Trí tuệ cảm xúc là gì và có gì khác với trí tuệ thông minh lý trí?

Năng lực cảm xúc b ! g"m các khả năng gì?

Thu#t ng$ trí tuệ cảm xúc %&m!ti!n l 'nt(llig(nc() *! h i nhà t+m lý h,c -. /(t(r 0 l!v(1 và 2!hn - 1(r 34 xu5t và! năm 67789 Trí tuệ cảm xúc 3:;c hi<u là= >ự hi<u bi?t v4 các xúc cảm@ làm chA các xúc cảm@ tự thúc 3B1@ bi?t nh#n bi?t cảm xúc cA ng:Ci khác@ làm chA nh$ng mDi liEn hệ cA c!n ng:Ci9 Ngà1 n 1 trí tuệ cảm xúc 3:;c 3ánh giá bFng chG >D &H %&m!ti!n l Hu!ti(nt)

0t(v( -c>h n( và - r1 Inn J!n Klin!L ch! rFng trí tuệ cảm xúc chính là khả năng cA c!n ng:Ci có th< nh#n thMc và bi<u lN cảm xúc@ 3"ng hó cảm xúc tr!ng t: t:Ong thông >uDt@ lý lu#n với cảm xúc và 3i4u h;P cảm xúc ch! bản th+n và nh$ng ng:Ci xung Qu nh9

RSn th(! T!L r* K r*n(r@ ch 3U cA thu1?t VW trí tuệX thì trí tuệ cảm xúc là khả năng 3,c cảm xúc %tôi 3 ng thực >ự cảm th51 nh$ng cảm xúc gì?) và hi<u cảm xúc %tYi > ! tôi cảm th51 cảm xúc nà1? Nó 3 ng O mMc 3N nà!) cA bản th+n h 1 cA ng:Ci khác9 Zng nh#n 3[nh= V'H không Phản ánh 3:;c >ự 3 *Yng cA trí thông minh và c\ng không ch! th51 >ự t:]ng Qu n gi$ trí thông minh với vô >D cách Mng x^ cA trí tuệ có th< Qu n >át 3:;c tr!ng cuNc >DngX9

&H là khả năng tự nh#n thMc cảm xúc bản th+n@ bi?t 3+u là 3i<m mYnh cA mình 3< Phát hu1 và 3+u là 3i<m 1?u cA 3< kh_c Ph`c9 Wó là 1?u tD Qu n tr,ng nh5t cA trí thông minh cam xúc9

&H cSn là khả năng th5u hi<u cảm xúc@ m!ng muDn và Qu n 3i<m cA ng:Ci khác@ Ph+n biệt 3:;c chúng và >^ *`ng chúng 3< h:ớng *bn >u1 nghc và hành 3Nng cA bản th+n9 Td 3ó bi?t thông cảm@ x+1 *ựng@ *u1 trì tDt các mDi Qu n hệ@ bi?t l_ng ngh( và Qu n t+m 3?n ng:Ci khác@ nEn có cuNc >Dng cOi mO và ch+n thành9 0ự th5u cảm là 1?u tD Qu n tr,ng thM h i cA trí thông minh cảm xúc9 Thông minh cảm xúc giúP t >Dng tDt h]n với m,i ng:Ci@ hài hS h]n với chính mình và tr!ng 3Di x^ với ng:Ci khác9

&H là khả năng Quản lý cảm xúc giúP 3: r nh$ng Qu1?t 3[nh >áng >uDt 3< thúc 3B1 bản th+n ti?n b:ớc và cải thiện các mDi Qu n hệ 3Di với m,i ng:Ci làm ch! m,i việc trO nEn tDt 3eP@ hiệu Quả h]n9 Ng:Ci có trí thông minh cam xúc bi?t gi$ >ự c+n bFng gi$ tình cảm và lý trí9

&H cSn là khả năng tự ki4m ch?@ không 3< cảm cảm xúc v:;t khfi tgm ki<m >!át cA bản th+n@ bi?t tự 3i4u

ng 3?n chG >D &H h]n là chG >D 'H cA Mng viEn9 n7o ng:Ci >^ *`ng l ! 3Nng th#m chí cSn nói rFng@ h.ng cgn có và có th< run lu1ện 3< n+ng c ! tdng b:ớc tr!ng cuNc 3Ci td tuli th]9 .i9 Trí tuệ xúc cảm là xung lực chA 1?u có ảnh h:Ong >+u >_c tới t5t cả năng lực khác bFng cách kích thích h 1 Mc ch? chúng@ nhC 3ó@ c!n ng:Ci có th< Mng Phó linh h!Yt@ bi?t cách làm chA cảm xúc cA bản th+n và cả cảm xúc cA nh$ng ng:Ci khác9 0Mc mYnh cA trí tuệ cảm xúc là công c` h$u hiệu kh]i *#1 nh$ng cảm xúc tích cực@ 3"ng thCi triệt tiEu các cảm xúc tiEu cực9 Trí thông minh không ch: 3A 3ảm bả! ch! >ự thành công cA c!n ng:Ci9 k -. có tl chúc -&N0I t#P h. chú tr.ng cgn có và có th< run lu1ện 3< n+ng c ! tdng b:ớc tr!ng cuNc 3Ci td tuli th]9 Ngà1 n 1 ng:Ci t ch! rFng= Vvới 'H ng:Ci t tu1<n bYn@ nh:ng với &H@ ng:Ci t 34 bYc bYnX9 Jì v#1 nh$ng ng:Ci thành 3Yt nh5t không Phải là nh$ng ng:Ci có 'H c ! nh5t9 Int!in( *( 0 int v &xuP(r1 r5t có lý khi ch! rFng = VJới trái tim@ ng:Ci t có th< nhìn th51 nh$ng cái cDt 1?u mà 3ôi m_t không th< nhìn th51 3:.c nhi4u giải PháP 3< giải Qu1?t công việc9 Wic 3i<m cA >ự tự ki<m >!át và 3i4u chGnh bản th+n là >u1 nghc chính ch_n@ chính trực@ h.P tác tDt với 3"ng nghiệP@ với 3Di tác@ khách hàng và ng 1 cả tr!ng Qu n hệ gi 3ình@ nEn hiệu Quả công việc ktm9 Trí tuệ cảm xúc là mNt tr!ng nh$ng k.P lý ch! mji tình huDng9 Trí tuệ lý trí %Ph` thuNc chA 1?u và! chMc năng cA bán cgu na! trái) không liEn Qu n nhi4u 3?n trí tuệ cảm xúc %Ph` thuNc chA 1?u và! chMc năng cA bán cgu na! Phải)9 Ng:Ci thông minh nh5t có khi lYi Phó mic ch! cảm xúc ki<m >!át hành 3Nng cA mình@ *bn 3?n nh$ng tình th? b5t l. năng Qu n tr.cX9 Trí tuệ cảm xúc là mNt tr!ng nh$ng k.i cuNc 3àm Phán *r là khó khăn@ b5t k< xu5t Phát td ngu1En nh+n nà! nh: >ự thi?u tinh thgn cNng tác cA 3"ng nghiệP h 1 nh$ng tr`c tric nả1 >inh td Phí ng:Ci th+n9 RhG >D &H mới th#t >ự là 1?u tD Qu1?t 3[nh >ự thành công tr!ng cuNc >Dng9 Ró 3?n s6o Quản lý nh+n >ự ch! rFng@ h.i th? 3ó chG Phát hu1 tDt khi 3:.P nh$ng ng:Ci có chG >D 'H c ! nh5t@ nh:ng không Phải t5t cả các thành viEn cA tD chMc 3ó 34u thành công9 RhG mno >D ng:Ci thành công là có chG 'H c ! h]n trung bình9 Ró 'H c ! là mNt l. năng Qu n tr.P tình@ h.P với trí tuệ cảm xúc9 Ng:Ci có trí tuệ cảm xúc tDt >Dng lYc Qu n@ bi?t l_ng ngh( 3< th5u hi<u ng:Ci khác@ *p thích nghi với ng!Yi cảnh@ linh h!Yt@ chA 3Nng và >áng tY! tr!ng công việc@ có khả năng ch[u áP lực và v:.chGnh@ tự 3ánh giá@ khả năng ki<m >!át và ch? ngự nh$ng khát v. >q không tu1<n *`ng ng:Ci *r có chG >D 'H c ! nh:ng &H lYi th5P9 Ng:Ci có trí tuệ cảm xúc th5P >q không tY! 3:.i h]n và hiệu Quả h]n@ giúP giải Qu1?t ln thf m.c k?t h.t Qu ngh[ch cảnh9 Trí tuệ cảm xúc giúP các cuNc 3àm Phán >q *ipn r tr!ng bgu không khí th!ải mái h]n@ thu#n l.i th? tr!ng cuNc >Dng@ nh:ng l.c nh$ng mDi Qu n hệ h.ng@ 3 m mE@ khả năng kh lu#t tự giác@ khả năng t: *u1 tích cực@ tìm r 3:.