Godina XVII Ponedjeljak, 11. studenog/novembra 2013.

godine

Broj/Број

87 
2) 3)

Година XVII Понедјељак, 11. новембра 2013. годинe ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik gubitak ili oštećenje dobara, ekonomski gubitak u opsegu utvrđenom od nadležnoga suda, koji nastane uslijed gubitka ili štete na koje se ukazuje u alinejama 1) i 2) ove točke, u onoj mjeri u kojoj nije predviđen alinejama 1) i 2), ako ga snosi osoba koja ima pravo na odštetni zahtjev u pogledu takvog gubitka ili štete, troškove mjera vraćanja oštećenog okoliša u prethodno stanje u opsegu utvrđenom od nadležnoga suda, osim ako takvo oštećenje nije beznačajno, ako su takve mjere doista poduzete ili će se poduzeti, a u onoj mjeri u kojoj nisu obuhvaćene alinejom 2) ove točke, gubitak prihoda koji potječe od ekonomskog interesa vezanog uz korištenje ili uživanje okoliša u opsegu utvrđenom od nadležnoga suda, do kojega dođe uslijed značajnog oštećenja tog okoliša, a u onoj mjeri u kojoj nije obuhvaćen alinejom 2) ove točke, troškove preventivnih mjera u opsegu utvrđenom od nadležnoga suda, kao i daljnji gubitak ili štetu izazvanu takvim mjerama, sve ostale ekonomske gubitke u opsegu utvrđenom od nadležnoga suda, izuzev onih izazvanih oštećenim okolišem, ako to dopušta važeći zakon o obveznim odnosima, u smislu alineja 1), 2), 3), 4), 5) i 7), nuklearna šteta označuje štetu u mjeri u kojoj gubitak ili šteta proizlaze iz ili nastanu kao posljedica ionizirajućeg zračenja koje emitira bilo koji izvor zračenja unutar nekog nuklearnog postrojenja ili koje emitira nuklearno gorivo ili radioaktivni proizvodi ili otpad u, ili nuklearni materijal koji se nalazi u jednom nuklearnom postrojenju, kao i nuklearni materijal koji dolazi

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 55. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 24. i 28. listopada 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. studenoga 2013. godine, usvojila je O ODGOVORNOSTI ZA NUKLEARNU ŠTETU DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet) Ovim se Zakonom uređuju pitanja građanske odgovornosti za nuklearnu štetu nastalu korištenjem nuklearne energije u mirovne svrhe, gdje god da je ta šteta pretrpljena, kao i druga bitna pitanja u vezi s ovom odgovornošću. Članak 2. (Definicije) (1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovome Zakonu imaju sljedeće značenje: a) "ekonomski gubitak" jest financijski gubitak za osobu koja pretrpi nuklearnu štetu, a koji nastaje kao neposredna ili posredna posljedica takve štete; b) "mjere vraćanja u prethodno stanje" označuju sve razumne mjere koje su odobrila ministarstva ili druga tijela nadležna za pitanja zaštite okoliša, a čiji je cilj vratiti u prethodno stanje ili sanirati oštećene ili uništene komponente okoliša, ili uvesti, gdje je to razumno, ekvivalente tih komponenti u okoliš; c) "nuklearna šteta" označuje: 1) smrt ili tjelesnu ozljedu ili drugo narušavanje zdravlja čovjeka,

1145

4)

ZAKON

5)

6) 7)

8)

Broj 87 - Stranica 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

d)

e)

f)

g) h)

i)

j)

k) l)

iz nuklearnog postrojenja, koji je u njemu proizveden ili se u njega šalje, bilo da to nastaje uslijed radioaktivnih svojstava takve tvari ili kombinacije tih svojstava s otrovnim, eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takvih tvari; "nuklearni materijal" označuje: 1) nuklearno gorivo, isključujući prirodni ili osiromašeni uran, koje je sposobno proizvoditi energiju samo-održavajućom lančanom reakcijom nuklearne fisije izvan nuklearnog reaktora, samostalno ili u vezi s nekim drugim materijalom i 2) radioaktivne proizvode ili otpad; "nuklearni reaktor" označuje postrojenje koje sadrži nuklearno gorivo raspoređeno tako da u njemu može nastati samoodržavajuća lančana reakcija nuklearne fisije bez dodatnog izvora neutrona; "nuklearni incident" označuje događaj ili niz događaja istog podrijetla koji prouzroče nuklearnu štetu ili, ali samo u odnosu na preventivne mjere, stvaraju ozbiljnu i neposrednu prijetnju od izazivanja takve štete; "nuklearno gorivo" označuje materijal sposoban proizvoditi energiju samoodržavajućom lančanom reakcijom nuklearne fisije; "nuklearno postrojenje" označuje: 1) svaki nuklearni reaktor, osim reaktora kojim su opremljena pomorska ili zračna prijevozna sredstva i koji služe kao izvor energije za pogon ili za bilo koju drugu svrhu, 2) svaku tvornicu koja koristi nuklearno gorivo za proizvodnju nuklearnog materijala, kao i svaku tvornicu za obradu nuklearnog materijala, uključujući tvornice za preradu ozračenog nuklearnog goriva, 3) svako mjesto na kojemu je nuklearni materijal uskladišten, osim uskladištenja takvog materijala u vezi s prijevozom, 4) sva ostala postrojenja u kojima postoji nuklearno gorivo ili radioaktivni proizvodi ili otpad kako to utvrdi Upravni odbor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA); "korisnik nuklearnog postrojenja" (u daljnjem tekstu: korisnik) jest osoba koju je država u kojoj se nalazi nuklearno postrojenje odredila ili priznala za korisnika takvog postrojenja; "preventivne mjere" označuju sve razumne mjere koje poduzme bilo koja osoba nakon što dođe do nuklearnog incidenta kako bi se spriječila ili na minimum svela nuklearna šteta iz točke c) alineje od 1) do 5) ili alineje 7) ovoga stavka, što podliježe odobravanju ministarstava ili drugih nadležnih tijela za okolišna pitanja; "prijevoznik" jest osoba koja prevozi nuklearni ili radioaktivni materijal cestovnim, željezničkim, pomorskim ili zračnim prometom; "radioaktivni proizvodi ili otpad" označuju radioaktivni materijal dobiven u procesu proizvodnje ili korištenja nuklearnog goriva ili svaki materijal koji je postao radioaktivan zbog toga što je bio izložen zračenju emitiranom tijekom tog procesa, isključujući radioizotope koji su nastali u završnoj fazi proizvodnje i koji se mogu koristiti u znanstvene,

medicinske, poljoprivredne, komercijalne ili industrijske svrhe; m) "razumne mjere" označuju mjere koje se, prema važećim propisima, smatraju primjerenima i razmjernima imajući u vidu sve okolnosti, a naročito: 1) prirodu i opseg pretrpljene štete ili, u slučaju preventivnih mjera, prirodu i opseg rizika od takvih šteta, 2) opseg do kojega će vjerojatno, u vrijeme kada su poduzete, mjere biti učinkovite, 3) mjerodavna znanstvena i tehnička stručna mišljenja. (2) Izrazi napisani samo u jednom rodu podjednako se odnose na muški i ženski rod. DIO DRUGI – ODGOVORNOST ZA NUKLEARNU ŠTETU Članak 3. (Odgovornost korisnika za nuklearnu štetu) (1) Sukladno odredbama ovoga Zakona, korisnik je isključivo odgovoran za nuklearnu štetu gdje god da je ona pretrpljena ako se dokaže da je takva šteta prouzročena uslijed nuklearnog incidenta u njegovom nuklearnom postrojenju. (2) Korisnik, sukladno ovome Zakonu, snosi objektivnu odgovornost za nuklearnu štetu, osim u situacijama predviđenim člankom 7. ovoga Zakona. (3) Korisnik odgovara za nuklearnu štetu i kada se dokaže da je šteta prouzročena nuklearnim incidentom: a) u vezi s nuklearnim materijalom koji dolazi iz njegova postrojenja ili je u njemu proizveden i koji je nastao: 1) prije nego što je korisnik nekog drugog postrojenja preuzeo odgovornost na temelju izričitih uvjeta pisanog ugovora za nuklearne incidente prouzročene tim nuklearnim materijalom; 2) u nedostatku izričitih uvjeta u ugovoru iz alineje 1) ove točke, prije nego što korisnik drugog nuklearnog postrojenja preuzme nuklearni materijal; 3) kada je nuklearni materijal namijenjen za uporabu u nuklearnom reaktoru kojim je opremljeno prijevozno sredstvo i koji služi kao izvor energije bilo za pogon ili za druge svrhe, a prije nego što je osoba propisno ovlaštena za korištenje takvog reaktora preuzela nuklearni materijal; 4) kada je nuklearni materijal bio upućen korisniku na teritorij države koja nije stranka ugovornica Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1997. godine (u daljnjem tekstu: Bečka konvencija), sve dok se ne istovari s prijevoznog sredstva kojim je dopremljen na teritorij te države koja nije stranka ugovornica ove konvencije; b) u vezi s nuklearnim materijalom koji je poslan u njegovo nuklearno postrojenje i koji je nastao: 1) nakon što je od korisnika drugog nuklearnog postrojenja preuzeo odgovornost za nuklearni incident prouzročen tim nuklearnim materijalom na temelju izričitih uvjeta pisanog ugovora; 2) u nedostatku izričitih uvjeta pisanog ugovora iz alineje 1) ove točke, nakon što je preuzeo taj nuklearni materijal; 3) nakon što je preuzeo nuklearni materijal od osobe koja koristi nuklearni reaktor za izvor

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH d)

Broj 87 - Stranica 3

energije kojim je opremljeno prijevozno sredstvo, bilo za pogon ili za druge svrhe; 4) kada je osoba s teritorija države koja nije stranka ugovornica Bečke konvencije uputila nuklearni materijal uz pisani pristanak korisnika, koji je naknadno utovaren na prijevozno sredstvo kojim će biti izvezen s teritorija te države. Članak 4. (Vremenska sfera odgovornosti) Korisnik odgovara za nuklearnu štetu sve dok je njegovo postrojenje u pogonu. Članak 5. (Posebni slučajevi odgovornosti) Korisnik koji je nositelj posljednje autorizacije za obavljanje nuklearne djelatnosti odgovoran je za nuklearnu štetu prouzročenu nuklearnim materijalom koji je ukraden, izgubljen, napušten ili bačen iz njegova postrojenja. Članak 6. (Solidarna odgovornost korisnika) Kada za nuklearnu štetu odgovara više korisnika i kada se ne može sa sigurnošću utvrditi koji dio štete treba pripisati svakome od njih, korisnici će solidarno snositi odgovornost. Članak 7. (Iznimke od objektivne odgovornosti) (1) U slučaju da korisnik dokaže da je nuklearna šteta u cijelosti ili djelomično prouzročena krajnjom nepažnjom osobe koja je pretrpjela štetu ili uslijed toga što je ta osoba poduzela ili propustila poduzeti neku radnju u namjeri da pričini štetu, sud može osloboditi korisnika u cijelosti ili djelomično njegove obveze naknade štete koju je takva osoba pretrpjela. (2) Korisnik ne snosi odgovornost za nuklearnu štetu ukoliko dokaže da je nuklearna šteta neposredno prouzročena uslijed oružanog sukoba, neprijateljstava, građanskog rata ili pobune. Članak 8. (Neograničena odgovornost) U slučaju nuklearnog incidenta na teritoriju Bosne i Hercegovine ili u njezinoj isključivoj ekonomskoj zoni, odgovornost korisnika za nuklearnu štetu koja nastupi uslijed tog incidenta nije ograničena u pogledu iznosa novčanih sredstava. Članak 9. (Financijsko osiguranje u slučaju prijevoza) (1) Korisnik mora, prilikom prijevoza nuklearnih materijala preko teritorija Bosne i Hercegovine ili njene isključive ekonomske zone, imati zaključeno odgovarajuće osiguranje kojim se pokriva odgovornost za nuklearnu štetu sukladno zakonima zemlje u kojoj se nalazi njegovo nuklearno postrojenje, odnosno mora imati drugu vrstu financijskog pokrića za nuklearnu štetu prema zakonima te zemlje. (2) Korisnik je dužan prije obavljanja prijevoza preko teritorija Bosne i Hercegovine ili njene isključive ekonomske zone prijevozniku predati potvrdu koju je izdao osiguravatelj ili druga osoba koja pruža financijsko jamstvo. (3) Potvrda o financijskom pokriću iz stavka (2) ovoga članka obvezno mora biti dostavljena Državnoj regulativnoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost prije izdavanja odobrenja za prijevoz nuklearnog materijala i treba sadržavati: a) naziv i adresu korisnika; b) iznos, vrstu i trajanje jamstva; c) opis nuklearnog materijala na koji se primjenjuje jamstvo;

izjavu nadležnog tijela države u kojoj je postrojenje o tome da je naznačena osoba korisnica u smislu značenja Bečke konvencije ili drugih međunarodnih konvencija koje se tiču pitanja naknade nuklearne štete. (4) Osiguravatelj ili druga osoba koja je izdala potvrdu ili u čije je ime izdana ne može pobijati navode koje ona sadrži. (5) Osiguravatelj ili druga osoba koja je izdala potvrdu ne može obustaviti ili otkazati osiguranje ili drugo financijsko jamstvo za vrijeme prijevoza. DIO TREĆI – POSEBNE ODREDBE Članak 10. (Nadležnost suda) (1) Za odlučivanje o naknadi nuklearne štete, kada je do nuklearnog incidenta došlo na teritoriju Bosne i Hercegovine ili u njezinoj isključivoj ekonomskoj zoni, nadležan je sud na čijem se području dogodio nuklearni incident ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila. (2) Kada se ne može sa sigurnošću utvrditi da je do nuklearnog incidenta došlo na teritoriju Bosne i Hercegovine, za odlučivanje o naknadi nuklearne štete nadležan je sud države u kojoj se nalazi nuklearno postrojenje. Članak 11. (Zastara prava na naknadu štete) (1) Pravo na naknadu nuklearne štete sukladno ovome Zakonu zastarijeva ako tužba nije podnesena: a) u roku od 30 godina, računajući od dana kada se dogodio nuklearni incident, kada je u pitanju smrt ili tjelesna ozljeda; b) u roku od 10 godina, računajući od dana kada se dogodio nuklearni incident, za druge oblike nuklearne štete utvrđene u članku 2. stavku (1) točki c), alinejama 3), 4), 5), 6), 7) i 8) ovoga Zakona. (2) Pravo na naknadu nuklearne štete sukladno ovome Zakonu zastarijeva ako tužba za naknadu nuklearne štete nije podnesena u roku od tri godine od dana kada je osoba koja smatra da je pretrpjela nuklearnu štetu doznala ili od dana kada je razumno trebala doznati za nuklearnu štetu i za korisnika koji za nju odgovara. (3) Bilo koja osoba koja tvrdi da je pretrpjela nuklearnu štetu, a koja je podnijela tužbu za naknadu štete u roku predviđenom u stavku (1) ovoga članka, može dopuniti svoj zahtjev uzimanjem u obzir svakog povećanja štete, čak i poslije isteka toga roka, sve do donošenja konačne presude. Članak 12. (Neposredna tužba protiv osiguravatelja) Bilo koja osoba koja ima pravo na naknadu nuklearne štete može, sukladno ovome Zakonu, podnijeti neposrednu tužbu protiv odgovornog korisnika ili neposredno protiv osiguravatelja ili druge osobe koja daje financijsko jamstvo korisniku za slučaj nuklearne štete. Članak 13. (Utvrđivanje naknade) (1) Priroda, oblik i opseg naknade za nuklearnu štetu, kao i njena pravedna raspodjela, utvrđuje se sukladno odredbama važećeg zakona o obveznim odnosima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, ovisno o mjestu nastanka nuklearne štete, u mjeri u kojoj ti zakoni nisu u suprotnosti s odredbama Bečke konvencije. (2) Ako zahtjevi za naknadu nuklearne štete premašuju ili će vjerojatno premašiti iznos naknade koji je utvrdila država s postrojenjem, naknada za nuklearnu štetu najprije će se

Broj 87 - Stranica 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

osigurati onim podnositeljima zahtjeva koji su pretrpjeli nuklearnu štetu iz članka 2. stavka (1) točke c) alineje 1) ovoga Zakona i, nakon što su takvi zahtjevi podmireni, zahtjevi za druge gubitke ili štetu bit će nadoknađeni. Članak 14. (Pravo na regres) (1) Ako osoba koja je državljanin neke stranke ugovornice Bečke konvencije i koja nije korisnik plati naknadu za nuklearnu štetu sukladno nekoj međunarodnoj konvenciji ili zakonima države koja nije stranka ugovornica Bečke konvencije, ta osoba subrogacijom stječe prava kojima bi se, na temelju ovoga Zakona, koristila obeštećena osoba do visine plaćenog iznosa, s tim što ne može na taj način steći bilo kakvo pravo u onim slučajevima i u onoj mjeri u kojima korisnik ima protiv te osobe pravo na regres na temelju ovoga Zakona i Bečke konvencije. (2) Korisnik ima pravo na regres: a) ako je to izričito predviđeno pisanim ugovorom; b) ukoliko je nuklearni incident posljedica činjenja ili nečinjenja radnje s nakanom da se prouzroči šteta, u odnosu na osobu koja je takvom nakanom počinila ili propustila počiniti radnju. Članak 15. (Naknada na temelju drugih sustava) Ukoliko se propisima o zdravstvenom osiguranju, socijalnom osiguranju, socijalnoj zaštiti, osiguranju za slučaj nesreće na radu ili profesionalne bolesti predviđa i naknada za nuklearne štete, prava korisnika tih sustava na naknadu, kao i prava na regresni zahtjev korisniku, predviđena na temelju tih sustava određuju se prema zakonima kojima su utemeljeni takvi sustavi. DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 16. (Zabrana diskriminacije) Ovaj Zakon primjenjivat će se bez diskriminacije u pogledu državljanstva, prebivališta ili boravišta. Članak 17. (Primjena drugih propisa) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjivat će se odredbe Bečke konvencije i odredbe zakona o obveznim odnosima koji važi na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, s tim što će se ove potonje primjenjivati samo pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama Bečke konvencije. Članak 18. (Prestanak važenja zakonskih odredaba) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 1. stavka (3) i članka 3. točke jj) Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07). Članak 19. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-14/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Prvi zamjenik Zastupničkog doma predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Dr. Dragan Čović, v. r.

На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 55. сједници Представничког дома, одржаној 24. и 28. октобра 2013. године, и на 33. сједници Дома народа, одржаној 5. новембра 2013. године, усвојила је О ОДГОВОРНОСТИ ЗА НУКЛЕАРНУ ШТЕТУ ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет) Овим законом уређују се питања грађанске одговорности за нуклеарну штету насталу од употребе нуклеарне енергије у мировне сврхе, гдје год да је та штета претрпљена, као и друга значајна питања у вези с овом одговорношћу. Члан 2. (Дефиниције) (1) Поједини изрази који се користе у овом закону имају сљедеће значење: а) "Економски губитак" је финансијски губитак за лице које претрпи нуклеарну штету, а који настаје као директна или индиректна посљедица такве штете. б) "Мјере враћања у претходно стање" подразумијевају све разумне мјере које су одобрила министарства или други органи надлежни за питања заштите животне средине, а чији је циљ вратити у претходно стање или санирати оштећене или уништене компоненте животне средине, или увести, гдје је то разумно, еквиваленте тих компоненти у животну средину. ц) "Нуклеарна штета" означава: 1) смрт или тјелесну повреду или друго нарушавање здравља човјека; 2) губитак или оштећење добара; 3) економски губитак у обиму који утврди надлежни суд, који настане усљед губитка или штете на које се указује у алинејама 1) и 2) ове тачке, у оној мјери у којој није предвиђен алинејама 1) и 2), ако га сноси лице које има право на одштетни захтјев у погледу таквог губитка или штете; 4) трошкове мјера враћања оштећене животне средине у претходно стање у обиму који утврди надлежни суд, осим ако такво оштећење није безначајно, ако су такве мјере заиста предузете или ће бити предузети, а у оној мјери у којој нису обухваћене алинејом 2) ове тачке; 5) губитак прихода који потиче од економског интереса везаног за коришћење или уживање животне средине у обиму који утврди надлежни суд, до којег дође усљед значајног оштећења те животне средине, а у оној мјери у којој није обухваћен алинејом 2) ове тачке; 6) трошкове превентивних мјера у обиму који утврди надлежни суд, као и даљи губитак или штету изазвану таквим мјерама; 7) све остале економске губитке у обиму који утврди надлежни суд, осим оних изазваних оштећеном животном средином, ако то дозвољава важећи закон о облигационим односима;

ЗАКОН

Ponedjeljak, 11. 11. 2013. 8)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 5

д)

е)

ф)

г) х)

и)

ј)

у смислу алинеја 1), 2), 3), 4), 5) и 7), нуклеарна штета означава штету у мјери у којој губитак или штета произлазе из или настану као посљедица јонизујућег зрачења које емитује било који извор зрачења унутар неког нуклеарног постројења или које емитује нуклеарно гориво или радиоактивни производи или отпад у, или нуклеарни материјал који се налази у једном нуклеарном постројењу, као и нуклеарни материјал који долази из нуклеарног постројења, који је у њему произведен или се у њега шаље, било да то настаје усљед радиоактивних својстава такве материје, или комбинације тих својстава с отровним, експлозивним или другим опасним својствима таквих материја. "Нуклеарни материјал" означава: 1) нуклеарно гориво, искључујући природни или осиромашени уранијум, које је способно да производи енергију самоодржавајућом ланчаном реакцијом нуклеарне фисије ван нуклеарног реактора, самостално или у вези с неким другим материјалом; и 2) радиоактивне производе или отпад. "Нуклеарни реактор" је постројење које садржи нуклеарно гориво распоређено тако да у њему може настати самоодржавајућа ланчана реакција нуклеарне фисије без додатног извора неутрона. "Нуклеарни инцидент" је догађај или низ догађаја истог поријекла који проузрокују нуклеарну штету или, али само у односу на превентивне мјере, стварају озбиљну и непосредну пријетњу од изазивања такве штете. "Нуклеарно гориво" је материјал способан да производи енергију самоодржавајућом ланчаном реакцијом нуклеарне фисије. "Нуклеарно постројење" означава: 1) сваки нуклеарни реактор, осим реактора којим су опремљена поморска или ваздушна превозна средства и који служе као извор енергије за погон или за било коју другу сврху; 2) сваку фабрику која користи нуклеарно гориво за производњу нуклеарног материјала, као и сваку фабрику за обраду нуклеарног материјала, укључујући фабрике за прераду озраченог нуклеарног горива; 3) свако мјесто на којем је нуклеарни материјал ускладиштен, осим ускладиштења таквог материјала у вези са превозом; 4) сва остала постројења у којима постоји нуклеарно гориво или радиоактивни производи или отпад како то утврди Управни одбор Међународне агенције за атомску енергију (IAEA). "Корисник нуклеарног постројења" (у даљем тексту: корисник) јесте лице које је држава у којој се налази нуклеарно постројење одредила или признала за корисника таквог постројења. "Превентивне мјере" означавају све разумне мјере које предузме било које лице након што дође до нуклеарног инцидента како би се спријечила или на минимум свела нуклеарна штета из тачке c) алинеје од 1) до 5) или алинеје 7) овог става, што подлијеже одобравању од министарстава или

других надлежних органа за питања животне средине. к) "Превозник" означава лице које превози нуклеарни или радиоактивни материјал друмским, жељезничким, поморским или ваздушним саобраћајем. л) "Радиоактивни производи или отпад" означавају радиоактивни материјал добијен у процесу производње или коришћења нуклеарног горива или сваки материјал који је постао радиоактиван због тога што је био изложен зрачењу емитованом у току тог процеса, искључујући радиоизотопе који су настали у завршној фази производње и који се могу користити у научне, медицинске, пољопривредне, комерцијалне или индустријске сврхе. м) "Разумне мјере" означавају мјере које се према важећим прописима сматрају за примјерене и сразмјерне имајући у виду све околности а посебно: 1) природу и обим претрпљене штете или, у случају превентивних мјера, природу и обим ризика од таквих штета; 2) обим до којег ће вјероватно, у вријеме када су предузете, мјере бити ефикасне; 3) релевантна научна и техничка стручна мишљења. (2) Изрази написани само у једном роду односе се подједнако на мушки и женски род. ДИО ДРУГИ – ОДГОВОРНОСТ ЗА НУКЛЕАРНУ ШТЕТУ Члан 3. (Одговорност корисника за нуклеарну штету) (1) У складу са одредбама овог закона, корисник је искључиво одговоран за нуклеарну штету гдје год да је она претрпљена ако се докаже да је таква штета проузрокована усљед нуклеарног инцидента у његовом нуклеарном постројењу. (2) Корисник, у складу са овим законом, сноси објективну одговорност за нуклеарну штету, осим у ситуацијама предвиђеним у члану 7. овог закона. (3) Корисник одговара за нуклеарну штету и када се докаже да је штета проузрокована нуклеарним инцидентом: a) у вези са нуклеарним материјалом који долази из његовог постројења или је у њему произведен и који је настао: 1) прије него што је корисник неког другог постројења преузео одговорност на основу изричитих услова писаног уговора за нуклеарне инциденте проузроковане тим нуклеарним материјалом; 2) у недостатку изричитих услова у уговору из алинеје 1) ове тачке, прије него што корисник другог нуклеарног постројења преузме нуклеарни материјал; 3) када је нуклеарни материјал намијењен за употребу у нуклеарном реактору којим је опремљено превозно средство и који служи као извор енергије, било за погон било за друге сврхе, а прије него што је лице прописно овлашћено за коришћење таквог реактора преузело нуклеарни материјал; 4) када је нуклеарни материјал био упућен кориснику на територији државе која није

Broj 87 - Stranica 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

страна уговорница Бечке конвенције о грађанској одговорности за нуклеарну штету из 1997. године (у даљем тексту: Бечка конвенција), све док се не истовари са превозног средства којим је допремљен на територију те државе која није страна уговорница ове конвенције. б) у вези с нуклеарним материјалом који је послан у његово нуклеарно постројење и који је настао: 1) након што је од корисника другог нуклеарног постројења преузео одговорност за нуклеарни инцидент проузрокован тим нуклеарним материјалом на основу изричитих услова писаног уговора; 2) у недостатку изричитих услова писаног уговора из алинеје 1) ове тачке, након што је преузео тај нуклеарни материјал; 3) након што је преузео нуклеарни материјал од лица које користи нуклеарни реактор као извор енергије којим је опремљено превозно средство, било за погон или за друге сврхе; 4) када је лице са територије државе која није страна уговорница Бечке конвенције упутило нуклеарни материјал уз писани пристанак корисника, који је накнадно утоварен на превозно средство којим ће бити извезен са територије те државе. Члан 4. (Временска сфера одговорности) Корисник одговара за нуклеарну штету све док се његово постројење налази у погону. Члан 5. (Посебни случајеви одговорности) Корисник који је носилац посљедње ауторизације за обављање нуклеарне дјелатности одговоран је за нуклеарну штету проузроковану нуклеарним материјалом који је украден, изгубљен, напуштен или бачен из његовог постројења. Члан 6. (Солидарна одговорност корисника) Када за нуклеарну штету одговара више корисника и када се не може са сигурношћу утврдити који дио штете треба приписати сваком од њих, корисници ће солидарно сносити одговорност. Члан 7. (Изузеци од објективне одговорности) (1) У случају да корисник докаже да је нуклеарна штета у цјелини или дјелимично проузрокована крајњом непажњом лица које је претрпјело штету или усљед тога што је то лице предузело или пропустило предузети неку радњу у намјери да причини штету, суд може да ослободи корисника у цјелини или дјелимично његове обавезе да надокнади штету коју је такво лице претрпјело. (2) Корисник не сноси одговорност за нуклеарну штету ако докаже да је нуклеарна штета директно проузрокована усљед оружаног сукоба, непријатељстава, грађанског рата или побуне. Члан 8. (Неограничена одговорност) У случају нуклеарног инцидента на територији Босне и Херцеговине или у њеној искључивој економској зони, одговорност корисника за нуклеарну штету која наступи

усљед тог инцидента није ограничена у износу новчаних средстава. Члан 9. (Финансијско осигурање у случају превоза) (1) Корисник мора, приликом превоза нуклеарних материјала преко територије Босне и Херцеговине или њене искључиве економске зоне, имати закључено одговарајуће осигурање којим се покрива одговорност за нуклеарну штету у складу са законима земље у којој се налази његово нуклеарно постројење, односно мора имати другу врсту финансијског покрића за нуклеарну штету према законима те земље. (2) Корисник је дужан прије обављања превоза преко територије Босне и Херцеговине или њене искључиве економске зоне превознику предати потврду коју је издао осигуравач или друго лице које пружа финансијску гаранцију. (3) Потврда о финансијском покрићу из става (2) овог члана обавезно мора бити достављена Државној регулаторној агенцији за радијациону и нуклеарну безбједност прије издавања одобрења за превоз нуклеарног материјала и треба да садржи: a) назив и адресу корисника; б) износ, врсту и трајање гаранције; ц) опис нуклеарног материјала на који се примјењује гаранција; д) изјаву надлежног органа државе у којој се налази постројење о томе да је назначено лице корисник у смислу значења Бечке конвенције или других међународних конвенција које се тичу питања надокнаде нуклеарне штете. (4) Осигуравач или друго лице које је издало потврду или у чије име је издата не може побијати наводе које она садржи. (5) Осигуравач или друго лице које је издало потврду не може обуставити или отказати осигурање или другу финансијску гаранцију у току превоза. ДИО ТРЕЋИ – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ Члан 10. (Надлежност суда) (1) За одлучивање о накнади нуклеарне штете, када је до нуклеарног инцидента дошло на територији Босне и Херцеговине или у њеној искључивој економској зони, надлежан је суд на чијем подручју се догодио нуклеарни инцидент или суд на чијем је подручју штетна посљедица наступила. (2) Када се не може са сигурношћу утврдити да је до нуклеарног инцидента дошло на територији Босне и Херцеговине, за одлучивање о накнади нуклеарне штете надлежан је суд државе у којој се налази нуклеарно постројење. Члан 11. (Застара права на накнаду штете) (1) Право на накнаду нуклеарне штете у складу са овим законом застаријева ако тужба није поднијета: a) у року од 30 година, рачунајући од дана када се догодио нуклеарни инцидент, када је у питању смрт или тјелесна повреда; б) у року од 10 година, рачунајући од дана када се догодио нуклеарни инцидент, за друге облике нуклеарне штете који су дефинисани у члану 2. став (1), тачка c), алинејe 3), 4), 5), 6), 7) и 8) овог закона. (2) Право на накнаду нуклеарне штете у складу са овим законом застаријева ако тужба за накнаду нуклеарне

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 7

штете није поднијета у року од три године од дана када је лице које сматра да је претрпјело нуклеарну штету сазнало или од дана када је разумно требало сазнати за нуклеарну штету и за корисника који за њу одговара. (3) Било које лице које тврди да је претрпјело нуклеарну штету, а које је поднијело тужбу за накнаду штете у року предвиђеном у ставу (1) овог члана, може допунити свој захтјев узимањем у обзир сваког повећања штете, чак и послије истека тог рока, све до доношења коначне пресуде. Члан 12. (Непосредна тужба против осигуравача) Било које лице које има право на накнаду нуклеарне штете може у складу са овим законом поднијети непосредну тужбу против одговорног корисника или директно против осигуравача или другог лица које даје финансијску гаранцију кориснику за случај нуклеарне штете. Члан 13. (Утврђивање накнаде) (1) Природа, облик и обим накнаде за нуклеарну штету, као и њена правична расподјела, утврђују се у складу са одредбама важећег закона о облигационим односима на територији Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске или Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у зависности од мјеста гдје је настала нуклеарна штета, у мјери у којој ти закони нису у супротности са одредбама Бечке конвенције. (2) Ако захтјеви за накнаду нуклеарне штете прелазе или ће вјероватно прелазити износ накнаде који је утврдила држава са постројењем, накнада за нуклеарну штету ће се најприје обезбиједити оним подносиоцима захтјева који су претрпјели нуклеарну штету из члана 2. став (1), тачка c), алинеја 1) овог закона и након што су такви захтјеви подмирени, захтјеви за друге губитке или штету ће бити надокнађени. Члан 14. (Право на регрес) (1) Ако лице које је држављанин неке стране уговорнице Бечке конвенције и које није корисник плати накнаду за нуклеарну штету у складу са неком међународном конвенцијом или са законима државе која није страна уговорница Бечке конвенције, то лице, путем суброгације, стиче права којима би се на основу овог закона користило обештећено лице до висине плаћеног износа, с тим да не може на тај начин стећи било какво право у оним случајевима и у оној мјери у којима корисник има против тог лица право на регрес на основу овог закона и Бечке конвенције. (2) Корисник има право на регрес: а) ако је то изричито предвиђено у писаном уговору; б) ако је нуклеарни инцидент посљедица чињења или нечињења радње са намјером да се проузрокује штета, у односу на лице које је таквом намјером починило или пропустило да почини радњу. Члан 15. (Компензација на основу других система) Уколико се прописима о здравственом осигурању, социјалном осигурању, социјалној заштити, осигурању за случај несреће на раду или професионалне болести предвиђа и накнада за нуклеарне штете, права корисника тих система на накнаду, као и права на регресни захтјев кориснику предвиђена на основу тих система одређују се према законима који су установили такве системе.

ДИО ЧЕТВРТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 16. (Забрана дискриминације) Овај закон ће се примјењивати без дискриминације у погледу држављанства, пребивалишта или боравишта. Члан 17. (Примјена других прописа) На питања која нису уређена овим законом примјењиваће се одредбе Бечке конвенције и одредбе закона о облигационим односима који важи на територији Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, с тим да ће се ове посљедње примјењивати само под условом да нису у супротности са одредбама Бечке конвенције. Члан 18. (Престанак важења законских одредаба) Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 1. став (3) и члана 3. тачка jj) Закона о радијационој и нуклеарној безбједности у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 88/07). Члан 19. (Ступање на снагу) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 01,02-02-1-14/13 5. новембра 2013. године Први замјеник Сарајево предсједавајућег Предсједавајући Дома народа Представничког дома Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине БиХ БиХ Др Драган Човић, с. р. Др Денис Бећировић, с. р. Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 24. i 28. oktobra 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, usvojila je O ODGOVORNOSTI ZA NUKLEARNU ŠTETU DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim zakonom uređuju se pitanja građanske odgovornosti za nuklearnu štetu nastalu od upotrebe nuklearne energije u mirovne svrhe, gdje god da je ta šteta pretrpljena, kao i druga značajna pitanja u vezi s ovom odgovornošću. Član 2. (Definicije) (1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) "Ekonomski gubitak" predstavlja finansijski gubitak za lice koje pretrpi nuklearnu štetu, a koji nastaje kao direktna ili indirektna posljedica takve štete. b) "Mjere vraćanja u prethodno stanje" označavaju sve razumne mjere koje su odobrila ministarstva ili drugi organi nadležni za pitanja zaštite okoliša, a čiji je cilj vratiti u prethodno stanje ili sanirati oštećene ili uništene komponente okoliša, ili uvesti, gdje je to razumno, ekvivalente tih komponenti u okoliš. c) "Nuklearna šteta" označava:

ZAKON

Broj 87 - Stranica 8 1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH 1)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

d)

e)

f)

g) h)

smrt ili tjelesnu povredu ili drugo narušavanje zdravlja čovjeka; 2) gubitak ili oštećenje dobara; 3) ekonomski gubitak u obimu utvrđenom od nadležnog suda, koji nastane usljed gubitka ili štete na koje se ukazuje u alinejama 1) i 2) ove tačke, u onoj mjeri u kojoj nije predviđen alinejama 1) i 2), ako ga snosi lice koje ima pravo na odštetni zahtjev u pogledu takvog gubitka ili štete; 4) troškove mjera vraćanja oštećenog okoliša u prethodno stanje u obimu utvrđenom od nadležnog suda, osim ako takvo oštećenje nije beznačajno, ako su takve mjere zaista preduzete ili će se preduzeti, a u onoj mjeri u kojoj nisu obuhvaćene alinejom 2) ove tačke; 5) gubitak prihoda koji potiče od ekonomskog interesa u vezi s korištenjem ili uživanjem okoliša u obimu utvrđenom od nadležnog suda, do kojeg dođe usljed značajnog oštećenja tog okoliša, a u onoj mjeri u kojoj nije obuhvaćen alinejom 2) ove tačke; 6) troškove preventivnih mjera u obimu utvrđenom od nadležnog suda, kao i daljnji gubitak ili štetu izazvanu takvim mjerama; 7) sve ostale ekonomske gubitke u obimu utvrđenom od nadležnog suda, izuzev onih izazvanih oštećenim okolišem, ako to dozvoljava važeći zakon o obligacionim odnosima; 8) u smislu alineja 1), 2), 3), 4), 5) i 7), nuklearna šteta označava štetu u mjeri u kojoj gubitak ili šteta proizlaze iz ili nastanu kao posljedica jonizirajućeg zračenja koji emitira bilo koji izvor zračenja unutar nekog nuklearnog postrojenja ili koji emitira nuklearno gorivo ili radioaktivni proizvodi ili otpad u, ili nuklearni materijal koji se nalazi u jednom nuklearnom postrojenju, kao i nuklearni materijal koji dolazi iz nuklearnog postrojenja, koji je u njemu proizveden ili se u njega šalje, bilo da to nastaje usljed radioaktivnih svojstava takve materije, ili kombinacije tih svojstava s otrovnim, eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takvih materija. "Nuklearni materijal" označava: 1) nuklearno gorivo, isključujući prirodni ili osiromašeni uranij, koje je sposobno da proizvodi energiju samoodržavajućom lančanom reakcijom nuklearne fisije van nuklearnog reaktora, samostalno ili u vezi s nekim drugim materijalom i 2) radioaktivne proizvode ili otpad. "Nuklearni reaktor" označava postrojenje koje sadrži nuklearno gorivo raspoređeno tako da u njemu može nastati samoodržavajuća lančana reakcija nuklearne fisije bez dodatnog izvora neutrona. "Nuklearni incident" označava događaj ili niz događaja istog porijekla koji prouzrokuju nuklearnu štetu ili, ali samo u odnosu na preventivne mjere, stvaraju ozbiljnu i neposrednu prijetnju od izazivanja takve štete. "Nuklearno gorivo" označava materijal sposoban da proizvodi energiju samoodržavajućom lančanom reakcijom nuklearne fisije. "Nuklearno postrojenje" označava:

svaki nuklearni reaktor, osim reaktora kojim su opremljena pomorska ili zračna prijevozna sredstva i koji služe kao izvor energije za pogon ili za bilo koju drugu svrhu; 2) svaku fabriku koja koristi nuklearno gorivo za proizvodnju nuklearnog materijala, kao i svaku fabriku za obradu nuklearnog materijala, uključujući fabrike za preradu ozračenog nuklearnog goriva; 3) svako mjesto na kojem je nuklearni materijal uskladišten, osim uskladištenja takvog materijala u vezi s prijevozom; 4) sva ostala postrojenja u kojima postoji nuklearno gorivo ili radioaktivni proizvodi ili otpad kako to utvrdi Upravni odbor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). i) "Korisnik nuklearnog postrojenja" (u daljnjem tekstu: korisnik) je lice koje je država u kojoj je nuklearno postrojenje odredila ili priznala za korisnika takvog postrojenja. j) "Preventivne mjere" označavaju sve razumne mjere koje preduzme bilo koje lice nakon što dođe do nuklearnog incidenta kako bi se spriječila ili na minimum svela nuklearna šteta iz tačke c) alineje od 1) do 5) ili alineje 7) ovog stava, što podliježe odobravanju ministarstava ili drugih nadležnih organa za pitanja okoliša. k) "Prijevoznik" je lice koje prevozi nuklearni ili radioaktivni materijal drumskim, željezničkim, pomorskim ili zračnim saobraćajem. l) "Radioaktivni proizvodi ili otpad" označavaju radioaktivni materijal dobiven u procesu proizvodnje ili korištenja nuklearnog goriva ili svaki materijal koji je postao radioaktivan zbog toga što je bio izložen zračenju emitiranom u toku tog procesa, isključujući radioizotope koji su nastali u završnoj fazi proizvodnje i koji se mogu koristiti u naučne, medicinske, poljoprivredne, komercijalne ili industrijske svrhe. m) "Razumne mjere" označavaju mjere koje se prema važećim propisima smatraju primjerenim i srazmjernim imajući u vidu sve okolnosti, a posebno: 1) prirodu i obim pretrpljene štete ili, u slučaju preventivnih mjera, prirodu i obim rizika od takvih šteta; 2) obim do kojeg će vjerovatno, u vrijeme kada su preduzete, mjere biti efikasne; 3) relevantna naučna i tehnička stručna mišljenja. (2) Izrazi napisani samo u jednom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI – ODGOVORNOST ZA NUKLEARNU ŠTETU Član 3. (Odgovornost korisnika za nuklearnu štetu) (1) U skladu s odredbama ovog zakona, korisnik je isključivo odgovoran za nuklearnu štetu gdje god da je ona pretrpljena ako se dokaže da je takva šteta prouzrokovana usljed nuklearnog incidenta u njegovom nuklearnom postrojenju. (2) Korisnik, u skladu s ovim zakonom, snosi objektivnu odgovornost za nuklearnu štetu, osim u situacijama predviđenim u članu 7. ovog zakona. (3) Korisnik odgovara za nuklearnu štetu i kada se dokaže da je šteta prouzrokovana nuklearnim incidentom:

Ponedjeljak, 11. 11. 2013. a)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 9

u vezi s nuklearnim materijalom koji dolazi iz njegovog postrojenja ili je u njemu proizveden i koji je nastao: 1) prije nego što je korisnik nekog drugog postrojenja preuzeo odgovornost na osnovu izričitih uslova pisanog ugovora za nuklearne incidente prouzrokovane tim nuklearnim materijalom; 2) u nedostatku izričitih uslova u ugovoru iz alineje 1) ove tačke, prije nego što korisnik drugog nuklearnog postrojenja preuzme nuklearni materijal; 3) kada je nuklearni materijal namijenjen za upotrebu u nuklearnom reaktoru kojim je opremljeno prijevozno sredstvo i koji služi kao izvor energije, bilo za pogon bilo za druge svrhe, a prije nego što je lice propisno ovlašteno za korištenje takvog reaktora preuzelo nuklearni materijal; 4) kada je nuklearni materijal bio upućen korisniku na teritoriji države koja nije strana ugovornica Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1997. godine (u daljnjem tekstu: Bečka konvencija), sve dok se ne istovari s prijevoznog sredstva kojim je dopremljen na teritoriju te države koja nije strana ugovornica ove konvencije. b) u vezi s nuklearnim materijalom koji je poslan u njegovo nuklearno postrojenje i koji je nastao: 1) nakon što je od korisnika drugog nuklearnog postrojenja preuzeo odgovornost za nuklearni incident prouzrokovan tim nuklearnim materijalom na osnovu izričitih uslova pisanog ugovora; 2) u nedostatku izričitih uslova pisanog ugovora iz alineje 1) ove tačke, nakon što je preuzeo taj nuklearni materijal; 3) nakon što je preuzeo nuklearni materijal od lica koje koristi nuklearni reaktor kao izvor energije kojim je opremljeno prijevozno sredstvo, bilo za pogon ili za druge svrhe; 4) kada je lice s teritorije države koja nije strana ugovornica Bečke konvencije uputilo nuklearni materijal uz pisani pristanak korisnika, koji je naknadno utovaren na prijevozno sredstvo kojim će biti izvezen s teritorije te države. Član 4. (Vremenska sfera odgovornosti) Korisnik odgovara za nuklearnu štetu sve dok je njegovo postrojenje u pogonu. Član 5. (Posebni slučajevi odgovornosti) Korisnik koji je nosilac posljednje autorizacije za obavljanje nuklearne djelatnosti odgovoran je za nuklearnu štetu prouzrokovanu nuklearnim materijalom koji je ukraden, izgubljen, napušten ili bačen iz njegovog postrojenja. Član 6. (Solidarna odgovornost korisnika) Kada za nuklearnu štetu odgovara više korisnika i kada se ne može sa sigurnošću utvrditi koji dio štete treba pripisati svakome od njih, korisnici će solidarno snositi odgovornost. Član 7. (Izuzeci od objektivne odgovornosti) (1) U slučaju da korisnik dokaže da je nuklearna šteta u cjelini ili djelimično prouzrokovana krajnjom nepažnjom lica koje

je pretrpjelo štetu ili usljed toga što je to lice preduzelo ili propustilo preduzeti neku radnju u namjeri da pričini štetu, sud može u cjelini ili djelimično osloboditi korisnika njegove obaveze da nadoknadi štetu koju je takvo lice pretrpjelo. (2) Korisnik ne snosi odgovornost za nuklearnu štetu ako dokaže da je nuklearna šteta direktno prouzrokovana usljed oružanog sukoba, neprijateljstava, građanskog rata ili pobune. Član 8. (Neograničena odgovornost) U slučaju nuklearnоg incidenta na teritoriji Bosne i Hercegovine ili u njenoj isključivoj ekonomskoj zoni, odgovornost korisnika za nuklearnu štetu koja nastupi usljed tog incidenta nije ograničena u iznosu novčanih sredstava. Član 9. (Finansijsko osiguranje u slučaju prijevoza) (1) Korisnik mora prilikom prijevoza nuklearnih materijala preko teritorije Bosne i Hercegovine ili njene isključive ekonomske zone imati zaključeno odgovarajuće osiguranje kojim se pokriva odgovornost za nuklearnu štetu, u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je njegovo nuklearno postrojenje, odnosno mora imati drugu vrstu finansijskog pokrića za nuklearnu štetu prema zakonima te zemlje. (2) Korisnik je dužan prije obavljanja prijevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine ili njene isključive ekonomske zone prijevozniku predati potvrdu koju je izdao osiguravalac ili drugo lice koje pruža finansijsku garanciju. (3) Potvrda o finansijskom pokriću iz stava (2) ovog člana obavezno mora biti dostavljena Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost prije izdavanja odobrenja za prijevoz nuklearnog materijala i treba sadržavati: a) naziv i adresu korisnika; b) iznos, vrstu i trajanje garancije; c) opis nuklearnog materijala na koji se primjenjuje garancija; d) izjavu nadležnog organa države u kojoj je postrojenje o tome da je naznačeno lice korisnik u smislu značenja Bečke konvencije ili drugih međunarodnih konvencija koje se tiču pitanja naknade nuklearne štete. (4) Osiguravalac ili drugo lice koje je izdalo potvrdu ili u čije ime je izdata ne može pobijati navode koje ona sadrži. (5) Osiguravalac ili drugo lice koje je izdalo potvrdu ne može obustaviti ili otkazati osiguranje ili drugu finansijsku garanciju za vrijeme prijevoza. DIO TREĆI – POSEBNE ODREDBE Član 10. (Nadležnost suda) (1) Za odlučivanje o naknadi nuklearne štete, kada je do nuklearnog incidenta došlo na teritoriji Bosne i Hercegovine ili u njenoj isključivoj ekonomskoj zoni, nadležan je sud na čijem području se dogodio nuklearni incident ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila. (2) Kada se ne može sa sigurnošću utvrditi da je do nuklearnog incidenta došlo na teritoriji Bosne i Hercegovine, za odlučivanje o naknadi nuklearne štete nadležan je sud države u kojoj je nuklearno postrojenje. Član 11. (Zastara prava na naknadu štete) (1) Pravo na naknadu nuklearne štete, u skladu s ovim zakonom, zastarijeva ako tužba nije podnesena:

Broj 87 - Stranica 10 a)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

u roku od 30 godina, računajući od dana kada se dogodio nuklearni incident, kada je u pitanju smrt ili tjelesna povreda; b) u roku od 10 godina, računajući od dana kada se dogodio nuklearni incident, za druge oblike nuklearne štete koji su definirani u članu 2. stav (1) tačka c) alineje 3), 4), 5), 6), 7) i 8) ovog zakona. (2) Pravo na naknadu nuklearne štete, u skladu s ovim zakonom, zastarijeva ako tužba za naknadu nuklearne štete nije podnesena u roku od tri godine od dana kada je lice koje smatra da je pretrpjelo nuklearnu štetu saznalo ili od dana kada je razumno trebalo saznati za nuklearnu štetu i za korisnika koji za nju odgovara. (3) Bilo koje lice koje tvrdi da je pretrpjelo nuklearnu štetu, a koje je podnijelo tužbu za naknadu štete u roku predviđenom u stavu (1) ovog člana, može dopuniti svoj zahtjev uzimanjem u obzir svakog povećanja štete, čak i poslije isteka tog roka, sve do donošenja konačne presude. Član 12. (Neposredna tužba protiv osiguravaoca) Bilo koje lice koje ima pravo na naknadu nuklearne štete može, u skladu s ovim zakonom, podnijeti neposrednu tužbu protiv odgovornog korisnika ili direktno protiv osiguravaoca ili drugog lica koje daje finansijsku garanciju korisniku za slučaj nuklearne štete. Član 13. (Utvrđivanje naknade) (1) Priroda, oblik i obim naknade za nuklearnu štetu, kao i njena pravična raspodjela, utvrđuju se u skladu s odredbama važećeg zakona o obligacionim odnosima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u zavisnosti od mjesta gdje je nastala nuklearna šteta, u mjeri u kojoj ti zakoni nisu u suprotnosti s odredbama Bečke konvencije. (2) Ako zahtjevi za naknadu nuklearne štete prelaze ili će vjerovatno prelaziti iznos naknade koji je utvrdila država s postrojenjem, naknada za nuklearnu štetu će se najprije osigurati onim podnosiocima zahtjeva koji su pretrpjeli nuklearnu štetu iz člana 2. stav (1) tačka c) alineja 1) ovog zakona i nakon što su takvi zahtjevi podmireni, zahtjevi za druge gubitke ili štetu bit će nadoknađeni. Član 14. (Pravo na regres) (1) Ako lice koje je državljanin neke strane ugovornice Bečke konvencije i koje nije korisnik plati naknadu za nuklearnu štetu, u skladu s nekom međunarodnom konvencijom ili sa zakonima države koja nije strana ugovornica Bečke konvencije, to lice subrogacijom stiče prava kojima bi se na osnovu ovog zakona koristilo obeštećeno lice do visine plaćenog iznosa, s tim da ne može na taj način steći bilo kakvo pravo u onim slučajevima i u onoj mjeri u kojima korisnik ima protiv tog lica pravo na regres na osnovu ovog zakona i Bečke konvencije. (2) Korisnik ima pravo na regres: a) ako je to izričito predviđeno u pisanom ugovoru; b) ako je nuklearni incident posljedica činjenja ili nečinjenja radnje s namjerom da se prouzrokuje šteta, u odnosu na lice koje je takvom namjerom počinilo ili propustilo počiniti radnju. Član 15. (Kompenzacija na osnovu drugih sistema) Ako se propisima o zdravstvenom osiguranju, socijalnom osiguranju, socijalnoj zaštiti, osiguranju za slučaj nesreće na radu ili profesionalne bolesti predviđa i naknada za nuklearne štete, prava korisnika tih sistema na naknadu, kao i prava na regresni

zahtjev korisniku predviđena na osnovu tih sistema određuju se prema zakonima koji su ustanovili takve sisteme. DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 16. (Zabrana diskriminacije) Ovaj zakon će se primjenjivati bez diskriminacije u pogledu državljanstva, prebivališta ili boravišta. Član 17. (Primjena drugih propisa) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjivat će se odredbe Bečke konvencije i odredbe zakona o obligacionim odnosima koji važi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, s tim da će se ove posljednje primjenjivati samo pod uslovom da nisu u suprotnosti s odredbama Bečke konvencije. Član 18. (Prestanak važenja zakonskih odredbi) Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 1. stav (3) i člana 3. tačka jj) Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07). Član 19. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-14/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedavajući predsjedavajućeg Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Dr. Dragan Čović, s. r.

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 48. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 23. svibnja 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. studenoga 2013. godine, usvojila je O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12) u članku 10. stavku 4. i članku 12. riječi: "Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa" u odgovarajućem padežu. Članak 2. Iza članka 16. naziv Trećeg poglavlja mijenja se i glasi: "Treće poglavlje - POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA". Članak 3. Članak 17. mijenja se i glasi: "Članak 17. Provedba 1. Radi provedbe ovoga Zakona, osniva se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

1146

ZAKON

Ponedjeljak, 11. 11. 2013. 2.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 11

Povjerenstvo ima devet članova, od kojih su po tri članovi Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, te ravnatelj i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (u daljnjem tekstu: Agencija) koji su članovi Povjerenstva po položaju. 3. Članove Povjerenstva imenuju oba doma Parlamentarne skupštine BiH na prijedlog Zajedničkog kolegija obaju domova Parlamentarne skupštine BiH. 4. Najmanje jednu trećinu članova Povjerenstva čine zastupnici i izaslanici iz oporbenih stranaka, od kojih je najmanje jedan član izaslanik iz Doma naroda i najmanje jedan član zastupnik iz Zastupničkog doma. 5. Ravnatelj i zamjenici ravnatelja su članovi Povjerenstva po položaju, a mandat članova Povjerenstva koji su zastupnici i izaslanici traje koliko i saziv Parlamentarne skupštine BiH koja ih imenuje i obnaša se prema pravilima koja vrijede za izbor zajedničkih povjerenstava Parlamentarne skupštine BiH. Član Povjerenstva koji je zastupnik i izaslanik može biti najviše jednom ponovno imenovan. 6. Članovi Povjerenstva biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik Povjerenstva mora biti zastupnik/izaslanik iz oporbenih stranaka. 7. Za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova iz nadležnosti Povjerenstva uspostavlja se Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Ured Povjerenstva) pri Agenciji. 8. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije (u daljnjem tekstu: pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda Povjerenstva, utvrđuju se radna mjesta i opis poslova, broj državnih službenika i uposlenika, te stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta. Na zaposlene u Uredu Povjerenstva primjenjuju se propisi koji se odnose na državne službenike i uposlenike. 9. Ukoliko Povjerenstvo raspravlja i odlučuje o sukobu interesa člana Povjerenstva, taj član Povjerenstva nema pravo sudjelovati u raspravi i odlučivanju u konkretnom predmetu. 10. Postupak i način odlučivanja u slučaju iz stavka 9. ovoga članka uređuje Povjerenstvo Poslovnikom o radu.". Članak 4. Iza članka 17. dodaje se članak 17a. koji glasi: "Članak 17a. Nadležnost Povjerenstva 1. Povjerenstvo djeluje na temelju ovoga Zakona, dobrih običaja, političke odgovornosti i vjerodostojnosti izabranih dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika. 2. Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova, koja podrazumijeva glasove najmanje po dva člana iz svakog konstitutivnog naroda. 3. Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu. 4. Povjerenstvo, radi primjene odredaba ovoga Zakona, daje mišljenja, donosi naputke, propisuje obrasce i način vođenja registra. Povjerenstvo donosi pravilnik o načinu vođenja registra, kojim se propisuju pravila o vođenju registra i o obrascima, kao i druga pitanja potrebna za funkcioniranje registra, te donosi pravilnik o postupku kojim se propisuju provedbena pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluke, te sastavljanju izvješća. 5. Povjerenstvo donosi odluku o tome je li određeno djelovanje ili propust povreda odredaba ovoga zakona. Odluka Povjerenstva mora biti obrazložena. 6. Povjerenstvo jednom godišnje podnosi izvješće o radu Parlamentarnoj skupštini BiH."

Članak 5. Članak 18. mijenja se i glasi: "Članak 18. Postupak pred Povjerenstvom 1. Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili po službenoj dužnosti u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa izabranog dužnosnika, nositelja izvršne vlasti ili savjetnika. Povjerenstvo donosi pisanu odluku o pokretanju ili nepokretanju postupka. Povjerenstvo je dužno izvijestiti podnositelja prijave o svojoj odluci. 2. Povjerenstvo obvezno pokreće postupak iz svoje nadležnosti na osobni zahtjev izabranog dužnosnika, nositelja izvršne vlasti ili savjetnika. 3. Povjerenstvo će o pokretanju postupka iz stavka 1. ovog članka izvijestiti izabranog dužnosnika, nositelja izvršne vlasti ili savjetnika te obvezno zatražiti njegovo očitovanje o navodima prijave koje je izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana prijma pisanog zahtjeva. 4. Podnositelju prijave iz stavka 1. ovog članka jamči se zaštita anonimnosti. 5. Povjerenstvo ima pravo utvrditi činjenice vlastitom istragom ili pribaviti činjenice i dokaze putem drugih tijela vlasti. Sva tijela vlasti, institucije i sudovi na svim razinama vlasti u BiH obvezni su Povjerenstvu pružiti zatraženu pravnu pomoć i sve druge oblike pomoći. 6. Povjerenstvo će u slučaju sumnje o postojanju povreda odredaba ovoga Zakona obavijestiti osobu za koju postoji osnovana sumnja da je prekršila ovaj Zakon, tražeći od nje izjavu o navodima sadržanim u prijavi. 7. Izаbrаnоm dužnosniku, nоsitelju izvršnе vlаsti ili sаvјеtniku i drugim sudionicima u pоstupku utvrđivаnjа činjеnicа i dоkаzа mоrа sе оmоgućiti zaštita integriteta ličnosti, о čеmu brine Povjerenstvo. 8. Ako postoji sumnja u vezi s mogućom povredom ovoga Zakona, Povjerenstvo će dati svoje mišljenje na zahtjev svake osobe ili institucije koja to od njega zatraži. 9. Osim kada je zakonom drukčije propisano, postupak pred Povjerenstvom, osim postupka glasovanja, otvoren je za javnost. Konačnu odluku nakon provođenja postupka Povjerenstvo je dužno donijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja postupka prikupljanja činjenica i izvođenja dokaza te je javno obznaniti. 10. Odluke Povjerenstva moraju biti obrazložene. Odluke Povjerenstva objavljuju se na internetskoj stranici Povjerenstva.". Članak 6. Članak 19. mijenja se i glasi: "Članak 19. Upravni spor Protiv odluke kojom se izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku izriče sankcija iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine." Članak 7. Članak 20. mijenja se i glasi: "Članak 20. Sankcije 1. Sankcije koje Povjerenstvo može izreći izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku su: obustava isplate dijela neto mjesečne plaće, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv za podnošenje ostavke.

Broj 87 - Stranica 12 2.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Ako se utvrdi da izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik povređuje odredbe čl. 4., 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Zakona, Povjerenstvo izriče sankciju obustave isplate do 50% neto mjesečne plaće, vodeći računa o težini i posljedicama povrede zakona. 3. Ako se utvrdi da izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik povređuje odredbe čl. 5., 6. i 8.a ovoga Zakona, Povjerenstvo izriče sankciju obustave isplate do 30% neto mjesečne plaće, vodeći računa o težini i posljedicama povrede zakona. 4. Sankcija obustave isplate dijela neto mjesečne plaće izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika ne može trajati dulje od 12 mjeseci, a iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu polovicu neto mjesečne plaće izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika. 5. Iznimno od odredaba stavka 4. ovog članka, obustava isplate dijela neto mjesečne plaće izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika može trajati dulje od 12 mjeseci sve do razrješenja s dužnosti, odnosno podnošenja ostavke ili otklanjanja razloga koji su ga doveli do sukoba interesa u skladu s člankom 20a. stavkom 4. ovoga Zakona. 6. Odluka o sankciji dostavlja se osobno izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku. Izvršnu odluku Povjerenstvo dostavlja radi provedbe službi koja obračunava plaću izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku. 7. Izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik obvezan je vratiti dar ili novac koji je istovrijedan vrijednosti dara i dobiti ostvarene od naknada za obnašanje javne funkcije zbog koje je bio u sukobu interesa, o čemu Povjerenstvo donosi zaključak. 8. Ako je primjereno naravi povrede, Povjerenstvo može tijekom trajanja postupka naložiti izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku te ako izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik to učini, može obustaviti postupak ili ga dovršiti i ispunjenje naloga uzeti u obzir prilikom izricanja sankcije. 9. Nakon što izrekne sankciju, Povjerenstvo daje rok od 30 dana u kojemu imenovani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik treba otkloniti razloge koji su ga doveli do sukoba interesa." Članak 8. Iza članka 20. dodaje se članak 20a. koji glasi: "Članak 20a. Prijedlog za razrješenje i poziv izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku za podnošenje ostavke 1. U slučaju da i nakon isteka roka iz članka 20. stavka 9. ovoga Zakona izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik ne otkloni razloge koji su ga doveli do sukoba interesa, Povjerenstvo bez odgode dostavlja obrazloženi prijedlog za razrješenje izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika nadležnom tijelu vlasti koje je obavilo imenovanje ili poziva izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika na podnošenje ostavke. 2. Ako je izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik razriješen javne dužnosti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, tijelo vlasti koje je razriješilo dužnosnika o tome će obavijestiti Povjerenstvo. 3. U slučaju neprihvaćanja prijedloga Povjerenstva za razrješenje izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije

ili savjetnika, tijelo vlasti nadležno za imenovanje dužno je iznijeti razloge odbijanja prijedloga. 4. Ukoliko izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik ne bude razriješen dužnosti, odnosno ne podnese ostavku protivno odredbama čl. 20. i 20a. ovoga Zakona ili ne otkloni razloge koji su ga doveli do sukoba interesa, Povjerenstvo će izricati nove sankcije obustave isplate dijela neto mjesečne plaće sukladno ovome Zakonu do otklanjanja razloga odnosno napuštanja funkcije. 5. U slučaju kada Povjerenstvo pozove na podnošenje ostavke izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika na obnašanje javne dužnosti, poziv se objavljuje u "Službenom glasniku BiH", dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine i na internetskoj stranici Povjerenstva. 6. Novčane kazne iz čl. 20. i 20a. ovoga Zakona uplaćuju se u proračun institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.". Članak 9. Prijelazne odredbe Svi postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema odredbama koje su važile do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ako je to povoljnije za stranku u postupku. 1. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Parlamentarna skupština BiH pokrenut će postupak imenovanja članova Povjerenstva. 2. Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana imenovanja članova Povjerenstva donijeti Poslovnik o radu. 3. Povjerenstvo će u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Povjerenstva donijeti akte iz članka 17a. stavka 4. ovoga Zakona. 4. Agencija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izmijeniti pravilnik. 5. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će u roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva predati sve predmete iz područja sukoba interesa, kao i sve nužne evidencije i dr., što je potrebno za rad Povjerenstva. 6. Agencija će preuzeti zaposlenike iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine koji su do stupanja na snagu ovoga Zakona obavljali poslove koji su stavljeni u nadležnost Povjerenstva i rasporediti ih u skladu s pravilnikom. 7. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine i Agencija će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sklopiti sporazum o preuzimanju zaposlenika, kojim će detaljno urediti sve aspekte preuzimanja zaposlenika. Članak 10. Prestanak važenja Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Pravila o vođenju postupka iz područja Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 65/09) i Pravilnik o načinu vođenja registra – pročišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 70/11). Članak 11. Stupanje na snagu Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-23/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Prvi zamjenik Zastupničkog doma predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Dr. Dragan Čović, v. r.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 13

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 48. сједници Представничког дома, одржаној 23. маја 2013. године, и на 33. сједници Дома народа, одржаној 5. новембра 2013. године, усвојила је О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА У ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Закону о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 и 18/12) у члану 10. став 4. и члану 12. ријечи: "Централна изборна комисија Босне и Херцеговине" у одређеном падежу замјењују се ријечима: "Комисија за одлучивање о сукобу интереса" у одговарајућем падежу. Члан 2. Иза члана 16. назив Трећег поглавља мијења се и гласи: "Треће поглавље - КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О СУКОБУ ИНТЕРЕСА". Члан 3. Члан 17. мијења се и гласи: "Члан 17. Спровођење 1. Ради спровођења овог закона оснива се Комисија за одлучивање о сукобу интереса (у даљем тексту: Комисија). 2. Комисија има девет чланова од којих су по три члана из Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, те директор и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ (у даљем тексту: Агенција), који су чланови Комисије по положају. 3. Чланове Комисије именују оба дома Парламентарне скупштине БиХ на предлог Заједничког колегијума оба дома Парламентарне скупштине БиХ. 4. Најмање једну трећину чланова Комисије чине посланици и делегати из опозиционих странака, од чега је најмање један члан делегат из Дома народа и најмање један члан посланик из Представничког дома. 5. Директор и замјеници директора су чланови Комисије по положају, а мандат чланова Комисије посланика и делегата траје колико и сазив Парламентарне скупштине БиХ која их именује и врши се по правилима која вриједе за избор заједничких комисија Парламентарне скупштине БиХ. Члан Комисије који је посланик и делегат може бити поново именован највише једном. 6. Чланови Комисије бирају предсједника и замјеника предсједника. Предсједник Комисије мора бити посланик – делегат из опозиционих странака. 7. За обављање стручних, административних и техничких послова из надлежности Комисије успоставља се Канцеларија Комисије за одлучивање о сукобу интереса (у даљем тексту: Канцеларија Комисије) при Агенцији. 8. Правилником о унутрашњој организацији Агенције (у даљем тексту: Правилник) уређују се унутрашња организација и начин рада Канцеларије Комисије, радна мјеста и опис послова, број државних службеника и запосленика, стручни и други услови потребни за распоред на радна мјеста. На запослене у

ЗАКОН

Канцеларији Комисије примјењују се прописи који се односе на државне службенике и запосленике. 9. Ако Комисија расправља и одлучује о сукобу интереса члана Комисије, тај члан Комисије нема право да учествује у расправи и одлучује у конкретном предмету. 10. Поступак и начин одлучивања у случају из става 9. овог члана уређује Комисија пословником о раду." Члан 4. Иза члана 17. додаје се члан 17а. који гласи: "Члан 17а. Надлежност Комисије 1. Комисија дјелује на основу овог закона, добрих обичаја, политичке одговорности и вјеродостојности изабраних званичника, носилаца извршне функције и савјетника. 2. Комисија одлуке доноси већином гласова свих чланова, која подразумијева гласове најмање по два члана из сваког конститутивног народа. 3. Комисија доноси пословник о раду. 4. Комисија, ради примјене одредаба овог закона даје мишљења, доноси упутства, прописује обрасце и начин вођења регистра. Комисија доноси Правилник о начину вођена регистра, којим се прописују правила о вођењу регистра и о обрасцима, као и друга питања нужна за функционисање регистра, те доноси Правилник о поступку којим се прописују спроведбена правила о вођењу поступка и достављању одлуке, те састављању извјештаја. 5. Комисија доноси одлуку о томе да ли је одређено дјеловање или пропуст повреда одредаба овог закона. Одлука Комисије мора бити образложена. 6. Комисија подноси извјештај о раду Парламентарној скупштини БиХ једном годишње." Члан 5. Члан 18. мијења се и гласи: "Члан 18. Поступак пред Комисијом 1. Комисија може покренути поступак из своје надлежности на основу своје одлуке поводом вјеродостојне, основане и неанонимне пријаве или по службеној дужности у случајевима када располаже сазнањима о могућем сукобу интереса изабраног званичника, носиоца извршне власти или савјетника. Комисија доноси писану одлуку о покретању или непокретању поступка. Комисија је дужна да обавијести подносиоца пријаве о својој одлуци. 2. Комисија обавезно покреће поступак из своје надлежности на лични захтјев изабраног званичника, носиоца извршне власти или савјетника. 3. Комисија ће о покретању поступка из става 1. овог члана обавијестити изабраног званичника, носиоца извршне власти или савјетника те обавезно затражити његово изјашњење о наводима пријаве које је изабрани званичник, носилац извршне власти или савјетник дужан доставити Комисији у року од 15 дана од дана пријема писаног захтјева. 4. Подносиоцу пријаве из става 1. овог члана гарантује се заштита анонимности. 5. Комисија има право да утврди чињенице сопственом истрагом или да прибави чињенице и доказе пoсредством других органа власти. Сви органи власти, институције и судови на свим нивоима власти у БиХ обавезни су Комисији пружити затражену правну помоћ и све друге видове помоћи.

Broj 87 - Stranica 14 6.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Комисија ће у случају сумње о постојању кршења одредаба овог закона обавијестити особу за коју постоји основана сумња да је прекршила овај закон, тражећи од ње изјаву о наводима садржаним у пријави. 7. Изабраном функционеру, носиоцу извршне власти или савјетнику и другим учесницима у поступку утврђивања чињеница и доказа мора се омогућити заштита интегритета личности, о чему брине Комисија. 8. Ако постоји сумња у вези са могућим кршењем овог закона, Комисија ће дати своје мишљење на захтјев сваке особе или институције која то од ње затражи. 9. Изузев случајева када је Законом другачије прописано, поступак пред Комисијом, осим поступка гласања, отворен је за јавност. Након спроведеног поступка, Комисија је дужна да донесе коначну одлуку најкасније у року од 15 дана од дана окончања поступка прикупљања чињеница и извођења доказа и да је јавно објави. 10. Одлуке Комисије морају бити образложене и објављују се на њеној интернет страници." Члан 6. Члан 19. мијења се и гласи: "Члан 19. Управни спор Против одлуке којом се изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику изриче санкција из члана 20. став 1. овог закона није допуштена жалба, али се може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине." Члан 7. Члан 20. мијења се и гласи: "Члан 20. Санкције 1. Санкције које Комисија може изрећи изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику су: обустава исплате дијела нето мјесечне плате, предлог за разрјешење са дужности и позив за подношење оставке. 2. Ако се утврди да изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник повређује одредбе чл. 4, 7, 8, 9, 10. и 11. овог закона, Комисија изриче санкцију обуставе исплате до 50% нето мјесечне плате водећи рачуна о тежини и посљедицама повреде Закона. 3. Ако се утврди да изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник повређује одредбе чл. 5, 6. и 8а. овог закона, Комисија изриче санкцију обуставе исплате до 30% нето мјесечне плате водећи рачуна о тежини и посљедицама повреде Закона. 4. Санкција обуставе исплате дијела нето мјесечне плате изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника не може трајати дуже од дванаест мјесеци, а износ обухваћен обуставом не смије прелазити једну половину нето мјесечне плате изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника. 5. Изузетно од одредаба става 4. овог члана, обустава исплате дијела нето мјесечне плате изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника може трајати дуже од дванаест мјесеци све до разрјешења са дужности, односно подношења оставке или отклањања разлога који су га довели до сукоба интереса у складу са чланом 20а. став 4. овог закона. 6. Одлука о санкцији доставља се лично изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику. Извршну одлуку Комисија доставља ради извршења

служби која обрачунава плату изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику. 7. Изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник обавезан је вратити поклон или новац који је еквивалентан вриједности поклона и добити остварене од накнада за обављање јавне функције због које је био у сукобу интереса, о чему Комисија доноси закључак. 8. Ако је примјерено природи повреде, Комисија може током трајања поступка наложити изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику да отклони узроке постојања сукоба интереса у одређеном року те, ако изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник то учини, може обуставити поступак или га довршити и испуњење налога узети у обзир приликом изрицања санкције. 9. Након што изрекне санкцију, Комисија даје рок од 30 дана да именовани званичник, носилац извршне функције или савјетник отклони разлоге који су га довели до сукоба интереса." Члан 8. Иза члана 20. додаје се члан 20а. који гласи: "Члан 20а. Предлог за разрјешење и позив изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику за подношење оставке 1. У случају да и након истека рока из члана 20. став 9. овог закона изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник не отклони разлоге који су га довели до сукоба интереса, Комисија без одгађања доставља образложени предлог за разрјешење изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника надлежном органу власти који је извршио именовање или позива изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника на подношење оставке. 2. Ако је изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник разријешен јавне дужности у складу са ставом 1. овог члана, орган власти који је разријешио званичника о томе ће обавијестити Комисију. 3. У случају неприхватања предлога Комисије за разрјешење изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника, орган власти, надлежан за именовање, дужан је изнијети разлоге одбијања предлога. 4. Ако изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник не буде разријешен дужности, односно не поднесе оставку супротно одредбама чл. 20. и 20а. овог закона или не отклони разлоге који су га довели до сукоба интереса, Комисија ће изрицати нове санкције обуставе исплате дијела нето мјесечне плате у складу са овим законом до отклањања разлога, односно напуштања функције. 5. У случају када Комисија позове на подношење оставке изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника на обављање јавне дужности, позив се објављује у "Службеном гласнику БиХ", дневним новинама које се дистрибуирају на територији цијеле Босне и Херцеговине и на интернет страници Комисије. 6. Новчане казне из чл. 20. и 20а. овог закона уплаћују се у буџет институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине." Члан 9. Прелазне одредбе Сви поступци покренути до дана ступања на снагу овог закона биће окончани према одредбама које су важиле до

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 15

дана ступања на снагу овог закона, ако је то повољније за странку у поступку. 1. У року 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, Парламентарна скупштина БиХ ће покренути поступак именовања чланова Комисије. 2. Комисија ће у року 15 дана од дана именовања чланова Комисије донијети пословник о раду. 3. Комисија ће у року 30 дана од дана именовања чланова Комисије донијети акте из члана 17а. став 4. овог закона. 4. Агенција ће у року 60 дана од дана ступања на снагу овог закона измијенити Правилник. 5. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће у року 15 дана од дана именовања чланова Комисије извршити предају свих предмета из области сукоба интереса као и све неопходне евиденције и друго што је потребно за рад Комисије. 6. Агенција ће преузети запослене из Централне изборне комисије Босне и Херцеговине који су до ступања на снагу овог закона обављали послове који су стављени у надлежност Комисије и распоредити их у складу са Правилником. 7. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине и Агенција ће у року 60 дана од дана ступања на снагу овог закона закључити споразум о преузимању запослених, у којем ће детаљно уредити све аспекте преузимања запослених. Члан 10. Престанак важења Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Правила о вођењу поступка из области Закона о сукобу интереса ("Службени гласник БиХ", број 65/09) и Правилник о начину вођења регистра - пречишћени текст ("Службени гласник БиХ", број 70/11). Члан 11. Ступање на снагу Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 01,02-02-1-23/13 5. новембра 2013. године Први замјеник Сарајево предсједавајућег Предсједавајући Дома народа Представничког дома Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине БиХ БиХ Др Денис Бећировић, с. р. Др Драган Човић, с. р. Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 48. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. maja 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, usvojila je O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12) u članu 10. stav 4. i članu 12. riječi: "Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "Komisija za odlučivanje o sukobu interesa" u odgovarajućem padežu.

ZAKON

Član 2. Iza člana 16. naziv trećeg poglavlja mijenja se i glasi: "Treće poglavlje - KOMISIJA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA". Član 3. Član 17. mijenja se i glasi: "Član 17. Provođenje 1. Radi provođenja ovog zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Komisija). 2. Komisija se sastoji od devet članova, od kojih su po tri člana Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, te direktor i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (u daljnjem tekstu: Agencija), koji su članovi Komisije prema položaju. 3. Članove Komisije imenuju oba doma Parlamentarne skupštine BiH na prijedlog Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH. 4. Najmanje jednu trećinu članova Komisije čine poslanici i delegati iz opozicionih stranaka, od kojih je najmanje jedan član delegat iz Doma naroda i najmanje jedan član poslanik iz Predstavničkog doma. 5. Direktor i zamjenici direktora su članovi Komisije prema položaju, a mandat članova Komisije poslanika i delegata traje koliko i saziv Parlamentarne skupštine BiH koja ih imenuje i obavlja se po pravilima koja važe za izbor članova zajedničkih komisija Parlamentarne skupštine BiH. Član Komisije koji je poslanik - delegat može biti ponovo imenovan najviše jednom. 6. Članovi Komisije biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik Komisije mora biti poslanik delegat iz opozicionih stranaka. 7. Za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova iz nadležnosti Komisije uspostavlja se Ured Komisije za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Ured Komisije) pri Agenciji. 8. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutrašnja organizacija i način rada Ureda Komisije, utvrđuju se radna mjesta i opis poslova, broj državnih službenika i zaposlenika, stručni i drugi uslovi potrebni za raspored na radna mjesta. Na zaposlene u Uredu Komisije primjenjuju se propisi koji se odnose na državne službenike i zaposlenike. 9. Ako Komisija raspravlja i odlučuje o sukobu interesa člana Komisije, taj član Komisije nema pravo učešća u raspravi ni odlučivanja u konkretnom predmetu. 10. Postupak i način odlučivanja u slučaju iz stava 9. ovog člana uređuje Komisija poslovnikom o radu." Član 4. Iza člana 17. dodaje se član 17a. koji glasi: "Član 17a. Nadležnost Komisije 1. Komisija djeluje na osnovu ovog zakona, dobrih običaja, političke odgovornosti i vjerodostojnosti izabranih zvaničnika, nosilaca izvršne funkcije i savjetnika. 2. Komisija odluke donosi većinom glasova svih članova, koja podrazumijeva glasove najmanje po dva člana iz svakog konstitutivnog naroda. 3. Komisija donosi poslovnik o radu. 4. Radi primjene odredbi ovog zakona, Komisija daje mišljenja, donosi uputstva, propisuje obrasce i način vođenja registra. Komisija donosi pravilnik o načinu vođenja registra, kojim se propisuju pravila o vođenju

Broj 87 - Stranica 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

registra i o obrascima, kao i druga pitanja neophodna za funkcioniranje registra, donosi pravilnik o postupku kojim se propisuju provedbena pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluke te sastavljanju izvještaja. 5. Komisija donosi odluku o tome da li je određeno djelovanje ili propust povreda odredbi ovog zakona. Odluka Komisije mora biti obrazložena. 6. Komisija podnosi jednom godišnje izvještaj o radu Parlamentarnoj skupštini BiH". Član 5. Član 18. mijenja se i glasi: "Član 18. Postupak pred Komisijom 1. Komisija može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na osnovu svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili po službenoj dužnosti u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa izabranog zvaničnika, nosioca izvršne vlasti ili savjetnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka Komisija donosi odluku u pisanoj formi. Komisija je dužna izvijestiti podnosioca prijave o svojoj odluci. 2. Komisija obavezno pokreće postupak iz svoje nadležnosti na lični zahtjev izabranog zvaničnika, nosioca izvršne vlasti ili savjetnika. 3. Komisija će o pokretanju postupka iz stava 1. ovog člana izvijestiti izabranog zvaničnika, nosioca izvršne vlasti ili savjetnika te obavezno zatražiti njegovo izjašnjavanje o navodima prijave koje je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik dužan dostaviti Komisiji u roku 15 dana od dana prijema pisanog zahtjeva. 4. Podnosiocu prijave iz stava 1. ovog člana garantira se zaštita anonimnosti. 5. Komisija ima pravo utvrditi činjenice vlastitom istragom ili pribaviti činjenice i dokaze posredstvom drugih organa vlasti. Svi organi vlasti, institucije i sudovi na svim nivoima vlasti u BiH obavezni su Komisiji pružiti zatraženu pravnu pomoć i sve druge vidove pomoći. 6. Komisija će u slučaju sumnje o postojanju kršenja odredbi ovog zakona obavijestiti lice za koje postoji osnovana sumnja da je prekršilo ovaj zakon, tražeći od njega izjavu o navodima sadržanim u prijavi. 7. Izаbrаnоm zvaničniku, nоsiоcu izvršnе vlаsti ili sаvјеtniku i drugim učеsnicimа u pоstupku utvrđivаnjа činjеnicа i dоkаzа mоrа sе оmоgućiti zaštita integriteta ličnosti, о čеmu brine Kоmisiја. 8. Ako postoji sumnja u vezi s mogućim kršenjem ovog zakona, Komisija će dati svoje mišljenje na zahtjev svakog lica ili institucije koja to od njega zatraži. 9. Izuzev slučajeva kada je Zakonom drugačije propisano, postupak pred Komisijom, osim postupka glasanja, otvoren je za javnost. Nakon provedenog postupka Komisija je dužna konačnu odluku donijeti najkasnije u roku 15 dana od dana okončanja postupka prikupljanja činjenica i izvođenja dokaza i javno je objaviti. 10. Odluke Komisije moraju biti obrazložene i objavljuju se na njenoj internetskoj stranici". Član 6. Član 19. mijenja se i glasi: "Član 19. Upravni spor Protiv odluke kojom se izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku izriče sankcija iz člana 20. stav 1. ovog zakona nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.".

Član 7. Član 20. mijenja se i glasi: "Član 20. Sankcije 1. Sankcije koje Komisija može izreći izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku su: obustava isplate dijela neto mjesečne plaće, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv za podnošenje ostavke. 2. Ako se utvrdi da je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik povrijedio odredbe čl. 4., 7., 8., 9., 10. i 11. ovog zakona, Komisija izriče sankciju obustave isplate do 50% neto mjesečne plaće vodeći brigu o težini i posljedicama povrede Zakona. 3. Ako se utvrdi da je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik povrijedio odredbe čl. 5, 6. i 8a. ovog zakona, Komisija izriče sankciju obustave isplate do 30% neto mjesečne plaće vodeći brigu o težini i posljedicama povrede Zakona. 4. Sankcija obustave isplate dijela neto mjesečne plaće izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika ne može trajati duže od 12 mjeseci, a iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu polovinu neto mjesečne plaće izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika. 5. Izuzetno od odredbi stava 4. ovog člana, obustava isplate dijela neto mjesečne plaće izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika može trajati duže od 12 mjeseci sve do razrješenja s dužnosti, odnosno podnošenja ostavke ili otklanjanja razloga koji su ga doveli do sukoba interesa u skladu s članom 20a. stav 4. ovog zakona. 6. Odluka o sankciji dostavlja se lično izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku. Izvršnu odluku Komisija radi provođenja dostavlja službi koja vrši obračun plaće izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku. 7. Izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik obavezan je vratiti poklon ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti poklona i dobit ostvarenu od naknada za obavljanje javne funkcije zbog koje je bio u sukobu interesa, o čemu Komisija donosi zaključak. 8. Ako je primjereno vrsti povrede, Komisija može tokom postupka naložiti izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku te, ako izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik to učini, može obustaviti postupak ili ga dovršiti i ispunjenje naloga uzeti u obzir prilikom izricanja sankcije. 9. Nakon što izrekne sankciju, Komisija daje rok od 30 dana da imenovani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik otkloni razloge koji su ga doveli do sukoba interesa.". Član 8. Iza člana 20. dodaje se član 20a. koji glasi: "Član 20a. Prijedlog za razrješenje i poziv izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku za podnošenje ostavke 1. U slučaju da i nakon isteka roka iz člana 20. stav 9. ovog zakona izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik ne otkloni razloge koji su ga doveli do sukoba interesa, Komisija bez odgađanja dostavlja obrazloženi prijedlog za razrješenje izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika nadležnom organu vlasti koji je izvršio imenovanje ili poziva izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika na podnošenje ostavke.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013. 2.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 17

Ako je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik razriješen javne dužnosti u skladu sa stavom 1. ovog člana, organ vlasti koji je razriješio zvaničnika o tome će obavijestiti Komisiju. 3. U slučaju neprihvatanja prijedloga Komisije za razrješenje izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika organ vlasti, nadležan za imenovanje, dužan je iznijeti razloge odbijanja prijedloga. 4. Ako izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik ne bude razriješen dužnosti, odnosno ne podnese ostavku protivno odredbama čl. 20. i 20a. ovog zakona ili ne otkloni razloge koji su ga doveli do sukoba interesa, Komisija će izricati nove sankcije obustave isplate dijela neto mjesečne plaće u skladu s ovim zakonom do otklanjanja razloga, odnosno napuštanja funkcije. 5. U slučaju kada Komisija pozove na podnošenje ostavke izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika na obavljanje javne dužnosti, poziv se objavljuje u "Službenom glasniku BiH", dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i na internetskoj stranici Komisije. 6. Novčane kazne iz čl. 20. i 20a. ovog zakona uplaćuju se u budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine." Član 9. Prijelazne odredbe Svi postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona bit će okončani prema odredbama koje su važile do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako je to povoljnije za stranku u postupku. 1. U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Parlamentarna skupština BiH pokrenut će postupak imenovanja članova Komisije. 2. Komisija će u roku 15 dana od dana imenovanja članova Komisije donijeti poslovnik o radu. 3. Komisija će u roku 30 dana od dana imenovanja članova Komisije donijeti akte iz člana 17a. stav 4. ovog zakona. 4. Agencija će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izmijeniti Pravilnik. 5. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u roku 15 dana od dana imenovanja članova Komisije izvršiti predaju svih predmeta iz oblasti sukoba interesa kao i sve neophodne evidencije i drugo što je potrebno za rad Komisije. 6. Agencija će preuzeti zaposlene iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su do stupanja na snagu ovog zakona obavljali poslove koji su stavljeni u nadležnost Komisije i rasporediti ih u skladu s Pravilnikom. 7. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i Agencija će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona zaključiti sporazum o preuzimanju zaposlenih, u kojem će detaljno urediti sve aspekte njihovog preuzimanja. Član 10. Prestanak važenja Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Pravila o vođenju postupka iz oblasti Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 65/09) i Pravilnik o načinu vođenja registra - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 70/11).

Član 11. Stupanje na snagu Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-23/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedavajući predsjedavajućeg Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Dr. Dragan Čović, s. r.

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 52. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 29. kolovoza 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. studenoga 2013. godine, usvojila je O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12) u članku 9. u Platnom razredu B5 u stupcu Radno mjesto, iza riječi: "voditelj sektora" zarez i riječi: "interni revizor" brišu se. Članak 2. U članku 11. u Platnom razredu B5 u stupcu Radno mjesto, iza riječi: "voditelj odsjeka u Upravi za neizravno oporezivanje BiH" dodaju se zarez i riječi: "voditelj jedinice unutarnje revizije". Članak 3. U članku 22. u Platnom razredu B5 u stupcu Pozicija, iza riječi: "Voditelj sektora" dodaju se zarez i riječi: "voditelj jedinice unutarnje revizije". Članak 4. U članku 26. u stavku (1) iza točke e) dodaje se točka f), koja glasi: "f) specifičnog položaja radnog mjesta sa stanovišta osiguranja funkcionalne neovisnosti u poslovima vezanim uz razvoj sustava i obavljanje aktivnosti unutarnje revizije u visini od 20% od temeljne plaće. Pravo na dodatak po ovoj osnovi imaju zaposleni na radnim mjestima vezanim uz razvoj sustava i obavljanje aktivnosti unutarnje revizije, za što je utvrđena obveza stjecanja certifikata shodno Pravilniku o zapošljavanju unutarnjih revizora iz članka 12. stavak (2) Zakona o unutarnjoj reviziji institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12), izuzimajući ravnatelja i zamjenika ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice." Članak 5. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-24/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedatelj predsjedatelja Zastupničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Dr. Dragan Čović, v. r.

1147

ZAKON

Broj 87 - Stranica 18

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 52. сједници Представничког дома, одржаној 29. августа 2013. године, и на 33. сједници Дома народа, одржаној 5. новембра 2013. године, усвојила је О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Закону о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 и 50/12) у члану 9. у Платном разреду Б5 у колони Радно мјесто, иза ријечи: "руководилац сектора" запета и ријечи: "интерни ревизор" бришу се. Члан 2. У члану 11. у Платном разреду Б5 у колони Радно мјесто, иза ријечи: "шеф одсјека у Управи за индиректно опорезивање БиХ", додају се запета и ријечи: "руководилац јединице интерне ревизије". Члан 3. У члану 22. у Платном разреду Б5 у колони Позиција, иза ријечи: "Руководилац сектора" додају се запета и ријечи: "руководилац јединице интерне ревизије". Члан 4. У члану 26. став (1) иза тачке е) додаје се тачка ф) која гласи: "ф) специфичног положаја радног мјеста са становишта обезбјеђења функционалне независности у пословима везаним за развој система и вршење функције интерне ревизије у висини 20% од основне плате. Право на додатак по овом основу имају запослени на радним мјестима везаним за развој система и вршење функције интерне ревизије за која је утврђена обавеза стицања цертификата сходно Правилнику о запошљавању интерних ревизора из члана 12. став (2) Закона о интерној ревизији институција БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08 и 32/12), изузимајући директора и замјеника директора Централне јединице за хармонизацију." Члан 5. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 01,02-02-1-24/13 5. новембра 2013. године Први замјеник Сарајево предсједавајућег Предсједавајући Дома народа Представничког дома Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине БиХ БиХ Др Драган Човић, с. р. Др Денис Бећировић, с. р. Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 52. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 29. augusta 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, usvojila je

ЗАКОН

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12) u članu 9. u Platnom razredu B5 u koloni Radno mjesto, iza riječi: "rukovodilac sektora" zarez i riječi: "interni revizor" brišu se. Član 2. U članu 11. u Platnom razredu B5 u koloni Radno mjesto, iza riječi: "šef odsjeka u Upravi za indirektno oporezivanje BiH" dodaju se zarez i riječi: "rukovodilac jedinice interne revizije". Član 3. U članu 22. u Platnom razredu B5 u koloni Pozicija, iza riječi: "Rukovodilac sektora" dodaju se zarez i riječi: "rukovodilac jedinice interne revizije". Član 4. U članu 26. stav (1) iza tačke e) dodaje se tačka f) koja glasi: "f) specifičnog položaja radnog mjesta sa stanovišta osiguranja funkcionalne nezavisnosti u poslovima vezanim za razvoj sistema i vršenje funkcije interne revizije u visini 20% od osnovne plaće. Pravo na dodatak po ovom osnovu imaju zaposleni na radnim mjestima vezanim za razvoj sistema i vršenje funkcije interne revizije za koja je utvrđena obaveza sticanja certifikata shodno Pravilniku o zapošljavanju internih revizora iz člana 12. stav (2) Zakona o internoj reviziji institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12), izuzimajući direktora i zamjenika direktora Centralne harmonizacijske jedinice." Član 5. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-24/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedavajući predsjedavajućeg Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Dr. Dragan Čović, s. r.

ZAKON

Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 49. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 6. lipnja i 8. srpnja 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. studenoga 2013. godine, usvojila je O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), u članku 49. u stavku (7) na kraju teksta briše se interpunkcijski znak točka i dodaju riječi: "na mandat od pet godina." Članak 2. Iza članka 49. dodaju se novi čl. 49a. i 49b. koji glase:

1148

ZAKON

Ponedjeljak, 11. 11. 2013. (1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 19

"Članak 49a. URŽ će imati dvije ispostave sa sjedištem u Banjoj Luci i Mostaru. Ispostave neće imati status pravnih osoba. Ispostave će imati pečate istovjetne pečatu URŽ-a, koji će kao jedinu dopuštenu razliku sadržavati naziv i lokaciju ispostave. (2) Ispostave u Banjoj Luci i Mostaru imaju po pet članova, od kojih su tri člana priznati stručnjaci upravnog prava i/ili upravnog postupka nespojivi s obnašanjem bilo koje druge izravno ili neizravno izabrane ili imenovane dužnosti, s iznimkom akademskog rada, a dva člana su stručnjaci iz područja izvođenja radova, javnih nabava, transporta i strateškog poslovnog upravljanja, a biraju se putem javnog natječaja na način predviđen podzakonskim aktima. (3) Imenovanje članova URŽ-a u ispostavama u Banjoj Luci i Mostaru provodi se na isti način kao i imenovanje članova URŽ-a u sjedištu. (4) URŽ sa sjedištem u Sarajevu nadležan je za donošenje odluka po žalbama za vrijednosti nabave od preko 800.000,00 KM, kao i za sve nabave institucija Bosne i Hercegovine i institucija Brčko Distrikta BiH. (5) Ispostave URŽ-a u Banjoj Luci i Mostaru nadležne su za donošenje odluka po žalbama za vrijednosti nabave do 800.000,00 KM. Odluke po žalbama koje donose ispostave URŽ-a u Banjoj Luci i Mostaru su konačne. (6) Nadležnost ispostave iz stavka (5) ovoga članka određuje se prema sjedištu ugovornog tijela. Članak 49b. (Uvjeti za prijevremeno razrješenje članova URŽ-a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može prijevremeno razriješiti članove URŽ-a u sjedištu ili ispostavama samo u slučajevima ako član URŽ-a: a) podnese ostavku PSBiH; b) je pravomoćno osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci; c) trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje svoje funkcije." Članak 3. Iza članka 50. dodaju se novi čl. 50a. i 50b. koji glase: "Članak 50a. (Sadržaj žalbe) Žalba iz članka 51. stavka (5) obvezatno sadrži: a) ime ili naziv žalitelja, prebivalište ili sjedište žalitelja i ime punomoćnika žalitelja ako ga ima; b) naziv ugovornog tijela protiv kojega se podnosi žalba; c) dokaze koji potvrđuju pravovremenost podnošenja žalbe, sukladno rokovima propisanim ovim Zakonom; d) broj i datum postupka javne nabave i podatke o objavi obavijesti o javnoj nabavi, ako je obavjest objavljena; e) broj i datum odluke o izboru ponude, poništenju postupka ili druge odluke ugovornog tijela; f) druge podatke o radnji, propuštanju radnje ili postupcima ugovornog tijela koji su predmetom postupka ili o predmetu nabave; g) opis činjeničnog stanja; h) opis povreda ovoga Zakona i podzakonskih akata i obrazloženje; i) prijedlog dokaza; j) dokaz o plaćenoj naknadi za pokretanje žalbenog postupka, u iznosima propisanim člankom 50b. ovoga Zakona; k) potpis žalitelja ili potpis ovlaštene osobe odnosno punomoćnika (ako ga žalitelj ima) i pečat (ako ga žalitelj ima).

Članak 50b. (Naknada za pokretanje žalbenog postupka) (1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od: a) 500,00 KM za procijenjenu vrijednost nabave do 50.000,00 KM; b) 800,00 KM za procijenjenu vrijednost nabave od 50.000,00 KM do 80.000,00 KM; c) 2.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabave od 80.000,00 KM do 250.000,00 KM; d) 5.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabave od 250.000,00 KM do 400.000,00 KM; e) 8.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabave od 400.000,00 KM do 800.000,00 KM; f) 12.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabave od 800.000,00 KM do 9.000.000,00 KM; g) 25.000,00 KM kada je vrijednost nabave jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM. (2) Žalitelj uplaćuje odgovarajući iznos naknade iz stavka (1) ovoga članka na temelju podataka o procijenjenoj vrijednosti nabave iz tenderske dokumentacije. (3) Prije razmatranja žalbe URŽ je dužan utvrditi je li žalitelj uplatio naknadu sukladno st. (1) i (2) ovoga članka. (4) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku ulaganja žalbe URŽ-u ili nije objavljena, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 2.000,00 KM. URŽ će pozvati žalitelja na plaćanje razlike naknade u određenom roku ako se tijekom žalbenog postupka utvrdi da je naknada plaćena u nedostatnom iznosu. (5) Kada se ulaže žalba na odluku o odabiru ili poništenju, a ne odnosi se na nabavu u cjelini nego za jedan ili više lotova nabave, naknada iznosi trećinu iznosa iz stavka (1) ovoga članka. (6) Naknada se uplaćuje u korist proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine i nepovratna je u slučaju neosnovane žalbe. (7) Ministarstvo financija i trezora BiH donijeti će naputak o načinu uplate i kontrole naknada propisanih ovim člankom." Članak 4. (Prijelazne i završne odredbe) Predsjedatelj URŽ-a dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja ovoga Zakona izmijeniti Pravilnik o unutarnjoj organizaciji sukladno odredbama ovoga Zakona. Članak 5. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-25/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedatelj predsjedatelja Zastupničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Dr. Dragan Čović, v. r. На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 49. сједници Представничког дома, одржаној 6. јуна и 8. јула 2013. године, и на 33. сједници Дома народа, одржаној 5. новембра 2013. године, усвојила је

Broj 87 - Stranica 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Закону о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), у члану 49. у ставу (7) на крају текста брише се интерпункцијски знак тачка и додају ријечи: "на мандат од пет година". Члан 2. Иза члана 49. додају се нови чл. 49а. и 49б. који гласе: "Члан 49а. (1) КРЖ ће имати двије испоставе са сједиштем у Бањој Луци и Мостару. Испоставе неће имати статус правних лица. Испоставе ће имати печате идентичне печату КРЖ-a, који ће као једину дозвољену разлику садржавати назив и локацију испоставе. (2) Испоставе у Бањој Луци и Мостару имају по пет чланова, од којих су три члана признати стручњаци из области управног права и/или управног поступка неспојив са обављањем било које друге посредно или непосредно изабране или именоване дужности са изузетком академске активности, а два члана су стручњаци у области извођења радова, јавних набавки, транспорта и стратешког пословног управљања, а бирају се путем јавног конкурса на начин предвиђен подзаконским актима. (3) Именовање чланова КРЖ-а у испоставама у Бањој Луци и Мостару врши се на исти начин као и именовање чланова КРЖ-а у сједишту. (4) КРЖ са сједиштем у Сарајеву надлежан је за доношење одлука по жалбама за вриједности набавке више од 800.000,00 КМ као и за све набавке институција Босне и Херцеговине и институција Брчко Дистрикта. (5) Испоставе КРЖ-а у Бањој Луци и Мостару надлежне су за доношење одлука по жалбама за вриједности набавке до 800.000,00 КМ. Одлуке по жалбама које доносе испоставе КРЖ-а у Бањој Луци и Мостару су коначне. (6) Надлежност испоставе из става (5) овог члана одређује се према сједишту уговорног органа. Члан 49б. (Услови за пријевремено разрјешење чланова КРЖ-а) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине може пријевремено разријешити чланове КРЖ-а у сједишту или испоставама само у случајевима ако члан КРЖ-а: а) поднесе оставку ПСБиХ; б) је правоснажно осуђен за кривично дјело на казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци; ц) трајно изгуби радну способност за обављање своје функције." Члан 3. Иза члана 50. додају се нови чл. 50а. и 50б. који гласе: "Члан 50а. (Садржај жалбе) Жалба из члана 51. став (5) обавезно садржи: а) име или назив жалиоца, пребивалиште или сједиште жалиоца, име опуномоћеника жалиоца ако га има; б) назив уговорног органа против којег се подноси жалба; ц) доказе који потврђују благовременост подношења жалбе, у складу са роковима прописаним овим законом;

ЗАКОН

број и датум поступка јавне набавке и податке о објави обавјештења о јавној набавци, ако је обавјештење објављено; е) број и датум одлуке о избору понуде, поништењу поступка или друге одлуке уговорног органа; ф) друге податке о радњи, пропуштању радње или поступцима уговорног органа који су предмет поступка или о предмету набавке; г) опис чињеничног стања; х) опис повреда овог закона и подзаконских аката и образложење; и) предлог доказа; ј) доказ о плаћеној накнади за покретање жалбеног поступка, у износима прописаним чланом 50б. овог закона; к) потпис жалиоца или потпис овлашћеног лица односно опуномоћеника (ако га жалилац има) и печат (ако га жалилац има). Члан 50б. (Накнада за покретање жалбеног поступка) (1) Жалилац је обавезан да плати накнаду за покретање жалбеног поступка у износу од: а) 500,00 КМ за процијењену вриједност набавке до 50.000,00 КМ; б) 800,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 50.000,00 КМ до 80.000,00 КМ; ц) 2.000,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 80.000,00 КМ до 250.000,00 КМ; д) 5.000,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 250.000,00 КМ до 400.000,00 КМ; е) 8.000,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 400.000,00 КМ до 800.000,00 КМ; ф) 12.000,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 800.000,00 КМ до 9.000.000,00 КМ; г) 25.000,00 КМ када је вриједност набавке једнака или већа од 9.000.000,00 КМ. (2) Жалилац уплаћује одговарајући износ накнаде из става (1) овог члана на основу података о процијењеној вриједности набавке из тендерске документације. (3) Прије разматрања жалби, КРЖ је дужан да утврди да ли је жалилац уплатио накнаду у складу са ст. (1) и (2) овог члана. (4) Ако процијењена вриједност набавке није позната у тренутку изјављивања жалбе КРЖ-у или није објављена, накнада за покретање жалбеног поступка се плаћа у износу од 2.000,00 КМ. КРЖ ће позвати жалиоца да плати разлику накнаде у одређеном року ако се током жалбеног поступка утврди да је накнада плаћена у недовољном износу. (5) Када се жалба изјављује на одлуку о одабиру или поништењу, а не односи се на набавку у цјелини, него за један или више лотова набавке, накнада износи трећину износа из става (1) овог члана. (6) Накнада се уплаћује у корист буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине и неповратна је у случају неосноване жалбе. (7) Министарство финансија и трезора БиХ ће донијети инструкцију о начину уплате и контроле накнада прописаних овим чланом." Члан 4. (Прелазне и завршне одредбе) Предсједавајући КРЖ-а је дужан да у року од 30 дана од дана доношења овог закона измијени Правилник о унутрашњој организацији у складу са одредбама овог закона.

д)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 21

Члан 5. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 01,02-02-1-25/13 5. новембра 2013. године Први замјеник Сарајево предсједавајућег Предсједавајући Дома народа Представничког дома Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине БиХ БиХ Др Драган Човић, с. р. Др Денис Бећировић, с. р. Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 49. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 6. juna i 8. jula 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, usvojila je O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), u članu 49. u stavu (7) na kraju teksta briše se interpunkcijski znak tačka i dodaju riječi: "na mandat od pet godina." Član 2. Iza člana 49. dodaju se novi čl. 49a. i 49b. koji glase: "Član 49a. (1) URŽ će imati dvije ispostave sa sjedištem u Banjoj Luci i Mostaru. Ispostave neće imati status pravnih lica. Ispostave će imati pečate identične pečatu URŽ-a, koji će kao jedinu dozvoljenu razliku sadržavati naziv i lokaciju ispostave. (2) Ispostave u Banjoj Luci i Mostaru imaju po pet članova, od kojih su tri člana priznati stručnjaci upravnog prava i/ili upravnog postupka nespojiv sa obavljanjem bilo koje druge posredno ili neposredno izabrane ili imenovane dužnosti sa izuzetkom akademske aktivnosti, a dva člana su stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravljanja, a biraju se javnim konkursom na način predviđen podzakonskim aktima. (3) Članovi URŽ-a u ispostavama u Banjoj Luci i Mostaru imenuju se na isti način kao i članovi URŽ-a u sjedištu. (4) URŽ sa sjedištem u Sarajevu nadležan je za donošenje odluka po žalbama za nabavke u vrijednosti većoj od 800.000,00 KM kao i za sve nabavke institucija Bosne i Hercegovine i institucija Brčko Distrikta BiH. (5) Ispostave URŽ-a u Banjoj Luci i Mostaru nadležne su za donošenje odluka po žalbama za nabavke u vrijednosti do 800.000,00 KM. Odluke po žalbama koje donose ispostave URŽ-a u Banjoj Luci i Mostaru su konačne. (6) Nadležnost ispostava iz stava (5) ovog člana određuje se prema sjedištu ugovornog organa. Član 49b. (Uslovi za prijevremeno razrješenje članova URŽ-a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može prije vremena razriješiti članove URŽ-a u sjedištu ili ispostavama samo u slučajevima ako član URŽ-a: a) podnese ostavku PSBiH; b) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci; c) trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje svoje dužnosti."

ZAKON

(1)

(2) (3) (4)

(5)

Član 3. Iza člana 50. dodaju se novi čl. 50a. i 50b. koji glase: "Član 50a. (Sadržaj žalbe) Žalba iz člana 51. stav (5) obavezno sadrži: a) Ime ili naziv žalioca, prebivalište ili sjedište žalioca, ime opunomoćenika žalioca ako ga ima; b) Naziv ugovornog organa protiv kojeg se podnosi žalba; c) Dokaze koji potvrđuju blagovremenost podnošenja žalbe, u skladu s rokovima propisanim ovim zakonom; d) Broj i datum postupka javne nabavke i podatke o objavi obavještenja o javnoj nabavci, ako je obavještenje objavljeno; e) Broj i datum odluke o izboru ponude, poništenju postupka ili druge odluke ugovornog organa; f) Druge podatke o radnji, propuštanju radnje ili postupcima ugovornog organa koji su predmet postupka ili o predmetu nabavke; g) Opis činjeničnog stanja; h) Opis povreda ovog zakona i podzakonskih akata i obrazloženje; i) Prijedlog dokaza; j) Dokaz o plaćenoj naknadi za pokretanje žalbenog postupka, u iznosima propisanim članom 50b. ovog zakona. k) Potpis žalioca ili potpis ovlaštenog lica odnosno opunomoćenika (ako ga žalilac ima) i pečat (ako ga žalilac ima). Član 50b. (Naknada za pokretanje žalbenog postupka) Žalilac je obavezan da plati naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od: a) 500,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke do 50.000,00 KM; b) 800,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 50.000,00 KM do 80.000,00 KM; c) 2.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 80.000,00 KM do 250.000,00 KM; d) 5.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 250.000,00 KM do 400.000,00 KM; e) 8.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 400.000,00 KM do 800.000,00 KM; f) 12.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 800.000,00 KM do 9.000.000,00 KM; g) 25.000,00 KM kada je vrijednost nabavke jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM. Žalilac uplaćuje odgovarajući iznos naknade iz stava (1) ovog člana na osnovu podataka o procijenjenoj vrijednosti nabavke iz tenderske dokumentacije. Prije razmatranja žalbi, URŽ je dužan utvrditi da li je žalilac uplatio naknadu u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana. Ako procijenjena vrijednost nabavke nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe URŽ-u ili nije objavljena, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 2.000,00 KM. URŽ će pozvati žalioca na plaćanje razlike naknade u određenom roku ako se tokom žalbenog postupka utvrdi da je naknada plaćena u nedovoljnom iznosu. Kada se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju, a ne odnosi se na nabavku u cjelini, nego za jedan ili više lotova nabavke, naknada iznosi trećinu iznosa iz stava (1) ovog člana.

Broj 87 - Stranica 22 (6)

SLUŽBENI GLASNIK BiH 3.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Naknada se uplaćuje u korist budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i ona je nepovratna u slučaju neosnovane žalbe. (7) Ministarstvo finansija i trezora BiH donijet će instrukciju o načinu uplate i kontrole naknada propisanih ovim članom." Član 4. (Prijelazne i završne odredbe) Predsjedavajući URŽ-a dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona izmijeniti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u skladu s odredbama ovog zakona. Član 5. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-25/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedavajući predsjedavajućeg Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Dr. Dragan Čović, s. r.

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici Zastupničkog doma održanoj 18. srpnja 2013. godine i na 33. sjednici Doma naroda održanoj 5. studenoga 2013. godine, donijela je O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU Članak 1. U Zakonu o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BIH", br. 32/01, 63/08 i 103/11), članak 5. mijenja se i glasi: "Članak 5. Registri (IV. skupine) u Republici Srpskoj su: 1. Broj registra 11 za registracijska područja: Banja Luka, Čelinac, Gradiška, Istočni Drvar, Jezero, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Srbac i Šipovo. 2. Broj registra 12 za registracijska područja: Bijeljina, Brod, Derventa, Doboj, Donji Žabar, Lopare, Modriča, Pelagićevo, Petrovo, Teslić, Ugljevik, Vukosavlje i Šamac. 3. Broj registra 13 za registracijska područja: Bileća, Berkovići, Bratunac, Čajniče, Foča, Gacko, Han Pijesak, Istočna Ilidža, Istočni Mostar, Istočni Stari grad, Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Ljubinje, Milići, Nevesinje, Novo Goražde, Osmaci, Pale, Rogatica, Rudo, Srebrenica, Sokolac, Šekovići, Trebinje, Trnovo, Višegrad, Vlasenica i Zvornik. Registar (IV. skupine) za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine je: 1. Broj registra 14 za registracijsko područje: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine. Registri (IV. skupine) u Federaciji Bosne i Hercegovine su: 1. Broj registra 15 za registracijska područja: Čapljina, Čitluk, Grude, Jablanica, Konjic, Ljubuški, Mostar, Neum, Posušje, Prozor, Ravno, Stolac i Široki Brijeg. 2. Broj registra 16 za registracijska područja: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Drvar, Glamoč, Ključ, Kupres, Livno, Sanski Most, Tomislavgrad i Velika Kladuša.

1149

ZAKON

Broj registra 17 za registracijska područja: Centar Sarajevo, Foča, Goražde, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Pale, Sarajevo Novi grad, Sarajevo Stari grad, Trnovo i Vogošća. 4. Broj registra 18 za registracijska područja: Banovići, Čelić, Doboj-Istok, Domaljevac-Šamac, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice. 5. Broj registra 19 za registracijska područja: Bugojno, Breza, Busovača, Doboj-Jug, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf, Jajce, Kakanj, Kiseljak, Kreševo, Maglaj, Novi Travnik, Olovo, Travnik, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Vitez, Zavidovići, Zenica i Žepče." Članak 2. Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi: "Članak 5a. Jedinstveni matični broj koji je određen prema propisima donesenim prije usvajanja ovoga Zakona, a kojima su bila određena registracijska područja i nazivi općina u Bosni i Hercegovini, neće se mijenjati." Članak 3. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-34/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedatelj predsjedatelja Zastupničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Dr. Dragan Čović, v. r. На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 50. сједници Представничког дома одржаној 18. јула 2013. године и на 33. сједници Дома народа одржаној 5. новембра 2013. године, донијела је

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ Члан 1. У Закону о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 63/08 и 103/11), члан 5. мијења се и гласи: "Члан 5. Регистри (IV групе) у Републици Српској су: 1. Број регистра 11 за регистрациона подручја: Бања Лука, Челинац, Градишка, Источни Дрвар, Језеро, Кнежево, Костајница, Котор Варош, Козарска Дубица, Крупа на Уни, Купрес, Лакташи, Мркоњић Град, Нови Град, Оштра Лука, Петровац, Приједор, Прњавор, Рибник, Србац и Шипово. 2. Број регистра 12 за регистрациона подручја: Бијељина, Брод, Дервента, Добој, Доњи Жабар, Лопаре, Модрича, Пелагићево, Петрово, Теслић, Угљевик, Вукосавље и Шамац. 3. Број регистра 13 за регистрациона подручја: Билећа, Берковићи, Братунац, Чајниче, Фоча, Гацко, Хан Пијесак, Источна Илиџа, Источни Мостар, Источни Стари град, Источно Ново Сарајево, Калиновик, Љубиње, Милићи, Невесиње, Ново Горажде, Осмаци, Пале, Рогатица, Рудо, Сребреница, Соколац, Шековићи, Требиње, Трново, Вишеград, Власеница и Зворник.

ЗАКОН

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 23

Регистар (IV групе) за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине је: 1. Број регистра 14 за регистрационо подручје: Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине. Регистри (IV групе) у Федерацији Босне и Херцеговине су: 1. Број регистра 15 за регистрациона подручја: Чапљина, Читлук, Груде, Јабланица, Коњиц, Љубушки, Мостар, Неум, Посушје, Прозор, Равно, Столац и Широки Бријег. 2. Број регистра 16 за регистрациона подручја: Бихаћ, Босанска Крупа, Босански Петровац, Босанско Грахово, Бужим, Цазин, Дрвар, Гламоч, Кључ, Купрес, Ливно, Сански Мост, Томиславград и Велика Кладуша. 3. Број регистра 17 за регистрациона подручја: Центар Сарајево, Фоча, Горажде, Хаџићи, Илиџа, Илијаш, Ново Сарајево, Пале, Сарајево Нови град, Сарајево Стари град, Трново и Вогошћа. 4. Број регистра 18 за регистрациона подручја: Бановићи, Челић, Добој-Исток, Домаљевац-Шамац, Грачаница, Градачац, Калесија, Кладањ, Лукавац, Оџак, Орашје, Сапна, Сребреник, Теочак, Тузла и Живинице. 5. Број регистра 19 за регистрациона подручја: Бугојно, Бреза, Бусовача, Добој-Југ, Добретићи, Доњи Вакуф, Фојница, Горњи Вакуф, Јајце, Какањ, Кисељак, Крешево, Маглај, Нови Травник, Олово, Травник, Тешањ, Усора, Вареш, Високо, Витез, Завидовићи, Зеница и Жепче." Члан 2. Иза члана 5. додаје се нови члан 5а. који гласи: "Члан 5а. Јединствени матични број који је одређен по прописима донесеним прије усвајања овог закона, а којима су била одређена регистрациона подручја и називи општина у Босни и Херцеговини, неће се мијењати." Члан 3. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 01,02-02-1-34/13 5. новембра 2013. године Сарајево Први замјеник Предсједавајући предсједавајућег Представничког дома Дома народа Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине БиХ БиХ Др Денис Бећировић, с. р. Др Драган Човић, с. р. Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. jula 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, donijela je O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU Član 1. U Zakonu o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 63/08 i 103/11), član 5. mijenja se i glasi: "Član 5. Registri (IV. grupe) u Republici Srpskoj su: 1. Broj registra 11 za registraciona područja: Banja Luka, Čelinac, Gradiška, Istočni Drvar, Jezero, Kneževo,

2. 3.

ZAKON

Broj registra 14 za registraciono područje: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine. Registri (IV. grupe) u Federaciji Bosne i Hercegovine su: 1. Broj registra 15 za registraciona područja: Čapljina, Čitluk, Grude, Jablanica, Konjic, Ljubuški, Mostar, Neum, Posušje, Prozor, Ravno, Stolac i Široki Brijeg. 2. Broj registra 16 za registraciona područja: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Drvar, Glamoč, Ključ, Kupres, Livno, Sanski Most, Tomislavgrad i Velika Kladuša. 3. Broj registra 17 za registraciona područja: Centar Sarajevo, Foča, Goražde, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Pale, Sarajevo Novi Grad, Sarajevo Stari Grad, Trnovo i Vogošća. 4. Broj registra 18 za registraciona područja: Banovići, Čelić, Doboj-Istok, Domaljevac-Šamac, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice. 5. Broj registra 19 za registraciona područja: Bugojno, Breza, Busovača, Doboj-Jug, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf, Jajce, Kakanj, Kiseljak, Kreševo, Maglaj, Novi Travnik, Olovo, Travnik, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Vitez, Zavidovići, Zenica i Žepče." Član 2. Iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi: "Član 5a. Jedinstveni matični broj koji je određen po propisima donesenim prije usvajanja ovog zakona, a kojima su bila određena registraciona područja i nazivi općina u Bosni i Hercegovini, neće se mijenjati." Član 3. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-34/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedavajući predsjedavajućeg Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Dr. Dragan Čović, s. r.

je: 1.

Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Srbac i Šipovo. Broj registra 12 za registraciona područja: Bijeljina, Brod, Derventa, Doboj, Donji Žabar, Lopare, Modriča, Pelagićevo, Petrovo, Teslić, Ugljevik, Vukosavlje i Šamac. Broj registra 13 za registraciona područja: Bileća, Berkovići, Bratunac, Čajniče, Foča, Gacko, Han Pijesak, Istočna Ilidža, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Ljubinje, Milići, Nevesinje, Novo Goražde, Osmaci, Pale, Rogatica, Rudo, Srebrenica, Sokolac, Šekovići, Trebinje, Trnovo, Višegrad, Vlasenica i Zvornik. Registar (IV. grupe) za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici Zastupničkog doma održanoj 18. srpnja 2013. godine i na 33. sjednici Doma naroda održanoj 5. studenoga 2013. godine, donijela je

1150

Broj 87 - Stranica 24

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09), u članku 6. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi: "4. Ako je rođeno u inozemstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetova rođenja, pod uvjetom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom tijelu." Članak 2. U članku 7. u stavku 1. točka 2. briše se. Članak 3. U članku 9. u stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: "2. da ima odobren stalni boravak na teritoriju BiH najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva;". U stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi: "3. da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda BiH". U točki 6. u prvome retku riječ "nakon" zamjenjuje se riječju "prije". Iza točke 6. dodaju se nove toč. 7., 8., 9., 10., 11. i 12. koje glase: "7. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovoga uvjeta ne može razumno zahtijevati; 8. da ne predstavlja prijetnju za sigurnost BiH; 9. da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili da je u stanju osigurati pouzdan dokaz o financijskim izvorima za svoje uzdržavanje; 10. da je izmirio sve porezne ili druge financijske obveze; 11. da potpiše izjavu o prihvaćanju pravnog sustava i ustavnog poretka BiH i 12. da ima važeće jamstvo o stjecanju državljanstva BiH." Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "2. Naturalizacija se neće odobriti, čak i ako podnositelj zahtjeva ispunjava opće uvjete za naturalizaciju, ako postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem naturalizacije toj osobi ugrozila sigurnost BiH i javni red i mir ili ako naturalizacija nije sukladna interesima BiH iz nekog drugog razloga utvrđenog na temelju cjelokupne procjene stanja podnositelja zahtjeva." Članak 4. U članku 10. točki 2. u prvom retku riječ: "nakon" zamjenjuje se riječju: "prije". U članku 10. točka 3. mijenja se i glasi: "3. da ima odobren stalni boravak na teritoriju BiH." Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: "4. da ne predstavlja prijetnju za sigurnost BiH". Članak 5. U članku 11. u stavku 1. riječi: "stalno boravi na teritoriju BiH" zamjenjuju se riječima: "ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriju BiH". Članak 6. Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi: "Članak 11a. 1. Osoba bez državljanstva i osoba koja ima status izbjeglice može steći državljanstvo BiH bez ispunjavanja uvjeta iz članka 9. stavka 1. toč. 2., 3., 6., 9. i 10., samo ako u statusu osobe bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan

ZAKON

boravak na teritoriju BiH u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva. 2. Maloljetno dijete osobe koja je stekla državljanstvo BiH na temelju stavka 1. ovoga članka ima pravo dobiti državljanstvo BiH bez ispunjavanja uvjeta iz članka 9. stavka 1. toč. 1., 2., 3., 6., 9. i 10. ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriju BiH, bez obzira na duljinu boravka. 3. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak." Članak 7. Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi: "Članak 12a. Osoba kojoj je državljanstvo BiH radi stjecanja ili zadržavanja državljanstva druge države prestalo odricanjem ili otpustom može podnijeti zahtjev za ponovno stjecanje državljanstva BiH ako ispunjava uvjete iz članka 9., osim uvjeta iz stavka 1. toč. 1. i 2., samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriju BiH najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva ili ima odobren stalni boravak". Članak 8. U članku 16. točka a) briše se. Toč. b), c), d) i e) postaju toč. a), b), c) i d). Riječi iza članka 16. "Prestanak državljanstva po sili zakona" brišu se. Članak 9. Čl. 17. i 18. brišu se. Članak 10. U članku 19. u stavku 2. iza riječi: "na zahtjev jednog roditelja kojemu je državljanstvo prestalo odricanjem" dodaju se riječi: "uz suglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH ili na zahtjev jednog roditelja kojemu je državljanstvo BiH prestalo odricanjem". U stavku 3. riječi: "dostavi obavijest" zamjenjuju se riječima: "uruči rješenje o prestanku državljanstva BiH ili kad joj ga nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u inozemstvu uputi poštom". Članak 11. Članak 20. mijenja se i glasi: "Članak 20. Odluka o odricanju može biti poništena na zahtjev osobe koja nije stekla državljanstvo države koja joj je izdala garanciju." Članak 12. Članak 24. mijenja se i glasi: "Članak 24. 1. Državljanstvo BiH prestaje otpustom, odricanjem ili oduzimanjem danom dostave rješenja o prestanku državljanstva BiH osobi na koju se ono odnosi. 2. Ako mjesto prebivališta te osobe nije poznato ili ne može biti potvrđeno, državljanstvo BiH prestaje danom objave rješenja u "Službenom glasniku BiH"." Članak 13. U članku 29. interpunkcijski znak zarez iza riječi: "želi" i riječi: "pod uvjetom da do promjene dođe nakon što ovaj Zakon stupi na snagu" briše se. Članak 14. U članku 30. u stavku 1. iza broja "11." dodaje se broj "11a.", iza broja "12." broj "12a.", veznik "i" ispred broja "22." zamjenjuje se zarezom, a iza broja "22." dodaju se veznik "i" i broj "38.". U stavku 2. iza broja "11." dodaje se broj "11a.", iza broja "12." broj "12a.", veznik "i" ispred broja "22." zamjenjuje se zarezom, a iza broja "22." dodaju se veznik "i" i broj "38.".

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 25

Članak 15. U članku 31. u stavku 1. veznik "i" ispred broja "8." zamjenjuje se zarezom, iza broja "8." dodaju se veznik "i" i broj "38.", a riječi: "i komunikacija" brišu se. U stavku 2. iza broja "11." dodaje se broj "11a.", iza broja "12." dodaje se broj "12a.", a riječi: "i komunikacije" brišu se. Članak 16. U članku 33. stavku 1. u točki 1. iza riječi: "iz članka 30." dodaju se riječi: "st. 1. i 2.". Članak 17. Iza članka 33. dodaju se novi čl. 33a., 33b. i 33c., koji glase: "Članak 33a. 1. Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi sljedeće evidencije o državljanstvu BiH: a) Evidenciju o stjecanju državljanstva BiH: 1. na temelju međunarodnog sporazuma, 2. osobe od naročite koristi za BiH iz članka 13. Zakona, 3. osoba naturaliziranih između 6. travnja 1992. i 1. siječnja 2006. godine; b) Evidenciju o prestanku državljanstva BiH: 1. odricanjem i 2. oduzimanjem. 2. Nadležna tijela entiteta i tijela Brčko Distrikta BiH vode evidencije o naturalizaciji i državljanstvu iz svoje nadležnosti. 3. Evidencije iz ovoga članka i evidencije iz članka 33b. sadrže jedinstveni matični broj, ako je određen. Članak 33b. Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi evidencije o predmetima davanja svoje suglasnosti na rješenja nadležnih entiteskih tijela o naturalizaciji stranih državljana i o predmetima naknadnog upisa u matične knjige rođenih osoba koje su stekle državljanstvo RBiH sukladno Zakonu o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine. Članak 33c. Ministar civilnih poslova BiH propisuje sadržaj i način vođenja evidencija iz čl. 33a. i 33b." Članak 18. U članku 35. u stavku 1. "točka" se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "odnosno knjigu državljana". U stavku 3. riječi: "i komunikacije" brišu se. U stavku 5. riječi: "i komunikacije" brišu se. Članak 19. U članku 38. u stavku 2. iza riječi "imala" riječ "stalno" zamjenjuje se riječima: "prebivalište ili", a tekst iza riječi: "drugog entiteta" briše se. U stavku 3. iza riječi "prebivalište" dodaju se riječi: "ili boravište". U stavku 4. riječi: "i 31. prosinca 1998. godine" zamjenjuju se riječima: "i 31. prosinca 2000. godine", iza riječi "prebivalište" dodaju se riječi: "ili boravište", a riječi: "Pravo na odluku može se ostvariti u roku jedne godine od isteka navedenog trogodišnjeg razdoblja." brišu se. Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5., koji glasi: "5. Prebivalište djece, u smislu odredaba čl. 29. i 38. stavka 1. Zakona koja su bila maloljetna i nisu imala prijavljeno prebivalište utvrđuje se na temelju prebivališta roditelja i drugim dokazima". Članak 20. Članak 39. briše se.

Članak 21. U članku 41a. st. 2. i 3. brišu se. Članak 22. U članku 43. riječi: "i komunikacija" brišu se. Članak 23. Iza članka 43. dodaju se novi čl. 43a. i 43b. koji glase: "Članak 43a. Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i okončati prema odredbama onog zakona koji je povoljniji za stranku. Članak 43b. Ministarstvo civilnih poslova BiH donijet će podzakonske akte utvrđene odredbama čl. 33a. i 33b. i podzakonske akte kojima će se precizirati izdavanje garancije za stjecanje državljanstva BiH i dokazi o ispunjavanju uvjeta za naturalizaciju iz čl. 9., 10., 11a. i 12a. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu." Članak 24. Ovlašćuju se Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma i Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da zajednički utvrde pročišćeni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09). Članak 25. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-35/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Prvi zamjenik Zastupničkog doma predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Dr. Dragan Čović, v. r. На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 50. сједници Представничког дома одржаној 18. јула 2013. године и на 33. сједници Дома народа одржаној 5. новембра 2013. године, донијела је О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Закону о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 и 76/09), у члану 6. став 1. тачка 4. мијења се и гласи: "4. Ако је рођено у иностранству, а чији је један родитељ био држављанин БиХ у вријеме дјететовог рођења, под условом да до времена када наврши 23 године поднесе пријаву за евидентирање држављанства БиХ надлежном органу." Члан 2. У члану 7. став 1. тачка 2. брише се. Члан 3. У члану 9. став 1. тачка 2. мијења се и гласи: "2. да има одобрен стални боравак на територији БиХ најмање три године прије подношења захтјева;". У ставу 1. тачка 3. мијења се и гласи:

ЗАКОН

Broj 87 - Stranica 26 "3.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

да довољно познаје писмо и језик једног од конститутивних народа БиХ". У тачки 6. у првом реду ријеч "након" замјењује се ријечју "прије". Иза тачке 6. додају се нове тач. 7, 8, 9, 10, 11. и 12. које гласе: "7. да се против њега не води кривични поступак, осим ако се доказ о испуњавању овог услова не може разумно захтијевати; 8. да не представља пријетње по безбједност БиХ; 9. да има обезбијеђен стални извор прихода у износу који омогућава егзистенцију или да је у стању да обезбиједи поуздан доказ о финансијским изворима за сопствено издржавање; 10. да је измирио све пореске или друге финансијске обавезе; 11. да потпише изјаву да прихвата правни систем и уставни поредак БиХ и 12. да има важећу гаранцију о стицању држављанства БиХ." Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: "2. Натурализација се неће одобрити, чак ако подносилац захтјева испуњава опште услове за натурализацију, уколико постоје основани разлози за сумњу да би се одобрењем натурализације том лицу угрозили безбједност БиХ и јавни ред и мир, или уколико натурализација није у складу са интересима БиХ из неког другог разлога утврђеног на основу цјелокупне процјене стања подносиоца захтјева." Члан 4. У члану 10. у тачки 2. у првом реду ријеч "након" замјењује се ријечју "прије". У члану 10. тачка 3. мијења се и гласи: "3. да има одобрен стални боравак на територији БиХ". Иза тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи: "4. да не представља пријетње по безбједност БиХ". Члан 5. У члану 11. став 1. ријечи: "стално борави на територији БиХ" замјењују се ријечима: "има одобрен привремени или стални боравак на територији БиХ". Члан 6. Иза члана 11. додаје се нови члан 11а. који гласи: "Члан 11а. 1. Лице без држављанства и лице које има статус избјеглице може стећи држављанство БиХ, без испуњавања услова из члана 9. став 1. тач. 2, 3, 6, 9. и 10, само ако у статусу лица без држављанства или избјеглице има непрекидан боравак на територији БиХ у трајању од пет година прије подношења захтјева. 2. Малољетно дијете лица које је стекло држављанство БиХ на основу ставa 1. овог члана има право да добије држављанство БиХ без испуњавања услова из чланa 9. став 1. тач. 1, 2, 3, 6, 9 и 10, aко има статус избјеглице или одобрен привремени боравак на територији БиХ, без обзира на дужину боравка. 3. Ако је дијете старије од 14 година, захтијева се његов пристанак." Члан 7. Иза члана 12. додаје се нови члан 12а, који гласи:

"Члан 12а. Лице којем је држављанство БиХ, ради стицања или задржавања држављанства друге државе, престало одрицањем или отпустом, може поднијети захтјев за поновно стицање држављанства БиХ ако испуњава услове из члана 9, осим услова из става 1. тач. 1. и 2, само ако има одобрен привремени боравак на територији БиХ најмање једну годину непосредно прије подношења захтјева или одобрен стални боравак." Члан 8. У члану 16. тачка а) брише се. Тачке б), ц), д) и е), постају тач. а), б), ц) и д). Ријечи иза члана 16: "Престанак држављанства по сили закона" бришу се. Члан 9. Чл. 17. и 18. бришу се. Члан 10. У члану 19. став 2. иза ријечи: "на захтјев једног родитеља којем је држављанство престало одрицањем" додају се ријечи: "уз сагласност другог родитеља који је држављанин БиХ, или на захтјев једног родитеља којем је држављанство БиХ престало одрицањем". У ставу 3. ријечи: "достави обавјештење" замјењују се ријечима: "уручи рјешење о престанку држављанства БиХ, или кад му га надлежно дипломатско-конзуларно представништво БиХ у иностранству упути поштом". Члан 11. Члан 20. мијења се и гласи: "Члан 20. Одлука о одрицању може бити поништена на захтјев лица које није стекло држављанство државе која му је издала гаранцију." Члан 12. Члан 24. мијења се и гласи: "Члан 24. 1. Држављанство БиХ престаје отпустом, одрицањем или одузимањем, даном достављања рјешења о престанку држављанства БиХ лицу на које се оно односи. 2. Ако мјесто пребивања тог лица није познато, или не може бити потврђено, држављанство БиХ престаје даном објављивања рјешења у "Службеном гласнику БиХ"." Члан 13. У члану 29. интерпункцијски знак запета иза ријечи "жели" и ријечи: "под условом да до промјене дође након што овај закон ступи на снагу" бришу се. Члан 14. У члану 30. став 1. иза броја "11." додаје се број "11а.", иза броја "12." број "12а.", везник "и" испред броја "22." замјењује се запетом, а иза броја "22." додају се везник "и" и број "38.". У ставу 2. иза броја "11." додаје се број "11а.", иза броја "12." број "12а.", везник "и" испред броја "22." замјењује се запетом, а иза броја "22." додају се везник "и" и број "38.". Члан 15. У члану 31. став 1. везник "и" испред броја "8." замјењује се запетом, а иза броја "8." додаје се везник "и" и број "38.", а ријечи: "и комуникација" бришу се. У ставу 2. иза броја "11." додаје се број "11а.", иза броја "12." додаје се број "12а.", а ријечи: "и комуникације" бришу се.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 27

Члан 16. У члану 33. став 1. тачка 1. иза ријечи: "из члана 30." додају се ријечи: "ст. 1. и 2.". Члан 17. Иза члана 33. додају се нови чл. 33а, 33б. и 33ц, који гласе: "Члан 33а. 1. Министарство цивилних послова БиХ води сљедеће евиденције о држављанству БиХ: а) Евиденцију о стицању држављанства БиХ: 1. на основу међународног споразума; 2. лица од нарочите користи за БиХ из члана 13. Закона; 3. лица натурализованих између 6. априла 1992. и 1. јануара 2006. године. б) Евиденцију о престанку држављанства БиХ: 1. одрицањем и 2. одузимањем. 2. Надлежни органи ентитета и органи Брчко Дистрикта БиХ воде евиденције о натурализацији и држављанству из своје надлежности. 3. Евиденције из овог члана и евиденције из члана 33б. садрже јединствени матични број, ако је одређен. Члан 33б. Министарство цивилних послова БиХ води евиденције о предметима давања своје сагласности на рјешења надлежних ентитеских органа о натурализацији страних држављана и о предметима накнадног уписа у матичне књиге рођених лица која су стекла држављанство РБиХ у складу са Законом о држављанству Републике Босне и Херцеговине. Члан 33ц. Министар цивилних послова БиХ прописује садржај и начин вођења евиденција из чл. 33а. и 33б." Члан 18. У члану 35. став 1. тачка се замјењује запетом и додају ријечи: "односно књигу држављана". У ставу 3. ријечи: "и комуникацијe" бришу се. У ставу 5. ријечи: "и комуникације" бришу се. Члан 19. У члану 38. став 2. ријеч "стално" иза ријечи "имала" замјењује се ријечима: "пребивалиште или", а текст иза ријечи: "другог ентитета" брише се. У ставу 3. иза ријечи "пребивалиште" додају се ријечи: "или боравиште". У ставу 4. ријечи: "и 31. децембра 1998. године" замјењују се ријечима: "и 31. децембра 2000. године", а иза ријечи "пребивалиште" додају се ријечи: "или боравиште", а ријечи: "Право на одлуку може се остварити у року од једне године од истека наведеног трогодишњег периода." бришу се. Иза става 4. додаје се нови став 5, који гласи: "5. Пребивалиште дјеце, у смислу одредаба чл. 29. и 38. став 1. Закона, која су била малољетна и нису имала пријављено пребивалиште, утврђује се на основу пребивалишта родитеља и другим доказима." Члан 20. Члан 39. брише се. Члан 21. У члану 41а. ст. 2. и 3. бришу се. Члан 22. У члану 43. ријечи: "и комуникација" бришу се.

Члан 23. Иза члана 43. додају се нови чл. 43а. и 43б, који гласе: "Члан 43а. Поступци започети прије ступања на снагу овог закона наставиће се и окончати по одредбама оног закона који је повољнији за странку. Члан 43б. Министарство цивилних послова БиХ донијеће подзаконске акте утврђене одредбама чл. 33а. и 33б. и подзаконске акте којим ће се прецизирати издавање гаранције за стицање држављанства БиХ и докази о испуњавању услова за натурализацију из чл. 9, 10, 11а. и 12а. овог закона у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу." Члан 24. Овлашћују се Уставноправна комисија Представничког дома и Уставноправна комисија Дома народа Парламентарне скупштине БиХ да заједно утврде пречишћени текст Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 и 76/09). Члан 25. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 01,02-02-1-35/13 5. новембра 2013. године Сарајево Први замјеник Предсједавајући предсједавајућег Представничког дома Дома народа Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине БиХ БиХ Др Денис Бећировић, с. р. Др Драган Човић, с. р. Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 50. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. jula 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, donijela je O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09), u članu 6. stav 1. tačka 4. mijenja se i glasi: "4. Ako je rođeno u inozemstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu." Član 2. U članu 7. stav 1. tačka 2. briše se. Član 3. U članu 9. stav 1. tačka 2. mijenja se i glasi: "2. da ima odobren stalni boravak na teritoriji BiH najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva;". U stavu 1. tačka 3. mijenja se i glasi: "3. da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda BiH". U tački 6. u prvom redu riječ "nakon" zamjenjuje se riječju "prije". Iza tačke 6. dodaju se nove tač. 7., 8., 9., 10., 11. i 12. koje glase:

ZAKON

Broj 87 - Stranica 28 "7.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne može razumno zahtijevati; 8. da ne predstavlja prijetnje po sigurnost BiH; 9. da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili da je u stanju da osigura pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za sopstveno izdržavanje; 10. da je izmirio sve poreske ili druge finansijske obaveze; 11. da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak BiH i 12. da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva BiH." Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "2. Naturalizacija neće biti odobrena, čak ako podnosilac zahtjeva ispunjava opće uslove za naturalizaciju, ako postoje osnovani razlozi za sumnju da bi odobravanjem naturalizacije tom licu bila ugrožena sigurnost BiH i javni red i mir, ili ako naturalizacija nije u skladu s interesima BiH iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnosioca zahtjeva." Član 4. U članu 10. u tački 2. u prvom redu, riječ: "nakon" zamjenjuje se riječju: "prije". U članu 10. tačka 3. mijenja se i glasi: "3. da ima odobren stalni boravak na teritoriji BiH." Iza tačke 3. dodaje se nova tačka 4. koja glasi: "4. da ne predstavlja prijetnje po sigurnost BiH". Član 5. U članu 11. stav 1. riječi: "stalno boravi na teritoriji BiH" zamjenjuju se riječima: "ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji BiH". Član 6. Iza člana 11. dodaje se novi član 11a. koji glasi: "Član 11a. 1. Lice bez državljanstva i lice koje ima status izbjeglice može steći državljanstvo BiH bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav 1. tač. 2., 3., 6., 9. i 10., samo ako u statusu lica bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriji BiH u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva. 2. Maloljetno dijete lica koje je steklo državljanstvo BiH na osnovu stava 1. ovog člana ima pravo da dobije državljanstvo BiH bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav 1. tač. 1., 2., 3., 6., 9 i 10., ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriji BiH, bez obzira na dužinu boravka. 3. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak." Član 7. Iza člana 12. dodaje se novi član 12a., koji glasi: "Član 12a. Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava 1. tač. 1. i 2., samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriji BiH najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva ili odobren stalni boravak". Član 8. U članu 16. tačka a) briše se. Tačke b), c), d) i e) postaju tač. a), b), c) i d).

Riječi iza člana 16. "Prestanak državljanstva po sili zakona" brišu se. Član 9. Članovi 17. i 18. brišu se. Član 10. U članu 19. stav 2. iza riječi: "na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo prestalo odricanjem" dodaju se riječi: "uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem". U stavu 3. riječi: "dostavi obavještenje" zamjenjuju se riječima: "uruči rješenje o prestanku državljanstva BiH, ili kad joj ga nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u inozemstvu uputi poštom". Član 11. Član 20. mijenja se i glasi: "Član 20. Odluka o odricanju može biti poništena na zahtjev lica koje nije steklo državljanstvo države koja mu je izdala garanciju." Član 12. Član 24. mijenja se i glasi: "Član 24. 1. Državljanstvo BiH prestaje otpustom, odricanjem ili oduzimanjem, danom dostavljanja rješenja o prestanku državljanstva BiH licu na koje se ono odnosi. 2. Ako mjesto prebivanja tog lica nije poznato, ili ne može biti potvrđeno, državljanstvo BiH prestaje danom objavljivanja rješenja u "Službenom glasniku BiH." Član 13. U članu 29. brišu se interpunkcijski znak zarez iza riječi "želi" i riječi: "pod uslovom da do promjene dođe nakon što ovaj zakon stupi na snagu". Član 14. U članu 30. stav 1. iza broja "11." dodaje se broj "11a.", iza broja "12.", broj "12a.", veznik "i" ispred broja "22." zamjenjuje se zarezom, a iza broja "22." dodaje se veznik "i" i broj "38.". U stavu 2. iza broja "11." dodaje se broj "11a.", iza broja "12." broj "12a.", veznik "i" ispred broja "22." zamjenjuje se zarezom, a iza broja "22." dodaje se veznik "i" i broj "38.". Član 15. U članu 31. stav 1. veznik "i" ispred broja "8." zamjenjuje se zarezom, a iza broja "8." dodaje se veznik "i" i broj "38.", a riječi: "i komunikacija" brišu se. U stavu 2. iza broja "11." dodaje se broj "11a.", iza broja "12." dodaje se broj "12a.", a riječi: "i komunikacije" brišu se. Član 16. U članu 33. stav 1. tačka 1. iza riječi: "iz člana 30." dodaju se riječi: "st. 1. i 2. ". Član 17. Iza člana 33. dodaju se novi čl. 33a., 33b. i 33c., koji glase: "Član 33a. 1. Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi sljedeće evidencije o državljanstvu BiH: a) Evidenciju o sticanju državljanstva BiH: 1. na osnovu međunarodnog sporazuma; 2. lica od naročite koristi za BiH iz člana 13. Zakona; 3. lica naturaliziranih između 6. aprila 1992. i 1. januara 2006. godine. b) Evidenciju o prestanku državljanstva BiH: 1. odricanjem i 2. oduzimanjem.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013. 2.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 87 - Stranica 29

Nadležni organi entiteta i organi Brčko Distrikta BiH vode evidencije o naturalizaciji i državljanstvu iz svoje nadležnosti. 3. Evidencije iz ovog člana i evidencije iz člana 33b. sadrže jedinstveni matični broj, ako je određen. Član 33b. Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi evidencije o predmetima davanja svoje saglasnosti na rješenja nadležnih entiteskih organa o naturalizaciji stranih državljana i o predmetima naknadnog upisa u matične knjige rođenih lica koja su stekla državljanstvo RBiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine." Član 33c. Ministar civilnih poslova BiH propisuje sadržaj i način vođenja evidencija iz čl. 33a. i 33b." Član 18. U članu 35. stav 1. "tačka" zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: "odnosno knjigu državljana". U stavu 3. riječi: "i komunikacije" brišu se. U stavu 5. riječi: "i komunikacije" brišu se. Član 19. U članu 38. stav 2. riječ "stalno", iza riječi "imala", zamjenjuje se riječima: "prebivalište ili", a tekst iza riječi: "drugog entiteta" briše se. U stavu 3. iza riječi "prebivalište" dodaju se riječi: "ili boravište". U stavu 4. riječi: "i 31. decembra 1998. godine" zamjenjuju se riječima: "i 31. decembra 2000. godine", a iza riječi "prebivalište" dodaju se riječi: "ili boravište", a riječi: "Pravo na odluku može se ostvariti u roku jedne godine od isteka navedenog trogodišnjeg perioda." brišu se. Iza stava 4. dodaje se novi stav 5., koji glasi: "5. Prebivalište djece, u smislu odredbi čl. 29. i 38. stav 1. Zakona, koja su bila maloljetna i nisu imala prijavljeno prebivalište, utvrđuje se na osnovu prebivališta roditelja i drugim dokazima". Član 20. Član 39. briše se. Član 21. U članu 41a. st. 2. i 3. brišu se. Član 22. U članu 43. riječi: "i komunikacija" brišu se. Član 23. Iza člana 43. dodaju se novi čl. 43a. i 43b., koji glase: "Član 43a. Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona bit će nastavljeni i okončani po odredbama onog zakona koji je povoljniji za stranku. Član 43b. Ministarstvo civilnih poslova BiH donijet će podzakonske akte utvrđene odredbama čl. 33a. i 33b. i podzakonske akte kojim će se precizirati izdavanje garancije za sticanje državljanstva BiH i dokazi o ispunjavanju uslova za naturalizaciju iz čl. 9., 10., 11a. i 12a. ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu." Član 24. Ovlašćuju se Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da zajednički utvrde prečišćeni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09).

Član 25. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-35/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedavajući predsjedavajućeg Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Dr. Dragan Čović, s. r.

Na temelju članka IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici Zastupničkog doma održanoj 18. srpnja 2013. godine i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. studenoga 2013. godine, donijela je O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 i 32/13), u članku 21. u platnom razredu A2 u stupcu radno mjesto iza riječi: "glavni ravnatelj OSA BiH" dodaju se riječi: "ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH" i u platnom razredu A3 u stupcu radno mjesto iza riječi: "predsjedatelj Povjerenstva za koncesije BiH" dodaju se riječi: "zamjenik ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH". Članak 2. U članku 26. u stavku (1) iza točke e) dodaje se točka f) koja glasi: "f) zaposlenima na poslovima inspekcijskog nadzora u Agenciji za zaštitu osobnih podataka u BiH, pojedinačno 25% od osnovne plaće." Članak 3. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 02,02-1-32/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Prvi zamjenik Zastupničkog doma predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Dr. Dragan Čović, v. r. На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 50. сједници Представничког дома одржаној 18. јула 2013. године и на 33. сједници Дома народа, одржаној 5. новембра 2013. године, донијела је О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Закону о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 и 32/13) у члану 21. у платном разреду А2 у колони радно мјесто, иза ријечи генерални

1151

ZAKON

ЗАКОН

Broj 87 - Stranica 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

директор ОБАБиХ додају се ријечи: "директор Агенције за заштиту личних података у БиХ" и у платном разреду А3 у колони радно мјесто иза ријечи: "предсједавајући Комисије за концесије БиХ" додају се ријечи: "замјеник директора Агенције за заштиту личних података у БиХ". Члан 2. У члану 26. став (1) иза тачке е) додаје се тачка ф) која гласи: "ф) запосленима на пословима инспекцијског надзора у Агенцији за заштиту личних података у Босни и Херцеговини, појединачно 25% од основне плате". Члан 3. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 02,02-1-32/13 5. новембра 2013. године Сарајево Први замјеник Предсједавајући предсједавајућег Представничког дома Дома народа Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине БиХ БиХ Др Денис Бећировић, с. р. Др Драган Човић, с. р. Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici Predstavničkog doma održanoj 18. jula 2013. godine i 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, donijela je O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 i 32/13) u članu 21. u platnom razredu A2 u koloni radno mjesto iza riječi: "glavni direktor OSABiH" dodaju se riječi: "direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH" i u platnom razredu A3 u koloni radno mjesto iza riječi: "predsjedavajući Komisije za koncesije BiH" dodaju se riječi: "zamjenik direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH". Član 2. U članu 26. stav (1) iza tačke e) dodaje se tačka f) koja glasi: "f) zaposlenima na poslovima inspekcijskog nadzora u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, pojedinačno 25% od osnovne plaće." Član 3. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj: 02,02-1-32/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedavajući predsjedavajućeg Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Dr. Dragan Čović, s. r.

Hercegovine na 53. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 19. rujna 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. studenoga 2013. godine, donijela je O IZBORU TRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE I IZBOR ČLANA KOJI ĆE PREUZETI DUŽNOST UMJESTO RAZRIJEŠENOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE I. Članovima Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete na mandat od tri godine imenuju se: 1. Aida Abadžić Hodžić 2. Vlado Majstorović i 3. Stevan Trbojević. II. Članom Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete koji će preuzeti dužnost umjesto razriješenog člana Murisa Čičića imenuje se Zoran Selesković. III. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-50-14-168-8,1/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Prvi zamjenik Zastupničkog doma predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Dr. Dragan Čović, v. r. На основу члана 51. став (9) Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09), Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 53. сједници Представничког дома, одржаној 19. септембра 2013. године, и на 33. сједници Дома народа, одржаној 5. новембра 2013. године, донијела је О ИЗБОРУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ИЗБОР ЧЛАНА КОЈИ ЋЕ ДУЖНОСТ ПРЕУЗЕТИ УМЈЕСТО РАЗРИЈЕШЕНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА I За чланове Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета на мандат од три године именују се: 1. Аида Абаџић-Хоџић; 2. Владо Мајсторовић и 3. Стеван Трбојевић. II За члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета који ће дужност преузети умјесто разријешеног члана Муриса Чичића именује се Зоран Селесковић.

ODLUKU

ZAKON

ОДЛУКУ

Temeljem članka 51. stavak (9) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), Parlamentarna skupština Bosne i

1152

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH 1. 2. 3.

Broj 87 - Stranica 31

III Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 01,02-50-14-168-8,1/13 5. новембра 2013. године Први замјеник Сарајево предсједавајућег Предсједавајући Дома народа Представничког дома Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине БиХ БиХ Др Драган Човић, с. р. Др Денис Бећировић, с. р. Na osnovu člana 51. stav (9) Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 19. septembra 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, donijela je O IZBORU TRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA I IZBOR ČLANA KOJI ĆE DUŽNOST PREUZETI UMJESTO RAZRIJEŠENOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA I. Za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na mandat od tri godine imenuju se:

Aida Abadžić - Hodžić; Vlado Majstorović i Stevan Trbojević. II. Za člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta koji će dužnost preuzeti umjesto razriješenog člana Murisa Čičića imenuje se Zoran Selesković. III. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-50-14-168-8,1/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Prvi zamjenik Predsjedavajući predsjedavajućeg Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Dr. Dragan Čović, s. r.

ODLUKU

KAZALO

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 1145 Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (hrvatski jezik) Закон о одговорности за нуклеарну штету (српски језик) Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (bosanski jezik) 1146 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Закон о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (српски језик) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 1147 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

1 4 7 10 1149 13 15 1150 17 1148

Закон о измјени и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (српски језик) Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Закон о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (српски језик) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (hrvatski jezik) Закон о измјени и допуни Закона о јединственом матичном броју (српски језик) Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (bosanski jezik) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

18 18 18 19 21 22 22 23 23

Broj 87 - Stranica 32

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

1151

1152

Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине (српски језик) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Закон о допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (српски језик) Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odlukа o izboru tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete i izbor člana koji će preuzeti dužnost umjesto razriješenog člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (hrvatski jezik)

25 27 29 29 30

Одлука о избору три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета и избор члана који ће дужност преузети умјесто разријешеног члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета (српски језик) Odlukа o izboru tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i izbor člana koji će dužnost preuzeti umjesto razriješenog člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (bosanski jezik)

30

31

30

Nakladnik: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za II polugodište 2013. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Godina XVII/IX Ponedjeljak, 11. 11. 2013. godine

Broj/Broj

87

Godina XVII/IX Ponedjeqak, 11. 11. 2013. godine

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupio Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Naputkom se utvr|uje na~in objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava, koji su ugovorna tijela iz ~lanka 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obvezni primjenjivati u postupcima javnih nabava, sukladno odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Naputka prestaje va`iti Naputak o na~inu pripreme obavijesti o nabavi, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabave ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusugla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova javnih nabava u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo, za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirati Agenciju za javne nabave BiH.
A. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F. OBAVIJEST O NABAVI OBAVIJEST O NABAVI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVIJEST ZA NATJE^AJ ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODANA OBAVIJEST ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA OBAVIJEST O NABAVI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE ISPRAVKA OBAVIJESTI

Cijena oglasa - obavijesti o javnoj nabavi, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostava obavijesti off-line (dostava oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili osobno): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostava obavijesti on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tenog lica ugovornog tijela, dostavljat }e se osobno, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavijesti dostavljene on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljene u ponedjeljak narednog tjedna. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabava" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevat }e objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabave". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obvezni poziv na broj fakture.

OBAVIJEST
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lanka 3. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBVEZNI pridr`avati se Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tisak: Mevludin Hamzi} Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 3

A. - OBAVIJEST O NABAVI
MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 12-1-2-1-55/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Kontakt osoba: Dragica Vuji} Adresa: Trg Republike Srpske br. 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401565850007 Telefon: 051332300 Faks: 051332309 Elektronska po{ta: kontakt@poreskaupravars.org Internet adresa: www.poreskaupravars.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge ~i{}ewa zgrada i upravqawa imovinom II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga ~i{}ewa poslovnih prostorija - ponovqeni postupak - 3 put II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga ~i{}ewa poslovnih prostorija Poreske uprave Republike Srpske - Sjedi{te, Podru~ni centar i Podru~na jedinica Bawa Luka II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka, Trg Republike Srpske 8 II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Regulisa}e se ugovorom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Trg Republike Srpske br.8 Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se izdaje na pismeni zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati. Uplata se vr{i na ra~un br.5620990000055687 sa naznakom za otkup TD, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 002, buxetska organizacija 0919001 (A-16223-13)

JP KOMUNALNO BR^KO DOO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 20-1-2-1-276/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO doo Kontakt osoba: Jelena Stevi} Adresa: Studentska br.13 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600244130005 Telefon: 049216349 Faks: 049216349 Elektronska po{ta: jelena.bratanovic@komunalno.ba Internet adresa: www.komunalno.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e

Broj 87 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinom II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 240.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga ~i{}enja objekata u vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji treba da sadr`i broj protokola: 02.07/3-13368/13, naziv predmetne nabavke i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM, a mo`e se uplatiti na `iro ra~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 552 025 151 534 6612(kod Hypo-Alpe-Adria Bank a.d.) uz poziv na - vrstu prihoda 659001, {ifra op{tine 099. Svrha uplate: Naknada za tend. dok. 02.07/3-13368/13 III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Studentska 13, Br~ko distrikt, JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. - Upravna zgrada (A-16219-13)

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 21-1-1-1-471/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Melika Arap~i} 035/304-019, Kemal Hamzi} 035/304-031 Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 10-T-037/13 - Nabavka SF 6 gasa za potrebe OP Tuzla II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora SF 6 gas za potrebe OP Tuzla u svemu prema tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U svemu prema tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 5

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U svemu prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U svemu prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: "Elektroprenos BiH" Operativno podru~je Tuzla, Ljuba~e bb, sala za sastanke - soba br. 6 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u konkretnom postupku javne nabavke, te izvr{iti uplatu za otkup tenderske dokumentacije. Uplatu izvr{iti na `iro ra~un Uni Credit banke a.d. Banja Luka na ra~un br. 5510010003400849 ili Raiffeisen banke na ra~un br. 1610450028020039, sa identifikacijom svrhe "Kupovina tenderske dokumentacije broj 10-T-037/13" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Melika Arap~i} 035/304-019, Kemal Hamzi} 035/304-031 Adresa: Ljuba~e bb, Slu`ba za komercijalne poslove Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035304000 Faks: 035304008 Elektronska po{ta: m.arapcic@elprenosbih-optz.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Melika Arap~i} 035/304-019, Kemal Hamzi} 035/304-031 Adresa: "Elektroprenos BiH" Operativno podru~je Tuzla, Tuzla, po{t fah 79, Ljuba~e bb - Protokol soba br. 3 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035304000 Faks: 035304008 Elektronska po{ta: m.arapcic@elprenosbih-optz.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba (A-16260-13)

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 21-1-1-1-473/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Melika Arap~i} 035/304-019, za LOT 1: Kemal Hamzi} 035/304-031, za LOT 2: Mirsad Had`i} 035/304-023, za LOT 3: Mirsad Vehabovi} 035/304-054 Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500

Faks: 051246550 Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 10-T-039/13 - Nabavka sitnog potro{nog materijala, potro{nog materijala i sitnog inventara, alata, instrumenata i opreme za potrebe opr`avanja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 10-T-039/13 - Nabavka sitnog potro{nog materijala, sitnog inventara, alata, instrumenata i opreme za potrebe odr`avanja u svemu prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U svemu prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U svemu prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U svemu prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: "Elektroprenos BiH" Operativno podru~je Tuzla, Ljuba~e bb, sala za sastanke - soba br. 6

Broj 87 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u konkretnom postupku javne nabavke, te izvr{iti uplatu za otkup tenderske dokumentacije. Uplatu izvr{iti na ra~un Uni Credit banke a.d. Banja Luka na ra~un br. 5510010003400849 ili Raiffeisen banke na ra~un br. 1610450028020039, sa identifikacijom svrhe: "Kupovina tenderske dokumentacije za otvoreni postupak br. 10-T-039/13" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Melika Arap~i~ 035/304-019, za LOT 1: Kemal Hamzi} 035/304-031, za LOT 2: Mirsad Had`i} 035/304-023, za LOT 3: Mirsad Vehabovi} 035/304-054 Adresa: Ljuba~e bb, Slu`ba za komercijalne poslove Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035304000 Faks: 035304008 Elektronska po{ta: m.arapcic@elprenosbih-optz.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Melika Arap~i} 035/304-019, za LOT 1: Kemal Hamzi} 035/304-031, za LOT 2 Mirsad Had`i} 035/304-023, za LOT 3: Mirsad Vehabovi} 035/304-054 Adresa: "Elektroprenos BiH" - Operativno podru~je Tuzla, Tuzla po{t.fah 79, Ljuba~e bb - Protokol soba br. 3 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035304000 Faks: 035304008 Elektronska po{ta: m.arapcic@elprenosbih-optz.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Sitni potro{ni materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka sitnog potro{nog materijala za potrebe OP Tuzla u svemu prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te Kupca Tuzla, Ljuba~e bb ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - Potro{ni materijal i sitan inventar I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala i sitnog inventara za potrebe OP Tuzla u svemu prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te Kupca Tuzla, Ljuba~e bb ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 3 - Alati, instrumenti i oprema za potrebe odr`avanja I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka alata, instrumenata i opreme za potrebe odr`avanja OP Tuzla u svemu prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 24.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te Kupca Tuzla, Ljuba~e bb (A-16261-13)

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 28-1-2-1-188/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Elma Ma{i} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200947700000 Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta: samra.avdic@pravosudje.ba Internet adresa: www.hjpc.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 7

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga posredovanja u prodaji avionskih karti i usluga organizovanja putovanja II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluga posredovanja u prodaji avionskih karti i usluga organizovanja putovanja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Faktura se pla}a u roku od 30 dana od prijema iste III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi iz ~lana 24. ZJN III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:45 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i su du`ni pisanim putem-li~no, po{tom, putem faxa-a na broj 033 707 550 ili putem e-mail adrese: elma.masic@pravosudje.ba predati zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa posebnom naznakom na koji na~in }e ugovorni organ ponu|a~u dostaviti tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ }e na zahtjev ponu|a~a odgovoriti u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Elma Ma{i} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta: elma.masic@pravosudje.ba Internet adresa: www.hjpc.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Posredovanje u prodaji avionskih karti I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Posredovanje u prodaji avionskih karti II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 268.957,28 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 31.12.2015. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Organizovanje poutovanja II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 23.418,82 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 31.12.2015. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji (A-16450-13)

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 28-1-1-1-189/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Elma Ma{i} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200947700000 Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta: samra.avdic@pravosudje.ba Internet adresa: www.hjpc.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 87 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mre`ne (WAN/LAN) opreme za potrebe pravosudnog informacionog sistema BiH II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 85.470,09 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Faktura se pla}a u roku od 30 dana od prijema iste III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi iz ~lana 24. ZJN III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.12.2013. Vrijeme: 12:45 Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i su du`ni pisanim putem-li~no, po{tom, putem faxa-a na broj 033 707 550 ili putem e-mail adrese: elma.masic@pravosudje.ba predati zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa posebnom naznakom na koji na~in }e ugovorni organ ponu|a~u dostaviti tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ }e na zahtjev ponu|a~a odgovoriti u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Elma Ma{i} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta: elma.masic@pravosudje.ba Internet adresa: www.hjpc.ba (A-16449-13)

SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 41-1-1-1-61/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za poslove sa strancima Kontakt osoba: Danijela Ivelji} Adresa: Pijacna br.6 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200824880038 Telefon: 033779905 Faks: 033772982 Elektronska po{ta: danijela.iveljic@sps.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od datuma zaklju~ivanja Okvirnog sporazuma do 31.12.2015. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 102.560,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivne isporuke kancelarijskog potro{nog materijala, tonera, ketrid`a i sitnog inventara II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivne isporuke kancelarijskog potro{nog materijala, tonera, ketrid`a i sitnog inventara II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Definisano tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sjedi{te Slu`be za poslove sa strancima, Ul. Pija~na br. 6, 71210 Ilid`a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 9

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Sjedi{te Slu`be za poslove sa strancima, sala za sastanke, II sprat, Ul. Pija~na br.6, Ilid`a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokuemntacija se preuzima na pismeni zahtjev na protokolu Slu`be na adresi Ul. Pija~na br. 6, Ilid`a ili se na pismeni zahtjev dobavlja~a dostavlja preporu~eno po{tom sa povratnicom. Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za sukcesivne isporuke kancelarijskog potro{nog materijala, tonera, ketrid`a i sitnog inventara, ne otvaraj".Ponude se dostavljaju na protokol Slu`be do 11.12.2013. godine do 12,00 sati bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom preporu~eno) (A-16267-13)

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-737/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i} Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 69/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011, 2012). Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: - Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke, AD Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. +387 59 472-413. - Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. - 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup Tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB

Broj 87 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Rogan Milan, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko Telefon: 059472260 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: milan.rogan@ritegacko-rs.ba ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 69/13. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka qepila i pribora za vulkanizaciju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana stupawa Ugovora na snagu. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br.69/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ~eli~ne u`adi i priveznica II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana stupawa Ugovora na snagu. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troskove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br.69/13

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka op{teg potro{nog materijala II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana stupawa Ugovora na snagu. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. (A-16293-13)

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 60-1-1-1-124/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Zorica Koli} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033201619 Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka digitalnih ru~nih radio stanica, kolskih i baznih stanica II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 107.692,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kraljice Jelene 88, Sarajevo

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 11

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sala 3, XIX sprat, Trg BiH 3, Sarajevo ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Protokol, X sprat Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033281502 Faks: 033201619 Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba (A-16414-13)

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 60-1-1-1-125/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Zorica Koli} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033201619 Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Dr`avna razina I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka sigurnosnih pancira II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.512,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kraljice Jelene 88, Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: "Biblioteka" X sprat, Trg BiH 3 ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Protokol X sprat Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033281502 Faks: 033201619 Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa: www.mpr.gov.ba (A-16413-13)

NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 62-1-1-1-18/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Narodna skup{tina Republike Srpske Kontakt osoba: Borislavka Mari} Adresa: Vuka Karaxi}a 2

Broj 87 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401628280001 Telefon: 051338104 Faks: 051301087 Elektronska po{ta: sekretarijat@narodnaskupstinars.net Internet adresa: www.narodnaskupstinars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka goriva za putni~ka vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka BMB 98, BMB 95, evro dizel 4 i evro dizel 5 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova benzinska pumpa dobavqa~a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do 31.12.2014. godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u TD

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: ul. Vuka Karad`i}a 2, Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija izdaje se na pismeni zahtjev ponu|a~a, uz dokaz o uplati naknade za otkup.Uplata se vr{i na `iro ra~un javnih prihoda Republike Srpske, br. 562-099-00000-556-87 sa naznakom vrsta prihoda 722511 i {ifrom buxetske organizacije 02020001 ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Borislavka Mari} Adresa: Vuka Karaxi}a 2 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka Telefon: 051338161 Faks: 051338161 Elektronska po{ta: b.maric@narodnaskupstinars.net Internet adresa: www.narodnaskupstinars.net (A-16360-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-1-1-361/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Bawa Luka I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 13

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka malog navalnog vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka malog navalnog vozila II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 250.000,00 KM bez PDV-a II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova fco Bawaluka, Vatrogasna brigada, Hvarska bb II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa u skladu sa predvi|enim uslovima ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise u skladu sa predvi|enim uslovima ugovora III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost pozitivno poslovawe u 2012. godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un javnih prihoda grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1710000002, sa naznakom: "Za nabavku 20-404-328/13" (A-16158-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-891/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Ivan Radi{i} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036313306 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: ivan.radisic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava cijevi i upozoravaju}e trake II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka cijevi sa priborom i upozoravaju}ih traka sa tekucinom Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Broj 87 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,50 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:9.12.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: Kneza Branimira b.b. Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava cijevi i upozoravajuce trake". - za ponuditelje iz BiH u vrijednosti 20,00 KM na ra~un broj 3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. - za strane ponuditelje u iznosu od 10,50 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT: UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar Ukoliko su ponu|a~i izvr{ili otkup dokumentaciji u prvom otvorenom postupku, isto nisu obvezni ponovno u~initi. Dovoljno je da dostave zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, otkupljena dokumentacija se mo`e poslati e-mailom ili po{tom, ali u tom slu~aju Ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Cijevi sa priborom I.2. Kratak opis predmeta ugovora Cijevi sa priborom II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|enio je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja ugovornih obveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d.Mostar,Centralno skladi{te,Trn [iroki Brijeg ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Upozoravaju}e trake i teku}ina I.2. Kratak opis predmeta ugovora Upozoravaju}e trake i teku}ina II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja ugovornih obveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d.Mostar,Centralno skladi{te,Trn [iroki Brijeg (A-16266-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-896/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Bo`o Kne`evi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036395485 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: bozo.knezevic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka za{titne opreme-za{titna i radna odje}a i obu}a, te oprema za penjanje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka za{titne opreme-za{titna i radna odje}a i obu}a, te oprema za penjanje Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da, dokazi prema ~lanku 24 ZJN.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 15

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) da transakcijski ra~un nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) uspje{no iskustvo u realiziranju najmanje dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnih 3 (tri) godine; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacuje d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom prije isteka roka za podno{enje ponuda u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Za{titna oprema LOT__": - u vrijednosti 30,00 KM na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. - u vrijednosti 15,34 EUR na IBAN BA393380604816994046, SWIFT UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail - a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Ponuditelji koji su otkupili dokumentaciju u prvom postupku, ne moraju to ponovno ~initi. Dokumentacija }e im biti dostavljena na osnovu zahtjeva za preuzimanje iste. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Za{titna i radna odje}a i obu}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 1: Za{titna i radna odje}a i obu}a II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema natje~ajnoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 108.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od potpisa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar; Centralno skladi{te [iroki Brijeg, Trn bb ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Oprema za penjanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 2: Oprema za penjanje

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema natje~ajnoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 37.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od potpisa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar;Centralno skladi{te [iroki Brijeg, Trn bb (A-16335-13)

JU BOLNICA TRAVNIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 82-1-1-1-65/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU Bolnica Travnik Kontakt osoba: Marina Toroman Adresa: Kalibunar bb Po{tanski broj: 72270 Op{tina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236012220004 Telefon: 030519176 Faks: 030511775 Elektronska po{ta: marinatoroman@hotmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: TRAVNIK I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Dezinfekcija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Medicinska sredstva II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 51.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Bolnica Travnik II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u TD

Broj 87 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Najni`a ponu|ena pojedina~na cijena, u~e{}e:94,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:3,00 % 3. Uslovi pla}anja, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: JU Bolnica Travnik, Kalibunar bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za ovu TD se pla}a naknada u iznosu od 10,00 KM koji se upla}uju na ra~un broj: 1549212004814619. Ponu|a~i su du`ni uputiti pismeni zahtjev za dostavljanje TD s nazna~enjem svoje ta~ne adrese. Uvid u TD se mo`e izvr{iti u sjedi{tu ugovornog organa u vremenu od 7.00 do 15.00 ~asova od 11.11.2013. g. do 3.12.2013. g. Na web stranici www.bolnicatravnik.ba }e biti objavljen tekst sa nazivima dezinfekcionih sredstava sa koli~inama kao jedan od oblika uvida u TD. (A-16175-13)

OP]INA ILIJA[ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 108-1-2-1-61/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Ilija{ Kontakt osoba: Fazli} Aziz tel. 033/580-690 Adresa: 126.Ilija{ke brigade 6 Po{tanski broj: 71380 Op{tina/Grad: Ilija{ IDB/JIB: 4200621930005 Telefon: 033580657 Faks: 033400505 Elektronska po{ta: o_ilijas@bih.net.ba Internet adresa: www.ilijas.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ILIJA[ I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora usluge prevoza u~enika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa podru~ja op}ine ilija{ u 2014 godini i usluge vanrednog prevoza u 2014.godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz u~enika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa podru~ja op}ine Ilija{ prema {kolama na podru~ju op}ine ilija{,kantona sarajevo i ZE-Do kantona Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dostaviti zahtijev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji treba da sadr`i naziv predmetanabavke i dokaz o upla~enoj nov~anoj nadoknadi. Nov~ana nadoknada za T.D. za LOT 1 iznosi 30,00 KM, za LOT 2 -10,00 KM. Nov~ana nadoknada se upla~uje na `iro ra~un br:1602000000710645 Vakufska banka Sarajevo op}ina Ilija{-bu|et,vrsta prihoda 722612, {ifra op}ine 040 svrha otkup T.D. za Prevoz -lotIII.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljne informacije i zahtijevi dati u T.D. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost detaljne informacije i zahtijevi dati u T.D. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost detalne informacije i zahtijevi dati u T.D. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: LOT 1- 30,00 KM / LOT 2 - 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 9:00

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 17

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 9:15 Mjesto: Zgrada op}ine Ilija{ ul.126. ilija{ke brigade 6 -sala op}ine ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza u~enika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa podru~ja op}ine ilija{ u 2014.godini I.2. Kratak opis predmeta ugovora usluge prevoza u~enika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa podru~ja op}ine ilija{ prema {kolama na podru~ju op}ine ilija{ ,kantona sarajevo i ZE-DO kantona II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljne informacije i zahtijevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 495.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.01.2014- 31.12.2014.god. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je op}ine Ilija{,kantona Sarajevo i ZE-DO kantona ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora usluge vanrednog prevoza putnika u 2014.godini I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge vanrednog prevoza putnika u 2014.godini na podru~ju op}ine Ilija{ i cijele BiH II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalne informacije i zahtijevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.01.2014-31.12.2014.god. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Ilija{ i cijele BiH (A-16169-13)

KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 115-1-2-1-66/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Ermina Kulovac Adresa: Branilaca Sarajeva 21 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200347000004 Telefon: 033268680 Faks: 033200426 Elektronska po{ta: komercijala@zoi84.ba Internet adresa: www.zoi84.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine ili do njegovog potpunog izvr{enja II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 160.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge zimskog ~i{}enja i odr`avanja parking prostora i pristupnih puteva II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge zimskog ~i{}enja i odr`avanja parking prostora i pristupnih puteva II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Branilaca Sarajeva 21 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na transakcijski ra~un 3386902239160337 Unicredit banka u svrhu otkupa TD. Ponude se dostavljaju na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji, propisno zatvorene, zape~a}ene putem po{te ili li~no na protokol KJP ZOI'84. Dokumentacija mora biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji od

Broj 87 - Stranica 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

strane nadle`nog organa i ne starija od 3 mjeseca. Ponu|a~ dostavlja ponudu u orginalu i 1 kopiji. Ponuda as pe~atom i potpisom treba biti zape~a}ena u neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a: Ponuda za nabavku usluga " Usluge zimskog ~i{}enja i odr`avanja parking prostora i pristupnih puteva" (A-16239-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" DOO SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 117-1-2-1-156/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno javno komunalno preduze}e "RAD" doo Sarajevo Kontakt osoba: KUKAVICA HARIS Adresa: PAROMLINSKA 57 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200316890001 Telefon: 033658038 Faks: 033654480 Elektronska po{ta: jkpradsa@bih.net.ba Internet adresa: www.rad.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Tri godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ponovljena nabavka usluga ba`darenja tahografa II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge ba`darenja tahografa II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 20.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KJKP"RAD"doo Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uslovi pla~anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: KJKP "RAD" doo Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE S obzirom da se radi o ponovljenom postupku nabavke ponu|a~i koji su ve} otkupili tendersku dokumenatciju istu ne moraju ponovo pla~ati ali je moraju uz pismeni zahtjev preuzeti u prostorijama KJKP "RAD" (A-16344-13)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" DOO SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 117-1-1-1-157/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno javno komunalno preduze}e "RAD" doo Sarajevo Kontakt osoba: KUKAVICA HARIS Adresa: PAROMLINSKA 57 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200316890001 Telefon: 033658038 Faks: 033654480 Elektronska po{ta: jkpradsa@bih.net.ba Internet adresa: www.rad.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 19

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rabljenog specijalnog vozila za odr`avanje puteva u zimskim uslovima II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka specijalnog vozila za odr`avanje puteva u zimskim uslovima II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 100.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KJKP"RAD2doo Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isporuke vozila i primopredaje istog Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uslovi pla~anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: KJKP"RAD"doo Sarajevo, Paromlinska 57, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama KJKP "RAD" uz prethodno izvr{enu uplatu za tendersku dokumentaciju na `iro ra~un KJKP "RAD" broj 338-900-22080776-49 UniCredit banka dd Sarajevo ili li~no na blagajni preduze}a. Uz uplatnicu prilo`iti pismeni zahtjev sa nazna~enom adresom i PDV brojem kako bi se uplate mogle fakturisati. (A-16345-13)

OP]INA GRADA^AC OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-42/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Grada~ac Kontakt osoba: Adnan Begovi} Adresa: H.K.Grada{~evi}a br.54 Po{tanski broj: 76250 Op{tina/Grad: Grada~ac IDB/JIB: 4209156840000 Telefon: 035369750 Faks: 035369751 Elektronska po{ta: sefik.durakovic@gradacac.ba Internet adresa: gradacac.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: GRADA^AC I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na izgradnji I faze Kulturnog centra u Grada~cu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja I faze Kulturnog centra u Grada~cu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 683.760,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova teritorij op}ine Grada~ac II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 87 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Sala za sjednice Op}ine Grada~ac Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na `iro ra~un op}ine Grada~ac br. 161-025-00298-600-42 vrsta prihoda 722-131 broj op}ine 036 ili na blagajni op}ine Grada~ac (A-16410-13)

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Redovne i vanredne komunalne usluge sa odvozom otpada na deponiju. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova op{tina Prwavor II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 01.01.2014. do 31.12.2014. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - uspje{no iskustvo na poslovima odr`avawa ~isto}e javnih povr{ina - posjedovawe specijalizovane i druge mehanizacije u skladu sa uslovima iz TD - zaposleni radnici u skladu sa TD Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kara|or|eva br.2, Prwavor Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e uplatiti na `iro ra~un Op{tine Prwavor, broj 555-00700215707-29, vrsta prihoda 729 124, {ifra op{tine 075, buxetska organizacija 9999999. (A-16426-13)

OP[TINA PRWAVOR OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 134-1-2-1-44/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA PRWAVOR Kontakt osoba: PAULINA JEVRI] Adresa: KARA\OR\EVA 2 Po{tanski broj: 78430 Op{tina/Grad: Prwavor IDB/JIB: 4401227610009 Telefon: 051663286 Faks: 051663286 Elektronska po{ta: javnenabavke@prnjavor.ba Internet adresa: opstinaprnjavor.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: PRWAVOR I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kanalizacione i usluge odlagawa otpadaka; sanitarne i sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge odr`avawa ~isto}e grada

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 21

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-2-1-72/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Kontakt osoba: Anja Ba~i} Adresa: DUBROVA^KA BB Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227137790008 Telefon: 036445675 Faks: 036445693 Elektronska po{ta: info@fzmiopio.ba Internet adresa: www.fzmiopio.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Osiguranje imovine i lica Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Osiguranje imovine i lica Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 130.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 130.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Federacije Bosne i Hercegovine II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 (jedna) godina dana od dana sklapanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Po ~lanu 24. ZJN - dostaviti dokaze Prema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: zgrada Federalnog zavoda MIO/PIO, Mostar, Dubrova~ka bb, III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ra~un FZ MIO/PIO broj: 1549212001477916 otvoren kod INTESA SANPAULO BANKA, s naznakom "Tro{kovi tendera FZ MIO/PIO" broj 290/13. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s potpisom, pe~atom i naznakom: "NE OTVARAJ" Tender broj 290/13. Na prednjoj strani koverte navesti "Ponuda za otvoreni postupak" - "NE OTVARAJ", Tender broj 290/13. Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerirati. Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12 ZJN BiH. (A-16462-13)

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-1-1-73/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Kontakt osoba: Anja Ba~i} Adresa: DUBROVA^KA BB Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227137790008 Telefon: 036445675 Faks: 036445693 Elektronska po{ta: info@fzmiopio.ba Internet adresa: www.fzmiopio.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Broj 87 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 (jedna) godina dana od dana sklapanja ugovora II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 47.008,55 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka sanitarija za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka sanitarija za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 47.008,55 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Federacije Bosne i Hercegovine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: zgrada Federalnog zavda MIO/PIO, Mostar, Dubrova~ka bb, III sprat

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ra~un Federalnog zavoda MIO/PIO broj: 1549212001477916 otvoren kod INTESA SANPAULO BANKA, s naznakom "Tro{kovi tendera FZ MIO/PIO" broj: 294/13. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s potpisom, pe~atom i naznakom: "NE OTVARAJ" Tender broj 294/13. Na prednjoj strani koverte navesti "Ponuda za otvoreni postupak"-"NE OTVARAJ", Tender broj: 294/13. Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerirati. Federalni zavod za MIO/PIO ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12 ZJN BiH. (A-16463-13)

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-1-1-74/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Kontakt osoba: Anja Ba~i} Adresa: DUBROVA^KA BB Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227137790008 Telefon: 036445675 Faks: 036445693 Elektronska po{ta: info@fzmiopio.ba Internet adresa: www.fzmiopio.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 (jedna) godina dana od dana sklapanja ugovora II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 260.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka uredskog i potro{nog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka uredskog i potro{nog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osigranje II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 260.000,00

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 23

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Federacije Bosne i Hercegovine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Federalni zavod MIO/PIO, Mostar, Dubrova~ka bb, III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ra~un Federalnog zavod MIO/PIO broj: 1549212001477916, otvoren kod INTESA SANPAULO BANKA, s naznakom "Tro{kovi tendera FZ MIO/PIO" broj 293/13. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s potpisom, pe~atom i naznakom: "NE OTVARAJ" Tender broj 293/13. Na prednjoj strani koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK"- "NE OTVARAJ" Tender broj 293/13. Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a, Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerirati. Federalni zavod MIO/PIO ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12 ZJN BiH. (A-16464-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-665/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujkic

Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ^eli~ni profili - gredice prema specifikaciji II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora ^eli~ni profili - gredice prema specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u Tehni~kom opisu II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana od dana potpisivanja Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~kama 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00

Broj 87 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.12.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u Aneksu A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije u iznosu od 10,23 EUR. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nedima Mujki} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305132 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: nedima.mujkic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16315-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-674/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Anja Pranji} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka {ina i kolosije~nog pribora za odr`avanje kolosijeka i skretnica

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka {ina i kolosije~nog pribora za odr`avanje kolosijeka i skretnica II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 74.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana od izvr{enja usluge. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~kama 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Sala za sastanke u TE Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiHotkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Anja Pranji} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305369 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: anja.pranjic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16229-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 25

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-678/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujkic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka rezervnih dijelova za mlinsko postrojenje prema specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema Tehni~koj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla" Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana od datuma potpisivanja Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana od isporuke robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u Aneksu A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije u iznosu od 10,23 EUR. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nedima Mujki} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305132 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: nedima.mujkic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16270-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-3-1-1-185/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: @eqko Peji} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net Internet adresa: www.mup.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

Broj 87 - Stranica 26 I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom za TD. Sredstva upla}ena za TD se ne vra}aju. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka fotokopir papira I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka fotokopir papira i papirne konfekcije II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 250.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 250.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1 godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka Bulevar D. Maksimovi} br. 4 ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka tonera i ketrid`a I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka tonera i ketrid`a za {tampa~e II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 100.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 100.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1 godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka Bulevar D. Maksimovi} br. 4 (A-16437-13)

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka papira i tonera II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka foto kopir papira i tonera II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu sa trezorskim sistemom pla}awa III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ubrzani ograni~eni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 21.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.11.2013. Vrijeme: 10:00 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM bez obzira na broj lotova, vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 167-1-2-1-151/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl.oec. 300-534, Selma Razi}, dipl.iur. 300-548 Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLA Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209444710005 Telefon: 035300500 Faks: 035300544 Internet adresa: www.untz.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 27

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kolektivno osiguranje zaposlenika i osiguranje motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kolektivno osiguranje zaposlenika u 2014. godini i osiguranje motornih vozila u 2014. godini II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5 KM po LOTu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000 Tuzla ,II sprat Rektorat

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplate za TD vr{iti na ra~un broj: 1321000256000080 kod NLB banke, vrsta prihoda 722611, bud`etska org 2404001, poziv na broj 7009000000 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slu~aja u 2014 godini I.2. Kratak opis predmeta ugovora usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slu~aja u 2014. godini II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 26.280,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od 01.01.-31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. Sume osiguranja, u~e{}e: 80,00 % 2. Iznos ukupnog kapitala i tehni~kih rezervi osiguravaju}eg dru{tva, u~e{}e: 15,00 % 3. Na~in pla}anja premije, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Univerzitet u Tuzli ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osiguranje motornih vozila u 2014. godini I.2. Kratak opis predmeta ugovora Osiguranje motornih vozila u 2014. godini II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.01.-31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. Premija osiguranja, u~e{}e: 80,00 % 2. Iznos ukupnog kapitala i tehni~kih rezervi osiguravaju}eg dru{tva, u~e{}e: 15,00 % 3. Na~in pla}anja premije, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Univerzitet u Tuzli (A-16243-13)

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 173-1-3-1-104/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO Kontakt osoba: Zlatka Plo~o Adresa: BULEVAR ME[E SELIMOVI]A BR. 97 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200422060000 Telefon: 033291247 Faks: 033291247 Elektronska po{ta: berina@novigradsarajevo.ba Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba

Broj 87 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SARAJEVO NOVI GRAD I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Podizanje krovnih pokrova i okvira II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje nu`nih popravki na zajedni~kim dijelovima zgrada na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u tenderu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 256.410,25 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 256.410,25 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova {ire podru~je op}ine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 kalendarskih dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise data u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti data u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dati TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost data u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na transakcijski ra~un op}ine br 3380002210032552 kod UNICREDIT BANKE u Sarajevu {iftra prihoda je 722631 {ifra op}ine 108. (A-16282-13)

ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 189-1-1-1-106/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ Kontakt osoba: Sini{a Lazi} i Dragica Risti} Adresa: Nikole Pa{i}a 77. Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400014500009 Telefon: 053209700 Faks: 053241344 Elektronska po{ta: info@elektrodoboj.net Internet adresa: www.elektrodoboj.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana zakqu~ewa. II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 500.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ponovna nabavka brojila elektri~ne energije sa opremom za AMM II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Brojila elektri~ne energije sa opremom za AMM - detaqno u TD. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Detaqno u TD. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova isporuka na centralno skladi{te naru~ioca u Doboju.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 29

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e:3,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:2,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravna zgrada ZP"ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj, ul. Nikole Pa{i}a 77, 74000 Doboj Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimawe TD i dostavu ponuda je Risti} Dragica tel: 053/209-734, a za ostale informacije Lazi} Sini{a tel. 053/209-736. Naknada za TD u iznosu od 50,00KM upla}uje se na ra~un br. 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. TD dostavqamo po{tom ili mejlom prema zahtjevu dobavqa~a koji uz svoj zahtjev treba prilo`iti i kopiju naloga kao dokaz o uplati navedenog iznosa na ra~un naru~ioca. (A-16356-13)

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 191-1-1-1-21/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH Kontakt osoba: Adnan [erak Adresa: Alipa{ina 41 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200440470002 Telefon: 033586231

Faks: 033586234 Elektronska po{ta: adnan.serak@apf.gov.ba Internet adresa: www.apf.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: godina dana II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 11.100,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Kancelarijski materijal, pribor i drugi potro{ni materijal II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka kancelarijskog materijala, pribora i drugog potro{nog materijala II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Definisana u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO. sjedi{te ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumentacija kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumentacija kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:60,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:20,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e:20,00 %

Broj 87 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 8:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Agencija za privatizaciju u FBiH, Alipa{ina 41, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a proizvedene postupkom nadmetanja. Zahtjev za u~e{}e podnosi se li~no ili po{tom. Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" i naznakom "PONUDA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA, PROBORA I DRUGOG POTRO[NOG MATERIJALA", li~no na protokol Agencije ili preporu~enom po{tom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo, Alipa{ina broj 41. U obzir }e se uzeti samo ponude koje pristignu na adresu Agencije, u skladu sa rokom iz odjeljka ovog obavje{tenja. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje ponu|a~a. O rezultatima postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. (A-16362-13)

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BIH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 191-1-1-1-22/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za privatizaciju u Federaciji BIH Kontakt osoba: Adnan [erak Adresa: Alipa{ina 41 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200440470002 Telefon: 033586231 Faks: 033586234 Elektronska po{ta: adnan.serak@apf.gov.ba Internet adresa: www.apf.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: godina dana II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 12.800,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Goriva za motorna vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka goriva za motorna vozila II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Definisana u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na benzinskim pumpama ponu|a~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:50,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % 4. operativni tro{kovi, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 8:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 9:00 Mjesto: Agencija za privatizaciju u FBiH, Alipa{ina 41, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a}a proizvedene postupkom ovog nadmetanja. Zahtjev za u~e{}e podnosi se li~no ili po{tom. Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" i naznakom "PONUDA ZA ROBE GORIVA ZA MOTORNA VOZILA", li~no na protokol Agencije ili preporu~enom po{tom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo, Alipa{ina broj 41. U obzir }e se uzeti samo ponude koje pristignu na adresu Agencije, u skladu sa rokom iz odjeljka ovog obvje{tenja. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje ponu|a~a. O rezultatima postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. (A-16363-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 31

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 191-1-2-1-23/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH Kontakt osoba: Adnan [erak Adresa: Alipa{ina 41 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200440470002 Telefon: 033586231 Faks: 033586234 Elektronska po{ta: adnan.serak@apf.gov.ba Internet adresa: www.apf.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: godina dana II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 25.600,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ogla{avanje u {tampanim medijima za 2014. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ogla{avanje u {tampanim medijima za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Definisana u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Teritorija BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. prodani tira` u 2013. godini, u~e{}e:50,00 % 2. cijena, u~e{}e:20,00 % 3. rok za izvr{enje usluge od momenta narud`be, u~e{}e:20,00 % 4. rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 8:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Agencija za privatizaciju u FBiH, Alipa{ina 41, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a prizvedene potupkom ovog nadmetanja. Zahtjev za u~e{}e podnosi se li~no ili po{tom. Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" i naznakom "PONUDA ZA USLUGE OGLA[AVANJE U [TAMPANIM MEDIJIMA", li~no na protkol Agencije ili preporu~enom po{tom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo, Alipa{ina 41. U obzir }e se uzeti samo ponude koje pristignu na adresu Agencije, u skladu sa rokom iz odjeljka ovog obavje{tenja. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje ponu|a~a. O rezultatima postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. (A-16364-13)

OP]INA KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 194-1-2-1-75/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA KAKANJ Kontakt osoba: Mubera Omeragi} Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 123 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218305690007 Telefon: 032771800 Faks: 032771809 Elektronska po{ta: opcinaka@bih.net.ba Internet adresa: www.kakanj.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: KAKANJ I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 87 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije, revizije projektne dokumentacije i nadzora nad izvo|enjem radova za 2014, 2015 i 2016.godinu na podru~ju op}ine Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije, revizije projektne dokumentacije i nadzora nad izvo|enjem radova za 2014, 2015 i 2016.godinu na podru~ju op}ine Kakan Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM sa PDV-om po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ul. Alije Izetbegovi}a br.123 zgrada Op}ine Kakanj mala sala I sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un Op}ine Kakanj broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 722449, {ifra op}ine 043 ili na {alteru prijemne kancelarije Op}ine Kakanj ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga izrade projektno-tehni~ke dokumentacije za rekonstrukciju ili izgradnju cestovne infrastrukture na podru~ju op}ine Kakanj za period 2014-2016.godina

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji uz tendersku dokumentaciju II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga izrade projektno-tehni~ke dokumentacije za izgradnju hidrotehni~kih objekata na podru~ju op}ine Kakanj za period 2014-2016.godine II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji uz tendersku dokumentaciju II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 (tri) godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga izrade projektno-tehni~ke dokumentacije za rekonstrukcijuili izgradnju {kolskih i drugih objekata, te rekonstrukciju ili izgradnju mre`e elektri~ne rasvjete na podru~ju op}ine Kakanj za period 2014-2016.godine II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji uz tendersku dokumentaciju II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 (tri) godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga stru~no-tehni~kog nadzora nad izvo|enjem radova na rekonstrukciji ili izgradnji cestovne infrastrukture na podru~ju op}ine Kakanj za period 2014-2016.godine II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji uz tendersku dokumentaciju II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 (tri) godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga stru~no-tehni~kog nadzora nad izvo|enjem radova na izgradnji hidrotehni~kih objekata na podru~ju op}ine Kakanj za period 2014-2016.godine II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji uz tendersku dokumentaciju II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 (tri) godine

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 33

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga stru~no-tehni~kog nadzora nad izvo|enjem radova na rekonstrukciji ili izgradnji {kolskih i drugih javnih objekata, te na rekonstrukciji ili izgradnji mre`e elektri~ne rasvjete na podru~ju op}ine Kakanj za period 2014-2016.godine II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji uz tendersku dokumentaciju II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 (tri) godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga izrade revizije projektno-tehni~ke dokumentacije cestovne infrastrukture, {kolskih i drugih objekata, te mre`e elektri~ne rasvjete za period 2014-2016.godine II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji uz tendersku dokumentaciju II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 (tri) godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga izrade revizije projektno-tehni~ke dokumentacije hidrotehni~kih objekata za period 2014-2016.godine II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji uz tendersku dokumentaciju II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 (tri) godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj (A-16317-13)

OP]INA KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 194-1-3-1-80/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA KAKANJ Kontakt osoba: Bahrudin Arnaut Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 123 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218305690007 Telefon: 032553900 Faks: 032553900 Elektronska po{ta: opcinaka@bih.net.ba Internet adresa: www.kakanj.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: KAKANJ I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 (tri) godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje radova na redovnom i vanrednom odr`avanju javnih cesta na podru~ju op}ine Kakanj za period 2014, 2015 i 2016.god II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje radova na redovnom i vanrednom odr`avanju javnih cesta na podru~ju op}ine Kakanj za period 2014, 2015 i 2016.god II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema predmjeru uz tendersku dokumentaciju II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Kakanj Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeni u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeni u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeni u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeni u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ul. Alije Izetbegovi}a br.123 zgrada Op}ine Kakanj mala sala I sprat

Broj 87 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za TD mo`e se uplatiti na ra~un Op}ine Kakanj broj :1610550000100718, vrsta prihoda 722449, {ifra op}ine 043 ili na {alteru prijemne kancelarije (A-16427-13)

OP]INA ILID@A OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 208-1-1-1-111/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ILID@A Kontakt osoba: ALMEDIN MURATOVI] Adresa: BUTMIRSKA CESTA 12 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200319720000 Telefon: 033775682 Faks: 033637862 Elektronska po{ta: javne.nabavke@opcinailidza.ba Internet adresa: www.opcinailidza.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ILID@A I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna nabavka i isporukakancelarijskog materijala II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora dato u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Butmirska cesta 12, Ilid`a II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Butmirska cesta 12 Ilid`a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na `iro ra~un op}ine 3380002210024598 UnicreditBank, vrsta prihoda 722612, op}ina 078 ili na blagajni op}ine Ilid`a (A-16163-13)

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 222-1-1-1-120/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Kontakt osoba: Nata{a [obot Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4201544380001 Telefon: 033779000 Faks: 033779010 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina od dana potpisivanja II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 116.239,31 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka auto guma II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka auto guma II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 622 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 35

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo (A-16395-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-233/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051246080 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga osiguranja imovine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. - da ima dozvolu za rad izdatu od strane agencije za osiguranje - dokaz o izvr{enom reosiguranju III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivan bilans poslovanja za 2012. godinu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @.R. 565-501-4200000-338 ili na blag. pre IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 , Banjaluka sala za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dragana Sevo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka

Broj 87 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:dragana.sevo@postesrpske.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora osiguranje ra~unarske opreme II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana III. Podkriteriji 1. ponu|ena premija osiguranja za ra~unarsku opremu na godi{njem nivou, u~e{}e: 70,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja premije, u~e{}e: 20,00 % 3. rok za isplatu naknade, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po{te srpske AD Banjaluka ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora osiguranje gra|evinskih objekata II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana III. Podkriteriji 1. ponu|ena premija osiguranja za sve objekte na godi{njem nivou, u~e{}e: 70,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja premije, u~e{}e: 20,00 % 3. rok za isplatu naknade, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po{te Srpske AD Banjaluka (A-16382-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-234/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pra}enje vrijednosnih po{iljaka II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - da je ponu|a~ registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla, - da ima ovla{tenje nadle`nog centra javne bezbijednosti za transport vrijednosnih po{iljaka na teritoriji po{tanskog centra za lot u kojem u~estvuje, III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ mora da ima na raspolaganju: - za Lot 1 minimum 3 blindirana vozila - za Lot 2 minimum 5 blindiranih vozila - za Lot 3 minimum 2 blindirana vozila Potrebno je da ponu|a~ dostavi za svako vozilo sertifikat na jednom od jezika BiH, kao dokaz da su vozila blindirana, kopija saobra}ajnih dozvola za svako vozilo. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Banjaluka, Sala za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 37

Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pra}enje vrijednosnih po{iljaka na teritoriji po{tanskog centra Doboj II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 44.444,44 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Teritorija po{tanskog centra Doboj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pra}enje vrijednosnih po{iljaka na teritoriji po{tanskog centra Bijeljina II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 64.102,56 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Teritorija po{tanskog centra Bijeljina ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pra}enje vrijednosnih po{iljaka na teritoriji po{tanskog centra Fo~a II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 39.316,24 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Teritorija po{tanskog centra Fo~a (A-16383-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-238/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: godinu dana II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sigurnosne zatvornice II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljno navedeno u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova glavni magacin, ul Kralja Petra I Kara|or|evi}a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost obavezno dostavljanje uzorka Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine

Broj 87 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blagajni IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93, Banjaluka sala za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dragana Sevo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051241599 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:dragana.sevo@postesrpske.com (A-16384-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-239/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Tehni~ki pregled za mopede, putni~ka i teretna vozila Preduze}a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Rje{enje izdato od Ministarstva saobra}aja i veza o osposobljenosti za izvo|enje tehni~kih pregleda za putni~ka i teretna vozila i mopede. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag.pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ul. Kralj Petra I Kara|or|evi}a 93, Banja Luka, Sala za otvaranje tendera ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:sanela.jungic@postesrpske.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Banja Luka II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 39

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Banja Luka ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijedor II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ne detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prijedor ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Doboj II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Doboj ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Br~ko II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Bijeljina II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine navedene detaljno u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Bijeljina ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zvornik II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zvornik ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sokolac II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sokolac ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Fo~a II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fo~a ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Trebinje II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma okvirne koli~ine dataljno navedene u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Trebinje (A-16385-13)

Broj 87 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-240/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Reklamne usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge agencije za promociju preduze}a putem medija Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag pred IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:30

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 , Banjaluka sala za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dragana Sevo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta: dragana.sevo@postesrpske.com I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051246080 Faks: 051215570 Elektronska po{ta:dragana.sevo@postesrpske.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma elektronski mediji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljno navedeno u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova teritorija RS ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma {tampani mediji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljno navedeno u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova teritorija RS (A-16386-13)

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-3-1-267/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / DUBRAVKO RODI] I ALDIN SEDI] Adresa: BANA LAZAREVI]A BB Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 41

IDB/JIB: 4401711930000 Telefon: 051335100 Faks: 051335101 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova na izgradnji objekta na Grani~nom prelazu Gorica II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 950.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili po{tom na zahtjev ponu|a~a ili e-mailom, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 30KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00 h, najkasnije do 03.12.2013. godine. Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim ra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH" broj 3/12, kako slijedi: vrsta uplate za svaku uplatu treba biti 0 Vrsta prihoda 722153 Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca Bud`etska organizacija 1601001 Poziv na broj 0 Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su; JRT Trezor BiH Depozitni ra~un. Broj ra~una: 3380002210018390 UniCredit Bank 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka 3060310000938769 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar Mostar 1610000010751006 Raiffaisen Bank. (A-16247-13)

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-1-1-268/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / SEDI] ALDIN Adresa: BANA LAZAREVI]A BB Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4401711930000 Telefon: 051335100 Faks: 051335101 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka 80 gramskog papira formata A4 i registratora i fascikla II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Podijeljeno u LOT-ove kako slijedi: LOT I - Nabavka i isporuka 80 gramskog papira formata A4, LOT II - Nabavka i isporuka registratora i fascikla

Broj 87 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili po{tom na zahtjev ponu|a~a ili e-mailom, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10 KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00 h, najkasnije do 04.12.2013.godine. Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim ra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH" broj 3/12, kako slijedi: vrsta uplate za svaku uplatu treba biti 0 Vrsta prihoda 722153 Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca Bud`etska organizacija 1601001 Poziv na broj 0 Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su; JRT Trezor BiH Depozitni ra~un. Broj ra~una: 3380002210018390 UniCredit Bank 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka 3060310000938769 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar Mostar 1610000010751006 Raiffaisen Bank. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka 80 gramskog papira formata A4 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 170.940,20 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka registratora i fascikla II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 128.205,20 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj (A-16246-13)

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-1-1-270/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / ALDIN SEDIC Adresa: BANA LAZAREVI]A BB Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4401711930000 Telefon: 051335100 Faks: 051335101 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovni otvoreni postupak za nabavku i isporuku informati~ke opreme za potrebe UIO II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Podijeljeno u LOT-ove kako slijedi: LOT I - Nabavka i isporuka servera za sinhronizaciju vremena i pripadaju}ih ure|aja LOT II - Nabavka i isporuka elektronske opreme LOT III - Nabavka i isporuka softvera II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 43

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili po{tom na zahtjev ponu|a~a ili e-mailom,uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM,svakim radnim danom od 8,00-14,00 h, najkasnije do 05.12.2013. godine Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim ra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH" broj 3/12, kako slijedi: vrsta uplate za svaku uplatu treba biti 0 Vrsta prihoda 722153 Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca Budd`etska organizacija 1601001 Poziv na broj 0 Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su; JRT Trezor BiH Depozitni ra~un. Broj ra~una: 3380002210018390 UniCredit Bank 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka 3060310000938769 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar Mostar 1610000010751006 Raiffaisen Bank. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka servera za sinhronizaciju vremena i pripadaju}ih ure|aja II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj

III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Garantni rok za isporu~enu robu, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka elektronske opreme II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Garantni rok za isporu~enu robu, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka softvera II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke robe, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb (A-16373-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-1078/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Broj 87 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hotelske usluge reprezentacije i hotelskog smje{taja gosti za 2014 i 2015.g.g II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sala 59, zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacije se pruzima li~no u kancelariji 68 uz zahtjev i dokaz o uplati takse za otkup tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00 KM. Taksa se upla}uje na @R: 1549212003434503, vrsta prihoda 721-124, op{tina 099, buxetska organizacija 1504001. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta: zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hotelske usluge smje{taja gosti na bazi jednokrevetnih soba, soba sa francuskim le`ajem, apartmana i poluapartmana. I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 88.140,17 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014-2015 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hotelske usluge smje{taja gosti na bazi dvokrevetnih soba I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 99.068,38 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014-2015 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hotelske usluge smje{taja gosti na bazi trokrevetnih soba I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 45

II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.401,71 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014-2015 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hotelske usluge konzumacije za goste na bazi {vedskog stola I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 244.793,16 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014-2015 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hotelske usluge konzumacije na bazi koktel pati-ja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 75.988,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014-2015 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hotelske usluge konzumacije za goste na bazi sve~ane ve~ere. I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 87.782,90 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 2014-2015 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH (A-16119-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-1083/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radova na izgradnji {kolskog kompleksa u naselju "Ili}ka" - druga faza II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Podopolaga~ki radovi, radovi vanjskog ure|enja {kolskog kompleksa i hortikulturno ure|enje {kolskog kompleksa. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 87 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti uz predo~eni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti na ra~un 154-921-20034345-03, poziv na broj 1300398913, vrsta prihoda 721 124, {ifra op{tine 099, bud`etska organizacija 1504001, svrha doznake: otkup tenderske dokumentacije broj 13-003989/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Podopolaga~ki radovi u objektima {kolskog kompleksa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 67.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi vanjskog ure|enja {kolskog kompleksa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 283.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hortikulturno ure|enje {kolskog kompleksa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji (A-16230-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-1062/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Druge instalacije u zgradama II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zamjena zapaljivih dijelova fasade GPO u Termoelektrani "Tuzla" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema tehni~koj specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 47

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 247.200,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise odgo|eno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne zahtijeva se III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Iskustvo dobavlja~a u realizaciji 1 (jednog) ugovora u zadnje 3 godine, minimalna vrijednost ugovora 100.000,00 KM (bez PDV-a), ~iji je predmet izvo|enje radova na izradi i zamjeni limenih fasadnih obloga ili izvo|enje radova izrade i ugradnje krovnih limenih pokriva~a, minimalne povr{ine 1000 m2. Mogu}nost anga`ovanja slijede}eg tehni~kog osoblja: -Vo|a projekta: dipl.ing.ma{. ili dipl.ing.gra|ev., sa polo`enim stru~nim ispitom, i najmanje 5 godina radnog iskustva - 1 izvr{ilac -Rukovodilac gradili{ta: dipl.ing.ma{. ili dipl.ing.gra|ev.sa polo`enim stru~nim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva - 1 izvr{ilac Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zgrada JPEPBiH d.d. Sarajevo (sala 145) ul.Vilsonovo {etali{te 15 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtijevu) na ovla{teni fax +387 33 75 17 59. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo {etali{te 15 (kancelarija br.325/IV). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i sa sjedi{tem u BiH su du`ni predo}iti zahtijev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender br.2000006221-P. Za firme izvan BiH na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652

BIC/SWIFT: VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj 2000006221-P. U skladu sa ~lanom 3 ta~ka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev. (A-16211-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1068/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 2000002847-P Nabavka vozila za potrebe Podru`nica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka vozila za potrebe Podru`nica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Lot 2 - Kombi (broj sjedi{ta 1+8; broj vrata 4) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema Aneksu V tenderske dokumentacije. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 3 (tri) mjeseca.

Broj 87 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema Aneksu 8 - Nacrt ugovora. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne zahtijeva se. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora ~iji su karakter i kompleksnost istovjetni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne 2 (dvije) godine (2011. i 2012.godina). Da ima ovla{teni servis u Bosni i Hercegovini. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP EPBiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, II sprat, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. (Potrebno je dostaviti dokaz o uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom) Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Amela Kari}, broj telefona 033 751-782. Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom na broj 033 751-780, a ista }e im biti poslana putem brze po{te. Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, protokol, soba br. 6. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj: 2000002847-P LOT 2 - Kombi (broj sjedi{ta 1+8; broj vrata 4), IBAN CODE: BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000002847-P LOT 2 - "Kombi (broj sjedi{ta 1+8; broj vrata 4).

OTVARANJE PONUDA: 10.12.2013. godine - II sprat, sala 145 i to: LOT 2 - 10:00 sati ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta:a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16199-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1069/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Dika ^olakovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 49

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 10014657PPP - Realizacija opti~kog spojnog puta TS - 110/35/6 kV \ur|avik - TS 35/6 kV \ur|evik i TS 110/35/6 kV \ur|evik TS 35/6 kV Vi{}a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Realizacija opti~kog spojnog puta TS - 110/35/6 kV \ur|avik - TS 35/6 kV \ur|evik i TS 110/35/6 kV \ur|evik - TS 35/6 kV Vi{}a II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP EP BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 (stotinudvadeset) dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema uslovima iz Tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP EP BiH d.d. - Sarajevo, Sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Mo`e se obezbjediti od 11.11.2013. godine do 05.12.2013. godine, uz dostavu zahtjeva za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 10014657PPP. IBAN CODE : BA391601020000013652

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup Ponovne tenderske dokumentacije za Tender broj 10014657PPP. (A-16342-13)

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 264-1-1-1-122/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Dr`avna agencija za istrage i za{titu Kontakt osoba: Olga Mi~i} Adresa: ul. Nikole Tesle 59 Po{tanski broj: 71123 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo/Isto~no Novo Sarajevo IDB/JIB: 4403462520001 Telefon: 057326100 Faks: 057326409 Elektronska po{ta: omicic@sipa.gov.ba Internet adresa: www.sipa.gov.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Materijal i usluge za servisirawa i popravke slu`benih vozila Agencije II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka slu`benih vozila Agencije na podru~ju grada Sarajeva ili U`em podru~ju grada Isto~nog Sarajeva, Tuzle i Mostara Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 87 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Isto~no Sarajevo, Nikole Tesle br.59 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na Jedinstveni ra~un Trezoa BiH (JRT)-depozitni ra~un otvoren kod "UNIKREDIT BANK" d.d. broj: 3380002210018390, sa svrhom "Otkup tenderske dokumentacije za dr`avnu agenciju za istrage i za{titu -(SIPA ) -Uplatu izvr{iti na slede}i na~in: -Broj poreskog obveznika: Trinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica ukoliko uplatu vr{i pravno lice ili JMBG ukoliko uplatu vr{i fizi~ko lice -Vrsta uplate: 0 -Vrsta prihoda: 722153 -Op{tina:[ifra op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca -Poreski period:Treba da odgovara datumu uplate -Buxetska organizacija: 0107999 Ponuda se dostavqa u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponu|a~a sa naznakom " PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ZA SERVISIRAWE I POPRAVKU SLU@BENIH VOZILA AGENCIJE- NE OTVARATI" do 10.12.2013. godine do 13 ~asova i bez prisustva Komisije za javne nabavke. Potrebno je naglasiti broj LOT-a za koji se dostavqa ponuda. Otvarawe ponuda je javno. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 58 slu`benih vozila marke Volks Wagen na podru~ju grada Sarajeva ili u`eg podru~ja grada Isto~nog Sarajeva I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 58 slu`benih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 58 slu`benih vozila marke Volks Wagen II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 190.000,00 KM

II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Sarajevo ili u`e podru~je grada Isto~no Sarajevo ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 27slu`benih vozila marke Ford, Landrover, Mazda i Volvo na podru~ju grada Sarajeva ili u`eg podru~ja Isto~nog Sarajeva I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 27 slu`benih vozila marke Ford, Landrover, Mazda i Volvo II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 12 slu`benih vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 27.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Sarajevo ili u`e podru~je grada Isto~no Sarajevo ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 24 slu`bena vozila marke Mitsubishi, Lada, Fiat, Renault, Toyota, Nisasn,s Sangyong Rexton, Opel, Audi, Citroen i BMW na podru~ju grada Sarajeva i u`eg podru~ja grada Isto~nog Sarajeva I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 24 slu`bena vozila ~ije su marke navedene u prethodnoj ta~ki II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 24 slu`bena vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 48.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Sarajevo ili u`e podru~je grada Isto~no Sarajevo ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma servisirawe i popravka 28 slu`benih vozila marke [koda na podru~ju grada Sarajeva i Isto~nog Sarajeva I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 28 slu`benih vozila marke [koda II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 28 slu`benih vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 44.000,00 KM

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 51

II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Sarajevo ili u`e podru~je grada Isto~no Sarajevo ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma servisirawe i popravka 12 slu`benih vozila ( Ford, Golf, VW, [koda, Reno, Lada,...) ,...) na podru~ju grada Tuzle I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 12 slu`benih vozila na podru~ju grada Tuzle II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 12 slu`benih vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 34.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova podru~je Grad Tuzla ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 15 slu`benih vozila ( Ford, VW, [koda, ...) na podru~ju Grada Mostar I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 15 slu`benih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Servisirawe i popravka 15 slu`benih vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova podru~je grada Mostara ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma farbawe i lakirawe 10 slu`benih vozila na podru~ju grada Sarajeva ili u`eg podru~ja grada Isto~nog Sarajeva I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Farbawe i lakirawe 10 slu`benih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Farbawe i lakirawe 10 slu`benih vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 16.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 24 mjeseca

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Sarajevo ili u`e podru~je grada Isto~no Sarajevo ANEKS B Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe 10 klima ure|aja u slu`benim vozilima na podru~ju grada Sarajevo i u`e podru~je grada Isto~no sarajevo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe klima ure|aja u slu`benim vozilima II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Odr`avawe klima ure|aja u 10 slu`benih vozila II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 7.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova podru~je grada Sarajeva ili u`eg podru~ja grada Isto~nog Sarajeva (A-16409-13)

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 265-1-1-1-70/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Eldina Smailagi} Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200872000007 Telefon: 033286074 Faks: 033286094 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka automobila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dva putni~ka automobila II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2

Broj 87 - Stranica 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 85.470,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok isporuke automobila maksimalno 60 dana od dana potpisa ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH broj 1, Sarajevo,Mala sala na I spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknadu za Tendersku dokumentaciju uplatiti na: Transakcijski ra~un Trezor BiH, broj ra~una: 3380002210018390, kod UniCredit bank, sa naznakom "Uplata za tendersku dokumentaciju PS BiH-Nabavka automobila za potrebe Parlamentarne skup{tine BiH" Vrsta prihoda: 722153 Bu|etska organizacija: 0101999 Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije moraju biti dostavljeni u pismenoj formi sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa i poreskim brojem. Uz pismeni zahtjev i dokaz o izvr{enoj uplati, tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Pisarnci Parlamentarne skup{tine BiH, Trg BiH broj 1, kancelarija broj 152 na I spratu svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati a svim dobavlja~ima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija }e biti dostavljena po{tom u roku od tri dana od prijema zahtjeva. Zahtjevi za tendersku dokumentaciju mogu se dostaviti najkasnije do 02.12.2013. godine. (A-16268-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-1-1-333/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Kontakt osoba: Alija Trumi} Adresa: \ur|evik bb Po{tanski broj: 75272 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209284170009 Telefon: 035774970

Faks: 035772667 Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com Internet adresa: www.rudnikdjurdjevik.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Rezervni dijelovi za damper kamione Belaz 75131 II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Rezervni dijelovi za damper kamione Belaz 75131 II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Data u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponu|a~i moraju imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za 2012. godinu. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su predmet nabavke robe sli~ne onima koje su predmet ugovora u poslednjih dvije godine (2011. i 2012. godine) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 53

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za Tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na jedan od sljede}ih ra~una: - 1321100309725659 NLB banka, - 3383002251048852 UniCredit Banka, - 1549212002730768 Intesa Sanpaolo Banka. (A-16457-13)

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 273-1-1-1-220/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno Preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Alen D`ano, dipl.ecc; Tel: 033/223-381; Fax: 033/650-030; E-mail: alen.dzano@zfbh.ba Adresa: Musala 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200450270001 Telefon: 033223379 Faks: 033650030 Elektronska po{ta: safet.sinanovic@zfbh.ba Internet adresa: www.zfbh.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: @eljezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Boje i lakovi za AKZ II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Boje i lakovi za AKZ - Postupak br: 51560/2013 - LOT 1 - Boje i lakovi za AKZ sa prate}im materijalima - LOT 2 - Pomo}ni alati za AKZ II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Iznos tra`ene garancije za obezbje|enje ponude je 2 % od ponu|ene cijene bez PDV-a. Garancija treba imati rok va`enja koliko je i rok opcije ponude ponu|a~a. Garancija za izvr{enje ugovora se dostavlja nakon sklapanja ugovora u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da. U skladu sa ~lanom 24 ZJN i tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da. U skladu sa ~lanom 25 ZJN i tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da. U skladu sa ~lanom 26 ZJN i tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,00 EUR po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Generalna direkcija JP @FBiH d.o.o. Musala 2, Sarajevo Sala za otvaranje ponuda Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Lice koje je ovla{teno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponu|a~ima: Alen D`ano, dipl.ecc USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Mo`e se obezbijediti odmah. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM ili 25 EUR po LOT-u. Uplata se vr{i na `iro ra~un 3389002207823509 Unicredit bank za KM u korist JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a za EUR-e IBAN BA 393389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 for @FBH Unicredit Bank, Sarajevo sa naznakom, "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BR. 51560/2013 Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, ulica Musala 2, tre}i sprat, soba broj 133, od 08,00 do 16,00 sati, te ista se mo`e poslati i po{tom. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Boje i lakovi za AKZ sa prate}im materijalima I.2. Kratak opis predmeta ugovora Boje i lakovi za AKZ sa prate}im materijalima II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora U skladu sa tenderskom dokumentacijom i tehni~kom specifikacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 230.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godinu dana ili do kona~ne realizacije III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok Isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Broj 87 - Stranica 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavno stovari{te materijala JP @FBiH d.o.o. Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pomo}ni alati za AKZ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Pomo}ni alati za AKZ II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora U skladu sa tenderskom dokumentacijom i tehni~kom specifikacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godinu dana ili do kona~ne realizacije III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok Isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavno stovari{te materijala JP @FBiH d.o.o. Sarajevo (A-16255-13)

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-336/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Valentina Gordi} Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa: www.kc-bl.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender 01-7052-1/13 radi nabavke hirur{ko-endoskopske opreme za potrebe ORL-klinike II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hirur{ko-endoskopske opreme za potrebe ORL-klinike II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe, dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost precizirano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost precizirano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 + PDV-e IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku hirur{ko-endoskopske opreme za potrebe ORL-klinike na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 11.12.2013.god. do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti po{tom ili preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 ~asova u sobi br. 11 (Centralni medicinski blok) kod [efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 55

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH (Slu`beni glasnik BiH, broj:49/04). ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br: 01-7052-1/13 radi nabavke hirur{ko-endoskopske opreme za potrebe ORL-klinike I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radiofrekventni no` za ORL regiju Surgitron 4.0 MHz Dual Frequency ili ekvivalent - komplet sa priborom II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora precizirano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO-magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno i instalirano ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br: 01-7052-1/13 radi nabavke hirur{ko-endoskopske opreme za potrebe ORL-klinike I.2. Kratak opis predmeta ugovora Visoko multifunkcionalni Shaver-sistem za ORL regiju ili ekvivalent sa prate}om opremom II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora precizirano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco-magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno i instalirano ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br: 01-7052-1/13 radi nabavke hirur{ko-endoskopke opreme za potrebe ORL-klinike I.2. Kratak opis predmeta ugovora Instrumentarij za bronhoskopije u dje~ijem uzrastu, Karl Storz ili ekvivalent II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora precizirano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 37.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco-magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno i instalirano (A-16330-13)

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-339/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Ru`a Vidakovi} Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa: www.kc-bl.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj: 01-1-12279-1/13 radi nabavke i ugradnje RTG cijevi za INNOVA 3100 za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradnja RTG cijevi za INNOVA 3100 za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 220.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO objekat Klini~kog centra Banja Luka, istovareno i ugra|eno II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Broj 87 - Stranica 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - Dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti iz predmeta nabavke i/ili da su registrovani u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Precizira se tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Precizira se tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA - ponuda za nabavku i ugradnju RTG cijevi za INNOVA 3100 za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 10.12.2013. do 9 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti po{tom ili svakog radnog dana u vremenu od 8-14 ~asova u sobi br. 11 (Centralni medicinski blok) kod [efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 20 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 49/04). (A-16340-13)

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 284-1-1-1-118/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

Kontakt osoba: Trkulja Miroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209390440007 Telefon: 035303300 Faks: 035250474 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora navka potro{nog materijala za odr`avanje higijene i dezinfekciju (ponovna objava) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25KM +PDV

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 57

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JZU UKC Tuzla, zgrada Uprave sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na pismeni zahtijev ponu|a~a, putem po{te na adresu koju nazna~i ponu|a~, odnosno na Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, ul. Tnovac b.b. svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 sati od 12.11.2013.godine do 09.12.2013. godine, uz dokaz o uplati 25 KM + PDV nerefundiraju}eg iznosa. Uplata se vr{i na `iro ra~un JZU UKC TUZLA na broj 1321000307930097 kod NLB Banke Tuzla u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trkulja MIroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035303655 Faks: 035272301 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za dezinfekciju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 213.675,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potro{ni materijal za ma{ine za ~i{}enje II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.540,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Mu{ema za bolesnike II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 556,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za deratizaciju II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.275,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Higijena ve{a II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.190,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dezinfekcija i dezinsekcija II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 111,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA (A-16458-13)

Broj 87 - Stranica 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 284-1-1-1-121/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA Kontakt osoba: Trkulja Miroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209390440007 Telefon: 035303300 Faks: 035250474 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka kancelarijskog materijala (ponovna objava) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Preme tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Preme tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Preme tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Preme tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JZU UKC Tuzla, zgrada Uprave sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na pismeni zahtijev ponu|a~a, putem po{te na adresu koju nazna~i ponu|a~, odnosno na Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, ul. Trnovac b.b. svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati od 12.11.2013. godine do 10.12.2013. godine, uz dokaz o uplati 20KM + PDV nerfundiraju}eg iznosa. Uplata se vr{i na `iro ra~un JZU UKC TUZLA broj 1321000307930097 kod NLB banke Tuzla u svrhu otkupa tenderske dokumentacije ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trkulja MIroslav Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035303655 Faks: 035272301 Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba Internet adresa: www.ukctuzla.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Etikete II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.690,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ostali kancelarijski materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 630,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 59

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora originalni toneri, filmovi, riboni i cartridge II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 76.923,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU UKC TUZLA (A-16460-13)

JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-153/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Halid [ibonji} Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877834 Faks: 032879029 Elektronska po{ta: spdzdk@gmail.com Internet adresa: www.spdzdk.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka nafte i benzina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna isporuka

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 90 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Zavidovi}i ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka nafte i benzina za PJ-ce, Zenica, @ep~e i Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 85.000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 161.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjesecai ili do realizacije ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJ-ce, Zenica, @ep~e i Zavidovi}i ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka nafte i benzina za PJ-cu Olovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 84.000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 159.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca ili do realizacije ugovora

Broj 87 - Stranica 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJ Olovo ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka goriva za PJ-ce, Vare{ Kakanj i Visoko I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 52000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 98.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca ili do realizacije ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJ-ce, Vare{ Kakanj i Visoko ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka goriva za PJ-ce, Te{anj, Maglaj i Uprava Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao u td II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 12000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 22.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca ili do realizacije ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJ-ce, Te{anj, Maglaj i Uprava Zavidovi}i (A-16249-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1159/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka vatrostalnog materijala za blok 5 u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Vatrostalni torket beton 1400 stepeni C - 6000 kg Izolacioni beton 1200 stepeni C - 2000 kg. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ u zadnje 3 (tri) godine isporu~ivao vatrostalne betone istog ili ekvivalentnog hemijskog sastava i karakteristika kao {to su ovi iz predmetnog nadmetanja. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 61

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN:BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Enez \akovac, tel. 00387 32 77 10 11. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16487-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1160/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj

IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka dijelova za parne i vodene puha~e bloka 5 u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Glave puha~a gara - 5 komada, opru`no mehani~ki kutni ventili za parne puha~e gara - 5 komada, cijevi za {pricanje - 3 komada, ulo`ci ventila - 2 komada, opruge za impulsni ventil - 80 komada, vretena ventila - 5 komada i kegl ventili - 5 komada, a sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 (~etrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una.

Broj 87 - Stranica 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ u zadnje 3 (tri) godine isporu~ivao rezervne dijelove za kotlovska postrojenja, sli~nog obima i karakteristika kakvi su ovi iz predmetnog nadmetanja. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN:BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Enez \akovac, tel. 00387 32 77 10 11. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16489-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1161/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka dijelova za cijevni sistem bloka 5 u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kovane ra~ve-Y komadi fi 38/fi 32/fi 32 - 70 komada, cijevni paneli fi 31,8x4 za plameni prag sa na{pricanim za{titnim slojem HVOF postupkom - 26 komada,eta`irana cijev za ispariva~-otvori za isticanje {ljake - 20 komada i skretni limovi za zagrija~ zraka - 45 komada, a sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke komoletne robe.

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 63

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ u zadnje 3 (tri) godine isporu~ivao razervne dijelove za kotlovska postrojenja, da ponu|a~ raspola`e sa potrebnom opremom (ure|aj - ma{ina za na{pricavanje metalnog praha nadzvu~nom brzinom (HVOF postupak-pogonsko gorivo kerozin)). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN:BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Enez \akovac, tel. 00387 32 77 10 11. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj

Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16488-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 291-1-1-1-119/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona Kontakt osoba: [ut Semir, tel. 032/449-249, lokal 201. Adresa: Trg BiH broj 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218294630007 Telefon: 032406218 Faks: 032406218 Elektronska po{ta: mupzdk@mupzdk.gov.ba Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Jedan lot II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka putni~kog vozila i audio i video nadzornih sistema II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1: Nabavka 1 (jednog) putni~kog vozila LOT 2: Nabavka 3 komada audio i video nadzornih sistema za nadzor rada vozila za presretanje II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Broj 87 - Stranica 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Sala Kabineta-I sprat MUP-sjedi{te, ul. Trg BiH broj 6, Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se pruzeti svakim radnim danom na adresi kao pod I1, li~nim dolaskom, ili slanjem zahtjeva za dostavu sa uplatnicom, te ta~nom adresom na koju }e se TD-a poslati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade. Iznos od 15,00 KM je iznos koji se pla}a po jednom LOT- u. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banka Zenica, na transakcijski ra~un broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722 612, op}ina 103, bud`etska organizacija: 1501001, svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka 1 (jednog) putni~kog vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka 1 (jednog) putni~kog vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 komad II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 27.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 31.12.2013.godine. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP ZE-DO KANTONA - sjedi{te. ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka 3 komada audio i video nadzornih sistema za nadzor rada vozila za presretanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka 3 komada audio i video nadzornih sistema za nadzor rada vozila za presretanje. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 3 komada.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 31.12.2013.godine. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP ZE-DO KANTONA - sjedi{te. (A-16300-13)

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-1-1-102/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Dino [ehi}; dino.sehic@bhrt.ba Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200351290009 Telefon: 033454805 Faks: 033455148 Elektronska po{ta: ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa: www.bhrt.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka Sony rezervnih dijelova II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za profesionalnu Sony studijsku opremu (me{ine, kamere, miksete, projektori itd.) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 65

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Tenderska dokumentacija }e se mo}i preuzeti u kancelariji br. 107 (1. sprat) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i to isklju~ivo na pismeni zahtjev ponu|a~a; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati gospodina Dinu [ehi}a na e-mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA SONY STUDIJSKU OPREMU - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4; - Za eventualno potrebne dodatne tehni~ke informacije kontaktirati gospodina Adnana Konaka na mobitel br. 061 572 511 ili na e-mail: adnan.konak@bhrt.ba. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sony glave i pribor I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Sony glave i pribor za glave (za VTR-ove) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumetnaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 65.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Ponu|eni garantni period, u~e{}e: 10,00 % 4. Ponu|eni rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegoine; Bulevar M. Selimovi}; 71000 Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sony rezervni dijelovi I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Sony rezervni dijelovi-ostali II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Ponu|eni garantni period, u~e{}e: 10,00 % 4. Ponu|eni rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine; Bulevar M. Selimovica; 71000 Sarajevo ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Jimmy Jib i Eiki I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Rezervni dijelovi za Jimmy Jib i Eiki II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Ponu|eni garantni period, u~e{}e: 10,00 % 4. Ponu|eni rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine; Bulevar M. Selimovica; 71000 Sarajevo (A-16284-13)

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-1-1-103/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Dino [ehi}; dino.sehic@bhrt.ba Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200351290009 Telefon: 033454805 Faks: 033455148 Elektronska po{ta: ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa: www.bhrt.ba

Broj 87 - Stranica 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – -

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Ford, VW, Mercedes, Renault, [koda, Jugo, TAM i FAP prema tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije;

Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA PO LOTU BROJ ______ - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Ford I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Ford II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA MARKE FORD PO LOTU BROJ 1 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke VW I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke VW II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Orema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 13.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevi

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 67

V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA MARKE VW PO LOTU BROJ 2 NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Mercedes I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Mercedes II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA MARKE MERCEDES PO LOTU BROJ 3 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne iHercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Renault Kangoo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih fijelova za motorna vozila marke Renault Kangoo II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 1.500,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Sekimovi}a 12, 71000 Sarajevo V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA MARKE RENAULT KANGOO PO LOTU BROJ 4 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke [koda Fabija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke [koda Fabija II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 1.500,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom:"PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA MARKE [KODA FABIJA PO LOTU BROJ 5 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Zastava Jugo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Zastava Jugo II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 3.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina

Broj 87 - Stranica 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA ZASTAVA JUGO PO LOTU BROJ 6 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne iHercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke TAM I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke TAM II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 3.800,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA MARKE TAM PO LOTU BROJ 7 NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke FAP MB 1113 I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke FAP MB 1113 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 1.900,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: [ehi} Dinu, tel. 033 454 805; fax 033 455 148; e.mail: dino.sehic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom:"PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA MARKE FAP MB 1113 PO LOTU BROJ 8 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. (A-16357-13)

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 296-3-1-1-276/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Almira Mujacic Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200693920055 Telefon: 033278234 Faks: 033278366 Elektronska po{ta: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 71.000,00

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 69

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma gorivo i ostali potro{ni materijal II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ubrzani ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.11.2013. Vrijeme: 11:00 (A-16438-13)

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 94/13 Usluga izvo|enja detaljnih geolo{kih istra`ivanja karbonata na lokalitetu Spasine - Br|ani kod Ugljevika II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ Rudnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 94/13 - "Usluge izvo|enja detaljnih geolo{kih istra`ivanja karbonata na lokalitetu Spasine- Br|ani kod Ugljevika". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-1307/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 87 - Stranica 70 FIELD 59

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

/BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774165 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mr Cvjetko Stojanovi}, dipl.ing. rud Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774611 Faks: 055774165 (A-16482-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1308/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 73/13-P2 Nabavka bezalkoholnih pi}a II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 115.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detalj. u td II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja detalj. u td Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 73/13-P2 - "Nabavka bezalkoholnih pi}a". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774165

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 71

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 Faks: 055774165 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Sr|an Krsmanovi}, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774292 Faks: 055774165 (A-16483-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1309/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 4/13-P2 Nabavka armature II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova magacin RJ Termoeleektrana

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 4/13-P2 - "Nabavka armature". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774165 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 Faks: 055774165 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Milenko Radi{i}, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774292 Faks: 055774165 (A-16484-13)

Broj 87 - Stranica 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1310/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 106/13 Nabavka dizel motora Cummins QSX-15 sa ugradnjom II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ Rudnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 106/13 - "Nabavka dizel motora Cummins QSX-15 sa ugradnjom". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774165 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 Faks: 055774165 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774422 Faks: 055774165 (A-16485-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 73

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1311/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 104/13 Nabavka dizel motora Cummins KTA 38C 1200 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detalj. u td II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 320.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ Rudnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 104/13 - "Nabavka dizel motora Cummins KTA 38C 1200". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774165 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774422 Faks: 055774165 (A-16486-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-850/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Broj 87 - Stranica 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Kontakt osoba: Suad Omerdi} (za tehni~ka pitanja) mob.061/163 659 i Majda Behrem ( za ekonomska pitanja) tel 035/288 870. Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035288870 Faks: 035281843 Elektronska po{ta: majda.behrem@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kapnih lampi sa stalcima II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kapnih lampi sa stalcima za kori{tenje u rudnicima sa podzemnom i sa povr{inskom eksploatacijom. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje-min 60 ({ezdeset) dana, od dana fakturisanja.U ponudi dati odgodu pla}anja koje ne zahtjeva garanciju za odgo|eno pla}anje.U suprotnom ponuda se ne}e razmatrati . b) Rok isporuke: max 120 (stotinudvadeset) dana od dana potpisivanja ugovora, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan ( da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednih 6 ({est ) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda; - Nepromjenljivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora; - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu kojom se obavezuje da }e prilikom isporuke robe dostaviti EUR 1 obrazac ( samo za ino ponu|a~e). - Da ponu|a~ dostavi Bilans stanja i Bilans uspjeha za posljednje tri godine.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije; - Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koji su predmet nabavke u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi potvrde izdate od strane primaoca o izvr{enoj isporuci i zadovoljavaju}em kvalitetu isporu~enih roba, za vaki LOT posebno; - Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a; - Da ponu|a~ dostavi pisanu i ovjerenu Izjavu da }e prilikom isporuke robe dostaviti katalo{ku dokumentaciju i odgovaraju}e certifikate odnosno ateste proizvo|a~a na jednom od slu`benih jezika BiH; - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da je vremenska garancija prenesena od proizvo|a~a ili najmanje godinu dana od dana isporuke za oba LOT-a; - Da ponu|a~ dostavi certifikat o uskla|enosti proizvoda sa va`e~im standardima i propisima BiH, izdat od strane Instituta za standardizaciju BiH- EX Komisije BiH za robe koje su predmet javne nabavke, a kako je nazna~eno u tehni~kim specifikacijama tenderske dokumentacije ( za LOT 2). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enog dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacija Majda Behrem (majda.behrem@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, sa naznakom; " Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Kapnih lampi, LOT ***". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu;"sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, sa naznakom:" Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba-Kapne lampe LOT ***". Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u orginalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA-KAPNIH LAMPI, LOT ***"- NE OTVARATI DO 11.12.2013.GODINE U 12:00 SATI.Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4.Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti orginali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla - isporu~eno za LOT 1 Rudnik "[ikulje" u Lukavcu, Rudnik "Dubrave" u Dubravama, a za LOT 2 Rudnik "Mramor" u Mramoru ( doma}i ponu|a~i ), odnosno na paritetu DAP Tuzla-isporu~eno za LOT 1 Rudnik "[ikulje" u Lukavcu, Rudnik "Dubrave" u Dubravama, a za LOT 2

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 75

Rudnik "Mramor" u Mramoru (ino ponu|a~i). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi.Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (sa dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jamstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije.Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e tra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka kapnih lampi sa stalcima za kori{tenje na rudnicima sa povr{inskom eksploatacijom I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kapne lampe za kori{tenje na rudnicima sa povr{inskom eksploatacijom, prema tehni~koj specifikaciji.Stalak za punjenje lampi. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 100 kom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja maximalno 120 dana od dana potpisivanja ugovora, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Dubrave" u Dubravama, Rudnik "[ikulje" u Lukavcu sa po polovinom robe V. Dodatne informacije Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Majda Behrem ( e-mail:majda.behrem@kreka.ba ).Pla}anje izvan Bosne i hercegovine se vr{i preko NLB Banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, sa naznakom:" Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Kapne lampe, LOT***". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu;"sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...) IBAN CODE: BA 391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, sa naznakom:"Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba-Kapne lampe LOT***". ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka kapnih lampi sa stalcima za kori{tenje u rudniku sa podzemnom eksploatacijom I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kapnih lampi za kori{tenje u rudniku sa podzemnom eksploatacijom, prema tehni~koj specifikaciji.Stalak za punjenje lampi. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kom 200 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 157.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Maximalno 120 dana od dana potpisivanja ugovora, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Mramor" u Mramoru V. Dodatne informacije Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Majda Behrem (e-mail:majda.behrem@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB Banke d.d.Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, sa naznakom:"Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba-Kapne lampe LOT***". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu;" sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...)IBAN CODE:BA 391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d.-Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, sa naznakom:"Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba-kapne lampe, LOT***". (A-16402-13)

JZNU DOM ZDRAVLJA "DR. MUSTAFA [EHOVI]" TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 303-1-1-1-7/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZNU DOM ZDRAVLJA "Dr. Mustafa [ehovi}" Tuzla Kontakt osoba: Faruk Jogun~i} Adresa: Albina i Franje Herljevi}a 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209158380006 Telefon: 035368433 Faks: 035368433 Elektronska po{ta: info.pr@dztuzla.ba Internet adresa: www.dztuzla.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: TUZLA I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka i isporuka univerzalnog analognog mamografskog RTG sistema za preventivne i dijagnosti~ke preglede pacijenata u stoje}em, sjede}em i le`e}em polo`aju (mamograf) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka i isporuka mamografa II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 komad

Broj 87 - Stranica 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do momenta isporuka i instalacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:5,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Albina i Franje Herljevi}a 1 (prostorije odjeljenja za nabavku i komercijalne poslove) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svi zainteresirani ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u tendersku dokumentaciju svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 ~asova u prostorijama odjeljenja za nabavku i komercijalne poslove. Nov~anu naknadu za preuzimanje tenderske dokumentacije uplatiti na `iro-ra~un broj 1321000113020043. (A-16432-13)

STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 306-1-1-1-108/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Stru~na slu`ba za zajedni~ke poslove Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Samira Durakovi}, dipl.pravnik Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar

IDB/JIB: 4200667410006 Telefon: 033562094 Faks: 033562220 Elektronska po{ta: sszp@ks.gov.ba Internet adresa: www.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o nabavci i isporuci potro{nog, elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2014. godini II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka materijala po ovom ugovoru obuhvata isporuku materijala i sredstava za odr`avanje higijene u objektima Kantona Sarajevo, te nabavku i isporuku elektro i vodo materijala za potrebe teku}eg odr`avanja i sitnih poppravki i instalacija u objektima Kantona Sarajevo. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Finansiranje nabavke i isporuke potro{nog materijala u potpunosti }e biti uskla|eno sa planiranim odobrenim nov~anim sredstvima u Bud`etu Kantona Sarajevo z 2014. godinu. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponu|a~ je du`an dostaviti ovjerenu kopiju upisa u sudski registar. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ponu|a~ je du`an dostaviti ovjerenu kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2012. godinu. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da bi stekao uslove za u~e{}e, ponu|a~ mora da ponudi potro{ni materijal zahtijevanog kvaliteta, a karakteristike proizvoda kroz koje se utvr|uje kvalitet, definisane su u tenderskoj dokumentaciji. Kao dokaz tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti, neophodno je da ponu|a~ doka`e da posjeduje vlastiti ili iznajmljeni skladi{ni prostor od minimalno 30 m2 (prostor za skladi{tenje gotovih proizvoda), kao i posjedovanje minimalno jednog dostavnog vozila, koje je namijenjeno za transport (dostavu) proizvoda koje distribuira ponu|a~. Ne posjedovanje skladi{nog prostora i vlastitog dostavnog vozila,elimini{e ponu|a~a iz daljnjeg postupka nabavke. Tako|er, ponu|a~ mora za ponu|eni materijal, na svom

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 77

skladi{tu da obezbijedi po minimalno jedan uzorak i isti da uvid Komisiji kada bude obilazila firmu ponu|a~a, a ukoliko to ne obezbijedi, ponuda ponu|a~a se elimini{e iz daljnjeg postupka evaluacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM za svaki LOT posebno IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 13.12.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 13.12.2013. Vrijeme: 14:10 Mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Cijene moraju biti izra`ene u KM sa nazna~enom osnovnom cijenom, cijenom sa pla}enom carinom i pripadaju}im porezima. Detaljne karakteristike tra`enih materijala bit }e nazna~ene u tenderskoj dokumentaciji. Dokumentacija kojom se dokazuju pravne, ekonomske,tehni~ke ili profesionalne sposobnosti, dostavlja se u koverti sa ponudom za LOT koji se prvi otvara na javnom otvaranju ponuda. Kanton Sarajevo ne snosti nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, niti preuzima bilo kakve obaveze prije potpisivanja ugovora. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un: Kanton Sarajevo - Depozitni ra~un, broj: 3380002210019263,vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija: 2401001 (obavezno navesti), op}ina: Centar Sarajevo (077), svrha: Naknada za tendersku dokumentaciju za SSZP. Otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 13.12.2013. godine kako sljedi: LOT 1 ....................................... 14,10 h LOT 2 ...................................... 14,40 h LOT 3 ..................................... 15,10 h LOT 4 ..................................... 15,30 h ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o nabavci i isporuci potro{nog, elektro i vodo materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2014. godini I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka materijala za odr`avanje higijene za potrebe Kantona Sarajevo u 2014. godini. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 70.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralna zgrada Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o nabavci i isporuci potro{nog, elektro i vodo materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2014. godini I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka sredstava za odr`avanje higijene za potrebe Kantona Sarajevo u 2014. godini. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 22.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralna zgrada Kantona Sarajevo, ul.Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o nabavi i isporuci potro{nog, elektro i vodo materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2014. godini I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka elektro materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2014. godini II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 8.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Godina dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralna zgrada Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o nabavci i isporuci potro{nog, elektro i vodo materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2104. godini I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka vodo i ostalog potro{nog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2014. godini. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedena u tenderskoj dokumentaciji

Broj 87 - Stranica 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Godina dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 60,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralna zgrada Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 V. Dodatne informacije Date u odjeljku V obavje{tenja o nabavci (A-16448-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-712/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Maja Golemac Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335719 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: maja.golemac@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava informati~ke opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava informatio~ke opreme II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenederskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 569.400,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Distribucija elektri~ne energije, Proizvodnja elektri~ne energije, Opskrba elektri~ne energije, Direkcija Dru{tva

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Nabava informati~ke opreme" ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-16279-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 79

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-713/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Evelina ^ovi} Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: evelina.covic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava i ugradnja boca i vaga za stabilni sustav za ga{enje po`ara u HE Jajce II II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava i ugradnja boca i vaga za stabilni sustav za ga{enje po`ara u HE Jajce II II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sukladno tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:11.12.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106a, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom " Nabava i ugradnja boca i vaga za stabilni sustav za ga{enje po`ara u HE Jajce II ". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-16322-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-715/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Manuela [arac, dipl.iur. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335726 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: manuela.sarac@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba

Broj 87 - Stranica 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge odr`avanja SAP licenci u FMIS sustavu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge odr`avanja SAP licenci u FMIS sustavu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 251.400,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar - Ekonomski poslovi II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Usluge odr`avanja SAP licenci u FMIS sustavu". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (A-16397-13)

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E SANA DOO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 311-1-1-1-3/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E SANA DOO Kontakt osoba: Mirela Agi} Adresa: ME[E SELIMOVI]A BB Po{tanski broj: 79260 Op{tina/Grad: Sanski Most IDB/JIB: 4263417100003 Telefon: 037686019 Faks: 037686311 Elektronska po{ta: jkp.sana@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: SANSKI MOST I.5.c. Djelatnost: Za{tita okoline I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci pogonskog goriva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 81

II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 46.000 litara II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dati u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sadr`ano u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sadr`ano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sadr`ano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sadr`ano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Me{e Selimovi}a bb Sanski Most Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju kao u Aneksu I. najkasnije do 09.12.2013. god. do 10,30 sati bez obzira na na~in dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ - IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU POGONSKOG GORIVA" Ponuda koja bude dostavljena poslije navedenog roka bit }e odbijena kao neblagovremena. Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od dana objavljivanja u "Sl glasniku BiH" na adresi pod I.1. do 04.12.2013.god.od 8,00-15,00 sati uz predo~avanje uplatnice od 20,00 KM upla}eno na `iro ra~un br. 1990440001280013 koji je otvoren kod SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo, filijala Sanski Most.Otvaranje ponuda je javno i istom mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak o dodjeli ugovora iz razloga -slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. ZJN, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (A-16200-13)

STUDENTSKI CENTAR SVEU^ILI[TA U MOSTARU OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 330-1-1-1-15/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: STUDENTSKI CENTAR SVEU^ILI[TA U MOSTARU Kontakt osoba: Dragan Mikuli} Adresa: Ulica Stjepana Radi}a 84a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227226380000 Telefon: 036337200 Faks: 036315364 Elektronska po{ta: studentski.centar@mocable.ba Internet adresa: www.scmo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Razina: Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~koneretvanski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o nabavi roba II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih artikala, poljoprivrednih proizvoda, papirne konfekcije i sanitarije, mesa i mesnih prera|evina II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji

Broj 87 - Stranica 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:9.12.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Studentski centar Sveu~ili{ta u Mostaru, Stjepana Radi}a 84 A, 88 000 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti osobno, svakim radnim danom u prostorijama Studentskog centra Sveu~ili{ta u Mostaru, na adresi : Stjepana Radi}a 84 A, Mostar, uz predo~enje pisanog zahtjeva za preuzimanje TD i dokaz o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje: 50,00 KM na ra~un broj 1327002000753718 otvoren klod NLB Tuzlanske banke. Samo oni ponu|a~i koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjeva ponu|a~a,dokumentacija za nadmetanje se mo`e dostaviti po{tom ili putem e-maila. U tom slu~aju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak podataka ili ka{njenje u dostavljenoj dokumentaciji. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Meso i mesne prera|evine I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka mesa i mesnih prera|evina za potrebe Studentskog centra . Detalji dani u tenderskoj dokumentacij II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 108.500,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 36 mjeseci III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:50,00 % 2. kvaliteta, u~e{}e:30,00 % 3. na~in pla}anja, u~e{}e:15,00 % 4. rok reklamacije, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Studentski centar Sveu~ili{ta u Mostaru, Stjepana Radi}a 84 A,88000 Mostar ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Piletina, mesni proizvodi,mlijeko i mlije~ni proizvodi, riba i riblji smrznuti proizvodi, svje`e vo}e i povr}e, za~ini, variva, papirna konfekcija i sanitarija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka piletine, mesnih proizvoda, mlijeka i mlije~nih proizvoda, ribe i ribljih smrznutih proizvoda, svje`eg vo}a i povr}a, za~ina, variva, papirne konfekcije i sanitarije za potrebe Studentskog centra Sveu~ili{ta u Mostaru. Detalji dani u tednderskoj dokumentaciji. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 362.500,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 36 mjeseci III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:50,00 % 2. kvaliteta, u~e{}e:30,00 % 3. na~in pla}anja, u~e{}e:15,00 % 4. rok reklamacije, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Studentski centar Sveu~ili{ta u Mostaru, Stjepana Radi}a 84 A, 88000 Mostar (A-16189-13)

J.P. "VODOVOD" A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 333-1-3-1-15/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: J.P. "VODOVOD" A.D. TREBIWE Kontakt osoba: Igor Srba Adresa: Luke ]elovi}a Trebiwca br.2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401347270007 Telefon: 059220711 Faks: 059260542 Elektronska po{ta: vodoherc@teol.net Internet adresa: www.vodovod-trebinje.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: TREBIWE I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa vodoprivrednih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|ewe zemqanih radova - teku}e i investiciono odr`avawe za 2013./2014.godinu II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Izvo|ewe zemqanih radova za potrebe odr`avawa i izgradwe vodovodne i kanalizacione mre`e na podru~ju Grada Trebiwa. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 83

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Luke ]elovi}a Trebiwca br.2 ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ma{insko izvo|ewe zemqanih radova I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ma{insko izvo|ewe zemqanih radova prilikom teku}eg i investicionog odr`avawa i izgradwe kanalizacione i vodovodne mre`e na podru~ju Grada Trebiwa. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 23.420,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 23.420,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Podru~je Grada Trebiwa ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ru~no izvo|ewe zemqanih radova I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ru~no izvo|ewe zemqanih radova prilikom teku}eg i investicionog odr`avawa i izgradwe kanalizacione i vodovodne mre`e na podru~ju Grada Trebiwa. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 46.660,00

II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 46.660,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Podru~je Grada Trebiwa (A-16248-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-1-1-149/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom podru~juribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom podru~juribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic"- Konjic slijede}im vrstama ribe: - LOT 1: Poto~na pastrmka uzrast (3 ö 5)cm - LOT 2: Poto~na pastrmka uzrast (10 ö 15)cm - LOT 3: Poto~na pastrmka uzrast (25 ö 30)cm - LOT 4: Mekousna pastrmka uzrast (3 ö 5)cm - LOT 5: Mekousna pastrmka uzrast (10 ö 15)cm - LOT 6: Glavatica uzrast (3 ö 5)cm - LOT 7: Glavatica uzrast (10 ö 15)cm

Broj 87 - Stranica 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM po LOT-u sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Jaroslava ^ernija br.1, Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz dokaz o uplati 20 KM po LOT-u sa ura~unatim PDV-om, a mogu je preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom prepou~eno ili elektronski e-mail-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. - Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-147/12P LOT- , valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. -Sarajevo, BIC/SWIFT VAKUBA22, IBAN CODE: BA391601020000013652, na ra~un 1601060000004629, za JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-147 /12P LOT- , valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorno organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz

razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve poto~nom pastrmkom uzrasta (3 + 5)cm I.2. Kratak opis predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve poto~nom pastrmkom uzrasta (3 ö 5)cm u ribolovnom podru~ju- ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 56.500 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.950,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sliv rijeke Neretve u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za Lot 1 je 10.12.2013. u 13 sati ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve poto~nom pastrmkom uzrasta (10ö 15)cm I.2. Kratak opis predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve poto~nom pastrmkom uzrasta (10ö 15)cm u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 38.500 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.940,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sliv rijeke Neretve u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za Lot 2 je 10.12.2013. u 13 sati i 20 minuta ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve poto~nom pastrmkom uzrasta (25ö 30)cm I.2. Kratak opis predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve poto~nom pastrmkom uzrasta (25ö 30)cm u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6.500 komada

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 85

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.950,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sliv rijeke Neretve u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za Lot 3 je 10.12.2013. u 13 sati i 40 minuta ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve mekousnom pastrmkom uzrasta (3 ö 5)cm I.2. Kratak opis predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve mekousnom pastrmkom uzrasta (3ö 5)cm u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 14.000 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 28.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sliv rijeke Neretve u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" Konjic V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za Lot 4 je 10.12.2013. u 14 sati ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve mekousnom pastrmkom uzrasta (10 ö15)cm I.2. Kratak opis predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve mekousnom pastrmkom uzrasta (10ö15)cm u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 31.000 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 62.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sliv rijeke Neretve u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za Lot 5 je 10.12.2013. u 14 sati i 20 minuta

Za Lot 5 se zahtijeva garancija za ozbiljnost ponude i garancija za izvr{enje ugovora. ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve glavaticom uzrasta (3ö 5)cm I.2. Kratak opis predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve glavaticom uzrasta (3ö5)cm u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" Konjic II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 12.000 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 36.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sliv rijeke Neretve u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" Konjic V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za Lot 6 je 10.12.2013. u 14 sati i 40 minuta ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Poribljavanje sliva rijeke Neretve glavaticom uzrasta (10 ö 15)cm I.2. Kratak opis predmeta ugovora Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve glavaticom uzrasta (10ö15)cm u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 8.000 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 56.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sliv rijeke Neretve u ribolovnom podru~ju - ribolovna zona Konjic koje koristi Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" .- Konjic V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za Lot 7 je 10.12.2013. u 15 sati. Za Lot 7 se zahtijeva garancija za ozbiljnost ponude i garancija za izvr{enje ugovora. (A-16439-13)

OP]INA GORA@DE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 340-1-2-1-54/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Gora`de Kontakt osoba: Mirsada Sir~i} Adresa: Mar{ala Tita br.2. Po{tanski broj: 73000 Op{tina/Grad: Gora`de

Broj 87 - Stranica 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IDB/JIB: 4245025030009 Telefon: 038241450 Faks: 038221332 Elektronska po{ta: opcinago@bih.net.ba Internet adresa: www.gorazde.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: GORA@DE I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka usluga osiguranja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika, osiguranje imovine i osiguranje motornih vozila od AO i kasko osiguranja (AK) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise opisano u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti opisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost opisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ul.Mar{ala Tita 2 zgrada Op}ine Gora`de velika sala

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje TD potrebno je uputiti pismeni zahtjev sa potpisom ovla{tenog lica i pe~atom ponu|a~a na adresu: Op}ina Gora`de Ul.Mar{ala Tita 2 Komisija za nabavku usluga osiguranja, a mo`e se preuzeti i li~no uz predo~enje pismenog zahtjeva, svakim radnim danom od 8-16 h, kancelarija br.20, Op}ina Gora`de. Zainteresovani ponu|a~i imaju pravo uvida u TD prije nego {to je zvani~no preuzmu. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 116 radnika II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 godine III. Podkriteriji 1. ponu|ena kumulativna suma osiguranja, u~e{}e: 80,00 % 2. ponu|eni rok isplate od{tete, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gora`de ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka usluga osiguranja imovine I.2. Kratak opis predmeta ugovora nabavka usluga osiguranja imovine II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 godine III. Podkriteriji 1. ponu|ena ukupna premija osiguranja, u~e{}e: 80,00 % 2. ponu|eni rok isplate {tete, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gora`de ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga osiguranja motornih vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti (AO) i kasko osiguranja (AK) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 11 vozila II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 godine III. Podkriteriji 1. ponu|ena ukupna premija osiguranja, u~e{}e: 80,00 % 2. ponu|eni rok isplate {tete, u~e{}e: 20,00 %

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 87

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gora`de (A-16220-13)

JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 349-1-3-1-203/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA Kontakt osoba: D`enita Bori} Adresa: Stjepana Radi}a br. 2 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218116700000 Telefon: 032242861 Faks: 032248816 Elektronska po{ta: rmu-zenica@telekabel.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Druge instalacije u zgradama II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Uvezivanjne objekata ZD RMU Zenica Lokalitet Uprava i Pogon Raspoto~je u opti~ki kablovski sistem JP EP BiH . II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana od uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 9:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Mo`e se obezbjediti uz dostavu zahtjeva za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305 (D`enita Bori} 033 751 779) U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 01-2-86/13. IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 01-2-86/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: D`enita Bori} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751779 Faks: 033751773 Elektronska po{ta: dz.boric@elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: D`enita Bori} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751779 Faks: 033751773 Elektronska po{ta: dz.boric@elektroprivreda.ba (A-16392-13)

ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVI]" OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 354-1-1-1-40/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVI]" Kontakt osoba: Mirjana Vu~i}, dipl.ecc Adresa: SLATINSKA 11 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400917770002 Telefon: 051307835 Faks: 051307835 Internet adresa: http://www.zotovicbl.com/

Broj 87 - Stranica 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka dizel elektri~nih agregata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Agregat 150 kVA- 2 komada Agregat 440 kVA- 1 komad II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Agregat 150 kVA- 2 komada i agregat 440 kVA- 1 komad II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 207.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Za dizel elektri~ne agregate 150 kVA, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovi}, lokacija Trapisti, a za dizel elektri~ni agregat 440 kVA, lokacija Slatina. II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema TD III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema TD

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka, Slu`ba za plan analizu i javne nabavke. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i preuzimaju podno{ewem zahtjeva za preuzimawe iste li~no ili na faks broj: 051/307-835. Nakon preuzimawa zahtjeva Ugovorni organ dostavqa TD li~no, mailom ili po{tom, na zahtjev ponu|a~a, s tim da tra`eni obrasci i aneksi koje dobavqa~ treba da dostavi moraju biti s pe~atom ili potpisom Ugovornog organa (original ili skenirani). (A-16433-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 356-1-2-1-100/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR Kontakt osoba: Bekir Isakovi} Adresa: MAR[ALA TITA BB Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4200211100056 Telefon: 036510118 Faks: 036551006 Elektronska po{ta: direkcija.mostar@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do finansijske realizacije ugovora a najdalje do 31.12.2014. godine

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 89

II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 40.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje klima za potrebe telekomunikacionih kapaciteta bazne stanice i aktivna ~vori{ta na podru~ju pokrivanja RD Mostar II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje klima za potrebe telekomunikacionih kapaciteta bazne stanice i aktivna ~vori{ta na podru~ju pokrivanja RD Mostar II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, M.Tita bb, Mostar (A-16263-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-1-1-237/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka nesistemske TK (telekomunikacijske) opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka nesistemske TK (telekomunikacijske) opreme po otvorenom postupku broj 10304-OP-023/13 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hifzi Bjelevca 23 - skladi{te Azi}i II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Trajanje Ugovora 6 ({est) mjeseci od dana obostranog potpisa Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tednerskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00

Broj 87 - Stranica 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-023/13 Nabavka nesistemske TK (telekomunikacijske) opreme PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO 17.12.2013. DO 13.30 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju Adresa: Hifzi Bjelevca 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Jasmin Lizde (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-534 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Elektronska po{ta: z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Jasmin Lizde (za tehni~ka pitanja) tel. 033/751-534 Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751595 Faks: 033751499 Elektronska po{ta:z.skorupan@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16374-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-939/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dobrislav Rube` Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge utovara, prevoza i istovara [DS na podru~ju [G "Jahorina" Pale za 2014 godinu. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 91

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: [G "Jahorina" Pale ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Dobrislav Rube` Adresa: Srpskih ratnika br.45 Po{tanski broj: 71420 Op{tina/Grad: Pale-RS Telefon: 057223609 Faks: 057223757 Elektronska po{ta: jahorina@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge utovara, prevoza i istovara sa sortirawem [DS na podru~ja RJ "Pale" i RJ "Mokro" na glavno me|ustovari{te "Turist" II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 167.613,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 31.12.2014 III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Jahorina" Pale ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge utovara, prevoza, istovara i sortirawa [DS na podru~ju RJ "Podgrab" do me|ustovari{ta "Podgrab" II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 67.923,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 31.12.2014 III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Jahorina" Pale (A-16208-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-941/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 11 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka li~nih za{titnih sredstava II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 87 - Stranica 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Direkcija Javnog preduze}a, Romanijska 1, Sokolac Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na sqede}i na~in: 1) Uputiti pismeni zahtjev za izdavawe tenderske dokumentacije za nabavku ___________, lot broj _____ , po Obavje{tewu o nabavci broj ____________, od ______2013. godine. 2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Uplatu izvr{iti na `iro ra~un broj 562-001-00000330-38. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Radno odijelo za tehni~ko osobqe II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 16.500,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Radno odijelo za voza~a {umskog zgobnog traktora II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 11.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Radno odijelo za rukovaoca motornom pilom II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 40.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina

III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Radno odijelo obi~no II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 24.500,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Cipele duboke planinarske II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 24.500,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Cipele za{titne sa metalnom kapom II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 6.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Gumene ~izme sa za{titom od pila (za sjeka~e)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 93

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 24.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Gumene ~izme II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 30.500,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Za{titne rukavice II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 9.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ki{na kabanica II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 9.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. ANEKS B Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Za{titni {qem II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Jedna godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka. (A-16379-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-942/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: Jedna godina

Broj 87 - Stranica 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka uqa i maziva za potrebe organizacionih dijelova Javnog preduze}a. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 300.000,00 KM II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacini organizacionih dijelova Javnog preduze}a. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1) Dostaviti ateste za sva ponu|ena uqa i maziva izdate od strane akreditovane laboratorije u BiH, 2) Dostaviti certifikat akreditovane laboratorije koja je izdala ateste. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok pla}awa, u~e{}e:10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Direkcija Javnog preduze}a, Romanijska 1, Sokolac Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na sqede}i na~in: 1) Uputiti pismeni zahtjev za izdavawe tenderske dokumentacije za nabavku ___________, po Obavje{tewu o nabavci broj __________, od ________2013. godine. 2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Uplatu izvr{iti na broj `iro ra~una: 562-001-00000330-38. (A-16380-13)

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 402-3-1-1-39/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Adisa Rustempa{i} Adresa: Mar{ala Tita 16

Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200770770002 Telefon: 033567587 Faks: 033567587 Elektronska po{ta: adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba Internet adresa: www.predsjednistvobih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 (dvadeset i ~etiri) mjeseca II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg dobavlja~a za isporuku i monta`u auto-guma broj: 05-3-16-6-3255/13 II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Odluka o pokretanju postupka izbora dobavlja~a za nabavku auto-guma , zaklju~ivanjem okvirnog sporazuma na period od 2 (dvije) godine. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ubrzani ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.11.2013. Vrijeme: 12:00 (A-16498-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 95

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 404-1-2-1-41/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalna direkcija robnih rezervi Kontakt osoba: Lejla Nik{i} Adresa: Mula Mustafe Ba{eskije 6 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200018950000 Telefon: 033207911 Faks: 033210138 Elektronska po{ta: info@fdrr.gov.ba Internet adresa: www.fdrr.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Skladi{tenje i obnavljanje kukuruza II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluga skladi{tenja i obnavljanja kukuruza za sto~nu ishranu, u koli~ini od 4.943,14 tona, trenutno uskladi{tenog u poduze}u "Mix" doo Ora{je. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 4.943,14 tona II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 360.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova @upanija Posavska II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u TD. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mula Mustafe Ba{eskije 6, Sarajevo. (A-16296-13)

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 404-1-2-1-55/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalna direkcija robnih rezervi Kontakt osoba: Alojz Jozinovi} Adresa: Mula Mustafe Ba{eskije 6 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200018950000 Telefon: 033207911 Faks: 033210138 Elektronska po{ta: info@fdrr.gov.ba Internet adresa: www.fdrr.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Skladi{tenje i zanavljanje p{enice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluga skladi{tenja i zanavljanja cca 3.100 tona merkantilne p{enice za ljudsku ishranu, privremeno uskladi{tene kod Mix doo Ora{je. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora cca 3.100 tona II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 230.000,00

Broj 87 - Stranica 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Tuzlanski kanton II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u TD. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mula Mustafe Ba{eskije 6, Sarajevo (A-16294-13)

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 418-1-2-1-57/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar Kontakt osoba: Sead Kajtaz, dipl. ecc Adresa: Mar{ala Tita Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227170490001 Telefon: 036503160 Faks: 036576915 Elektronska po{ta: rmcmostar_direktor@bih.net.ba Internet adresa: www.rmcmostar.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Hercegova~ko-neretvanska upanija/Hercegova~koneretvanski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora KREDITNO ZADU@ENJE II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora KREDITNO ZADU@ENJE II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 740.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 MJESECI Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: MAR[ALA TITA 294 MOSTAR (A-16376-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 97

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 422-1-3-1-204/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Produ`nica Elektrodistribucija, TUZLA Kontakt osoba: ENISA HAMZI] Adresa: RUDARSKA 38 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150056 Telefon: 035304392 Faks: 035304355 Elektronska po{ta: j.mujic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi na rekonstrukciji obra~unskim mjernih mjesta II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ustupanje radova sa djelimi~nom isporukom opreme na rekonstrukciji obra~unskih mjernih mjesta na podru~ju Podru`nice Elektrodistribucije Tuzla LOT 3 PJD @ivinice,PJD Banovi}i i PJD Kladanj- ponovljeni postupak II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora prena specifikaciji ugovornog organa II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru}je PJD @ivinice, Banovi}i i Kladanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovina definisanim iz TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokazi iz ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dokazi iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Rudarska 38, Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 13.11.2013. do 3.12.2013.g Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 20,00KM sa PDV-om po lotu. Uplata se vr{i na ra~un kod Intesa Sanpaolo bank d.d. BiH 1549212004441751 za pla}anja unutar BiH ili na ra~un 501012000-978-000-13 SWIFT RZBABA 25 za pla}anja van BiH. Primala JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije za "Ustupanje radova sa djelimi~nom isporukom materijala na rekonstrukciji OMM na podru~ju ED Tuzla za LOT3.". Datum i mjesto otvaranja ponuda: 10.12..2013. g LOT 3-10,30 Rekonstrukcija OMM na podru~ju PJD @ivinice, Banovi}i i Kladanj ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Hamzi} Enisa Adresa: RUDARSKA 38 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035304437 Faks: 035304355 Elektronska po{ta: e.hamzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (A-16309-13)

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 434-1-1-1-123/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" Kontakt osoba: Mirjana Mihajlovi} Adresa: Trg Republike Srpske 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka

Broj 87 - Stranica 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IDB/JIB: 4401723780003 Telefon: 051334500 Faks: 051334545 Elektronska po{ta: nknezevic@putevirs.com Internet adresa: www.putevirs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 12 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka goriva za slu`bena motornog vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma nabavka goriva za slu`bena motornog vozila JP" PUTEVI"d.o.o.(EUD, BM-B95,BMB-98) Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise KAO U TD III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti KAO U TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost KAO U TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost KAO U TD Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 29.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: KAOU KORAKU 1 ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka goriva - BAWA LUKA I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 40.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 34.188,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova BAWA LUKA ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA -PRWAVOR I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA PRWAVOR II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.273,50 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova PRWAVOR ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA -DOBOJ I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA DOBOJ II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.273,50 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 99

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova DOBOJ ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA PRIJEDOR I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA PRIJEDOR II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.273,50 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova PRIJEDOR ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA M.GRAD I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA MRKOWI] GRAD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.273,50 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova MRKOWI] GRAD ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA BIJEQINA I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA BIJEQINA II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.273,50 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova BIJEQINA ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA ZVORNIK

I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA ZVORNIK II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.273,50 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova 5.000,00 ANEKS B Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA FO^A I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA FO^A II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 10.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 8.547,01 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova FO^A ANEKS B Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA TREBIWE I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA TREBIWE II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 7.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 5.982,90 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova TREBIWE ANEKS B Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA NEVEWSIWE I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA NEVESIWE II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.273,50 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI

Broj 87 - Stranica 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova NEVESIWE ANEKS B Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA SOKOLAC I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA SOKOLAC II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.273,50 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESCI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova SOKOLAC ANEKS B Broj lota: 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma NABAVKA GORIVA IST.SARAJEVO I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma ISTO^NO SARAJEVO II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 3.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 2.564,09 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 12 MJESECI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova ISTO^NO SARAJEVO (A-16217-13)

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 437-1-1-1-173/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Admir Hrapo Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200703820003 Telefon: 033284524 Faks: 033217966 Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba Internet adresa: www.szzp.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora KONTRADIVERZIONA OPREMA II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 1. Rentgen aparat, 3 kom 2. Metaldetektorska vrata, 3 kom 3. Ru~ni metaldetektor, 3 kom 4. Detektor radioaktivnosti i dozimetar, 1 kom 5. Ormar za odlaganje oru`ja, 5 kom 6. Ormar za odlaganje klju~eva, 10 kom 7. Komplet ogledala za pregled prostora sa baterijom za osvjetljenje prostora, 3 kom II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 270.500,00 bez PDV-a II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 270.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine, Musala 9, Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor se zaklju~uje na odre|eni period do okon~anja isporuke, monta`e, instalacije i pu{tanja u rad robe koja je predmet nabavke, a najkasnije do isteka garantnog perioda za svu robu koja je predmet Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 101

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Trg BiH 1, Sarajevo ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Admir Hrapo Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033284565 Faks: 033217966 Elektronska po{ta: admir.hrapo@szzp.gov.ba Internet adresa: www.szzp.gov.ba (A-16306-13)

OP]INA SREBRENIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 439-1-3-1-46/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Srebrenik Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi} Adresa: Radni~ka bb Po{tanski broj: 75350 Op{tina/Grad: Srebrenik IDB/JIB: 4209464820001 Telefon: 035645812 Faks: 035645762 Elektronska po{ta: opc.sreb@bih.net.ba Internet adresa: www.srebrenik.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SREBRENIK I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora izvo|enje radova na realizaciji " projekta pristupnog parkirali{ta sa pje{a~kom komunikacijom prema starom gradu u Srebreniku" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora izvo|enje gra|evinskih radova prema projektu pristupnog parkirali{ta sa pje{a~kom komunikacijom prema starom gradu u Srebreniku II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 135.000,00

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 115.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova G. Srebrenik, Srebrenik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2013/2014 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise da prihvata zadate uslove pla}anja i obezbje|enje garancije za garantni period III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da ima pravo na obavljanje predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da nije iskazao gubitak u posljednjoj 2012 godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da ima rukovodioca gradili{ta i ogovaraju}e tehni~ko osoblje i da ima na raspolaganju odgovaraju}u mehanizaciju i opremu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: 211. oslobodila~ka brigada Slu`ba za bud`et, poduzetni{tvo i nadzor ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi} Adresa: Ul. 211 oslobodila~ka bb Po{tanski broj: 75350 Op{tina/Grad: Srebrenik Telefon: 035645822 Faks: 035645822 Elektronska po{ta: opc.sreb@bih.net.ba Internet adresa: www.srebrenik.ba (A-16390-13)

"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 440-1-3-1-234/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Za tehni~ka pitanja Rifet Seferovi} tf .061 421 005; za ekonomska pitanja Narcisa Karovi} tf. 032 448 151; za pravna pitanja Merima Lazi} 061 478 606 Adresa: Obala Kulina bana br. 8 Po{tanski broj: 71000

Broj 87 - Stranica 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200682210005 Telefon: 033252613 Faks: 033252743 Internet adresa: www.posta.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o izvo|enju radova na izradi termo fasada u objektu Po{te 71340 Olovo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada termo fasada na objektu Po{te 71340 Olovo, prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 47.008,55 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekat Po{te 71340 Olovo u Olovu II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Pedeset radnih dana, od dana uvo|enja u posao, ra~unaju}i i subote u radne dane Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 14:15 Mjesto: Objekat Po{tanskog centra u Zenici, I sprat, sala broj 1, na adresi Bulevar kralja Tvrtka I br. 2 , 72000 Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za izuzimanje tenderske dokumentacije pla}a se naknada u iznosu 30,00 KM na transakcioni ra~un 1340100000016998 kod IK banke Zenica uz naznaku " naknada za otkup tenderske dokumentacije za izradu termo fasada u objektu Po{te 71340 Olovo. Zaintaeresovani ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa iste. Tenderska dokumentacija se izuzima uz predo~enje dokaza o izvr{enoj uplati naknade i kopije PDV prijave. Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena u skladu sa ~lanom 18. stav 2. ZJN BiH. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Za tehni~ka pitanja Rifet Seferovi} tf. 061 421 005; za ekonomska pitanja Narcisa Karovi} tf. 032 448 151; za pravna pitanja Merima Lazi} tf. 061 478 606 Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I br. 2 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032448101 Faks: 032448102 Elektronska po{ta: emina.durmic@posta.ba Internet adresa: www.posta.ba (A-16145-13)

[GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 443-1-2-1-67/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres Kontakt osoba: Josip Maduni} Adresa: Splitska bb Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281038670003 Telefon: 034274801 Faks: 034274800 Elektronska po{ta: info@hbsume.ba Internet adresa: www.hbsume.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Razina: @upanija 10 I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 103

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 7 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava radova sje~e, izrade i izvoza drvnih sortimenata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava radova sje~e, izrade i izvoza drvnih sortimenata. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:9.12.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Direkcija [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o., Splitska bb, 80320 Kupres Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 20,00 KM po LOT-u vr{i se na transakcijskom ra~unu kod Hypo Alpe-Adria banke d.o.o. Mostar: 306 009 000 048 7051 ili kod Intesa San Paolo banke broj: 154 999 500 010-1345 ili uplatom na blagajni poduze}a. Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog tijela. Otvaranju ponuda mogu nazo~iti ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Na kuverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a.Na kuverti napisati "Ponuda za radove sje~e, izrade i izvoza drvnih sortimenata", s naznakom "Ne otvaraj". Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Bos. Grahovo, G. J. Gnjat Risovac, odjel 69b. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata.

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 893,17m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 19.203,16 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15.4.2014. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Bos. Grahovo, G. J. Gnjat Risovac, odjel 19a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1.064,73 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 22.891,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15.4.2014. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d..o.o. Kupres ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Bos. Grahovo, G. J. Uilica, odjel 109/1ab I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2.405,52 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 51.718,68 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15.4.2014. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Bos. Grahovo, G. J. Uilica, odjel 109/2ab I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2.736,13 m3

Broj 87 - Stranica 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 58.826,80 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15.4.2014. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Drvar, G. J. Klekova~a-Drvar, odjel 50 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 3.693,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 79.399,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15.4.2014. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. Staretina-Golija, odjel 123 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6.488,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 139.492,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15.5.2014. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. [ator, odjel 57 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 4.859,00 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 104.468,50 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15.5.2014. III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres (A-16369-13)

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE ZE-DO KANTONA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 455-1-1-1-20/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE ZE-DO KANTONA ZENICA Kontakt osoba: Pinji} Elvir Adresa: ADOLFA GOLDBERGERA 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218290130000 Telefon: 032448200 Faks: 032405173 Elektronska po{ta: info@zdk-szz.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Socijalna skrb I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ra~unarske robe II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ra~unarske robe (ra~unari, {tampa~i, server, laptop) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 68.360,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 105

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e:40,00 % 3. Garantni rok proizvo|a~a, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se ne napla}uje i mo`e se preuzeti svakog radnog dana na osnovu zahtjeva za njeno izdavanje predatog na protokol ugovornog organa. Zahtjev mo`e biti dostavljen faksom uz obavezu dostave istog u originalu. (A-16250-13)

F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 459-1-1-1-78/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE Kontakt osoba: Enes I{eri} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200742210034 Telefon: 033280020 Faks: 033590220 Elektronska po{ta: investicije@fup.gov.ba Internet adresa: www.fup.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka putni~kih motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka 2 putni~ka motorna vozila II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 80.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 67.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FUP- M. Spahe 7 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:20,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mehmeda Spahe 7, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak nabavke putni~kih motornih vozila" - "NE OTVARAJ", na adresu: FMUP-Federalna uprava policije, ul. Mehmeda Spahe br. 7, 71 000 Sarajevo. Na koverti OBAVEZNO nazna~iti naziv ponu|a~a. Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene.

Broj 87 - Stranica 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Prije preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u istu. Svi listovi ponude trebaju biti numerisani, uvezani i parafirani ili potpisani od strane lica koja su ovla{tena da zastupaju ponu|a~e (A-16318-13)

ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKOWI] GRAD OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 464-1-2-1-66/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi Grad Kontakt osoba: Vinodrag Ubovi} Adresa: Ul. Svetog Save br. 13 Po{tanski broj: 70260 Op{tina/Grad: Mrkowi} Grad IDB/JIB: 4401195230004 Telefon: 050225317 Faks: 050211352 Elektronska po{ta: n.kopuz@henavrbasu.com Internet adresa: www.henavrbasu.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge ~i{}ewa zgrada i upravqawa imovinom II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sprovo|ewe ~i{}ewa plutaju}eg otpada iz Crne Rijeke i akumulacionog jezera Bo~ac za period od godinu dana II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga-Sprovo|ewe ~i{}ewa plutaju}eg otpada iz Crne Rijeke i akumulacionog jezera Bo~ac za period od godinu dana II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema ponudi dobavqa~a Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti {to se dokazuje dokumentima navedenim u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaqno opisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ul. Svetog Save 13, Mrkowi} Grad Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i koji `ele otkupiti tendersku dokumentaciju trebaju uputiti zahtjev sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, ime i prezime osobe za kontakt i broj telefona. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, ul. Svetog Save 13, svakim radnim danom od 7 do 15 ~asova do 06.12.2013. godine. Zainteresovani ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, imenom i prezimenom osobe na koju }e se nasloviti, na adresu ugovornog organa nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslata po{tom. Ponu|a~i imaju pravo pregledati dokumentaciju u prostorijama ugovornog organa prije nego {to donesu odluku o tome da li `ele da otkupe tendersku dokumentaciju ili da im se dostavi po{tom. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na `iro ra~un 5510140000091833 kod Nove Bawalu~ke banke ili 5620990000704617 kod Razvojne banke sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije u korist ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad i ista je nepovratna. Poja{wewa tenderske dokumentacije se mogu tra`iti do 10 (deset) dana prije isteka roka za predaju ponuda. (A-16193-13)

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 465-1-1-1-42/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova "Dom zdravlja" Zenica Kontakt osoba: Naira Rami} Adresa: Fra Ivana Juki}a 2 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218074270000 Telefon: 032444391

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 107

Faks: 032444391 Elektronska po{ta: domzdravljazenica@gmail.com Internet adresa: www.domzdravljazenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka sanitetskog materijala i dezinfekcionih sredstava II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navdedno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po lotu na rn 134-010-0000009820 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Fra Ivana Juki}a br 2., Sala Patrona`ne slu`be ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka sanitetskog potro{nog materijala

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 80.000,00 KM II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te kupca ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka dezinfekcionih sredstava II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 15.000,00 KM II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te kupca (A-16341-13)

JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-2-1-225/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Zenica Kontakt osoba: Amar Kasap Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200225150528 Telefon: 032449666 Faks: 032449636 Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 87 - Stranica 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga revizije projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte za potrebe ED Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma dat u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od vremena objave Obavje{tenja o nabavci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da raspola`e sa najmanje dva lica od kojih je najmanje jedno lice diplomirani in`enjer elektro struke sa pet godina radnog iskustva u struci i polo`enim stru~nim ispitom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: S. bega Ba{agi}a br. 6, Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki Ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, i to li~no ili na ovla{teni fax. br. 032/449-636. Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 12.11.2013 god. na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6 Zenica u vremenu od 8 do 16 sati u kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, ili se mo`e zahtjevati dostava tenderske dokumentacije po{tom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH Podru`nica

Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-42/13 lot br.____. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se putem Vakufske banke d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-42/13 lot br.__? ED Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu:sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE: BA391601020000013652. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga revizije projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte u ZDK za potrebe ED Zenica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je ZDK ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Pru`anje usluga revizije projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte u SBK za potrebe ED Zenica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je SBK (A-16399-13)

JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-2-1-226/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Zenica Kontakt osoba: Amar Kasap Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200225150528 Telefon: 032449666 Faks: 032449636 Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 109

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinom II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pru`anje usluga odr`avanja ~isto}e u poslovnim objektima ED Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora dat u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 190.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova poslovne prostorije ED Zenica na podru~ju ZE-DO Kantona i SB Kantona navedene u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja dvije godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od vremena objave Obavje{tenja o nabavci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora u prethodne 2 (dvije) godine, koji se odnosi na usluge odr`avanja ~isto}e Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: S. bega Ba{agi}a br. 6, Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki Ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, i to li~no ili na ovla{teni fax. br. 032/449-636. Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 11.11.2013 god. na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6 Zenica, u vremenu od 08 do 16 sati u kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, ili se mo`e zahtjevati dostava tenderske dokumentacije po{tom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-43/13. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-43/13 - ED Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE: BA391601020000013652. (A-16400-13)

MINISTARSTVO FINANCIJA @UPANIJE POSAVSKE OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 491-1-1-1-3/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo financija @upanije Posavske Kontakt osoba: Franc Kljaji} Adresa: Obilaznica Jug I bb Po{tanski broj: 76270 Op}ina/Grad: Ora{je IDB/JIB: 4254010930002 Telefon: 031713265 Faks: 031713932 Elektronska po{ta: financije.zp@tel.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Posavska `upanija I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Da I.6.a. Ugovorna tijela koja sudjeluju u zajedni~koj nabavi 1. Vlada @upanije Posavske, Posavska `upanija 2. Ministarstvo financija @upanije Posavske, Posavska `upanija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da

Broj 87 - Stranica 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.2.a Broj lotova 11 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Okvirni sporazum o nabavi roba i usluga roba i usluga za proa~unske korisnike @upanije Posavske II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 30.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ora{je Obilaznica Jug I bb, zgrada Vlade @upanije Posavske, dvorana za sastanke ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Franc Kljaji} Adresa: Obilaznica Jug I bb Po{tanski broj: 76270 Op}ina/Grad: Ora{je Telefon: 031713265 Faks: 031713932 Elektronska po{ta: franc.kljajic@gmail.com ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava nafte i naftnih derivata za podru~je op}ine Ora{je II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 530.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Ora{je ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava nafte i naftnih derivata za podru~je op}ine Domaljevac-[amac II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 60.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Domaljevac-[amac ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava nafte i naftnih derivata za podru~je op}ine Od`ak II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 334.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Od`ak ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabava plina (propan-butan) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 300.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adrese prora~unskih korisnika @upanije Posavske

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 111

V. Dodatne informacije Sukcesivne isporuke manjih koli~ina plina kod prora~unskih korisnika na sve tri op}ine @upanije Posavske. ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabava uglja i ogrjevnog drveta II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 100.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adrese prora~unskih korisnika @upanije Posavske V. Dodatne informacije Sukcesivne isporuke kod prora~unskih korisnika na Teritoriju @upanije Posavske ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabava uredskog materijala II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 200.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adrese prora~unskih korisnika @upanije Posavske V. Dodatne informacije Sukcesivne isporuke kod prora~unskih korisnika na teritoriju @upanije Posavske ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabava tiskarskog materijala II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 150.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adrese prora~unskih korisnika @upanije Posavske

V. Dodatne informacije Sukcesivne isporuke kod prora~unskih korisnika @upanije Posavske ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabava robe za odr`avanje ~isto}e zgrade i robe {iroke potro{nje II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 150.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adrese prora~unskih korisnika @upanije Posavske V. Dodatne informacije Sukcesivne isporuke kod prora~unskih korisnika na teritoriju @upanije Posavske ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabava robe za spravljanje napitaka II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 170.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adrese prora~unskih korisnika @upanije Posavske V. Dodatne informacije Sukcesivne isporuke kod porora~unskih korisnika na teritoriju @upanije Posavske ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma obvezno osigurajne motornih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 %

Broj 87 - Stranica 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova @upanija Posavska ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Autogume i akumulatori II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dvije godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova @upanija Posavska (A-16499-13)

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-594/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Ismet Hasanbegovi},dipl.oec., So~o Enes,dipl.oec Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 35 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka posteljine,deka, i ostale HTZ opreme po T 009-14

II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma ljekarski mantili i uniforme, hiru{ki mantili i unifiorme, uniforme za VMS sestre i tehni~are,uniforme za SSS sestre, uniforme za radnice ,posteljina, jastuci, deke, platna za 2014-tu god. Detaljni zahtjevi i informacije date u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 180 dana po isporuci i ispostavi faktuire III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa PDV-om 3389002207951937 UniCredit ban IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: KCUS, zgrada TEB-a, soba 2. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 14.11.2013god. do 05.12.2013.god. u KCUS-u, zgrada TEB-a, soba 7 u vremenu od 11,00-15,00 uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati u iznosu od 20,00 KM ili u skladu sa ~l. 18. st.1. ta~ka a), b), c) ZJN. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un KCUS-a br. 3389002207951937 kod Uni Credit bank u svrhu otkupa TD za tender br. 009-14. Ponude se dostavljaju na originalnog TD KCUS-a propisano zatvorene ,zape~a}ene. Na koverti obavezno nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a sa tel.br. i br. faxa javno nadmetanje za T 009-14 NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA Neblagovremene i nepotpune ponude ne~e se razmatrati Prijem ponuda: Glavni protokol KCUS-a, zgrada TEB-a, Bolni~ka br.25 do 10.12.2013g. do 13,45 sati Otvaranje ponuda: TEB, soba br.2 10.12. u 14,00 sati ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Almedina Ali}, bah.posl.pr. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033268491 Faks: 033268491 Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Glavni protokol KCUS-a Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000

Ponedjeljak, 11. 11. 2013. Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033297247 Faks: 033297247 Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 113

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma medicinski mantili, medicinsla uniforma I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma radne uniforme za med. sestre i tehni~are I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma radna uniforma medicinska sestra rad sa djecom I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma radna uniforma - medicinska sestra (rad sa djecom SSS) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma gotova posteljina I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma platno - tamno zeleno hiru{ko I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma platno - posteljno - {areno I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma hiru{ka odijela, hiru{ki mantili I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

Broj 87 - Stranica 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma medicinska uniforma - kostim - glavna sestra klinike ZIMSKA VARIJANTA I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma medicinska uniforma - kostim - glavna sestra klinike LJETNA VARIJANTA I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma {tep deka bijela platno pamuk I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma jastuk za bolni~ki krevet I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtejvi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtejvi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtejvi dati u TD ANEKS B Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma za{titne kecelje I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma mu{ema obi~na I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma mu{ema gumirana I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma gotov ~ar{af mu{ema-platno ( dva lica ) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 115

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma spava~ica - bolni~ka I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD. II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD. ANEKS B Lot broj 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma pi|ama - bolni~ka mu{ka ili `enska I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma gegice za novoro|en~ad, benkice, pi|ame, dekice za bebe,, pelene itd..... I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 20 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma HTZ cipele I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 21 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma klompa za operacione sale anistatik I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 22 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma HTZ gumene ~izme I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 23 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma pe{kir bijeli frotir -pamuk I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 24 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma traka za valjak 1,5 cm, poliester filc, platno poliester I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

Broj 87 - Stranica 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 25 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma vre}e za ve{, nepromo~ivo platno I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 26 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ogrta~i - {lafruk za pacijente mu{ki, `enski I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 27 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma zimski mantil - kaput sa rukavima, zimski ogrta~ ljekarski - ~oha I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 28 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma radno odijelo za automehani~are, radno odijelo HTZ I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 29 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma mu{ki i `enski d`emper, teget ili crni ka~ket, uniforma za voza~e, ko{ulja mu{ka i `enska itd... I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 30 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma grudnjak bez rukava I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 31 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ki{na kabanica od nepromo~ivog materijala I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije izahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije izahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije izahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 32 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma uniforma za distributere hranwe, vbordo boja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 117

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 33 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma dugmasd bijela, svjetlo plava, teget, siva, svjetlo zelena svjetlo `uta, itd..... I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 34 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma konac ma{inski bijeli, svjetlo plavi, teget, svjetlo `uti, crni itd..... I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD ANEKS B Lot broj 35 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma rajfe{luz PVC , kroja~ka kreda, guma za {najderaj, ma{inska igla itd..... I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u TD (A-16468-13)

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-2-1-595/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Amir Mavrakovi},dipl.oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora obavljanje usluga revizije po T 002-13 (finansijska sl.) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora obavljanje usluga revizije godi{njih finansijskih izvje{taja za 2013 godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 54.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco KCUS, Bolni~ka 25, Sektor za finansije II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja kao u tenderskoj dokumentaciju Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:60,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e:25,00 % 3. vrijeme dostavljanja izvje{taja, u~e{}e:15,00 %

Broj 87 - Stranica 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: KCUS, Bolni~ka br. 25 zgrada TEB-a, soba br. 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 13.11.2013god. do 05.12.2013.god. u KCUS-u, zgrada Sektora za finansije,knjigovorodstvo plan i analizu, soba 20 u vremenu od 11,00-15,00 Ponude se dostavljaju na originalnoj TD KCUS-a propisano zatvorene ,zape~a}ene. Na koverti obavezno nazna~iti: - Naziv i adresu ponu|a~a sa tel.br. i br. faxa - Javno nadmetanje za T 002-13 (usluge revizije) - Ne otvaraj - otvara komisija Neblagovremene i nepotpune ponude ne~e se razmatrati. Prijem ponuda: Glavni protokol KCUS-a, zgrada TEB-a, Bolni~ka br.25 do 09.12.2013god. do 13,30 sati Otvaranje ponuda: TEB, soba br.2 09.12. u 14,00 sati ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mavrakovi} Amir,dipl.oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033298090 Faks: 033298244 Elektronska po{ta: amir.mavrakovic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Glavni protokol kCUS-a Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033297247 Faks: 033297247 Elektronska po{ta: amir.mavrakovic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba (A-16494-13)

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-596/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Ismet Hasanbegovi},dipl.oec.So~o Enes,dipl.oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 20 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka namje{taja po T 008-14 II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kancelarijski namje{taj Medicinski namje{taj Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tendertskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa PDV-om 3389002207951937 UniCredit ban IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: KCUS, zgrada TEB-a, soba 2. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 14.11.2013god. do 06.12.2013.god. u KCUS-u, zgrada TEB-a, soba 7 u vremenu od 11,00-15,00 uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati u iznosu od 20,00 KM ili u skladu sa ~l. 18. st.1. ta~ka a), b), c) ZJN. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un KCUS-a br. 3389002207951937 kod Uni Credit bank u svrhu otkupa TD za tender br. 008-14. Ponude se dostavljaju na orginalnog TD KCUS-a propisano zatvorene ,zape~a}ene. Na koverti obavezno nazna~iti: - naziv i adresu ponu|a~a sa tel.br. i br. faxa - javno nadmetanje za T 008-14 - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 119

Neblagovremene i nepotpune ponude ne~e se razmatrati. Prijem ponuda: Glavni protokol KCUS-a, zgrada TEB-a, Bolni~ka br. 25 do 11.12.2013 do 13,30 sati Otvaranje ponuda: TEB, soba br.2 11.12. u 14,00 sati ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Almedina Ali}, bah.posl.pr. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033268491 Faks: 033268491 Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Glavni protokol KCUS-a Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033297247 Faks: 033297247 Elektronska po{ta: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ormari drveni I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 35.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma stolovi I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma stolice I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjkevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjkevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjkevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma fotelje I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma metalni ormari i police I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma kau~i, polukau~i, dvosdjedi I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

Broj 87 - Stranica 120

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma kolica za higijenu I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma du{eci I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma stepenik, stalci i trapez I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma bolni~ke natkasne I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma kolica rotsfraj I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma bolni~ki kreveti I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 35.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma bolni~ki kreveti za intenzivnu njegu I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma le`ajevi

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 121

I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentciji ANEKS B Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma invalidska kolica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma stolice za operacione sale I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma stolice laboratorijske I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ormar - vitrina za lijekove I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma stalci za no~ne posude I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 20 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma paravani I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji (A-16347-13)

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA SBK OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 561-1-2-1-7/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo prosvjete,znanosti,kulture i {porta SBK Kontakt osoba: [ezad Hod`i} i Lidija Solomun

Broj 87 - Stranica 122

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Adresa: Stani~na 43 Po{tanski broj: 72270 Op}ina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236289960005 Telefon: 030503118 Faks: 030511214 Elektronska po{ta: min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 10 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu( II polugodi{te) i 2014./2015. god. za Op}inu Vitez II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu( II polugodi{te) i 2014./2015. god. za Op}inu Vitez Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kao u koraku I ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija Gornja Ve~erska- Autobusna stanica (Vitez) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 37.935,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez, relacija Ahmi}i (D`amija gornja) -P[ Vitez (O[ Kru{~ica) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.346,92 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez V. Dodatne informacije Kao u TD ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija broj 1. Grbavica (kod d`amije) - O[ Vitez; Relacija broj 2. Sivrino selo O[ Vitez I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 65.778,02 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 123

V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija broj 1. Lupac (kod d`amije) - O[ Preo~ica (P[ Po~ulica); Relacija broj 2. Tolovi}i (stadion) - P[ Po~ulica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 38.571,45 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija Rovna Vraniska Mila~e - P[ Kru{~ica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 43.771,15 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija Sadova~e (kod d`amije) - O[ Vitez I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 24.983,78 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez

V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija Kr~evine ( groblje vrh) - O[ Dubravica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.819,94 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija Nadioci O[ Dubravica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 17.753,44 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija Zabilje kod doma - O[ Bila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 23.344,62 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014. godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez

Broj 87 - Stranica 124

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Vitez- relacija: Jardol (Groblje Kremenik)-O[ Bila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 23.344,62 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014./2015. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez V. Dodatne informacije Kao u tenderskoj dokumentaciji (A-16440-13)

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA SBK OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 561-1-2-1-8/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo prosvjete ,znanosti,kulture i {porta SBK Kontakt osoba: [ezad Hod`i} i Lidija Solomun Adresa: Stani~na 43 Po{tanski broj: 72270 Op}ina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236289960005 Telefon: 030503118 Faks: 030511214 Elektronska po{ta: min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 13 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu( II polugodi{te) i nastavnu 2014./2015. god. za Op}inu Novi Travnik

II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu (II polugodi{te) i 2014./2015. godine za op}inu Novi Travnik Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentadiji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Kao u koraku I ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik na relaciji Lazine - A.S. Novi Travnik I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 27.283,42 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik na relaciji Seona - Rat (P[ Opara) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 125

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 9.381,08 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik na relaciji Seona -]umurane-Medenik-O[ Opara I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 69.618,83 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik na relaciji Bistro - O[ Opara I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 41.091,81 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik na relaciji [enkovi}i - O[ Vodovod I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 24.196,98 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu novi Travnik- relacija Kalbi}i -O[ Vodovod I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 16.037,53 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik -relacija Vejzovi}i - O[ Vodovod I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 11.254,41 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik- relacija Peta~i}i - O[ Trenica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 48.378,11 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina.

Broj 87 - Stranica 126

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik- relacija Turali~ka stanica - O[ Trenica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.913,90 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik- relacija Hercezi - O[ Trenica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.231,28 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik- relacija Duboko - O[ Trenica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.231,28 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik- relacija Had`i}i -O[ Novi Travnik I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 14.294,97 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik ANEKS B Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Novi Travnik- relacija Bali}i - O[ Stojkovi}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 14.376,63 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik (A-16441-13)

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA SBK OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 561-1-2-1-9/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta SBK Kontakt osoba: [ezad Hod`i} i Lidija Solomun Adresa: Stani~na 43 Po{tanski broj: 72270 Op}ina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236289960005 Telefon: 030503118 Faks: 030511214 Elektronska po{ta: min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 127

I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 12 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu( II polugodi{te) i nastavnu 2014./2015. god. za Op}inu Busova~a II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014. godinu (II polugodi{te) i nastavnu 2014./2015.godinu za Op}inu Busova~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Kao u koraku I ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a- relacija I :Klokoti- Oseli{te -Autobuska stanica Busova~a i relacija II Kupres - Tisovac- Autobuska stanica Busova~a I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 62.838,32 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a- relacija: G.Solakovi}i (selo) - O[ Ka}uni (P[ Busova~a) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 8.454,02 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a- relacija Zara~e - P[ Lugovi I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 6.254,05 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a relacija Zara~e - O[ Ka}uni I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u TD II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 41.641,32 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina.

Broj 87 - Stranica 128

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a- relacija Lon~ari selo - P[ Puti{ I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 16.379,66 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a- relacija Podstijena -O[ Ka}uni I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 9.798,97 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a- relacija: Bare - Kaonik (tehni~ki pregled NEXT) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 9.554,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a, relacija: Puti{ selo - Kaonik (tehni~ki pregled NEXT) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 6.254,05 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a, relacija: Lon~ari - P[ Kati}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 14.890,60 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma nastavnu 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavnu 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a, relacija: @iv~i}i - O[ Ka}uni I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.990,22 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godina

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 129

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a, relacija: Bukovci - O[ Ka}uni I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 5.379,83 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a ANEKS B Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Busova~a, relacija: Skradno ([endulov most) - Autobuska stanica Busova~a I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.467,18 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a (A-16442-13)

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA SBK OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 561-1-2-1-10/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta SBK Kontakt osoba: [ezad Hod`i} i Lidija Solomun Adresa: Stani~na 43 Po{tanski broj: 72270 Op}ina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236289960005 Telefon: 030503118 Faks: 030511214 Elektronska po{ta: min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 31 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu ( II polugodi{te) i nastavnu 2014./2015. god. za Op}inu Travnik II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu ( II polugodi{te) i nastavnu2014./2015. god. za Op}inu Travnik Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumnetaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:11.12.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kao u koraku I ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija Pulac AS Metalorad I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji

Broj 87 - Stranica 130

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.815,61 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavnu 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavnu 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Gole{AS Metalorad I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 19.972,62 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Vlahovi}i - AS Metalorad I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.298,89 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavnu 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Gostilj - Ambulanta Turbe I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.750,77 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Gradina - O[ Karaula I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 9.078,46 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavnu 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i Nastavnu 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Hamamd`i}i O[ Karaula I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 11.095,90 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Babanovac (AS Babanovac) - AS Vitovlje I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 32.400,02 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 131

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Gostunj - AS Gu~a Gora I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokuimentacciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.843,72 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: V. Bukovica - AS Gu~a Gora I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskij dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 11.768,38 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Gornje ^ukle - AS Han Bila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokimentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 7.397,26 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Vrani} - AS Han BIla I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 7.733,50 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: AS Gluha Bukovica - AS Mehuri}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokuimentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 37.870,15 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Orahovo (okretnica) - AS Mehuri}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentacji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 18.233,78 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

Broj 87 - Stranica 132

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: AS Dub - AS Mehuri}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 16.831,18 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Pletenica - AS Mehuri}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 7.743,11 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Podskomorje - AS Mehuri}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 9.885,44 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Pokraj~i}i - AS N. Bila (udaljenost od O[ 0,3 km) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dookumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 18.900,01 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavnu 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Kula AS N.Bila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumetaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 21.600,01 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godina (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija. ^ifluk - AS N.Bila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.457,16 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 133

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 20 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: AS Puti}evo - AS N.Bila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 15.077,93 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 21 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Grahov~i}i - A.S. N.Bila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 43.480,55 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 22 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Karaula - AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 38.715,56 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 23 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: \elilovac - AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 47.194,55 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 24 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Paklarevo - AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 26.298,72 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 25 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Pri}i AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 25.314,02 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

Broj 87 - Stranica 134

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 26 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Ov~arevo - AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 23.142,87 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 27 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: AS Most N. Polje (raskrsnica za Slimena) - AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.442,87 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 28 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: AS D. Puti}evo - AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 17.357,15 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 29 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inuTravnik, relacija: Ri~ice - AS Dolac (kod O[ Dolac) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u Tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 17.868,72 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 30 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Radonji}i - AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 43.126,05 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik ANEKS B Lot broj 31 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu Travnik, relacija: Vido{evi}i - Mi{ki}a brdo - AS Travnik kod Doma zdravlja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 17.868,72 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavnu 2013/2014.godinu (drugo polugodi{te) i nastavna 2014/2015.godinu IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Travnik (A-16443-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 135

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA SBK OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 561-1-2-1-11/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta SBK Kontakt osoba: [ezad Hod`i} i Lidija Solomun Adresa: Stani~na 43 Po{tanski broj: 72270 Op}ina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236289960005 Telefon: 030503118 Faks: 030511214 Elektronska po{ta: min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 11 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu( II polugodi{te) i nastavnu 2014./2015. god. za Op}inu G.Vakuf - Uskoplje II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnog obrazovanja za nastavnu 2013./2014.godinu( II polugodi{te) i nastavnu 2014./2015. god. za Op}inu G.Vakuf - Uskoplje Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:11.12.2013 Vrijeme:11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Kao u koraku I ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prijevoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relacija I :Bistrica (Pavline)-Bistrica (centar) - O.[. "Gornji Vakuf; relacija II :@drimci- O.[. "Gornji Vakuf"; relacija III: G.Voljice O.[. "Gornji Vakuf" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 32.514,34 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina G. Vakuf - Uskoplje ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje na relaciji Cvr~e-O.[. "Voljevac" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 9.246,58 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gornji Vakuf- Uskoplje ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje;relacija I : Jeli}i-O[ "Voljevac", relacija II: Pridvorci-O[ "Voljevac" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 50.803,36 KM

Broj 87 - Stranica 136

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gornji Vakuf - Uskoplje ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relacija Zastinje-O.[. "Voljevac" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 13.982,75 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina G.Vakuf- Uskoplje ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relacija I: Bojska - O.[. "Paji} Polje", relacija II : Grnica - O[ "Paji} Polje" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 23.200,51 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014. godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015. godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina G.Vakuf-Uskoplje ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relacija Lu`ani - O[ "Paji} Polje" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 14.890,60 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015.godina

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina gornji Vakuf - Uskoplje ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relacija Humac - O[ "Uskoplje" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 16.139,49 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gornji Vakuf - Uskoplje ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relacija I: Paji} Polje - O[ "Uskoplje", relacija II Humac- O[ "Uskoplje" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 28.244,10 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2013.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gornji Vakuf - Uskoplje ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relaacija I: Pidri{-O[ "Uskoplje", relacija II: Dobro{in - O[ "Uskoplje", relacija III: @drimci - O[ "Uskoplje" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 36.995,93 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014. godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2015. godina

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 137

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gornji Vakuf- Uskoplje ANEKS B Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relacija I. Vaganjac - O[ "Uskoplje", relacija II: VaganjacTrnova~a I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 18.166,53 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014-/2015.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina gornji Vakuf - Uskoplje ANEKS B Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Prievoz u~enika osnovnih {kola za op}inu G.Vakuf-Uskoplje, relacija Bistrica - O[ "Uskoplje" I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 14.890,60 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Nastavna 2013./2014.godina (II polugodi{te) i nastavna 2014./2013.godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Gornji Vakuf - Uskoplje (A-16444-13)

KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 614-1-2-1-90/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kaznenopopravni zavod zatvorenog tipa Zenica Kontakt osoba: TALI] RABIJA Adresa: Sarajevska 36 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218101340007 Telefon: 032449700 Faks: 032463062 Elektronska po{ta: ekonomski@kpzzt.gov.ba Internet adresa: www.kpzzt.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 36 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 1.500.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma pru`anje usluga grijanja decentraliziranim sistemom putem kori{tenja energenata na biomasu pellet-ponovni postupak II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma pru`anje usluga grijanja-ponovni postupak II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma prema modelu tenderske II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KPZZT ZENICA,Sarajevska 36 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da,kao u modelu tenderske III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da,kao u modelu tenderske III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da,kao u modelu tenderske Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:70,00 % 2. rok instaliranja i pu{tanja u rad, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Sarajevska36 (A-16180-13)

Broj 87 - Stranica 138

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

TOPLANA A.D. BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 642-1-1-1-8/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: TOPLANA a.d. Bawa Luka Kontakt osoba: Bo{ko Proti} Adresa: Bulevar @ivojina Mi{i}a br.32 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400947090006 Telefon: 051336169 Faks: 051258685 Elektronska po{ta: danijela.milosevic@bltoplana.com Internet adresa: www.bltoplana.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: BAWA LUKA I.5.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne energije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 31.12.2014 II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 400.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka drvne sje~ke II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka drvne sje~ke za potrebe rejonskih kotlovnica II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma do 3.000 tona II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sime Miqu{a bb, Star~evica, Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, detaqnije u Tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, detaqnije u Tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, detaqnije u Tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 10:05 Mjesto: Bulevar vojvode `ivojina Mi{i}a 32, sjedi{te Toplana a.d. Bawa Luka, kancelarija broj 9 ( mala sala ) Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup TD mo`e se izvr{iti uplatom na `iro ra~un broj: 55500700031853-49 kod NOVA BANKA a.d. Bawa Luka i `iro ra~un broj: 552000-00000633-07 kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka (A-16453-13)

TOPLANA A.D. BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 642-1-1-1-9/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: TOPLANA a.d. Bawa Luka Kontakt osoba: Bo{ko Proti} Adresa: Bulevar @ivojina Mi{i}a br.32 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400947090006 Telefon: 051336169 Faks: 051258685 Elektronska po{ta: danijela.milosevic@bltoplana.com Internet adresa: www.bltoplana.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: BAWA LUKA I.5.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne energije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013. Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 139

JU STUDENTSKI CENTAR ZVORNIK OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 680-1-1-1-4/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU Studentski centar Zvornik Kontakt osoba: Milka Cvjetkovi} Adresa: Karakaj b.b. Po{tanski broj: 75400 Op{tina/Grad: Zvornik IDB/JIB: 4400260610000 Telefon: 056260474 Faks: 056260344 Elektronska po{ta: stczv@teol.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Obrazovawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka namirnica i sredstava za higijenu i ~i{}enje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka povr}a, hljeba, svje`eg mesa i ostalih prehrammbenih aartikala i sredstava za higijenu i ~i{}enje II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U Skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: dvije godine od potpisivawa ugovora II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 70.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka kuhiwske nejodirane soli - NaCl II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka kuhiwske nejodirane soli - NaCl II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 200 tona II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Franko Toplana a.d. Bawa Luka Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Detaqnije u Tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaqnije u Tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqnije u Tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 12.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 12.12.2013. Vrijeme: 10:05 Mjesto: Bulevar vojvode `ivojina Mi{i}a 32, sjedi{te Toplana a.d. Bawa Luka, kancelarija broj 9 ( mala sala ) (A-16452-13)

Broj 87 - Stranica 140

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa ~lanom 24. ZJN BIH , pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa ~lanom 25.. ZJN BIH, pobli`e opisano u tenderskoj domuntaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa ~lanom 26. ZJN BIH, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Karakaj bb, u slu`benim prostorijama Studentskog centra Zvornik Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku , LOt br. ____ NE OTVARAJ", na adresu JU Studentski centar Zvornik, Karakaj bb, 75400 Zvornik, li~no na protokol ili po{tom. Neblagovremene pristigle ponude bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisano obavje{tenje o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka namirnica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka prehrambenih proizvoda (namirnica, preradjevina od povr}a, mesa, `itarica, mlijeka i mlije~nih proizvoda, za~ina, ulja {e}era i sl.) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 38.300,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2014 III Podkriteriji 1. Najni`a cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JU Studentski centar Zvornik, Karakaj bb, 75400 Zvornik

V. Dodatne informacije Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku, LOt br. ___ "NE OTVARAJ" na adresu JU Studentski centar Zvornik, Karakaj bb, 75400 Zvornik, li~no na protokol ili po{tom. Neblagovremene pristigle ponude bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisano obavje{tenje o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka pekarskih proizvoda I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hljeba i sl. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.950,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2014 III Podkriteriji 1. Najni`a cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JU Studentski centar Zvornik, Karakaj bb, 75400 Zvornik V. Dodatne informacije Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku, LOT br. ___ NE OTVARAJ, na adresu JU Studentski centar Zvornik, Karakaj bb, 75400 Zvornik., li~no na protokol ili po{tom. Neblagovremene pristigle ponude bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a ne otvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve to{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisano obavje{tenje o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`eg mesa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka svje`eg mesa (svinjsko, pile}e, june}e i sl.) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumeentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2014 III Podkriteriji 1. Najni`a cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JU Studentski centar Zvornik, Karakaj bb, 75400 Zvornik V. Dodatne informacije Pismene ponude dostaaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku, LOT br ____ NE OTVARAJ, na adresu JU Studentski centar Zvornik, Karakaj bb, 75400 Zvornik, li~no na

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 141

protokol ili po{tom. Neblagovremene pristgle ponude bi}e vra}ene na addresu ponu|a~a ne otvorene. Ugovorni organ ne snosi tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisano obavje{tenje o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`eg povr}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka svje`eg povr}a (krompira, luka, mrkve,pasulja i sl.) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.550,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2014 III Podkriteriji 1. Najni`a cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JU Studentski centar Zvornik Karakaj bb 75400 Zvornik V. Dodatne informacije Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku, LOT br___ NE OTVARAJ" na adresu JU Studentski centar Zvornik Karakaj bb 75400 Zvornik, li~no na protokol ili po{tom. Neblagovremene pristigle ponude bi}e vra}eene na adresu ponu|a~a ne otvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke te pisano obavje{tewe o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za higijenu, pranje i ~i{}enje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala za higijenu, pranje i ~i{}enje (deter|zent, sapuni, toalet pair i sl.) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.180,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2014 III Podkriteriji 1. Najni`a cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JU Studentski centar Zvornik, Karakaj bb 75400 Zvornik V. Dodatne informacije Piismene ponude dostaviti u zaape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku , LOT br ___ NE OTVARAJ" na adresu JU Studentski centar Zvronik, Karakaj bb, 75400 Zvornik., li~no na protokol ili po{{tom. Neblagovremen pristigle ponude bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a ne otvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisano obavje{tenje o izboru najpovvoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. (A-16280-13)

OP]INA BOSANSKA KRUPA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 695-1-3-1-29/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Bosanska Krupa Kontakt osoba: Zlatan [ertovi} Adresa: Ulica Terzi}a bb Po{tanski broj: 77240 Op{tina/Grad: Bosanska Krupa IDB/JIB: 4263098160006 Telefon: 037471088 Faks: 037471090 Elektronska po{ta: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba Internet adresa: www.opcinabosanskakrupa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: BOSANSKA KRUPA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji drvenih pje{a~kih mostova i ure|enju ada na rijeci Uni u Bosanskoj Krupu u okviru prekograni~nog projekta "Zeleni otoci" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji drvenih pje{a~kih mostova i ure|enju ada na rijeci Uni u Bosanskoj Krupi u okviru prekograni~nog projekta "Zeleni otoci" II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Bosanska Krupa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeni u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedena u tenderskoj dokumentaciji

Broj 87 - Stranica 142

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedena u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedena u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 15:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 15:30 Mjesto: Op}ina Bosanska Krupa, Terzi}a bb, 77240 Bosanska Krupa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponudu i kopije sa ovjerom i potpisom zape~atiti u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati: Izvo|enje radova na rekonstrukciji drvenih pje{a~kih mostova i ure|enju ada na rijeci Uni u Bosanskoj Krupi u okviru prekograni~nog projekta "Zeleni otoci", na adresu: Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Bosanska Krupa, Centar za usluge gra|anima, ulica Terzi}a bb sa naznakom NE OTVARAJ. Ponuda treba da sadr`i sve dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i slo`ena redoslijedom koji je dat utenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim sadr`ajem. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama i potpisani od lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. Ugovorni organ zadr`ava pravo da u svakom trenutku poni{ti postupak nabavke u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja.Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije po~ev{i od 11.11.2013. godine uz unaprijed upla}enu nov~anu naknadu u iznosu od 100,00 KM na depozitni ra~un Op}ine Bosanska Krupa broj: 3380002200041552 UniCredit Bank d.d., vrsta prihoda 722612, op}ina 008. (A-16147-13)

JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU" OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 773-1-2-1-16/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU "Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Kontakt osoba: [EILA SEJARI] Adresa: Branilaca BiH bb Po{tanski broj: 79280 Op{tina/Grad: Klju~ IDB/JIB: 4263043770000 Telefon: 037661088 Faks: 037661088 Elektronska po{ta: okf-kljuc@hotmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: KLJU^ I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje lokalnih puteva na podru~ju op}ine Klju~za 2013/2014.god II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje - }i{}enje lokalnih puteva na podru~ju op}ine Klju~ za zimu 2013/2014. godinu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25 KM/lot-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: JU" Op}inski fond za kom.- djelatnosti i infrastrukturu"Branilaca BiH,79280 Klju~ Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 037/661-324 037/661-088 - fax ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje lokalnih puteva u MZ Velagi}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje - ~i{}enje lokalnih puteva na podru~ju MZ Velagi}i II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 28,200 km II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 12.889,90 KM

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – V. Dodatne informacije 037/661-324

Broj 87 - Stranica 143

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 16.12.2013. - 15.4.2014.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Velagi}i, Klju~ V. Dodatne informacije 037/661-324 ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje lokalnih puteva u MZ Vele~evo - Dubo~ani I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje - ~i{}enje lokalnih puteva na podru~ju MZ Vele~evo - Dubo~ani II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 6,500 km II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 2.971,40 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 16.12.2013. - 15.4.2014.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Vele~evo - Dubo~ani, Klju~ V. Dodatne informacije 037/661-324 ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje lokalnih puteva u MZ Zgon - Crljeni I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje - ~i{}enje lokalnih puteva na podru~ju MZ Zgon - Crljeni II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 11,800 km II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 5.395,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 16.12.2013. - 15.4.2014.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Zgon - Crljeni, Klju~ V. Dodatne informacije 037/661-324 ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje lokalnih puteva u MZ Humi}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje - ~i{}enje lokalnih puteva na podru~ju MZ Humi}i II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 18,450 km II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 8.432,80 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 16.12.2013. - 15.4.2014.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Humi}i, Klju~

ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje lokalnih puteva u MZ Krasulje - Kami~ak I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje - ~i{}enje lokalnih puteva na podru~ju MZ Krasulje i Kami~ak II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 22,800 km II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.416,50 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 16.12.2013. - 15.4.2014.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mz Krasulje - Kami~ak, Klju~ V. Dodatne informacije 037/661-324 ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zimsko odr`avanje lokalnih puteva u MZ Sanica, D.Sanica i Biljani I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 037/661-324 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 16,150 km II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 7.382,84 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 16.12.2013. - 15.4.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mz Sanica, D.Sanica i Biljani - Klju~ V. Dodatne informacije 037/661-324 (A-16218-13)

JEDINSTVENI OP]INSKI ORGAN - OP]INSKI NA^ELNIK @EP^E OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 839-1-1-1-6/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Jedinstveni Op}inski Organ - Op}inski Na~elnik @EP^E Kontakt osoba: JOZO DUN\ER Adresa: Stjepana Radi}a 2 Po{tanski broj: 72230 Op}ina/Grad: @ep~e IDB/JIB: 4218204580006 Telefon: 032888624 Faks: 032888608 Elektronska po{ta: opcina.zepce@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinazepce.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Broj 87 - Stranica 144

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: @EP^E I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Javna nabava kamiona za prikupljanje otpada II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava i isporuka kamiona kapaciteta 1 do 3 tone II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 125.000,00 II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 105.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina @ep~e - JP Komunalno d.o.o., @ep~e II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Garancija za izvr{enje ugovora min 10% od verijednosti ugovora III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:9.12.2013 Vrijeme:10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 9.12.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina @ep~e, Stjepana radi}a br. 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nabava kamiona finansira se zajedni~kim sredstvima [vedske me|unarodne razvojne agencije (SIDA), Op}ine @ep~e i JP

Komunalno d.o.o. @ep~e. Uvijeti pripreme, podno{enja, otvaranja i evaulacije ponuda i dodjele ugovora navedeni su u tenderskoj dokumentaciji (A-16404-13)

JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 870-1-3-1-26/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND Kontakt osoba: ERVIN TATAREVIC Adresa: TRG ZLATNIH LJILJANA BB Po{tanski broj: 77220 Op{tina/Grad: Cazin IDB/JIB: 4263370970004 Telefon: 037514340 Faks: 037514340 Elektronska po{ta: info@juksfcazin.ba Internet adresa: www.juksfcazin.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: CAZIN I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i modernizacija dijela ulice Cazinskih brigada i spoj sa Trgom Zlatnih ljiljana kod O[ Cazin I - raskrsnica 2 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora U predmetne radove su uklju~eni pripremni radovi, zemljani radovi, odvodnjavanje, kolovozne konstrukcije, betonski radovi, elektroinstalacije, oborinska kanalizacija, saobra}ajna oprema i signalizacija, ... II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Cazin II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 radnih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 145

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Trg Alije Izetbegovi}a, Sala vije}nice, op}ina Cazin Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija }e biti na raspolaganju u skladu sa ~lanom 18.ZJN-a BiH. Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na TRN kod Hypo Alpe Adria bank dd, broj: 3060620000798540 sa naznakom "Uplata za tendersku dokumentaciju postpka, broj: 03-1574/13". (A-16411-13)

JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 870-1-3-1-27/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND Kontakt osoba: ERVIN TATAREVIC Adresa: TRG ZLATNIH LJILJANA BB Po{tanski broj: 77220 Op{tina/Grad: Cazin IDB/JIB: 4263370970004 Telefon: 037514340 Faks: 037514340 Elektronska po{ta: info@juksfcazin.ba Internet adresa: www.juksfcazin.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: CAZIN I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija puta Bajrektarevi}i-[ari}a put, MZ Liskovac II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u TD II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 95.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Cazin II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 radnih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg Alije Izetbegovi}a, Sala vije}nice, op}ina Cazin Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija }e biti na raspolaganju u skladu sa ~lanom 18.ZJN BiH. Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na TRN kod Hypo Alpe Adria dd, broj: 3060620000798540 sa naznakom "Uplata za tendersku dokumentaciju postupka broj: 03-1575/13 (A-16412-13)

Broj 87 - Stranica 146

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATI^KIH I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEU^ILI[TA U MOSTARU OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 966-1-1-1-7/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Fakultet prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru Kontakt osoba: Ivana Lugonja Adresa: Matice hrvatske b.b. Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227478860004 Telefon: 036355455 Faks: 036355458 Elektronska po{ta: fpmoz.mostar@tel.net.ba Internet adresa: www.fpmoz.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Razina: Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~koneretvanski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 110.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna nabavka lo` ulja II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna nabavka lo` ulja II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 60.000,00 litara ({ezdesettisu}alitara) II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fakultet prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru - nastavna zgrada Rodo~ Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:16.12.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.12.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Fakultet prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti osobno svakim radnim danom u uredu Tajni{tva Fakulteta od 9 do 14 sati, ili na zahtjev ponuditelja istu je mogu}e dostaviti putem mail-a ili po{te, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od: - 20 KM na `iro ra~un broj: 3381002202660017, kod UniCredit Bank d.d. Mostar - 10,22 EUR na IBAN BA39338604819366472, SWIFT UNCRBA22, kod UniCredit Bank d.d. Mostar U slu~aju slanja po{tom Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. (A-16319-13)

OKRU@NI SUD BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 1134-1-3-1-2/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OKRU@NI SUD BAWA LUKA Kontakt osoba: Jefto Usorac Adresa: KRAQA PETRA I KARA\OR\EVI]A 12 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401624880004 Telefon: 051211630 Faks: 051220721 Elektronska po{ta: mail@okruznisud-bl.com Internet adresa: okruznisud-bl.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Vrata i prozori (stolarija)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 147

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o gra|evinsko-zanatskim radovima II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 143.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 122.222,22 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Okru`ni sud Banja Luka, Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 12., Banja Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise - Iznos garanciaje za izvr{enje ugovora ~l. 16. ZJN (10% od vrijednosti ugovora). - Bezuslovna bankarska garancija (~l. 19. ZJN) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti 1. naziv i ta~na adresa ponu|a~a 2. PDV i identifikacioni broj ponu|a~a 3. ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar (ne stariji od 90 dana) sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Rje{enje mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet nabavke. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. ovjerena fotokopija bilansa stanja i uspjeha za 2012. godinu i prvih {est mjeseci 2013. godine 2. potvrda poslovne banke da ra~un dobavlja~a nije blokiran u posljednjih 12 mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva (2) ugovora o obavljanju istih ili sli~nih radova (sanacija zgrade), odnosno nabavke robe, pribli`ne vrijednosti ugovorima koji su predmet nabavke, za period od posljednje tri godine. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00% 2. rok zavr{etka radova, u~e{}e: 20,00% 3. uslovi pla}awa, u~e{}e: 10,00%

IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 4.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 25 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Okru`ni sud u Bawaluci, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 12, prvi sprat, sala 112 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju li~no ili putem po{te u neprovidnoj koverti sa naznakom: "KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE, ponuda za sanaciju zgrade Okru`nog suda u Banjaluci - NE OTVARATI"?. Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. Ponu|a~i imaju mogu}nost da prije dostavljanja ponuda izvr{e pregled zgrade, ~ija sanacija je predmet nadmetanja. Ostale dodatne informacije navedene su u tenderskoj dokumentaciji. (A-16160-13)

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 1358-1-1-1-1/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar Br~ko" Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Dragan Jokanovi} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 Po{tanski broj: 76101 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600324320000 Telefon: 049236061 Faks: 049236061 Elektronska po{ta: dragan.jokanovic80@gmail.com Internet adresa: www.bolnica-brcko.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Razina: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 87 - Stranica 148

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava lo` ulja za potrebe Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar Br~ko" za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 226.000 litara II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 452.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Potro{a~ke jedinice Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar Br~ko" II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od dana potpisa do 31.12.2014. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 3.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:10.12.2013 Vrijeme:13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:05 Mjesto: Bolnica Br~ko distrikta, Banjalu~ka 3, Br~ko (A-16301-13)

JU OSNOVNA [KOLA "PETAR PETROVI] WEGO[" BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 1359-1-3-1-2/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU Osnovna [kola "Petar Petrovi} Wego{" Bawa Luka Kontakt osoba: Zorka Jani~i}-Vra~ar Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 28 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401021320004 Telefon: 051465188 Faks: 051465188 Elektronska po{ta: os004@teol.net

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Obrazovawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora izvo|enje radova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora radovi na sanaciji objekta {kole II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora definisano u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 280.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JU O[ "Petar Petrovi} Njego{" Banjaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 149

IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 9.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: JU O[ "Petar Petrovi} Wego{" Bawa Luka,Vojvode Stepe Stepanovi}a 28 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponudu dostaviti sa svim prate}im dokumentima u zatvorenoj zape~a}enoj koverti na kojoj }e ~itko napisati: "Ponuda za izvo|enje radova na sanaciji objekta JU O[ "Petar Petrovi} Njego{" Banja Luka, Vojvode Stepe Stepanovi}a br. 28 - ne otvaraj. Preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se na adresi Republika Srpska, JU O[ "Petar Petrovi} Njego{" Banja Luka, Vojvode Stepe Stepanovi}a" br. 28, uz dokaz o uplati na `iro-ra~un 5510010001603924, organizacioni kod 0814004 (A-16297-13)

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija fiskulturne sale C[ u JU O[ Sveti Sava Fo~a II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 88.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JU O[ "Sveti Sava" Fo~a, Nemawina bb, 73300 Fo~a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dodjele ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena radova, u~e{}e:80,00 % 2. Rok izvo|ewa, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 10.12.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 10.12.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: JU O[ "Sveti Sava" Fo~a, Nemawina bb, 73300 Fo~a (A-16495-13)

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "SVETI SAVA" FO^A OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 1364-1-3-1-1/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "SVETI SAVA" FO^A Kontakt osoba: SOWA MASTILO Adresa: NEMAWINA BB Po{tanski broj: 73300 Op{tina/Grad: Fo~a-RS IDB/JIB: 4401409210006 Telefon: 058221390 Faks: 058221391 Elektronska po{ta: os177@teol.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Obrazovawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe

Broj 87 - Stranica 150

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

B - OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 10-1-3-2-39/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 10-1-3-1-33/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Nada Ateqevi} Telefon: 057342336 Elektronska po{ta: info@opstinains.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: NOVO SARAJEVO/ISTO^NO N.SARAJEVO I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa dijela Gradskog parka u op{tini Isto~no Novo Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Op{tina Isto~no Novo Sarajevo II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 ({ezdeset) dana od uvo|ewa izvo|a~a u posao Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Radis" d.o.o. Isto~no Novo Sarajevo IDB/JIB: 4400548800008 Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 163.690,69 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 30.10.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 163.690,69 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 224.187,54 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16232-13)

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-4-3-2-467/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica Telefon: 051246500 Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Dr`avni nivo I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 3EP-062/13 izvo|enje elektromonta`nih radova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradnja novog ~eli~no re{etkastog stuba br. 27A na DV 35 kV TS Fo~a - Buk Bijela II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema ugovoru II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema ugovoru II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15 radnih dana od uvo|enja u posao Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "UMEL-DALEKOVODMONTA@A" d.o.o. Tuzla IDB/JIB: 4209043210000 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.023,30 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 29.023,30 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 30.853,95 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 151

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Zbog su{tinskih , dokazivih razloga samo pozvani dobavlja~i mogu izvr{iti radove e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 2 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Energoinvest Dalekovodizgradnja DVI Sarajevo Umel Dalekovodmonta`a Tuzla (B-16139-13)

REGIONALNA DEPONIJA MO[]ANICA D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 49-4-2-2-21/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: REGIONALNA DEPONIJA MO[]ANICA D.O.O. ZENICA Kontakt osoba: Almir Sal~in Telefon: 032446360 Elektronska po{ta: deponija@bih.net.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: ZENICA I.2.c. Djelatnost: Za{tita okoline Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servis Caterpillar gra|evinskih ma{ina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Redovni i korektivni servis Caterpillar gra|evinskih ma{ina i to: kompaktor 826 H, buldozer D6N, i bager 319 C. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 12 mjeseci II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Regionalna deponija Mo{}anica, Zenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd. IDB/JIB: 4200017550008 Op}ina/Grad: Ilid`a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 25.000,00

IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 25.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 25.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Teknoxgroup BH je jedini ovla{teni serviser Caterpillar gra|evinskih ma{ina na podru~ju BiH e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Teknoxgroup BH d.o.o. (B-16245-13)

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 52-4-1-2-734/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Damirka Hrwez Telefon: 059472413 Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ma{inski rezervni dijelovi i oprema za potrebe RJ TE II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 19.880,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova lokalitet ZP RiTE Gacko II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa u roku od 20 dana Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Broj 87 - Stranica 152

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Potens Perforacija d.o.o. Po`ega IDB/JIB: 101005565 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 19.880,00 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.10.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 19.880,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 19.880,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka b) Alineja (2) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" dodatne koli~ine e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali "Potens Perforacija" d.o.o. Po`ega (B-16157-13)

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 63-4-2-2-115/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Dragan ^i~i} Telefon: 033568605 Elektronska po{ta: nihad.foco@lutrija-bih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Ostalo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Reklamne usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pregovara~ki postupak 150/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kontinuirano i vanredno ogla{avanje Lutrije BiH u dnevnim novinama "Oslobo|enje" II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00% 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: OSLOBO\ENJE d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200492600001 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.000,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 75.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 75.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 75.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" EKskluzivna prava e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali OSLOBO\ENJE d.o.o. Sarajevo (B-16234-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-1-3-2-362/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 67-1-3-1-260/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 153

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na izgradwi vawskog ure|ewa pored objekta Vatrogasnog doma u Dervi{ima u Bawaluci II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe radova na izgradwi vawskog ure|ewa pored objekta Vatrogasnog doma u Dervi{ima u Bawaluci II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 800.000,00 KM sa PDV-om II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 683.768,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa u skladu sa predvi|enim nacrtom ugovora Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: EKO-EURO TIM IDB/JIB: 4402095730006 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 677.084,71 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 5.11.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 677.084,71 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 912.517,96 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16205-13)

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: do 01.08.2015.godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 1.128.217,20 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Uklawawe mije{anog otpada sa privremenih i divqih deponija i otpada odlo`enog u kontejnere od 5 m3 II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Uklawawe mije{anog otpada sa privremenih i divqih deponija i otpada odlo`enog u kontejnere od 5 m3 II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 1.320.000,00 KM sa PDV-om II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Grad Bawaluka Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: EKO-EURO TIM IDB/JIB: 4402095730006 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 1.173.602,30 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa okvirnog sporazuma: 30.10.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 1.173.602,30 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 1.341.894,70 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16213-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-1-2-2-363/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava

HRVATSKA BOLNICA "DR. FRA MATO NIKOLI]" NOVA BILA OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 68-1-1-2-4/13 Broj obavijesti o nabavi: 68-1-1-1-1/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikoli}" Nova Bila Kontakt osoba: Andrea [arac Telefon: 030708500 Elektronska po{ta: uprava@bolnica-novabila.com

Broj 87 - Stranica 154

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Razina: Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 15 II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 11,13,14,15 II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava hrane i sredstava za ~i{}enje II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za ~i{}enje povr{ina i higijenu prostora II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.800,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hrvatska bolnica "Dr fra Mato Nikoli}" Nova Bila III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00% 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e: 20,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad : Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.632,80 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 7 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 3.632,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 8.514,45 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za pranje posu|a i odr`avanje kuhinjskog prostora II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.000,00 KM

II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikoli}" Nova Bila III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00% 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e: 20,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad : Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.797,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 4.797,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 8.426,15 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sredstva za pranje rublja II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.500,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikoli}" Nova Bila III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00% 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e: 20,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad : Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.050,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 5.050,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 8.235,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 155

V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ostali potro{ni materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 19.600,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikoli}" Nova Bila III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00% 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e: 20,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad : Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.088,10 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 11.088,10 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 17.052,50 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne (B-16287-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-1-2-889/13 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-1-1-695/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Zoran Bo`i} Telefon: 036319999 Elektronska po{ta: zoran.bozic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 7 II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2,3,6

II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava alata, mjernih instrumenata i ure|aja za telekomunikacijske mre`e II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava alata, mjernih instrumenata i ure|aja za telekomunikacijske mre`e: LOT 1: Mjerni komplet za mjerenje Ethernet i IP prometa LOT 2: Oprema za ~i{}enje i inspekciju svjetlovodnih konektora LOT 3: Ure|aj za spajanje svjetlovodnih niti - splicer LOT 4: Alat i instrumenti za telekomunikacijske ure|aje LOT 5: Alat i instrumenti za kabelsku mre`u LOT 6: Instrumenti za mjerenja na bakrenim paricama LOT 7: Instrumenti za testiranje ADSL usluga Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Oprema za ~i{}enje i inspekciju svjetlovodnih konektora I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oprema za ~i{}enje i inspekciju svjetlovodnih konektora II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do isporuke Robe predvi|ene ugovorom II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: TIMCOM d.o.o.Zagreb IDB/JIB: 69936024012 Dr`ava : Republika Hrvatska IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 19.753,88 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 19.753,88 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 27.577,20 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ure|aj za spajanje svjetlovodnih niti - splicer I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ure|aj za spajanje svjetlovodnih niti - splicer II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do isporuke Robe predvi|ene ugovorom

Broj 87 - Stranica 156

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. IDB/JIB: 4227000220000 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 35.994,07 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 35.994,07 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 39.409,97 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Instrumenti za mjerenja na bakrenim paricama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Instrumenti za mjerenja na bakrenim paricama II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do isporuke Robe predvi|ene ugovorom II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. IDB/JIB: 4227000220000 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 56.992,38 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 56.992,38 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 59.994,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne (B-16156-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-1-2-893/13 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-1-1-725/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Renato Prli} Telefon: 036395294 Elektronska po{ta: renato.prlic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava alarmnih sustava (za za{titu mobilnih ure|aja) na postoje}im PM HT ERONET II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava alarmnih sustava (za za{titu mobilnih ure|aja) na postoje}im PM HT ERONET II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.200,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP JP HT d.d. Mostar, Centralno skladi{te, Trn bb, [iroki Brijeg prema INCOTERMS 2010. II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenje ugovornih obveza Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SYSTECH d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4201306950002 Op}ina/Grad : Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 56.511,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 24.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 56.511,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 58.141,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (B-16285-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 157

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-3-2-894/13 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-754/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Predrag Knezovi} Telefon: 036313302 Elektronska po{ta: predrag.knezovic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Svjetlovodni spojni put Bi{}e Polje - Potoci II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava izgradnje svjetlovodnog spojnog puta Bi{}e Polje-Potoci II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 176.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Bi{}e Polje - Potoci II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Omazi} d.o.o.Livno IDB/JIB: 4281079600001 Op}ina/Grad: Livno IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 139.800,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 139.800,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 286.655,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (B-16304-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-1-2-895/13 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-1-1-752/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: @eljko Planini} Telefon: 036328151 Elektronska po{ta: zeljko.planinic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2 II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava materijala za kabelske mre`e II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava materijala za izgradnju, rekonstrukciju, pro{irenja i odr`avanje kabelskih TK mre`a. Lot 1 - Kabelski pribor i za{tita Lot 2 - Drveni stupovi Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kabelski pribor i za{tita I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 1 - Kabelski pribor i za{tita II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 410.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukladno roku iz najuspje{nije ponude. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d. Mostar, Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TELEPLUS d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227428920006 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 405.581,14 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.11.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 405.581,14 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 410.924,31 KM

Broj 87 - Stranica 158

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Drveni stupovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 2 - Drveni stupovi II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukladno roku iz najuspje{nije ponude. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d. Mostar, Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ELMEX d.o.o. Ljubu{ki IDB/JIB: 4272112590000 Op}ina/Grad : Ljubu{ki IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.970,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.11.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 75.970,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 76.960,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne (B-16305-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-1-2-898/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Dra`enko Pa`in Telefon: 036336679 Elektronska po{ta: drazenko.pazin@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Pro{irenje korporativne platforme za kontrolu internet prometa II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Pro{irenje korporativne platforme za kontrolu internet prometa

II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno specifikaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 800.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP Lokacije instaliranja u BiH II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do isporuke robe predvi|ene ugovorom Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: COMBIS d.o.o.Sarajevo IDB/JIB: 4201111780005 Op}ina/Grad : Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 732.357,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 732.357,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 732.357,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 732.357,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Firma Combis d.o.o.je jedini autorizirani partner da obavlja usluge instalacije, integracije i odr`avanja za Procera Networks solutions i Optenet system u Bosni i Hercegovini. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Combis d.o.o. Sarajevo (B-16365-13)

OP]INA KLADANJ OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 99-1-2-2-25/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 99-1-2-1-16/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Kladanj Kontakt osoba: Senahid [ari} Telefon: 035621150 Elektronska po{ta: opcinakl@kladanj.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: KLADANJ I.2.c. Djelatnost: Javna uprava

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 159

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kreditno zadu`enje Op}ine Kladanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugovor obuhvata kreditno zadu`enje op}ine Kladanj u iznosu 600.000,00 KM u roku 72 mjeseca sa grejs periodom od 3 mjeseca II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kladanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 75 mjeseci od realizacije ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: NLB Banka d.d. Tuzla IDB/JIB: 4209039610001 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 114.658,92 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 114.658,92 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 114.658,92 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16172-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 126-1-1-2-466/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 126-1-1-1-403/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl.ecc. Telefon: 033204575 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.2.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2

II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 33/13 - Nabavka vodovodnog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka vodovodnog materijala II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Spojnice od nehr|aju}eg ~elika i dactilne flex (multijojint ) spojnice za reparaturu cijevi I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Spojnice od nehr|aju}eg ~elika i dactilne flex (multijojint) spojnice za reparaturu cijevi II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 320.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 320.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "BIHEXO" D.O.O . Sarajevo IDB/JIB: 4200143180003 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 318.827,00 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 318.827,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja okvirnog sporazuma: 18.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 318.827,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 357.076,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16166-13)

Broj 87 - Stranica 160

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 145-1-3-2-679/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 145-1-3-1-577/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Telefon: 035305000 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Druge instalacije u zgradama II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka i zamjena gumiranih cjevovoda i armature na HPV-u II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tendera II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od datuma uvo|enja u posao Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "TEHNOPETROL" d.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje IDB/JIB: 4209379120009 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 69.491,94 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 69.491,94 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 69.491,94 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 70.345,20 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16275-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 145-1-1-2-680/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 145-1-1-1-580/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Telefon: 035305000 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Oprema za rad sa opti~kim kablovima II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MICOM BH d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4201551590003 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 41.150,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 41.150,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 41.150,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 44.620,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16316-13)

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 161

OP]INA TUZLA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 153-1-3-2-156/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 153-1-3-1-133/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA TUZLA Kontakt osoba: Ernad Halilovi} Telefon: 035307340 Elektronska po{ta: javnenabavke@tuzla.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: TUZLA I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na asfaltiranju puteva na podru~ju MZ Mramor u Op}ini Tuzla II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Podru~je izvo|enja radova obuhvata Stari Mramor, dio ulice 38.divizije i dio ulice Arifa Red`i}a u MZ Mramor u Tuzli II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 185.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Tuzla, MZ Mramor II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja prema izabranoj ponudi Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00% 2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e: 20,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: RIAL-[PED d.o.o. Doboj Istok IDB/JIB: 4209275930009 Op}ina/Grad: Doboj Istok IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 122.315,47 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 8 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 8 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 122.315,47 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 187.362,15 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16143-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 166-1-2-2-183/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 166-1-2-1-126/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: @eqko Peji} Telefon: 051334365 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 180.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Osigurawe vozila od autoodgovornosti II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Obavezno osigurawe motornih vozila od autoodgovornosti II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Na bazi 625 vozila II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Visina premije/cijena, u~e{}e: 80,00% 2. Sufinansirawe aktivnosti za poboq{awe tehni~ke ispravnosti osiguranih vozila, u~e{}e: 20,00% Odjeqak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Osigurawe Aura AD Bawa Luka IDB/JIB: 4402741620001 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 160.169,00 KM IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 160.169,00 IV.2.b. Godi{wa vrijednost bez PDV-a u KM 160.169,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa okvirnog sporazuma: 18.10.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 9 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 8

Broj 87 - Stranica 162

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 160.169,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 160.169,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16178-13)

JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 196-4-2-2-228/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Aida Skorupan Telefon: 033289159 Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Djelatnosti zra~ne luke Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Preventivno i intervento odr`avanje VDGS sistema za kontrolu pristajanja aviona II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Preventivno i intervento odr`avanje VDGS sistema za kontrolu pristajanja aviona II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2 (dva)preventivna - redovna servisa godi{nje, kao i interventni servis po potrebi II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova J.P. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ProcessControl d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200320490000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.000,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 14.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.000,00 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Navedeni dobavlja~ je isporu~ilac i ovla{teni serviser VDGS sistema e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali ProcessControl d.o.o. Sarajevo (B-16171-13)

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 197-1-2-2-249/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 197-1-2-1-188/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Kontakt osoba: Adnan Vukojevi} Telefon: 051340170 Elektronska po{ta: adnan.vukojevic@iddeea.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Dr`avni nivo I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka e-servisi infrastruktura sa licencama za podr{ku Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka e-servisi infrastruktura II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 273.504,27 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u TD II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u TD

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 163

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijoj grupi ponu|a~a IV.1.a. Broj ~lanova grupe ponu|a~a: 2 1. Strani ponu|a~ Naziv: NETSET GLOBAL SOLUTIONS d.o.o. Beograd IDB/JIB: 17543148 Dr`ava: Srbija 2. Doma}i ponu|a~ Naziv: KOMING-PRO d.o.o. IDB/JIB: 4401039530006 Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 219.800,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 219.800,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 446.230,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16500-13)

Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Neuspjela dva otvorena postupka e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 2 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali "Autotransport Prijedor" a.d. "Krajina Kros " d.o.o Bawaluka ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora RJ "Elektrodistribucija Prijedor" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Tehni~ki pregled vozila za RJ "Elektrodistribucija Prijedor" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 3.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Prijedor III. Podkriterijumi 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e: 15,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Autotransport Prijedor" a.d. IDB/JIB: 4403207760007 Op{tina/Grad: Prijedor IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.814,50 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.10.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 2.814,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 2.814,50 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16235-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 203-4-2-2-158/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e "Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka Kontakt osoba: vesna javorac Telefon: 051246300 Elektronska po{ta: info@elektrokrajina.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 4 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tehni~ki pregled vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Tehni~ki pregled vozila II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

Broj 87 - Stranica 164

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 220-1-1-2-122/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 220-1-1-1-100/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno Preduze}e "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Neboj{a Rikalo Telefon: 059279801 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mjerno prikqu~nih ormara II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "KALDERA company" d.o.o. IDB/JIB: 4401185190004 Op{tina/Grad: Lakta{i IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 82.770,00 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 11.10.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 82.770,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 92.626,50 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16153-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 220-1-1-2-123/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 220-1-1-1-113/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno Preduze}e "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Neboj{a Rikalo Telefon: 059279801 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka MM i prikqu~ke i nabavka drvenih stubova Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za mjerna mjesta i prikqu~ke II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Centralni magacin u Trebiwu Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Falcon" d.o.o. Bijeqina IDB/JIB: 4400317660009 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 62.665,27 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 23.10.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 62.665,27 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 72.832,41 KM

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 165

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka drvenih stubova II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Kako je navedeno u tenderskom dokumentu Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Meridijana" d.o.o. IDB/JIB: 4400351760004 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 43.800,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 23.10.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 43.800,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 47.304,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16154-13)

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 222-1-1-2-119/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 222-1-1-1-93/13 Odjeljak I : UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Kontakt osoba: Nata{a [obot Telefon: 033779000 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Dr`avni nivo I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za KDZ II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka opreme za KDZ Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Teleskopska ogledala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Teleskopska ogledala za pregled vozila i pregled prostora II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 8 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.333,33 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana potpisivanja ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SHOT d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218126090005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.400,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 12.400,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 12.400,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Alat oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora Alat, oprema II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 25 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.538,46 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana potpisivanja ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SHOT d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218126090005 Op}ina/Grad: Zenica

Broj 87 - Stranica 166

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.490,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 11.490,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 11.490,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Detektor eksploziva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemijski spot test II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.709,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana potpisivanja ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SHOT d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218126090005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.680,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 1.680,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 1.680,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Endoskop I.2. Kratak opis predmeta ugovora Endoskop fleksibilni s kamerom II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.299,14 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana potpisivanja ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TROKUT TEST d.o.o IDB/JIB: 4201686250008 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 32.071,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 32.071,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 32.071,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Detektor I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detektor zapaljivih gasova II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.555,55 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana potpisivanja ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: BOSNAMED IDB/JIB: 4200171550002 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.300,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 5.300,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 5.300,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Detektor I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detektor radijacije

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 167

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.111,11 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana potpisivanja ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SHOT d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218126090005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.960,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 21.960,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 21.960,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16142-13)

III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: INFOCOM RA^UNARI DOO IDB/JIB: 4403506320005 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.840,00 KM IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 820,00 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 9.840,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 9.840,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 9.984,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (A-16388-13)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 224-1-1-2-237/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-1-1-190/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Telefon: 051241599 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Po{tanske usluge Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Mobilni sistemi za pobolj{anje rada po{tanskih servisa Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora GPS ure|aji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 64.102,56 KM

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 224-1-2-2-236/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-2-1-194/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sonja Plav{i} Telefon: 051241599 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Po{tanske usluge Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka licenci Kaspersky Security for File Server za Windows server II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.384,52 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 87 - Stranica 168

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TRANSWORK DOO IDB/JIB: 4403370590003 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.250,00 IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 2.604,17 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 31.250,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 31.250,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 65.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Najam softvera za pra}enje lica na naprednom nivou II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.735,04 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja jedna godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TRANSWORK DOO IDB/JIB: 4403370590003 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.000,00 IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 1.000,00 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 12.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 12.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 36.000,00 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tablet ure|aji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.367,52 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TRANSWORK DOO IDB/JIB: 4403370590003 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.400,00 IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 700,00 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 8.400,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 8.400,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.670,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16389-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 237-1-2-2-363/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 237-1-2-1-225/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mirza ^izmic Telefon: 033285500 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Dr`avni nivo I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 169

II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovaranje usluga kolektivnog osiguranja od nezgoda; Ugovaranje osiguranja usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, tehni~kog pregleda, polise kasko osiguranja, zelenog kartona i osiguranje putnika MO i OS BiH u 2013. godini II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Predmet nabavke je ugovaranje osiguranja po LOT-ovima koja je u prilogu tenderske dokumentacije i to: - LOT 1. Ugovaranje kolektivnog osiguranja za lica (A i B kategorija) anga`ovanih na poslovima deminiranja unutar dr`ave Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o deminiranju ("Sl. Glasnik BiH" broj: 5/02); pripadnike OS BiH anga`ovanih u zonama visokog rizika van Bosne i Hercegovine od posljedica nesretnog slu~aja (nezgode) za vrijeme odlaska, dolaska i boravka jedinice (24 sata) van Bosne i Hercegovine u skladu sa "kontinentalnom listom" - Tablice za odre|ivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slu~aja (nezgode) iz Zakona o deminiranju ("Sl. Glasnik BiH" broj 5/02). - LOT 2. Ugovaranje osiguranja usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, tehni~kog pregleda, polise kasko osiguranja, zelenog kartona i osiguranje putnika MO i OS BiH - odnosno kako je dato u specifikaciji koja u prilogu tenderske dokumentacije. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovaranje usluga kolektivnog osiguranja od nezgoda I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Ugovaranje kolektivnog osiguranja za lica (A i B kategorija) anga`ovanih na poslovima deminiranja unutar dr`ave Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o deminiranju ("Sl. Glasnik BiH" broj: 5/02); pripadnike OS BiH anga`ovanih u zonama visokog rizika van Bosne i Hercegovine od posljedica nesretnog slu~aja (nezgode) za vrijeme odlaska, dolaska i boravka jedinice (24 sata) van Bosne i Hercegovine u skladu sa "kontinentalnom listom" - Tablice za odre|ivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slu~aja (nezgode) iz Zakona o deminiranju ("Sl. Glasnik BiH" broj 5/02). II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 253.800,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 761.400,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma do 3 godine II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Teritorija BiH i van BiH III. Podkriteriji 1. Iskazana cijena premije za deminere unutar BiH po kategorijama A i B (ukupno) i Iskazana cijena premije za pripadnike OS BiH anga`ovanih u zonama visokog rizika van Bosne i Hercegovine (ukupno) za Lot 1;, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isplate osigurane svote za Lot 1;, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200326930125 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar

IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 761.400,00 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 253.800,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja okvirnog sporazuma: 7.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 11,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 16,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16197-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 237-1-3-2-364/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 237-1-3-1-247/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH Kontakt osoba: Mirza ^izmi} Telefon: 033285500 Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Dr`avni nivo I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na gra|evinsko zanatskim II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na gra|evinsko zanatskim radovima na osnovnom odr`avanju objekta Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora SANACIJU SANITETA I.2. Kratak opis predmeta ugovora RADOVI ZA SANACIJU SANITETA VOJARNA "TRAVNIK"TRAVNIK II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano o T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.188,34 KM

Broj 87 - Stranica 170

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjeri~a~kih odnosa II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Travnik Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: G T R d.o.o. dru{tvo za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge IDB/JIB: 4227184360003 Op}ina/Grad: Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 31.366,80 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 31.366,80 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 7 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 7 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 31.366,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 48.444,80 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi, za O-9- mokri ~vorovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi, za O-9- mokri ~vorovi na lokaciji "Vojvoda Stepa Stepanovi}" u Bjeljini. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano u T.D: II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Bijeljina Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Energetik d.o.o. Banjaluka IDB/JIB: 4400794240003 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 56.688,40 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 56.688,40 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 56.688,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 74.598,33 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radove na krovi{tu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radove na krovi{tu polumonta`nog objekta O - 23/12, lokacije "Dubrave" @ivinice - Tuzla. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano i T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 32.478,63 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Tuzla Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Energetik d.o.o. Banjaluka IDB/JIB: 4400794240003 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 27.861,50 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 27.861,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 27.861,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 39.455,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi za lokaciju "SBK" u Mostaru I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi za lokaciju "SBK" u Mostaru II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano i T.D: II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.427,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mostar Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GALBOLS d.o.o. IDB/JIB: 4200562660007 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.415,50 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 45.415,50

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 171

IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 45.415,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 56.171,76 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi objektu na aerodromu Mahovljani Lakta{i, Banja Luka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi objektu na aerodromu Mahovljani Lakta{i, Banja Luka II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano u T.D: II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.820,51 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lakta{i, Banja Luka Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Energetik d.o.o. Banjaluka IDB/JIB: 4400794240003 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.088,20 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 29.088,20 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 29.088,20 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 35.553,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi za smje{taj vojnika I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi za smje{taj vojnika na objektu "Ante Bruno Bu{i}" Livno II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.641,02 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Livno Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: G T R d.o.o. dru{tvo za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge IDB/JIB: 4227184360003 Op}ina/Grad: Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 26.703,00 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 26.703,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 6 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 26.703,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 37.008,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na objektu MO BiH-A001 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na objektu MO BiH-A001 u Ul.Hamdije Kre{evljakovi}a br.98 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Izkazano u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 102.564,10 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ALPROM D.D.D. IDB/JIB: 4200053940009 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 103.891,70 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 103.891,70 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 7 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 7 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 103.891,60 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 187.917,70 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Broj 87 - Stranica 172

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16435-13)

MJE[OVITI HOLDING ERS-MP A.D. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 238-1-2-2-299/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 238-1-2-1-264/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MJE[OVITI HOLDING ERS-MP a.d. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Ilija Igwati}, dipl. pravnik, telefon: 059/278-210, E-mail: iignjatic@het.ba Telefon: 059260213 Elektronska po{ta: het@het.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Program obezbje|ewa rada hidroforske stanice Bijeqani i program odr`avawe trase vodovoda Vrijeka - Pa|eni II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Obezbje|ewe, u smislu stalnog prisustva na objektu hidroforska stanica u Bijeqanima, podrazumjeva za{titu objekta od eventualnih upada neovla{}enih lica i stoke odnosno ru{ewa vawske ograde objekta radi nekontrolisanog uzimawa vode u cisterne te drugih mogu}ih havarija koje bi mogle izazvati ispade sistema, stalne kontrole rada: postrojewa za hlorisawe vode, elektroinstalacija kao i kontrole nivoa vode u rezervoaru. Tako|e se obezbje|uje i rezervoar i izvori{te od mogu}ih ubacivawa otrovnih materija od strane neodgovornih lica II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Bile}a - Bijeqani/RS/BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 (dvanaest) mjeseci Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. Garantni period za izvr{ene usluge, u~e{}e: 10,00% Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Javno preduze}a "VODOVOD" a.d. Bile}a IDB/JIB: 4401376290009

Op{tina/Grad: Bile}a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 79.850,00 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.11.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 79.850,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 80.360,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16224-13)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 243-1-1-2-793/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-551/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Zehra ^orhod`i} Telefon: 033446774 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Te{ko motorno vozilo sa dizalicom i radnom platformom/korpom II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Te{ko motorno vozilo sa dizalicom i radnom platformom/korpom, 1 kom. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Jedan komad II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 276.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 75 dana, kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: NEURON COMMERCE D.O.O. IDB/JIB: 4200267310002 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 275.000,00 KM

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 173

IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 275.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 295.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16445-13)

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije Bio ulo`en prigovor ponu|a~a na Odluku o dodjeli ugovora, isti je odbijen i potom nije ulo`ena `alba. (B-16446-13)

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 245-1-1-2-111/13 Broj obavijesti o nabavi: 245-1-1-1-94/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR Kontakt osoba: karolina brekalo Telefon: 036336500 Elektronska po{ta: pravnasluzba@kb-mostar.org I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora zra~na pila i bu{ilica II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava zra~ne pile i bu{ilice za potrebe Operacijske dvorane za ortopediju, Klini~ke bolnice Mostar II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Klini~ka bolnica Mostar, Bijeli Brijeg II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do izvr{enja preuzetih obveza Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00% 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e: 20,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "INEL - MED" d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227082520006 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 28.968,10 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 28.968,10 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 243-1-1-2-794/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-2-1-594/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Amina Zeki} Telefon: 033446774 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada elaborata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ualuge izrade Elaborata Risk Managementa i obuka uposlenika II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova IDRP BH Telecom Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: DELOITTE d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200047380000 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 59.500,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 59.500,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 84.950,00 KM

Broj 87 - Stranica 174

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 28.968,10 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 30.721,70 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (B-16214-13)

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16140-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 257-1-1-2-1081/13 Broj obavijesti o nabavi: 257-1-1-1-825/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Telefon: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Tijelo uprave I.2.b. Razina: Br~ko distrikt I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava i ugradnja opreme za tehni~ko obezbje|enje objekata u vlasni{tvu Br~ko distrikta BIH II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 256.410,26 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od dana potpisa do momenta isporuke Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227417480004 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 229.348,13 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 22.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 229.348,13 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 279.948,17 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (B-16184-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 257-1-2-2-1079/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 257-1-2-1-881/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Telefon: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Br~ko distrikt I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada softvera za uvezivanje mati~nih ureda u jedinstven sistem Vlade Br~ko distrikta BiH II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 140.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 40,00% 2. garantni periodu mjesecima, u~e{}e: 35,00% 3. kompetentnost stru~nog projektnog tima, u~e{}e: 25,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: DOO"Mega computer engineering"Beograd IDB/JIB: 101744114 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.362,62 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 24.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 42.485,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 90.811,10 KM

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 175

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 257-1-1-2-1082/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 257-1-1-1-840/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Telefon: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Br~ko distrikt I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka,isporuka i monta`a namje{taja II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.188,03 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MY HOME STIL DOO BIJELJINA IDB/JIB: 4400345010001 Op}ina/Grad: Bijeljina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.451,28 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 17.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 9 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 8 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 21.451,28 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 35.994,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16334-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-1-2-1030/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 258-1-1-1-687/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emina Turkovi} Telefon: 033751000 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora "Uvo|enje SCADA sistema u TS 35/10 kV na podru~ju Podru`nice "Elektrodistibucija" Tuzla" II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 379.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica ED Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zahtijevani rok za realizaciju projekta je 6 ({est) mjeseci od datuma uvo|enja u posao. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijoj grupi ponu|a~a IV.1.a. Broj ~lanova grupe ponu|a~a: 2 1. Strani ponu|a~ Naziv: ABB d.o.o. Zagreb IDB/JIB: 0800083928 Dr`ava: Republika Hrvatska 2. Doma}i ponu|a~ Naziv: "DELING" d.o.o. Tuzla IDB/JIB: 4209039530008 Op{tina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 351.686,34 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 351.686,34 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 2.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 351.686,34 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 555.539,60 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16434-13)

Broj 87 - Stranica 176

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-1-2-1061/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 258-1-1-1-901/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Telefon: 033751000 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 2000005766 Nabavka rezervnih dijelova za buldozer Caterpillar D & R za potrebe Podru`nice TErmoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za buldozer Caterpillar D & R za potrebe Podru`nice TErmoelektrana "Kakanj" Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji - obrzac za cijenu ponude (Aneks III tenderske dokumentacije) II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 190.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok z aisporuku je 45 (~etrdesetpet) dana od dana potpisa ugovora. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "ELKOM KOMERC" d.o.o. IDB/JIB: 4400248910006 Op}ina/Grad: Zvornik IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 123.457,10 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 123.457,10 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 157.734,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16167-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-4-2-2-1070/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Telefon: 033751000 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zahtjev za dostavu ponude za pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci broj: 200006771 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge obavljanja fizi~ke za{tite ljudi i imovine, nadzornog centra i intervencije u objektima i prostorima PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarjevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema Aneksu V II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 195.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227417480004 Op}ina/Grad: Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 195.000,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 195.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 195.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 195.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 177

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Zbog hitnosti koja je prouzrokovana nepredvi|enim doga|ajem e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Agencija za za{titu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Mostar (B-16289-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 270-4-1-2-332/13 Broj obavje{tenja o nabavci: Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Kontakt osoba: Adnan Softi} Telefon: 035774970 Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Gume za damper kamione II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Gume za damper kamione Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Pregovara~ki postupak je proveden zbog razloga krajnje hitnosti, jer je nabavka predmetne robe uslov za odr`ivost proizvodnje u Ugovornom organu. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 2 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali "Gold Mignon" d.o.o. Sarajevo i "Unitrade" d.o.o. Ljubu{ki ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gume za damper kamione 36.00-51

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gume za damper kamione 36.00-51 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 12 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 640.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ukupna koli~ina robe }e biti isporu~ena do 31.12.2013. godine II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: UNITRADE d.o.o. trgovinsko i uslu`no dru{tvo export - import IDB/JIB: 4272095990007 Op}ina/Grad: Ljubu{ki IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 640.800,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.11.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 640.800,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 696.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Pregovara~ki postupak je proveden iz razloga krajnje hitnosti, jer od nabavke predmetne robe zavisi odr`ivost proizvodnje u Ugovornom organu. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 2 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali "Gold Mignon" d.o.o. Sarajevo i "Unitrade" d.o.o. Ljubu{ki ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gume za damper kamione 33.00-51 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gume za damper kamione 33.00-51 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 16 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 529.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ukupna koli~ina robe }e biti isporu~ena do 31.12.2013. godine II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200199130009 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad

Broj 87 - Stranica 178

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 529.600,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.11.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 529.600,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 823.200,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Pregovara~ki postupak je proveden iz razloga krajnje hitnosti, jer je nabavka predmetne robe uslov za odr`ivost proizvodnje u Ugovornom organu e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 2 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali "Gold Mignon" d.o.o. Sarajevo i "Unitrade" d.o.o. Ljubu{ki ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gume za damper kamione 27.00-49 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gume za damper kamione 27.00-49 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 123.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ukupna koli~ina robe }e se isporu~iti do 31.12.2013. godine II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - |ur|evik Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200199130009 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 122.970,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.11.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 122.970,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 171.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16456-13)

UNIVERZITET U ZENICI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 271-1-2-2-107/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 271-1-2-1-98/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UNIVERZITET U ZENICI Kontakt osoba: Kenan Mulahasanovic Telefon: 032444420 Elektronska po{ta: rektorat@unze.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 30.04.2014. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 324.786,38 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge ishrane studenata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO mjesto naru~ioca II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Najni`a cijena, u~e{}e: 80,00% 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 15,00% 3. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Sal~inovi}i"d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218470380004 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 379.392,00 KM IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 31.616,00 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 379.392,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja okvirnog sporazuma: 25.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 379.392,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 379.392,00 KM

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 87 - Stranica 179

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16151-13)

UNIVERZITET U ZENICI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 271-1-2-2-108/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 271-1-2-1-96/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UNIVERZITET U ZENICI Kontakt osoba: Kenan Mulahasanovic Telefon: 032444420 Elektronska po{ta: rektorat@unze.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 30.04.2014. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 105.803,44 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge teku}eg odr`avanja objekata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO mjesto naru~ioca II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Najni`a cijena, u~e{}e: 80,00% 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 15,00% 3. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TEHNO-PROMET d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218182590002 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 84.435,91 KM IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 7.036,33 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 84.435,91 IV.2.c. Datum zaklju~enja okvirnog sporazuma: 14.10.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 56.100,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 56.100,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16149-13)

UNIVERZITET U ZENICI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 271-1-2-2-109/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 271-1-2-1-97/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UNIVERZITET U ZENICI Kontakt osoba: Kenan Mulahasanovic Telefon: 032444420 Elektronska po{ta: rektorat@unze.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 30.04.2014. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 8.547,01 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge odr`avanja opreme II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO mjesto naru~ioca II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Najni`a cijena, u~e{}e: 80,00% 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 15,00% 3. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Dalcom d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218261970007 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 8.547,01 KM IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 712,25 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 8.547,01

Broj 87 - Stranica 180

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 11. 11. 2013.

IV.2.c. Datum zaklju~enja okvirnog sporazuma: 25.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 11.850,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 11.850,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16150-13)

UNIVERZITET U ZENICI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 271-1-1-2-110/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 271-1-1-1-94/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UNIVERZITET U ZENICI Kontakt osoba: Kenan Mulahasanovic Telefon: 032444420 Elektronska po{ta: rektorat@unze.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 30.04.2014. II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 124.059,85 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ra~unarska i telekomunikaciona oprema II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO mjesto naru~ioca II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Najni`a cijena, u~e{}e: 80,00% 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 15,00% 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Dalcom d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218261970007 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 124.059,85 KM

IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 10.338,32 IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 124.059,85 IV.2.c. Datum zaklju~enja okvirnog sporazuma: 25.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 73.340,01 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 75.720,01 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (B-16148-13)

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 273-1-1-2-218/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 273-1-1-1-141/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno Preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Alen D`ano, dipl.ecc Tel: 033/223-381 Fax: 033/650-030 E-mail: alen.dzano@zfbh.ba Telefon: 033223379 Elektronska po{ta: safet.sinanovic@zfbh.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: @eljezni~ke usluge Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Lo` ulje BAS 1002 za grejnu sezonu 2012/2013 u depou Rajlovac II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lo` ulje BAS 1002 za gre