Skirtingose valstybėse gyvenantys fiziniai asmenys ar buveinę turintys juridiniai asmenys sukuria, keičia ir nutraukia teisinius santykius: sudaromos

sutartys, padaroma žala ir t. t. Kilus ginčui, kurio alys yra skirting! valstybi! fiziniai ar juridiniai asmenys, visada tenka atsakyti " du pagrindinius klausimus # kurios valstybės teisme turės b$ti sprendžiamas ginčas ir kurios valstybės teisė bus taikoma tam atvejui. %astebėtina, kad kyla ir daugiau su &ivilinio pro&eso teisės norm! taikymu susijusi! klausim!, kai prireikia rinkti "rodymus užsienio valstybėje, nustatyti užsienio valstybės piliečio, parei kiančio ie kin", &ivilin" pro&esin" teisnum' ir veiksnum', "teikti aukimus ir kitus pro&esinius dokumentus užsienio valstybėje esantiems asmenims, vienos valstybės teismo priimt' sprendim' pripažinti ir vykdyti kitoje valstybėje. (ie klausimai yra &ivilinio pro&eso dalykas, tačiau jie turi ypatum!, kadangi civilinė byla turi užsienio (tarptautinį) elementą. )ivilinio pro&eso teisės doktrinoje nurodomi atvejai, kai &ivilinė byla turi užsienio *tarptautin"+ element': ,+ viena i ginčo ali! arba kitas byloje dalyvaujantis asmuo gyvena ar turi buveinę užsienio valstybėje.+ užsienio valstybėje yra ali! ginčo objektas, pavyzdžiui, nekilnojamasis daiktas/+ teismo prane imai ar aukimai turi b$ti "teikti užsienio valstybėje esančiam asmeniui0+ užsienio valstybėje yra "rodymai, reikalingi nagrinėjamai bylai1+ b$tina surinkti informa&ij' apie taikytin' užsienio teisę ar gauti kitoki' teisinę pagalb'2+ teismo sprendim', kur" pra oma vykdyti, priėmė užsienio valstybės teismas. 3urodytais atvejais &ivilinės bylos nagrinėjimas peržengia nacionalinio civilinio proceso ribas, nes byl' reikia nagrinėti taikant papildomus teisės altinius, reglamentuojančius &ivilini! byl!, turinči! užsienio *tarptautin"+ element', nagrinėjim'. 4eigu &ivilinė byla turi užsienio *tarptautin"+ element', tai jau ne grynai na&ionalinis, o tarptautinis civilinis procesas. Kaip galėtume apib$dinti tarptautin" &ivilin" pro&es'5 (i s'voka ai kinama "vairiai: ,+ tarptautinis &ivilinis pro&esas yra savaranki ka na&ionalinės teisės aka- .+ tai sudedamoji tarptautinės privatinės teisės dalis- /+tarptautinis &ivilinis pro&esas yra sudedamoji tarptautinės vie osios teisės dalis. 6arptautinio &ivilinio pro&eso teisinio reguliavimo dalykas yra ypatingas # tai santykiai, susiklostantys nagrinėjant tarptautinio pob$džio &ivilinę byl'. (iuo atžvilgiu tarptautinį civilinį procesą reguliuojančios normos yra sudedamoji civilinio proceso teisės dalis, o ne atskira teisės šaka. 7e to, akivaizdu, kad 89 )%K :;; dalies, pavadintos <6arptautinis &ivilinis pro&esas=, normos ir yra skirtos pro&esiniams teisiniams santykiams, turintiems užsienio *tarptautin"+ element', reguliuoti. 6ai leidžia pagr"stai teigti, kad tarptautin" &ivilin" pro&es' pirmiausia reglamentuoja nacionalinė civilinio proceso teisė. :alstybės turi suverenitet', todėl negalima viena ali kai sureguliuoti, kokiu b$du vienos valstybės teism! sprendimai bus vykdomi užsienio valstybėje, kokia tvarka bus "teikiami teismo aukimai kitoje valstybėje esantiems asmenims, kaip bus i reikalaujami užsienyje esantys "rodymai. :alstybės tokius pro&esinius santykius reguliuoja sudarydamos tarptautines sutartis. >vi alės sutartys, taip pat daugia ali! konven&ij! normos yra sudedam'ja valstybi! # atitinkam! tarptautini! sutarči! ar konven&ij! dalyvi!, na&ionalinės teisės dalis. :adinasi, normos, reguliuojančios tarptautinio pob$džio bylinėjim'si &ivilinėse bylose, yra sudedamoji na&ionalinio &ivilinio pro&eso teisės dalis. Šios normos reguliuoja teismo, byloje dalyvaujančių asmenų ir kitų proceso dalyvių veiklą nagrinėjant ir sprendžiant tarptautinio pobūdžio civilines bylas bei vykdant jose priimtus sprendimus.

kuriame nukopijuota Aikelėno &pt knygoje esanti info.tai gal dar kokia info jis pasakystai tada dar pridėsiu.kl.>augiau nieko nėra iais .todėl dar nesispausdinkitBBB .?ia info i e@mokymosi.>ar bus >riuko paskaita paskutinė.@.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful