ஸ்க்ரும் கையெடு

ஒரு வகைெறுக்ைப்பட்ட வழிைாட்டி
முக்ைிெ வழிமுகைைள்

தநிமில் மநொமிம஧னர்க்கப்஧ட்டது

இசுக்கிப அல்஬து ஸ்க்ரும் கட்டமநப்பு/ மும஫னினல் மகன்
நற்றும் மெஃப்

சதர்ல஬ண்டு (Jeff Sutherland) ஆகிலனொபொல் 1993 ஆம் ஆண்டு
மும஫ப்஧டுத்தப்஧ட்டது.

1

சுயொ஧ர் (Ken Schwaber)

ஆர்ட்டி஧ொட்டுகள் உருயொக்குயதற்கும் இந்த அல்஬து யமிகொட்டி க஭ஞ்சின லநலும் ஸ்க்ருநின் ம஧ொருட்கள் நற்றும் அதற்க்கொ஦ யிதிகம஭ ஒன்஫ொக மகொண்டுள்஭து. தனொரிப்புகம஭ கட்டமநப்஧ொகும். எ஭ிதொக புரிந்துமகொள்஭க்கூடினது 3. அதம஦ நொஸ்டர் மசய்யது என்஧து கடி஦ம் ஸ்க்பம் மசனல்மும஫ சிக்க஬ொ஦ தனொரிப்பு கட்டமநப்பு லநம்஧ொட்டு 0991 க஭ின் லந஬ொண்மந ஆபம்஧த்தில் மசய்ன இருந்து ஧னன்஧டுத்தப்஧ட்டு யருகி஫து.அயர்கள் தொன் ஸ்க்பம் மகலனட்டின் ஧ின்஦ொல் இருக்கும் மூ஬ கொபணிகள். இந்த மெஃப் சதர்ல஬ண்ட் லசர்ந்து ஸ்க்பம் மகலனடு அயர்கள் மூ஬ம் ஸ்க்பம் யமங்கப்஧டுகி஫து . நிக எ஭ிமநனொ஦து 2. 2 . ஸ்க்ரும் தனொரிப்பு உங்க஭ின் மகொண்ட ஒரு லந஬ன்மநமனம௃ம் அ஧ியிருத்தி ஥டயடிக்மககம஭ம௃ம் ஒருங்கிமணத்து அதன் ஧஬ொ஧஬ன்கம஭ தருகி஫து. மகன் சுயொ஧ர் நற்றும் உருயொக்கி஦ொர்கள்.ஸ்க்ரும் கையெட்டின் ய ாக்ைம்: ஸ்க்ரும் என்஧து சிக்க஬ொ஦ தக்கமயப்஧தற்கொ஦ ஧ொத்திபங்கள். ஸ்க்ரும்: 1. இது லநலும் ஥ல்஬ தி஫னுடனும். ஸ்க்ருமின் வகைெகை: நக்க஭ின் சிக்க஬ொ஦ தகயமநப்பு ஧ிபச்சம஦கம஭ தீர்க்க யல்஬ கட்டமநப்பு ஸ்க்ரும் ஆகும். ஸ்க்பம்என்஧து ஒரு மசனல்மும஫லனொ அல்஬து உத்த்லனொ அல்஬ நொ஫ொகமயவ்லயறு மசனல்மும஫கம஭ம௃ம் உத்திகம஭ம௃ம் கட்டமநப்஧ொகும். ஧மடப்஧ொற்஫லும் மகொண்ட ஒரு தபநொ஦ தனொரிப்புகம஭ மசய்ன உதவுகி஫து.

ஸ்க்ருமின் தத்துவம்: ஸ்க்ரும் ஒரு அனு஧யொதம் சொர்ந்த மசனல்மும஫ கட்டுப்஧ொட்டு லகொட்஧ொட்டின் மூ஬ம் உருயொகினது. ஸ்க்ருநின் ஒவ்மயொரு ஧குதிம௃ம் ஒரு கு஫ிப்஧ிட்ட ல஥ொக்கத்திர்க்கொக் உருயொக்கப்஧ட்டது அது ஸ்க்ரும் ஧னன்஧ொட்டிற்கும் மயற்஫ிக்கும் உதவுகி஫து. ஸ்க்ரும் ஧ல் மசன஬ொற்று (இடலபடிவ்). அ஫ிவு என்஧து ஥ொம் அ஫ிந்திருக்கும் அனு஧யம் நற்றும் மசய்ம௃ம் முடிவுக஭ில் இருந்து யரும் அனு஧யங்க஭ி஦ொல் எட்டப்஧டுகி஫து என்஧மத அனு஧யொதம் உறுதிமசய்கி஫து. மய஭ிப்஧மடத்தன்மந(transparency) 2. ஸ்க்ரும் ஧ொத்திபங்க஭ின் லயம஬கள் அதற்க்கொ஦ லகொப்புகள் ல஧ொன்஫மய ஧னன்஧டுத்தப்஧ட லயண்டும் எ஦ யி஭க்குகி஫து. யவளிப்பகடத்தன்கம ஧ணினின் முக்கின அம்சங்கள் யிம஭வுக்கு ம஧ொறுப்஧ொ஦யர்கள் கொணும்஧டி மய஭ிப்஧மடனொக அம஦யரும் 3 இருத்தல் எ஭ிதில் புரிந்து லயண்டும். ல஧ொன்஫ மும஫கம஭ ஧னன்஧டுத்தி மகொஞ்சம் மகொஞ்சநொக அதிகரிக்கும் முன்கூட்டிலன கணிக்கவும் இடர்கம஭ கட்டு஧டுத்தவும் உதவுகி஫து.ஸ்க்ரும் கட்டமநப்஧஦ொது ஸ்க்ரும் குழு நற்றும் அதனுடன் மதொடர்புமடன ஧ொத்திபங்கள் அல்஬து லபொ஬ஸ். தழுயல் (அலடப்ரன்) 1. மகொள்ளும் அந்த முக்கின யமகனில் அம்சங்களும் ஏலதனும் ஒரு . அனு஧யம் சொர்ந்த ஥ிகழ்மும஫ கட்டுப்஧ொட்டிம஦ மூன்று முக்கின தூண்கள் ஥ிர்யகிக்கின்஫஦ொய அமயனொமயமன஦ில்: 1. இந்த புத்தகம் எவ்யொறு ஸ்க்ரும் யிதிகள். இது ஧னன்஧ொடு மயவ்லயறு இடங்க஭ில் நொறு஧ட஬ொம். லகொப்புகள் நற்றும் யிதிகம஭ மகொண்டது. ஧ொர்மயனிடுதல் (இன்ஸ்ம஧க்க்ஷன்) 3.

முன்ல஦ற்஫த்மத ஧ொர்மயனிடுதல் அமடயதில் ஧ொர்த்துக்மகொள்஭ லயண்டும். அல்஬து ஆமகனொல் தனொரிப்ம஧லனொ எவ்ய஭வு சீக்கிபம் சரி மசய்ன மசய்தல் மசல்யமத தடுக்க முடிம௃ம். "மசய்துமுடிக்க஧ட்டது" என்஧தற்கொ஦ யி஭க்கம் லயம஬ மசய்஧யர்க்களுக்கும் அதம஦ அலநொதிப்஧யர்களும் ஒத்துக்மகொள்஭ கூடின யமகனில் இருக்கலயண்டும். இது அ஦யரும் ஒலப யிதத்தில் புரிந்து மகொள்஭ உதவும். ஥ொம் அவ்ய஭வு சீக்கிபம் யி஬கிச் லநற்ப்஧ட்ட மசனல்கள் மசல்யததொக இருந்தொல் ஏற்றுக்மகொள்஭ப்஧டொத. ஒரு மசனல்மும஫னில் உள்஭ யொர்த்மதகள்அம஦யரிடமும் ஧கிபப்஧ட்டு அது ஒலப அர்த்தத்மதமகொடுக்க லயண்டும். பார்கவெிடுதல் (இன்ஸ்யபக்க்ஷன்) ஒரு ஸ்஧ரின்ட் தமடகம஭ அடிக்கடி கு஫ிக்லகொம஭ கம஬னலயண்டும் ஸ்க்ரும் என்஫ொல் தபவுகம஭ம௃ம். லதமயனற்஫ ஸ்க்ரும் ஧ன஦ொ஭ிகள் ஆர்டி஧ொக்ட்டுகம஭ரும் ஧ொர்மயனிடுதல் அயர்க஭ின் உள்஭ அயசினம். தழுவல் (அயடப்ஶன்): கண்கொணிப்஧ொ஭ர் ஒரு ஒன்ல஫ொ ஏற்கத்தக்க யபம்஧ில் தனொரிக்கும் ம஧ொரு஭ொ஦து இந்த இருந்து மசனல்கம஭லனொ மசனொலயண்டும்.தப஥ிம஬ன மகொண்டிருத்தல் அயசினம். லயம஬மன இந்த தமட நற்றும் அயர்க஭ின் மசய்னொநல் ஧ொர்மயனிடுதல் ஧ணி அனு஧யம்நிக்க கண்கொணிப்஧ொள்ர்க஭ொல் மசய்ம௃ம் லயம஬ ல஥பத்தில் ம஧ொழுது சி஫ந்த ஧஬ன்கம஭ தருகி஫து. எடுத்துக்கொட்டு: 1. 2. 4 அதற்க்கு லநலும் ஧஬ ஥ொம் ஥ொம் சரி முடிம௃லநொ மசனல்கள் யி஬கிச் .

தி஦மும் ஥டக்கும் ஸ்க்ரும் சந்திப்஧ின்ல஧ொது 3. ஧ின்ல஦ொக்கின ஸ்஧ரின்ட் ஸ்க்ரும் குழு: ஸ்க்ரும் குழுயொ஦து ஒரு தனொரிப்பு உரிமநனொ஭ர். சுன நொஸ்டமப/தம஬யமப சுன ஒழுங்குடனும் ஒழுங்குடன் ஧ன்முக மசனல்஧டும் மகொண்டிருக்கும். அது ல஧ொன்஫ குழுக்களுக்கு மய஭ினி஬ிருந்து னொரும் யமி கொட்ட லயண்டின அயசினநில்ம஬. தனொரிக்கப்஧ட்ட முழுமநனன் தனொரிப்புகள் உ஧லனொகப்஧டும் ம஧ொரு஭ொகத்தொன் இருக்க முடிம௃ம்.ஸ்க்ரும் ஥ொன்கு ஧ணிகம஭ ஥ிகழ்வுக஭ில் கண்கொணிப்பு மசய்னலயண்டும் நற்றும் என்று தழுயல் அ஫ிவுறுத்துகி஫து. உருயொக்கப்஧டும் ஧மடப்஧ொற்஫ம஭ம௃ம். நறுமசய்மக மும஫னிலும் தந்து அதன் மசனல்஧ொடு கு஫ித்த கருத்துக்கம஭ ம஧றுயதற்கொ஦ யொய்ப்புக்கம஭ அதிகரிக்கி஫து. குழுயொ஦து உற்஧த்திதி஫ம஦ம௃ம் சொதகநொக்கும் யமகனிலும் அதிகப்஧டுத்தும் யமகனிலும் இருக்கும். ஸ்க்ரும் ம஧ொறுத்தயமபனில் இணக்கத்மதம௃ம். ஸ்க்ரும் குழு த஦து தனொரிப்புகம஭ மகொஞ்சம் மகொஞ்சநொகவும். 5 மகொஞ்சம் மகொஞ்சநொக எப்ம஧ொழுதுலந ஒரு . தனொரிக்கும் குழு நற்றும் ஒரு ஸ்க்ரும் ஸ்க்ரும் குழுயொ஦து மகொண்டிருக்கும். அமயனொமயமன஦ில்: 1. ஸ்஧ரின்ட் திட்டநிடுதல் ல஧ொது 2. மசனல்தி஫னும் குழுயொ஦து சி஫ந்த மும஫னில் எப்஧டி லயம஬னிம஦ முடிப்஧து என்஧தில஬லன தீயிபநொக இருக்கும். ஸ்஧ரின்மட நறு஧ரிசீ஬ம஦ மசய்ம௃ம்ல஧ொது 4. ஧ல்தும஫ குழுயி஦ர் தங்களுக்கு அ஭ிக்கப்஧ட்ட லயம஬மன நற்஫யமப எதிர்஧ொர்க்கொநல் தொங்கல஭ முடிக்க கூடின தி஫ன் ம஧ற்஫ிருக்கி஫ொர்கள்.

backlog) ஒரு முழு ம஧ொறுப்பும் தனொரிப்஧ின் எஞ்சின லயம஬ககம஭ லந஬ொண்மந மசய்யதில் ஧ின்யரும் மசனல்களும் அடங்கும்:  தனொரிப்஧ின் எஞ்சின லயம஬கம஭ மத஭ியொக யமபனறுத்தல்  தனொரிப்஧ின் ல஥ொக்கம் நற்றும் இ஬க்குக்கம஭ அமடன எஞ்சின லயம஬கம஭ யரிமசப்஧டுத்துத஬  லடய஬ப்நன்ட்குமயின் லயம஬கம஭ லநம்஧டுத்துதல்  தனொரிப்஧ின் எஞ்சின லயம஬கம஭ அம஦யருக்கும் மதரிம௃ந஧டி மசய்தல். ஆ஦ொல் உரிமநன஬லபொ தனொரிப்஧ின் அல்஬து உரிமநன஬லப ம஧ொறுப்஧ொ஦யர். ஆ஦ொல் தனொரிப்஧ின் எஞ்சின லயம஬க஭ின் முன்னுரிமநகம஭ நொற்றும் உரிமந தனொரிப்஧ின் உரிமநனொ஭ருக்கு நட்டுலந உண்டு. இந்த லநற்ச்மசொன்஦ மடய஬ப்நன்ட் லயம஬கம஭ குழுலயொ தனொரிப்஧ின் மசய்ன஬ொம்.தொரிப்பின் உரிகமொளர் (Product Owner): ஒரு ம஧ொரும஭ம௃ம் அதிகப்஧டுத்தும் அதம஦ ம஧ொறுப்பு தனொரிக்கும் தனொரிப்பு குழுயின் உரிமநனொ஭மப நதிப்ம஧ம௃ந லசர்ந்ததொகும். ஒரு தனொரிப்பு உரிமநனொ஭ர் மயற்஫ி ம஧றுயதற்கு ஒட்டுமநொத்த ஥ிறுய஦த்தின் அம஦த்து உறுப்஧ி஦ர்களும் அயருமடன முடியகம஭ நதிக்க லயண்டும்.இதம஦ மசனல்஧டுத்தும் மும஫ ஥ிறுய஦ங்க஭ிமடலன லயறு஧ட யொய்ப்஧ிருக்கி஫து. ஒரு தனொரிப்஧ின் தனொரிப்பு எஞ்சின லயம஬க஭ின் உரிமநன஬ொமபலன (product சொரும். தனொரிப்஧ின் உரிமநனொ஭ர் ஧ிபதி஧஬ிக்க஬ொந. தனொரிப்஧ின் உரிமநனொ஭ர் ஒலப ஒரு ஥஧பொகத்தொன் தனொரிப்஧ின் உரிமநனொ஭ர் ஒரு குழுயின் இருக்க யிருப்஧ங்கம஭ முடிம௃ம். லநலும் ஸ்க்ரும் குழு அடுத்து என்஦ மசய்ன இருக்கி஫ொர்கள் என்று அம஦யரும் அ஫ிம௃ம்஧டி மசய்தல்.  லடய஬ப்நன்ட்குழு தனொரிப்஧ின் எஞ்சின லயம஬கம஭ அம஦யருக்கும் புரிம௃ம்஧டி மசய்தல். லடய஬ப்நன்ட்குழு முழுக்க முழுக்க தனொரிப்பு உரிமநனொ஭ரின் முன்னுரிமநகம஭ நட்டுலந ஧ின்஧ற்஫ லயண்டும். 6 .

மூன்று ல஧ருக்கும் கும஫யொ஦ அ஭வு ஥஧ர்கள் இருந்தொல் ஥஧ர்களுக்களுக்கிமடலனனொ஦ 7 மதொடர்புகம஭ கும஫த்து உற்஧த்தித்தி஫ம஦ . யடவலப்மன்ட் குழுவின் அளவு: ஒரு ஸ்ப்ரின்டில் முக்கினத்துயம் யொய்ந்த லயம஬கம஭ சுறுசுறுப்஧ொ஦ யமகனில் முடிக்கும் அ஭யில் ஥஧ர்கள் இருக்கும் அ஭வு குழுயின் அ஭வு இருந்தொல் ல஧ொதும். அடுத்தடுத்த தனொரிப்புக்கம஭ உருயொக்கும் ம஧ொறுப்பு லடய஬ப்நன்ட்குழுமய சொர்ந்ததொகும். இதன் தங்க஭து லயம஬கம஭ மசய்யதற்கும் லதமயனொ஦ மூ஬ம் கிமடக்கும் சிம஦ர்ெி லடய஬ப்நன்ட் குழுமய நிகுந்த மசனல்தி஫னுடன் மசனல்஧ட மயக்கி஫து. இயர்கள் மகொஞ்சம் மகொஞ்சநொக ஒரு முழுமநனொ஦ தனொரிப்஧ிம஦ முடிக்கும் தி஫ன்கம஭ மகொண்டிருப்஧ொர்கள்.யடவலப்மன்ட்குழு: ஒரு ஸ்஧ிரிண்டில் ஒரு "முழுமநனொ஦" லயம஬ மசய்னக்கூடின ஒரு தனொரிப்ம஧ உருயொக்கும் தி஫ன்நிக்க ஥ிபுணர்கள் ஒரு லடய஬ப்நன்ட்குழுயில் இருப்஧ொர்கள். லடய஬ப்நன்ட் குழு ஧ின்யரும் இனல்புகம஭ மகொண்டிருக்கும்:  அயர்கள் தங்களுக்குள்ல஭ ஒழுங்கமநத்துக்மகொள்யொர்கள். ஒரு ஥ிறுய஦நொ஦து லடய஬ப்நன்ட் ஒழுங்கு஧டுத்துயதர்க்கும் அதிகொபத்மத குழு லந஬ொண்மந யமங்குகி஫ொர்கள்.  ஸ்க்ரும் மடய஬ப்நன்ட் குழுக்க஭ில் துமண குழுக்கம஭ அனுநதிப்஧தில்ம஬. குழுயில் உள்஭ எந்த ஒரு ஥஧ரும் எவ்யொறு தனொரிப்பு எஞ்சின லயம஬கம஭ ஒரு லயம஬ மசய்ம௃ம் தனொரிப்஧து என்று கூறுயதில்ம஬  யடவலப்மன்ட் குழு ஧ல்லயறு லயம஬கம஭ மசய்ம௃ம் தி஫ன் ஧மடத்தயர்கள்.  குழுயில் உள்஭ உறுப்஧ி஦ர்களுக்கு த஦ித்தி஫மந நற்றும் த஦ிப்஧ட்ட ல஥ொக்கம் இருந்தொலும் ம஧ொறுப்பு லடய஬ப்நன்ட் குழுமயலன சொரும்.  ஸ்க்ரும் லடய஬ப்நன்ட் குழுயில் உள்஭ அம஦யமபம௃ம் "மடய஬ப்஧ர்" என்ல஫ கு஫ிப்஧ிடுகி஫து. அயர்கள் மயவ்லயறு லயம஬கம஭ மசய்தொலும் இந்த யிதி ம஧ொருந்தும்.

ஸ்க்ருநின் லநற்மகொள்஭ ஧டுயமத லகொட்஧ொடுகள். ஸ்க்ரும் நொஸ்டர் ஸ்க்ரும் குழுயில் உள்஭ மதொடர்புகம஭ லநம்஧டுத்துயதில் ஥ன்மநகம஭ கய஦ம் ஸ்க்ரும் மசலுத்துகி஫ொர். உறுதி ஥மடமும஫கள் நற்றும் யிதிகள் சரினொக ஧ின்஧ிற்஫ப்஧டுகி஫தொ என்஧மத ஸ்க்ரும் நொஸ்டர் உறுதி மசய்கி஫ொர். ஒரு ஸ்க்ரும் குழுயில் ஸ்க்ரும் நொஸ்டர் தம஬யபொகவும். ஸ்க்ரும் மாஸ்டர்: ஸ்க்ரும் சரினொக புரிந்துமகொள்஭ப்஧ட்டு மசய்஧யர் ஸ்க்ரும் நொஸ்டர். 2. ஒன்஧து ல஧ருக்கு லநல் இருக்கும் சிக்கல்கள் குழுயில் ஒத்திமசயொக ஏற்஧டுகின்஫஦. மதொண்டபொகவும் ஧ணினொற்றுகி஫ொர்.தனரிப்஧ின் லயம஬ மசய்யதில் உரிமநனொ஭ர் மயவ்லயறு நற்றும் ஸ்க்ரும் நொஸ்டர் இந்த குழுயின் என்ன்க்மகனில் லசர்க்கப்஧டுயதில்ம஬. தொரிப்பு உரிகமொளருக்கு ஸ்க்ரும் மாஸ்டரின் யேகவைள் 1. ஸ்ப்ரின்டின் சி஬ ல஥பங்க஭ில் ம஧ொழுது தி஫ன் சி஫ின மடய஬ப்நன்ட் கும஫஧ொடுக஭ின் குழுக்கள் கொபணநொக ஒரு முழுமநனொ஦மதொரு தனொரிப்஧ிம஦ யமங்கமுடியதில்ம஬. தனொரிப்஧ின் எஞ்சின லயம஬கம஭ ஸ்க்ரும் குழு மத஭ியொகவும் முழுமநனொகவும் புரிந்து மகொள்஭ உதவுதல் 3. தனொரிப்஧ில் துரித்த்தன்மந அல்஬து அெி஬ிட்டி இருப்஧மத மசய்தல் 6.கும஫த்துயிடும். ஸ்க்ரும்க்கு லதமயனொ஦ ஈவ்ண்டுகம஭ ஥ிர்யகித்தல் யடவலப்மன்ட் குழுவிற்கு ஸ்க்ரும் மாஸ்டரின் யேகவைள்: 8 உறுதி . தனொரிப்஧ின் எஞ்சின லயம஬கம஭ சி஫ப்஧ொக லந஬ொண்மந மசய்யது. நொஸ்டர் ஸ்க்ரும் குழுயி஦ொல் ஏற்஧டும் ல஥ொக்கில் லயம஬ அதிகப்஧டுத்தும் மசய்கி஫ொர். தனொரிப்பு உரிமநனொ஭ர் எஞ்சின லயம஬கம஭ யரிமசப்஧டுத்துதம஬ அ஫ிந்துள்஭மத உறுதிப்஧டுத்துதல் 5. தனொரிப்ம஧ திட்டநிடுதல் 4.

மடய஬ப்நன்ட் குழுயிற்கு சுன ஒழுக்கமும் நற்றும் ஧ல் தி஫ன் மசன஬஧டுகம஭ம௃ம் கற்றுத் தருயது. மடய஬ப்நன்ட் குழுயிற்கு ஏற்ப்஧டும் சிக்கம஬ தீர்த்து முன்ல஦ருயதர்ககொ஦ யமிகம஭ அமநத்தல் 4. ஸ்க்ரும் இயன்ட்கம஭ ஒருங்கிமணத்து மசனல்஧டுதல் 5. உனர் தபநொ஦ ம஧ொருட்கம஭ தனொர் மசய்ன உதவுயது 3. 9 ஥ிம஬னில் . ஸ்க்ரும் முழுமநனொக புரிந்து மகொள்஭ப்஧டொநல் இருக்கும் மடய஬ப்நன்ட் குழுயிற்கு லதமயனொ஦ உதயிகம஭ மசய்தல். 2.1.