Gesamentlike persverklaring deur OVK en GWK

1 Augustus 2013 Embargo: 2 Augustus 2013 om 04:00 Moontlike amalgamasie tussen GWK en OVK Aandeelhouers van OVK (Oos Vrystaat Kaap Beherend Beperk en Oos Vrystaat Kaap Bedryf Beperk) en GWK (Griekwaland Wes Ko!perasie Beperk) is in kennis gestel dat die direksies van die onderskeie maatskappye met onderhandelinge "egin het oor #n moontlike samesmelting van di$ land"ou maatskappye% &ie moontlike samesmelting sal onderhewig wees aan waardasies' noulettendheidsondersoeke' goedkeuring deur die Kompetisiekommisie en finale goedkeuring deur aandeelhouers van die onderskeie maatskappye% #n Amalgamasie van gelykes word onderhandel% &it word aan die onderhandelingstafel voorsien dat die gesamentlike nuwe maatskappy #n nuwe naam sal h(' maar dat die "estaande maatskappye eers vir #n "epaalde tyd afsonderlik onder die nuwe naam "edryf kan word% )inergie* kan egter reeds "enut word n+ voldoening aan die opskortende voorwaardes% &eel van die onderhandeling is ook #n korporatiewe hoofkantoor in Bloemfontein vir senior "estuur% &it word voorsien dat die nuwe maatskappy uit die huidige persele "edryf sal word met sterk' gevestigde streekskantore in ,ady"rand en &ouglas % -GWK en OVK se direksies sien heelwat sinergie* wat ontsluit kan word deur #n amalgamasie van "edrywighede wat #n wye verskeidenheid voordele vir aandeelhouers en ander "elanghe""endes kan mee"ring%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful