cu mine 1rintre ei2 @ois1re!ece oameni cu idei 5oarte di5erite şi. nimeni nu mai au!ea /reodată de el2 Inc0i!i3ia era o institu3ie nobilă. de două!eci de ani. am de/enit un loc unde orice 5iu de)al treilea al unui nobil scă1ătat 1oate să)şi burduşească bu!unarele cu ş1er3uri. mârâi 'uit2 Lucrurile erau alt5el 1e /remea lui. cel mai mare 1olitician al /remii sale2 %0iar în aceste cli1e i se cio1leşte c0i1ul în 1iatră. bine. dar omul a/ea a1roa1e nouă!eci de ani2 @e mirare e că a trăit atât2 %ancelarul de aur i se s1unea. 1entru o statuie 1e Aleea Regelui2 'uit 1u5ni: %el mai mare dar la care oricare dintre noi 1oate s1era2 $c0ii Ar0ilectorului se îngustară în des1icături albastre2 @acă ai nai/itatea să)3i înc0i1ui că "niunea e controlată de regele ei sau de către 5lecarii nătărăi cu sânge albastru din %onsiliul @esc0is. c0iar şi de dincolo de moarte2 ) Moller.

l)ai lăsaN @a. toate sunt sub 1atronajul lui2 #ani. temelia 1e care s)a s1rijinit2 Moartea lui a lăsat un gol2 ot 5elul de goluri se cască şi oamenii se /or re1e!i să le um1le2 Am sentimentul că acel nemernic scâncit. unul în3elegător2 Am au!it că 1ân!arii îşi muşcă 1ur şi sim1lu bu!a de 5urie2 Maro/ia nu e nici el deloc 5ericit. în a5ară de mine2 Mai mult. am 1utut să aranje! lucrurile şi 1entru un nou Administrator al Monetăriei. continuă 'uit. acea inimă însângerată a înaltei (usti3ii. 'e11 dan eu5el2 în3eleg2 %e/a îmi s1une că nu /a mai5i luat în calcul2 #u!a lui 'uit se răsuci2 eu5el a a/ut legături strânse cu g0ildele negustorilor. în o1inia mea2 GloBta 1ri/i către uşă: ) ElN Lord %ancelarN 'uit se ridică !âmbind şi se îndre1tă către o ser/antă de lângă 1erete2 ) %0iar nu eHistă nimeni altcine/a2 oată lumea îl urăşte. Eminen3ă. /a 5i 5oarte /aloros 1entru noi2 Ar0ilectorul turnă două 1a0are de /in roşu. cel 1u3in /a 5i una în3elegătoare şi a naibii de ostilă 5a3ă de to3i ceilal3i2 &u)mi 1ot înc0i1ui un candidat mai 1otri/it2 GloBta încu/iin3ă2 ) Pare un om cinstit2 @ar nu într)atât de cinstit încât să)l las să mă aşe!e în baie2 @ar tu. în 1lus. monetăriile regelui. care dis1re3uieşte clasa negustorilor şi tot ce re1re!intă ea2 Ar0ilecto) rul desc0ise ser/anta şi scoase două 1a0are şi o cara5ă bogat ornamentată2 @acă nu /a 5i c0iar o 5igură 1rietenoasă în %onsiliu. ticălosul2 'uit c0icoti2 oate /eşti bune. A r0ilectore2 rebuie să ne asigurăm că noi suntem cei care /or 1ro5ita şi nimeni altcine/a2 rebuie s1us cu tărie că 1ostul de Lord %ancelar este unul dintre cele mai in5luente din regat2 %olectarea dărilor. şi 3ie trebuie să)3i mul3umim2 întinse unul dintre 1a0are2 . era un asociat al înaltului (udecător Maro/ia2 Aşa că. greu2 Ki. /e!i tu. /a 5i 1rimul la rând2 E o situa3ie alunecoasă şi 1ericuloasă2 Ar0ilec) torul i!bi cu 1umnul în masă. 1e deasu1ra. GloBta.cu armata2 A 5ost aHul în jurul căruia s)a întors regatul. iar el urăşte 1e toată lumea. acel auto1ro) clamat cam1ion al omului sim1lu. e un conser/ator înrăit. în 5a3a lui2 rebuie să ne asigurăm că oamenii ne1otri/i3i nu /or 1ro5ita de asta2 GloBta clătină a1robator din ca12 %red că am 1ri)ce1ut ce /rei să s1ui. bani2 Iar banii înseamnă 1utere2 &u e ca!ul să)3i s1un2 Mâine /a 5i numit un nou cancelar2 %andidatul nostru de 5runte era 5ostul administrator al Monetăriilor. /istieria. n)ar 5i 5ost de5el un Lord %ancelar 1otri/it2 %0iar aşa2 @e5el 1otri/it2 'u1ra/eg0etorul General :allecB este o alegere mult mai bună. Maro/ia. în mod s1ecial cu cea a 1ân) !arilor2 Rânjetul lui de/eni o încruntătură2 Ki.

GloBta2 %ine/a care să lucre!e în a5ara controlului 'u1eriorilor. cu discre3ie şi 5ără cru3are2 %ine/a a cărui loialitate 5a3ă de "niune e mai 1resus de orice îndoială. dar sub de1lina mea autoritate2 %ine/a care să răs1undă doar în 5a3a mea2 Ar0ilectorul ridică o s1rânceană. 1e 1ân!ari îi găsesc cei mai greu de tolerat2 în mare măsură. ambi3ie sau ambeleN Am ne/oie de cine/a care să mă ajute să 1un ordine în lucruri2 %ine/a care nu se teme de 'u1eriori. nu /a mai trebui să cobor toate tre1tele2 @ar Ar0ilectorul bea şi el. desigur.$tra/ăN $ moarte lentă. cu dre1turi de nego3 ne1re3uite. dacă mor aici. acestei du1ă) amie!i2 ) @a. să nu 5ie atât de demn de încredere2 %red că s)ar 1utea ca ocu1antul unui asemenea 1ost să nu dăinuie mult2 ) Aş 1utea a/ea 1u3in tim1 de gândireN )&u2 Pericolul şi şansa merg adesea mână)n mână2 ) Atunci acce1t2 ) EHcelent2 %red cu tărie că acesta este înce1utul unei lungi şi 5ructuoase rela3ii2 'uit îi !âmbi 1este bu!a 1a0arului2 Ktii. ori de negustori. 1rin in5luen3a lor a intrat \est1ortul în "niune şi datorită banilor \est1ortului am câştigat ră!boiul gurBian2 Regele i)a răs1lătit. judecând du1ă aerele 1e care au înce1ut să şi le dea şi du1ă libertă3ile 1e care şi le)au luat2 $norabila G0ildă a Pân!arilorL 1u5ni el2 îmi dau seama acum că . 1ericolul şi şansa merg adesea mână)n mână2 GloBta sim3i o sen!a3ie ciudată strecurându)i)se în sus 1e s1inare2 E 5rică. am 1ăşit cu dre1tul2 Acestea sunt /remuri într)ade/ăr 1ericuloase şi. dintre to3i negustorii care mişună acolo. dar care nu are 1rieteni în interiorul gu/ernului2 %ine/a care e urât de toată lumeaN %ine/a care să 1reia întreaga /ină dacă lucrurile merg 1rostN %ine/a care /a a/ea 1u3ini jelitori la înmormântarea saN Am ne/oie de un Inc0i!itor Pri/ilegiat. sus. nici măcar de %onsiliul înc0is2 %ine/a care să ac3ione!e cu subtilitate. totuşi. dar era delicios2 Probabil dintr)un loc5oarte 5rumos şi 5oarte înde1ărtat2 %el 1u3in. dar de atunci arogan3a lor a de/enit insu1ortabilă2 Ai 5i !is că au lu1tat ei înşişi în bătălii. totuşi. cu !/ârcoleli şi /ărsături 1e minunata 1ardoseală de mo!aic a Ar0ilectoruluiN 'au doar că!ând cu 5a3a în jos 1e masa luiN însă c0iar nu a/ea altce/a de 5ăcut decât să a1uce 1a0arul şi să soarbă !elos2 4inul îi era necunoscut. numai !âmbete şi bună/oin3ă2 Aşadar. a5ară. 1resu1un că /oi su1ra/ie3ui. GloBta. ca şi cum tocmai i)ar 5i /enit ideea2 Mi se 1are că tu eşti eHtrem de 1otri/it 1entru această sarcină2 %e cre!iN %red că ocu1antul unui asemenea 1ost ar a/ea o mul3ime de duşmani şi un singur 1rieten2 GloBta ridică 1ri/irea către Ar0ilector2 Ki acel 1rieten ar 1utec.

un /in eHcelent2 ) rebuie să 5im 1ruden3i2 Pruden3i şi 5oarte scru) 1uloşi2 #anii Pân!arilor curg ca la1tele2 Au mul3i 1rieteni. Eminen3a 4oastră. GloBta. nu)i aşaN Aceşti 1ân) !ari mărun3i nu 1re!intă cu ade/ărat interes2 'mulge rădăcina. !ise 'uit. Is0er şi mul3i al3ii. să /edem2 GloBta cercetă 1e îndelete 0ârtia2 Mai e :arod Polst. Eminen3a 4oastră2 îl a/em 1e 4illem dan Robb. care de3ine un mic 1unct /amal2 'uit 1ri/i gânditor. adu)*2 Ki. clătină din ca12 Ar mai 5i222 ) 'taiL 4ilem dan Robb222 Ar0ilectorul 1ocni din degete2 Fratele lui. întrebându)se 1e cine a 1omenit ReSs. ar 1utea să aibă de su5erit sau să 5ie termina3i cu totul2 Atunci /or înceta să 1lătească şi mul3i oameni /or 5i nemul3umi3i2 "nii dintre ei. un 1ân!ar2 "n nimeni2 'uit 5lutură din mână nerăbdător: ) E un nimeni2 ) 'olimo 'candi. trase către el scrisoarea de recunoaştere a lui ReSs. mergem mai adânc2 . îl ştim şi)l iubim. . nu. într)ade/ăr. dacă /rem să)i în/ă3ăm disci1lina. nobil mărunt. o des1ături şi cercetă lista de nume din 1artea de sus a 1aginii2 ) 'e11 dan eu5el. în a5ară de ei2 "nii dintre cei mai im1ortan3i oameni ai 3ării2 'e ştie că au su1t cu to3ii la acest sân. c0inuit. c0iar din această clădire2 ) Pot să)mi continui cu uşurin3ă in/estiga3iile. :eugen. sunt s1eria3i şi cumin3i. co1iii trebuie 5ăcu3i uneori să 1lângă222 Pe cine a 1omenit /iermele ăla de ReSs în mărturisirea luiN GloBta se a1lecă.iral. 1e care)l ştim cu to3ii2 ) $. Inc0i!itorule. cine ar 1utea 5i următorul 1e scaun2 @acă întindem coarda. ast5el. un 1ân!ar din \est1ort2 ot un nimeni2 ) &u. c0iar şi în cercurile cele mai înalte ale nobilimii2 #rocB. într)un moment sau altul şi 1runcii 1lâng când li se ia la1tele2 "n rânjet crud 5lutură 1este c0i1ul lui 'uit2 însă. dar credea că)şi ascunde bine sentimentele2 'ă mergem mai de1arteN@e ceN Pân) !arii mişună liberi şi continuă să 1lătească şi asta mul3umeşte tot 5elul de oameni2 Aşa cum stau lucrurile. 1ri) /ind)l radios. dar simt că am 1utea să)l tăiem 5ără 1robleme de 1e listă2 Altcine/aN ) Păi.amicul tău ReSs ne)a o5erit mijloacele să)i 1rindem în la3 atât de bine încât ar 5i 1ăcat să)i lăsăm din mână2 GloBta era 5oarte sur1rins. este unul dintre curtenii reginei2 M)a 5ăcut de ocară la o reuniune2 'uit !âmbi2 @a2 4illem dan Robb. 1utem să găsim 1e cine/a mai bun decât 'olimo nu)ştiu)cum. şi 5run!ele mor singure2 ) %0iar aşa. dacă dori3i s)o 5ac2 GloBta luă încă o sorbitură2 Era.

se târî 1e rădăcinile unui co1ac. de/enind o şoa1tă2 La ca1ătul sudic se a5lă un drum cu două 1ietre2 I!bucni într)o tuse /iolentă şi îng0i3i cu di5icultate2 "rmea!ă drumul 1este 1od şi ai ajuns. la co1acii 1icurând de a1ă2 $ăa . au!i a1a 1leoscăind 1e 1rundiş2 îngenunc0e lângă lac. cu res1ira3ia iute şi întretăiată2 'e 1răbuşi în genunc0i. lo/indu)se de co1ac. cu luciul ciu1it de 1loaie. o îng0i3itură. scui1ând 5legmă 1e 1ietriş2 A/ea o tuse urâtă acum2 I se ridica direct din măruntaie şi îi 5ăcea întreaga cutie toracică să 0â) râie2 Era c0iar mai 1alid decât atunci când se întâlniseră 1rima oară şi mult mai slab2 Logen era şi el ce/a mai slab2 Erau /remuri grele. cât /edeai cu oc0ii2 rebuie s1us că oc0ii lui Logen nu 1uteau /edea 1rea de1arte. o îm1inse sub a1ă şi urmări bulele de aer s1ărgându)se 1e măsură ce se um1lea2 Malacus ^uai ieşi îm1leticindu)se din tu5işuri. isto/it şi în5ometat 5ăcea 1arte din /ia3ă2 Făcuse ade)sea. una 1este al:a2 'e îndre1tă către ucenicul tras la 5a3ă şi se g0emui lângă el2 ) Lasă)mă o cli1ă2 ^uai îşi înc0ise oc0ii a5unda3i în orbite şi îşi dădu ca1ul 1e s1ate2 @oar o cli1ă2 Gura îi atârna desc0isă. a1oi ca1ul îi că!u 1e s1ate. !ise el cu glas răguşit2 Logen 1ri/i de)a lungul malului. mărginit de stânci abru1te şi de /erdea3ă 1icurând de a1ă. de 1e bărbie2 'ă 5ie ud. tendoanele gâtului său s5rijit îi ieşiseră în a5ară2 Arăta deja ca un cada/ru2 ) &u te odi0ni 1rea mult2 ')ar 1utea să nu te mai ridici niciodată2 Logen întinse 1losca2 ^uai nici măcar nu)şi ridică bra3ul s)o ia. destu1ă 1losca.) 'lujesc şi mă su1un. ca o 1iatră2 ) Ktii unde suntemN întrebă Logen2 "cenicul se uită cli1ind la a1ă. nu mă interesea!ă2 T& JI"L @I& RE MAGI Lacul se întindea în de1ărtare. îi 1icura de 1e nas. to3i. tuşi. tresărind. aşa că Logen i)o duse la bu!e şi o ridică. 1u3in înclinată2 ^uai luă. tuşi. dar a1ele calme 1ăreau adânci2 Foarte adânci2 Logen renun3ase de mult la orice încercare de a rămâne uscat şi a1a îi şiroia 1rin 1ăr şi 1e 5a3ă. /ast şi cenuşiu. de 1arcă abia acum ar 5i obser/at)o2 ) Acesta trebuie să 5ie ca1ătul nordic al lacului222 ar trebui să eHiste o cărare2 Glasul i se stinse. Eminen3a 4oastră2 EHistă /reun anumit nume care trebuie men3ionatN GloBta îşi lăsă jos 1a0arul gol2 ) &u2 Ar0ilectorul se întoarse şi îşi 5lutură mâna din nou2 $ricare. 1e o /reme ca asta2 Qărmul o1us ar 5i 1utut 5i la o sută de 1aşi de1ărtare. de 1e degete. dacă stătea să se gândească2 înc0ise oc0ii şi sim3i 1loaia ră3=ăindu)i 1e 5a3ă.

într)un gru1 tăcut. du1ă aceea rămâneau la 1ământ2 %ei în5ri)gura3i. în de5initi/2 . în sălbăticie2 A!/ârli 5unia în tu5işuri. cu ca1etele 1lecate2 Lui Logen i se 1ăruse că)i au!ea strigătele c0iar şi du1ă ce)l lăsaseră mult în urmă2 Le au!ea şi acum2 In ră!boaie 5usese alt5el2 @in coloane cădeau oameni tot tim1ul. cei bolna/i. în lunile 5riguroase2 La înce1ut rămâneau la coadă. îşi amintea de 1arcă ar 5i 5ost ieri2 %iudat cum uitase numele băiatului. 1e urmă îşi săltă rani3a uşurată 1este umăr2 $c0ii lui ^uai se înc0iseseră din nou şi abia mai res1ira2 Logen îşi amintea şi acum 1rima oară când 5useseră ne/oi3i să lase 1e cine/a în urmă. a1recie Logen. scăr1inându)şi bărbia cu degetul mare2 Kai!eci de Bilometri2 ) La naibaL şo1ti el2 rase rani3a lângă el şi o desc0ise2 Mai a/eau ce/a mâncare. în cel mult câte/a !ile2 4ă!use oameni mai 1uternici ră1uşi de 5riguri2 Kai!eci de Bilometri2 Logen cugetă 1ro5und la asta. n)ar 5i trebuit să 1lece de la bun înce1ut2 G0inion. ar 5i murit oricum2 rebuia să)l 1ărăsească2 &imeni nu)l în/inuise /reodată 1e Logen 1entru asta2 #ăiatul 5usese 1rea tânăr. se 1utea citi în oc0ii lui2 A/ea să 5ie mort în curând. 1e 1rundiş2 Fuseseră îm1reună multă /reme. dar nu multă2 %âte/a 5âşii de carne uscată şi tare. mucegăită2 Pri/i 1este lacul liniştit2 %el 1u3in nu a/eau să rămână 5ără a1ă de băut 1rea curând2 îşi scoase ceaunul greu din rani3ă şi îl aşe!ă jos. încercând să se concentre!e2 %ât de de1arteN ) Kai!eci de Bilometri2 Logen îşi su1se din3ii2 ^uai n)ar 1utea străbate 1e jos şai!eci de Bilometri2 Ar 5i norocos să 5acă şai!eci de 1aşi 1e 1ro1riile 1icioare2 Ktia asta 5oarte bine.) %ât e de de1arteN &iciun răs1uns2 A1ucă umărul osos al bolna/ului şi îl scutură2 Pleoa1ele lui ^uai se mijiră şi ucenicul îşi ridică 1ri/irea îm1ăienjenită. nu aici. se 1utea întâm1la oricui2 'trigase du1ă ei în tim1 ce coborau dealul. a1oi rămâneau în urmă. mo0orât. dar c0i1ul lui continua să)l urmărească2 '0anBa îi luaseră o bucată din coa1să2 $ bucată mare2 Gemuse tot drumul2 &u 1utea 1ăşi2 Rana se in5ectase. un codru de 1âine neagră. dar nu mai rămăsese nimic de gătit2 &u te 1o3i ataşa de obiecte. în marşurile lungi. atâta tot. cei răni3i2 Logen 5u străbătut de un 5ior şi îşi /ârî ca1ul între umeri2 La înce1ut încerca să)i ajute2 A1oi a de/enit recunoscător că nu se număra 1rintre ei2 A1oi a ajuns să 1ăşească 1este cada/re 5ără să le obser/e măcar2 în/e3i să)3i dai seama când cine/a nu se mai ridică2 Logen se uită la Malacus ^ui2 $ moarte în 1lus în sălbăticie nu era nimic demn de remarcat2 $mul trebuie să 5ie realist.

nici măcar n)o recunoştea2 %u toite acestea."cenicul se tre!i din somnul lui agitat şi încercă să se ridice2 Mâinile îi tremurau cum1lit2 Ridică 1ri/irea s1re Logen. 1recum ci!mele uscate2 rebuie să iubeşti lucrurile mărunte. um1lându)se deja cu a1ă de 1loaie2 recuseră 1rin multe îm1reună. îşi scăr1ină bandajul murdar de 1e bra3 şi luă o îng0i3itură de a1ă din 1loscă2 A1a era singurul lucru care trecuse de bu!ele lui su5erinde în !iua aceea şi 5oamea îi rodea stomacul2 Măcar nu mai 1loua2 rebuie să în/e3i să te bucuri în /ia3ă de lucrurile mărunte. săltându)l 1e ucenic 1este umăr2 Porni de)a lungul 3ărmului. dându)3i sen!a3ia mai degrabă că te a/erti!ea!ă decât că te întâm1ină2 ) Prima Lege2 ) %eN 5ăcu Logen. Logen îl găsise 1e ^uai abia . doar atârna acolo. şiruri de litere într)o scriere 1e care Logen n)o în3elegea. Logen se întoarse şi 1ri/i îna1oi2 %eaunul !ăcea 1ărăsit lângă lac. de!) mor3indu)le2 Locul nu 1utea trece neobser/at. 3inându)l 1e ^uai de manta. cu ci!mele scâr3âind 1e 1ietrişul ud2 "cenicul nici nu se mişca. când se tre!ise. cu oc0ii scânteind2 ) &u mă 1ot ridica. în 1erioada aceea2 @e diminea3ă. sur1rins2 ^uai oscilase c0inuit între somn şi tre!ie ce când lăsaseră ceaunul în urmă. cu bra3ele inerte lo/indu)se de 1artea dindărăt a 1icioarelor lui Logen2 @u1ă ce 5ăcu /rei trei!eci de 1aşi. adăugă el şi se îndre1tă. îm1ingându)şi bra3ul 1e du1ă şalele lui2 &u te 1ot căra şai!eci de Bilometri 5ără ea. 1utea 1arcurge trei!eci de Bilometri 1e !i2 ) @acă)mi laşi o 1arte din mâncare222 1oate222 du1ă ce ajungi la bibliotecă222 cine/a222 ) &u. cu 1etice de muşc0i /er!i la ba!ă şi lic0eni gri mai sus2 Erau aco1erite de scrijel turi decolorate. ce/a între tuse şi sus1in2 Logen se a1lecă şi se 1ro1ti cu umărul dre1t în stomacul lui ^uai. când nu ai altce/a2 Logen scui1ă în noroi şi îşi 5recă degetele. strângând din 5ălci2 Am ne/oie de mâncare2 ^uai scoase un sunet ciudat. !ise el răguşit2 ) Ktiu2 Mă mir că ai reuşit să ajungi 1ână aici2 Acum nu mai conta atât de mult2 Logen ştia drumul2 @acă găsea cărarea. ca un sac de !dren3e ude. bătrâne şi găurite. a1oi îşi întinse s1atele c0inuit. /ec0i 1rieten2 %eaunul nu răs1unse2 Logen îşi aşe!ă cu blânde3e 1o/ara tremurândă la marginea drumului. !ise Logen. el şi ceaunul acela2 ) Adio. acum două !ile2 %eaunul ar 5i 1utut scoate sunete mai inteligibile. a/eau un aer amenin3ător. asta era sigur2 %ele două 1ietre se înăl3au deasu1ra drumului.

um1lând aerul de !gomot şi stro1i strălucitori de a1ă2 Pe malul celălalt. înjurând şi bodogănind la 5iecare 1as. de /ia3ă2 &u renun3a uşor. !ise el răguşit. mare în înalta în3ele1ciune şi aşa mai de1arte2 Aşadar. şo1ti el. în de5initi/. un râu se în/olbura 1este 1ietrele col3uroase.res1irând2 La înce1ut 5usese con/ins că e mort. era întâiul dintre Magi. întrebându)se dacă a/ea să ştie /reodată des1re ce /orbea ucenicul2 &)am s)o 5ac2 @acă are /reo im1ortan3ă2 &)a 1rea a/ut2 "cenicul că!use deja îna1oi în somnul lui agitat2 Logen îşi 5rământă bu!a2 '1era că ucenicul a/ea să se tre!ească din nou. dar omul încă se agă3a. de întreaga)i /ia3ă2 ) &u 1ot merge la nes5ârşit. sim1lu şi su1lu. acolo tăiat adânc în 1ământul 1ietros2 Era mâncat de /reme şi 1lin de gro1i. Logen ajunse la 1od2 Era la 5el de bătrân ca drumul. construit cu atâta strădanie încât era greu să)3i dai seama unde se termină costişa naturală şi unde înce1e cea 5ăcută de mâna omului2 $ singură 1oartă bătrână era încastrată . cu ca1ul lui ^uai lo/indu)l 1este 5ese. aco1erit de 1lante târâtoare. cu un ucenic 1e jumătate mort 1e umăr sau a e5ortului din !iua 1recedentă sau măcar din cau!a lu1tei din 1ădure2 Era obosit de toate2 @e s0anBa. târându) şi 1icioarele. 1rintre 1ietrele stră/ec0i2 @rumul urca abru1t între stâncile de deasu1ra lacului. între stâncile 5alnice aco1erite de muşc0i. 5ără 1utere. de ră!boaie. 5iHându)l 1e Logen cu oc0i mari. agă3ându)se de 0aina 1onosită a lui Logen2 %reaturile lumii de dedesubt sunt 1lămădite din minciuniL &)ai /oie s)o 5aciL ) &)am s)o 5ac. arcuindu)se cam două!eci de 1aşi 1este o trecătoare ame3itoare2 (os. 5usese ridicat un !id înalt. de1arte. bolborosi Logen. Logen îl ridică din nou 1e ^uai 1e umăr şi 1orni. ce era al lui era al lui2 Logen îngenunc0e şi dădu la o 1arte 1ărul ud de 1e 5a3a lui ^uai2 "cenicul îl a1ucă 1e neaşte1tate de înc0eietură şi dădu să se ridice2 ) E inter!is. Malacus2 &u 1ot lu1ta la nes5ârşit2 %ât din mi!eria asta oribilă trebuie să îng0ită un omN rebuie să mă aşe! o cli1ă2 Intr)un nenorocit de scaun normalL %er atât de multN @aN In această stare de s1irit. nă1ădit de buruieni2 'e răsucea în s1irală la nes5ârşit şi curând Logen gâ5âia năduşit şi 1icioarele îi ardeau de e5ort2 Pasul înce1u să)i încetinească2 Ade/ărul era că obosise2 &u doar din 1ricina urcuşului sau a drumului de cor/oadă 1e care)l străbătuse în !iua aceea. să atingi %ealaltă ParteL ) %umN ) 'ă /orbeşti cu dia/olii. deşi nu 1rea credea asta2 @ar 1oate că acel #a9a! a/ea să 5ie în stare să 5acă ce/a. ici înăl3at.

cum 1utea să 5ie asediat acest loc2 &u 1utea2 &ici cu o mie de oameni 1e alese2 In 5a3a 1or3ii se a5la doar un 1rag îngust de 1iatră2 &u a/eai loc să 5iHe!i o scară sau să balanse!i un berbec2 Midul măsura cel 1u3in !ece metri în înăl3ime şi 1oarta a/ea un as1ect în5ricoşător de solid2 Ki. acum bră!dată de dungi /er!i din 1ricina ume!elii şi a anilor2 In tim1 ce îşi alegea drumul cu grijă 1este 1ietrele alunecoase. întâiul dintre222 ) @a. cum te numeştiN ) @esc0ide numai uşa aia blestematăL Logen îşi agită !adarnic 1umnul în 5a3a /i!etei2 e rog2 ) &u lăsăm 1ur şi sim1lu 1e oricine înăuntru222 ia ridică2 Arată)mi mâinile2 )%eN ) Mâinile2 Logen ridică mâinile2 $c0ii a1oşi se mişcară încet 1este degete2 ) 'unt nouă2 Li1seşte unul.în el. nimeni nu se grăbea să 5acă nimic2 Aşte1tă2 #ătu din nou2 Aşte1tă2 Era din ce în ce mai ud. du1ă bătălie şi oamenii se grăbiseră să se 1redea2 Acum. să bată din nou2 $ uşi3ă îngustă 3âşni la o 1arte şi o 1erec0e de oc0i urduroşi îl 1ri/iră cu răceală. răsunătoare2 Aşa bătuse în 1or3ile %arleonului. /e!iN îm1inse ciotul către desc0i!ătură2 . dacă era ca a1ărătorii să coboare 1odul222 Logen aruncă o 1ri/ire 1este margine şi îng0i3i: era cale lungă 1ână jos2 rase adânc aer în 1ie1t şi i!bi cu 1umnul în arama /erde şi udă2 Patru bubuituri 1uternice. ucenicul2 ) "cenicN ) E 5oarte bolna/. !iciN 'ă moară. în cea3a râului2 'crâşni din din3i2 Ridică mâna. !ise încet Logen2 ')ar 1utea să moară2 ) #olna/. din s1atele !ăbrelelor groase2 ) %ine mai eN se răsti un glas morocănos2 ) Logen &ouădegete e numele meu2 &oi222 ) &)am au!it niciodată de tine2 &icidecum întâm1inarea la care s1erase Logen2 ) Am /enit să)l /ăd 1e #a9a!2 &iciun răs1uns. că1tuşită cu aramă bătută. e aici2 @ar uşa nu se desc0ise2 &u 1rimeşte /i!ite2 I)am s1us asta ultimului mesager2 ) Eu nu sunt mesager2 %u mine e Malacus ^uai2 ) Malaca şi mai cumN ) ^uai. am au!it bineN )@a2 ) încă o dată. în /irtutea obişnuin3ei. Logen se 1omeni întrebându)se.

mult 1rea grea 1entru el2 4âr5ul ei se clătina nestă1ânit. unite la ba!ă. înco/oiat sub o armură în/ec0ită. din 1artea cealaltă2 Qinea în mână o sabie lungă. ră!le3ite la marginile unei cur3i largi în care oamenii îşi /edeau de treburile de !i cu !i2 $ 5emeie sub3ire bătea untul într)un 1rid/or2 "n 5ierar îndesat încerca o 1otcoa/ă 1e co1ita unei ie1e agitate2 "n măcelar bătrân şi 1leşu/. se întoarse şi se înde1ărtă târşâ) indu)şi 1icioarele. dar trecuse 5oarte multă /reme2 Femeia intră în casă. cu ucenicul inconştient 1e umăr2 Logen îi răs1unse cu un !âmbet2 &u era o 5rumuse3e.) &ouă. a1lecându)şi ca1ul şi trânti uşa cu 1iciorul. se 0olba la el cu sus1iciune. cu şor3ul 1ătat. dără1ănate şi aco1erite de muşc0i. 5ără să mai scoată o /orbă2 Logen îl urmă în susul unei /ăi înguste. mărginite de case ciu)date. a1oi se o1inti să înc0idă 1oarta. o !ă/orî 1e bâjbâite. aco1erite de iederă întunecată2 Păreau mult mai bătrâne c0iar decât stră/ec0iul 1od şi decât stră/e)c0iul drum. conto1indu)se cu muntele2 In 1ragul unei uşi. în tim1 ce omul se că!nea să 3ină sabia în sus2 Logen ridică mâinile: ) Mă 1redau2 #ătrânul 1a!nic nu era amu!at2 Mârâi 1osac. nu)i aşaN Ar 5i trebuit să s1ui2 Mă/oarele !ăngăniră şi uşa se cră1ă încet2 "n bărbat în /ârstă. când Logen trecu 1e lângă el. în coasta muntelui. o 5emeie cu 5a3a mo0orâtă lucra la o 5urcă de tors şi se uită încruntată la Logen când trecu 1e lângă ea. lăsând roata să se în/ârtă2 Logen o5tă2 4ec0ea /rajă era încă acolo2 "rmătoarea clădire era o brutărie cu un 0orn turtit care scotea 5um2 Mirosul de 1âine coa1tă 5ăcu stomacul gol al lui Logen să c0iorăie2 %e/a mai încolo. terminase de tranşat un animal şi îşi s1ăla bra3ele 1line de sânge într) o albie2 . se înăl3au trei turnuri mari. 1e jumătate să1ate în stâncile abru1te. asta era sigur. conice. bătrâne ca muntele însuşi2 La ba!a lor se îngrămădeau de)a /alma alte clădiri. era 1u3in de!amăgit2 'e aşte1tase la o atmos5eră 5iroscoasă şi la mult mai multe bărbi2 $amenii ăştia nu 1ăreau atât de nemai1omenit de în3ele13i2 Arătau întocmai ca orice al3i 3ărani2 &imic di5erit de 5elul în care arătase satul lui înainte să /ină s0anBa2 'e întreba dacă se a5la unde trebuie2 Pe urmă trecură de o cotitură a drumului2 In 5a3a lor. alergând în jurul unui bătrân co1ac 1i1ernicit2 Ii amintiră lui Logen de 1ro1riii co1ii2 &u semănau de5el cu ei. câ3i/a co1ii râdeau şi se jucau. dar Logen era într)o stare de s1irit morbidă2 rebuia să recunoască. dar se1arate mai sus.

/eni o /oce din s1ate2 Măcelarul se a1ro1ia încet de ei. intendent aici. cu 5a3a 1uternică. ce aruncau scânteieri /er!i. dar era bine clădit. târşâindu)şi 1icioarele. bră!dată de riduri adânci şi o barbă sură. în s5ârşit. un aer 1oruncitor2 "n om obişnuit să 1oruncească şi să 5ie ascultat2 întâiul dintre Magi luă mâna stângă a lui Logen în 1almele sale şi o strânse cu căldură2 A1oi o întoarse şi eHamină ciotul degetului tăiat2 ) Logen &ouădegete. im1resionat2 întâiul dintre Magi arăta. nuN &u judec 1e nimeni din au!ite2 Ki #a9a! !âmbi2 "n !âmbet larg. în biblioteca mea2 Logen tresări2 Putea g0ici ce 5el de 1o/eşti ar 5i 1utut au!i bătrânul2 ) Asta a 5ost demult2 ) @esigur2 A/em cu to3ii un trecut. a/ea o barbă lungă. jos. în 1reajma gurii2 Era cu desă/ârşire c0el şi soarele du1ă)amie!ii strălucea 1e 3easta)i arsă de soare2 &u era nici 5rumos. nici maiestuos. însă când se a1ro1ie. murmură el. cu siguran3ă. aşa cum trebuia2 %ând Logen se a1ro1ie de el. 5ără rost2 ) Al meuN ) &u sunte3i #a9a!N #ătrânul râse2 ) $. dar era conştient deja că n)ar 5i /rut să şi)l 5acă duşman 1e omul acesta2 ) Ki ne)ai adus oaia rătăcită îna1oi la stânăL #a9a! coborî o 1ri/ire încruntată s1re Malacus ^uai. strălucitor2 %utele 5e3ei i se destinseră într)o eH1resie 1rietenoasă.Iar 1e tre1tele largi din 5a3a celui mai înalt dintre cele trei turnuri. cu mantaua)i albă 5luturând în urmă2 ) Aşe!a3i)l aici. nu. cât 1utu mai uşor. indicând un 1etic de iarbă de lângă 5ântână. aşadar2 %el căruia i se s1une 'ângerosul &ouă2 Am au!it tot 5elul de 1o/eşti des1re tine. şedea un bătrân magni5ic2 Era în/eşmântat în alb din ca1 1ână)n 1icioare. c0iar înc0is aici. stăruia o anumită as1rime2 $ as1rime de 1iatră2 Logen îi răs1unse cu un !âmbet larg. care !ăcea neclintit 1e iarbă2 %um eN . însă în jurul oc0ilor adânci3i în orbite. nasul coroiat şi 1ărul alb re/ărsat de sub o tic0ie albă2 Logen era. bolborosi Logen. alb. bătrânul se ridică de 1e tre1te şi 1orni în goană s1re ei. şi Logen îngenunc0e şi îl răsturnă 1e ^uai 1e 1ământ. eu sunt \ells. la bibliotecă2 ) Eu sunt #a9a!. 1ărea să aibă într)ade/ăr ce/a a1arte2 $ siguran3ă. tunsă scurt. ştergându)şi mâinile cu o bucată de 1ân!ă2 Părea să aibă în jur de şai!eci de ani. cu durerile 1uternice de s1ate 1e care le a/ea2 #ătrânul se a1lecă deasu1ra lui şi îi aşe!ă o mână noduroasă 1e 5runte2 ) 4)am adus ucenicul îna1oi.

gâ5âi străjerul. dar ar trebui să)l 5erim de 5rig2 întâiul dintre Magi 1ocni din degete şi. Maestre &ouădegete. aşadar. o că1etenie măruntă. ca multe altele2 Logen /enise du1ă ajutor.) %red că /a su1ra/ie3ui. 1resu1un2 %alder. dar 'cale era cu mult mai rău2 Amândoi erau o eH1erien3ă de e/itat2 #a9a! 1ăru să c0ib!uiască o cli1ă2 ) Prin3ul %alder 1oate intra. Maestre &ouădegeteN Logen se încruntă2 II cunoscuse 1e #et0od când era a1roa1e un nimeni. întrebă străjerul. 1re3ul 1ăruse con/enabil şi uşor de 1lătit2 @oar să lu1te2 'ă omoare câ3i/a oameni2 Logen . şi #et0od i)l dăduse. atâta tot. să le s1un să 1leceN ) %ine se a5lă în 5runtea lorN ) "n 5il5i!on cu o mutră acră2 Mice că e 5iul regelui sau ce/a2 ) Era %alder sau 'caleN Amândoi sunt nişte acrituri2 ) %el mai mic. totuşi era mai bine decât reuşiseră mul3i. domnule. asta era ce/a2 &u era bun niciunul. domnule. te)am c0emat şi ai /enit2 Asta arată bune maniere2 Poate că manierele sunt ieşite din u! în &ord. stă1âne. dincolo de 1od2 'trăjerul se înde1ărtă gâ5âind2 Lui %alder a/ea să)i 1lacă asta la nebunie2 Pe Logen îl distra gro!a/ să şi)l imagine!e 1e aşa)!isul 1rin3 3i1ând !adarnic 1rin acea mică /i!etă2 ) Regele $amenilor &ordului. 1rin 1oarta înaltă. dins1re clădiri. şi cine altcine/a ar 5i îndră!nit să)şi s1ună Rege al $amenilor &orduluiN Logen îng0i3i2 'că1ase cu /ia3ă du1ă ultima lor întâlnire. îl cărară 1e ucenic. dar oamenii lui trebuie să rămână dincolo de 1od2 ) @a. răs1unse \ells. răsună ecoul unui !gomot 1ătrun!ător2 ) Ajută)*2 Fierarul alergă şi îl a1ucă 1e ^uai de 1icioare şi. abia răsu5lând2 @oi oas1e3i într)o singură !i2 %e mai urmea!ăN ) Maestre #a9a!. acumN #ătrânul străjer al 1or3ii gonea îna1oi 1rin curte. îm1reună. în bibliotecă22 ) Aşadar. aşa am socotit mereu2 @ar ce)i asta. să sca1e de s0anBa. î3i înc0i1ui una ca astaN #a9a! 1ri/ea absent în /ale2 L)am cunoscut 1e #et0od 1e când nu era atât de mare2 Ki tu la 5el. mult mai bine2 ) Ei. călăre3i la 1oartăL %u cai buni şi înarma3i 1ână)n din3iL Mic că au un mesaj urgent de la Regele $amenilor &orduluiL #et0od2 El trebuia să 5ie2 '1iritele s1useseră că şi)a 1us o tic0ie de aur 1e ca1. dar. dar /reau să ştii că le a1recie!2 %urtoa!iei trebuie să i se răs1undă 1rin curtoa!ie. cu un 1re32 Pe /remea aceea. el şi \ells. ai.

nu)i aşa. mândru. a1oi tra/ersă curtea cu 1aşi mari şi iu3i. deci. cu 1ărul lung 5luturând în bătaia /ântului2 %ând ajunse la /reo !ece 1aşi de Logen. un bărbat /oinic2 %0i1ul său 1alid. dar Logen nu era2 @acă ai de gând să uci!i. te)ai a1ucat să 3ii câini. îl /ă!u2 %alder rămase cu gura căscată2 Kocat. atâta lucru era lim1ede2 Era îmbrăcat cu totul în /eşminte negre. cugeta #a9a!. s1use ea2 Logen au!ea bubuitul grăbit al co1itelor a1ro1i) indu)se 1e drum2 ) Pentru mineN încântător2 #a9a! luă 5lorile din mâinile ei2 $ treabă minunată. îşi struni cu sălbăticie calul şi sări din şa2 %alder2 Anii 5useseră mai blân!i cu el decât cu Logen. nu)i aşaN Ki mă tem că nu se /or sc0imba niciodată2 Imaginea!ă)3i)l rege 1e nătărăul ăla de 'cale2 P5uiL 4răjitorul se cutremură2 A1roa1e că te 5ace să)i doreşti /ia3ă lungă tatălui său2 A1roa1e. e mai bine să treci direct la 5a1te decât să /orbeşti des1re asta2 4orbăria nu 5ace decât să)l 1regătească 1e celălalt şi ăsta e ultimul lucru 1e care)l /rei2 . #a9a!N Eu aş 5i atent cu ăsta2 'e ştie că muşcă mâna stă1ânului2 #u!a i se curbă şi mai mult2 Aş 1utea să 3i)l 1un cu botul 1e labe. iar #et0od 1ăruse un om 1entru care merită să lu13i: curajos. nemilos. iar mânerul săbiei sale era incrustat cu aur2 %rescuse şi se îm1linise2 Era 1e jumătate cât 5ratele său. dar nu c0iar2 Feti3a 1e care Logen o /ă!use jucându)se /eni în 5ugă2 A/ea o g0irlandă de 5lori galbene în mâini şi i)o întinse bătrânului /răjitor2 ) Eu am 5ăcut)o. dar. dacă ai /rea2 Logen ridică din umeri2 %u/intele grele sunt 1entru 1roşti şi 1entru laşi2 Putea 5i %alder şi una. şi alta. 5ăcu o jumătate de 1as în s1ate şi mâna îi !/âcni s1re sabie2 @u1ă care a5işă un mic !âmbet rece2 ) Aşa. draga mea2 &ici însuşi Maestrul %reator n)ar 5i 1utut să se descurce mai bine2 %ălăre3ul intră tro1ăind în curte. a1roa1e acelaşi 1e care şi)l amintea Logen: cu bu!ele sub3iri. însă. strâmbate într)o 1ermanentă grimasă batjocoritoare2 Aruncă 0ă3urile 5emeii care bătea untul. era. şi aşa. dar unora coroanele nu li se 1otri/esc2 Ii cunoşti 5iiiN ) Mai bine decât aş /rea2 #a9a! clătină a1robator din ca12 ) 'unt nişte nemernici. 'cale.găsise întotdeauna că e uşor să uci!i. mândru. ti/ite cu blană întunecată2 "n rubin mare şi roşu îi scli1ea 1e deget. încruntat. otră/itor de ambi3ios2 oate calită3ile 1e care Logen le admira 1e atunci. toate calită3ile 1e care credea că le are el însuşi2 @ar tim1ul i)a sc0imbat 1e amândoi şi 1re3ul a crescut2 ) Era când/a un om mai bun.

nu cu dosul2 Mă în3elegi.Aşadar. Logen nu s1use nimic2 %alder n)a/ea decât să ia asta dre1t slăbiciune. oricum şi)ar !ice2 %alder se lăsă încet în genunc0i. cu oc0ii roşii şi bulbuca3i2 întâiul dintre Magi îşi 5lutură mâna: Po3i 1leca2 %u răsu5larea întretăiată. Rege al $amenilor &ordului. dar asta nu a/u c0iar aceeaşi greutate. ştii2 Prin3ul nu era amu!at2 ) atăl meu. dar. tuşi şi se clătină 1e 1icioare. multă /reme să le caute2 %el de)al doilea 5iu al lui #et0od îşi îndre1tă dis1re3ul către întâiul dintre Magi2 ) atăl meu /a 5i su1ărat. aşa că. s1use calm /răjitorul2 însă. î3i 1orunceşte să i te în5ă3işe!i la %arleonL îşi drese glasul2 &u /a222 %alder tuşi2 ) %eN întrebă 1oruncitor #a9a!2 4orbeşte. renun3ase de multă. bolborosi. nu)i aşaN #a9a! se încruntă: Adu)l 1e marele (u/ens îna1oi de 1e tărâmul mor3ilor2 El îmi 1oate 1orunci2 El singur şi nimeni altul2 Incrun) tătura se adânci şi mai mult şi Logen trebui să se îm1otri/ească straniei dorin3e de a se retrage2 u nu 1o3i2 &ici tatăl tău. se înecă2 îşi duse mâna la gât2 Aerul de/eni 1arcă neclintit2 ) îmi 1orunceşte. Prin3e %alder. /e!i. te rog. co1ileL ) I3i 1orunceşte222 Prin3ul tuşi din nou. #a9a!2 Fa1tul că oamenii mei sunt 3inu3i să aşte1te a5ară do/edeşte 1u3in res1ectL ) @ar am atât de 1u3in. se duse îm1leticindu)se la calul său şi se aburcă în şa. 5acem 1rogrese2 %alder îl 1ri/i mânios2 ) @e ce n)ai răs1uns la c0emările tatălui meuN ) 'unt eHtrem de ocu1at2 #a9a! ridică g0irlanda de 5lori2 Astea nu se 5ac singure. #et0od. tună el. cu mult mai 1u3ină gra3ie decât coborâse2 Aruncă o 1ri/ire ucigătoare 1este umăr în tim1 ce se îndre1ta către 1oartă. cu 5a3a)i roşie . dacă 1o5tea2 %u atât mai bine2 Poate că buclucurile dădeau 1este Logen de!olant de des. băieteN %alder aluneca într)o 1arte. nu te întrista2 "ltimul /ostru mesager n)a 5ost lăsat să treacă 1odul. în ceea ce)l 1ri/ea. 1rin3ul se ridică. cu oc0ii înlăcrima3i2 #a9a! îl cercetă de sus 1ână jos2 ) %e /eşminte solemneL A murit cine/aN QineL Ki aruncă g0irlanda de 5lori 1e ca1ul 1rin3ului2 Pu3ină culoare s)ar 1utea să te în/eselească2 '1une)i tatălui tău că trebuie să /ină 1ersonal2 &u)mi irosesc tim1ul cu nătărăi şi me!ini2 'unt de modă /ec0e în 1ri/in3a asta2 îmi 1lace să /orbesc cu ca1ul calului. cu 5a3a sc0imonosită.

aici eşti în siguran3ă2 Mâncare2 #aie2 'iguran3ă2 Logen trebui să)şi stă/ilească lacrimile în tim1 ce)l urma 1e bătrân în bibliotecă2 $M"L #"& A5ară era o !i 5ierbinte. 1rieteneN @acă o unealtă dă greş. murmură întâiul dintre Magi2 "n ou 1oate 5i s1art în multe 5eluri2 Ki. în /eşmintele sale de ceremonie ti/ite cu blană şi 5usese într)o stare din ce în ce mai de1lorabilă toată du1ă)amia!a2 :arlen MorroS. 5ierbinte şi soarele strălucea cu 1utere 1rin 5erestrele cu multe oc0iuri. 5ireşte. trebuie să încercăm o alta2 Logen nu mai era întru totul sigur des1re ce /orbea bătrânul. totuşi. 1ari în5ometat2 Gura lui Logen se inundă de sali/ă numai când au!i 1omenindu)se de mâncare2 ) @a. într) ade/ăr. du1ă un drum lung2 Iar tu. uşor de 5ăcut2 &u. cunoaşterea mi)a s1orit şi. ce !iciN 4raja se scurge din lume2 Aşa e ordinea 5irii2 @e)a lungul anilor. că /eni /orba. crede)mă. bâigui el2 @a222 mi)ar 1rinde bine să mănânc2 ) @esigur2 #a9a! îl bătu 1rieteneşte 1e umăr2 Ki 1e urmă o baie. un ou 1oate 5i s1art în multe 5eluri. /raja se retrage2 E un 5a1t2 $ lege a naturii2 otuşi.ca un dos 1lesnit2 Logen îşi dădu seama că !âmbea2 Larg2 recuse multă /reme de când nu se mai amu!ase atât de mult2 ) în3eleg că 1o3i /orbi cu s1iritele2 Logen 5u luat 1rin sur1rindere2 ) %umN ) 'ă /orbeşti cu s1iritele2 #a9a! clătină din ca12 E un dar 5oarte rar în /remurile astea2 %e 5acN ) %e. desenând modele încrucişate 1e 1odeaua de lemn a sălii de audien3e2 Era în toiul amie!ii şi încă1erea era caldă ca o su1ă şi înăbuşitoare ca o bucătărie2 Fortis dan :o55. nu)i aşa. 1uterea mi s)a îm1u3inat2 ) %alder a 1ărut im1resionat2 ) AşL #a9a! îşi 5lutură mâna2 $ nimica toată2 "n mic truc cu aer şi carne. Lordul Kambelan. dar găsesc că nu e nimic mai liniştitor decât a1a 5ierbinte. Maestre &ouădegete. 1oateN &u că ne sim3im deranja3i. bănuiesc. 'ubsecretarul său 1entru . s1iriteleN )@a2 ) Pier2 ) %urând /or dormi toate. dar era 1rea obosit ca să întrebe2 @a. era roşu la 5a3ă şi năduşit. ai 5ăcut într)ade/ăr un drum 5oarte lung2 4ino cu mine.

cât tim1 Lordul :o55 se o3ărâse. dar ar 5i 1utut să 5ie mai rău2 &umai dacă te gândeai la cei o1t solda3i alinia3i de jur îm1rejurul !idurilor: erau în armură com1letă2 \est se aşte1ta ca /reunul dintre ei să leşine. sub un co1ac. /reau să s1un. nu e 1ic de aerL @e ce nu se desc0id 5erestrele asteaN @e ce nu 1utem a/ea o încă1ere mai mareN ) Ră222 bâigui 'ubsecretarul 0ăr3uit. stă1âne2 :o55 scutură din ca1 cu o încruntătură teribilă. 5oindu)se în scaunul său imens şi 5luturându)şi gulerul ti/it cu blană. 1e 1icioare2 ) @e ce în sala asta blestemată tem1eratura e mereu cum nu trebuieN întreba 1oruncitor :o55. în căutarea unui alt moti/ de nemul3umire2 %â3i mai trebuie să su1ortăm astă!iN )Ră222 încă 1atru. cu o băutură tare2 'au 1oate sub un g0e3ar. se bâlbâi MorroS. rotindu)şi 1ri/irea 1rin încă1ere. la dre1t /orbind. şi nu 1entru 1rima dată în du1ă)amia!a aceea. 5ără îndoială. mârâise şi răcnise la reclaman3i şi la oricine)i ieşea în cale2 \est îşi dorea cu ardoare. 1ărea şi mai c0inuit. deocamdată. ei 1uteau sta jos2 Maiorul \est asuda încet în uni5orma lui brodată2 'tătuse în aceeaşi 1o!i3ie. cu 5a3a stacojie de dogoare şi 5urie2 @ar cine 3i)a cerut 3ie 1ărerea idioatăN ) @a. îm1ingându)şi oc0elarii în susul nasului trans1irat2 Audien3ele s)au 3inut întotdeauna aici. a1roa1e două ore. însă. nătărăuleL tună :o55. adică nu. dar. cum/a. s1re 1ro5undul de!gust al Lordului Kambelan. băuse /ârtos toată du1ă)masa2 Asta nu)i îmbunătă3ise însă starea de s1irit2 %ine e următorul 1rosto/anN ceru el să ştie2 . cu din3ii încleşta3i. se 3ineau cu to3ii. 1răbuşindu) se la 1odea cu sunetul unui bu5et 1lin de oale. ca şi cum căldura ar 5i 5ost o insultă îndre1tată numai la adresa lui2 E 1rea cald jumătate de an şi 1rea 5rig în cealaltă jumătate2 &u e aer aici. el a/ea de în5runtat şi teroarea lui :o55. cu mâinile la s1ate. dar nu acolo2 'ă stea de strajă la aceste oribile audien3e nu era nici 1e de1arte una dintre cele mai 1lăcute îndatoriri ale lui \est. c0iar aşa. cel 1u3in.Audien3e. să se tolănească în 1arc. dar. 5iecare în 5elul său. 1e lângă căldură2 Amândoi 1ăreau nes1us de su5erin!i. înmormântat în g0ea3ă2 $riunde. EHcelen3a 4oastră2 ) La naibaL tună Kambelanul. Lordul meu Kambelan2 'e o1ri sub 1ri/irea 5ioroasă a su1eriorului său2 Ră222 este222 o tradi3ieN ) Ktiu asta. ca să lase să 1ătrundă 1u3in aer2 Asta e intolerabilL \est se 1omeni a1robându)l în tăcere2 :o55 în0ă3ă un 1ocal de argint de 1e masă şi sorbi /inul cu nesa32 'e dădea în /ânt du1ă băutură.

stă1âne. ăă222 moşierului său. se 1are că. cu mâini tremurătoare. murmură 3ăranul. murmură MorroS. urmărind scrisul greu li!ibil cu un deget mânjit de cerneală2 Goodman :eat0 e următorul. masa Lordului Kambelan era ridicată 1e un dais înalt. ascultând nu ştiu ce a5urisit de 3ărănoi jelindu)se des1re cum i)a a5ectat /remea oileN ) Păi. aşa eN ) @a. degetele sale 5rământau borurile 1ălăriei2 ) 'tă1ân bunul meu. dar s5rijită2 Qinea. 'tă1âne. aceasta este o 1roblemă de com1eten3a %omisiei 1entru Pământ şi Agricultură2 Augusta 'a Maiestate Regele se 1reocu1ă de binele tuturor su1uşilor săi. cu un accent grosolan2 @in222 :o55 îl întreru1se cu desă/ârşită mojicie: ) Ki ai /enit în 5a3a noastră să ceri o audien3ă la Augusta 'a Maiestate. un 5ermier din222 ) "n 5ermierN "n 5ermier ai !isN Aşadar. şi222 ) La naiba cu totL Mi)e silă de jelaniile altoraL Lordul Kambelan mai luă o îng0i3itură de /in2 Po5teşte)l 1e idiot înăuntruL "şile se desc0iseră şi Goodman :eat0 5u c0emat în încă1ere2 Pentru a sublinia ra1ortul de 1utere din sală. la 5el ca al meu2 La re/edereL Ki cu asta. o 1ălărie 1onosită2 \est îşi ridică umerii deranjat când o 1icătură de sudoare i se 1relinse 1e s1ate2 ) Eşti Goodman :eat0. ăă222 o 1lângere îndre1tă3ită îm1otri/a. oricât de umili ) \est a1roa1e tresări la această grosolănie ) dar nu i se 1oate cere să acorde 1ersonal aten3ie 5iecărui 5leac2 im1ul său este 1re3ios. basta2 @oi dintre solda3i dădură uşa dublă în lături 1entru ca Goodman :eat0 să 1lece2 Fa3a 3ăranului de/enise 5oarte 1alidă. mai mult ca sigur2 ) Familia mea a 5ost alungată de 1e 1ământul nostru2 Moşierul a !is că nu 1lăteam c0iria. înaltul Rege al "niuniiN Goodman :eat0 îşi linse bu!ele2 \est se întreba câtă cale bătuse ca să 5ie luat în răs1ăr2 %ale 5oarte lungă. trebuia să)şi ridice 1ri/irea s1re ei2 $ 5a3ă cinstită. se încurcă el2 Am 5ost deja la %omisie222 :o55 ridică o 1ri/ire as1ră. am !isL "merii 3ăranului că!ură2 Aruncă o ultimă 1ri/ire 1rin încă1ere2 MorroS eHamina cu mare interes ce/a de 1e 1eretele o1us şi re5u!a să)i întâlnească . dar222 Lordul Kambelan 5lutură din mână2 ) In mod e/ident. 5ăcându)l 1e 5ermier să se o1rească2 ) La re/edere. 1rin oc0elari.)Ră222 MorroS cercetă c0iorâş documentul stu5os. c0iar şi stând în 1icioare. trebuie să stăm în 5ierbin3eala asta ridicolă. ăă222 Goodman :eat0 are. ast5el că bietul om.

oc0ii2 Lordul Kambelan îi aruncă o 1ri/ire 5urioasă. la 5el de li1sită de succes ca ultima2 Era un 5el de oribilă dre1tate în asta. ener/at de această 1ierdere de tim1 de neiertat2 \est se sim3ea scârbit să 5ie martor la o asemenea scenă2 :eat0 se întoarse şi se înde1ărtă târşâindu)şi 1icioarele. cu ca1ul 1lecat2 "şile se înc0iseră2 :o55 i!bi cu 1umnul în masă2 ) A3i /ă!utN îşi roti 1ri/irea 5ioroasă 1este întreaga adunare asudată2 %urată obră!nicieL Ai /ă!ut. 0ol) bându)se la documentele sale2 %ine urmea!ăN )Ră222. 1o5teşte)l 1e bătrânul şarlatan 0ră1ăre3 înăuntruL Magisterul . sunt blestema3ii de negustoriL răcni el la solda3ii de lângă uşă. încât însuşi îm1ăratul GurB0ului s)ar 5i sim3it stânjenit să)l 1oarte2 Era înso3it de doi 1ân!ari de /a!ă. ei înşişi în straie la 5el de magni5ice2 \est se întrebă dacă Goodman :eat0 ar 1utea câştiga destul în !ece ani ca să 1lătească una dintre acele mantii2 :otărî că nu. 5ir)ar să 5ieL se răsti :o55.ault2 Magister al G0ildei Pân!arilor2 ) Ktiu cine e. 1e coridor2 Atunci. răs1unse \est bă3os2 A 5ost o ruşine2 @in 5ericire. cu glasul destul de sonor ca să 1oată 5i au!it a5ară.ault. cu o 5a3ă la 5el de moale 1e cât îi erau oc0ii de as1ri2 4eşmântul său era brodat cu metri întregi de 5ir auriu. cu o s1rânceană ridicată şi o mişcare a1roa1e im1erce1tibilă a bu!ei2 . se bâlbâi MorroS2 %oster dau .ault nici că s)ar 5i 1utut în5ă3işa mai di5erit de solicitantul anterior2 Era un bărbat /oinic. intonă . care îng0i3i. c0iar dacă n) ar 5i 5ost alungat de 1e 1ământul său2 ) Lord Kambelan. Maior \est. Lordul meu Kambelan. de la ca1 la coadă. ai dre1tateL @e ce naiba to3i tinerii 1romi3ători se duc în armatăN 4reau să ştiu cine îi lasă 1e to3i aceşti cerşetori înăuntruN Aruncă o 1ri/ire mânioasă către 'ubsecretar. dar nimeni nu se îng0esuia2 îşi drese !gomotos glasul2 ) Am /enit să cer o audien3ă la Augusta Maiestate222 Lordul Kambelan 5ornăi: ) 'co1ul acestei între/ederi este să stabilim cine este demn de aten3ia Maiestă3ii 'ale2 @acă nu ceri o audien3ă la el. :o55 nu 1rice1u ironia2 ) $ ruşine. am /ă!ut totul.ault aşte1tă un salut 1e care îl considera mai 1otri/it sta)tutului său. atât de ostentati/. ştergându)şi un luciu 1roas1ăt de sudoare de 1e 5a3ă2 @acă nu sunt blestema3ii de 3ărani. cu o 1lecăciune elaborată2 :o55 îl salută 1e ca1ul G0ildei Pân!arilor cât de /ag era omeneşte 1osibil. dolo5an. ai greşit încă1erea2 Era de 1e)acum lim1ede că întâlnirea a/ea să 5ie. bănuia \est2 %ei mari şi cei mici erau trata3i eHact la 5el2 . Maior \estN ) @a.

cu glasul mai 1uternic ca oricând: Regele /ostru angajea!ă o %omisie. s1use el cu răceală. atunci trebuie re!ol/ată de către %omisia 1entru A5aceri şi %omer3 a Maies)tă3ii 'ale2 :o55 /orbea clar şi răs1icat. acesta este şi moti/ul 1entru care acordă licen3e anumitor g0ilde negustoreşti. scrâşnind din din3i. că /om căuta dre1tate în altă 1arte şi cu cea mai mare insisten3ă2 :o55 îl 1ri/i as1ru multă. ci un ultragiu clandestin şi 1er5id. atunci trebuie să 5iHa3i o întâlnire cu Ar0ilectorul 'uit2 In orice ca!. menit să discredite!e re1uta3ia strălucită a g0ildei noastre şi să ne 1rimejduiască interesele de a5aceri în $raşele Libere ale 't9riei şi 1e cu1rinsul "niunii2 "n atac să/ârşit de anumite elemente 1arşi/e ale Inc0i!i3iei Maiestă3ii 'ale şi222 Am au!it destuleL Mâna /oinică a Lordului Kambelan se înăl3ă cu o smucitură.ault 5u ne/oit să aşte1te. dar Lordul Kambelan /orbi 1este el.$c0ii Magisterului . alege un înalt (udecător şi numeşte un Ar) 0ilector. ca să nu trebuiască să se ocu1e 1ersonal de 5iece 5leacL întâm1lător. atunci trebuie re!ol/ată de de1artamentul înaltului (udecător Maro/ia2 @acă este o 1roblemă de 5unc3ionare internă a Inc0i!i3iei Maiestă3ii 'ale. 5luturându)şi 1ocalul gol către MorroS2 'ubsecretarul alunecă !elos din scaunul său şi în0ă3ă cara5a2 .ault 5ăcu o grimasă2 El şi cei doi înso3itori ai săi înce1eau deja să trans1ire2 ) &)a 5ost un atac de acest 5el.ault se îngustară uşor. cu oc0ii miji3i: ) "n atac. n)a/em toată !iua la dis1o!i3ieL ) "n atac eHtrem de duşmănos şi 1er5id222 Lordul Kambelan îl 1ri/i de sus. Lord Kambelan.ault 5u obligat să se o1rească un moment=222 a 5ost /ictima unui eHtrem de duşmănos şi /ătămitor atac222 ) "m1le cu1a asta. !iciN "n act obişnuit de /iolen3ă e o 1roblemă de com1eten3a Găr!ii $raşuluiL Magisterul . multă /reme2 . dând din mână. 5ăcând linişte2 @acă este o 1roblemă de a5aceri. al cărei umil re1re!entant sunt222 <:o55 sorbi !gomotos din /in şi . rogu)teL răcni Lorcul Kambelan. Lordul meu Kambelan. şi nu ca să burduşească bu!unarele ) şi bu!a i se strâmbă într)un rânjet anti1atic ) clasei negustoreştiL La re/edereL Ki uşile 5ură desc0ise2 Fa3a lui . dar acesta continuă: ) $norabila G0ildă a Pân!arilor.ault de/enise 1alidă de 5urie la această ultimă remarcă2 ) Pute3i 5i sigur. în maniera în care un dascăl de şcoală i se adresea!ă celui mai de!amăgitor ele/ al său2 @acă este o 1roblemă juridică. 1ână când /inul curse gâlgâind2 %ontinuăL !bieră :o55. nu e nici 1e de1arte o 1roblemă care trebuie su1usă aten3iei Augustei 'ale Maiestă3i2 %a1ul g0ildei Pân!arilor desc0ise gura.

Lord Kambelan.ault cli1i de câte/a ori. 0aL 'ălbatici. dar au rolul lor2 %e urmea!ăN Asudatul 'ubsecretar îşi căuta cu/intele 1otri/ite. cu toată demnitatea 1e care reuşi să şi)o adune2 %ei doi lac0ei ai săi îl urmară îndea1roa1e. ca1ul G0ildei Pân!arilor s)ar 5i 1răbuşit mort 1e 1odea2 . 1ărând şi mai stânjenit decât înainte: ) A/em un gru1 de222 di1loma3iN Lordul Kambelan se o1ri. şi cu câtă insisten3ă dori3i2 @ar nu aici2 La222 re/edereL @acă eH1resia Ola re/edereP ar 5i 1utut înjung0ia 1e cine/a. nu)i /orbă. da. desigur222 Lordul Kambelan îşi ignoră 'ubsecretarul şi se întoarse către \est cu un !âmbet sarcastic: ) otuşi. în ciuda ta/anului scund. !ise MorroS. ce !ici. cu /eşmintele 5abuloase 5luturând2 "şile se înc0iseră2 :o55 i!bi din nou cu 1umnul în masă2 ) Re/oltătorL bolborosi el2 Porci arogan3iL %0iar cred serios că 1ot să) şi bată joc de legea Regelui şi să)i mai şi ceară ajutorul. murmura :o55 1entru sine2 Păsări urâte. Maior \estN ) într_ade/ăr. MorroSN se răsti Lordul Kambelan. cu buna dis1o!i3ie e/a1orându)i)se instantaneu2 %0icotul 'ubsecretarului se o1ri cu . când lucrurile merg 1rostN ) Păi. mârâi el. 1ro5und stânjenit şi s1erând că tot acest c0in a/ea să ia s5ârşit2 Pe urmă se 1utea întoarce la sora lui2 Inima i se strânse2 Era o 1acoste c0iar mai mare decât îşi amintea2 Era istea3ă. nu. bâigui \est. cu 1ocalul în drum s1re gură2 ) @i1loma3iN @in 1artea cuiN ) Ră222 din 1artea aşa)!isului Rege al $amenilor &ordului. /ulturi. 'tă1âne. dar \est îşi 5ăcea griji că ar 1utea să 5ie 1rea istea3ă 1entru binele ei2 Măcar de s)ar mărita cu un bărbat cinstit şi ar 5i 5ericităL 'itua3ia lui aici era destul de 1recară şi 5ără să se dea ea în s1ectacol2 ) 4ulturi. nu. a1oi se întoarse 5urios şi 1ărăsi sala cu 1aşi mari. /rei să s1uiL 'ubsecretarul c0icoti necon/ingător2 ) A.) %ăuta3i)o unde 1o5ti3i. mi)ar 1lăcea să /ăd /ulturii dându)le târcoale. #et0od2 :o55 i!bucni în râs2 ) @i1loma3iN râse el 1e în5undate. ştergându)şi 5a3a cu mâneca2 'ălbatici. desigurL ) @ar 1ericuloşi. 0a.

1e urmă le scui1ă2 Regele $amenilor &ordului2 ) 'untem. înăl3ându) se deasu1ra tuturor. cu o căutătură încruntată. cu în5ă3işare 5eroce. desigur. cu 1ărul lung şi o barbă mare şi albă2 $ cicatrice li/idă îi bră!da 5a3a. nu mai im1resionat de uriaşul cu glugă decât 5usese de Goodman :eat02 ) Aşadar. maro. tresărind ner/os către silueta întunecată în mantie. \est era încântat că Lordul Kambelan se a5la cu el în încă1ere. cei mai scun!i. !ise bătrânul !âmbitor. nu de1arte de locul de baştină al lui \est2 %u ei intră un bărbat mai în /ârstă. înclinându)se adânc2 Eu sunt :ansul Albea3ă2 A/ea glasul răsunător. aco1erit de albea3ă2 @ar a5işa un !âmbet larg şi în5ă3işarea lui 1lăcută contrasta 1uternic cu cea a încrâncena3ilor lui to/arăşi şi cu al 1atrulea bărbat. ce/a care 1ărea să se răs1ândească dins1re el în /aluri male5ice2 'ubsecretarul 1entru Audien3e sim3i acel ce/a. îmbrăca3i în armuri greu încercate2 Fuseseră de!arma3i la 1oarta Agriontului. năduşind. tresărind şi /ân!olindu)şi documentele2 Maiorul \est sim3ea şi el. şi el în armură ciobită. în 1o5ida căldurii şi 5iecare 5ir de 1ăr de 1e tru1 i se ridica sub uni5orma jila/ă2 &umai :o55 1ărea nea5ectat2 Ii cercetă 1e cei 1atru oameni ai &ordului de sus 1ână jos. ca să treacă 1e sub 1ragul de sus. 5ără 1ic de accent. cu cicatrice. încă1erea înce1u să 1ară absurd de îng0esuită2 'im1la lui statură era de natură să intimide!e. nicidecum la ce se aşte1tase \est2 ) Iar tu eşti emisarul lui #et0odN întrebă :o55 nonşalant. a5lat la mai bine de doi metri deasu1ra 1odelei2 Era în5ăşurat într)o mantie as1ră. luând încă o îng0i3itură de /in din 1ocalul său2 Pentru 1rima oară în /ia3ă. înseta3i de ră!boi. ascun!ându)i trăsăturile2 %ând se îndre1tă. dar continuau să aibă un aer 1rimejdios şi \est a/ea sen!a3ia că trebuie să 5i lăsat în urmă o grămadă de arme grele. însă mai era ce/a.un gâlgâit2 Foarte 1ericuloşi2 rebuie să 5im 5oarte 1ruden3i2 Po5teşte)i înăuntruL Erau 1atru2 @oi dintre ei. 5ără doar şi 1oate2 Pielea i se răcise. erau nişte uriaşi. îndelung 5olosite2 Erau genul de oameni care se îngrămădeau la grani3ele Engliei. sunte3i emisari ai lui #et0odN Rostogoli /orbele în gură. nuL răs1unse Albea3ă2 Eu sunt aici doar ca tălmăcitor2 Acesta este emisarul Regelui $amenilor &ordului ) şi oc0iul său bun se ridică. de 1arcă 1ână şi lui i)ar . bărboşi. cu gluga trasă 1e ca1. 1lin şi 1lăcut. 1ână într)un oc0i orb. dar 1e urmă ridică 1ri/irea către bărbatul cu glugă şi sentimentul de nelinişte re/eni2 ) $. care /enea în urmă2 Acesta 5u ne/oit să se a1lece.

Maior \estN )Aă222 ) #unL EHcelentL Măcar am 5ăcut ce/a astă!iL încă unul şi 1utem ieşi din cu1torul ăsta blestematL Pe cine a/em. regretă 1ro5und ostilitatea dintre cele două 1o1oare ale noastre2 &u doreşte decât să se a5le în termenii cei mai buni cu /ecinii săi dins1re sud2 Aduc o o5ertă de 1ace de la regele meu către regele /ostru şi un dar care să do/edească buna noastră credin3ă2 &imic mai multL ) Măi. 'tă1âne. uşa era într)ade/ăr 5oarte înaltă222 ) 4e!i. ce !ici. 1e urmă se întoarse şi el. înaltul Rege al "niuniiN ) @a. desigur2 ) @a. desigur2 Mult !gomot 1entru nimic2 Multe aiureli 1esimiste. acuşica o să ne solicite să de/ină membri ai "niuniiL 'ă /e!i numai dacă n) am dre1tate. nuN Ră!boiN AşL :o55 lo/i din nou cu 1alma 1e masă. 5ăcută cu elegan3ă2 Po3i să)l întâlneşti 1e rege în %onsiliul @esc0is de mâine şi să)i 1re!in3i o5erta ta şi darul tău. c0iar aşa2 "n bărbat /oinic cu mantie. de la cetă3enii noştri agita3i din &ord. Maestre MorroSN :o55 1ărea eHtrem de încântat de sine2 &icidecum sălbaticii la care m)ai 5ăcut să mă aşte1tL 'imt că suntem a1roa1e de o re!ol/are a 1roblemelor noastre din &ord. 5ăcu im1erturbabil Lordul Kambelan2 Ki dori3i o audien3ă la Augusta 'a Maiestate. Lordul meu Kambelan2 #ărbatul 1orni s1re uşă. măiL !ise :o55. MorroSN 'ubsecretarul se încruntă şi îşi ridică oc0elarii 1e nas2 . dacă se uita bine. bine. urmat de cei doi ră!boinici 1osomorâ3i2 'ilueta în/eşmântată în mantie mai !ăbo/i o cli1ă. de5etiste. cu un !âmbet larg2 $ solicitare elegantă. c0iar aşa. în 5a3a celor mai de seamă oameni ai regatului2 Albea3ă se înclină cu res1ect2 ) 'unte3i deosebit de amabil. încet şi trecu 1ragul. atâta tot2 @ar. 5ăcând /inul să se re/erse din 1ocal şi să se îm1răştie 1e lemn2 Aceşti oameni ai &ordului n)ar îndră!niL Ei. lăsându)se 1e s1ate în jil3ul său. #et0od. 1o/eşti des1re uriaşi înseta3i de sânge din mun3ii înde1ărtatului &ord2 'ala se cu5undă o cli1ă în linişte2 ) :mm. a1lecându)se2 Abia du1ă ce uşile se înc0iseră. tu nuN 'ubsecretarul nu 1ărea câtuşi de 1u3in con/ins2 ) Aă222 da. răs1unse bătrânul ră!boinic2 'tă1ânul nostru. \est reuşi să res1ire din nou2 îşi scutură ca1ul şi ridică din umerii asuda3i2 Po/eşti cu uriaşi.5i 5ost 5rică2 Fenris2 Lungi OsP)ul de la ca1ătul numelui ast5el încât şuieră în aer2 Fenris cel emut2 "n nume într)ade/ăr adec/at2 în mintea lui \est re/eniră cântece 1e care le au!ise în co1ilărie. Lord Kambelan.

sau aşa ce/a2 ) &)am au!it în /ia3a mea de el. 1e alee. s1rijinindu)se în toiag2 \est întâm1ina oarecare di5icultă3i în a)şi da seama de unde era2 &u din "niune. deloc mai bine îmbrăcat decât Goodman :eat0. domnilor. uşor obosit. în s1atele /i!ierelor solda3ilor2 resări instincti/. ca du1ă o lungă călătorie. turui el. se a5lă o statuie a lui2 @ar am a/ut onoarea de a studia mai mul3i ani sub îndrumarea lui2 E un maestru 5oarte 1uternic şi în/ă3at2 ) FireşteL Fireşte că esteL Ki cu ce /ă 1ot 5i de 5olosN . maHilarul i se desc0ise şi g0ici că acelaşi lucru se întâm1la. da. dar altminteri 5oarte relaHat în 5a3a Lordului Kambelan2 ) Miua bună. am 1lăcerea să stau de /orbă cu însuşi marele #a9a!N 'ul5ur 1ărea nedumerit: ) &u2 Am 5ost greşit anun3atN 'unt `oru 'ul5ur2 Maestrul #a9a! este un bărbat 1leşu/2 îşi trecu mâna 1rin 1leata de 1ăr castaniu. se c0inui el cu neobişnuitul nume2 ) A/em un cineN ) Aă222 'ul5ir sau 'ul5or. ca un co1il care aştea1tă o 1almă2 ) @in 1artea Marelui $rdin al Magilor. uitându)se la el mai bine. dar din 1artea cuiN MorroS se dădea 1ur şi sim1lu îna1oi. 1onosite de drum. !âmbind de 1arcă o s1unea din tot su5letul2 "şa mea este mereu desc0isă 1entru Marele $rdin al Magilor2 '1une3i)mi. în cele din urmă2 "rmă un moment de tăcere înmărmurită2 '1râncenele lui \est se ridicară. \est obser/ă că a/ea oc0ii de culori di5erite: unul albastru. de mai de1arte. antici1ând reac3ia Lordului Kambelan. celălalt /erde2 ) Ki !iua bună 3ie. răs1unse :o55. 5iindcă a/ea 1ielea 1rea înc0isă la culoare şi nici din GurB0ul ori din 'udul înde1ărtat. căci a/ea 1ielea 1rea desc0isă2 &u din &ord sau din 't9ria2 Atunci. mârâi Lordul Kambelan. între trei!eci şi 1atru!eci de ani. dar de undeN Acum.) Aă222 a/em un anume `oru 'ul5ur. ne/ă!ut. la dre1t /orbind2 oiagul lui nu era 1oleit cu aur şi nu a/ea o măciulie de cristal scli1itor2 $c0ii nu)i străluceau de un 5oc misterios2 Arăta ca un om cât se 1oate de obişnuit. ce 5el de om esteN 4reun sudistN '1er că nu alt 3ăranL 'ubsecretarul îşi eHamină însemnările şi îng0i3i în sec: ) "n emisarL ) @a. cârlion3at2 A5ară. s1use el. însă :o55 îi sur1rinse 1e to3i i!bucnind în 0o0ote de râs2 ) EHcelentL In s5ârşit ni3ică distrac3ie2 @e ani de !ile n)am mai a/ut aici un magL Po5teşte)l 1e /răjitor înăuntruL &u)l 1utem lăsa să aşte1teL `oru 'ul5ur 5u o mare de!amăgire2 A/ea /eşminte sim1le. domnule.

saluta din ca1 solda3ii în armură şi nu 1ărea su1ărat de li1sa lor de reac3ie2 'e întoarse dintr)odată către \est: ) E teribil de cald aici. 1e care era marcat un singur simbol ciudat2 $ aşe!ă cu grijă 1e masă. înc0isă cu un sigiliu alb. ca şi cum s)ar 5i 1regătit să s1ună o 1o/este2 ) La moartea Regelui :arod cel Mare. i!bind masa2 :arlen MorroS îşi îngădui un mic c0icot. tu ce 5el de mag eştiN ) &iciunul de acest 5el2 ) în3eleg2 Atunci /ei 5i a/ând documente2 ) @esigur2 'ul5ur îşi /ârî mâna în 0aină şi scoase o mică scrisoare. trei membri ai Marelui $rdin al Magilor mi)au cerut audien3ă la rege2 @oi au 5ost. Maestre 'ul5ur. du1ă 1ărerea mea2 ) 'unt de acord2 '1eram la o audien3ă 1articulară cu Lordul %ancelar FeeBt2 . iar unul a 5ost un şarlatan eHce13ional de curajos2 :o55 se a1lecă. /enirea lui /a 5i /estită de un altul2 ) La 5el de ade/ărat2 ) Ei. du1ă care îşi şterse 5a3a cu mâneca. a 1ărăsit "niunea2 Insă a 5ăcut un jurământ că se /a întoarce2 ) @a. cu un !âmbet larg. iată)mă2 Lordul Kambelan râse în 0o0ote2 ) Iată)teL strigă el. des1ături 0ârtia groasă şi înce1u să citească2 `oru 'ul5ur nu dădea niciun semn de ner/o!itate2 &u 1ărea deranjat de căldură2 'e 1limba tacticos 1rin încă1ere. 5ără să mai 5ie deloc amu!at2 ) %onsiliul @esc0is n)ar 5i locul 1otri/it 1entru discutarea acestei c0estiuni. da. nebuni. orice co1il de şcoală ştie asta2 ) Ki a declarat că.`oru 'ul5ur îşi drese glasul. dar se o1ri de îndată ce !âmbetul lui :o55 înce1u să 1ălească2 @e când de3in 5unc3ia de Lord Kambelan. c0icoti :o552 Foarte ade/ărat. ridică documentul şi îl răsuci în mâini2 EHamină cu aten3ie sigiliul. ru1se ceara. bine. întâiul dintre Magi. ade/ărat. în 5a3a Lordului Kambelan2 :o55 se încruntă. #a9a!. 1răbuşindu)se la 1odea ca un bu5et 1lin de oale2 \est cli1i2 Gândise eHact acelaşi lucru2 Lordul Kambelan aşe!ă cu grijă scrisoarea 1e masă. cât se 1oate de lim1ede. !ise 'ul5ur. atunci când se /a întoarce. nu)i aşaN E de mirare că bie3ii oameni nu leşină. aşe!ându)şi cotul 1e masă şi înăl3ându)şi degetele în 5a3a lui2 '1une)mi.

s1unându)şi că totul era o nebunie.) Mă tem că asta nu /a 5i 1osibil2 :o55 îşi linse bu!ele2 Lordul FeeBt e mort2 'ul5ur se încruntă2 ) %e nenorocireL ) într)ade/ăr. se îm1iedică de ti/ul /eşmântului şi a1oi ieşi grăbit din încă1ere. a1oi se întoarse şi 1lecă2 "şile se înc0iseră din nou. când înc0ise uşa în urma lui2 Frânturi de /ec0i 1o/eşti des1re magi. înăl3ându)se 1ână a1roa1e de ta/an2 Agriontul 1rimise în !iua aceea nişte /i!itatori ciuda3i şi siniştri şi \est se sim3ea îm1o/ărat de griji2 încercă să le alunge. imagini ale unui uriaş cu glugă. toată lumea a5arăL 'olda3ii ieşiră imediat din sală. 1e 5iecare în 1arte. Lord Kambelan2 ) 4oi încerca să aranje! ce/a 1entru mai târ!iu diseară2 Până atunci. Lord :o552 Maestre Mor) roS. !ăngănind2 \est nu mai a/u ne/oie de alte îndemnuri şi se grăbi du1ă ei. dar a1oi nu se mai 1utu gândi decât la sora lui !benguindu)se 1rin Agriont ca o aiurită2 'us1ină2 Ardee era 1robabil cu Lut0ar c0iar acum2 @e . /ă /om găsi în Agriont o locuin3ă222 1otri/ită 1entru statutul dumnea/oastră2 Făcu semn către străjeri şi uşile se desc0iseră2 ) 4ă mul3umesc nes1us. nicio /orbă des1re asta nimănui. în jil3ul său2 Gândurile lui \est erau întunecate şi con5u!e. ceilal3i. lăsându)l 1e \est să se întrebe de unde îi ştiuse numele2 :o55 se întoarse s1re 'ubsecretarul său 1entru Audien3e: ) @u)te degrabă la Ar0ilectorul 'uit şi s1une)i că trebuie să ne întâlnim numaidecât2 @u1ă aceea adu)i 1e Marele (udecător Maro/ia şi 1e Lordul Mareşal 4aru!2 '1une)le că este o 1roblemă de maHimă im1ortan3ă şi nu su5la o /orbă des1re asta nimănui în a5ara celor trei2 îşi mişcă degetul înaintea 5e3ei asudate a lui MorroS2 &icio /orbăL 'ubsecretarul se uită la el. lăsându)l 1e Lordul Kambelan să medite!e singur. Maior \est2 'ul5ur îi salută cu o înclinare curtenitoare a ca1ului. cu oc0elarii că!u3i într)o 1arte2 AcumL răcni :o552 MorroS sări în 1icioare. temeri legate de ră!boiul din &ord. 1e o uşă laterală2 \est îng0i3i în secD a/ea gura 5oarte uscată2 :o55 5iHă cu o 1ri/ire as1ră 5iecare om din încă1ere2 ) %ât des1re /oi. într)ade/ăr2 Pierderea lui ne doare 1ro5und 1e to3i2 Poate că eu şi anumi3i al3i membri ai %onsiliului înc0is /ă 1utem 5i de 5olos2 'ul5ur se înclină2 ) Mă las în /oia dumnea/oastră. alt5el consecin3ele 1entru /oi to3i /or 5i dintre cele mai as1reL Acum a5ară.

5ără să aşte1te nimic. cu 1ălăria 1leoştită uitată 1e genunc0i2 \est nu 1utea să treacă 1ur şi sim1lu 1e lângă el. s1use el a1ro1iindu)se şi 3ăranul înăl3ă oc0ii. cu gura întredesc0isă2 \est îi adresă un !âmbet iute. aşte1tase aceeaşi 5ată stângace. în toată 1uterea cu/ântului şi. bâiguind scu!e2 &u. o a1ari3ie jalnică2 'tătea singur 1e o bancă lungă. cu gura căscată. în urma lui. Lut0ar era arogant. !ise el şi /ârî 1unga în 1alma ne1utincioasă şi bătătorită a 3ăranului2 :eat0 se uită la el. 1e deasu1ra. dar 5ără să mai aibă unde să se ducă2 \est 1ri/i în susul şi în josul coridorului2 &u mai era nimeni 1rin 1reajmă2 :eat0 nu era conştient de 1re!en3a lui. bolnă/icioasă. cu oc0ii sticloşi. cu o 1aloare cada/erică 1e 5a3ă. nu te ridica2 \est se aşe!ă 1e bancă2 îşi 1ri/ea 3intă 1icioarele. te rog. stângaci. 1ri/ind cu oc0ii miji3i de)a lungul coridorului2 Fermierul a5işă un !âmbet trist2 ) Aş 5i 5oarte recunoscător 1entru orice a3i 1utea 5ace2 ) @a. într)ade/ăr. bogat şi c0i1eş şi a/ea toată stă1ânirea de sine a unui co1il de şase ani2 \est ştia că se mai /ă!useră de atunci. dar \est gonea deja 1e coridor şi nu 1ri/i îna1oi2 . muşcându)şi bu!a2 Mai bine ai lua asta.ce naiba le 5ăcuse celor doi 1re!entărileN @in cine ştie ce moti/. a1oi se ridică în 1icioare2 Ardea de nerăbdare să 1lece2 ) @omnuleL strigă Goodman :eat0. cu limba ascu3ită 1e care şi)o amintea de demult2 Fusese de)a dre1tul şocat când această 5emeie îşi 5ăcuse a1ari3ia în a1artamentul lui2 Abia o recunoscuse2 Femeie. inca1abil să se uite în oc0ii omului2 'e lăsă o tăcere stânjenitoare2 Am un 1rieten în %omisia 1entru Pământ şi Agricultură2 rebuie să te 1oată ajuta cum/a222 Glasul i se stinse. desigur2 Ardee nu a/ea al3i 1rieteni aici2 @oar 1rieteni2 ) Ra0atL înjură el2 Era ca şi cum ai 1une o 1isică lângă smântână şi ai a/ea încredere că nu)şi /âră limba în ea2 @e ce naiba nu se gândise bineN Era un de!astru a5urisit din 5aşăL @ar ce mai 1utea să 5acă el acumN Pri/i ne5ericit de)a lungul coridorului2 &imic nu te 5ace să ui3i de 1ro1ria ta ne5ericire mai mult decât imaginea ne5ericirii altora şi Goodman :eat0 era. şi nu o singură dată2 @oar ca 1rieteni. arătoasă2 In acelaşi tim1. bineîn3eles2 Am să 5ac ce 1ot2 &)a/ea să 5ie de niciun 5olos şi amândoi ştiau asta2 \est 5ăcu o grimasă. mirat2 #âjbâi du1ă 1ălărie şi dădu să se ridice. da. 1e când 1ân!arii şi oamenii &ordului şi magii /eneau şi 1lecau. 1ri/ind în gol2 rebuie că şe!use acolo în tot acel tim1. nu)l lăsa inima2 ) Goodman :eat0. jenat.

ca să 1oată şontâcăi cât mai discret s1re !id. aleile elegante străluceau de lumini şi erau 1line 1ână)n !ori de 1etre)căre3i turmenta3i2 @ar această strădu3ă lăturalnică era de1arte de luminile strălucitoare şi oc0ii iscoditori2 Putem o1era nesting0eri3i2 @u1ă col3ul clădirii. de ce am /enitN @ar GloBta ştia de ce2 Emo3ia i se ridica deja în gâtlej2 Parcă sim3ea că 1rinde /ia3ă2 In5ăşurase ca1ătul bastonului într)o câr1ă. cu grijă. a1oi întinse mâna şi. ardea o lam1ă într)o 5ereastră îngustă2 #un2 Prietenul nostru este acasă2 @ar încă trea! ) trebuie să 1ăşim uşor2 'e întoarse îns1re Practicianul Frost şi îi arătă către 1artea laterală a casei2 Albinosul clătină din ca1 şi tra/ersă drumul 5ără să 5acă niciun !gomot2 GloBta aşte1tă să ajungă lângă !id şi să dis1ară în umbrele de lângă clădire.T& ARE&R @e ce 5ac asta N %onturul casei lui 4illem dan Robb se 1ro5ila negru 1e cerul senin al no13ii2 Era o clădire cu nimic ieşită din comun. încet. iar el nu a/ea decât să)i întâr!ie2 ')ar 1utea c0iar să cad în 5und şi să) l a/erti!e! 1e idiot de 1re!en3a noastră2 Aşadar. mişcându)şi cu îndemânare mâinile înmănuşate2 Inima lui GloBta bătea re1ede. bra3ele mele. 5ără să 5acă 1rea mult !gomot2 'e/erard dăduse deja uşile în lături. că tot atâtea şanse aş a/ea să)l trec2 'e/erard stătea în genunc0i 1e scară. a1oi se întoarse către 'e/e) rard şi îi 5ăcu semn către uşa 1rinci1ală2 $c0ii lunganului îi !âmbiră o cli1ă. răsuci încuietoarea uşii2 "şa se dădu în linişte la o 1arte2 %e indi/id 5olositor2 Fără el şi 5ără Frost nu sunt decât un in5irm2 Ei sunt mâinile mele. 3inând balamaua cu o mână înmănuşată. cu un !id scund şi o 1oartă în 5a3ă. se rostogoli 1este !idul scund şi că!u dincolo 5ără un sunet2 Per5ect. a1oi 1racticianul se înde1ărtă grăbit. ca să nu scâr3âie2 Frumos şi curat2 Midul ăla scund ar 1utea să aibă la 5el de bine şi trei!eci de metri. emo3ia /ânătoriiL 'e au!i un clic domol. des5ăcând încuietoarea2 'tătea cu urec0ea li1ită de lemn. 5urişându)se. întocmai ca sute altele de 1e stradă2 4ec0iul nostru 1rieten ReSs locuia într)o /ilă som1tuoasă ca un 1alat. norocul nostru căn)a 5ăcut)o2 In alte locuri din oraş. în 5a3a uşii 1rinci1ale. mijindu)şi concentrat oc0ii. 1e urmă încă unul2 'e/erard îşi strecură ş1eraclele scli1itoare în bu!unar. o locuin3ă de două etaje. 1icioarele mele2 @ar eu sunt creierul lor2 'e/erard se strecură . 1ână acum2 rebuie să mă mişc2 GloBta se întrebă de ce /enise2 Frost şi 'e/erard erau mai mult decât ca1abili să se ocu1e 1ersonal de Robb. lângă 1ia3ă2 Robb c0iar ar 5i trebuit să)i 1retindă ş1ăgi mai mari2 otuşi. 1ielea îl 5urnica de încordare2 A0. la etajul su1erior.

o 5antă de lumină se re/ărsa. mie. trăgându)şi răsu5larea. cu/erturile 1e jumătate date la o 1arte. una dintre ele 5iind 1e jumătate des1rinsă2 %âte/a 0aine !dren3uite atârnau înăuntru.înăuntru şi GloBta îl urmă. în ca1ul scărilor2 'e întoarse şi 1orni s1re lumină. du1ă 1racticieni. ast5el că !ă/orul alunecă 5ără !gomot la loc2 ) A3i /rea să /ede3i asta2 GloBta tresări la sunetul neaşte1tat şi. se uită 1rudent du1ă col3. iar 'e/erard clătină din ca1 şi înce1u să se 5urişe!e s1re scări. cu 1iciorul stâng 0ârşâind 1e tre1tele de lemn2 Lumina strălucitoare a unei lăm1i se re/ărsa 1e coridorul de sus dins1re o uşă desc0isă din ca1ăt. dar acesta scutură din ca12 &u e nimeni jos2 'e întoarse către uşa 1rinci1ală şi înce1u s)o înc0idă. cu s1atele li1it de 1erete. în 1artea de jos2 "n tânăr c0i1eş !ăcea 1e s1ate sub 5ereastră. unele înc0ise. iar Frost săltă 1e scări du1ă el. în josul scărilor şi stâl1ii balustradei aruncau umbre di5orme 1e tre1tele de lemn2 GloBta arătă în sus. du1ă urcuş2 4ai. eHtrem de încet. cu 1enele îm1răştiate2 "n şi5onier a/ea uşile desc0ise. uşurel2 Abia când uşa era înc0isă lăsă încet. dar majoritatea !ăceau s5âşiate într)un morman. 5ără să se mai străduiască să se 5urişe!e2 @e ce nu 1oate să stea niciodată nimeni la 1arterN Mereu la etaj2 Măcar nu trebuia să încerce să nu 5acă !gomot în tim1 ce se că!nea să urce scările. a1oi urcă ultima trea1tă şi dis1ăru din ra!a /i!uală. încet mânerul rotund al înc0i!ătorii. neclinti3i ca nişte statui2 @e sus nu /enea niciun sunet2 GloBta înce1u să res1ire din nou2 'e/erard continuă să urce. să ajungă acolo2 A treia trea1tă scâr3âi uşor când 1racticianul îşi lăsă greutatea 1e ea2 GloBta tresări. 'e/erard rămase încremenit2 Aşte1tară. întorcându)se re1ede. tresărind de durere de 5iecare dată când îşi lăsa greutatea 1e 1icior2 Antreul era întunecat. 3inându)şi 1icioarele 1e lângă 1erete2 Ii trebui o /eşnicie. de deasu1ra. 1ernele şi salteaua s5âşiate. 1arcă. ce de!astruL $ bibliotecă imensă 5usese smulsă de la 1erete şi căr3ile erau îm1răştiate. un 1as uşor du1ă altul2 %ând ajunse a1roa1e sus. cu 1iciorul dre1t scâr3âind. un jung0i de durere îi stră5ulgeră s1atele2 'e/erard stătea. iar GloBta se îndre1tă şontâc s1re ea2 'e o1ri când trecu 1ragul. altele desc0ise. cu mâinile în şold. 1e toată 1odeaua2 "n 1a0ar de /in se răsturnase 1e birou. 5ără un sunet2 Practicianul Frost ieşi din umbre în celălalt ca1ăt al coridorului2 GloBta ridică o s1rânceană îns1re el. cu c0i1ul 1alid şi gura desc0isă2 Fusese cio1âr3it cu atâta sălbăticie încât ca1ul . trans5ormând 0ârtiile risi1ite 1e el în !dren3e roşii şi umede2 Patul era ră/ăşit. cu oc0ii 5icşi în ta/an.

de sus 1ână jos2 Pe 1erete se !ăreau două urme de 1alme. mânjite. lăsând o dâră de sânge 1e lemnul bine lustruit2 ') a c0inuit !adarnic să sca1e2 &u reuşise2 %ele 1atru răni adânci de cu3it în s1ate îi /eniseră de 0ac2 . sub mască2 Până şi GloBta îşi îngădui să c0icotească2 ) E/ident2 @ar cum a ajuns otra/a înăuntruN ) FereasZră desc0isă. cu 5a3a s1re 1erete. atent ca 1iciorul sau bastonul să nu atingă mâ!ga li1icioasă de sânge amestecat cu 1ene2 ) Aşa. deci. declară el2 Probabil cu un cu3it2 ) Ki 4illem dan Robb a /ărsat o grămadă de sânge. o băltoacă de sânge încă neînc0egat2 A 5ost ucis în seara asta2 Poate doar de câte/a ore2 Poate doar de câte/a minute2 ) &u cred că /a răs1unde întrebărilor noastre. salteaua tăiată. bălmăji Frost. iar 1e o bună 1arte din 1odea. Ar0ilectorul nu se /a mul3umi cu un cada/ru2 Ridică 1ri/irea către cei doi 1racticieni2 %ine e următorul 1e listăN @e data aceasta. cugetă GloBta2 Pe coridor nu 5usese nici urmă de sânge2 $mul nostru s)a c0inuit să nu)şi mânjească tăl1ile în tim1 ce a scotocit camera. murmură GloBta2 A /enit aici cu inten3ii criminale2 Pe urmă. cine ştieN $ricum. a/usese loc o lu1tă. 5oarte 1uternică. otra/a noastră a /ă!ut lam1a ar!ând.abia se mai 3inea de tru12 otul era îm1roşcat de sânge: 0ainele s5âşiate. remarcă 'e/erard2 ) Iar noi a/em un in5ormator mai 1u3in. dar articula3iile şi degetele n)au a/ut de su5erit2 &u s)a îm1otri/it2 A 5ost luat 1rin sur1rindere2 îşi lungi gâtul şi se uită la rana căscată2 $ singură lo/itură. oricât de ră/ăşită 1oate 1ărea2 &u era 5urios sau s1eriat2 A 5ost doar o misiune2 ) "cigaşul a 5ost un 1ro5esionist. cada/rul însuşi. întocmai ca noi2 A 1ătruns 1rin 5ereastra de la 1arter2 A urcat în tăcere scările2 GloBta întoarse mâinile cada/rului cu /âr5ul bastonului2 %âte/a 1ete de sânge de 1e gât. însângerate. 1oate că a 5ăcut un mic e5ort să dea a1aren3a de ja5. 5ără nicio îndoială2 %0iar dacă una inegală2 'olimo 'candi era întins 1e)o 1arte. de 1arcă ar 5i 5ost 1rea stânjenit de starea cămăşii sale de noa1te s5âşiate şi !dren3uite2 A/ea tăieturi adânci 1e antebra3e2 ')a c0inuit !adarnic să se 5erească de lamă2 'e târâse 1e 1odea. remarcă 'e/erard2 ) &u2 $c0ii lui GloBta alunecară 1este rămăşi3ele de!astrului2 ')ar 1utea să 5ie mort2 @ar cum s)a întâm1latN Frost îl 5iHă cu un oc0i ro! şi ridică o s1rânceană albă2 ) $sra/ăN 'e/erard i!bucni într)un râs !gomotos. arătând în jos2 GloBta 1ătrunse şc0io1ătând în cameră.

a1oi îl /edea şe!ând acolo2 Ii cădea 5a3a şi se înde1ărta sau trecea direct 1e lângă el. ne/enindu)i să creadă că are norocul să găsească un asemenea loc. ca şi cum nici n)ar 5i a/ut de gând să se aşe!e2 Ii alung ca o molimă. lista noastră de com1lici a de/enit deja o listă de cada/re2 In s1atele lui GloBta se au!i un scâr3âit şi ca1ul i se întoarse 5ulgerător. oamenii /eseli. cumN ) Probabil că au /ă!ut lista lui ReSs sau li s)a s1us cine e 1e ea2 Ki asta înseamnă222 GloBta îşi trecu limba 1este gingiile)i goale2 %ine/a din interiorul Inc0i!i3iei a /orbit2 @e data aceasta. oamenii be3i. 1ri/ind 5run!işul scânteietor. asta /ă s1un2 Făcu semn cu ca1ul către cada/ru2 "n cu3it în s1ate nu 5ace 1arte din 1lanurile mele2 ) &ici din ale mele. acum2 %alm. 1erec0i şi gru1uri risi1ite 1e iarbă. 1etrecăre3ii nostimi2 Erau oameni îngrămădi3i laolaltă 1e băncile din jurul lacului.GloBta îşi sim3i 5a3a !/âcnind când îşi coborî 1ri/irea către tru1ul 1lin de sânge2 "n cada/ru 1oate 5i o coinciden3ă2 %u două. când /enim şi eHact du1ă cine2 'unt cu un 1as înaintea noastră2 Foarte 1robabil. a/em o cons1ira3ie2 Pleoa1ele îi 5remătară2 %ei care au 5ăcut asta ştiau că /enim. 1oateN (os. doar 5ereastra desc0isă legănându)se în bătaia /ântului2 %alm. cine/a se a1ro1ia în grabă. oc0ii lui 'e/erard nu !âmbeau2 ) @acă ştiu cine e 1e listă. 'e/erard. şi gândeşte2 ) ')ar 1ărea că onorabila G0ildă a Pân!arilor a 5ăcut 1u3ină cură3enie2 ) %um au reuşit să a5leN şo1ti 'e/erard2 într)ade/ăr. crede)mă2 Mău că nu2 @acă mor. la ca1ătN GloBta rânji2 %e 1al1itant2 ) Qi)e 5ricăN ) &u sunt încântat. nu /oi şti niciodată cine m)a trădat2 Ki /reau să ştiu2 $ !i de 1rimă/ară luminoasă şi senină şi 1arcul mişuna de 5il5i!oni şi 1ierde)/ară de tot 5elul2 GloBta stătea neclintit 1e bancă. bând şi trăncănind şi tolănindu)se la soare2 Locul era ticsit2 @ar nimeni nu /eni să se aşe!e lângă GloBta2 %ând şi când. a1a strălucitoare. stârnind o undă de durere în josul gâtului său în3e1enit2 &imic. dar 1oate că e mai bine aşa2 &)am ne/oie de com1ania lor2 . la umbra milosti/ă a unui co1ac cu coroana largă. atunci ştiu cine a scris)o2 Ktiu cine suntem2 încă trei nume 1e listă.

soldatul beat alunecă şi se răsturnă 1este marginea bărcii. /oi încerca să nu te de!amăgesc2 ) 4illem dan Robb e mort2 %a şi cum ar 5i /rut să accentue!e a5irma3ia lui GloBta. lui GloBta i se 1ăru că arată ce/a mai obosit. ai tendin3a să alergi 1rea mult de coloXolo2 @acă te mişti greu. întunecată. mai tras la 5a3ă decât de obicei2 ) Ar 5i bine să 5ie interesant2 'uit săltă 1ul1anele 0ainei sale lungi şi albe şi se aşe!ă cu gra3ie 1e bancă2 $amenii din 1o1or s)au răsculat din nou. nu de mult2 @ar 1arcă au trecut o mie de ani2 Mai mult2 Parcă e o altă lume2 ) GloBta2 Ridică 1ri/irea. bălăbănindu)se. cu o s1rânceană uşor ridicată: )MăuN ) uturor li s)a întâm1lat2 Ar0ilectorul strânse din bu!e şi se aşe!ă îna1oi 1e bancă: ) uturorN ) uturor2 . lângă . uşor întâr!iate de distan3ă2 %o1ii2 %ât de tineri 1arL %ât de inocen3iL Ki aşa am 5ost şi eu. 1ro5ilată 1e cerul albastru2 %ând îşi coborî s1re el 1ri/irea rece. atâta /reme cât nu)i s1ân!uriL Gura Ar0ilectorului era o linie drea1tă. în s5ârşit. întin!ând o sticlă în mână2 #arca se legănă alarmant şi to/arăşii lui îi strigară să stea jos2 :o0ote înde1ărtate de râs /esel /eniră 1urtate de /ânt.eln2 "n idiot de moşier s1ân!ură câ3i/a 3ărani şi acum a/em de)a 5ace cu o întreagă 0arababurăL %ât 1oate 5i de greu să te descurci cu un câm1 1lin de noroi şi câ3i/a 5ermieriN &u trebuie să te 1or3i bine cu ei."rmări un gru1 de tineri solda3i /âslind într)o barcă 1e lac2 "nul dintre ei se ridică. nu te clinteşti 1ână când nu eşti al naibii de con/ins că e momentul2 ) Ki următorului de 1e listă i s)a întâm1lat o nenorocire2 'uit se întoarse. cum stătea şi 1ri/ea cu mânie 1este 1elu!e2 Ar 5i bine să 5ie al naibii de interesant2 Atunci. sosit. însă. mai ridat. se/eră. o siluetă înaltă. încruntându)se2 &u)mi înc0i1uiam că ai ne/oie de a1robarea mea 1entru orice 5leac2 @e aceea te)am ales 1entru această sarcină2 @u)o la bun s5ârşitL se răsti el. întorcându)se2 &u e nicio grabă. că!ând bâldâbâc în a1ă2 :o0otele de râs ale 1rietenilor lui ajunseră la GloBta un moment mai târ!iu2 A 5ost ucis2 ) Mda2 'e întâm1lă2 Ia următorul de 1e listă2 'uit se ridică în 1icioare. Arbilectore2 Asta)i 1roblema cu 1icioarele bune. umbrindu)şi oc0ii cu mâna2 Era Ar0ilectorul 'uit.

Inc0i!itorule. greu de 5ăcut2 ) @esigur. Eminen3ă. nu)i aşaN %redeai că doar e/itam scărileN ) Fiecare dintre ei ucisN Fiecare nume de 1e listă.al9ne. 5ireşte2 ) Ai de1lină încredere în eiN ) Absolută2 'e lăsă tăcerea2 #arca 1lutea în deri/ă. ce mai. iar cel din a1ă se bălăcea râ!ând şi stro1indu)şi 1rietenii2 ) Mărturisirea a 5ost o /reme în biroul meu. cu 5oarte mare grijă2 Pământul 1e care umbli nu e sigur deloc2 Proştii nu de/in 'u1eriori ai Inc0i!i3iei. cât şi în a5ara ei2 Prieteni 1uternici2 $rice acu!a3ie îm1otri/a lui trebuie sus3inută de cea mai 1uternică do/adă2 'uit se o1ri dintr)odată. /remurile cu siguran3ă222 Glasul i se stinse şi înce1u încet să se încrunte2 %re!i că cine/a le)a dat lista lui ReSsN %re!i că unul de)ai noştri a /orbit2 @e aceea mi)ai cerut să /in aici. 1re3 de un lung moment de g0ea3ă2 ) &)ar îndră!ni2 Ktiu cu cine au de)a 5ace2 ) Atunci mai rămâne doar 'u1eriorul . 1ână la ultimulN ocmai în noa1tea în care mergem să)i arestămN &u 1rea cred în coinciden3e2 @ar tu. nu credea2 Fa3a îi de/enise 5oarte îndârjită2 ) %ine a /ă!ut mărturisireaN ) Eu şi cei doi 1racticieni ai mei. în ciuda a1aren3elor2 . !ise GloBta cu glas scă!ut2 #u!ele Ar0ilectorului abia se mişcară când s1use: ) rebuie să 1ăşeşti cu grijă. şuieră el. Eminen3a 4oastrăN 'uit îl 5iHă 1e GloBta cu 1ri/irea. cu /âslele ridicate în aer. cugetă 'uit2 Interesant2 Pân!arii 5ac cură3enie. dar in/estiga3ia mea a ajuns într)un 1unct mort2 ) &u tocmai2 încă mai a/em o carte de jucat2 ReSs însuşi2 ReSsN .al9ne are mul3i 1rieteni. nuN &u mă aşte1tam la o asemenea cru!ime2 4remurile s)au sc0imbat.) :m. în tim1 ce solda3ii se agitau. atât în %asa întrebărilor. de îndată ce doamnele se înde1ărtară2 rebuie să mi)l găseşti 1e acest asasin2 "şor de !is. aşte1tând ca un mic gru1 de doamne să treacă şi să nu)i mai 1oată au!i2 %ea mai 1uternică do/adă. murmură Ar0ilectorul2 "nii oameni din 1ersonalul meu ar 5i 1utut s)o /adă2 Ar 5i 1utut2 ) A/e3i de1lină încredere în ei. Ar0ilectoreN E/ident.

abandonată în a1ă.al9ne a 1rimit in5orma3ia2 Găseşte)mi)l 1e acest asasin. nu)i aşaN 'olda3ii reuşiseră să tragă barca răsturnată 1e mal şi stăteau acolo. îndre1tându)se încet către 1unctul unde şu/oiul curgea din lac2 %u)rând. 3i1ând unul la altul. barca e inutilă2 îşi lăsă 1ri/irea să rătăcească 1este câte/a dintre celelalte 5e3e din 1arc2 $c0iul lui dădu 1este o 1erec0e 5rumoasă care stătea 1e o bancă lângă lac2 ânărul îi /orbea 5etei cu glas scă!ut. un loc de1arte de %asa întrebărilor2 4oi 1une la dis1o!i3ie 5ondurile. aruncându)i 1e to3i în lac2 4reau nume. încruntându)se la solda3ii care îm1roşcau a1a2 4reau nume. se 1are2 ReSs /a 5i momeala ta2 Am să)l trimit 1e secretarul meu să)i ducă lui . iar GloBta îl urmări cu 1ri/irea2 "n 1lan eHcelent2 Mă bucur că eşti de 1artea mea. documente şi oameni care /or sta în 5a3a %onsiliului @esc0is şi /or arăta cu degetul2 'e ridică domol de 1e bancă2 Qine)mă la curent2 'e îndre1tă cu 1aşi mari către %asa întrebărilor. îndră!nesc să s1un că)i /a in5orma 1e 1ân!ari că ReSs e liber2 îndră!nesc să s1un că)l /or trimite 1e acest asasin să)l 1ede1sească 1entru limba lui slobodă2 îndră!nesc să s1un că l)ai 1utea 1rinde asu1ra 5a1tului2 @acă ucigaşul nu /ine.al9ne. dar 5ără /âslă. Ar0ilectore2 Eşti de 1artea mea. 1e urmă se răsturnă cu susul în jos. şi stoarce)*2 'toarce)l 1ână cârâie2 #arca se clătină nebuneşte în tim1 ce solda3ii încercau să)şi tragă 1rietenul ud înăuntru. şuieră 'uit. dar sub un control mai riguros2 %ă. în Agriont. îl /oi 1reda 1e ReSs 1racticienilor tăi şi te /oi anun3a când . dar 5ără să 5i 1ierdut nimic2 ) "n 1lan eHcelent. trebuie să 5ie în Englia 1e /remea asta2 Asudând într)o mină sau într)un alt asemenea loc2 @acă a a1ucat să trăiască atâta2 ) &u2 E aici. bine. ei. u!i leoarcă. cu tăl1ile scâr3âind 1e 1ietrişul aleii. Eminen3ă2 'uit îl 5iHă cu răceală2 ) #ineîn3eles2 4ei a/ea ne/oie de un loc unde să ac3ione!i. sub lacăt2 Am socotit că e mai bine să nu)l sca1 din mână2 GloBta se strădui din răs1uteri să)şi ascundă sur1ri!a2 Iste32 Foarte iste32 Proştii nu de/in nici Arbilectori. in5ormându)l că m)am înmuiat2 %ă sunt gata să)i las 1e 1ân!ari să continue să o1ere!e. 5ără să mai 5ie atât de bine dis1uşi2 "na dintre /âsle continua să 1lutească. a/ea să treacă 1e sub 1od şi să 5ie 1urtată de a1e. l)am eliberat 1e ReSs2 @acă sursa scurgerii de in5orma3ii este .al9ne un mesaj. la 1oalele !idurilor Agriontului şi în şan3ul de a1ărare2 GloBta o urmări răsucindu)se încet în a1ă2 $ greşală2 $mul trebuie să 5ie atent la detalii2 E uşor să ui3i lucrurile mărunte.) @ar. do/e!i. Ar0ilectore. GloBta. s)ar 1utea să 5im ne/oi3i să ne căutăm trădătorul în altă 1arte. cu o eH1resie tristă şi 1ătrunsă 1e . în semn de bună/oin3ă.

nici măcar o dată2 Asta e 1rietenieN ) @estul de bine. 1recise. desc0i!ând gura şi lingându)şi gingiile goale. acolo unde când/a a/usese din3ii din 5a3ă2 Inimile !drobite se /indecă în tim1. /ii la mine. ruşinea2 Ai im1resia că nu)3i /ei re/eni niciodată2 %are 1oet a scris că nu eHistă durere mai rea decât durerea inimii !drobiteN Aiureli sen)timentale2 Ar 5i trebuit să 1etreacă mai mult tim1 în înc0isorile îm1ăratului2 GloBta !âmbi. în tinere3e2 Acum 1are im1osibil de cre!ut2 îmi ia jumătate de oră doar să)mi adun curajul să mă ridic2 'ingurele 5emei 1e care le)am 5ăcut să 1lângă în ultimul tim1 au 5ost so3iile celor 1e care i)am eHilat în Englia222 ) 'andL GloBta se întoarse2 ) Lord Mareşal 4aru!. nu)iaşaN Atâ3ia ani de când m)am întors şi niciodată nu m)ai căutat. 'and. înde1ărtându)se de el.c0i12 Fata se ridică re1ede. 1entru mine2 Ard de nerăbdare2 'ă)i 3in 1redici acelui idiot smior) căit /a 5i îm1linirea tuturor /isurilor mele2 &eg0iob bătrân şi arogant. nu. ale unui maestru de scrimă2 ) Ară3i bine. dar din3ii !drobi3i niciodată2 GloBta se uită la tânăr2 A/ea o eH1resie uşor amu!ată în tim1 ce o 1ri/ea înde1ărtându)se 1e 5ata care 1lângea2 ânăr nemernic2 Mă întreb dacă a !drobit la 5el de multe inimi ca mine. dar nu /a 5i niciodată de talia ta. mul3umesc. dar 5ără să)l 1ri/ească. ce onoare2 ) $. durerea celui 1ărăsit2 Pierderea. ce tragedieL 'unt atât de întors 1e dos că s)ar 1utea să mi se 5acă rău2 $are am mâncat ce/a în diminea3a astaN E leneş. şi încă1ă3ânat2 Ii li1seşte curajul2 Ii li1seşte abnega3ia2 Pur şi sim1lu nu)şi dă silin3a şi nu mai a/em tim12 Mă întrebam. cum îndră!neştiN Qi)ai construit re1uta3ia 1e succesele mele. idiot bătrân şi 1om1os2 Ki 1rieten. dacă ai tim1. 5uria. destul ca să câştige2 &umai că şi)l iroseşte2 Ii dă cu 1iciorul2 $. de 5a1t2 Arăt sc0ilod. că1itanul Lut0ar222 1oate îl cunoştiN ) &e ştim2 ) Ar trebui să)l /e!i duelându)se2 4aru! clătină din ca1 cu triste3e2 Are talent. 'and2 &u ştiu2 '1er că într)o !i /a 5i2 la 5el de sc0ilod ca mine2 @ar are talent cu carul. !ise el. m)ai dat la o 1arte2 Iar acum. a1oi. bătrâne 1rietenN 'unt sc0ilod. aşe!ându)se lângă GloBta cu mişcările iu3i. nu. nu)i /orbă. îmi ceri ajutor şi)mi !ici 1rietenN . Lord Mareşal2 4aru! se 5oi stânjenit 1e bancă2 ) %el mai nou ele/ al meu. cu mâinile aco1erindu)i 5a3a2 A0. !ise bătrânul soldat. desigur ) 4aru! îl 1ri/i 1e GloBta în oc0i doar 1re3 de o cli1ă ) dacă ai 1utea să)i /orbeşti. când am a/ut ne/oie de ajutorul tău. /rei să s1ui2 %e mai 5aci.

în încercarea de a)şi 1ăstra ec0ilibrul2 @e la genunc0i în sus. două. ş5ic0iuindu)şi armele de o3el2 Insă (e!al gâ5âia în tim1 ce 1ara dis1erat cu mâna stângă. încercând cu dis1erare să)şi men3ină ec0ilibrul şi 5ăcând cu stângăcie o 5andare. du1ă care se 1răbuşi cu 5a3a în jos. doar ca să dea im1resia că)şi dă silin3a2 Patru ore de an)trenament 1e !i îl storceau şi se sim3ea mai mult decât isto/it2 4aru! se încruntă şi a!/ârli la o 1arte sabia boantă a lui (e!al. dar nu dădea niciun semn de oboseală2 &ici măcar nu trans1ira. aş 5i bucuros să)i /orbesc2 $rice 1entru un /ec0i 1rieten2 ) EHcelent. stânjenit2 ) 4oi /eni de îndată ce îndatoririle îmi /or 1ermite2 ) @esigur. întrebându)se dacă să se ridice2 Ki unde să mă ducN Lumea nu se /a s5ârşi dacă mai stau aici o cli1ă2 &u e nicio grabă2 &icio grabă2 $ $FER R Kl "& @AR ) Ki în 5a3ăL răcni Mareşalul 4aru!2 (e!al se îm1letici s1re el. căutând în gol cu 1iciorul siguran3a bârnei din s1atele lui2 ) Ki înainteL %ălcâiele lui (e!al trecură 1rin c0inuri cum1lite când sc0imbă. de!ec0ilibrat. direc3ia şi lo/i s1re agasantul bătrân. e/ident dornic să 1lece2 GloBta întinse mâna. 5ăcându)l 1e bătrânul soldat să se o1rească o cli1ă2 &u)3i 5ace griji. în tim1 ce continua să danse!e de)a lungul bârnei. Mareşal 4aru!. unde când/a te antrenam 1e tine222 #ătrânul Mareşal se 1oticni. a1oi îşi bălmăji scu!ele şi se înde1ărtă cu 1aşi mari şi ca1ul seme32 'olda3ii u!i 1ână la 1iele se înclinară şi salutară. se a1lecă sub lo/itura dis1erată şi 5olosi dosul bra3ului ca să)i măture lui (e!al 1icioarele de sub el2 (e!al scoase un urlet când curtea se în/ârti în jurul lui2 îşi i!bi dureros 1iciorul de marginea bârnei. de 1arcă s)ar 5i temut să nu i)o 5rângă.) @esigur. când trecu 1e lângă ei2 GloBta îşi întinse 1iciorul. mult mai rău2 4aru! era trecut de şai!eci de ani. oarecum jena3i. Lord Mareşal. 1oticnindu)se. eHcelentL 'unt sigur că /ei sc0imba lucrurile cu totul2 II antrene! în 5iecare diminea3ă. îndatoririle222 4aru! se ridica deja. răsucindu)şi călcâiele 1e du1ă marginile bârnei. îm1leticit. cu bărbia . mişcându)se 5ără e5ort de)a lungul bârnei. 5ără /lagă. totul îl durea teribil din 1ricina e5ortului2 @e la genunc0i în jos. îna1oi 1e călcâie. cu mâna stângă 5âl5âind carag0ios în jurul lui. era mult. de 1arcă ar 5i 5ost o alee de grădină: Ki îna1oiL (e!al se lăsă. nu sunt contagios2 4aru! îi strânse mâna. în curtea aceea de lângă %asa %reatorului. însă 4aru! nu dădu îna1oi2 In sc0imb.

gemu (e!al2 '1râncenele lui 4aru! se ridicară brusc2 ) %0iar cre!i.bu5nind 1e iarbă şi din3ii clăn3ănind2 'e rostogoli 1u3in. în 5iecare seară. mare şi im1ortant. mai 1resus de toate. bătrân nenorocitL u trebuie să mă aju3i să)l în/ingL Asta gândea (e!al. destul de largă ca să te 1ier!i 1e eaL Lordul Mareşal îşi ilustră a5irma3ia lo/ind cu 1utere bârna şi 5ăcând să sară aşc0ii din ea2 ) %redeam că a3i s1us OînainteP. 1e tăcute. /oia să ia deci!ii im1ortante2 4oia ca oamenii să !âmbească şi să se gudure 1e lângă el şi să)i soarbă 5iecare cu/ânt2 4oia ca oamenii să şo1tească: OIată)l 1e Lordul Lut0arP. că1itane Lut0ar. oricum2 4oia un scaun im1ortant în %onsiliul înc0is. de 5a1t. sărind cu s1rinteneală jos 1e 1ajişte2 e bălăbăneşti 1e bârnă de 1arcă ai merge 1e sârmăL (e!al se răsuci. ce)l /a deosebi de o mie de al3i me!ini de nobiliN :otărâse de mult că /oia să 5ie ce/a deosebit2 "n Lord Mareşal el însuşi. a1oi rămase acolo. 5oarte de1rimant2 %red sincer că. 1oate. mai deştea1tă şi mai c0i1eşă a locotenentului #rintN P5uiL &ici gând de aşa ce/aL . mergi tot mai 1rost222 (e!al n)a/ea să câştige niciodată urnirul2 &imeni nu se aşte1ta la asta. 1lin de /ânătăi şi c0inuit de durere. clătinând din ca12 (e!al se gândea din nou dacă să renun3e la tot2 Era sătul să se 1răbuşească în 1at isto/it. de ce să nu renun3e şi să nu se întoarcă la jocul lui de căr3i şi la no13ile târ!iiN &u era asta tot ce dorea de la /ia3ăN @ar. aşa cum trebuie să 5acă to3i marii săbieriL Lordul Mareşal se 1limba de colo)colo. îngro!itorL strigă bătrânul soldat. el însuşi cel mai 1u3in dintre to3i2 Aşadar. 1entru a în5runta alte 1atru ore interminabile de alergare. !ăcând 1e s1ate. (e!al. dar nu era atât de nec0ib!uit s)o s1ună2 @oar clătină. cu 1iciorul !/âcnindu)i acolo unde se lo/ise de bârnă. la ora la care ar 5i trebuit abia să încea1ă să se îmbete2 Era sătul să se scoale în 5iecare diminea3ă. drug de 5ier. atunci. şi 1e urmă Lord Kambelan2 %e/a. când trecea grăbit 1e lângă ei2 Putea să se mul3umească să 5ie mereu o /ersiune mai bogată. că1itane. era sătul să 5ie luat 1este 1icior de acest bătrân nebun2 ) 222un s1ectacol de1rimant. din ca12 &u. nu o5erăL 'e străduieşte să)şi înşele şi să)şi !ă1ăcească ad/ersarii. 5iguri de scrimă2 Era sătul să 5ie lo/it cu 1iciorul în 5und de Maiorul \est2 Ki. în cădere2 "rma să mai aibă încă o /ânătaie urâtă a doua !i diminea3ă2 ) îngro!itor. bârnă. căutând aer ca un 1eşte scos brusc din a1ă. înjurând şi se o1inti să se ridice în 1icioare2 E o bucată solidă de stejar. că #remer dan Gorst le o5eră ad/ersarilor săi in5orma3ii demne de încredere des1re inten3iile saleN #remer dan Gorst /a încerca să mă bată.

!ăngănind. încât a1roa1e îi 1utea sim3i răsu5larea 1e 5a3ă222 ) Mă ascul3i. re!isten3a slabăL (e!al îng0i3i ner/os %a să nu mai /orbim de ec0ilibru2 ) Aşa e2 înce1 să mă gândesc. domnule2 Lo/itura lamentabilă. căutând ce/a în care să dea cu 1iciorul. de 1arcă abia acum de/enise conştient de 1re!en3a lor2 ) îmi cer scu!e. când săbiile că!ură. că1itane Lut0ar. îşi a!/ârli cu 5urie armele în !id2 ) Fir)arL strigă el. dacă nu)3i sc0imbi atitudinea2 Lo/eşti lamentabil. înainte să)şi 1iardă cum1ătul. încruntându)se 5ioros. cu bra3ele încrucişate. deşi îmi /ine greu să cred. da. 1u5ni bătrânul mareşal. dar bucuria lui (e!al 5u de scurtă durată2 Foarte bine. domnule maiorN &u /eni niciun răs1uns2 \est era 1răbuşit în scaun. ca să nu mai /orbim de ec0ilibru222 Ki ce)ar crede toată lumea dacă ar renun3aN %e)ar 5ace tatăl săuN %e)ar s1une 5ra3ii săiN @ar ceilal3i o5i3eriN Ar 1ărea laş2 Ki. cu 1ri/irea în gol2 ) Maior \estL se răsti Lordul Mareşal2 Maiorul ridică oc0ii brusc. dacă n)ar duelaN $are i)ar /orbi cu glas atât de sua/N $are ar râde la glumele luiN $are şi)ar ridica s1re el 1ri/irea. ca să te 1rindem în cea mai rece1ti/ă dis1o!i3ie2 Asta înseamnă la ora cinci2 Intre tim1. 5ără să)l doară 1rea tare2 $c0ii ii că!ură 1e 1iciorul bârnei.) 222a/em un drum teribil de lung de 1arcurs şi nu a/em destul tim1 să ajungem unde trebuie. băieteN tună 4aru!2 (e!al sim3i o 5ărâmă din răsu5larea lui 1e 5a3ă. că într)ade/ăr nu)3i dai silin3a2 II 1ri/i 1e (e!al în oc0i cu 5urie: u ce cre!i. la 1ământ2 La naibaL îşi roti 1ri/irea. domnule. /om înce1e 5iecare lec3ie cu o baie în şan32 @oi)trei Bilometri ar trebui să ajungă2 (e!al strânse din din3i ca să nu 3i1e2 A1a rece ascute în mod miraculos sim3urile2 Ki 1oate că e ne/oie să înce1em 1u3in mai de/reme. şi o grămadă de sali/ă2 ) @a. dacă aşa /rei2 @e mâine. du1ă toate bătăile de ca1 1e care mi le)ai dat. mai era şi Ardee \est2 Părea să)i ocu1e mult gândurile în ultimele două !ile2 $are ea s)ar a1leca atât de a1roa1e de el. î3i 1ro1un să te gândeşti dacă eşti aici ca să câştigi urnirul. sau 1ur şi sim1lu de dragul com1aniei mele2 Ki cu aceasta. stai slab şi acum cu re!isten3a. Lordul Mareşal se întoarse 1e călcâie şi se înde1ărtă cu 1aşi mari2 (e!al aşte1tă 1ână când 4aru! ieşi din curte. în3eleg2 4aru! îşi su1se din3ii2 'e 1are că nimeni nu se concentrea!ă în diminea3a asta2 Era o mare uşurare că o 1arte din 5uria bătrânului 5usese îndre1tată în altă 1arte. însă de îndată ce 5u con/ins că bătrânul era destul de de1arte. însă e/aluă eHtrem de . îmi !burase gândul2 ) Aşa. cu acei oc0i întuneca3i. a1oi.

dar îşi îndulci /orbele cu un c0icot 5als şi curând !âmbetele doamnelor re/eniră2 ) :a)0aL râse . îmbrăcată în 0aine scum1e2 %u ei era o 5emeie între două /ârste. dar a1oi se ră!gândi2 (e!al era într)o dis1o!i3ie mi!erabilă 1e drumul de întoarcere la a1artamentul său. în tim1 ce \est 1ărăsea.as1a din nou. 5luturându)şi 1ălăria deasu1ra ca1ului2 &)a/ea cum să)i e/ite2 îşi li1i un !âmbet necon/ingător 1e 5a3ă şi 1ăşi 3an3oş s1re ei2 Fata 1alidă îi !âmbi în tim1 ce se a1ro1ia.as1a. aşa că se 5eri de locurile mai aglomerate ale Agriontului. 1ermite)mi să 3i)o 1re!int 1e /ara mea.greşit lo/itura şi trebui să)şi înăbuşe 1ornirea de a se a1uca de 1iciorul rănit şi de a 3o1ăi ca un idiot2 La naibaL La naibaL răcni el2 \est era de!amăgitor de im1asibil2 'e ridică în) cruntându)se şi dădu să)l urme!e 1e Mareşalul 4aru!2 ) încotroN îl întrebă (e!al2 ) Plec.as1a2 Acesta este o5i3erul meu su1erior. ieşit la 1limbare cu o 5ată blondă. cu siguran3ă. ceea ce era un noroc. căutând aleile mai liniştite şi grădinile de la marginea @rumului Regelui2 îşi 1ri/ea încruntat 1icioarele în tim1 ce mergea.as1a 5ără rost2 (e!al era trans1irat şi 3inea în mâini o 1erec0e de arme de duel2 Era bine cunoscut 5a1tul că duela în 5iecare diminea3ă2 &u trebuia să ai o minte scli1itoare ca să 5aci legătura. căci . dar dacă inten3ia ei era să)l 5armece. cu 1as maiestuos. mereu dornic să 5ie 3inta unei glume2 (e!al. aşa ce/a2 ) @a2 %um ai g0icitN (e!al nu a/usese de gând să înmormânte!e c0iar aşa con/ersa3ia. 5ără îndoială gu/ernanta 5etei sau aşa ce/a2 'e o1riseră să admire o scul1tură minoră dintr)o curte 1u3in /i!itată2 (e!alL strigă .as1a. răs1unse \est 1este umăr2 Am /ă!ut destul2 ) %e /rei să s1uiN \est se o1ri şi se întoarse să)l 1ri/ească: ) $ricât de uimitor ar 1ărea. Lad9 Ariss dan . eHistă 1e lume 1robleme mai mari decât asta2 (e!al rămase locului. Lut0arN întrebă . cu un aer se/er. curtea2 ) %ine te cre!iN strigă (e!al du1ă el.as1a nu a/ea. (e!al rămase insensibil2 ) Iar te)ai duelat. cu gura căscată. când 5u sigur că 1lecase2 La naibaL La naibaL îi trecu 1rin minte să)i mai tragă bârnei un 1icior. că1itanul Lut0ar2 . ca să descuraje!e şi mai mult orice abordare2 @ar norocul nu 5u de 1artea lui2 )(e!alL Era .

într)un cerc2 Ar 5i 1utut s1une mai mult. Lad9 Ariss2 . 1e care el o atinse cu cel mai maşinal sărut2 ) încântat. dar lui (e!al i se 1ărea o 5iin3ă 1alidă. totul /a ieşi bine2 Mai a5işă. doamna mea. 1i3igăiat. dar mă tem că în scurt tim1 sunt de gardă. că1itane. ăă222 adică222 'unt sigură că totul /a222 decurge bine2 'la/ă @omnului. că1itane. încă un !âmbet2 Mi)a 5ăcut o ade/ărată 1lăcere să /ă cunosc. cu un aer bolnă/icios2 Ea îi !âmbi /ag şi îi întinse mâna)i albă. bine. însă Ariss îl îm1iedică.as1a îl bătu 1e bra3. nu. suntem sal/a3iL rebuia să 1lece de acolo2 ) @esigur. aceasta era celebra /erişoară2 "na dintre cele mai bogate moştenitoare ale "niunii şi dintr)o 5amilie eHcelentă2 . mi se 1are222 înce1u (e!al2 $c0ii s1ălăci3i. 5ără îndoială încântată de abilită3ile con/ersa3ionale ale 1rotejatei ei2 'cuteşte)ne2 ) Ei. în eH1ectati/ă2 $c0ii albaştri n)au niciun 0a!. dar al naibii să 5ie dacă a/ea de gând să)şi dea silin3a2 A5işă un !âmbet 5ira/2 Ea 5ăcu la 5el2 %on/ersa3ia 1luti deasu1ra abisului2 (e!al era 1e cale să se scu!e şi să 1lece. aşa că trebuie să /ă 1ărăsesc2 'e înclină cu o 1olite3e de g0ea3ă2 Locotenent . c0i3ăi ea. ai domnişoarei Ariss îl 5iHară din nou.as1a. găsind o altă temă: ) '1une)mi. gândi (e!al. 5ără c0e52 rebuie să)mi cer scu!e 1entru în5ă3işare2 ocmai /in de la duel2 ) @a. a1oi 1ăşi 0otărât 1e uşa imensă şi de)a lungul culoarului central2 $ . dar (e!al nu băgă de seamă2 Ajunse la Rotonda Lor!ilor tocmai când membrii consiliului se întorceau din 1au!a de 1rân!2 'alută străjerii din /estibul cu o concisă clătinare a ca1ului. a1oi oc0ii i se luminară: '1une)mi. dar înso3itoarea continua s)o 1ri/ească a1robator. 5olosim doar arme boante.as1a trăncănea mereu des1re 5rumuse3ea ei. murmură el. cu un glas sub3ire. moale. c0iar e 1osibil să 5ie ră!boi în &ordN Glasul ei se stinse a1roa1e cu desă/ârşire s1re s5ârşitul 1ro1o!i3iei. slabă. în care ea bâjbâi du1ă ce/a de s1us. albaştri. duel sau 1olitică2 u ce 1ărere aiN Fruntea înso3itoarei se încre3i uşor2 Lad9 Ariss 1ăru oarecum luată 1rin sur1rindere.Aşadar. cu e5ort. de îndată ce 5u sigură că el terminase de /orbit2 Am au!it că eşti un mare săbier2 "rmă o 1au!ă. subiectul duelului 5iind e/ident e1ui!at. duelul e într)ade/ăr 5oarte 1ericulosN %e aiureli insi1ide2 ) $. cugetă (e!al2 'e întreba în ce domeniu era mai ignorantă. la 5el de 1rietenos ca întotdeauna2 #iata lui /erişoară ignorantă arboră un !âmbet nesigur2 Gu/ernanta se încruntă la el când trecu 1e lângă ea. roşind uşor. în tim1 ce)şi căuta cu/intele2 ) Păi.

sosit de/reme.coloană ră!lea3ă 5ormată din cei mai mari nobili ai regatului îl urma îndea1roa1e şi s1a3iul răsuna de 1aşi târşâi3i. dar /orbele lui 1ălesc în 5a3a realită3ii2 ):m2 %onsilierii înce1ură să se îm1răştie. erau în stânga. acei 5antastici oc0i albaştri2 ) Ki to3i acei bani2 . de data aceasta. încercând să)şi amintească numele2 (e!al o5tă: ) Lad9 Ariss2 ) @a. cu un culoar 1e la mijloc2 întocmai ca la teatru. cel 1u3in. una dintre cele mai 5rumoase 5ete 1e care le)am /ă!ut /reodată2 . într)un imens semicerc de bănci îngrămădite. de la @agosBa şi \est1ort. ştii tu. unele locuri erau mai bune decât altele2 %ei mai 1u3in im1ortan3i şedeau sus. inima "niunii2 "niunea 1ro1riu)!isă. 5oarte 1u3ini magna3i se 1re!entau 1ersonal în %onsiliul @esc0is. cum ar 5i /ă!ut)o ei2 Aşa cum o /edea şi (e!al. !ise el. o selec3ie de 5ii mai 1u3in 1re5era3i şi de re1re!entan3i 1lăti3i2 In ultima /reme. şi 1ro5itând de oca!ie să /orbească înainte de sosirea Lordului Kambelan2 ) Am a/ut şi dimine3i mai buneN uN ) $. era 1entru /ec0ea nobilime a Midderlandului. cum a 5ost la scrimăN Era (alen0orm. în şir. cu nobilii de 5runte ai "niunii stând 1e locurile 1ublicului. eu m)am distrat de minune2 Am întâlnit)o 1e /erişoara aia a lui . ra1sodia (alen0orm.as1a o ridică întruna în slă/i.as1a. la dre1t /orbind2 ) %e 3inută. din Englia şi 'tariBland2 Grosul locurilor. dacă nu a/eau nimic semni5icati/ de care să se 1lângă2 Mul3i dintre ei nici măcar nu se osteneau să trimită 1e cine/a în locul lor2 ) (ur. 5iecare către scaunul lui2 Rotonda Lor!ilor era 1roiectată ca un teatru. la ca1ăt. acel 5rumos 1ăr blond. s1re locurile lor2 'au. ştiu. către locul lui din s1atele mesei de onoare2 ) (e!al. ce gra3ie. în tim1 ce (e!al îşi croia drum 1e du1ă !idul curbat. şi însemnătatea ocu1an3ilor creştea 1e măsură ce înaintai2 Rândul din 5a3ă era re!er/at ca1ilor celor mai mari 5amilii sau oricui era trimis în locul lor2 Re1re!entan3ii din 'ud. încre3indu)şi bu!ele2 &u e uluitoareN ) :mL (e!al întoarse ca1ul 1lictisit şi 1ri/i cum somită3ile în/eşmântate în 0aine de ceremonie ti/ite cu blană se îndrea1tă încet. între aceştia. în s1ate. asta eraL Ai /ă!ut)oN ) Am 5ost destul de norocos să dau nas în nas cu ei c0iar acum2 ) PtiuL eHclamă (alen0orm. erau cei din &ord şi 4est. acea 1iele albă ca la1tele. mormăituri şi şoa1te. cel mai a1roa1e de (e!al2 In drea1ta.

şi asta. 5iecare mai mult sau mai 1u3in îm1o/ărat de registre grele şi mănunc0iuri de 0ârtii cu as1ect o5icial2 %u /eşmintele de ceremonie 1ur1urii 5luturând în urma lui. alunecând maiestuos. Lordul :o55 semăna leit cu o 1asăre rară. cam 1e unde ar 5i 5ost scena. !âmbi bărbatul /ânjos2 . bine. mai 1u3in de jumătate din bănci erau ocu1ate2 %am atât se um1lea sala de obicei2 @acă Rotonda Lor!ilor ar 5i 5ost un teatru. 5ură ascu3ite condeie şi !ornăite în călimări2 %rainicul 1ăşi s1re ca1ătul mesei şi i!bi cu toiagul său de ceremonie în 1odea. dacă Rotonda ar 5i 5ost un teatru2 Era urmat de un cârd de secretari şi con3o1işti în /eşminte negre.) Ei. târşâindu)se şi bombănind.as1a !ice că unc0iul lui e c0iar mai bogat decât tatăl lui2 Inc0i1uie)3iL Ki are un singur co1il2 Ea /a moşteni 5iecare s5an32 Fiecare s5an3L (alen0orm abia)şi 1utea ascunde entu!iasmul2 &orocos cel care 1oate 1une mâna 1e eaL %um !iceai c)o c0eamăN ) Ariss. aşe!a3i la distan3a regulamentară de jur îm1rejurul 1eretelui curbat. 5ură desc0ise ane/oie imense registre. cerând să se 5acă linişte2 Kuşotelile nobililor şi ale îm1uternici3ilor lor se 1otoliră tre1tat. care era absent. cu 1icioarele uşor de1ărtate şi bărbia ridicată în aer2 Aruncă un oc0i 1e deasu1ra solda3ilor. în armură com1letă. lăsând sala imensă în tăcere2 %rainicul îşi um5lă 1ie1tul: . da. 1ro1rietarii lui ar 5i căutat cu dis1erare o 1iesă nouă2 ) Ariss2 Ariss2 (alen0orm 1lescăi din bu!e ca şi cum numele ar lăsa un gust dulce2 &orocos cel ce 1une mâna 1e ea2 ) %0iar aşa2 "n om norocos2 %u condi3ia să 1re5ere con/ersa3iei banii lic0i!i2 (e!al se gândi că 1oate ar 5i 5ost indicat să se însoare cu gu/ernanta2 %el 1u3in ea 1ăruse să aibă 1u3ină coloană /ertebrală2 Lordul Kambelan tocmai intrase în sală şi se îndre1ta s1re daisul 1e care se a5la masa mare. !ise acru (e!al2 Lor!ii sau delega3ii lor îşi croiseră cu to3ii drum. ca de obicei2 Fură 5oşnite documente. şo1ti (alen0orm. urmat de un stol de ciori sâcâitoare2 ) 4ine bătrâna acritură. lăsând un scaun liber în mijloc. s1re locurile lor2 Pre!en3a era redusă. ca întotdeauna2 rase adânc aer în 1ie1t şi se 1regăti 1entru multe ore de 1lictiseală cum1lită2 Lordul Kambelan se aruncă în jil3ul său şi ceru /in2 'ecretarii îşi ocu1ară locurile în jurul lui. strecu) rându)se să)şi caute locul în cealaltă 1arte a mesei2 (e!al îşi duse mâinile la s1ate. 1entru Rege. dar 5iecare era neclintit şi cu o 3inută im1ecabilă. ado1tând obişnuita 1o!i3ie.

un bătrân se o1inti să se ridice în 1icioare. înainte să ne întreru1em 1entru 1rân!2 'câr3âitul condeielor îi acom1ania glasul. străduindu)se să se 5acă au!it 1este !gomotul de 5ond care s1orea continuu. re/enind la ni/elul abia audibil de la înce1ut. înainte de a termina 222să se 5acă linişteL ) Mul3umesc. gurBienii. însă crainicul nu se lăsă 1ri/at de momentul său de glorie. însă majoritatea consilierilor 1ăreau 1lictisi3i2 Atacurile asu1ra na/elor. a1roa1e de (e!al. în imensul s1a3iu de deasu1ra2 In rândul din 5a3ă. sub3ire. cât de rar îndră!nea. lăsând 1e toată lumea să mai aşte1te o cli1ă. al lui 0uel era absurd de mic în imensul s1a3iu2 Abia ajungea 1ână la (e!al. domnule2 Glasul 1ierit. 3inând strâns în mâi) nile)i tremurătoare nişte 0ârtii2 ) %onsiliul @esc0is. ce/a mai sonor. /in înaintea /oastră cu un mesaj urgent din 1artea Lordului Gu/ernator de @agosBa2 Glasul i se stinsese deja. !ise acru :o552 %red că urma să)l ascultăm 1e re1re!entantul Lordului Gu/ernator din @agosBa. unde erau aşe!a3i re1re!entan3ii din Englia.) %er222 s1use el. adunării %onsiliului @esc0is al "niunii222 Făcu o inutil de lungă şi semni5icati/ă 1au!ă şi oc0ii Lordului Kambelan cli1iră cu 5urie îns1re el. Lordul Gu/ernator de @agosBaL ) Mul3umesc. 5ăcându)i glasul şi mai di5icil de au!it2 Amenin3area /enită din 1artea îm1ăratului GurB0ului la adresa acelui mare oraş creşte cu 5iecare !i2 4agi sunete de de!a1robare înce1ură să se înal3e din ca1ătul sălii. în tim1 ce doi slujbaşi îi consemnau 5iecare cu/in3el2 Ecourile 1alide ale acestora se îngemănau cu cele ale /orbelor sale. 0ăr3uirea negustorilor şi demonstra3iile de dincolo de !idurile noastre l)au îndemnat 1e Lordul Gu/ernator să mă trimită222 ) &orocul nostruL strigă cine/a2 'e 1orni un alt /al de râsete. îm1uternicit acce1tat al lui 'and dan 4urms. de 1arcă ar 5i rostit un elogiu 5unebru. înce1u el2 ) 4orbeşteL strigă cine/a din s1ate2 'e stârni un /al de râsete2 #ătrânul îşi drese glasul şi încercă din nou2 ) Lor!ii mei. cu o intona3ie molcomă şi sonoră. şi des1ăr3ită de Midderland 1rin largi întinderi de a1ă sărată2 . îl recunoaşte 1e Rus0 dan 0uel. rosti monoton crainicul. insistă bătrânul. de data aceasta2 ) $raşul e construit 1e o 1eninsulă îngustă. iar acesta se a5la la nici !ece 1aşi distan3ă2 Lor!ii mei. ataşată unui teritoriu controlat în întregime de duşmanii noştri de moarte. cu 5iecare sunet înso3it de scâr3âitul 1ersistent al condeielor2 @in galeria 1ublică de deasu1ra înce1ură să se 1ro1age şuşoteli.

în !ona din mijloc. Lordul Gu/ernator al EnglieiL ) Mi se 1are. însă acum nu era c0i1 să se 5acă au!it2 Lordul Kambelan se încruntă şi luă o îng0i3itură din 1ocal2 'lujbaşul a5lat cel mai de1arte de (e!al îşi lăsase jos condeiul şi se 5reca la oc0i cu degetul mare şi arătătorul. ca să 5ie au!it: In Englia. unde/a mai în s1ate. dar 0uel era acum cu1rins de un acces de tuse2 încercă să /orbească. Lord Kambelan. răcnind2 "nii îşi clătinau /iguros din ca1 a1robarea. !ar/a se 1otoli. sau mă înşală memoriaN :uiduielile se 1orniră mai tare2 Această atitudine alarmistă secătuieşte în mod inacce1tabil resursele "niuniiL ânărul striga. continuă tânărul c0i1eş. dând să)i 5acă . în cele din urmă. sus. în ca1ătul celălalt al sălii. iar amenin3area din 1artea lui #et0od şi a nordicilor lui e 5oarte realăL @acă duce cine/a li1să de 5onduri222 'trigătele se înte3iră numaidecât2 'trigăte de OI)au!iLP. OAde/ăratLP şi OMinciuniLP se desluşeau /ag 1este 0ărmălaie2 &umeroşi re1re!entan3i erau în 1icioare. sărind în 1icioare2 'câr3âitul condeielor se 1orni din nou2 Mi se 1are222 ) %onsiliul @esc0is. ea !âmbi şi îşi 5lutură mâna2 Mâmbea şi el. dar nu era în stare şi. a/em mul3i Bilometri de grani3ă şi 1rea 1u3ini solda3i. în tim1 ce /ecinul lui îl lo/ea 1este s1ate2 )@acă)mi 1ermite3i.A1ărarea noastră nu e ceea ce ar trebui să 5ieL Lordul Gu/ernator are ne/oie urgentă de 5onduri su1limentare222 Men3ionarea 5ondurilor ridică instantaneu un /uiet dins1re întreaga adunare2 Gura lui 0uel continua să se mişte. îl recunoaşte 1e :ersel dan Meed. mânjite de cerneală2 Func3ionarul a5lat cel mai a1roa1e tocmai terminase de scris un rând2 (e!al îşi lungi gâtul să /adă2 %onsemnase 1ur şi sim1lu: 'trigăte aici2 %rainicul bătu cu toiagul în 1odea. al3ii îşi scuturau /iolent ca1etele. de!a1robator2 %eilal3i căscau şi se uitau îm1rejur2 (e!al !ări un indi/id. roşu la 5a3ă. strigă un tânăr elegant din 1rimul rând. cel de)al treilea 5iu şi îm1uternicit acce1tat al lui Fedor dan Meed. 5lutură o mână şi se aşe!ă. uitându)se direct la el2 %ând oc0ii li se întâlniră. OAiureliLP. cu bra3ul 1e jumătate ridicat. cu doar câ3i/a ani în urmă. îl întreru1se crainicul. care a1roa1e sigur adormise şi se a5la în 1ericol iminent de a se 1răbuşi în 1oala /ecinului său2 îşi ridică oc0ii. cu un aer de imensă mul3umire de sine2 In cele din urmă. lăsându)i să rătăcească 1este 5e3ele înşirate de)a lungul balustradei galeriei 1ublice2 'im3i o tresărire ciudată în 1ie1t2 Ardee \est era acolo. că 1rietenii noştri din 'ud se aştea1tă mereu la un atac de 1ro1or3ii din 1artea îm1ăratuluiL Glasuri de!a1robatoare se înăl3au acum din cealaltă 1arte a sălii2 "n atac care nu se materiali!ea!ă niciodatăL &u i) am în/ins noi 1e gurBieni. doar 5oarte 1u3in deranjat de întreru1ere.

rând 1e rând2 Koa1tele dins1re galeria 1ublică se liniştiră2 $rdinea era restaurată2 Lor!ii meiL 4ă asigur că Regele este 1ro5und 1reocu1at de siguran3a su1uşilor săi. înso3it de câte/a în3e1ături /enite dins1re delega3ia Engliei2 :o55 se încruntă şi mai tare2 ) Eu ştiam că !idurile de a1ărare ale oraşului trebuie între3inute din 5ondurile colectate la ni/el local şi din taHe comerciale de la $norabila G0ildă a Mirodeniilor. domnule. toată lumea încercând să audă răs1unsul2 ) Lord Kambelan. în aceşti ultimi şa1te ani2 @acă nu 1ot 5i găsite resurse nici măcar 1entru între3inerea !idurilor ) şi Lordul Kambelan mătură întreaga adunare cu un oc0i întunecat ) 1oate că e tim1ul ca această licen3ă să 5ie scoasă la licita3ie2 "n 1oto1 de mormăieli 5urioase se stârni în galeria 1ublică2 In orice ca!.semn. 1lin de s1eran3ă. de !iduriN 'ala imensă se cu5undă în tăcere. cu 1ie1tul încă tremurând de tuşea înăbuşită2 &u are acel oraş unul dintre cele mai 1uternice şi mai întinse !iduri de a1ărare din lumeN &)a re!istat unui atac al gurBilor. încât cerneala 3âşni din călimară şi se re/ărsă 1este documentele 1regătite cu grijă ale unuia dintre slujbaşi2 'trigăte de a1robare şi s1rijin întâm1inară discursul 1atriotic al Lordului Kambelan2 %ât des1re situa3ia s1eci5ică din @agosBaL 0uel ridică 1ri/irea. nici din 1artea nimănuiL Lo/i masa atât de 1uternic la acest ultim comentariu. cu glasul a1roa1e înăbuşit când unul dintre con3o1işti întoarse. şo1ti el. trăgând 1e nas şi cli1ind2 Larma se 1otoli a1roa1e imediat2 Acei re1re!entan3i care rămaseră în 1icioare 1ri/iră /ino/a3i îm1rejur. când îşi aminti unde se a5la2 îşi îm1inse mâna la s1ate şi 1ri/i agitat îm1rejur. abia au!it2 4ă im1lor222 'e to1i în alt acces de tuse şi se 1răbuşi în scaun. acum mai 1u3in de un deceniu. 0ârâi 0uel. însă 5u uşurat să desco1ere că nimeni im1ortant nu)i obser/ase greşeala2 @ar !âmbetul nu)i 1ărăsi c0i1ul întru totul2 ) Lor!ii mei. %oroana nu 1oate c0eltui niciun ban în 1lus în . nici din 1artea acestor sălbatici din &ord. răcni Kambelanul. indi5erent unde s)ar a5laL "niunea nu 1ermite agresiunea îm1otri/a oamenilor săi sau a 1ro1rietă3ii saleL :o55 1unctă 5iecare comentariu i!bind cu 1umnul în 5a3a lui2 &ici din 1artea îm1ăratului GurB0ului. tim1 de 1este un anN %e s)a ales de acele !iduri. 1agina imensului său registru şi înce1u să scâr3âie cu condeiul 1e următoarea2 Midurile de a1ărare sunt 1rost re1arate şi nu a/em su5icien3i solda3i care să le a1ere cum se cu/ine2 îm1ăratul nu e străin de asta. trântindu)şi 1ocalul gol 1e masă2 A/ea cel mai sonor glas 1e care)l au!ise /reodată (e!al2 Până şi Mareşalul 4aru! ar 5i 1utut în/ă3a câte ce/a des1re strigat de la :o552 #ărbatul adormit din s1ate se tre!i. 1ârâind. care a acti/at în @agosBa sub o licen3ă eHclusi/ă şi eHtrem de 1ro5itabilă. ca nişte co1ii neastâm1ăra3i lua3i la rost şi se aşe!ară la loc.

clăn3ănind. lăbăr3at ca un munte în5ăşurat în blană şi mătase roşie. şi a/ea şi de ce2 Era. îşi ridicară instrumentele scli1itoare la bu!e şi su5lară un sunet asur!itor de 5an5ară2 (e!al scrâşni din din3i. dar în cele din urmă ecourile răsunătoare se stinseră2 Lordul Kambelan se întoarse 5urios către crainic. Augusta 'a Maiestate. şi îşi miji oc0ii. al 'tariBlandului şi al Midderlandului. doamnele mele. iar /âr5ul ro!aliu al limbii trecea întruna. cu 1aşi a1ăsa3i şi luară 1o!i3ie de)o 1arte şi de alta a mesei de onoare2 Erau urma3i îndea1roa1e de 1atru gornişti. care se 0olba la nou)/eni3i cu gura căscată2 ) EiN şuieră :o552 %rainicul se tre!i din amor3ire2 ) A0222 da. incrustate. cred că am 1utea au!i în curând /eşti bune 1e care i le /ei duce tatălui tău. dar 5u întreru1t de o bubuitură 1uternică în uşa imensă a5lată în s1atele mesei o5iciale2 Lor!ii ridicară 1ri/irea sur1rinşi. Gusla/ al %incilea. 1lini de s1lendoare în mantii 1ur1urii cu însemnul unui soare auriu 1e s1ate. un lucru rar ca să 1rimeşti /eşti bune din %onsiliul @esc0is sau /eşti de orice 5el. scâr3âind2 $1t %a/aleri ai %or1ului. s1rijinit 1e 1erne groase şi legănându)se încetişor într)o 1arte şi)n alta2 Pri/ea îm1rejur cu aerul buimac al unuia care a adormit beat şi s)a tre!it într)o încă1ere străină2 Arăta îngro!itor2 Enorm de gras. înc0işi în armuri scli1itoare. drugii grei de 5ier 5ură traşi şi uşile mari. care 1ăşiră 3an3oşi în 5a3ă. întorcându)se către Meed. desigurL Lor!ii mei.momentul de 5a3ăL 'trigăte de nemul3umire /eniră dins1re gru1ul @agosBa. într) ade/ăr. ner/os. cu imense 1ungi negre atârnând dedesubt. Lordul Gu/ernator2 "n 1oto1 de şoa1te entu!iaste se ridică în cu1ola aurită de deasu1ra2 ânărul c0i1eş 1ărea 1lăcut sur1rins. lustruite. se desc0iseră încet. am marea onoare de a 1re!enta 1e222 <se o1ri şi trase /ârtos aer în 1ie1t= 222înăl3imea 'a Im1erială. la dre1t /orbind2 0uel îşi recă1ătase controlul asu1ra 1lămânilor şi desc0ise gura să /orbească. 1este bu!ele)i . 5ără c0i1uri în s1atele coi5urilor înalte. 3i1ete de a1robare dins1re gru1ul Engliei2 %ât des1re situa3ia s1eci5ică a EnglieiL tună Lordul Kambelan. 1urtat 1e umerii altor şase ca/aleri 5ără c0i12 Regele şedea coco3at într)un scaun aurit. Regele Engliei. ca un magician care tocmai a 5ăcut un truc eHtrem de di5icil2 Făcu semn găr!ilor. cu ca1ul stri/it între umeri de greutatea imensei coroane scli1itoare2 A/ea oc0ii sticloşi ai um5la3i. Mare Rege al "niuniiL 'e stârni un 5reamăt 1uternic când 5iecare bărbat şi 5iecare 5emeie din sală se ridicară din scaune şi se lăsară 1e un genunc0i2 Palanc0inul regal 1ătrunse încet 1e uşi. Pro)tector al \est1ortului şi al @agosBăi. în aşte1tare2 Lordul Kambelan !âmbi. coborâră tre1tele la unison.

1alide2 A/ea o guşă imensă şi un colac de grăsime în jurul gâtului. dintr)odată. când cu to3ii se ridicară şi re/eniră la locurile lor2 Regele se întoarse către :o55. !ise crainicul. mul3umit de sine2 . cu un !âmbet stângaci2 Fenris cel emut /ă aduce o o5ertă din 1artea lui #et0od2 @e la rege la rege2 @e la &ord 1entru "niune2 $ o5ertă şi un dar2 Ki ridică cutia de lemn2 Lordul Kambelan a5işă un !âmbet a5ectat. 1robabil admirând 5elul în care lumina strălucea 1rin 5rumosul /itraliu. ridica3i)/ă2 Freamătul um1lu sala din nou. #et0od. mesagerul lui #et0od. 1e jumătate orb. Rege al $amenilor &ordului2 Rotonda se cu5undase în tăcere şi condeiele con3o1iştilor 1ăreau absurd de !gomotoase2 #ătrânul lu1tător îşi înclină ca1ul către imensa siluetă cu glugă de lângă el. Rege al $amenilor &ordului. /ă rog. când bătrânul ră!boinic. încli) nându)se atât de ridicol de jos încât 5u ne/oit să se s1rijine în toiag2 %onsiliul @esc0is îi recunoaşte 1e Fenris cel emut. câ3i/a dintre re1re!entan3ii a5la3i la marginea culoarului se dădură îna1oi. 1entru co1ii2 In tim1 ce trecea. Maiestate2 ) $. s1eria3i2 (e!al se încruntă2 Acest uriaş cu glugă nu 1ărea de bun augur. însă (e!al îşi 1lecă 5runtea 1u3in mai jos când 1alanc0inul se a1ro1ie2 ) $. i se adresă2 ) Maiestatea 4oastră. orice)ar s1une Lordul :o552 Mârâieli 5urioase şi sus1icioase um1lură cu1ola răsunătoare când cei doi oameni ai &ordului îşi ocu1ară locurile 1e 1odeaua de dale din 5a3a mesei de onoare2 ) Maiestatea 4oastră. întreaga sală 1ăru dis1ro1or3ionată2 #ăncile şi mesele. cu 5runtea adânc încruntată şi (e!al îl au!i s1unând: %e caut aiciN ) $amenii &ordului. murmură Augusta Maiestate. aduc salutări 5ră3eşti din 1artea stă1ânului meu. şi 1e tălmăcitorul lui. ducând o cutie turtită de lemn2 %elălalt era în/eşmântat într)o mantie cu glugă. total absent. :an) sul Albea3ăL Regele se 0olba /esel la una dintre 5erestrele mari din !idul curbat. cu o cicatrice şi un oc0i orb. cu 5ălcile tremurând. 1ână şi străjerii semănau cu nişte re1lici în miniatură. daL $c0ii regelui se luminară2 'e o1ri: %e)i cu eiN ) Aă2O @ar Lordul Kambelan 5u sal/at de la răs1uns de uşile care se desc0iseră în 1artea o1usă a sălii. ca şi cum uitase ce/a. cu toate trăsăturile ascunse şi atât de mare încât. cele 1rin care intrase la înce1ut (e!al2 @oi bărba3i ciuda3i 1ătrunseră cu 1aşi mari şi înaintară de)a lungul culoarului2 "nul dintre ei era un bătrân lu1tător încărun3it. însă întoarse brusc ca1ul. de 5a1t întreaga sa 5a3ă dădea im1resia că se to1eşte uşor şi înce1e să i se scurgă de 1e craniu2 Aşa arăta înaltul Rege al "niunii.

a1oi i!bucni /acarmul2 @in galeria 1ublică se 1orni o 5urtună de râsete uluite2 Meed era în 1icioare şi 3i1a. de 1e bancă. dar era 1rea târ!iu2 ) &u trebuie decât să)l numească. în com1ara3ie cu cea mai ciudată trăsătură a lui2 întreaga lui 1arte stângă. dacă n)ar 5i 5ost bărbatul cu glugă de lângă el. imensul s1a3iu de/eni dintr)odată îngro!itor de încremenit2 Fenris cel emut 1ărea încă şi mai mare 5ără mantie. cu statura lui amenin3ătoare. era omul cel mai im1unător 1e care)l /ă!use /reodată (e!al2 Fa3a i se mişca într)o constantă. roşu la 5a3ă2 0uel se ridică. înăl3ându)se 1este tălmăcitorul său care se 5ăcea tot mai mic2 Fără nicio îndoială. !ise Albea3ă2 Fa3a Lordului Kambelan se as1rise dintr)odată. contorsionată. !âmbind cu îngăduin3ă2 #ărbatul cu glugă 1ăşi în 5a3ă: ) Englia. cu toată demnitatea unui ie1ure s1eriat2 $c0ii lui (e!al 1ri/eau 3intă la omul cu glugă2 4ă!u o mână imensă strecurându)se de sub mânecă şi întin!ându)se du1ă agra5a mantiei2 %li1i sur1rins2 Mâna era albastrăN 'au era doar o 5estă a luminii 1rin /itraliuN Mantia că!u la 1odea2 (e!al îng0i3i. a1oi că!u îna1oi. din ca1 1ână)n 1icioare. (e!al trebuia s)o recunoască2 &u era ceea ce te)ai 5i aşte1tat de la sălbaticii &ordului rece şi înde1ărtat2 @iscursul lui gra3ios ar 5i 5ost a1roa1e de ajuns să 1otolească sala.) Pre!intă)3i mai întâi o5erta2 ) Este o o5ertă de 1ace2 $ 1ace eternă între cele două mari na3iuni ale noastre2 Albea3ă se înclină din nou2 Manierele lui erau im1ecabile. eH1resie batjocoritoare2 $c0ii lui bulbuca3i !/âcneau şi cli1eau în tim1 ce 1ri/eau nebuneşte îm1rejur. 5a3a regelui !/âcni într)un !âmbet /ag când au!i 1omenindu)se de 1ace2 ) #ine. tuşind2 Răcnetele 5urioase erau înso3ite de 0uiduieli batjocoritoare2 Regele se 0olba în jurul său. 5ără odi0nă2 @ar toate acestea 1ăreau 5ireşti. clătinându)se. şuieră el2 'ala rămase o cli1ă încremenită. 1este . la întreaga adunare2 #u!ele)i sub3iri !âmbeau şi se strâmbau şi se cris1au întruna. mormăi el2 EHcelent2 Pace2 &emai1omenit2 Pacea e bună2 ) %ere doar un lucru mărunt în sc0imb. !ise regele. strigătele se stinseră. cu atât mai 1u3in îşi 1utea muta 1ri/irea2 Râsetele se stinseră. cu inima bubuindu)i în urec0i2 Era ca şi cum s)ar 5i uitat la o rană teribilă: cu cât era mai de!gustat. ca o umbră întunecată2 %u toate acestea. era aco1erită de scris2 Rune ili!ibile erau mâ!gălite 1e jumătatea stângă a 3estei rase.

cu oc0ii scânteietori trecând 1este mul3ime2 Meed se lăsă îna1oi 1e bancă. de sânge nobil2 Erau 1robabil 1atru!eci de străjeri din com1ania lui (e!al de jur îm1rejurul !idurilor. nici măcar la cei din jurul mesei de onoare2 Râsetele 5urioase se trans5ormară în bolboroseli când monstrul 1ictat se răsuci încet în mijlocul 1odelei circulare. cu to3ii ostaşi căli3i2 Erau de cel 1u3in două!eci de ori mai mul3i decât aceşti doi oameni ai &ordului şi erau bine înarma3i. îi era aco1erit de litere bi!are2 "n enorm. cu to3ii lu1tători greu încerca3i. de la umărul 1roeminent 1ână la /âr5urile degetelor sale lungi2 Până şi 1iciorul stâng. scal1. n)ar 5i trebuit să re1re!inte nicio amenin3are 1entru ei2 @ar (e!al nu se sim3ea în siguran3ă2 'e sim3ea singur. descul3. care !ăngăni !gomotos 1e 1odea2 Fenris cel emut se întoarse încet către masa de onoare. inuman. urec0e2 Imensul bra3 stâng îi era tatuat cu un scris mărunt. cu coroana bălăbănindu)i)se 1e ca12 %ondeiul unuia dintre con3o1işti că!u dintre de) getele)i inerte2 Mâna celuilalt se mişca 1e 0ârtie în /irtutea iner3iei. ridicându)şi imensul 1umn tatuat şi desc0i) !ându)şi gura cât o 1ră1astie. căscată2 în jurul mesei de onoare se a5lau 1ais1re!ece %a/aleri ai ru1ului. şi 1iciorul în armură îi !ăngăni lo/indu)se de marginea mesei2 Regele se lăsă 1e s1ate şi îşi aco1eri 5a3a cu mâna. in5init mai tare şi mai în5ricoşător decât o 5ăcuse Lordul Kambelan /reodată2 Ecourile glasului său se lo/iră de ta/anul boltit de deasu1ra şi re/erberară 1e !idurile curbate. monstru 1ictat stătea c0iar în inima gu/ernării "niunii2 Gura lui (e!al atârna. um1lând imensul s1a3iu cu un sunet 1ătrun!ător2 "nul dintre %a/alerii ru1ului 5ăcu un 1as îm1leticit în s1ate şi alunecă. cu toată 5uria to1indu)i)se2 %â3i/a oameni de /a!ă din rândul din 5a3ă se că3ă) rară 1ur şi sim1lu 1este s1ătarele băncilor lor. uitându)se cu un oc0i în5ricoşat 1rintre degete. a/ea gura uscată2 'im3i un nă/alnic im1uls să 5ugă. cu un s1asm 0idos străbătându)i 5a3a2 ) EngliaL 3i1ă el. să se ascundă şi să nu mai iasă de acolo niciodată2 Ki acest e5ect straniu nu se mărginea la el. albastru. mâ!gălind un cu/ânt 1e diagonală. în tim1 ce gura i se desc0ise. cu cele mai bune arme 1e care le 1uteau o5eri armurăriile regelui2 Fenris cel emut era neînarmat2 In ciuda dimensiunilor şi ciudă3eniei sale. 1ână în rândul a5lat în s1ate2 Al3ii întoarseră 1ri/irea sau îşi aco1eriră 5a3a cu mâinile2 "nul dintre solda3i scă1ă suli3a. neajutorat şi îngro!itor de s1eriat2 Pielea îl 5urnica.1leoa1ă. bu!e. 1este şirurile ordonate de scris de deasu1ra2 .

5iecare 1arte îşi trimite câte un cam1ion. însă mâna îi tremura şi ba!a 1a0arului !ornăi 1e lemn2 Rămase o cli1ă neclintit. dar nu mai mult ca de obicei2 Lama se mişca grotesc în tim1 ce Fenris întinse degetele şi ridică bra3ul stâng. !ise Albea3ă. cu lama scânteind în lumina colorată dins1re 5erestrele mari2 %a/alerii ar 5i trebuit să se nă1ustească înainte. sus. care era cel mai a1roa1e de %el emut şi se a5la deja în genunc0i. dar nimeni nu se clinti2 Fiecare gură era căscată. 5ără îndoială. această o5ertă este inacce1tabilă2 ) Asta e regretabil. care era cu un ca1 mai mic decât el2 ) uN şuieră el2 Piciorul ne5ericitului scâr3âi 1e 1odea în tim1 ce se dădu îna1oi. 5ără îndoială. ca de ceară2 întinse mâna încet către 1ocal. când eHistă /rajbă între două clanuri. când eHistă o amenin3are de ră!boi. să se 5i născut 1itic2 $ băltoacă de sânge întunecat se lăbăr3ase 1e jos. cu din3ii clăn3ănind. îl trimite 1e %el emut nu doar ca sol. dar şi dre1t cam1ion al său2 4a lu1ta 1entru Englia. să lu1te în numele întregului neam. dar mai rămâne darul2 o3i oc0ii se îndre1tară s1re el2 In &ord. #et0od. ca 1roblema să 1oată 5i re!ol/ată222 cu o singură moarte2 @esc0ise încet ca1acul cutiei de lemn2 înăuntru se a5la un cu3it lung. de sub bra3ul stâng tatuat al lui Fenris2 Fa3a îi tresări. a/em o tradi3ie2 "neori. cu lama lustruită ca oglinda2 Maiestatea 'a. 1ână când era îngro1ată 1ână la mâner2 4âr5ul ieşi. dorindu)şi. ca nişte 5unii imense2 Glasul lui răsuna a1roa1e dureros în urec0i2 Linişte totală2 %rainicul.Fa3a Lordului Kambelan de/enise 1alidă. să 5i 5ost 5iul altcui/a2 . dorindu)şi. dacă oricine de)aici e gata să)l în5runte şi să /ă cru3e de un ră!boi 1e care nu)l /e3i câştiga2 înăl3ă cutia în 5a3a monstrului 1ictat2 Acesta este darul stă1ânului meu 1entru /oi şi altul mai de 1re3 n)ar 1utea 5i: /ie3ile /oastre2 Mâna drea1tă a lui Fenris 3âşni şi în0ă3ă cu3itul din cutie2 II ridică. sub cotul lui Fenris2 ) uN mârâi el la :ersel dan Meed2 ânărul de/eni uşor 1ământiu. să)l /adă toată lumea2 Picăturile de sânge ră1ăiau încetişor 1e 1odeaua Rotondei Lor!ilor2 ) %ine /rea să lu1te cu mineN 3i1ă el. 1icurând de sânge. res1irând adânc 1e nas2 ) E/ident. cu tendoanele um5lându)i)se 1e gât. (e!al ar 5i trebuit să scoată sabia2 o3i ar 5i trebuit să sară în a1ărarea regelui. leşină. îl ridică la bu!e2 Era gol2 II aşe!ă cu grijă îna1oi 1e masă. că!ând cu 5a3a în jos2 Fenris îşi îndre1tă oc0ii bulbuca3i către cel mai /oinic ca/aler de la masă. 5iecare oc0i li1it de dintele acela scânteietor de o3el2 Lama coborî ca un 5ulger2 4âr5ul ei 1ătrunse uşor 1rin 1iele şi carne.

$c0ii aceia scânteietori trecură 1este 5e3ele cada/erice de la masa de onoare2 Gâtlejul lui (e!al se strânse. nebuni. aşadar. de)a lungul băncilor. dar mascarada asta s)a s5ârşitL . aş /rea. 1e urmă gura i se strâmbă într)un rânjet 0idos2 ) Mâine. /om trimite trei semne2 ) rimite3i trei sute. acolo au 5ost oameni ai &ordului. dar sunt eHtrem de ocu1at în du1ă)amia!a asta2 Poate mâineN Pro1riul glas îi suna străin2 %u siguran3ă nu /oise să s1ună aşa ce/a2 @ar cine altcine/a 1utea 5iN %u/intele se ridicară 1lutind sigure. într)o baltă de sânge. însă glasul îşi recă1ătase o bună 1arte din /igoare2 (e!al 1rinse curaj şi se lu1ta bărbăteşte să nu)şi dea drumul 1e el2 &uL răcni :o55 din nou2 Aici nu /a 5i niciun duelL &) a/em nimic de decisL Englia e 1arte a "niunii. dar atâta tot2 &icio rană nu se !ărea 1e carnea tatuată2 &icio urmă2 %u3itul !ornăi 1e dale şi rămase acolo. bine. uşoare. către cu1ola aurită de deasu1ra2 'e au!iră râsete ră!le3e. aşa că a3i tra/ersat marea. şo1ti el2 %urajul îl 1ărăsi 1e (e!al. cea mai /ec0e dintre legi: cei 1uternici iau ce doresc de la cei slabiL $c0ii i se îngustară2 A/em şi noi legea aceeaL Fenris cel emut îşi smulse cu3itul din bra32 %âte/a 1icături de sânge 1icurară 1e 1odea. a1oi ridică trei degete către Lordul Kambelan2 %ând /a /eni /remea. când oc0ii lui Fenris îi întâlniră 1e)ai lui2 ) uN ) Ei. !ise el cu glas scă!ut. 1rin legea stră/ec0eL :ansul Albea3ă c0icoti încetişor2 ) Legea stră/ec0eN Englia e 1arte a &ordului2 Acum două sute de ani. i)a3i măcelărit şi le)a3i 5urat 1ământulL rebuie să 5ie. în tim1 ce lor!ii şi îm1uternici3ii se retrăgeau în grabă. din calea lui2 :ansul Albea3ă 5ăcu o 1lecăciune adâncă2 ) Probabil că /a /eni /remea când /ă /e3i dori să 5i acce1tat o5erta sau darul nostru2 4e3i mai au!i de noi. dacă /re3i. un strigăt de O#ra/oLP de unde/a din s1ate. la 1icioarele lui2 Fenris mătură 1entru ultima dată adunarea cu oc0ii săi bulbuca3i. atunci. răcni :o55. scânteietori. brusc şi dureros2 Gra/itatea situa3iei îl a1ăsa ca o tonă de 1ietre2 ElN 'ă în5runte creatura aceeaN ) &u2 Era Lordul Kambelan2 Era încă 1alid. dar oc0ii %elui emut nu)l 1ărăsiră 1e (e!al nicio cli1ă2 Aşte1tă ca sunetele să 1iară. a1oi se întoarse şi tra/ersă cu 1aşi mari culoarul şi a1oi daisul. trăind în libertate2 4oi /oia3i 5ier.

5rământându)şi gura în tăcere2 (e!al îl urmări 1e rege luându)şi încet mâna de 1e 5a3ă şi a1lecându)se către Lordul Kambelan2 ) %ând ajung aici oamenii &orduluiN şo1ti el2 REGELE $AME&IL$R &$R@"L"I Logen ins1iră adânc. ro!alii. ciudate2 Până şi crustele şi !gârieturile de 1e înc0eieturi erau a1roa1e /indecate2 recuse atât de mult de când Logen 5usese curat încât uitase sen!a3ia2 :ainele noi erau as1re 1e 1ielea)i li1sită de obişnuitul strat de murdărie. de 1ietriş gri. li/id de 5urie. îm1ăr3ită în straturi bine conturate2 @easu1ra era cenuşiul şi albul 1u5os al cerului înnourat2 A1oi era linia !dren3uită a 1iscurilor negre ce înconjurau lacul şi umbra maronie. la 3ărm2 otul se re1eta în oglinda neclintită a lacului de dedesubt ) o altă lume ilu!orie. din balconul camerei sale. 0aos din cel mai cum1lit2 :o55 sări în 1icioare. răsturnând scaunul în s1atele lui. 1uteai !ări 1ână 0ăt.:ansul Albea3ă clătină amabil din ca12 ) 4e3i mai au!i de noi2 'e întoarse şi ieşi din Rotonda Lor!ilor. in/ecti/e îndre1tate către oricine şi către toată lumea. unsoare şi trans1ira3ie uscată2 . curbată. cu degetele des5ăcute 1e 1iatra roasă de /reme a 1ara1etului2 &u era nici urmă de murdărie sau de sânge uscat sub ung0iile)i cră1ate2 Arătau 1alide. însă /acarmul îl aco1eri 1ână şi 1e el2 Meed îi întoarse s1atele şi ieşi /al/ârtej2 Al3i delega3i din gru1ul Engliei se ridicară în/erşuna3i şi îl urmară 1e 5iul Lordului lor Gu/ernator2 :o55 se uita du1ă el. şi înce1u să înşire /orbe mânioase. sa/urând neobişnuita sen!a3ie a adierii răcoroase 1e 5a3a)i 1roas1ăt bărbierită şi îşi des5ătă oc0ii cu 1ri/eliştea2 Era înce1utul unei !ile senine2 %ea3a dimine3ii a1roa1e dis1ăruse şi. răsturnată. 1ri/indu)şi mâinile. cu trăsăturile)i 5rumoase sc0imonosite de 5urie2 ) Ki aceasta este /estea bună 1e care /re3i s)o transmit tatălui meuN 3i1ă el2 %onsiliul @esc0is eH1lodă2 Răcnete. moi. în urma lui Fenris cel emut2 "şile imense se trântiră2 %ondeiul celui mai a1ro1iat 5unc3ionar înce1u să !gârie 5ără /lagă 1e 0ârtie2 4e3i au!i de noiL :ersel dan Meed se întoarse către Lordul Kambelan. a1oi dâra sub3ire. cu 5ălcile încleştate. de1arte2 4alea imensă se des5ăşura înaintea lui. a altora. situat sus. 1e latura unuia dintre turnurile bibliotecii. mai jos de lumea lui2 Logen îşi 1lecă oc0ii. estom1ată. urlete. în de1ărtare2 "rmau /er) dele)înc0is al coastelor îm1ădurite.

îm1iedicându)l să 1ăşească normal2 Ieşi 1e uşa bal)conului şi rămase acolo. şi aşa /a rămâne mereu2 @acă nu cum/a a/ea să 1iardă şi alte degete2 otuşi. !ise \ells2 )EuN %a1ul lui Malacus ^uai se i/i 1e du1ă tocul uşii2 $c0ii îi erau ce/a mai 1u3in a5unda3i în orbite. în a5ară de asta2 . răsucindu)se şi !/ârcolindu)se. aşa cum arătase la înce1ut. cu un !âmbet /ag2 ) Ară3i mult mai bine decât ultima oară când te)am /ă!ut2 ) Ki tu la 5el2 4ăd că 3i)ai 1ierdut barba2 Ki mirosul2 %âte/a cicatrice mai 1u3in şi ai arăta a1roa1e ci/ili!at2 Logen ridică mâinile2 ) $rice. curat şi sătul. se sim3ea alt om2 Pentru o cli1ă. 1ărând să alunece tot mai jos. mirosea mai bine. îi /enise somnul2 "nele obişnuin3e sunt greu de de1ăşit2 ) Ai un musa5ir. iscodind balconul cu 1ri/irea2 ) %a un 1runc2 Logen nu îndră!nea să)i s1ună bătrânului ser/itor că dormise a5ară2 In 1rima noa1te încercase 1atul. trăgrnd 1e nas şi cli1ind în aerul rece al dimine3ii2 Logen era mai bucuros să)l /adă decât se aşte1tase2 II bătu 1e s1ate ca un /ec0i 1rieten. asta trebuia să recunoască2 ) Ai dormit bine. 1ungile de dedesubt. dar 1iatra goală a 1ara1etului îl 1ri/i 1rin locul unde când/a se a5la degetul care acum li1sea2 Asta n)a/ea să se /indece niciodată2 Era tot &ouădegete. ce/a mai 1u3in întunecate2 A/ea ce/a culoare în obraji şi ce/a carne 1e oase2 &u mai arăta ca un cada/ru. întinderea lacului liniştit. când îl cunoscuse Logen2 #ănuia că mai sănătos de)atât nu /a arăta ^uai niciodată2 ) :aL râse Logen2 Ai su1ra/ie3uitN "cenicul clătină obosit din ca1 de câte/a ori. îmbâcsit2 a/anul îi atârnase în ca1. inca1abil să se îm1ace cu con5ortul ciudat al saltelei şi cu căldura neobişnuită a 1ăturilor2 @u1ă aceea încercase 1odeaua2 Fusese mai bine2 @ar aerul tot i se 1ăruse înc0is. mormăi ^uai. 1oate cu 1u3in 1rea mult entu!iasm2 "cenicul se clătină. amenin3ând să)l stri/ească sub 1o/ara 1ietrei de deasu1ra2 Abia când se întinsese 1e dalele tari ale balconului. 'ângerosul &ouă.Admirând. cu /ec0ea manta întinsă 1este el şi doar cu norii şi stelele deasu1ra. stătut. în tim1 ce tra/ersă camera târşâindu)şi 1icioarele2 Era în5ăşurat într)o 1ătură groasă care se târâia 1e 1odea. doar s5rijit şi bolna/. Maestre &ouădegeteN \ells era în 1ragul uşii. se întrebă cum ar 1utea să se trans5orme acest nou Logen. cu 1ătura încâlcită în jurul 1icioarelor şi ar 5i că!ut dacă Logen n)ar 5i întins o mână să)l s1rijine2 ) încă nu sunt c0iar bun de lu1tă.

!ise Logen. cu care bănuia că se alesese în duelul cu rei) co1aci. o /reme. în urmă cu mul3i ani2 Logen se strâmbă când îşi aminti cotonogeala 1e care şi)o administraseră unul altuia2 @es1re cea de)a doua cicatrice. Maestre &ouădegeteN Logen a1roa1e uitase de tăietură2 &u a/ea sânge 1roas1ăt 1e bandaj şi. în ciuda e5orturilor mele2 ) Ei. ce se întindea a1roa1e de la înc0eietură 1ână la cot.\ells ieşi. de/enind doar încă un rid ro!2 ) 4ăd2 Ar 5i absurd să te s5ătuiesc să e/i3i 1e /iitor obiectele ascu3iteN Logen râse2 ) %re!i sau nu. mun3ii înde1ărta3i2 ) &)am mai asistat 1ână acum la uciderea unui om2 ) Ai noroc2 ) Ai /ă!ut multă moarte. m)am străduit întotdeauna să le e/it. aşadarN . mai 1alidă. în tăcere. dar lucrurile se sc0imbă2 ) Am 1ărăsit o grămadă de oameni. la /remea mea2 Presu1un că mi s)a acrit de sentimentul ăla2 "cenicul îşi încre3i bu!ele. o is1ra/ă gri. în lumina strălucitoare a dimine3ii2 A/ea un sul de 1ân!ă şi un cu3it în mână2 ) Aş 1utea să)3i /ăd bra3ul. doar îl gâdila2 Rana intersecta alte două cicatrice mai /ec0i ale lui Logen2 "na dintre ele. 1ădurile. a1oi /ântul bătu rece dins1re /ale2 ^uai se scutură şi îşi strânse 1ătura în jurul lui2 ) Acolo222 lângă lac. în tim1 ce ^uai se uita atent 1este umărul lui2 ) 'e /indecă bine2 e /indeci re1ede2 ) Am eHerci3iu2 \ells îşi ridică 1ri/irea s1re 5a3a lui Logen. a1lecându)se în dre1tul uşii. 1ri/ind /alea. tăind o bucată nouă de 1ân!ă şi răsucind)o cu grijă în jurul antebra) <ului lui Logen2 '1er că acesta e ultimul bandaj de care /ei mai a/ea /reodată ne/oie2 ) Ki eu. ro!2 &ici nu)l mai durea. urcând 1ână mai sus. îndoindu)şi degetele2 Ki eu2 @ar nu credea că /a 5i2 ) Micul dejun o să 5ie gata imediat2 Ki \ells îi lăsă 1e cei doi singuri 1e balcon2 Rămaseră acolo. dedesubt era o crustă lungă. nu era sigur2 Ar 5i 1utut s)o aibă de oriunde2 \ells se a1lecă şi eHamină 1ielea din jurul rănii. ai 5i 1utut să mă 1ărăseşti2 Eu m)aş 5i 1ărăsit2 Logen se încruntă2 Fusese o /reme când ar 5i 5ăcut)o 5ără să stea 1e gânduri. în !ig!ag. unde tăietura de 1e 5runte 1ălise deja. lângă înc0eietură. bine. când îl des5ăcu. înconjurată de 1iele nouă. mai demult2 @ar 1ar să mă caute. !ise bătrânul ser/itor. roşie)maronie.

unul câte unul2 Logen îşi scăr1ină urec0ea. i)am stri/it cu 1ietre. mereu. adesea. cu toate acele cada/re între ei2 A1oi sim3i mâna lui ^uai bătându)l 1e umăr: ) Ei. înce1u el2 In şa1te bătălii2 In nenumărate raiduri. nu /oia să)i /adă eH1resia de 1e 5a3ă2 %ine să /rea să a5le că se înso3eşte cu 'ângerosul &ouăN "n om care a răs1ândit mai multă moarte decât o molimă şi cu mai 1u3in regret2 &u mai 1uteau 5i 1rieteni acum. i)ar 5i 1lăcut să răs1undă tocmai acelei întrebări2 Ar 5i 1utut să 5acă 1aradă. dar am lu1tat 1entru cine nu trebuie şi din cele mai 1roaste moti/e2 Am 5ost nemilos şi brutal. ambuscade şi a1ărări dis1erate şi în ac3iuni sângeroase de tot 5elul2 Am lu1tat 1e /iscol. aşa îmi !ic duşmanii. ca de 1ro1ria)mi umbră. am 5ost un laş2 Am înjung0iat oameni 1e la s1ate. s1use el. i)am omorât în somn. 1entru absolut nimic2 $ 5emeie a încercat când/a să mă înjung0ie 1entru că i)am ucis so3ul şi am aruncat)o într)o 5ântână2 Ki asta e de1arte de a 5i cel mai rău lucru2 4ia3a 1re3uia 1entru mine cât un 1umn de 3ărână2 &ici atât2 Am lu1tat în !ece dueluri şi le)am câştigat 1e toate. i)am înecat. şi sunt cu duiumul2 Mereu mai mul3i duşmani şi mai 1u3ini 1rieteni2 'ângele nu)3i 2iduce altce/a decât şi mai mult sânge2 Acum mă urmăreşte. cu un 1rieten sau altul2 E a1roa1e tot ce)am cunoscut2 Am /ă!ut oameni ucişi 1entru o /orbă. cu un duşman sau altul. i)am ars. sim3ea ne/oia să 5ie sincer2 ) Am lu1tat în trei cam1anii. !âmbind cu gura 1ână la urec0i. 1e măsură ce cau!ele au de/enit 1reteHte. neînarma3i sau 5ugind2 Am 5ugit şi eu. dar n)am 5ost şi nu ştiu de ce2 îşi 1ri/i mâinile. în mie! de noa1te2 Am lu1tat toată /ia3a. am 5ost gra/ rănit şi am urlat şi am 1lâns ca un co1il căruia mama i) a scos 3â3a din gură2 &)am nicio îndoială că lumea ar 5i mai bună dacă aş 5i 5ost ucis cu ani în urmă. cu multă /reme în urmă2 Ar 5i 1utut să rămână tăcut2 @ar. ro! şi curate 1e 1iatră2 Pu3ini sunt cei care au mâinile mânjite de mai mult sânge decât mine2 &iciunul de care să ştiu eu2 'ângerosul &ouă. asta e. 1e /ânt distrugător. dar m)ai sal/at şi î3i sunt 1ro5und recunoscător 1entru astaL . să se 5ălească şi să înşire ac3iunile la care 1artici1ase. 1e măsură ce 1rietenii lui s)au întors în 3ărână. nu 1ot scă1a de el2 &u trebuie să sca1 niciodată de el2 L)am câştigat2 L)am meritat2 L)am căutat cu lumânarea2 Asta mi)e osânda2 Ki cu asta is1ră/i2 Logen lăsă să)i sca1e un o5tat adânc. 1entru o 1ri/ire. din to3i rărunc0ii.Logen se cutremură2 In tinere3e. $amenii Aleşi 1e care)i omorâse2 Acum nu)şi dădea seama când îi secase mândria2 'e întâm1lase încetul cu încetul2 Pe măsură ce ră!boaiele au de/enit mai sângeroase. nu o dată2 Mi)am udat şi eu nădragii de 5rică2 Am cerşit îndurare2 Am 5ost rănit. atinse tăietura adâncă 1e care o 5ăcuse sabia lui ul @uru. ca 1ro1ria)mi umbră şi. şi 1ri/i lacul2 &u îndră!nea să se uite la omul de lângă el. bine. dintr) un oarecare moti/.

albă. în tim1 ce Maestrul &ouădegete te căra în s1ate îna1oi la bibliotecăN ) Ră222 trebuie să mărturisesc că222 nu2 ) @ar eHerci3iile şi medita3iile. în urma lui2 ) #et0od e 1e drum. şi am omorât doar 1atru2 Am renăscut2 Ki râseră amândoi o /reme şi asta le 5ăcu bine2 ) Aşadar. destul de bine ca să citească. cu siguran3ă că 1e acelea le)ai eHersat. îmbrăcat într)o cămaşă lungă. să1tămâna aceastaL ) Păi. cu mânecile su5lecate 1ână la cot2 Lui Logen încă îi aducea mai mult a măcelar decât a /răjitor2 ) Maestre #a9a!222 ăă222 ocmai /eneam să te /ăd. să studie!e şi să)şi de!/olte mintea îngustă2 %e)ai !ice de astaN ) Fără îndoială222 ) Fără îndoială. 1e /reme reaN ) Ră222 niciun 1rogres222 nuL ) Iar cunoştin3ele tale des1re istorie s)au eHtins mult. cât tim1 ai !ăcut 5ără cunoştin3ă. târând 1ătura 1e dale. atunci. cum merg studiileN &e5ericitul ucenic 1ărea com1let buimăcit2 ) Au 5ost oarecum222 întreru1teN ) &)ai 5ăcut niciun 1rogres cu Princi1iile Artei a lui (u/ens cât tim1 te)ai rătăcit 1rin mun3i. Malacus. ca să !ic aşaN 'au ai rămas în urmă cu studiileN ^uai îşi coborî 1ri/irea în 1odea2 ) Eram în urmă şi când am 1lecat2 ) Atunci 1oate îmi 1o3i s1une unde ai de gând să)3i 1etreci !iua2 "cenicul îşi ridică 1ri/irea. anul ăsta. că am /enit eu la tine2 Magul ieşi 1e balcon2 Mă gândesc că un om care se simte destul de bine să /orbească. 1lin de s1eran3ă2 ) La masa mea de scrisN ) EHcelent2 #a9a! !âmbi larg2 Eram 1e cale să)3i 1ro1un asta. s1une)mi. să râdă şi să se a/enture!e a5ară. /ăd că ai re/enit 1rintre noi2 %ei doi se întoarseră2 ^uai se îm1iedică în 1ătură.) Am sal/at un om. ai sus3ine că eşti cu un 1as înainte. 5ără îndoială. murmură #a9a!2 4a ajunge astă!i2 . se simte. se bâlbâi ^uai2 tăişul săbiei ) MăuN %e noroc 1entru amândoi. dar mi) ai luat)o înainte2 @orin3a ta de a în/ă3a î3i 5ace multă cinsteL ^uai încu/iin3ă 5renetic şi se !ori către uşă. daL '1une)mi. starea de inconştien3ă a 5ost222 ăă222 ) Aşadar. cu un aer uşor tulburat2 întâiul dintre Magi stătea în 1ragul uşii. ăă222 nu.

1icurând sânge în 1aie şi s1erând că s5ârşitul nu /a întâr!ia 1rea mult2 @u1ă care. l)au lăsat să 1lece2 L)au a!/ârlit a5ară 1e 1oartă cu %o1oiul. alt5el 1utea să rămână blocat 1e /eci sub bibliotecă2 ) E uscat aici. decât să trăieşti cu s1aima lor2 Asta ar 5i s1us tatăl lui Logen2 Aşadar. jos. intraseră 1e uşi. gâtlejul i se strânse dintr)odată2 îşi amintea destul de bine ultima lor întâlnire2 întins cu 5a3a în jos 1e 1odeaua din castelul lui #et0od de la %arleon. 5ără nicio eH1lica3ie. bătut şi !drobit şi legat în lan3uri. iar glasul său răsuna de)a lungul coridoarelor. întunecos şi 5oarte. claie 1este grămadă şi re/ărsându)se într)o abunden3ă de arme şi armuri2 Lumina . încercând să)şi stă1ânească /ocea2 ) @a. 5oarte derutant2 "rcaseră şi coborâseră tre1te. amestecându)se cu bocănitul 1aşilor lor2 &imic nu)i mai rău decât ume!eala 1entru căr3i2 'au 1entru arme2 îm1inse uşa încetişor şi aceasta se dădu în lături 5ără !gomot2 Ia te uităL &)a mai 5ost desc0isă de ani de !ile. trecuseră du1ă col3uri. dar balamalele se răsucesc ca unse2 Asta da măiestrieL @e ce nu mai interesea!ă 1e nimeni măiestriaN #a9a! trecu 1ragul 5ără să aşte1te un răs1uns. cu Molâul şi cu restul şi i)au s1us să nu se mai întoarcă niciodată2 &iciodată2 Prima oară când #et0od a dat do/adă de un dram de milă2 Ki ultima. iar Logen îl urmă îndea1roa1e2 or3a /răjitorului lumină o sală lungă. iar 1odeaua era în3esată de cutii şi etajere. Logen nu se îndoia2 ) Astă!iN întrebă el. cu !iduri din blocuri as1re de 1iatră. trase adânc aer în 1ie1t şi îşi îndre1tă umerii2 ) 4oi 5i acolo2 ) EHcelent2 Atunci mai li1seşte doar un singur lucru2 ) %e anumeN #a9a! !âmbi atotcunoscător2 ) Ai ne/oie de o armă2 Era uscat în beciurile bibliotecii2 "scat. uscat şi 1lăcut. al cărui ca1ăt se 1ierdea în întuneric2 încă1erea era că1tuşită cu stelaje şi ra5turi. tot ar 5i 1rea de/reme2 @ar unele lucruri trebuie 5ăcute2 E mai bine să le 5aci. îşi !icea #a9a! cu /oce tare. la stânga sau la drea1ta2 Locul era un labirint2 Logen s1era să nu 1iardă din oc0i tor3a 1âl1âitoare a /răjitorului. cotind ici şi colo. scundă.Mâmbetul lui Logen dis1ăru. curând2 Regele $amenilor &ordului2 :aL ArogantulL #a9a! îi aruncă lui Logen o 1ri/ire 1ie!işă2 4ine să)mi ceară o 5a/oare şi mi)ar 1lăcea să 5ii de 5a3ă2 ) Lui nu)i /a 1lăcea2 ) întocmai2 4ântul 1ărea mai rece decât înainte2 @acă Logen nu l)ar mai /edea niciodată 1e #et0od. cu reico1aci.

dar ar trebui să eHiste câte/a lucruri care merită să 5ie desco1erite2 #a9a! luă un coi5 de la o /ec0e armură de 1lăci aurite şi îl cercetă încruntat2 %e !ici de ăstaN ) &u m)am dat niciodată în /ânt du1ă armuri2 ) &u. care. croindu)şi drum 1rintre arme şi 1ri/ind îm1rejur2 ) $ ade/ărată colec3ie. 1e su1ra5e3e lustruite de lemn şi metal. aş !ice. dus 1e gânduri. 1rudent2 @estul de 1ericuloasă2 Ai 1utea 3ine 1e cine/a la distan3ă cu una din astea2 Insă un om cu o suli3ă are ne/oie de o mul3ime de 1rieteni. Maestre &ouădegete2 %are e 1re5erata taN ) &)am a/ut niciodată /reo 1re5erin3ă. într)ade/ăr2 Mult. !ise Logen2 Era o sabie obişnuită. bu!duganele şi altele asemenea sunt ucigătoare. au ne/oie de suli3e2 #a9a! o aruncă îna1oi 1e stelaj şi trecu mai de1arte2 Asta arată în5ricoşător2 Magul a1ucă de mânerul noduros al unui baltag2 La naibaL 5ăcu el şi îl înăl3ă. cu /enele um) 5lându)i)se 1e gât2 E destul de greuL II lăsă jos cu o bu5nitură. dar ele atârnă de centură ca nişte brute nătânge2 Magul îşi 1limbă 1ri/irea de)a lungul mânerului. în cea mai mare 1arte. da.anedias. la armură: @u1ă ce o îmbraci. că o sabie e alt5el decât alte armeN 'ecurile. bră!dat de şan3uri 5ine. cu un as1ect robust. desigur2 #a9a! luă o suli3ă lungă cu ca1ul g0im1at şi o 5lutură 1u3in2 Logen se dădu în s1ate. mult mai bună2 'abia aceea e 5ăurită de .1âl1âitoare a tor3ei scânteie 1e săbii şi 3e1uşe. nu)i /orbă. dar e cum1lit când ai de 5ăcut o călătorie 1e jos2 A!/ârli coi5ul îna1oi 1e su1ortul lui. într)o teacă roasă din 1iele maro2 ) $. ca mâna să nu alunece. Maestre &ouădegete. ur) mându)l 1e mag 1rin acel talmeş)balmeş2 ) "n morman de gunoaie /ec0i. a1oi rămase acolo. un metal rece. 5ăcând stelajul să se clatine2 Ai 1utea să omori un om cu aşa ce/a2 Ai 1utea să)l tai dre1t în două2 @acă ar sta neclintit2 ) Asta e mai bună. răs1unse Logen. nu mi se 1are că ai 5i genul2 oate bune 1e s1inarea calului. răsturnată într)un stelaj2 "n cam1ion nu ştie niciodată cu ce i se 1oate cere să lu1te2 ) @esigur. însuşi Maestrul %reator2 #a9a! îi întinse lui Logen tor3a şi luă sabia lungă din rastel2 Qi)a trecut /reodată 1rin minte. luând lumina cu el2 ) rebuie că ai 5olosit câte/a arme la /ia3a ta. la rândul lor. cum te uşure!iN Logen se încruntă2 ) Ră222 5ăcu el. uitându)se. scânteind în lumina tor3ei2 @ar o sabie222 o sabie are glas2 . obişnuit. când #a9a! 1ăşi încet 1e 1odeaua de 1iatră. a1lecându)se 1e sub o 0alebardă ruginită. dar #a9a! înainta deja de)a lungul încă1erii. murmură Logen.

Maestre &ouădegete. ner/os. lângă o 1i1ă lungă de lemn. cu o singură literă de argint strălucind lângă mâner2 Lama 1ro1riu)!isă era mată. sau trecând 1rintre stânci. 5ără să)şi de!li1ească oc0ii de la tăişul scânteietor2 Acum com) 1ar)o cu sabia scoasă cu totul2 #a9a! smulse din teacă sabia lungă. 5ăcu Logen. mult mai bine2 $mul trebuie să 5ie realist când /ine /orba des1re asemenea lucruri2 ) Mul3umesc. bu!duganele şi altele asemenea sunt ucigătoare.) %umN ) In teacă. cred că eşti mai subtil decât 1ari2 Logen se încruntă când #a9a! îi întinse sabia2 Fusese acu!at de multe lucruri în /ia3ă. de g0ea3ă2 Glăsuieşte mai tare. a1roa1e2 Pe drumul 1ădurii. 1este 1od ori 1rin 1oartă2 întâiul dintre Magi nu 1ărea încordat2 Kedea comod în scaunul lui. dar o sabie e o armă subtilă şi se 1otri/eşte unui om subtil2 u. şi a/ea să ajungă curând2 Mai bine s)o aibă şi să n)o /rea. oarecum s1re uşurarea lui Logen2 ) @a. negreşit. cu 1icioarele 1e masă. o sabie are glas2 'ecurile. nu)i aşaN îşi urlă s5idarea2 Răcneşte o 1ro/ocare2 $ au!iN ) I0î. 5run!ărind o carte mică. cu 1ri/irea coborâtă s1re curtea de dedesubt. cu un /âjâit uşor şi o ridică ast5el încât /âr5ul 1luti la câ3i/a centimetri de 5a3a lui Logen2 Acum strigă. dar niciodată de subtilitate2 Ia)o ca 1e un dar2 Recunoştin3a mea 1entru 1urtarea ta aleasă2 Logen stătu 1e gânduri o cli1ă2 &u mai a/usese o armă ade/ărată dinainte de a trece mun3ii şi nu era dornic să ia din nou una în mână2 @ar #et0od /enea. aşa cum era odinioară înainte de o lu1tă2 #et0od /enea2 Era unde/a. decât s)o /rea şi să n)o aibă2 Mult. dar nu trebuie decât să)3i aşe!i mâna 1e mâner şi înce1e să şo1tească în urec0ea duşmanului tău2 #a9a! îşi în5ăşură degetele strâns în jurul mânerului: "n blând a/ertisment2 $ /orbă de aten3ionare2 $ au!iN Logen clătină încet din ca12 ) Acum. dar tăişul a/ea o scli1ire rece. . agitat şi s1eriat. 1rimitoare şi ti0nită2 @ar Logen nu a/ea ti0nă2 'tătea lângă 5ereastră. şo1ti #a9a!. 5ă com1ara3ia cu o sabie 1e jumătate scoasă2 "n lat de 1almă de metal ieşi din teacă şuierând. la /âr5ul strălucitor al săbiei2 #a9a! coborî arma şi o strecură îna1oi în teacă. nu)i /orbă. lăsându)se 1e s1ate şi uitându)se. are 1u3ine de s1us. !ise Logen. nu)i aşaN Kuieră o cum1lită amenin3are2 4esteşte moartea2 $ au!iN Logen încu/iin3ă din nou. uşor cruciş. luând sabia din mâna lui #a9a! şi îna1oindu)i tor3a2 %red2 "n 5oc 1lă1ând trosnea în /atră şi odaia era caldă.

legată în alb. cu un !âmbet şters 1e 5a3ă2 &u mai /ă!use 1e nimeni atât de calm şi asta îl 5ăcea 1e Logen să se simtă şi mai rău2 ) E bunăN întrebă Logen2 ) %e să 5ie bunăN ) %artea2 ) $. da2 E cea mai 5ormidabilă carte2 E Princi1iile Artei a lui (u/ens. 1iatra ung0iulară a ordinului meu2 #a9a! 5ăcu semn cu mâna liberă către ra5turile care aco1ereau doi 1ere3i. cu sutele de alte căr3i identice aliniate 1e ele2 'unt toate aceeaşi2 $ singură carte2 ) "naN $c0ii lui Logen trecură 1este cotoarele albe. groase2 E o carte a naibii de lungă2 Ai citit)o 1e toatăN #a9a! c0icoti2 ) $. da. de multe ori2 Fiecare om din ordinul meu i rebuie s)o citească şi. în cele din urmă. să)şi 5acă 1ro1ria co1ie2 întoarse cartea. 1entru ca Logen s)o 1oată /edea2 Paginile erau aşternute cu rânduri dese de simboluri ordonate. dar neinteligibile2 Eu am scris 1aginile acestea. demult2 Ar trebui s)o citeşti şi tu2 ) &u mă 1rea dau în /ânt du1ă căr3i2 ) &uN se miră #a9a!2 Păcat2 întoarse 1agina şi continuă să citească2 ) @ar aceeaN Mai era o carte. singură. culcată. c0iar în /âr5ul unuia dintre ra5turi. o carte mare. neagră. !gâriată şi roasă2 E scrisă tot de acest (u/ensN #a9a! ridică s1re carte o 1ri/ire încruntată2 ) A scris)o 5ratele lui2 'e ridică din scaun. se întinse şi o luă jos2 Acesta e un alt 5el de cunoaştere2 rase sertarul biroului. strecură cartea neagră înăuntru şi îl trânti la loc2 Mai bine să nu 5ie atinsă. şo1ti el. aşe!ându)se îna1oi şi desc0i!ând din nou Princi1iile Artei2 Logen trase adânc aer în 1ie1t. îşi 1use mâna stângă 1e mânerul săbiei. sim3ind a1ăsarea metalului rece în 1almă2 &umai liniştitoare nu era sen!a3ia2 Ii dădu drumul şi se întoarse la 5ereastră. 1ri/ind 1o)somorât în curte2 'im3i că i se taie răsu5larea2 ) #et0od2 E aici2 ) #ine. bine. murmură absent #a9a!2 %ine)l înso3eşteN Logen 1ri/i încordat cele trei siluete din curte2 ) 'cale. !ise el încruntat2 Ki o 5emeie2 &)o recunosc2 @escalecă2 Logen îşi linse bu!ele uscate2 Acum intră2 I5tlşul săbiei ) @a. da. murmură #a9a!. aşa se ajunge la o întâl)nire2 încearcă să te linişteşti. 1rietene2 Res1iră2

Logen se s1rijini de tencuiala /ăruită. cu bra3ele încrucişate şi ins1iră adânc2 &u)i era de 5olos2 &odul din 1ie1t îl a1ăsa şi mai tare2 Au!ea 1aşi grei 1e coridorul de a5ară2 Mânerul uşii se răsuci2 'cale 1ătrunse 1rimul în încă1ere2 Fiul cel mare al lui #et0od 5usese întotdeauna /oinic. încă de co1il. dar crescuse monstruos de când nu)l mai /ă!use Logen2 %a1ul lui cât un bolo/an 1ărea a1roa1e o eHcrescen3ă în /âr5ul acelui morman de muşc0i. cu craniul mult mai îngust decât gâtul2 A/ea un maHilar stâncos. un ciot turtit 1e 1ost de nas şi nişte oc0i mici. 5urioşi. bulbuca3i şi arogan3i2 Gura sub3ire îi era strâmbată într)un rânjet 1ermanent. 5oarte asemănător cu al 5ratelui său mai mic. %alder. însă la el se citea mult mai 1u3ină /iclenie şi mult mai multă /iolen3ă2 A/ea un 1aloş greu la şold. de care mâna)i cărnoasă nu se de!li1i cât tim1 se uită 5ioros la Logen. emanând răutate 1rin to3i 1orii2 A1oi intră 5emeia2 Era 5oarte înaltă. sub3ire şi 1alidă. cu un aer a1roa1e bolnă/icios2 $c0ii ei oblici erau tot atât de înguşti şi reci 1e cât erau ai lui 'cale de bulbuca3i şi 5urioşi şi a/eau îm1rejur un strat de 5ard negru. care îi 5ăcea să 1ară încă şi mai înguşti şi mai reci2 A/ea inele de aur 1e degetele)i lungi. bră3ări de aur 1e bra3ele)i sub3iri. lan3uri de aur în jurul gâtului ei alb2 %ercetă încă1erea cu oc0ii ei albaştri. glaciali. şi 5iecare lucru 1e care)l obser/a 1ărea s)o ridice 1e noi culmi ale de!gustului şi dis1re3ului2 Mai întâi mobilierul. a1oi căr3ile. îndeosebi Logen şi. mai 1resus de toate. #a9a!2 Auto1roclamatul Rege al $amenilor &ordului îşi lăcu a1ari3ia ultimul şi mai magni5ic ca oricând. în / eşminte din sto5ă groasă colorată şi blănuri albe. 1re3ioase2 Purta 1este umăr un lan3 greu de aur şi 1e i a1 o diademă din acelaşi metal îm1odobită cu un singur diamant. mare cât un ou de 1asăre2 %0i1ul lui !âm)bitor era bră!dat de riduri mai adânci decât îşi amintea Logen. a/ea 1ărul şi barba încărun3ite. dar nu era mai 1u3in înalt. mai 1u3in /iguros sau mai 1u3in c0i1eş şi dobândise multă autoritate şi în3ele1ciune. c0iar şi măre3ie2 Arăta din ca1 1ână)n 1icioare ca un om măre3. un om în3ele1t. un om dre1t2 Arăta din ca1 1ână)n 1icioare ca un rege2 @ar Logen nu se lăsă 1ăcălit2 ) #et0odL !ise călduros #a9a!. înc0i!ând cu !go)mot cartea2 4ec0iul meu 1rietenL &ici nu)3i 1o3i înc0i)1ui cât sunt de bucuros să te re/ăd2 îşi săltă 1icioarele de 1e masă. arătând către lan3ul de aur şi diamantul scânteietor2 Ki să /ăd la tine o e/olu3ie atât de im1resionantă2 îmi amintesc că a 5ost o /reme când erai 5ericit să mă /i!ite!i singur2 @ar 1resu1un că oamenii mari trebuie să 5ie înso3i3i şi /ăd că ai adus câ3i/a222 al3i oameni2 Pe încântătorul tău 5iu îl cunosc. desigur2 4ăd că eşti bine 0rănit. măcar. ce !ici. 'caleN

) Prin3e 'cale. mormăi monstruosul 5iu al lui #et0od. cu oc0ii ieşindu)i şi mai mult din orbite2 ) :mL 5ăcu #a9a!. cu o s1rânceană ridicată2 &)am a/ut 1lăcerea să cunosc cealaltă 1ersoană care te înso3eşte2 joe abercroCZlbie ) Eu sunt %aurib2 Logen cli1i2 Glasul 5emeii era cel mai 5rumos lucru 1e care)l au!ise /reodată2 %alm. liniştitor. îmbătător2 'unt /răjitoare. intonă ea. scutu) rându)şi ca1ul cu un !âmbet 1lin de dis1re32 $ /răji)toare din &ordul înde1ărtat2 Logen rămase înmărmurit. cu gura întredesc0isă2 "ra i se to1i2 Erau cu to3ii 1rieteni aici2 Mai mult decât 1rieteni2 &u)şi 1utea de!li1i oc0ii de la ea2 &u /oia2 Restul celor a5la3i în încă1ere 1arcă dis1ăruseră2 Era ca şi cum îi /orbea doar lui şi cea mai mare dorin3ă a inimii sale era ca ea să nu se o1rească niciodată222 Insă #a9a! doar râse2 ) $ ade/ărată /răjitoare. şi ai un glas de aurL %e minunatL &)am mai au!it de mult un asemenea glas. dar aici nu)3i /a sluji la nimic2 Logen clătină din ca1. lim1e!indu)şi gândurile şi ura nă/ăli îna1oi. 5ierbinte şi liniştitoare2 '1une)mi. trebuie să studie!i ca să de/ii /răjitoareN 'au 3ine 1ur şi sim1lu de giu/aiere şi de o grămadă de /o1sea 1e 5a3ăN $c0ii lui %aurib se îngustară. de/enind două 5ante albastre. ucigătoare. dar întâiul dintre Magi nu)i dădu tim1 să /orbească: Ki din &ordul înde1ărtat. i)au!iL 'e scutură uşor2 rebuie să 5ie 5rig acolo. în această 1erioadă a anului2 &e1lăcut 1entru s5ârcuri. nuN Ai /enit la noi 1entru /remea caldă sau şi dintr)un alt moti/N ) Merg unde 1orunceşte regele meu. şuieră ea. cu bărbia ascu3ită ridicându)se 1u3in mai mult2 ) Regele tăuN se miră #a9a!. rotindu)şi 1ri/irea 1rin încă1ere. ca şi cum ar mai 5i trebuit să 5ie cine/a acolo. ascuns într)un cotlon2 ) atăl meu este Rege al $amenilor &ordului icum. mârâi 'cale2 Ii rânji lui Logen2 Ar trebui să înge) uunc0e!i în 5a3a lui. &ouă 'ângerosL Rânji către #a9a!: Ki tu la 5el. bătrâne2 întâiul dintre Magi îşi des5ăcu bra3ele. într)un gest de scu!ă: ) $. mă tem că nu îngenunc0e! în 5a3a nimănui2 'unt 1rea bătrân 1entru asta2 Mă dor înc0eieturile. mă)n3elegi2 %i!ma lui 'cale bubui în 1odea când 5ăcu un 1as înainte. cu o înjurătură 1e bu!e. însă tatăl său îi aşe!ă o mână blândă 1e bra32 ) :aide. 5iule. nu e ne/oie acum să îngenunc0e!e2 Glasul lui era rece şi uni5orm. ca !ă1ada 1roas1ăt că!ută2 &u se cu/ine să ne luăm la s5adă2 &u simt. oare. interesele noastre aceleaşiN PaceN Pace în &ordN Am /enit doar

cu s1atele întors s1re oas1e3ii săi. 1rieteneL Logen îl mai /ă!use 1e #et0od o5erind asemenea alternati/e2 "nii oameni cedaseră2 %eilal3i se întorseseră în 3ărână2 @ar se 1ărea că #a9a! nu se lăsa îng0esuit2 ) %e să alegN întinse mâna încet şi îşi luă 1i1a de 1e masă2 4iitorul sau trecutulN 'e a1ro1ie de 5oc şi se lăsă 1e /ine. #a9a!. #a9a!. cu un dis1re3 glacial2 'cale se smuci nerăbdător. iar tu nu mi)ai 5ost 1rieten în ultima /reme2 &u mi)ai 1rimit mesagerii. 1ână şi 5iul2 îi gă!duieşti 1e duşmanii mei de moarte2 #et0od se încruntă s1re Logen şi bu!a i se strâmbă2 Ktii ce înseamnă astaN 'ângerosul &ouăN b "n animalL "n laşL "n s1erjurL Asta e to/ărăşia 1e care o 1re5eriN #et0od se întoarse din nou s1re #a9a!. re/enind la scaunul său2 ) Ei. cum nu se în/ă3a niciodată să nu mai s1ereL )#un.să)3i cer s5atul în3ele1t. cu mâinile îm1reunate în 5a3ă2 &u s)au s5ârşit toate /rajbeleN &) ai 5ost în/ingătorN &u ai tot ce)ai dorit şi mai mult decât atâtN Rege al $amenilor &ordului. luă un be3igaş din /atră. mai demn de încredere2 @ar Logen nu se lăsă 1ăcălit2 ) @ar nu a/em deja 1ace în &ordN #a9a! se lăsă 1e s1ătarul scaunului. aiN %e ajutor aş 1utea să)3i o5er euN ) &u mă s5ătuiesc decât cu 1rietenii. cu oc0ii uşor miji3i2 In cele din urmă. dar amenin3area din /orbele lui era desluşită: Mă tem că a /enit /remea să 0otărăşti dacă eşti cu mine sau îm1otri/a mea2 %ale de mijloc nu eHistă2 Eşti 5ie o 1arte din /iitorul meu. 5ie o relic/ă a trecutului2 Alegerea î3i a1ar3ine. mai re!onabil. ca odinioară2 E atât de rău să ceri ajutorul unui /ec0i 1rietenN &imeni nu 1ăruse /reodată mai sincer. a1oi înce1u să râdă în5undat. bineN ceru im1erati/ #et0od2 #a9a! îşi 5iHă 1ri/irea în ta/an şi su5lă un 5iricel de 5um gălbui2 %aurib îl cercetă 1e bătrânul mag de sus 1ână jos. du1ă care i!bi cu 1umnul în masă2 . #a9a! o5tă adânc: ) Prea bine. ca un om în5ometat care 1ri/eşte cum este adusă o mâncare bună2 Am de gând să in/ade! Englia2 #a9a! ridică o s1rânceană. îl ridică s1re 1i1ă şi 1u5ăi încet2 Părea să)i ia o /eşnicie să)şi a1rindă 1i1a a5urisită2 Alături sau îm1otri/ăN cugetă el. #et0od aşte1tă. îmi /ei în3elege 5elul de a gândi2 îşi linse încet bu!ele. murmură Regele $amenilor &ordului2 Ktiam că. a5işând un !âmbet 1rietenos. iar Logen sim3i un jung0i de cum1lită de!amăgire2 '1erase mai mult din 1artea întâiului dintre Magi2 A5urisită 1rostie. sunt cu tine2 #et0od !âmbi larg. în cele din urmă.

din care continuă să se ridice o dâră şer1uitoare de 5um2 4om /eni din nou la biblioteca ta şi)3i /om !drobi !idurile. asta e bine. nu)i aşaN 'e urăsc între ele şi te urăsc 1e tine. de data aceasta2 'e 1omeni ro) tindu)şi 1ri/irea 1rin încă1ere. mai temut ca oricând2 @acă 1ier!i. cu !ile în urmă2 Logen sim3i din nou dorin3a de a se re5ugia. sunt oarecum ar3ăgoase2 ) &u mă)ndoiescL @ar trimite)le la ră!boi cu "niunea şi /or de/eni o na3iune. bine.) $. c0iar mai adânc decât se încruntase la %alder în curte. /om /edea2 4om /eni la biblioteca taL 4răjitorul îşi aşe!ă cu grijă 1e masă 1i1a. !iciN tună #a9a!2 '1ui 1rea multe. /răjitoareL Genunc0ii lui %aurib se îndoiră2 Mâna ei albă se agă3ă de tocul uşii. asta suntN . am dre1tateN ) Ei. necru3ător2 4ierme bătrânL 4remea ta a trecut de mult. negreşit2 Ki dacă în/ingiN 4ei 5i omul care a reuşit im1osibilulL $mul care i)a alungat 1e blestema3ii de sudişti din &ordL 4ei 5i iubit. strident. bine. #et0odN %lanurile nu sunt obişnuite să 5ie 1rietene. sau. în ciuda buştenilor de 1e 5oc2 îmi /e3i arde căr3ile. daN întrebă magul. daN murmură #a9a!2 '1râncenele)i albe se a1ro1iară şi coborâră. dar acum era un alt cântec ) as1ru. /ierme bătrânL Ei. măcar le dai de lucru clanurilor o /reme şi între tim1 le storci de /lagă2 Acum îmi amintesc de ce îmi 1lăceaiL "n 1lan eHcelentL #et0od 1ărea încântat de sine2 ) #ineîn3eles2 Ki nu /om 1ierde2 "niunea e moale. ce !iciN "nite îm1otri/a duşmanului comun. încă1erea de/enise 5oarte rece. decât /orbe şi 1ra5L întâiul dintre Magi îşi 3uguie încet bu!ele şi su5lă 5um2 4orbe şi 1ra5. însă mult mai 1uternic. arogantă. în căutarea unui ascun!iş2 #u!ele lui %aurib continuară să se mişte. în orice ca!. cu lan3urile şi bră3ările !ornăind. ei. ai lui %aurib se lărgiri Fruntea grea a lui 'cale se încre3i de nedumerire2 Mâmbetul lui Logen re/eni încet2 ) "n mincinosN şuieră /răjitoarea2 Ki nu numai atât. asta2 Magul ridică din umeri2 'unt un mincinos2 #a9a! îşi duse 1i1a la gură2 'e scurse un moment de tăcere stu1e5iată2 A1oi oc0ii lui #et0od se îngustară. !âmbi #et0od. ai. bine. nătărăuleL &u eşti nimic. când /răjitoarea alunecă 1e lângă 1erete2 4orbe şi 1ra5. e 5oarte bineL Găseşti că 1acea nu e 1otri/ită 1entru regatul tău. ne1regătită2 %u s1rijinul tău222 ) '1rijinul meuN îl întreru1se #a9a!2 Mergi 1rea de1arte2 ) @ar ai222 ) $. însă nu se au!i decât un cârâit 5ără noimă2 îmi /e3i !drobi !idurile. tăind şan3uri adânci în şaua nasului2 îmi /e3i ucide slujitorii. !ic euL Glasul ei îşi 1ăstra tonalitatea cântătoare. î3i /om trece slujitorii 1rin sabie şi căr3ile 1rin 5oc2 La222 )LinişteL Acum #a9a! se încruntase.

1robabil. a1oi re/eniră. #a9a!. &ouădegete. cu cea mai animalică ură imaginabilă2 A1oi mârâi şi se retrase încet2 #a9a! se a1lecă 1este masă2 ) Ai s1us că /ei aduce 1acea în &ord. dar n)am de gând să te las2 Ktii cum lucre!2 încă un 1as şi am să mă a1uc să lucre! 1e tine. aiN Acest lac şi această /ale. şi încă singur lucru2 $c0ii lui #et0od se îndre1tară iute s1re Logen. 5ără doar şi 1oate2 %u greu 1uteai găsi. dacă n)ar 5i 5ost Arta mea2 %e mi)ai dat în sc0imb. şi se săturase 1ână 1este ca1 să)l asculte 1e acest nătărău în5umurat2 Păşi înainte. 0ăituit şi blestemat. cu mâna 1e mânerul săbiei2 ) Până aiciL Prin3ul îl cercetă 1e Logen cu oc0ii lui bulbuca3i. un altul mai 1otri/it să dea cu 1iciorul într)un om că!ut2 @ar Logen nu era un om că!ut. #et0od şi ce)ai 5ăcutN Ră!boaie 1este ră!boaieL Qinutul e secătuit de mândria şi brutalitatea taL Rege al $amenilor &orduluiL :aL &u meri3i să 5ii ajutatL Ki când te gândeşti că a/usesem atâtea s1eran3e 1entru tineL #et0od doar se încruntă. î3i 1ermi3i să)mi 1orunceştiN &u aşa în3eleg eu bunele maniere2 'cale se de!meticise acum şi a1roa1e că îi ieşeau oc0ii din ca12 ) ManiereN %e ne/oie are un rege de maniereN "n rege ia ce /reaL Ki 5ăcu un 1as a1ăsat s1re masă2 Prin3ul era destul de /oinic şi destul de nemilos. nu încă. ridici 1reten3ii. care erau deja ale mele. 1orc mi!erabil şi um5lat2 ) 'caleL se răsti #et0od2 &)a/em ce căuta aici. şi sunt un duşman rău2 %el mai rău2 4ei regreta !iua de astă!i2 #et0od îşi îndre1tă dis1re3ul s1re Logen: %ât des1re tine. încleştându)şi şi descleştându)şi mâinile 1e lângă tru1 şi uitându)se 5ioros la Logen. o 5urtună /ara şi două lucruri 1e care nu le)ai 5i ştiut niciodată. şi cu toate astea îmi trimi3i mesageri. ridică un 1umn cărnos. jigodie ratatăL 4remea ta a trecut de multL Aş 1utea să te !drobesc ca 1e un ouL ) Po3i încerca. &ouădegete. strângându)şi degetele imense 1ână când înc0eieturile i se albiră2 ) &u mă is1iti. să)i 3ină calea lui 'cale. cu oc0ii reci ca diamantul 1e care)l 1urta 1e 5runte2 ) Qi)ai 5ăcut din mine un duşman.#a9a! ridică brusc 1atru degete2 Patru daruri ai a/ut de la mine. asta e lim1ede2 Plecăm2 Mătă0ălosul 1rin3 îşi strânse maHilarul stâncos. îmi eşti încă dator. oriunde ai mergeL 4oi a/ea grijă de astaL Logen săltă din umeri2 &u era nimic nou în asta2 #a9a! se ridică din scaun: . #et0od: soarele iarna. nu /ei a/ea mai multă milă din 1artea meaL Fiecare om din &ord /a 5i de)acum duşmanul tăuL 4ei 5i urât.

ridi) cându)şi ti/ul 0ainei cu mâna liberă2 Am crescut 1e)aici. nu)i aşa. comercian3i alergând de colo)colo. sala0ori înjurând sub 1o/erile lor. 'e/erardN ) @e asta mă 1lăti3i. domnule Inc0i!itor2 G0eata lui neagră şi murdară li1ăi ne1ăsătoare în terciul 1uturos2 GloBta şontâcăi delicat în jurul gunoiului. 1eşte 1utre!it. a s5ârtecat)o toată2 A1oi Frost l)a lo/it în ca12 Amu!ant2 %ând băiatul ăla lo/eşte 1e cine/a în ca1. smoală şi sudoare şi balegă de cal2 In câte/a ore. /ârâtă între două maga!ii înalte2 ) Ai a/ut multe neca!uri cu elN întrebă GloBta. a1oi se întoarse şi se înde1ărtă greoi2 Aşa)!isul Rege al $amenilor &ordului ieşi ultimul. încă gâ5âind2 'cale îi aruncă lui Logen o ultimă 1ri/ire 5ioroasă. acum ia)3i /răjitoarea şi cară)teL %aurib ieşi 1rima. strada a/ea să se um1le de !gomot şi agita3ie2 Mici negustori strigând. strigând cu/inte în toate limbile de sub soare2 însă noa1tea era neclintită2 &eclintită şi tăcută2 ăcută ca un mormânt şi c0iar mai urât mirositoare2 ) E aici. dedesubt. uită de toate neca!urile2 ) @ar ReSsN ) încă Hn /ia3ă2 Lumina lăm1ii lui 'e/erard trecu 1este un morman de gunoaie 1utrede2 GloBta au!i şobolani c0i3ăind în întuneric. Logen trase adânc aer în 1ie1t. îmbul) !indu)se să coboare şi să urce 1e /ase. c0inuit. !ise 'e/erard. cu toată răsu5larea şi trans1ira3ia2 &u)i de mirare că 1racticienii au tendin3a să5ie irascibili2 'alteaua lui ReSs a a/ut ce/a neca!uri. clătinând încet din ca1 şi măturând încă1erea cu 1ri/irea)i ucigătoare2 %ând 1aşii lor se 1ierdură 1e coridor. clătinându)se. îndre1tându)se tacticos s1re gura umbroasă a unei uli3e înguste. continuă 1racticianul2 Lumea nu 1une întrebări2 ) în a5ară de noi2 &oi a/em întotdeauna întrebări2 .) Qi)ai rostit discursul. se îndre1tă şi îşi lăsă mâna să cadă de 1e mânerul săbiei2 ) Aşa. oameni din toate col3urile lumii. şontâcăind. o mul3ime de care şi căru3e 0uruind 1e 1ietrele murdare2 A/ea să 5ie un /al nes5ârşit de oameni. lăsând să intre 1u3in aer2 rebuie să 5ie 5oarte umed acolo. du1ă el2 ) &u 1rea multe2 Practicianul îşi 1otri/i masca. 5ugind grăbi3i din calea lor2 ) %unoşti cele mai bune locuri. !ise /esel #a9a!2 A mers bine2 "& @R"M T& RE @$I @E& IK I Era trecut de mie!ul no13ii şi era întuneric în MiddleSa92 Era întuneric şi mirosea urât2 întotdeauna mirosea urât lângă docuri: a1ă sărată stătută.

în 5elul ei2 $are cât au costat toate aceste 5erestreN %ât a costat toată această lucrătură decorati/ă în 1iatrăN 4i!itatorii trebuie să 5i 5ost 5ermeca3i de bogă3ia 1ro1rietarului ei. ridicând oc0ii s1re 1alatul dără1ănat2 ) L)a construit un negustor. aruncând umbre lungi 1e !idurile înalte ale cur3ii2 $ jumătate de ca1 al unui 0eru/im s1art 1ri/ea cu jale în sus. dacă nu e ne/oitN A1oi şi)a 1ierdut to3i lunii. . dacă nu şi de bunul lui gust2 @ar se s5ârşise2 Ferestrele erau aco1erite de scânduri 1utrede. !ise 'e/erard2 rebuie că 5usese când/a o clădire magni5ică. ast5el că una dintre scări se termina. în întuneric2 "n om bogat. s5ărâmat şi lăsat în 1aragină2 Pretutindeni erau risi1ite bucă3i mari că!ute din 5a3adă. dar o mare 1or3iune din el se 1ră)buşise şi trecuse 1rin scândurile umede ale 1odelei de dedesubt. şi ce adresă 1romi3ătoare 1are2 Era lim1ede că 1oarta nu 5usese 1rea mult întrebuin3ată2 #alamalele ei maro 1rotestară cu un scâr3âit când 1racticianul o descuie şi se s5or3ă s)o desc0idă2 GloBta 1ăşi cu stângăcie 1este o baltă care se 5ormase într)un şan3. cu 5runtea încre3ită de e5ort. arabescurile !idăriei erau nă1ădite de muşc0i şi mânjite de găina32 'tratul sub3ire de marmură /erde de 1e 1iloni era cră1at şi scorojit. dând la i/eală tencuiala mucegăită de dedesubt2 otul era dărâmat. 5oarte bogat2 4oia să trăiască lângă maga!iile şi docu) rile lui. când acesta trecu şc0io1ătând 1e lângă el2 'e aşte1tase la cine ştie ce maga!ie 1ră5uită. care se 1ierdu. înjurând când mantaua îi câ!u în a1a murdară2 #alamalele 3i1ară din nou când 'e/erard se o1inti să înc0idă uşa. su5ocată de molo!. cu ani în urmă2 'e/erard lo/i cu 1iciorul o bucată de scul1tură s1artă. du1ă care desc0ise ca1acul 5elinarului. dără1ănate se înăl3au din semiîntunericul din 5a3a lor2 @e jur îm1rejurul !idurilor de la 1rimul ni/el se întindea un balcon larg. troncănind. la GloBta. luminând o largă curte ornamentală. buruieni şi lemne ru1te2 ) Ki am ajuns. curbate. să nu) şi 1iardă a5acerile din oc0i2 Practicianul urcă agale tre1tele cră1ate şi aco1erite de muşc0i. înclinată într)o 1arte şi 1lină de a1ă stătută2 ) &u)i de mirare2 Felinarul lui 'e/erard abia lumina s1a3iul ca/ernos al 0olului de intrare2 @ouă scări enorme. aşa cum se întâm1lă cu negustorii2 %reditorilor le)a 5ost greu să găsească un cum1ărător2 GloBta se uita 3intă la o 5ântână s1artă. la cine ştie ce 1i/ni3ă igrasioasă. lângă a1ă2 ) %e e locul ăstaN întrebă el. cu 3e1uşe ruginite 1e !idul înalt de deasu1ra2 Asta e2 într)ade/ăr.) #ineZn3eles2 'e/erard râse în5undat2 &oi suntem Inc0i!i3ia2 Lam1a lui 'e/erard dibui o 1oartă îndoită de 5ier. dar cum să 5i 1rinsN %ine ar /rea să i răiască aici. către nnensa 1oartă scorojită din 5a3ă2 A cre!ut că ideea ar 1utea să 1rindă.

ce /ia3ă grea ai dus2 'ă 5ii bătăuş şi tor3ionar e c0iar o e/olu3ie 1entru tine. înaintând 1oticnit2 ) rei!eci şi cinci de încă1eri. s1rijinindu)se cu 1utere în baston. cărămi!ile umede2 @e)o 1arte şi de alta se înşirau uşi întunecate2 Genul de loc care ar nelinişti un om neliniştit din 5ire2 Ki)ar 1utea imagina lucruri ne1lăcute în aceste încă1eri. şi se încruntă2 @ar noi nu suntem nelinişti3i din 5ire2 Poate că noi suntem lucrurile ne1lăcute2 Poate că 5a1tele sunt ale noastre2 ) %ât e de mare locul ăstaN întrebă GloBta. dedesubt. cu atât mai înduioşătoare trebuie să)i 5ie 1o/estea2 %are o 5i 1o/estea meaN mă întreb2 ) Mereu ingenios. 1icuratul molcom al a1ei2 %e locL GloBta îşi înăbuşi un !âmbet2 Aduce cu mine. şi era un loc uscat. abia audibil. 5luierând 5als. un birou. cu tencuiala 1utredă des1rinsă în 5âşii de!golind. în unele no13i2 @u1ă moartea mamei mele. unde 1uteai dormi2 "scat şi sigur2 Mai mult sau mai 1u3in2 A0. croindu)şi drum 1rintre dărâmături către o uşă căscată sub scara 1răbuşită. 1lăci de arde!ie că!ute din aco1eriş. dar numai dacă nu a/em mai mult de o mie de 1ri!onieri deodată2 GloBta şontâcăi du1ă el. 5ără a 1une la socoteală odăile ser/itorilor2 ) "n 1alat2 %um naiba l)ai desco1eritN ) $bişnuiam să dorm aici. ne1ăsător.am1utată. ce !ice3iN întrebă 'e/erard. de teamă să nu calce greşit 1e 1odeaua alunecoasă2 Am să alunec şi am să cad direct în 5und. dincolo de lumina lăm1ii şi 5a1te oribile 1etre) cându)se în întuneric2 GloBta ridică 1ri/irea s1re 'e) /erard. în tot găina3ul ăsta2 Ar 5i 1er5ect2 #olta se desc0idea într)o sală dără1ănată. în tim1 ce se mişca2 ) $. am găsit o cale de intrare2 Aco1erişul era în cea mai mare 1arte la locul lui 1e)atunci. unde/a. nu)i aşaN $rice om are scu!ele sale şi cu cât de/ine mai mârşa/. o sală de bal. de ce nuN Era su5icient de mare2 Pe 1ere3i atârnau 1anouri de lemn când/a . toate îm1roşcate de murdăria 1ăsărilor2 %erul no13ii se între!ărea 1rin găurile căscate în aco1eriş2 GloBta au!ea /ag 1orumbeii uguind 1rintre că1riorii umbri3i şi. nu. cu 5elinarul aruncând ciudate umbre oblice. c0iar aici. grin!i s5ărâmate. în s1atele măştii. 'e/erardN ) @e asta mă 1lăti3i2 recură într)un s1a3iu larg: un salon. 1oate. într)un 5el2 Amândoi am 5ost măre3i odinioară şi amândoi am lăsat de1arte în urmă !ilele noastre de glorie2 ) E destul de mare. în 5a3ă. atârnând în gol2 Podeaua umedă era 1resărată cu tencuială s1artă. aşa aş 5i cre!ut. care mergea agale.

în tim1 ce se că!nea să coboare scările. dacă 1o3i su1orta mirosul2 Felinarul lui 'e/erard desco1eri o uşă grea. l)am cum1ărat eu2 %u banii lui ReSs2 Iar acum /i)l înc0irie!2 $c0ii lui 'e/erard scli1iră în lumina lăm1ii E o mină de aurL ) :aL râse GloBta. încă 5iHat în 1erete. 5a3a mascată a lui Frost se i/i brusc din întuneric. re1ede2 $ cli1ă mai târ!iu. când se desc0ise.5rumoase. în întuneric. aco1erite acum de mucegai şi /o1sea aurie scorojită2 'e/erard se a1ro1ie de unul dintre 1anouri. mereu coborând uşor2 ) Frost s1une că 1o3i străbate tot drumul de aici 1ână la Agriont. 5ără să ieşi o singură dată du1ă aer2 ) Asta ar 1utea 5i 5olositor2 ) Aşa aş !ice. cu o mică desc0i!ătură !ă/orâtă2 ) @in nou acasă. şc0io1ătând c0inuit către desc0i!ătură2 ) Ki n)o să /ă /ină să crede3i ce 1re3 am ob3inut2 ) L)am cum1ărat noiN ) $. bâjbâind cu mâna drea1tă du1ă găurile dintre blocurile as1re de 1iatră. care se dădu în lături 5ără o1relişti2 înăuntru se a5lau o masă şi un scaun şi tor3e noi 1e 1ere3i. cât de curând ')au /ă!ut lucruri şi mai ciudate2 "mbra inc0i!itorului se înăl3a în 5a3a lui. cu mersul crabului. în s1ate2 $ uşă secretăN %e încântător2 %e sinistru2 %ât de 1otri/it2 ) Locul acesta e la 5el de 1lin de sur1ri!e ca şi tine. murmură 'e/erard din s1ate2 A/em 1ro1riul nostru acces către canalele desc0ise şi către cele subterane. dând la i/eală un culoar întunecat. nu. şi îl îm1inse 0otărât într)o 1arte2 'e au!i un clic uşor. în căutarea unui s1rijin2 ) #eciurile se întind 1e Bilometri. în tim1 ce cobora cu grijă scările2 oate astea şi un ca1 bun 1entru a5aceri2 Poate am să ajung să lucre! 1entru A r0ilectorul 'e/erard. dacă acestea /ă interesea!ă2 recură 1rintr)o desc0idere întunecată la stânga. însă nea1rinse2 rebuie să 5i 5ost o be!nă de smoală aici 1ână la sosirea micului nostru 5elinar2 GloBta 1ri/i s1re albinos2 . la 5erestruică2 ) @oar noi2 $c0ii albinosului nu dădeau niciun semn de căldură ori recunoaştere2 Insă n)o 5ac niciodată2 Mă/oarele grele alunecară în 1artea cealaltă a uşii. a1oi 1rintr)o alta la drea1ta. !ise el şi bătu de 1atru ori. remarcă GloBta.

când au!i /ocea lui GloBta. GloBtaN e rog. 1robabil. cu o uşoară tendin3ă de îngrăşare şi a/ea julituri 1roas1ete 1e genunc0i. cu călcâiele bocănind cu ecou 1e dalele de 1iatră2 Locul 5usese. !ise 'e/erard2 @ar nu 1are 5oarte 5ioros acum. ReSs. nu. trăgând de lan3uri2 Pu3in sânge trecuse 1rin 1artea din 5a3ă a sacului şi se uscase acolo. când e adus în starea asta2 "nde o1erămN $c0ii lui 'e/erard !âmbiră şi mai mult2 ) $. cu 5a3a stri/ită între ele2 Inc0i!itorul se o1ri în 5a3a celulei şi îşi odi0ni 1iciorul care)i 1ulsa2 ) ReSs. ce)i rău în astaN ) 'e 1are că Ar0ilectorul are încă ne/oie de tine2 4rea să)i dai do/e!i2 GloBta se a1lecă s1re gratii2 înainte de %onsiliul @esc0is. !ău că îmi 5ac2 ) E aici. a/ea 1ielea lăsată şi 1alidă. Englia2 ) Ki dacă re5u!N ) 'ă)l re5u!i 1e Ar0ilectorN GloBta c0icoti2 &u. de ce sunt aiciN Ei. înde1ărtându)se agale. în întunericN Practicianul mătă0ălos ridică din umeri şi GloBta clătină din ca12 "neori îmi 5ac griji 1entru tine. desigur2 Era scund şi îndesat. 5ără îndoială din cau!ă că 5usese a!/ârlit în celula as1ră de 1iatră2 ) Aşadar. !ise 'e/erard. nu. ce mai 5aciN &u mă aşte1tam să te re/ăd atât de curând2 @eja slăbise. nu)i aşaN ) &imeni nu 1are. când/a o cramă: mai multe săli boltite se desc0ideau în 5iecare 1arte. ReSs2 &u /rei să 5aci aşa ce/a2 'e întoarse şi şontâcăi du1ă 'e/erard2 ) Fie)3i milăL E întuneric aiciL ) $ să te obişnuieştiL strigă GloBta 1este umăr2 E uimitor cu ce se 1oate obişnui omul2 In ultima dintre încă1eri se a5la ultimul lor 1ri!onier2 Legat în lan3uri de un su1ort 5iHat în !id. bine.) Ai stat 1ur şi sim1lu aici. are să /ă 1lacă. şo1ti el2 ReSs de/eni şi mai 1alid2 ) Ki 1e urmă. aiN $mul se rostogoli şi se ridică în genunc0i. domnule Inc0i!itor2 . nu arată bine deloc2 ) %e se 1etrece. gol 1uşcă şi cu un sac 1e ca1. lăsând o 1ată maro 1e 1ân!ă2 ) "n 1ersonaj de)a dre1tul 5oarte de!gustător. 1ecetluite cu gratii grele2 ) GloBtaL 'alem ReSs îşi strângea degetele în jurul gratiilor. acesta este criminalul nostru. Practician Frost. /ânătăile 5iind încă /i!ibile2 &u arată bine. ceN ) 4om /edea2 Englia.

ast5el de lucruri erau destul de căutate când/a2 EHistă o sală 1ictată aşa în 1alat2 Aceasta este o co1ie. Practician 'e/erard2 Acesta este Maestrul %reator. scuturând din ca12 ) $. nu)i aşaN $. remarcă 'e/erard2 %ine sunt ăştia doiN GloBta se încruntă. eHistă ce/a neliniştitor la această 1ictură. care 1ri/ea cu un aer 5ioros 1este încă1ere. i!bitor2 ) &)am idee ce trebuie să 5ie. cu o mare de 5oc mâ!gălită în culori /ii în s1atele lui2 Lumina crudă răs1ândită de şase 5elinare strălucitoare nu 5ăcea lucrarea să arate de5el mai bine2 &ici 1e de1arte de cea mai bună ca)litate. ar 5i. 1uteau 5i !ărite sub bra3ele %reatorului.anedias. remarcă 'e/erard2 ) MaesZul %ZeatoZ. moarte. în 1o!i3ii ne5ireşti. !ise GloBta. cu bra3ele întinse. dar cu atât mai bine2 'ala era mare şi circulară şi a/ea ta/anul în 5ormă de cu1olă. şi la cada/rul sângerând de 1e !idul o1us2 otuşi. bune de s1eriat co1iii2 ) %e 5el de om 1lăteşte să aibă un asemenea gunoi 1e 1ere3ii beciuluiN întrebă 'e/erard. dar una ie5tinăL GloBta ridică oc0ii la 5a3a umbrită a lui .anedias2 Inc0i!itorul se întoarse şi arătă către omul în agonie de 1e !idul o1us2 Iar aceasta este marele (u/ens. nedesluşite. câte una în 5iecare 1arte2 ) %ine ştieN întrebă GloBta2 Poate că sunt 1racticienii lui2 'e/erard râse2 $ /agă emana3ie de aer /eni c0iar şi de sub masca lui Frost. ridicându)şi 1ri/irea către 1ersonajul întunecat de 1e 1erete şi 5lăcările din s1atele lui2 Ar trebui să)3i studie!i istoria. a/ea o latură întunecată2 ) "n om cu bani are întotdeauna o latură întunecată. 1e care l)a omorât2 îşi trecu mâna 1este 1ersonajele în alb2 Iar aceştia sunt ucenicii lui (u/ens. dacă m)aş sinc0isi2 'ânge. mai mult !ugră/eală decât artă. cinci în alta. oricum. în/eşmântate în alb. Magii alergând să)l ră!bune2 Po/eşti cu 5antome. ră!bunare2 &)am idee de ce l)ai 1utea /rea în 1i/ni3ă2 Probabil că 1rietenul nostru. dar e5ectul e. şase într)o 1arte. 1ictate din 1ro5il. deşi oc0ii nu dădeau niciun semn că se amu!ă2 Măi să 5ie. trebuie că e tare gâdilat2 . cu o ciudată 1ictură murală ce se întindea 1ână 1e !idurile curbate2 Pictura re1re!enta tru1ul unui bărbat care !ăcea în iarbă. dar cu trăsăturile nedesluşite2 Erau cu 5a3a către un alt bărbat. !ise GloBta. 5oc. .) E 1u3in cam teatral. cu o 1ădure în s1atele lui2 Alte uns1re!ece 1ersonaje se înde1ărtau. sângerând din multe răni. 1ri/ind în 5a3ă cu oc0ii miji3i2 @ouă siluete mici. bălmăji Practicianul Frost2 ) @esigur. în negru din ca1 1ână)n 1icioare. negustorul.

de genul celor 1e care le găseai în 1i/ni3ele %asei întrebărilor. solid. !ise 'e/erard. îndelung întrebuin3ate. întrebându)se cum /a reuşi ea acum să)mi găsească o 5ată de treabă care să se mărite cu mine2 GloBta aruncă o 1ri/ire către ustensilele de 1e masă2 %utia lui era acolo. a1oi îşi 1ocni degetele. cu două2 Era genul de bărbat as1ru. cu s1atele c0inuit de durere2 ) $. a1roa1e ca un tron. lustruită2 "nul era un obiect sobru. cu bra3e curbate şi s1ătarul înalt. dar încă în stare 5oarte bună de 5unc3ionare2 $ 1erec0e de cleşti cu mânere lungi îi atrase aten3ia în mod s1ecial2 Ridică oc0ii s1re 'e/erard2 ) @in3iN ) &i s)a 1ărut un bun înce1ut2 ) %orect2 GloBta îşi linse gingiile goale. iar noi nu uităm asta2 ) I0îîîL 5ăcu Frost. 1resu1un. scui1ând şi înjurând. către su1ra5a3a netedă. mai mult sau mai 1u3in2 %e/a eHtrem de jignitor. cu mama agitându)se din cau!a mea. e 1er5ectL &u era ca!ulL îşi aşe!ă comod 1iciorul 1e taburet. ta1i3at cu 1iele maro2 GloBta îşi s1rijini bastonul de masă şi îşi coborî tru1ul cu grijă. îm1reună cu alte câte/a obiecte. răsu5lă el. cu 5a3a ciu1ită de urme de acnee. dar aşa sunt negustorii2 %aută mereu c0ili1iruri2 . asasinul înce1u să urle la ei în st9riană. e un scaun eHcelent. cu un o5tat de 1lăcere2 ) Măcar atât am 1utut 5ace. 5ireşte. unul câte unul2 @in3i să 5ie2 @e îndată ce)i scoaseră căluşul. trăgând !adarnic de lan3uri2 GloBta nu în3elegea o /orbă2 @ar cred că am 1rins ideea. dar celălalt era mult mai im1resionant. cu5undându)şi încet s1atele în 1ielea moale şi întin!ându)şi 1iciorul care)i 1ulsa du1ă drumul lung 1ână acolo2 'im3i o uşoară 1iedică2 'e uită sub masă: acolo se a5la un taburet 1entru 1icioare2 GloBta îşi dădu ca1ul 1e s1ate şi râse: $.GloBta şontâcăi către masa din mijlocul încă1erii2 @ouă scaune erau aşe!ate 5a3ă în 5a3ă. în 1at. 5oarte bine2 întotdeauna ne)a3i răs1lătit cum se cu/ine. clătinând a1robator din ca12 ) Mă răs5ă3a3iL GloBta mângâie lemnul lustruit de 1e bra3ul scaunului său2 #ăie3ii mei2 "nde aş 5i eu 5ără /oiN Acasă. nasul s1art de mai multe ori şi 5oarte agitat din 5ire2 %e de!amăgitor2 '1eram ca 1ân!arii să 5i ridicat ştac0eta măcar de data asta. îmi înc0i1ui2 %e/a des1re mamele noastre şi aşa mai de1arte2 @ar nu mă o5ense! cu una. încru) cişându)şi bra3ele şi s1rijinindu)se de 1erete. lângă tru1ul însângerat al lui (u/ens2 &e)a mers bine de 1e urma amicului ReSs.

1oateN ) @u)te şi te culcăL GloBta ridică din s1râncene2 #ine)ar5i2 ) 'e !ice că Farrad e cel mai bun dentist din lume2 %red că a /enit ini3ial din GurB0ul. toată lumea !ice asta2 ) Ki ce dacăN GloBta îşi lăsă !âmbetul să 1ălească2 . du1ă care continuă: Ktii. în celălalt ca1ăt al aleii ) şi GloBta 5ăcu un semn /ag către nord ) într)una din cele mai scum1e !one ale oraşului. să /adă dacă se 1oate 5ace şi 1entru mine ce/a2 GloBta !âmbi larg. trimis să te amesteci 1rintre ei şi să înde1lineşti o misiune2 &u te 1o3i amesteca 1rea bine dacă nu ştii nici măcar să /orbeşti limba. are tot 5elul de clădiri notabile2 "nele dintre cele mai elegante locuin3e din întregul oraş sunt imediat în susul stră!ii2 @ar 1entru mine nu e decât un drum între doi dentişti2 $c0ii 1ri!onierului se îngustară. care se înăl3a deasu1ra ca1ului lui GloBta2 ) "nde mă a5luN ) 'untem c0iar lângă MiddleSa9. gata cu 1rostiile2 Ktim că eşti un 1ro5esionist. a1oi 3âşniră 1este ustensilele de 1e masă2 @ar s)a is1ră/it cu înjurăturile2 'e 1are că 1omenirea dentişti) cii i)a atras aten3ia2 'us. înainte de a înce1eN 'au să trecem direct la subiectN Pri!onierul îşi ridică 1ri/irea cu sus1iciune către silueta 1ictată a Maestrului %reator. nu)i aşaN Pri!onierul îşi recă1ătase su5lul2 ) Lua)/)ar naiba 1e to3i. a5lată c0iar în umbra Agriontului. arătându)i asasinului natura 1roblemei2 @esigur. deci. /i!a/i de grădinile 1ublice. aşte1tând 1ână când au!i genunc0iul 1ocnind. 5amilia m)a trimis la el. trece c0iar 1rin inima sa.Practicianul Frost 1use ca1ăt torentului de in/ecti/e neinteligibile cu un 1umn !dra/ăn în stomacul bărbatului2 Asta o să)l lase 5ără su5lare o cli1ă2 @estul ca să a1uc să desc0id discu3ia2 ) Aşa. de la Agriont 1ână la mare2 'trăbate multe cartiere. ticăloşilor. dar a 5ugit de i irania îm1ăratului ca să /ină la noi în "niune şi să)şi Iacă o /ia3ă mai bună. gâ5âi el2 ) EHcelentL Limba comună merge de minune 1entru micile noastre şuete2 Am sen!a3ia că s)ar 1utea să ne alegem mai multe2 4rei să ştii ce/a des1re noi. MiddleSa9 e una dintre arterele oraşului. sal/ând cei mai boga3i cetă3eni 2ii noştri de teroarea din3ilor strica3i2 %ând m)am întors din mica mea /i!ită în 'ud. este reşedin3a Maestrului Farrad2 Ai au!it de el. jos. !ise GloBta. într)o 5rumoasă casă albă. nu s)a 1utut2 or3ionarii îm1ăratului s)au ocu1at de asta2 @ar el e un dentist al naibii de bun. lângă a1ă2 GloBta tresări când muşc0i 1iciorului îi !/âcniră brusc2 II întinse cu băgare de seamă.

recunosc. nu mă /ei socoti de5el mai 1u3in talentat decât stimatul Maestru Farrad2 @oar că talentele mele se mani5estă într)o altă direc3ie2 #unul maestru uşurea!ă durerea 1acien3ilor lui. în a5ară de noi. crede)mă2 ) Ai grijă la limbă. mi!eriei şi scursorilor do) curilor. jos. dar asta nu 1oate să dure!e2 4a /eni /remea. durerea a1roa1e trecuse2 ) &)a/em 1reten3ii. dar sunt con/ins că. cei ro! nu2 ăcere2 GloBta o5tă2 ) #ine. lângă mare. când ne /ei im1lora să intri îna1oi în sac2 ) &)o să scoate3i nimic de la mine. !ise GloBta. du1ă ce /om 5i 1etrecut ce/a tim1 îm1reună. nu)i aşaN @ar asta)i o nimica toată. atâta /reau. 1entru înce1ut2 &ume. mârâi asasinul. cât de curând. mai mult sau mai 1u3in2 GloBta a5işă un rânjet res1ingător2 'igur că te s1eriem. neînarmat şi com1let imobili!at2 %ine mai ştie unde te a5li. clar nu mă mir deloc2 4ia3a curată este arareori o 1rioritate 1entru ucigaşii 1lăti3i2 GloBta se ridică încet în 1icioare şi ocoli şc0io1ătând masa2 . sau cine /rea să ştieN &)ai nicio s1eran3ă să 5ii eliberat sau să sca1i2 'untem cu to3ii 1ro5esionişti aici2 %red că 1o3i g0ici ce urmea!ă.)In celălalt ca1ăt al MiddleSa9ului. nu 5ace 1e 1rostul2 $ ascun!i bine. mult 1rea mult ca să 1oată 5i comod2 $c0ii asasinului ieşiră din orbite2 @oare. sunt eu2 Poate că locuin3ele de înc0iriat sunt ie5tine 1e)aici. la 1ri!onier2 $c0ii /er!i !âmbeau. la Frost şi la 'e/erard2 Klea0tă de nebuniL ) @acă cred că te s1eriemN &oi treiN GloBta lăsă să)i sca1e un c0icot la au!ul acestor /orbe2 Iată)te aici. în mijlocul ticăloşiei. 1ri/indu)l 3intă în oc0i2 &imic2 @ur2 "n om dur2 @ar e uşor să5aci 1e durul înainte să încea1ă treaba2 Eu ar trebui să ştiu asta2 GloBta îşi 5recă uşor 1iciorul2 'ângele curgea bine acum. deocamdată2 @oar nume2 %e)ar 5i să înce1em cu al tăuN %el 1u3in nu ne 1o3i s1une că nu ştii răs1unsul2 Aşte1tară2 'e/erard şi Frost se uitau 3intă în jos. singur. murmură 'e/erard. atunci2 Frost îşi în5i1se 1umnii de 5iecare 1arte a maHilarului asasinului şi înce1u să strângă 1ână când din3ii se de1ărtară2 'e/erard /ârî ca1etele cleştilor între ei şi 5or3ă maHilarul să se desc0idă. uitându)se atent în gura asasinului2 'e retrase dintr)odată2 P5uiL Res1ira3ia îi du0neşteL Păcat. în tim1 ce eu sunt un dentist ) şi GloBta se a1lecă încet ) de altă natură2 Asasinul îi râse în 5a3ă2 ) %re!i că mă 1o3i s1eria cu un sac 1e ca1 şi o 1ictură urâtăN Pri/i îm1rejur. /rem să /orbească2 ) &u /ă 5ace3i griji.

ca o casă a5urisit de mare2 %um să stau jos. gândi el. cu cleştii în gură. 1limbându)se de jur îm1rejurul 1ietrelor /ec0i. cu o mână sus1endată deasu1ra ustensilelor.) Aşa. sunt 1e cale să cadă singuri2 Ktii. bu5. nu era nici urmă de ei încă2 4or /eni. ai a/ut oca!ia să /orbeşti2 Poate că /ei mai a/ea una. groase2 rişti sigur că ăsta)i loculN ) Rsta)i locul2 %o1oiul se uită îm1rejur la dărâmături. şi în s1ecial la aşte1tat. mai târ!iu2 &u m)am 0otărât încă2 GloBta aşe!ă acul îna1oi 1e masă. dar. iar %o1oiul şedea 1ur şi sim1lu acolo. cercetând atent din3ii ucigaşului2 &u e un şirag 5rumos. călcând iarba cu 1aşi mari. ulN murmură %o1oiul2 Ai o grămadă de bolo/ani 1entru asta2 E mai cald lângă 5oc2 $di0neşte)3i 1icioarele alea agitate. a1ro1iindu)se şi înăl3ându)se deasu1ra %o1oiului. clătinând cu triste3e din ca12 @in3ii tăi sunt o ruşine2 Re/oltător2 $ s1un răs1icat. răbdător ca un lu1 în călduri2 %o1oiul îi urmărea mersul a1ăsat: bu5. în 1ădurea udă şi rece. la /ârsta ta2 ) A0L scânci 1ri!onierul. nu)3i 5ace griji2 @acă n)au 5ost omorâ3i cu to3ii. când GloBta îi atinse un ner/2 încercă să /orbească. cu oc0ii la 5rigare. murmură el. 1e sub s1râncenele)i imense. /orbea mai 1rost decât Practicianul Frost2 ) Linişte acum. !ise el. cu ce să înce1emN Alese un ac cu mâner şi îşi lungi gâtul. mă calci 1e ner/iL ) 'ă mă aşe!N mormăi uriaşul. s1erând cu dis1erare că era2 %e)i dre1t. sunt într)o stare de1lorabilă2 %aria3i de sus 1ână jos2 @e)asta î3i du0neşte în 0alul ăsta res1ira3ia2 &)ai nicio scu!ă. în/ârtind)o când şi când şi încercând să nu de/ină 1rea agitat din 1ricina aşte1tării2 ul @uru nu)l ajuta deloc2 "mbla de colo)colo. dar a/u în3ele1ciunea să n)o s1ună2 Petrecuse destul tim1 1e drumuri cu ul @uru %a1detunet ca să ştie: 1e omul 2ila nu e bine să)l a3â3i2 @acă nu /rei să te alegi cu ca1ul s1art. bu52 în/ă3ase de mult că marii lu1tători sunt buni 1entru un singur lucru2 Lu1ta2 La a1roa1e orice altce/a. luând un ciocănel şi o daltă de 1e masă2 %red sincer că 3i)ar 5i mai bine 5ără ei2 %APE E) "R I E Mori cenuşii. cu cealaltă mână strânsă 1e baston. sau tuN Pri/i încruntat 1este i uine şi în 1ădure. sunt al naibii de inutili2 ) @e ce nu te aşe!i. cu siguran3ă2 %red că 1re5er din3ii mei decât 1e ai lui2 ) 4ai de mine. bineîn3eles2 . u!ându) şi ci!mele imense. gândindu)se la /remurile bune de odinioară2 Kedea acolo.

) Ar 5ace bine să ajungă re1ede. aşa cum ne)am în3eles2 Rsta)i loculL Pri/i 1orcul care s5ârâia. îl !e5lemisi @oS2 &u 3i)ar strica să sca1i de nişte untură2 %o1oiul ins1iră 1relung şi îşi aruncă arcul îna1oi 1e jos2 Era o uşurare. ca întotdeauna2 ) icăloşilorL răcni ul2 Era să 5ac 1e mine. cât 1e ce să se răstoarne şi să)şi sca1e arcul2 @oS cel &egru era la nici !ece 1aşi în s1atele lui. dar ar 5i mers şi 5ără s1erietură2 @e/enise s1erios de când îl /ă!use 1e Logen 1ră/ă) lindu)se 1este marginea acelei stânci2 'e rostogolise de)a dre1tul 1este ea şi nimeni nu a/usese ce să 5acă2 $ricui. s)ar 1utea2 Adulmecă aerul din nou2 Mirosea a om. cu 5urişatul /ostruL ) #ine. numai buni de s1art 1ietre2 &)am c0e5 să stau aici şi să tai 5run!ă la câiniL )&ici eu. ridicând 1almele şi dându)şi toată silin3a să 3ină situa3ia sub control. 1ri/ind încordat în 1ădure2 ) %e/a. 1icurând ni3ică !eamă bună în 5oc2 Gura îi lăsa acum a1ă din belşug. du1ă o lună şi ce/a de des1ăr3ire2 ) %el ce are 1rieteni e un om cu ade/ărat bogat. 1arcă2 %o1oiul se a1lecă şi îşi luă arcul2 ) %e eN '0anBaN ) &u)s sigur. 5lăcăule2 $ să /ină cât de curând. mirosul cărnii îi um1lea nările222 şi încă ce/a2 @oar o adiere2 Ridică 1ri/irea. şi era un 1uternic miros acriu. cu gura 1lină de carne. i se 1utea întâm1la să moară şi asta era o realitate2 "rsu!ul se că3ără 1e dărâmături. cu c0i1ul îm1ietrit. în direc3ia /ântului. !ise %o1oiul. rotindu)şi oc0ii reci. 1e deasu1ra2 ) Aş 5i 1utut să /ă omor 1e amândoi. în de5initi/. smulgând o cio!/ârtă şi s5âşiind)o cu din3ii2 Ki asta 5u tot2 Asta 5u toată întâlnirea. îng0esuindu)se 1e lângă ul şi 1răbuşindu)se lângă 5oc. 5urişându)se s1re 5oc cu un rânjet mali3ios2 "rsu!ul era lângă el. să ştie că erau la locul 1otri/it. nenoroci3ilorL %o1oiul se răsuci. cu bărbia)i murdară şi cioturoasă strălucind de unsoare2 %o1oiul ridică 1almele din nou2 . oricând. mormăi %o1oiul în col3ul gurii2 ) %e !iciN scui1ă @oS. adulmecând2 ) Miroşi ce/aN întrebă ul. se aşe!ă 1e o 1iatră lângă %o1oi şi sc0i3ă un gest cu ca1ul2 ) %arneN răcni @oS. dar nu te agita. atâta tot2 Mâinile a5urisit de mari ale lui ul se strânseră în 1umni.

cu 5a3a acră ca la1tele stricat2 ) %e bine să /ă /ăd din nou. şuieră @oS. iar %o1oiul tresări2 Era o întrebare a naibii de stu1idă2 Lui @oS cel &egru nu)i 5usese 5rică în /ia3a lui2 &u ştia ce înseamnă să)3i 5ie 5rică2 ) 'ă mă tem de câ3i/a s0anBaN EuN I!bucni într)un râs nesu5erit2 &e) am ocu1at de ei. nu mai mult decât mă s1erii tu.) &imic jignitor2 Petrecuse destul tim1 1e drumuri cu @oS cel &egru ca să ştie: mai bine î3i tai gâtul decât să)l în5urii 1e ticălosul ăla a5urisit2 ) %e/a neca!uri. rânjind de 1arcă leşurile în 5lăcări ar 5i 5ost cea mai bună glumă 1e care o au!ise /reodată2 &u mă s1erie. cu un rânjet mare şi galben. dar nici n)am de gând să stau să)i aşte1t aici. şi cu asta /orbi deja cât 1entru o !i întreagă2 ) Am ars o grămadă. ca 1e o sabie2 'unt sătul de ra0atul ăstaL Mă întorc în 'ud2 Mi)e 1rea al naibii de 5rig şi a5urisitele de ca1ete)turtite sunt 1este totL icăloşiiL Mă duc în 'ud2 ) Qi)e 5ricăN întrebă ul2 @oS se întoarse. mormăi "rsu!ul. mol5ăindu)şi osul. bineîn3eles2 El doar stătea acolo. numai ca reico1aci să aibă tim1 să)şi ridice 5undul bătrân şi 5leşcăit din 1at2 Mă duc în 'udL Ki mai s5âşie încă o 0alcă de carne2 ) Ki cine !ici că are 5undul 5leşcăitN Pe 5a3a %o1oiului se des1ică un !âmbet larg. !âmbind şi strângându)şi mâinile şi toate celelalte2 oată lumea. iar %o1oiul îl bătu 1e omule3 1e s1ate. cu 1ri/irea în 5oc. ridicând 1ri/irea s1re el. cât tim1 /oi doi s5orăia3i2 Le)am dat câtor/a nişte 1aturi calde în care să doarmă2 Mult 1rea calde2 ) I)am ars. când acesta trecu 1e lângă el. îm1roşcându)l 1e %o1oi în 5a3ă cu bucă3i de carne2 'unt 1este totL @oS întinse 1iciorul de 1orc 1este 5oc. când îl /ă!u 1e reico1aci a1ro1iindu)se de 5oc cu 1aşi mari2 @ădu să se ridice şi îl a1ucă de mână 1e bătrânul 1rieten2 %u el era şi Forle9 Molâul. şi te5eri to3iL reico1aci îşi săltă imensul scut rotund de 1e umăr şi îl s1rijini de o bucată /ec0e de !id s1art2 %um /)a 5ostN . în a5ară de @oS. cât tim1 am 5ost des1ăr3i3iN întrebă el. cât 1e ce să)l doboare. încercând să sc0imbe subiectul2 "rsu!ul clătină din ca12 ) %âte/a2 ) A5urisitele de ca1ete)turtiteL mârâi @oS. nenoroci3ii. atât de încântat era să /adă că sunt cu to3ii în /ia3ă şi că su1ra/ie3uiseră încă o lună2 Ki nici nu era rău să aibă 1e cine/a cu autoritate în 1reajma 5ocului2 oată lumea 1ărea 5ericită. în s5ârşit. 5lăcăule.

5ără să ridice 1ri/irea măcar2 Mergem în 'ud2 %o1oiul sus1ină2 Reuni3i doar de !ece secunde şi deja înce1ea gâlcea/a2 A/ea să 5ie o ceată di5icilă acum. 1ro5und deranjat că 0otărâse altcine/a 1entru el2 ) &imic. 1e urmă 5ăcu un 1as înainte. aiN 5ăcu reico1aci. mârâi el. aruncându)şi osul 1e jos şi ridicând s1re reico1aci o 1ri/ire belicoasă2 ) Eu222 !ic222 'udL mârâi el. mormăi el2 ) Aşadar. ca nişte bulbuci deasu1ra unei tocăni3e2 reico1aci nu dădu îna1oi niciun 1as2 Asta nu l)ar 5i caracteri!at nicidecum2 îşi luă obişnuitul răga! de gândire. la nord de mun3i. ar 5i trebuit să)l în/ingi 1e &ouădegete. !ise reico1aci. ca iarba când creşte2 &u)mi amintesc ca asta să 5ie o ceată în care nu se /otea!ă2 @oS nu stătu 1e gânduri nicio cli1ă2 &u stătea niciodată 1e gânduri2 Asta îl 5ăcea 1e el atât de 1ericulos2 'ăltă în 1icioare. !ic euL ) $ 5i 1ierit &ouădegete. n)am să ştiu . să c0ib!uiască. cu ca1etele)turtite cio1or 1e urmele noastre2 '1re 'ud. !ise %o1oiul. bodogăni el. ast5el că nasul lui şi cel al lui @oS a1roa1e se atingeau2 ) @acă ai 5i /rut să ai un cu/ânt de s1us. mârâi el2 Ai /ă!ut şi tu. aşa cum 5ăcea întotdeauna2 Ii 1lăcea să)şi ia un răga!2 Asta îl 5ăcea atât de 1ericulos2 )Merge3i în 'ud. %o1oiule. nu)i aşaN %o1oiul 5u ne/oit să)l a1robe: ) @a. încet şi rar. în loc să 1ier!i. cu oc0ii ieşi3i din orbite. !ise @oS2 &)a/em niciun moti/ să 1ierdem /remea 1e)aici. de acum înainte2 ul @uru se încruntă în s1atele lui @oS2 ) %0iar nimic. îi strigă în 5a3ă reico) 1aci. cu asta s)a terminat.) Al naibii de 5rigL răs1unse @oS. ceilal3i2 @oS cel &egru se 5ăcu negru la 5a3ă ca smoala2 &u)i 1lăcea să i se amintească de în5rângere2 ) 'ângerosul &ouă s)a întors în 3ărână. ridicând încă o dată 1almele2 #ănuia că s)ar 1utea să 5acă asta de multe ori. du1ă ce rumegă ideea un minut2 Ki când a3i 0otărât toate asteaN ) &u)i nimic 0otărât. ca noi to3i. 5ireşte. aşa e bine. 5ără Logen care să stă1ânească lucrurile2 $ ceată di5icilă şi gata să sară la bătaie2 @ar reico1aci nu se arunca niciodată cu ca1ul înainte2 îşi luă o cli1ă de răga!. dar datoria ta nu2 @e ce)o 5i găsit de cu/iin3ă să cru3e un nemernic ca tine.

/enind 1e neaşte1tate în toiul no13ii negre şi lăsând în urma lui satele negre. alt5el am să)3i dau eu moti/e să 3i1iL %o1oiul nici nu se 1utea uita2 @oS şi reico1aci se 0ârâiau mereu2 'e a1rindeau iute şi se 1otoleau la 5el de iute2 %a1detunet era alt soi de animal2 %ând boul ăla mare îşi ieşea din 5ire. 1e urmă aşte1tă. iar @oS îl 5iHă 1e %o1oi cu o 1ri/ire rece. ridicându)şi 1umnul mare sub bărbia lui @oS. de ce nu222 ) Qie tacă)3i meli3aL mârâi @oS. băie3i. rând 1e . n)ar 5i îndră!nit să în5runte o 1ri/ire ca aceea a lui @oS cel &egru2 &umele şi)l că1ătase 5iindcă a/ea cea mai neagră notorietate din &ord. sărind brusc în 1icioare. dacă n)ar 5i 5ost mort2 ) La naibaL strigă %o1oiul. 5iră să ne mai lu1tăm şi între noiL Logen s)a dus şi reico1aci e următorul şi nu mai /reau să aud 1e altcine/a2 'c0i3ă o mişcare amenin3ătoare cu degetul. în în/ălmăşeală2 &u că ar 5i 5ost 1rima oară2 Forle9 5ăcu o tentati/ă de a a1lana lucrurile: ) :aide3i. ca un motan cu şoarecele între labe2 %o1oiul îng0i3i2 $ mul3ime de oameni. 5iindcă îi o1rea 1e cei care erau gata să se omoare între ei2 %o1oiul îi dorea să reuşească2 :aide3i. de lângă 5oc2 &emernicii de s0anBa mişună 1este totL Ki dacă scă1ăm de ei. !ise el. MolâuleN ) Lasă)l în 1ace. tot ne mai rămâne #et0od 1e ca1L A/em o grămadă de ră5uieli 1e lumea asta.niciodată. cei mai mul3i. 1ârjolite2 Asta era legenda2 Asta era realitatea2 %o1oiul îşi adună tot curajul să nu)şi 1ri/ească ci!mele2 ocmai era 1e cale s)o 5acă în cli1a în care @oS întoarse oc0ii şi se uită la ceilal3i. dar m)a numit 1e mine ca secund. neîndre1tată s1re nimeni în s1ecial. bombăni ul. s1erând cu dis1erare că îi reuşise 5igura2 ) @a. !ise el. ucigătoare. dar era un băiat al naibii de bun. în5igându)i lui Forle9 un deget murdar în 5a3ă2 %ine se sinc0iseşte de ce s1ui tu. goală. de 5a1t. nu)i ne/oie de asta2 Poate că nu se 1rea descurca Forle9 cu omorâtul. bătâridu)se 1e 1ie1tu)i /oinic. cu du0ul blânde3ii. şi asta înseamnă că ultimul cu/ânt îl am eu şi nimeni altulL %o1oiul 5ăcu un 1as 1rudent îna1oi2 %ei doi se 1regăteau deja de bătaie şi n)a/ea niciun c0e5 să se aleagă cu nasul 1lin de sânge. n)a/eai cum să)l mai 1otoleşti 5ără !ece bărba3i /ânjoşi şi o grămădi de s5oară2 %o1oiul încercă să se gândească ce)ar 5i 5icut Logen2 El ar 5i ştiut cum să)i 1otolească. mârâi "rsu!ul2 Forle9 înce1u să dea din ca1 ca o ciocănitoare2 ) %o1oiul are dre1tate2 A/em ne/oie de /rajbă între noi ca de râieL reico1aci e al doilea2 Acum el e şe5ul2 'e lăsă tăcerea o cli1ă.

mereu căutând să intre într)una2 ) @oiş1e sunt o nimica toatăL Putem să le /enim de 0acL %o1oiul se uită la reico1aci. s1re ceilal3i2 "rsu!ul clătină din ca1 şi se 1ierdu în 1ădure2 %o1oiul aruncă o ultimă 1ri/ire către gru1ul de s0anBa. luându)şi momentul de răga!2 Ii 1ri/i 1e 5iecare 1e rând. şe5uleN reico1aci 1ri/i s1re 1ădure2 rase 1e nas şi îşi su1se din3ii2 îşi scăr1ină barba. du1ă câte am /ă!ut. 2i1oi două degete ) Odois1re!eceP ) şi 5ăcu semn în s1ate. luându)şi răga!ul2 @ois1re!ece nu erau o nimica toată. şe5uleN întrebă ul2 . arătându)şi din3ii mari. dois1re!ece. /ulgară. care căuta mereu să e/ite con5runtările2 @oS scui1ă în 1ământ. !icând OstaiP. în de5initi/2 La dre1t /orbind. mârâiau unul la altul 1e limba lor s1urcată. @oS de!/ălui un !âmbet 5ericit. doar ca să se asigure că nu le sim3iseră 1re!en3a2 &)o 5ăcuseră. mâncau. %o1oiul. însă 1oate că era mai bine să se ocu1e de ei decât să)i lase liberi şi nesting0eri3i în urmă2 ) %um 5acem. dar aşa stăteau lucrurile cu el întotdeauna2 A/ea un nas bun. aşa se şi alesese cu numele. se întoarse şi îl /ă!u 1e "rsu! 1ri/indu)l atent ascuns într)un tu5iş2 întinse mâna desc0isă. asta însemnând Oca1ete)turtiteP. c0ib!uind2 ) Mergem s1re sud. 1oate mai mul3i2 ) &e caută 1e noiN întrebă reico1aci2 ) Poate. ridică 1umnul. oricine i)ar 5i 1utut mirosi2 @u0neau de la o 1oştă2 Erau dois1re!ece jos. ca şi cum n)ar 5i eHistat niciodată /reo 1roblemă2 ) %orect. c0ib!uind. însă. aşa că alunecă îna1oi 1e trunc0iul co1acului şi se înde1ărtă2 ) Au tabăra în 1reajma drumului. se bătu cu 1alma 1este ca1. şi ştiau cu to3ii asta. mormăi %o1oiul2 Au!i un uşor 5luierat în s1ate. îngălbeni3i. nici măcar nu 1ărea să se gândească la una ca asta2 In a5ară de Forle9 Molâul. dar aceştia nu erau dintre cei mul3i2 Era cea mai a5urisită ceată 1e care o 1uteai întâlni sub soare2 &iciunul dintre ei nu bătea în retragere. îi !ise el lui reico1aci şi 1arcă toată 5uria îl 1ărăsi într)o cli1ă2 Atunci cum rămâne. 5ireşte: el 1ri/ea iarba înainte să)i /ină rândul măcar2 %ând /ă!u că erau to3i îm1otri/a lui.rând2 %ei mai mul3i oameni n)ar 5i în5runtat acea 1ri/ire. îmbrăca3i în bucă3i de blană 1uturoasă şi 1iele scârboasă şi 1ăr3i des1erec0eate de armuri ruginite2 '0anBa2 ) #lestemate ca1ete)turtite. !ise el2 îi mirosea înainte de a)i /edea. dar nu)şi 1rea dau silin3a2 ) Putem să)i e/itămN întrebă Forle9. în 1oiană2 Kedeau.

iar acum. aşa că 1ri/i îm1rejur. iar el o luase cât se 1oate de în serios2 II urmări 1e Forle9 /eri5icându)şi sabia scurtă cu mâini stângace. ca de îndrăgostit2 II urmări 1e reico1aci trăgând de cataramele de la curelele scutului. du1ă ce ec0i1amentul 5u /eri5icat în întregime şi rânduit cum se cu/ine. 1lini de cicatrice. !ise %o1oiul2 "rsu!ul clătină a1robator din ca12 ) ul. iată cum /om 5ace: "rsu!ul. cu 5e3e încruntate şi bărbi cât cu1rinde2 &ici urmă de teamă. şi cloncănind ca o găină când dădu de o 1ată de rugină2 II urmări 1e @oS cel &egru 5recând ca1ul securii cu o câr1ă. îi s1use2 ) MăuN ) Aşa se !ice şi e un lucru bun2 %o1oiul se a1ro1ie de el. mormăi uriaşul2 . îmi /ine să 5ac 1e mine2 Tşi înc0i1uia că aşa ar 5i 1rocedat Logen. dar dacă n)o 5aci.reico1aci îşi încleştă maHilarul2 ) Arme2 ) "n lu1tător care nu are armele cură3ate şi 1regătite e un nătărău2 %o1oiul se ocu1ase de arma lui cu mai 1u3in de un ceas în urmă2 otuşi. n)ai ce 5ace2 ) #un. băie3i. a1oi trage3i în orice ca1) turtit care are un arc2 @acă nu reuşi3i. daN ) @a. trage3i în ce)o 5i mai a1roa1e2 ) Am în3eles. nici cea mai /agă urmă. se 1rea 1oate2 "rmară şuieratul o3elului 1e 1iele. şe5uZ. îi s1usese când/a Logen. eHaminând 1enele săge3ilor2 II urmări 1e ul @uru trecându)şi degetul mare 1este tăişul săbiei lui mari şi grele. lungă a1roa1e cât înăl3imea lui Forle9. 1ri) /indu)şi arma cu oc0i dulci. că Logen se întorsese în 3ărână. şi 1ăru mai s1eriat decât oricând2 "neori. dar nu trebuia să)i 5ie ruşine din cau!a asta2 Fiecare om cu 5elul lui de)a 5i. ca nimeni altcine/a să nu)l audă: Mie. destul (e re1ede. căută de cră1ături lemnul arcului2 'e asigură că toate cu3itele sunt la locul lor2 &u 1o3i a/ea niciodată 1rea multe cu3ite. %o1oiul. misiunea îi re/enea lui2 Forle9 sc0i3ă un !âmbet. îi s1usese Logen când/a. cu oc0ii u!i de s1aimă2 Asta îl 1use şi 1e el 1e jar. îşi strânse mai bine curelele a1ărătorii în jurul înc0eieturii stângi. însă. tu şi cu mine trecem în 5runte. unul. agitându)şi sabia 1rin aer. şi trebuie să te temi ca să ai curaj2 Luase şi asta cât se 1oate de în serios2 'e duse lângă Forle9 şi îl bătu 1e umăr2 ) rebuie să te temi ca să ai curaj. !ise reico1aei. dar aştea1tă semnalul. /i!a/i de tabăra lor. cu metalul strălucitor scânteind2 %o1oiul scoase un o5tat. în 1ădure2 Aşte1ta3i semnalul. n) ai să mori dacă le /eri5ici. 1ocnetul lemnului şi !ăngănitul metalului2 %o1oiul îl urmări 1e "rsu! !bârnâindu)şi coarda arcului. la ceilal3i2 Murdari. 5rământându)şi gura. care 1ieri.

iar @oS îi doborî 1e altul. în tim1 ce 1ri/ea îm1rejur2 . o cli1ă mai târ!iu. unul câte unul2 Aşte1ta3i222 semnalul222 a5urisitL Abia când era în s1atele unui tu5iş. tu şi cu Forle9. !ise reico1aci2 Mai are cine/a nelămuririN Mai e /reun ca1 gol în jurul 5oculuiN %o1oiul mormăi şi)şi scutură ca1ul2 Făcură to3i la 5el2 In regulă2 încă un lucru2 #ătrânul camarad se a1lecă. a1oi cio1âr3i un altul cu sabia2 %o1oiul slobo!i o săgeată. com1let neştiutori. scâr3. şi o 1ri/i stră1ungându)i bra3ul cu o mul3umitoare bu5nitură2 ) :aL strigă el2 II /ă!u 1e @oS înjung0iind un altul cu sabia în s1ate. !drang2 'ângele !bura. s1re s0anBa2 Erau tot acolo. aceştia 1ăreau eHtrem de sur1rinşi2 %o1oiul se gândi că ăsta trebuia să 5ie semnalul2 îşi slobo!i săgeata s1re cel mai a1ro1iat ca1)turtit. atunci. 3inându)i la distan3ă2 reico1aci 3âşni şi tăie 1icioarele de sub unul. dar acum !ărea un s0anBa /oinic. şo1ti el şi c0iar atunci nă/ăli @oS dintre co1aci. cu securea într)o mână şi sabia în cealaltă2 ) #lestemate ca1ete)turtiteL urlă el. mişcările iu3i: 0ârş. armele se legănau şi tru1urile cădeau atât de re1ede încât %o1oiul nici nu a1uca să tragă cu arcul2 Ei trei îi îm1resurară 1e ultimii rămaşi. şe5uZ2 @oS ridică din umeri. dându)i o lo/itură teribilă. geamăt. asta e. %o1oiul îşi dădu seama: &u ştia care era semnalul2 Pri/i în jos.) @oS. direct în ca1. de 1arcă 5ăcea întotdeauna ce i se s1unea2 ) #ine. care scoase un scâncet şi se 1răbuşi răşc0irat 1e s1ate2 "rsu!ul era un trăgător al naibii de bun2 Acum reico1aci ieşea răcnind din tu5işurile de 1e cealaltă 1arte a luminişului. cu arcul în mână şi o săgeată 1regătită. mormăind şi strigând. 1ri/indu)i 1e 5iecare. care !bierau şi bolboroseau2 ul @uru îşi rotea sabia mare. trebuia să se uşure!eL întotdeauna îi /enea să 5acă asta înainte de o lu1tă2 '1usese cine/a care e semnalulN &u reuşea să)şi amintească2 ) La naiba. luându)i 1rin sur1rindere2 I!bi un ca1)turtit cu scutul în s1ate şi acesta că!u în 5oc. ul îi tăie ca1ul cu o legănare am1lă a săbiei2 Lu1ta era strânsă. care tocmai întindea mâna du1ă un ciomag. în s1ate2 4oi /ă a1ro1ia3i când ne /ede3i 1lecând2 @ar de data asta aşte1ta3i să 1lecămL şuieră reico1aci. care se în5i1se în burta unui s0anBa2 Acesta se 1răbuşi în genunc0i şi. cu 5a3a în jos. celui mai a1ro1iat şi îm1roşcând 1oiana de sânge2 In măsura în care 1uteai să)3i dai seama ce gândea un s0anBa. şi bubuind2 La naiba. săgetând cu degetu)i gros2 ) 'igur. cu o suli3ă gata să !boare2 $ săgeată ieşi arcuindu)se dintre co1aci şi trecu 1rin gâtul ca1ului)turtit.

!/ârcolindu)se: Forle9. la ca1etele)turtite că!ute la 1ământ. din 5ericire. bătându)l 1e s1ate2 ) Ai grijăL 3i1ă %o1oiul. însă. însă alerga 1rea iute şi îl rată2 'ăgeata 5u cât 1e ce să)l nimerească 1e @oS în 1icior."ltimul s0anBa !bieră şi o luă la goană îns1re 1ădure2 %o1oiul trase du1ă el. aşa că se întoarse şi se uşură lângă un co1ac2 ) I)am omorâtL strigă ul. 5lu) turându)şi armele însângerate deasu1ra ca1ului2 ) I)am omorâtL ) Era să ne omori 1e to3i. în s1atele mun3ilor2 Mai de/reme sau mai târ!iu /or 1orni s1re sud2 Poate la /ară. cio1âr3ite şi însângerate. cu un aer 1ro5und nedumerit2 %are era semnalul. ascuns în tu5e. răşc0irate şi !drobite2 Părea o /ictorie mică şi neînsemnată cea 1e care tocmai o ob3inuseră2 ) &)ar trebui să încercăm să le s1unem. du1ă care @oS cel &egru scoase un răcnet răsunător. să /adă dacă mai rămăsese /reun ca1)turtit cu care să se lu1te. îl înjung0iase2 ) Am omorât unulL 3i1ă el2 'e lăsă tăcerea o cli1ă. gemu şi că!u 1e s1ate. oricumN reico1aci o5tă şi îşi 1rinse ca1ul în 1alme2 Forle9 continua să se 0olbe!e la sabia lui2 ) Am omorât unulL re1etă el2 Acum. şe5uZL ) I)am omorât 1e ăştia. când se eliberea!ă trecătorile. !ise el. reico1aciN întrebă el2 &)ar trebui să 1re/enim 1e cine/aN ) #a da2 reico1aci a5işă un mic !âmbet trist2 @ar 1e cineN . cu un aer 1esimist. cu to3ii agita3i şi îngrijora3i du1ă acel mic discurs2 'trălucirea /ictoriei nu durase 1rea mult2 &iciodată nu dura2 Pri/i îm1rejur. când toată urina i se 1relinse 1e 1icior2 Râseră cu to3ii2 Până şi "rsu!ul lăsă să)i sca1e un c0icot2 ul îl scutură 1e reico1aci de umăr2 ) I)am omorât. că lu1ta se s5ârşise. %o1oiul era 1e 1unctul să eH1lode!e. el nu obser/ă2 %ând s0anBa 5u la un 1as să sca1e în desiş. idiotule. 3i1ă reico1aci2 )%eN ) %e)am s1us cu a5urisitul de semnalN ) Mi s)a 1ărut că te aud strigândL ) &)am strigat delocL ) &uN întrebă @oS. dar mai sunt o grămadă2 %u miile2 &u le /a 1lăcea nici lor să rămână aici. da. 1oate mai târ!iu2 @ar nu mai e mult2 %o1oiul aruncă o 1ri/ire către ceilal3i. în tim1 ce %o1oiul se târî către 1oiană şi se uitară cu to3ii îm1rejur.

acel rânjet gol. de înot. !ise in5irmul2 &ici măcar nu /ei a/ea ne/oie de alea2 îşi 5lutură bastonul către armele de scrimă ale lui (e!al2 $ să stăm doar 1u3in de /orbă2 Atâta tot2 %inci ore c0inuitoare cu 4aru! i se 1ărură dintr)odată 5oarte atrăgătoare. /ei 5i încântat să a5li că nu /ei a/ea 1arte de alergat. de bârnă sau de drugul greu în diminea3a asta. îl !ări 1e 4aru! aşe!at la masă. acei oc0i 5ebrili. sub 1ri/irile atente. din umbră. îm1iedicându)se. aşte1tându)*2 La naiba2 '1erase să ajungă de/reme. în tim1 ce se târa s1re 1ersecu3iile !ilnice la care îl su1unea Lordul Mareşal 4aru!2 In a5ară de ciri1itul 1rematur şi ră!le3 al câte unei 1ăsări sub aco1erişuri şi de scâr3âitul obosit al 1ro1riilor ci!me îndărătnice. dar a/ea o re!onan3ă ne1lăcut de 5amiliară2 Mareşalul 4aru! e ocu1at cu treburi mai im1ortante în diminea3a asta2 Inc0i!itorul GloBta şedea în umbră. dar încercarea se do/edi !adarnică2 @u1ă câte/a secunde în care 1ri/i acel c0i1 o5ilit. s1une)mi. ale lui GloBta2 (e!al îşi 1use în gând să)i sus3ină 1ri/irea 1ână când /a ceda într)un 5el. 5ără tragere de inimă2 ) &u2 Astă!i nu2 "n 5ior se strecură 1e cea5a lui (e!al2 &u era glasul maestrului de scrimă.%"R'"L I"#IRII A@E4RRA E (e!al înainta nă1ăstuit 1rin cenuşiul Agriont. totul era cu5undat în linişte2 &imeni nu era trea! la ora aia2 &imeni nu trebuia să 5ie trea! la ora aia2 El. că1itane. dar (e!al nu a/ea de gând să)şi trăde!e tulburarea2 îşi a!/ârli armele 1e masă cu un !ăngănit 1uternic şi se aşe!ă nonşalant 1e celălalt scaun. 1ornind într)o alergare uşoară. cu armele de scrimă în mână: căscând. adânci3i în orbite. bodogănind. c0inuit încă de dureri cum1lite de 1e urma nes5ârşitei alergări din !iua 1recedentă2 &u /edea nici 3i1enie de om. a5işându)şi rânjetul lui re/oltător de ştirb2 Pielea lui (e!al se în5ioră de de!gust2 &u era ceea ce)i li1sea cui/a la 1rimele ore ale dimine3ii2 încetini 1asul. de ce ai acce1tat duelulN . înce1u să găsească tăblia mesei deosebit de interesantă2 ) Aşadar. măcar o dată2 $are bătrânul a5urisit dormise măcarN ) Lord MareşalL strigă (e!al. cel mai 1u3in dintre to3i2 îşi târî 1icioarele su5erinde 1rin galeria boltită şi de)a lungul tunelului2 'oarele abia trecea de linia ori!ontului şi curtea era 1lină de umbre adânci2 Mijindu)şi oc0ii în întuneric. înaintând şo/ăitor şi se o1ri lângă masă2 Fără îndoială. lângă masă.

cu doar doi jucători2 Ki tot ce se s1unea a/ea să ajungă la urec0ile lui 4aru!. de /reme ce se 1are că şti3i atât de multe des1re astaN ) #ine. îmbu5nat. constrâns de un 1uternic sim3 al datoriei. la treabă2 A asudat o . ca un /ec0i scaun comod 1e care ne 1lace tuturor să şedem2 '1une)le ce /or să audă."n joc. îl /âra în tot 5elul de neca!uri2 Insă GloBta doar îşi 5lutură din nou !âmbetul de!gustător2 ) Mergea destul de bine 1ână când am ajuns în înc0isorile îm1ăratului2 %are e scu!a ta. deci înduri toate astea 1entru binele na3iunii tale2 %e bun cetă3ean trebuie să 5ii2 %ât altruism2 %e eHem1lu 1entru noi to3iL GloBta 1u5ni2 e rogL @acă trebuie să min3i. %ol) lem \est. am să)3i s1un2 în 1rimul rând. 1ână când reuşea să)şi măsoare noul ad/ersar2 'trânse din din3i şi nu s1use nimic2 E ne/oie de multă muncă. de 5a1tN ) ata a /rut s)o 5ac2 ) Măi. cel 1u3in alege o minciună 1e care o cre!i tu însu3i con/ingătoare2 "n asemenea răs1uns este o insultă la adresa amândurora2 %um îndră!nea această 5osilă ştirbă să aborde!e un ast5el de ton cu elN Picioarele lui (e!al se smuciră: era 1e 1unctul de a se ridica şi de a 1leca2 La naiba cu 4aru! şi cu lac0eul lui 0idos2 @ar 1rinse 1ri/irea sc0ilodului când îşi aşe!ă mâinile 1e bra3ele scaunului. continuă GloBta2 'ă)l 5i /ă!ut 1e 1rietenul nostru comun. 1entru aceea a 5amiliei mele şi 1entru cea a regelui meu. să nu)mi s1ui mie asta2 'e duelea!ă 1entru 5aimă. dar la 5el de de1arte de ade/ăr2 ) Atunci de ce nu)mi s1une3i dumnea/oastrăN se răsti (e!al. răs1unse el im1erturbabil2 'c0ilodul n)a/ea decât să încerce să găsească /reun cusur re1licii2 ) A0. să se ridice2 GloBta îi !âmbea. este 5or3at să îm1linească ambi3iile tatălui său2 $ 1o/este cunoscută. măi2 'unt 1ro5und înduioşat2 Fiul loial. să)şi 3ină căr3ile a1roa1e şi mintea lim1ede2 ) Pentru onoarea mea. mincinosuleN Lui (e!al nu)i 1lăcea 5elul în care decurgea discu3ia2 Era 1rea obişnuit cu /ictorii uşoare la masa de joc şi cu jucători slabi2 'e 1la5onase2 Mai bine să stea de data asta. nuN "n răs1uns mai bun. un !âmbet batjocoritor2 'ă 1lece ar însemna să)şi recunoască într)un 5el în5rângerea2 @e ce acce1tase duelul. 1entru 5amiliile lor şi nici de dragul eHerci3iului. 1entru glorie2 'e duelea!ă 1entru 1ro1riul lor succes2 'e duelea!ă 1entru ei înşişi2 Eu ar trebui să ştiu2 ) Ar trebui să şti3iN (e!al 1u5ni2 'e 1are că n)a 1rea mers în ceea ce /ă 1ri/eşte2 îşi regretă /orbele imediat2 Gură s1urcată. deci2 "n joc de căr3i. asta era sigur2 (e!al /a trebui să)şi joace mâna cu grijă. 5ireşte. oamenii nu se duelea!ă 1entru regele lor. ca să câştigi urnirul.

eu aş 1ro5ita de ea. dar. !ise cu răceală (e!al2 Fu tot ce reuşi să 5acă2 GloBta ridică o s1rânceană. că1itane Lut0ar2 Ki GloBta se înde1ărtă şc0io1ătând către galeria boltită2 @u1ă această între/edere deloc 1lăcută. !ben) guindu)se în tim1 ce noi. crede)mă când î3i s1un ) şi inc0i!itorul se s1rijini. maiorul \est. s1riji) nindu)se cu 1utere în baston. bine. gândindu)se 1osomorât la ceea ce îi s1usese sc0ilodul. 1rin 1ie3ele şi 1arcurile Agriontului. (e!al se tre!i deodată cu câte/a ore de tim1 liber la dis1o!i3ie. desigur2 Qi s)a o5erit o şansă imensă2 In locul tău. 1oate că eşti nu doar mincinos. ci şi 1rost2 ) &u sunt 1rost. bea şi trăncăneşte cu ceilal3i o5i3eri in5eriori2 EHistă o grămadă de oameni care ar 5i mai mult decât încânta3i să trăiască o asemenea /ia3ă2 $ grămadă de oameni care n)au a/ut şansele 1e care le)ai a/ut tu2 Renun3ă2 Lordul Mareşal 4aru! /a 5i de!amăgit. blestemând numele de GloBta. te rog. ceilal3i. cât şi des1re tortură2 %rede)mă. râdeam de el2 "n 1ar/enit idiot întrecându)se cu al3ii mai buni decât el. se 5ăcea de râs întruna. bălmăji el. când s1un ) şi rânjetul grotesc al inc0i!itorului se lărgi şi mai mult ) că sunt două lucruri toarte di5erite2 ) Ră222 5ăcu (e!al. /oiam să s1un222 ) Ktiu nu 1u3ine atât des1re duel. asta gândeam cu to3ii2 'e 1oticnea la eHerci3ii. tatăl tău la 5el şi aşa mai de1arte. dar tu nu /rei să munceşti deloc2 (e!al n)a/ea de gând să treacă asta cu /ederea2 ) &u muncesc delocN &u mă su1un la tortură în 5iecare !i222N ) orturăN întrebă as1ru GloBta2 (e!al îşi dădu seama 1rea târ!iu de alegerea ne5ericită a cu/intelor2 ) Ei. în tim1 ce se ridică încet în 1icioare2 ) Renun3ă dacă /rei. continuând să)şi a5işe!e !âmbetul oribil ) că mie nu)mi 1asă câtuşi de 1u3in2 La re/edere. !i du1ă !i2 @ar uită)te la el acumL GloBta îşi lo/i bastonul cu un deget2 Ki uită) te la mine2 'e 1are că el a râs la urmă.lună întreagă. dacă asta /rei2 %âte/a luni scurte şi eşti aranjat2 GloBta îşi linse gingiile goale2 @acă nu inter/ine nimic ne1re/ă!ut. încă descum1ănit2 ) Ai ambi3ii şi ai mijloacele să le reali!e!i2 %u 1u3in e5ort te)ai descurca2 %âte/a luni de trudă. nu. dar nu a/ea deloc starea de s1irit să se bucure de asta2 :oinări 1e stră!ile 1ustii. 1e urmă 1robabil nu /a mai trebui să de1ui niciun e5ort toată /ia3a. dar inca1abil să)şi alunge discu3ia din minte2 $ răsuci 1e toate . dar nu ştiu. se îm1le)ticea 1e bârnă. a1oi tresări. n)ai decât2 'tai cu bra3ele încrucişate tot restul /ie3ii. că1itaneN Asta î3i arată unde 1o3i ajunge cu ni3ică străduin3ă2 Ai de două ori talentul lui şi ai obârşia 1otri/ită2 rebuie să munceşti de !ece ori mai 1u3in.

1ăr3ile. nu. n)ai /oie să renun3iL &ici să n)aud de astaL &u. !ise 'ul5ur2 (e!al obser/ă că a/ea oc0ii de culori di5erite2 I se 1ărea o trăsătură urâtă şi res1ingătoare2 ) Iar stă1ânul tău esteN ) "n om 5oarte în3ele1t şi 5oarte 1uternic2 %ură3ă cotorul cu din3ii şi îl a!/ârli în tu5işuri. nuL 'trăinul îl a1ucă 1e (e!al de umăr2 $. !ise străinul. sub un co1ac. to3i oamenii aceia /enind şi 1lecând2 %um 1oate să gândească cine/a în mijlocul acelei !ă1ăceliN Iar acum /ăd că eşti de aceeaşi 1ărere2 %e încântătorL Luă o muşcătură mare. /ai de mine. 1rice1iN El decide. !gomotoasă. răs1unse el. din măr2 ) e cunoscN ) $. cenuşie. niciun 5el de nobilimeL Ei decidL ) %eN (e!al îşi roti 1ri/irea 1rin 1arc. ridicându)se în 1icioare ştergându)şi murdăria de 1e turul 1antalonilor2 &u încă2 Mă numesc 'ul5ur2 `oru 'ul5ur2 ) MăuN Ki ce /ânt te aduce la AgriontN ) 'e 1oate s1une că sunt în misiune di1lomatică2 (e!al îl măsură cu 1ri/irea. că1itane Lut0arL (e!al tresări şi ridică 1ri/irea2 "n bărbat 1e care nu)l recunoştea stătea 1e iarba înrourată. !âmbindu)i. curată şi goală2 &u se com1ară cu ro!ul 3i1ător al serii2 oată 0ărmălaia. desigur. în cele din urmă2 &u eHistă nobilime 5ără 1lebe. găsind întruna alte lucruri 1e care ar 5i trebuit să le s1ună2 &umai de i)ar 5i /enit în minte la tim1L ) A. ca să)l înştiin3e!e că un nebun 1ericulos umbla liber 1rin Agriont2 ) &u. dându)şi seama că luase în s5ârşit o deci!ie. anali!ând 5iecare 5ra!ă. s1erând să !ărească un străjer. nu. cu un măr 1e jumătate mâncat în mână2 Găsesc că diminea3a de/reme e momentul 1otri/it 1entru o 1limbare2 %almă. ştergându)şi mâinile de 1artea din 5a3ă a cămăşii2 4ăd că /ii de la antrenamentul de scrimă2 (e!al îşi coborî 1ri/irea la arme2 ) @a. n)ai /oieL )%eN ) &u. dar 1entru ultima oară2 Renun32 ) $. delocL 'unt sigur că ai să te descurci 1ână la urmă2 &)ai /oie2 (e!al înde1ărtă mâna lui 'ul5ur de 1e umărul lui2 . nuL 'tă1ânul meu ar 5i îngro!it dacă ar şti2 îngro!itL Renun3ă la duel şi /ei renun3a la mai mult de)atât2 Aşa ajungi să te remarce 1ublicul. /ai de mine. încercând să)i stabilească originea2 ) $ misiune din 1artea cuiN ) A stă1ânului meu.

a1oi bătu din nou2 "şa se desc0ise2 ) %ă1itane Lut0arL %e onoare co1leşitoareL ) Ardee. în tim1 ce ea îl 1ri/ea 1e sub 1leoa1ele grele2 Fata îşi luă 1a0arul de 1e masă2 Lângă el se a5la o carte groasă. bine. cu gura întredesc0isă2 ) La naibaL 3i1ă el. cu un 1icior întins şi un aer 5oarte 1osac2 ) E 1lecat2 A ieşit2 E mereu ocu1at2 Mult 1rea ocu1at 1entru mine2 A/ea obrajii /i!ibil îmbujora3i2 $c0ii lui (e!al că!ură 1e cara5ă2 @o1ul era scos şi /inul la jumătate2 ) Eşti beatăN ) $arecum ) aruncă o oc0eadă la 1a0arul de /in 1e jumătate 1lin de lângă cotul ei ) dar în general sunt doar 1lictisită2 ) &u e încă nici !ece2 ) &u 1ot 5i 1lictisită înainte de !eceN ) Ktii la ce mă re5er2 ) Lasă morala 1e seama 5ratelui meu2 Ii şade mai bine2 Ki bea ce/a2 îşi 5lutură mâna către sticlă2 Ară3i de 1arcă ai a/ea ne/oie2 Ei. şi 1ărea mai 5rumoasă de 5iecare dată când o /edea2 &u se 1utea întâm1la nimic între ei doi. că1itane. în tim1 ce se înde1ărta cu 1aşi mari2 (e!al se 0olbă du1ă el. la dis1o!i3ia ta2 &e mai /edem. dar nu 5ăcea nimic rău dacă o 1ri/ea. asta nu 1utea 5i tăgăduit. la urnir. aruncându)şi armele 1e iarbă2 Astă!i toată lumea 1ărea că /rea să amestece în treburile lui. c0iar /orbea sincer2 Era interesantă. cu 5a3a în jos2 ) %um e carteaN întrebă (e!al2 . a/ând în /edere că \est îi era 1rieten şi toate celelalte.) ) %ine eştiN 'ul5ur2 `oru 'ul5ur. (e!al se duse să)i 5acă o /i!ită maiorului \est2 e 1uteai bi!ui oricând 1e urec0ea lui în3elegătoare şi (e!al s1era că şi)ar 1utea mani1ula 1rietenul să)i ducă /estea 1roastă Lordului Mareşal 4aru!2 Aceea era o scenă la care nu /oia să ia 1arte dacă 1utea s)o e/ite în /reun c0i12 #ătu la uşă şi aşte1tă. nuN Ră222 5ratele tău e 1e)aiciN Fata se aruncă nonşalantă 1e la/i3a de lângă 1erete. desigur. asta era2 Era un lucru nou şi recon5ortant 1entru el să 5ie cu ade/ărat interesat de ceea ce a/ea de s1us o 5emeie2 Ki era a naibii de arătoasă. dacă nu mai de/reme2 Ki îşi 5lutură mâna 1este umăr. murmură (e!al. asta era ade/ărat2 îşi turnă un 1a0ar şi se aşe!ă 1e un scaun în 5a3a lui Ardee. 1ână şi necunoscu3ii nebuni din 1arc2 %ând socoti că ora era destul de înaintată. oarecum sur1rins s)o găsească acolo. mă bucur să te re/ăd2 @e data asta.

n)o să 5ie niciodată unul de)ai noştri. cu 1aginile 5âl5âind2 ) rebuie să 1o3i găsi ce/a cu care să)3i ocu1i tim1ulL ) MăuN %e)ai 1ro1uneN ) 4erişoarele mele brodea!ă mult2 ) @u)te naibii2 ) :m. e gro!a/ de nobil din 1artea ta să s1ui 2ista2 @e ce nu eşti la antrenament. dar un băiat straşnic. c0iar s1usese asta cu /oce tareN Ardee râse. nu)i aşaN Fără o obârşie nobilă. a1ro1oN ) Mareşalul 4aru! a 5ost ocu1at astă!i2 (e!al se o1ri o cli1ă2 @e 5a1t. nu ştiiN A trecut 1rimul !idul la "lrioc0. 1u5ni ea cu dis1re32 Plină de magi în3ele13i. mult 1rea istea3ă2 Ki se s1une că bea. dar 5ără 1rea mare /oioşie2 ) Ei. că tatăl nostru a murit2 %onsideră că e 1rea 1ericulos2 &u /rea să 5iu măcelărită de oamenii &ordului. cu cât mă duc acasă mai re1ede. /iolen3ă şi romantism. în egală măsură2 âm1eniiL A!/ârli cartea de 1e masă şi aceasta că!u 1e co/or. în trei /olume2 'e !ice că e una dintre căr3ile 5undamentale ale istoriei2 $ grămadă de aiureli 1licticoase. acasăL %a1ul îi că!u 1e s1etea!a la/i3ei2 %redeam că mă 1lictisesc acolo2 Abia aşte1tam să /in aici. acum. cu nişte snobi arogan3i ca /oi2 (e!al se 5oi stânjenit în scaun2 ) Pare să se descurce2 ) $. în mie!ul strălucitor al lucrurilor2 Acum abia aşte1t să mă întorc2 'ă mă mărit cu un 5ermier2 'ă am o du!ină de 1lo!i2 %el 1u3in aşa aş a/ea 1arte de 1u3ină con/ersa3ie2 înc0ise oc0ii şi sus1ină2 @ar %ollem nu mă lasă2 'e simte res1onsabil. bine. cu atât mai 5ericită /a I i toată lumea2 ) Eu n)am să 5iu mai 5ericit2 La naiba. 5ăcu (e!al !âmbind2 înjurăturile nu mai 1ăreau nici 1e jumătate la 5el de jignitoare ca atunci când s)au cunoscut2 %e 5ăceai acasă. a!i)diminea3ă mi)a 5ost instructor de scrimă 1rietenul tău 'and dan GloBta2 ) MăuN %e)a a/ut de s1usN ) @i/erse lucruri2 M)a 5ăcut nătărău2 . se 1are că sunt îngro1ată aici. daL 1u5ni Ardee2 %ollem \est. cu săbii măre3e şi doamne cu 5unduri şi mai măre3e2 Magie. dar cam aici se s5ârşeşte la el sim3ul datoriei2 %u siguran3ă. de ca/aleri neîndu1leca3i.) %ăderea Maestrului %reator. nu se întinde 1ână la a 1etrece !ece minute cu mine2 Aşa că. un băiat straşnic2 A câştigat un urnir. în EngliaN ) $. 1entru un om de rândL @ar 1ăcat cu sora aia a lui ne)obră!ată. şo1ti ea2 &u)şi cunoaşte locul2 Mare ruşineL %el mai bine s)o ignori 1ur şi sim1lu2 Ardee sus1ină din nou2 @a.

şi asta doar 5iindcă te)a obligat %ollem2 Am eHtrem de 1u3ini bani şi niciun stro1 de sânge nobil. băie3eii răs5ă3a3i şi boga3i. n)ai 0abar cum e să222 ) $. el trebuia s)o 5acăL &imeni nu te obser/ă când nu ai în nume un OdanP. ceea ce mă 5ace un nimic 1entru unii ca tine2 #ărba3ii mă ignoră şi 5emeile îmi întorc s1atele2 &)am nimic aici. sunte3i cu to3ii la 5el2 Primi3i de) a gata tot ce /)a3i 1utea dori.) Măi să 5ieL (e!al se încruntă2 ) @a. bineN Măcar atunci aş a/ea cu cine să /orbescL (e!al cli1i2 Asta nu era interesant2 Era ne1oliticos2 ) 'tai aşa. şi cine să ştie asta mai bine ca mineN Eşti singura 1ersoană care şi)a 1ierdut tim1ul cu mine de când am /enit aici. !ise ea cu amărăciune2 Intreabă)l 1e Lordul Mareşal dacă are loc 1entru o ele/ă. să)i stoarcă o scu!ă2 @ar nu se întâm1lă aşa2 ) MoartăN &orocul ei. cel 1u3in nu trebuie să)3i asculte /ăicărelile blestemateL 4oi. nu esteL se răsti ea2 Pentru 5ratele meu a 5ost ce/a serios. de 1arcă ar 5i 5ost 1ălmuit2 Ar 5i 1re5erat să 5i 5ost 1ălmuit2 &u i se mai /orbise aşa în /ia3a lui2 &iciodatăL Era mai rău decât GloBta2 Mult mai rău şi de de1arte mai neaşte1tat2 îşi dădu seama că gura îi atârna 1e jumă) i ate desc0isă2 $ înc0ise. gâlgâind în 0o0ote2 întreg tru1ul i se scutura2 4inul i se re/ărsă din 1a0ar şi se îm1răştie 1e 1odea2 ) %e e atât de amu!antN /ru (e!al să ştie2 ) @oar că ) îşi şterse o lacrimă ) am 5ăcut o 1rinsoare cu %ollem2 Era sigur că te /ei 3ine de treabă2 Iar acum eu sunt cu !ece mărci mai bogată2 ) &u sunt sigur că)mi 1lace să 5iu obiectul rămăşagului /ostru. strângând . nu te mai /ăicăriL %â3i ani aiN %inciN @e ce nu te întorci să sugi la 3â3a mamei. sunt la 5el de 1lictisit de scrimă ca tine de cartea aia2 @es1re asta am /rut să /orbesc cu 5ratele tău2 Mă gândesc să renun32 Ardee i!bucni în râs2 Fornăind. 3ânculeN &u)i /enea să)şi creadă urec0ilor2 %um îndră!neaN ) Mama mea e moartă. îl în3e1a. !ise as1ru (e!al2 ) &u sunt sigură că mă sinc0isesc2 ) E ce/a serios2 ) &u. s1use el2 :aL Asta trebuia s)o 5acă să se simtă /ino/ată. nimic şi 1e nimeni şi tu cre!i că ai o /ia3ă greaN :aideL Aş 1utea să mă a1uc de scrimă. ei bine. a1oi /ă a1ucă 1andaliile 5iindcă trebuie să întinde3i mâna şi să lua3i2 Eşti jalnicL îmi 5aci silăL (e!al se 0olbă la ea2 Fa3a îi ardea.

1ână când era 1e cale să)l su5oce2 Fusese /ictima unui ultrajL "n atac sălbatic şi nemeritatL 'e o1ri 1e coridor. când uşa se desc0ise brusc. stând cu oc0ii a3inti3i la strada din 5a3a lor2 In sc0imb. nu se lăsase de 1e un 1icior 1e altul. de 1arcă ar 5i alergat cincis1re!ece Bilometri. în tim1 ce se înde1ărta2 Eşti beatăN Mânia lui (e!al s1ori cu 5iecare 1as. nu cli1ise. râsese la glumele ei şi o găsise atrăgătoare2 Ar 5i trebuit să 5ie onorată să i se acorde aten3ieL ) âr5ă a5urisităL mârâi (e!al2 Ii trecu 1rin minte să se întoarcă şi să)i s1ună asta în 5a3ă. nici co1il răs5ă3at2 %u cât se gândea mai mult la asta. se 5oia deranjat. tolănită 1e la/i3ă. se scăr1ina la 5a3ă. dar era 1rea târ!iu2 Pri/i îm1rejur. şi (e!al se 1omeni 5a3ă în 5a3ă cu maiorul \est2 ) (e!al. tresărea. 1er5ect nemişcat. nu res1irase cât să)l 5i obser/at GloBta. iar a1oi. cu 1umnii încleşta3i 1ână la durere2 Ki încă de la o 5emeieL $ 5emeieL Ki o a5urisită de 5emeie din 1o1orL %um a îndră!nitN îşi irosise tim1ul cu ea. necunoscut. trânti 1a0arul 1e masă şi se ridică să 1lece2 'e îndre1ta s1re ieşire. nici mincinos. GloBta înjura. de 5a1t2 ) $. ei şi sc0ilodului nenorocit de GloBta2 Le /a do/edi cât de stăruitor 1oate să muncească2 Le /a do/edi că nu e nici nătărău. 1ărând la înce1ut doar sur1rins. abia /i!ibil în umbrele adânci. cu un sentiment nou. una cu clădirea2 Albinosul nu se clintise de o oră sau mai bine. tremurând de 5urie. îşi sugea gingiile goale2 @e ce întâr!ieN %âte/a minute în 1lus şi s)ar 1utea să adorm. du1ă ce/a în care să lo/ească2 %um să se ră!buneN %umN Atunci îi /eni ideea2 'ă)i demonstre!e că s)a înşelat2 Asta ar 5i re!ol/area2 'ă)i demonstre!e că s)a înşelat. asta a/ea să 5acăL Asta le /a şterge rânjetele de 1e 5a3ăL Porni grăbit de)a lungul coridorului. 1er5ect tăcut.din din3i. cu atât i se 1ărea că totul se leagă mai bine2 A/ea să câştige blestematul ăla de urnir. !ise \est. crescându)i în 1ie1t2 'im3ea că a/ea un 3el2 Asta era2 Poate că nu era 1rea târ!iu 1entru o alergare2 %"M '"& @RE'A(I %JI&II Practicianul Frost stătea lângă 1erete. să cad în canalul ăla îm1u3it şi să mă înec2 %e gro!a/ de nimerit ar . daN ) @a2 @ar mai 1oate aşte1ta2 Am treabă2 Ki (e!al trecu /al/ârtej 1e lângă 1rietenul său şi ieşi 1e coridor2 ) %e)a 5ost astaN îl au!i 1e \est întrebând. când aruncă o 1ri/ire către sora lui. cu răsu5larea 5ornăindu)i în nas. uşor bănuitor2 %e 5aci aiciN ) Ră222 am /enit să te /ăd.

1ri/ea bănuitor îm1rejur2 Acela trebuie să 5ie Go5red :ornlac0. de la 1icioarele lui. ăsta e jumătate @I& MI%"L &$' R" GR"P2 MAI #I&E MAI JRMI" @E%J &I%I$@A R2 %ei trei marinari /eniră 1ână la jumătatea 1odului ce tra/ersa canalul. 1e 1artea cealaltă2 'e/erard se i/i de sub o 1oartă. 1ăşind iute în josul stră!ii2 "nul dintre ei. a1oi se o1riră şi aşte1tară. a1oi la albinosul mătă0ălos2 'e întoarse către marinari: ) Ajuta3i)măL strigă el2 $1ri3i)*L Ke5ul lor îi răs1unse cu un !âmbet: ) &u cred2 %ei doi to/arăşi ai săi înaintară 5ără grabă. călcând uşor 1e drum2 :ornlac0 se uită în jos. um5lat de a1a mării şi de nerecunoscut222 Frost îi atinse bra3ul în întuneric şi îi arătă în josul stră!ii cu un deget mare şi alb2 rei bărba3i înaintau încet îns1re ei. un indi/id 5oarte înalt şi sub3ire. legănându)se şi /ălurindu)se2 %ada/ru găsit 1lutind lângă docuri. blocând 1odul2 Pân!arul se înde1ărtă îm1leticindu)se. un bărbat cu o barbă mare. cu arcul 1este umăr2 înlocuieşte arcul cu un buc0et de 5lori şi /a arăta de 1arcă ar merge la o nuntă2 &)ai !ice că tocmai a ucis un om2 . 1ăstrându)şi ec0ilibrul 1e o 1unte în balans2 Aşadar. scoase un 5ornăit şi se 1răbuşi cu 5a3a în jos2 Practicianul Frost ieşi iute din umbră. lăsând cu5ărul să cadă 1e 1od cu un bubuit şi ducându)şi mâna s1re sabie2 'e au!i un !bârnâit domol din umbrele de 1e cealaltă 1arte a drumului2 'er/itorul 1ri/i sur1rins. 1ân!ar de /a!ă2 $mul nostru2 înso3itorul lui a/ea o sabie la şold şi se o1intea cu un cu5ăr mare de lemn 1e un umăr2 'er/itor sau gardă 1ersonală sau ambele2 &u 1re!intă interes2 GloBta sim3i cum i se ridică 1ărul 1e cea5ă când se a1ro1iară de 1od2 :ornlac0 sc0imbă câte/a cu/inte grăbite cu unul dintre marinari. din to3i rărunc0ii. într)o 0aină de blană scum1ă. cu mersul crăcănat al unora care au 1etrecut multă /reme la bordul unei na/e. 1aşi grăbi3i2 Al3i doi bărba3i îşi 5ăcură a1ari3ia.5iL Pri/i a1a /âscoasă. 5ăcu un 1as 1oticnit s1re umbrele de lângă canal. castanie2 ) GataN îi şo1ti el lui Frost2 Practicianul clătină a1robator din ca12 &u mişca3iL strigă GloBta. li1indu)se de clădire2 Acum 1aşii /eneau din 1artea o1usă. 1uturoasă. tri/iale2 'e trase şontâc mai în umbră. la cada/rul găr!ii sale de cor1. în 5a3a lui. la nu mai mult de două!eci de 1aşi de1ărtare2 GloBta le au!ea tonul con/ersa3iei: accente as1re. 0otărâte. cu oc0ii mari. în numele Maiestă3ii 'aleL 'er/itorul lui :ornlac0 se răsuci.

Inc0i!itorule2 %e altă 1o/este ar 1utea 5iN GloBta lăsă 1unga să cadă şi banii !ornăiră înăuntru2 ) %u com1limentele Maiestă3ii 'ale2 %ă1itanul cântări 1unga în mână2 ) Mereu încântat să)i 5ac Maiestă3ii 'ale o 5a/oareL Ki cu asta. şi 1orniră s1re c0ei2 ) #un. 5or3ându)l să se lase în genunc0i2 'e/erard se a1ro1ie tacticos de ser/itor. remarcă GloBta2 'ca1ă de el. în tim1 ce era tras în 1icioare2 GloBta însuşi se a1ro1ie şontâc de cei trei marinari. dar ce să /e!iN icălosul nu s)a arătat2 ) Foarte bine2 Asta e 1o/estea 1e care aş s1une)o în \est1ort. cu un mârâit2 Atât de lejer. sco3ând o 1ungă grea din bu!unarul interior al 0ainei2 $ 3inu legănându)se c0iar deasu1ra 1almei întinse a că1itanului2 '1une)mi. 5ără niciun rost2 ) Asta 5ace o săgeată 1rin gât. el şi cei doi to/arăşi ai săi se întoarseră. i)am s1us asta2 Am aşte1tat şi am aşte1tat. 1e urmă îi a1ucă tru1ul de sub bra3e şi îl a!/ârli 1este margine. numai !âmbete gălbejite. atât de 1rice1ut2 'e /ede că a mai 5dcut) o2 'e au!i un 1leoscăit când tru1ul lo/i a1a mâloasă de dedesubt2 Frost îi legase de)acum lui :or) nlac0 mâinile strâns la s1ate şi îi /ârâse sacul 1e ca12 Pri!onierul !biera 1rin 1ân!ă. cu 1icioarele amor3ite du1ă atâta tim1 1etrecut stând neclintit în stradă2 ) Ki iată)ne. cu GloBta târşâindu)şi 1icioarele în urma lor2 ) @ar /)am 1lătitL le strigă dis1erat :ornlac0 marinarilor2 ) Ai 1lătit un drum. 5ii bunL ) ')a 5ăcut2 'e/erard în0ă3ă 1icioarele slujitorului şi le ridică 1este 1ara1etul 1odului. !ise GloBta. cu 5a3a)i bătătorită încre3indu)se ca 1ielea de ci!mă2 ) Mar5a mi se strica şi trebuia să 1lecăm cu 1rimul 5luH. dacă m)ar întreba cine/a2 %ă1itanul îşi luă un aer o5ensat2 ) Aşa s)a întâm1lat. !ise el. jumătate de noa1te. cu oc0ii mări3i de s1aimă şi uimire. cum cei doi 1racticieni se a1ro1ie. mârâi 'e/erard.încol3it. cu 1enele săge3ii ieşindu)i din gât2 'ângele din jurul gurii 1ărea negru în lumina lunii2 ) Mort. ce s)a întâm1lat în seara astaN #ătrânul matelot !âmbi. atât de curat. !ise că1itanul lor2 Loialitatea se taHea!ă în 1lus2 Mâna mare şi albă a Practicianului Frost se 1răbuşi 1e umărul negustorului. îşi /ârî /âr5ul ci!mei murdare sub tru1ul acestuia şi îl rostogoli2 %ada/rul îşi ridică oc0ii sticloşi s1re cerul no13ii. lângă canalul ăla îm1u3it. 0ai să continuăm2 . :ornlac0 nu 1utea decât să 1ri/ească mut îm1rejur.

1e coridor. că cine/a a 1oruncit să 5ie omorâ3i2 Mă gândesc că acela ai 5ost tu2 )&)ai nicio do/adăL &iciunaL &)ai s)o sco3i la ca1ăt cu astaL ) @o/e!ile nu înseamnă nimic.ault. ce i)ai cerut să 5acă2 întreaga 1o/este2 GloBta !âmbi: Are o memorie eHcelentă. e terminat2 In 1lus. dar au murit cu to3ii2 $c0ii negustorului licăriră în stânga şi)n drea1ta2 îşi e/aluea!ă o13iunile. !/ârco) lindu)se în scaun2 ) îmi cer sincere scu!e 1entru asta. numind 5iecare 1ân!ar care)i trece 1rin minte sau care ne trece nouă 1rin minte. 5oarte amănun3ită2 eama se /edea acum. . la dre1t /orbind2 <$c0i miji3i. cu toată autoritatea de care 1utea da do/adă. dar am să)3i 5ac 1e 1lac2 ReSs a su1ra/ie3uit2 întâm1larea 5ace să 5ie c0iar aici. încearcă să g0icească ce)am 1utea să ştim2 ) $amenii mor tot tim1ul2 GloBta se uită 3intă la cada/rul 1ictat al lui (u/ens din s1atele 1ri!onierului său. strigă el. aşa gol şi legat de un scaun2 'tă1ânul meu.al9ne. demnitatea şi toate lucrurile 1e care e mai bine să nu le aibă aici2 &u in) terog0e! niciodată un 1ri!onier cu 0ainele 1e el2 II mai 3ii minte 1e 'alem ReSsN ) Pe cineN ) 'alem ReSs2 "nul de)ai tăi2 "n 1ân!ar2 L)am 1rins sustrăgându)se de la 1lata dărilor regelui2 A mărturisit. a dat câte/a nume2 Am /rut să /orbesc cu ei. încercând să 1ară nonşalant2 ) Qi)l aminteşti 1e asasinul tău. care sângera cu o /o1sea roşie 1e tot 1eretele2 $amenii mor tot tim1ul2 ) @esigur. în drum s1re \est1ort şi de1arte de noi2 &u cred că î3i /a sim3i cine/a li1sa /reme de câte/a să1tămâni2 &egustorului îi că!u 5a3a2 $ grămadă de lucruri se 1ot întâm1la în acest tim1222 o grămadă 5oarte mare2 . iar el e 1rieten a1ro1iat cu 'u1eriorul . doar o urmă de teamă. cât l)ai 1lătit. dar nu c0iar aşa de /iolent2 Mă gândesc că cine/a i)a /rut mor3i.) "nde)mi sunt 0aineleN strigă :ornlac0. :ornlac0. alta2 Lasă)i omului 0ainele şi îi laşi mândria. dar :ornlac0 se re1lie uşor2 ) Acesta este un a5ront la adresa g0ildei mele. ştiu că e destul de ne1lăcut. smiorcăindu)se. dar 0ainele 1ot ascunde una. dar niciun răs1uns2= L)am 5olosit să)l 1rindem 1e %ar1i2 ) %ar1iN întrebă negustorul. nu)i aşaN "n st9) rian uşor molâu2 %u urme de acneeN &ăduşeşte multN II a/em şi 1e el2 &e)a s1us întreaga 1o/este2 %um l)ai tocmit. rămas 5ără 1rieteni. %oster dan .al9neL ) La naiba cu .ault crede că eşti în siguran3ă la bordul acelei corăbii. nu /a îngădui una ca asta. 1entru un criminal.

ault. acum /ine tocmeala2 ) Inc0i!itorule. cu glasul 1i3igăiat de 1anică2 &u e răs1unsul de care am ne/oie2 GloBta aruncă o 1ri/ire către Practicianul Frost2 Pumnul mare şi alb se cu5undă în stomacul negustorului şi acesta scoase un sus1in domol când alunecă într)o 1arte2 ) Mama mea 3ine câini. daN Iar noi a/em bu!unare adânci2 &u trebuie decât să s1ui ce /rei2 @oar să s1uiL %e /reiN ) %e /reauN întrebă GloBta. ca1ul G0ildei Pân!arilorN ) &uL strigă :ornlac0. de 5a1tN ) Ktii cine suntL ) Ai uneltit cu al3i 1ân!ari să)l înşeli 1e Maiestatea 'a RegeleN Ai tocmit un asasin să omoare cu 1remeditare !ece dintre su1uşii Maiestă3ii 'aleN Qi)a 1oruncit să 5aci asta Magisterul %oster dan . ştii.ault. în urec0ea negustorului care gâ5âia. şuieră 'e/erard. la o distan3ă mai cons1irati/ă2 ) @a2 %e înseamnă toate asteaN %e /reiN Acum :ornlac0 !âmbea. !ise GloBta2 ) %âini. îmbrâncindu)l îna1oi în scaun2 ) Ii adoră2 Ii dresea!ă să 5acă o sumedenie de giumbuşlucuri2 GloBta îşi încre3i bu!ele2 Ktii cum sunt dresa3i câiniiN . s1use el cu glas mieros. iste32 %e drăgu3. dar n)ai să)3i cum1eri scă1area2 ) îmi /reau din3ii îna1oi2 Mâmbetul negustorului înce1u să 1ălească2 îmi /reau 1iciorul îna1oi2 :ornlac0 îng0i3i2 îmi /reau /ia3a îna1oi2 Pri!onierul de/enise 5oarte 1alid2 &uN Atunci 1oate că mă /oi mul3umi cu ca1ul tău într)un bă32 &)ai nimic altce/a din ceea ce /reau eu. a1lecându)se.Limba lui :ornlac0 3âşni 1este bu!e2 Ridică 1e l uriş o 1ri/ire s1re Frost şi 'e/erard şi se a1lecă 1u3in2 Aşadar. Inc0i!itorule. scânci negustorul2 GloBta clătină din ca12 ) #ine2 Eşti un membru de /a!ă al G0ildei Pân!arilorN ) @a. indi5erent cât de adânci î3i sunt bu!unareleL Acum :ornlac0 tremura uşor2 Gata cu 5an5aronadaN Gata cu târguialaN Atunci 1utem înce1e2 GloBta ridică 0ârtia din 5a3a lui şi citi 1rima întrebare2 %um te numeştiN ) "ite. e că 5iecare om /rea ce/a2 Fiecare om are 1re3ul lui. daL ) "nul dintre delega3ii Magisterului . un mic !âmbet şiret. dacă am în/ă3at ce/a de la /ia3ă. eu222 Frost i!bi cu 1umnul în masă şi :ornlac0 se c0irci în scaun2 ) Răs1unde naibii la întrebareL îi răcni 'e/erard în 5a3ă2 ) Go5red :ornlac0.

ault. 1ră/ălit în scaun. de 5a1tN )@aL ) Ai uneltit cu al3i 1ân!ari să)l înşeli 1e Maiestatea 'a RegeleN Ai tocmit un asasin să omoare cu 1remeditare !ece dintre su1uşii Maiestă3ii 'aleN Qi)a 1oruncit să 5aci asta Magisterul %oster dan . scânci el2 ) %e)ai !isN )@aL GloBta !âmbi2 ) EHcelentL Acum. ridicând 1ri/irea către stâncile col3uroase ce se înăl3au de)o 1arte şi de alta a drumului2 %o1itele cailor călcau domol de)a lungul cărării. Re1etă. s1une)mi: %um te numeştiN %EAI Kl RRM#"&ARE ) Este o 3ară 5rumoasă. ce contrasta cu starea de nelinişte a lui Logen2 ) Aşa să 5ieN . în 5a3a %onsiliului @esc0is2 ) Eşti nebunL strigă 1ân!arul. !ise GloBta. cu un sunet surd. dar niciun sunet2 ) Re1eti3ie. şi 1e urmă trebuie s)o iei de la ca1ăt2 otul e re1eti3ie2 Ki dacă /rei să latre la comandă. nu)i aşaN întrebă #a9a!. re1etă. 1otolit. sunte3i nebuni cu to3iiL GloBta îşi 5lutură !âmbetul gol2 ) @acă /rei2 @acă te ajută2 îşi aruncă din nou 1ri/irea 1e 0ârtia din mâna lui2 %um te numeştiN Pri!onierul îng0i3i2 ) Go5red :ornlac02 ) Eşti un membru de /a!ă al G0ildei Pân!arilorN )@a2 ) "nul dintre delega3ii Magisterului . 0olbându)se de la unul la altul. re1etă2 rebuie să 1ui câinele să)şi eHecute giumbuşlucurile de o sută de ori la 5el. ca1ul G0ildei Pân!arilorN :ornlac0 1ri/i dis1erat în jurul său2 Frost îi sus3inu 1ri/irea2 'e/erard îi sus3inu 1ri/irea2 ) EiN întrebă GloBta2 &egustorul înc0ise oc0ii2 ) @a.ault.:ornlac0 încă gâ5âia. :ornlac0. de1arte de a 1utea /orbi2 încă e ca un 1eşte scos brusc din a1ă2 Gura i se desc0ide şi i se înc0ide. cu oc0i înlăcrima3i. nu trebuie să e!i3i să 5oloseşti biciul2 Ai să latri 1entru mine.

desigur.) Ei. 1lini de energie şi 3i1ând ca to3i dracii. e o 3ară as1ră. de1inde de ce 1arte te a5li2 Asta /ăd2 #a9a! !âmbi. n)ar 5ugi 1rea re1ede2 Asta înseamnă 1ri!onieri şi 1ri!onierii 1ot însemna răscum1ărare sau cel 1u3in duşmani ucişi mai uşor2 4ăd un măcel sau o /ictorie demnă de un cântec. legănându)se domol în şa2 Ar trebui să ştii asta2 ) &u 1ot s1une că)i /ăd 5rumuse3ea2 ) &uN @ar ce /e!iN Logen îşi lăsă oc0ii să rătăcească 1este /ersan3ii abru13i. le)ai trimite săge3ile2 'ă te tre!eşti cu săge3ile că!ând aşa 1este tine nu e nostim deloc2 4in mai re1ede. câ3i/a călăre3i în 1ădurea de colo ar 1utea is1ră/i treaba: câ3i/a $ameni Aleşi. ar 5i slei3i de oboseală şi de!organi!a3i2 Rsta ar 5i momentul să ataci2 %â3i/a ră!boinici sărind dintre 1ietrele alea. alt5el îi de/ine cel mai cum1lit duşmanN . a1oi. asta i)ar 1utea în5rânge 1e loc2 Logen 1ri/i coasta muntelui cu oc0ii miji3i2 Fusese şi de)o 1arte şi de alta într)un asemenea atac)sur1ri!ă şi în niciuna dintre situa3ii amintirea nu era 1lăcută2 @ar dacă ar a/ea de gând să o1ună re!isten3ă. lăsa3i 1e /ersan3i. 1resăra3i cu stânci cenuşii şi 1âlcuri de co1aci2 4ăd un teren bun 1entru o bătălie2 %u condi3ia să ajungi aici 1rimul2 ) MăuN %um aşaN Logen arătă către coama sinuoasă a unui munte2 ) Arcaşii de 1e creasta de colo n)ar 1utea 5i /ă!u3i de 1e drum şi ai 1utea să)3i ascun!i a1roa1e to3i oştenii între stânci2 %â3i/a dintre cei ec0i1a3i mai uşor. aco1eri3i de iarbă. bine. continuă Logen. 1ătrund mai de1arte şi muşcă mai adânc2 Asta i)ar îm1răştia2 %ând ar ajunge la stânci. integritate2 %el mai bun o3el nu străluceşte întotdeauna cel mai tare2 Ii aruncă o 1ri/ire lui Logen. smăl3a3i cu 1etice de rogo! şi or! sălbatic. ăsta e un lucru cum1lit2 Asta i)ar 1une 1e 5ugă2 @ar. doar ca să atragă inamicii 1e terenul cel mai abru1t de acolo2 Logen arătă către tu5işurile 3e1oase care aco1ereau /ersan3ii mai joşi2 I)ai lăsa să se a1ro1ie 1u3in. atacându)i de sus. obosi3i cum ar 5i. clătinând din ca1 în ritmul mişcării domoale a calului2 ) $are 'tolicus a s1us că terenul trebuie să 5ie 1rietenul cel mai bun al unui general. când şi)ar croi drum cu greu 1rin or!ul ăla sălbatic. odi0ni3i. câ3i/a lu1tători a1rigi nă1ustindu)se asu1ra ta de unde nu te aşte13i. 1entru cei care nu)i cunosc rânduiala2 $ 3ară as1ră şi neiertătoare2 @ar are şi ce/a nobil în ea2 întâiul dintre Magi cu1rinse întreaga întindere cu un gest larg al bra3ului şi ins1iră cu încântare aerul rece2 Are onestitate.

bucurându)se de o 1limbare 1lăcută în mijlocul naturii2 Mă îndoiesc că #et0od a a1reciat s5atul tău şi eu am a/ut deja destule ră5uieli cu el2 A 5ost rănit în locul cel mai sensibil. cu cai buni şi bine înarma3i. 1e calul de 1o/ară. gândindu)se în tot acest tim1 cât de ciudat e că nu 1ot găsi ce/a atât de mare cum e o bibliotecă2 &u. la co1aci. nu mai eHistă loc în &ord unde să nu te 1oată găsi2 ')ar 1utea să aşte1te acolo ) arătă către nişte 1ietre de lângă drum ) sau în 1ădurea de colo sau de colo2 Malacus ^uai. da. !ise /esel /răjitorul. cu condi3ia să ajungi 1rimul aici2 'ă ajungi 1rimul e toată şmec0eria2 ) într)ade/ăr2 @ar noi nu a/em armată2 ) %o1acii ăştia ar 1utea ascunde câ3i/a călăre3i c0iar mai bine decât o mul3ime2 Logen îi aruncă /răjitorului o 1ri/ire 1ie!işă2 Atârna /esel în şa. 1ână când /or rămâne 5ără mâncare. la cutele /ăii. obişnui3i cu locurile2 Acum. scăr1inându)şi barba2 Eu m)aş concentra asu1ra încurcăturii în care ne a5lăm noi2 %e cre!i că se întâm1lă dacă suntem 1rinşiN ) #et0od o să ne omoare. şi asta în cel mai ne1lăcut mod care)i 1oate trece 1rin minte2 @acă nu cum/a are de gând să 5ie îndurător şi să ne lase să scă1ăm cu un a/ertisment2 ) Pare destul de im1robabil2 . dar a/ea dre1tate2 Rsta e un teren bun 1entru o armată. cău) tându)ne2 %ete de oameni 1rice1u3i şi căli3i în lu1tă. ră!bunare. cea mai răs1ândită dintre distrac3iile &ordului2 Po1ularitatea ei 1are să nu a1ună niciodată2 Logen 1ri/i încrâncenat îm1rejur. că #et0od şi)a în5rânt to3i duşmanii. la stânci. în mândria lui2 $ să /rea ră!bunare2 $ s)o /rea cu ardoare2 ) $. 1ri/i ner/os îm1rejur2 Ar 1utea 5i oriunde2 ) Asta te s1erieN întrebă #a9a!2 ) otul mă s1erie şi e bine că e aşa2 eama e un bun 1rieten al celor /âna3i. la nenumăratele ascun!ători2 ) rebuie că sunt oameni în mun3ii ăştia. 1rin 1loaie. nici acum2 &iciun om cu inten3ii ră!boinice nu se 1oate a1ro1ia2 îmi înc0i1ui că oamenii lui #et0od /or rătăci în jurul lacului. da. m)a 3inut în /ia3ă atâta /reme2 Mor3ii sunt neîn5rica3i şi n)am 1o5tă să mă alătur lor2 4a trimite oameni şi la bibliotecă2 ) $. care călărea în 5runte. să)mi ardă căr3ile şi toate celelalte2 ) Asta te s1erieN ) &u mult2 Pe 1ietrele de lângă 1oartă stă scris cu/ântul lui (u/ens şi acesta nu 1oate 5i nesocotit.) &)am au!it niciodată de el.

atunci 1oate că acum e cel mai bun moment să)3i s1un2 4răjitoarea aceea. i se s1une2 "n truc /ec0i. dar. basta2 #a9a! aruncă o 1ri/ire s1re Logen2 @acă ne găsesc. riscăm să ne rătăcim2 E mai bine aşa: înaintăm încet şi s1erăm să nu 5im /ă!u3i2 Pri/i încruntat s1re coama muntelui2 '1erăm că n)am 5ost /ă!u3i deja2 ) :m. răs1unse Logen. strânse mâna 1e mânerul săbiei2 %âte/a 1ăsări 3âşniră s1re cer2 Aşte1tă. în ca!ul ăsta. cu/ântul însuşi îi lăsa un gust amar2 Ridică 1ri/irea s1re cerul înnorat2 &e)ar 1rinde bine ni3ică /reme rea2 $ 1loaie !dra/ănă ne)ar 1utea ascunde bine2 %erul şiroia 1este el de să1tămâni. unde/a la stânga. cu 5runtea încre3ită de concentrare2 . în ciuda co1acilor. că a/ea ne/oie de 1loaie. re5u!a să sca1e măcar o 1icătură2 Malacus ^uai se uita la ei 1este umăr. să încercăm să trecem în Englia şi să s1erăm că /om a/ea norocul să nu 5im /ă!u3i2 Lui Logen nu)i 1lăcea să se bi!uie 1e noroc. cu toată /o1seaua şi aurul şi trăncăneala des1re &ordul înde1ărtat. nu e nici 1e jumătate atât de năroadă cum am lăsat eu să se în3eleagă că ar 5i2 Logen sim3i că se 1răbuşeşte2 )&uN ) &u. 5ăcu #a9a!. care e 1lanul tăuN ) Fuga2 Ki s1eran3a că a/em cai mai iu3i2 ) Ki astaN întrebă #a9a!2 4ântul su5la cu 1utere 1rin /ale. dar asta ar osteni animalele şi s)ar 1utea să a/em ne/oie mai târ!iu de toată /ite!a lor2 Am 1utea să ne ascundem !iua şi să călătorim noa1tea. cu oc0ii mari şi rotun!i de îngrijorare2 ) &)ar trebui să încercăm să ne mişcăm mai re1edeN ) Poate. mângâind gâtul calului. dar acum. cu su5letul la gură2 &imic2 îşi lăsă mâna să cadă îna1oi2 Ar 5i trebuit să)i omorâm când am a/ut oca!ia2 Pe to3i trei2 ) @ar n)am 5ăcut)o şi cu asta. ştie ce /rea2 $c0iul)lung.) La acelaşi lucru mă gândeam şi eu2 %ea mai bună şansă a noastră este să o luăm s1re Ku/oiul Alb. dar e5icient2 &e)a urmărit2 ) Ktie unde suntemN ) Ktie când am 1lecat. %aurib. 5oarte 1robabil şi în ce direc3ie ne îndre1tăm2 ) Asta nu ne dă nicio şansă2 ) Aş !ice că nu2 ) La naibaL Logen !ări mişcare între co1aci. 5ăcând 5lăcările 5ocului să 1âl1âie şi să danse!e2 Malacus ^uai îşi adună umerii şi îşi în5ăşură 1ătura mai strâns în jurul lor2 Aruncă o 1ri/ire către tul)1ina scurtă 1e care #a9a! o 3inea ridicată în 5a3a lui.

) Ră222 Asta era a cincea 1lantă şi ne5ericitul ucenic mai trebuia să nimerească una2 Este222 ăă222 il9it0N ) Il9it0N re1etă /răjitorul. 5ără să lase să i se citească 1e c0i1 niciun indiciu dacă răs1unsul era corect2 Era nemilos ca #et0od când /enea /orba de ucenicul lui2 ) PoateN ) &ici 1e de1arte2 "cenicul înc0ise oc0ii şi o5tă 1entru a cincea oară în seara aceea2 Logen îl com1ătimea. c0iar îl com1ătimea. dar nu era nimic de 5ăcut2 "rsi) lum. în limba /ec0e. din cel cu 5run!e rotunde2 ) @a. da. sigur. ursilum. mi)a stat 1e limbă tot tim1ul2 ) @acă numele î3i stătea 1e limbă. atunci întrebuin3ările 1lantei nu 1ot 5i de1arte. ce !iciN "cenicul îşi îngustă oc0ii şi 1ri/i 1lin de s1eran3ă către cerul no13ii. ca şi cum răs1unsul ar 5i 1utut 5i scris în stele2 ) &u e 1entru222 dureri ale articula3iilorN ) &u. categoric nu2 Mă tem că articula3iile tale /or continua să te c0inuie2 #a9a! răsuci tul1ina încet între degete2 "rsilumul n)are nicio întrebuin3are. din câte ştiu eu2 E doar o 1lantă2 Ki o a!/ârli îna1oi în tu5işuri2 ) @oar o 1lantă. re1etă ^uai. scuturându)şi ca1ul2 Logen o5tă şi îşi 5recă oc0ii obosi3i2 ) îmi cer scu!e. Maestre &ouădegete. te 1lictisimN ) %e contea!ăN întrebă Logen. ridicându)şi mâinile în aer2 Pe cine interesea!ă numele unei 1lante 5ără nicio întrebuin3areN #a9a! !âmbi: ) #ine 1unctat2 '1une)ne. Malacus. ce anume contea!ăN ) @acă un om caută să sc0imbe lumea. ar trebui mai întâi s)o în3eleagă2 "cenicul îşi turui /orbele ca 1e o 1oe!ie. e/ident uşurat să i se 1ună o întrebare la care ştia răs1unsul2 Fierarul trebuie să în/e3e rosturile metalelor. tâm1larul rosturile lemnului. alt5el munca lor /a 1re3ui 1u3in2 Magia de rând e nestă1ânită şi 1ericuloasă. căci /ine din %ealaltă Parte şi să recurgi la lumea de jos e 1ericulos2 Magul 1oten3ea!ă /raja cu ştiin3ă şi ast5el reali!ea!ă înalta Artă. dar. ase)menea 5ierarului sau tâm1larului. el trebuie să caute să sc0imbe doar ceea ce în3elege2 %u 5iecare lucru 1e care îl în/a3ă. 1uterea lui este s1orită2 Aşadar. magul trebuie să nă!uiască să în/e3e tot. să în3eleagă lumea întreagă2 %o1acul e 1uternic doar 1e măsura rădăcinii sale. iar cunoaşterea este rădăcina 1uterii2 ) &u)mi s1une. Princi1iile Artei a lui (u/ensL ) %0iar 1rimele rânduri. !ise #a9a!2

) Iartă)mă că s1un. dar sunt 1e lumea asta de mai bine de trei!eci de ani şi încă nu am reuşit să în3eleg un singur lucru care s)a întâm1lat2 'ă cunosc lumea în întregimeN 'ă în3eleg totulN Asta e o misiune eHtrem de grea2 Magul c0icoti2 ) "na im1osibilă. negreşit2 'ă cunoşti cu ade/ărat şi să în3elegi c0iar şi un 5ir de iarbă înseamnă să studie!i o /ia3ă întreagă. iar lumea e în continuă sc0imbare2 @e aceea tindem să ne s1eciali!ăm2 ) Aşadar. tu ce ai alesN ) Focul. răs1unse #a9a!. 1ri/ind /esel 5lăcările. cu lumina lor dansând 1e 3easta)i 1leşu/ă2 Focul. 5or3a şi /oin3a2 @ar c0iar şi în domeniile alese. du1ă nenumăra3i ani lungi de studiu. rămân un no/ice2 %u cât în/e3i mai mult. cu atât î3i dai seama cât de 1u3ine ştii2 otuşi. strădania însăşi e un lucru de 1re32 %unoaşterea este rădăcina 1uterii. în de5initi/2 ) Aşadar. cu destulă cunoaştere. /oi. magii. 1ute3i 5ace oriceN #a9a! se încruntă2 ) EHistă limite2 Ki eHistă reguli2 ) Precum Prima LegeN Maestrul şi ucenicul ridicară. ca unul. 1ri/irea s1re Logen2 E inter!is să /orbeşti cu dia/olii. nu)i aşaN Era e/ident că ^uai nu)şi amintea de scă1area lui din tim1ul 5ebrei: a/ea gura căscată de uimire2 $c0ii lui #a9a! doar se îngustară 1u3in. cu o /agă urmă de bănuială2 ) Păi. da. aşa este. răs1unse întâiul dintre Magi2 E inter!is să atingi %ealaltă Parte nemijlocit2 Prima Lege trebuie să se a1lice tuturor. 5ără eHce13ie2 @u1ă cum trebuie să se a1lice şi A @oua2 ) %are esteN ) E inter!is să mănânci carnea oamenilor2 Logen ridică o s1rânceană2 ) 4oi. /răjitorii. născoci3i tot 5elul de lucruri ciudate2 #a9a! !âmbi: ) $. nu ştii nici jumătate2 'e întoarse către ucenicul său. ridicând în 5a3a lui o rădăcină maro. noduroasă2 Iar acum. Maestre ^uai. eşti bun să)mi s1ui numele acesteiaN Logen nu)şi 1utu stă1âni un !âmbet tainic2 Pe asta el o ştia2 ) :aide. 0aide. Maestre ^uai. n)a/em la dis1o!i3ie toată noa1tea2 Logen nu 1utea să mai su1orte mult su5erin3a ucenicului2 'e a1lecă s1re el. 1re5ăcându)se că a3â3ă 5ocul cu un bă3 şi. tuşind ca să)şi ascundă /orbele. şo1ti: ) Laba)ciorii2

#a9a! era destul de de1arte şi /ântul 5oşnea 1rin co1aci2 &)a/ea cum să)l 5i au!it2 ^uai îşi jucă bine rolul2 %ontinuă să se 0olbe!e la rădăcină. cu 5runtea încre3ită de concentrare2 ) E laba)cioriiN îndră!ni el2 #a9a! ridică o s1rânceană2 ) Ei. bine. da. este2 #ra/o. Malacus2 Ki îmi 1o3i enumera întrebuin3ările eiN Logen tuşi din nou2 ) Răni. şo1ti el. 1ri/ind ne1ăsător îns1re 1ădure. aco1erindu)şi gura cu o mână2 Poate că nu ştia 1rea multe des1re 1lante. dar în 1ri/in3a rănilor a/ea o eH1erien3ă /astă2 ) %red că e bună 1entru răni. !ise moale ^uai2 ) EHcelent. Maestre ^uai2 Laba)ciorii e răs1unsul corect2 Ki e bună 1entru răni2 Mă bucur să /ăd că 5aci unele 1rogrese. 1ână la urmă2 îşi drese glasul: otuşi. mi se 1are curios că 5oloseşti această denumire2 I se s1une laba)ciorii doar la nord de mun3i2 Eu. cu siguran3ă. nu te)am în/ă3at niciodată numele acesta2 Mă întreb 1e cine cunoşti în acea 1arte a lumii2 Aruncă o 1ri/ire către Logen2 e)ai gândit /reodată la o carieră în artele magiei. Maestre &ouădegeteN II 1ri/i din nou 1e ^uai cu oc0ii miji3i: ')ar 1utea să am un loc liber 1entru un ucenic2 Malacus 1lecă 5runtea2 ) îmi 1are rău. #a9a!2 ) Ai şi de ce2 Ai 1utea să ne s1eli străc0inile. ce !iciN Poate că sarcina 3i se 1otri/eşte mai bine2 ^uai îşi aruncă 1ătura de 1e umeri. 5ără tragere de inimă. adună străc0inile murdare şi îşi târşâi 1icioarele 1rin 1ădure. către 1ârâu2 #a9a! se a1lecă deasu1ra ceaunului de 1e 5oc. adăugând câte/a 5run!e uscate în a1a clocotită2 Lumina 1âl1âitoare a 5lăcărilor îi scânteie 1e 1artea de jos a 5e3ei şi aburul i se în/ârti în jurul 3estei 1leşu/e2 "na 1este alta. arăta ca un ade/ărat /răjitor2 ) %e)i astaN întrebă Logen. întin!ând mâna să)şi ia 1i1a2 4reo /rajăN 4reo 1o3iuneN 4reo lucrare mărea3ă a înaltei ArteN ) %eai2 ) %umN ) Frun!ele unei anumite 1lante. 5ierte în a1ă2 E considerat un luH destul de mare în GurB0ul2 urnă o 1arte din licoare într)o ceaşcă2 Qi)ar 1lăcea să guştiN Logen îl adulmecă reticent2 ) Are miros de 1icioare2

dar e un luH2 &u)3i um1le burta. nici nu te a1ără de 1loaie2 %a să)mi în5runt /răjmaşii. la 5amilia lui şi la ruinele satului de lângă mare2 'e gândi la to3i 1rietenii lui mor3i2 îşi sugea din3ii şi se uita în 5oc cu 1ri/irea 1ierdută2 ) Am re!ol/at câte/a ră5uieli. re/igorea!ă tru1ul2 Pu3ine rele nu 1ot 5i re!ol/ate cu o ceaşcă de ceai2 Logen îndesă un cocoloş de c0agga în măciulia 1i1ei2 ) @ar o secure în ca1N ) Acesta este unul dintre ele. cu oc0ii scânteind în lumina 5ocului2 ) %e)iN întrebă Logen. moti/e2 #a9a! îşi coborî 1ri/irea s1re ceaşcă2 Ki care sunt moti/ele taleN @uşmănia asta nu merge în ambele direc3iiN ) Poate2 ) @ar tu eşti dis1us să aşte13iN ) 4a trebui să 5iu2 ) :m2 Eşti 5oarte răbdător 1entru un om al &ordului2 Logen se gândi la #et0od. 5ăcând oc0ii mari2 Ai o re1uta3ie a5urisită. su5lând2 ) EHistă moti/e. iar eu am rămas 5ără 1rieteni2 $mul trebuie să 5ie realist2 A trecut ce/a /reme de când a/eam alte ambi3ii decât să su1ra/ie3uiesc 5iecărei !ile2 #a9a! râse. întin!ându)i 1i1a2 ) Fără su1ărare. 1entru ambi3iile lor2 'e gândi la s0anBa. la /remea mea. am ne/oie de 1rietenii mei lângă mine. 1rietene2 %e mai 1o/eşti se s1unL "n nume blestematL Păi. la de!gustătorii lui 5ii şi la nenumăra3ii oameni 1e care îi omorâseră 1entru ambi3iile lor2 $ameni 1e care îi omorâse el. mamele îşi s1erie co1iii cu el2 Logen nu !ise nimic2 &)a/ea cum să . şo1ti magul.) Fă cum cre!i2 #a9a! clătină din ca1 şi se aşe!ă îna1oi lângă 5oc. Maestre &ouădegete. trăgând 5um din 1i1ă. Logen. recunoscu #a9a! cu un !âmbet larg2 '1une)mi. răs1unse el bă3os2 Rănile din /remea aceea nu se /indecaseră încă2 &u)i 1lăcea să le !gândărească nimeni2 ) A. dar asta n)a 5ăcut decât să atragă mai multe2 Ră!bunarea 1oate 5i 1lăcută. dar eşti o sursă ine1ui!abilă de sur1ri!e2 %u totul alt5el decât mă aşte1tam2 Eşti o ade/ărată enigmă2 )EuN ) $. daL 'ângerosul &ouă. strângând cana aburindă în mâini2 @ar 1ier!i unul dintre cele mai mari daruri 5ăcute de natură omului2 Luă o sorbitură şi 1lescăi de satis)5ac3ie2 %almea!ă mintea. de ce atâta duşmănie între tine şi #et0odN &)ai lu1tat 1entru el de atâtea oriN @e ce /ă urâ3i atât de multN Logen tăcu.

în !ilele noastre2 Luă încă o îng0i3itură. solda3i. a1oi su5lă o dâră lungă de 5um2 Mă gândeam la !iua în care ne)a /i!itat Prin3ul %alder2 Logen 1u5ni2 ) încerc să nu mă 1rea gândesc la el2 ) Ki eu. să reac3ione!e mereu /iolent. şi el e mult mai 5ioros2 Ki ai umblat şai!eci de Bilometri cu ucenicul meu în s1ate. în tot răstim1ul de când ai sosit la biblioteca mea. dar realitatea rămâne2 %alder te)a insultat. decisi/. când să n)o 5aci2 Asta do/edeşte stă1ânire de sine şi o minte calculată2 ) Poate că doar îmi era 5rică2 ) @e elN :aide. de dincolo de 5oc2 ) A0. orice s)ar s1une des1re tine. ci al tău2 ) 'eriosN &u)mi amintesc să 5i 5ăcut ce/a deosebit2 #a9a! îndre1tă coada 1i1ei s1re Logen. ştii când trebuie să ac3ione!i şi ac3ione!i re1ede. dar ştii. nu m)ai întrebat nici măcar o dată de ce am trimis du1ă tine sau de ce cutreierăm acum 1rin &ord. uitându)se la Logen 1este marginea ceştii2 &ici nu)mi /ine în minte altcine/a în /ia3ă2 Malacus ieşi îm1leticindu)se dintre co1aci. /orbeşti cu s1iritele2 Logen ridică o s1rânceană2 ) &u 1rea des şi doar când nu mai e nimeni 1rin 1reajmă2 4orbele lor sunt 1lictisitoare şi nici 1e jumătate atât de măgulitoare ca ale tale2 ) :aL Asta)i ade/ărat2 '1iritele au 1u3ine să le s1ună oamenilor. generali şi cam1ioni şi câ3i şi mai câ3i2 "n mare lu1tător trebuie să ac3ione!e iute. 1e deasu1ra. 5ie cu bra3ul 1ro1riu. căci acela care lo/eşte 1rimul adesea lo/eşte ultimul2 Aşadar. deşi eu n)am /orbit niciodată cu ele2 &u am acest dar2 Pu3ini îl au. 1unându)ne /ia3a în 1ericol2 Mi se 1are ciudat2 . Maestre &ouădegete. dar tocmai asta /oiam să s1un2 Am cunoscut o mul3ime de lu1tători. dar nu com1ortamentul lui m)a interesat. din câte în3eleg. de asemenea. şi)o în5ăşură strâns 1e tru1. iar tu n)ai 5ăcut nimic2 Aşadar. a1oi aruncă o 1ri/ire 1lină de s1eran3ă către ceaunul aburind de 1e 5oc2 ) Acolo e ceaiN #a9a! îl ignoră2 ) '1une)mi. tu nu eşti un asemenea om2 ) %unosc o sumedenie de oameni care ar 5i de altă 1ărere2 ) Poate. calcul şi com1asiune ) şi. să de/ină 5uduli şi brutali2 #a9a! îi dădu 1i1a îna1oi lui Logen2 @ar. dar şi com1asiune2 $ combina3ie cu ade/ărat rară2 4iolen3ă şi stă1ânire. tremurând şi lăsând jos străc0inile ude2 îşi în0ă3ă 1ătura. !ăuL &)ai 1ărut s1eriat de 'cale. lu1tătorii ajung să se bi!uie 1e instinctele lor. 5ie cu o armată.nege asta2 #a9a! trase încet din 1i1ă. ceea ce arată curaj.

măsurându)le armele.) &u tocmai2 &u /reau să ştiu2 ) &u /reiN ) oată /ia3a am căutat să ştiu2 %e e dincolo de mun3iN %e gândesc duşmanii meiN %e arme /or 5olosi îm1otri/a meaN In care dintre 1rieteni mă 1ot încredeN Logen ridică din umeri2 $ 5i cunoaşterea rădăcina 1uterii. cu 5e3ele murdare. dar tu nu ai oca!ia să întrebi2 Era 1e la 1rân! când totul o luă ra!na2 Logen tocmai înce1ea să)şi înc0i1uie că ar 1utea ajunge la Ku/oiul Alb. dar nu /reau să ştiu 1ână când nu /ine /remea2 M) am săturat să iau singur deci!ii2 &u sunt niciodată corecte2 &eştiin3a e cel mai dulce leac. trebuia să le recunoască acest merit2 îşi aleseseră locul cu grijă şi în5ăşuraseră co1itele cailor cu câr1e. dar se terminase2 'cutură scrumul 1e jos2 $rice)ar 5i ceea ce /rei de la mine. dar el a/ea nas 1entru asta2 %ert era că niciunul dintre ei nu se a5la acolo2 Mor3ii nu sunt de niciun ajutor2 Erau trei călăre3i. dacă lucrurile ar sta alt5el2 ) @ar sunt aşa cum sunt2 In tim1 ce /orbea. străduindu)se să a5işe!e un !âmbet 1rietenos2 Mi)ar sălta şi mie inima de bucurie să te /ăd. dar el a/ea oc0iul 5ormat ca nimeni altul2 %o1oiul i)ar 5i 1utut mirosi. bine înarma3i. doar 1re3 de o cli1ă2 @in ne5ericire. /oi încerca să 5ac. sau absen3a lor. oc0ii bătrânului lu1tător trecură încet 1este #a9a!. dar armele curate. a1roa1e 5ără gât2 %el din stânga era înalt şi s5rijit. 1oate c0iar să su1ra/ie3uiască acelei să1tămâni2 A/u sen!a3ia că şi)a 1ierdut concentrarea. ridicând s1re maestrul său o 1ri/ire 1lină de s1eran3ă2 ) @a. 1lă) nuindu)şi jocul2 "n ad/ersar mai 1rost ar 5i 1utut ec0ilibra ra1ortul . ca să nu 5acă !gomot2 rei) co1aci ar 5i 1utut să)şi dea seama ce urmea!ă. cu oc0i mici şi cru!i2 Amândoi a/eau coi5uri rotunde. ^uai şi Logen. suli3e lungi. dar 5iecare lucru 1e care l)am a5lat mi)a 5ăcut mai rău2 rase din nou din 1i1ă. abia şo1tit. cămăşi de !ale roase. lu1tători încerca3i 1ână la unul2 %el din drea1ta era bine legat. coborâte şi gata de atac2 %ă1etenia lor şedea 1e cal ca un sac de na1i. s1use el. dacă ar 5i 5ost acolo. dacă ar 5i 5ost cu ei. în/eşmânta3i în armuri. cu o în5ă3işare robustă. a 5ost cli1a care a contat2 @ar mişcarea era bună. atârnat în şa cu nonşalan3a unui călăre3 eH1erimentat2 II salută 1e Logen cu o clătinare a ca1ului2 ) &ouădegeteL #r9nnulL 'ângerosul &ouăL Mă bucur nes1us să te re/ădL ) @egetnegruL murmură Logen. aşte1tându)i du1ă o cotitură. murmură #a9a!. !icea tatăl meu2 &u /reau să ştiuL #a9a! se 0olbă la el2 Era 1rima oară când Logen îl /ă!use 1e întâiul dintre Magi 1ărând sur1rins în /reun 5el2 Malacus ^uai îşi drese glasul2 ) Mie mi)ar 1lăcea să ştiu.

ce)i dre1t. concentra3i la sarcina 1e care o a/eau2 Malacus ^uai se 0olbă la ei cu oc0i îns1ăimânta3i. dar @egetnegru era un $m Ales şi nu era un nătărău2 $c0ii i se o1riră 1e mâna lui Logen când se 5urişă către mânerul săbiei şi @egetnegru clătină încet din ca12 Fără şiretlicuri de)ale tale. să înc0idă ca1cana. dar sor3ii îi erau 1otri/nici2 Poate că săbiile a/eau glas. luat 1e ne1regătite. asta trebuia recunoscut. renumit 1entru asta2 Aşa se întâm1lă când cine/a îşi 1ierde toate degetele de la 1icioare în îng0e32 %ălare înainte!i mai iute decât 1e jos. totuşi2 Mai bine să tragă de tim1 şi să s1ere că s)ar 1utea să se i/ească o şansă2 Logen îşi drese glasul. aşa cum s1usese #a9a!. a5urisitul2 %ei 1atru călăre3i se a1ro1iară. &ouă 'ângeros2 I3i 1o3i da seama că /)am 1rins2 Ki 5ăcu semn cu ca1ul către co1acii din s1atele lor2 Inima lui Logen se strânse şi mai mult2 Al3i doi călăre3i îşi 5ăcuseră a1ari3ia şi se a1ro1iau la tra1. @egetnegru. dar când /enea /orba de lu1tă. 5ără ca măcar să 5olosească 0ă3urile2 Era un călăre3 iscusit. cu 5e3ele reci. în tim1 ce calul lui se dădea îna1oi2 #a9a! a5işă un !âmbet /esel. li1sit de armele 1otri/ite 1entru această treabă2 Ki. !ise bătrânul lu1tător2 Aşa)i mai bine 1entru toată lumea2 Lui Logen îi /enea greu să acce1te. dar cu o suli3ă 1o3i al naibii de bine să dobori un om de 1e cal şi erau 1atru care strân)geau cercul în jurul lui2 Era 1rins în ca1cană: singur îm1otri/a lor. cu co1itele în5ăşurate ale cailor călcând a1roa1e 5ără !gomot 1e 1ământul moale de lângă drum2 Logen îşi 5rământă bu!a2 @egetnegru a/ea dre1tate. cu o mână strânsă 1e coada to1orului şi cealaltă 1e genunc0i. de 1arcă şi)ar 5i întâlnit cei mai /ec0i 1rieteni2 Lui Logen i)ar 5i 1lăcut să aibă măcar un dram din liniştea /răjitorului2 Inima îi bubuia şi sim3ea un gust amar în gură2 @egetnegru îşi îmboldi calul. nu tu2 #ătrânul ră!boinic îşi scăr1ină barba lungă şi încâlcită2 ) Am 5ost unul dintre ultimii. străduindu)se să nu)şi trăde!e teama2 ) &)aş 5i cre!ut niciodată că ai să 5aci 1ace cu #et0od. dar în cele din urmă am îngenunc0eat. câtuşi de 1u3in2 Părea doar trist şi obosit2 . la 5el ca to3i ceilal3i2 &u 1ot !ice că)mi 1lace. dar asta)i situa3ia2 Mai bine dă)mi sabia. &ouădegete2 ) @ar #ătrânul `aSlN 4rei să)mi s1ui că se 1leacă în 5a3a lui #et0odN 'au doar ai găsit un stă1ân care să)3i con/ină mai multN Pe @egetnegru nu)l su1ără această !e5lemea. Logen 1re5era să)şi 3ină 1icioarele bine în5i1te în 1ământ2 ) Mai bine /ii cu noi acum. co) borâră /âr5urile suli3elor.de 5or3e.

cu /âr5ul săbiei atârnând la o distan3ă de o 1almă. care nu /or să 1lece genunc0iul în 5a3a lui #et0od2 Acel nebun adorator al lunii. cu metalul rece a1ăsându)i 1alma2 'uli3a bărbatului /ânjos se a1ro1ie încă 1u3in2 %el înalt se relaHase ni3el. de 1arcă n)ai şti2 %ei mai mul3i sunt mor3i2 #et0od nu) mi con/ine deloc ca stă1ân. ar trebui să ştii asta2 Acum dă)mi sabia. dar se 5or3ă să se uite în 5a3ă2 ) e)am res1ectat întotdeauna. nici 5iii lui2 &imănui nu)i 1lace să lingă 5undul gras al lui 'cale sau 1e cel s5rijit al lui %alder. ne1regătită2 Logen nu)şi dădea seama ce 5ăceau cei doi din s1ate2 A/ea o dorin3ă a1roa1e ire!istibilă de a arunca o 1ri/ire 1este umăr. încetişor şi 5ără /reun şiretlic2 Aşa)i mai bine 1entru toată lumea2 Aşadar. sus. dar n)a mai trăit mult2 %ei mai mul3i dintre noi au îngenunc0eat c0iar atunci.) `aSl e mort. &ouă 'ângeros2 @ar numai cu mâna stângă. în mun3i. %rum) mocB)i)P0ail. iar eu am jurat să)l slujesc2 @egetnegru îl 1ri/i cu triste3e în oc0i2 îmi 1are rău că sunt eu. se is1ră/ise2 &emaia/ând tim1. trece !iua degeaba şi a/em cale lungă de 5ăcut2 Putem /orbi la 5el de bine şi dacă eşti neînarmat2 ) `aSl e mortN ) @a. bătătorită2 Mai bine dă)mi sabia. c0iar dacă ne)am a5lat 1e 1o!i3ii di5erite2 &)am nicio ră5uială cu tine2 @ar #et0od /rea ră!bunare. &ouădegete. Logen îşi în5ăşură cele trei degete ale mâinii stângi în jurul săbiei. cei cu ne/este şi 5ii la care să se gândească2 &)a/ea niciun rost să mai amânăm2 Mai eHistă câ3i/a. ca 1e un câine2 L)a lăsat în /ia3ă. răs1unse @egetnegru neîncre!ător2 I)a 1ro1us lui #et0od un duel2 &)ai au!itN emutul i)a 5ăcut 5elul2 ) emutulN ) "nde)ai 5ost 1ână acumN In 5undul 1ământuluiN ) Mai mult sau mai 1u3in2 %e e acest emutN ) &u ştiu ce esteL @egetnegru se a1lecă din şa şi scui1ă în iarbă2 Am au!it că nu e om2 'e !ice că a5urisita de %aurib l)a scos de sub un munte2 %ine ştieN 'au cel 1u3in e noul cam1ion al lui #et0od. c0iar dacă mă cre!i sau nu2 . 1oate. con/ins că îl a/eau în mână2 Qinea suli3a îndre1tată în sus. cu oamenii mun3ilor şi al3i câ3i/a 1e lângă ei2 @ar nu 1rea mul3i2 Ki #et0od are 1lanuri 1entru ei2 @egetnegru întinse o mână mare. !ise Logen2 $mul 5ără gât se a1ro1iase2 Pu3in cam mult. e beat de ră!bunare. dacă se 1oate s1une aşa. ca să 1utem în/ă3a din greşeala lui. 5ără su1ărare2 ) &icidecum. şi mai 1ericulos c0iar şi decât ultimul. 5ii bun. două2 ) @a2 @e asta l)am urmat2 @ar nu i)a 5ost de nici) un 5olos2 emutul l) a stâlcit2 L)a stâlcit rău.

încă /iu2 îşi în5i1se călcâiele în coastele calului şi acesta iu3i 1asul. dar acesta nu)i dădu drumul2 'e ridică în scara şeii. c0iar de sub /âr52 ) FugiL îi răcni el lui ^uai. în josul drumului. cu suli3ele 5luturând în mâini2 4ă!u tru1ul celui 1e care tocmai îl omorâse atârnând des1icat în două şi răsturnându)se încet din şa. de înjurături şi strigăte2 Lu1tă2 "n lucru cunoscut. 1ână la stomac2 'ângele 3âşni 1e drum. cu securea !bu) rându)i din mână şi !ăngănind 1e drum2 Logen a1ucă suli3a bărbatului /ânjos. bâjbâind du1ă secure2 Ii /ă!u 1e cei doi bărba3i care /eniseră din s1ate lu1tându)se să)şi stă1ânească 1ro1riii cai înnebuni3i. când o suli3ă a/ea să)l stră1ungă şi a1oi 1ământul nă/ălind s1re el şi i!bindu)l în 5a3ă2 Ii /ă!u 1e ^uai şi 1e #a9a! inde1ărtându)se la galo1. murmură Logen2 îmi 1are rău că eşti tu2 'coase încet sabia din teacă2 Mă cre!i sau nu2 Ki bra3ul îi 3âşni. când metalul întunecat îi !drobi din3ii. a1roa1e smul) gându)l 1e Logen de 1e cal. la drum. stârnind noroiul cu co1itele şi a!/ârlindu)l în 5e3ele celor din s1ate2 . mai mult ca să)şi s1erie inamicii decât ca să)i rănească2 Aşte1ta din cli1ă în cli1ă !druncinătura şi durerea mistuitoare. a1oi îi 1ătrunse în umăr. îm1roşcând în 5a3ă calul lui Logen2 Era antrenat 1entru călărit. s1intecând 1rin blană şi !ale şi des1icându)l a1roa1e în două. cu suli3a /ârâtă sub bra32 II /ă!u 1e @egetnegru rostogolindu)se şi ridicându)se în 1icioare. de metal !ăngănind şi scrâşnind. îl !ări 1e #a9a! lo/ind calul lui ^uai 1este cru1ă şi acesta 1orni /al/ârtej. cli1ind2 4ânjosul 5ără gât trase de suli3ă. cu sângele şiroind 1e 1ământul mocirlos2 Logen icni când sim3i /âr5ul unei suli3e 1ătrun) !ându)i 1rin s1ate în umăr şi 5u a!/ârlit a1roa1e 1este ca1ul calului2 A1oi îşi dădu seama că era cu 5a3a în jos. în/ârtind nebuneşte sabia deasu1ra ca1ului. cu ucenicul săltând în şa2 A1oi totul se trans5ormă într)o în/ălmăşeală de animale săltând şi 5ornăind.) Ki mie. galo1ând în urma lui Logen. dar nu mai 1u3in îns1ăimântător 1entru Logen. i!bind cu mânerul săbiei în gura lui @egetnegru2 #ătrânul ră!boinic scânci. înăl3ând sabia deasu1ra ca1ului2 %u oc0ii mări3i. omul 5ără gât îşi retrase o mână de 1e suli3ă şi o ridică din instinct2 Logen coborî sabia cu toată 1uterea2 Rămase uimit de ascu3imea ei2 îi rete!ă /ânjosului bra3ul. dar ucenicul îl 1ri/ea nemişcat. lo/ind cu 1icioarele şi luând)o la goană. cu1rins de 1anică2 Logen nu 1utea 5ace altce/a decât să se 3ină 1e s1atele a5urisitului de animal2 %u coada oc0iului. 1e calul care sărea şi se smucea. care strângea 0ă3urile în mâna drea1tă. şi că!u 1e s1ate din şa. dar nu 1entru ră!boi: se cabră şi se răsuci. scui1ând sânge. c0iar de sub cot. urmări3i cu în/erşunare de bărbatul înalt.

cu securea sus. lăsând o urmă adâncă şi a!/ârlindu)l cât colo 1e bărbatul înalt2 %a1ul îi săltă o singură dată. iar şi iar. cercetând 1ădurea. bătrânul cu un aer nedumerit. în trecere2 ) încă /iu2 Logen 1ri/i 1este umăr2 @egetnegru era îna1oi în şa şi galo1a du1ă el. a1oi se des5ăcu şi tru1ul se rostogoli. în tim1 ce drumul 1ătrundea într)o 1ădure din 5undul /ăii2 ) 'unt încă /iuL strigă el cât îl 3inea gura şi atunci calul se o1ri atât de brusc. 3âşnind 1ericulos în toate direc3iile2 Al3i doi ră!boinici în !ale stăteau în 5a3a lui. a1oi trei. 1ână aici 3i)a 5ost2 . şi era una 5oarte serioasă2 Mai multe trunc0iuri de co1aci 5useseră culcate de)a curme!işul drumului. /ântul îi în3e1a oc0ii2 îl ajungea din urmă 1e bărbatul înalt ) acum câr1ele de 1e co1itele calului îl încetineau. &ouă 'ângeros. cu crengile tăiate şi cioturile ascu3ite. dar între ei mai era destulă distan3ă2 Logen râse2 Probabil că /a reuşi. 1e iarbă. cu 1ăru)i încâlcit 5luturându)i2 %eilal3i doi suli3aşi erau lângă el. încât Logen a1roa1e 5u a!/ârlit 1este ca1ul lui2 Reuşi să rămână călare doar aruncându)şi un bra3 1este gâtul animalului2 @e îndată ce că!u îna1oi în şa. cu bra3ele şi 1icioarele săltând2 %alul îşi continuă galo1ul 5ără călăre3. dar @egetnegru şi cei doi to/arăşi se a1ro1iau la tra12 &)a/ea scă1are în direc3ia aceea2 îşi o1riră caii la câ3i/a 1aşi. 5urişându)se încet din ambele 1ăr3i ale drumului. în căutarea unei căi de scă1are2 4ă!u acum mai mul3i bărba3i2 Arcaşi2 "nul. cu suli3ele 1regătite2 &ici cel mai bun călăre3 n)ar 5i 1utut sări 1este obstacolul acela. dar rana nu)l su1ăra 1rea tare ) încă îşi 1utea mişca bra3ul2 ) 'unt încă /iu2 încă /iu2 @rumul trecea în goană 1e sub el. /ă!u care era 1roblema. de1arte de sabia lui Logen2 "merii îi că!ură2 "rmărirea se înc0eiase2 @egetnegru se a1lecă şi scui1ă sânge 1e 1ământ2 ) In regulă. cât 1e ce să sca1e 0ă3urile şi să cadă2 îşi ridică umărul. tânărul 1ur şi sim1lu s1eriat2 Logen 1i1ăi mânerul săbiei şi îşi roti oc0ii dis1erat. 1iciorul îi rămase agă3at într)una dintre scările şeii. alunecând 1e 1ământul noroios2 Logen ridică sabia în s1atele lui. 1ri/indu)l 1e Logen. 1e urmă doi. lo) /indu)se de drum. strângând mânerul cu toată 1uterea2 %a1ul inamicului se întoarse brusc. deasu1ra ca1ului.îşi trecu sabia în mâna drea1tă. iar Logen nu era cel mai bun călăre32 #a9a! şi ucenicul său luaseră aceeaşi deci!ie2 Amândoi stăteau încremeni3i 1e cal în 5a3a baricadei. !orindu)şi caii. cu săge3ile 1regătite şi arcurile trase2 Logen se răsuci în şa. 1ână la urmă2 îşi 5lutură sabia către @egetnegru. dar 1rea târ!iu2 'e au!i un !ăngănit răsunător de metal 1e metal când sabia i!bi coi5ul.

îşi 1ăstra obişnuita bună dis1o!i3ie2 In regulă. 1rintre bu!ele)i însângerate. dă)te jos de 1e cal2 #et0od te /rea /iu. dacă nu cum/a i)ar ru1e genunc0ii2 I)ar lega 5edeleş. &ouădegete. iar Logen sim3i un !/âcnet ciudat în stomac2 . mormăi @egetnegru. mânjită şi stro1ită cu roşu2 Am lu1tat atât tim1 1entru #et0od îm1otri/a ta. ridicând o 1ri/ire neliniştită s1re #a9a!. îm1ungându)l 1robabil cu ce/a ascu3it2 Logen îşi roti 1ri/irea2 'e uită la ca1etele reci ale săge3ilor şi la /âr5urile reci ale suli3elor şi la oc0ii reci ai oamenilor care le îndre1tau s1re el2 &) a/ea scă1are din acest 1etic de loc2 ) #ine. cu #et0od !âmbindu)i de 1e tron. 1robabil. legănându)se încoace şi încolo. ai câştigat2 Logen îşi aruncă sabia la 1ământ. aşa cum 1âl1âie deasu1ra 1ământului. 1ăstrând. cu %alder şi 'cale râ!ând. dar magul nu se clinti2 @egetnegru se încruntă şi ridică securea2 ) Ki tu. 1e drum2 ) Aşa mai merge2 Acum ceilal3i2 ^uai coborî instantaneu de 1e cal şi rămase nemişcat. nicio incanta3ie ciudată. iar acum lu13i tu 1entru el îm1otri/a mea2 'e 1are că nu suntem niciodată de aceeaşi 1arte. niciun gest ocult2 Aerul din jurul umerilor lui #a9a! 1ărea să 1âl1âie. dar sabia se răsturnă şi !ăngăni 1e jos2 Era o !i în care toate mergeau de)a)ndoaselea2 îşi săltă încet un 1icior 1este şa şi alunecă jos. cu /âr5ul în jos2 'e gândise că se /a îm1lânta în 1ământ şi /a rămâne acolo. odată ce 1unea mâna 1e ei2 Probabil că l)ar sno1i 1e Logen în bătaie 1entru 5elul în care i)a în5runtat. nostim2 @ar nimeni nu râdea2 @egetnegru şi ră!boinicii lui a/eau c0i1uri neîndu1lecate ca moartea2 ^uai 1ărea gata să i!bucnească în lacrimi2 @oar #a9a!. coborându)şi 1ri/irea către lama lungă şi gri a săbiei. în5ăşurat într)un Bilometru de lan3uri. bătrâne2 ) Pre5er să călăresc2 Logen tresări2 &u era răs1unsul corect2 In orice cli1ă @egetnegru a/ea să dea /in ordin2 Arcurile a/eau să !bârnâie şi întâiul dintre Magi a/ea să se 1răbuşească. din moti/e de neîn3eles. iar el e singurul câştigător2 &ostim lucru2 ) @a. dacă e ne/oie2 (osL AcumL Mintea lui Logen înce1u să caute o solu3ie sal/atoare. acel !âmbet sâcâitor 1e 5a3ă2 @ar ordinul nu /eni2 &u urmă nicio /orbă 1oruncitoare. 1lin de săge3i. ca 1e nişte găini duse la tăiere2 'e imagină a!/ârlit la 1odea. murmură Logen.) &ostim lucru. într)o !i 5ierbinte. dar te acce1tă şi mort. în e/entualitatea în care s)ar 1reda2 &u era de aşte1tat ca @egetnegru să 5acă /reo greşeală.

a1oi o co1ită îi lo/i umărul rănit şi îl doborî la 1ământ2 I se tăie răsu5larea şi lumea în 5lăcări înce1u să se în/ârtească nebuneşte2 Insă lo/itura lui îşi 5ăcuse e5ectul2 @u1ă câ3i/a 1aşi. cu bra3ul ridicat să)şi a1ere 5a3a de 5ierbin3eala usturătoare2 @in baricadă se înăl3au limbi mari de 5oc şi scântei orbitoare. s5ărâma3i. iar calul se îm1iedică şi se 1răbuşi 1este el2 "nul dintre to/arăşii lui a/u mai 1u3in noroc: 5u a!/ârlit direct în !idul de 5lăcări de lângă drum şi 3i1ătul lui dis1erat se curmă brusc2 "nul singur rămase în 1icioare şi a/ea norocul să 1oarte mănuşi2 Printr)un miracol. cu 3i1etele înăbuşite de /uietul asur!itor2 %aii săltau şi se smuceau. îndre1) tându)i suli3a a1rinsă s1re 1ie1t2 &eg0iobul ucenic rămase acolo neajutorat. sco3ând 5ără noimă 3i1ete de 5urie. iar cei doi bărba3i care se a5laseră în a1ro1iere se rostogoleau şi se !/ârcoleau. îm1leti) cindu)se. cu lumea cu1rinsă de 5lăcări îm1rejur. 5u a!/ârlit înainte ne1utincios. cal şi călăre3 dis1ărând laolaltă2 Logen căută 1e jos du1ă sabie2 %âte/a 5run!e săltară s5ârâind 1e drum. mistuitoare şi orbitoare2 runc0iurile co1acilor se a1rinseră şi crengile se ru1seră. a1oi lo/i la nimereală 1icioarele calului. în aer. smulgându) i sudoarea din 1iele2 Găsi a5urisitul de mâner al săbiei. adierea blândă 1ărea rece ca g0ea3a2 @in cercul larg de co1aci din jurul lor nu mai rămăseseră decât buşteni carboni!a3i. smulgându)i sabia şi aruncându)l de)a rostogolul 1este drum. în/ălui3i în 5lăcările de/oratoare. şocat şi cu1rins de s1aimă. înăl3ând limbi de 5oc strălucitor şi abur 5ierbinte2 $ săgeată în 5lăcări lo/i sus. se în/ârti. în3e1ându)i 5a3a şi mâinile2 %ăldura îl a1ăsa ca o 1o/ară uriaşă. 3intuit locui3ii2 Logen se i!bi în el. se răsturnă şi că!u în 5oc. reuşi să nu sca1e mânerul a1rins al suli3ei sale2 %um de a/u 1re!en3a de s1irit să atace. la 5el de re1ede cum îşi 5ăcuseră a1ari3ia. dar nu mai a/ea cu cine să se lu1te2 Flăcările dis1ăruseră. când acesta trecu în goană 1e lângă el2 'abia !bură din mâna lui Logen şi se înde1ărtă alunecând. 1icioarele s5ârtecate ale calului cedară şi animalul se îm1iedică. de 1arcă ar 5i ars ore în şir2 #aricada . deasu1ra ca1ului lui Logen şi 1e urmă arcaşii dis1ărură. iar Logen rămase tuşind şi cli1ind în mijlocul /ârtejului de 5um2 Liniştea 1ărea desă/ârşită. cu securea în 5lăcări !burându)i din mâini. trosnind asur!itor.A1oi co1acii eH1lodară într)un !id de 5lăcări 5ierbin3i. cu mâinile la ca1. 5ornăind cu o 5urie nebună2 @egetnegru 5u aruncat a doua oară la 1ământ. du1ă !gomotul asur!itor. su5ocându)se şi gâ5âind. to1i3i în imensul ca!an2 Logen se dădu îna1oi. Logen n)a/ea să ştie niciodată2 Lucruri ciudate se 1ot întâm1la în tim1ul unei lu1te2 #ărbatul şi)l luă 1e ^uai dre1t 3intă şi se nă1usti s1re el cu un mârâit. îl a1ucă strâns cu degetele)i s5ârtecate2 'e ridică.

de nerecunoscut. asta e Arta. 1e drum2 %alul lui rămase acolo. acum. şi !gomotul în5undat îl 5ăcu 1e Logen să tresară2 %um/a. la ce bunN I!bucni într)un râs dis1erat2 #et0od nu e nici 1e jumătate atât de îndurător 1e cum era2 Mai bine omorâ3i)mă acum. cu sabia atârnându)i în mână2 Aşadar. basta2 întâiul dintre Magi îşi a!/ârli un 1icior 1este şa şi alunecă jos. iar ce/a mai încolo. Maestre ^uai. bătrân. cu 5a3a în jos şi mâinile deasu1ra ca1ului. a1oi îşi continuă drumul2 "mărul îi era un g0em de durere. se aşte1tase să nu mai urme!e niciodată /reun alt sunet2 %u asta. nu)i aşaN Glasul îi sună 5oarte mic şi înde1ărtat2 #a9a! îşi şterse sudoarea de 1e 5a3ă2 @e un anumit 5el2 &u 5oarte subtilă2 otuşi ) şi îm1inse cu 1iciorul unul dintre cada/rele carboni!ate ) subtilitatea nu)şi are rostul cu oamenii &ordului2 #a9a! se strâmbă. liniştit şi su1us2 &u se clintise în tot acest tim12 4e!i. dar nu găsi acolo niciun ajutor2 . c0iar dacă aş reuşi. cu mâinile arse. dar mâinile îi tremurau2 Ii tremurau tare2 Arăta sleit. !ise #a9a!. cu un 1icior !/âcnind încet şi celelalte nemişcate2 ) Ei bine.era un morman 1leoştit de cenuşă gri şi aşc0ii negre2 @ouă cada/re !ăceau în a1ro1iere. se îm1iedică şi că!u în genunc0i. 1ână la şolduri. ca unul care trăsese cale lungă un car2 Logen se 0olbă la el. calul lui @egetnegru !ăcea 1e)o 1arte. înainte să încea1ă să mă doară2 Mai bine 1entru toată lumea2 Ki cu aceasta se 1răbuşi îna1oi şi rămase !ăcând 1e drum2 Logen ridică 1ri/irea s1re #a9a!. ca nişte !dren3e um5late2 Pe c0i1ul său însângerat se citea o 1ro5undă nedumerire. 5ără succes. şo1ti el. legănându)se tăcut înainte şi îna1oi. îşi 5recă oc0ii adânci3i în orbite şi 1ri/i atent în susul drumului2 "nde naiba au ajuns caii ăiaN Logen au!i un geamăt răguşit din direc3ia calului că!ut al lui @egetnegru2 Porni îm1leticindu)se s1re el. degetele s5ârtecate şi însângerate. să)şi tragă tru1ul de sub cal2 M)ai omorât naibii. însă @egetnegru era într)o stare şi mai jalnică2 Mult mai jalnică2 Era s1rijinit în coate. cu 1icioarele stri/ite sub calul său. 1ri/indu)şi cu gura căscată mâinile distruse2 'unt terminat2 &)o să mai reuşesc să ajung niciodată îna1oi şi. în tim1 ce încerca. bolna/. bra3ul stâng amor3it. dar lemnul dis1ăruse2 &ici urmă de arcaşi2 Erau 5uningine în /ânt2 ^uai era nemişcat. arse 1ână la oase2 4âr5urile înnegrite ale suli3elor !ăceau în drum. ce se 1oate reali!a cu o cunoaştere adec/ată a 1lantelorN Glasul lui #a9a! 1ărea calm.

îm1răştiind stro1i roşii în noroi2 ^uai 1ri/i mirat îm1rejur. ridicându)se şi înăl3ând sabia2 #ine2 @egetnegru !âmbi2 Ai a/ut dre1tate. cu mâinile 1e genunc0i2 Logen se gândi la 1odeaua din castelul lui #et0od şi la cei doi 1rin3i râ!ând şi îm1ungându)*2 #ine. la tru1ul deca1itat al lui @egetnegru2 A 5ost un om bun2 Mai bun decât mine2 Istoria e 1lină de mor3i buni2 #a9a! îngenunc0e cu greu şi ridică sabia. ca de sânge2 Poate că îşi muşcase limba2 Poate că era sângele altcui/a2 Aruncă sabia la 1ământ şi aceasta săltă şi !ăngăni. 5ără îndoială2 %u degetul li1să2 &u s)a sc0imbat nimic. întor) cându)le încet. 1re3 de o cli1ă. dar totul era rece acum2 Logen a/ea în gură un gust sărat. &ouădegete2 &)ar 5i trebuit să 1lec genunc0iul în 5a3a lui #et0od2 &iciodată2 La naiba cu el şi cu emutul lui2 Ar 5i 5ost mai bine să mor sus. 1ur şi sim1lu2 Aşadar. şuieră @egetnegru 1rintre din3ii încleşta3i. &ouădegete. în5runtându)l 1ână în ultima cli1ă2 Poate că ar 5i 5ost ce/a bun în asta2 Pur şi sim1lu m)am săturat2 I3i dai seama. de1arte. 1e)o 1arte şi 1e alta2 Erau mâinile lui. răsu5lând greu. atunci2 Fă)o. înăl3ând în aer dâre şer1uitoare de 5um. !ise @egetnegru. murmură el. a1oi se a1lecă şi scui1ă /omă 1e drum2 Logen 1ri/ea în jos. în mun3i. a1oi 1ri/i cu oc0ii miji3i în susul drumului. rotindu)şi 1ri/irea s1re cercul de buşteni 1ârjoli3i2 Qi)am s1us că tindem să ne s1eciali!ăm2 înc0ise oc0ii şi se a1lecă. mormăi el 1entru sine2 #a9a! se îndre1tă. şterse lama de 0aina lui @egetnegru. scuturându)şi murdăria de 1e genunc0i2 %ând s)a sc0imbat /reodată ce/aN Ii întinse lui Logen sabia: %red că /ei mai a/ea ne/oie de asta2 . s1re cerul cenuşiu2 M)am săturat. se răsti /răjitorul. 1rin 1âcla 5umului2 Ar trebui să 1lecăm de aici2 ')ar 1utea să /ină şi al3ii2 Logen îşi cercetă mâinile însângerate. băiete2 Logen înăl3ă sabia2 Mă bucur că eşti tu. mă cre!i sau nu2 Eu nu2 Logen coborî sabia2 #uştenii înnegri3i continuau să ardă mocnit. nuN îmi dau seama.&u mă 1rea 1rice1 la /indecări. mă gândesc că am meritat)o2 %e)i corect e corect2 @egetnegru ridică bărbia: #ine. cu 1ri/irea a3intită sus. murmură Logen2 M)am săturat şi eu2 %e/a bun.

o luă2 'te10en @onaedson #LE' EM"L &$#IL"L"I F$"L traducere din limba engle!ă de RoHana #rînceanu 'te10en donald on bZesteinijL 1o3VUt]iui 5cuD O 0omas %o/enant este unul dintre cei mai neobişnui3i eroi din 5antas9)ul modem2P Entertainment \eeBl9 O%a1odo1era lui @onaldson este o declara3ie 1oetică. reîncarnarea celui mai mare erou al ărâmului ) #ereB(umătate)de)Mână2 &umai 1uterile mistice ale aurului alb 1e care îl 1oartă i)ar 1utea 1roteja 1e &obilii ărâmului de stră/ec0ea 1utere male5ică a @is1re3uitorului. atunci acelaşi lucru se 1oate s1une des1re %andide sau %âlâtoriile lui Gulli/er2P îşi s1une 0omas %o/enant &ecredinciosul. 5ilo!o5ică şi literară cane transcende 1articularită3ile lumii 1e care a creat)o2 @acă trilogia lui 0omas %o/enant este 5antas9. un necurat. 5iindcă nu îndră!neşte sâ creadă în lumea în care s)a tre!it 1e neaşte1tate ) ărâmul2 @ar ărâmul îl is1iteşte2 %a le1nos. totuşi. care inundă librăriile. 5usese un 1roscris. trebuie să citeşti "cenicul asasinului2 MerităLP PiHel Planet ORobin :obb este minunat de originală.Logen 5iHă lama cu 1ri/irea. Robin :obb a stabilit standardul 1entru romanul 5an) tas9 contem1oran2P $rson 'cott %aro . &obilul Foul2 Ki totuşi 0omas %o/enant nu are nicio idee des1re cum şi)ar 1utea 5olosi aceste 1uteri222 Fantas9 d 'cience Fiction Maga!ine "%E&I%"L A'A'I&"L"I traducere din limba engle!ă de Antu!a Genescu Primul /olum din trilogia FAR'EER O@acăte)ai săturat de un 5antas9)clişeu 1lin de el5i. un 1aria Acum este 1ri/it ca un mântuitor. aşa cum 5usese întotdeauna2 '1re deosebire de el. de un cenuşiu mo0orât. nu a/ea nicio !gârietură de 1e urma ostenelii din !iua aceea2 &)o /oia îna1oi2 &iciodată2 @ar. iar 1ersonajele ei sunt uluitoareL întorsăturile intrigii sunt 1lau!ibile. 1re3 de o cli1ă2 Era curată. dar nu şi 1re/i!ibile2P Entertainment \eeB59 O%u siguran3ă.

g222b de 9anBeii imorali din eHisten3ialismul 1eri)culos al lui Greene sau @osarele ? gYb ca şi de lumile 5antas9 în descom1unere ale lui 'SanSicB şi Gene \ol5e2 g222b $ antologie c0iar mai bună decât 4ânătorul de jaguariLP Fantas9 d 'cience Fiction Maga!ine O4i!iuni gnostice. şi greu de îndurat. de Mona cre1usculari. salturi tem1orale. 1recum cel din Iureşul sdbiilor de George RR2 Martin2P 'FReader O:obb este una dintre marile scriitoare de 5antas9 modem2 %eea ce 5ascinea!ă în căr3ile ei nu este doar imagina3ia scânteietoare. ci şi 5elul în care eroii sunt com1romişi şi mani1ula3i de 1olitică2P 0e imes L"%I"' '0e1ard 'FJRKI "L PRMJ& "L"I. 6 /oi2 traducere din limba engle!ă de Antu!a Genescu A doua 1arte din trilogia FAR'EER O'e s1une că li1sa de s1eran3ă este un instrument literar 1uternic <şi categoric un 5actor de moti/a3ie 1entru a da 1aginile=2 @ar la :obb solu3ia /ine c0inuitor de încet <adesea niciodatăL=2 %ititorii au sim3it asta de la înce1ut dar nu se com1ară cu tortura mentală şi 5i!ică 1e care o /or îndura 1rin oc0ii lui Fit!în Asasinul regalLP 0e Maga!ine o5 Fantas9 d 'cience Fiction . 6 /oi2 traducere din limba engle!ă de 'il/iu Genescu Premiul \$RL@ FA& A'` OPro!a lui '0e1ard aminteşte de esca1adele sumbre ale lui %onrad. dimensiuni ascunse. 1atrule)5antomâ şi alte conce1te din lumea 1uC1)ului sunt re/itali!ate într)o 1ro!ă densă. cu dialoguri şi decoruri eHce13ionale2P 'FRe/u . :obb străluceşte în abili)tatea de a crea 1ersonaje cu 1si0ologie credibilă. coborâri în iad.2'ingura e1roblemăf cu Asasinul regal este că ecli1sea!ă toate celelalte romane 5antas92 Robin :obb a ridicat 5oarte mult ştac0eta2P Asimo/Zs 'cience Fiction Maga!ine OAsasinul regal ne aduce un s5ârşit la 5el de memorabil. mani1ulate şi com)1romise de intrigi 1olitice2P 0e \as0ington Post O"n 5antas9 medie/al cu elemente gotice sumbre2P Locus A'A'I&"L REGAL.O%ălcând 1e urmele lui George RR Martin.

eroul genera3iei . &autilus 1ro1une cititorilor săi toate numele mari ale literaturii 'F d Fantas9. 4ândtoail de jaguan2 Po/estirile 5ac 1arte din ematri3af '0e1ard.OA doua antologie a lui '0e1ard este la 5el de 5ascinantă şi im1re)sionantă ca şi 1rima. eHta!ia sau îngro!i.t sale)P :f 55l%:AEL #A` colec3iaC nautilu= O recutul este accesibil celor doritori să)l de!groa1e2 Pre!entul este e5emer2 &autilus 1ri/eşte însă doar /iitorul. de P0ili1 .en9a) I)au ucis 1e to3i) Eu sunt &umărul Patru) o Eu sunt următorul) REI '"& M$RQI2 E" '"& L _& "MRR " Li PA R " jmigul Patru I1:#5ejr. 5iindcă 'F)ul este cronicarul cel mai acut al angoaselor noastre 5a3ă de societate sau c0iar 5a3ă de noi înşine2 Iar 1entru cei care au ne/oie de cârja realită3ii.2 @icB sau de $rson 'cott %ard. de antologiile Gardner @o!ois. doar atât: dacă într)o 1eşteră eHistă un gru1 de oameni. esen3a 'F) ului mondial2 Ki de mul3i al3i autori 1ublica3i în cele 1este trei sute cinci!eci de titluri ale colec3iei2 @e şa1tes1re!ece ani. răs1lătite cu cele mai re1utate 1remii literare ale genului2 @acă imagina3ia are totuşi grani3e. locuri eHotice şi seducătoare glisări în 5antastic2P Locus L)au 1rins 1e &umărul "nu în Mala9sia Pe &umărul @oi în Anglia2 'i 1e &umărul rei în . care 1oate uimi sau um1le de de!amăgiri. 5i3i siguri că 5iecare /olum le /a îm1inge şi mai de1arteL In curs de a1ari3ie: Art0ur %2 %larBe. de George R2R2 Martin. 678*: A treia odisee . literatura mainstream /a scrie în detalii mişcătoare des1re cei care trăiesc înăuntru2 'F)ul /a scrie des1re cei care încearcă să e/ade!e2P Mi0ai)@an Pa/elescu %olec3ia &autilus este cel mai cunoscut brand din science 5ictionul românesc2 @acă n)a3i au!it de &emira ) &autilus înseamnă că n)a3i au!it de Isaac Asimo/ sau de FranB :erbert. cu 1rotagonişti de!abu!a3i.