Godina XVII Ponedjeljak, 28. oktobra/listopada 2013.

godine

Broj/Број

83 

Година XVII Понедјељак, 28. октобра 2013. годинe ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 srpski jezik

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 1086
Na osnovu člana 51. tačka 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 55. Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13 i 32/13), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 40. redovnoj sjednici održanoj 14. oktobra 2013. godine, donijelo

broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), i članka 55. Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13 i 32/13), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 40. redovitoj sjednici održanoj 14. listopada 2013. godine, donijelo O RAZRJEŠENJU SA DUŽNOSTI TAJNIKA ZA ORGANIZACIJSKE I FINANCIJSKE POSLOVE PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE I. Mirza Holjan razrješava se sa dužnosti tajnika za organizacijske i financijske poslove Predsjedništva Bosne i Hercegovine", radi prelaska na novu dužnost. II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenome glasniku BiH. Broj 01-50-1-3050-28/13 Predsjedatelj 14. listopada 2013. godine Željko Komšić, v. r. Sarajevo На основу члана 51. тачка 2. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12) и члана 55. Пословника о раду Предсједништва Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ, број 10/13 и 32/13), Предсједништво Босне и Херцеговине је, на 40. редовној сједници одржаној 14. октобра 2013. године, донијело

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU SA DUŽNOSTI SEKRETARA ZA ORGANIZACIONE I FINANSIJSKE POSLOVE PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE I. Mirza Holjan razrješava se sa dužnosti sekretara za organizacione i finansijske poslove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, radi prelaska na novu dužnost. II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-1-3050-28/13 14. oktobra 2013. godine Sarajevo Predsjedavajući Željko Komšić, s. r.

ODLUKU

Na temelju članka 51. točka 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",

Broj 83 - Strana 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

О РАЗРЈЕШЕЊУ СА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ I Мирза Хољан разрјешава се са дужности секретара за организационе и финансијске послове Предсједништва Босне и Херцеговине, ради преласка на нову дужност. II Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-1-3050-28/13 14. октобра 2013. године Сарајево Предсједавајући Жељко Комшић, с. р.

ОДЛУКУ

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-1-3050-29/13 Predsjedatelj 14. listopada 2013. godine Željko Komšić, v. r. Sarajevo На основу члана 51. тачка 2. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12) и члана 55. Пословника о раду Предсједништва Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 10/13 и 32/13), Предсједништво Босне и Херцеговине је, на 40. редовној сједници одржаној 14. октобра 2013. године, донијело О РАЗРЈЕШЕЊУ СА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ I Анто Грбић разрјешава се са дужности секретара за нормативне послове Предсједништва Босне и Херцеговине, ради преласка на нову дужност. II Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-1-3050-29/13 Предсједавајући 14. октобра 2013. године Жељко Комшић, с. р. Сарајево

1087

ОДЛУКУ

Na osnovu člana 51. tačka 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 55. Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13 i 32/13), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 40. redovnoj sjednici održanoj 14. oktobra 2013. godine, donijelo

O RAZRJEŠENJU SA DUŽNOSTI SEKRETARA ZA NORMATIVNE POSLOVE PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE I. Anto Grbić razrješava se sa dužnosti sekretara za normativne poslove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, radi prelaska na novu dužnost. II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-1-3050-29/13 14. oktobra 2013. godine Sarajevo Predsjedavajući Željko Komšić, s. r.

ODLUKU

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 1088
Na osnovu člana 16. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 20. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12), i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 08.10.2013. godine, donijelo je O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE U BUDŽET FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. (Predmet Odluke) Odobrava se preraspodjela sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2013. godinu iz tekućeg granta "Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" u iznosu od 2.000.000 KM u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Na temelju članka 51. točka 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH, broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), i članka 55. Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13 i 32/13), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 40. redovitoj sjednici održanoj 14. listopada 2013. godine, donijelo O RAZRJEŠENJU SA DUŽNOSTI TAJNIKA ZA NORMATIVNE POSLOVE PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE I. Anto Grbić razrješava se sa dužnosti tajnika za normativne poslove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, radi prelaska na novu dužnost.

ODLUKU

ODLUKU

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 3

Član 2. (Namjena sredstava) Sredstvima iz člana 1. ove Odluke Fond za povratak Bosne i Hercegovine će raspolagati u skladu sa potpisanim Sporazumom o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2012. i 2013. godini. Član 3. (Prijenos sredstava) Daje se saglasnost Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da izvrši prijenos sredstava iz člana 1. ove Odluke na namjenski podračun Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Član 4. (Realiziranje Odluke) Za provođenje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Fond za povratak Bosne i Hercegovine. Član 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedavajući VM broj 219/13 Vijeća ministara BiH 08. oktobra 2013. godine Vjekoslav Bevanda, s. r. Sarajevo Temeljem članka 16. stavak (2) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 20. stavak (2) Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12), i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 08.10.2013. godine, donijelo je O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE NA PRORAČUN FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobrava se preraspodjela sredstava iz proračuna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2013. godinu iz tekućeg granta "Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" u iznosu od 2.000.000 KM na proračun Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Članak 2. (Namjena sredstava) Sredstvima iz članka 1. ove Odluke Fond za povratak Bosne i Hercegovine će raspolagati sukladno potpisanom Sporazumu o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2012. i 2013. godini. Članak 3. (Prijenos sredstava) Daje se suglasnost Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da izvrši prijenos sredstava iz

članka 1. ove Odluke na namjenski podračun Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Članak 4. (Realiziranje Odluke) Za provođenje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Fond za povratak Bosne i Hercegovine. Članak 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedavajući VM broj 219/13 Vijeća ministara BiH 08. listopada 2013. godine Vjekoslav Bevanda, v. r. Sarajevo На основу члана 16. став (2) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 20. став (2) Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12), и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, на 65. сједници одржаној 08.10.2013. године, донио је О ПРЕРАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА МИНИСТАРСТВА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У БУЏЕТ ФОНДА ЗА ПОВРАТАК БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобрава се прерасподјела средстава из буџета Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине за 2013. годину из текућег гранта "Финансирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума" у износу од 2.000.000 КМ у буџет Фонда за повратак Босне и Херцеговине. Члан 2. (Намјена средстава) Средствима из члана 1. ове Одлуке Фонд за повратак Босне и Херцеговине ће располагати у складу са потписаним Споразумом о удруживању и начину реализације средстава за остваривање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума у 2012. и 2013. години. Члан 3. (Пријенос средстава) Даје се сагласност Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине да изврши пријенос средстава из члана 1. ове Одлуке на намјенски подрачун Фонда за повратак Босне и Херцеговине. Члан 4. (Реализација Одлуке) За провођење ове Одлуке задужују се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине и Фонд за повратак Босне и Херцеговине.

ОДЛУКУ

ODLUKU

Broj 83 - Strana 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Члан 5. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 219/13 Предсједавајући 08. октобра 2013. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 11. stav 1. alineja devet Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i tačkom 5.4. - Separat 1 - Osnove za reorganizovanje poslova u funkciji realizacije Sporazuma - Okvirni program nastavka aktivnosti na realizaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije, koji je usvojen na 30. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 27. septembra 2001. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 8. oktobra 2013. godine, donijelo je O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ZAJEDNIČKIH TIJELA I ČLANOVA PREGOVARAČKIH TIMOVA ZA SPROVEDBU SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE Član 1. U Odluci o imenovanju članova zajedničkih tijela i članova pregovaračkih timova za sprovedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH", broj 13/13) u članu 2. stav (1) tačka d) mijenja se i glasi: "d) Za člana Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa C Sporazuma, imenuje se mr. Ankica Kolobarić, iz Centralne banke Bosne i Hercegovine;". Član 2. U članu 3. tačka d) mijenja se i glasi: "d) mr. Ankica Kolobarić, član,". Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 221/13 Predsjedavajući 08. oktobra 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi članka 11. stavak 1. alineja devet Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i točkom 5.4. - Separat 1 - Temeljnice za reorganiziranje poslova u funkciji realiziranja Sporazuma - Okvirni program nastavka aktivnosti na realiziranju Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije, koji je usvojen na 30. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 27. rujna 2001. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 8. listopada 2013. godine, donijelo je

1089

O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ZAJEDNIČKIH TIJELA I ČLANOVA PREGOVARAČKIH TIMOVA ZA SPROVEDBU SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE Članak 1. U Odluci o imenovanju članova zajedničkih tijela i članova pregovaračkih timova za sprovedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH", broj 13/13) u članku 2. stavak (1) točka d) mijenja se i glasi: "d) Za člana Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa C Sporazuma, imenuje se mr. Ankica Kolobarić, iz Centralne banke Bosne i Hercegovine;". Članak 2. U članku 3. točka d) mijenja se i glasi: "d) mr. Ankica Kolobarić, član,". Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 221/13 Predsjedatelj 08. listopada 2013. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 11. став 1. алинеја девет Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13) и тачком 5.4. - Сепарат 1 Основе за реорганизовање послова у функцији реализације Споразума - Оквирни програм наставка активности на реализацији Споразума о питањима сукцесије бивше Југославије, који је усвојен на 30. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине, одржаној 27. септембра 2001. године, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 65. сједници одржаној 8. октобра 2013. године, донио је О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ТИЈЕЛА И ЧЛАНОВА ПРЕГОВАРАЧКИХ ТИМОВА ЗА СПРОВЕДБУ СПОРАЗУМА О ПИТАЊИМА СУКЦЕСИЈЕ Члан 1. У Одлуци о именовању чланова заједничких тијела и чланова преговарачких тимова за спроведбу Споразума о питањима сукцесије ("Службени гласник БиХ", број 13/13) у члану 2. став (1) тачка д) мијења се и гласи: "д) За члана Заједничке комисије по питањима из Анекса Ц Споразума, именује се мр Анкица Колобарић, из Централне банке Босне и Херцеговине;". Члан 2. У члану 3. тачка д) мијења се и гласи: "д) мр Анкица Колобарић, члан,". Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 221/13 Предсједавајући 08. октобра 2013. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

ODLUKU

ODLUKU

ОДЛУКУ

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 5

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stava (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u iznosu od 2.000 KM Župnom uredu Uznesenja Blažene Djevice Marije, Stup, u svrhu jednokratne pomoći pri nastavku obnove župne kuće na Stupu. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Župnog ureda Uznesenja Blažene Djevice Marije, Stup. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-2917-1/13 17. oktobra 2013. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r.

1090

ODLUKU

Članak 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Župnog ureda "Uznesenja Blažene Djevice Marije", Stup. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedatelj Broj 01-50-2-2917-1/13 Vijeća ministara BiH 17. listopada 2013. godine Vjekoslav Bevanda, v. r. Sarajevo На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. става (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), предсједавајући Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину у и зносу од 2.000 КМ Жупном уреду Узнесења Блажене Дјевице Марије, Ступ, у сврху једнократне помоћи при наставку обнове жупне куће на Ступу. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Жупног уреда Узнесења Блажене Дјевице Марије, Ступ. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Предсједавајући Број 01-50-2-2917-1/13 17. октобра 2013. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u iznosu od 2.000 KM Župnom uredu "Uznesenja Blažene Djevice Marije", Stup, u svrhu jednokratne potpore pri nastavku obnove župne kuće na Stupu.

ODLUKU

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09) i člana 99. stav 3. Zakona o upravi ("Službeni glasnik

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE 1091

Broj 83 - Strana 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

BiH", broj 32/02 i 102/09), Ministarstvo finansija i trezora BiH donosi O RASPODJELI RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA SUKCESIJE Član 1. (Predmet instrukcije) Ovom instrukcijom utvrđuje se pripadajući iznos i raspodjela raspoloživih novčanih sredstava koja se nalaze na računima Ministarstva finansija i trezora BiH, a koje je Bosna i Hercegovina dobila po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH", broj 10/01). Pripadajući iznos sredstava utvrđuje se shodno odredbama člana 8. stav 2. Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09). Raspoloživa sredstva su uplaćena dana 30.09.2013. godine i nalaze se na računu broj 062124 - Obaveze po sredstvima CV BiH-Klirinški podračun Aneks C, Podmirivanje duga Republika Albanija iznos od USD 620.075,60. Član 2. (Raspodjela sredstava) Raspodjela sredstava vrši se na osnovu člana 8. Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobivenih po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije (u daljem tekstu: Zakon), kojim je utvrđeno da se raspoloživa sredstva dijele primjenom sljedećih procenata i to: za institucije BiH 10%, za Brčko Distrikt 3%, za Federaciju BiH 58% i za Republiku Srpsku 29%. Sredstva iz člana 1. ove Instrukcije u iznosu od 620.075,60 USD, (sredstva raspoloživa na računu 062124-620.075,60 USD-a kod Centralne banke BiH) dijele se kako slijedi: a) Za potrebe institucija Bosne i Hercegovine 10% 62.007,56 USD-a b) Za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine 58% 359.643,84 USD-a c) Za potrebe Republike Srpske 29% 179.821,93 USD-a d) Za potrebe Brčko Distrikta 3% 18.602,27 USD-a UKUPNO 620.075,60 USD-a Član 3. (Obračun i transfer sredstava) Obračun i prenos sredstava raspoloživih u USD izvršit će se po kursu CB BiH na dan prenosa sredstava. Transfere sredstava utvrđenih u članu 2. ove odluke izvršit će Ministarstvo finansija i trezora BiH. Član 4. (Stupanje na snagu) Ova instrukcija stupa na snagu danom potpisivanja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH". Broj 08-02-1-8746-1/13 07. oktobra 2013. godine Ministar Dr. Nikola Špirić, s. r.

INSTRUKCIJU

O RASPODJELI RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA SUKCESIJE Članak 1. (Predmet instrukcije) Ovom instrukcijom utvrđuje se pripadajući iznos i raspodjela raspoloživih novčanih sredstava koja se nalaze na računima Ministarstva financija i trezora BiH, a koje je Bosna i Hercegovina dobila po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH", broj 10/01). Pripadajući iznos sredstava utvrđuje se sukladno odredbama članka 8. stavak 2. Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobivenih po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09). Raspoloživa sredstva su uplaćena dana 30.09.2013. godine i nalaze se na računu broj 062124 - Obveze po sredstvima CV BiH-Klirinški podračun Aneks C, Podmirivanje duga Republika Albanija iznos od USD 620.075,60. Članak 2. (Raspodjela sredstava) Raspodjela sredstava vrši se na temelju članka 8. Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobivenih po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije (u daljem tekstu: Zakon), kojim je utvrđeno da se raspoloživa sredstva dijele primjenom sljedećih procenata i to: za institucije BiH 10%, za Brčko Distrikt 3%, za Federaciju BiH 58% i za Republiku Srpsku 29%. Sredstva iz članka 1. ove Instrukcije u iznosu od 620.075,60 USD, (sredstva raspoloživa na računu 062124-620.075,60 USD-a kod Centralne banke BiH) dijele se kako slijedi: a) Za potrebe institucija Bosne i Hercegovine 10% 62.007,56 USD-a b) Za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine 58% 359.643,84 USD-a c) Za potrebe Republike Srpske 29% 179.821,93 USD-a d) Za potrebe Brčko Distrikta 3% 18.602,27 USD-a UKUPNO 620.075,60 USD-a Članak 3. (Obračun i transfer sredstava) Obračun i prenos sredstava raspoloživih u USD izvršit će se po kursu CB BiH na dan prijenosa sredstava. Transfere sredstava utvrđenih u članku 2. ove odluke izvršit će Ministarstvo financija i trezora BiH. Članak 4. (Stupanje na snagu) Ova instrukcija stupa na snagu danom potpisivanja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH". Broj 08-02-1-8746-1/13 07. listopada 2013. godine Ministar Dr. Nikola Špirić, v. r.

INSTRUKCIJU

Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobivenih po Aneksu "C" Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09) i članka 99. stavak 3. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), Ministarstvo financija i trezora BiH donosi

На основу члана 8. став 2. Закона о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добивених по Анексу "Ц" Споразума о питањима сукцесије ("Службени гласник БиХ", број 76/09) и члана 99. став 3. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), Министарство финансија и трезора БиХ доноси

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 7

О РАСПОДЈЕЛИ РАСПОЛОЖИВИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СУКЦЕСИЈЕ Члан 1. (Предмет инструкције) Овом инструкцијом утврђује се припадајући износ и расподјела расположивих новчаних средстава која се налазе на рачунима Министарства финансија и трезора БиХ, а које је Босна и Херцеговина добила по Анексу "Ц" Споразума о питањима сукцесије ("Службени гласник БиХ", број 10/01). Припадајући износ средстава утврђује се у складу са одредбама члана 8. став 2. Закона о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добивених по Анексу "Ц" Споразума о питањима сукцесије ("Службени гласник БиХ", број 76/09). Расположива средства су уплаћена дана 30.09.2013. године и налазе се на рачуну број 062124 - Обавезе по средствима ЦВ БиХ-Клириншки подрачун Анекс Ц, Подмиривање дуга Република Албанија износ од USD 620.075,60. Члан 2. (Расподјела средстава) Расподјела средстава врши се на основу члана 8. Закона о расподјели, намјени и кориштењу финанцијских средстава добивених по Анексу "Ц" Споразума о питањима сукцесије (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да се расположива средства дијеле примјеном сљедећих процената и то: за институције БиХ 10%, за Брчко Дистрикт 3%, за Федерацију БиХ 58% и за Републику Српску 29%. Средства из члана 1. ове Инструкције у износу од 620.075,60 USD, (средства расположива на рачуну 062124620.075,60 USD-а код Централне банке БиХ) дијеле се како слиједи: а) За потребе институција Босне и Херцеговине 10% 62.007,56 USD-а b) За потребе Федерације Босне и Херцеговине 58% 359.643,84 USD-a с) За потребе Републике Српске 29% 179.821,93 USD-a d) За потребе Брчко Дистрикта 3% 18.602,27 USD-a УКУПНО 620.075,60 USD-a Члан 3. (Обрачун и трансфер средстава) Обрачун и пренос средстава расположивих у USD извршиће се по курсу ЦБ БиХ на дан преноса средстава. Трансфере средстава утврђених у члану 2. ове одлуке извршиће Министарство финансија и трезора БиХ. Члан 4. (Ступање на снагу) Ова инструкција ступа на снагу даном потписивања, а објавиће се у "Службеном гласнику БиХ". Министар Број 08-02-1-8746-1/13 Др Никола Шпирић, с. р. 07. октобра 2013. године

ИНСТРУКЦИЈУ

pokretanje postupka privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, zastupana po punomoćnicima advokatima mr. Kenanu Ademoviću i Melihi Filipović, Čobanija 8, 71 000 Sarajevo, protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, zaprimljenog pod brojem: 03-26-3003-II/13 dana 15.2.2013. godine Kоnkurеnciјsko vijeće nа 67. (šezdesetsedmoj) sјеdnici оdržаnој 25.9.2013. gоdinе, je dоnijelo Odbija se Zahtjev privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, protiv Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. 2. Odbija se zahtjev za plaćanje troškova postupka podnesenih od strane punomoćnika privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo. 3. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm glаsniku BiH", službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvine. Obrazloženje Konkurencijsko vijeće je dana 15.2.2013. godine, pod brojem 03-26-3-003-II/13 zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) u smislu člana 28. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljem tekstu: Zakon), podnesen od strane privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, zastupan po punomoćnicima advokatima mr. Kenanu Ademoviću i Melihi Filipović, Čobanija 8, 71 000 Sarajevo (punomoć od 15.2.2013. godine), (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili Poliklinika Atrijum), protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo zdravstva KS) i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod za zdravstveno osiguranje KS) radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije odnosno utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja iz člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji. Kompletiranjem predmetnog Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je na osnovu člana 28. stav (3) Zakona dana 25.3.2013. godine izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, broj: 03-26-3-003-1-II/13. 1. Stranke u postupku Stranke u postupku su privredni subjekt Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, Kanton Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo i Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo. Privredni subjekt Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71000 Sarajevo je registriran kod Općinskog suda u Sarajevu Rješenjem broj: 0650-Reg-12-000672, dana 31.1.2012. godine, sa osnovnim djelatnostima - djelatnost specijalističke medicinske prakse, i 1.

RJEŠENЈE

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi sa članom 4. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a u skladu sa članom 105. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 88/07 i 93/09) u pоstupku pоkrеnutоm po Zahtjevu za

1092

Broj 83 - Strana 8

SLUŽBENI GLASNIK BiH -

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, i Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br. 10-37-9352/05 od 17.10.2005. godine, sa izmjenama Rješenja br. 10-37-9352-2/06 od 14.3.2006. godine i Ispravkom Rješenja br. 10-37-9352-1/05 od 18.11.2005. godine, u kojem je odobreno pružanje specijalističko - konsultativnih usluga i to iz oblasti interne medicine sa ultrazvučnom dijagnostikom, medicine rada u domenu sistematskih i konsultativnih pregleda, porodične/obiteljske medicine, te oftalmologije. Stranke protiv kojih je pokrenut postupak je Ministarstvo zdravstva KS, tijelo vlasti u Kantonu Sarajevo (čije su nadležnosti utvrđene Ustavom, zakonima i drugim propisima koji se odnose na njene nadležnosti), dok je Zavod za zdravstveno osiguranje KS osnovan Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/89 i 30/07), a mjerodavnost je utvrđena u članu 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" br. 30/97,7/02 i 70/08), Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 4/00, 18/02 i 30/07). 2. Pravni okvir predmetnog postupka Konkurencijsko vijeće je u toku postupka primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službеni glаsnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), u smislu člana 26. Zakona. Konkurencijsko vijeće je primijenilo i odredbe Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10), Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o pravima i obavezama i odgovornostima pacijenta ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10), Strategiju razvoja zdravstva na području Kantona Sarajevo u periodu od 2006 - 2015 godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/06), Odluku o Mreži zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/00), Odluku o usvajanju Mreže ambulanti porodične/obiteljske medicine u J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 3/05), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 37/10), Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine Fеderacije BiH", br. 34/13). 3. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka U Zahtjevu Podnosilac zahtjeva opisuje činjenično stanje i okolnosti koje su razlog za podnošenje Zahtjeva, te ukratko navode slijedeće: da podnosi Zahtjev za pokretanje postupka protiv Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva KS, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Zavoda za zdravstveno osiguranje KS, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo, Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije, odnosno utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja iz člana 4. stav (1) tačke a), b), c) i d) Zakona, a u proceduri sklapanja Ugovora o pružanju porodično/obiteljskih medicinskih usluga osiguranim licima na teret novčanih sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo;

Da je Poliklinika Atrijum ispunila sve zakonske uslove i Rješenjem broj 10-37-9352705 od 17. maja 2005. godine dobila odobrenje za rad i u oblasti porodične/obiteljske medicine; Da je Poliklinika Atrijum tražila da se uvrsti u mrežu porodične medicine, jer je isto omogućeno članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Službene novine FBiH" br. 46/10), te da joj je odgovoreno da će prilikom izmjena mreže zdravstvene djelatnosti na području Kantona Sarajevo, a imajući u vidu utvrđenu proceduru i rokove za donošenje istih između ostalog razmotriti i mogućnost uvrštavanja dijela privatne zdravstvene djelatnosti u navedenu mrežu; Da na području gdje je smještena Poliklinika Atrijum ima 3.314 stanovnika na lokalitetu Stup II, kao i 651 stanovnik MZ Stupsko brdo, te da na istom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nema svoju ambulantu; Da se uz Polikliniku Atrijum i Zdravstvena ustanova Terme Ilidža prijavila za zaključenje ugovora, te da je Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja Sarajevo, polovinom 2006. godine zaključilo ugovor sa Privatnom zdravstvenom ustanovom Terme Ilidža na području Kantona Sarajevo; Da je na prijedlog Poliklinike Atrijum, od strane Zakonodavno pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo izvršena izmjena i dopuna mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, te je ista uvrštena u "mrežu"; Da je Podnosilac zahtjeva više puta tražio zaključenje ugovora o pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite za Zavodom zdravstenog osiguranja KS, te da isti nije zaključen; Da je na istom zakonskom osnovu zaključen Pilot ugovor između JU Dom zdravlja Tešanj i Zavoda zdravstvenog osiguranja, te Pilot ugovor između JU Dom zdravlja Tešanj i Privatne zdravstvene ustanove "Medicus" iz Tešnja, u Zeničko-dobojskom kantonu. Kao dokaze za svoje navode, Podnosilac zahtjeva je priložio i slijedeće kopije originala: dopis Podnosioca zahtjeva upućen Kantonalnom ministarstvu zdravstva od 12.12.2005. godine, Obavještenje Ministarstva zdravstva KS broj: 10-3732416/05 od 27.12.2005. godine, Dopis - Zastupničko pitanje, broj: 07-37-5691/11 od 22.9.2011. godine od strane Federalnog ministarstva zdravstva, izvadak iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10), Prijedlog Odluke o usvajanju mreže ambulanti Porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, i Prijedlog Mreže ambulanti Porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Dopis Podnositelja zahtjeva upućen Ministarstvu zdravstva KS od 9.1.2006. godine, Urgencija po zahtjevu od 12.12.2005. godine Podnositelja zahtjeva upućena Ministarstvu zdravstva KS od 10.3.2006. godine, Zahtjev za umrežavanje Zdravstvene ustanove Poliklinka "Atrijum" u mrežu Zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo za pružanje usluga iz domena porodične/obiteljske medicine od 9.5.2006. godine, Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo upućen Vladi Kantona Sarajevo broj: 01-05-22611/06 od 13.7.2006. godine, Prijedlog Izmjena i dopuna mreže Zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo sa Obrazloženjem, Dopis Ministarstva zdravstva KS upućen Podnositelju zahtjeva br. 10-37-13481/08 od 1.4.2008. godine, Dopis - Odgovor na Zastupničko pitanje, broj: 06-37-3854/11 od 6.6.2011. godine od strane Federalnog ministarstva zdravstva, Obrazac Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora porodične/obiteljske medicine i Uputstvo o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 9

primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo, informacija o sredstvima zavoda zdravstvenog osiguranja i izdvojenim za kapitalna ulaganja za potrebe zdravstvenih ustanova, za period od 2005. godine do 2010. godine i provedenoj zakonskoj regulativi, dostavlja se od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine br. 01/IV-09-1-2563-3/11 od 30.1.2012. godine, izvod iz Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10), Dopis Podnosioca zahtjeva upućen Ministarstvu zdravstva KS, Odgovor na dopis upućen Podnosiocu zahtjeva od strane Ministarstva zdravstva KS br. 10-37-288/10 od 12.1.2012. godine, Izvještaj Komisije za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva Skupštine Kantona Sarajevo upućenog Vladi Kantona Sarajevo, Poslanicima u Skupštini br. 01-05-22930/06 od 18.7.2006. godine, Dopis Podnosioca zahtjeva upućen Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, Odgovor na dopis upućen Podnosiocu zahtjeva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS br. 01-3-167/11 od 25.1.2012. godine, Dopis upućen od strane Podnosioca zahtjeva Federalnom ministarstvu zdravlja od 27.2.2012. godine, Odgovor na dopis upućen Podnosiocu zahtjeva od strane Federalnog ministarstva zdravstva br. 06-37-1422/12 od 5.3.2012. godine, Dopis Podnosioca zahtjeva upućen Zavodu zdravstvenog osiguranja KS od 16.7.2012. godine, Odgovor na dopis upućen Podnosicu zahtjeva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS br. 01-/26240/12 od 18.7.2012. godine, Pilot Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz domena porodične medicine između J.U. Dom zdravlja Tešanj i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničkodobojskog kantona (nepotpisan), Pilot Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz domena porodične medicine između J.U. Dom zdravlja Tešanj i PZU "Medicus" Tešanj (nepotpisan), Zaključak Vlade kantona Zeničko-dobojskog br. 02-97-1758/05 od 1.6.2005. godine, Rješenje Ministarstva zdravstva br. 10-379352/05 od 17.10.2005. godine, Saglasnost Ministarstva zdravstva br. 10-37-14170/11 od 5.1.2012. godine, Rješenje o izmjenama podataka Općinskog suda u Sarajevu br. 065-0-Reg12-000672 od 31.1.2012. godine, Bilanca uspjeha za period od 1.1.2011. do 31.12.2011. godine, Bilanca stanja na dan 31.12.2011. godine Podnosioca zahtjeva. Na osnovu gore navedenog, Podnosilac zahtjeva predlaže Konkurencijskom vijeću da utvrdi da su Kanton Sarajevo: Ministarstvo zdravstva KS, Zavod za zdravstveno osiguranje KS i Skupština Kantona Sarajevo, spriječili na nezakonit način umrežavanje Poliklinike "Atrijum" u mrežu porodične/obiteljske medicine u Kantonu Sarajevo, a koje za cilj ima sprječavanje, ograničavanje i narušavanje tržišne konkurencije, kako je predviđeno članom 4. stav (1) tačke a), b), c) i d) Zakona. Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da povrede Zakona, na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, nije moguće utvrditi bez provedbe postupka, te je u skladu sa članom 32. stav (2) Zakona, na 57. sjednici održanoj dana 4.4.2013. gоdinе, donijelo Zaključak o pokretanju postupka protiv protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo, Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, broj: 03-26-3-003-3-II/13 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja postojanja povrede iz člana 4. stav (1) tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji. Konkurencijsko vijeće, u skladu sa članom 33. stav (1) Zakona, je dostavilo Zahtjev i Zaključak na odgovor Ministarstvu zdravstva KS, aktom broj: 03-26-3-003-8-II/13 dana 4.4.2013. godine, Zavodu za zdravstveno osiguranje KS, aktom broj: 0326-3-003-8-II/13 dana 4.4.2013. godine, Skupštini Kantona Sarajevo, aktom broj: 03-26-3-003-8-II/13 dana 4.4.2013. godine.

Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak Podnosiocu zahtjeva, aktom broj: 03-26-3-003-7-II/13 dana 4.4.2013. godine. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u odobrenom roku dostavilo odgovor Konkurencijskom vijeću, u smislu člana 33. stavak (3) Zakona, podneskom broj: 03-26-3-003-10-II/10 dana 22.4.2013. godine, u kojem u potpunosti osporava Zahtjev, te u bitnom navodi slijedeće: da je Ministarstvo zdravstva KS zaprimilo dopis Poliklinike Atrijum, sa zahtjevom za potpisivanje ugovora za pružanje usluga porodične medicine u sklopu spomenute poliklinike; na ovaj akt Ministarstvo zdravstva KS je uputilo dopis Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u kojem navodi da Ministarstvo cijeni da je potrebno sagledati predmetni zahtjev u kontekstu pozitivnih zakonskih rješenja i mogućnosti uvođenja privatnog sektora u sistem zdravstvene zaštite; članom 52. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantoni, provodi postupak dodjele ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, odnosno postupak dodjele ugovora za provedbu programa zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te propisima donesenim na temelju ovih zakona, jedinstvenom metodologijom, propisu o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu, kao propisima o javnim nabavama Bosne i Hercegovine; jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, odnosno privatnog zdravstvenog radnika, utvrđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona; shodno navedenom, Ministarstvo zdravstva KS cijeni da su se stekli uslovi za postepeno uvođenje privatnog sektora u sistem zdravstvene zaštite shodno zakonskim propisima uz definisane parametre, odnosno kriterije u skladu sa temeljnim paketom zdravstvenih prava i standardima i normativima zdravstvene zaštite; Napominjemo, a u vezi s naprijed navedenim da je Ministarstvo zdravstva KS dana 19.6.2006. godine uputilo prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo materijal – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo je dana 26.6.2006. godine donijela Zaključak kojim je utvrdila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, sa prijedlogom da se isti proslijedi Skupštini Kantona Sarajevo. U prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, ministarstvo je predložilo u tački I - Primarna zdravstvena zaštita, da se u mrežu zdravstvenih ustanova uvrsti i privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Atrijum, a koji je u prilogu dostavljen; iz navedenog se može zaključiti da Skupština Kantona Sarajevo nije prihvatila prijedlog i nije uvrstila navedenu ustanovu u mrežu.

Broj 83 - Strana 10

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Uz predmetni odgovor na Zaključak Ministarstvo zdravstva KS je priložilo i slijedeće kopije: Dopis - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo Ministarstva zdravstva KS upućen Vladi Kantona Sarajevo br. 10-05-20017/06 od 19.6.2006. godine, Zaključak Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-21901-9/06 od 29.6.2006. godine, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo dostavlja se Vladi Kantona Sarajevo od strane Ministarstva zdravstva KS br. 10-05-20017/06 od 19.6.2006. godine, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, maj 2006. godina, sa Obrazloženjem prijedloga, Dopis - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo od Ministarstva zdravstva KS upućen Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo br. 09-02-20562/06 od 15.6.2006. godine, Dopis - Mišljenje o usklađenosti prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i оsnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda od strane Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo upućen Ministarstvu zdravstva KS br. 03-07-02-20563/06 od 15.6.2006. godine, kopija iz Službenih novina Kantona Sarajevo br. 14/00 i 21/07 Odluka o usvajanju Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo i Odluka o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, Rješenje br. 10-379352/05 od 17.10.2005. godine Ministarstva zdravstva KS, Rješenje br. 10-37-9352-2/06 od 14.3.2006. godine Ministarstva zdravstva KS, Zaključak br. 10-37-9352-1/06 od 18.11.2005. godine Ministarstva zdravstva KS, Dopis Podnosioca zahtjeva od 16.7.2012. godine upućen Zavodu za zdravstveno osiguranje KS. Zavod za zdravstveno osiguranje KS je u odobrenom roku dostavilo odgovor Konkurencijskom vijeću, u smislu člana 33. stav (3) Zakona, podneskom broj: 03-26-3-003-9-II/10 dana 19.4.2013. godine, u kojem u potpunosti osporava Zahtjev, te u bitnom navodi slijedeće: Podnosilac zahtjeva u dosadašnjem periodu korespondencije sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS određuje se kao zdravstvena ustanova koja ima zakonksu mogućnost za pružanje usluga porodične medicine osiguranim osobama iako je nesporno da pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite tj. specijalističko - konsultativne. Konačno, to i dokazuje dostavljenim rješenjem za rad iz maja 2005. godine. Isto Rješenje doneseno je shodno tada važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH. U istom propisu kao i u trenutno važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH zakonodavac nije uključio niti dao mogućnost da specijalističko - konsultativna djelatnost podrazumijeva i pružanje usluga porodične medicine kao primarne zdravstvene zaštite. U oba propisa zakonodavac je precizan jer navodi da ista pruža podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno pruža konsultativnu zdravstvenu zaštitu po zahtjevu primarne zdravstvene djelatnosti. U skladu sa potrebama stanovništva Kantona Sarajevo, a na temelju podzakonskih akata donesenih od strane Ministarstva zdravstva KS, Zavod u sklopu redovnog finansiranja zdravstvene zaštite osigurava usluge porodične medicine u sklopu JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo. Ministarstvo zdravstva KS nije u dosadašnjem periodu utvrdilo niti jednog kvalificiranog pružaoca ovih usluga bilo da je osnivač Skupština Kantona Sarajevo ili privatna zdravstvena ustanova i time utvrdilo obavezu zaključivanja

-

-

-

-

ugovora. Napominjemo da u okviru ostalih javnih zdravstvenih ustanova, pored JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo, postoje iste koje su kvalificirane za pružanje usluga porodične medicine, ali im je to onemogućeno. u ovom dijelu, a kao prilog prethodno navedenom, Zavod za zdravstveno osiguranje KS se referira na zaključivanje ugovora sa PZU Terme Ilidža. Prema zakonskim odredbama, radi se o uslugama fizikalne rehabilitacije u zajednici tj. uslugama koje spadaju u primarnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, kako na području Kantona Sarajevo ne postoji druga ustanova, bez obzira na vrstu vlasništva, koja pruža ovu vrstu usluge Zavod za zdravstveno osiguranje KS je bio obavezan zaključiti isti jer mora omogućiti ovu vrstu usluge. Termalni izvori kojim upravlja navedena ustanova striktno su u njihovom vlasništvu, te isti ne postoje na drugim područjima Kantona Sarajevo kojima upravljaju ostale ustanove. nužna je distinkcija kod navođenja termina mreže ambulanti porodične medicine, kojeg Podnosilac zahtjeva spominje. Naime, prilikom provođenja postupka slobodnog izbora doktora porodične medicine i stomatologije (tzv. Registracije osiguranika) kojeg provodi Zavod za zdravstveno osiguranje KS u saradnji da Ministarstvom zdravstva KS, Zavod se rukovodi odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/10). Isti je donesen od strane Ministarstva zdravstva KS i propisuje slobodan izbor liječnika, na stvaranje mreže ambulanti. Ovo iz razloga, što je stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10) ukinuta Mreža ambulanti i govori se o timovima porodične medicine. Zašto na određenom teritoriju općine, mjesne zajednice ima ili nema dovoljan broj timova isto je u nadležnosti Ministarstva zdravstva KS koje svojim stručnim procjenama određuje broj istih. kada je u pitanju zdravstvo, na osnovu Ustavnih odredbi, nadležnosti su podijeljene na Kantone i Federaciju. Iz toga proizlazi, da kantoni u ovisnosti od potreba i socijalnog stanja na svakoj mikro lokaciji, stanovništvu osigurava zdravstvene usluge. To je imperativ na osnovu odredbi članova 20. i 33. stav (3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/19), jer se primarna zdravstvena zaštita kao vrsta usluge organizira tako da je korisnicima dostupna u općini njihovog prebivališta, bez obzira na oblik vlasništva pružaoca iste. Prije svega, ovo se odnosi na ugovorni odnos kojeg Podnosilac zahtjeva navodi u Zeničkodobojskom kantonu. iz svega navedenog, smatrajući da Zavod nije niti jednim postupkom spriječio na nezakonit način "umrežavanje" Podnosioca zahtjeva, Zdravstvene ustanove Poliklinike Atrijum, u mrežu porodične medicine u Kantonu Sarajevo, proizlazi da ne postoji sprječavanje, ograničavanje i narušavanje konkurencije kako je precizirano članom 4. stav (1) tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, te na osnovu toga predlaže da Konkurencijsko vijeće svojom odlukom odbije predmetni zahtjev.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 11

Skupština Kantona Sarajevo je u odobrenom roku dostavila odgovor Konkurencijskom vijeću, u smislu člana 33. stav (3) Zakona, podneskom broj: 03-26-3-003-11-II/10 dana 24.4.2013. godine, u kojem u potpunosti osporava Zahtjev, te u bitnom navodi slijedeće: Skupština Kantona Sarajevo na 40. regulatorno-radnoj sjednici, održanoj dana 20.7.2006. godine, razmatrala prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo. Zastupnici u Skupštini su nakon duže rasprave, utvrdili da ne postoji zakonski osnov da se usvoji Predložena Odluka. Skupština Kantona Sarajevo, sa 11 glasova za i 10 suzdržano i 6 protiv, nije usvojila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo. Uz predmetni odgovor na Zaključak, Skupština Kantona Sarajevo je priložila i slijedeće kopije: Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo br. 01-05-22307/06 od 20.7.2006. godine, Izvod iz Zapisnika sa 40. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u 2006. godini. Konkurencijsko vijeće je zatražilo od Podnosioca zahtjeva dodatna obrazloženja i dokaze o podnesenom Zahtjevu u roku od 15 dana, aktom broj: 03-26-3-003-12-II/13 od dana 16.5.2013. godine, na koje je Podnosilac zahtjeva zatražio dodatni rok za očitovanje, aktom br. 03-26-3-003-13-II/13 od 29.5.2013. godine, što mu je aktom br. 03-26-3-003-14-II/13 od 31.5.2013. godine od strane Konkurencijskog vijeća i odobreno. Dana 16.9.2013. godine, aktom br. 03-26-3-003-15-II/13, Podnosilac zahtjeva je dostavio tražena obrazloženja, kao i dokaze. U svom dodatnom obrazloženju podnesenog Zahtjeva u bitnom navodi slijedeće: Da je prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Međunarodnom ugovoru o zdravstvenom osiguranju Podnosiocu zahtjeva onemogućeno da obavlja zdravstvene usluge za osiguranike, a na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja. Napominje, kako je nadležnost Kantona da vrši nadzor iz oblasti zdravstva i da jamči zaštitu ljudskih prava, a sve što je navedeno u Ustavu Kantona Sarajevo član 13. u kojem je navedeno kako Kanton zajedno ili sa Federacijom BiH samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti: 1. Jamčenje ljudskih prava, 2. Zdravstvo, 3. Politika zaštite čovjekove okoline i dr. Što se pak tiče narušene konkurencije od strane Ministarstva zdravstva KS, isto se vidi u slijedećem: Ministarstvo zdravstva KS je izdalo odobrenje za rad Podnosiocu zahtjeva u obavljanju djelatnosti porodične/obiteljske medicine. Na dostavljeni zahtjev za umrežavanje u sistem pružanja zdravstvene zaštite iz oblasti porodične/obiteljske medicine za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja KS nikada nije dalo suglasnost. Ovim je onemogućen rad Poliklinike iz domena porodične/obiteljske medicine, a isto tako onemogućena prava osiguranicima na slobodan izbor ljekara koji imaju registriranu djelatnost za porodičnu/obiteljsku medicinu. 2006. godine ministrica zdravstva Kantona Sarajevo prof.dr. Zehra Dizdarević, je na insistiranje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, uputila Skupštini Kantona Sarajevo prijedlog za umrežavanje Poliklinike Atrijum za usluge porodične/obiteljske medicine i PZU Terme Ilidža iz domena fizikalne medicine. Skupština Kantona Sarajevo u junu 2006. godine nije prihvatila prijedlog Odluke iako su postojala pozitivna mišljenja nadležne Komisije.

-

-

-

-

-

-

2007. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaključuje Ugovor, ali samo sa PZU Terme Ilidža za fizikalnu medicinu, bez saglasnosti Ministarstva zdravstva KS. Ministarstvo zdravstva KS je na zahtjev Poliklinike Atrijum trebalo odgovoriti prema važećim Zakonima i uvrstiti Polikliniku Atrijum u mrežu iz slijedećih razloga: 1. Zahtjev je tada upućen Ministarstvu zdravstva KS, a u cilju popunjavanja Mreže ambulanti porodične medicine za lokalitet Stup II i MZ Stupsko Brdo. Na navedenom lokalitetu je planirana ambulanta porodične medicine još 2003. godine. Ista je otvorena tek 2007. godine, tj. dvije godine poslije podnošenja zahtjeva Poliklinke Atrijum. Da su u određenim medijima objavljeni neistiniti članci, u kojima je navedeno kako nije bilo zahtjeva od strane privatnog sektora za pružanjem usluga porodične medicine. Da je članom 84. stav (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđeno da Dom zdravlja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu kroz timove porodične medicine, a poslovi porodične medicine obavljaju se u ambulantama porodične medicine koji se mogu organizovati kao dio Doma zdravlja ili privatna praksa. U Kantonu Sarajevo nije do sad registrovana ni jedna ambulanta porodične medicine kao privatna praksa. Da je Ministarstvo zdravstva KS i Zavod zdravstvenog osiguranja KS početkom 2011. godine objavio Javni poziv za izbor liječnika porodične medicine osiguranicima Kantona Sarajevo. Poziv je napravljen protuzakonito, jer se prethodno nije izvršio Javni poziv za odabir pružaoca usluga zdravstvene zaštite. Na listi doktora porodične medicine nije bilo privatnog sektora. Te da time nije bio ispoštovan niti važeći Zakon o javnim nabavkama BiH. Precizirao je Zahtjev u smislu narušavanja tržišne konkurencije od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, iz razloga što isti nije izvršio popunu Mreže porodične medicine i sklopio ugovore sa zdravstvenim ustanovama kako bi osigurala usluga osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Neraspisivanjem javnog poziva za pružaoca usluga zdravstvene zaštite i neumrežavanjem privatnog sektora Zavod za zdravstveno osiguranje KS je direktno ugrozio prava osiguranika i pružaoca zdravstvenih usluga iz privatnog sektora. Zavod zdravstvenog osiguranja KS je u periodu od 2005 - 2010 godine izvršio nabavku opreme – kapitalne investicije u iznosu od 59.374.334,00 KM. Od navedenog iznosa je za kapitalna ulaganja izvršio kupovinu aparature i opreme u iznosu od 54 miliona KM i to direktno preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz sredstava obaveznog zdravstvnog osiguranja se ne mogu izdvajati sredstva za kapitalna ulaganja na način kako se to provodilo u praksi. Naime, u članu 99. alineja 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), je propisano da Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja "planira i prikuplja sredstva obaveznog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima". Iz ovoga proizlazi da sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja finansira samo usluga zdravstvene zaštite.

Broj 83 - Strana 12 -

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

U navedenoj dopuni Podnosilac zahtjeva je precizirao Zahtjev u odnosu na kršenje Zakona, te naveo kako se kršenje odnosi na član 4. stav (1) tačke b) i c). 4. Relevantno tržište Relevantno tržište, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 33/10) čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu. Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe. Prema odredbi člana 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno geografsko tržište obuhvaća cjelokupnu ili značajan dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantne usluge pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim geografskim tržištima. Geografsko tržište usluga predmetnoga postupka je tržište pružanja usluga porodične medicine. Relevantno geografsko tržište predmetnog postupka je područje Kantona Sarajevo. Slijedom navedenog, relevantno tržište predmetnog postupka je utvrđeno kao tržište pružanja usluga porodične medicine u Kantonu Sarajevo. 5. Usmena rasprava U daljem toku postupka, budući da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je zakazalo usmenu raspravu, u skladu sa članom 39. Zakona, za dan 4.9.2013. godine (pozivi dostavljeni Podnosiocu zahtjeva aktom broj: 03-26-3-003-20-II/13, Ministarstvu zdravstva KS aktom br: 03-26-3-003-19-II/13, Skupštini Kantona Sarajevo aktom br: 03-26-3-003-18-II/13 i Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo aktom broj: 03-26-3-003-21-II/13 dana 9.7.2013. godine). Usmena rasprava zakazana za dan 4.9.2013. godine na pismeni obrazloženi zahtjev Podnosioca zahtjeva je odgođena, u skladu sa članom 39. stav (4) Zakona (podnesak broj: 03-26-3003-27-II/13 zaprimljenim dana 13.8.2013. godine), te je Konkurencijsko vijeće zakazalo novu usmenu raspravu za dan 18.9.2013. godine (pozivi dostavljeni Podnosiocu zahtjeva aktom broj: 03-26-3-003-30-II/13, Ministarstvu zdravstva KS aktom br: 03-26-3-003-29-II/13, Skupštini Kantona Sarajevo aktom br: 0326-3-003-28-II/13, i Zavodu za zdravstveno osiguranje KS aktom broj: 03-26-3-003-31-II/13, dana 20.8.2013. godine). Na usmenoj raspravi održanoj u prostorijama Konkurencijskog vijeća, ispred Podnosioca zahtjeva nazočio je dr. Mirsad Đugum, direktor Poliklinike Atrijum, i punomoćnica advokatica Meliha Filipović, a ispred Ministarstva zdravstva KS: Suada Jusić dipl. pravnica i dr. Alma Kadić, po punomoći, za Zavod zdravstvenog osiguranja KS: prim. dr. Mustafa Cuplov i Nedim Tvrtković, dipl. pravnik po punomoći, i Skupštinu Kantona Sarajevo Ata Teftedarija, zamjenica pravobranitelja Pravobranilaštva Kantona Sarajevo. Tokom usmene rasprave, Podnosilac zahtjeva se je izjasnio da u cijelosti ostaje kod Zahtjeva, te je priložio u spis dopis br. 03-26-3-003-32-II/13 od 18.9.2013. godine, kojim se očitovao o navodima i dokazima koje su u toku postupka dostavljale stranke protiv kojih je postupak pokrenut, te iste pobija. Također, tokom rasprave Podnosilac zahtjeva je izložio u kratko i da važeće Rješenjem o odobrenju za ad koje je priloženo u spisu ima u svom dispozitivu sadržava i odobrenje za rad za obavljanje

djelatnosti Porodične medicini u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te da je navedeno Rješenje važeće do 31.3.2014. godine, kada se mora uskladiti sa novim zakonskim odredbama. Navedeno su potvrdile predstavnice Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. 2006. godine kada je podnesen Zahtjev za pružanje usluga iz primarne zdravstvene zaštite Porodične medicine na području za koje je tražio nije postojala Ambulanta J.U. Dom zdravlja, te da Skupština Kantona Sarajevo je odbila uvrstiti Polikliniku Atrijum u Mrežu ambulanti na području Kantona Sarajevo, sve do 2010. godine. Na taj način je pretrpljena velika materijalna šteta. 2007.godine otvorena je Ambulanta J.U. Dom zdravlja KS. Bez obzira što u navedenoj mreži nije bilo privatnih zdravstvenih ustanova, Zavod zdravstvenog osiguranja KS je zaključio ugovor sa privatnom ustanovom Terme Ilidža, koja također nije bila uvrštena u Mrežu. Od 2010. godine na snazi je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zavod za zdravstveno osiguranje KS je odbio raspisati Javni tender u skladu sa Zakonom o javnim nabavama i izabrati zdravstvene ustanove koje zadovoljavaju postavljene kriterije, i iz tih ustanova odabrati timove porodične medicine. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne poznaje razliku između privatnog i javnog sektora već su sa svojim pravima i mogućnostima pružanja usluga pacijentima izjednačeni. Stoga je propust Zavoda što nije uključio u Javni poziv za izbor ljekara porodične medicine i liječnike iz privatne prakse. Domovi zdravlja imaju monopol sada. Predstavnik Zavoda zdravstvenog osiguranja je naveo kako u prethodnom razdoblju nije bilo mogućnosti zaključivanja Ugovora sa privatnom poliklinikom Atrijum, jer je Skupština Kantona Sarajevo odbila prijedlog Ministarstva zdravstva KS da uvrsti Podnosioca zahtjeva u Mrežu ambulanti na području Kantona Sarajevo. Obzirom da je 2010. godine usvojen Zakon o zdravstvenoj zaštiti, tek nedavno je usvojena Metodologija na osnovu koje je raspisan Tender za tri nedostajuća tima porodične medicine. Navedeni tender nije raspisan na osnovu Zakona o javnim nabavama već na osnovu procedure Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, a dok je mreža i Odluka Skupštine Kantona o uvrđivanju mreže ambulanti na području Kantona Sarajevo prestala da važi, odnosno stavljena je izvan snage. Član 37. Zakona o zdravstvenoj zaštiti navodi kako se liječnici biraju sa liste institucija s kojima Zavod ima ugovor o pružanju usluga porodične medicine. Predstavnice Ministarstva zdravstva KS izjavile su da ostaju kod svih navoda koji su dani u pismenom odgovoru na zahtjev, te se pozvale se na član 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Jedinstvenu metodologiju ugovaranja vršenja predmetne usluge ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/13). Tokom rasprave Podnositelj zahtjeva je izmijenio zahtjev na način da je isti povukao u dijelu koji se odnosi na Skupštinu Kantona Sarajevo, što je i utvrđeno Zapisnikom sa usmene rasprave od 18.9.2013. godine, i o čemu je Konkurencijsko vijeće donijelo poseban Zaključak, te se na osnovu istog nije odlučivalo u dispozitivu ovog Rješenja. Voditelj postupka je naložio i predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS da dostave svu važeću dokumentaciju u vezi sa javim pozivom za izbor nedostajućih timova porodične medicine. Dana 23.9.2013. godine, zaprimljena je pod brojem 03-26-3-003-37-II/13 tražena dokumentacija u vezi s provedenim Javnim pozivom za ugovaranje usluga porodične/obiteljske medicine od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, uz koju je dostavljen i tekst Javnog poziva, Rješenje o imenovanju komisije br. 01-8966/13, i Zapisnik o radu komisije br. 01-8966-Z/13 sa otvaranja dostavljenih ponuda. Zavod za zdravstveno osiguranje je obrazložio kako se radi o Zapisniku sa sjednice komisije na kojoj su otvorene pristigle ponude i evaluirani priloženi dokumenti. Iz istog je vidljivo kako

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 13

su prijave evaluirane i određen prijedlog o daljnjem toku postupka koji nije okončan. 6. Prikupljanje podataka od trećih lica U toku postupka radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica, u smislu člana 35. stav (1) tačke a) i c) Zakona, Konkurencijsko vijeće je prikupljalo podatke i dokumentaciju i od drugih tijela /institucija koje nisu stranke u postupku. Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je zatražilo, aktom broj: 03-26-3-003-17-II/13 od dana 9.7.2013. godine od Zavoda za zdravstveno osiguranje ZE-DO Kantona i aktom br. 03-26-3-003-16-II/13 dana 9.7.2013. godine od J.U. Dom zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabećirović - Izo" Tešanj informaciju i obrazloženje pravnog osnova zaključenog pilot ugovora, kao i kopiju važećeg ugovora koji ima sa Privatnom zdravstvenom ustanovom u ZE-DO Kantonu. J.U. Dom zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabećirović Izo" Tešanj je dostavio tražene podatke i informacije, podneskom broj: 03-26-3-003-25-II/13 dana 16.7.2013. godine. U istom podnesku, navedeno je, između ostalog, kako Zavod zdravstvenog osiguranja Zenica provodi pilot projekt ugovaranja zdravstvene zaštite iz domene porodične medicine u privatnoj praksi duži niz godina na način da je Zavod inicijator i kreator pilot projekta, a da se ugovaranje sa PZU "Medicus" vrši preko Doma zdravlja Tešanj. Zavod za zdravstveno osiguranje ZE-DO Kantona je dostavio tražene podatke i informacije, podneskom broj: 03-26-3003-26-II/13 dana 19.7.2013. godine. U istom podnesku, navedeno je između ostalog kako Zavod zdravstvenog osiguranja provodi pilot projekt o provođenju zdravstvene zaštite iz domena porodične medicine, te da se radi o konceptu indirektnog ugovaranja na dva nivoa, prvi nivo je zaključivanje ugovora između Doma zdravlja i Zavoda, a drugi nivo je između Doma zdravlja i liječnika porodične medicine, te da je taj vid javnoprivatnog partnerstva zasnovan na neprofitnom principu, što donosi brojne prednosti. 7. Ocjena dokaza Nakon sagledavanja relevantnih činjenica, dokaza i dokumentacije dostavljene od stranaka u postupku, činjenica iznijetih na usmenoj raspravi, kao i podataka i dokumentacije relevantnih institucija, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo slijedeće: Da je Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Atrijum dobila odobrenje za rad Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br. 10-37-9352/05 od 17.10.2005. godine, sa izmjenama Rješenja br. 10-379352-2/06 od 14.3.2006. godine i Ispravkom Rješenja br. 10-37-9352-1/05 od 18.11.2005. godine; Osnovna djelatnost Poliklinike Atrijum je pružanje specijalističko - konsultativnih usluga i to iz oblasti interne medicine sa ultrazvučnom dijagnostikom, medicine rada u domenu sistematskih i konsultativnih pregleda, porodične/obiteljske medicine, te oftalmologije; Da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10) propisano u čl. 33. da zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou obuhvata djelatnost porodične medicine, te da u cilju osiguranja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite, primarna zdravstvena zaštita se organizira tako da je korisnicima dostupna u općini njihova prebivališta. Da se Podnosilac zahtjeva poziva na kršenje Zakona o konkurenciji od 2006. godine kada je na snazi bio Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97), do danas. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97) je prestao važiti danom

-

-

-

-

-

-

-

donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10). Da nisu tačni navodi Podnosioca zahtjeva da je uvršten u Mrežu zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, u razdoblju važenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 1997. godine, te da je ista Odluka u formi prijedloga bila na dnevnom redu 40. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u 2006. godini, te da je ista Odluka odbijena. Da, iz tog razloga Zavod za zdravstveno osiguranje KS, nije mogao zaključiti ugovor sa Podnosiocem zahtjeva o pružanju usluga porodične medicine u datom razdoblju (2006-2010). Da nisu tačni navodi Podnosioca da na području gdje je smještena Poliklinika Atrijum ima 3.314 stanovnika na lokalitetu Stup II, kao i 651 stanovnik MZ Stupsko brdo, te da na istom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nema svoju ambulantu, jer Ambulanta J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo djeluje još od 2007. godine. Članom 2. Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/98), propisana je djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te između ostalog da "obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima". Stoga, nije sporno da Zavod može uključiti na osnovu Ugovora privatnu zdravstvenu ustanovu u pružanje usluga porodične medicine, međutim ograničavajući faktor za takvo zaključivanje Ugovora je to što Mreži zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo koju usvaja Skupština Kantona nije uvršten Podnosilac zahtjeva (za razdoblje od 2006-2010 godine). Da je Ministarstvo zdravstva KS, upravo suprotno navodima Podnosioca zahtjeva, dalo punu podršku radu Podnosioca zahtjeva, te u okviru svojih nadležnosti djelovalo kako bi se Podnosiocu zahtjeva omogućilo pružanje usluga porodične medicine na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje KS i zaključivanje Ugovora, i to na način da je pripremilo radni materijal u vidu Prijedloga za Skupštinu Kantona Sarajevo o Odluci o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo. Dakle Ministarstvo zdravstva KS je u okviru svoje mjerodavnosti podržalo uvrštavanje Poliklinike Atrijum u navedenu Mrežu, međutim na 40. sjednici Skupštne Kantona Sarajevo održanoj 2006. godine isti prijedlog je odbijen. U drugom dijelu posmatranog razdoblja, nakon donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10), također, nije bilo onemogućeno privatnom sektoru da na osnovu Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS pruža usluge porodične medicine, te je tačno da su privatni i javni sektor izjednačeni, ali u kontrolisanim i transparentnim uslovima. Na osnovu člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, usvojena je Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/13), te je na osnovu iste metodologije, uz saglasnost Ministarstva zdravstva KS, Zavod za zdravstveno osiguranje KS raspisao Javni poziv za ugovaranje usluga sa timovima obiteljske/porodične

Broj 83 - Strana 14

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

medicine, te da je isti postupak u tijeku, odnosno nije okončan. Da nije sporno da je u Zeničko-dobojskom kantonu zaključen pilot ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz domena porodične medicine sa privatnom zdravstvenom ustanovom, dok u Sarajevskom kantonu ne postoji niti jedan ugovor sa privatnom zdravstvenom ustanovom za pružanje usluga porodične medicine, a nesporna je činjenica na osnovu Ustavnih odredbi, da je zdravstvo dijelom regulisano Kantonalnim propisima, te u Kantonu Sarajevo ne važe isti propisi kao u Ze-Do Kantonu. Konkurencijsko vijeće nije razmatralo odnos Skupštine Kantona i Podnosioca zahtjeva jer je tokom postupka Podnosilac zahtjeva povukao zahtjev u odnosu na istu. Konkurencijsko vijeće nije razmatralo valjanost i postojanje Ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i privatne zdravstvene ustanove Terme Ilidža, na koje se Podnosilac žalio, jer je se u predmetnom Ugovoru ne radi o pružanju usluga porodične medicine. Naime, i Podnosilac zahtjeva ima također trenutno važeći zaključen ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS o pružanju usluga specijalističko - konsultativne dijagnostike. Članom 4. stav (1) Zakona je utvrđeno da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja i prećutni dogovori privrednih subjekta, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata (član 2. stav (1) tačka b) Zakona u privredne subjekte uključuje i organe državne uprave i lokalne samouprave, koji navedenim aktivnostima/aktima direktno ili indirektno sudjeluju ili utječu na tržište) koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu. Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nezaključivanjem Ugovora o pružanju usluga porodične medicine razdoblju od 2006. godine do danas, nije prekršen član 4. stav (1) tačka b) Zakona, u smislu ograničavanja i kontrole proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja, od strane Ministarstva zdravstva KS jer isto nije nadležno za zaključivanje ugovora, a Zavod za zdravstveno osiguranje KS je u razdoblju od 2006. godine do 2010. godine bio onemogućen zaključiti navedni Ugovor iz razloga što Podnosilac zahtjeva nije bio uvršten u Mrežu zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, dok u razdoblju od 2010. godine, također, nije postojala obaveza zaključivanja ugovora, već je u skladu sa članom 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti postojala mogućnost zaključivanja, ali u slučaju ispunjenja uslova i to: nakon provedenog postupka dodjele ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, odnosno dodjelu ugovora za provedbu programa zdravstvene zaštite, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te propisima donijetima na osnovu ovih zakona, jedinstvenoj metodologiji, propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu, kao i propisima o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Kako je navedena Metodologija stupila na snagu tek u maju mjesecu 2013. godine, a Zavod je raspisao Javni poziv koji je u toku, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da nije nastalo kršenje Zakona o konkurenciji. Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nezaključivanjem ugovora o pružanju usluga porodične medicine nije prekršen član 4. stav (1) tačka c) Zakona, u smislu podjele tržišta i izvora opskrbe, jer je činjenica da niti jedna stranka protiv koje je podnesen zahtjev nije postupala suprotno važećim zakonskim rješenjima. Nije sporno da je tržište podijeljeno na Javne ustanove u kojima se obavljaju usluge u zdravstvu i privatne ustanove koje se bave istom djelatnošću, te da Zakon o zdravstvenoj zaštiti na isti način tretira i privatne i javne zdravstvene ustanove, i da Zavodi za zdravstveno osiguranje u

predstojećem vremenu namjeravaju uključiti privatne zdravstvene ustanove u sistem pružanja zdravstvene zaštite, nakom provedenih postupaka u skladu sa važećim zakonskim propisima. Imajući u vidu navedeno Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja. 8. Troškovi postupka Punomoćnik Podnosioca zahtjeva je dana 19.9.2013. godine Podneskom br. 03-26-3-003-36-II/13 dostavio Konkurencijskom vijeću troškovnik na ime obavljenih usluga zastupanja u postupku u ukupnom iznosu od 3.767,40 KM. Ostale stranke u postupku, nisu tražile troškove postupka. Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 88/07 i 93/09), i to član 105. stav (2) Zakona o upravnom postupku kada u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su toj stranci nastali sudjelovanjem u postupku. Prema članu 105. stav (3) Zakona o upravnom postupku, troškovi za pravno zastupanje nadoknađuju se samo u slučajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano. Kako Podnosilac zahtjeva nije uspio sa svojim zahtjevom, a stranke protiv kojih je postupak vođen nisu tražile troškove postupka, odlučeno je kao u tački 2. dispozitiva ovog Rješenja. 9. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba. Nezadovoljna stranka može pokrenuti Upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja. Broj 03-26-3-003-39-II/13 25. septembra 2013. godine Predsjednica Sarajevo Gordana Živković, s. r. Na temelju članka 25. stavak (1) točka e), članka 42. stavak (2), a u vezi s člankom 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a sukladno članku 105. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 88/07 i 93/09) u pоstupku pоkrеnutоm po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, zastupana po punomoćnicima odvjetnicima mr. Kenanu Ademoviću i Melihi Filipović, Čobanija 8., 71 000 Sarajevo, protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji, zaprimljenog pod brojem: 03-26-3-003-II/13 dana 15.2. 2013. godine Kоnkurеnciјsko vijeće nа 67. (šezdesetsedmoj) sјеdnici оdržаnој 25.9.2013. gоdinе, je dоnijelo 1. Odbija se Zahtjev gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, protiv Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

RJEŠENJE

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. 2.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 15

Odbija se zahtjev za plaćanje troškova postupka podnesenih od strane punomoćnika gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo. 3. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm glаsniku BiH", službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. Obrazloženje Konkurencijsko vijeće je dana 15.2.2013. godine, pod brojem 03-26-3-003-II/13 zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) u smislu članka 28. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljem tekstu: Zakon), podnesen od strane gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, zastupan po punomoćnicima odvjetnicima mr. Kenanu Ademoviću i Melihi Filipović, Čobanija 8., 71 000 Sarajevo (punomoć od 15.2.2013. godine), (u daljem tekstu: Podnositelj zahtjeva ili Poliklinika Atrijum), protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo zdravstva KS) i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod za zdravstveno osiguranje KS) radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije odnosno utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja iz članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji. Kompletiranjem predmetnog Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je na temelju članka 28. stavak (3) Zakona dana 25.3.2013. godine izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, broj: 03-26-3-003-1-II/13. 1. Stranke u postupku Stranke u postupku su gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, Kanton Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo i Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo. Gospodarski subjekt Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo je registriran kod Općinskog suda u Sarajevu Rješenjem broj: 0650-Reg-12-000672, dana 31.1.2012. godine, sa temeljnim djelatnostima - djelatnost specijalističke medicinske prakse, i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, i Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br. 10-37-9352/05 od 17.10.2005. godine, sa izmjenama Rješenja br. 10-37-9352-2/06 od 14.3.2006. godine i Ispravkom Rješenja br. 10-37-9352-1/05 od 18.11.2005. godine, u kojem je odobreno pružanje specijalističko - konzultativnih usluga i to iz oblasti interne medicine sa ultrazvučnom dijagnostikom, medicine rada u domenu sistematskih i konzultativnih pregleda, porodične/obiteljske medicine, te oftalmologije. Stranke protiv kojih je pokrenut postupak je Ministarstvo zdravstva KS, tijelo vlasti u Kantonu Sarajevo (čije su nadležnosti utvrđene Ustavom, zakonima i drugim propisima koji se odnose na njene nadležnosti), dok je Zavod za zdravstveno osiguranje KS osnovan Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/89 i 30/07), a mjerodavnost je utvrđena u članku 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02 i 70/08), Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/00, 18/02 i 30/07).

2. Pravni okvir predmetnog postupka Konkurencijsko vijeće je u tijeku postupka primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službеni glаsnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), u smislu članka 26. Zakona. Konkurencijsko vijeće je primijenilo i odredbe Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10), Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o pravima i obvezama i odgovornostima pacijenta ("Službene novine Federacije BiH" br. 40/10), Strategiju razvoja zdravstva na području Kantona Sarajevo u periodu od 2006. - 2015. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/06), Odluku o Mreži zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 14/00), Odluku o usvajanju Mreže ambulanti porodične/obiteljske medicine u J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 3/05), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 37/10), Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/13). 3. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka U Zahtjevu, Podnositelj zahtjeva opisuje činjenično stanje i okolnosti koje su razlog za podnošenje Zahtjeva te ukratko navodi sljedeće: Da podnosi Zahtjev za pokretanje postupka protiv Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva KS, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Zavoda za zdravstveno osiguranje KS, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo, Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije, odnosno utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja iz članka 4. stavak (1) točke a), b), c) i d) Zakona, a u proceduri sklapanja Ugovora o pružanju porodično/obiteljskih medicinskih usluga osiguranim osobama na teret novčanih sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo; Da je Poliklinika Atrijum ispunila sve zakonske uvjete i Rješenjem broj 10-37-9352705 od dana 17. svibnja 2005. godine dobila odobrenje za rad i u oblasti porodične/obiteljske medicine; Da je Poliklinika Atrijum tražila da se uvrsti u mrežu obiteljske medicine, jer je isto omogućeno člankom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10), te da joj je odgovoreno da će prilikom izmjena mreže zdravstvene djelatnosti na području Kantona Sarajevo, a imajući u vidu utvrđenu proceduru i rokove za donošenje istih, između ostalog razmotriti i mogućnost uvrštavanja dijela privatne zdravstvene djelatnosti u navedenu mrežu; Da na području gdje je smještena Poliklinika Atrijum ima 3.314 stanovnika na lokalitetu Stup II, kao i 651 stanovnik MZ Stupsko brdo, te da na istom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nema svoju ambulantu; Da se uz Polikliniku Atrijum i Zdravstvena ustanova Terme Ilidža prijavila za zaključenje ugovora, te da je

Broj 83 - Strana 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja Sarajevo, polovinom 2006. godine zaključilo ugovor sa Privatnom zdravstvenom ustanovom Terme Ilidža na području Kantona Sarajevo; Da je na prijedlog Poliklinike Atrijum, od strane Zakonodavno pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo izvršena izmjena i dopuna mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, te je ista uvrštena u "mrežu"; Da je Podnositelj zahtjeva više puta tražio zaključenje ugovora o pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite za Zavodom zdravstvenog osiguranja KS, te da isti nije zaključen; Da je na istom zakonskom temelju zaključen Pilot ugovor između JU Dom zdravlja Tešanj i Zavoda zdravstvenog osiguranja, te Pilot ugovor između JU Dom zdravlja Tešanj i Privatne zdravstvene ustanove "Medicus" iz Tešnja, u Zeničko-dobojskom kantonu. Kao dokaze za svoje navode, Podnositelj zahtjeva je priložio i sljedeće preslike originala: dopis Podnositelja zahtjeva upućen Kantonalnom ministarstvu zdravstva od 12.12.2005. godine, Obavijest Ministarstva zdravstva KS broj: 10-3732416/05 od 27.12.2005. godine, Dopis - Zastupničko pitanje, broj: 07-37-5691/11 od 22.9.2011. godine od strane Federalnog ministarstva zdravstva, izvadak iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10), Prijedlog Odluke o usvajanju mreže ambulanti Porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, i Prijedlog Mreže ambulanti Porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Dopis Podnositelja zahtjeva upućen Ministarstvu zdravstva KS od 9.1.2006. godine, Urgencija po zahtjevu od 12.12.2005. godine Podnositelja zahtjeva upućena Ministarstvu zdravstva KS od 10.3.2006. godine, Zahtjev za umrežavanje Zdravstvene ustanove Poliklinka "Atrijum" u mrežu Zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo za pružanje usluga iz domena porodične/obiteljske medicine od 9.5.2006. godine, Izvješće Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo upućen Vladi Kantona Sarajevo broj: 01-05-22611/06 od 13.7.2006. godine, Prijedlog izmjena i dopuna mreže Zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo sa Obrazloženjem, Dopis Ministarstva zdravstva KS upućen Podnositelju zahtjeva br. 10-37-13481/08 od 1.4.2008. godine, Dopis - Odgovor na Zastupničko pitanje, broj: 06-37-3854/11 od 6.6.2011. godine od strane Federalnog ministarstva zdravstva, Obrazac Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora porodične/obiteljske medicine i Uputstvo o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo, informacija o sredstvima zavoda zdravstvenog osiguranja i izdvojenim za kapitalna ulaganja za potrebe zdravstvenih ustanova, za period od 2005. godine do 2010. godine i provedenoj zakonskoj regulativi, dostavlja se od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine br. 01/IV-09-1-2563-3/11 od 30.1.2012. godine, izvod iz Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10), Dopis Podnositelja zahtjeva upućen Ministarstvu zdravstva KS, Odgovor na dopis upućen Podnositelju zahtjeva od strane Ministarstva zdravstva KS br. 10-37-288/10 od 12.1.2012. godine, Izvješće Komisije za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva Skupštine Kantona Sarajevo upućenog Vladi Kantona Sarajevo, Poslanicima u Skupštini br. 01-05-22930/06 od 18.7.2006. godine, Dopis podnositelja zahtjeva upućen Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, Odgovor na dopis upućen Podnositelju zahtjeva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS br. 01-3-167/11 od 25.1.2012.

godine, Dopis upućen od strane Podnositelja zahtjeva Federalnom ministarstvu zdravlja od 27.2.2012. godine, Odgovor na dopis upućen Podnositelju zahtjeva od strane Federalnog ministarstva zdravstva br. 06-37-1422/12 od 5.3.2012. godine, Dopis Podnositelja zahtjeva upućen Zavodu zdravstvenog osiguranja KS od 16.7.2012. godine, Odgovor na dopis upućen Podnositelju zahtjeva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS br. 01-/2-6240/12 od 18.7.2012. godine, Pilot Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz domena porodične medicine između J.U. Dom zdravlja Tešanj i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (nepotpisan), Pilot Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz domena obiteljske medicine između J.U. Dom zdravlja Tešanj i PZU "Medicus" Tešanj (nepotpisan), Zaključak Vlade kantona Zeničkodobojskog br. 02-97-1758/05 od 1.6.2005. godine, Rješenje Ministarstva zdravstva br. 10-37-9352/05 od 17.10.2005. godine, Suglasnost Ministarstva zdravstva br. 10-37-14170/11 od 5.1.2012. godine, Rješenje o izmjenama podataka Općinskog suda u Sarajevu br. 065-0-Reg-12-000672 od 31.1.2012. godine, Bilanca uspjeha za period od 1.1.2011. do 31.12.2011.godine, Bilanca stanja na dan 31.12.2011. godine Podnositelja zahtjeva. Na temelju gore navedenog, Podnositelj zahtjeva predlaže Konkurencijskom vijeću da utvrdi da su Kanton Sarajevo: Ministarstvo zdravstva KS, Zavod za zdravstveno osiguranje KS i Skupština Kantona Sarajevo, spriječili na nezakonit način umrežavanje Poliklinike "Atrijum" u mrežu porodične/obiteljske medicine u Kantonu Sarajevo, a koje za cilj ima sprječavanje, ograničavanje i narušavanje tržišne konkurencije, kako je predviđeno člankom 4. stavak (1) točke a), b), c) i d) Zakona. Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da povrede Zakona, na koje Podnositelj zahtjeva ukazuje, nije moguće utvrditi bez provedbe postupka, te je sukladno članku 32. stavak (2) Zakona, na 57. sjednici održanoj dana 4.4.2013. gоdinе, donijelo Zaključak o pokretanju postupka protiv protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo, Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, broj: 03-26-3-003-3-II/13 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja postojanja povrede iz članka 4. stavak (1) točka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji. Konkurencijsko vijeće, sukladno članku 33. stavak (1) Zakona, je dostavilo Zahtjev i Zaključak na odgovor Ministarstvu zdravstva KS, aktom broj: 03-26-3-003-8-II/13 dana 4.4.2013. godine, Zavodu za zdravstveno osiguranje KS, aktom broj: 0326-3-003-8-II/13 dana 4.4.2013. godine, Skupštini Kantona Sarajevo, aktom broj: 03-26-3-003-8-II/13 dana 4.4.2013. godine. Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak Podnositelju zahtjeva, aktom broj: 03-26-3-003-7-II/13 dana 4.4.2013. godine. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u odobrenom roku dostavilo odgovor Konkurencijskom vijeću, u smislu članka 33. stavak (3) Zakona, podneskom broj: 03-26-3-003-10-II/10 dana 22.4.2013. godine, u kojem u potpunosti osporava Zahtjev, te u bitnom navodi sljedeće: da je Ministarstvo zdravstva KS zaprimilo dopis Poliklinike Atrijum, sa zahtjevom za potpisivanje ugovora za pružanje usluga obiteljske medicine u sklopu spomenute poliklinike; na ovaj akt Ministarstvo zdravstva KS je uputilo dopis Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u kojem navodi da ministarstvo cijeni da je potrebno sagledati predmetni zahtjev u kontekstu pozitivnih zakonskih rješenja i mogućnosti uvođenja privatnog sektora u sustav zdravstvene zaštite; člankom 52. stavak (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da Zavod zdravstvenog osiguranja

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 17

Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno županije, provodi postupak dodjele ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, odnosno postupak dodjele ugovora za provedbu programa zdravstvene zaštite sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, te propisima donesenim na temelju ovih zakona, jedinstvenoj metodologiji, propisu o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu, kao i propisima o javnim nabavama Bosne i Hercegovine; jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, odnosno privatnog zdravstvenog radnika, utvrđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona; shodno navedenom, Ministarstvo zdravstva KS cijeni da su se stekli uvjeti za postupno uvođenje privatnog sektora u sustav zdravstvene zaštite shodno zakonskim propisima uz definirane parametre, odnosno kriterije sukladno temeljnim paketom zdravstvenih prava i standardima i normativima zdravstvene zaštite; Napominjemo, a u svezi s naprijed navedenim da je Ministarstvo zdravstva KS dana 19.6.2006. godine uputilo prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo materijal - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo je dana 26.6.2006. godine donijela Zaključak kojim je utvrdila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, sa prijedlogom da se isti proslijedi Skupštini Kantona Sarajevo. U prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, ministarstvo je predložilo u točki I - Primarna zdravstvena zaštita, da se u mrežu zdravstvenih ustanova uvrsti i privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Atrijum, a koji je u prilogu dostavljen; iz navedenog se može zaključiti da Skupština Kantona Sarajevo nije prihvatila prijedlog i nije uvrstila navedenu ustanovu u mrežu. Uz predmetni odgovor na Zaključak Ministarstvo zdravstva KS je priložilo i sljedeće preslike: Dopis - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo Ministarstva zdravstva KS upućen Vladi Kantona Sarajevo br. 10-05-20017/06 od 19.6.2006. godine, Zaključak Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-21901-9/06 od 29.6.2006. godine, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo dostavlja se Vladi Kantona Sarajevo od strane Ministarstva zdravstva KS br. 10-05-20017/06 od 19.6.2006. godine, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, svibanj 2006. godina, sa Obrazloženjem prijedloga, Dopis - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo od Ministarstva zdravstva KS upućen Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo br. 09-02-20562/06 od 15.6.2006. godine, Dopis - Mišljenje o usklađenosti prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda od

strane Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo upućen Ministarstvu zdravstva KS br. 03-07-02-20563/06 od 15.6.2006. godine, preslika iz "Službenih novina Kantona Sarajevo", br. 14/00 i 21/07 Odluka o usvajanju Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo i Odluka o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, Rješenje br. 10-37-9352/05 od 17.10.2005. godine Ministarstva zdravstva KS, Rješenje br. 10-37-9352-2/06 od 14.3.2006. godine Ministarstva zdravstva KS, Zaključak br. 10-37-93521/06 od 18.11.2005. godine Ministarstva zdravstva KS, Dopis Podnositelja zahtjeva od 16.7.2012. godine upućen Zavodu za zdravstveno osiguranje KS. Zavod za zdravstveno osiguranje KS je u odobrenom roku dostavilo odgovor Konkurencijskom vijeću, u smislu članka 33. stavak (3) Zakona, podneskom broj: 03-26-3-003-9-II/10 dana 19.4.2013. godine, u kojem u potpunosti osporava Zahtjev, te u bitnom navodi sljedeće: Podnositelj zahtjeva se u dosadašnjem periodu korespondencije sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS određuje kao zdravstvena ustanova koja ima zakonsku mogućnost za pružanje usluga obiteljske medicine osiguranim osobama iako je nesporno da pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite tj. specijalističko - konzultativne. Konačno, to i dokazuje dostavljenim rješenjem za rad iz svibnja 2005. godine. Isto Rješenje doneseno je shodno tada važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH. U istom propisu kao i u trenutačno važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FbiH, zakonodavac nije uključio niti dao mogućnost da specijalističko - konzultativna djelatnost podrazumijeva i pružanje usluga obiteljske medicine kao primarne zdravstvene zaštite. U oba propisa zakonodavac je precizan jer navodi da ista pruža podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno pruža konzultativnu zdravstvenu zaštitu po zahtjevu primarne zdravstvene djelatnosti. sukladno potrebama stanovništva Kantona Sarajevo, a na temelju podzakonskih akata donesenih od strane Ministarstva zdravstva KS, Zavod u sklopu redovitog financiranja zdravstvene zaštite osigurava usluge obiteljske medicine u sklopu JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo. Ministarstvo zdravstva KS u dosadašnjem periodu nije utvrdilo niti jednog kvalificiranog pružatelja ovih usluga bilo da je utemeljitelj Skupština Kantona Sarajevo ili privatna zdravstvena ustanova i time utvrdilo obvezu zaključivanja ugovora. Napominjemo da u okviru ostalih javnih zdravstvenih ustanova, pored JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo, postoje iste koje su kvalificirane za pružanje usluga obiteljske medicine, ali im je to onemogućeno. u ovom dijelu, a kao prilog prethodno navedenom, Zavod za zdravstveno osiguranje KS se referira na zaključivanje ugovora sa PZU Terme Ilidža. Prema zakonskim odredbama, radi se o uslugama fizikalne rehabilitacije u zajednici tj. uslugama koje spadaju u primarnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, kako na području Kantona Sarajevo ne postoji druga ustanova, bez obzira na vrstu vlasništva, koja pruža ovu vrstu usluge Zavod za zdravstveno osiguranje KS je bio obvezan zaključiti isti jer mora omogućiti ovu vrstu usluge. Termalni izvori kojim upravlja navedena ustanova striktno su u njihovom vlasništvu, te isti ne postoje na drugim područjima Kantona Sarajevo kojima upravljaju ostale ustanove.

Broj 83 - Strana 18 -

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

nužna je distinkcija kod navođenja termina mreže ambulanti obiteljske medicine, kojeg Podnositelj zahtjeva spominje. Naime, prilikom provedbe postupka slobodnog izbora doktora obiteljske medicine i stomatologije (tzv. Registracije osiguranika) kojeg provodi Zavod za zdravstveno osiguranje KS u suradnji sa Ministarstvom zdravstva KS, Zavod se rukovodi odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/10). Isti je donesen od strane Ministarstva zdravstva KS i propisuje slobodan izbor liječnika, na stvaranje mreže ambulanti. Ovo iz razloga, što je stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10) ukinuta Mreža ambulanti i govori se o Timovima obiteljske medicine. Zašto na određenom teritoriju općine, mjesne zajednice ima ili nema dovoljan broj timova isto je u nadležnosti Ministarstva zdravstva KS koje svojim stručnim procjenama određuju broj istih. Kada je u pitanju zdravstvo, na temelju Ustavnih odredbi, nadležnosti su podijeljene na Kantone i Federaciju. Iz toga proizlazi, da kantoni u ovisnosti od potreba i socijalnog stanja na svakoj mikro lokaciji, stanovništvu osigurava zdravstvene usluge. To je imperativ na temelju odredbi članaka 20. i 33 stavak (3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/19), jer se primarna zdravstvena zaštita kao vrsta usluge organizira tako da je korisnicima dostupan u općini njihovog prebivališta, bez obzira na oblik vlasništva pružatelja iste. Prije svega, ovo se odnosi na ugovorni odnos kojeg Podnositelj zahtjeva navodi u Zeničkodobojskom kantonu. iz svega navedenog, smatrajući da Zavod nije niti jednim postupkom spriječio na nezakonit način "umrežavanje" Podnositelja zahtjeva, Zdravstvene ustanove Poliklinike Atrijum, u mrežu obiteljske medicine u Kantonu Sarajevo, proizlazi da ne postoji sprječavanje, ograničavanje i narušavanje konkurencije kako je precizirano člankom 4. stavak (1) točka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, te na temelju toga predlaže da Konkurencijsko vijeće svojom odlukom odbije predmetni zahtjev. Skupština Kantona Sarajevo je u odobrenom roku dostavila odgovor Konkurencijskom vijeću, u smislu članka 33. stavak (3) Zakona, podneskom broj: 03-26-3-003-11-II/10 dana 24.4.2013. godine, u kojem u potpunosti osporava Zahtjev, te u bitnom navodi sljedeće: Skupština Kantona Sarajevo je na 40. regulatornoradnoj sjednici, održanoj dana 20.7.2006. godine, razmatrala prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo. Zastupnici u Skupštini su nakon duže rasprave utvrdili da ne postoji zakonski temelj da se usvoji Predložena Odluka. Skupština Kantona Sarajevo, sa 11 glasova za i 10 suzdržano i 6 protiv, nije usvojila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo. Uz predmetni odgovor na Zaključak Skupština Kantona Sarajevo je priložila i sljedeće preslike: Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo br. 01-05-22307/06 od 20.7.2006. godine,

Izvod iz Zapisnika sa 40. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u 2006. godini. Konkurencijsko vijeće je zatražilo od Podnositelja zahtjeva dodatna obrazloženja i dokaze o podnesenom Zahtjevu u roku od 15 dana, aktom broj: 03-26-3-003-12-II/13 od dana 16.5.2013. godine, na koje je Podnositelj zahtjeva zatražio dodatni rok za očitovanje, aktom br. 03-26-3-003-13-II/13 od 29.5.2013. godine, što mu je aktom br. 03-26-3-003-14-II/13 od 31.5.2013. godine od strane Konkurencijskog vijeća i odobreno. Dana 16.9.2013. godine, aktom br. 03-26-3-003-15-II/13, Podnositelj zahtjeva je dostavio tražena obrazloženja, kao i dokaze. U svom dodatnom obrazloženju podnesenog Zahtjeva u bitnom navodi sljedeće: Da je prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Međunarodnom ugovoru o zdravstvenom osiguranju Podnositelju zahtjeva onemogućeno da obavlja zdravstvene usluge za osiguranike, a na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja. Napominje kako je nadležnost Kantona da vrši nadzor iz oblasti zdravstva i da jamči zaštitu ljudskih prava, a sve što je navedeno u Ustavu Kantona Sarajevo članak 13. u kojem je navedeno kako Kanton zajedno ili sa Federacijom BiH samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši sljedeće nadležnosti: 1. Jamčenje ljudskih prava, 2. Zdravstvo, 3. Politika zaštite čovjekove okoline i dr. Što se pak tiče narušene konkurencije od strane Ministarstva zdravstva KS, isto se vidi u sljedećem: Ministarstvo zdravstva KS je izdalo odobrenje za rad Podnositelju zahtjeva u obavljanju djelatnosti porodične/obiteljske medicine. Na dostavljeni zahtjev za umrežavanje u sustav pružanja zdravstvene zaštite iz oblasti porodične/obiteljske medicine za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja KS nikada nije dalo suglasnost. Ovim je onemogućen rad Poliklinike iz domena porodične/obiteljske medicine, a isto tako onemogućena prava osiguranicima na slobodan izbor ljekara koji imaju registriranu djelatnost za porodičnu/obiteljsku medicinu. 2006. godine ministrica zdravstva Kantona Sarajevo prof.dr. Zehra Dizdarević je na inzistiranje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, uputila prijedlog Skupštini Kantona Sarajevo za umrežavanje Poliklinike Atrijum za usluge porodične/obiteljske medicine i PZU Terme Ilidža iz domena fizikalne medicine. Skupština Kantona Sarajevo u lipnju 2006. godine nije prihvatila prijedlog Odluke iako su postojala pozitivna mišljenja nadležne Komisije. 2007. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaključuje Ugovor, ali samo sa PZU Terme Ilidža za fizikalnu medicinu, bez suglasnosti Ministarstva zdravstva KS. Ministarstvo zdravstva KS je na zahtjev Poliklinike Atrijum trebalo odgovoriti prema važećim Zakonima i uvrstiti Polikliniku Atrijum u mrežu iz sljedećih razloga: 1. Zahtjev je tada upućen Ministarstvu zdravstva KS, a u cilju popunjavanja Mreže ambulanti obiteljske medicine za lokalitet Stup II i MZ Stupsko Brdo. Na navedenom lokalitetu je planirana ambulanta obiteljske medicine još 2003. godine. Ista je otvorena tek 2007. godine, tj. dvije godine poslije podnošenja zahtjeva Poliklinke Atrijum. Da su u određenim medijima objavljeni neistiniti članci, u kojima je navedeno kako nije bilo zahtjeva

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 19

od strane privatnog sektora za pružanjem usluga obiteljske medicine. Da članak 84. stavak (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđa da Dom zdravlja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu kroz timove obiteljske medicine, a poslovi obiteljske medicine obavljaju se u ambulantama obiteljske medicine koji se mogu organizirati kao dio Doma zdravlja ili privatna praksa. U Kantonu Sarajevo nije do sad registrirana ni jedna ambulanta obiteljske medicine kao privatna praksa. Da su Ministarstvo zdravstva KS i Zavod zdravstvenog osiguranja KS početkom 2011. godine objavili Javni poziv za izbor liječnika obiteljske medicine osiguranicima Kantona Sarajevo. Poziv je napravljen protuzakonito, jer se prethodno nije izvršio Javni poziv za odabir pružatelja usluga zdravstvene zaštite. Na listi doktora obiteljske medicine nije bilo privatnog sektora. Te da time nije bio ispoštovan niti važeći Zakon o javnim nabavama BiH. Precizirao je Zahtjev u smislu narušavanja tržišne konkurencije od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, iz razloga što isti nije izvršio popunu Mreže obiteljske medicine i sklopio ugovore sa zdravstvenim ustanovama kako bi osigurala usluga osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Neraspisivanjem javnog poziva za pružatelje usluga zdravstvene zaštite i neumrežavanjem privatnog sektora Zavod za zdravstveno osiguranje KS je izravno ugrozio prava osiguranika i pružatelja zdravstvenih usluga iz privatnog sektora. Zavod zdravstvenog osiguranja KS je u periodu od 2005. - 2010. godine izvršio nabavu opreme kapitalne investicije u iznosu od 59.374.334,00 KM. Od navedenog iznosa je za kapitalna ulaganja izvršio kupovinu aparature i opreme u iznosu od 54 milijuna KM i to izravno preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, iz sredstava obveznog zdravstvnog osiguranja se ne mogu izdvajati sredstva za kapitalna ulaganja na način kako se to provodilo u praksi. Naime, u članku 99. alineja 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), je propisano da Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja "planiraju i prikupljaju sredstva obveznog osiguranja, te plaćaju usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima". Iz ovoga proizlazi da sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja financira samo usluga zdravstvene zaštite. U navedenoj dopuni Podnositelj zahtjeva je precizirao Zahtjev u odnosu na kršenje Zakona, te naveo kako se kršenje odnosi na članak 4. stavak (1) točke b) i c). 4. Mjerodavno tržište Mjerodavno tržište, u smislu članka 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 33/10) čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom zemljopisnom tržištu. Prema odredbi članka 4. Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta, mjerodavno tržište proizvoda obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne značajke, kvalitetu, namjenu, cijenu ili način uporabe. Prema odredbi članka 5. Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta, mjerodavno zemljopisno tržište obuhvaća cjelokupnu ili

značajan dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojoj gospodarski subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini mjerodavne usluge pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima i koji to tržište bitno razlikuju od uvjeta konkurencije na susjednim zemljopisnim tržištima. Mjerodavno tržište usluga predmetnoga postupka je tržište pružanja usluga obiteljske medicine. Mjerodavno zemljopisno tržište predmetnoga postupka je područje Kantona Sarajevo. Slijedom navedenoga, mjerodavno tržište predmetnog postupka je utvrđeno kao tržište pružanja usluga obiteljske medicine u Kantonu Sarajevo. 5. Usmena rasprava U daljem toku postupka, budući da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je zakazalo usmenu raspravu, sukladno članku 39. Zakona, za dan 4.9.2013. godine (pozivi dostavljeni Podnositelju zahtjeva aktom broj: 03-26-3-003-20-II/13, Ministarstvu zdravstva KS aktom br: 03-26-3-003-19-II/13, Skupštini Kantona Sarajevo aktom br: 0326-3-003-18-II/13 i Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo aktom broj: 03-26-3-003-21-II/13 dana 9.7.2013. godine). Usmena rasprava zakazana za dan 4.9.2013. godine na pismeni obrazloženi zahtjev Podnositelja zahtjeva je odgođena, sukladno članku 39. stavak (4) Zakona (podnesak broj: 03-26-3003-27-II/13 zaprimljenim dana 13.8.2013. godine), te je Konkurencijsko vijeće zakazalo novu usmenu raspravu za dan 18.9.2013. godine (pozivi dostavljeni Podnositelju zahtjeva aktom broj: 03-26-3-003-30-II/13, Ministarstvu zdravstva KS aktom br: 03-26-3-003-29-II/13, Skupštini Kantona Sarajevo aktom br: 03-26-3-003-28-II/13, i Zavodu za zdravstveno osiguranje KS aktom broj: 03-26-3-003-31-II/13, dana 20.8.2013. godine). Na usmenoj raspravi održanoj u prostorijama Konkurencijskog vijeća, ispred Podnositelja zahtjeva nazočio je dr. Mirsad Đugum, direktor Poliklinike Atrijum, i punomoćnica odvjetnica Meliha Filipović, a ispred Ministarstva zdravstva KS: Suada Jusić dipl. pravnica i dr. Alma Kadić, po punomoći, za Zavod zdravstvenog osiguranja KS: prim. dr. Mustafa Cuplov i Nedim Tvrtković, dipl. pravnik po punomoći, i Skupštinu Kantona Sarajevo Ata Teftedarija, zamjenica pravobranitelja Pravobraniteljstva Kantona Sarajevo. Tijekom usmene rasprave, Podnositelj zahtjeva se izjasnio da u cijelosti ostaje kod Zahtjeva, te je priložio u spis dopis br. 03-26-3-003-32-II/13 od 18.9.2013. godine, kojim se očitovao o navodima i dokazima koje su u tijeku postupka dostavljale stranke protiv kojih je postupak pokrenut, te iste pobija. Također, tijekom rasprave Podnositelj zahtjeva je izložio u kratko i da važeće Rješenjem o odobrenju za rad koje je priloženo u spisu ima u svom dispozitivu sadržava i odobrenje za rad za obavljanje djelatnosti Obiteljske medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te da je navedeno Rješenje važeće do 31.3.2014. godine, kada se mora uskladiti sa Novim zakonskim odredbama. Navedeno su potvrdile predstavnice Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. 2006. godine kada je podnesen Zahtjev za pružanje usluga iz primarne zdravstvene zaštite Obiteljske medicine na području za koje je tražio nije postojala Ambulanta J.U. Dom zdravlja, te da Skupština Kantona Sarajevo je odbila uvrstiti Polikliniku Atrijum u Mrežu ambulanti na području Kantona Sarajevo, sve do 2010. godine. Na taj način je pretrpljena velika materijalna šteta. 2007. godine je otvorena Ambulanta J.U. Dom zdravlja KS. Bez obzira što u navedenoj mreži nije bilo privatnih zdravstvenih ustanova, Zavod zdravstvenog osiguranja KS je zaključio ugovor sa privatnom ustanovom Terme Ilidža, koja također nije bila uvrštena u Mrežu.

Broj 83 - Strana 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Od 2010. godine na snazi je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zavod za zdravstveno osiguranje KS je odbio raspisati Javni tender sukladno Zakonu o javnim nabavama i izabrati zdravstvene ustanove koje zadovoljavaju postavljene kriterije, i iz tih ustanova odabrati timove obiteljske medicine. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne poznaje razliku između privatnog i javnog sektora već su sa svojim pravima i mogućnostima pružanja usluga pacijentima izjednačeni. Stoga je propust Zavoda što nije uključio u Javni poziv za izbor ljekara obiteljske medicine i liječnike iz privatne prakse. Domovi zdravlja imaju monopol sada. Predstavnik Zavoda zdravstvenog osiguranja je naveo kako u prethodnom razdoblju nije bilo mogućnosti zaključivanja Ugovora sa privatnom poliklinikom Atrijum, jer Skupština Kantona je Sarajevo odbila prijedlog Ministarstva zdravstva KS da uvrsti Podnositelja zahtjeva u Mrežu ambulanti na području Kantona Sarajevo. Obzirom da je 2010. godine usvojen Zakon o zdravstvenoj zaštiti, tek nedavno je usvojena Metodologija, na temelju koje je raspisan Tender za tri nedostajuća tima obiteljske medicine. Navedeni tender nije raspisan na temelju Zakona o javnim nabavama već na temelju procedure Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. A dok je mreža i Odluka Skupštine Kantona o utvrđivanju mreže ambulanti na području Kantona Sarajevo prestala da važi, odnosno stavljena je izvan snage. Članak 37. Zakona o zdravstvenoj zaštiti navodi kako se liječnici biraju sa liste institucija s kojima Zavod ima ugovor o pružanju usluga obiteljske medicine. Predstavnice Ministarstva zdravstva KS izjavile se da ostaju kod svih navoda koji su dani u pismenom odgovoru na zahtjev, te se pozvale se na članak 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Jedinstvenu metodologiju ugovaranja vršenja predmetne usluge ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/13). Tijekom rasprave Podnositelj zahtjeva je izmijenio zahtjev na način da je isti povukao u dijelu koji se odnosi na Skupštinu Kantona Sarajevo, što je i utvrđeno Zapisnikom sa usmene rasprave od 18.9.2013. godine, i o čemu je Konkurencijsko vijeće donijelo poseban Zaključak, te se na temelju istog nije odlučivalo u izreci ovog Rješenja. Voditelj postupka je naložio i predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS da dostave svu važeću dokumentaciju u svezi s javim pozivom za izbor nedostajućih timova obiteljske medicine.Dana 23.9.2013. godine, zaprimljena je pod brojem 03-26-3-003-37-II/13 tražena dokumentacija u svezi s provedenim Javnim pozivom za ugovaranje usluga porodične/obiteljske medicine od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, uz koju je dostavljen i tekst Javnog poziva, Rješenje o imenovanju komisije br. 01-8966/13, i Zapisnik o radu komisije br. 01-8966-Z/13 sa otvaranja dostavljenih ponuda. Zavod za zdravstveno osiguranje je obrazložio kako se radi o Zapisniku sa sjednice komisije na kojoj su otvorene pristigle ponude i evaluirani priloženi dokumenti, iz istog je vidljivo kako su prijave evaluirane i određen prijedlog o daljnjem tijeku postupka koji nije okončan. 6. Prikupljanje podataka od trećih osoba U toku postupka radi utvrđivanja svih mjerodavnih činjenica, u smislu članka 35. stavak (1) točke a) i c) Zakona, Konkurencijsko vijeće je prikupljalo podatke i dokumentaciju i od drugih tijela /institucija koje nisu stranke u postupku. Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je zatražilo, aktom broj: 03-26-3-003-17-II/13 od dana 9.7.2013. godine od Zavoda za zdravstveno osiguranje ZE-DO Kantona i aktom br. 03-26-3-003-16-II/13 dana 9.7.2013. godine od J.U. Dom zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabećirović - Izo" Tešanj informaciju i obrazloženje pravnog temelja zaključenog Pilot

ugovora, kao i presliku važećeg ugovora koji ima sa Privatnom zdravstvenom ustanovom u ZE-DO Kantonu. J.U. Dom zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabećirović Izo" Tešanj je dostavio tražene podatke i informacije, podneskom broj: 03-26-3-003-25-II/13 dana 16.7.2013. godine. U istom podnesku, navedeno je između ostalog kako Zavod zdravstvenog osiguranja Zenica provodi pilot projekt ugovaranja zdravstvene zaštite iz domene porodične medicine u privatnoj praksi duži niz godina na način da je Zavod inicijator i kreator pilot projekta, a da se ugovaranje sa PZU "Medicus" vrši preko Doma zdravlja Tešanj. Zavod za zdravstveno osiguranje ZE-DO Kantona je dostavio tražene podatke i informacije, podneskom broj: 03-26-3003-26-II/13 dana 19.7.2013. godine. U istom podnesku, navedeno je između ostalog kako Zavod zdravstvenog osiguranja provodi pilot projekt o provođenju zdravstvene zaštite iz domena porodične medicine, te da se radi o konceptu neizravnog ugovaranja na dva nivoa, prvi nivo je zaključivanje ugovora između Doma zdravlja i Zavoda, a drugi nivo je između Doma zdravlja i liječnika obiteljske medicine, te da je taj vid javnoprivatnog partnerstva utemeljen na neprofitnom načelu, što donosi brojne prednosti. 7. Ocjena dokaza Nakon sagledavanja mjerodavnih činjenica, dokaza i dokumentacije dostavljene od stranaka u postupku, činjenica iznijetih na usmenoj raspravi, kao i podataka i dokumentacije mjerodavnih institucija, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo slijedeće: Da je Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Atrijum dobila odobrenje za rad Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br. 10-379352/05 od 17.10.2005. godine, sa izmjenama Rješenja br. 10-37-9352-2/06 od 14.3.2006. godine i Ispravkom Rješenja br. 10-37-9352-1/05 od 18.11.2005. godine; Temeljna djelatnost Poliklinike Atrijum je pružanje specijalističko - konzultativnih usluga i to iz oblasti interne medicine sa ultrazvučnom dijagnostikom, medicine rada u domenu sistematskih i konzultativnih pregleda, porodične/obiteljske medicine, te oftalmologije; Da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10) propisano u čl. 33. da zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou obuhvaća djelatnost obiteljske medicine, te da se u cilju osiguranja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite, primarna zdravstvena zaštita organizira tako da je korisnicima dostupna u općini njihova prebivališta. Da se Podnositelj zahtjeva poziva na kršenje Zakona o konkurenciji od 2006. godine kada je na snazi bio Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97), do danas. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97) je prestao važiti danom donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10). Da nisu točni navodi Podnositelja zahtjeva da je uvršten u Mrežu zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, u razdoblju važenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 1997. godine, te da je ista Odluka u formi Prijedloga bila na dnevnom redu 40. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u 2006. godini, te da je ista Odluka odbijena.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. -

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 21

-

-

-

-

-

-

Da, iz tog razloga Zavod za zdravstveno osiguranje KS, nije mogao zaključiti ugovor sa Podnositeljem zahtjeva o pružanju usluga obiteljske medicine u danom razdoblju (2006-2010). Da nisu točni navodi Podnositelja da na području gdje je smještena Poliklinika Atrijum ima 3.314 stanovnika na lokalitetu Stup II, kao i 651 stanovnik MZ Stupsko brdo, te da na istom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nema svoju ambulantu, jer Ambulanta J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo djeluje još od 2007. godine. Člankom 2. Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 7/98), propisana je djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te između ostalog da "obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima". Stoga, nije sporno da Zavod može uključiti na temelju Ugovora privatnu zdravstvenu ustanovu u pružanje usluga obiteljske medicine, međutim ograničavajući faktor za takvo zaključivanje Ugovora je to što Mreži zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo koju usvaja Skupština Kantona nije uvršten Podnositelj zahtjeva (za razdoblje od 2006-2010 godine). Da je Ministarstvo zdravstva KS, upravo suprotno navodima Podnositelja zahtjeva, dalo punu podršku radu Podnositelja zahtjeva, te u okviru svojih nadležnosti djelovalo kako bi se Podnositelju zahtjeva omogućilo pružanje usluga obiteljske medicine na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje KS i zaključivanje Ugovora, i to na način da je pripremilo radni materijal u vidu Prijedloga za Skupštinu Kantona Sarajevo, o Odluci o izmjenama i dopunama Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo. Dakle Ministarstvo zdravstva KS, je u okviru svoje mjerodavnosti podržalo uvrštavanje Poliklinike Atrijum u navedenu Mrežu, međutim na 40. sjednici Skupštne Kantona Sarajevo održanoj 2006. godine isti prijedlog je odbijen. U drugom dijelu promatranog razdoblja, nakon donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federaciije BiH", br. 46/10), također, nije bilo onemogućeno privatnom sektoru da na temelju Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS pruža usluge obiteljske medicine, te je točno da su privatni i javni sektor izjednačeni, ali u kontroliranim i transparentnim uvjetima. Na temelju članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, usvojena je Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/13), te je na temelju iste metodologije, uz suglasnost Ministarstva zdravstva KS, Zavod za zdravstveno osiguranje KS raspisao Javni poziv za ugovaranje usluga sa timovima obiteljske/porodične medicine, te da je isti postupak u tijeku, odnosno nije okončan. Da nije sporno da je u Zeničko-dobojskom kantonu zaključen Pilot ugovor o provedbi zdravstvene zaštite iz domena obiteljske medicine sa privatnom zdravstvenom ustanovom, dok u Sarajevskom kantonu ne postoji niti jedan ugovor sa privatnom zdravstvenom ustanovom za pružanje usluga obiteljske medicine, a nesporna je činjenica na

temelju Ustavnih odredbi, da je zdravstvo dijelom regulirano Kantonalnim propisima, te u Kantonu Sarajevo ne važe isti propisi kao u Ze-Do Kantonu. Konkurencijsko vijeće nije razmatralo, odnos Skupštine Kantona i Podnositelja zahtjeva, jer je tijekom postupka Podnositelj zahtjeva povukao zahtjev u odnosu na istu. Konkurencijsko vijeće nije razmatralo valjanost i postojanje Ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i privatne zdravstvene ustanove Terme Ilidža, na koje se Podnositelj žalio, jer je se u predmetnom Ugovoru ne radi o pružanju usluga obiteljske medicine. Naime, i Podnositelj zahtjeva ima također trenutno važeći zaključen ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS o pružanju usluga specijalističko – konzultativne dijagnostike. Člankom 4. stavak (1) Zakona je utvrđeno da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja i prešutni dogovori gospodarskih subjekta, kao i odluke i drugi akti gospodarskih subjekata (članak 2. stavak (1) točka b) Zakona u gospodarske subjekte uključuje i organe državne uprave i lokalne samouprave, koji navedenim aktivnostima /aktima izravno ili neizravno sudjeluju ili utječu na tržište) koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu. Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nezaključivanjem Ugovora o pružanju usluga obiteljske medicine razdoblju od 2006. godine do danas, nije prekršen članak 4. stavak (1) točka b) Zakona, u smislu ograničavanja i kontrole proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja, od strane Ministarstva zdravstva KS jer isto nije nadležno za zaključivanje ugovora, a Zavod za zdravstveno osiguranje KS je u razdoblju od 2006. godine do 2010. godine bio onemogućen zaključiti navedni Ugovor iz razloga što Podnositelj zahtjeva nije bio uvršten u Mrežu zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, dok u razdoblju od 2010. godine, također, nije postojala obveza zaključivanja ugovora, već je sukladno članku 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti postojala mogućnost zaključivanja, ali u slučaju ispunjenja uvjeta i to: nakon provedenog postupka dodjele ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, odnosno dodjelu ugovora za provedbu programa zdravstvene zaštite, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, te propisima donijetima na temelju ovih zakona, jedinstvenoj metodologiji, propisima o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu, kao i propisima o javnim nabavama u Bosni i Hercegovini. Kako je navedena Metodologija stupila na snagu tek u svibnju mjesecu 2013. godine, a Zavod je raspisao Javni poziv koji je u tijeku, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da nije nastalo kršenje Zakona o konkurenciji. Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nezaključivanjem ugovora o pružanju usluga obiteljske medicine nije prekršen članak 4. stavak (1) točka c) Zakona, u smislu podjele tržišta i izvora opskrbe, jer činjenica je niti jedna stranka protiv koje je podnesen zahtjev nije postupala, suprotno važećim zakonskim rješenjima. Nije sporno da je tržište podijeljeno na Javne ustanove u kojima se obavljaju usluge u zdravstvu i privatne ustanove koje se bave istom djelatnošću, te da Zakon o zdravstvenoj zaštiti na isti način tretira i privatne i javne zdravstvene ustanove, i da Zavodi za zdravstveno osiguranje u predstojećem vremenu namjeravaju uključiti privatne zdravstvene ustanove u sustav pružanja zdravstvene zaštite, nakom provedenih postupaka sukladno važećim zakonskim propisima. Imajući u vidu navedeno Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja.

Broj 83 - Strana 22

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

8. Troškovi postupka Punomoćnik Podnositelja zahtjeva je dana 19.9.2013. godine Podneskom br. 03-26-3-003-36-II/13 dostavio Konkurencijskom vijeću troškovnik na ime obavljenih usluga zastupanja u postupku u ukupnom iznosu od 3.767,40 KM. Ostale stranke u postupku, nisu tražile troškove postupka. Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 88/07 i 93/09), i to članak 105. stavak (2) Zakona o upravnom postupku kada u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su toj stranci nastali sudjelovanjem u postupku. Prema članku 105. stavak (3) Zakona o upravnom postupku troškovi za pravno zastupanje nadoknađuju se samo u slučajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano. Kako Podnositelj zahtjeva nije uspio sa svojim zahtjevom, a stranke protiv kojih je postupak vođen nisu tražile troškove postupka, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog Rješenja. 9. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba. Nezadovoljna stranka može pokrenuti Upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijama, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja. Broj 03-26-3-003-39-II/13 25. rujna 2013. godine Predsjednica Sarajevo Gordana Živković, v. r. На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), а у вези са чланом 4. став (1) Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а у складу са чланом 105. Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04 и 88/07 и 93/09) у поступку покренутом по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево, заступана по пуномоћницима адвокатима мр. Кенану Адемовићу и Мелихи Филиповић, Чобанија 8, 71 000 Сарајево, против Кантона Сарајево: Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево и Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, Ложионичка 12, 71 000 Сарајево, ради утврђивања спрјечавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције из члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, запримљеног под бројем: 03-26-3-003-II/13 дана 15.2. 2013. године Конкуренцијски савјет на 67. (шездесетседмој) сједници одржаној 25.9.2013. године, је донио 1. Одбија се Захтјев привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево, против Кантона Сарајево, Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево и Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, Ложионичка 12, 71 000 Сарајево, ради утврђивања спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције из члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, као неоснован. Одбија се захтјев за плаћање трошкова поступка поднесених од стране пуномоћника привредног субјекта

РЈЕШЕЊЕ

2.

Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево. 3. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у "Службеном гласнику БиХ" службеним гласилима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Образложење Конкуренцијски савјет је дана 15.2.2013. године, под бројем 03-26-3-003-II/13 запримио Захтјев за покретање поступка (у даљем тексту: Захтјев) у смислу члана 28. Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09), (у даљем тексту: Закон), поднесен од стране привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево, заступан по пуномоћницима адвокатима мр. Кенану Адемовићу и Мелихи Филиповић, Чобанија 8., 71 000 Сарајево (пуномоћ од 15.2.2013. године), (у даљем тексту: Подносилац захтјева или Поликлиника Атријум), против Кантона Сарајево: Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: Министарство здравства КС) и Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, Ложионичка 12, 71 000 Сарајево (у даљем тексту: Завод за здравствено осигурање КС) ради утврђивања спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције односно утврђивања забрањених конкуренцијских дјеловања из члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији. Комплетирањем предметног Захтјева, Конкуренцијско вијеће је на основу члана 28. став (3) Закона дана 25.3.2013. године издало Потврду о пријему комплетног и уредног Захтјева, број: 03-26-3-003-1-II/13. 1. Странке у поступку Странке у поступку су привредни субјект Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево, Кантон Сарајево: Министарство здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево и Завод за здравствено осигурање Кантона Сарајево, Ложионичка 12, 71000 Сарајево. Привредни субјект Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево је регистриран код Општинског суда у Сарајеву Рјешењем број: 065-0-Рег-12-000672, дана 31.1.2012. године, са основним дјелатностима - дјелатност специјалистичке медицинске праксе, и остале дјелатности здравствене заштите, и Рјешењем Министарства здравства Кантона Сарајево бр. 10-37-9352/05 од 17.10.2005. године, са измјенама Рјешења бр. 10-37-9352-2/06 од 14.3.2006. године и Исправком Рјешења бр. 10-37-9352-1/05 од 18.11.2005. године, у којем је одобрено пружање специјалистичко консултативних услуга и то из области интерне медицине са ултразвучном дијагностиком, медицине рада у домену систематских и консултативних прегледа, породичне/ обитељске медицине, те офталмологије. Странке против којих је покренут поступак је Министарство здравства КС, тијело власти у Кантону Сарајево (чије су надлежности утврђене Уставом, законима и другим прописима који се односе на њене надлежности), док је Завод за здравствено осигурање КС основан Одлуком Скупштине Кантона Сарајево ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 7/89 и 30/07), а мјеродавност је утврђена у члану 99. Закона о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97,7/02 и 70/08), Одлуком о оснивању Завода и Статутом Завода ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 4/00, 18/02 и 30/07).

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 23

2. Правни оквир предметног поступка Конкуренцијски савјет је у току поступка примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06 и 34/10) и одредбе Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09), у смислу члана 26. Закона. Конкуренцијски савјет је примијенио и одредбе Устава Кантона Сарајево ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 и 28/04), Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10), Закона о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97,7/02, 70/08 и 48/11), Закон о правима и обавезама и одговорностима пацијента ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10), Стратегију развоја здравства на подручју Кантона Сарајево у периоду од 2006. - 2015. године ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 6/06), Одлуку о Мрежи здравствених установа на подручју Кантона Сарајево ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 14/00), Одлука о усвајању Мреже амбуланти породичне/обитељске медицине у Ј.У. Дом здравља Кантона Сарајево ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 3/05), Правилник о начину остваривања права на слободан избор доктора медицине и доктора стоматологије примарне здравствене заштите у Кантону Сарајево ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 37/10), Јединствена методологија којом се ближе утврђују критерији и мјерила за закључивање уговора између надлежног Завода здравственог осигурања и здравствене установе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 34/13). 3. Поступак по Захтјеву за покретање поступка У Захтјеву, Подносилац захтјева, описују чињенично стање и околности које су разлог за подношење Захтјева те укратко наводе сљедеће: да подноси Захтјев за покретање поступка против Кантона Сарајево, Министарства здравства КС, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, Завода за здравствено осигурање КС, Ложионичка 12, 71 000 Сарајево, Скупштине Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71000 Сарајево ради утврђивања спрјечавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције, односно утврђивања забрањених конкуренцијских дјеловања из члана 4. став (1) тачке а), б), ц) и д) Закона, а у процедури склапања Уговора о пружању породично/обитељских медицинских услуга осигураним лицима на терет новчаних средстава Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево; Да је Поликлиника Атријум испунила све законске услове и Рјешењем број 10-37-9352705 од дана 17. мај 2005. године добила одобрење за рад и у области породичне/обитељске медицине; Да је Поликлиника Атријум тражила да се уврсти у мрежу породичне медицине, јер је исто омогућено чланом 64. Закона о здравственој заштити ФБиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10), те да јој је одговорено да ће приликом измјена мреже здравствене дјелатности на подручју Кантона Сарајево, а имајући у виду утврђену процедуру и рокове за доношење истих између осталог размотрити и могућност уврштавања дијела приватне здравствене дјелатности у наведену мрежу; Да на подручју гдје је смјештена Поликлиника Атријум има 3.314 становника на локалитету Ступ

II, као и 651 становник МЗ Ступско брдо, те да на истом ЈУ Дом здравља Кантона Сарајево нема своју амбуланту; Да се уз Поликлинику Атријум и Здравствена установа Терме Илиџа пријавила за закључење уговора, те да је Кантонални завод здравственог осигурања Сарајево, половином 2006. године закључило уговор са Приватном здравственом установом Терме Илиџа на подручју Кантона Сарајево; Да је на приједлог Поликлинике Атријум, од стране Законодавно правне комисије Скупштине Кантона Сарајево извршена измјена и допуна мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево, те је иста уврштена у "мрежу"; Да је Подноситељ захтјева више пута тражио закључење уговора о пружању услуга примарне здравствене заштите за Заводом здравстеног осигурања КС, те да исти није закључен; Да је на истом законском основу закључен Пилот уговор између ЈУ Дом здравља Тешањ и Завода здравственог осигурања, те Пилот уговор између ЈУ Дом здравља Тешањ и Приватне здравствене установе "Медицус" из Тешња, у Зеничкодобојском кантону. Као доказе за своје наводе Подносилац захтјева је приложио и сљедеће копије оригинала: допис Подносиоца захтјева упућен Кантоналном министарству здравства од 12.12.2005. године, Обавјештење Министарства здравства КС број: 10-37-32416/05 од 27.12.2005. године, Допис Заступничко питање, број: 07-37-5691/11 од 22.9.2011. године од стране Федералног министарства здравства, извадак из Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10), Приједлог Одлуке о усвајању мреже амбуланти Породичне/обитељске медицине у ЈУ Дом здравља Кантона Сарајево, и Приједлог Мреже амбуланти Породичне/обитељске медицине у ЈУ Дом здравља Кантона Сарајево, Допис Подносиоца захтјева упућен Министарству здравства КС од 9.1.2006. године, Ургенција по захтјеву од 12.12.2005. године Подносиоца захтјева упућена Министарству здравства КС од 10.3.2006. године, Захтјев за умрежавање Здравствене установе Поликлинка "Атријум" у мрежу Здравствених установа у Кантону Сарајево за пружање услуга из домена породичне/обитељске медицине од 9.5.2006. године, Извјештај Законодавно-правне комисије Скупштине Кантона Сарајево упућен Влади Кантона Сарајево број: 01-0522611/06 од 13.7.2006. године, Приједлог Измјена и допуна мреже Здравствених установа на подручју Кантона Сарајево са Образложењем, Допис Министарства здравства КС упућен Подносиоцу захтјева бр. 10-37-13481/08 од 1.4.2008. године, Допис - Одговор на Заступничко питање, број: 06-373854/11 од 6.6.2011. године од стране Федералног министарства здравства, Образац/Изјава о избору/промјени изабраног доктора породичне/обитељске медицине и Упутство о начину остваривања права на слободан избор доктора медицине и доктора стоматологије примарне здравствене заштите у Кантону Сарајево, информација о средствима завода здравственог осигурања и издвојеним за капитална улагања за потребе здравствених установа, за период од 2005. године до 2010. године и проведеној законској регулативи, доставља се од стране Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине упућен Влади Федерације Босне и Херцеговине бр. 01/IV-09-1-2563-3/11 од 30.1.2012. године, извод из Закона о правима, обавезама и одговорностима пацијената

Broj 83 - Strana 24

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10), Допис Подносиоца захтјева упућен Министарству здравства КС, Одговор на допис упућен Подносиоцу захтјева од стране Министарства здравства КС бр. 10-37-288/10 од 12.1.2012. године, Извјештај Комисије за заштиту јавног здравља, санитарну заштиту и заштиту становништва Скупштине Кантона Сарајево упућеног Влади Кантона Сарајево, Посланицима у Скупштини бр. 01-05-22930/06 од 18.7.2006. године, Допис Подносиоца захтјева упућен Заводу здравственог осигурања КС, Одговор на допис упућен Подносиоцу захтјева од стране Завода здравственог осигурања КС бр. 01-3-167/11 од 25.1.2012. године, Допис упућен од стране Подносиоца захтјева Федералном министарству здравља од 27.2.2012. године, Одговор на допис упућен Подносиоцу захтјева од стране Федералног Министарства здравства бр. 06-37-1422/12 од 5.3.2012. године, Допис Подносиоца захтјева упућен Заводу здравственог осигурања КС од 16.7.2012. године, Одговор на допис упућен Подносицу захтјева од стране Завода здравственог осигурања КС бр. 01-/2-6240/12 од 18.7.2012. године, Пилот Уговор о провођењу здравствене заштите из домена породичне медицине између Ј.У. Дом здравља Тешањ и Завода здравственог осигурања Зеничко-добојског кантона (непотписан), Пилот Уговор о провођењу здравствене заштите из домена породичне медицине између Ј.У. Дом здравља Тешањ и ПЗУ "Медицус" Тешањ (непотписан), Закључак Владе кантона Зеничко-добојског бр. 02-97-1758/05 од 1.6.2005. године, Рјешење Министарства здравства бр. 10-37-9352/05 од 17.10.2005. године, Сагласност Министарства здравства бр. 10-3714170/11 од 5.1.2012. године, Рјешење о измјенама података Општинског суда у Сарајеву бр. 065-0-Рег-12-000672 од 31.1.2012. године, Биланца успјеха за период од 1.1.2011. до 31.12.2011.године, Биланца стања на дан 31.12.2011. године Подносиоца захтјева. На основу горе наведеног, Подносилац захтјева предлаже Конкуренцијском савјету да утврди да су Кантон Сарајево: Министарство здравства КС, Завод за здравствено осигурање КС и Скупштина Кантона Сарајево, спријечили на незаконит начин умрежавање Поликлинике "Атријум" у мрежу породичне/обитељске медицине у Кантону Сарајево, а које за циљ има спречавање, ограничавање и нарушавање тржишне конкуренције, како је предвиђено чланом 4. став (1) тачке а), б), ц) и д) Закона. Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио да повреде Закона, на које Подносилац захтјева указује, није могуће утврдити без проведбе поступка, те је у складу са чланом 32. став (2) Закона, на 57. сједници одржаној дана 4.4.2013. године, донио Закључак о покретању поступка против против Кантона Сарајево: Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, Ложионичка 12, 71 000 Сарајево, Скупштине Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, број: 03-26-3-003-3-II/13 (у даљем тексту: Закључак), ради утврђивања постојања повреде из члана 4. став (1) тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији. Конкуренцијски савјет, у складу са чланом 33. став (1) Закона, је доставио Захтјев и Закључак на одговор Министарству здравства КС, актом број: 03-26-3-003-8-II/13 дана 4.4.2013. године, Заводу за здравствено осигурање КС, актом број: 03-26-3-003-8-II/13 дана 4.4.2013. године, Скупштини Кантона Сарајево, актом број: 03-26-3-003-8II/13 дана 4.4.2013. године.

Конкуренцијски савјет је доставио Закључак Подносиоцу захтјева, актом број: 03-26-3-003-7-II/13 дана 4.4.2013. године. Министарство здравства Кантона Сарајево је у одобреном року доставило одговор Конкуренцијском савјету, у смислу члана 33. ставак (3) Закона, поднеском број: 03-26-3-003-10-II/10 дана 22.4.2013. године, у којем у потпуности оспорава Захтјев, те у битном наводи сљедеће: да је Министарство здравства КС запримило допис Поликлинике Атријум, са захтјевом за потписивање уговора за пружање услуга породичне медицине у склопу споменуте поликлинике; на овај акт Министарство здравства КС је упутило допис Заводу здравственог осигурања Кантона Сарајево, у којем наводи да министарство цијени да је потребно сагледати предметни захтјев у контексту позитивних законских рјешења и могућности увођења приватног сектора у систем здравствене заштите; чланом 52. став (1) Закона о здравственој заштити утврђено је да Завод здравственог осигурања Федерације Босне и Херцеговине, односно кантони, проводи поступак додјеле уговора о пружању здравствених услуга, односно поступак додјеле уговора за проведбу програма здравствене заштите у складу са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, те прописима донесеним на темељу ових закона, јединственом методологијом, пропису о суставу побољшања квалитете, сигурности и акредитацији у здравству, као прописима о јавним набавама Босне и Херцеговине; јединствену методологију којом се ближе утврђују критерији и мјерила за закључивање уговора између надлежног завода здравственог осигурања и здравствене установе, односно приватног здравственог радника, утврђује Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ по претходно прибављеном мишљењу Завода здравственог осигурања кантона; сходно наведеном, Министарство здравства КС цијени да су се стекли услови за постепено увођење приватног сектора у систем здравствене заштите сходно законским прописима уз дефинисане параметре, односно критерије у складу са темељним пакетом здравствених права и стандардима и нормативима здравствене заштите; Напомињемо, а у свези с напријед наведеним да је Министарство здравства КС дана 19.6.2006. године упутило према Влади и Скупштини Кантона Сарајево материјал - Приједлог Одлуке о измјенама и допунама мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево; Влада Кантона Сарајево је дана 26.6.2006. године донијела Закључак којим је утврдила Приједлог Одлуке о измјенама и допунама мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево, са приједлогом да се исти прослиједи Скупштини Кантона Сарајево. У приједлогу Одлуке о измјенама и допунама мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево, Министарство је предложило у тачки I Примарна здравствена заштита, да се у мрежу здравствених установа уврсти и приватна

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 25

здравствена установа Поликлиника Атријум, а који је у прилогу достављен; из наведеног се може закључити да Скупштина Кантона Сарајево није прихватила приједлог и није уврстила наведену установу у мрежу. Уз предметни одговор на Закључак Министарство здравства КС је приложило и сљедеће копије: Допис Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево Министарства здравства КС упућен Влади Кантона Сарајево бр. 10-05-20017/06 од 19.6.2006. године, Закључак Владе Кантона Сарајево бр. 02-05-21901-9/06 од 29.6.2006. године, Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево доставља се Влади Кантона Сарајево од стране Министарства здравства КС бр. 10-05-20017/06 од 19.6.2006. године, Приједлог Одлуке о измјенама и допунама мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево, мај 2006. година, са Образложењем приједлога, Допис Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево од Министарства здравства КС упућен Уреду за законодавство Владе Кантона Сарајево бр. 09-02-20562/06 од 15.6.2006. године, Допис - Мишљење о усклађености приједлога Одлуке о измјенама и допунама Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево са Еуропском конвенцијом о заштити људских права и темељних слобода и другим правним актима којима је утврђена заштита људских права и слобода од стране Министарства правде и управе Кантона Сарајево упућен Министарству здравства КС бр. 03-07-02-20563/06 од 15.6.2006. године, копија из Службених новина Кантона Сарајево бр. 14/00 и 21/07 Одлука о усвајању Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево и Одлука о измјенама и допунама Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево, Рјешење бр. 10-37-9352/05 од 17.10.2005. године Министарства здравства КС, Рјешење бр. 10-37-9352-2/06 од 14.3.2006. године Министарства здравства КС, Закључак бр. 10-37-9352-1/06 од 18.11.2005. године Министарства здравства КС, Допис Подносиоца захтјева од 16.7.2012. године упућен Заводу за здравствено осигурање КС; Завод за здравствено осигурање КС је у одобреном року доставило одговор Конкуренцијском савјету, у смислу члана 33. став (3) Закона, поднеском број: 03-26-3-003-9-II/10 дана 19.4.2013. године, у којем у потпуности оспорава Захтјев, те у битном наводи сљедеће: подносилац захтјева у досадашњем периоду кореспонденције са Заводом здравственог осигурања КС одређује се као здравствена установа која има могућност, законску за пружање услуга обитељске медицине осигураним особама иако је неспорно да пружа услуге секундарног нивоа здравствене заштите тј. Специјалистичко консултативне. Коначно, то и доказује достављеним рјешењем за рад из маја 2005. године. Исто Рјешење донесено је сходно тада важећем Закону о здравственој заштити ФБиХ. У истом пропису као и у тренутно важећем Закону о здравственој заштити ФБиХ законодавац није укључио нити дао могућност да специјалистичко консултативна дјелатност подразумијева и пружање услуга породичне медицине као примарне здравствене заштите. У оба прописа законодавац је прецизан јер наводи да иста пружа подршку примарној здравственој заштити, односно пружа консултативну здравствену

-

-

-

-

заштиту по захтјеву примарне здравствене дјелатности. У складу са потребама становништва Кантона Сарајево, а на основу подзаконских аката донесених од стране Министарства здравства КС, Завод је у склопу редовног финансирања здравствене заштите осигурава услуге породичне медицине у склопу ЈУ "Дом здравља" Кантона Сарајево. Министарство здравства КС у досадашњем периоду није утврдило нити једног квалификованог пружаоца ових услуга било да је оснивач Скупштина Кантона Сарајево или приватна здравствена установа и тиме утврдило обавезу закључивања уговора. Напомињемо да у оквиру осталих јавних здравствених установа, поред ЈУ "Дом здравља" Кантона Сарајево, постоје исте које су квалификоване за пружање услуга породичне медицине, али им је то онемогућено. у овом дијелу, а као прилог претходно наведеном, Завод за здравствено осигурање КС се реферише на закључивање уговора са ПЗУ Терме Илиџа. Према законским одредбама, ради се о услугама физикалне рехабилитације у заједници тј. услугама које спадају у примарну здравствену заштиту. Међутим, како на подручју Кантона Сарајево не постоји друга установа, без обзира на врсту власништва, која пружа ову врсту услуге Завод за здравствено осигурање КС је био обавезан закључити исти јер мора омогућити ову врсту услуге. Термални извори којим управља наведена установа стриктно су у њиховом власништву исти не постоје на другим подручјима Кантона Сарајево којима управљају остале установе. нужна је дистинкција код навођења термина мреже амбуланти породичне медицине, којег Подносилац захтјева спомиње. Наиме, приликом провођења поступка слободног избора доктора породичне медицине и стоматологије (тзв. Регистрације осигураника) који проводи Завод за здравствено осигурање КС у сарадњи да Министарством здравства КС, Завод се руководи одредбама Правилника о начину остваривања права на слободан избор доктора медицине и доктора стоматологије примарне здравствене заштите у Кантону Сарајево ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 35/10). Исти је донесен од стране Министарства здравства КС и прописује слободан избор лијечника, на стварање мреже амбуланти. Ово из разлога, што је ступањем на снагу Закона о здравственој заштити ФБиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10) укинута Мрежа амбуланти и говори се о Тимовима породичне медицине. Зашто на одређеном територију општине, мјесне заједнице има или нема довољан број тимова исто је у надлежности Министарства здравства КС које својим стручним процјенама одређује број истих. Када је у питању здравство, на темељу Уставних одредби, надлежности су подијељене на Кантоне и Федерацију. Из тога произлази да кантони, у зависности од потреба и социјалног стања на свакој микро локацији, становништву осигуравају здравствене услуге. То је императив на основу одредби чланова 20. и 33. став (3) Закона о

Broj 83 - Strana 26

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

здравственој заштити ФБиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/19), јер се примарна здравствена заштита као врста услуге организује тако да је корисницима доступан у општини њиховог пребивалишта, без обзира на облик власништва пружаоца исте. Прије свега, ово се односи на уговорни однос којег Подносилац захтјева наводи у Зеничко-добојском кантону. из свега наведеног сматрајући да Завод није нити једним поступком спријечио на незаконит начин "умрежавање" Подносиоца захтјева, Здравствене установе Поликлинике Атријум, у мрежу породичне медицине у Кантону Сарајево, произлази да не постоји спречавање, ограничавање и нарушавање конкуренције како је прецизирано чланом 4. став (1) тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији, те на основу тога предлаже да Конкуренцијски савјет својом одлуком одбије предметни захтјев. Скупштина Кантона Сарајево је у одобреном року доставила одговор Конкуренцијском савјету, у смислу члана 33. став (3) Закона, поднеском број: 03-26-3-003-11-II/10 дана 24.4.2013. године, у којем у потпуности оспорава Захтјев, те у битном наводи сљедеће: Скупштина Кантона Сарајево на 40. Регулаторнорадној сједници, одржаној дана 20.7.2006. године, разматрала приједлог Одлуке о измјенама и допунама Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево. Заступници у Скупштини су након дуже расправе, утврдили да не постоји законски основ да се усвоји предложена Одлука. Скупштина Кантона Сарајево, са 11 гласова за и 10 суздржано и 6 против, није усвојила Приједлог одлуке о измјенама и допунама Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево. Уз предметни одговор на Закључак Скупштина Кантона Сарајево је приложила и сљедеће копије: Закључак Скупштине Кантона Сарајево бр. 01-05-22307/06 од 20.7.2006. године, Извод из Записника са 40. Радне сједнице Скупштине Кантона Сарајево у 2006. години. Конкуренцијски савјет је затражио од подносиоца захтјева додатна образложења и доказе о поднесеном Захтјеву у року од 15 дана, актом број: 03-26-3-003-12-II/13 од дана 16.5.2013. године, на које је Подносилац захтјева затражио додатни рок за очитовање, актом бр. 03-26-3-00313-II/13 од 29.5.2013. године, што му је актом бр. 03-26-3003-14-II/13 од 31.5.2013. године од стране Конкуренцијског савјета и одобрено. Дана 16.9.2013. године, актом бр. 03-26-3-003-15-II/13 Подносилац захтјева је доставио тражена образложења, као и доказе. У свом додатном образложењу поднесеног Захтјева у битном наводи сљедеће: Да је према Закону о здравственом осигурању, Закону о здравственој заштити и Међународном уговору о здравственом осигурању подносиоцу захтјева онемогућено да обавља здравствене услуге за осигуранике, а на рачун Завода здравственог осигурања. Напомиње, како је надлежност Кантона да врши надзор из области здравства и да јамчи заштиту људских права, а све што је наведено у Уставу Кантона Сарајево члан 13. у којем је наведено како Кантон заједно или са Федерацијом БиХ самостално или у координацији са федералним властима врши сљедеће надлежности: 1. Јамчење људских права, 2.

-

-

-

-

-

Здравство, 3. Политика заштите човјекове околине и др. Што се пак тиче нарушене конкуренције од стране Министарства здравства КС исто се види у сљедећем: Министарство здравства КС је издало одобрење за рад Подносиоцу захтјева у обављању дјелатности породичне/обитељске медицине. На достављени захтјев за умрежавање у систем пружања здравствене заштите из области породичне/обитељске медицине за осигуранике Завод здравственог осигурања КС никада није дао сагласност. Овим је онемогућен рад Поликлинике из домена породичне/обитељске медицине, а исто тако онемогућена права осигураницима на слободан избор љекара који имају регистровану дјелатност за породичну/обитељску медицину. 2006. године министрица здравства Кантона Сарајево проф.др. Зехра Диздаревић, је на инсистирање директора Завода здравственог осигурања КС, упутила приједлог Скупштини Кантона Сарајево приједлог за умрежавање Поликлинике Атријум за слуге породичне/ обитељске медицине и ПЗУ Терме Илиџа из домена физикалне медицине. Скупштина Кантона Сарајево у јуни 2006. године није прихватила приједлог Одлуке иако су постојала позитивна мишљења надлежне Комисије. 2007. године Завод здравственог осигурања Кантона Сарајево закључује Уговор, али само са ПЗУ Терме Илиџа за физикалну медицину, без сагласности Министарства здравства КС. Министарство здравства КС је на захтјев Поликлинике Атријум требало одговорити према важећим Законима и уврстити Поликлинику Атријум у мрежу из сљедећих разлога: 1. Захтјев је тада упућен Министарству здравства КС, а у циљу попуњавања Мреже амбуланти породичне медицине за локалитет Ступ II и МЗ Ступско Брдо. На наведеном локалитету је планирана амбуланта породичне медицине још 2003. године. Иста је отворена тек 2007. године, тј. двије године послије подношења захтјева Поликлинке Атријум. Да су у одређеним медијима објављени неистинити чланци, у којима је наведено како није било захтјева од стране приватног сектора за пружањем услуга породичне медицине. Да је чланом 84. став (2) Закона о здравственој заштити предвиђено да Дом здравља обавља примарну здравствену заштиту кроз тимове породичне медицине, а послови породичне медицине обављају се у амбулантама породичне медицине који се могу организовати као дио Дома здравља или приватна пракса. У Кантону Сарајево није до сад регистрована ни једна амбуланта породичне медицине као приватна пракса. Да су Министарство здравства КС и Завод здравственог осигурања КС почетком 2011. године објавили Јавни позив за избор лијечника породичне медицине осигураницима Кантона Сарајево. Позив је направљен протузаконито, јер се претходно није извршио Јавни позив за одабир пружаоца услуга здравствене заштите. На листи доктора породичне медицине није било приватног сектора. Те да тиме није био испоштован нити важећи Закон о јавним набавкама БиХ.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. -

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 27

Прецизирао је Захтјев у смислу нарушавања тржишне конкуренције од стране Завода здравственог осигурања КС, из разлога што исти није извршио попуну Мреже породичне медицине и склопио уговоре са здравственим установама како би осигурала услуга осигураницима Завода здравственог осигурања КС. Нерасписивањем јавног позива за пружаоца услуга здравствене заштите и неумрежавањем приватног сектора Завод за здравствено осигурање КС је директно угрозио права осигураника и пружаоца здравствених услуга из приватног сектора. Завод здравственог осигурања КС је у периоду од 2005. - 2010. године извршио набавку опреме капиталне инвестиције у износу од 59.374.334,00 КМ. Од наведеног износа је за капитална улагања извршио куповину апаратуре и опреме у износу од 54 милиона КМ и то директно преко Завода здравственог осигурања КС. Законом о здравственој заштити из средстава обавезног здравствног осигурања се не могу издвајати средства за капитална улагања на начин како се то проводило у пракси. Наиме, у члану 99. алинеја 2. Закона о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97, 07/02, 70/08 и 48/11), је прописано да Кантонални завод здравственог осигурања "планира и прикупља средства обавезног осигурања, те плаћа услуге здравственим установама и приватним здравственим радницима". Из овога произлази да средства обавезног здравственог осигурања финансира само услуга здравствене заштите. У наведеној допуни Подносилац захтјева је прецизирао Захтјев у односу на кршење Закона, те навео како се кршење односи на члан 4. став (1) тачке б) и ц). 4. Релевантно тржиште Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06 и 33/10) чини тржиште одређених производа/услуга који су предмет обављања дјелатности на одређеном географском тржишту. Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште производа обухваћа све производе и/или услуге које потрошачи сматрају међусобно замјењивим с обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, цијену или начин употребе. Према одредби члана 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно географско тржиште обухваћа цјелокупну или значајан дио територија Босне и Херцеговине на којој привредни субјекти дјелују у продаји и/или куповини релевантне услуге под једнаким или довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликују од услова конкуренције на сусједним географским тржиштима. Географско тржиште услуга предметнога поступка је тржиште пружања услуга породичне медицине. Релевантно географско тржиште предметног поступка је подручје Кантона Сарајево. Слиједом наведеног, релевантно тржиште предметног поступка је утврђено као тржиште пружања услуга породичне медицине у Кантону Сарајево.

5. Усмена расправа У даљем току поступка, будући да се ради о поступку са странкама са супротним интересима, Конкуренцијски савјет је заказао усмену расправу, у складу са чланом 39. Закона, за дан 4.9.2013. године (позиви достављени Подносиоцу захтјева актом број: 03-26-3-003-20-II/13, Министарству здравства КС актом бр: 03-26-3-003-19-II/13, Скупштини Кантона Сарајево актом бр: 03-26-3-003-18-II/13 и Заводу за здравствено осигурање Кантона Сарајево актом број: 03-26-3-003-21-II/13 дана 9.7.2013. године). Усмена расправа заказана за дан 4.9.2013. године на писмени образложени захтјев Подносиоца захтјева је одгођена, у складу са чланом 39. став (4) Закона (поднесак број: 03-26-3-003-27-II/13 запримљеним дана 13.8.2013. године), те је Конкуренцијски савјет заказао нову усмену расправу за дан 18.9.2013. године (позиви достављени Подносиоцу захтјева актом број: 03-26-3-003-30-II/13, Министарству здравства КС актом бр: 03-26-3-003-29-II/13, Скупштини Кантона Сарајево актом бр: 03-26-3-003-28-II/13, и Заводу за здравствено осигурање КС актом број: 03-26-3003-31-II/13, дана 20.8.2013. године). На усменој расправи одржаној у просторијама Конкуренцијског савјета, испред Подносиоца захтјева назочио је др. Мирсад Ђугум, директор Поликлинике Атријум, и пуномоћница адвокатица Мелиха Филиповић, а испред Министарства здравства КС: Суада Јусић дипл. правница и др. Алма Кадић, по пуномоћи, за Завод здравственог осигурања КС: прим. др. Мустафа Цуплов и Недим Твртковић, дипл. правник по пуномоћи, и Скупштину Кантона Сарајево Ата Тефтедарија, замјеница правобранитеља Правобранилаштва Кантона Сарајево. Током усмене расправе, Подносилац захтјева се изјаснио да у цијелости остаје код Захтјева, те је приложио у спис допис бр. 03-26-3-003-32-II/13 од 18.9.2013. године, којим се очитовао о наводима и доказима које су у тијеку поступка достављале странке против којих је поступак покренут, те исте побија. Такођер, током расправе Подносилац захтјева је изложио у кратко и да важеће Рјешењем о одобрењу за рад које је приложено у спису има у свом диспозитиву садржава и одобрење за рад за обављање дјелатности Породичне медицине у примарној здравственој заштити, те да је наведено Рјешење важеће до 31.3.2014. године, када се мора ускладити са Новим законским одредбама. Наведено су потврдиле представнице Министарства здравства Кантона Сарајево. 2006. године када је поднесен Захтјев за пружање услуга из примарне здравствене заштите породичне медицине на подручју за које је тражио није постојала Амбуланта Ј.У. Дом здравља, те да Скупштина Кантона Сарајево је одбила уврстити Поликлинику Атријум у Мрежу амбуланти на подручју Кантона Сарајево, све до 2010. године. На тај начин је претрпљена велика материјална штета. 2007. године отворена је Амбуланта Ј.У. Дом здравља КС. Без обзира што у наведеној мрежи није било приватних здравствених установа, Завод здравственог осигурања КС је закључио уговор са приватном установом Терме Илиџа, која такођер није била уврштена у Мрежу. Од 2010. године на снази је нови Закон о здравственој заштити и Завод за здравствено осигурање КС је одбио расписати Јавни тендер у складу са Законом о јавним набавама и изабрати здравствене установе које задовољавају постављене критерије, и из тих установа одабрати тимове породичне медицине. Закон о здравственој заштити не познаје разлику између приватног и јавног сектора већ су са својим правима и могућностима пружања услуга пацијентима изједначени, стога је пропуст Завода што није

Broj 83 - Strana 28

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

укључио у Јавни позив за избор љекара породичне медицине и лијечнике из приватне праксе. Домови здравља имају монопол сада. Представник Завода здравственог осигурања је навео како у претходном раздобљу није било могућности закључивања Уговора са приватном поликлиником Атријум, јер Скупштина Кантона Сарајево је одбила приједлог Министарства здравства КС да уврсти подносиоца захтјева у Мрежу амбуланти на подручју Кантона Сарајево. Обзиром да је 2010. године усвојен Закон о здравственој заштити, тек недавно је усвојена Методологија, на основу које је расписан Тендер за три недостајућа тима породичне медицине. Наведени тендер није расписан на основу Закона о јавним набавкама већ на основу процедуре Завода здравственог осигурања КС, док је мрежа и Одлука Скупштине Кантона о уврђивању мреже амбуланти на подручју Кантона Сарајево престала да важи, односно стављена је изван снаге. Члан 37. Закона о здравственој заштити наводи како се лијечници бирају са листе институција с којима Завод има уговор о пружању услуга породичне медицине. Представнице Министарства здравства КС изјавиле се да остају код свих навода који су дани у писменом одговору на захтјев, те се позвале се на члан 52. Закона о здравственој заштити и Јединствену методологију уговарања вршења предметне услуге ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 34/13). Током расправе Подноситељ захтјева је измијенио захтјев на начин да је исти повукао у дијелу који се односи на Скупштину Кантона Сарајево, што је и утврђено Записником са усмене расправе од 18.9.2013. године, и о чему је Конкуренцијски савјет донио посебан Закључак, те се на основу истог није одлучивало у диспозитиву овог Рјешења. Водитељ поступка је наложио и представницима Завода здравственог осигурања КС да доставе сву важећу документацију у вези са јавним позивом за избор недостајућих тимова породичне медицине. Дана 23.9.2013. године, запримљена је под бројем 0326-3-003-37-II/13 тражена документација у вези с проведеним Јавним позивом за уговарање услуга породичне/обитељске медицине од стране Завода здравственог осигурања КС, уз коју је достављен и текст Јавног позива, Рјешење о именовању комисије бр. 018966/13, и Записник о раду комисије бр. 01-8966-З/13 са отварања достављених понуда. Завод за здравствено осигурање је образложио како се ради о Записнику са сједнице комисије на којој су отворене пристигле понуде и евалуирани приложени документи, из истог је видљиво како су пријаве евалуиране и одређен приједлог о даљњем току поступка који није окончан. 6. Прикупљање података од трећих лица У току поступка ради утврђивања свих релевантних чињеница, у смислу члана 35. став (1) тачке а) и ц) Закона, Конкуренцијски савјет је прикупљао податке и документацију и од других тијела /институција које нису странке у поступку. Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је затражио, актом број: 03-26-3-003-17-II/13 од дана 9.7.2013. године од Завода за здравствено осигурање ЗЕ-ДО Кантона и актом бр. 03-26-3-003-16-II/13 дана 9.7.2013. године од Ј.У. Дом здравља са поликлиником "Изудин Мулабећировић - Изо" Тешањ информацију и образложење правног основа закљученог Пилот уговора, као и копију важећег уговора који има са Приватном здравственом установом у ЗЕ-ДО Кантону.

Ј.У. Дом здравља са поликлиником "Изудин Мулабећировић - Изо" Тешањ је доставио тражене податке и информације, поднеском број: 03-26-3-003-25-II/13 дана 16.7.2013. године. У истом поднеску, наведено је између осталог како Завод здравственог осигурања Зеница проводи пилот пројект уговарања здравствене заштите из домене породичне медицине у приватној пракси дужи низ година на начин да је Завод иницијатор и креатор пилот пројекта, а да се уговарање са ПЗУ "Медицус" врши преко Дома здравља Тешањ. Завод за здравствено осигурање ЗЕ-ДО Кантона је доставио тражене податке и информације, поднеском број: 03-26-3-003-26-II/13 дана 19.7.2013. године. У истом поднеску, наведено је, између осталог, како Завод здравственог осигурања проводи пилот пројект о провођењу здравствене заштите из домена породичне медицине, те да се ради о концепту индиректног уговарања на два нивоа, први ниво је закључивање уговора између Дома здравља и Завода, а други ниво је између Дома здравља и лијечника породичне медицине, те да је тај вид јавно-приватног партнерства заснован на непрофитном принципу, што доноси бројне предности. 7. Оцјена доказа Након сагледавања релевантних чињеница, доказа и документације достављене од странака у поступку, чињеница изнијетих на усменој расправи, као и података и документације релевантних институција, Конкуренцијски савјет је утврдио сљедеће: Да је Приватна здравствена установа Поликлиника Атријум добила одобрење за рад Рјешењем Министарства здравства Кантона Сарајево бр. 1037-9352/05 од 17.10.2005. године, са измјенама Рјешења бр. 10-37-9352-2/06 од 14.3.2006. године и Исправком Рјешења бр. 10-37-9352-1/05 од 18.11.2005. године; Основна дјелатност Поликлинике Атријум је пружање специјалистичко - консултативних услуга и то из области интерне медицине са ултразвучном дијагностиком, медицине рада у домену систематских и конзултативних прегледа, породичне/обитељске медицине, те офталмологије; Да је Законом о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10) прописано у чл. 33. да здравствену заштиту на примарном нивоу обухваћа дјелатност породичне медицине, те да у циљу осигурања потребне доступности здравствене заштите, примарна здравствена заштита се организује тако да је корисницима доступна у општини њихова пребивалишта. Да се Подносилац захтјева позива на кршење Закона о конкуренцији од 2006. године када је на снази био Закон о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/97), до данас. Закон о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/97) је престао важити даном доношења новог Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10). Да нису тачни наводи Подносиоца захтјева да је уврштен у Мрежу здравствених установа на подручју Кантона Сарајево, у раздобљу важења Закона о здравственој заштити из 1997. године, те да је иста Одлука у форми Приједлога била на

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH -

Broj 83 - Strana 29

-

-

-

-

-

-

дневном реду 40. сједнице Скупштине Кантона Сарајево у 2006. години, те да је иста Одлука одбијена. Да, из тог разлога, Завод за здравствено осигурање КС није могао закључити уговор са Подносиоцем захтјева о пружању услуга породичне медицине у датом раздобљу (2006-2010). Да нису тачни наводи Подносиоца да на подручју гдје је смјештена Поликлиника Атријум има 3.314 становника на локалитету Ступ II, као и 651 становник МЗ Ступско брдо, те да на истом ЈУ Дом здравља Кантона Сарајево нема своју амбуланту, јер Амбуланта Ј.У. Дом здравља Кантона Сарајево дјелује још од 2007. године. Чланом 2. Одлуке о оснивању Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 7/98), прописана је дјелатност Завода здравственог осигурања КС, те између осталог да "обавља послове уговарања са здравственим установама и приватним здравственим радницима". Стога, није спорно да Завод може укључити на основу Уговора приватну здравствену установу у пружање услуга породичне медицине, међутим ограничавајући фактор за такво закључивање Уговора је то што Мрежи здравствених установа на подручју Кантона Сарајево коју усваја Скупштина Кантона није уврштен Подносилац захтјева (за раздобље од 2006-2010 године). Да је Министарство здравства КС, управо супротно наводима Подносиоца захтјева, дало пуну подршку раду Подносиоца захтјева, те у оквиру својих надлежности дјеловало како би се Подносиоцу захтјева омогућило пружање услуга породичне медицине на терет средстава Завода за здравствено осигурање КС и закључивање Уговора, и то на начин да је припремило радни материјал у виду Приједлога за Скупштину Кантона Сарајево, о Одлуци о измјенама и допунама Мреже здравствених установа на подручју Кантона Сарајево. Дакле Министарство здравства КС је у оквиру своје мјеродавности подржало уврштавање Поликлинике Атријум у наведену Мрежу, међутим на 40. сједници Скупштне Кантона Сарајево одржаној 2006. године исти приједлог је одбијен. У другом дијелу проматраног раздобља, након доношења новог Закона о здравственој заштити ("Службене новине ФБиХ" бр. 46/10), такођер, није било онемогућено приватном сектору да на основу Уговора са Заводом здравственог осигурања КС пружа услуге породичне медицине, те је тачно да су приватни и јавни сектор изједначени, али у контролисаним и транспарентним условима. На основу члана 52. Закона о здравственој заштити, усвојена је Јединствена методологија којом се ближе утврђују критерији и мјерила за закључивање уговора између надлежног завода здравственог осигурања и здравствене установе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 34/13), те је на основу исте методологије, уз сагласност Министарства здравства КС, Завод за здравствено осигурање КС расписао Јавни позив за уговарање услуга са тимовима обитељске/породичне медицине, те да је исти поступак у тијеку, односно није окончан.

Да није спорно да је у Зеничко-добојском кантону закључен Пилот уговор о провођењу здравствене заштите из домена породичне медицине са приватном здравственом установом, док у Сарајевском кантону не постоји нити један уговор са приватном здравственом установом за пружање услуга породичне медицине, а неспорна је чињеница на основу Уставних одредби, да је здравство дијелом регулисано Кантоналним прописима, те у Кантону Сарајево не важе исти прописи као у Зе-До Кантону. Конкуренцијски савјет није разматрао однос Скупштине Кантона и Подносиоца захтјева, јер је током поступка Подносилац захтјева повукао захтјев у односу на исту. Конкуренцијски савјет није разматрао ваљаност и постојање Уговора између Завода здравственог осигурања КС и приватне здравствене установе Терме Илиџа, на које се Подносилац жалио, јер је се у предметном Уговору не ради о пружању услуга породичне медицине. Наиме, и Подносилац захтјева има такођер тренутно важећи закључен уговор са Заводом здравственог осигурања КС о пружању услуга специјалистичко - консултативне дијагностике. Чланом 4. став (1) Закона је утврђено да су забрањени споразуми, уговори, поједине одредбе споразума или уговора, заједничка дјеловања и прећутни договори привредних субјекта, као и одлуке и други акти привредних субјеката (члан 2. став (1) тачка б) Закона у привредне субјекте укључује и органе државне управе и локалне самоуправе, који наведеним активностима/актима директно или индиректно учествују или утичу на тржиште) који за циљ и посљедицу имају спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције на тржишту. Конкуренцијски савјет је утврдио да незакључивањем Уговора о пружању услуга породичне медицине раздобљу од 2006. године до данас, није прекршен члан 4. став (1) тачка б) Закона, у смислу ограничавања и контроле производње, тржишта, техничког развоја или улагања, од стране Министарства здравства КС јер исто није надлежно за закључивање уговора, а Завод за здравствено осигурање КС је у раздобљу од 2006. године до 2010. године био онемогућен закључити наведни Уговор из разлога што Подносилац захтјева није био уврштен у Мрежу здравствених установа на подручју Кантона Сарајево, док у раздобљу од 2010. године, такођер, није постојала обавеза закључивања уговора, већ је у складу са чланом 52. Закона о здравственој заштити постојала могућност закључивања, али у случају испуњења услова и то: након проведеног поступка додјеле уговора о пружању здравствених услуга, односно додјелу уговора за провођење програма здравствене заштите, у складу са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, те прописима донијетима на основу ових закона, јединственој методологији, прописима о систему побољшања квалитета, сигурности и акредитацији у здравству, као и прописима о јавним набавкама у Босни и Херцеговини. Како је наведена Методологија ступила на снагу тек у мају мјесецу 2013. године, а Завод је расписао Јавни позив који је у току, Конкуренцијски савјет је оцијенио да није настало кршење Закона о конкуренцији. Такођер, Конкуренцијски савјет је утврдио да незакључивањем уговора о пружању услуга породичне медицине није прекршен члан 4. став (1) тачка ц) Закона, у смислу подјеле тржишта и извора опскрбе, јер је чињеница да нити једна странка против које је поднесен захтјев није поступала супротно важећим законским рјешењима. Није спорно да је тржиште подијељено на Јавне установе у којима се обављају услуге у здравству и приватне установе које се

Broj 83 - Strana 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

баве истом дјелатношћу, те да Закон о здравственој заштити на исти начин третира и приватне и јавне здравствене установе, и да Заводи за здравствено осигурање у предстојећем времену намјеравају укључити приватне здравствене установе у систем пружања здравствене заштите, наком проведених поступака у складу са важећим законским прописима. Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења. 8. Трошкови поступка Пуномоћник Подносиоца захтјева је дана 19.9.2013. године Поднеском бр. 03-26-3-003-36-II/13 доставио Конкуренцијском савјету трошковник на име обављених услуга заступања у поступку у укупном износу од 3.767,40 КМ. Остале странке у поступку, нису тражиле трошкове поступка. Конкуренцијско вијеће је узело у обзир одредбе Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04 и 88/07 и 93/09), и то члан 105. став (2) Закона о управном поступку када у поступку учествују двије или више странака са супротним интересима, странка која је изазвала поступак, а на чију је штету поступак окончан, дужна је противној странци надокнадити оправдане трошкове који су тој странци настали учествованјем у поступку. Према члану 105. став (3) Закона о управном поступку, трошкови за правно заступање надокнађују се само у случајевима кад је такво заступање било нужно и оправдано. Како Подносилац захтјева није успио са својим захтјевом, а странке против којих је поступак вођен нису тражиле трошкове поступка, одлучено је као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења. 9. Поука о правном лијеку Против овога Рјешења није дозвољена жалба. Незадовољна странка може покренути Управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овога Рјешења. Број 03-26-3-003-39-II/13 Предсједница 25. септембра 2013. године Гордана Живковић, с. р. Сарајево

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), u pоstupku pоkrеnutоm po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, zastupana po punomoćnicima advokatima mr. Kenanu Ademoviću i Melihi Filipović, Čobanija 8, 71 000 Sarajevo, protiv Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, zaprimljenog pod brojem: 03-26-3-003-II/13 dana 15. februara 2013. godine, Kоnkurеnciјsko vijeće nа 67. (šezdesetsedmoj) sјеdnici оdržаnој 25.9.2013. gоdinе, je dоnijelo 1. Obustavlja se postupak pokrenut po Zaključku o pokretanju postupka Podnosioca privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa

1093

ZAKLJUČAK

Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, broj: 03-26-3003-3-II/1, radi utvrđivanja postojanja povrede iz člana 4. stav (1) tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, u dijelu koji se odnosi na Skupštinu Kantona Sarajevo, radi povlačenja zahtjeva. 2. Оvaj Zaključak je konačan i bit će оbјаvljеn u "Službеnоm glаsniku BiH", službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. Obrazloženje Konkurencijsko vijeće je dana 15. februara 2013. godine, pod brojem 03-26-3-003-II/13 zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) u smislu člana 28. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljem tekstu: Zakon), podnesen od strane privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, zastupan po punomoćnicima advokatima mr. Kenanu Ademoviću i Melihi Filipović, Čobanija 8., 71 000 Sarajevo (punomoć od 15.2.2013. godine), (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili Poliklinika Atrijum), protiv Kantona Sarajevo: Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije odnosno utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja iz člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji. U skladu sa članom 32. stav (2) Zakona, na 57. sjednici održanoj dana 4.4.2013. gоdinе, Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak o pokretanju postupka protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, broj: 03-26-3-003-3-II/13 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja postojanja povrede iz člana 4. stav (1) tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji. Na usmenoj raspravi, koja je održana dana 18.9.2013. godine, u skladu sa članom 39. stav (4) Zakona, Podnosilac zahtjeva je izmijenio zahtjev na način da je isti povukao u dijelu koji se odnosi na Skupštinu Kantona Sarajevo, što je i utvrđeno Zapisnikom sa usmene rasprave od 18.9.2013. godine, broj: 0326-3-003-33-II/13. Na osnovu gore navedenog Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak kao u dispozitivu. Administrativna taksa Podnosilac zahtjeva na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 108. tačka b) Odluke o administrativnim taksama u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06 i 18/11) je dužan platiti administrativnu taksu u iznosu od 500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovoga Zaključka nije dozvoljena žalba. Nezadovoljna stranka može pokrenuti Upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja. Broj 03-26-3-003-38-II/13 Predsjednica 25. septembra 2013. godine Gordana Živković, s. r. Sarajevo

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 31

Na temelju članka 25. stavak (1) točka e), članka 42. stavak (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), u pоstupku pоkrеnutоm po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, zastupana po punomoćnicima odvjetnicima mr. Kenanu Ademoviću i Melihi Filipović, Čobanija 8, 71 000 Sarajevo, protiv Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji, zaprimljenog pod brojem: 03-26-3-003-II/13 dana 15. veljače 2013. godine, Kоnkurеnciјsko vijeće nа 67. (šezdesetsedmoj) sјеdnici оdržаnој 25.9.2013. gоdinе, je dоnijelo Obustavlja se postupak pokrenut po Zaključku o pokretanju postupka Podnositelja gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, broj: 03-26-3003-3-II/1, radi utvrđivanja postojanja povrede iz članka 4. stavak (1) točka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, u dijelu koji se odnosi na Skupštinu Kantona Sarajevo, radi povlačenja zahtjeva. 2. Оvaj Zaključak je konačan i bit će оbјаvljеn u "Službеnоm glаsniku BiH", službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе. Obrazloženje Konkurencijsko vijeće je dana 15. veljače 2013. godine, pod brojem 03-26-3-003-II/13 zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) u smislu članka 28. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljem tekstu: Zakon), podnesen od strane gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum", Džemala Bijedića 185, Ilidža, 71 000 Sarajevo, zastupan po punomoćnicima odvjetnicima mr. Kenanu Ademoviću i Melihi Filipović, Čobanija 8., 71 000 Sarajevo (punomoć od 15.2.2013. godine), (u daljem tekstu: Podnositelj zahtjeva ili Poliklinika Atrijum), protiv Kantona Sarajevo: Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije odnosno utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja iz članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji. Sukladno članku 32. stavak (2) Zakona, na 57. sjednici održanoj dana 4.4.2013. gоdinе, Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak o pokretanju postupka protiv Kantona Sarajevo: Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, Ložionička 12, 71 000 Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo, broj: 03-26-3-003-3-II/13 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja postojanja povrede iz članka 4. stavak (1) točka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji. Na usmenoj raspravi, koja je održana dana 18.9.2013. godine, sukladno članku 39. stavak (4) Zakona, Podnositelj zahtjeva je izmijenio zahtjev na način da je isti povukao u dijelu koji se odnosi na Skupštinu Kantona Sarajevo, što je i utvrđeno 1.

ZAKLJUČAK

Zapisnikom sa usmene rasprave od 18.9.2013. godine, broj: 0326-3-003-33-II/13. Na temelju gore navedenog Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak kao u izreci. Administrativna pristojba Podnositelj zahtjeva na ovaj Zaključak, sukladno članku 2. stavak (1) tarifni broj 108. točka b) Odluke o administrativnim pristojbama u svezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06 i 18/11) je dužan platiti administrativnu pristojbu u iznosu od 500,00 KM u korist Proračuna institucija Bosne i Hercegovine. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovoga Zaključka nije dozvoljena žalba. Nezadovoljna stranka može pokrenuti Upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijama, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja. Broj 03-26-3-003-38-II/13 25. rujna 2013. godine Sarajevo Predsjednica Gordana Živković, v. r.

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2) Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09), у поступку покренутом по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево, заступана по пуномоћницима адвокатима мр Кенану Адемовићу и Мелихи Филиповић, Чобанија 8, 71 000 Сарајево, против Скупштине Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, ради утврђивања спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције из члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, запримљеног под бројем: 03-26-3003-II/13 дана 15. фебруара 2013. године, Конкуренцијски савјет на 67. (шездесетседмој) сједници одржаној 25.9.2013. године, је донио 1. Обуставља се поступак покренут по Закључку о покретању поступка Подносиоца привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево против Кантона Сарајево: Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, Ложионичка 12, 71 000 Сарајево и Скупштине Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, број: 03-26-3-003-3-II/1, ради утврђивања постојања повреде из члана 4. став (1) тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији, у дијелу који се односи на Скупштину Кантона Сарајево, ради повлачења захтјева. 2. Овај Закључак је коначан и биће објављен у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Образложење Конкуренцијски савјет је дана 15. фебруара 2013. године, под бројем 03-26-3-003-II/13 запримио Захтјев за покретање поступка (у даљем тексту: Захтјев) у смислу члана 28. Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09), (у даљем тексту: Закон), поднесен од стране привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника "Атријум", Џемала Биједића 185, Илиџа, 71 000 Сарајево, заступан по пуномоћницима адвокатима мр

ЗАКЉУЧАК

Broj 83 - Strana 32

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Кенану Адемовићу и Мелихи Филиповић, Чобанија 8., 71 000 Сарајево (пуномоћ од 15.2.2013. године), (у даљем тексту: Подносилац захтјева или Поликлиника Атријум), против Кантона Сарајево: Скупштине Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево и Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, Ложионичка 12, 71 000 Сарајево ради утврђивања спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције односно утврђивања забрањених конкуренцијских дјеловања из члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији. У складу са чланом 32. став (2) Закона, на 57. сједници одржаној дана 4.4.2013. године, Конкуренцијски савјет је донио Закључак о покретању поступка против Кантона Сарајево: Министарства здравства Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, Ложионичка 12, 71 000 Сарајево и Скупштине Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево, број: 03-26-3-0033-II/13 (у даљем тексту: Закључак), ради утврђивања постојања повреде из члана 4. став (1) тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији. На усменој расправи, која је одржана дана 18.9.2013. године, у складу са чланом 39. став (4) Закона, Подносилац захтјева је измијенио захтјев на начин да је исти повукао у дијелу који се односи на Скупштину Кантона Сарајево, што је и утврђено Записником са усмене расправе од 18.9.2013. године, број: 03-26-3-003-33-II/13. На основу горе наведеног Конкуренцијско вијеће је донијело Закључак као у диспозитиву. Административна такса Подносилац захтјева на овај Закључак, у складу са чланом 2. став (1) тарифни број 108. тачка б) Одлуке о административним таксама у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом ("Службени гласник БиХ", број 30/06 и 18/11) је дужан платити административну таксу у износу од 500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. Поука о правном лијеку Против овога Закључка није дозвољена жалба. Незадовољна странка може покренути Управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овога Рјешења. Број 03-26-3-003-38-II/13 25. септембра 2013. године Сарајево Предсједница Гордана Живковић, с. р.

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 1094

O NAČINU POSTUPANJA SA DRŽAVNIM PISMOM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVО I PROCEDURI OBAVJEŠTAVANJA O ODSTUPANJIMA DOMAĆIH PROPISA OD MEĐUNARODNIH STANDARDA I PRAKSE DIO I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim pravilnikom određuje se postupanje Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHDCA) po prijemu državnog pisma Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (u daljem tekstu: ICAO), procedura obavještavanja ICAO o utvrđenim odstupanjima, osnovni elementi koji se uvrštavaju u Оdjeljak GEN 1.7 Zbornika zrakoplovnih informacija BiH (AIP) i druga pitanja. Član 2. (Skraćenice i pojmovi) (1) Skraćenice koje se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) AIP (Aeronautical Information Publication) - Zbornik zrakoplovnih informacija; b) BHDCA (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation) - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine; c) BHANSA (Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency) - Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine; d) GEN (General) - Opće AIP; e) IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) Integrirani paket zrakoplovnih informacija; f) ICAO (International Civil Aviation Organization) Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; g) IR/LD (International Cooperation, Harmonization, Standardization and Legal Department): Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove; h) PANS (Procedures for Air Navigation Services) Procedure za zrakoplovnu navigaciju; i) SARP (Standards and Recommended Practices) Standardi i preporuke (ICAO); j) SUPPS (Regional Supplementary Procedures) dopunski regionalni postupci. (2) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) Integrirani paket zrakoplovnih informacija (Integrated Aeronautical Information Package): paket zrakoplovnih informacija putem kojeg je predviđeno zrakoplovno informiranje. Paket se sastoji od sljedećih elemenata: 1) Zbornik zrakoplovnih informacija, uključujući amandmane na AIP, 2) Dodatke na AIP, 3) NOTAM i PIB, 4) AIC, 5) Kontrolne liste i liste važećih NOTAM-a. b) Međunarodna preporučena praksa (Recommended Practice): je bilo koja specifikacija za fizičke karakteristike, konfiguraciju, opremu, performanse, osoblje ili procedure čija je jednoobrazna primjena prihvaćena kao poželjna za sigurnost, redovitost ili efikasnost zračnog prometa i koju država nastoji da ispuni u skladu sa Čikaškom konvencijom; c) Obavijest (Notification): Postupak prijavljivanja nastalih razlika u odnosu na primjenu standarda;

PRAVILNIK

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. d)

SLUŽBENI GLASNIK BiH (5) (6)

Broj 83 - Strana 33

Pismo tipa I (SL tip I) koje sadrži prijedlog amandmana na aneks Čikaške konvencije; e) Pismo tipa II (SL tip II) koje sadrži tekst amandmana na aneks Čikaške konvencije, koje je usvojilo Vijeće ICAO (u daljem tekstu: amandman), obrazloženje razloga za usvajanje amandmana, datum do kojeg treba prijaviti odstupanje, datum stupanja na snagu amandmana i datum od kada se amandman primjenjuje; f) Preporuka (Recommendation): Status preporuke predstavlja dio materijala čija je jednoobrazna primjena poželjna u interesu sigurnosti, redovitosti i efikasnosti međunarodne zračne plovidbe; g) Pružalac usluga zrakoplovnog informiranja: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) ili druga organizacija koja posjeduje važeći certifikat za pružanje usluga zrakoplovnog informiranja, a imenovana je od strane nadležne zrakoplovne vlasti; h) Standard (Standard): je bilo koja specifikacija za fizičke karakteristike, konfiguracije, opremu, performanse, osoblje ili procedure, čija je jednoobrazna primjena prihvaćena kao neophodna za sigurnost ili redovitost zračnog prometa i koju država mora da ispuni, u skladu sa Čikaškom konvencijom; i) Zbornik zrakoplovnih informacija (Aeronautical Information Publication): Zbornik, koji izdaje organ države ili se izdaje uz dozvolu države i sadrži zrakoplovne informacije trajnog karaktera koje su bitne za zračnu plovidbu. DIO II - POSTUPANJE SA PISMIMA Član 3. (Prijem i postupanje sa pismom tipa I) (1) Zaposleni u BHDCA, određen kao kontakt osoba za državna pisma (u daljem tekstu: Kontakt osoba), preliminarno obrađuje državno pismo i dostavlja na dalju obradu rukovodiocu organizacione jedinice BHDCA, u čijoj je nadležnosti razmatranje pitanja koja su sadržana u državnom pismu (u daljem tekstu: Nadležni rukovodilac). (2) Nadležni rukovodilac izrađuje preliminarnu analizu predloženog amandmana. U preliminarnoj analizi obrazlaže uticaj predloženog amandmana na domaće propise, utvrđuje eventualna odstupanja domaćih propisa od predloženog amandmana, procjenjuje uticaj koji predloženi amandman može imati na zrakoplovnu privredu, procjenjuje aktivnosti koje su neophodne za usvajanje predloženog amandmana i utvrđuje prijedlog za dalje postupanje sa predloženim amandmanom. Prijedlog za dalje postupanje sa predloženim amandmanom dostavlja u pisanoj formi generalnom direktoru BHDCA, nadležnom zamjeniku generalnog direktora, pomoćniku generalnog direktora za IR/LD i Kontakt osobi. (3) U skladu sa analizom iz stava (2) ovog člana, nadležni rukovodilac donosi odluku o potrebi odgovora na pismo tipa I. (4) Odluka može biti: a) prihvatanje prijedloga za donošenje amandmana bez komentara, b) prihvatanje prijedloga za donošenje amandmana dostavljajući primjedbe, prijedloge i sugestije s ciljem njegovog poboljšanja, c) da u cjelini ili djelimično ne prihvati donošenje amandmana.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1) (2)

(3)

Odgovor popunjava nadležni rukovodilac na odgovarajućem obrascu koji je sačinjen po uzoru na pisma tipa I (Prilog I). Propratno pismo i odgovor potpisuje generalni direktor, a dostavlja se preko Kontakt osobe. Član 4. (Postupanje sa pismom tipa II) Zaposleni, određen kao kontakt osoba za državna pisma (u daljem tekstu: Kontakt osoba), preliminarno obrađuje državno pismo i dostavlja na dalju obradu rukovodiocu organizacione jedinice BHDCA u čijoj je nadležnosti razmatranje pitanja koja su sadržana u državnom pismu (u daljem tekstu: Nadležni rukovodilac). Nadležni rukovodilac, poslije savjetovanja sa zaposlenima iz organizacione jedinice kojom rukovodi, analizira amandman, utvrđuje eventualna odstupanja domaćih propisa od standarda ili preporučene prakse iz amandmana, kategorizuje odstupanja, ispituje da li treba prihvatiti amandman u cijelini ili djelimično i utvrđuje prijedlog za dalje postupanje. Odstupanje domaćeg propisa od standarda ili preporučene prakse iz amandmana svrstava se u kategorije A, B ili C na sljedeći način: a) kategorija A - domaći propis strožije uređuje materiju od standarda i preporučene prakse iz amandmana ili nameće obavezu koje nema u amandmanu, što je naročito značajno u slučaju kad domaći propis usljed toga može da utiče na operacije zrakoplova drugih država članica ICAO, b) kategorija B - standardi i preporučena praksa iz amandmana već su sadržani u domaćem propisu, ali ne u istovjetnoj formulaciji, sistematici ili strukturi, kao u amandmanu, c) kategorija C - domaći propis je ispod minimuma standarda ili preporučene prakse iz amandmana ili su standardi ili preporučena praksa iz amandmana samo djelimično obuhvaćeni domaćim propisom ili uopće nisu obuhvaćeni domaćim propisom. Član 5. (Postupanje sa pismom tipa II kad nema odstupanja) Ako se analizom amandmana utvrdi da domaći propisi ne odstupaju od standarda i preporučene prakse iz amandmana, Nadležni rukovodilac može predložiti da se odgovori ICAO-u da neće postojati razlike između domaćih propisa i amandmana. Odgovor ICAO-u, iz stava (1), dostavlja se preko organizacione jedinice IR/LD. Član 6. (Postupanje sa pismom tipa II kad ima odstupanja) Ako je odstupanje svrstano u kategoriju A ili B iz člana 4. stava (3), Nadležni rukovodilac predlaže da se ICAO obavijesti o postojanju odstupanja. Ako je odstupanje svrstano u kategoriju C, Nadležni rukovodilac pismeno predlaže generalnom direktoru, nadležnom zamjeniku generalnog direktora i pomoćniku generalnog direktora za IR/LD način na koji domaće propise treba uskladiti sa amandmanom (donošenje novog propisa, izmjena ili dopuna važećeg propisa) i rok u kome domaće propise treba uskladiti sa amandmanom, u skladu sa planom izrade propisa. Nadležni rukovodilac predlaže i kada se u potpunosti ili djelimično ne prihvati amandman. Nadležni rukovodilac priprema prijedlog odgovora ICAO-u na pismo tipa II i dostavlja ga Kontakt osobi u organizacionu jedinicu IR/LD.

Broj 83 - Strana 34 (4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Generalni direktor može predložiti da u potpunosti ili djelimično ne prihvati amandman samo ako postoji odstupanje svrstano u kategoriju C. (5) Odgovor na pismo tipa II se daje popunjavanjem odgovarajućeg obrasca koji je sačinjen po uzoru na priloge pisma tipa II. (6) Obrazac iz stava (5) ovog člana mora sadržavati: pozivanje na amandman, kategoriju odstupanja, opis razlike i zabilješke (Prilog II). (7) Propratno pismo i odgovor potpisuje generalni direktor, a dostavljaju se ICAO-u preko Kontakt osobe zaposlene u organizacionoj jedinici IR/LD, u čijoj je neposrednoj nadležnosti saradnja s međunarodnim zrakoplovnim organizacijama i saradnja sa ICAO. DIO III - EVIDENTIRANJE RAZLIKA Član 7. (Cilj evidentiranja razlika) (1) Osnovi cilj evidentiranja razlika, u odnosu na ICAO standarde, preporučenu praksu i postupke, jeste u tome da promoviše sigurnost i efikasnost zračne plovidbe. (2) Evidentiranje razlika osigurava da sve zainteresirane strane, koje se bave civilnim zrakoplovstvom na međunarodnom nivou, imaju uvid u pravila i praksu u Bosni i Hercegovini u onoj mjeri u kojoj se razlikuju od pravila propisanih u ICAO aneksima i drugim relevantnim dokumentima. (3) Kada su identificirane u AIP-u, značajne razlike pružaju jasnu sliku o operativnom značaju navedenih razlika korisnicima navedenog dokumenta i olakšavaju proces izolacije i eliminiranja onih razlika koje nemaju značajan uticaj na sigurnost zračne plovidbe ili su u suprotnosti sa ciljevima ICAO propisa. Član 8. (Obaveza objavljivanja) (1) BHDCA je obavezna da AIP-u, u Odjeljku GEN 1.7 publikuje sve značajne razlike u odnosu na ICAO standarde, preporučenu praksu i procedure. (2) Cilj je da se osigura da sve postojeće značajne razlike budu uključene u Odjeljak GEN 1.7 AIP-a Bosne i Hercegovine. (3) Na ovaj način se osigurava da AIP sadrži valjane informacije koje se odnose na status implementiranja standarda i preporučene prakse i procedura (SARPs Standards and Recommended Practices), naročito onih koje se odnose na operacije zrakoplova i pružanje usluga. Član 9. (Značajne razlike - "Significant differences") (1) Značajne razlike, koje su prijavljene ICAO-u, moraju biti uključene u AIP, u formi koja će korisniku omogućiti da lako uvidi razliku između pravila i prakse Bosne i Hercegovine i sa njima povezanih ICAO propisa. (2) Razlike iz stava (1) ovog člana obuhvataju razlike iz: a) bilo kojeg od međunarodnih standarda; b) preporučene prakse koja je od značaja za sigurnost zračne plovidbe; c) procedura za zrakoplovnu navigaciju (PANS Procedures for Air Navigation Services), koje su od značaja za sigurnost zračne plovidbe; d) dopunskih regionalnih procedura (SUUPs - Regional Supplementary Procedures), koje su značajne za sigurnost zračne plovidbe. (3) Sve odredbe u ICAO aneksima, koje se navode kao "standard", su važne i svaka razlika između propisa Bosne i

Hercegovine i sa njom povezanog ICAO standarda mora biti objavljena u AIP-u. (4) Kada je u pitanju preporučena praksa, procedure za zrakoplovnu navigaciju (PANS) i dopunske regionalne procedure za sigurnost zračne plovidbe (SUPPS), samo one razlike koje su od značaja za sigurnost zračne plovidbe se navode kao značajne razlike. DIO IV - POSTUPAK OBJAVLJIVANJA Član 10. (Postupak objavljivanja odstupanja u AIP-u) (1) Odredbe domaćih propisa koje odstupaju od standarda, preporučene prakse i postupaka koji su sadržani u aneksima uz Čikašku konvenciju i pratećim dokumentima, objavljuju se u AIP-u, u dijelu GEN 1.7. (2) Za objavljivanje informacija o odstupanjima nadležan je pružalac usluga zrakoplovnog informiranja. (3) Prije objavljivanja odstupanja u AIP-u, BHDCA dužna je: a) da obavijesti pružaoca usluga zrakoplovnog informiranja o potrebi objavljivanja odstupanja u AIPu, navede razloge za odstupanja, pripremi odredbe svojih propisa koje odstupaju od aneksa uz Čikašku konvenciju, precizno navodeći tekst koji treba objaviti, datum do kada odstupanje treba objaviti i datum od kada će se odstupanje primjenjivati; b) da se dogovori sa pružaocem usluga zrakoplovnog informiranja o načinu i rokovima dostavljanja i objavljivanja informacija i da naknadno provjeri kvalitet informacija koje je pružalac usluga zrakoplovnog informiranja pripremio za objavljivanje; c) da provjeri da li odstupanje zahtijeva izmjenu nekih drugih dijelova Integriranog zrakoplovnoinformativnog paketa (IAIP - Integrated Aeronautical Information Package), koje u tom slučaju također treba objaviti; d) Ostupanja mogu da se objave u AIP-u tek kad BHDCA za to da konačnu saglasnost; e) Obavještenje o potrebi objavljivanja odstupanja, tekst koji se objavljuje i konačna saglasnost za objavljivanje u AIP-u dostavlja se elektronskom poštom na e-mail adresu pružaoca usluga zrakoplovnog informiranja u jednom od sljedećih formata: doc, xls, pdf dwg ili jpg. DIO V - ZAVRŠNE ODREDBE Član 11. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Odluka o utvrđivanju razlika između propisa koje donosi BHDCA i Standarda i preporučene prakse Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i način izvještavanja ICAO-a o utvrđenim razlikama ("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10 od 1.6.2010. godine). Član 12. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 1-3-02-2-762-1/13 09. oktobra 2013. godine Generalni direktor Banja Luka Đorđe Ratkovica, s. r.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 35

 

Broj 83 - Strana 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 37

 

Broj 83 - Strana 38

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH b)

Broj 83 - Strana 39

Temeljem čl. 16. i 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i članka 14. stavak (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09), generalni ravnatelj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU POSTUPANJA SA DRŽAVNIM PISMOM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVО I PROCEDURI OBAVJEŠTAVANJA O ODSTUPANJIMA DOMAĆIH PROPISA OD MEĐUNARODNIH STANDARDA I PRAKSE DIO I - OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet) Ovim pravilnikom određuje se postupanje Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHDCA) po prijemu državnog pisma Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (u daljem tekstu: ICAO), procedura obavještavanja ICAO o utvrđenim odstupanjima, osnovni elementi koji se uvrštavaju u Оdjeljak GEN 1.7 Zbornika zrakoplovnih informacija BiH (AIP) i druga pitanja. Članak 2. (Skraćenice i pojmovi) (1) Skraćenice koje se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) AIP (Aeronautical Information Publication) Zbornik zrakoplovnih informacija; b) BHDCA (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation) - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine; c) BHANSA (Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency) - Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine; d) GEN (General) - Opće AIP; e) IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) - Integrirani paket zrakoplovnih informacija; f) ICAO (International Civil Aviation Organization) Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; g) IR/LD (International Cooperation, Harmonization, Standardization and Legal Department): Odjeljenje za međunarodnu suradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove; h) PANS (Procedures for Air Navigation Services) Procedure za zrakoplovnu navigaciju; i) SARP (Standards and Recommended Practices) Standardi i preporuke (ICAO); j) SUPPS (Regional Supplementary Procedures) dopunski regionalni postupci. (2) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) Integrirani paket zrakoplovnih informacija (Integrated Aeronautical Information Package): paket zrakoplovnih informacija putem kojeg je predviđeno zrakoplovno informiranje. Paket se sastoji od sljedećih elemenata: 1) Zbornik zrakoplovnih informacija, uključujući amandmane na AIP, 2) Dodatke na AIP, 3) NOTAM i PIB, 4) AIC, 5) Kontrolne liste i liste važećih NOTAM-a.

PRAVILNIK

Međunarodna preporučana praksa (Recommended Practice): je bilo koja specifikacija za fizičke karakteristike, konfiguraciju, opremu, performanse, osoblje ili procedure, čija je jednoobrazna primjena prihvaćena kao poželjna za sigurnost, redovitost ili učinkovitost zračnog prometa i koju država nastoji da ispuni sukladno Čikaškoj konvenciji; c) Obavijest (Notification): Postupak prijavljivanja nastalih razlika u odnosu na primjenu standarda; d) Pismo tipa I (SL tip I) koje sadrži prijedlog amandmana na aneks Čikaške konvencije; e) Pismo tipa II (SL tip II) koje sadrži tekst amandmana na aneks Čikaške konvencije, koje je usvojilo Vijeće ICAO (u daljem tekstu: amandman), obrazloženje razloga za usvajanje amandmana, datum do kojeg treba prijaviti odstupanje, datum stupanja na snagu amandmana i datum od kada se amandman primjenjuje; f) Preporuka (Recommendation): Status preporuke predstavlja dio materijala čija je jednoobrazna primjena poželjna u interesu sigurnosti, redovitosti i učinkovitosti međunarodne zračne plovidbe; g) Pružatelj usluga zrakoplovnog informiranja: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) ili druga organizacija koja posjeduje važeći certifikat za pružanje usluga zrakoplovnog informiranja, a imenovana je od strane nadležne zrakoplovne vlasti; h) Standard (Standard): je bilo koja specifikacija za fizičke karakteristike, konfiguracije, opremu, performanse, osoblje ili procedure, čija je jednoobrazna primjena prihvaćena kao neophodna za sigurnost ili redovitost zračnog prometa i koju država mora da ispuni, sukladno Čikaškoj konvenciji; i) Zbornik zrakoplovnih informacija (Aeronautical Information Publication): Zbornik, koji izdaje organ države ili se izdaje uz dozvolu države i sadrži zrakoplovne informacije trajnog karaktera koje su bitne za zračnu plovidbu. DIO II - POSTUPANJE SA PISMIMA Članak 3. (Prijem i postupanje sa pismom tipa I) (1) Zaposleni u BHDCA, određen kao kontakt osoba za državna pisma (u daljem tekstu: Kontakt osoba), preliminarno obrađuje državno pismo i dostavlja na dalju obradu rukovoditelju organizacijske jedinice BHDCA, u čijoj je nadležnosti razmatranje pitanja koja su sadržana u državnom pismu (u daljem tekstu: Nadležni rukovoditelj). (2) Nadležni rukovoditelj izrađuje preliminarnu analizu predloženog amandmana. U preliminarnoj analizi obrazlaže utjecaj predloženog amandmana na domaće propise, utvrđuje eventualna odstupanja domaćih propisa od predloženog amandmana, procjenjuje utjecaj koji predloženi amandman može imati na zrakoplovno gospodarstvo, procjenjuje aktivnosti koje su neophodne za usvajanje predloženog amandmana i utvrđuje prijedlog za dalje postupanje sa predloženim amandmanom. Prijedlog za dalje postupanje sa predloženim amandmanom dostavlja u pisanoj formi generalnom ravnatelju BHDCA, nadležnom zamjeniku generalnog ravnatelja, pomoćniku generalnog ravnatelja za IR/LD i Kontakt osobi. (3) Sukladno analizi iz stavka (2) ovog članka, nadležni rukovoditelj donosi odluku o potrebi odgovora na pismo tipa I.

Broj 83 - Strana 40 (4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(5) (6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1) (2)

Odluka može biti: (a) prihvatanje prijedloga za donošenje amandmana bez komentara, (b) prihvatanje prijedloga za donošenje amandmana dostavljajući primjedbe, prijedloge i sugestije s ciljem njegovog poboljšanja, (c) da u cjelini ili djelomično ne prihvati donošenje amandmana. Odgovor popunjava nadležni rukovoditelj na odgovarajućem obrascu koji je sačinjen po uzoru na pisma tipa I (Prilog I). Propratno pismo i odgovor potpisuje generalni ravnatelj, a dostavlja se preko Kontakt osobe. Članak 4. (Postupanje sa pismom tipa II) Zaposleni, određen kao kontakt osoba za državna pisma (u daljem tekstu: Kontakt osoba), preliminarno obrađuje državno pismo i dostavlja na dalju obradu rukovoditelju organizacijske jedinice BHDCA u čijoj je nadležnosti razmatranje pitanja koja su sadržana u državnom pismu (u daljem tekstu: Nadležni rukovoditelj). Nadležni rukovoditelj, poslije savjetovanja sa zaposlenima iz organizacijske jedinice kojom rukovodi, analizira amandman, utvrđuje eventualna odstupanja domaćih propisa od standarda ili preporučane prakse iz amandmana, kategorizira odstupanja, ispituje da li treba prihvatiti amandman u cjelini ili djelomično i utvrđuje prijedlog za dalje postupanje. Odstupanje domaćeg propisa od standarda ili preporučane prakse iz amandmana svrstava se u kategorije A, B ili C na sljedeći način: a) kategorija A - domaći propis strožije uređuje materiju od standarda i preporučane prakse iz amandmana ili nameće obavezu koje nema u amandmanu, što je naročito značajno u slučaju kad domaći propis usljed toga može da utječe na operacije zrakoplova drugih država članica ICAO, b) kategorija B - standardi i preporučana praksa iz amandmana već su sadržani u domaćem propisu, ali ne u istovjetnoj formulaciji, sistematici ili strukturi, kao u amandmanu, c) kategorija C - domaći propis je ispod minimuma standarda ili preporučane prakse iz amandmana ili su standardi ili preporučana praksa iz amandmana samo djelomično obuhvaćeni domaćim propisom ili uopće nisu obuhvaćeni domaćim propisom. Članak 5. (Postupanje sa pismom tipa II kad nema odstupanja) Ako se analizom amandmana utvrdi da domaći propisi ne odstupaju od standarda i preporučane prakse iz amandmana, Nadležni rukovoditelj može predložiti da se odgovori ICAO-u da neće postojati razlike između domaćih propisa i amandmana. Odgovor ICAO-u, iz stavka (1), dostavlja se preko organizacijske jedinice IR/LD. Članak 6. (Postupanje sa pismom tipa II kad ima odstupanja) Ako je odstupanje svrstano u kategoriju A ili B iz članka 4. stavak (3), Nadležni rukovoditelj predlaže da se ICAO obavijesti o postojanju odstupanja. Ako je odstupanje svrstano u kategoriju C, Nadležni rukovoditelj pismeno predlaže generalnom ravnatelju, nadležnom zamjeniku generalnog ravnatelja i pomoćniku generalnog ravnatelja za IR/LD način na koji domaće propise treba uskladiti sa amandmanom (donošenje novog

propisa, izmjena ili dopuna važećeg propisa) i rok u kome domaće propise treba uskladiti sa amandmanom, sukladno sa planom izrade propisa. Nadležni rukovoditelj predlaže i kada se u potpunosti ili djelomično ne prihvati amandman. (3) Nadležni rukovoditelj priprema prijedlog odgovora ICAO-u na pismo tipa II i dostavlja ga Kontakt osobi u organizacijsku jedinicu IR/LD. (4) Generalni ravnatelj može predložiti da u potpunosti ili djelomično ne prihvati amandman samo ako postoji odstupanje svrstano u kategoriju C. (5) Odgovor na pismo tipa II se daje popunjavanjem odgovarajućeg obrasca koji je sačinjen po uzoru na priloge pisma tipa II. (6) Obrazac iz stavka (5) ovog članka mora sadržavati: pozivanje na amandman, kategoriju odstupanja, opis razlike i zabilješke (Prilog II). (7) Propratno pismo i odgovor potpisuje generalni ravnatelj, a dostavljaju se ICAO-u preko Kontakt osobe zaposlene u organizacijskoj jedinici IR/LD, u čijoj je neposrednoj nadležnosti suradnja s međunarodnim zrakoplovnim organizacijama i suradnja sa ICAO. DIO III - EVIDENTIRANJE RAZLIKA Članak 7. (Cilj evidentiranja razlika) (1) Osnovi cilj evidentiranja razlika, u odnosu na ICAO standarde, preporučanu praksu i postupke, jeste u tome da promovira sigurnost i učinkovitost zračne plovidbe. (2) Evidentiranje razlika osigurava da sve zainteresirane strane, koje se bave civilnim zrakoplovstvom na međunarodnom nivou, imaju uvid u pravila i praksu u Bosni i Hercegovini u onoj mjeri u kojoj se razlikuju od pravila propisanih u ICAO aneksima i drugim relevantnim dokumentima. (3) Kada su identificirane u AIP-u, značajne razlike pružaju jasnu sliku o operativnom značaju navedenih razlika korisnicima navedenog dokumenta i olakšavaju proces izoliranja i eliminiranja onih razlika koje nemaju značajan utjecaj na sigurnost zračne plovidbe ili su u suprotnosti sa ciljevima ICAO propisa. Članak 8. (Obaveza objavljivanja) (1) BHDCA je obavezna da u AIP-u, u Odjeljku AIP-a GEN 1.7 publikuje sve značajne razlike u odnosu na ICAO standarde, preporučanu praksu i procedure. (2) Cilj je da se osigura da sve postojeće značajne razlike budu uključene u Odjeljak GEN 1.7 AIP-a Bosne i Hercegovine. (3) Na ovaj način se osigurava da AIP sadrži valjane informacije koje se odnose na status implementiranja standarda i preporučane prakse i procedura (SARPs Standards and Recommended Practices), naročito onih koje se odnose na operacije zrakoplova i pružanje usluga. Članak 9. (Značajne razlike - "Significant differences") (1) Značajne razlike, koje su prijavljene ICAO-u, moraju biti uključene u AIP, u formi koja će korisniku omogućiti da lako uvidi razliku između pravila i prakse Bosne i Hercegovine i sa njima povezanih ICAO propisa. (2) Razlike iz stavka (1) ovog članka obuhvataju razlike iz: a) bilo kojeg od međunarodnih standarda; b) preporučane prakse koja je od značaja za sigurnost zračne plovidbe; c) procedura za zrakoplovnu navigaciju (PANS Procedures for Air Navigation Services), koje su od značaja za sigurnost zračne plovidbe;

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. d)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 41

dopunskih regionalnih procedura (SUUPs - Regional Supplementary Procedures), koje su značajne za sigurnost zračne plovidbe. (3) Sve odredbe u ICAO aneksima, koje se navode kao "standard", su važne i svaka razlika između propisa Bosne i Hercegovine i sa njom povezanog ICAO standarda mora biti objavljena u AIP-u. (4) Kada je u pitanju preporučana praksa, procedure za zrakoplovnu navigaciju (PANS) i dopunske regionalne procedure za sigurnost zračne plovidbe (SUPPS), samo one razlike koje su od značaja za sigurnost zračne plovidbe se navode kao značajne razlike. DIO IV - POSTUPAK OBJAVLJIVANJA Članak 10. (Postupak objavljivanja odstupanja u AIP-u) (1) Odredbe domaćih propisa koje odstupaju od standarda, preporučane prakse i postupaka koji su sadržani u aneksima uz Čikašku konvenciju i pratećim dokumentima, objavljuju se u AIP-u, u dijelu GEN 1.7. (2) Za objavljivanje informacija o odstupanjima nadležan je pružatelj usluga zrakoplovnog informiranja. (3) Prije objavljivanja odstupanja u AIP-u, BHDCA dužna je: a) da obavijesti pružatelja usluga zrakoplovnog informiranja o potrebi objavljivanja odstupanja u AIP-u, navede razloge za odstupanja, pripremi odredbe svojih propisa koje odstupaju od aneksa uz Čikašku konvenciju, precizno navodeći tekst koji treba objaviti, datum do kada odstupanje treba objaviti i datum od kada će se odstupanje primjenjivati; b) da se dogovori sa pružateljem usluga zrakoplovnog informiranja o načinu i rokovima dostavljanja i objavljivanja informacija i da naknadno provjeri kvalitet informacija koje je pružatelj usluga

zrakoplovnog informiranja pripremio za objavljivanje; c) da provjeri da li odstupanje zahtijeva izmjenu nekih drugih dijelova Integriranog zrakoplovnoinformativnog paketa (IAIP Integrated Aeronautical Information Package), koje u tom slučaju također treba objaviti; d) Ostupanja mogu da se objave u AIP-u tek kad BHDCA za to da konačnu suglasnost; e) Obavještenje o potrebi objavljivanja odstupanja, tekst koji se objavljuje i konačna suglasnost za objavljivanje u AIP-u dostavlja se elektronskom poštom na e-mail adresu pružatelja usluga zrakoplovnog informiranja u jednom od sljedećih formata: doc, xls, pdf dwg ili jpg. DIO V - ZAVRŠNE ODREDBE Članak 11. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Odluka o utvrđivanju razlika između propisa koje donosi BHDCA i Standarda i preporučane prakse Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i način izvještavanja ICAO-a o utvrđenim razlikama ("Službeni glasnik BiH", broj 45/10 od 1.6.2010. godine). Članak 12. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 1-3-02-2-762-1/13 09. listopada 2013. godine Generalni ravnatelj Banja Luka Đorđe Ratkovica, v. r.

Broj 83 - Strana 42

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 43

 

Broj 83 - Strana 44

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 45

 

Broj 83 - Strana 46

SLUŽBENI GLASNIK BiH 3) 4) 5)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

На основу чл. 16. и 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) и члана 14. став (1) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/09), генерални директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ДРЖАВНИМ ПИСМОМ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО И ПРОЦЕДУРИ ОБАВЈЕШТАВАЊА О ОДСТУПАЊИМА ДОМАЋИХ ПРОПИСА ОД МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА И ПРАКСЕ ДИО I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет) Овим правилником одређује се поступање Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: BHDCA) по пријему државног писма Међународне организације за цивилно ваздухопловство (у даљем тексту: ICAO), процедура обавјештавања ICAO о утврђеним одступањима, основни елементи који се уврштавају у Одјељак GEN 1.7 Зборника ваздухопловних информација БиХ (AIP) и друга питања. Члан 2. (Скраћенице и појмови) (1) Скраћенице које се употребљавају у овом правилнику имају сљедеће значење: a) AIP (Aeronautical Information Publication) Зборник ваздухопловних информација; б) BHDCA (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation) - Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине; ц) BHANSA (Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency) - Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине; д) GEN (General) - Опште AIP; e) IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) Интегрисани пакет ваздухопловних информација; ф) ICAO (International Civil Aviation Organization) Међународна организација за цивилно ваздухопловstvo; г) IR/LD (International Cooperation, Harmonization, Standardization and Legal Department): Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове; х) PANS (Procedures for Air Navigation Services) Процедуре за ваздухопловну навигацију; и) SARP (Standards and Recommended Practices) Стандарди и препоруке (ICAO); j) SUPPS (Regional Supplementary Procedures) допунски регионални поступци. (2) Појмови који се употребљавају у овом правилнику имају сљедеће значење: а) Интегрисани пакет ваздухопловних информација (Integrated Aeronautical Information Package): пакет ваздухопловних информација путем којег је предвиђено ваздухопловно информисање. Пакет се састоји од сљедећих елемената: 1) Зборник ваздухопловних информација, укључујући амандмане на AIP, 2) Додатке на AIP,

ПРАВИЛНИК

NOTAM и PIB, AIC, Контролне листе и листе важећих NOTAMa. б) Међународна препоручена пракса (Recommended Practice): је било која спецификација за физичке карактеристике, конфигурацију, опрему, перформансе, особље или процедуре чија је једнообразна примјена прихваћена као пожељна за безбједност, редовност или ефикасност ваздушног саобраћаја и коју држава настоји да испуни у складу са Чикашком конвенцијом; ц) Обавјештење (Notification): Поступак пријављивања насталих разлика у односу на примјену стандарда; д) Писмо типа I (SL тип I) које садржи приједлог амандмана на анекс Чикашке конвенције; е) Писмо типа II (SL тип II) које садржи текст амандмана на анекс Чикашке конвенције, који је усвојио Савјет ICAO (у даљем тексту: амандман), образложење разлога за усвајање амандмана, датум до којег треба пријавити одступање, датум ступања на снагу амандмана и датум од када се амандман примјењује; ф) Препорука (Recommendation): Статус препоруке представља дио материјала чија је једнообразна примјена пожељна у интересу безбједности, редовности и ефикасности међународне ваздушне пловидбе; г) Пружалац услуга ваздухопловног информисања: Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) или друга организација која посједује важећи сертификат за пружање услуга ваздухопловног информисања, а именована је од стране надлежне ваздухопловне власти; х) Стандард (Standard): је било која спецификација за физичке карактеристике, конфигурације, опрему, перформансе, особље или процедуре, чија је једнообразна примјена прихваћена као неопходна за безбједност или редовност ваздушног саобраћаја и коју држава мора да испуни, у складу са Чикашком конвенцијом; и) Зборник ваздухопловних информација (Aeronautical Information Publication): Зборник, који издаје орган државе или се издаје уз дозволу државе и садржи ваздухопловне информације трајног карактера које су битне за ваздушну пловидбу. ДИО II - ПОСТУПАЊЕ СА ПИСМИМА Члан 3. (Пријем и поступање са писмом типа I) (1) Запослени у BHDCA, одређен као контакт особа за државна писма (у даљем тексту: Контакт особа), прелиминарно обрађује државно писмо и доставља на даљу обраду руководиоцу организационе јединице BHDCA, у чијој је надлежности разматрање питања која су садржана у државном писму (у даљем тексту: Надлежни руководилац). (2) Надлежни руководилац израђује прелиминарну анализу предложеног амандмана. У прелиминарној анализи образлаже утицај предложеног амандмана на домаће прописе, утврђује евентуална одступања домаћих прописа од предложеног амандмана, процјењује утицај који предложени амандман може

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 47

имати на ваздухопловну привреду, процјењује активности које су неопходне за усвајање предложеног амандмана и утврђује приједлог за даље поступање са предложеним амандманом. Приједлог за даље поступање са предложеним амандманом доставља у писаној форми генералном директору BHDCA, надлежном замјенику генералног директора, помоћнику генералног директора за IR/LD и Контакт особи. (3) У складу са анализом из става (2) овог члана, надлежни руководилац доноси одлуку о потреби одговора на писмо типа I. (4) Одлука може бити: а) прихватање приједлога за доношење амандмана без коментара, б) прихватање приједлога за доношење амандмана достављајући примједбе, приједлоге и сугестије с циљем његовог побољшања, ц) да у цјелини или дјелимично не прихвати доношење амандмана. (5) Одговор попуњава надлежни руководилац на одговарајућем обрасцу који је сачињен по узору на писма типа I (Прилог I). (6) Пропратно писмо и одговор потписује генерални директор, а доставља се преко Контакт особе. Члан 4. (Поступање са писмом типа II) (1) Запослени, одређен као контакт особа за државна писма (у даљем тексту: Контакт особа), прелиминарно обрађује државно писмо и доставља на даљу обраду руководиоцу организационе јединице BHDCA у чијој је надлежности разматрање питања која су садржана у државном писму (у даљем тексту: Надлежни руководилац). (2) Надлежни руководилац, послије савјетовања са запосленима из организационе јединице којом руководи, анализира амандман, утврђује евентуална одступања домаћих прописа од стандарда или препоручене праксе из амандмана, категоризује одступања, испитује да ли треба прихватити амандман у цијелини или дјелимично и утврђује приједлог за даље поступање. (3) Одступање домаћег прописа од стандарда или препоручене праксе из амандмана сврстава се у категорије А, Б или Ц на сљедећи начин: а) категорија А - домаћи пропис строжије уређује материју од стандарда и препоручене праксе из амандмана или намеће обавезу које нема у амандману, што је нарочито значајно у случају кад домаћи пропис усљед тога може да утиче на операције ваздухоплова других држава чланица ICAO, б) категорија Б - стандарди и препоручена пракса из амандмана већ су садржани у домаћем пропису, али не у истовјетној формулацији, систематици или структури, као у амандману, ц) категорија Ц - домаћи пропис је испод минимума стандарда или препоручене праксе из амандмана или су стандарди или препоручена пракса из амандмана само дјелимично обухваћени домаћим прописом или уопште нису обухваћени домаћим прописом. Члан 5. (Поступање са писмом типа II кад нема одступања) (1) Ако се анализом амандмана утврди да домаћи прописи не одступају од стандарда и препоручене

праксе из амандмана, Надлежни руководилац може предложити да се одговори ICAO-у да неће постојати разлике између домаћих прописа и амандмана. (2) Одговор ICAO-у, из става (1), доставља се преко организационе јединице IR/LD. Члан 6. (Поступање са писмом типа II кад има одступања) (1) Ако је одступање сврстано у категорију А или Б из члана 4. става (3), Надлежни руководилац предлаже да се ICAO обавијести о постојању одступања. (2) Ако је одступање сврстано у категорију Ц, Надлежни руководилац писмено предлаже генералном директору, надлежном замјенику генералног директора и помоћнику генералног директора за IR/LD начин на који домаће прописе треба ускладити са амандманом (доношење новог прописа, измјена или допуна важећег прописа) и рок у коме домаће прописе треба ускладити са амандманом, у складу са планом израде прописа. Надлежни руководилац предлаже и када се у потпуности или дјелимично не прихвати амандман. (3) Надлежни руководилац припрема приједлог одговора ICAO-у на писмо типа II и доставља га Контакт особи у организациону јединицу IR/LD. (4) Генерални директор може предложити да у потпуности или дјелимично не прихвати амандман само ако постоји одступање сврстано у категорију Ц. (5) Одговор на писмо типа II се даје попуњавањем одговарајућег обрасца који је сачињен по узору на прилоге писма типа II. (6) Образац из става (5) овог члана мора садржавати: позивање на амандман, категорију одступања, опис разлике и забиљешке (Прилог II). (7) Пропратно писмо и одговор потписује генерални директор, а достављају се ICAO-у преко Контакт особе запослене у организационој јединици IR/LD, у чијој је непосредној надлежности сарадња с међународним ваздухопловним организацијама и сарадња са ICAO. ДИО III - ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАЗЛИКА Члан 7. (Циљ евидентирања разлика) (1) Основи циљ евидентирања разлика, у односу на ICAO стандарде, препоручену праксу и поступке, јесте у томе да промовише безбједност и ефикасност ваздушне пловидбе. (2) Евидентирање разлика обезбјеђује да све заинтересоване стране, које се баве цивилним ваздухопловством на међународном нивоу, имају увид у правила и праксу у Босни и Херцеговини у оној мјери у којој се разликују од правила прописаних у ICAO анексима и другим релевантним документима. (3) Када су идентификоване у AIP-у, значајне разлике пружају јасну слику о оперативном значају наведених разлика корисницима наведеног документа и олакшавају процес изолације и елиминисања оних разлика које немају значајан утицај на безбједност ваздушне пловидбе или су у супротности са циљевима ICAO прописа. Члан 8. (Обавеза објављивања) (1) BHDCA је обавезна да AIP-у, у Одјељку GEN 1.7 публикује све значајне разлике у односу на ICAO стандарде, препоручену праксу и процедуре.

Broj 83 - Strana 48 (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH (3)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Циљ је да се обезбиједи да све постојеће значајне разлике буду укључене у Одјељак GEN 1.7 AIP-a Босне и Херцеговине. (3) На овај начин се обезбјеђује да AIP садржи ваљане информације које се односе на статус имплементације стандарда и препоручене праксе и процедура (SARPs Standards and Recommended Practices), нарочито оних које се односе на операције ваздухоплова и пружање услуга. Члан 9. (Значајне разлике - "Significant differences") (1) Значајне разлике, које су пријављене ICAO-у, морају бити укључене у AIP, у форми која ће кориснику омогућити да лако увиди разлику између правила и праксе Босне и Херцеговине и са њима повезаних ICAO прописа. (2) Разлике из става (1) овог члана обухватају разлике из: а) било којег од међународних стандарда; б) препоручене праксе која је од значаја за безбједност ваздушне пловидбе; ц) процедура за ваздухопловну навигацију (PANS Procedures for Air Navigation Services), које су од значаја за безбједност ваздушне пловидбе; д) допунских регионалних процедура (SUUPs Regional Supplementary Procedures), које су од значаја за безбједност ваздушне пловидбе. (3) Све одредбе у ICAO анексима, које се наводе као "standard", су важне и свака разлика између прописа Босне и Херцеговине и са њом повезаног ICAO стандарда мора бити објављена у AIP-у. (4) Када је у питању препоручена пракса, процедуре за ваздухопловну навигацију (PANS) и допунске регионалне процедуре за безбједност ваздушне пловидбе (SUPPS), само оне разлике које су од значаја за безбједност ваздушне пловидбе се наводе као значајне разлике. ДИО IV - ПОСТУПАК ОБЈАВЉИВАЊА Члан 10. (Поступак објављивања одступања у AIP-у) (1) Одредбе домаћих прописа које одступају од стандарда, препоручене праксе и поступака који су садржани у анексима уз Чикашку конвенцију и пратећим документима, објављују се у AIP-у, у дијелу GEN 1.7. (2) За објављивање информација о одступањима надлежан је пружалац услуга ваздухопловног информисања.

Прије објављивања одступања у AIP-у, BHDCA дужна је: а) да обавијести пружаоца услуга ваздухопловног информисања о потреби објављивања одступања у AIP-у, наведе разлоге за одступања, припреми одредбе својих прописа које одступају од анекса уз Чикашку конвенцију, прецизно наводећи текст који треба објавити, датум до када одступање треба објавити и датум од када ће се одступање примјењивати; б) да се договори са пружаоцем услуга ваздухопловног информисања о начину и роковима достављања и објављивања информација и да накнадно провјери квалитет информација које је пружалац услуга ваздухопловног информисања припремио за објављивање; ц) да провјери да ли одступање захтијева измјену Интегрисаног неких других дијелова ваздухопловно-информативног пакета (IAIP Integrated Aeronautical Information Package), које у том случају такође треба објавити; д) Оступања могу да се објаве у AIP-у тек кад BHDCA за то да коначну сагласност; е) Обавјештење о потреби објављивања одступања, текст који се објављује и коначна сагласност за објављивање у AIP-у доставља се електронском поштом на e-mail адресу пружаоца услуга ваздухопловног информисања у једном од сљедећих формата: doc, xls, pdf dwg ili jpg. ДИО V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. (Престанак важења) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Одлука о утврђивању разлика између прописа које доноси BHDCA и Стандарда и препоручене праксе Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) и начин извјештавања ICAO-a o утврђеним разликама ("Службени гласник БиХ", број 45/10 од 1.6.2010. године). Члан 12. (Ступање на снагу) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 1-3-02-2-762-1/13 09. октобра 2013. године Генерални директор Бања Лука Ђорђе Ратковица, с. р.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 49

 

Broj 83 - Strana 50

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 51

 

Broj 83 - Strana 52

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA 1095

Ova definicija također pokriva dolje navedeni hibrid nastao ukrštanjem Festuca genus. x Lolium genus. X Festulolium Asch.& Graebn. Hibridi nastali ukrštanjem vrsta Festuca genus. sa vrstama Lolium genus. Leguminoze krmna galega slatkovina žuti zvjezdan, smiljkita roškasta lupina bijela slatka uskolisna lupina žutocvijetna lupina lucerka lucerka pješčana lucerka esparzeta stočni grašak djetelina aleksandrijska švedska djetelina djetelina inkarnatka djetelina crvena djetelina bijela djetelina perzijska piskavica stočni bob panonska grahorica grahorica jara grahorica ozima stočna keleraba, broskva

Na osnovu člana 3. stav (3), člana 10. st. (8) i (9), člana 12. stav (4), člana 13. stav (6), člana 16. stav (5), člana 18. stav (4), člana 21. stav (8), člana 22. stav (13), člana 80. stav (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

Fabaceae (Leguminosae) Galega orientalis Lam. Hedysarum coronarium L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Medicago × varia T. Martyn Onobrychis viciifolia Scop. Pisum sativum L. (partim) Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Trigonella foenum-graecum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth Ostale vrste Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. Phacelia tanacetifolia Benth. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

O STAVLJANJU U PROMET SJEMENA KRMNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i priprema za stavljanje u promet, stavljanje u promet i uvoz sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini. (2) Ovaj Pravilnik odnosi se na sjemena sljedećih vrsta krmnog bilja:
Poaceae (Gramineae) Agrostis canina L. Agrostis gigantea Roth. Agrostis stolonifera L. Agrostis capillaris L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.Presl & C. Presl. Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca filiformis Pourr Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium × boucheanum Kunth Phalaris aquatica L. Phleum nodosum L. Phleum pratense L. Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Trave rosulja pasja rosulja bijela rosulja vriježasta rosulja tankolisna repak lisičji, repak livadski francuski ljulj stoklasa štraderova stoklasa zobena zubača puzava, zubača obična ježevica, klupčasta oštrica vlasulja trstikasta, vlasulja barska, visoki vijuk (mekolisna) ovčija vlasulja vlasulja ovčja vlasulja livadska, livadski vijuk vlasulja crvena vlasulja tvrda talijanski ljulj engleski ljulj oldenburški ljulj blještac, svjetlica kratkocvjetni mačji repak, timotijeva trava mačji repak vlasnjača jednoljetna, jednogodišnja livadarka vlasnjača šumska, livadarka šumska vlasnjača močvarna, močvarna livadarka vlasnjača livadna, prava livadarka vlasnjača obična, livadarka obična zlatožuta zobika

PRAVILNIK

stočni kelj facelija uljana rotkva

(1)

(2)

(3)

Član 2. (Izuzeci od primjene) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na sjeme krmnog bilja namijenjeno izvozu, koje se proizvodi u skladu sa odredbama člana 25. st. (1) i (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) (u daljem tekstu: Zakon). Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na: a) isporuku sjemena krmnog bilja za službena ispitivanja i isporuke inspekcijskim organima; b) isporuku malih količina sjemena u naučne svrhe ili rad na selekciji sorti; c) odgovarajuće količine sjemena za druga testiranja i oglede pod uslovom da pripadaju sortama za koje je podnijet Zahtjev za upis u Sortnu listu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH" broj 59/10 i 02/12) (u daljem tekstu Sortna lista); Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja (u daljem tekstu: Uprava) u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, izdaje dozvolu dobavljačima za stavljanje u promet u Bosni i

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 53

Hercegovini sjemena iz stava (2) ovog člana u skladu sa članom 18. Zakona. (4) Maksimalna količina sjemena krmnog bilja iz stava (2) tač.a) i b) ovog člana smatra se količina sjemena krmnog bilja do 2 kg pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti. (5) U slučaju genetski modificiranog materijala (u daljem tekstu: GMO), takva dozvola se može izdati samo ukoliko su poduzete sve odgovarajuće mjere da bi se izbjegli nepovoljni uticaji na ljudsko zdravlje i okolinu, u skladu sa važećim propisima koji uređuju oblast GMO. Član 3. (Izuzeci za uslove stavljanja u promet) Izuzetno od odredbi člana 10. i člana 12. stav (3) Zakona, a u skladu sa članom 13. Zakona, Uprava u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH može: a) na zahtjev dobavljača, dozvoliti stavljanje u promet sjemena krmnog bilja sorte koja je u procesu priznavanja i upisa u Sortnu listu, najviše do 5 kg pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti; b) dozvoliti registriranim dobavljačima da stave u promet sjeme oplemenjivača, predosnovno sjeme, osnovno, deklarirano/certificirano sjeme (C), deklarirano/ certificirano sjeme prve generacije (C1), deklarirano/certificirano sjeme druge generacije (C2) ili komercijalno sjeme (K) koje ne ispunjava neki od potrebnih zahtjeva za takva sjemena definiranih u Prilogu III ovog Pravilnika; c) može promijeniti zahtjeve u pogledu stavljanja etiketa definiranih u Prilogu V ovog Pravilnika. Član 4. (Definicije) (1) Izrazi upotrijebljeni u Zakonu upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku, a specifični izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja: a) "Organ za potvrđivanje" je tijelo koje je odgovorno za sva pitanja koja se odnose na proizvodnju, izdavanje deklaracija/certifikata, testiranja i stavljanje u promet sjemena krmnog bilja; b) "Službeni nadzor" je pregled obavljen od strane Organa za potvrđivanje, na osnovu zahtjeva za pregled i ovisno od uplate troškova definiranih posebnim pravnim propisima; c) "Zvanična deklaracija/certifikat" je dokument koji izdaje Organ za potvrđivanje, u skladu sa odredbama navedenim u Dijelu I, Priloga I i Prilogu II ovog Pravilnika; d) "Zvanična etiketa" je etiketa izdata od strane Organa za potvrđivanje na osnovu odredbi navedenih u Prilogu V ovog Pravilnika; e) "Partija sjemena u smislu ovog Pravilnika" je ustanovljena količina sjemena krmnog bilja koja ne prelazi težinu koja je specificirana u Dijelu II, Priloga IV ovog Pravilnika i koja nosi jedinstveni referentni broj, u kojoj su sjemena tako izmiješana da, koliko je to moguće, partija sjemena nema pokazatelja heterogenosti; f) "Sjeme oplemenjivača" je sjeme generacije prije predosnovnog sjemena koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača koji je u Bosni i Hercegovini održavalac sorte, a koje je namijenjeno proizvodnji predosnovnog ili osnovnog sjemena; g) "Predosnovno sjeme" je sjeme generacije prije osnovnog koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača iz sjemena

h)

i)

j)

k)

l)

oplemenjivača koje ispunjava zahtjeve za osnovno sjeme definirane u Prilogu III ovog Pravilnika, za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika, a koje je namijenjeno proizvodnji predosnovnog ili osnovnog sjemena i za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjava zahtjeve navedene u tački g) ovog člana; "Osnovno sjeme" je sjeme koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu sa prihvaćenom praksom za održavanje sorti, koje je namijenjeno proizvodnji sjemena kategorije "certificirano sjeme", koje ispunjava zahtjeve za osnovno sjeme definirane u Prilogu III ovog Pravilnika, za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjava zahtjeve navedene u tački h) ovog člana; "Sjeme lokalnih sorti" je sjeme koje je proizvedeno pod službenim nadzorom iz materijala koji je službeno priznat kao lokalna sorta na jednom ili više lokaliteta u jasno razgraničenom području, koje je namijenjeno proizvodnji sjemena kategorije "deklarirano/certificirano", koje ispunjava zahtjeve za osnovno sjeme propisane u Prilogu III, ovog Pravilnika, i za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjava zahtjeve navedene u tački i) ovog člana; "Deklarirano/certificirano sjeme (C)" je sjeme krmnog bilja izuzev Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp i Medicago sativa: 1) koje je proizvedeno iz osnovnog sjemena ili ako to oplemenjivač zahtijeva, iz predosnovnog sjemena; 2) koje je namijenjeno uglavnom proizvodnji bilja, dijelova bilja za ishranu ljudi i životinja osim za proizvodnju sjemena; 3) koje ispunjava zahtjeve za deklarirano/certificirano sjeme definirane u Prilogu III ovog Pravilnika i za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika; 4) za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjava zahtjeve navedene u tački j) ovog člana; "Deklarirano/certificirano sjeme prve generacije (C1)" je sjeme Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp i Medicago sativa: 1) koje je proizvedeno direktno iz osnovnog sjemena ili ako oplemenjivač zahtijeva iz predosnovnog sjemena; 2) koje je namijenjeno proizvodnji biljaka ili dijelova biljaka za ishranu ljudi i životinja, za industrijsku upotrebu ili za proizvodnju deklariranog/ certificiranog sjemena druge generacije; 3) koje ispunjava zahtjeve deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije definirane u Prilogu III ovog Pravilnika i za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika; 4) za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjava zahtjeve navedene u tački j) ovog člana; "Deklarirano/certificirano sjeme druge generacije (C2)" je sjeme Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp i Medicago sativa:

Broj 83 - Strana 54 1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

koje je proizvedeno direktno iz osnovnog sjemena ili iz deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije ili ako oplemenjivač zahtijeva od predosnovnog sjemena; 2) koje je namijenjeno proizvodnji biljaka ili dijelova biljaka za ishranu ljudi i životinja ili za industrijsku upotrebu osim za proizvodnju sjemena; 3) koja ispunjavaju zahtjeve deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije definirane u Prilogu III ovog Pravilnika i za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika; 4) za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjava zahtjeve navedene u tački l) ovog člana; m) "Komercijalno sjeme (K)" je sjeme: 1) koje se može identificirati po vrsti kojoj pripada, bez navođenja sorte; 2) koje ispunjava zahtjeve iz Priloga III ovog Pravilnika i za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika; n) "Malo pakovanje" je pakovanje koje sadrži predosnovno, osnovno sjeme deklarirano/certrificirano sjeme, i komercijalno sjeme čija neto težina ne prelazi 10 kg, isključujući, gdje je primjenjivo, granulirane pesticide, sastojke za oblaganje sjemena i druge tvrde dodatke; o) "Malo pakovanje sjemenskih smješa" je pakovanje koje sadrži smješu sjemena čija neto težina ne prelazi 2 kg, isključujući, gdje je primjenjivo, granulirane pesticide, sastojke za oblaganje sjemena i druge tvrde dodatke. Član 5. (Promet sjemena) (1) U promet se može staviti sjeme krmnog bilja ukoliko su sorte sjemena krmnog bilja upisane u Sortnu listu, pakovane u partijama sjemena i ukoliko su potvrđene kao sjeme oplemenjivača, predosnovno, osnovno, deklarirano/ certificirano(C), deklarirano/certificirano prve generacije (C1),deklarirano/certificirano druge generacije (C2) i komercijalno sjeme (K). (2) Osim zahtjeva iz stava (1) ovog člana, u promet se mogu staviti sjemenske smješe različitih vrsta ili sorti krmnog bilja i drugih sjemena, ukoliko ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravnim propisima koji se odnose na promet određenih vrsta sjemena i ukoliko su označene u skladu sa Prilogom V ovog Pravilnika. (3) Sjeme krmnog bilja pored uslova navedenih u stavu (1) ovog člana, koje nije proizvedeno i pakovano u Bosni i Hercegovini, a čije su sorte upisane u Sortnu listu, koje je deklarirano/certificirano može se staviti u promet u skladu sa odgovarajućom šemom sjemena Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: OECD) ukoliko ispunjava uslove definirane u Prilogu III ovog Pravilnika, i ako za to sjeme postoji sljedeća dokumentacija: a) ISTA certifikat narandžaste boje za rezultate testiranja sjemena svake partije na međunarodnoj deklaraciji partije sjemena narandžaste boje, koji je izdala laboratorija sjemena prema pravilima Međunarodne asocijacije za testiranje sjemena (u daljem

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) (2)

tekstu: ISTA), ili AOSA certifikat o kvalitetu sjemena; b) OECD certifikat o sortnosti, osim za komercijalno sjeme; c) deklaracija/certifikat i fitosanitarni certifikat koji je izdala Organizacija za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice sjemena, sa naznakom da partija sjemena ispunjava propisane uslove u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i podzakonskim aktima donesenim radi primjene odredbi tog Zakona. U skladu sa Zakonom, dobavljač može staviti u promet predosnovno i osnovno sjeme koje u drugom pogledu ispunjava zahtjeve osnovnog sjemena propisane u Prilogu III ovog Pravilnika i za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika, a koja imaju niži postotak klijavosti od onih koji su propisani u Prilogu III ovog Pravilnika u poređenju sa sjemenima te vrste. Ako službeni nadzor u pogledu klijavosti nije okončan, predosnovno, osnovno ili deklarirano/certificirano i komercijalno sjeme se može staviti u promet ako je deklarirano/certificirano sa naznakom da je deklaracija/certifikat dodjeljena na osnovu privremenog izvještaja o čistoći sjemena, sa tačnim nazivom i adresom prvog kupca. Dobavljač mora garantirati da su podaci o klijavosti ustanovljeni na osnovu privremene analize. Postotak klijavosti, naziv i adresa dobavljača i referentni broj partije sjemena koje se stavlja u promet moraju biti napisani na etiketi. Ove odredbe se ne odnose na sjemena koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Član 6. (Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata) Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata za partije sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena i deklariranog/certificiranog sjemena (C), deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije (C1), deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije (C2) i komercijalnog sjemena (K), dostavlja se u pisanoj formi Organu za potvrđivanje. Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata propisan je na Obrascu broj 1., Dijela II, Priloga I ovog Pravilnika. Organ za potvrđivanje vodi evidenciju o izdanim zvaničnim deklaracijama/certifikatima na Obrascu broj 3., Dijela II, Priloga I ovog Pravilnika, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koji se podnosi Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata na Obrascu broj 4., Dijela II, Priloga I ovog Pravilnika. Nakon zaprimanja Zahtjeva za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata iz stava (1) ovog člana, Organ za potvrđivanje postupa u skladu sa odredbama Dijela I Priloga I ovog Pravilnika. Ako su Organu za potvrđivanje tokom postupka službenog potvrđivanja dostupne informacije kojima se potvrđuje da sjeme ne ispunjava zahtjeve ovog Pravilnika, Organ za potvrđivanje odbit će izdavanje zvanične deklaracije/certifikata. Član 7. (Uzimanje uzoraka) Uzorak sjemena u svrhu zvaničnog ispitivanja uzima fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor, u skladu sa zahtjevima člana 68. Zakona i Priloga IV ovog Pravilnika. Uzorak se uzima i dijeli u dva dijela, svaki dio minimalne težine navedene u Dijelu II Priloga IV ovog Pravilnika, od

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 55

(3)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(1) (2)

(3)

kojih se jedan dio ispituje u ovlaštenoj instituciji za ispitivanje sjemena, a drugi je zatvoren i drži se na sigurnom mjestu ove ovlaštene institucije, sa obvezom čuvanja u periodu od godinu dana. Ukoliko se utvrdi da uzorak sjemena za zvanično ispitivanje nije uzet u skladu sa zahtjevima iz Priloga IV ovog Pravilnika, u tom slučaju se ne obavlja zvanično ispitivanje takvog uzorka, niti se nastavlja dalje ispitivanje, a svi nalazi i rezultati dobiveni tokom bilo kog zvaničnog ispitivanja uzoraka sjemena smatraju se nevažećim. Član 8. (Zatvaranje pakovanja) U promet se može staviti pakovanje (osim za mala pakovanja) sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena i deklariranog/certificiranog sjemena, deklariranog/ certificiranog sjemena prve generacije, deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije, komercijalnog sjemena ili smješa sjemena ukoliko je pakovanje nakon uzimanja uzoraka zatvoreno od strane Organa za potvrđivanje i pod kontrolom fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora i to tako da se pakovanja ne mogu otvoriti bez oštećenja ili ostavljanja traga oštećenja. Ako se pakovanje sjemena koje je zatvoreno u skladu sa stavom (1) ovog člana otvori, ono se ne smije ponovo zatvarati, izuzev od strane Organa za potvrđivanje i pod kontrolom fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora. U slučaju ponovljenog pakovanja i zatvaranja sjemena krmnog bilja, osim malih pakovanja, dobavljač podnosi Zahtjev na Obrascu broj 2., Dijela II, Priloga I ovog Pravilnika. Dobavljač vodi evidenciju zatvaranja pakovanja u skladu sa evidencijom o masi preuzetog sjemena na Obrascu broj 5., Dijela III, Priloga I ovog Pravilnika. U promet se može staviti malo pakovanje sjemena čija neto težina ne prelazi 10 kg, ukoliko je zatvoreno tako da se pakovanje ne može otvoriti bez oštećenja ili ostavljanja traga oštećenja. Ako se malo pakovanje sjemena koje je zatvoreno u skladu sa stavom (3) ovog člana otvori, ono se ne smije ponovo zatvarati, izuzev od strane Organa za potvrđivanje i pod kontrolom fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora. Član 9. (Stavljanje etiketa na pakovanja) U promet se može staviti sjeme ako je etiketirano i zatvoreno u skladu sa odredbama ovog člana. Svaka etiketa mora imati jedinstveni serijski broj. Pakovanje (izuzev malih pakovanja) sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena i deklariranog/certificiranog sjemena, deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije, deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije, komercijalnog sjemena ili smješa sjemena treba imati sa vanjske strane pričvršćenu zvaničnu etiketu, koja ovisno od vrste sjemena, sadrži potrebne podatke i ona je minimalne veličine i boje kako je to navedeno u Prilogu V ovog Pravilnika. Etiketa je ili ljepljiva ili pričvršćena za pakovanje na način koji je odobren od strane Organa za potvrđivanje i pričvršćena je (u oba slučaja) pod kontrolom Organa za potvrđivanje. Ako, u skladu sa članom 5. stav (4) ovog Pravilnika, dobavljač želi staviti u promet predosnovno, osnovno sjeme manjeg postotka klijavosti nego što je to propisano u Prilogu III ovog Pravilnika, taj podatak se navodi na zvaničnoj etiketi i na dodatnoj etiketi dobavljača koja se

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3) (4)

pričvršćuje na vanjski dio pakovanja. Dodatna etiketa sadrži podatke o klijavosti sjemena, naziv i adresu dobavljača i referentni broj partije sjemena. Pakovanje (izuzev malih pakovanja) sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog i deklariranog/certificiranog sjemena, deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije, deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije, komercijalnog sjemena ili smješa sjemena mora imati zvaničnu etiketu pričvršćenu na vanjskoj strani u skladu sa stavom (2) ovog člana. Malo pakovanje sjemena ima pričvršćenu zvaničnu etiketu sa vanjske strane koja sadrži, u ovisnosti od sjemena, podatke o navedenom sadržaju i mora biti one boje koja je propisana u Prilogu V ovog Pravilnika. Ova zvanična etiketa nije potrebna ukoliko su podaci odštampani neizbrisivo na vanjskoj strani pakovanja. Ukoliko je pakovanje sjemena ponovno zatvoreno u skladu sa članom 8. stav (2) ovog Pravilnika, ta činjenica se navodi na zvaničnoj etiketi zajedno sa mjesecom i godinom ponovnog zatvaranja i nazivom organa ovlaštenog za ponovno zatvaranje. U slučaju sjemena čija je sorta genetski modificirana, dokument koji prati partiju sjemena, mora da sadrži podatak da je sorta genetski modificirana u skladu sa važećim propisima koji uređuju oblast GMO. Ukoliko su sjemena tretirana nekim fitofarmaceutskim sredstvom ili bilo kojim drugim kemijskim sredstvom, naziv kemijskog sredstva i naziv aktivne materije se navodi na zvaničnoj etiketi. Aktivna materija mora biti dozvoljena za upotrebu u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika, dobavljač ili neka druga osoba ne smije tokom stavljanja u promet ili pripremanja za stavljanje u promet bilo kojeg sjemena, namjerno kopirati, skidati, mijenjati, izbrisati, sakriti ili zloupotrijebiti na bilo koji način bilo koju zvaničnu etiketu koja je pričvršćena na pakovanje. Član 10. (Uvoz sjemena krmnog bilja) Prijava i kontrola uvoza sjemena krmnog bilja obavlja se u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o kontroli reprodukcionog materijala poljoprivrednih biljaka koji se uvozi ("Službeni glasnik BiH", broj 34/12). Poštujući princip ekvivalencije dozvoljen je uvoz sjemena koja nisu proizvedena i zapakovana u Bosni i Hercegovini, a koja su deklarirana/certificirana prema OECD šemi i koja ispunjavaju pravila i standarde Evropske unije u pogledu minimalnih standarda kvaliteta sjemena, a istovjetni su sa minimalnim standardima kvaliteta propisanim u Prilogu III ovog Pravilnika. Sjemena moraju biti zatvorena, sa etiketama koje propisuje OECD u skladu sa kategorijom sjemena, osim za kategoriju "komercijalno sjeme". Sve odvojene partije pošiljke sjemena krmnog bilja moraju imati: a) OECD certifikat za partiju sjemena koju izdaje nadležni organ zemlje izvoznice, odgovoran da sjeme odgovara partiji sjemena koje je deklarirano/ certificirano; b) ISTA certifikat narandžaste boje, koji se odnosi na dotičnu partiju sjemena ili AOSA certifikat o kvaliteti sjemena; c) fitosanitarni certifikat izdan od strane Organa za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice, kojom se potvrđuje da partija sjemena ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o zaštiti zdravlja bilja i drugim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Broj 83 - Strana 56 (5)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Pregled svakog pakovanja i svake pojedinačne partije sjemena obavlja fitosanitarni inspektor i pri tome utvrđuje da li su pakovanja sjemena ispravno zatvorena i etiketirana i da li se pojedinačni brojevi etiketa u potpunosti podudaraju sa brojevima etiketa zabilježenim na OECD certifikatu partije sjemena i na ISTA certifikatu partije sjemena narandžaste boje ili na AOSA certifikat o kvaliteti sjemena. (6) Nije dozvoljeno uvoziti u Bosnu i Hercegovinu ona pakovanja koja su u prevozu oštećena, koja nisu ispravno etiketirana, koja nisu pravilno zatvorena ili bilo koje drugo pakovanje sjemena krmnog bilja za koje se ustanovi da na etiketi ima referenti broj partije sjemena različit od referentnog broja upisanog na deklaraciji/certifikatu. Troškove vraćanja takve pošiljke snosi uvoznik. (7) U slučaju uvoza partije sjemena krmnog bilja koje je namijenjeno razmnožavanju u Bosni i Hercegovini u cilju dalje proizvodnje, fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor uzima reprezentativni uzorak partije sjemena i dostavlja ga ovlaštenoj instituciji za zasijavanje na postkontrolnim parcelama. (8) U slučaju partije sjemena krmnog bilja gdje postoji sumnja nakon inspekcijskog pregleda u pogledu kvaliteta sjemena, fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor uzima reprezentativni uzorak partije sjemena i dostavlja ga ovlaštenoj instituciji na testiranje sjemena koja utvrđuje usaglašenost sa standardima kvaliteta sjemena propisanim u Prilogu III ovog Pravilnika. Do dobivanja konačnih rezultata fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor zabranit će stavljanje u promet te partije sjemena. (9) Partija sjemena za koju se ustanovi da ne ispunjava standarde sjemena propisane u Prilogu III ovog Pravilnika, ne može dobiti dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini, a od dobavljača sjemena se zahtijeva da takve partije sjemena vrati u zemlju porijekla i plati troškove vraćanja pošiljke. (10) Dobavljač vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena na Obrascu broj 6., Dijela III, Priloga I ovog Pravilnika. Član 11. (Prilozi) Prilozi od I do V su sastavni dio ovog Pravilnika. Član 12. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", a

počet će se primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Broj UZZB-01-1-02-2-828-1/13 Direktor 4. oktobra 2013. godine Radenko Radović, s. r. Sarajevo PRILOG I DIO I – POSTUPAK DEKLARIRANJA/CERTIFICIRANJA (1) Po prijemu Zahtjeva za izdavanje zvanične deklaracije/ certifikata u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika, vezano za sjeme oplemenjivača, predosnovno sjeme, osnovno sjeme, deklarirano/certificirano sjeme, deklarirano/certificirano sjeme prve generacije, deklarirano/certificirano sjeme druge generacije ili komercijalno sjeme, Organ za potvrđivanje u skladu sa st. (2) i (3) ovog Priloga, i po plaćanju naknada reguliranih u posebnom pravnom propisu, izdaje za svaku partiju sjemena zvaničnu deklaraciju/certifikat koja sadrži podatke navedene u Prilogu II ovog Pravilnika. (2) Organ za potvrđivanje izdat će zvaničnu deklaraciju/ certifikat za partije sjemena ako je: a) Zahtjev dostavljen Organu za potvrđivanje u formi, na način i u vrijeme za registraciju partije ili partija sjemena koje se koriste za sjetvu sjemenskog usjeva ili sjemenskih usjeva od kojih će se dobiti partija; b) službenim nadzorom uzoraka partije sjemena utvrđeno da sjemena ispunjavaju standarde za sve kategorije navedene u Prilogu III ovog Pravilnika. (3) Organ za potvrđivanje odbit će izdavanje zvanične deklaracije/certifikata za partiju sjemena ako se utvrdi da: a) uzorak partije sjemena za potrebe zvaničnog ispitivanja, kako bi se utvrdilo da li partija sjemena ispunjava propisane standarde navedene u Prilogu III ovog Pravilnika, nije uzet u skladu sa zahtjevima sadržanim u Prilogu IV ovog Pravilnika; b) službeni nadzor zasijane kontrolne parcele sa uzorkom partije sjemena u polju pokazuje da sjemenski usjev ne ispunjava propisane standarde navedene u posebnom pravnom propisu kojim se regulira kontrola sjemenskih usjeva poljoprivrednog bilja; c) je došlo do kršenja odredbi ovog Pravilnika koje se odnose na partiju sjemena za koju je dostavljen Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 57

 

Broj 83 - Strana 58

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 59

 

Broj 83 - Strana 60

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 61

 

Broj 83 - Strana 62

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 63

 

Broj 83 - Strana 64

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 65

 

Broj 83 - Strana 66

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 67

 

Broj 83 - Strana 68

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 69

 

Broj 83 - Strana 70

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 71

 

Broj 83 - Strana 72

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 73

 

Broj 83 - Strana 74

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 75

 

Broj 83 - Strana 76

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 77

 

Broj 83 - Strana 78

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 79

 

Broj 83 - Strana 80

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 81

 

Broj 83 - Strana 82

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH
X Festulolium Asch.& Graebn.

Broj 83 - Strana 83
Hibridi nastali križanjem vrsta Festuca genus. sa vrstama Lolium genus. Leguminoze krmna galega slatkovina žuti zvjezdan, smiljkita roškasta lupina bijela slatka uskolisna lupina žutocvijetna lupina lucerka lucerka pješčana lucerka esparzeta stočni grašak djetelina aleksandrijska švedska djetelina djetelina inkarnatka djetelina crvena djetelina bijela djetelina perzijska piskavica stočni bob panonska grahorica grahorica jara grahorica ozima stočna keleraba, broskva

Na temelju članka 3. stavak (3), članka 10. st. (8) i (9), članka 12. stavak (4), članka 13. stavak (6), članka 16. stavak (5), članka 18. stavak (4), članka 21. stavak (8), članka 22. stavak (13), članka 80. stavak (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) i članka 61. stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja u suradnji sa mjerodavnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi O STAVLJANJU U PROMET SJEMENA KRMNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI Članak 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i priprema za stavljanje u promet, stavljanje u promet i uvoz sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini. (2) Ovaj Pravilnik se odnosi na sjemena sljedećih vrsta krmnog bilja:
Poaceae (Gramineae) Agrostis canina L. Agrostis gigantea Roth. Agrostis stolonifera L. Agrostis capillaris L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.Presl & C. Presl. Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca filiformis Pourr Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium × boucheanum Kunth Phalaris aquatica L. Phleum nodosum L. Phleum pratense L. Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Trave rosulja pasja rosulja bijela rosulja vriježasta rosulja tankolisna repak lisičji, repak livadski francuski ljulj stoklasa štraderova stoklasa zobena zubača puzava, zubača obična ježevica, klupčasta oštrica vlasulja trstikasta, vlasulja barska, visoki vijuk (mekolisna) ovčija vlasulja vlasulja ovčja vlasulja livadska, livadski vijuk vlasulja crvena vlasulja tvrda talijanski ljulj engleski ljulj oldenburški ljulj blještac, svjetlica kratkocvjetni mačji repak, timotijeva trava mačji repak vlasnjača jednoljetna, jednogodišnja livadarka vlasnjača šumska, livadarka šumska vlasnjača močvarna, močvarna livadarka vlasnjača livadna, prava livadarka vlasnjača obična, livadarka obična zlatožuta zobika

Fabaceae (Leguminosae) Galega orientalis Lam. Hedysarum coronarium L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Medicago × varia T. Martyn Onobrychis viciifolia Scop. Pisum sativum L. (partim) Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Trigonella foenum-graecum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth Ostale vrste Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. Phacelia tanacetifolia Benth. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

PRAVILNIK

stočni kelj facelija uljana rotkva

(1)

(2)

(3)

Ova definicija također pokriva dolje navedeni hibrid nastao križanjem Festuca genus. x Lolium genus.

Članak 2. (Iznimke od primjene) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na sjeme krmnog bilja namijenjeno izvozu, koje se proizvodi sukladno odredbama članka 25. st. (1) i (2) Zakona o sjemenu i sadnome materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) (u daljnjem tekstu: Zakon). Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na: a) isporuku sjemena krmnog bilja za službena ispitivanja i isporuke inspekcijskim organima; b) isporuku malih količina sjemena u znanstvene svrhe ili rad na selekciji sorti; c) odgovarajuće količine sjemena za druga testiranja i oglede pod uvjetom da pripadaju sortama za koje je podnijet Zahtjev za upis u Sortnu listu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH" broj 59/10 i 02/12) (u daljem tekstu: Sortna lista); Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja (u daljnjem tekstu: Uprava) u suradnji sa mjerodavnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, izdaje dozvolu dobavljačima za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini sjemena iz stavka (2) ovog članka sukladno članku 18. Zakona.

Broj 83 - Strana 84 (4)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Maksimalna količina sjemena krmnog bilja iz stavka (2) toč. a) i b) ovoga članka smatra se količina sjemena krmnoga bilja do 2 kg pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti. (5) U slučaju genetski modificiranoga materijala (u daljnjem tekstu: GMO), takva dozvola može se izdat samo ukoliko su poduzete sve odgovarajuće mjere da bi se izbjegli nepovoljni utjecaji na ljudsko zdravlje i okoliš, sukladno važećim propisima koji uređuju oblast GMO. Članak 3. (Iznimke za uvjete stavljanja u promet) Iznimno od odredaba članka 10. i članka 12. stavak (3) Zakona, a sukladno članku 13. Zakona, Uprava u suradnji sa mjerodavnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH može: a) na zahtjev dobavljača, dozvoliti stavljanje u promet sjemena krmnog bilja sorte koja je u procesu priznavanja i upisa u Sortnu listu, najviše do 5 kg pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti; b) dozvoliti registriranim dobavljačima da stave u promet sjeme oplemenjivača, predosnovno sjeme, osnovno, deklarirano/certificirano sjeme (C), deklarirano/ certificirano sjeme prve generacije (C1), deklarirano/certificirano sjeme druge generacije (C2) ili komercijalno sjeme (K) koje ne ispunjava neki od potrebnih zahtjeva za takva sjemena definiranih Privitkom III ovoga Pravilnika; c) može promijeniti zahtjeve u pogledu stavljanja etiketa definiranih Privitkom V ovoga Pravilnika. Članak 4. (Značenje izraza) (1) Izrazi upotrijebljeni u Zakonu upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku, a specifični izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja: a) "Organ za potvrđivanje" jest tijelo koje je odgovorno za sva pitanja koja se odnose na proizvodnju, izdavanje deklaracija/certifikata, testiranja i stavljanje u promet sjemena krmnog bilja; b) "Službeni nadzor" jest pregled obavljen od strane Organa za potvrđivanje, na temelju zahtjeva za pregled i ovisno o uplati troškova definiranih posebnim pravnim propisima; c) "Zvanična deklaracija/certifikat" jest dokument koji izdaje Organ za potvrđivanje, sukladno odredbama navedenim u Dijelu I, Privitka I i Privitku II ovoga Pravilnika; d) "Zvanična etiketa" jest etiketa izdana od strane Organa za potvrđivanje na temelju odredaba navedenih u Privitku V ovoga Pravilnika; e) "Partija sjemena u smislu ovoga Pravilnika" jest ustanovljena količina sjemena krmnog bilja koja ne prelazi masu koja je specificirana u Dijelu II, Privitka IV ovoga Pravilnika i koja nosi jedinstveni referentni broj, u kojoj su sjemena tako izmiješana da, koliko je to moguće, partija sjemena nema pokazatelja heterogenosti; f) "Sjeme oplemenjivača" jest sjeme generacije prije predosnovnoga sjemena koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača koji je u Bosni i Hercegovini održavalac sorte, a koje je namijenjeno proizvodnji predosnovnog ili osnovnog sjemena; g) "Predosnovno sjeme" jest sjeme generacije prije osnovnoga koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača iz sjemena oplemenjivača koje ispunjava zahtjeve za osnovno sjeme definirane Privitkom III ovoga Pravilnika, za koje je izdana zvanična deklaracija/certifikat sukladno

h)

i)

j)

k)

l)

Privitku I ovoga Pravilnika, a koje je namijenjeno proizvodnji predosnovnog ili osnovnog sjemena i za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da zadovljava zahtjeve navedene u točki g) ovoga članka; "Osnovno sjeme" jest sjeme koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača sukladno prihvaćenoj praksi za održavanje sorti, koje je namijenjeno proizvodnji sjemena kategorije "certificirano sjeme", koje zadovoljava zahtjeve za osnovno sjeme definirane Privitkom III ovoga Pravilnika, za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da zadovoljava zahtjeve navedene u točki h) ovoga članka; "Sjeme lokalnih sorti" jest sjeme koje je proizvedeno pod službenim nadzorom iz materijala koji je službeno priznat kao lokalna sorta na jednom ili više lokaliteta u jasno razgraničenom području, koje je namijenjeno proizvodnji sjemena kategorije "deklarirano/certificirano", koje zadovoljava zahtjeve za osnovno sjeme propisane Privitkom III, ovoga Pravilnika, i za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da zadovoljava zahtjeve navedene u točki i) ovoga članka; "Deklarirano/certificirano sjeme (C)" jest sjeme krmnog bilja izuzev Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp i Medicago sativa: 1) koje je proizvedeno iz osnovnog sjemena ili ako to oplemenjivač zahtijeva, iz predosnovnog sjemena; 2) koje je namijenjeno uglavnom proizvodnji bilja, dijelova bilja za ljudsku i životinjsku ishranu osim za proizvodnju sjemena; 3) koje zadovoljava zahtjeve za deklarirano/certificirano sjeme definirane Privitkom III ovoga Pravilnika i za koje je izdana zvanična deklaracija/certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika; 4) za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da zadovoljava zahtjeve navedene u točki j) ovoga članka; "Deklarirano/certificirano sjeme prve generacije (C1)" jest sjeme Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp i Medicago sativa: 1) koje je proizvedeno izravno iz osnovnog sjemena ili ako oplemenjivač zahtijeva iz predosnovnog sjemena; 2) koje je namijenjeno proizvodnji biljaka ili dijelova biljaka za ljudsku i životinjsku ishranu, za industrijsku uporabu ili za proizvodnju deklariranog/ certificiranog sjemena druge generacije; 3) koje zadovoljava zahtjeve deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije definirane Privitkom III ovoga Pravilnika i za koje je izdana zvanična deklaracija/certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika; 4) za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da zadovoljava zahtjeve navedene u točki j) ovoga članka; "Deklarirano/certificirano sjeme druge generacije (C2)" jest sjeme Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp i Medicago sativa: 1) koje je proizvedeno izravno iz osnovnog sjemena ili iz deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije ili ako oplemenjivač zahtijeva od predosnovnog sjemena;

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. 2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 85

(1)

(2)

(3)

koje je namijenjeno proizvodnji biljaka ili dijelova biljaka za ljudsku i životinjsku ishranu ili za industrijsku uporabu osim za proizvodnju sjemena; 3) koje zadovoljava zahtjeve deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije definirane Privitkom III ovoga Pravilnika i za koje je izdana zvanična deklaracija/certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika; 4) za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da zadovoljava zahtjeve navedene u točki l) ovoga članka; m) "Komercijalno sjeme (K)" jest sjeme: 1) koje se može identificirati po vrsti kojoj pripada bez navođenja sorte; 2) koje ispunjava zahtjeve iz Privitka III ovoga Pravilnika i za koje je izdana zvanična deklaracija/certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika; n) "Malo pakiranje" je pakiranje koje sadrži predosnovno, osnovno sjeme deklarirano/certrificirano sjeme, i komercijalno sjeme čija neto masa ne prelaz 10 kg, isključujući, gdje je primjenjivo, granulirane pesticide, sastojke za oblaganje sjemena i druge tvrde dodatke; o) "Malo pakiranje sjemenskih mješavina" jest pakiranje koje sadrži mješavinu sjemena čija neto masa ne prelazi 2 kg, isključujući, gdje je primjenjivo, granulirane pesticide, sastojke za oblaganje sjemena i druge tvrde dodatke. Članak 5. (Promet sjemena) U promet se može staviti sjeme krmnog bilja ukoliko su sorte sjemena krmnog bilja upisane u Sortnu listu, pakirane u partijama sjemena i ukoliko su potvrđene kao sjeme oplemenjivača, predosnovno, osnovno, deklarirano/certificirano (C), deklarirano/certificirano prve generacije (C1), deklarirano/certificirano druge generacije (C2) i komercijalno sjeme (K). Osim zahtjeva iz stavka (1) ovoga članka, u promet se mogu staviti sjemenske mješavine različitih vrsta ili sorti krmnog bilja i drugih sjemena, ukoliko udovoljavaju uvjetima za stavljanje u promet sukladno Zakonu i pripadajućim pravnim propisima koji se odnose na promet određenih vrsta sjemena i ukoliko su označene sukladno Privitku V ovoga Pravilnika. Sjeme krmnog bilja pored uvjeta navedenih u stavku (1) ovoga članka, koje nije proizvedeno i pakirano u Bosni i Hercegovini, a čije su sorte upisane u Sortnu listu, koje je deklarirano/certificirano može se staviti u promet sukladno odgovarajućoj šemi sjemena Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) ukoliko udovoljava uvjetima definiranim Privitkom III ovoga Pravilnika, i ako za to sjeme postoji sljedeća dokumentacija: a) ISTA certifikat narančaste boje za rezultate testiranja sjemena svake partije na međunarodnoj deklaraciji partije sjemena narančaste boje, koji je izdao laboratorij sjemena prema pravilima Međunarodne asocijacije za testiranje sjemena (u daljnjem tekstu: ISTA), ili AOSA certifikat o kvaliteti sjemena; b) OECD certifikat o sortnosti, osim za komercijalno sjeme; c) deklaracija/certifikat i fitosanitarni certifikat koji je izdala Organizacija za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice sjemena, sa naznakom da partija sjemena udovoljava propisanim uvjetima sukladno Zakonu o

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) (2)

(3)

zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i podzakonskim aktima donesenim radi primjene odredaba toga Zakona. Sukladno Zakonu, dobavljač može staviti u promet predosnovno i osnovno sjeme koje u drugome pogledu zadovoljava zahtjeve osnovnog sjemena propisane Privitkom III ovoga Pravilnika i za koje je izdana zvanična deklaracija/certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika, a koje ima niži postotak klijavosti od onoga koji je propisan Privitkom III ovoga Pravilnika u poređenju sa sjemenima te vrste. Ako službeni nadzor u pogledu klijavosti nije okončan, predosnovno, osnovno ili deklarirano/certificirano i komercijalno sjeme se može staviti u promet ako je deklarirano/certificirano sa naznakom da je deklaracija/certifikat dodjeljena na temelju privremenog izvješća o čistoći sjemena, sa točnim nazivom i adresom prvoga kupca. Dobavljač mora garantirati da su podaci o klijavosti ustanovljeni na temelju privremene analize. Postotak klijavosti, naziv i adresa dobavljača i referentni broj partije sjemena koje se stavlja u promet moraju biti napisani na etiketi. Ove odredbe se ne odnose na sjemena koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Članak 6. (Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata) Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata za partije sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena i deklariranog/certificiranog sjemena (C), deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije (C1), deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije (C2) i komercijalnog sjemena (K), dostavlja se u pisanoj formi Organu za potvrđivanje. Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata propisan je na Obrascu broj 1., Dijela II, Privitka I ovoga Pravilnika. Organ za potvrđivanje vodi evidenciju o izdanim zvaničnim deklaracijama/certifikatima na Obrascu broj 3., Dijela II, Privitka I ovoga Pravilnika, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koji se podnosi Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata na Obrascu broj 4., Dijela II, Privitka I ovoga Pravilnika. Nakon zaprimanja Zahtjeva za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata iz stavka (1) ovoga članka, Organ za potvrđivanje postupa sukladno odredbama Dijela I Privitka I ovoga Pravilnika. Ako su Organu za potvrđivanje tjekom postupka službenog potvrđivanja dostupne informacije kojima se potvrđuje da sjeme ne udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika, Organ za potvrđivanje odbit će izdavanje zvanične deklaracije/ certifikata. Članak 7. (Uzorkovanje) Fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor uzorkuje sjemene u svrhu zvaničnoga ispitivanja, sukladno zahtjevima članka 68. Zakona i Privitka IV ovoga Pravilnika. Uzorak se uzima i dijeli u dva dijela, svaki dio minimalne mase navedene u Dijelu II Privitka IV ovoga Pravilnika, od kojih se jedan dio ispituje u ovlaštenoj instituciji za ispitivanje sjemena, a drugi je zatvoren i drži se na sigurnome mjestu ove ovlaštene institucije, sa obvezom čuvanja u periodu od godinu dana. Ukoliko se utvrdi da uzorkovanje sjemena za zvanično ispitivanje nije obavljeno sukladno zahtjevima iz Privitka IV ovoga Pravilnika, u tom slučaju se ne obavlja zvanično ispitivanje takvoga uzorka, niti se nastavlja daljnje ispitivanje, a svi nalazi i rezultati dobiveni tijekom bilo

Broj 83 - Strana 86

SLUŽBENI GLASNIK BiH (5)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(1) (2)

(3)

(4)

kojeg zvaničnog ispitivanja uzoraka sjemena smatraju se nevažećim. Članak 8. (Zatvaranje pakiranja) U promet se može staviti pakiranje (osim za mala pakiranja) sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena i deklariranog/certificiranog sjemena, deklariranog/ certificiranog sjemena prve generacije, deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije, komercijalnog sjemena ili mješavina sjemena ukoliko je pakiranje nakon uzimanja uzoraka zatvoreno od strane Organa za potvrđivanje i pod kontrolom fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora i to tako da je onemogućeno otvaranje bez oštećenja ili ostavljanja traga oštećenja. Ako se pakiranje sjemena koje je zatvoreno sukladno stavku (1) ovoga članka otvori, ono se ne smije ponovno zatvarati, izuzev od strane Organa za potvrđivanje i pod kontrolom fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora. U slučaju ponovljenog pakiranja i zatvaranja sjemena krmnoga bilja, osim malih pakiranja, dobavljač podnosi Zahtjev na Obrascu broj 2., Dijela II, Privitka I ovoga Pravilnika. Dobavljač vodi evidenciju zatvaranja pakiranja sukladno evidenciji o masi preuzetoga sjemena na Obrascu broj 5., Dijela III, Privitka I ovoga Pravilnika. U promet se može staviti malo pakiranje sjemena čija neto masa ne prelazi 10 kg, ukoliko je zatvoreno tako da je onemogućeno otvaranje bez oštećenja ili ostavljanja traga oštećenja. Ako se malo pakiranje sjemena koje je zatvoreno sukladno stavku (3) ovoga članka otvori, ono se ne smije ponovno zatvarati, izuzev od strane Organa za potvrđivanje i pod kontrolom fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora. Članak 9. (Stavljanje etiketa na pakiranja) U promet se može staviti sjeme ako je etiketirano i zatvoreno sukladno odredbama ovoga članka. Svaka etiketa mora imati jedinstveni serijski broj. Pakiranje (izuzev malih pakiranja) sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena i deklariranog/certificiranog sjemena, deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije, deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije, komercijalnog sjemena ili mješavina sjemena treba imati sa vanjske strane pričvršćenu zvaničnu etiketu, koja ovisno o vrsti sjemena, sadrži potrebne podatke i ona je minimalne veličine i boje kako je to navedeno u Privitku V ovoga Pravilnika. Etiketa je ili ljepljiva ili pričvršćena za pakiranje na način koji je odobren od strane Organa za potvrđivanje i pričvršćena je (u oba slučaja) pod kontrolom Organa za potvrđivanje. Ako, sukladno članku 5. stavak (4) ovoga Pravilnika, dobavljač želi staviti u promet predosnovno, osnovno sjeme manjeg postotka klijavosti nego što je to propisano Privitkom III ovoga Pravilnika, taj podatak se navodi na zvaničnoj etiketi i na dodatnoj etiketi dobavljača koja se pričvršćuje na vanjski dio pakiranja. Dodatna etiketa sadrži podatke o klijavosti sjemena, naziv i adresu dobavljača i referentni broj partije sjemena. Pakiranje (izuzev malih pakiranja) sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog i deklariranog/certificiranog sjemena, deklariranog/certificiranog sjemena prve generacije, deklariranog/certificiranog sjemena druge generacije, komercijalnog sjemena ili mješavina sjemena mora imati zvaničnu etiketu pričvršćenu na vanjskoj strani sukladno stavku (2) ovoga članka.

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

Malo pakiranje sjemena ima pričvršćenu zvaničnu etiketu sa vanjske strane koja sadrži, u ovisnosti o sjemenu, podatke o navedenom sadržaju i mora biti one boje koja je propisana Privitkom V ovoga Pravilnika. Ova zvanična etiketa nije potrebna ukoliko su podaci odštampani neizbrisivo na vanjskoj strani pakiranja. Ukoliko je pakiranje sjemena ponovno zatvoreno sukladno članku 8. stavak (2) ovoga Pravilnika, ta činjenica se navodi na zvaničnoj etiketi zajedno sa mjesecom i godinom ponovnog zatvaranja i nazivom organa ovlaštenog za ponovno zatvaranje. U slučaju sjemena čija je sorta genetički modificirana, dokument koji prati partiju sjemena, mora da sadrži podatak da je sorta genetički modificirana sukladno važećim propisima koji uređuju oblast GMO. Ukoliko su sjemena tretirana nekim fitofarmaceutskim sredstvom ili bilo kojim drugim kemijskim sredstvom, naziv kemijskog sredstva i naziv aktivne tvari se navodi na zvaničnoj etiketi. Aktivna tvara mora biti dozvoljena za uporabu u Bosni i Hercegovini. Sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, dobavljač ili neka druga osoba ne smije tijekom stavljanja u promet ili pripremanja za stavljanje u promet bilo kojeg sjemena, namjerno kopirati, skidati, mijenjati, izbrisati, sakriti ili zloupotrijebiti na bilo koji način bilo koju zvaničnu etiketu koja je pričvršćena na pakiranje. Članak 10. (Uvoz sjemena krmnog bilja) Prijava i kontrola uvoza sjemena krmnog bilja obavlja se sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o kontroli reprodukcionog materijala poljoprivrednih biljaka koji se uvozi ("Službeni glasnik BiH", broj 34/12). Poštujući princip ekvivalencije dozvoljen je uvoz sjemena koja nisu proizvedena i zapakirana u Bosni i Hercegovini, a koja su deklarirana/certificirana prema OECD šemi i koja ispunjavaju pravila i standarde Europske unije u pogledu minimalnih standarda kvalitete sjemena, a istovjetni su sa minimalnim standardima kvaliteta propisanim Privitkom III ovoga Pravilnika. Sjemena moraju biti zatvorena, sa etiketama koje propisuje OECD sukladno kategoriji sjemena, osim za kategoriju "komercijalno sjeme". Sve odvojene partije pošiljke sjemena krmnog bilja moraju imati: a) OECD certifikat za partiju sjemena koju izdaje mjerodavni organ zemlje izvoznice, odgovoran da sjeme odgovara partiji sjemena koje je deklarirano/ certificirano; b) ISTA certifikat narančaste boje, koji se odnosi na dotičnu partiju sjemena ili AOSA certifikat o kvaliteti sjemena; c) fitosanitarni certifikat izdan od strane Organa za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice, kojim se potvrđuje da partija sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom o zaštiti zdravlja bilja i drugim propisima koji reguliraju ovu oblast. Pregled svakog pakiranja i svake pojedinačne partije sjemena obavlja fitosanitarni inspektor i pri tome utvrđuje da li su pakiranja sjemena ispravno zatvorena i etiketirana i da li se pojedinačni brojevi etiketa u potpunosti podudaraju sa brojevima etiketa zabilježenim na OECD certifikatu partije sjemena i na ISTA certifikatu partije sjemena narančaste boje ili na AOSA certifikat o kvaliteti sjemena. Nije dozvoljeno uvoziti u Bosnu i Hercegovinu ona pakiranja koja su u prijevozu oštećena, koja nisu ispravno etiketirana, koja nisu pravilno zatvorena ili bilo koje drugo

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 87

pakiranje sjemena krmnog bilja za koje se ustanovi da na etiketi ima referenti broj partije sjemena različit od referentnog broja upisanog na deklaraciji/certifikatu. Troškove vraćanja takve pošiljke snosi uvoznik. (7) U slučaju uvoza partije sjemena krmnog bilja koje je namijenjeno razmnožavanju u Bosni i Hercegovini u cilju dalje proizvodnje, fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor uzorkuje partije sjemena i dostavlja uzorak ovlaštenoj instituciji za zasijavanje na postkontrolnim parcelama. (8) U slučaju partije sjemena krmnog bilja gdje postoji sumnja nakon inspekcijskog pregleda u pogledu kvalitete sjemena, fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor uzorkuje partije sjemena i dostavlja uzorak ovlaštenoj instituciji na testiranje sjemena koja utvrđuje usuglašenost sa standardima kvalitete sjemena propisanim Privitkom III ovoga Pravilnika. Do dobivanja konačnih rezultata fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor zabranit će stavljanje u promet te partije sjemena. (9) Partija sjemena za koju se ustanovi da ne ispunjava standarde sjemena propisane Privitkom III ovoga Pravilnika, ne može dobiti dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini, a od dobavljača sjemena se zahtijeva da takve partije sjemena vrati u zemlju podrijetla i plati troškove vraćanja pošiljke. (10) Dobavljač vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena na Obrascu broj 6., Dijela III, Privitka I ovoga Pravilnika. Članak 11. (Privici) Privici od I do V su sastavni dio ovoga Pravilnika. Članak 12. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", a počet će se primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Broj UZZB-01-1-02-2-828-1/13 4. listopada 2013. godine Sarajevo Direktor Radenko Radović, v. r.

PRIVITAK I DIO I – POSTUPAK DEKLARIRANJA/CERTIFICIRANJA (1) Po zaprimanju Zahtjeva za izdavanje zvanične deklaracije/ certifikata sukladno članku 6. ovoga Pravilnika, vezano za sjeme oplemenjivača, predosnovno sjeme, osnovno sjeme, deklarirano/certificirano sjeme, deklarirano/ certificirano sjeme prve generacije, deklarirano/certificirano sjeme druge generacije ili komercijalno sjeme, Organ za potvrđivanje sukladno st. (2) i (3) ovoga Privitka, i po plaćanju naknada reguliranih u posebnom pravnom propisu, izdaje za svaku partiju sjemena zvaničnu deklaraciju/ certifikat koja sadrži podatke navedene u Privitku II ovoga Pravilnika. (2) Organ za potvrđivanje izdat će zvaničnu deklaraciju/ certifikat za partije sjemena ako je: a) Zahtjev dostavljen Organu za potvrđivanje u formi, na način i u vrijeme za registraciju partije ili partija sjemena koje se koriste za sjetvu sjemenskog usjeva ili sjemenskih usjeva od kojih će se dobiti partija; b) službenim nadzorom uzoraka partije sjemena utvrđeno da sjemena zadovoljavaju standarde za sve kategorije navedene u Privitku III ovoga Pravilnika. (3) Organ za potvrđivanje odbit će izdavanje zvanične deklaracije/certifikata za partiju sjemena ako se utvrdi da: a) uzorak partije sjemena za potrebe zvaničnog ispitivanja, kako bi se utvrdilo da li partija sjemena zadovoljava propisane standarde navedene u Privitku III ovoga Pravilnika, nije uzet sukladno zahtjevima sadržanim u Privitku IV ovoga Pravilnika; b) službeni nadzor zasijane kontrolne parcele sa uzorkom partije sjemena u polju pokazuje da sjemenski usjev ne zadovoljava propisane standarde navedene u posebnom pravnom propisu kojim se regulira kontrola sjemenskih usjeva poljoprivrednog bilja; c) je došlo do kršenja odredaba ovoga Pravilnika koje se odnose na partiju sjemena za koju je dostavljen Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata.

Broj 83 - Strana 88

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 89

 

Broj 83 - Strana 90

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 91

 

Broj 83 - Strana 92

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 93

 

Broj 83 - Strana 94

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 95

 

Broj 83 - Strana 96

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 97

 

Broj 83 - Strana 98

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 99

 

Broj 83 - Strana 100

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 101

 

Broj 83 - Strana 102

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 103

 

Broj 83 - Strana 104

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 105

 

Broj 83 - Strana 106

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 107

 

Broj 83 - Strana 108

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 109

 

Broj 83 - Strana 110

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 111

 

Broj 83 - Strana 112

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 113

 

Broj 83 - Strana 114

SLUŽBENI GLASNIK BiH
Fabaceae (Leguminosae) Galega orientalis Lam. Hedysarum coronarium L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Medicago Ч varia T. Martyn Onobrychis viciifolia Scop. Pisum sativum L. (partim) Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Trigonella foenum-graecum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth Oстале врсте Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. Phacelia tanacetifolia Benth. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.
Легуминозе крмна галега слатковина жути звјездан, смиљкита рошкаста лупина бијела слатка усколисна лупина жутоцвијетна лупина луцерка луцерка пјешчана луцерка еспарзета сточни грашак дјетелина александријска шведска дјетелина дјетелина инкарнатка дјетелина црвена дјетелина бијела дјетелина перзијска пискавица сточни боб панонска грахорица грахорица јара грахорица озима сточна келераба, бросква

На основу члана 3. став (3), члана 10. cт. (8) и (9), члана 12. став (4), члана 13. став (6), члана 16. став (5), члана 18. став (4), члана 21. став (8), члана 22. став (13), члана 80. став (2) Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 3/05) и члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ" бр. 32/02 и 102/09), Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, доноси О СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ СЈЕМЕНА КРМНОГ БИЉА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Члан 1. (Предмет) (1) Овим Правилником прописују се услови и припрема за стављање у промет, стављање у промет и увоз сјемена крмног биља у Босни и Херцеговини. (2) Овај Правилник се односи на сјемена сљедећих врста крмног биља:
Poaceae (Gramineae) Agrostis canina L. Agrostis gigantea Roth. Agrostis stolonifera L. Agrostis capillaris L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.Presl & C. Presl. Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca filiformis Pourr Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium Ч boucheanum Kunth Phalaris aquatica L. Phleum nodosum L. Phleum pratense L. Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Tрaвe росуља пасја росуља бијела росуља пузава, росуља вријежаста росуља танколисна лисичји реп, репак ливадски француски љуљ стокласа штрадерова стокласа зобена зубача обична, зубача пузава јежевица, клупчаста оштрица власуља трстикаста, високи вијук меколисна овчја власуља власуља овчја ливадски вијук, власуља ливадска црвени вијук власуља тврда талијански љуљ енглески љуљ олденбуршки љуљ бљештац, свјетлица тимотијева трава, краткоцвјетни мачји репак мачји репак једногодишња ливадарка, власњача једнољетна ливадарка шумска, власњача шумска мочварна ливадарка, власњача мочварна права ливадарка, власњача ливадна ливадарка обична, власњача обична златожута зобика

ПРАВИЛНИК

сточни кељ фацелија уљана ротква

(1)

(2)

(3)

Ова дефиниција такође покрива доље наведени хибрид настао укрштањем Festuca genus. x Lolium genus. X Festulolium Asch.& Graebn. Хибриди настали укрштањем врста Festuca genus. sa vrstama Lolium genus.

(4)

Члан 2. (Изузеци од примјене) Овај Правилник се не примјењује на сјеме крмног биља намијењено за извоз, које се производи у складу са одредбама члана 25. ст. (1) и (2) Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 3/05) (у даљем тексту: Закон). Овај Правилник се не примјењује на: a) испоруку сјемена крмног биља за службена испитивања и испоруке инспекцијским органима; б) испоруку малих количина сјемена у научне сврхе или рад на селекцији сорти; ц) одговарајуће количине сјемена за друга тестирања и огледе под условом да припадају сортама за које је поднијет Захтјев за упис у Сортну листу Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 59/10 и 02/12) (у даљем тексту Сортна листа); Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља (у даљем тексту: Управа) у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, издаје дозволу добављачима за стављање у промет у Босни и Херцеговини сјемена из става (2) овог члана у складу са чланом 18. Закона. Максималном количином сјемена крмног биља из става (2) тач. а) и б) овог члана сматра се количина сјемена крмног биља до 2 кг појединачно по врсти и појединој сорти.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. (5)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 115

У случају генетски модификованог материјала (у даљем тексту: ГМО), таква дозвола се може издати само уколико су предузете све одговарајуће мјере да би се избјегли неповољни утицаји на људско здравље и околину, у складу са важећим прописима који уређују област ГМО. Члан 3. (Изузеци за услове стављања у промет) Изузетно од одредби члана 10. и члана 12. став (3) Закона, а у складу са чланом 13. Закона, Управа у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ може: а) на захтјев добављача, дозволити стављање у промет сјемена крмног биља сорте која је у процесу признавања и уписа у Сортну листу, највише до 5 кг појединачно по врсти и појединој сорти; б) дозволити регистрованим добављачима да ставе у промет сјеме оплемењивача, предосновно сјеме, основно, декларисано/сертификовано сјеме (Ц), декларисано/сертификовано сјеме прве генерације (Ц1), декларисано/сертификовано сјеме друге генерације (Ц2) или комерцијално сјеме (К) које не испуњава неки од потребних захтјева за таква сјемена дефинисаних у Прилогу III овог Правилника; ц) може промијенити захтјеве у погледу стављања етикета дефинисаних у Прилогу V овог Правилника. Члан 4. (Дефиниције) (1) Изрази употријебљени у Закону употребљавају се и у овом Правилнику, а специфични изрази употријебљени у овом Правилнику имају сљедећа значења: а) "Орган за потврђивање" је тијело које је одговорно за сва питања која се односе на производњу, издавање декларација/сертификата, тестирања и стављање у промет сјемена крмног биља; б) "Службени надзор" је преглед обављен од стране Органа за потврђивање, на основу захтјева за преглед и зависно од уплате трошкова дефинисаних посебним правним прописима; ц) "Званична декларација/cертификат" је документ који издаје Орган за потврђивање, у складу са одредбама наведеним у Дијелу I, Прилога I и Прилогу II овог Правилника; д) "Званична етикета" је етикета издата од стране Органа за потврђивање на основу одредби наведених у Прилогу V овог Правилника; е) "Партија сјемена у смислу овог Правилника" је утврђена количина сјемена крмног биља која не прелази тежину која је наведена у Дијелу II Прилога IV овог Правилника и која носи јединствени референтни број, у којој су сјемена тако измијешана да, колико је то могуће, партија сјемена нема знакова хетерогености; ф) "Сјеме оплемењивача" је сјеме генерације прије предосновног сјемена које је произведено од стране или под одговорношћу оплемењивача који је у Босни и Херцеговини одржавалац сорте, а које је намијењенo за производњу предосновног или основног сјемена; г) "Предосновно сјеме" је сјеме генерације прије основног сјемена које је произведено од стране или под одговорношћу оплемењивача из сјемена

х)

и)

ј)

к)

оплемењивача које испуњава захтјеве за основно сјеме дефинисане у Прилогу III овог Правилника, за које је издата званична декларација/сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника, а којe je намијењенo за производњу предосновног или основног сјемена и за које је службеним надзором утврђено да испуњава захтјеве наведене у тачки г) овог члана; "Основно сјеме" је сјеме које је произведено под одговорношћу оплемењивача у складу са прихваћеном праксом за одржавање сорти, које је намијењено за производњу сјемена категорије "сертификовано сјеме", које испуњава захтјеве за основно сјеме дефинисане у Прилогу III овог Правилника, за које је службеним надзором утврђено да испуњава захтјеве наведене у тачки х) овог члана; "Сјеме локалних сорти" је сјеме које је произведено под службеним надзором из материјала који је службено признат као локална сорта на једном или више локалитета у јасно разграниченом подручју, које је намијењено за производњу сјемена категорије "декларисано/ сертификовано", које испуњава захтјеве за основно сјеме прописане у Прилогу III, овог Правилника, и за које је службеним надзором утврђено да испуњавају захтјеве наведене у тачки и) овог члана; "Декларисано/сертификовано сјеме (Ц)" је сјеме крмног биља осим Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp и Medicago sativa: 1) које је произведено из основног сјемена или ако то оплемењивач захтијева, из предосновног сјемена; 2) које је намијењено углавном за производњу биља, дијелова биља за исхрану људи и животиња осим за производњу сјемена; 3) које испуњава захтјеве за декларисано/ сертификовано сјеме дефинисане у Прилогу III овог Правилника и за које је издата званична декларација/сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника; 4) за које је службеним надзором тврђено да испуњава захтјеве наведене у тачки ј) овог члана; "Декларисано/сертификовано сјеме прве генерације (Ц1)" је сјеме Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp и Medicago sativa: 1) које је произведено директно из основног сјемена или ако оплемењивач захтијева из предосновног сјемена; 2) које је намијењено за производњу биљака или дијелова биљака за исхрану људи и животиња, за индустријску употребу или за производњу декларисаног/сертификованог сјемена друге генерације; 3) које испуњава захтјеве декларисаног/ сертификованог сјемена прве генерације дефинисане у Прилогу III овог Правилника и за које је издата званична декларација/ сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника; 4) за које је службеним надзором утврђено да испуњава захтјеве наведене у тачки ј) овог члана;

Broj 83 - Strana 116 л)

SLUŽBENI GLASNIK BiH a)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(1)

(2)

(3)

"Декларисано/цертификовано сјеме друге генерације (Ц2)" је сјеме Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp и Medicago sativa: 1) које је произведено директно из основног сјемена или из декларисаног/сертификованог сјемена прве генерације или ако оплемењивач захтијева од предосновног сјемена; 2) које је намијењено за производњу биљака или дијелова биљака за исхрану људи и животиња или за индустријску употребу осим за производњу сјемена; 3) која испуњавају захтјеве декларисаног/ сертификованог сјемена друге генерације дефинисане у Прилогу III овог Правилника и за које је издата званична декларација/ сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника; 4) за које је службеним надзором утврђено да испуњава захтјеве наведене у тачки л) овог члана; м) "Комерцијално сјеме (К)" је сјеме: 1) које се може идентификовати по врсти којој припада, без навођења сорте; 2) које испуњава захтјеве из Прилога III овог Правилника и за које је издата званична декларација/сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника; н) "Мало паковање" је паковање које садржи предосновно, основно сјеме декларисано/сертификовано сјеме, и комерцијално сјеме чија нето тежина не прелази 10 кг, искључујући, гдје је примјењиво, гранулисане пестициде, састојке за облагање сјемена и друге тврде додатке; о) "Мало паковање сјеменских смјеша"је паковање које садржи смјесу сјемена чија нето тежина не прелази 2 кг, искључујући, гдје је примјењиво, гранулисане пестициде, састојке за облагање сјемена и друге тврде додатке. Члан 5. (Промет сјемена) У промет се може ставити сјеме крмног биља уколико су сорте сјемена крмног биља уписане у Сортну листу, паковане у партијама сјемена и уколико су потврђене као сјеме оплемењивача, предосновно, основно, декларисано/ сертификовано (Ц), декларисано/сертификовано прве генерације (Ц1), декларисано/сертификовано друге генерације (Ц2) и комерцијално сјеме (К). Осим захтјева из става (1) овог члана, у промет се могу ставити сјеменске смјеше различитих врста или сорти крмног биља и других сјемена, уколико испуњавају услове за стављање у промет у складу са Законом и припадајућим правним прописима који се односе на промет одређених врста сјемена и уколико су означене у складу са Прилогом V овог Правилника. Сјеме крмног биља поред услова наведених у ставу (1) овог члана, које није произведено и паковано у Босни и Херцеговини, а чије су сорте уписане у Сортну листу, које је декларисано/сертификовано може се ставити у промет у складу са одговарајућом шемом сјемена Организације за економску сарадњу и развој (у даљем тексту: ОЕCD) уколико испуњава услове дефинисане у Прилогу III овог Правилника, и ако за то сјеме постоји сљедећа документација:

ISТА сертификат наранџасте боје за резултате тестирања сјемена сваке партије на међународној декларацији партије сјемена наранџасте боје, који је издала лабораторија сјемена према правилима Међународне асоцијације за тестирање сјемена (у даљем тексту: ISТА), или АОSА сертификат о квалитету сјемена; б) ОЕCD сертификат о сортности, осим за комерцијално сјеме; ц) декларација/сертификат и фитосанитарни сертификат који је издала Организација за заштиту здравља биља земље извознице сјемена, са ознаком да партија сјемена испуњава прописане услове у складу са Законом о заштити здравља биља ("Службени гласник БиХ", број 23/03) и подзаконским актима донесеним ради примјене одредби тог Закона. (4) У складу са Законом, добављач може ставити у промет предосновно и основно сјеме која по другом питању испуњавају захтјеве основног сјемена прописане у Прилогу III овог Правилника и за које је издата званична декларација/сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника, а која имају нижи проценат клијавости од оних који су прописани у Прилогу III овог Правилника у поређењу са сјеменима те врсте. (5) Ако службени надзор у погледу клијавости није окончан, предосновно, основно или декларисано/ сертификовано и комерцијално сјеме се може ставити у промет ако је декларисано/сертификовано са ознаком да је декларација/сертификат додјељена на основу привременог извјештаја о чистоћи сјемена, са тачним називом и адресом првог купца. Добављач мора гарантовати да су подаци о клијавости утврђени на основу привремене анализе. Проценат клијавости, назив и адреса добављача и референтни број партије сјемена које се ставља у промет морају бити написани на етикети.Ове одредбе се не односе на сјемена која се увозе у Босну и Херцеговину. Члан 6. (Захтјев за издавање званичне декларације/сертификата) (1) Захтјев за издавање званичне декларације/сертификата за партије сјемена оплемењивача, предосновног, основног сјемена и декларисаног/сертификованог сјемена (Ц), декларисаног/сертификованог сјемена прве генерације (Ц1), декларисаног/сертификованог сјемена друге генерације (Ц2) и комерцијалног сјемена (К), доставља се у писаној форми Органу за потврђивање. Захтјев за издавање званичне декларације/сертификата прописан је на Обрасцу број 1., Дијела II, Прилога I овог Правилника. (2) Орган за потврђивање води евиденцију о изданим званичним декларацијама/ сертификатима на Обрасцу број 3., Дијела II, Прилога I овог Правилника, а добављач води евиденцију о сјемену за који се подноси Захтјев за издавање званичне декларације/сертификата на Обрасцу број 4., Дијела II, Прилога I овог Правилника. (3) Након пријема Захтјева за издавање званичне декларације/сертификата из става (1) овог члана, Орган за потврђивање поступа у складу са одредбама Дијела I, Прилога I овог Правилника. (4) Ако су Органу за потврђивање у току поступка службеног потврђивања доступне информације којима се потврђује да сјеме не испуњава захтјеве овог Правилника, Орган за потврђивање одбиће да изда званичну декларацију/сертификат.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 117

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(1) (2)

Члан 7. (Узимање узорака) Узорак сјемена у сврху званичног испитивања узима фитосанитарни или пољопривредни инспектор, у складу са захтјевима члана 68. Закона и Прилога IV овог Правилника. Узорак се узима и дијели у два дијела, сваки дио минималне тежине наведене у Дијелу II Прилога IV овог Правилника, од којих се један дио испитује у овлашћеној институцији за испитивање сјемена, а други је затворен и држи се на сигурном мјесту ове овлашћене институције, са обавезом чувања у периоду од годину дана. Уколико се утврди да узорак сјемена за званично испитивање није узет у складу са захтјевима из Прилога IV овог Правилника, у том случају се неће обављати званично испитивање таквог узорка, нити ће се наставити даље испитивање, а сви налази и резултати добијени у току било ког званичног испитивања узорака сјемена неће се сматрати важећим. Члан 8. (Затварање паковања) У промет се може ставити паковање (осим за мало паковање) сјемена оплемењивача, предосновног, основног сјемена и декларисаног/сертификованог сјемена, декларисаног/сертификованог сјемена прве генерације, декларисаног /сертификованог сјемена друге генерације, комерцијалног сјемена или смјеша сјемена уколико је паковање након узимања узорака затворено од стране Органа за потврђивање и под контролом фитосанитарног или пољопривредног инспектора и то на такав начин да се паковања не могу отворити без оштећења или остављања трага оштећења. Ако се паковање сјемена које је затворено у складу са ставом (1) овог члана отвори, оно се не смије поново затварати, осим од стране Органа за потврђивање и под контролом фитосанитарног или пољопривредног инспектора. У случају поновљеног паковања и затварања сјемена крмног биља, осим малих паковања, добављач подноси Захтјев на Обрасцу број 2., Дијела II, Прилога I овог Правилника. Добављач води евиденцију затварања паковања у складу са евиденцијом о тежини преузетог сјемена на Обрасцу број 5., Дијела III, Прилога I овог Правилника. У промет се може ставити мало паковање сјемена чија нето тежина не прелази 10 кг, уколико је затворено на такав начин да се паковање не може отворити без оштећења или остављања трага оштећења. Ако се мало паковање сјемена које је затворено у складу са ставом (3) овог члана отвори, оно се не смије поново затварати, осим од стране Органа за потврђивање и под контролом фитосанитарног или пољопривредног инспектора. Члан 9. (Стављање етикета на паковања) У промет се може ставити сјеме ако има етикету и ако је затворено у складу са одредбама овог члана. Свака етикета мора имати јединствени серијски број. Паковање (изузев малих паковања) сјемена оплемењивача, предосновног, основног сјемена и декларисаног/сертификованог сјемена, декларисаног/сертификованог сјемена прве генерације, декларисаног/сертификованог сјемена друге генерације, комерцијалног сјемена или смјеша сјемена

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

треба имати са спољашње стране причвршћену званичну етикету, која зависно од врсте сјемена, садржи потребне податке и она је минималне величине и боје како је то наведено у Прилогу V овог Правилника. Етикета је или залијепљена или причвршћена за паковање на начин који је одобрен од стране Органа за потврђивање и причвршћена је (у оба случаја) под контролом Органа за потврђивање. Ако, у складу са чланом 5. став (4) овог Правилника, добављач жели ставити у промет предосновно, основно сјеме мањег процента клијавости него што је то прописано у Прилогу III овог Правилника, тај податак се наводи на званичној етикети и на додатној етикети добављача која се причвршћује за спољашњи дио паковања. Додатна етикета садржи податке о клијавости сјемена, назив и адресу добављача и референтни број партије сјемена. Паковање (изузев малих паковања) сјемена оплемењивача, предосновног, основног и декларисаног/сертификованог сјемена, декларисаног/сертификованог сјемена прве генерације, декларисаног/сертификованог сјемена друге генерације, комерцијалног сјемена или смјеша сјемена мора имати званичну етикету причвршћену на спољашњој страни у складу са ставом (2) овог члана. Мало паковање сјемена има причвршћену званичну етикету са спољашње стране која садржи, у зависности од сјемена, податке о наведеном садржају и мора бити оне боје која је прописана у Прилогу V овог Правилника. Ова званична етикета није потребна уколико су подаци одштампани тако да се са спољашности паковања не могу обрисати. Уколико је паковање сјемена поновно затворено у складу са чланом 8. став (2) овог Правилника, тај податак се наводи на званичној етикети заједно са мјесецом и годином поновљеног затварања и називом органа овлашћеног за поновљено затварање. У случају сјемена чија је сорта генетски модификована, документ који прати партију сјемена, мора да садржи податак да је сорта генетски модификована у складу са важећим прописима који уређују област ГМО. Уколико су сјемена третирана неким фитофармацеутским средством или било којим другим хемијским средством, назив хемијског средства и назив активне материје се наводи на званичној етикети. Активна материја мора имати дозволу да се може употребљавати у Босни и Херцеговини. У складу са одредбама Закона и овог Правилника, добављач или нека друга особа не смије у току стављања у промет или припремања за стављање у промет било ког сјемена, намјерно копирати, скидати, мијењати, избрисати, сакрити или злоупотријебити на било који начин било коју званичну етикету која је причвршћена на паковање. Члан 10. (Увоз сјемена крмног биља) Пријава и контрола увоза сјемена крмног биља обавља се у складу са одредбама Закона и Правилника о контроли репродукционог материјала пољопривредних биљака који се увози ("Службени гласник БиХ", број 34/12). Поштујући принцип еквиваленције дозвољен је увоз сјемена која нису произведена и запакована у Босни и Херцеговини, а која су декларисана/сертификована према ОЕCD шеми и која испуњавају правила и стандарде Европске уније по питању минималних

Broj 83 - Strana 118

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

стандарда квалитета сјемена, а исти су са минималним стандардима квалитета прописаним у Прилогу III овог Правилника. (3) Сјемена морају бити затворена са етикетама које прописује ОЕCD у складу са категоријом сјемена, осим за категорију "комерцијално сјеме". (4) Све одвојене партије пошиљке сјемена крмног биља морају имати: a) ОЕCD сертификат за партију сјемена коју издаје надлежни орган земље извознице, одговоран за то да сјеме одговара партији сјемена које је декларисано/сертификовано; б) ISТА сертификат наранџасте боје, који се односи на дотичну партију сјемена или АОSА сертификат о квалитету сјемена; ц) фитосанитарни сертификат издат од стране Органа за заштиту здравља биља земље извознице, којим се потврђује да партија сјемена испуњава захтјеве прописане у Закону о заштити здравља биља и другим прописима који регулишу ову област. (5) Преглед сваког паковања и сваке појединачне партије сјемена обавља фитосанитарни инспектор и при томе утврђује да ли су паковања сјемена исправно затворена и етикетирана и да ли се појединачни бројеви етикета у потпуности подударају са бројевима етикета забиљеженим на ОЕCD сертификату партије сјемена и на ISТА сертификату партије сјемена наранџасте боје или на АОSА сертификату о квалитету сјемена. (6) Није дозвољено увозити у Босну и Херцеговину она паковања која су у превозу оштећена, која нису исправно етикетирана, која нису правилно затворена или било које друго паковање сјемена крмног биља за које се утврди да на етикети има референти број партије сјемена различит од референтног броја уписаног на декларацији/сертификату. Трошкове враћања такве пошиљке сносиће увозник. (7) У случају увоза партије сјемена крмног биља које је намијењено за размножавање у Босни и Херцеговини с циљем даље производње, фитосанитарни или пољопривредни инспектор узима репрезентативни узорак партије сјемена и доставља га овлашћеној институцији за засијавање на постконтролним парцелама. (8) У случају партије сјемена крмног биља гдје постоји сумња након инспекцијског прегледа у погледу квалитета сјемена, фитосанитарни или пољопривредни инспектор узима репрезентативни узорак партије сјемена и доставља га овлашћеној институцији на тестирање сјемена која утврђује усаглашеност са стандардима квалитета сјемена прописаним у Прилогу III овог Правилника. До добијања коначних резултата фитосанитарни или пољопривредни инспектор ће забранити стављање у промет те партије сјемена. (9) Партија сјемена за коју се утврди да не испуњава стандарде сјемена прописане у Прилогу III овог Правилника, не може добити дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини, а од добављача сјемена се захтијева да такве партије сјемена врати у земљу поријекла и плати трошкове враћања пошиљке. (10) Добављач води евиденцију о увезеним количинама сјемена на Обрасцу број 6., Дијела III, Прилога I овог Правилника.

Члан 11. (Прилози) Прилози од I до V су саставни дио овог Правилника. Члан 12. (Ступање на снагу) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Босне и Херцеговине", а почеће се примјењивати шест мјесеци од дана ступања на снагу. Број УЗЗБ-01-1-02-2-828-1/13 Директор 4. октобра 2013. године Раденко Радовић, с. р. Сарајево ПРИЛОГ I ДИО I – ПОСТУПАК (1) Послије пријема Захтјева за издавање званичне декларације/сертификата у складу са чланом 6. овог Правилника, у вези са сјеменом оплемењивача, предосновно сјеме, основно сјеме, декларисано/ сертификовано сјеме, декларисано/ сертификовано сјеме прве генерације, декларисано/сертификовано сјеме друге генерације или комерцијално сјеме, Орган за потврђивање у складу са ст. (2) и (3) овог Прилога, и послије плаћања накнада регулисаних у посебном правном пропису, издаје за сваку партију сјемена званичну декларацију/сертификат која садржи податке наведене у Прилогу II овог Правилника. (2) Орган за потврђивање ће издати званичну декларацију/сертификат за партије сјемена ако је: a) Захтјев достављен Органу за потврђивање у форми, на начин и у вријеме за регистрацију партије или партија сјемена које се користи за сјетву сјеменског усјева или сјеменских усјева од којих ће се добити партија; б) службеним надзором узорака партије сјемена утврђено да сјемена испуњавају стандарде за све категорије наведене у Прилогу III овог Правилника. (3) Орган за потврђивање ће одбити издавање званичне декларације/сертификата за партију сјемена ако се утврди да: a) узорак партије сјемена за потребе званичног испитивања, како би се утврдило да ли партија сјемена испуњава прописане стандарде наведене у Прилогу III овог Правилника, није узет у складу са захтјевима садржаним у Прилогу IV овог Правилника; б) службени надзор засијане контролне парцеле са узорком партије сјемена у пољу показује да сјеменски усјев не испуњава прописане стандарде наведене у посебном правном пропису којим се регулише контрола сјеменских усјева пољопривредног биља; ц) је дошло до кршења одредби овог Правилника које се односе на партију сјемена за коју је достављен Захтјев за издавање званичне декларације/ сертификата.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 119

 

Broj 83 - Strana 120

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 121

 

Broj 83 - Strana 122

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 123

 

Broj 83 - Strana 124

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 125

 

Broj 83 - Strana 126

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 127

 

Broj 83 - Strana 128

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 129

 

Broj 83 - Strana 130

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 131

 

Broj 83 - Strana 132

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 133

 

Broj 83 - Strana 134

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 135

 

Broj 83 - Strana 136

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 137

 

Broj 83 - Strana 138

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 139

 

Broj 83 - Strana 140

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 141

 

Broj 83 - Strana 142

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 143

 

Broj 83 - Strana 144

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 145

 

Broj 83 - Strana 146

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Na osnovu člana 3. stav (3), člana 10. st. (8) i (9), člana 12. stav (4), člana 13. stav (6), člana 18. stav (4), člana 22. stav (13) i člana 80. stav (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi O STAVLJANJU U PROMET SJEMENA REPE U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i priprema za stavljanje u promet, stavljanje u promet i uvoz sjemena repe. (2) Ovaj Pravilnik se odnosi na sjemena šećerne i stočne repe (Beta vulgaris L). Član 2. (Izuzeci od primjene) (1) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sjeme repe namijenjeno izvozu, koje se proizvodi u skladu sa odredbama člana 25. st. (1) i (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) (u daljem tekstu: Zakon). (2) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na: a) isporuku sjemena za zvanična ispitivanja i isporuke inspekcijskim organima; b) isporuku malih količina sjemena u naučne svrhe ili rad na selekciji sorti; c) odgovarajuće količine sjemena za druga testiranja i oglede pod uslovom da pripadaju sortama za koje je podnijet zahtjev za upis u Sortnu listu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 59/10 i 02/12), (u daljem tekstu: Sortna lista); d) isporuku sjemena dorađivačima koji time ne stiču pravo vlasništva na isporučeno sjeme. (3) U skladu sa stavom (2) tač. b) i c) ovog člana, maksimalna dozvoljena količina je 5 kg sjemena šećerne ili stočne repe. (4) U slučaju genetički modificiranog materijala takva dozvola se može izdati samo ukoliko su poduzete sve odgovarajuće mjere da bi se izbjegli nepovoljni uticaji na ljudsko zdravlje i okolinu, u skladu sa važećim propisima koji uređuju oblast genetički modificiranih organizama (u daljem tekstu: GMO). Član 3. (Izuzeci za uslove stavljanja u promet) Izuzetno od odredbi člana 10. i člana 12. stav (3) Zakona, a u skladu sa članom 13. Zakona, Uprava u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH može: a) na zahtjev dobavljača dozvoliti stavljanje u promet sjemena repe sorte koja je u procesu priznavanja i upisa na Sortnu listu, najviše do 5 kg sjemena šećerne ili stočne repe; b) dozvoliti registriranim dobavljačima da stave u promet predosnovno, osnovno i deklarirano/certificirano sjeme repe koje ne ispunjava neki od potrebnih zahtjeva za takva sjemena definiranih u Prilogu III ovog Pravilnika; c) promijeniti zahtjeve u pogledu stavljanja etiketa definiranih u Prilogu V ovog Pravilnika.

1096

PRAVILNIK

Član 4. (Definicije) Izrazi upotrijebljeni u Zakonu upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku, a specifični izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja: a) "Organ za potvrđivanje" je tijelo koje je odgovorno za sva pitanja koja se odnose na proizvodnju, izdavanje deklaracija/certifikata, testiranja i stavljanje u promet sjemena repe; b) "Službeni nadzor" je nadzor obavljen od strane Organa za potvrđivanje, na osnovu zahtjeva za pregled i ovisno od uplate troškova definiranim posebnim pravnim propisima; c) "Zvanična deklaracija/certifikat" je dokument koji izdaje Organ za potvrđivanje u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika; d) "Zvanična etiketa" je etiketa izdata od strane Organa za potvrđivanje na osnovu odredbi navedenih u Prilogu V ovog Pravilnika; e) "Partija sjemena u smislu ovog Pravilnika" je ustanovljena količina sjemena repe koja ne prelazi težinu koja je specificirana u Dijelu II, Priloga IV ovog Pravilnika i koja nosi jedinstveni referentni broj, u kojoj su sjemena tako izmiješana da, koliko je to moguće, partija sjemena nema pokazatelja heterogenosti; f) "Sjeme oplemenjivača" je sjeme generacije prije predosnovnog sjemena koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača koji je u Bosni i Hercegovini održavalac sorte, a koje je namijenjeno proizvodnji predosnovnog ili osnovnog sjemena; g) "Predosnovno sjeme" je sjeme generacije prije osnovnog sjemena koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača iz sjemena oplemenjivača koje ispunjava uslove za osnovno sjeme definirane u Prilogu III ovog Pravilnika, za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika, koje je namijenjeno proizvodnji osnovnog sjemena i za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjavaju uslove navedene u ovoj tački; h) "Osnovno sjeme" je sjeme koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača iz predosnovnog sjemena, koje ispunjava zahtjeve za osnovno sjeme definirane u Prilogu III ovog Pravilnika i za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika, a namijenjeno je proizvodnji deklariranog/certificiranog sjemena i za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjavaju uslove navedene u ovoj tački; i) "Deklarirano/certificirano sjeme (C)" je sjeme: 1) koje je proizvedeno iz osnovnog sjemena ili ako to oplemenjivač zahtijeva, iz predosnov-nog sjemena; 2) namijenjeno proizvodnji repe; 3) koje ispunjava uslove za deklarirano/certificirano sjeme definirane u Prilogu III za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika; 4) za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjava uslove navedene u ovoj tački; j) "Monogermno sjeme" je genetički monogermno sjeme kod kojeg minimalni postotak proklijalih sjemenki koji će dati jednu biljku nije manji od minimuma propisanog u Prilogu III ovog Pravilnika;

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. k)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 147

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

"Kalibrirano sjeme" je sjeme dorađeno za korištenje u otvorima za zasađivanje (kod sijačice) sa postotkom klijavosti sjemena, koje daje jednu biljku i koje nije manje od minimuma propisanog u Prilogu III ovog Pravilnika; l) "Malo pakovanje" je pakovanje koje sadrži sljedeća deklarirana/certificirana sjemena: 1) monogermno ili kalibrirano sjeme koje ne prelazi 100 000 sjemenki ili zrna neto težine 2.5 kg isključujući granulirane pesticide, agense za piliranje ili druge čvrste aditive; 2) sjeme izuzev monogermnog ili kalibriranog sjemena koje ne prelazi neto težinu 10 kg, isključujući granulirane pesticide, agense za piliranje ili druge čvrste aditive. Član 5. (Promet sjemena) U promet se može staviti sjeme repe ukoliko su sorte sjemena repe upisane u Sortnu listu, pakovane u partijama sjemena ili djelimičnim partijama i ukoliko su potvrđene kao sjeme oplemenjivača, predosnovno, osnovno, deklarirano/certificirano sjeme. Sjeme koje nije proizvedeno i pakovano u Bosni i Hercegovini, a čije su sorte upisane u Sortnu listu, koje je deklarirano/certificirano u skladu sa odgovarajućom šemom sjemena Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: OECD) i koje ispunjava zahtjeve definirane u Prilogu III ovog Pravilnika, može se staviti u promet u Bosni i Hercegovini ako za isto postoji sljedeća dokumentacija: a) rezultati testiranja sjemena svake partije na međunarodnoj deklaraciji partije sjemena narandžaste boje, koja je izdata prema pravilima Međunarodnog udruženja za testiranje sjemena (u daljem tekstu: ISTA certifikat) ili AOSA certifikat o kvalitetu sjemena; b) OECD certifikat; c) deklaracija/certifikat i fitosanitarni certifikat koji je izdala Organizacija za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice sjemena, sa naznakom da partija sjemena ispunjava propisane zahtjeve u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03). Dobavljač može staviti u promet predosnovno i osnovno sjeme koje u drugom pogledu ispunjava zahtjeve osnovnog sjemena propisane u Prilogu III ovog Pravilnika i za koje je izdata zvanična deklaracija/certifikat u skladu sa Prilogom I ovog Pravilnika, a koja imaju niži postotak klijavosti od onoga koji je propisan u Prilogu III ovog Pravilnika u poređenju sa sjemenima te vrste. Ako službeni nadzor u pogledu klijavosti nije okončan, predosnovno, osnovno ili deklarirano/certificirano sjeme se može staviti u promet ako je deklarirano/certificirano sa naznakom da je deklaracija/certifikat dodjeljena na osnovu privremenog izvještaja o čistoći sjemena, sa tačnim nazivom i adresom prvog kupca. Dobavljač mora garantirati da su podaci o klijavosti ustanovljeni na osnovu privremene analize. Postotak klijavosti, naziv i adresa dobavljača i referentni broj partije sjemena koje se stavlja u promet moraju biti upisani na etiketi. Član 6. (Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata) Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata za partije sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena i deklariranog/certificiranog sjemena, dostavlja se

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

u pisanoj formi Organu za potvrđivanje. Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata propisan je na Obrascu broj 1., Dijela II, Priloga I ovog Pravilnika. Nakon prijema Zahtjeva za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata iz stava (1) ovog člana, Organ za potvrđivanje postupa u skladu sa odredbama Dijela I Priloga I ovog Pravilnika. Ako su Organu za potvrđivanje tokom postupka službenog potvrđivanja dostupne informacije kojima se potvrđuje da sjeme ne ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom, Organ za potvrđivanje će odbiti izdavanje zvanične deklaracije/certifikata. Ukoliko Organ za potvrđivanje poslije izdavanja zvanične deklaracije/certifikata dođe do informacija na osnovu kojih se može utvrditi da sjeme nije ispunjavalo uslove, povlači zvaničnu deklaraciju/certifikat za cijelu partiju ili dio partije tog sjemena. Organ za potvrđivanje vodi evidenciju o izdatim zvaničnim deklaracijama/certifikatima na Obrascu broj 2., Dijela II, Priloga I ovog Pravilnika, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata na Obrascu broj 3., Dijela II, Priloga I ovog Pravilnika. Član 7. (Uzimanje uzoraka) Uzorak sjemena u svrhu zvaničnog ispitivanja uzima fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor, prema odredbama člana 68. Zakona i u skladu sa zahtjevima iz Priloga IV ovog Pravilnika. Uzorak se uzima i dijeli u dva dijela, svaki dio minimalne težine navedene u Dijelu II, Priloga IV ovog Pravilnika, od kojih se jedan dio ispituje u ovlaštenoj instituciji za ispitivanje sjemena, a drugi je zatvoren i drži se na sigurnom mjestu ove ovlaštene institucije, sa obavezom čuvanja u periodu od godinu dana. Ukoliko se utvrdi da uzorak sjemena za zvanično ispitivanje nije uzet u skladu sa zahtjevima iz Priloga IV ovog Pravilnika, u tom slučaju se ne obavlja zvanično ispitivanje takvog uzorka, niti se nastavlja dalje ispitivanje, a svi nalazi i rezultati dobiveni u toku bilo kog zvaničnog ispitivanja uzoraka sjemena se smatraju nevažećim. Član 8. (Zatvaranje pakovanja) U promet se može staviti pakovanje sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena ili deklariranog/certificiranog sjemena (osim malih pakovanja) ukoliko je pakovanje nakon uzimanja uzoraka zatvoreno od strane Organa za potvrđivanje ili pod kontrolom fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora i to na takav način da se pakovanja ne mogu otvoriti bez oštećenja ili ostavljanja traga oštećenja. Ako se pakovanje sjemena koje je zatvoreno u skladu sa stavom (1) otvori, ono se ne smije ponovno zatvarati, izuzev od strane Organa za potvrđivanje i pod kontrolom fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora. U promet se mogu staviti mala pakovanja sjemena kategorije deklariranog /certificiranog sjemena, ukoliko je zatvoreno na takav način da se pakovanje ne može otvoriti bez oštećenja ili ostavljanja traga oštećenja. Dobavljač vodi evidenciju zatvaranja pakovanja u skladu sa evidencijom o masi preuzetog sjemena prema Obrascu broj 4., Dijela III, Priloga I ovog Pravilnika.

Broj 83 - Strana 148

SLUŽBENI GLASNIK BiH b)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

Član 9. (Stavljanje etiketa na pakovanja) U promet se može staviti sjeme ako je etiketirano i zatvoreno u skladu sa odredbama ovog člana. Svaka etiketa mora imati jedinstveni serijski broj. Pakovanje (izuzev malih pakovanja) sjemena oplemenjivača, predosnovnog, osnovnog sjemena i deklariranog/certificiiranog sjemena treba imati pričvršćenu zvaničnu etiketu, koja ovisno od vrste sjemena, sadrži potrebne podatke i ona je minimalne veličine i boje kako je to navedeno u Prilogu V ovog Pravilnika. Etiketa je ili ljepljiva ili pričvršćena za pakovanje na način koji je odobren od strane Organa za potvrđivanje i pričvršćena je (u oba slučaja) pod kontrolom Organa za potvrđivanje. Ako, u skladu sa članom 5. stav (3) ovog Pravilnika, dobavljač želi staviti u promet predosnovno i osnovno sjeme manjeg postotka klijavosti nego što je to propisano u Prilogu III ovog Pravilnika, taj podatak se navodi na zvaničnoj etiketi i na dodatnoj etiketi dobavljača koja se pričvršćuje na spoljašnji dio pakovanja. Dodatna etiketa sadrži podatke o klijavosti sjemena, naziv i adresu dobavljača i referentni broj partije sjemena. Malo pakovanje sjemena ima pričvršćenu zvaničnu etiketu koja sadrži podatke o navedenom sadržaju i mora biti one boje koja je propisana u Prilogu V ovog Pravilnika. Ova zvanična etiketa nije potrebna ukoliko su podaci odštampani neizbrisivo na spoljašnosti pakovanja. Ukoliko je pakovanje sjemena ponovno zatvoreno u skladu sa članom 8. stav (2) ovog Pravilnika, ta činjenica se navodi na zvaničnoj etiketi zajedno sa mjesecom i godinom ponovnog zatvaranja i nazivom organa ovlaštenog za ponovno zatvaranje. U slučaju sjemena čija je sorta genetički modificirana, dokument koji prati partiju sjemena, mora da sadrži podatak da je sorta genetički modificirana u skladu sa važećim propisima koji uređuju oblast GMO. Ukoliko su sjemena tretirana nekim fitofarmaceutskim sredstvom ili bilo kojim drugim hemijskim sredstvom, naziv hemijskog sredstva i naziv aktivne materije se navodi na posebnoj etiketi dobavljača. Aktivna materija mora biti dozvoljena za upotrebu u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika, dobavljač ili neka druga osoba ne smije u toku stavljanja u promet ili pripremanja za stavljanje u promet bilo kog sjemena, namjerno reproducirati, skidati, mijenjati, izbrisati, sakriti ili zloupotrijebiti na bilo koji način bilo koju zvaničnu etiketu koja je prikačena na pakovanje. Član 10. (Uvoz sjemena repe) Prijava i kontrola uvoza sjemena repe obavlja se u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o kontroli reprodukcionog materijala poljoprivrednih biljaka koji se uvozi ("Službeni glasnik" BiH broj, 34/12). Poštujući princip ekvivalencije dozvoljen je uvoz sjemena repe koja nisu proizvedena i zapakovana u Bosni i Hercegovini, a koja su deklarirana/certificirana prema OECD šemi i koja ispunjavaju pravila i standarde Europske unije u pogledu minimalnih standarda kvaliteta sjemena, a istovjetni su sa minimalnim standardima kvaliteta propisanim u Prilogu III ovog Pravilnika. Sve odvojene partije pošiljke sjemena moraju imati: a) OECD certifikat za partiju sjemena repe koju izdaje nadležni organ zemlje izvoznice odgovoran da sjeme odgovara partiji sjemena koje je deklarirano/certificirano;

ISTA certifikat narandžaste boje, koji se odnosi na dotičnu partiju sjemena repe, ili AOSA certifikat o kvalitetu sjemena; c) fitosanitarni certifikat izdat od strane Organizacije za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice, kojim se potvrđuje da partija sjemena repe ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i drugim propisima koji reguliraju ovu oblast. (4) Pregled svakog pakovanja i svake pojedinačne partije sjemena repe obavlja fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor i pri tome utvrđuje da li su pakovanja sjemena repe ispravno zatvorena i etiketirana i da li se pojedinačni brojevi etiketa u potpunosti podudaraju sa brojevima etiketa zabilježenim na OECD certifikatu partije sjemena i na ISTA certifikatu partije sjemena narandžaste boje ili AOSA certifikatu. (5) Nije dozvoljeno uvoziti u Bosnu i Hercegovinu ona pakovanja koja su u prevozu oštećena, koja nisu ispravno etiketirana, koja nisu pravilno zatvorena ili bilo koje drugo pakovanje sjemena repe za koje se ustanovi da na etiketi ima referenti broj partije sjemena repe različit od referentnog broja upisanog na deklaraciji/certifikatu. Troškove vraćanja takve pošiljke snosi uvoznik. (6) U slučaju uvoza partije sjemena repe koje je namijenjeno razmnožavanju u Bosni i Hercegovini u cilju dalje proizvodnje, fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor uzima reprezentativni uzorak partije sjemena i dostavlja ga ovlaštenoj instituciji za zasijavanje na postkontrolnim parcelama. (7) U slučaju partije sjemena repe gdje postoji sumnja u pogledu kvaliteta sjemena, fitosanitarni inspektor uzima reprezentativni uzorak partije sjemena i dostavlja ga ovlaštenoj instituciji na testiranje koja utvrđuje usaglašenost sa standardima kvaliteta sjemena repe propisanim u Prilogu III ovog Pravilnika. Do dobivanja konačnih rezultata fitosanitarni inspektor će zabraniti stavljanje u promet te partije sjemena repe. (8) Partija sjemena repe za koju se ustanovi da ne ispunjava standarde sjemena propisane u Prilogu III ovog Pravilnika, ne može dobiti dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini, a od dobavljača sjemena se zahtijeva da takve partije sjemena vrati u zemlju porijekla i plati troškove vraćanja pošiljke. (9) Dobavljač vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena repe, čija je masa partije preko 2 kg s podacima o: a) vrsti; b) sorti; c) kategoriji; d) zemlji proizvodnje sjemna; e) nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti; f) zemlji izvoznici; g) uvozniku; h) količini sjemena repe. (10) Dobavljač vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena na Obrascu broj 5., Dijela III Priloga I ovog Pravilnika. Član 11. (Prilozi) Prilozi od I do V su sastavni dio ovog Pravilnika.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH a)

Broj 83 - Strana 149

Član 12. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", a počet će se primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Broj UZZB-01-1-02-2-829-1/13 4. oktobra 2013. godine Direktor Sarajevo Radenko Radović, s. r. PRILOG I DIO I - POSTUPAK DEKLARIRANJA/CERTIFICIRANJA (1) Po prijemu Zahtjeva za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata vezano za sjeme oplemenjivača, predosnovno, osnovno i deklarirano/certifcirano sjeme, sastavljenog u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika, Organ za potvrđivanje u skladu sa st. (2) i (3) ovog Priloga i po plaćanju naknada reguliranih u posebnom pravnom propisu o troškovima izdaje za svaku partiju sjemena zvaničnu deklaraciju/certifikat koja sadrži podatke navedene u Prilogu II ovog Pravilnika (2) Organ za potvrđivanje izdat će zvaničnu deklaraciju/certifikat za partije sjemena ako je:

(3)

Zahtjev dostavljen Organu za potvrđivanje u formi, na način i u vrijeme za registraciju partije ili partija sjemena koje se koriste za sjetvu sjemenskog usjeva ili sjemenskih usjeva od kojih će biti dobijena partija; b) službenim nadzorom uzoraka partije sjemena utvrđeno da sjemena ispunjavaju standarde za sve kategorije navedene u Prilogu III ovog Pravilnika. Organ za potvrđivanje odbit će izdavanje zvanične deklaracije/certifikata za partiju sjemena ako se utvrdi da: a) suzorak partije sjemena uzet za potrebe zvaničnog ispitivanja, kako bi se utvrdilo da li partija sjemena ispunjava propisane standarde navedene u Prilogu III ovog Pravilnika, nije uzet u skladu sa zahtjevima sadržanim u Prilogu IV ovog Pravilnika; b) službeni nadzor zasijane kontrolne parcele sa uzorkom partije sjemena u polju pokazuje da sjemenski usjev ne ispunjava propisane standarde navedene u posebnom propisu kojim se regulira kontrola proizvodnje sjemenskih usjeva; c) je došlo do kršenja odredbi ovog Pravilnika koje se odnose na partiju sjemena za koju je dostavljen Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certi-fikata.

Broj 83 - Strana 150

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 151

 

Broj 83 - Strana 152

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 153

PRILOG II PODACI KOJI SE NAVODE U ZVANIČNOJ DEKLARACIJI/CERTIFIKATU (1) Naziv i adresa Organa za potvrđivanje; (2) Naziv podnosioca zahtjeva, adresa i registracijski broj; (3) Referentni broj partije sjemena; (4) Vrsta/sorta/kategorija; (5) Neto težina partije sjemena i broj pakovanja; (6) Naziv aktivne materije fitofarmaceutskog sredstva (ako je sjeme tretirano); (7) Datum izdavanja. PRILOG III OSNOVNO, DEKLARIRANO/CERTIFICIRANO SJEME USLOVI KOJE SJEME MORA ISPUNJAVATI (1) Sjeme mora imati zadovoljavajući identitet i sortnu čistoću. (2) Bolesti i štetni organizmi koji smanjuju upotrebljivost sjemena moraju biti na najnižem mogućem nivou. (3) Sjemena moraju zadovoljiti sljedeće uslove: a) Standardni zahtjevi:
Minimalna analitička čistoća (% težinski) (1) 1) šećerna repa - monogermno sjeme - kalibrirano sjeme - multigermno sjeme sorti sa više od 85% diploida - ostala sjemena 2) stočna repa - multigermno sjeme sorti sa više od 85% diploida, monogermno sjeme, kalibrirano sjeme - ostala sjemena 97 73 15 97 97 97 80 75 73 15 15 15 Minimalna Maksimalni klijavost (% po sadržaj vlage broju sjemenki (% težinski) (1) ili zrna)

Sjeme repe ne može biti uneseno u područja koja su priznata kao "zone nezaražene Rhizomaniom" ako težinski postotak inertne materije prelazi 0.5. PRILOG IV DIO I - UZIMANJE UZORAKA PARTIJA SJEMENA (1) Uzorak se dobija iz partije sjemena uzimanjem primarnih uzoraka na osnovu slučajnog uzorka sa različitih položaja u partiji i njihovim kombiniranjem kako bi se dobili složeni uzorci. Složeni uzorak dostavlja se na testiranje netaknut, ali ako je složeni uzorak suviše veliki isti se može smanjiti korištenjem propisanog separatora uzorka sjemena, kako bi se dobio uzorak koji se dostavlja. (2) U svakom položaju uzimanja uzorka partije sjemena, moraju se uzeti primarni uzorci približno iste veličine. (3) Partija sjemena koja se uzima kao uzorak mora se podvrgnuti odgovarajućim tehnikama miješanja i spajanja tako da partija bude što je moguće više ujednačena. Ne smiju postojati dokazi o heterogenosti ili drugi tragovi heterogenosti. Ako se partija sjemena dostavlja kao uzorak u više od jednog pakovanja, pakovanja moraju biti iste veličine i tipa i sadržavati približno istu težinu sjemena (4) Kada je partija sjemena u vrećama ili pakovanjima slične veličine, od kojih svako pakovanje sadrži više od 15 kg sjemena, a ne više od 100 kg sjemena, minimalni broj pakovanja koje treba uzimati kao uzorke moraju biti usklađeni sa sljedećom tabelom:
Broj pakovanja u jednoj partiji 1-4 Minimalni broj primarnih uzoraka koji se uzima 3 primarna uzorka iz svakog pakovanja 2 primarna uzorka iz svakog pakovanja 1 primarni uzorak iz svakog pakovanja 15 primarnih uzoraka iz partije sjemena 20 primarnih uzoraka iz partije sjemena 30 primarnih uzoraka iz partije sjemena

97

68

15

5-8 9 - 15 16- 30 31 - 59 60 i više

(5)
97 68 15

Postotak po težini sjemena drugih biljaka ne smije prijeći 0.3;

(1)

Isključujući po potrebi, granulirane pesticide, agense za piliranje ili druge čvrste aditive. a) Dodatni zahtjevi za monogermno i kalibrirano sjeme:
Minimalni postotak Maksimalni postotak proklijalih sjemenki koje proklijalih sjemenski koje će dati jednu biljku daju tri ili više biljaka

(6)

monogermno sjeme: kalibrirano sjeme: Šećerne repe Stočne repe - sa više od 85% diploida - sa 15% ili više triploida i/ili tetraploida

90

5

70

5

(7)

58 63

5 5

Pakovanja koja se uzimaju kao uzorak biraju se sistematično ili na osnovu slučajnog uzorka, a primarni uzorci uzimaju se sa vrha, iz sredine i sa dna pakovanja, ali nije obavezno uzimati uzorke iz jednog ili više od jednog položaja na pakovanju. Položaj iz koga se sjeme uzima ovisi od pakovanja. Prilikom uzimanja uzorka iz partije sjemena pakovanja koje sadrži manje od 15 kg sjemena, težina od 100 kg sjemena uzima se kao osnovna jedinica, a manje jedinice treba kombinirati tako da sačinjavaju jedinice uzoraka koje ne prelaze ovu težinu (tj. 10 pakovanja od po 10 kg, 8 pakovanja od po 12 kg). U svrhu uzimanja uzoraka, svaka jedinica se smatra jednim zbirnim pakovanjem i primjenjuju se postupci uzimanja uzoraka propisani u st. (4) i (5) ovog Priloga. Prilikom uzimanja uzoraka pakovanja koje sadrži više od 100 kg sjemena i za uzimanje uzoraka sjemena u rinfuzi, primarni uzorci se uzimaju iz različitih horizontalnih i vertikalnih položaja izabranih sistematično ili slučajnim uzorkom, a pri tome moraju biti ispunjeni sljedeći minimalni zahtjevi:
Broj primarnih uzoraka koji se uzimaju najmanje 5 primarnih uzoraka 1 primarni uzorak na svakih 300 kg, ali ne manje od 5 do 500 kg

1) 2)

Maksimalni postotak po težini inertnih materija za osnovno sjeme neće prelaziti 1.0 %, a za deklarirano/certificirano sjeme 0.5 %. U slučaju piliranog sjemena obje kategorije, uzorci se moraju uzimati iz kalibriranog sjemena koje je bilo podvrgnuto parcijalnom skidanju opne, ali koje još nije pilirano. a) Ostali posebni zahtjevi

Težina partije

501 - 3000 kg

3001 - 20000 kg 1 primarni uzorak na svakih 500 kg, ali ne manje od 10 20001 kg i više 1 primarni uzorak na svakih 700 kg, ali ne manje od 40

Broj 83 - Strana 154 (8)

SLUŽBENI GLASNIK BiH (3)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Sredstva za uzimanje uzoraka moraju biti takva da mogu zahvatiti sve dijelove partije uzorka i koja ispunjavaju standarde ISTA specifikacije. (9) Sva sredstva prije upotrebe moraju biti očišćena. Metode korištenja sredstava za uzimanje uzoraka moraju biti one koje propisuje ISTA. (10) Primarni uzorci sjemena za testiranje vlažnosti moraju se uzimati na takav način da se izlaganje atmosferi svede na minimum. Složeni uzorak koji je tako uzet dostavlja se netaknut instituciji za testiranje sjemena u nepropusnom pakovanju. Uzorak nije potrebno propuštati kroz separator sjemena. Testovi vlažnosti sjemena obavljaju se odvojeno od sjemena na kojima se obavljaju druga testiranja. DIO II - MAKSIMALNA TEŽINA PARTIJE SJEMENA I MINIMALNA TEŽINA DOSTAVLJENOG UZORKA (1) Maksimalna težina partije sjemena mora da bude 20 tona i ne smije prelaziti za više od 5%. (2) Minimalna težina dostavljenog uzorka sjemena za službeni nadzor mora biti 500 grama. PRILOG V ETIKETE Podaci koji se odnose na vrstu i sortu sjemena, propisanu u ovom Prilogu, moraju biti naznačeni na etiketi velikim štampanim slovima, a vrsta sjemena mora biti ispisana latinskim nazivom. DIO I - ZVANIČNE ETIKETE ZVANIČNA ETIKETA ZA PAKOVANJE SJEMENA OPLEMENJIVAČA (1) Propisani sadržaj: a) Organ za potvrđivanje; b) referentni broj partije; c) vrsta; d) mjesec i godina zvaničnog zatvaranja; e) "šećerna repa" ili "stočna repa"; f) sorta; g) "sjeme oplemenjivača"; h) neto ili bruto težina sjemena ili broj deklariranih/certificiranih grozdova ili čistog sjemena; i) ako su upotrijebljeni granulirani pesticidi, supstance za piliranje ili drugi čvrsti aditivi, navesti prirodu upotrijebljenih aditiva i približan omjer između težine čistog sjemena i ukupne težine. (2) Minimalna veličina etikete: 110 mm x 67 mm. (3) Boja etikete je ljubičasta. ZVANIČNA ETIKETA ZA PAKOVANJE PREDOSNOVNOG SJEMENA (1) Propisani sadržaj: a) Organ za potvrđivanje; b) referentni broj partije; c) vrsta; d) mjesec i godina zvaničnog zatvaranja; e) "šećerna repa", ili "stočna repa"; f) sorta; g) "predosnovno sjeme"; h) zemlja proizvodnje; i) neto ili bruto težina sjemena ili broj deklariranih/certificiranih grozdova ili čistog sjemena, j) ako su upotrijebljeni granulirani pesticidi, supstance za peletiranje ili drugi čvrsti aditivi, navesti prirodu upotrijebljenih aditiva i približan omjer između težine čistog sjemena i ukupne težine. (2) Minimalna veličina etikete: 110 mm x 67 mm.

Etiketa je bijele boje sa dijagonalnom linijom ljubičaste boje. ZVANIČNA ETIKETA ZA PAKOVANJE OSNOVNOG SJEMENA ILI DEKLARIRANOG /CERTIFICIRANOG SJEMENA (1) Propisani sadržaj: a) Organ za potvrđivanje; b) referentni broj partije; c) vrsta; d) mjesec i godina zvaničnog zatvaranja; e) "šećerna repa" ili "stočna repa"; f) sorta; g) kategorija; h) zemlja proizvodnje; i) deklarirana/certificirana neto ili bruto težina sjemena ili broj deklariranih/ certificiranih grozdova ili čistog sjemena; j) ako su upotrijebljeni granulirani pesticidi, supstance za peletiranje ili drugi čvrsti aditivi, navesti prirodu upotrijebljenih aditiva i približan omjer između težine čistog sjemena i ukupne težine; k) za monogermna sjemena riječ "monogermni"; l) za kalibrirano sjemene riječ "kalibrirani"; m) gdje je klijavost ponovno ispitana navesti riječi: "ponovno ispitana" (mjesec i godina) i tijelo koje je izvršilo ponovno ispitivanje. Ti podaci moraju biti naznačeni na zvaničnoj etiketi. (2) Minimalna veličina etikete: 110 mm x 67 mm. (3) Etiketa za osnovno sjeme je bijele boje, a za deklarirano/certificirano sjeme plave boje. DIO II - ETIKETE ZA MALA PAKOVANJA ETIKETA DOBAVLJAČA ZA MALA PAKOVANJA (1) Propisani sadržaj: a) "Malo pakovanje"; b) naziv i adresa dobavljača odgovornog za pričvršćivanje etikete ili njegov znak; c) referentni broj partije; d) "šećerna repa" ili "stočna repa"; e) sorta; f) kategorija; g) deklarirana/certificirana neto ili bruto težina sjemena ili broj deklariranih/certificiranih grozdova ili čistog sjemena; h) ako su upotrijebljeni granulirani pesticidi, supstance za piliranje ili drugi čvrsti aditivi, navesti prirodu upotrijebljenih aditiva i približan omjer između težine čistog sjemena i ukupne težine; i) za monogermna sjemena riječ "monogermni"; j) za kalibrisano sjemene riječ "kalibrirani". (2) Etiketa za osnovno sjeme je bijele boje, za deklarirano/certificirano sjeme je plave boje. Na temelju članka 3. stavak (3), članka 10. st. (8) i (9), članka 12. stavak (4), članka 13. stavak (6), članka 18. stavak (4), članka 22. stavak (13) i članka 80. stavak (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) i članka 61. stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u suradnji sa nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH b)

Broj 83 - Strana 155

O STAVLJANJU U PROMET SJEMENA REPE U BOSNI I HERCEGOVINI Članak 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i priprema za stavljanje u promet, stavljanje u promet i uvoz sjemena repe. (2) Ovaj Pravilnik se odnosi na sjemena šećerne i stočne repe (Beta vulgaris L). Članak 2. (Iznimke od primjene) (1) Odredbe ovogа Pravilnika ne odnose se na sjeme repe namijenjeno izvozu, koje se proizvodi sukladno odredbama članka 25. st. (1) i (2) Zakona o sjemenu i sadnomе materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) (u daljnjem tekstu: Zakon). (2) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na: a) isporuku sjemena za zvanična ispitivanja i isporuke inspekcijskim organima; b) isporuku malih količina sjemena u znanstvene svrhe ili rad na selekciji sorti; c) odgovarajuće količine sjemena za druga testiranja i oglede pod uvjetom da pripadaju sortama za koje je podnijet zahtjev za upis u Sortnu listu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 59/10 i 02/12), (u daljnjem tekstu: Sortna lista); d) isporuku sjemena dorađivačima koji time ne stječu pravo posjedništva na isporučeno sjeme. (3) Sukladno stavku (2) toč. b) i c) ovoga članka, maksimalna dozvoljena količina je 5 kg sjemena šećerne ili stočne repe. (4) U slučaju genetički modificiranog materijala takva dozvola može biti izdana samo ukoliko su poduzete sve odgovarajuće mjere da bi se izbjegli nepovoljni utjecaji na ljudsko zdravlje i okoliš, sukladno važećim propisima koji uređuju oblast genetički modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO). Članak 3. (Iznimke za uvjete stavljanja u promet) Iznimno od odredaba članka 10. i članka 12. stavak (3) Zakona, a sukladno članku 13. Zakona, Uprava u suradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH može: a) na zahtjev dobavljača dozvoliti stavljanje u promet sjemena repe sorte koja je u procesu priznavanja i upisa na Sortnu listu, najviše do 5 kg sjemena šećerne ili stočne repe; b) dozvoliti registriranim dobavljačima da stave u promet predosnovno, osnovno i deklarirano/ certificirano sjeme repe koje ne ispunjava neki od potrebnih zahtjeva za takva sjemena definiranih Privitkom III ovoga Pravilnika; c) promijeniti zahtjeve u pogledu stavljanja etiketa definiranih Privitkom V ovoga Pravilnika. Članak 4. (Definicije) Izrazi upotrijebljeni u Zakonu upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku, a specifični izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja: a) "Organ za potvrđivanje" jest tijelo koje je odgovorno za sva pitanja koja se odnose na proizvodnju, izdavanje deklaracija/certifikata, testiranja i stavljanje u promet sjemena repe;

PRAVILNIK

c) d) e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

"Službeni nadzor" jest nadzor obavljen od strane Organa za potvrđivanje, na temelju zahtjeva za pregled i ovisno od uplate troškova definiranim posebnim pravnim propisima; "Zvanična deklaracija/certifikat" jest dokument koji izdaje Organ za potvrđivanje sukladno Privitku I ovoga Pravilnika; "Zvanična etiketa" jest etiketa izdana od strane Organa za potvrđivanje na temelju odredaba navedenih u Privitku V ovoga Pravilnika; "Partija sjemena u smislu ovoga Pravilnika" jest ustanovljena količina sjemena repe koja ne prelazi težinu koja je specificirana u Dijelu II, Privitka IV ovoga Pravilnika i koja nosi jedinstveni referentni broj, u kojoj su sjemena tako izmiješana da, koliko je to moguće, partija sjemena nema pokazatelja heterogenosti; "Sjeme oplemenjivača" jest sjeme generacije prije predosnovnoga sjemena koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača koji je u Bosni i Hercegovini održavalac sorte, a koje je namijenjeno proizvodnji predosnovnoga ili osnovnoga sjemena; "Predosnovno sjeme" jest sjeme generacije prije osnovnoga sjemena koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača iz sjemena oplemenjivača koje ispunjava uvjete za osnovno sjeme definirane Privitkom III ovoga Pravilnika, za koje je izdana zvanična deklaracija/certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika, koje je namijenjeno proizvodnji osnovnoga sjemena i za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjavaju uvjete navedene u ovoj točki; "Osnovno sjeme" jest sjeme koje je proizvedeno od strane ili pod odgovornošću oplemenjivača iz predosnovnoga sjemena, koje ispunjava zahtjeve za osnovno sjeme definirane Privitkom III ovoga Pravilnika i za koje je izdana zvanična deklaracija/ certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika, a namijenjeno je proizvodnji deklariranog/certificiranog sjemena i za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjavaju uvjete navedene u ovoj točki; "Deklarirano/certificirano sjeme (C)" jest sjeme: 1) koje je proizvedeno iz osnovnoga sjemena ili ako to oplemenjivač zahtijeva, iz predosnovnoga sjemena; 2) namijenjeno proizvodnji repe; 3) koje ispunjava uvjete za deklarirano/certificirano sjeme definirane Privitkom III za koje je izdana zvanična deklaracija/certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika; 4) za koje je službenim nadzorom ustanovljeno da ispunjava uvjete navedene u ovoj točki; "Monogermno sjeme" jest genetički monogermno sjeme kod kojeg minimalni postotak proklijalih sjemenki koji će dati jednu biljku nije manji od minimuma propisanog Privitkom III ovoga Pravilnika; "Kalibrirano sjeme" jest sjeme dorađeno za korištenje u otvorima za zasađivanje (kod sijačice) sa postotkom klijavosti sjemena, koje daje jednu biljku i koje nije manje od minimuma propisanog Privitkom III ovoga Pravilnika; "Malo pakiranje" jest pakiranje koje sadrži sljedeća deklarirana/certificirana sjemena:

Broj 83 - Strana 156 1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

monogermno ili kalibrirano sjeme koje ne prelazi 100 000 sjemenki ili zrna neto težine 2.5 kg isključujući granulirane pesticide, agense za piliranje ili druge čvrste aditive; 2) sjeme izuzev monogermnoga ili kalibriranoga sjemena koje ne prelazi neto težinu 10 kg, isključujući granulirane pesticide, agense za piliranje ili druge čvrste aditive. Članak 5. (Promet sjemena) U promet se može staviti sjeme repe ukoliko su sorte sjemena repe upisane u Sortnu listu, pakirane u partijama sjemena ili djelomičnim partijama i ukoliko su potvrđene kao sjeme oplemenjivača, predosnovno, osnovno, deklarirano/certificirano sjeme. Sjeme koje nije proizvedeno i pakirano u Bosni i Hercegovini, a čije su sorte upisane u Sortnu listu, koje je deklarirano/certificirano sukladno odgovarajućoj šemi sjemena Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) i koje ispunjava zahtjeve definirane Privitkom III ovoga Pravilnika, može se staviti u promet u Bosni i Hercegovini ako za isto postoji sljedeća dokumentacija: a) rezultati testiranja sjemena svake partije na međunarodnoj deklaraciji partije sjemena narančaste boje, koja je izdana prema pravilima Međunarodnog udruženja za testiranje sjemena (u daljnjem tekstu: ISTA certifikat) ili AOSA certifikat o kvaliteti sjemena; b) OECD certifikat; c) deklaracija/certifikat i fitosanitarni certifikat koji je izdala Organizacija za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice sjemena, sa naznakom da partija sjemena ispunjava propisane zahtjeve sukladno Zakonu o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03). Dobavljač može staviti u promet predosnovno i osnovno sjeme koje u drugome pogledu ispunjava zahtjeve osnovnoga sjemena propisane Privitkom III ovoga Pravilnika i za koje je izdana zvanična deklaracija/ certifikat sukladno Privitku I ovoga Pravilnika, a koja imaju niži postotak klijavosti od onoga koji je propisan Privitkom III ovoga Pravilnika u poređenju sa sjemenima te vrste. Ako službeni nadzor u pogledu klijavosti nije okončan, predosnovno, osnovno ili deklarirano/certificirano sjeme se može staviti u promet ako je deklarirano/certificirano sa naznakom da je deklaracija/certifikat dodjeljena na temelju privremenog izvješća o čistoti sjemena, sa točnim nazivom i adresom prvoga kupca. Dobavljač mora garantirati da su podaci o klijavosti ustanovljeni na temelju privremene analize. Postotak klijavosti, naziv i adresa dobavljača i referentni broj partije sjemena koje se stavlja u promet moraju biti upisani na etiketi. Članak 6. (Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata) Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata za partije sjemena oplemenjivača, predosnovnoga, osnovnoga sjemena i deklariranog/certificiranog sjemena, dostavlja se u pisanoj formi Organu za potvrđivanje. Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata propisan je na Obrascu broj 1., Dijela II, Privitka I ovog Pravilnika. Nakon prijema Zahtjeva za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata iz stavka (1) ovoga članka, Organ

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) (2)

za potvrđivanje postupa sukladno odredbama Dijela I, Privitka I ovoga Pravilnika. Ako su Organu za potvrđivanje tijekom postupka službenog potvrđivanja dostupne informacije kojima se potvrđuje da sjeme ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, Organ za potvrđivanje odbit će izdavanje zvanične deklaracije/certifikata. Ukoliko Organ za potvrđivanje poslije izdavanja zvanične deklaracije/certifikata dođe do informacija na temelju kojih se može utvrditi da sjeme nije ispunjavalo uvjete, povlači zvaničnu deklaraciju/certifikat za cijelu partiju ili dio partije toga sjemena. Organ za potvrđivanje vodi evidenciju o izdanim zvaničnim deklaracijama/certifikatima na Obrascu broj 2., Dijela II, Privitka I ovoga Pravilnika, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata na Obrascu broj 3., Dijela II, Privitka I ovoga Pravilnika. Članak 7. (Uzimanje uzoraka) Uzorak sjemena u svrhu zvaničnoga ispitivanja uzima fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor, prema odredbama članka 68. Zakona i sukladno zahtjevima iz Privitka IV ovoga Pravilnika. Uzorak se uzima i dijeli u dva dijela, svaki dio minimalne težine navedene u Dijelu II, Privitka IV ovoga Pravilnika, od kojih se jedan dio ispituje u ovlaštenoj instituciji za ispitivanje sjemena, a drugi je zatvoren i drži se na sigurnome mjestu ove ovlaštene institucije, sa obvezom čuvanja u periodu od godinu dana. Ukoliko se utvrdi da uzorak sjemena za zvanično ispitivanje nije uzet sukladno zahtjevima iz Privitka IV ovoga Pravilnika, u tom slučaju se ne obavlja zvanično ispitivanje takvoga uzorka, niti se nastavlja daljnje ispitivanje, a svi nalazi i rezultati dobiveni tijekom bilo koga zvaničnoga ispitivanja uzoraka sjemena se smatraju nevažećim. Članak 8. (Zatvaranje pakiranja) U promet se može staviti pakiranje sjemena oplemenjivača, predosnovnoga, osnovnoga sjemena ili deklariranog/ certificiranog sjemena (osim malih pakiranja) ukoliko je pakiranje nakon uzimanja uzoraka zatvoreno od strane Organa za potvrđivanje ili pod kontrolom fitosanitarnoga ili poljoprivrednoga inspektora i to na takav način da se pakiranja ne mogu otvoriti bez oštećenja ili ostavljanja traga oštećenja. Ako se pakiranje sjemena koje je zatvoreno sukladno stavku (1) otvori, ono se ne smije ponovno zatvarati, izuzev od strane Organa za potvrđivanje i pod kontrolom fitosanitarnoga ili poljoprivrednoga inspektora. U promet se mogu staviti mala pakiranja sjemena kategorije deklariranog/certificiranog sjemena, ukoliko je zatvoreno na takav način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja ili ostavljanja traga oštećenja. Dobavljač vodi evidenciju zatvaranja pakiranja sukladno evidenciji o masi preuzetog sjemena prema Obrascu broj 4., Dijela III, Privitka I ovoga Pravilnika. Članak 9. (Stavljanje etiketa na pakiranja) U promet se može staviti sjeme ako je etiketirano i zatvoreno sukladno odredbama ovoga članka. Svaka etiketa mora imati jedinstveni serijski broj. Pakiranje (izuzev malih pakiranja) sjemena oplemenjivača, predosnovnoga, osnovnoga sjemena i

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 157

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

deklariranog/certificiiranog sjemena treba imati pričvršćenu zvaničnu etiketu, koja ovisno o vrsti sjemena, sadrži potrebne podatke i ona je minimalne veličine i boje kako je to navedeno u Privitku V ovoga Pravilnika. Etiketa je ili ljepljiva ili pričvršćena za pakiranje na način koji je odobren od strane Organa za potvrđivanje i pričvršćena je (u oba slučaja) pod kontrolom Organa za potvrđivanje. Ako, sukladno članku 5. stavak (3) ovoga Pravilnika, dobavljač želi staviti u promet predosnovno i osnovno sjeme manjeg postotka klijavosti nego što je to propisano Privitkom III ovoga Pravilnika, taj podatak se navodi na zvaničnoj etiketi i na dodatnoj etiketi dobavljača koja se pričvršćuje na vanjski dio pakiranja. Dodatna etiketa sadrži podatke o klijavosti sjemena, naziv i adresu dobavljača i referentni broj partije sjemena. Malo pakiranje sjemena ima pričvršćenu zvaničnu etiketu koja sadrži podatke o navedenom sadržaju i mora biti one boje koja je propisana Privitkom V ovoga Pravilnika. Ova zvanična etiketa nije potrebna ukoliko su podaci odštampani neizbrisivo na spoljašnosti pakiranja. Ukoliko je pakiranje sjemena ponovno zatvoreno usukladno članku 8. stavak (2) ovoga Pravilnika, ta činjenica se navodi na zvaničnoj etiketi zajedno sa mjesecom i godinom ponovnog zatvaranja i nazivom organa ovlaštenog za ponovno zatvaranje. U slučaju sjemena čija je sorta genetički modificirana, dokument koji prati partiju sjemena, mora da sadrži podatak da je sorta genetički modificirana sukladno važećim propisima koji uređuju oblast GMO. Ukoliko su sjemena tretirana nekim fitofarmaceutskim sredstvom ili bilo kojim drugim kemijskim sredstvom, naziv kemijskog sredstva i naziv aktivne tvari se navodi na posebnoj etiketi dobavljača. Aktivna tvar mora biti dozvoljena za uporabu u Bosni i Hercegovini. Sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, dobavljač ili neka druga osoba ne smije tijekom stavljanja u promet ili pripremanja za stavljanje u promet bilo kog sjemena, namjerno reproducirati, skidati, mijenjati, izbrisati, sakriti ili zloupotrijebiti na bilo koji način bilo koju zvaničnu etiketu koja je prikačena na pakiranje. Članak 10. (Uvoz sjemena repe) Prijava i kontrola uvoza sjemena repe obavlja se sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o kontroli reprodukcionog materijala poljoprivrednih biljaka koji se uvozi ("Službeni glasnik" BiH broj, 34/12). Poštujući princip ekvivalencije dozvoljen je uvoz sjemena repe koja nisu proizvedena i zapakirana u Bosni i Hercegovini, a koja su deklarirana/certificirana prema OECD šemi i koja ispunjavaju pravila i standarde Europske unije u pogledu minimalnih standarda kvalitete sjemena, a istovjetni su sa minimalnim standardima kvalitete propisanim Privitkom III ovoga Pravilnika. Sve odvojene partije pošiljke sjemena moraju imati: a) OECD certifikat za partiju sjemena repe koju izdaje nadležni organ zemlje izvoznice odgovoran da sjeme odgovara partiji sjemena koje je deklarirano/certificirano; b) ISTA certifikat narančaste boje, koji se odnosi na dotičnu partiju sjemena repe, ili AOSA certifikat o kvaliteti sjemena; c) fitosanitarni certifikat izdan od strane Organizacije za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice, kojim se potvrđuje da partija sjemena repe ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o zaštiti zdravlja bilja

("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i drugim propisima koji reguliraju ovu oblast. (4) Pregled svakoga pakiranja i svake pojedinačne partije sjemena repe obavlja fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor i pri tome utvrđuje da li su pakiranja sjemena repe ispravno zatvorena i etiketirana i da li se pojedinačni brojevi etiketa u potpunosti podudaraju sa brojevima etiketa zabilježenim na OECD certifikatu partije sjemena i na ISTA certifikatu partije sjemena narančaste boje ili AOSA certifikatu. (5) Nije dozvoljeno uvoziti u Bosnu i Hercegovinu ona pakiranja koja su u prijevozu oštećena, koja nisu ispravno etiketirana, koja nisu pravilno zatvorena ili bilo koje drugo pakiranje sjemena repe za koje se ustanovi da na etiketi ima referenti broj partije sjemena repe različit od referentnog broja upisanoga na deklaraciji/certifikatu. Troškove vraćanja takve pošiljke snosi uvoznik. (6) U slučaju uvoza partije sjemena repe koje je namijenjeno razmnožavanju u Bosni i Hercegovini u cilju dalje proizvodnje, fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor uzima reprezentativni uzorak partije sjemena i dostavlja ga ovlaštenoj instituciji za zasijavanje na postkontrolnim parcelama. (7) U slučaju partije sjemena repe gdje postoji sumnja u pogledu kvalitete sjemena, fitosanitarni inspektor uzima reprezentativni uzorak partije sjemena i dostavlja ga ovlaštenoj instituciji na testiranje koja utvrđuje usuglašenost sa standardima kvalitete sjemena repe propisanim Privitkom III ovoga Pravilnika. Do dobivanja konačnih rezultata fitosanitarni inspektor zabranit će stavljanje u promet te partije sjemena repe. (8) Partija sjemena repe za koju se ustanovi da ne ispunjava standarde sjemena propisane Privitkom III ovoga Pravilnika, ne može dobiti dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini, a od dobavljača sjemena se zahtijeva da takve partije sjemena vrati u zemlju podrijetla i plati troškove vraćanja pošiljke. (9) Dobavljač vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena repe, čija je masa partije preko 2 kg s podacima o: a) vrsti; b) sorti; c) kategoriji; d) zemlji proizvodnje sjemna; e) nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti; f) zemlji izvoznici; g) uvozniku; h) količini sjemena repe. (10) Dobavljač vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena na Obrascu broj 5., Dijela III Privitka I ovoga Pravilnika. Članak 11. (Privici) Privici od I do V sastavni su dio ovoga Pravilnika. Članak 12. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", a počet će se primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Broj UZZB-01-1-02-2-829-1/13 Direktor 4. listopada 2013. godine Radenko Radović, v. r. Sarajevo

Broj 83 - Strana 158

SLUŽBENI GLASNIK BiH b)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

PRIVITAK I DIO I - POSTUPAK DEKLARIRANJA/CERTIFICIRANJA (1) Po prijemu Zahtjeva za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata vezano za sjeme oplemenjivača, predosnovno, osnovno i deklarirano/certifcirano sjeme, sastavljenog sukladno članku 6. ovoga Pravilnika, Organ za potvrđivanje sukladno st. (2) i (3) ovoga Privitka i po plaćanju naknada reguliranih u posebnom pravnom propisu o troškovima izdaje za svaku partiju sjemena zvaničnu deklaraciju/certifikat koja sadrži podatke navedene u Privitku II ovoga Pravilnika (2) Organ za potvrđivanje izdat će zvaničnu deklaraciju/certifikat za partije sjemena ako je: a) Zahtjev dostavljen Organu za potvrđivanje u formi, na način i u vrijeme za registraciju partije ili partija sjemena koje se koriste za sjetvu sjemenskoga usjeva ili sjemenskih usjeva od kojih će biti dobivena partija;

(3)

službenim nadzorom uzoraka partije sjemena utvrđeno da sjemena ispunjavaju standarde za sve kategorije navedene u Privitku III ovoga Pravilnika. Organ za potvrđivanje odbit će izdavanje zvanične deklaracije/certifikata za partiju sjemena ako se utvrdi da: a) uzorak partije sjemena uzet za potrebe zvaničnoga ispitivanja, kako bi se utvrdilo da li partija sjemena ispunjava propisane standarde navedene u Privitku III ovoga Pravilnika, nije uzet sukladno zahtjevima sadržanim u Privitku IV ovoga Pravilnika; b) službeni nadzor zasijane kontrolne parcele sa uzorkom partije sjemena u polju pokazuje da sjemenski usjev ne ispunjava propisane standarde navedene u posebnom propisu kojim se regulira kontrola proizvodnje sjemenskih usjeva; c) je došlo do kršenja odredaba ovoga Pravilnika koje se odnose na partiju sjemena za koju je dostavljen Zahtjev za izdavanje zvanične deklaracije/certifikata.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 159

 

Broj 83 - Strana 160

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 161

 

Broj 83 - Strana 162

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

PRIVITAK II PODACI KOJI SE NAVODE U ZVANIČNOJ DEKLARACIJI/CERTIFIKATU (1) Naziv i adresa Organa za potvrđivanje; (2) Naziv podnosioca zahtjeva, adresa i registracijski broj; (3) Referentni broj partije sjemena; (4) Vrsta/sorta/kategorija; (5) Neto težina partije sjemena i broj pakiranja; (6) Naziv aktivne tvari fitofarmaceutskog sredstva (ako je sjeme tretirano); (7) Datum izdavanja. PRIVITAK III OSNOVNO, DEKLARIRANO/CERTIFICIRANO SJEME UVJETI KOJE SJEME MORA ISPUNJAVATI (1) Sjeme mora imati zadovoljavajući identitet i sortnu čistotu. (2) Bolesti i štetni organizmi koji smanjuju uporabljivost sjemena moraju biti na najnižoj mogućoj razini. (3) Sjemena moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: a) Standardni zahtjevi:
Minimalna analitička čistota (% težinski) (1) 1) šećerna repa - monogermno sjeme - kalibrirano sjeme - multigermno sjeme sorti sa više od 85% diploida - ostala sjemena 2) stočna repa - multigermno sjeme sorti sa više od 85% diploida, monogermno sjeme, kalibrirano sjeme - ostala sjemena 97 73 15 97 97 97 80 75 73 15 15 15 Minimalna klijavost (% po broju sjemenki ili zrna) Maksimalni sadržaj vlage (% težinski) (1)

c) Ostali posebni zahtjevi Sjeme repe ne može biti uneseno u područja koja su priznata kao "zone nezaražene Rhizomaniom" ako težinski postotak inertne tvari prelazi 0.5. PRIVITAK IV DIO I - UZIMANJE UZORAKA PARTIJA SJEMENA (1) Uzorak se dobija iz partije sjemena uzimanjem primarnih uzoraka na temelju slučajnoga uzorka sa različitih položaja u partiji i njihovim kombiniranjem kako bi se dobili složeni uzorci. Složeni uzorak dostavlja se na testiranje netaknut, ali ako je složeni uzorak suviše veliki isti se može smanjiti korištenjem propisanoga separatora uzorka sjemena, kako bi se dobio uzorak koji se dostavlja. (2) U svakom položaju uzimanja uzorka partije sjemena, moraju se uzeti primarni uzorci približno iste veličine. (3) Partija sjemena koja se uzima kao uzorak mora se podvrgnuti odgovarajućim tehnikama miješanja i spajanja tako da partija bude što je moguće više ujednačena. Ne smiju postojati dokazi o heterogenosti ili drugi tragovi heterogenosti. Ako se partija sjemena dostavlja kao uzorak u više od jednog pakiranja, pakiranja moraju biti iste veličine i tipa i sadržavati približno istu težinu sjemena (4) Kada je partija sjemena u vrećama ili pakiranjima slične veličine, od kojih svako pakiranje sadrži više od 15 kg sjemena, a ne više od 100 kg sjemena, minimalni broj pakiranja koje treba uzimati kao uzorke moraju biti usklađeni sa sljedećom tablicom:
Broj pakiranja u jednoj partiji 1-4 5-8 9 - 15 16- 30 31 - 59 60 i više Minimalni broj primarnih uzoraka koji se uzima 3 primarna uzorka iz svakog pakiranja 2 primarna uzorka iz svakog pakiranja 1 primarni uzorak iz svakog pakiranja 15 primarnih uzoraka iz partije sjemena 20 primarnih uzoraka iz partije sjemena 30 primarnih uzoraka iz partije sjemena

97

68

15

(5)
97 68 15

Postotak po težini sjemena drugih biljaka ne smije prijeći 0.3;

(1)

Isključujući po potrebi, granulirane pesticide, agense za piliranje ili druge čvrste aditive. b) Dodatni zahtjevi za monogermno i kalibrirano sjeme:
Minimalni postotak Maksimalni postotak proklijalih sjemenki koje proklijalih sjemenski koje će dati jednu biljku daju tri ili više biljaka

(6)

monogermno sjeme: kalibrirano sjeme: Šećerne repe Stočne repe - sa više od 85% diploida - sa 15% ili više triploida i/ili tetraploida

90

5

70

5

(7)

58 63

5 5

Pakiranja koja se uzimaju kao uzorak biraju se sistematično ili na temelju slučajnoga uzorka, a primarni uzorci uzimaju se sa vrha, iz sredine i sa dna pakiranja, ali nije obvezno uzimati uzorke iz jednog ili više od jednog položaja na pakiranju. Položaj iz kojega se sjeme uzima ovisi o pakiranju. Prilikom uzimanja uzorka iz partije sjemena pakiranja koje sadrži manje od 15 kg sjemena, težina od 100 kg sjemena uzima se kao osnovna jedinica, a manje jedinice treba kombinirati tako da sačinjavaju jedinice uzoraka koje ne prelaze ovu težinu (tj. 10 pakiranja od po 10 kg, 8 pakiranja od po 12 kg). U svrhu uzimanja uzoraka, svaka jedinica se smatra jednim zbirnim pakiranjem i primjenjuju se postupci uzimanja uzoraka propisani u st. (4) i (5) ovoga Privitka. Prilikom uzimanja uzoraka pakiranja koje sadrži više od 100 kg sjemena i za uzimanje uzoraka sjemena u rinfuzi, primarni uzorci se uzimaju iz različitih vodoravnih i okomitih položaja izabranih sistematično ili slučajnim uzorkom, a pri tome moraju biti ispunjeni sljedeći minimalni zahtjevi:
Broj primarnih uzoraka koji se uzimaju najmanje 5 primarnih uzoraka 1 primarni uzorak na svakih 300 kg, ali ne manje od 5 1 primarni uzorak na svakih 500 kg, ali ne manje od 10 1 primarni uzorak na svakih 700 kg, ali ne manje od 40 do 500 kg

1) 2)

Maksimalni postotak po težini inertnih materija za osnovno sjeme neće prelaziti 1.0%, a za deklarirano/certificirano sjeme 0.5 %. U slučaju piliranog sjemena obje kategorije, uzorci se moraju uzimati iz kalibriranog sjemena koje je bilo podvrgnuto parcijalnom skidanju opne, ali koje još nije pilirano.

Težina partije

501 - 3000 kg 3001 - 20000 kg 20001 kg i više

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. (8)

SLUŽBENI GLASNIK BiH (3)

Broj 83 - Strana 163

Sredstva za uzimanje uzoraka moraju biti takva da mogu zahvatiti sve dijelove partije uzorka i koja ispunjavaju standarde ISTA specifikacije. (9) Sva sredstva prije uporabe moraju biti očišćena. Metode korištenja sredstava za uzimanje uzoraka moraju biti one koje propisuje ISTA. (10) Primarni uzorci sjemena za testiranje vlažnosti moraju se uzimati na takav način da se izlaganje atmosferi svede na minimum. Složeni uzorak koji je tako uzet dostavlja se netaknut instituciji za testiranje sjemena u nepropusnom pakiranju. Uzorak nije potrebno propuštati kroz separator sjemena. Testovi vlažnosti sjemena obavljaju se odvojeno od sjemena na kojima se obavljaju druga testiranja. DIO II - MAKSIMALNA TEŽINA PARTIJE SJEMENA I MINIMALNA TEŽINA DOSTAVLJENOG UZORKA (1) Maksimalna težina partije sjemena mora da bude 20 tona i ne smije prelaziti za više od 5%. (2) Minimalna težina dostavljenog uzorka sjemena za službeni nadzor mora biti 500 grama. PRIVITAK V ETIKETE Podaci koji se odnose na vrstu i sortu sjemena, propisani ovim Privitkom, moraju biti naznačeni na etiketi velikim štampanim slovima, a vrsta sjemena mora biti ispisana latinskim nazivom. DIO I - ZVANIČNE ETIKETE ZVANIČNA ETIKETA ZA PAKIRANJE SJEMENA OPLEMENJIVAČA (1) Propisani sadržaj: a) Organ za potvrđivanje; b) referentni broj partije; c) vrsta; d) mjesec i godina zvaničnog zatvaranja; e) "šećerna repa" ili "stočna repa"; f) sorta; g) "sjeme oplemenjivača"; h) neto ili bruto težina sjemena ili broj deklariranih/certificiranih grozdova ili čistoga sjemena; i) ako su upotrijebljeni granulirani pesticidi, supstance za piliranje ili drugi čvrsti aditivi, navesti prirodu upotrijebljenih aditiva i približan omjer između težine čistoga sjemena i ukupne težine. (2) Minimalna veličina etikete: 110 mm x 67 mm. (3) Boja etikete je ljubičasta. ZVANIČNA ETIKETA ZA PAKIRANJE PREDOSNOVNOG SJEMENA (1) Propisani sadržaj: a) Organ za potvrđivanje; b) referentni broj partije; c) vrsta; d) mjesec i godina zvaničnog zatvaranja; e) "šećerna repa", ili "stočna repa"; f) sorta; g) "predosnovno sjeme"; h) zemlja proizvodnje; i) neto ili bruto težina sjemena ili broj deklariranih/certificiranih grozdova ili čistoga sjemena, j) ako su upotrijebljeni granulirani pesticidi, supstance za peletiranje ili drugi čvrsti aditivi, navesti prirodu upotrijebljenih aditiva i približan omjer između težine čistoga sjemena i ukupne težine. (2) Minimalna veličina etikete: 110 mm x 67 mm.

Etiketa je bijele boje sa poprečnom linijom ljubičaste boje. ZVANIČNA ETIKETA ZA PAKIRANJE OSNOVNOGA SJEMENA ILI DEKLARIRANOG/CERTIFICIRANOG SJEMENA (1) Propisani sadržaj: a) Organ za potvrđivanje; b) referentni broj partije; c) vrsta; d) mjesec i godina zvaničnog zatvaranja; e) "šećerna repa" ili "stočna repa"; f) sorta; g) kategorija; h) zemlja proizvodnje; i) deklarirana/certificirana neto ili bruto težina sjemena ili broj deklariranih/ certificiranih grozdova ili čistoga sjemena; j) ako su upotrijebljeni granulirani pesticidi, supstance za peletiranje ili drugi čvrsti aditivi, navesti prirodu upotrijebljenih aditiva i približan omjer između težine čistoga sjemena i ukupne težine; k) za monogermna sjemena riječ "monogermni"; l) za kalibrirano sjemene riječ "kalibrirani"; m) gdje je klijavost ponovno ispitana navesti riječi: "ponovno ispitana" (mjesec i godina) i tijelo koje je izvršilo ponovno ispitivanje. Ti podaci moraju biti naznačeni na zvaničnoj etiketi. (2) Minimalna veličina etikete: 110 mm x 67 mm. (3) Etiketa za osnovno sjeme je bijele boje, a za deklarirano/certificirano sjeme plave boje. DIO II - ETIKETE ZA MALA PAKIRANJA ETIKETA DOBAVLJAČA ZA MALA PAKIRANJA (1) Propisani sadržaj: a) "Malo pakiranje"; b) naziv i adresa dobavljača odgovornog za pričvršćivanje etikete ili njegov znak; c) referentni broj partije; d) "šećerna repa" ili "stočna repa"; e) sorta; f) kategorija; g) deklarirana/certificirana neto ili bruto težina sjemena ili broj deklariranih/ h) certificiranih grozdova ili čistoga sjemena; i) ako su upotrijebljeni granulirani pesticidi, supstance za piliranje ili drugi čvrsti aditivi, j) navesti prirodu upotrijebljenih aditiva i približan omjer između težine čistoga sjemena i k) ukupne težine; l) za monogermna sjemena riječ "monogermni"; m) za kalibrisano sjemene riječ "kalibrirani". (2) Etiketa za osnovno sjeme je bijele boje, za deklarirano/certificirano sjeme je plave boje. На основу члана 3. став (3), члана 10. ст. (8) и (9), члана 12. став (4), члана 13. став (6), члана 18. став (4), члана 22. став (13) и члана 80. став (2) Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 3/05) и члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, доноси

Broj 83 - Strana 164

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

О СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ СЈЕМЕНА РЕПЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Члан 1. (Предмет) (1) Овим Правилником прописују се услови и припрема за стављање у промет, стављање у промет и увоз сјемена репе. (2) Овај Правилник се односи на сјемена шећерне и сточне репе (Beta vulgaris L). Члан 2. (Изузеци од примјене) (1) Одредбе овог Правилника не односе се на сјеме репе намијењено за извоз, које се производи у складу са одредбама члана 25. ст. (1) и (2) Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 3/05) (у даљем тексту: Закон). (2) Овај Правилник се не примјењује на: а) испоруку сјемена за званична испитивања и испоруке инспекцијским органима; б) испоруку малих количина сјемена у научне сврхе или рад на селекцији сорти; ц) одговарајуће количине сјемена за друга тестирања и огледе под условом да припадају сортама за које је поднијет захтјев за упис у Сортну листу Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 59/10 и 02/12), (у даљем тексту: Сортна листа); д) испоруку сјемена дорађивачима који тиме не стичу право власништва на испоручено сјеме. (3) У складу са ставом (2) тач. б) и ц) овог члана, максимална дозвољена количина је 5 кг сјемена шећерне репе или сточне репе. (4) У случају генетски модификованог материјала таква дозвола се може издати само уколико су предузете све одговарајуће мјере да би се избјегли неповољни утицаји на људско здравље и околину, у складу са важећим прописима који уређују област генетски модификованих организама (у даљем тексту: ГМО). Члан 3. (Изузеци за услове стављања у промет) Изузетно од одредби члана 10. и члана 12. став (3) Закона, а у складу са чланом 13. Закона, Управа у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ може: а) на захтјев добављача дозволити стављање у промет сјемена репе сорте која је у процесу признавања и уписа на Сортну листу, највише до 5 кг сјемена шећерне репе или сточне репе; б) дозволити регистрованим добављачима да ставе у промет предосновно, основно и декларисано/сертификовано сјеме репе које не испуњава неки од потребних захтјева за таква сјемена дефинисаних у Прилогу III овог Правилника; ц) промијенити захтјеве у погледу стављања етикета дефинисаних у Прилогу V овог Правилника. Члан 4. (Дефиниције) Изрази употријебљени у Закону употребљавају се и у овом Правилнику, а специфични изрази употријебљени у овом Правилнику имају сљедећа значења:

ПРАВИЛНИК

а)

б)

ц) д) е)

ф)

г)

х)

и)

ј)

"Орган за потврђивање" је тијело које је одговорно за сва питања која се односе на производњу, издавање декларација/сертификата, тестирања и стављање у промет сјемена репе; "Службени надзор" је надзор обављен од стране Органа за потврђивање, на основу захтјева за преглед и зависно од уплате трошкова дефинисаним посебним правним прописима; "Званична декларација/сертификат" је документ који издаје Орган за потврђивање у складу са Прилогом I овог Правилника; "Званична етикета" је етикета издата од стране Органа за потврђивање на основу одредби наведених у Прилогу V овог Правилника; "Партија сјемена у смислу овог Правилника" је установљена количина сјемена репе која не прелази тежину која је специфицирана у Дијелу II, Прилога IV овог Правилника и која носи јединствен референтни број, у којој су сјемена тако измијешана да, колико је то могуће, партија сјемена нема показатеља хетерогености; "Сјеме оплемењивача" је сјеме генерације прије предосновног сјемена које је произведено од стране или под одговорношћу оплемењивача који је у Босни и Херцеговини одржаваоц сорте, а које је намијењено за производњу предосновног или основног сјемена; "Предосновно сјеме" је сјеме генерације прије основног сјемена које је произведено од стране или под одговорношћу оплемењивача из сјемена оплемењивача које испуњава услове за основно сјеме дефинисане у Прилогу III овог Правилника, за које је издата званична декларација/сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника, које је намијењено за производњу основног сјемена и за које је службеним надзором установљено да испуњава услове наведене у овој тачки; "Основно сјеме" је сјеме које је произведено од стране или под одговорношћу оплемењивача из предосновног сјемена, које испуњава захтјеве за основно сјеме дефинисане у Прилогу III овог Правилника и за које је издата званична декларација/сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника, а намијењено је за производњу декларисаног/сертификованог сјемена и за које је службеним надзором установљено да испуњава услове наведене у овој тачки; "Декларисано/сертификовано сјеме (C)" је сјеме: 1) које је произведено из основног сјемена или ако то оплемењивач захтијева, из предосновног сјемена; 2) намијењено за производњу репе; 3) које испуњава услове за декларисано/сертификовано сјеме дефинисане у Прилогу III за које је издата званична декларација/сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника; 4) за које је службеним надзором установљено да испуњава услове наведене у овој тачки; "Моногермно сјеме" је генетски моногермно сјеме чији минималан проценат проклијалих сјеменки који ће дати једну биљку није мањи од минимума прописаног у Прилогу III овог Правилника;

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. к)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 165

(1)

(2)

(3)

(4)

"Калибрисано сјеме" је сјеме дорађено за коришћење у отворима за засађивање (код сијачице) са процентом клијавости сјемена, које даје једну биљку и које није мање од минимума прописаног у Прилогу III овог Правилника; л) "Мало паковање" је паковање које садржи сљедећа декларисана /сертификована сјемена: 1) моногермно или калибрисано сјеме које не прелази 100 000 сјеменки или зрна нето тежине 2.5 кг искључујући гранулисане пестициде, агенсе за пилирање или друге чврсте адитиве; 2) сјеме изузев моногермног или калибрисаног сјемена које не прелази нето тежину 10 кг, искључујући гранулисане пестициде, агенсе за пилирање или друге чврсте адитиве. Члан 5. (Промет сјемена) У промет се може ставити сјеме репе уколико су сорте сјемена репе уписане у Сортну листу, паковане у партијама сјемена или дјелимичним партијама и уколико су потврђене као сјеме оплемењивача, предосновно, основно, декларисано/ сертификовано сјеме. Сјеме које није произведено и паковано у Босни и Херцеговини, а чије су сорте уписане у Сортну листу, које је декларисано/сертификовано у складу са одговарајућом схемом сјемена Организације за економску сарадњу и развој (у даљем тексту: ОЕCD) и које испуњава захтјеве дефинисане у Прилогу III овог Правилника, може се ставити у промет у Босни и Херцеговини ако за исто постоји сљедећа документација: а) резултати тестирања сјемена сваке партије на међународној декларацији партије сјемена наранџасте боје, која је издата према правилима Међународног удружења за тестирање сјемена (у даљем тексту: ISТА сертификат) или АОSА сертификат о квалитету сјемена; б) ОЕCD сертификат; ц) декларација/сертификат и фитосанитарни сертификат који је издала Организација за заштиту здравља биља земље извознице сјемена, са назнаком да партија сјемена испуњава прописане захтјеве у складу са Законом о заштити здравља биља ("Службени гласник БиХ", број 23/03). Добављач може ставити у промет предосновно и основно сјеме које по другом питању испуњава захтјеве основног сјемена прописане у Прилогу III овог Правилника и за које је издата званична декларација/сертификат у складу са Прилогом I овог Правилника, а која имају нижи проценат клијавости од онога који је прописан у Прилогу III овог Правилника у поређењу са сјеменима те врсте. Ако службени надзор по питању клијавости није окончан, предосновно, основно или декларисано/сертификовано сјеме се може ставити у промет ако је декларисано/сертификовано са назнаком да је декларација/ сертификат додијељена на основу привременог извјештаја о чистоћи сјемена, са тачним називом и адресом првог купца. Добављач мора гарантовати да су подаци о клијавости установљени на основу привремене анализе. Проценат клијавости, назив и адреса добављача и референтни број партије сјемена

које се ставља у промет морају бити уписани на етикети. Члан 6. (Захтјев за издавање званичне декларације/сертификата) (1) Захтјев за издавање званичне декларације/сертификата за партије сјемена оплемењивача, предосновног, основног сјемена и декларисаног/сертификованог сјемена, доставља се у писаној форми Органу за потврђивање. Захтјев за издавање званичне декларције/сертификата прописан је на Обрасцу број 1., Дијела II, Прилога I овог Правилника. (2) Након пријема Захтјева за издавање званичне декларације/сертификата из става (1) овог члана, Орган за потврђивање поступа у складу са одредбама Дијела I, Прилога I овог Правилника. (3) Ако су Органу за потврђивање у току поступка службеног потврђивања доступне информације којима се потврђује да сјеме не испуњава услове који су прописани у овом Правилнику, Орган за потврђивање ће одбити издавање званичне декларације/сертификата. (4) Уколико Орган за потврђивање послије издавања званичне декларације/сертификата дође до информ-ција на основу којих се може утврдити да сјеме није испуњавало услове, повлачи званичну декларацију/ сертификат за цијелу партију или дио партије тог сјемена. (5) Орган за потврђивање води евиденцију о издатим званичним декларацијама/сертификатима на Обрасцу број 2., Дијела II, Прилога I овог Правилника, а добављач води евиденцију о сјемену за које се подноси Захтјев за издавање званичне декларације/сертификата на Обрасцу број 3., Дијела II, Прилога I овог Правилника. Члан 7. (Узимање узорака) (1) Узорак сјемена у сврху званичног испитивања узима фитосанитарни или пољопривредни инспектор, према одредбама члана 68. Закона и у складу са захтјевима из Прилога IV овог Правилника. (2) Узорак се узима и дијели у два дијела, сваки дио минималне тежине наведене у Дијелу II, Прилога IV овог Правилника, од којих се један дио испитује у овлашћеној институцији за испитивање сјемена, а други је затворен и држи се на сигурном мјесту ове овлашћене институције, са обавезом чувања у периоду од годину дана. (3) Уколико се утврди да узорак сјемена за званично испитивање није узет у складу са захтјевима из Прилога IV овог Правилника, у том случају се не обавља званично испитивање таквог узорка, нити се наставља даље испитивање, а сви налази и резултати добиjени у току било ког званичног испитивања узорака сјемена не сматрају се важећим. Члан 8. (Затварање паковања) (1) У промет се може ставити паковање сјемена оплемењивача, предосновног, основног сјемена или декларисаног/сертификованог сјемена (осим малих паковања) уколико је паковање након узимања узорака затворено од стране Органа за потврђивање или под контролом фитосанитарног или пољопривредног инспектора и то на такав начин да се паковања не могу отворити без оштећења или остављања трага оштећења.

Broj 83 - Strana 166 (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(3)

(4)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ако се паковање сјемена које је затворено у складу са ставом (1) отвори, оно се не смије поново затварати, изузев од стране Органа за потврђивање и под контролом фитосанитарног или пољопривредног инспектора. У промет се могу ставити мала паковања сјемена категорије декларисаног/сертификованог сјемена, уколико је затворено на такав начин да се паковање не може отворити без оштећења или остављања трага оштећења. Добављач води евиденцију затварања паковања у складу са евиденцијом о маси преузетог сјемена према Обрасцу број 4., Дијела III, Прилога I овог Правилника. Члан 9. (Стављање етикета на паковања) У промет се може ставити сјеме ако је етикетирано и затворено у складу са одредбама овог члана. Свака етикета мора имати јединствен серијски број. Паковање (изузев малих паковања) сјемена оплемењивача, предосновног, основног сјемена и декларисаног/сертификованог сјемена треба имати причвршћену званичну етикету, која у зависности од врсте сјемена, садржи потребне податке и она је минималне величине и боје како је то наведено у Прилогу V овог Правилника. Етикета је или љепљива или причвршћена за паковање на начин који је одобрен од стране Органа за потврђивање и причвршћена је (у оба случаја) под контролом Органа за потврђивање. Ако, у складу са чланом 5. став (3) овог Правилника, добављач жели ставити у промет предосновно и основно сјеме мањег процента клијавости него што је то прописано у Прилогу III овог Правилника, тај податак се наводи на званичној етикети и на додатној етикети добављача која се причвршћује на спољашњи дио паковања. Додатна етикета садржи податке о клијавости сјемена, назив и адресу добављача и референтни број партије сјемена. Мало паковање сјемена има причвршћену званичну етикету која садржи податке о наведеном садржају и мора бити оне боје која је прописана у Прилогу V овог Правилника. Ова званична етикета није потребна уколико су подаци одштампани на спољашности паковања тако да се не могу избрисати. Уколико је паковање сјемена поново затворено у складу са чланом 8. став (2) овог Правилника, та чињеница се наводи на званичној етикети заједно са мјесецом и годином поновног затварања и називом органа овлашћеног за поновно затварање. У случају сјемена чија је сорта генетски модификована, документ који прати партију сјемена, мора да садржи податак да је сорта генетски модификована у складу са важећим прописима који уређују област GМО. Уколико су сјемена третирана неким фитофармацеутским средством или било којим другим хемијским средством, назив хемијског средства и назив активне материје се наводи на посебној етикети добављача. Активна материја мора бити дозвољена за употребу у Босни и Херцеговини. У складу са одредбама Закона и овог Правилника, добављач или нека друга особа не смије у току стављања у промет или припремања за стављање у промет било ког сјемена, намјерно репродуковати, скидати, мијењати, избрисати, сакрити или

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

злоупотријебити на било који начин било коју званичну етикету која је прикачена на паковање. Члан 10. (Увоз сјемена репе) Пријава и контрола увоза сјемена репе обавља се у складу са одредбама Закона и Правилника о контроли репродукцијског материјала пољопривредних биљака који се увози ("Службени гласник" БиХ број, 34/12). Поштујући принцип еквиваленције дозвољен је увоз сјемена репе која нису произведена и запакована у Босни и Херцеговини, а која су декларисана/сертификована према ОЕCD схеми и која испуњавају правила и стандарде Европске уније по питању минималних стандарда квалитета сјемена, а истовјетни су са минималним стандардима квалитета прописаним у Прилогу III овог Правилника. Све одвојене партије пошиљке сјемена морају имати: а) ОЕCD сертификат за партију сјемена репе коју издаје надлежни орган земље извознице одговоран за то да сјеме одговара партији сјемена које је декларисано/сертификовано; б) ISТА сертификат наранџасте боје, који се односи на дотичну партију сјемена репе, или АОSА сертификат о квалитету сјемена; ц) фитосанитарни сертификат издат од стране Организације за заштиту здравља биља земље извознице, којим се потврђује да партија сјемена репе испуњава захтјеве прописане y Законy о заштити здравља биља ("Службени гласник БиХ", број 23/03) и другим прописима који регулишу ову област. Преглед сваког паковања и сваке појединачне партије сјемена репе обавља фитосанитарни или пољопривредни инспектор и при томе утврђује да ли су паковања сјемена репе исправно затворена и етикетирана и да ли се појединачни бројеви етикета у потпуности подударају са бројевима етикета забиљеженим на ОЕCD сертификату партије сјемена и на ISТА сертификату партије сјемена наранџасте боје или АОSА сертификату. Није дозвољено увозити она паковања у Босну и Херцеговину која су у превозу оштећена, која нису исправно етикетирана, која нису правилно затворена или било које друго паковањe сјемена репе за које се установи да на етикети има референти број партије сјемена репе различит од референтног броја уписаног на декларацији/сертификату. Трошкове враћања такве пошиљке сноси увозник. У случају увоза партије сјемена репе које је намијењено за размножавање у Босни и Херцеговини с циљем даље производње, фитосанитарни или пољопривредни инспектор узима репрезентативни узорак партије сјемена и доставља га овлашћеној институцији за засијавање на постконтролним парцелама. У случају партије сјемена репе гдје постоји сумња у погледу квалитета сјемена, фитосанитарни инспектор узима репрезентативни узорак партије сјемена и доставља га овлашћеној институцији на тестирање која утврђује усаглашеност са стандардима квалитета сјемена репе прописаним у Прилогу III овог Правилника. До добиjања коначних резултата фитосанитарни инспектор ће забранити стављање у промет те партије сјемена репе. Партија сјемена репе за коју се установи да не испуњава стандарде сјемена прописане у Прилогу III

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 167

овог Правилника, не може добити дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини, а од добављача сјемена се захтијева да такве партије сјемена врати у земљу поријекла и плати трошкове враћања пошиљке. (9) Добављач води евиденцију о увезеним количинама сјемена репе, чија је маса партије преко 2 кг с подацима о: а) врсти; б) сорти; ц) категорији; д) земљи производње сјемена; е) надлежном тијелу које је издало Сертификат о сортности; ф) земљи извозници; г) увознику; х) количини сјемена репе. (10) Добављач води евиденцију о увезеним количинама сјемена на Обрасцу број 5., Дијела III, Прилога I овог Правилника. Члан 11. (Прилози) Прилози од I до V су саставни дио овог Правилника. Члан 12. (Ступање на снагу) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Босне и Херцеговине", а почеће се примјењивати шест мјесеци од дана ступања на снагу. Број УЗЗБ-01-1-02-2-829-1/13 Директор 4. октобра 2013. године Раденко Радовић, с. р. Сарајево ПРИЛОГ I ДИО I - ПОСТУПАК ДЕКЛАРИСАЊА/СЕРТИФИКОВАЊА (1) По пријему Захтјева за издавање декларације/сертификата у вези са

(2)

(3)

званичне сјеменом

оплемењивача, предосновног, основног и декларисаног/сертификованог сјемена, састављеног у складу са чланом 6. овог Правилника, Орган за потврђивање у складу са ст. (2) и (3) овог Прилога и по плаћању накнада регулисаних у посебном правном пропису о трошковима, издаје за сваку партију сјемена званичну декларацију/сертификат која садржи податке наведене у Прилогу II овог Правилника Орган за потврђивање ће издати званичну декларацију/сертификат за партије сјемена ако је: а) Захтјев достављен Органу за потврђивање у форми, на начин и у вријеме за регистрацију партије или партија сјемена које се користе за сјетву сјеменског усјева или сјеменских усјева од којих ће се добити партија; б) службеним надзором узорака партије сјемена утврђено да сјемена испуњавају стандарде за све категорије наведене у Прилогу III овог Правилника. Орган за потврђивање ће одбити издавање званичне декларације/сертификата за партију сјемена ако се утврди да: а) узорак партије сјемена узет за потребе званичног испитивања није узет у складу са захтјевима садржаним у Прилогу IV овог Правилника, а са циљем да се утврди да ли партија сјемена испуњава прописане стандарде наведене у Прилогу III овог Правилника; б) службени надзор засијане контролне парцеле са узорком партије сјемена у пољу показује да сјеменски усјев не испуњава прописане стандарде наведене у посебном пропису којим се регулише контрола производње сјеменских усјева; ц) је дошло до кршења одредби овог Правилника које се односе на партију сјемена за коју је достављен Захтјев за издавање званичне декларације/сертификата.

Broj 83 - Strana 168

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 169

 

Broj 83 - Strana 170

SLUŽBENI GLASNIK BiH 1)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

ПРИЛОГ II ПОДАЦИ КОЈИ СЕ НАВОДЕ У ЗВАНИЧНОЈ ДЕКЛАРАЦИЈИ/СЕРТИФИКАТУ (1) Назив и адреса Органа за потврђивање; (2) Назив подносиоца захтјева, адреса и регистрацијски број; (3) Референтни број партије сјемена; (4) Врста/сорта/категорија; (5) Нето тежина партије сјемена и број паковања; (6) Назив активне материје фитофармацеутског средства (ако је сјеме третирано); (7) Датум издавања. ПРИЛОГ III ОСНОВНО, ДЕКЛАРИСАНО/СЕРТИФИКОВАНО СЈЕМЕ, УСЛОВИ КОЈЕ СЈЕМЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА (1) Сјеме мора имати задовољавајући идентитет и сортну чистоћу. (2) Болести и штетни организми који смањују употребљивост сјемена морају бити на најнижем могућем нивоу. (3) Сјемена морају задовољити сљедеће услове: a) Стандардни захтјеви:
Минимална аналитичка чистоћа (% тежински) (1) 1) шећерна репа - моногермно сјеме - калибрисано сјеме - мултигермно сјеме сорти са више од 85% диплоида - остала сјемена 2) сточна репа - мултигермно сјеме сорти са више од 85% диплоида, моногермно сјеме, калибрирано сјеме - остала сјемена 97 73 15 97 97 97 80 75 73 15 15 15 Минимална Максимални клијавост (% садржај влаге по броју (% тежински) сјеменки или (1) зрна)

97

68

15

Максималан проценат по тежини инертних материја за основно сјеме неће прелазити 1.0 %, а за декларисано/сертификовано сјеме 0.5 %. 2) У случају пилираног сјемена обје категорије, узорци се морају узимати из калибрисаног сјемена које је било подвргнуто парцијалном скидању опне, али које још није пилирано. ц) Остали посебни захтјеви Сјеме репе не може бити унесено у подручја која су призната као "зоне нису заражене Rhizomaniom" ако тежински проценат инертне материје прелази 0.5. ПРИЛОГ IV ДИО I - УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ПАРТИЈА СЈЕМЕНА (1) Узорак се добија из партије сјемена узимањем примарних узорака на основу случајног узорка са различитих положаја у партији и њиховим комбиновањем како би се добили сложени узорци. Сложени узорак доставља се на тестирање нетакнут, али ако је сложени узорак превелик исти се може смањити коришћењем прописаног сепаратора узорка сјемена, како би се добио узорак који се доставља. (2) У сваком положају узимања узорка партије сјемена, морају се узети примарни узорци приближно исте величине. (3) Партија сјемена која се узима као узорак мора се подвргнути одговарајућим техникама мијешања и спајања тако да партија буде што је могуће више уједначена. Не смију постојати докази о хетерогености или други трагови хетерогености. Ако се партија сјемена доставља као узорак у више од једног паковања, паковања морају бити исте величине и типа и садржавати приближно исту тежину сјемена (4) Када је партија сјемена у врећама или паковањима сличне величине, од којих свако паковање садржи више од 15 кг сјемена, а не више од 100 кг сјемена, минималaн број паковања које треба узимати као узорке морају бити усклађени са сљедећом табелом:
Број паковања у једној партији 1-4 5-8 9 - 15 Минималaн број примарних узорака који се узима 3 примарна узорка из сваког паковања 2 примарна узорка из сваког паковања 1 примарни узорак из сваког паковања 15 примарних узорака из партије сјемена 20 примарних узорака из партије сјемена 30 примарних узорака из партије сјемена

97

68

15

16- 30 31 - 59 60 и више

Постотак по тежини сјемена других биљака не смије да пређе 0.3;

(1) Искључујући по потреби, гранулисане пестициде, агенсе за пилирање или друге чврсте адитиве. б) Додатни захтјеви за моногермно и калибрисано сјеме:
Минимални проценат проклијалих сјеменки које ће дати једну биљку моногермно сјеме: калибрирано сјеме: Шећерне репе Сточне репе - са више од 85% диплоида - са 15% или више триплоида и/или тетраплоида 58 63 5 5 70 5 90 Максимални проценат проклијалих сјеменски које дају три или више биљака 5

(5)

(6)

(7)

Паковања која се узимају као узорак бирају се систематично или на основу случајног узорка, а примарни узорци узимају се са врха, из средине и са дна паковања, али није обавезно узимати узорке из једног или више од једног положаја на паковању. Положај из кога се сјеме узима зависи од паковања. Приликом узимања узорка из партије сјемена паковања које садржи мање од 15 кг сјемена, тежина од 100 кг сјемена узима се као основна јединица, а мање јединице треба комбиновати тако да сачињавају јединице узорака које не прелазе ову тежину (тј. 10 паковања од по 10 кг, 8 паковања од по 12 кг). У сврху узимања узорака, свака јединица се сматра једним збирним паковањем и примјењују се поступци узимања узорака прописани у ст. (4) и (5) овог Прилога. Приликом узимања узорака паковања које садржи више од 100 кг сјемена и за узимање узорака сјемена у ринфузи, примарни узорци се узимају из различитих хоризонталних и вертикалних положаја изабраних

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH д) е) ф) г) х) и)

Broj 83 - Strana 171

систематично или случајним узорком, а при томе морају бити испуњени сљедећи минимални захтјеви:
Тежина партије до 500 кг 501 - 3000 кг Број примарних узорака који се узимају најмање 5 примарних узорака 1 примарни узорак на сваких 300 кг, али не мање од 5

3001 - 20000 кг 1 примарни узорак на сваких 500 кг, али не мање од 10 20001 кг и више 1 примарни узорак на сваких 700 кг, али не мање од 40

Средства за узимање узорака морају бити таква да могу захватити све дијелове партије узорка и која испуњавају стандарде ISТА спецификације. (9) Сва средства прије употребе морају бити очишћена. Методе коришћења средстава за узимање узорака морају бити оне које прописује ISТА. (10) Примарни узорци сјемена за тестирање влажности морају се узимати на такав начин да се излагање атмосфери сведе на минимум. Сложени узорак, који је тако узет, доставља се нетакнут институцији за тестирање сјемена у непропусном паковању. Узорак није потребно пропуштати кроз сепаратор сјемена. Тестови влажности сјемена обављају се одвојено од сјемена на којима се обављају друга тестирања. ДИО II - МАКСИМАЛНА ТЕЖИНА ПАРТИЈЕ СЈЕМЕНА И МИНИМАЛНА ТЕЖИНА ДОСТАВЉЕНОГ УЗОРКА (1) Максимална тежина партије сјемена мора да буде 20 тона и не смије да прелази за више од 5%. (2) Минимална тежина достављеног узорка сјемена за службени надзор мора бити 500 грама. ПРИЛОГ V ЕТИКЕТЕ Подаци који се односе на врсту и сорту сјемена, прописану у овом Прилогу, морају бити назначени на етикети великим штампаним словима, а врста сјемена мора бити исписана латинским називом. ДИО I - ЗВАНИЧНE ЕТИКЕТE ЗВАНИЧНА ЕТИКЕТА ЗА ПАКОВАЊЕ СЈЕМЕНА ОПЛЕМЕЊИВАЧА (1) Прописани садржај: а) Орган за потврђивање; б) референтни број партије; ц) врста; д) мјесец и година званичног затварања; е) "шећерна репа" или "сточна репа"; ф) сорта; г) "сјеме оплемењивача"; х) нето или бруто тежина сјемена или број декларисаних/сертификованих гроздова или чистог сјемена; и) ако су употријебљени гранулисани пестициди, супстанце за пилирање или други чврсти адитиви, навести природу употријебљених адитива и приближан омјер између тежине чистог сјемена и укупне тежине. (2) Минимална величина етикете: 110 мм x 67 мм. (3) Боја етикете је љубичаста. ЗВАНИЧНА ЕТИКЕТА ЗА ПАКОВАЊЕ ПРЕДОСНОВНОГ СЈЕМЕНА (1) Прописани садржај: а) Орган за потврђивање; б) референтни број партије; ц) врста;

(8)

мјесец и година званичног затварања; "шећерна репа", или "сточна репа"; cорта; "предосновно сјеме"; земља производње; нето или бруто тежина сјемена или број декларисаних/сертификованих гроздова или чистог сјемена; ј) ако су употријебљени гранулисани пестициди, супстанце за пелетирање или други чврсти адитиви, навести природу употријебљених адитива и приближан омјер између тежине чистог сјемена и укупне тежине. (2) Минимална величина етикете: 110 мм x 67 мм. (3) Етикета је бијеле боје са дијагоналном љубичастoм линијом. ЗВАНИЧНА ЕТИКЕТА ЗА ПАКОВАЊЕ ОСНОВНОГ СЈЕМЕНА ИЛИ ДЕКЛАРИСАНОГ/СЕРТИФИКОВАНОГ СЈЕМЕНА (1) Прописани садржај: а) Орган за потврђивање; б) референтни број партије; ц) врста; д) мјесец и година званичног затварања; е) "шећерна репа" или "сточна репа"; ф) сорта; г) категорија; х) земља производње; и) декларисана/сертификована нето или бруто тежина сјемена или број декларисаних/сертификованих гроздова или чистог сјемена; ј) ако су употријебљени гранулисани пестициди, супстанце за пелетирање или други чврсти адитиви, навести природу употријебљених адитива и приближан омјер између тежине чистог сјемена и укупне тежине; к) за моногермнo сјеме ријеч "моногерман"; л) за калибрисано сјеме ријеч "калибрисан"; м) гдје је клијавост поново испитана навести ријечи: "поново испитана" (мјесец и година) и тијело које је поново извршило испитивање. Ти подаци морају бити назначени на званичној етикети. (2) Минимална величина етикете: 110 мм x 67 мм. (3) Етикета за основно сјеме је бијеле боје, а за декларисано/сертификовано сјеме плаве боје. ДИО II - ЕТИКЕТE ЗА МАЛА ПАКОВАЊА ЕТИКЕТА ДОБАВЉАЧА ЗА МАЛА ПАКОВАЊА (1) Прописани садржај: а) "Мало паковање"; б) назив и адреса добављача одговорног за причвршћивање етикете или његов знак; ц) референтни број партије; д) "шећерна репа" или "сточна репа"; е) cорта; ф) Категорија; г) декларисана/сертификована нето или бруто тежина сјемена или број декларисаних/ сертификованих гроздова или чистог сјемена; х) ако су употријебљени гранулисани пестициди, супстанце за пилирање или други чврсти адитиви, навести природу употребљених адитива и приближан омјер између тежине чистог сјемена и укупне тежине; и) за моногермнo сјеме ријеч "моногерман";

Broj 83 - Strana 172 (2)

SLUŽBENI GLASNIK BiH за b)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

ј) за калибрисано сјеме ријеч "калибрисан". Етикета за основно сјеме је бијеле боје, декларисано/сертификовано сјеме је плаве боје.

1097

Na osnovu člana 3. stav (3), člana 10. stav (8), člana 80. stav (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

O STAVLJANJU U PROMET REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i priprema za stavljanje u promet, stavljanje u promet i uvoz reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (u daljem tekstu: reprodukcijski materijal). Član 2. (Izuzeci od primjene) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na: a) reprodukcjski materijal koji je namijenjen izvozu, a koji se proizvodi u skladu sa odredbama člana 25. st. (1) i (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) (u daljem tekstu: Zakon); b) reprodukcijski materijal koji nije namijenjen za ukrasne svrhe, ukoliko je stavljanje u promet takvog proizvoda uređeno drugim propisima. Član 3. (Definicije) Član 3. (Definicije) (1) Izrazi upotrijebljeni u Zakonu upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku, a specifični izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja: c) "Organ za potvrđivanje" je tijelo koje je odgovorno za sva pitanja koja se odnose na proizvodnju, izdavanje deklaracija/certifikata, testiranja i stavljanje u promet reprodukcionog materijala; d) "Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja", je materijal namijenjen za: e) razmnožavanje ukrasnog bilja; f) proizvodnju ukrasnog bilja, ali u slučaju proizvodnje iz već uzgojene biljke, ovaj izraz se upotrebljava ukoliko je proizvedena ukrasna biljka namijenjena za dalje stavljanje u promet; g) "Reprodukcija" je razmnožavanje vegetativnim ili nekim drugim načinom. (2) Za reprodukcijski materijal ukrasnog bilja u postupku deklariranja/certificiranja ne utvrđuju se kategorije. Član 4. (Zahtjevi u pogledu kvaliteta reprodukcijskog materijala) U promet se može staviti reprodukcijski materijal koji mora ispunjavati sljedeće uslove utvrđene ovim Pravilnikom: a) da je bez oštećenja, koja bi mogla ugroziti njegov kvalitet kao reprodukcijskog materijala;

PRAVILNIK

da se vizuelnim pregledom ustanovi da je bez prisustva štetnih organizama i bolesti koji utiču na kvalitet i smanjuju upotrebnu vrijednost reprodukcijskog materijala; c) da je bez prisustva štetnih organizama i bolesti u pogledu roda ili vrste, navedenih u Prilogu I ovog Pravilnika; d) vegetaciona razvijenost reprodukcijskog materijala mora biti zadovoljavajuća s obzirom na njegovu upotrebljivost kao reprodukcijskog materijala, kao i uravnoteženost između razvijenosti korijena, stabljike i listova; e) da ima zadovoljavajući identitet i čistoću roda ili vrste ili grupe bilja kojoj pripada; f) u slučaju sjemena imati zadovoljavajuću klijavost. Član 5. (Posebne odredbe koje se odnose na stavljanje u promet roda Citrus) Pored ispunjavanja odredbi iz člana 4. ovog Pravilnika, reprodukcijski materijal ukrasnog limuna mora: a) da potiče iz izvornog materijala (matične biljke) koji je pregledan i za koji je utvrđeno da nema simptome virusa, virusolikih organizama ili bolesti; b) biti provjeren da nije bilo prisustva virusa, virusolikih organizama ili bolesti od početka zadnjeg ciklusa vegetativnog razvoja; c) u slučaju kalemljenja, biti kalemljen na podloge vrsta koje nisu podložne viroidima. Član 6. (Posebne odredbe koje se odnose na stavljanje u promet lukovica cvijeća) Osim ispunjavanja uslova iz člana 4. ovog Pravilnika, lukovice cvijeća moraju da potiču direktno iz materijala koji je u vrijeme uzgajanja usjeva lukovica provjeren i za koje se ustanovilo da nema prusustva štetnih organizma navedenih u Prilogu I ovog Pravilnika, bolesti, znakova ili simptoma takvih organizama i bolesti. Član 7. (Obaveze dobavljača) (1) Stavljanjem u promet reprodukcijskog materijala mogu se baviti dobavljači koji su upisani u Registar dobavljača (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa Zakonom. (2) Dobavljač koji je registriran u skladu sa stavom (1) ovog člana vodi evidenciju o prodajama i kupovinama reprodukcijskog materijala koje je izvršio, na Obrascu broj 1., Priloga II ovog Pravilnika. Dobavljač je obavezan čuvati takvu dokumentaciju najmanje pet godina. (3) Dobavljač koji se bavi proizvodnjom je obavezan: a) identificirati i pratiti kritične tačke tokom proizvodnog procesa koje mogu uticati na kvalitet sadnog materijala i čuvati dokumentaciju o tome; b) ukoliko je potrebno, uzimati uzorke, slati ih na analizu; c) osigurati da tokom proizvodnje partije sadnog materijala ostanu lako prepoznatljive. (4) Bez obzira na odredbe iz stava (3) ovog člana, dobavljač mora da tretira ili, ako je potrebno, odstrani sadni materijal koji pokazuje vidljive znakove ili simptome prisustva štetnih organizama koji utiču na kvalitet. (5) Ukoliko dobavljač u prostorijama u kojima obavlja djelatnost pronađe štetni organizam, opisan u Pravilniku o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata ("Službeni glasnik BiH", broj 48/13) Lista I Dio A (štetni organizmi čije se unošenje i širenje u Bosni i Hercegovini zabranjuje), mora

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 173

o tome obavijestiti fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora i provesti sve mjere koje inspektor propiše, osim ukoliko se od dobavljača ne zahtijeva da obavijesti inspektora o sumnjivom prisustvu pojedinih štetnih organizama, u skladu sa članom 9. Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03). (6) Dobavljač koji se bavi proizvodnjom je obavezan čuvati najmanje pet godina sljedeće: a) dokumente koji se odnose na reprodukcijski materijal kupljen za skladištenje ili zasađivanje, za materijal u proizvodnji ili materijale isporučene drugima; b) dokument na kojem se navodi naziv hemijskog sredstva i naziv aktivne materije, u slučaju kad je sadni materijal tretiran nekim fitofarmaceutskim sredstvom ili bilo kojim drugim hemijskim sredstvom. Aktivna materija mora biti dozvoljena za upotrebu u Bosni i Hercegovini; c) dokumenta o sastavu i porijeklu reprodukcijskog materijala različitog porijekla koje je proizvođač miješao prilikom pakovanja, skladištenja, transporta ili isporuke; d) dokumenta o svim pojavama štetnih organizama navedenih u Prilogu I ovog Pravilnika u prostorijama dobavljača; e) dokumenta o svim provedenim mjerama pri pojavi štetnih organizama. Član 8. (Zahtjev za izdavanje dokumenata koji prate reprodukcijski materijal) (1) Dobavljač podnosi Organu za potvrđivanje Zahtjev za izdavanje deklaracije/certifikata i etiketa koje prate reprodukcijski materijal, na Obrascu broj 3., Priloga II ovog Pravilnika. (2) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim deklaracijama/ certifikatima, odnosno o količini reprodukcijskog materijala za koje dobavljač podnosi Zahtjev za izdavanje deklaracija/certifikata. Evidencija se vodi na Obrascu broj 1. Priloga II ovog Pravilnika. Član 9. (Dokumenti koji prate reprodukcijski materijal) (1) U promet se može staviti reprodukcijski materijal sa dokumentom koji mora da sadrži sljedeće podatke: a) "EC kvalitet"; b) zemlja proizvodnje; c) tijelo odgovorno za certifikaciju i oznaka zemlje; d) registracioni broj; e) pojedinačni serijski broj i broj partije; f) botanički naziv; g) kada je potrebno, naziv sorte ili u slučaju korijenovog sistema, naziv sorte ili njene oznake; h) kada je potrebno, označavanje grupe bilja; i) količina. (2) Kada je za reprodukcijski materijal izdan biljni pasoš u skladu sa članom 42. Zakona o zaštiti zdravlja bilja, u tom slučaju biljni pasoš može da predstavlja etiketu ili drugi dokument dobavljača u skladu sa stavom (1) ovog člana, ukoliko sadrži sljedeće dodatne podatke: a) "EC kvalitet"; b) tijelo odgovorno za certifikaciju i zemlja proizvodnje; c) označavanje sorte ili u slučaju podloge, naziv sorte ili njene oznake. (3) Podaci iz stava (1) ovog člana ne odnose se na reprodukcijski materijal koji sadrži odgovarajuće podatke

o biljnom proizvodu, a stavlja se u promet krajnjem kupcu koji se bavi proizvodnjom ili prodajom reprodukcijskog materijala ukrasnih biljaka za vlastite potrebe. (4) Reprodukcijski materijal iz uvoza, prije stavljanja u promet mora biti označen u skladu sa stavom (1) ovog člana. Ako dokument iz stava (1) ovog člana, nije na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, prevod tog dokumenta mora se priložiti kao prateći dokument. Član 10. (Promet reprodukcijskog materijala) (1) Reprodukcijski materijal se može staviti u promet u homogenim partijama, pakovan i označen na propisan način. (2) U promet se može staviti reprodukcijski materijal sa nazivom sorte ukoliko: a) je sorta zaštićena u skladu sa Zakonom o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 14/10 i 32/13); b) je općepoznata; c) je takva sorta upisana na listu dobavljača koja obuhvata: 1) naziv sorte, zajedno sa njenim uobičajenim sinonimima, ako ih ima; 2) podatke o održavanju identiteta sorte i čistoće sorte u sistemu razmnožavanja koji se primjenjuje; 3) opis sorte na osnovu karakteristika i njihovih oblika; 4) objašnjenje o tome koliko se sorta razlikuje od ostalih sorti koje su joj najsličnije; d) je službeno registrirana u skladu sa propisima koji uređuju registraciju sorti. (3) Ukoliko dobavljač stavlja u promet reprodukcioni materijal koji se odnosi na grupu bilja kojoj pripada, dobavljač mora naznačiti tu grupu biljaka tako da se izbjegne bilo kakva nedoumica o nazivu sorte. (4) U promet se može staviti reprodukcijski materijal ukoliko se ustanovi da dobavljač: a) osigurava provjeru proizvodnog procesa: 1) kvalitet reprodukcijskog materijala koji se koristi za započinjanje proizvodnog procesa; 2) sađenje, pikiranje i zasađivanja u posude reprodukcijskog materijala; 3) plana i metoda uzgajanja i opće brige o usjevima; 4) operacija multipliciranja i ubiranja reprodukcijskog materijala; 5) higijena, tretiranje, pakovanje, skladištenje; b) osigura stručno osposobljeno lice koje posjeduje odgovarajuće iskustvo u oblasti proizvodnje bilja i zaštite zdravlja bilja; c) obavlja po potrebi vizuelne preglede u odgovarajućim intervalima o čemu vodi evidenciju; d) osigura u skladu sa ovim Pravilnikom ovlaštenom fitosanitarnom ili poljoprivrednom inspektoru pristup prostorijama, ako je potrebno uzimanje uzoraka, kao i pristup dokumentima propisanim odredbama ovog Pravilnika. Član 11. (Nadzor) Fitosanitarni inspektor obavlja redovno, a najmanje jednom godišnje u toku ciklusa proizvodnje, nadzor dobavljača i njegovih prostorija kako bi se uvjerio u kontinuitet, usaglašenosti sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom.

Broj 83 - Strana 174

SLUŽBENI GLASNIK BiH (3)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(1)

(2)

Član 12. (Uvoz reprodukcijskog materijala) Prijava i kontrola uvoza reprodukcionog materijala obavlja se u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o kontroli reprodukcijskog materijala poljoprivrednog bilja koje se uvozi ("Službeni glasnik BiH", broj 34/12). Reprodukcijski materijal može se uvoziti ukoliko se prije uvoza utvrdi da materijal koji se uvozi posjeduje odgovarajući standard za reprodukcijski materijal i da ispunjava uslove iz ovog Pravilnika, posebno u pogledu kvaliteta, identiteta i zdravlja reprodukcijskog materijala. Pošiljka reprodukcijskog materijala za koju se ustanovi da ne ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o zaštiti zdravlja bilja i ovim Pravilnikom ne može se uvesti i staviti u promet u Bosni i Hercegovini. Dobavljač vodi evidenciju o uvozu reprodukcijskog materijala na Obrascu broj 2., Priloga II ovog Pravilnika. Dobavljač zadržava kao dokaz cjelokupnu dokumentaciju o uvozu reprodukcijskog materijala. Obaveznoj kontroli pri uvozu ne podliježu male količine reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, u skladu sa članom 4. st. (1) i (2) Pravilnika o mjerama za sprečavanje unošenja širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11). Član 13. (Ovlaštenja fitosanitarnog i poljoprivrednog inspektora) Ukoliko postoji sumnja da se bilo koja radnja obavlja u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika, fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor može ući u bilo koju registriranu prostoriju dobavljača koja je predmet kontrole dobavljača. Fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor prilikom ulaska u prostorije iz stava (1) ovog člana može povesti sa sobom osobe za vršenje inspekcijskog nadzora.

Fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor može obaviti sve odgovarajuće provjere koje su potrebne kako bi ustanovio usaglašenost sa ovim Pravilnikom, a posebno može: a) uzeti reprodukcijski materijal ili uzorak takvog materijala i poslati na analizu; b) tražiti na uvid sva relevantna dokumenta, listu i druge dokumente; c) privremeno izuzeti relevantnа dokumentа, liste ili drugа dokumentа radi kopiranja. (4) Fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor može izdati Rješenje kojim će zabraniti stavljanje u promet i premještanje reprodukcijskog materijala ako ustanovi da dobavljač ne ispunjava zahtjeve iz ovog Pravilnika. Član 14. (Prelazne odredbe) Oznaka "EC kvalitet" iz člana 9. st (1) i (2) ovog Pravilnika za reprodukcijski materijal proizveden u Bosni i Hercegovini počet će se primjenivati sa datumom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Član 15. (Prilozi) Prilozi I i II su sastavni dio ovog Pravilnika. Član 16. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a počet će se primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Broj UZZB-01-1-02-2-830-1/13 Direktor 4. oktobra 2013. godine Radenko Radović, s. r. Sarajevo

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 175

 

Broj 83 - Strana 176

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 177

 

Broj 83 - Strana 178

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 179

 

Broj 83 - Strana 180

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 181

 

Broj 83 - Strana 182

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 183

 

Broj 83 - Strana 184

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH c)

Broj 83 - Strana 185

Na temelju članka 3. stavak (3), članka 10. stavak (8), članka 80. stavak (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) i članka 61. stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u suradnji sa mjerodavnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi O STAVLJANJU U PROMET REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI Članak 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i priprema za stavljanje u promet, stavljanje u promet i uvoz reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (u daljnjem tekstu: reprodukcijski materijal). Članak 2. (Iznimke od primjene) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na: a) reprodukcijski materijal koji je namijenjen izvozu, a koji se proizvodi sukladno odredbama članka 25. st. (1) i (2) Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) (u daljnjem tekstu: Zakon); b) reprodukcijski materijal koji nije namijenjen ukrasnim svrhama, ukoliko je stavljanje u promet takvog proizvoda uređeno drugim propisima. Članak 3. (Definicije) (1) Izrazi upotrijebljeni u Zakonu upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku, a specifični izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja: a) "Organ za potvrđivanje" jest tijelo koje je odgovorno za sva pitanja koja se odnose na proizvodnju, izdavanje deklaracija/certifikata, testiranja i stavljanje u promet reprodukcionog materijala; b) "Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja", jest materijal namijenjen: 1) razmnožavanju ukrasnog bilja; 2) proizvodnji ukrasnog bilja, ali u slučaju proizvodnje iz već uzgojene biljke, ovaj izraz se upotrebljava ukoliko je proizvedena ukrasna biljka namijenjena daljnjem stavljanju u promet; c) "Reprodukcija" jest razmnožavanje vegetativnim ili nekim drugim načinom. (2) Za reprodukcijski materijal ukrasnog bilja u postupku deklariranja/certificiranja ne utvrđuju se kategorije. Članak 4. (Zahtjevi u pogledu kvaliteta reprodukcijskog materijala) U promet se može staviti reprodukcijsk materijal koji mora ispunjavati sljedeće uvjete utvrđene ovim Pravilnikom: a) da je bez oštećenja, koja bi mogla ugroziti njegov kvalitet kao reprodukcijskog materijala; b) da se vizualnim pregledom ustanovi da je bez prisustva štetnih organizama i bolesti koji utječu na kvalitet i smanjuju uporabnu vrijednost reprodukcijskog materijala;

PRAVILNIK

da je bez prisustva štetnih organizama i bolesti u pogledu roda ili vrste, navedenih u Privitku I ovoga Pravilnika; d) vegetaciona razvijenost reprodukcijskog materijala mora biti zadovoljavajuća s obzirom na njegovu uporabljivost kao reprodukcijskog materijala, kao i uravnoteženost između razvijenosti korijena, stabljike i listova; e) da ima zadovoljavajući identitet i čistoću roda ili vrste ili grupe bilja kojoj pripada; f) u slučaju sjemena imati zadovoljavajuću klijavost. Članak 5. (Posebne odredbe koje se odnose na stavljanje u promet roda Citrus) Pored ispunjavanja odredaba iz članka 4. ovoga Pravilnika, reprodukcijski materijal ukrasnog limuna mora: a) potjecati iz izvornog materijala (matične biljke) koji je pregledan i za koji je ustanovljeno da nema simptome virusa, virusolikih organizama ili bolesti; b) biti provjeren da nije bilo prisustva virusa, virusolikih organizama ili bolesti od početka zadnjeg ciklusa vegetativnog razvoja; c) u slučaju kalemljenja, biti kalemljen na podloge vrsta koje nisu podložne viroidima. Članak 6. (Posebne odredbe koje se odnose na stavljanje u promet lukovica cvijeća) Osim ispunjavanja uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika, lukovice cvijeća moraju potjecati izravno iz materijala koji je u vrijeme uzgajanja usjeva lukovica provjeren i za koje se ustanovilo da nema prusustva štetnih organizma navedenih u Privitku I ovoga Pravilnika, bolesti, znakova ili simptoma takvih organizama i bolesti. Članak 7. (Obveze dobavljača) (1) Stavljanjem u promet reprodukcijskog materijala mogu se baviti dobavljači koji su upisani u Registar dobavljača (u daljnjem tekstu: Registar), sukladno Zakonu. (2) Dobavljač koji je registriran sukladno stavku (1) ovoga članka vodi evidenciju o prodajama i kupovinama reprodukcijskog materijala koje je izvršio, na Obrascu broj 1., Privitka II ovoga Pravilnika. Dobavljač je obvezan čuvati takvu dokumentaciju najmanje pet godina. (3) Dobavljač koji se bavi proizvodnjom je obvezan: a) identificirati i pratiti kritične točke tijekom proizvodnog procesa koje mogu utjecati na b) kvalitet sadnoga materijala i čuvati dokumentaciju o tome; c) ukoliko je potrebno, uzorkovati materijal, slati ga na analizu; d) osigurati da tijekom proizvodnje partije sadnog materijala ostanu lako prepoznatljive. (4) Bez obzira na odredbe iz stavka (3) ovoga članka, dobavljač mora tretirati ili, ako je potrebno, odstraniti sadni materijal koji pokazuje vidljive znakove ili simptome prisustva štetnih organizama koji utječu na kvalitet. (5) Ukoliko dobavljač u prostorijama u kojima obavlja djelatnost pronađe štetni organizam, opisan u Pravilniku o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata ("Službeni glasnik BiH", broj 48/13) Lista I Dio A (štetni organizmi čije se unošenje i širenje u Bosni i Hercegovini zabranjuje), mora o tome izvijestiti fitosanitarnog ili poljoprivrednog inspektora i provesti sve mjere koje inspektor propiše,

Broj 83 - Strana 186

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

osim ukoliko se od dobavljača ne zahtijeva da izvijesti inspektora o sumnjivom prisustvu pojedinih štetnih organizama, sukladno članku 9. Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03). (6) Dobavljač koji se bavi proizvodnjom je obvezan čuvati najmanje pet godina sljedeće: a) dokumente koji se odnose na reprodukcijski materijal kupljen za skladištenje ili zasađivanje, za materijal u proizvodnji ili materijale isporučene drugima; b) dokument na kojem se navodi naziv kemijskog sredstva i naziv aktivne tvari, u slučaju kad je sadni materijal tretiran nekim fitofarmaceutskim sredstvom ili bilo kojim drugim kemijskim sredstvom. Aktivna tvar mora biti dozvoljena za uporabu u Bosni i Hercegovini; c) dokumenta o sastavu i podrijetlu reprodukcijskog materijala različitog podrijetla koje je proizvođač miješao prilikom pakiranja, skladištenja, transporta ili isporuke; d) dokumenta o svim pojavama štetnih organizama navedenih u Privitku I ovoga Pravilnika u prostorijama dobavljača; e) dokumenta o svim provedenim mjerama pri pojavi štetnih organizama. Članak 8. (Zahtjev za izdavanje dokumenata koji prate reprodukcijski materijal) (1) Dobavljač podnosi Organu za potvrđivanje Zahtjev za izdavanje deklaracije/certifikata i etiketa koje prate reprodukcijski materijal, na Obrascu broj 3., Privitka II ovoga Pravilnika. (2) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim deklaracijama/ certifikatima, odnosno o količini reprodukcijskog materijala za koje dobavljač podnosi Zahtjev za izdavanje deklaracija/certifikata. Evidencija se vodi na Obrascu broj 1., Privitka II ovoga Pravilnika. Članak 9. (Dokumenti koji prate reprodukcijski materijal) (1) U promet se može staviti reprodukcijski materijal sa dokumentom koji mora da sadrži sljedeće podatke: a) "EC kvalitet"; b) zemlja proizvodnje; c) tijelo odgovorno za certifikaciju i oznaka zemlje; d) registracioni broj; e) pojedinačni serijski broj i broj partije; f) botanički naziv; g) kada je potrebno, naziv sorte ili u slučaju korijenovog sistema, naziv sorte ili njene oznake; h) kada je potrebno, označavanje skupine bilja; i) količina. (2) Kada je za reprodukcijski materijal izdana biljna putovnica sukladno članku 42. Zakona o zaštiti zdravlja bilja, u tom slučaju biljna putovnica može da predstavlja etiketu ili drugi dokument dobavljača sukladno stavku (1) ovoga članka, ukoliko sadrži sljedeće dodatne podatke: a) "EC kvalitet"; b) tijelo odgovorno za certifikaciju i zemlja proizvodnje; c) označavanje sorte ili u slučaju podloge, naziv sorte ili njene oznake. (3) Podaci iz stavka (1) ovoga članka ne odnose se na reprodukcijski materijal koji sadrži odgovarajuće podatke o biljnom proizvodu, a stavlja se u promet krajnjem kupcu

koji se bavi proizvodnjom ili prodajom reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja za osobne potrebe. (4) Reprodukcijski materijal iz uvoza, prije stavljanja u promet mora biti označen sukladno stavku (1) ovoga članka. Ako dokument iz stavka (1) ovoga članka, nije na jednom od službenih jezika koji su u uprabi u Bosni i Hercegovini, prijevod tog dokumenta mora se priložiti kao prateći dokument. Članak 10. (Promet reprodukcijskog materijala) (1) Reprodukcijski materijal se može staviti u promet u homogenim partijama, pakiran i označen na propisan način. (2) U promet se može staviti reprodukcijski materijal sa nazivom sorte ukoliko: a) je sorta zaštićena sukladno Zakonu o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 14/10 i 32/13); b) je općepoznata; c) je takva sorta upisana na listu dobavljača koja obuhvata: 1) naziv sorte, zajedno sa njenim uobičajenim sinonimima, ako ih ima; 2) podatke o održavanju identiteta sorte i čistoće sorte u sustavu razmnožavanja koji se primjenjuje; 3) opis sorte na temelju karakteristika i njihovih oblika; 4) objašnjenje o tome koliko se sorta razlikuje od ostalih sorti koje su joj najsličnije; d) je službeno registrirana sukladno propisima koji uređuju registraciju sorti. (3) Ukoliko dobavljač stavlja u promet reprodukcijski materijal koji se odnosi na skupinu bilja kojoj pripada, dobavljač mora naznačiti tu skupinu bilja tako da se izbjegne bilo kakva nedoumica o nazivu sorte. (4) U promet se može staviti reprodukcijski materijal ukoliko se ustanovi da dobavljač: a) osigurava provjeru proizvodnog procesa: 1) kvalitet reprodukcijskog materijala koji se koristi za započinjanje proizvodnog procesa; 2) sađenje, pikiranje i zasađivanja u posude reprodukcijskog materijala; 3) plan i metoda uzgajanja i opće brige o usjevima; 4) operacija multipliciranja i ubiranja reprodukcijskog materijala; 5) higijena, tretiranje, pakiranje, skladištenje; b) osigura stručno osposobljeno lice koje posjeduje odgovarajuće iskustvo u oblasti proizvodnje bilja i zaštite zdravlja bilja; c) obavlja po potrebi vizualne preglede u odgovarajućim intervalima o čemu vodi evidenciju; d) osigura sukladno ovom Pravilniku ovlaštenom fitosanitarnom ili poljoprivrednom inspektoru pristup prostorijama, ako je potrebno uzorkovanje, kao i pristup dokumentima propisanim odredbama ovoga Pravilnika. Članak 11. (Nadzor) Fitosanitarni inspektor obavlja redovito, a najmanje jednom godišnje tijekom ciklusa proizvodnje nadzor dobavljača i njegovih prostorija kako bi se uvjerio u kontinuitet, usuglašenosti sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH (3)

Broj 83 - Strana 187

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(1)

(2)

Članak 12. (Uvoz reprodukcijskog materijala) Prijava i kontrola uvoza reprodukcijskog materijala obavlja se sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o kontroli reprodukcijskog materijala poljoprivrednog bilja koje se uvozi ("Službeni glasnik BiH", broj 34/12). Reprodukcijski materijal može se uvoziti ukoliko se prije uvoza utvrdi da materijal koji se uvozi posjeduje odgovarajući standard za reprodukcijski materijal i da ispunjava uvjete iz ovog Pravilnika, osobito u pogledu kvaliteta, identiteta i zdravlja reprodukcijskog materijala. Pošiljka reprodukcijskog materijala za koju se ustanovi da ne ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o zaštiti zdravlja bilja i ovim Pravilnikom ne može se uvesti i staviti u promet u Bosni i Hercegovini. Dobavljač vodi evidenciju o uvozu reprodukcijskog materijala na Obrascu broj 2., Privitka II ovoga Pravilnika. Dobavljač zadržava kao dokaz cjelokupnu dokumentaciju o uvozu reprodukcijskog materijala. Obveznoj kontroli pri uvozu ne podliježu male količine reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, sukladno članku 4. st. (1) i (2) Pravilnika o mjerama za sprečavanje unošenja širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11). Članak 13. (Ovlaštenja fitosanitarnog i poljoprivrednog inspektora) Ukoliko postoji sumnja da se bilo koja radnja obavlja u suprotnosti sa odredbama ovoga Pravilnika, fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor može ući u bilo koju registriranu prostoriju dobavljača koja je predmet kontrole dobavljača. Fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor prilikom ulaska u prostorije iz stavka (1) ovoga članka može povesti sa sobom osobe za vršenje inspekcijskog nadzora.

Fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor može obaviti sve odgovarajuće provjere koje su potrebne kako bi ustanovio usuglašenost sa ovim Pravilnikom, a osobito može: a) uzeti reprodukcijski materijal ili uzorak takvog materijala i poslati na analizu; b) tražiti na uvid sva relevantna dokumenta, listu i druge dokumente; c) privremeno izuzeti relevantnа dokumentа, liste ili drugа dokumentа radi kopiranja. (4) Fitosanitarni ili poljoprivredni inspektor može izdati Rješenje kojim će zabraniti stavljanje u promet i premještanje reprodukcijskog materijala ako ustanovi da dobavljač ne ispunjava zahtjeve iz ovog Pravilnika. Članak 14. (Prijelazne odredbe) Oznaka "EC kvalitet" iz članka 9. st (1) i (2) ovoga Pravilnika za reprodukcijski materijal proizveden u Bosni i Hercegovini počet će se primjenivat sa datumom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Članak 15. (Privici) Privici I i II su sastavni dio ovoga Pravilnika. Članak 16. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a počet će se primjenjivat šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Broj UZZB-01-1-02-2-830-1/13 Direktor 4. listopada 2013. godine Radenko Radović, v. r. Sarajevo

Broj 83 - Strana 188

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 189

 

Broj 83 - Strana 190

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 191

 

Broj 83 - Strana 192

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 193

 

Broj 83 - Strana 194

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 195

 

Broj 83 - Strana 196

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 197

 

Broj 83 - Strana 198

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

На основу члана 3. став (3), члана 10. став (8), члана 80. став (2) Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 3/05) и члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, доноси О СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА УКРАСНИХ БИЉАКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Члан 1. (Предмет) Овим Правилником прописују се услови и припрема за стављање у промет, стављање у промет и увоз репродукционог материјала украсних биљака (у даљем тексту: репродукциони материјал). Члан 2. (Изузеци од примјене) Овај Правилник се не примјењује на: а) репродукциони материјал који је намијењен за извоз, а који се производи у складу са одредбама члана 25. ст. (1) и (2) Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 3/05) (у даљем тексту: Закон); б) репродукциони материјал који није намијењен за украсне сврхе уколико је стављање у промет таквог производа уређено другим прописима. Члан 3. (Дефиниције) (1) Изрази употријебљени у Закону употребљавају се и у овом Правилнику, а специфични изрази употријебљени у овом Правилнику имају сљедећа значења: а) "Орган за потврђивање" је тијело које је одговорно за сва питања која се односе на производњу, издавање декларација/сертификата, тестирања и стављање у промет репродукционог материјала; б) "Репродукциони материјал украсних биљака", је материјал који је намијењен за: 1) размножавање украсних биљака; 2) производњу украсних биљака, али у случају производње из већ узгојене биљке, овај израз се употребљава уколико је произведена украсна биљка намијењена за даље стављање у промет; ц) "Репродукција" је размножавање вегетативним или неким другим начином. (2) За репродукциони материјал украсних биљака у поступку декларисања/ сертификовања не утврђују се категорије. Члан 4. (Захтјеви у погледу квалитета репродукционог материјала) У промет се може ставити репродукциони материјал који мора испуњавати сљедеће услове утврђене овим Правилником: а) да jе без оштећења, која би могла угрозити његов квалитет као репродукционог материјала; б) да се визуелним прегледом утврди да нису присутни штетни организами и болести који

ПРАВИЛНИК

утичу на квалитет и смањују употребну вриједност репродукционог материјала; ц) да је без присуства штетних организама и болести у погледу рода или врсте, наведених у Прилогу I овог Правилника; репродукционог д) вегетациона развијеност материјала мора бити задовољавајућа с обзиром на његову употребљивост као репродукционог материјала, као и уравнотеженост између развијености коријена, стабљике и листова; е) да има задовољавајући идентитет и чистоћу рода или врсте или групе биљака којој припада; ф) у случају сјемена мора да има задовољавајућу клијавост. Члан 5. (Посебне одредбе које се односе на стављање у промет рода Citrus) Поред испуњавања одредби из члана 4. овог Правилника, репродукциони материјал украсног лимуна мора: а) да потиче из изворног материјала (матичне биљке) који је прегледан и за који је утврђено да нема симптоме вируса, вирусоликих организама или болести; б) бити провјерен да није било присуства вируса, вирусоликих организама или болести од почетка задњег циклуса вегетативног развоја; ц) у случају калемљења, бити калемљен на подлоге врста које нису подложне вироидима. Члан 6. (Посебне одредбе које се односе на стављање у промет луковицa цвијећа) Осим испуњавања услова из члана 4. овог Правилника, луковице цвијећа морају да потичу директно из материјала који је у вријеме узгајања усјева луковица провјерен и за које се утврдило да нема прусуства штетних организма наведених у Прилогу I овог Правилника, болести, знакова или симптома таквих организама и болести. Члан 7. (Обавезе добављача) (1) Стављањем у промет репродукционог материјала могу се бавити добављачи који су уписани у Регистар добављача (у даљем тексту: Регистар), у складу са Законом. (2) Добављач који је регистрован у складу са ставом (1) овог члана води евиденцију о продајама и куповинама репродукционог материјала које је извршио, на Обрасцу број 1., Прилога II овог Правилника. Добављач је обавезан да чува такву документацију најмање пет година. (3) Добављач који се бави производњом је обавезан: а) идентификовати и пратити критичне тачке у току производног процеса које могу утицати на квалитет садног материјала и чувати документацију о томе; б) уколико је потребно, узимати узорке, слати их на анализу; ц) обезбиједити да у току производње партије садног материјала остану лако препознатљиве. (4) Без обзира на одредбе из става (3) овог члана, добављач мора да третира или, ако је потребно, одстрани садни материјал који показује видљиве знакове или симптоме присуства штетних организама који утичу на квалитет.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. (5)

SLUŽBENI GLASNIK BiH (2)

Broj 83 - Strana 199

Уколико добављач у просторијама у којима обавља дјелатност пронађе штетни организам, описан у Правилнику о листама штетних организама, листама биљака, биљних производа и регулисаних објеката ("Службени гласник БиХ", број 48/13) Листа I Дио А (штетни организми чије се уношење и ширење у Босни и Херцеговини забрањује), мора о томе да обавијести фитосанитарног или пољопривредног инспектора и да проведе све мјере које инспектор пропише, осим уколико се од добављача не захтијева да обавијести инспектора о сумњивом присуству појединих штетних организама, у складу са чланом 9. Закона о заштити здравља биљака ("Службени гласник БиХ", број 23/03). (6) Добављач који се бави производњом је обавезан чувати најмање пет година сљедеће: а) документе који се односе на репродукциони материјал купљен за складиштење или засађивање, за материјал у производњи или материјале испоручене другима; б) документ на којем се наводи назив хемијског средства и назив активне материје, у случају кад је садни материјал третиран неким фитофармацеутским средством или било којим другим хемијским средством. Активна материја мора бити дозвољена за употребу у Босни и Херцеговини; ц) документа о саставу и поријеклу репродукционог материјала различитог поријекла које је произвођач мијешао приликом паковања, складиштења, транспорта или испоруке; д) документа о свим појавама штетних организама наведених у Прилогу I овог Правилника у просторијама добављача; е) документа о свим проведеним мјерама при појави штетних организама. Члан 8. (Захтјев за издавање докумената који прате репродукциони материјал) (1) Добављач подноси Органу за потврђивање Захтјев за издавање декларације/сертификата и етикета које прате репродукциони материјал, на Обрасцу број 3., Прилога II овог Правилника. (2) Добављач води евиденцију о издатим декларацијама/сертификатима, односно о количини репродукционог материјала за које добављач подноси Захтјев за издавање декларација/сертификата. Евиденција се води на Oбрасцу број 1., Прилога II овог Правилника. Члан 9. (Документи који прате репродукциони материјал) (1) У промет се може ставити репродукциони материјал са документом који мора да садржи сљедеће податке: а) "ЕЦ квалитет"; б) земља производње; ц) тијело одговорно за сертификацију и ознака земље; д) регистрациони број; е) појединачни серијски број и број партије; ф) ботанички назив; г) када је потребно, назив сорте или у случају коријеновог система, назив сорте или њене ознаке; х) када је потребно, означавање групе биљака; и) количина.

(3)

(4)

(1) (2)

(3)

(4)

Када је за репродукциони материјал издат биљни пасош у складу са чланом 42. Закона о заштити здравља биља, у том случају биљни пасош може да представља етикету или други документ добављача у складу са ставом (1) овог члана, уколико садржи сљедеће додатне податке: а) "ЕЦ квалитет"; б) тијело одговорно за cертификацију и земља производње; ц) означавање сорте или у случају подлоге, назив сорте или њене ознаке. Подаци из става (1) овог члана не односе се на репродукциони материјал који садржи одговарајуће податке о биљном производу, а ставља се у промет крајњем купцу који се бави производњом или продајом репродукционог материјала украсних биљака за властите потребе. Репродукциони материјал из увоза, прије стављања у промет, мора бити означен у складу са ставом (1) овог члана. Ако документ из става (1) овог члана, није на једном од службених језика који су у употреби у Босни и Херцеговини, превод тог документа мора се приложити као пратећи документ. Члан 10. (Промет репродукционог материјала) Репродукциони материјал се може ставити у промет у хомогеним партијама, пакован и означен на прописан начин. У промет се може ставити репродукциони материјал са називом сорте уколико: а) је сорта заштићена у складу са Законом о заштити нових сорти биљака у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 14/10 и 32/13); б) је општепозната; ц) је таква сорта уписана на листу добављача која обухвата: 1) назив сорте, заједно са њеним уобичајеним синонимима, ако их има; 2) податке о одржавању идентитета сорте и чистоће сорте у систему размножавања који се примјењује; 3) опис сорте на основу карактеристика и њихових облика; 4) објашњење о томе колико се сорта разликује од осталих сорти које су јој најсличније; д) је службено регистрована у складу са прописима који уређују регистрацију сорти. Уколико добављач ставља у промет репродукциони материјал који се односи на групу биљака којој припада, добављач мора назначити ту групу биљака тако да се избјегне било каква недоумица о називу сорте. У промет се може ставити репродукциони материјал уколико се утврди да добављач: а) обезбјеђује провјеру производног процеса: 1) квалитет репродукционог материјала који се користи за започињање производног процеса; 2) сађење, пикирање и засађивања у посуде репродукционог материјала; 3) план и метода узгајања и општа брига о усјевима; 4) операција мултиплицирања и убирања репродукционог материјала;

Broj 83 - Strana 200 5)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

хигијена, третирање, паковање, складиштење; б) обезбиједи стручно оспособљено лице које посједује одговарајуће искуство у области производње биљака и заштите здравља биљака; ц) обавља по потреби визуелне прегледе у одговарајућим интервалима о чему води евиденцију; д) обезбиједи у складу са овим Правилником овлашћеном фитосанитарном или пољопривредном инспектору приступ просторијама, ако је потребно узимање узорака, као и приступ документима прописаним одредбама овог Правилника. Члан 11. (Надзор) Фитосанитарни инспектор обавља редовно, а најмање једном годишње у току циклуса производње, надзор добављача и његових просторија како би се увјерио у континуитет, усаглашености са захтјевима прописаним овим Правилником. Члан 12. (Увоз репродукционог материјала) (1) Пријава и контрола увоза репродукционог материјала обавља се у складу са одредбама Закона и Правилника о контроли репродукционог материјала пољопривредних биљака који се увози ("Службени гласник БиХ", број 34/12). (2) Репродукциони материјал може се увозити уколико се прије увоза утврди да материјал који се увози посједује одговарајући стандард за репродукциони материјал и да испуњуава услове из овог Правилника, посебно у погледу квалитета, идентитета и здравља репродукционог материјала. (3) Пошиљка репродукционог материјала за коју се утврди да не испуњава захтјеве прописане Законом о заштити здравља биља и овим Правилником не може се увести и ставити у промет у Босни и Херцеговини. (4) Добављач води евиденцију о увозу репродукционог материјала на Обрасцу број 2., Прилога II овог Правилника. (5) Добављач задржава као доказ цјелокупну документацију о увозу репродукционог материјала. (6) Обавезној контроли при увозу не подлијежу мале количине репродукционог материјала украсног биља, у складу са чланом 4. ст. (1) и (2) Правилника о мјерама за спречавање уношења ширења и сузбијања на биљкама, биљним штетних организама

производима и регулисаним објектима ("Службени гласник БиХ", број 59/11). Члан 13. (Овлашћења фитосанитарног и пољопривредног инспектора) (1) Уколико постоји сумња да се било која радња обавља у супротности са одредбама овог Правилника, фитосанитарни или пољопривредни инспектор може ући у било коју регистровану просторију добављача која је предмет контроле добављача. (2) Фитосанитарни или пољопривредни инспектор приликом уласка у просторије из става (1) овог члана може повести са собом особе за вршење инспекцијског надзора. (3) Фитосанитарни или пољопривредни инспектор може обавити све одговарајуће провјере које су потребне како би утврдио усаглашеност са овим Правилником, а посебно може: а) узети репродукциони материјал или узорак таквог материјала и послати на анализу; б) тражити на увид сва релевантна документа, листу и друге документе; ц) привремено изузети релевантна документа, листе или друга документа ради копирања. (4) Фитосанитарни или пољопривредни инспектор може издати Рјешење којим ће забранити стављање у промет и премјештање репродукционог материјала ако утврди да добављач не испуњава захтјеве из овог Правилника. Члан 14. (Прелазне одредбе) Ознака "ЕЦ квалитет" из члана 9. ст (1) и (2) овог Правилника за репродукциони материјал произведен у Босни и Херцеговини почеће се примјењивати са датумом приступања Босне и Херцеговине Европској унији. Члан 15. (Прилози) Прилози I и II су саставни дио овог Правилника. Члан 16. (Ступање на снагу) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а почеће се примјењивати шест мјесеци од дана ступања на снагу. Број УЗЗБ-01-1-02-2-830-1/13 4. октобра 2013. године Директор Сарајево Раденко Радовић, с. р.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 201

 

Broj 83 - Strana 202

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 203

 

Broj 83 - Strana 204

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 205

 

Broj 83 - Strana 206

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 207

 

Broj 83 - Strana 208

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 209

 

Broj 83 - Strana 210

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

 

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 211

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 18. stav (6) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O TEHNIČKIM USLOVIMA I PROCEDURAMA ZA UPOTREBU MOBILNE STANICE NA UDALJENIM LOKACIJAMA Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuju se tehnički uslovi i procedure za upotrebu mobilne stanice za akviziciju biometrijskih podataka na udaljenim lokacijama. Član 2. (Nadležnost) Za provođenje ovog Uputstva u skladu sa članom 15. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine nadležni su: 1. Nadležni organi u entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, 2. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Član 3. (Definicija mobilne stanice) Mobilna stanica je skup uređaja kojima se vrši akvizicija biometrijskih podataka na terenu, a sadrži: prenosivi računar, kameru, uređaj za akviziciju otiska prsta, uređaj za akviziciju potpisa, kofer za opremu, osvjetljenje pri mobilnoj akviziciji i pozadinuza akviziciju. Član 4. (Podnošenje zahtjeva na olakšan način) Podnošenje zahtjeva na olakšan način putem mobilne radne stanice omogućuje se: 1. Osobi kojoj je zbog starosti, bolesti ili drugog hendikepa ograničeno ili onemogućeno kretanje, 2. Državljanima Bosne i Hercegovine u inostranstvu, u slučajevima većeg broja podnosilaca zahtjeva za izdavanje putnih isprava na lokacijama udaljenim od diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine kada ukupni troškovi putovanja i druge okolnosti ukazuju na racionalnost i opravdanost omogućavanja podnošenja zahtjeva. Član 5. (Tehnički uslovi) Za upotrebu mobilne radne stanice moraju biti ispunjeni tehnički uslovi propisani Standardima za opremu i softver – važeća verzija, a koje donosi Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Član 6. (Podnošenje zahtjeva) Kod podnošenja zahtjeva za upotrebu mobilne stanice na udaljenim lokacijama, potrebno je da određena osoba kod nadležnog organa za izdavanje putnih isprava najavi akviziciju tako što će dati podatke o podnosiocu zahtjeva na aplikaciju.

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 1098

UPUTSTVO

Član 7. (Postupanje nadležnog organa) Po najavi akvizicije, ovlaštena osoba nadležnog organa putem mobilne radne stanice na terenu vrši akviziciju, odnosno uzimanje biometrijskih podataka, pri čemu podnosilac zahtjeva potpisuje zahtjev za izdavanje putne isprave. Član 8. (Vođenje evidencije upotrebe mobilne radne stanice) Nadležni organi dužni su voditi evidenciju o upotrebi mobilne radne stanice, a ista će sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime ovlaštene osobe, datum preuzimanja, mjesto upotrebe i datum vraćanja mobilne radne stanice. Član 9. (Objavljivanje Standarda) (1) Za sve što nije regulisano ovim Uputstvom primjenjuju se odredbe važećih Standarda za opremu i softver, Standarda zaštite na lokacijama i preporuke za rad službenika nadležnih organa i Standarda o organizovanju privremenih lokacija za podnošenje zahtjeva za izdavanje biometrijskih putnih isprava Bosne i Hercegovine u inostranstvu. (2) Naprijed navedeni Standardi, u skladu sa Zakonom o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine objavljuju se na web stranici Agencije -www.iddeea.gov.ba. Član 10. (Prelazne i završne odredbe) (1) Ministarstvo vanjskih poslova se obavezuje da donese poseban interni akt o načinu provođenja upotrebe mobilne radne stanice u slučajevima većeg broja zahtjeva za izdavanje putnih isprava na lokacijama udaljenim od diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine. (2) Odredbe ovog Uputstva primjenjuju se i u postupku zaprimanja zahtjeva za izdavanje lične karte prilikom akvizicije biometrijskih podataka. Član 11. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Direktor Broj 15-03-02-2-895/13 Mr. Siniša Macan, s. r. 03. oktobra 2013. godine Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 18. stavak (6) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O TEHNIČKIM UVJETIMA I PROCEDURAMA ZA UPORABU MOBILNE STANICE NA UDALJENIM LOKACIJAMA Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom propisuju se tehnički uvjeti i procedure za uporabu mobilne stanice za akviziciju biometrijskih podataka na udaljenim lokacijama.

NAPUTAK

Broj 83 - Strana 212

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Članak 2. (Nadležnost) Za provođenje ovog Naputka sukladno članku 15. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine nadležni su: 1. Nadležna tijela u entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, 2. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Članak 3. (Definicija mobilne stanice) Mobilna stanica je skup uređaja kojima se vrši akvizicija biometrijskih podataka na terenu, a sadrži: prenosivo računalo, kameru, uređaj za akviziciju otiska prsta, uređaj za akviziciju potpisa, kofer za opremu, osvjetljenje pri mobilnoj akviziciji i pozadinu za akviziciju. Članak 4. (Podnošenje zahtjeva na olakšan način) Podnošenje zahtjeva na olakšan način putem mobilne radne stanice omogućuje se: 1. Osobi kojoj je zbog starosti, bolesti ili drugog hendikepa ograničeno ili onemogućeno kretanje, 2. Državljanima Bosne i Hercegovine u inozemstvu, u slučajevima većeg broja podnositelja zahtjeva za izdavanje putnih isprava na lokacijama udaljenim od diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine, kada ukupni troškovi putovanja i druge okolnosti ukazuju na racionalnost i opravdanost omogućavanja podnošenja zahtjeva. Članak 5. (Tehnički uvjeti) Za uporabu mobilne radne stanice moraju biti ispunjeni tehnički uvjeti propisani Standardima za opremu i softver – važeća verzija, a koje donosi Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Članak 6. (Podnošenje zahtjeva) Kod podnošenja zahtjeva za uporabu mobilne stanice na udaljenim lokacijama, potrebno je da određena osoba kod nadležnoga tijela za izdavanje putnih isprava najavi akviziciju tako što će dati podatke o podnositelju zahtjeva na aplikaciju. Članak 7. (Postupanje nadležnoga tijela) Po najavi akvizicije, ovlaštena osoba nadležnoga tijela putem mobilne radne stanice na terenu vrši akviziciju, odnosno uzimanje biometrijskih podataka, pri čemu podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev za izdavanje putne isprave. Članak 8. (Vođenje evidencije uporabe mobilne radne stanice) Nadležna tijela dužna su voditi evidenciju o uporabi mobilne radne stanice, a ista će sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime ovlaštene osobe, datum preuzimanja, mjesto uporabe i datum vraćanja mobilne radne stanice. Članak 9. (Objava Standarda) (1) Za sve što nije regulirano ovim Naputkom primjenjuju se odredbe važećih Standarda za opremu i softver, Standarda zaštite na lokacijama i preporuke za rad djelatnika nadležnih tijela i Standarda o organiziranju privremenih lokacija za podnošenje zahtjeva za izdavanje biometrijskih putnih isprava Bosne i Hercegovine u inozemstvu. (2) Naprijed navedeni Standardi, sukladno Zakonu o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine objavljuju se na web stranici Agencije - www.iddeea.gov.ba.

Članak 10. (Prijelazne i završne odredbe) (1) Ministarstvo vanjskih poslova se obvezuje da donese poseban interni akt o načinu provođenja uporabe mobilne radne stanice u slučajevima većeg broja zahtjeva za izdavanje putnih isprava na lokacijama udaljenim od diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine. (2) Odredbe ovog Naputka primjenjuju se i u postupku zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice prilikom akvizicije biometrijskih podataka. Članak 11. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Direktor Broj 15-03-02-2-895/13 Mr. Siniša Macan, v. r. 03. listopada 2013. godine На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 18. став (6) Закона о путним исправама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13), директор Агенције за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И ПРОЦЕДУРАМА ЗА УПОТРЕБУ МОБИЛНЕ СТАНИЦЕ НА УДАЉЕНИМ ЛОКАЦИЈАМА Члан 1. (Предмет) Овим Упутством прописују се технички услови и процедуре за употребу мобилне станице за аквизицију биометријских података на удаљеним локацијама. Члан 2. (Надлежност) За провођење овог Упутства у складу са чланом 15. Закона о путним исправама Босне и Херцеговине надлежни су: 1. Надлежни органи у ентитетима и Брчко дистрикту Босне и Херцеговине 2. Министарство вањских послова Босне и Херцеговине. Члан 3. (Дефиниција мобилне станице) Мобилна станица је скуп уређаја којим се врши аквизиција биометријских података на терену, а садржи: преносиви рачунар, камеру, уређај за аквизицију отиска прста, уређај за аквизицију потписа, кофер за опрему, освјетљење при мобилној аквизицији и позадину за аквизицију. Члан 4. (Подношење захтјева на олакшан начин) Подношење захтјева на олакшани начин, путем мобилне радне станице омогућује се: 1. Лицу којем је због старости, болести или другог хендикепа ограничено или онемогућено кретање;

УПУТСТВО

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. 2.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 213

Држављанима Босне и Херцеговине у иностранству у случајевима већег броја подносилаца захтјева за издавање путних исправа на локацијама удаљеним од дипломатског или конзуларног представништва Босне и Херцеговине, када укупни трошкови путовања и друге околности указују на рационалност и оправданост омогућавања подношења захтјева. Члан 5. (Технички услови) За употребу мобилне радне станице морају бити испуњени технички услови прописани Стандардима за опрему и софтвер – важећа верзија, а које доноси Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине. Члан 6. (Подношење захтјева) Код подношења захтјева за употребу мобилне станице на удаљеним локацијама потребно је да одређено лице код надлежног органа за издавање путних исправа најави аквизицију тако што ће дати податке о подносиоцу захтјева на апликацију. Члан 7. (Поступање надлежног органа) По најави аквизиције, овлаштена лица надлежног органа путем мобилне радне станице на терену врше аквизицију, односно узимање биометријских података, при чему подносилац захтјева потписује захтјев за издавање путне исправе. Члан 8. (Вођење евиденције употребе мобилне радне станице) Надлежни органи дужни су водити евиденцију о употреби мобилне радне станице, а иста ће садржавати слиједеће податке: име и презиме овлаштеног лица, датум преузимања, мјесто употребе, датум враћања мобилне радне станице. Члан 9. (Објављивање Стандарда) (1) За све што није регулисано овим Упутством примјењују се одредбе важећих Стандарда за опрему и софтвер, Стандарда заштите на локацијама и препоруке за рад службеника надлежних органа и Стандарда о организовању привремених локација за подношење захтјева за издавање биометријских путних исправа Босне и Херцеговине у иностранству. (2) Напријед наведени Стандарди, у складу са Законом о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине објављују се на веб страници Агенцијe www.iddeea.gov.ba. Члан 10. (Прелазне и завршне одредбе) (1) Министарство иностраних послова се обавезује да донесе посебан интерни акт о начину провођења употребе мобилне радне станице у случајевима већег броја захтјева за издавање путних исправа на локацијама удаљеним од дипломатског или конзуларног представништва Босне и Херцеговине. (2) Одредбе овог Упутства примјењују се и у поступку запримања захтјева за издавање личне карте приликом аквизиције биометријских података.

Члан 11. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Директор Број 15-03-02-2-895/13 Мр Синиша Мацан, с. р. 03. октобра 2013. године

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 19c. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU UZIMANJA BIOMETRIJSKIH PODATAKA U POSTUPKU IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se način uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava i to uzimanje fotografije, uzimanje otisaka prstiju i potpisa, te uzimanje biometrijskih podataka za maloljetna lica do navršene dvanaeste (12) godine života. Član 2. (Biometrijski podaci) (1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave, uzimaju se sljedeći biometrijski podaci podnosioca zahtjeva: 1) fotografija, 2) otisci prstiju, 3) potpis. (2) Ukoliko je podnosilac zahtjeva za putnu ispravu u proteklih 36 mjeseci od dana podnošenja istog podnio zahtjev za putnu ispravu ili ličnu kartu Bosne i Hercegovine ne treba ponovo akvizirati biometrijske podatke, već se koriste postojeći. (3) Ukoliko referent na lokaciji utvrdi značajniju ili trajniju promjenu na podnosiocu zahtjeva za putnu ispravu, može ga uputiti na ponovno akviziranje biometrijskih podataka. Član 3. (Uzimanje biometrijskih podataka) (1) Pod uzimanjem biometrijskih podataka podrazumijeva se uzimanje podataka pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava i prevođenje tih podataka u elektronski oblik (u daljnjem tekstu: uzimanje). (2) Starom, bolesnom i licu sa hendikepom može se omogućiti podnošenje zahtjeva i uzimanje biometrijskih podataka na olakšan način, putem mobilne radne stanice. (3) Državljanima Bosne i Hercegovine u inostranstvu, u slučajevima većeg broja podnosilaca zahtjeva za izdavanje putnih isprava na lokacijama udaljenim od diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine, kada ukupni troškovi putovanja i druge okolnosti ukazuju na racionalnost i opravdanost, omogućava se podnošenje zahtjeva na olakšan način.

1099

UPUTSTVO

Broj 83 - Strana 214

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(1) (2)

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(1)

(2)

Član 4. (Uzimanje fotografije) Uzimanje fotografije se vrši digitalnom kamerom. Fotografija mora ispunjavati sljedeće uslove: a) izoštrena i jasna, d) prikazuje lice koje direktno gleda u kameru, a ne da gleda preko ramena (portret stil) ili u stranu, i jasno prikazuje obje ivice lica, e) prikazuje prirodne tonove kože, f) ima odgovarajuću jačinu svjetlosti i kontrast, g) biti neutralna na boje, h) prikazuje otvorene i jasno vidljive oči bez kose preko njih, j) biti snimljena sa ravnom i svijetlo obojenom pozadinom, k) biti snimljena pri univerzalnom osvjetljenju bez sjenki ili odbljeska blica na licu i bez crvenih očiju, l) snimak mora prikazati oči jasno, bez odsjaja blica na naočalama i bez obojenih sočiva (ako je moguće izbjegavati teške okvire - naočale sa lakšim okvirom), m) provjeriti da okviri naočala ne pokrivaju niti jedan dio očiju, n) pokrivala za glavu nisu dozvoljena, osim iz religioznih razloga, ali karakteristike lica od početka brade do vrha čela, kao i obje ivice lica moraju biti jasno prikazane. Član 5. (Uzimanje otisaka prstiju) Uzimanje otiska prstiju vrši se skenerom za otiske i podrazumijeva uzimanje otiska lijevog i desnog kažiprsta, na dodir. Ako lice nema kažiprst ili je vrh kažiprsta povrijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Za svaku ruku, ukoliko je kažiprst povrijeđen ili nedostaje, ili ima ISO/IEC 1979-4 rezultat od 0 do 25, uzima se otisak srednjeg prsta, prstenjaka ili palca iste ruke te će se uzeti u obzir i bit će snimljen najviši ISO rezultat koji je moguć. Ako svi prsti jedne ruke daju otisak lošeg kvaliteta shodno naprijed navedenom standardu, uzet će se otisak prsta sa najboljim rezultatom. Otisci prstiju se ne uzimaju ako to zbog medicinskih razloga, koji nisu privremeni, nije moguće. U slučajevima iz stava 2. i 3, na zahtjevu za izdavanje putne isprave, na poleđini zahtjeva, službeno lice upisuje podatak sa kojih prstiju su uzeti otisci, odnosno da uzimanje otiska nije moguće, što svojim potpisom potvrđuje. Član 6. (Uzimanje potpisa) Uzimanje potpisa se vrši pomoću table za digitalizaciju potpisa. Potpis mora biti originalan, svojeručan, treba minimalno sadržavati puno ime ili puno prezime podnosioca zahtjeva i biti ispisan pisanim slovima. Pod pojmom originalan potpis podrazumijevamo potpis koji podnosilac zahtjeva koristi ili ima namjeru koristiti u pravnom prometu. Ako je lice nepismeno ili uzimanje potpisa nije moguće iz drugih objektivnih razloga, na obrascu putne isprave na mjestu predviđenom za potpis upisuje se oznaka XX, a službeno lice na poleđini zahtjeva navodi razloge nemogućnosti uzimanja potpisa i to potvrđuje svojim potpisom.

Član 7. (Izuzetak od pravila) (1) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života. (2) Odredba iz stava (1) primjenjuje se po sticanju tehničkih uslova, odnosno po uvođenju novog obrasca knjižice putne isprave. Član 8. (Stavljanje van snage) Stupanjem na snagu ovog Uputstva stavlja se van snage Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 45/09). Član 9. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Direktor Broj 15-03-02-2-895/13 Mr. Siniša Macan, s. r. 03. oktobra 2013. godine Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 19c. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU UZIMANJA BIOMETRIJSKIH PODATAKA U POSTUPKU IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom propisuje se način uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava i to uzimanje fotografije, uzimanje otisaka prstiju i potpisa, te uzimanje biometrijskih podataka za malodobne osobe do navršene dvanaeste (12) godine života. Članak 2. (Biometrijski podaci) (1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave, uzimaju se sljedeći biometrijski podaci podnositelja zahtjeva: 1) fotografija, 2) otisci prstiju, 3) potpis. (2) Ukoliko je podnosilac zahtjeva za putnu ispravu u proteklih 36 mjeseci od dana podnošenja istog podnio zahtjev za putnu ispravu ili osobnu iskaznicu Bosne i Hercegovine ne treba ponovo akvizirati biometrijske podatke, već se koriste postojeći. (3) Ukoliko referent na lokaciji utvrdi značajniju ili trajniju promjenu na podnosiocu zahtjeva za putnu ispravu, može ga uputiti na ponovno akviziranje biometrijskih podataka. Članak 3. (Uzimanje biometrijskih podataka) (1) Pod uzimanjem biometrijskih podataka podrazumijeva se uzimanje podataka pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava i prevođenje tih podataka u elektronički oblik (u daljnjem tekstu: uzimanje).

NAPUTAK

Ponedjeljak, 28. 10. 2013. (2) (3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 215

(1) (2)

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(1)

Staroj, bolesnoj i osobi sa hendikepom može se omogućiti podnošenje zahtjeva i uzimanje biometrijskih podataka na olakšan način, putem mobilne radne stanice. Državljanima Bosne i Hercegovine u inozemstvu, u slučajevima većeg broja podnositelja zahtjeva za izdavanje putnih isprava na lokacijama udaljenim od diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine, kada ukupni troškovi putovanja i druge okolnosti ukazuju na racionalnost i opravdanost, omogućava se podnošenje zahtjeva na olakšan način. Članak 4. (Uzimanje fotografije) Uzimanje fotografije se vrši digitalnom kamerom. Fotografija mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) izoštrena i jasna, d) prikazuje lice koje izravno gleda u kameru, a ne da gleda preko ramena (portret stil) ili u stranu, i jasno prikazuje obje ivice lica, e) prikazuje prirodne tonove kože, f) ima odgovarajuću jačinu svjetlosti i kontrast, g) biti neutralna na boje, h) prikazuje otvorene i jasno vidljive oči bez kose preko njih, j) biti snimljena sa ravnom i svijetlo obojenom pozadinom, k) biti snimljena pri univerzalnom osvjetljenju bez sjenki ili odbljeska blica na licu i bez crvenih očiju, l) snimak mora prikazati oči jasno, bez odsjaja blica na naočalama i bez obojenih sočiva (ako je moguće izbjegavati teške okvire - naočale sa lakšim okvirom), m) provjeriti da okviri naočala ne pokrivaju niti jedan dio očiju, n) pokrivala za glavu nisu dozvoljena, osim iz religioznih razloga, ali karakteristike lica od početka brade do vrha čela, kao i obje ivice lica moraju biti jasno prikazane. Članak 5. (Uzimanje otisaka prstiju) Uzimanje otiska prstiju vrši se skenerom za otiske i podrazumijeva uzimanje otiska lijevog i desnog kažiprsta, na dodir. Ako osoba nema kažiprst ili je vrh kažiprsta povrijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Za svaku ruku, ukoliko je kažiprst povrijeđen ili nedostaje, ili ima ISO/IEC 1979-4 rezultat od 0 do 25, uzima se otisak srednjeg prsta, prstenjaka ili palca iste ruke te će se uzeti u obzir i bit će snimljen najviši ISO rezultat koji je moguć. Ako svi prsti jedne ruke daju otisak loše kvalitete shodno naprijed navedenom standardu, uzet će se otisak prsta sa najboljim rezultatom. Otisci prstiju se ne uzimaju ako to zbog medicinskih razloga, koji nisu privremeni, nije moguće. U slučajevima iz stavka 2. i 3, na zahtjevu za izdavanje putne isprave, na poleđini zahtjeva, službeno lice upisuje podatak sa kojih prstiju su uzeti otisci, odnosno da uzimanje otiska nije moguće, što svojim potpisom potvrđuje. Članak 6. (Uzimanje potpisa) Uzimanje potpisa se vrši pomoću table za digitalizaciju potpisa. Potpis mora biti originalan, vlastoručan, treba minimalno sadržavati puno ime ili puno prezime

podnositelja zahtjeva i biti ispisan pisanim slovima. Pod pojmom originalan potpis podrazumijevamo potpis koji podnositelj zahtjeva koristi ili ima namjeru koristiti u pravnom prometu. (2) Ako je osoba nepismena ili uzimanje potpisa nije moguće iz drugih objektivnih razloga, na obrascu putne isprave na mjestu predviđenom za potpis upisuje se oznaka XX, a službeno lice na poleđini zahtjeva navodi razloge nemogućnosti uzimanja potpisa i to potvrđuje svojim potpisom. Članak 7. (Izuzetak od pravila) (1) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života. (2) Odredba iz stavka (1) primjenjuje se po sticanju tehničkih uvjeta, odnosno po uvođenju novog obrasca knjižice putne isprave. Članak 8. (Stavljanje van snage) Stupanjem na snagu ovog Naputka stavlja se van snage Naputak o načinu uzimanja biometrijskih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 45/09). Članak 9. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 15-03-02-2-895/13 03. listopada 2013. godine Direktor Mr. Siniša Macan, v. r.

На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 19ц. Закона о путним исправама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13), директор Агенције за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О НАЧИНУ УЗИМАЊА БИОМЕТРИЈСКИХ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ПУТНИХ ИСПРАВА Члан 1. (Предмет) Овим Упутством прописује се начин узимања биометријских података у поступку издавања путних исправа и то узимање фотографије, узимање отисака прстију и потписа, те узимање биометријских података за малољетна лица до навршене дванаесте (12) године живота. Члан 2. (Биометријски подаци) Приликом подношења захтjева за издавање путне исправе, узимају се слиједећи биометријски подаци подносиоца захтјева: 1) фотографија; 2) отисци прстију; 3) потпис. (2) Уколико је подносилац захтјева за путну исправу у протеклих 36 мјесеци од дана подношења истог поднио захтјев за путну исправу или личну карту Босне и

УПУТСТВО

Broj 83 - Strana 216

SLUŽBENI GLASNIK BiH (3)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

(3)

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

Херцеговине не треба поново аквизирати биометријске податке, већ се користе постојећи. Уколико референт на локацији утврди значајнију или трајнију промјену на подносиоцу захтјева за путну исправу, може га упутити на поновно аквизирање биометријских података. Члан 3. (Узимање биометријских података) Под узимањем биометријских података, подразумијева се узимање података помоћу одговарајућих техничких средстава и превођење тих података у електронски облик (у даљем тексту: узимање). Старом, болесном и лицу са хендикепом може се омогућити подношење захтјева и узимање биометријских података на олакшани начин, путем мобилне радне станице. Држављанима Босне и Херцеговине у иностранству у случајевима већег броја подносилаца захтјева за издавање путних исправа на локацијама удаљеним од дипломатског или конзуларног представништва Босне и Херцеговине, када укупни трошкови путовања и друге околности указују на рационалност и оправданост омогућава се подношење захтјева на олакшан начин. Члан 4. (Узимање фотографије) Узимање фотографије се врши дигиталном камером. Фотографија мора испуњавати слиједеће услове: а) изоштрена и јасна, д) приказује лице које директно гледа у камеру, а не да гледа преко рамена (портрет стил) или у страну, и јасно приказује обје ивице лица, е) приказује природне тонове коже, ф) има одговарајућу јачину свјетлости и контраст, г) бити неутрална на боје, х) приказује отворене и јасно видљиве очи без косе преко њих, ј) бити снимљена са равном и свијетло обојеном позадином, к) бити снимљена при универзалном освјетљењу без сјенки или одбљеска блица на лицу и без црвених очију, л) снимак мора приказати очи јасно, без одсјаја блица на наочарама, и без обојених сочива (ако је могуће избјегавати тешке оквире - наочаре са лакшим оквиром), м) провјерити да оквири наочара не покривају ниједан дио очију, н) покривала за главу нису дозвољена, осим из религиозних разлога, али карактеристике лица од почетка браде до врха чела, као и обје ивице лица морају бити јасно приказане. Члан 5. (Узимање отисака прстију) Узимање отиска прстију врши се скенером за отиске и подразумијева узимање отиска лијевог и десног кажипрста, на додир. Ако лице нема кажипрст или је врх кажипрста повријеђен, узима се отисак средњег или неког другог прста, ако нема једне руке узима се отисак кажипрста и средњег или неког другог прста друге руке.

За сваку руку, уколико је кажипрст повријеђен или недостаје, или има ISO/IEC 1979-4 резултат од 0 до 25, узима се отисак средњег прста, прстењака или палца исте руке те ће се узети у обзир и биће снимљен највиши ISO резултат који је могућ. Ако сви прсти једне руке дају отисак лошег квалитета сходно напријед наведеном стандарду, узеће се отисак прста са најбољим резултатом. (4) Отисци прстију се не узимају ако то због медицинских разлога који нису привремени, није могуће. (5) У случајевима из става 2. и 3, на захтјеву за издавање путне исправе, на полеђини захтјева, службено лице уписује податак са којих прстију су узети отисци, односно да узимање отиска није могуће, што својим потписом потврђује. Члан 6. (Узимање потписа) (1) Узимање потписа се врши помоћу табле за дигитализацију потписа. Потпис мора бити оригиналан, својеручан, треба минимално да садржи пуно име или пуно презиме подносиоца захтјева и да буде исписан писаним словима. Под појмом оригиналан потпис подразумијевамо потпис који подносилац захтјева користи или има намјеру да користи у правном промету. (2) Ако је лице неписмено или узимање потписа није могуће из других објективних разлога на обрасцу путне исправе на мјесту предвиђеном за потпис уписује се ознака XX, а службено лице на полеђини захтјева наводи разлоге немогућности узимања потписа и то потврђује својим потписом. Члан 7. (Изузетак од правила) (1) Отисци прстију и потпис не узимају се од дјетета до навршене дванаесте године живота. (2) Одредба из става (1) примјењује се по стицању техничких услова, односно по увођењу новог обрасца књижице путне исправе. Члан 8. (Стављање ван снаге) Ступањем на снагу овог Упутства ставља се ван снаге Упутство о начину узимања биометријских података ("Службени гласник БиХ", број 45/09). Члан 9. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 15-03-02-2-895/13 Директор 03. октобра 2013. године Мр Синиша Мацан, с. р.

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 26. stav (3) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi

1100

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 217

O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE O PUTNIM ISPRAVAMA ELEKTRONSKIM PUTEM Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se način podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama elektronskim putem preko portala nadležnih organa. Član 2. (Podnošenje zahtjeva) (1) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija podnosi se elektronskim putem, korištenjem lične karte sa kvalificiranom potvrdom. Stranka se autentificira unošenjem identifikacionog broja koji se koristi za digitalno predstavljanje. (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana je urađen u elektronskoj formi i nalazi se na web stranici nadležnih organa. (3) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama upućen elektronskim putem treba sadržavati svrhu izdavanja, način izdavanja i dostavljanja uvjerenja. Član 3. (Način podnošenja zahtjeva) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija podnosi se putem web stranice nadležnog organa po mjestu prebivališta stranke ili boravišta raseljene osobe. Član 4. (Postupanje po zahtjevu) (1) Nakon podnošenja zahtjeva, nadležni organ isti obrađuje i pristupa podacima iz evidencije o putnim ispravama. (2) Podnosiocu zahtjeva izdat će se Uvjerenje o činjenicama iz evidencija o putnim ispravama. (3) Uvjerenje iz stava (2) ovog člana može se izdati kao elektronski ili pisani dokument, kako to stranka navede u zahtjevu. Član 5. (Vrsta podataka i evidencija) Evidenciju primljenih zahtjeva i izdatih uvjerenja vode nadležni organi u skladu sa odredbama o kancelarijskom poslovanju. Član 6. (Prelazne i završne odredbe) Zahtjev za izdavanje uvjerenja elektronskim putem može se podnijeti i putem putne isprave kad se za to steknu tehnički uslovi, odnosno uvede novi obrazac knjižica putnih isprava. Član 7. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Direktor Broj 15-03-02-2-895/13 Mr. Siniša Macan, s. r. 03. oktobra 2013. godine Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 26. stavak (3) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08,

UPUTSTVO

33/08, 39/08 i 60/13), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE O PUTNIM ISPRAVAMA ELEKTRONIČKIM PUTEM Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom propisuje se način podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama elektroničkim putem preko portala nadležnih tijela. Članak 2. (Podnošenje zahtjeva) (1) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija podnosi se elektroničkim putem, korištenjem osobne iskaznice sa kvalificiranom potvrdom. Stranka se autentificira unošenjem identifikacijskog broja koji se koristi za digitalno predstavljanje. (2) Zahtjev iz stavka (1) ovog članka je urađen u elektroničkoj formi i nalazi se na web stranici nadležnih tijela. (3) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama upućen elektroničkim putem treba sadržavati svrhu izdavanja, način izdavanja i dostavljanja uvjerenja. Članak 3. (Način podnošenja zahtjeva) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija podnosi se putem web stranice nadležnoga tijela po mjestu prebivališta stranke ili boravišta raseljene osobe. Članak 4. (Postupanje po zahtjevu) (1) Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo isti obrađuje i pristupa podacima iz evidencije o putnim ispravama. (2) Podnositelju zahtjeva izdat će se Uvjerenje o činjenicama iz evidencija o putnim ispravama. (3) Uvjerenje iz stavka (2) ovog članka može se izdati kao elektronički ili pisani dokument, kako to stranka navede u zahtjevu. Članak 5. (Vrsta podataka i evidencija) Evidenciju primljenih zahtjeva i izdatih uvjerenja vode nadležna tijela sukladno odredbama o uredskom poslovanju. Članak 6. (Prijelazne i završne odredbe) Zahtjev za izdavanje uvjerenja elektroničkim putem može se podnijeti i putem putne isprave kad se za to steknu tehnički uvjeti, odnosno uvede novi obrazac knjižica putnih isprava. Članak 7. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Direktor Broj 15-03-02-2-895/13 Mr. Siniša Macan, v. r. 03. listopada 2013. godine На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине

NAPUTAK

Broj 83 - Strana 218

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 26. став (3) Закона о путним исправама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13), директор Агенције за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О ЧИЊЕНИЦАМА ИЗ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПУТНИМ ИСПРАВАМА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ Члан 1. (Предмет) Овим Упутством прописује се начин подношења захтјева за издавање увјерења о чињеницама из службене евиденције о путним исправама електронским путем преко портала надлежних органа. Члан 2. (Подношење захтјева) (1) Захтјев за издавање увјерења о чињеницама из евиденција подноси се електронским путем, кориштењем личне карте са квалификованом потврдом. Странка се аутентификује уношењем идентификационог броја који се користи за дигитално представљање. (2) Захтјев из става (1) овог члана је урађен у електронској форми и налази се на веб страници надлежних органа. (3) Захтјев за издавање увјерења о чињеницама из службене евиденције о путним исправама упућен електронским путем треба да садржи сврху издавања, начин издавања и достављања увјерења. Члан 3. (Начин подношења захтјева) Захтјев за издавање увјерења о чињеницама из евиденција подноси се путем веб странице надлежног органа по мјесту пребивалишта странке или боравишта расељеног лица. Члан 4. (Поступање по захтјеву) (1) Након подношења захтјева, надлежни орган исти обрађује и приступа подацима из евиденције о путним исправама. (2) Подносиоцу захтјева издаће се Увјерење о чињеницама из евиденција о путним исправама. (3) Увјерење из става (2) овог члана може се издати као електронски или писани документ, како то странка наведе у захтјеву. Члан 5. (Врста података и евиденција) Евиденцију примљених захтјева и издатих увјерења воде надлежни органи у складу са одредбама о канцеларијском пословању. Члан 6. (Прелазне и завршне одредбе) Захтјев за издавање увјерења електронским путем може се поднијети и путем путне исправе кад се за то стекну технички услови, односно уведе нови образац књижица путних исправа.

Члан 7. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Директор Број 15-03-02-2-895/13 Мр Синиша Мацан, с. р. 03. октобра 2013. године

УПУТСТВО

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te člana 29. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA KADA SE PRIVREMENO NE MOGU UZETI OTISCI PRSTIJU U POSTUPKU IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom se propisuje postupak u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava, izdavanje putne isprave sa kraćim rokom važenja i način upisivanja podatka o tome. Član 2. (Nadležnost) U slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju, izdat će se putna isprava s kraćim rokom važenja. Član 3. (Putna isprava s kraćim rokom važenja) U slučajevima iz člana 2. ovog Uputstva izdaje se putna isprava sa rokom važenja od jedne godine. Član 4. (Upisivanje podatka u putnu ispravu) Podatak da je putna isprava izdata državljaninu od kojeg se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju nadležni organ upisuje na stranici u putnoj ispravi - "bilješke". Na navedenoj stranici stavlja se otisak štambilja na kojem je tekst sljedećeg sadržaja: "Putna isprava izdata u skladu sa članom 29. stav (4) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine". Naprijed navedeni tekst ispisuje se na zvaničnim jezicima i pismima koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku. Član 5. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 15-03-02-2-895/13 Direktor 03. oktobra 2013. godine Mr. Siniša Macan, s. r. Na temelju članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), članka 19. stavak 2. točka a) Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), te članka 29. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i

1101

UPUTSTVO

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 219

60/13), ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA KADA SE PRIVREMENO NE MOGU UZETI OTISCI PRSTIJU U POSTUPKU IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA Članak 1. (Predmet) Ovim Naputkom se propisuje postupak u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava, izdavanje putne isprave sa kraćim rokom važenja i način upisivanja podatka o tome. Članak 2. (Nadležnost) U slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju, izdat će se putna isprava s kraćim rokom važenja. Članak 3. (Putna isprava s kraćim rokom važenja) U slučajevima iz članka 2. ovog Naputka izdaje se putna isprava sa rokom važenja od jedne godine. Članak 4. (Upisivanje podatka u putnu ispravu) Podatak da je putna isprava izdata državljaninu od kojeg se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju nadležno tijelo upisuje na stranici u putnoj ispravi - "bilješke". Na navedenoj stranici stavlja se otisak štambilja na kojem je tekst sljedećeg sadržaja: "Putna isprava izdata sukladno članku 29. stavak (4) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine". Naprijed navedeni tekst ispisuje se na zvaničnim jezicima i pismima koja su u uporabi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku. Članak 5. (Stupanje na snagu) Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Direktor Broj 15-03-02-2-895/13 Mr. Siniša Macan, v. r. 03. listopada 2013. godine На основу члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 19. став 2. тачка а) Закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 56/08), те члана 29. Закона о путним исправама Босне и Херцеговине ("Службени

NAPUTAK

гласник БиХ", број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13), директор Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине доноси О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА СЕ ПРИВРЕМЕНО НЕ МОГУ УЗЕТИ ОТИСЦИ ПРСТИЈУУ ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ПУТНИХ ИСПРАВА Члан 1. (Предмет) Овим Упутством се прописује поступак у случајевима када се привремено не могу узети отисци прстију у поступку издавања путних исправа, издавање путне исправе са краћим роком важења и начин уписивања податка о томе. Члан 2. (Надлежност) У случајевима када се привремено не могу узети отисци прстију, издаће се путна исправа с краћим роком важења. Члан 3. (Путна исправа са краћим роком важења) У случајевима из члана 2. овог Упутства издаје се путна исправа са роком важења од једне године. Члан 4. (Уписивање податка у путну исправу) Податак да је путна исправа издата држављанину од којег се привремено не могу узети отисци прстију надлежни орган уписује на страници у путној исправи "биљешке". На наведеној страници се ставља отисак штамбиља на којем је текст слиједећег садржаја: "Путна исправа издата у складу са чланом 29. став (4) Закона о путним исправама Босне и Херцеговине". Напријед наведени текст исписује се на званичним језицима и писмима која су у употреби у Босни и Херцеговини и на енглеском језику. Члан 5. (Ступање на снагу) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 15-03-02-2-895/13 Директор 03. октобра 2013. године Мр Синиша Мацан, с. р.

УПУТСТВО

Broj 83 - Strana 220

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SADRŽAJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 1086 Odluka o razrješenju sa dužnosti sekretara za organizacione i finansijske poslove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o razrješenju sa dužnosti tajnika za organizacijske i financijske poslove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Одлука о разрјешењу са дужности секретара за организационе и финансијске послове Предсједништва Босне и Херцеговине (српски језик) 1087 Odluka o razrješenju sa dužnosti sekretara za normativne poslove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o razrješenju sa dužnosti tajnika za normativne poslove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Одлука о разрјешењу са дужности секретара за нормативне послове Предсједништва Босне и Херцеговине (српски језик) VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 1088 Odluka o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o preraspodjeli sredstava iz proračuna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na proračun Fonda za povratak Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Одлука о прерасподјели средстава из буџета Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у буџет Фонда за повратак Босне и Херцеговине (српски језик) 1089 Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova zajedničkih tijela i članova pregovaračkih timova za sprovedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije (bosanski jezik) Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova zajedničkih tijela i članova pregovaračkih timova za sprovedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije (hrvatski jezik) Одлука о измјенама Одлуке о именовању чланова заједничких тијела и чланова преговарачких тимова за спроведбу Споразума о питањима сукцесије (српски језик) 1090 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE 1091 Instrukcija o raspodjeli raspoloživih novčanih sredstava sukcesije (bosanski jezik) Instrukcija o raspodjeli raspoloživih novčanih sredstava sukcesije (hrvatski jezik) Инструкција о расподјели расположивих новчаних средстава сукцесије (српски језик) KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE 1092 Rješenje broj 03-26-3-003-39-II/13 (bosanski jezik) Rješenje broj 03-26-3-003-39-II/13 (hrvatski jezik) Рјешење број 03-26-3-003-39-II/13 (српски језик) 1093 Zaključak broj 03-26-3-003-38-II/13 (bosanski jezik) Zaključak broj 03-26-3-003-38-II/13 (hrvatski jezik) Закључак број 03-26-3-003-38-II/13 (српски језик) DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 1094 Pravilnik o načinu postupanja sa državnim pismom Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvо i proceduri obavještavanja o odstupanjima domaćih propisa od međunarodnih standarda i prakse (bosanski jezik) Pravilnik o načinu postupanja sa državnim pismom Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvо i proceduri obavještavanja o odstupanjima domaćih propisa od međunarodnih standarda i prakse (hrvatski jezik) Правилник о начину поступања са државним писмом Међународне организације за цивилно ваздухопловство и процедури обавјештавања о одступањима домаћих прописа од међународних стандарда и праксе (српски језик) UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA 1095 Pravilnik o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) Pravilnik o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) Правилник о стављању у промет сјемена крмног биља у Босни и Херцеговини (српски језик) 1096 Pravilnik o stavljanju u promet sjemena repe u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) Pravilnik o stavljanju u promet sjemena repe u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) Правилник о стављању у промет сјемена репе у Босни и Херцеговини (српски језик) 1097 Pravilnik o stavljanju u promet reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) Pravilnik o stavljanju u promet reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) Правилник о стављању у промет репродукционог материјала украсних биљака у Босни и Херцеговини (српски језик) 6

1 1

7 14 22 30 31 31

1 2 2 2

32

2

39

3

3

46

4

52 83 114 146 154 163 172 185 198

4

4 5 5 5

5 6

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 221

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 1098 Uputstvo o tehničkim uslovima i procedurama za upotrebu mobilne stanice na udaljenim lokacijama (bosanski jezik) Naputak o tehničkim uvjetima i procedurama za uporabu mobilne stanice na udaljenim lokacijama (hrvatski jezik) Упутство о техничким условима и процедурама за употребу мобилне станице на удаљеним локацијама (српски језик) 1099 Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava (bosanski jezik) Naputak o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava (hrvatski jezik) Упутство о начину узимања биометријских података у поступку издавања путних исправа (српски језик) 1100 Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama elektronskim putem (bosanski jezik)

211 211 212 213 214 215 1101

Naputak o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama elektroničkim putem (hrvatski jezik) Упутство о начину подношења захтјева за издавање увјерења о чињеницама из службене евиденције о путним исправама електронским путем (српски језик) Uputstvo o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava (bosanski jezik) Naputak o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava (hrvatski jezik) Упутство о поступању у случајевима када се привремено не могу узети отисци прстијуу поступку издавања путних исправа (српски језик)

217

217

218

218

219

216

Broj 83 - Strana 222

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 83 - Strana 223

Broj 83 - Strana 224

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Izdavač: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: sekretar Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za II polugodište 2013. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Godina XVII/IX Ponedjeljak, 28. 10. 2013. godine

Broj/Broj

83

Godina XVII/IX Ponedjeqak, 28. 10. 2013. godine

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obavezni primjenjivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje va`iti Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirajte Agenciju za javne nabavke BiH.
A. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F. OBAVJE[TENJE O NABAVCI OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA OBAVJE[TENJE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE ISPRAVKA OBAVJE[TENJA

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostavljanje obavje{tenja off-line (dostavljanje oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostavljanje obavje{tenja on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavje{tenja dostavljena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeljenje: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 3

A. - OBAVJE[TENJE O NABAVCI
JAVNA USTANOVA STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-24/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Ida Ramadanovi} Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200542470007 Telefon: 033214249 Faks: 033442727 Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba Internet adresa: www.sf.unsa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka reflektora u operacionoj sali oralno-hirur{kih disciplina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reflektora u operacionoj sali oralno-hirur{kih disciplina II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 10.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te Ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo, Dekanat-sala za sastanke na 4. spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na adresi kao pod I.1. (A-15467-13)

JP KOMUNALNO BR^KO DOO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 20-1-2-1-271/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO doo Kontakt osoba: Zaim Kurtovi} Adresa: Studentska br.13 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600244130005 Telefon: 049216349 Faks: 049216349 Elektronska po{ta: zaim.kurtovic@komunalno.ba Internet adresa: www.komunalno.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge

Broj 83 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Redovno i kasko osiguranje vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge redovnog obaveznog osiguranja i zelenih kartona i kasko kasko osiguranje na period od tri godine-ponovljeni II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Br~ko, Studentska 13, Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dostaviti zahjev za izuzimanje tenderske dokumentacijekoji treba da sadr`i broj protokola 02.07/3-12242/13, naziv predmetne nabavke i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi.Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM- po lotu, a upla}uje se na `iro ra~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 5520251515346612 (HYPO ALPE ADRIA), {ifra op{tine 099. Obavezno navesti na uplatnici svrhu uplate,tj naziv tendera za koji se upla}uje naknada. (A-15292-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 24-1-1-1-118/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza Kontakt osoba: Sanela Imamovic Adresa: Branilaca grada b.b. Po{tanski broj: 71370 Op{tina/Grad: Breza IDB/JIB: 4218303300007 Telefon: 032781559 Faks: 032781559 Elektronska po{ta: javnenabavke@rmubreza.ba Internet adresa: www.rmubreza.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ZD R-CN-02-5-08/13-2P - Nabavka centrifugalnih pumpi za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka centrifugalnih pumpi za te{ku (pjeskovitu) teku~inu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 190.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU Breza d.o.o. Breza II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 6 ({est) mjeseci od dana obostranog potpisa Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 5

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvu u realizaciji najmanje jednog Ugovora ~iji su karakter i kompleksnost isti ili sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni Ugovor [Nabavka centrifugalnih pumpi za te{ku (pjeskovitu) teku~inu] u prethodne 3 (tri) godine (u 2010., 2011. i 2012.), a ~ija ukupna vrijednost ugovora je minimalno 100.000,00 KM. - Ukoliko ponu|a~ nudi centrifugalne pumpe koje su predmet ugovora, a koje nije sam proizveo, mora biti ovla{teni distributer odnosno ovla{ten od strane proizvo|a~a centrifugalnih pumpi, te je obavezan da obezbijedi odgovaraju}i dokument kojim je to potvr|eno. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Uvid u tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti svakim radnim danom u postorijama JP EP BiH d.d.- Sarajevo, Soba 305/IV u periodu od 09.00-11.30 sati i od 12.30-15.00 sati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: ZD R-CN-02-5-08/13-2P - Nabavka centrifugalnih pumpi za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD R-CN-02-5-08/13-2P - Nabavka centrifugalnih pumpi za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Breza Telefon: 033751983 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-15639-13)

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-2-1-168/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2A Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200416170006 Telefon: 033755239 Faks: 033755236 Elektronska po{ta: granpol@granpol.gov.ba Internet adresa: www.granpol.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01.2014. do 31.12.2015. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 51.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Otvoreni postupak za nabavku avio karata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Otvoreni postupak za nabavku avio karata za slu`bena putovanja za potrebe Grani~ne policije BiH II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Grani~na policija BiH, Reufa Muhi}a 2 a-Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dobavlja~ ne}e mo}i tra`iti avansno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Reufa Muhi}a 2 A, 71 210 Ilid`a/Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokuentacija se mo`e dobiti na zahtjev, svakim radnim danom od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. Uplatu izvr{iti na ra~un JRT Trezor BiH- Depozitni ra~un, broj 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija 0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija GP BiH - Otvoreni postupak za nabavku avio-karata za potrebe slu`benih putovanja za potrebe Grani~ne policije BiH. Pod op{tinom se podrazumijeva op{tina uplatioca. Na zahtjevu je potrebno upisati sve kontakte dobavlja~a-adresa, mjesto, tel, fax itd. (A-15447-13)

OP]INA LIVNO OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 37-1-1-1-35/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Livno Kontakt osoba: Josip Vidovi}, tel.broj: 034/206-242 Adresa: Trg Branitelja Livna 1. Po{tanski broj: 80101 Op}ina/Grad: Livno IDB/JIB: 4281070720004 Telefon: 034206238 Faks: 034200315 Elektronska po{ta: info@livno.ba Internet adresa: www.livno.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: LIVNO I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 207.500,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava ogrjevnog drveta. II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabava ogrjevnog drveta. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema natje~ajnoj dokumentaciji. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Op}ine Livno. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema natje~ajnoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema natje~ajnoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema natje~ajnoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema natje~ajnoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % 3. Vrijeme isporuke roba, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:25.11.2013 Vrijeme:10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 LIVNO Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu nov~ane naknade za natje~ajnu dokumentaciju izvr{iti na Prora~un Op}ine Livno: 1610200063110044 - koji se vodi kod Raiffaisen banke d.d. BiH, Poslovnica Livno, vrsta prihoda 722431, op}ina 055, prora~unska organizacija 0001003. (A-15661-13)

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 39-1-1-1-57/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Regulatorna agencija za komunikacije BiH Kontakt osoba: Ismet Muminovi} Adresa: Mehmeda Spahe broj 1. Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 7

IDB/JIB: 4200095780001 Telefon: 033250600 Faks: 033713080 Elektronska po{ta: info@rak.ba Internet adresa: www.rak.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka ICT opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 ra~unari i mre`na oprema LOT 2 periferni ure|aji LOT 3 oprema za prenos podataka i glasa LOT 4 softveri II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje 15 dana po isporuci i prijemu. Samo za LOT 1 je potrebno pri potpisivanju ugovora obezbje|ivanje bankovne garancije za dobro izvr{enja posla 10% od vrijednosti ugovora sa periodom va`enja garantni period +30 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 10:10 Mjesto: Mehmeda Spahe 1 Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE garantni period za sve LOT-ove se izra`ava i mjesecima po~ev od dana isporuke (minmalan garantni period je 12 mjeseci, maksimalan garantni period je 36 mjeseci) ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ra~unari i mre`na oprema II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 15 ra~unara, 4 laptopa, 6 LCD monitora, 1 ure|aj za sigurnost mre`e II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 28.888,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja isporuka u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. garantni rok, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Mehmeda Spahe 1 ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora periferni ure|aji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 18 video capture kartica, 5 eksterni hard disk, 4 eksterni DVD pr`a~, 1 eksterni Bly rey pr`a~, 10 UPS, 2 printer mre`ni crno bijeli, 1 portabilni printer, 2 multifuncionalni printer/skener/fax sa Lan konekcijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.427,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja isporuka 30 dana od potpisivanja ugovora III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. garantni rok, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Mehmeda Spahe 1 ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora oprema za prenos podataka i glasa II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 IP telefonska centrala, 4 IP telefon-osnovni model, 30 IP telefon napredni model II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.982,90 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja isporuka u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. garantni rok, u~e{}e: 20,00 %

Broj 83 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Mehmeda Spahe 1 ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora softveri II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 3 softvera za manipulaciju PDF file-ovima II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.076,92 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja isporuka u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. garantni rok, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Mehmeda Spahe 1 (A-15613-13)

SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 41-1-1-1-60/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za poslove sa strancima Kontakt osoba: Danijela Ivelji} Adresa: Pijacna br.6 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200824880038 Telefon: 033779905 Faks: 033772982 Elektronska po{ta: danijela.iveljic@sps.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od datuma zaklju~ivanja do 31.12.2015. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 247.800,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivne isporuke naftnih derivata po lokacijama II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivne isporuke euro dizela 5 i BMB 95 za lokacije: Sarajevo, Mostar, Gora`de, Zenica, Travnik, Biha}, Tuzla, Ora{je, Livno,

Ljubu{ki, Doboj, Banja Luka, Trebinje, Pale, Isto~no Sarajevo-Lukavica, Br~ko i Bijeljina II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 15000 l. benzina i 94700 l. dizela II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova po lokacijama iz predmeta Okvirnog sporazuma Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano tenderskom dokumntacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Slu`ba za poslove sa strancima, Ul. Pija~na br. 6, Ilid`a, II sprat, sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se preuzimaju na protokolu Slu`be za poslove sa strancima, ul. Pija~na br. 6, Ilid`a, ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostavljaju se po{tom preporu~eno sa dostavnicom. Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za sukcesivne isporuke naftnih derivata, ne otvaraj". Ponude se dostavljaju na protokol Slu`be do 12,00 sati dana 27.11.2013. godine, bez obzira na na~in dostave li~no ili po{tom preporu~eno. (A-15355-13)

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 42-1-1-1-16/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo Kontakt osoba: Sabahudin Tahmaz Adresa: Butmirska cesta 40 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4201121150000 Telefon: 033774230 Faks: 033637601 Elektronska po{ta: fzzp@fzzp.gov.ba Internet adresa: www.fzzp.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 9

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka vozila sa rashladnim uredjajem II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka vozila sa rashladnim uredjajem II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Butmirska cesta 40,71 210 Ilid`a, Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Butmirska cesta 40, 71 210 Ilidza, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderske dokumentacije se preuzimaju na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a.

Dobavlja~i dostavljaju 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju na kojima }e ~itko napisati "ORIGINAL PONUDA" i KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj ce pisati sljede~e rije~i: "Ponuda za nabavku vozila sa rasladnim ure|ajem - NE OTVARATI". Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavljanje ponuda, tj. 28.11.2013godine u 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u neotvorene. Otvaranju ponuda dana, 28.11.2013.godine u 12,30 sati mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje. (A-15342-13)

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 42-1-3-1-17/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo Kontakt osoba: Sadija Bajramovi} Adresa: Butmirska cesta 40 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4201121150000 Telefon: 033774230 Faks: 033637601 Elektronska po{ta: fzzp@fzzp.gov.ba Internet adresa: www.fzzp.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja hale za priklju~ne poljoprivredne ma{ine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja hale za priklju~ne poljoprivredne ma{ine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Definisan predmjerom koja je obavezni (sastavni) dio Tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Butmirska cesta 40, 71 210 Ilid`a-Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 83 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Butmirska cesta 40, 71 210 Ilid`a- Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderske dokumentacije se preuzimaju na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavljaca. Dobavlja~i dostavljaju 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pe~atom i natpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a na kojoj }e pisati sljede}e rije~i: "Ponuda za radove na izgradnji hale za priklju~ne poljoprivredne ma{ine za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo - ne otvarati do 28.11.2013.godine do 12,30 sati" Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavljanje ponuda tj.28.11.2013.godine u 12,00 sati bi}e vra}ene dobavlja~u ne otvorene. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje. (A-15343-13)

AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODR[KU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 45-1-2-1-37/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za policijsku podr{ku Kontakt osoba: Slobodanka Gazdi}, Eldin Suba{a Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4201442540004 Telefon: 033727500 Faks: 033727556 Elektronska po{ta: nedjo.kojic@psa.gov.ba Internet adresa: www.psa.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01.2014. - 31.12.2016. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 25.641,03 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka avionskih karata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluga nabavke avionskih karata za potrebe Agencije za policijsku podr{ku za period 2014.- 2016. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Agencija za policijsku podr{ku, ul. Aleja Bosne Srebrene bb., 71 000 Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.11.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Agencija za policijsku podr{ku, ul. Aleja Bosne Srebrene bb., 71 000 Sarajevo ( zgrada studentskih domova Ned`ari}i, krilo C, III sprat, soba 312) (A-15440-13)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 11

OP]INA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-144/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za odr`avanje voznog parka Op}ine Zenica u 2014. godini II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM, vr{i se na `irora~un broj: 134-010-0000042994 IK Banka Zenica, vrsta prihoda 722631, op}ina 103 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032208013 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba (A-15492-13)

OP]INA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-147/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Jasmin ^abaravdi} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka opreme za prikupljanje komunalnog otpada

Broj 83 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina Zenica, I sprat, mala sala op}ine Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nabavka se finansira sredstvima {vedske organizacije SIDA i predstavlja nastavak realizacije projekta Upravljanje ~vrstim otpadom u BiH. Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na depozitni ra~un op}ine Zenica broj: 134-010-0000042994 otvoren kod IKB DD Zenica, Op}ina 103, vrsta prihoda 722631 uz naznaku - prihodi od pru`anja usluge ostalim. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Jasmin ^abaravdi} Adresa: Op}ina Zenica, Slu`ba za komunalne poslove i ekologiju, Trg BiH br.6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032244238 Faks: 032244253 Elektronska po{ta: jasmin.cabaravdic@zenica.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka kanti za otpad kapaciteta min. 90 litara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka kanti za otpad kapaciteta min. 70 litara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 18.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka kontejnera za iskoristivi otpad kapaciteta 1100 litara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 22.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka pojedina~nih kanti za otpad kapaciteta 240 litara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 33.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka metalnih kontejnera za otpad kapaciteta 1100 litara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 13

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj dokumentaciji (A-15607-13)

OP]INA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-2-1-150/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga hitne intervencije i radova teku}eg i investicionog odr`avanja poslovnih prostorija Op}ine Zenica u 2014. godini II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM vr{i se na `irora~un broj: 134-010-0000042994 IK Banka Zenica, vrsta prihoda 722631, op}ina 103 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032208013 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba (A-15708-13)

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-733/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i} Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija

Broj 83 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – -

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 53/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba i usluga potrebnih za remont Caterpillar opreme Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstav. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011. i 2012.). Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 EURA IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb., Upravna zgrada ZP R i TE Gacko a.d. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije:

Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. + 387 59 472-413. Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. - 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup Tenderske dokumentacije. ANEKS A

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Milijana Staji}, @eqko Savi}, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko Telefon: 059472906 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: anto.banas@ritegacko-rs.ba ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 53/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka dijelova potrebnih za remont SUS motora grejdera SAT16H, SUS motora dampera SAT725-1, SUS motora dampera SAT725-2 i SUS motora utovariva~a SAT966GII. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 400.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 dana od dana stupawa Ugovora na snagu. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 53/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga potrebnih za remont SUS motora grejdera SAT16H, SUS motora dampera SAT725-1 i SUS motora dampera SAT725-2. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 KM

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 15

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 dana od dana stupawa Ugovora na snagu. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. (A-15671-13)

AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE JADRANSKOG MORA-MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 53-1-2-1-48/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Agencija za vodno podru~je Jadranskog mora-Mostar Kontakt osoba: Mirko [arac, Sanja Mari} i Marinko Antunovi} Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227123060007 Telefon: 036397881 Faks: 036397883 Elektronska po{ta: mmartinovic@jadran.ba Internet adresa: www.jadran.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Za{tita okoline I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada studije za akvakulturu na vodnom podru~ju Jadranskog mora II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 150000,00 II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 128.205,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Grad Mostar, detaljno u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 18 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim registrima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:28.11.2013 Vrijeme:10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Mostar, Ul. Dr. Ante Star~evi}a bb, Agencija za vodno podru~je Jadranskog mora Mostar (A-15374-13)

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 60-1-2-1-122/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Zorica Koli} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033201619 Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 83 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smje{taja II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.11.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Trg BiH 3, Sarajevo ("biblioteka" X sprat) ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Protokol, X sprat Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033281502 Faks: 033201619 Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba (A-15296-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-2-1-357/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Bawa Luka I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 30.06.2015. godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 115.385,85 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Iznajmqivawe i odr`avawe ekolo{kih WC kabina na podru~ju grada Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Iznajmqivawe i odr`avawe ekolo{kih WC kabina na podru~ju grada Bawaluka II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 135.000,00 KM sa PDV-om II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Na~in pla}awa: Definisan nacrtom ugovora III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2012.godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Bez uslova Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 27.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00KM

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 17

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM na ra~un javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1720000002 sa naznakom "Za nabavku broj 20-404-310/13". Li~no uz prilo`enu uplatnicu i zahtjev, kancelarija 119 (A-15381-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-869/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Ivica Marinovi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 039663300 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: ivica.marinovic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava kablova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava kablova II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno dokumentaciji za nadmetanje II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP JP HT d.d. Mostar, Centralno skladi{te [iroki Brijeg II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukladno ponudi

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. jamstvo, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.11.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP HT d.d.Mostar, Kneza Branimira b.b. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom prije isteka roka za podno{enje ponuda u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava kablova": -za ponuditelje iz BiH 20,00 KM na ra~un 3381002202842183 -za strane ponuditelje u iznosu od 10,23 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT:UNCRBA22XXX Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail - a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Uvid u Dokumentaciju je mogu} u u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje); radnim danom u vremenu od 7:30 - 16:00 sati. (A-15304-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-870/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: \ani Marinovi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000

Broj 83 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036319051 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: djani.marinovic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava novih licenci za Commvault backup sustav II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava novih licenci za Commvault backup sustav II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova [iroki Brijeg, Trn, DDP HT d.d. Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1(jedna)godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a)uspje{no iskustvo u realiziranju najmanje 3 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnih 3 godine Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.11.2013 Vrijeme:13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:10 Mjesto: JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b, protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava novih licenci za Commvault backup sustav": -za ponuditelje iz BiH 30,00 KM na ra~un 3381002202842183, -za strane ponuditelje u iznosu od 15,34 EUR na ra~un IBAN BA393380604819621582, SWIFT: UNCRBA22. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. (A-15305-13)

GRAD BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 83-1-2-1-399/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: GRAD BIJEQINA Kontakt osoba: Mitar [kori} Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358930002 Telefon: 055233100 Faks: 055210162 Elektronska po{ta: javnab.sobn@gmail.com Internet adresa: www.sobijeljina.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: BIJEQINA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: Predvi|eni po~etak za realizaciju usluga ima se obaviti najkasnije od 01.01.2014.godine, a krajwi rok zavr{etka je 31.12.2014.godine. II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 92.307,70

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 19

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`awe usluga ru~ka/ve~ere i preno}i{ta tokom 2014.godine iz fonda reprezentacije za goste, zvani~nike institucija i organizacija i drugim licima kojima se ukazuje gostoprimstvo u restoranima na podru~ju grada Bijeqina,{ifra SZP-15/13 II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Pru`awe usluga ru~ka/ve~ere i preno}i{ta tokom 2014.godine iz fonda reprezentacije za goste, zvani~nike institucija i organizacija i drugim licima kojima se ukazuje gostoprimstvo u restoranima na podru~ju grada Bijeqina,{ifra SZP-15/13 II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bijeqina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Administrativna slu`ba Grada Bijeqina Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se dostavqa na zahtjev ponu|a~a-li~no ponu|a~u, putem po{te ili elektronske po{te, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se podnosi usmeno ili pismeno na adresu ugovornog organa: GRAD BIJEQINA, Trg Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a broj 1, 76300 Bijeqina,Slu`ba za javne nabavke, investicije i nadzor ili na faks: 055/210-162 ili putem elektronske po{te: javnab.sobn@gmail.com Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati iznosa od 15,00 KM za tendersku dokumentaciju, na Ra~un javnih prihoda grada Bijeqina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke AD Bawa Luka filijala Bijeqina) ili Ra~un javnih prihoda grada Bijeqina broj: 5520370002677584 (kod Hypo Alpe Adria bank), vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeqina 005, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke. (A-15356-13)

OP]INA NOVO SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-232/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Mensura [abanovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Polaganje cijevi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija vanjske kanalizacije koja nije u nadle`nosti KJKP ViK Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.735,04 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je Op}ine Novo Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Op}ina Novo Sarajevo Zmaja od Bosne br. 55 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima li~no ili putem po{te na adresi Zmaja od Bosne 55 kancelarija 112 uz prilo`en dokaz o uplati za preuzimanje iste koja iznosi 20 KM i upla}uje se na `iro ra~un Op}ine broj : 3380002210023628, kod UniCredit Bank. kod uplate na `iro ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru op}ine 079, a za vrstu prihoda 722449 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mensura [abanovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492133 Faks: 033492365 Elektronska po{ta: komunalno@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Fata Husejnovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba (A-15433-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA SBK/KSB OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 96-1-1-1-28/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA SBK/KSB Kontakt osoba: FRANO BRKAN Adresa: ALEJA KONZULA BB Po{tanski broj: 72270 Op}ina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236202350001 Telefon: 030518763 Faks: 030518763 Elektronska po{ta: nabava@mupsbk.com.ba Internet adresa: www.mupsbk-ksb.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava zimskih policijskih ~izama II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 850 kom II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u koraku I II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ispunjenjem ugovorne obveze Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:15,00 % 3. uvjeti pla~anja, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 27.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:27.11.2013 Vrijeme:14:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 16:00 Mjesto: Kao u koraku I Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplate se mogu izvr{iti na depozitni ra~un SBK/KSB broj: 1320102012536750 otvoren kod NLB Banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda: 721119, op}ina 091, bud`etska organizacija: 9999999 (A-15470-13)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 21

JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI" OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 100-1-1-1-54/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI" Kontakt osoba: mira. Marjanovi} Adresa: SIME MATAVUQA bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400802010004 Telefon: 051216515 Faks: 051216813 Elektronska po{ta: domzdravlja-bl@teol.net Internet adresa: www.domzdravljabanjaluka.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 13 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka reagenasa i potro{nog laboratorijskog materijala, dijagnosti~kog i potro{nog sanitetskog materijala i stomatolo{kog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reagenasa i potro{nog laboratorijskog materijala, dijagnosti~kog i potro{nog sanitetskog materijala i stomatolo{kog materijala II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JZU"Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb, u sali za sastanke u zgradi Uprave Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi u koraku 1, a po~ev{i od dana objavqivawa obavje{tewa od 28.10.2013.godine svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 13,00 ~asova uz dokaz o ulati od 20,00KM, , bez obzira da li }e ponu|a~ dostaviti ponudu za jedan lot,vi{e lotova ili za sve lotove, ili ista mo`e dostaviti po{tom nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, pa navesti broj tendera, broj obavje{tewa i broj lota na koji `elite dostaviti svoju ponuduTra`ena dokumenta koja je prilo`io ponu|a~ moraju biti, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.Uplatu izvr{iti na `iro ra~un kod Komercijalne banke a.d Bawa Luka 571-010-00000792-16 ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi i potro{ni materijal za fibrintimer BFT I.2. Kratak opis predmeta ugovora Reagensi i potro{ni materijal za fibrintimer BFT II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 38.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravwa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi za hematolo{ki broja~-Mindray BC1800 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Reagensi za hematolo{ki broja~-Mindray BC1800

Broj 83 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Test trake za testirawe krvi na aparatu CARDIAC COBAS H 232 I.2. Kratak opis predmeta ugovora trake za testirawe krvi na aparatu CARDIAC COBAS H 232 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.200,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Test trake za testirawe urina u krvi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Test trake za testirawe urina u krvi II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.200,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul. Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora EKG trake

I.2. Kratak opis predmeta ugovora EKG trake II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.200,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Alergeni za prick test inhalatorni i nutritivni a 2ml, PPD I.2. Kratak opis predmeta ugovora Alergeni za prick test inhalatorni i nutritivni a 2ml, PPD II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanitetski potro{ni materijal za imobilizaciju I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanitetski potro{ni materijal za imobilizaciju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 180,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 23

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Stomatolo{ki preparati, gradivni materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Stomatolo{ki preparati, gradivni materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuwa bb ANEKS B Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za zubotehni~ki laboratorij I.2. Kratak opis predmeta ugovora Stomatolo{ki preparati, gradivni materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.700,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za obradu i bru{ewe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sredstva za obradu i bru{ewe II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navwedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 %

3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pomo}na sredstva za ortopediju vilice I.2. Kratak opis predmeta ugovora Pomo}na sredstva za ortopediju vilice II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rezervni dijelovi II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana),u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb ANEKS B Broj lota: 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanitetski potro{ni materijal za stomatologiju I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanitetski potro{ni materijal za stomatologiju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.700,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 %

Broj 83 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana), u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "DOM zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb V. Dodatne informacije Sanitetski materi (A-15496-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 114-1-1-1-83/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo Unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona Kontakt osoba: D`ambi} Ajid i Kov~i} Osman Adresa: Turalibegova bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209515160001 Telefon: 035250672 Faks: 035250672 Elektronska po{ta: daid@muptk.ba Internet adresa: http://www.muptk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijsko-potro{nog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kancelarijsko-potro{nog materijala II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % 4. Garantni rok, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: MUP TK-a ,Turalibegova bb Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentaciju se pla}a naknada u iznosu od 10,00 KM i upla}uje se na bud`etski ra~un TK-a broj: 132-100-02560000-80, vrsta prihoda 722611, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 094 otvorenog kod NLB banke dd Tuzla Kontakt tel: 035/250-672 (A-15436-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 114-1-1-1-84/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo Unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona Kontakt osoba: D`ambi} Ajid, Kov~i} Osman Adresa: Turalibegova bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209515160001 Telefon: 035250672 Faks: 035250672 Elektronska po{ta: daid@muptk.ba Internet adresa: http://www.muptk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 25

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka {tampanog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka {tampanog materijala II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 115.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP TK-a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % 4. Garantni rok, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: MUP TK-a ,Turalibegova bb Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentacuju se pla}a naknada u iznosu od 10,00 KM i upla}uje se na bud`etski ra~un TK-a broj: 132-100-02560000-80, vrsta prihoda 722611, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 094 otvorenog kod NLB banke dd Tuzla. Kontakt telefoni: 035 250-672 (A-15435-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 114-1-1-1-85/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo Unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona Kontakt osoba: D`ambi} Ajid i Kov~i} Osman Adresa: Turalibegova bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209515160001 Telefon: 035250672 Faks: 035250672 Elektronska po{ta: daid@muptk.ba Internet adresa: http://www.muptk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za ra~unarsku i mre`nu opremu, tonera, tinti, kompatibilnih tonera II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za ra~unarsku i mre`nu opremu, tonera, tinti, kompatibilnih tonera II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 170.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP TK-a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % 4. Garantni rok, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: MUP TK-a ,Turalibegova bb Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentacuju se pla}a naknada u iznosu od 10,00 KM i upla}uje se na bud`etski ra~un TK-a broj: 132-100-02560000-80, vrsta prihoda 722611, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 094 otvorenog kod NLB banke dd Tuzla. Kontakt telefon: 035 250-672 (A-15434-13)

KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 115-1-2-1-63/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Ermina Kulovac Adresa: Branilaca Sarajeva 21 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200347000004 Telefon: 033268680 Faks: 033200426 Elektronska po{ta: komercijala@zoi84.ba Internet adresa: www.zoi84.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga osiguranja II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma lot 1 Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih ma{ina, uposlenika, gostiju i rekreativaca. lot 2 Usluge osiguranja motornih vozila II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Branilaca Sarajeva 21 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na transakcijski ra~un 3386902239160337 Unicredit banka u svrhu otkupa TD. Ponude se dostavljaju na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji, propisno zatvorene, zape~a}ene putem po{te ili li~no na protokol KJP ZOI'84. Dokumentacija mora biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadle`nog organa i ne starija od 3 mjeseca. Ponu|a~ dostavlja ponudu u orginalu i 1 kopiji. Ponuda sa pe~atom i potpisom treba biti zape~a}ena u neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a: Ponuda za nabavku usluga osiguranja i navesti za koji lot. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih ma{ina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI"84 I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih ma{ina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI"84 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 160.000,00 KM

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 27

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Vrijednost ukupne aktive, u~e{}e: 20,00 % 3. Ostvareni obim premije, u~e{}e: 20,00 % 4. Efikasnost likvidiranih {teta, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova direkcija KJP ZOI'84 ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge osiguranja motornih vozila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge osiguranja motornih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Vrijednost ukupne aktive, u~e{}e: 20,00 % 3. Ostvareni obim premije, u~e{}e: 20,00 % 4. Efikasnost likvidiranih {teta, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova direkcija KJP ZOI'84 (A-15562-13)

JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-2-1-288/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: Adnana Hasanovi} Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta: jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa: www.jpsumetk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma zaklju~enja Okvirnog sporazuma II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga servisiranja i popravke "[koda" automobila II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 6 fabia, 1 felicija i 1 octavia superb II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Servis najpovoljnijeg pru`aoca usluga Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Po tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Po tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 10:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ul. Fadila Kurtagi}a br. 1, Kladanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e izuzeti svakim radnim danom uz uplatu za otkup i zahtjev za izuzimanje iste. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057 kod NLB banke. (A-15474-13)

HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 127-1-1-1-100/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar Kontakt osoba: Tina Vlaho Adresa: Tvrtka Milo{a b.b Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270280004 Telefon: 036445114 Faks: 036445053 Elektronska po{ta: igor.zadro@post.ba Internet adresa: www.post.ba

Broj 83 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava slu`bene obu}e za po{tare i voza~e HP d.o.o. Mostar II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno TD II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP Centralno skladi{te HP d.o.o. Mostar, Trn bb, 88220 [iroki Brijeg II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od preuzimanja kona~nog popisa mjera djelatnika Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno TD III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.11.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:05 Mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb Mostar

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija je dostupna radnim danom od 7.30 do 16.00 na adresu Ugovornog tijela, ured protokola 31 uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade u iznosu od 15 KM na `iro ra~un br. 3381002202006334 kod Uni Credit Bank d.d. Mostar, s naznakom Uplate za tro{kove Tenderske dokumentacije D-5096-2/13. Ponuditelji su uz uplatnicu du`ni dostaviti podatke: naziv tvrtke, to~na adresa,broj telefona, ID broj i PDV broj. Ponuditelji koji nisu u mogu}nosti preuzeti TD osobno du`ni su na adresu Ugovornog tijela poslati pismeni zahtjev sa svim navedenim podacima i kopiju podokata o uplati naknade, nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana tra`enim putem. (A-15487-13)

HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 127-1-1-1-101/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar Kontakt osoba: Igor Zadro Adresa: Tvrtka Milo{a b.b Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270280004 Telefon: 036445114 Faks: 036445053 Elektronska po{ta: igor.zadro@post.ba Internet adresa: www.post.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 3 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola za GSP Mostar, SP Vitez i SP Od`ak za potrebe HP d.o.o. Mostar. II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola za GSP Mostar, SP Vitez i SP Od`ak za potrebe HP d.o.o. Mostar. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno TD

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 29

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.11.2013 Vrijeme:13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:05 Mjesto: Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija (D-01-5012-2/13) se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 7.30 i 16 sati na adresi ugovornog tijela uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade u iznosu od 15 KM po lotu. Uplata za tro{kove tenderske dokumentacije se vr{e na broj `iro ra~una 3381002202006334 kod Unicreditbank d.d. Mostar. Ponuditelji koji nisu u mogu}nosti preuzeti osobno tendersku dokumentaciju du`ni su poslati zahtjev na adresu ugovornog tijela uz kopiju dokaza o uplati nakon ~ega }e im se ista dostaviti po{tom. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola za GSP Mostar za potrebe HP d.o.o. Mostar I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola za GSP Mostar za potrebe HP d.o.o. Mostar II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 250.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Sukladno TD III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Operativni tro{kovi preuzimanja goriva, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno TD V. Dodatne informacije Nema ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola za SP Vitez za potrebe HP d.o.o. Mostar I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola za SP Vitez za potrebe HP d.o.o. Mostar

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 107.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Sukladno TD III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Operativni tro{kovi preuzimanja goriva, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno TD V. Dodatne informacije Nema ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola za SP Od`ak za potrebe HP d.o.o. Mostar I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola za SP Od`ak za potrebe HP d.o.o. Mostar II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Sukladno TD III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Operativni tro{kovi preuzimanja goriva, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukladno TD V. Dodatne informacije Nema (A-15512-13)

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-1-1-244/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o Kontakt osoba: Enes Suljic Adresa: Radni~ka bb Po{tanski broj: 77240 Op{tina/Grad: Bosanska Krupa IDB/JIB: 4263074140004 Telefon: 037473670 Faks: 037473671 Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba Internet adresa: ussume.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo

Broj 83 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka novih motornih vozila i to: ~etiri autobusa sa 17 sjedi{ta i pet kamioneta ukupne mase do 3,5 t. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka novih motornih vozila po principu "staro za novo" II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 9 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 622.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco Kupac, stovari{te u Biha}u II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do okon~anja isporuke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20.00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija preuzima se li~no ili putem po{te uz predo~en dokaz o uplati za istu. Uplata se vr{i na trans.ra~un ugov.organa br:3385302261144206 otvoren kod UniCredit banke. (A-15628-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-659/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Anja Pranji} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugradnja sistema vatrodojave za CS Modrac i izrada glavnog projekta za zamjenu postoje}eg sistema II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugradnja sistema vatrodojave za CS Modrac i izrada glavnog projekta za zamjenu postoje}eg sistema II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla" Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana od izvr{enja usluge. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 31

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Sala za sastanke u TE "Tuzla" Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiHotkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Anja Pranji} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305369 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-15272-13)

KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 152-1-2-1-111/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Mensur Hasanbegovi} Adresa: Muhameda Ef. Pand`e br. 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200158020002 Telefon: 033445120 Faks: 033445525 Elektronska po{ta: info@sarajevogas.ba Internet adresa: www.sarajevogas.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora osiguranje imovine i vozila Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Muhameda Ef. Pand`e br. 4, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani ponu|a~i sve dodatne informacije mogu dobiti kod gosp. Hasanbegovi} Mensura na telefon 033/445-120 lok. 223 ili na e-mail: mensurh@sarajevogas.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora osiguranje imovine II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci

Broj 83 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora osiguranje vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo (A-15636-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-2-1-177/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: @eqko Peji} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net Internet adresa: www.mup.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kolektivno osigurawe radnika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kolektivno osigurawe radnika od poslediva nesretnog slu~aja II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Na bazi 7 000 radnika

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 1 godina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U 12 jednakih mjese~nih rata III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Bawa Luka, ul. Bulevar D. Maksimovi} br.4 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 072108, {ifra op{tine 002, sa naznakom za TD kolektivno osigurawe. Sredsta upla}ena za TD se ne vra}aju. Na zahtjev, omogu}en uvid u TD. (A-15683-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-179/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: @eqko Peji} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net Internet adresa: www.mup.vladars.net

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 33

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka 2 (dva) putni~ka motorna vozila sredwe klase II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka 2 (dva) putni~ka motorna vozila srewe klase minimalne snage 83kW i minimalne zapremine motora 1990ccm II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Detaqno navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} 4 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un javnih prihoda Republike Srpske broj: 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom "Za TD nabavku vozila". Sredstva upla}ena za TD se ne vra}aju ponu|a~u. (A-15676-13)

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 167-1-1-1-147/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Kontakt osoba: Nermina [abanovi}, dipl.ing.teh. 035 300-515, Enida Omerhod`i}, dipl.oec. 300-534 Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLA Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209444710005 Telefon: 035300500 Faks: 035300544 Internet adresa: www.untz.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 16 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka hemikalija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hemikalija za potrebe fakulteta Univerziteta u Tuzli Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u TD

Broj 83 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000 Tuzla, II sprat Rektorat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za TD slati na fax 035 300-544 ili preuzeti li~no na pisarnici Univerziteta u Tuzli u ul. dr. Tihomila Markovi}a br. 1 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije i laboratorijski pribor za potrebe odsijeka Fizika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije i lab pribor za potrebe odsijeka Fizika II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.564,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prirodno-matemati~ki fakultet Univerziteta u Tuzli ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gelovi, puferi i kit za bojenje za elektroforeze i centrikoni za izolaciju proteina I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gelovi, puferi i kit za bojenje za elektroforeze i centrikoni za izolaciju proteina II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.153,80 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Farmaceutski fakultet ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije za odre|ivanje antioksidativnog kapaciteta

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za odre|ivanje antioksidativnog kapaciteta II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 427,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Nasvedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Farmaceutski fakultet ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Materijal za IHC-P odre|ivanje humanog IL-23 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Materijal za IHC-P odre|ivanje humanog IL-23 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.739,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Farmaceutski fakultet ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Humani ELISA imunoesej za kvantitativnu detrminaciju IL-23 i wash pufer I.2. Kratak opis predmeta ugovora Humani ELISA imunoesej za kvantitativnu determinaciju IL-23 i wash pufer II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.991,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Farmaceutski fakultet ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije i rastvori za potrebe odsijeka Hemija I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije i rastvori za potrebe odsijeka Hemija II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.213,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 35

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prirodno-matemati~ki fakultet ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije za potrebe Tehnolo{kog fakulteta I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za potrebe Tehnolo{kog fakulteta II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.547,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Tehnolo{ki fakultet ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije za potrebe Farmaceutskog fakulteta I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za potrebe Farmaceutskog fakulteta II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.982,90 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Farmaceutski fakultet ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora laboratorijsko posu|e i pribor za potrebe Farmaceutskog fakulteta I.2. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor za potrebe Farmaceutskog fakulteta II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.564,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Farmaceutski fakultet ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije za potrebe Medicinskog fakulteta I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za potrebe Medicinskog fakulteta II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.419,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Medicinski fakultet ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor za potrebe Medicinskog fakulteta I.2. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor za potrebe Madicinskog fakulteta II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.564,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Madicinski fakultet ANEKS B Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije za potrebe RGGF-a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za potrebe Rudarsko-geolo{ko-gra|evinskog fakulteta II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 807,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet ANEKS B Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije za potrebe odsijeka Biologija I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za potrebe odsijeka Biologija II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.991,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prirodno-matemati~ki fakultet ANEKS B Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije za potrebe odsijeka Hemija

Broj 83 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za potrebe odsijeka Hemija II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.991,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prirodno-matemati~ki fakultet ANEKS B Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor za potrebe odsijeka Biologija I.2. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor za potrebe odsijeka Biologija II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.282,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prirodno-matemati~ki fakultet ANEKS B Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor za potrebe odsijeka Hemija I.2. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor za potrebe odsijeka Hemija II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.282,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prirodno-metemati~ki fakultet (A-15439-13)

MINISTARSTVO FINANSIJA RS OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 171-1-1-1-16/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA RS Kontakt osoba: Milan Baji} Adresa: TRG REPUBLIKE SRPSKE Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401571310006 Telefon: 051339155 Faks: 051339645 Elektronska po{ta: mf@mf.vladars.net Internet adresa: www.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za vozila Ministarstva finansija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva ( ED-4 i ED-5) na jednogodi{wem nivou u koli~ini od oko 26.000 litara . Isporuka na benzinskim pumpama izabranog ponu|a~a a prema potrebama ugovornog organa . II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe prema uslovima najpovoqnijeg ponu|a~a . III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Nazna~eno u tenderskom dokumentu 06.07/404-286/13 III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Nazna~eno u tenderskom dokumentu broj 06.07/404-286/12 III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Nazna~eno u tenderskom dokumentu broj 06.07/404-286/13 Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 2.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 2.12.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Ministarstvo finansija , trg Republike Srpske 1 , 78000 Bawa Luka , 14-ti sprat , sala za sastanke

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 37

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ }e u skladu sa ~lanom 18. Zakona o javnim nabavkama BiH, a koje se odnose na davawe tenderske dokumentacije svim ponu|a~ima , od dana objave Obavje{tewa u Slu`benom glasniku BiH , na wihov zahtjev otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije. Broj ra~una na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je `iro ra~un javnih prihoda republike Srpske broj: 562-099-0000055687, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 002, buxetska organizacija 0918001. Potvrdu o uplati dostaviti elektronskim putem, faksom ili po{tom. Zape~e}ene i zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom - Ne otvarati - otvara komisija - dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu: Ministarstvo finansija Republike Srpske, ul. Trg Republike Srpske 1, 78000 Bawa Luka. Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavu ponuda ne}e se uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili wihovi pismeno ovla{teni predstavnici. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. (A-15497-13)

ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 189-1-1-1-102/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ Kontakt osoba: Sini{a Lazi} i Dragica Risti} Adresa: Nikole Pa{i}a 77. Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400014500009 Telefon: 053209700 Faks: 053241344 Elektronska po{ta: info@elektrodoboj.net Internet adresa: www.elektrodoboj.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovna nabavka opreme za izgradwu solarnih elektrana II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Razna oprema za izgradwu solarnih elektrana - detaqno u TD. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaqno u TD, a vrijednost nabavke je do 700.000, 00 KM.

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova na centralno skladi{te naru~ioca u Doboju, a na zahtjev naru~ioca na skladi{ta RJ - detaqno u TD. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do 30 dana od dana zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravna zgrada ZP"ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj, ul. Nikole Pa{i}a 77, 74000 Doboj Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimawe TD i dostavu ponuda je Risti} Dragica tel: 053/209-734, a za ostale informacije Lazi} Sini{a tel. 053/209-736. Naknada za TD u iznosu od 50,00KM upla}uje se na ra~un br. 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. TD dostavqamo po{tom ili mejlom prema zahtjevu dobavqa~a koji uz svoj zahtjev treba prilo`iti i kopiju naloga kao dokaz o uplati navedenog iznosa na ra~un naru~ioca. (A-15348-13)

RRC "FOJNICA" U FOJNICI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 195-1-1-1-23/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RRC "FOJNICA" U FOJNICI Kontakt osoba: Sijari} Rasim 030 838 837

Broj 83 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Adresa: FOJNICA UL. BANJSKA 1. Po{tanski broj: 71270 Op{tina/Grad: Fojnica IDB/JIB: 4236046390006 Telefon: 030838804 Faks: 030838900 Elektronska po{ta: reumal@reumal.ba Internet adresa: www.reumal.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: FOJNICA I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Meso II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Svje`e meso i suhomesnati proizvodi. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:15

Mjesto: Fojnica, Banjska br.1. kancelarija 01. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan u vremenu od 7:00 do 15:00 sati uz predo~enje dokaza o izvr{enoj uplati od 30,00 KM po lotu na tr.rn. br. 3389002207997527 UniCredit bank; 1990470004028846 Sparkasse bank; 1820000000028602 Bor banka; ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora June}e meso I.2. Kratak opis predmeta ugovora Svje`e june}e meso, bez kosti (ple}ka i but) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 390.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 50,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 50,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco sjedi{te ugovornog organa ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tele}e i jagnje}e meso i suhomesnati proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sve`e tele}e i jagnje}e meso i suhomesnati proizvodi. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 190.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 50,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 50,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco sjedi{te ugovornog organa (A-15410-13)

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 197-1-1-1-238/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Kontakt osoba: Adnan Vukojevi} Adresa: Petra Ko~i}a 61 Banja Luka Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402889700004 Telefon: 051340170 Faks: 051340180 Elektronska po{ta: adnan.vukojevic@iddeea.gov.ba Internet adresa: www.iddeea.gov.ba

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 39

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za predpersonalizaciju dokumenata II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 418.803,41 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u TD II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a broj 61.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Instrukcija za uplate je dostupna na web stranici Agencije www.iddeea.gov.ba (A-15407-13)

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 197-1-2-1-243/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Kontakt osoba: Adnan Vukojevi} Adresa: Petra Ko~i}a 61 Banja Luka Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402889700004 Telefon: 051340170 Faks: 051340180 Elektronska po{ta: adnan.vukojevic@iddeea.gov.ba Internet adresa: www.iddeea.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Obrazovne i stru~no-obrazovne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka stru~nih usluga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka stru~nih usluga u Tehni~kom sektoru i Regionalnom centru Sarajevo-Metodolo{ka obuka projektnog tima za upravljanje projektima u skladu sa PMI standardom prema posljednoj (5-toj) verziji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.547,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u TD II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 83 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 3.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 3.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a broj 61. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Instrukcija za uplate je dostupna na web stranici Agencije www.iddeea.gov.ba (A-15659-13)

OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-2-1-176/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BiH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033212660 Faks: 033212660 I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 1.1.2014. do 31.12.2015. II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 49.800,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje objekata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge tehni~kog i investicionog odr`avanja objekata za 2014. i 2015. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma do 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: kao u koraku 1 (A-15505-13)

OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-2-1-177/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BiH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033212660 Faks: 033212660 I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 41

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 1.1.2014. do 31.12.2015. II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 414.170,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Osiguranje vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge osiguranja putni~kih motornih vozila za 2014. i 2015. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma do 499.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo i Banja Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. ponu|eni koeficijent za kasko osigurawe, u~e{}e:60,00 % 2. osigurana suma za slu~aj smrti, u~e{}e:15,00 % 3. osigurana suma za slu~aj 100 % invaliditeta, u~e{}e:15,00 % 4. godi{wa premija po motornom vozilu, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Kao u koraku 1 (A-15506-13)

JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 217-1-1-1-112/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj Kontakt osoba: Branko Mi{i} Adresa: Pop Qubina bb Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400044160008 Telefon: 053241213 Faks: 053241213 Elektronska po{ta: javne.nabavke@bolnicadoboj.com Internet adresa: www.bolnicadoboj.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor za nabavku i isporuku materijala za higijenu za godi{we potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj, Pop Qubina bb, Uprava Bolnice. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u JZU Bolnici "Sveti apostol Luka" Doboj u Odsjeku za javne nabavke u vremenu od 08,00 do 14,00 ~asova, uz potpisan i ovjeren zahtjev za izdavawe tenderske dokumentacije i ovjeren primjerak virmana uplate nerefundiraju}ih sredstava u iznosu od 20,00 KM ili istu mo`emo dostaviti putem po{te uz predhodno dostavqen zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaz o uplati nerefundiraju}ih sredstava. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj: 555-008-00007631-13 u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije broj: 6002/13". Ponude se dostavqaju propisno zape~a}ene li~no na protokol Bolnice ili putem po{te. Na koverti obavezno nazna~iti: - Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa, - Ponuda za javno nadmetawe broj: 6002/13: - "NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA". Procjewena ukupna vrijednost ugovora navedena u aneksu B (podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke) predstavqa procjewenu vrijednost po svakom pojedina~nom lotu. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a po predmetnom postupku dodjele ugovora. Ponuda koja ne bude sadr`avala sve elemente tra`ene ovim obavje{tewem i tenderskom dokumentacijom bi}e odba~ene i ne}e se razmatrati. Dodatno uputstvo u vezi sa pripremom i dostavom ponuda, kao i dodatne informacije u vezi sa predmetnim postupkom date su u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine - otka`e dodjelu ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12 Zakona o javnim nabavkama BiH. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 1 - Sredstva za ~i{}ewe i odr`avawe higijene I.2. Kratak opis predmeta ugovora Deterd`ent za ve{, deterd`ent za posu|e, deterxent za staklo, {ampon za odrasel, {ampon za djecu, sapun itd. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci od datuma potpisa ugovora. III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ni prostor Bolnice. ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 2 - Pribor za ~i{}ewe i odr`avawe higijene I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vre}e za sme}e, truleks krpe, kante za sme}e, PVC tacne itd II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 33.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci od datuma potpisa ugovora. III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ni prostor Bolnice. ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 3 - Papirna i ostala galanterija I.2. Kratak opis predmeta ugovora Toalet papir, ubrusi, alu folija itd. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci od datuma potpisa ugovora. III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ni prostor Bolnice. ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 4 - Tabletirana so I.2. Kratak opis predmeta ugovora Tabletirana so za omek{avawe vode. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci od datuma potpisa ugovora. III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 %

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 43

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ni prostor Bolnice. (A-15643-13)

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 222-1-1-1-118/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Kontakt osoba: Nata{a [obot Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4201544380001 Telefon: 033779000 Faks: 033779010 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za JRM II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Oprema za JRM II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 210 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 58.888,89 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana od dana slanja specifikacije veli~inskih brojeva Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo (A-15623-13)

REPUBLI^KA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 223-1-2-1-13/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Republi~ka uprava za inspekcijske poslove Kontakt osoba: Gordana Vu~i} Adresa: Trg Republike Srpske br. 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4402160810004 Telefon: 051334622 Faks: 051307955 Elektronska po{ta: g.vucic@inspektorat.vladars.net Internet adresa: www.inspektorat.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisirawe i odr`avawe motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Servisirawe i odr`avawe motornih vozila

Broj 83 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama BiH, a navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema ~lanu 25. Zakona o javnim nabavkama BiH, a navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, a navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg Republike Srpske br. 8, Bawa Luka, sala 10, 7. sprat Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti uz dostavqen zahtjev u pisanoj formi, kao i dokaz o uplati nov~ane naknade za preuzimawe tenderske dokumentacije. Upla}ena naknada za tendersku dokumentaciju ne vra}a se ponu|a~ima. Instrukcija za pla}awe nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju: Svrha doznake:Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju Primalac: Ra~un javnih prihoda Republike Srpske Ra~un primaoca: 562-099-0000055687 Vrsta prihoda: 722511 Op{tina: 002 Buxetska organizacija: 0419007 Poziv na broj: 404-26-1/13 ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Servisirawe i odr`avawe motornih vozila za potrebe Inspektorata u Bawa Luci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Servisirawe i odr`avawe motornih vozila za potrebe Inspektorata u Bawa Luci II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 85.470,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Od momenta potpisivawa ugovora do 31.12.2015. godine III Podkriteriji 1. Ukupna vrijednost ponude,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Servisirawe i odr`avawe motornih vozila za potrebe Inspektorata u Bijeqini I.2. Kratak opis predmeta ugovora Servisirawe i odr`avawe motornih vozila za potrebe Inspektorata u Bijeqini II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 38.461,53 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Od momenta potpisivawa ugovora do 31.12.2015. godine III Podkriteriji 1. Ukupna vrijednost ponude,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bijeqina (A-15448-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-348/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH Kontakt osoba: Mirza ^izmi} i Mehmed Hrnji} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 45

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge izrade dokumetnacije. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabavke je vr{enje: - usluga izrade tehni~ke dokumentacije za prenamjenu paviljona IV na lokaciji "Bo`an [imovi}" u ^apljini u objekat za stanovanje PVL/DVO i Idejni projekat zgrade modularnog tipa za novu gradnju, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-8/13 od 03.10.2013. godine; - usluga izrade tehni~ke dokumentacije za prenamjenu objekta O-23 na lokaciji "Zdravko ^elar" u Derventi, u objekat za stanovanje PVL/DVO, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-5/13 od 03.10.2013. godine; - usluga izrade tehni~ke dokumentacije za prenamjenu objekta O-31 i K-1 na lokaciji "Rajlovac" u Sarajevu, u objekat za stanovanje PVL/DVO, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-3/13 od 03.10.2013. godine; Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bud`et institucija BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Aktuelni Izvod iz sudskog registra u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u, a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) da dostavi dokaz da dobavlja~u nije blokiran ni jedan od otvorenih transacijskih ra~una u zadnjih 12 mjeseci, b) da je ukupan prihod u posljednje 2 (dvije) godine (2011 i/ili 2012) bio: za Lot 1 iznad 40.000,00 KM, za Lot 2. iznad 40.000,00 KM, za Lot 3. iznad 40.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) potvrdu od Centralne banake BiH o aktivnosti svih ra~una pravnog lica, a za sve aktivne ra~une iz potvrde CB BiH i dostavljanje potvrde/a od poslovne/ih banke/a o solventnosti, b) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2011 i 2012 ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od 1 (jednu) godinu; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 98 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge izrade dokumetnacije.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge izrade tehni~ke dokumentacije za prenamjenu paviljona IV na lokaciji "Bo`an [imovi}" u ^apljini u objekat za stanovanje PVL/DVO i Idejni projekat zgrade modularnog tipa za novu gradnju, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-8/13 od 03.10.2013. godine; II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazano u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.094,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 radnih dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova lokacija Bo`en [imovi} u ^apljini; ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge izrade dokumentacije I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge izrade tehni~ke dokumentacije za prenamjenu objekta O-23 na lokaciji "Zdravko ^elar" u Derventi, u objekat za stanovanje PVL/DVO, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-5/13 od 03.10.2013. godine; II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazano u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.094,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 radnih dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacija "Zdravko ^elar" u Derventi; ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge izrade dokumentacije I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluga izrade tehni~ke dokumentacije za prenamjenu objekta O-31 i K-1 na lokaciji "Rajlovac" u Sarajevu, u objekat za stanovanje PVL/DVO, u skladu sa Referatom broj: 11-3-26-3355-3/13 od 03.10.2013. godine; II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazano u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.094,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 radnih dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacija "Rajlovac" u Sarajevu; (A-15373-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-1-1-349/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH Kontakt osoba: @eljko Peri} Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Po{tanski broj: 71000

Broj 83 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Op}ina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200745400004 Telefon: 033285500 Faks: 033286697 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba Internet adresa: www.mod.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 13 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i potro{nog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba klase IX za OS BIH od lot 1 do 15 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Bu|et BIH III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:25.11.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prije podizanja dostaviti punomo} na osobu za podizanje na Fax 033-286 697 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Akumulatori za vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 9stavki II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 56.068,37 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim ponu|a~ima ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT " I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka potro{nog radioni~kog materijala i radioni~ke opreme II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 165 stavki II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.390,61 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zaineresiranim ponu|a~ima ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 3 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka osigura~a sijalica i sirena II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 33 stavke II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.641,02 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zaineresiranim ponu|a~ima ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 4

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 47

I.2. Kratak opis predmeta ugovora R/D za 4 VW BUS T4 2,4D II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 147 stavki II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 110.136,75 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim punu|a~ima ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT5 I.2. Kratak opis predmeta ugovora R/D za VW A3 1.9D II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 82 stavke II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 53.846.153,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim na znanje zainteresiranim ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 6 I.2. Kratak opis predmeta ugovora RD za DAF 4440 DT 405 YA 4X4 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 23 stavke II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 19.361,53 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 GODINA IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB BUTILE V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim ponu|a~ima ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 7 I.2. Kratak opis predmeta ugovora R/D za TAM 110 T7,BV 4X4 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 34 stavke II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.688,88 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim ponu|a~ima ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 8 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka RD TAM 150 T11, BV 6X6 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 40 stavki II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.674,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim Zaiteresiranim ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 10 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka R/D NISAN PATROL GR 2.8 TD 4X4 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 65 stavki II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 58.020,51 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka R/D ASIA ROCSTA god 1996 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 39 stavki II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 38.674,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile

Broj 83 - Strana 48 V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

MJE[OVITI HOLDING ERS-MP A.D. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 238-1-3-1-298/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MJE[OVITI HOLDING ERS-MP a.d. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Gordan Mi{eqi}, dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-375, E-mail: gmiseljic@het.ba Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355020001 Telefon: 059260213 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: het@het.ba Internet adresa: www.het.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Instalacija elektri~nih `ica II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Modernizacija ~istilice (grabuqara) na HET 2 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Neophodno je izvr{iti kompletnu reparaciju i promjenu kompletne elektro-instalacije. Potrebno je i izraditi novo upravqawe sa ovom ~istilicom II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe/RS/BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 (devedeset) dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gume za teretni program II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 30 stavki II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.512,82 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim ANEKS B Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 14 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kih i terenskih guma II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 20 stavki II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 117.094,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim ANEKS B Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 15 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka NATO akumulatora II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2 stavke II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 26.837,60 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova LB Butile V. Dodatne informacije Svim zainteresiranim (A-15625-13)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Op{tina/Grad: Trebiwe Telefon: 059278306 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: komercijala@het.ba Internet adresa: www.het.ba

Broj 83 - Strana 49

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|ene materijale, u~e{}e:10,00 % 3. Rok izvo|ewa radova, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, mali amfiteatar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije po~ev{i od 28.10.2013. godine. Za pla}awe iz BiH - Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM. @iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD Trebiwe broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe deviznog priliva iz inostranstva): FIELD 32 (CURRENCY AND AMOUNT) EUR 10,23 FIELD 56A (INTERMIDIARY) SWIFT: DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN FIELD 57A (ACCOUNT WITH INST.) NOVA BANKA A.D. BANJALUKA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 59 (BENEFICIARY) BA395551101000241362 JP HET HIDROEL.NA TREB.AD L.VUKALOVI]A 2 FIELD 70 (DETAILS OF PAYMENT) Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trifko Bulut Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101

(A-15689-13)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-2-1-765/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Namik Merzi} Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Reklamne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora oglasavanje na spolja{njosti sedam autobusa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora oglasavanje na spolja{njosti sedam autobusa detaljno prema Tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora oglasavanje u 7 gradova (1 autobus / grad) II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 52.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljno prema specifikaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od pocetka primjene prve kampanje Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise detaljno prema tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti detaljno prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost detaljno prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost detaljno prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 km IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: DD BH Telecom, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 / 224 -536 ili na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj 18395/13 NM za nabavku usluga ogla{avanja na spolja{njosti 7 autobusa", iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a); ili za inostrane ponu|a~e iznos od 10,50 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933 Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbjediti i na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da ponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a. "Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na rapolaganju. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a}u ispostaviti fakturu." Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ~vrsto uvezani, te ozna~eni rednim brojevima. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 18395/13 NM - NE OTVARAJ". Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit, a najkasnije do 15.11.2013. godine do 16:00 sati- na fax: 033 224 536. Kontakt osoba Namik Merzi} 033/ 202-704; e-mail: namik.merzic@bhtelecom.ba (A-15586-13)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-1-1-773/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Zehra ^orhod`i} Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Oprema za audio i vedeo produkciju II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Oprema za audio i vedeo produkciju II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 175.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 51

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00KM / 10,00Eur IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Obala Kulina bana 8, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati do 18.11.2013.godine,u prostorijama BH Telecoma dd Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvr{enoj uplate nakande broj: 05-17616/13 sa ta~nom adresom i kontakt-telefonom ponu|a~a,PDV brojem i dostavljanje istog na faks 033 224 536. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne mo`e biti preuzeta. Ukoliko ponu|a~ `eli da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom po{tom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te }e mu ista biti poslana o njegovom tro{ku.Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zaka{njelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije. Za doma}e TRN ponu|a~e:1610000030950092, Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. Za ino-ponu|a~e: S.W.I.F.T: RZBABA2S, Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, IBAN Code: BA39 1611 00000124 8933Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda za nabavku: "Oprema za audio i video produkciju promo materijala" putem otvorenog postupka br.05-17616/13 - NE OTVARAJ Ponude koje u svom sadr`aju ne budu dostavljene nakon datum i/ili sata nazna~enih u ta~ci IV.4. ovog Obavje{tenja i ponude koja nisu predate putem Protokola, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen na fax: 033 224 536 do 18.11.2013.godine do 16,00 sati (upit dostaviti i na mail: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba). (A-15595-13)

OP]INA [IROKI BRIJEG OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 248-1-2-1-32/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA [IROKI BRIJEG Kontakt osoba: Ivo Pavkovi} Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg IDB/JIB: 4272082230003 Telefon: 039702801 Faks: 039705915 Elektronska po{ta: info@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: [IROKI BRIJEG I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Financijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kreditno zadu`enje Op}ine [iroki Brijeg II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dugoro~ni kredit ovla{tene banke Op}ini [iroki Brijeg u visini glavnice kredita 1.500.000,00 KM II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1.500.000,00 II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.500.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova [iroki Brijeg II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 10 godina, bez grejs perioda Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.11.2013 Vrijeme:10:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ul. fra Didaka Bunti}a br. 11, I kat soba br. 17

Broj 83 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati pismeno ovla{tenje ponu|a~a za potpisivanje i preuzimanje zapisnika sa javnog otvaranja. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Ivo Pavkovi} Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg Telefon: 039702822 Faks: 039705915 Elektronska po{ta: ivo.pavkovic@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba (A-15335-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-1065/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 10 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma usluge odr`avawa ra~inarske i kancelarijske opreme, serverske infrastrukture i sistemskog softvera,tehni~kih sistema, aplikacije registra preduze}a i stalnog internet prikqu~ka. II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sala 59, zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima li~no u kancelariji 68 uz zahtjev i dokaz o uplati takse za otkup tenderske dokumentacije. taksa se upla}uje na @R: 1549212003434503, vrsta prihoda 721-124, op{tina 099, buxetska organizacija 1504001. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta: zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe ra~unara i {tampa~a I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.384,61 KM

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 53

II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko Distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe kopir aparata, faks ure|aja i skenera marke "CANON" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.512,82 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe kopir aparata marke "XEROX" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 6.153,84 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe kopir aparata marke "KONICA MINOLTA" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.615,38 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe serverske infrastrukture, sistemskog softvera i mre`ne infrastrukture I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 46.153,84 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe integrisanog sistema tehni~ke za{tite proizvo|a~a "BOSCH" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 28.205,12 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe sistema besprekidnog napajawa proizvo|a~a "SOCOMEC" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 28.205,12 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016

Broj 83 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe termoenergetskih ure|aja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 46.153,84 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe aplikacije "Kwiga glavnog registra preduze}a i preduzetnika" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 61.538,46 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge pru`awa stalnog internet prikqu~ka I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 35.897,43 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014,2015,2016 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH (A-15276-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-1066/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radova za potrebe Odjela za obrazovanje - (7 lotova) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka gra|evinsko - zanatskih radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 KM

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 55

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Ul. Bulevar mira 1, Br~ko distrikt BiH, Kancelarija br. 59 u zgradi Vlade Br~ko distrikta Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima uz predo~en dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na ra~un: 154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721124, {ifra op{tine: 099, bud`etska organizacija: 1504001, svrha doznake: otkup tenderskke dokumentacije br. 13-003703/13 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamjena stolarije na objektu JU Druge osnovne {kole (centralna {kola) - 2. faza I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izrada podova u objektu sportske sale "Partizan" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 94.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamjena stolarije na fiskulturnoj sali u JU [estoj osnovnoj {koli Brezovo polje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija ograde oko objekta JU Desete osnovne {kole Bijela I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ure|enje {kolskog dvori{ta u P[ - Poto~ari - gra|evinski radovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradnja hortikulturnih sadnica za ure|enje dvori{ta P[ u Poto~arima I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na ure|enju dvori{ta JU Devete O[ - P[ Pruta~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji (A-15273-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1040/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradnja opreme za monitoring ROST-a na bloku 4 u TE Tuzla II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema tehni~koj specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora prema tehni~koj specifikaciji

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 199.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja sukcesivno, do 31.05.2014.godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Odgo|eno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne zahtijeva se III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Iskustvo dobavlja~a u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora u zadnje 3 godine, ~iji su karakter i kompleksnost isti ili sli~ni kao u predmetu nabavke. Pod sli~nim ugovorom se podrazumjeva isporuka i ugradnja roba iz oblasti video nadzora lo`i{ta sa temperaturom ambijenta iznad 400 stepeni C, minimalne vrijednosti ugovora 50.000,00 KM (bez PDV-a). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zgrada JPEPBiH d.d. Sarajevo (sala 145) ul.Vilsonovo {etali{te 15 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtijevu) na ovla{teni fax +387 33 75 17 59. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo {etali{te 15 (kancelarija 325/IV). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i sa sjedi{tem u BiH su du`ni predo}iti zahtijev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000006804. Za firme izvan BiH na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 2000006804 . U skladu sa ~lanom 3 ta~ka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev. (A-15426-13)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 57

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 265-1-2-1-69/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Eldina Smailagi} Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200872000007 Telefon: 033286074 Faks: 033286094 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine od dana potpisa II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje vozila iz programa VW i Audi II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 51.282 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Servis dvaoca usluga Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ mora biti ovla{ten (certificiran) za servisiranje i popravak vozila iz programa VW. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH 1, Sarajevo, kancelarija 474 na IV spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknadu za Tendersku dokumentaciju uplatiti na: Transakcijski ra~un Trezor BiH, broj ra~una: 3380002210018390, kod UniCredit bank, sa naznakom "Uplata za tendersku dokumentaciju PS BiH-Nabavka usluga servisiranja i popravke slu`benih vozila" Vrsta prihoda: 722153 Bud`etska organizacija: 0101999 Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije moraju biti dostavljeni u pismenoj formi sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa i poreskim brojem. Uz pismeni zahtjev i dokaz o izvr{enoj uplati, tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Pisarnci Parlamentarne skup{tine BiH, Trg BiH broj 1, kancelarija broj 152 na I spratu svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati a svim dobavlja~ima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija }e biti dostavljena po{tom u roku od tri dana od prijema zahtjeva. Zahtjevi za tendersku dokumentaciju mogu se dostaviti najkasnije do 18.11.2013.godine. (A-15468-13)

OP]INA LUKAVAC OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 269-1-3-1-87/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA LUKAVAC Kontakt osoba: Nermina Selimovi} Adresa: Trg Slobode 1 Po{tanski broj: 75300 Op{tina/Grad: Lukavac IDB/JIB: 4209451920007 Telefon: 035553554 Faks: 035553554 Elektronska po{ta: nermina.selimovic@lukavac.ba Internet adresa: www.lukavac.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: LUKAVAC I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Regulacija potoka Cerovac u MZ Poljice Gornje II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dati u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 63.530,70 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Poljice Gornje

Broj 83 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:45 Mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, 75.300 Lukavac, sala za sastanke, soba 28/I ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Saliba{i} Hajrudin Adresa: Trg Slobode 1 Po{tanski broj: 75300 Op{tina/Grad: Lukavac Telefon: 035553366 Faks: 035553554 Elektronska po{ta: nermina.selimovic@lukavac.ba Internet adresa: www.lukavac.ba (A-15366-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-1-1-329/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Kontakt osoba: Alija Trumi} Adresa: \ur|evik bb Po{tanski broj: 75272 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209284170009 Telefon: 035774970 Faks: 035772667 Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com Internet adresa: www.rudnikdjurdjevik.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za grabuljare DGT 440 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora rezervni dijelovi za grabuljare DGT 440 (pogonske rine i transportna korita) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Data u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponu|a~ mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ukupan promet u 2012. godini ne smije biti ispod 200.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo (kao osnovnog ugovara~a) u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su predmet nabavke robe sli~ne onima koje su predmet ugovora u poslednjih dvije godine (2011. i 2012. godina). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:3,00 % 4. Garantni rok, u~e{}e:2,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 59

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade na ime tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na jedan od sljede}ih ra~una: NLB banka - 1321100309725659 UniCredit banka - 3383002251048852, Intesa SanPaolo banka - 1549212002730768. (A-15493-13)

JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 272-1-3-1-181/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kontakt osoba: Aida Demir Adresa: Bra}e Feji}a bb Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227691540005 Telefon: 036512300 Faks: 036512301 Elektronska po{ta: info@jpautoceste.ba Internet adresa: www.jpautoceste.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko -Jo{anica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugovor za izvo|enje radova uklju~uje nabavku novih prelaznih naprava, skladi{tenje istih, demonta`u postoje}ih i ugradnju novih na 5(pet) mostova. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Jedan ugovor II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Autocesta A1, dionica Visoko-Jo{anica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 155 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Dubrova~ka 6, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e pruzeti svaki radni dan na adresama Bra}e Feji}a bb Mostar i Dubrova~ka 6 Sarajevo u periodu od 10:00 do 16:00 sati uz prethodnu najavu i predo~enje dokaza o uplati ili dostaviti putem po{te. Iznos uplate:20 KM Uplatni ra~un: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank dd Svrha doznake: Otkup TD za prelazne naprave Primalac: JP Autoceste FBiH doo Mostra Ugovorni organ zadr`ava pravo da ugovaranje sanacije prelaznih naprava na preostalim mostovima na dionici Visoko -Jo{anica procijenjene vrijednosti 600.000,00 KM bez PDV-a, izvr{i u skladu sa ~lanom 11(4)d)2) Zakona o javnim nabavkama BiH. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Aida Demir Adresa: Dubrova~ka 6 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033512300 Faks: 036277921 Elektronska po{ta: d.aida@jpautoceste.ba Internet adresa: www.jpautoceste.ba (A-15614-13)

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 273-1-1-1-209/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno Preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: @eljko Bo`i} / fax: +387 (0)33 650 030 Adresa: Musala 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200450270001 Telefon: 033223379 Faks: 033650030 Elektronska po{ta: safet.sinanovic@zfbh.ba Internet adresa: www.zfbh.ba

Broj 83 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: @eljezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rasvjetnih tijela II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rasvjetnih tijela podijeljenih u 4 lota II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da, u skladu sa ~lanom 24 ZJN i tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, u skladu sa ~lanom 25 ZJN i tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, u skladu sa ~lanom 26 ZJN i tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,00 EURO IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.12.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Musala 2, sala za otvaranje ponuda, prizemlje Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prije preuzimanja tenderske dokumentacije kandidati imaju mogu}nost da li~no izvr{e uvid u tendersku dokumentaciju. Uplata nov~ane naknade se vr{i na `iro ra~un za KM 3389002207823509 UniCredit bank Sarajevo u korist JP @FBiH doo Sarajevo, a za EUR-e IBAN BA393389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 for JP @FBH doo Sarajevo UniCredit Bank, Sarajevo sa naznakom, "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BR. UD-38348/2013. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH doo

Sarajevo, ulica Musala 2, tre}i sprat, soba broj 128, od 11,00 do 13,00 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati, a ista se mo`e poslati po{tom na zahtjev dobavlja~a. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rasvjetna tijela 230V I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rasvjetna tijela za vanjsku rasvjetu i rasvjetu zgrada 230V II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2635 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rasvjetna tijela 65-85V I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rasvjetna tijela za {inska vozila 65-85V II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2150 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rasvjetna tijela 6-60V I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rasvjetna tijela za signalizaciju 6-60V II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1680 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 61

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rasvjetna tijela 6-24V I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rasvjetna tijela za osvjetljenje i signalizaciju na {inskim vozilima 6-24V II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2250 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo (A-15482-13)

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 273-1-1-1-210/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno Preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Maja Deljkovi} dipl.ecc. tel: 033/223-381, fax: 033/ 650-030, e-mail: maja.deljkovic@zfbh.ba Adresa: Musala 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200450270001 Telefon: 033223379 Faks: 033650030 Elektronska po{ta: safet.sinanovic@zfbh.ba Internet adresa: www.zfbh.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: @eljezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Monoblok to~kovi za lokomotive serije 441

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Monoblok to~kovi za lokomotive serije 441 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom i tehni~kom specifikacijom II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 680.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Depo Rajlovac Sarajevo, Adresa: Ba~i}i bb, Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Jedna godina ili do kona~ne realizacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Iznos tra`ene garancije za ponudu je 2% od ukupno ponu|ene cijene bez PDV-a. Garancija za izvr{enje ugovora se dostavlja nakon sklapanja ugovora u roku od 15 dana u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a . III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da. U skladu sa ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i tenderskom dokumentacijom. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da. U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i tenderskom dokumentacijom. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da. U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i tenderskom dokumentacijom. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:15,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 BAM ili 25,00 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Musala 2, Sarajevo, sala za otvaranje ponuda u postupcima javnih nabavki, prizemlje. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM ili 25 EUR-a. Uplata se vr{i na `iro ra~un 3389002207823509 Unicredit bank za KM u korist JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a za EUR-e IBAN BA 393389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 for @FBH Unicredit Bank, Sarajevo sa naznakom, "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA TENDER BROJ: UD-49592/2013

Broj 83 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, ulica Musala 2, tre}i sprat, soba broj 133, od 08,00 do 16,00 sati, te ista se mo`e poslati po{tom na zahtjev dobavlja~a. (A-15469-13)

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 273-1-1-1-213/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno Preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Nerkez Bedak, telefon/faks : 033 712 805 Adresa: Musala 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200450270001 Telefon: 033223379 Faks: 033650030 Elektronska po{ta: safet.sinanovic@zfbh.ba Internet adresa: www.zfbh.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: @eljezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka roba- kran za potrebe radionice ^apljina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kran za potrebe radionice nosivosti 20 t II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 kran II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radionica ^apljina JP@FBiH d.o.o. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do kona~ne realizacije a najdu`e 1 godina od dana stupanja na snagu Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Garancija za ozbiljnost ponude iznosi 2 % od vrijednosti ponude. Garanciju dostaviti u formi bezuslovne bankovne garancije III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da u skladu sa ZJN i Tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da u skladu sa ZJN i Tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da u skladu sa ZJN i Tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM ili 5 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Sala za otvaranje ponuda, Musala 2, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi; Kolodvorska 4, Sarajevo Uplata tenderske dokumentacije se vr{i na `iro ra~un 3389002207823509 UniCredit Bank za KM u korist JP @eljeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, a za EUR-e IBAN BA 393389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 for @FBH UniCredit Bank Sarajevo, sa naznakom , "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BR. UD-38350/2013 (A-15680-13)

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-333/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Ana Ne`i} Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa: www.kc-bl.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 63

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj: 01-5170-1/13 radi nabavke i ugradnje GRADIENT SWITCH-a na MRI sistemu za SIGNA HDxt 3.0T GE za potrebe Zavoda za klini~ku radiologiju II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradnja GRADIENT SWITCH-a na MRI sistemu za SIGNA HDxt 3.0T GE za potrebe Zavoda za klini~ku radiologiju II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - Dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti iz predmeta nabavke i/ili da su registrovani u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Precizira se tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Precizira se tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku i ugradnju GRADIENT

SWITCH-a na MRI sistemu za SIGNA HDxt 3.0T za potrebe Zavoda za klini~ku radiologiju: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 26.11.2013. do 9 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti po{tom ili svakog radnog dana u vremenu od 8-14 ~asova u sobi br. 11 (Centralni medicinski blok) kod [efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 20 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 49/04). (A-15380-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-1135/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Godi{nje odr`avanje ure|aja ekolo{kog monitoring sistema za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sistem okolinskog monitoringa se sastoji od tri dijela i to: imisionih mjerenja, emisionih mjerenja i sistema prikupljanja podataka. Potrebno je odr`avati:

Broj 83 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

a) Automatsku stanicu za pra}enje emisije polutanata, te mjerenje koncentracije pra{ine, protokola i temperature u dimnjaku 300 m, b) Automatska stanica za pra}enje emisije polutanata, te mjerenja koncentracije pra{ine, protokola i temperature u zbirnom kanalu blokova 5 i 6, c) Stanice za pra}enje kvaliteta voda WPS1 i WPS2, d) Imisione i meteorolo{ke stanice "Dom Kulture" i "Transport" d.o.o. u gradu Kaknju, e) komunikaciona oprema sa glavnim serverom sa softwareom za akviziciju, obradu i arhiviranje podataka, a sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja sukcesivno, godinu dana od dana uvo|enja u posao, prema aktivnostima iz tehni~ke specifikacije i slijede}oj dinamici:-za mjese~ni pregled i interventne aktivnosti 2 dana od po~etka aktivnosti, za tromjese~ni pregled, kalibraciju i interventne aktivnosti 4 dana od po~etka aktivnosti, za godi{nji servis, kalibraciju i interventne aktivnosti WPS 7 dana od dana po~etka aktivnosti i za umjeravanje sistema rok je 20 dana od dana po~etka aktivnosti. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvr{enja dijela usluga. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da ponu|a~ ima akreditovanu laboratoriju od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, koja ispunjava zahtjeve iz standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006, da ima osoblje koje }e anga`ovati za pojedine grupe aktivnosti i dokaze o njihovom iskustvu i stru~nim referencama na odr`avanju visokosofisticirane elektronske i druge opreme koja se koristi u optoelektronskim i elektrohemisjkim mjerenjima, akvizicijskih i komunikacijskih ure|aja proizvo|a~a HORIBA, DURAG, SIAP+MICROS. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a}i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Zdenko Ravlija, tel. 00387 32 77 13 31. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-15533-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1137/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 65

Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kriti~nih komponenti kotla bloka 5-pumpi za vodene puha~e u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Vi{estepena horizontalna centrifugalna pumpa za vodu sa postoljem i elektromotorom- 2 komada II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 41.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN:BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Nijaz Leme{, tel. 00387 32 77 10 23. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-15534-13)

Broj 83 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-2-1-100/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Ergin Osmi} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200351290009 Telefon: 033454805 Faks: 033455148 Elektronska po{ta: ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa: www.bhrt.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka avio-karata za potrebe slu`benih putovanja uposlenika BHRT-a II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga avionskog prevoza, odnosno nabavka avio-karata za potrebe slu`benih putovanja uposlenika Radiotelevizije Bosne i Hercegovine II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Iznos TSC po jednoj prodatoj avio-karti za evropske destinacije, u~e{}e:60,00 % 2. Iznos TSC po jednoj prodatoj avio-karti za vanevropske destinacije, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: Osmi} Ergin, tel. 033 454 805, fax 033 455 148, mob. 061 484 770, e-mail: ergin.osmic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU AVIO-KARATA - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. (A-15498-13)

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-2-1-101/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Ergin Osmi} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200351290009 Telefon: 033454805 Faks: 033455148 Elektronska po{ta: ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa: www.bhrt.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 67

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Osiguranje imovine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga osiguranja gra|evinskih objekata u vlasni{tvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema lokaciji gra|evinskih objekata koji su predmet osiguranja II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Jedna godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: Ergin Osmi}, tel. 033 454 805; mob. 061 484 770; fax 033 455 148; e.mail: ergin.osmic@bhrt.ba;

- Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU USLUGA OSIGURANJA GRA\EVINSKIH OBJEKATA - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. (A-15499-13)

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 294-1-1-1-90/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "ZENICA" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Begzada Krivi}, dipl.ecc. i Vildana Bali}, dipl.pravnik Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218080080000 Telefon: 032402245 Faks: 032403963 Elektronska po{ta: ze.plan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 20.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka goriva za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu podi}i u zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kancelarija br. 202, ili }e ista biti dostavljena putem po{te ili e-mail-a u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i izvr{ene uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Kontakt osoba - Adis Baru~ija. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa prilo`enim dokazom o izvr{enoj uplati podnosi se u pisanoj formi i dostavlja se na Protokol preduze}a (Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica), putem faksa br. 032/403-963 ili putem e-mail-a ze.plan@bih.net.ba Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enja grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066 otvoren kod Raiffeisen Bank DD Zenica. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Nabavka i isporuka goriva za 2014. godinu - ne otvarati do 26.11.2013. godine do 12:30 sati". (A-15702-13)

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 294-1-2-1-91/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "ZENICA" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Begzada Krivi}, dipl.ecc. i Vildana Bali}, dipl.pravnik Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218080080000 Telefon: 032402245 Faks: 032403963 Elektronska po{ta: ze.plan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 40.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Revizija projektne dokumentacije za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu podi}i u zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kancelarija br. 202, ili }e ista biti dostavljena putem po{te ili e-mail-a u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 69

izvr{ene uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Kontakt osoba - Adis Baru~ija. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa prilo`enim dokazom o izvr{enoj uplati podnosi se u pisanoj formi i dostavlja se na Protokol preduze}a (Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica), putem faksa br. 032/403-963 ili putem e-mail-a ze.plan@bih.net.ba Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enja grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066 otvoren kod Raiffeisen Bank DD Zenica. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Revizija projektne dokumentacije za 2014. godinu - ne otvarati do 26.11.2013. godine do 13:00 sati". (A-15703-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 297-1-2-1-1290/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op}ina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 365 dana II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 135.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma T 79/13 Nabavka usluga remonta hidrauli~nih komponenti za bagere II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detalj. u td II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detalj u td

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:27.11.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 79/13 - "Nabavka usluga remonta hidrauli~nih komponenti za bagere". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik,Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op}ina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774165 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op}ina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op}ina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774422 Faks: 055774165 (A-15476-13)

Broj 83 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1295/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T-59/13-P2 Nabavka hidratnog kre~a u rifuzi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detalj. u td II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja detalj. u td Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u TD

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T-59/13-P2 - "Nabavka hidratnog kre~a u rifuzi". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Milenko Radi{i}, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta:komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com (A-15658-13)

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 71

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-856/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Damir @uni} (za tehni~ka pitanja) 062/333-050; Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Filteri II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Filteri II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, Rudnici i Pogoni II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do 12 mjeseci od dana stupanja ugovora na sagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje) b) Rok isporuke: maksimalno 15 dana od dana Narud`be sukcesivna isporuka

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora - Da ponu|a~ dostavi Izjavu da se obavezuje da }e prilikom isporuke dostaviti EUR 1 obrazac (samo za ino ponu|a~e) III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva iz tehni~ke specifikacije tenderske dokumentacije; - Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi potvrde izdate od strane primaoca o izvr{enoj isporuci i zadovoljavaju}em kvalitetu isporu~enih roba; - Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a; - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu izjavu o vremenskoj garanciji od 12 mjeseci od dana isporuke, odnosno 6 mjeseci od dana ugradnje - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e prilikom svake isporuke dostaviti potrebne certifikate o kvalitetu, a u skladu sa tehni~kom specifikacijom tenderske dokumentacije; - Da ponu|a~ uz ponudu dostavi originalne katalo{ke listove za ponu|enu robu iz kojih se vidi da roba odgovara tra`enom kvalitetu (standard/oznaka) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi} (sehanovic.edin@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba Filteri". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Filteri". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA - Filteri - ne otvarati do 27.11.2013. godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni

Broj 83 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane (uklju~uju}i i dokumente koji ve} sadr`e potpis i pe~at ponu|a~a), ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Edin [ehanovi} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba (A-15339-13)

STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 306-1-2-1-101/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Stru~na slu`ba za zajedni~ke poslove Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Samira Durakovi}, dipl.pravnik Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200667410006 Telefon: 033562094 Faks: 033562220 Elektronska po{ta: sszp@ks.gov.ba Internet adresa: www.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Max. 365 dana II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 15.000,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostoriija koje }e koristiti Kanton Sarajevo u 2014. godini II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije centralne zgrade Kantona Sarajevo i svih dislociranih objekata koje }e koristiti Kanton Sarajevo u 2014. godini. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekti Kantona Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Finansiranje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija Kantona Sarajevo u potpunosti je uskla|eno sa planiranim nov~anim sredstvima u Bud`etu Kantona Sarajevo za 2014. godinu. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponu|a~ je du`an dostaviti ovjerene kopije upisa iz sudskog registra, iz kojeg je vidljivo da je firma koja je dostavila ponudu, registrovana za obavljanje djelatnosti za koju se raspisuje javni poziv. Tako|er, potrebno je da ponu|a~ dostavi Odobrenje za rad na poslovima DDD od Federalnog ministarstva zdravstva. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ponu|a~ je du`an dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha za 2012. godinu, kojim dokazuju pozitivno poslovanje u 2012. godini. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Posjedovanje minimalno jednog namjenskog motornog vozila, koje se koristi na poslovima osnovne djelatnosti firme. Dokaz: Registracija motornog vozila na ponu|a~u. U kvalifikacionoj strukturi zaposlenih neophodno je da ponu|a~ ima minimalno 2 (dva) stalno uposlena (puno radno vrijeme) sanitarna tehni~ara i 1 (jednog) stalno uposlenog (puno radno vrijeme) diplomiranog in`injera hemije ili biologije. Kao dokaz prila`e se lista uposlenih sa kvalifikacionom strukturom izdata od PIO/MIO. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 10:15 Mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Cijene trebaju biti izra`ene u KM sa nazna~enom osnovnom cijenom i pripadaju}im porezima.

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 73

Kanton Sarajevo ne preuzima bilo kakvu obavezu u postupku javnog nadmetanja, niti snosi bilo kakve trokove do potpisivanja ugovora. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un: Kanton Sarajevo - Depozitni ra~un, broj: 3380002210019263, vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija: 2401001 (obavezno navesti), op}ina: Centar Sarajevo (077), svrha: Naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije SSZP. (A-15655-13)

STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 306-1-2-1-102/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Stru~na slu`ba za zajedni~ke poslove Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Samira Durakovi}, dipl.pravnik Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200667410006 Telefon: 033562094 Faks: 033562220 Elektronska po{ta: sszp@ks.gov.ba Internet adresa: www.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o uslugama teku}eg odr`avanja objekata, sredstava i opreme u vlasni{tvu Kantona Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ugovor obuhvata teku}e odr`avanje (redovno i vanredno) objekata, sredstava i opreme u vlasni{tvu Kantona Sarajevo u toku 2014. godine. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Finansiranje usluga teku}eg odr`avanja objekata, sredstava i opreme u vlasni{tvu Kantona Sarajevo, u potpunosti je uskla|eno

sa planiranim nov~anim sredstvima u Bud`etu Kantona Sarajevo za 2014. godinu. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponu|a~ je du`an dostaviti ovjerenu kopiju upisa u sudski registar (registracija za usluge za koje se dostavlja ponuda). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ponu|a~ je du`an dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha za 2012. godinu, kojim dokazuju pozitivno poslovanje u 2012. godini. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Za LOT-ove 4 i 5 neophodno je posjedovanje vlastitog servisa za odr`avanje i dostavljanje kopije rje{enja upisa u sudski registar o uslugama servisiranja, odnosno kopija licence ili ugovora o ovla{tenom servisu za odre|enu vrstu proizvoda (ra~unara, aparata). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM za svaki LOT posebno IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Cijene moraju biti izra`ene u KM sa nazna~enom osnovnom cijenom i pripadaju}im porezima. Da bi ponuda bila uzeta razmatranje, pored ispunjavanja formalno-pravnih uslova, neophodno je da ponudite sve tra`ene usluge za minimalno 1. (jedan) LOT. Dokumentacija kojo se dokazuju pravne, ekonomske, tehni~ke ili profesionalne sposobnosti, dostavlja se su koverti sa ponudom za LOT koji se prvi otvara na javnom otvaranju ponuda. Kanton Sarajevo ne preuzima bilo kakve obaveze u postupku javnog nadmetanja, niti snosi bilo kakve trokove do potpisivanja ugovora. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un: Kanton Sarajevo - Depozitni ra~un, broj: 3380002210019263, vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija: 2401001 (obavezno navesti), op}ina: Centar Sarajevo (077), svrha: Naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije SSZP. Otvaranje ponuda zas teku}e odr`avanje }e biti izvr{eno dana 27.11.2013. godine kako sljedi: LOT 1 - tek. odr`avanje (gra|.-stolarski radovi).... 12,10 h LOT 2 - tek.odr`avanje (el.-ma{. instalacije) ....... 12,40 h LOT 3 - tek.odr`avanje klima ure|aja .................. 13,20 h LOT 4 - tek.odr`avanje ra~unara i ra~.opreme ..... 13,40 h LOT 5 - tek.odr`avanje kopir aparata ................... 14,10 h ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o uslugama teku}eg odr`avanja objekata, sredstava i opreme u vlasni{tvu Kantonan Sarajevo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ugovor obuhvata teku}e odr`avanje (redovno i vanredno) objekata u vlasni{tvu Kantona Sarajevo (gra|evinsko-stolarski radovi) u toku 2014. godine II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 150.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Max. 365 dana III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % 3. Brzina servisa, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sve lokacije na kojima su smje{teni organi Kantona Sarajevo V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o uslugama teku}eg odr`avanja objekata, sredstava i opreme u vlasni{tvu Kantona Sarajevo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ugovor obuhvata teku}e odr`avanje (redovno i vanredno) elektro-ma{inskih instalacija u objektima koje koriste organi Kantona Sarajevo II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Maksimalno 365 dana III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % 3. Brzina servisa, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sve lokacije na kojima su smje{teni organi Kantona Sarajevo V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o uslugama teku}eg odr`avanja objekata, sredstava i opreme u vlasni{tvu Kantona Sarajevo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ugovor obuhvata teku}e odr`avanje (redovno i vanredno) klima ure|aja u objektima koje koriste organi Kantona Sarajevo u toku 2014. godini. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Maksimalno 365 dana III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % 3. Brzina servisa, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sve lokacije na kojima su smje{teni organi Kantona Sarajevo

V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci. ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o uslugama teku}eg odr`avanja objekata, sredstava i opreme u vlasni{tvu Kantona Sarajevo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ugovor obuhvata teku}e odr`avanje (redovno i vanredno) ra~unara i ra~unarske ("no name" i "brand name) opreme Kantona Sarajevo u toku 2014. godine. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Maksimalno 365 dana III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % 3. Brzina servisa, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sve lokacije na kojima su smje{teni organi Kantona Sarajevo V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci. ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o uslugama teku}eg odr`avanja objekata, sredstava i opreme u vlasni{tvu Kantona Sarajevo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ugovor obuhvata teku}e odr`avanje (redovno i vanredno) kopir aparata u vlasni{tvu Kantona Sarajevo, toku 2014. godine. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Maksimalno 365 dana III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % 3. Brzina servisa, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sve lokacije na kojima su smje{teni organi Kantona Sarajevo V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci. (A-15654-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-693/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jasna Raspudi}, oec. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 75

IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335717 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jasna.raspudic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada projektne dokumentacije za sanaciju opto~nog tunela HE Jajce II II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada projektne dokumentacije za sanaciju opto~nog tunela HE Jajce I II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jajce, HE Jajce II II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.11.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Izrada projektne dokumentacije za sanaciju opto~nog tunela HE Jajce II" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-15527-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-3-1-694/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Ivo Bevanda, dipl.ing.gra|. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: ivo.bevanda@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 83 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija krune brane na Okruglom jezeru prema glavnom projektu u HE Jajce I II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija krune brane na Okruglom jezeru prema glavnom projektu u HE Jajce I II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 220.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jajce, HE Jajce I II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 18 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 21.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:28.11.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s

naznakom "Sanacija krune brane na Okruglom jezeru prema glavnom projektu HE Jajce I" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-15526-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-695/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jerko Kordi}, dipl.ing.cest.pr. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jerko.kordic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 341.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje i korektivno odr`avanje ure|aja sustava klimatizacije (grijanje, hla|enje i ventilacija) u periodu od 24 mjeseca II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje i korektivno odr`avanje ure|aja sustava klimatizacije (grijanje, hla|enje i ventilacija) II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HN@ (Mostar, Stolac, ^apljina, Rama, Neum, Doljani, ^itluk, Ravno); ZH@ (Grude, Ljubu{ki, Posu{je, [iroki Brijeg); HB@ (Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamo~); SB@ (Novi Travnik,

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 83 - Strana 77

Jajce, Kiseljak, Busova~a, Dobreti}i,Vitez, Uskoplje, Kre{evo, Nova Bila); ZD@ (@ep~e i Usora); P@ (Ora{je, Domaljevac i Od`ak) Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:27.11.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.11.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Servisiranje i korektivno odr`avanje ure|aja sustava klimatizacije (grijanje, hla|enje i ventilacija) u periodu od 24 mjeseca" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-15668-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-3-1-698/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jerko Kordi}, dipl.ing.cest.pr. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jerko.kordic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija opreme za mjerenje razine vode u akumulaciji i za~epljenosti re{etke HE Pe} Mlini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija opreme za mjerenje razine vode u akumulaciji i za~epljenosti re{etke HE Pe} Mlini II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HE Pe} Mlini, ZH@ II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji

Broj 83 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 28. 10. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposo