TARIFE NAKNADA ZA USLUGE PO POSLOVIMA SA STANOVNIŠTVOM

Broj tarifnog sta a I 1. 2. 3. ". I&nos Vrsta !os"a # $s"$g% EFEKTIVNE VALUTE # DEVIZE Kupovina i prodaja EUR, efektive Kupovina i prodaja USD efektive Kupovina i prodaja o ta!e va!ute efektive #o!a$anje efektivno$ trano$ nov%a &a i p!atu u dru$oj va!uti 'konver&ija( )EUR u o ta!e va!ute ) o ta!e va!ute u EUR Kupovina EUR)a,USD i +,- radi oro.avanja na rok od " mje e%a i vi/e 'po &a0tjevu k!ijenta Kupovina EUR)a i& red tva odo1reno$ kredita, po &a0tjevu k!ijenta 3amjena o/te4eni0 nov.ani%a efektivno$ trano$ nov%a od i&no a koji e &amjenjuje #o!a$anje ) otkup meta!no$ trano$ nov%a 'EUR( II (EKOVI' KREDITNA PISMA' NOV(ANE I DRUGE )ARTI*E OD VRI*EDNOSTI 6 p!a4uju e odma0 .ekovi7 #reu&eti i i&dati od ino)1anaka do i&no a1*0 EUR)a vu.eni na 6K8 DD 3eni%a na o novu pen&ija ' provjereni .ekovi i pen&ioneri( #reu&eti .ekovi i kreditna pi ma i&data od ino)1anaka preko i&no a 1*0 EUR)a , kao i .ekovi i&dati na ime, neovi no od vi ine i&no a .eka, /a!ju e na inka o i i p!a4uju po i&vr/enoj nap!ati 6&davanje .ekova 8anke &a putovanje u ino tran tvo III 1. 2. 3. ". IV DOZNAKE #!a4anje u ino tran tvo &a $ra:ane koji po!o;e efektivni 1train nova% na ra.un 8anke #!a4anje u ino tran tvo &a !ije.enje fi&i.ki0 !i%a a ra.una u 8an%i <1rada do&naka, renti, pen&ija i dru$i0 naknada i& ino tran tva direktno i preko 1anaka u &em!ji u va!uti koju je k!ijent do1io 6 p!ata do&naka, renti,pen&ija i dru$i0 naknada u dru$oj va!uti uko!iko 8anka ne ra po!a;e do&na.enom va!utom ŠTEDNI ULOZI U DEVIZAMA 1% min 10 KM 1e& naknade 1,*0% min. 3,00 KM ma9 300,00 KM 1e& naknade 0,70% min. 1,00 KM 2,00% min. 1,00 KM 3,00 % min. 1,00 KM 1,*0% 2,00% 1e& naknade 1e& naknade 10 % min. 3,00 KM 12%

*. 2. 7. 5.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3.

3% min 20,00 KM 2% min *,00 KM ma9 300,00 KM "% min 20,00 KM ma9 300,00 KM 3% min 20,00 KM 1% min 20,00 KM

)&a teku4u $odinu )&a pret0odne $odine #rijevremeni ra kid oro.00KM po rje/enju #o tarifi p!atno$ prometa 1. >.00 KM *.una <1rada i i p!ata red tava na ime dona%ije &a !ije.00 KM #o tarifnom tavu A6B1 *.enje u &em!ji i ino tran tvu #ovrat red tava na &a0tjev up!atio%a umanjen &a naknadu o1rade i naknadu p!atno$ prometa 6 p!ata efektive a devi&ne knji. 12. 2. 12.00 KM 10. 7. *.00 KM 5. 3.otpremnine( <1rada pri!iva po po !ovima depo&itara u prometu vrijedno ni0 papira 6&vr/enje rje/enja o na!ije:ivanju #ovrat red tavana &a0tjev up!atio%a umanjen &a naknadu o1rade i naknadu p!atno$ prometa 1e& naknade 1e& naknade 1e& naknade 0. 2. rednjo1o an ko$ i arajev ko$ kantona koje e i p!a4u na /a!teru 8anke <1rada i i p!ata vi0 o ta!i0 primanja koji nemaju karakter redovni0@ primanja @' redovna primanja7p!a4e. *. >.1.00 KM *.00 KM 10.00 KM 30.i%e u& konver&iju kada 8anka ne ra po!a. 5. prevo& na po ao.una 6 p!ata a ra. 11. ŠTEDNI ULOZI U KM <tvaranje ra.avni0 or$ana i u tanova 3E)D< .i%e po od!u%i 8anke ?eo novana rek!ama%ija 6&davanje !on$/tojer potvrda 6&davanje dru$i0 potvrda <1avije t o neaktivnom ra.eno$ depo&ita 3amjena i&$u1!jene i o/te4ene devi&ne knji. 1*.unu #reno V a!da na neaktivni ra.20% min 1.ki0 i %ivi!ni0 inva!idnina <1rada i i p!ata red tava up!a4eni0 &a tipendije i dru$i0 dota%ija i& red tava dr. 10.top!i o1rok. 2.una 6 p!ata a ra.00 KM 1e& naknade 0. 2. ".20% min 1.00 KM 8e& naknade 20. 13. re$re .enje u &em!ji i ino tran tvu <1rada i i p!ata pen&ija. 3.00 KM po rje/enju *. 7.i%e na &a0tjev tranke Sa!diranje devi&ne knji. 1ora.00 KM 1*. <tvaranje ra.i%e Sa!diranje devi&ne knji. .una <1rada i i p!ata red tava na ime dona%ije &a !ije. ".00 KM *.00 KM 3. 1".00 KM ma9 100.un 1e& naknade 1e& nakande 1e& naknade #o tarifi p!atno$ prometa 1e& naknade *.e va!utom u kojoj e vodi devi&ni u!o$ 6&vr/enje rje/enja o na !ije:ivanju =i tanje karti%e na &a0tjev k!ijenta.

1. >.una 6 p!ata a ra. <1rada up!a4eni0 pen&ija. 2.00 KM *.00 KM 30.2. 12.00 KM ma9 100.1.00 KM *.00 KM 8e& naknade 20.2.*0 KM 2.avni0 or$ana u tanova 3E)D< .00 KM 2. 1*. 1" 1". 11.une u dru$e 1anke do *00 KM *00 KM i do 10. >.ki0.00 KM 1e& nakanade 1e& naknade 0. *.20% min 1.2.1.i%e po od!u%i 8anke ?eo novana rek!ama%ija =i tanje karti%e na &a0tjev k!ijenta7 &a teku4u $odinu &a pret0odne $odine #rijevremeni ra kid oro.00 KM *.00 KM 10.enje u &em!ji i ino. >.00 KM TRANSAK+I*SKI RA(UNI <tvaranje ra.000 KM na!o&i a o&nakom 0itno 3amjena i&$u1!jene i o/te4ene knji.". 12.eno$ depo&ita 6&davanje potvrda <1avije t o neaktivnom ra.00 KM 10.redovna primanja7p!a4e.00 KM 2. re$re .3.2% min 1.2.2.>. 2.00 KM <1rada vi0 o ta!i0 up!ata koji nemaju karakter redovni0 primanja@ @ . >.1.2.20 KM 1.2. 15. %ivi!ni0 inva!idnina i naknada &a %ivi!ne . 10.unu #reno a!da na neaktivni ra.50 KM 1.00 KM *.una <1rada up!a4eni0 red tva na ime dona%ije &a !ije. 1". >.1.000 KM i preko 10.i%e Sa!diranje knji. >. VI 1. 17.i%e &a &a0tjev tranke Sa!diranje knji. 3. >.00 KM 3.un 0. ". prevo& na po ao. 1ora.top!i o1rok.000 KM 10. 13.1a &a &apo/!javanje po u$ovoru( <1rada 6 i p!ata up!a4eni0 red tava &a tipendije i dru$i0 dota%ija i& red tava dr. otpremnine( .rtve rata <1rada up!a4eni0 naknada &a demo1i!i ane 1or%e i naknada &a ne&apo !ene 'naknadu up!a4uje S!u. 7. >.1. <1rada i preno po &a0tjevu k!ijenta)1e&$otovin ko p!a4anje7 Unutar 8anke7 do *00 KM *00 KM i preko na ra.2. rednjo1o an ko$ i arajev ko$ kantona koje e i p!a4uju na /a!teru 8anke 1e& naknade 1e& naknade 1e& naknade 0.

11.2. 11.20 KM na ra.1.3.1. 11.1.00 KM *.000 KM i preko 10.una Ca/enje ra.un 1. 12.enjima po teku4im ra.00 KM 2. 15. 20.unu #reno a!da a neaktivno$ ra. 12.00 KM 1.1. 1>.50 % min 2*.2. 1*. 12. 1". <1rada red tava up!a4eni0 i& odo1reno$ kredita u 8an%i 1e& naknade #o tarifi p!atno$ prometa 0. 12.una na i&dvojeni ra. 12.00 KM 3.2.una Do tava i&voda7 &a k!ijente koji primaju p!a4u preko teku4e$ ra. 1*.1.000 KM na!o&i a o&nakom 0itno 6&vr/enje rje/enja o na !je:ivanju <pomena po nedo&vo!jenim prekora. 12.2. 1.2.00 % min "0. 10.une u dru$e 1anke do *00 KM *00 KM i do 10.1.00 KM 10.una 6&davanje potvrda <1avije t o neaktivnom ra.5.2.00 KM *.*0 KM 0.1.00 KM 10.".00 KM po rje/enju 2. 1.2.00 KM 2. 13. 12. 12.00 KM 20.00 KM 1e& naknade .00 KM *. KREDITNI POSLOVI <1rada &a0tjeva7 &a kredit &a kredit pen&ionerima &a repro$ram i re trukturiranje kredita u k!adu a <d!ukom -8D o 2. 12.*0 KM #ovrat red tava na &a0tjev up!atio%a umanjen &a naknadu o1rade Ao:enje ra. 1.unima =i tanje karti%e na &a0tjev k!ijenta7 &a teku4u $odinu &a pret0odne $odine Ca/enje teku4e$ ra. na o novu pi meno$ &a0tjeva <1rada i preno po &a0tjevu k!ijenta)1e&$otovin ko p!a4anje unutar 1anke7 do *00 KM *00 KM i preko *00 KM 1.50 KM 1.00 KM ?eo novana rek!ama%ija VIII 1.3.00 KM 8e& naknade *.2. 21.2.una &a o ta!e k!ijente .*0 KM 1. >.*0 KM 2. 17.1. 1*. 12.000 KM 10.2.

1. >.e kupovina ro1aBu !u$a na #<S termina!u van 1am%ard mre.e u &em!ji kupovina ro1aBu !u$a na #<S termina!u van &em!je isa 1arti4% . 7. 1.*0 % min. isa %"%4tron5 1e& naknade *.enje karti%e reprint o novne i!i dodatne karti%e 'o/te4ene karti%e( reprint pina 'i&$u1!jen i!i &a1orav!jen pin( i&davanje nove karti%e i #6?)a 'i&$u1!jene 6 1!okirana karti%a )i ta partija nova karti%a( 1!okada karti%e ' i&$u1!jena.*0 KM mje e. 2.00 KM 20.00 KM 10. ukradena ( de1!okada karti%e na pi meni &a0tjev k!ijenta kupovina ro1aBu !u$a na #<S termina!u unutar 1am%ard mre.!anarina i&davanje dodatne karti%e produ.e kredit u 1an%i =i tanje karti%e kredita Ao:enje kreditne partije <vjera potpi a na a$!a no t &a 1ri anje &a!o.00 KM 10.00 KM *.1.00 KM 1e& naknade 1e& naknade 1e& naknade u& konver&iju 2% . *.10.7.*.00 KM 8e& naknade *.00 KM % naknade jednak % koji je va.". 10. 1.3. 12.kim i pravni0 !i%a u 1ankama &a ak%ij ke kredite i kredite &a %i!jane $rupe k!ijenta &a !imit po tran ak%ij kom ra.5. dje!imi.*. 1.1. 2.>. privremenim mjerama &a repro$ram kreditni0 o1ave&a fi&i.no i!i u %je!o ti. 1.io pri o1radi kredita i o1ra.no$ prava na nekretnine I. 6 p!ata kredita u EUR ima po &a0tjevu k!ijenta <pomene &a neuredno i&mirivanje o1ave&e po kreditima #otvrde ?eo novana rek!ama%ija =i tanje +RK po &a0tjevu =i tanje +RK po &a0tjevu koji podi./ 1.00 KM 20. 1.no Stvarni tro/kovi notara min 10. 2. 1.2.00 KM *. ".12. 1.00 KM 1e& naknade *. po &a0tjevu k!ijenta po od!u%i 0.00 KM 3. 1.00 KM *.". 1.2.00 KM 0. 1.00 KM 10.unava e na vra4eni i&no 1e& naknade 2. 1.unu #rijevremeno vra4anje kredita. 5.11. KARTI(ARSKO POSLOVAN*E Karti0ars1o !os"o anj% &a 2%3itn% i&davanje o novne karti%e $odi/nja .

>. 2.00 KM 10.00 KM 2.12. 1.17. i&$u1!jena karti%a kupovina ro1aBu !u$a na #<S termina!u unutar 1am%ard mre.* % min 10.*.00 KM 1*.ni0 podataka u& i&radu karti%e opomene potvrde &atvaranje ra.00 KM 2*.*% min 7.e kupovina ro1aBu !u$a na #<S termina!u van 1am%ard mre.e podi&anje $otovine na #<SBDEM van 1am%ard mre.una i !anje i&voda i&mjena mati.00% tro/. 2.2. 2.12.1.* % u& konver&iju 2% min 10 KM 2.00 KM 2. 1.*0 KM 2. 2.17.1>.1*.1".13.no 1*.konver&ije 2.!anarina i&davanje dodatne karti%e produ.*0 % min 10.e u &em!ji kupovina ro1aBu !u$a na #<S termina!u van &em!je podi&anje $otovine na #<SBDEM 8anke podi&anje $otovine na #<SBDEM unutar 1am%ard mre.1".15.21 Karti0ars1o !os"o anj% &a 1r%2itn% i&davanje o novne karti%e $odi/nja .*% min *. i&mjena mati.00 KM 1e& naknade 1e& naknade 1e& naknade F 2.e podi&anje $otovine na #<SBDEM van 1am%ard mre. isa 4"assi45 2*.00 KM mje e.00 % tro/.00 KM 2. 2.5.00 KM 30.00 KM 1*.00 KM F 2. 2.00 KM reprint o novne i!i dodatne karti%e 'o/te4ene karti%e( reprint pina 'i&$u1!jen i!i &a1orav!jen pin( i&davanje nove karti%e i #6?)a 'i&$u1!jena i 1!okirana karti%a )i ta partija nova karti%a( 1!okada karti%e de1!okada karti%e na pi meni &a0tjev k!ijenta.una po &a0tjevu k!ijenta van &em!je .".konver&ije 10.00 KM 3*. 2.7.1*. 2. 1.00 KM 10. 2.e u &em!ji podi&anje $otovine na #<SBDEM vo:enje ra. 2.3.10. 2. 2. 2.11. podi&anje $otovine na #<SBDEM 8anke podi&anje $otovine na #<SBDEM unutar 1am%ard mre. 2.enje karti%e isa 1arti4% .00 KM 1e& naknade 10.00 KM 2.13.e u &em!ji podi&anje $otovine na #<SBDEM van &em!je 1e& naknade 2% min *. 2. 2. 2.2/ 2.00 KM *.ni0 podataka u& i&radu karti%e 6/ 2.20.1/ 2. 2.* % min 10 KM 2.12.00 KM 1.

0 % min 10. 3.2.!anarina &a o novnu karti%u i&davanje dodatne karti%e $odi/nja .2.13. neo novana rak!ama%ija GOTOVINSKE UPLATE GRA9ANA $otovin ke up!ate $ra:ana na ra.22.2.2*. 2.12.23. 3.enje karti%e isa 1arti4% 1e& naknade 20. &atvaranje ra. 3. 3. Karti0ars1o !os"o anj% &a B$sin%ss %"%4tron i&davanje o novne karti%e $odi/nja . 3. naknade i kamate) 8/ 3.2". 1. 3.00 KM 10.3. 2.7.00 KM 1e& naknade 1e& naknade u& konver&iju 2% 1.1".00 KM reprint o novne i!i dodatne karti%e 'o/te4ene karti%e( reprint pina 'i&$u1!jen i!i &a1orav!jen pin( &amjena karti%e i #6?)a 'i&$u1!jene i 1!okirana karti%a )i ta partija nova karti%a( 1!okada karti%e ' i&$u1!jena.00 KM 20. 3. 3.0 % min 10 KM F 2.00 KM pove4anje !imita &atvaranje ra.una po od!u%i 8anke neo novana rak!ama%ija Cotovin ka up!ata na kreditnu karti%u 8e& naknade 20.une7 .00 KM 1e& naknade 20.!anarina &a dodatnu karti%u produ.00 KM *0.12. 3. ukradena ( de1!okada karti%e na pi meni &a0tjev k!ijenta vo:enje ra.00 KM *.27 2. 3.00 KM 1e& nakande 1% od i&no a pove4anja !imita min 10.konver&ije( 20. 3.00 KM 1e& naknade 10.0 % min * KM 2.una po &a0tjevu k!ijenta &atvaranje ra.17.00 KM 2. 3. 3.10.5. 2.una po od!u%i 8anke ka&nena naknada &a up!atu po !ije u$ovoreno$ roka minima!no$ i&no a 'min " 7 od i kori/teno$ i&no a uve4ano &a provi&ije. 3.00 KM 8e& naknade 10.>.22 2.11.00 KM 20.1*.una kupovina ro1aBu !u$a na #<S termina!u kupovina ro1aBu !u$a na #<S termina!u van &em!je podi&anje $otovine na #<SBDEM 8anke podi&anje $otovine na #<SBDEM dru$i0 1anaka u &em!ji podi&anje $otovine na #<SBDEM van &em!je 3.1. 3.*.00 % 'tro/.25.00 KM 1*. 2.".

1.je 3eni%e 'A6KGCR6HD?HEGEE=E+D8E=GD=8DGDMS i D)E=6?C( 0.2.ki0 !i%a i&u&ev &a po !ovne jedini%e &a koje je done/ena po e1na od!uka Uprave 8anke -I 1. 3.000 KM na!o&i a o&nakom 0itno up!ata komuna!ija'u$ovorena nap!ata naknade od i&davao%a ra.* 1.00 KM 50.1. 2.50 KM po tarifama i& ta.20 KM 1.una u& nap!atu od fi&i. 1.*0 KM 2.".1.000 KM i preko 10.00 KM +ijena &a 2 mje e%i 20. 8r.1.000 KM ipreko 10.3.1 30.2.7/ unutar 8anke do *00 KM *00KM i preko *00 KM na ra.une u dru$e 1anke do *00 KM *00 6 do10.".ke 1.20 KM 1.2.".00 KM 2. 1.000 KM na!o&i a o&nakom 0itno POSLOVI SEFOVA Kori/tenje efova Ae!i. 1.1.2.1 1.00 KM 8r.50 KM 1. i 1.2.00 KM 120. 1. 3.2. 1. Up!ata redovni0 ra.3.un i to$ k!ijenta i&u&ev up!ate na kreditne karti%e do *00 KM *00 KM 6 preko *00 #!a4anje na ra.ki0 !i%a( Up!ata komuna!ija &a podru.ina efa +ijena &a 3 mje e%a 8r.00 KM 120.00 KM B%& na1na2% 0. 3.00 KM 2.00 KM 8r. 1.00 KM +ijena &a 12 mje e%i 100.000 KM 10.*0 KM 2.1.una na ra.2. 1.00 KM 100.3 *0.une u dru$e 1anke do *00 KM *00 KM i do 10. 1. 3.une unutar 1anke Sa ra.1 2. 3. 2.00 KM 1"0. 2. Red.00 KM ".00 KM 3." 20.una( up!ata komuna!ija 'u$ovorena naknada a i&davao%em ra. 1. TRA*NI NALOG <tvaranje trajno$ na!o$a 3a p!a4anje unutar 8anke 3a p!a4anje u dru$e 1anke #!a4anje na ra.3.2. 1. 2.nu ener$iju up!ata &a re$i tra%iju motorni0 vo&i!a fi&i.*0 KM 0.00 KM 2.00 KM 1e& naknade po u$ovoru 0.1.00 KM 2.000 KM 10.2.2. 3. 1. -II 1.00 KM 2.00 KM 120.1r.2.1. 1.1.2 "0.una &a e!ektri.2.50 KM 1.00 KM .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful