RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tajuk Topik Hasil Pembelajaran Masa EM

Wang Wang Hingga RM 100 000 Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000 60 minit eusahawanan! kreati"

A. Objektif Pembelajaran Pada akhir sesi ini! murid dapat #

Memahami dan menggunakan istilah $ang berkaitan dengan wang
B. Pendekatan 1% Mudah ke susah &% onkrit ke abstrak C. Kaedah 1% 'imulasi! Praktik! Permainan D. Kemahiran Berfikir 1% Men$elesaikan masalah! membanding be(a! E. Bahan Pembelajaran 1% Pembentangan &% Pen$ediaan persediaan mengajar dan instrumen penilaian Alatan 1% atalog! contoh wang permainan! sampul surat! lembaran kerja Penilaian 1% )nteraksi secara lisan &% erja kumpulan *% Perbincangan hasil kerja Reflek i

F. G.

H.

pakah $ang kamu lihatb+ .Fa a Per ediaan Cadan!an Akti"iti 1% Murid ditunjukkan sekeping gambar peti sejuk beserta dengan harga Cadan!an K#m$nika i 1% 0uru menunjukkan gambar peti sejuk% &% Murid menjawab secara rawak *% Murid di minta memilih wang $ang sesuai dengan harga $ang di tunjukkan RM 6299 a+ .uba kamu teka berapakah harga peti sejuk inic+ /0uru mempamerkan harga sebenar+ murid men$ebut harga sebenar d+ 'eorang murid di minta tampil kehadapan mengambil wang contoh untuk menunjukkan harga sebenar Ima!ina i 1% Murid dibahagikan dalam bentuk kumpulan &% 'etiap kumpulan diberikan set contoh wang dan sekeping katalog 1% 0uru menerangkan akti1iti $ang perlu dijalankan di dalam kumpulan &% 0uru memberikan wang contoh bernilai RM &0 000 dan sekeping katalog .

Fa a Cadan!an Akti"iti *% Murid berbincang di dalam kumpulan 2% Murid akan memilih barangan $ang sesuai dengan jumlah wang $ang mereka ada 3% Murid melengkapkan jadual $ang diberikan BARANGAN HARGA SEUNIT Cadan!an K#m$nika i *% 0uru meminta murid berbincang di dalam kumpulan dan memilih item $ang sesuai dengan jumlah wang $ang diberikan Perkemban!an 1% 0uru men$ediakan wang kertas mainan bernilai RM100! RM 30! RM10! RM 3! RM 1 dan wang s$iling% &% 0uru menulis satu nilai wang $ang tidak melebihi RM 100 000% *% 0uru meminta murid memilih wang kertas dan wang s$iling $ang mewakili nilai wang tersebut dan menulis dalam perkataan% 2% 0uru meminta murid lain men$ebut nilai wang tersebut secara lisan% RM36 230%73 30 sen &0 se n 10 se n 1% 5erapakah nilai wang $ang diwakili.kti1iti diulangi beberapa kali untuk nilai wang $ang berlainan% 6% Menjalankan akti1iti menulis nilai wang% .'ila tulis nilai wang $ang diwakili% &% 'ila sebut nilai wang $ang diwakili% RM10 0 RM10 0 RM1 000 4 3% .

&< 'E.ontoh# RM *8 763%70 wang kuantit i RM100 RM30 RM&0 RM10 RM3 RM1 30 'E. 10 'E.ontoh# a+ RM &6 *66%60 4 b+ RM 802*8%73 4 c+ Tujuh puluh enam ribu dua ratus lima belas ringgit dua puluh sen 4 Cadan!an K#m$nika i %indakan 1% 0uru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan% &% 'etiap kumpulan diberikan * sampul $ang mengandungi nilai wang $ang berbe(a% hijau hijau kunin kunin g g *% 0uru meminta murid membuka sampul mengikut warna $ang disebutkan oleh guru% . mera mera h h 1% Murid:murid sila membuka sampul surat% &% Murid:murid sila tulis nilai wang $ang terdapat dalam sampul% *% Murid diminta membuat pembentangan% 2% Murid:murid sila banding hasil dapatan kumpulan lain dan bincangkan% Tulis dalam perkataan# 9999999999999999999999999999 2% 0uru meminta murid tulis nilai wang $ang diwakili dalam perkataan% 3% 0uru meminta setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan% 6% 0uru merangsang murid membandingkan hasil dapatan dan membuat perbincangan atas hasil dapatan mereka% .Fa a Cadan!an Akti"iti .

Fa a Pentaf iran Nilai dan &ika' Cadan!an Akti"iti Cadan!an K#m$nika i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful