(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA

)

(MUKA SURAT HADAPAN)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI / 2013

HBLS3103(Kumpulan 2) KEJURUTERAAN AWA DAN (PAIP) EKANIKAL

NA A N#$ ATRIKULASI

!

KHIRRULNI"A ! %&010&0%'1%% ! 0122%1%))3 ! KHIRRULNI"A

BIN ABDULLAH

! %&010&0%'1%%001

N#$ KAD PEN(NEALAN N#$ TELEF#N E* EL

+( AIL$,#

'istem agihan hendaklah berkesan . bahan pemasangan dan juga kelengkapan perpaipan seperti pili. 'istem agihan hendaklah ekonomi dari segi reka bentuk. - . Kita telah pun mempelajari tentang sistem bekalan air di rumah. Air bersih yang anda perolehi daripada sumber bekalan pihak berkuasa atau melalui sistem bekalan air awam seharusnya mempunyai kualiti dan kuantiti yang dijamin. Oleh sebab hampir 70% kandungan badan kita terdiri daripada elemen cecair. bahan penyambungan. susun atur danpembinaan. Apakah kriteria utama yang perlu dipenuhi oleh pihak pembekal air supaya air bersih yang diterima oleh pengguna mencapai piawai yang ditetapkan. "alau apa pun jenis sistem yang digunakan. Agihan air boleh dilakukan dengan kaedah ( A. Agihan Air 'elepas melepasi proses olahan.iii. ahan yang digunakan untuk paip agihan hendaklah tahan lasak dan tidakmendatangkan kesan buruk jangka panjangkepadpengguna *.apat membekalkan air bersih yang mencukupi ii. maka sudah pasti air dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. %am +. tangki simbah dan perangkap. pasti akan membuatkan sistem bekalan air di dalam rumah lebih sempurna. %emasangan dan percantuman yang tepat serta penggunaan kelengkapan yang sesuai. agi tujuan kegunaan domestik. pasti akan memerlukan beberapa bahan perpaipan. %am dan takungan +iri umum yang ada pada sistem agihan air adalah (i. air yang disimpan di dalam tangki simpanandiagihkan melalui sistem agihan. 'istem perpaipan mampu membekalkan air secara berterusan denganpenyenggaraan yang minimum . tangki simpanan air.i*. air bersih yang berkualiti perlu menepati piawaian minima yang diperakui oleh World Health r!a"#$at#o" !"#O$.<HBLS3103> PUSAT PE BELAJARAN ! #U PETALIN( JA-A Pendahuluan Keperluan terhadap bekalan air bersih bagi setiap hidupan sememangnya tidak dapat dinafikan. tidak ada kebocoran dan tiada masalah&masalah lain yang boleh mengganggu bekalan air ke dalam rumah. . )ra*iti .

idak menggunakan pam.i*. 'istem ini memerluka nkawalan dan khidmatsenggaraan yangkerap bagi memastikanbekalan air sentiasaberada pada tahapoptimum .maka ia dari segipenggunaan elektrik danpenyenggaraan pam oleh membekalkan airke kawasan yang lebih tinggi kekurangan /ika kawasan bekalan terletak terlalu rendah berbanding loji rawatan air.ekanan di dalam paipakan menjadi tinggipada masa permintaan!waktu malam$ danakan menyebabkankerosakan paip .akungan !)abunga n$ 'ebahagian air dipamke kawasan agihandan sebahagiannyake tangkiperkhidmatan yangdiletakkan di kawasanyang lebih tinggi darikawasan bekalan. %am yangberoperasi pada kadaryang tetap akanmenghasilkan kecekapanyang tinggi serta kurangkos penyenggaraan.iada kekurangan yangketara menjimatkan kos operasi tekanan di dalam paip menjadi telalu %am 'istem ini digunakan apabila kawasan bekalan berada samaaras tangki atau lebih tinggi dari aras tangki simpanan.ii. tinggi dan mudah merosakkan paip dan sistem agihan i.Kerosak 0 .<HBLS3103> Kaedah )ra*iti ciri 'istem ini digunakana pa bila loji rawatanair terletak pada aras yang lebih tinggi. Kelebihan .Air dipamkan terus kekawasan agihan %am dan . .Air yang disimpan ditangki perkhidmatanakan diagihkansemasa 'angat ekonomik keranaproses pengepamanberoperasi pada kadaryang tetap. Kos operasi tinggiuntuk penyenggaraanpam dan sistem agihan .iii. ekalan air akanterputus apabilabekalan elektrikterputus .

airdisimpan di dalamtangki perkhidmatanuntuk diagihkan padawaktu puncakkeesokan harinya an pada paip dansistem agihan juga dapatdikurangkan. %ada masapermintaan rendah!waktu malam$. Gambarajah kaedah agihan air Kaedah Graviti 1 .<HBLS3103> perkhidmatanakan diagihkansemasa permintaantinggi pada waktupuncak.

<HBLS3103> Kaedah Pam Kaedah pam dan takungan (kaedah gabungan) 2 .

Sistem paip air dalaman ekalan ke bangunan berbilang tingkat 3. %emasangan miter pukal 0. iasanya tekanan dalam paip awam tidak mencukupi untuk sampai ke tangki simpanan oleh itu $#$te% pam diperlukan.<HBLS3103> Sistem paip air dalaman bagi rumah berbilang tingkat. agi unit kediaman miter indi*idu diperlukan agi bangunan yang melebihi 30 tingkat atau 00 meter tangki pecah tekanan atau injap mengurang tekanan dipasang 4 . 1. -.

<HBLS3103> Negative Suction head 3. dan injab sekat hala 7 . 'istem paip yang mengunakan foot *al*e -. 'istem ini memerlukan injap sluis. pam.

pam. 'istem ini memerlukan injap sluis. dan injab sekat hala 5 .<HBLS3103> Positive Suction head 3. 'istem paip yang tidak mengunakan foot *al*e -.

angki pecah tekana atau injap mengurangkan tekana diperlukan bagi mengelakkan pepasangan mengalami kerosakan akibat tekanan tinggi -. pam.alam sistem ini terdapat paip awam. 3. . injap sehala hala. 8 . 6eter indi*idu di setiap tingkat 0.<HBLS3103> Sistem paip bagi bangunan melebihi 1 tingkat. % A hanya baca meter puka7 dan selenggara sehingga ke meter pukal sahaja 1. miter air pukal. tangki nsedutan . .

kaedah grid. 'emua unit perlu mempunyai tangki indi*idu untuk pengunaan sendiri.<HBLS3103> Sistem paip bagi bangunan ! tingkat ke ba"ah 3. 'emua meter indi*idu diletekkan di tingkat bawah. %enggunaan tangki simpanan air adalah meluas dan pelbagai jenis dan sai: berada di pasaran.erdapat tiga kaedah penghantaran bekalan air bersih iaitu sistem gra*iti.. ilangan penghuni sesebuah rumah kediaman atau bilangan pepasangan atau lekapan di mana air akan dibekalkan mempengaruhi jumlah isipadu air atau kapasiti tangki simpanan air yang perlu 30 . %enutup . sistem berpam dan gabungan sistem bergra*iti dan berpam. 9mpat kaedah pengagihan bekalan air yang la:im digunakan adalah kaedah hujung mati. agi tekanan yang boleh mencapai kearas tinggi bangunan tanpa sistem pam. %enyambungan paip bekalan air utama kepada paip agihan pengguna atau paip perkhidmatan dilakukan atas permintaan pengguna sendiri dan selepas syarat&syarat yang dikenakan dipatuhi. Pam tidak diperlukan. -. 1. kaedah gelang dan kaedah jejarian. ekalan air secara terus membekalkan air bersih ke setiap peralatan kebersihan di rumah secara terus tanpa melalui tangki simpanan7 sementara keperluan tangki air sejuk hanya wujud sekiranya perlu membekalkan air kepada silinder air panas. 0. 'esuai untuk sistem gra*iti sahaja 2. miter indi*idu boleh diletakkan di luar.

%erangkap berfungsi untuk memerangkap sisa kotoran..6.$.erdapat tiga jenis tangki simbah( tangki simbah aras tinggi.0 Be-ala" a#r $e/(-. $al#ra" da" . !3857$. kebocoran . . /asni. <. !3888$. 'emenanjung.angki simbah digunakan untuk menyimpan air dan kemudiannya menyimbah keluar melalui paip simbah bagi membersihkan mangkuk tandas. /ohor ahru( %enerbit ?. #all <.e%a$a"!a" . "ellington( )% ook. . ..<HBLS3103> dipasang. paip klorida poli*inil (PV&) dan paip polietilena (PE).T#"!-ata" 5 da" 60 K(r#-(l(% *er$e. @orha:i:i.ad( $e-olah %e"e"!ah. 33 . !-nd ed. ahan perpaipan adalah bahan utama dalam sistem bekalan air di dalam rumah untuk mengalirkan air dari punca bekalan. !3854$. A.a". Te-"olo!# .a#. Kuala >umpur( . . !-001$.a#.$.ewan ahasa dan %ustaka.er. Be-ala" a#r da" $#$te% . !-nd ed. = #oward +. tangki simbah aras rendah dan tangki simbah automatik. I"trod()t#o" to *(#ld#"! $er+#)e$.angki simpanan air digunakan untuk menerima dan menyimpan air dari paip perkhidmatan dan seterusnya mengagihkan ke kelengkapan paip yang lain melalui paip agihan.a#. !3884$. >ondon( 6ac6illan %ress >td. %ili berfungsi untuk mengawal pengaliran dan penggunaan air melalui hujung batang paip. = 'hairul. %usat >atihan /K.erdapat dua jenis pili iaitu pili bebibir dan pili bertiang. ahan pemasangan !pepasang$ digunakan untuk menyambung antara batang paip ahan penyambungan seperti pita dengan paip yang lain atau dengan kelengkapan paip.ujukan +urd 9. !3880$.oyle. PT'E dan simen pelarut digunakan untuk mengukuhkan sambungan serta mengelakkan #all <. do%e$t#. Ker/a .e%*er$#ha".iga jenis bahan perpaipan yang digunakan secara meluas adalah paip besi bergal*ani (GI). menyekat serangga dan menghalang bau busuk masuk ke dalam rumah. Kuala >umpur( . Ken .a#.. Pl(%*#"! a"d !a$1#tt#"! (+ol(%e 2 3 4). Ker/a .ewan ahasa dan %ustaka.

echnical %ublishers Bnc.ipka.<HBLS3103> . Bllinois( American . 3- .A. Pl(%*#"!0 I"$tallat#o" a"d de$#!".$. !-nd ed. >. !3857$.

an p/5:a7aan 41 6u8un. 417/7ap:an 3l/6 Fa:ul71 .an< 5u8u:an/5/>/5/n21 4alam mu:a 2u5a7 APENDIKS$ 30 .1:u7 2u2unan KRITERIA PENILAIAN (ASSESS ENT .a2an an4a m/n.an m/n0al1n 23alan 4an a5a6an 7u./5a21n.:au .a512 1$'$  Tun8u::an .1 7u. 9a8a5$  S/na5a1:an 2/?a5a .. 7u.a2an an4a$  Ja4ual 4an .1lan.RITERIA) 2/p/571 7/57un8u: 4alam RUBRIK$ J1:a RUBRIK TIDAK 41.an m/n.una:an 2a1= >3n 12 T1m/2 N/9 R3man 4an lan.a2an an4a 6/n4a:la6 an7a5a 2'00 61n../:al:an< 1:u7 a5a6an/./5:/naan$  Tu.<HBLS3103> A#A$AN  Jan.a2an :u52u2 .a5 5a8a6 81:a a4a< 6/n4a:la6 m/nun8u::an 7a8u: 0an.a 3000 pa7a6 p/5:a7aan TIDAK 7/5ma2u: 5u8u:an$  Ta1p:an 8a9apan an4a 4/n.a.am.a512pan4uan 0an.a2an 4alam 8a9apan an4a$  S/41a:an 8a9apan 7u.

!tahun$. . %enerbitan 31 .<HBLS3103> AP%N&'KS #()(KAN * REFERENSI @ama %engarang.ajuk uku.

Related Interests