26 TEMA. TARPTAUTINIO CP PAGRINDAI I. ĮRODYMŲ RINKIMAS UŽSIENIO VALSTYBĖSE 1.

NACIONALINĖ TEISĖ Jeigu tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurioje reikia surinkti įrodymus, nėra dvišalės teisinės pagalbos sutarties ir valstybė, kurioje reikia surinkti įrodymus, nėra 1970 m !agos konven"ijos dėl įrodym# $ arba komer"inėse bylose paėmimo užsienyje dalyvė, prašymai suteikti teisin% pagalb& gali b'ti teikiami ir vykdomi diplomatiniais kanalais abipusiškumo prin"ipu, t y kreipiantis į (eisingumo ministerij& )(*+, jai , į -žsienio reikal# ministerij& )-.*+, o ši per savo diplomatines ar konsulines įstaigas kreipiasi į atitinkamas užsienio valstybės institu"ijas L( $/0 102 straipsnio antroji dalis nurodo, kad dėl Lietuvos pilie3io, esan3io užsienio valstybėje, apklausos teismas kreipiasi į Lietuvos diplomatin% atstovyb% ar konsulat& atitinkamoje užsienio valstybėje Jeigu asmuo, kurį reikia apklausti, nėra Lietuvos .espublikos pilietis, teismas per L. (* kreipiasi dėl teisinės pagalbos į atitinkamos valstybės teism& ar institu"ij& Lietuvos .espublikos teismai taip pat vykdo jiems nustatyta tvarka perduodamus užsienio teism# pavedimus surinkti įrodymus Lietuvoje 4tsisakyti vykdyti tokį užsienio valstybės teismo pavedim& galima tik 5 atvejais6 1+ veiksmas, kurį reikalaujama atlikti, prieštaraut# Lietuvos .espublikos 0onstitu"ijoje nustatytai viešajai tvarkai arba jos nepriklausomybei, pavy7džiui, jeigu prašoma surinkti įrodymus, kurie yra Lietuvos valstybės paslaptis8 5+ atlikti reikalaujamus veiksmus nepriklauso Lietuvos teism# kompeten"ijai8 2+ valstybė, iš kurios teism# gautas teisinės pagalbos prašymas, atsisako suteikti teisin% pagalb& Lietuvos teismams )$/0 101 str 5 d + -žsienio teism# pavedimai surinkti įrodymus Lietuvoje vykdomi pagal L. įstatymus (a3iau užsienio valstybės teismo prašymu pavedimas gali b'ti įvykdytas ir pagal užsienio valstybės teisės taisykles, jeigu šito nedraudžia Lietuvos teisė arba jos neprieštarauja L. viešajai tvarkai )$/0 105 str 1 d + 9:i"ial's rašytiniai užsienio valstybi# įrodymai turi toki& pa3i& teisin% gali& kaip ir o:i"ial's rašytiniai Lietuvos įrodymai, ta3iau dokumentas susij%s su Lietuvoje esan3io nekilnojamojo daikto nuosavybės teisės perėjimu, turi b'ti patvirtintas Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulate ;i taisyklė taikoma ir dokumentams, kuri# autentiškumu teismas abejoja )$/0 107 str + 2. DVIŠALĖS TEISINĖS PAGALBOS SUTARTYS <udedamoji teisinės pagalbos dalis yra įrodym#, esan3i# užsienio valstybėje, rinkimas Jie renkami )liudytojai apklausiami, daiktiniai, rašytiniai įrodymai surandami, paimami ir persiun3iami ar ištiriami buvimo vietoje ir t t + tarptautini# dvišali# teisinės pagalbos ir teisini# santyki# "ivilinėse, komer"inėse ir šeimos bylose sutar3i# nustatyta tvarka 0ai įrodymus reikia surinkti valstybėje, su kuria Lietuva yra pasirašiusi dvišal% tarptautin% teisinės pagalbos sutartį ir kuri kartu yra 1970 m !agos konven"ijos dalyvė, turi b'ti taikomos dvišalės tarptautinės sutarties nuostatos, nes !agos konven"ijos 51 straipsnyje susitarian3iosioms šalims leidžiama sudaryti ir kitokius susitarimus =auguma toki# sutar3i# nurodo, kad teismo pavedimai surinkti įrodymus vykdomi pagal pavedim& vykdan3io teisino valstybės pro"eso teis%, išskyrus atvejus, kai prašoma taikyti pavedim& pateikian3ios susitarian3iosios valstybės pro"eso teisės normas, o šios normos neprieštarauja pavedim& vykdan3io teismo vietos valstybės pro"eso teisei 0ai kuriais atvejais tam tikrus pro"esinius veiksmus, susijusius su įrodym# rinkimu, gali atlikti ir diplomatinės bei konsulinės įstaigos /avy7džiui, jos gali apklausti savo valstybės pilie3ius, esan3ius užsienyje (a3iau tokiu atveju draudžiama taikyti prievartos priemones, pavy7džiui, liudytojo negalima atvesdinti į ambasad& ar konsulat& )pv7 , Lietuvos ir .usijos sutarties 11 str + 1

3. <eimas rati:ikavo 5000 m balandžio 12 dien& 0onven"ija reglamentuoja teisinės pagalbos teikim&.:(-5* @ LR 8-$-/<*-? (3. kuri prašo jį įvykdyti. 8-$-/9 $-+: (3.)56(7. (* leidimui )0onven"ijos 1? str +8 >+ tinkamai paskirtas įgaliotinis gali. t y Lietuva nepripažįsta bendrosios teisės sistemos valstybi# $/ b'dingo įrodym# atskleidimo )angl discovery) instituto. ir įstaiga. b'tini pateikti apklausiamiems asmenims. kurie nėra surašyti viena iš ši# kalb#. pilietybės įstatym& turin3i# L. pagal L. kurie pateikti siekiant iki teismo susipažinti su dokumentais. (* leidimui )0onven"ijos 17 str +8 @+ L.)56(74. (* leidimui )0onven"ijos 1 str +8 2+ bet kurios susitarian3iosios valstybės diplomatas arba konsulinis agentas gali. jame atitinkamais atvejais taip pat turi b'ti nurodoma6 1+ asmen#. pran"'7# ir rus# kalbomis /rie teisinės pagalbos prašym#. arba dalykas. nevykdys teisinės pagalbos prašym#. pavardės ir adresai8 2+ bylos. angl#. turi b'ti pridėti prašym# ir j# lydim#j# dokument# vertimai į lietuvi#. vardai. jeigu ji žinoma prašym& teikian3iam teismui8 5+ pro"eso šali# ir šali# atstov#. pilietybės įstatym& turin3i# L. išskyrus teismo dokument# įteikim& ar sprendim# pripažinim&.<:-?> a+ įrodym# rinkimas siun3iant 0onven"ijos nurodyt& atitinkam& prašym& suteikti teisin% pagalb& užsienio valstybės $entrinei įstaigai )pagal 0onven"ijos 5A1> straipsnį Lietuvoje tai yra (*+8 b+ įrodym# rinkimas užsienio valstybėje per savo valstybės diplomatines ir konsulines įstaigas )t y kai įrodymus renka užsienyje re7iduojantys diplomatiniai ir konsuliniai pareig'nai+ )0onven"ijos 1@ 1? str +8 "+ įrodym# rinkimas per spe"ial# įgaliotinį )0onven"ijos 17 str + 0ai prašoma surinkti užsienio valstybėje esan3ius įrodymus per $entrin% įstaig&. kurios prašoma jį įvykdyti. tik esant išankstiniam rašytiniam L. /-*(0(1+2$-". pateikiant vis& su ja susijusi& reikiam& in:orma"ij&8 >+ prašomi paimti įrodymai ar kitas pro"esinis veiksmas. ĮRODYMŲ RINKIMAS PAGAL 19 ! ". %AGOS KONVENCI&' <varbiausias šios srities tarptautinės teisės šaltinis yra 1970 m kovo 11 d Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje. pob'dis. vykdym& ir laikin#j# ar apsaugos priemoni# taikym& )0onven"ijos 1 str + L()*+. pran"'7# arba rus# kalbas )0onven"ijos > str > d +8 5+ teisinės pagalbos prašym& pateikusios susitarian3iosios valstybės teismo institu"ijos atstovas gali dalyvauti vykdant teisinės pagalbos prašym& tik esant išankstiniam rašytiniam L. (*+ priims teisinės pagalbos prašymus.( BC*( *-(12"( -*?(A. 1+/() :-. teritorijoje iš asmen#.-. paimti įrodymus L. turi b'ti surašomas 0onven"ijos 2 straipsnyje nurodyto turinio teisinės pagalbos prašymas ir siun3iamas užsienio valstybės $entrinei įstaigai 0onven"ija panaikina bet kokius legali7avimo ar kitokius panašius šios srities :ormalumus /agal 0onven"ijos 2 straipsnį *)(?(59? 8-:-. kuri& L. kuris turi b'ti atliktas 4tsižvelgiant į prašymo esm%. angl#.B2? 8/-3<") *+/( BC*( 5+/2$<*-> 1+ įstaiga )teismas+. kurioje prašoma įrodym#. pavardės ir adresai8 1+ klausimai. tik esant išankstiniam rašytiniam L.(? @/2$<"= /(51(5(2 +A?()5(2 . pilietyb%.5+/2$2 1).3(4 125. dėl kurio jie turi b'ti apklausti8 5 . kurie turi b'ti apklausti. vardai. pagal L.?*<B97) BC$+?.). jeigu jie yra. pagal kurį įrodymai renkami dar prieš iškeliant byl& )0onven"ijos 52 str + K25. surašytus lietuvi#. paimti įrodymus iš asmen#. KOVO 1# $.<:=> 1+ $entrinė įstaiga )t y L. netaikydamas prievartos priemoni#. kai tai susij% su įrodym# paėmimu ar kitoki# pro"esini# veiksm# atlikimu. pilietyb%.-. netaikydamas prievartos priemoni#.

gavusi prašym& įstaiga pateikusios prašym& įstaigos sutikimu tam atlikti gali paskirti atitinkam& asmenį /rašydama tokio sutikimo. valstybine kalba arba pridedamas jo vertimas į t& kalb& )vertimo teisingum& turi patvirtinti diplomatas arba konsulinis pareig'nas. turi teis% taikyti atitinkamas prievartos priemones tais atvejais ir tik tiek. vykdydamas užsienio valstybės teismo prašym& surinkti įrodymus. susijusi su atitinkam# asmen# privilegijomis pateikti ar duoti įrodymus pagal prašym& pateikian3io teismo vietos valstybės vidaus teis% )0onven"ijos 11 str + (eisinės pagalbos prašymas surašomas užsienio valstybės. kad. kai privilegija arba pareiga yra nurodyta prašyme arba kai prašym& pateikusi įstaiga kitokiu b'du patvirtino prašym& gavusiai įstaigai esant tokias privilegijas ar pareigas 0onven"ijos 15 straipsnis nustato. atitinkami asmenys turi teis% atsisakyti pateikti įrodymus tiek. j# atstovai /rašym& pateikusios institu"ijos prašymu ši in:orma"ija gali b'ti siun3iama tiesiogiai šalims arba j# atstovams )0onven"ijos 7 str + 0onven"ijos 9 straipsnyje nurodyta. kad prašym& pateikusi valstybė atlygint# ekspertams ir vertėjams sumokėt& atlyginim& ir išlaidas. teikiama neatlygintinai (a3iau prašym& vykdanti valstybė turi teis% reikalauti. kiek jie naudojasi privilegija arba vykdo pareiga atsisakyti pateikti įrodymus6 1+ pagal prašym& vykdan3ios valstybės teis%8 arba 5+ pagal prašym& pateikusios valstybės teis%. kad teisinės pagalbos 8/-3<"-? . vykdydamas užsienio valstybės teismo prašym& apklausti liudytoj&. kad juos atliekant galėt# dalyvauti suinteresuotos šalys ir. kuris turi b'ti apži'rėtas8 2+ kiekvienas reikalavimas. prašym& gavusi įstaiga nurodo apytiksles išlaidas.espublikos $/0 71 straipsnio nurodytais atvejais ir tvarka atvesdinti jį į teismą )0onven"ijos 10 str + 0onven"ijos 11 straipsnyje sakoma. pavy7džiui. Lietuvos teismas. pavy7džiui.<1$2"-? 5)$). vykdant teisinės pagalbos prašymus. kai tai nesuderinama su prašym& vykdan3io teismo valstybės vidaus teise arba šito neįmanoma padaryti dėl jos vidaus praktikos ir tvarkos arba praktini# sunkum# /avy7džiui. susijusi su įrodymų rinkimu užsienio valstybėje. $/0 taisykles (a3iau užsienio valstybės teismo prašymu įrodymai gali b'ti surinkti tam tikru b'du ar tvarka. atlygina visas turėtas išlaidas Besant tokio sutikimo prašym& pateikusi įstaiga neprivalo atlyginti išlaid# )0onven"ijos 1> str + 2 . nuomone. kai prašoma apklausti kaip liudytoj& asmenį dėl toki# aplinkybi#. arba bet kuris kitas tose valstybėse tai atlikti įgaliotas asmuo. šitaip b't# pakenkta jos suverenitetui arba saugumui. turi teis% Lietuvos . į kuri& buvo kreiptasi. sutinkanti su jomis. turėtas taikant spe"iali& įrodym# rinkimo tvark&. kad teisinės pagalbos prašym& galima atsisakyti vykdyti tik jeigu6 1+ prašym& vykdan3ioje valstybėje toki# prašym# vykdymas neįeina į teism# :unk"ijas8 arba 5+ valstybės. į kuri& kreipiamasi. kurios pagal 0onven"ijos 9 straipsnio antr&j& dalį prašė prašym& pateikusi valstybė Jeigu pagal prašym& gavusios įstaigos vidaus teis% apsaugoti )užtikrinti+ įrodymus turi pa3ios šalys ir įstaiga pati negali įvykdyti prašymo. notaras+ ar jis surašomas angl# arba pran"'7# kalba )0onven"ijos > str + /rašan3ios suteikti teisin% pagalb& institu"ijos pageidavimu jai yra pranešama pro"esini# veiksm# atlikimo laikas ir vieta. kiek tai numato teismo vietos valstybės vidaus teisė /avy7džiui. pagal kai kuri# bendrosios teisės sistemos valstybi# praktik& liudytojus apklausia šali# advokatai Lietuvoje liudytojus apklausia teismas. kurios turi b'ti laikomasi pagal 0onven"ijos 19 straipsnį8 @+ in:orma"ija.5+ dokumentai arba kitas kilnojamasis ar nekilnojamasis daiktas.?(-5* /rašymas vykdomas remiantis jį vykdan3io teismo valstybės vidaus teise. kurios bus patirtos taikant toki& tvark& /rašym& pateikusi įstaiga. jeigu yra. t y užsienio valstybi# teism# prašymai surinkti įrodymus Lietuvoje vykdomi pagal L. todėl galima atsisakyti tenkinti užsienio valstybės teismo prašym& leisti apklausti šalies advokatui Lietuvoje esantį liudytoj& (eismas. kad parodymai turi b'ti duoti prisiekus ar turi b'ti patvirtinti ir kad tari b'ti naudojama bet kokia spe"iali :orma8 >+ bet kuris konkretus b'das arba tvarka. išskyrus atvejus. arba prisiek%s vertėjas. kurios pagal Lietuvos teis% sudaro valstybės paslaptį Teisinė pagalba.

> d + > . kokiomis s&lygomis pagal jos teis% jis turi b'ti vykdomas /avy7džiui. prašym& vykdantis teismas gali pareikalauti iš anksto sumokėti užstat& arba iš anksto apmokėti eksperto išlaidas Iisais kitais atvejais užstatas ar išankstinis mokėjimas negali b'ti prašymo vykdymo s&lyga8 b+ išlaidos. norėdamas surinkti kitoje valstybėje narėje esan3ius įrodymus. teismas įvykdymo patvirtinim& )! priede nurodytos :ormos dokument&+ ir visus su prašymo vykdymu susijusius dokumentus išsiun3ia prašan3iam teismui T()?(2:(-( @/2$<"-( :-.eglamento 1 straipsnis nurodo 2 @/2$<"= /(51("2 BC$+?6 a+ siun3iant nustatytos :ormos prašym& kitos valstybės narės teismui ir prašant surinkti įrodymus8 a+ tiesiogiai renkant įrodymus kitos valstybės narės teritorijoje Pirmuoju b du įrodymai renkamai tokia tvarka /agal . bet ne vėliau kaip per !" dienų nuo jo gavimo dienos (eismas prašym& surinkti įrodymus vykdo pagal savo valstybės na"ionalin% teis%. o ši tvarka neprieštarauja prašym& vykdan3io teismo teisei ir nesukelia dideli# praktini# sunkum# )9 str 5. EUROPOS S'&UNGOS EESF TEISĖ Crodym# rinkimo pro"ed'r& $ ir komer"inėse bylose D< reglamentuoja 5001 m gegužės 51 d (arybos reglamentas )DE+ Br 150?F5001 Jis taikomas visoms D< valstybėms. kad šiuo b'du įrodymai gali b'ti renkami tik savanori#kai.2 d + Cvykd%s prašym&. norėdamas tiesiogiai surinkti įrodymus kitos valstybės narės teritorijoje.)7-(?> a+ kai prašymas nepriklauso .( BC*( /)51-"( .i institu"ija 20 dien# turi in:ormuoti teism&. susijusios su prašymo vykdymu6 a+ eksperto ir vertėjo žodžiu atlyginimas Jeigu vykdant prašym& reikės eksperto pagalbos. kai prašantis teismas prašo surinkti įrodymus spe"ialia tvarka. į kurios teism& kreipiamasi. valstybine kalba arba kita kalba.eglamento taikymu. kad bus 12"8)5?+2*2? 2 /C3(= (3.(".)(?*( /(51*( @/2$<"+? *()?(2:(5(+ BC$+ *(1 *21(-(? -*. atitinkama institu"ija gali paskirti savo teism& dalyvauti renkant įrodymus /abrėžtina. atsižvelgiant į .eglamento > straipsnį in:orma"ijos8 "+ tiesioginis įrodym# rinkimas prieštarauja pagrindiniams valstybės narės teisės prin"ipams )17 str @d+ /agal . susij% su . išskyrus =anij& .eglamento taikymo sri3iai8 b+ kai prašyme nėra visos reikiamos pagal .eglamento 17 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatytas s&lygas G-.-($2?. privalo paduoti atitinkam& prašym& )H priede nurodytos :ormos dokument&+ tos valstybės $entrinei įstaigai ar kitai kompetentingai institu"ijai .eglamento 5 straipsnį valstybi# nari# teismai prašymus surinkti įrodymus kit# valstybi# nari# teismams perduoda tiesiogiai 0iekviena valstybė nustato ir praneša apie teismus. parengia . t y įrodymus renkantis teisėjas negali kitoje valstybėje narėje taikyti jokių prievartos priemonių /avy7džiui. išskyrus atvejus. valstybės narės.D. turėtos vykdant prašym& spe"ialia tvarka arba naudojant vai7do ar telekon:eren"ij& )10 str 2. nurodyta . kurie yra kompetentingi rinkti įrodymus pagal šį reglament& /agal $/0 102 straipsnio @ dalį šio reglamento nustatyta tvarka rinkti įrodymus D< valstybėje narėje turi teis% visi Lietuvos teism# teisėjai Ee to. kurios teritorijoje bus tiesiogiai renkami įrodymai.eglamento nustatytos :ormos ir turinio prašym& /rašymas parengiamas valstybės.eglamento 11 straipsnį už prašym# surinkti įrodymus vykdym& 721() "21)?G(-( 5)("-"( (a3iau prašym& vykdan3io teismo reikalavimu prašantis teismas privalo nedelsdamas užtikrinti. o prireikus . kad b't# in:ormuojami teismai ir sprendžiami kiti klausimai.-*?(?-1<*( .eglamento 17 straipsnyje nustatyta tvarka (eismas.eglamento @ straipsnyje Gaut& prašym& surinkti įrodymus teismas turi įvykdyti nedelsdamas. tokiu atveju liudytojas gali b'ti apklausiamas tik jeigu sutinka Crodymai tiesiogiai renkami pagal tiesiogiai juos renkan3io teismo valstybės teis%. kiekviena valstybė narė paskiria ir $entrin% įstaig& )2 str + Lietuvoje tokia įstaiga kol kas nėra paskirta (eismas. ar prašymas yra priimtinas.

įkeitė turt&+ ir panašiai )$/0 79? str + (okiais atvejais teismas. taip pat Lietuvoje nuolat gyvenantys užsienio pilie3iai ir asmenys be pilietybės )Ialstybės garantuojamos teisinės pagalbos įsta. dvi#alės tarptautinės teisinės pagalbos sutartys. 5)*-(12"-?. gyvenimo. prieš nuspr%sdamas gr&žinti užstat&. Iokietijoje ir kt + A ir užsienio valstybi# pilie3iams Iienos valstybės pilietis. jeigu atsakovas visiškai ar iš dalies pripažįsta ieškinį )$/0 79> str > d+ <umokėtas užstatas teismo nutartimi gali b'ti gr&žintas ieškovui dar neišnagrinėjus bylos. sumokėti +A?*-*4 galim# bylinėjimosi išlaid# atlyginimui užtikrinti -žstatas visais atvejais sumokamas 8(5(:-(? )$/0 79@ str 2 d + 4tsakovas turi teis% pareikalauti užtikrinti galimas bylinėjimosi išlaidas ne vėliau kaip atliekant pirm& pro"esinį veiksm&. užsienio asmenį. gali prašyti bylos @ . ieškovas pateikė kitoki& adekva3i& atsakovo bylinėjimosi išlaid# atlyginimo 'žtikrinimo priemon% )pv7 . kad išnyko priežastis. BYLINĖ&IMOSI IŠLAIDOS 4 B4$H9B4LHBJ (DH<J (arptautinio $/ atveju bylinėjimosi išlaidos gali b'ti didesnės. kad ieškovas yra kitos valstybės asmuo )$/0 79> str 2 d + (a3iau atsakovas neturi teisės reikalauti. pilie3iai. jeigu ieškovas šito prašo ir įrodo. kai atsakovas yra užsienio asmuo.105 straipsniuose (eis% į valstybės garantuojam& teisin% pagalb& turi tik L.vedijoje. nagrinėjant byl& atsakovas ieškinį pripažino. atsiranda kit# papildom# išlaid# kelionės. 7)(:+ )$/0 79> str 5 d +6 1+ ieškovas Lietuvoje turi pakankamai turto. pavy7džiui./(4-(HBJ (DH<J =augelis valstybi# suk'rusios nemokamos teisinės pagalbos sistemas nepasiturintiesiems 0ai kur ši pagalba teikiama tik savo pilie3iams.2 B<. t y surašant atsiliepim& į ieškinį (oks reikalavimas gali b'ti pareiškiamas ir vėliau.(597("2?( (3. dėl kurios jo buvo reikalauta.*inėtos išlaidos išieškomos iš šali# pagal prašan3io teismo valstybės narės teis% II. laimėjusio byl&. kuriam tenka kreiptis į kitos valstybės teism&.-($= -*. prašymu turėtos bylinėjimosi išlaidos atlyginamos iš sumokėto užstato sumos 4tsakovas turi pirmumo teis% prieš kitus ieškovo kreditorius išieškoti bylinėjimosi išlaid# atlyginim& iš užstato sumos )$/0 791 str + (a3iau tokį prašym& atsakovas turi pareikšti ne vėliau kaip iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos /riešingu atveju teismas ieškovo prašymu užstat& gr&žina ieškovui )$/0 797 str 1. pro"esini# dokument# vertimo ir panaši# Ee to. KITI TARPTAUTINIO CP KLAUSIMAI 1. pavy7džiui. 19@> m !agos konven"ija dėl "ivilinio pro"eso E (4. nes bylinėjantis užsienio valstybėje tenka samdytis užsienio valstybės advokat&.<:(5("2 +A*(1/(5("-? ?+"21-5* +A?*-*4. kiti teisės #altiniai /agal $/0 100 straipsnį bylinėjimosi išlaid# klausimai tarptautinio $/ atveju sprendžiami pagal bendr&sias taisykles. iš kurio b't# atlygintos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos8 5+ gin3as yra kil%s iš šeimos teisini# santyki# ir yra neturtinis8 2+ užsienio asmuo reiškia priešinį ieškinį8 >+ prašoma išduoti teismo įsakym&8 @+ byla teisminga Lietuvos teismams pagal sutartinio leismingumo taisykles8 ?+ užstato institut& draudžia tarptautinė sutartis.5 d + (a3iau užstato institutas gali b'ti taikomas ne visada A*?-12. privalo išklausyti ir atsakovo nuomon% 4tsakovo. tymo 1 str + /agal $/0 79> straipsnio pirm&j& dalį teismas turi teis% atsakovo prašymu įpareigoti ieškov& . gali tapti problemiška išieškoti ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas Eylinėjimosi išlaid# ir nemokamos teisinės pagalbos teikimo tarptautiniame $/ klausimus reglamentuoja nacionalinė teisė. kitur ). nustatytas $/0 79. kad teismas įpareigot# ieškov& sumokėti užstat&. jeigu jau nagrinėjant byl& sužinota.

5002 m sausio 57 d (aryba priėmė direktyv& Br 5002F1FDE dėl teisės kreiptis į teism& įgyvendinimo tarptautiniuose gin3uose pagerinimo nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems gin3ams taisykles . nėra nurodytas /agal <utarties 1 straipsnį kiekvienas asmuo. į kurios teism& jis kreipiasi Jeigu neturi pakankamai lėš#. bus teikiama teisinė pagalba <iekiant įgyvendinti ši& nuostat& ir suvienodinti valstybi# nari# įstatymus.*+. gali pateikti teisinės pagalbos $. šio atsiliepimo nepateikimo teisiniai padariniai ir tai. vykdanti "entrinės teisinės pagalbos prašymus priiman3ios institu"ijos :unk"ijas. taip pat pareiga pateikti atsiliepim& į ieškinį. siekdamos supaprastinti teisinės pagalbos teikim& nepasiturintiems kit# valstybi# pilie3iams. jeigu tarptautinės sutarties taisyklės nustato k& kita )$/0 710 str + 3.9/9< <KJ-BG9< )D<+ (DH<J D< pagrindini# teisi# "Lartijos >7 straipsnio 2 dalis sako. kai ieškovas negyvena valstybėje narėje. jeigu jis. Duropos (arybos narės. ATSTOVAVIMAS /agal $/0 792 straipsnio antr&j& dalį abipusiškumo pagrindu Lietuvos teismuose užsienio valstybi# advokatams gali b'ti leista atstovauti savo valstybi# asmenims 0ai byla nagrinėjama Lietuvos teisme.nagrinėjimo vietos valstybės suteikti jam nemokam& teisin% pagalb&. taip pat advokato teikiam& pagalb& )atstovavim&+ nagrinėjant byl& ir atleidim& nuo bylinėjimosi išlaid# ar j# kompensavim& /agal =irektyv& asmenys teisinės pagalbos prašymus pateikia per tam tikras savo gyvenamosios vietos institu"ijas. ir -žsienio reikal# ministerija )-. neturintiems Lietuvoje nuolatinės gyvenamosios vietos. nors Ialstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 1 straipsnyje nemokamos teisinės pagalbos teikimas užsienio asmenims. reglamentuojan3ius teisinės pagalbos teikim&. turintis gyvenam&j& viet& vienos iš susitarian3i#j# valstybi# teritorijoje. tai ši šalis privalo paskirti savo įgaliot& asmenį. kurios teismas nagrinėja byl&. ieškovas gali prašyti suteikti jam teisin% pagalb& iš valstybės narės. o užsienyje gyvenanti )esanti+ šalis neturi atstovo. kad tiems asmenims. kas gali b'ti paskirtas įgaliotu atstovu. pasirašė Duropos sutartį dėl teisinės pagalbos prašym# perdavimo Lietuva ši& sutartį rati:ikavo 199? m vasario 12 d . kurie neturi pakankamai lėš# veiksmingai pasinaudoti b'tina teismine gynyba. žinoma. pro"esiniai dokumentai lieka byloje ir laikomi tinkamai įteiktais . komer"inėje ar administra"inėje byloje prašym& sa. vo gyvenamosios vietos valstybės institu"ijai. o šios juos persiun3ia atitinkamoms teismo vietos valstybės institu"ijoms 2. kad prie jo b't# pridėti visi b'tini jam nagrinėti dokumentai /rireikus ši institu"ija reikiamus dokumentus turi išversti )2 str + Hnstitu"ija gali atsisakyti perduoti dokumentus tik jei prašymas surašytas akivai7džiai ne gera valia )2 str + /rašymas ir visi dokumentai turi b'li surašyti priiman3ios institu"ijos o:i"ialiai vartojama kalba )arba pridėtas vertimas į j&+ arba angl# ar pran"'7# kalba )arba pateikiamas vertimas į vien& iš ši# kalb#+ <iekdamos garantuoti šios sutarties įgyvendinim&. šaliai privalo b'ti išaiškinama įteikiant pirm& kart& )$/0 10@ str + (a3iau šios taisyklės netaikomos.ie padariniai. lėš# (okia teisinė pagalba apima teisines konsulta"ijas prieš kreipiantis į teism&. kad jam b't# galima įteikti su byla susijusius pro"esinius dokumentus Jeigu šalis šios pareigos nevykdo. INHORMACI&OS APIE UŽSIENIO TEISI GAVIMAS ? . "entrinės susitarian3i#j# valstybi# institu"ijos turi susitarti apr'pinti viena kit& in:orma"ija apie teisin% pagalb& reglamentuojan3ius įstatymus )7 str + $ D-. atitinka tokios pagalbos teikimo kriterijus 1977 m sausio 57 d valstybės. atsakingai už teisinės pagalbos prašym# priėmim& ir perdavim& Lietuvoje tokia institu"ija yra (eisingumo ministerija )(*+.ios direktyvos nuostatos taikomos. gyvenantį Lietuvoje. vykdanti prašymus perduodan3ios institu"ijos :unk"ijas Hnstitu"ija priimt& iš pilie3io prašym& perduoda atitinkamai kitos valstybės institu"ijai /rašymus priimanti institu"ija turi padėti pareiškėjui surašyti prašym& tinkamai ir užtikrinti.

išskyrus atvejus.-. ypa3 kai ji neturi advokato (ada ji gali prašyti teismo padėti surinkti in:orma"ij&. o ne teisės klausimu (odėl visas aplinkybes. užsienio teisė laikoma :akto.<1$<*( 8-. o ne :akto klausiniu. susijusias su taikytina užsienio teise. kad teisinė pagalba teikiama ne užsienio valstybei. teismas turi turėti taikytinus užsienio teisės įstatymus ar kitus teisės aktus. jos aiškinimo ir taikymo praktika atitinkamoje užsienio valstybėje.( -*?(?-1<*( . yra sudariusios dvišal% teisinės pagalbos sutartį. nurodyti apytiksl% atsakymo perdavimo dat& )15 str + /avedimas suteikti in:orma"ij& dažniausiai vykdomas nemokamai. 7 . o ne teisės klausimu )$/0 101 str 5 d + Jeigu Lietuva ir užsienio valstybė. užsienio teisė laikoma teisės. t y jis neturi tiesioginės teisinės galios už savo valstybės sien# (odėl įsiteisėj%s teismo sprendimas yra privalomas ir turi b'ti vykdomas tik savo valstybės teritorijoje -žsienio valstybėje teismo sprendimas įgyja teisin% gali& ir sukelia ten tam tikr# teisini# padarini# tik jeigu jos pripažįstamas /ripažinimas šiuo atveju reiškia užsienio valstybės teismo sprendimui suteikim& tokios pat teisinės galios kaip ir na"ionalinio teismo sprendimui UA?()5(2 *)(?"2 ?8/)5$("2 8/(8-A(5("-? /)(31(-. susijusi su jos interesais8 arba 1+ kai atsakymas pažeist# jos suverenitet& ar saugum& Iisais kitais atvejais b'tina atsakyti į pavedima.<B9?. teismo sprendim& D< valstybi# nari# teism# sprendim# pripažinimui ir vykdymui taikoma speciali tvarka 0albant apie užsienio valstybi# teism# sprendim# pripažinim& ir vykdym&. kad šie straipsniai taikomi tik kai prašoma pripažinti ir įvykdyti valstybės.)$("4 *(1 $. priimanti agent'ra turi in:ormuoti prašan3i& užsienio valstybės institu"ij& ir. in:orma"ija apie užsienio teis% gaunama šios sutarties nustatyta tvarka 0reiptis su pavedimu dėl in:orma"ijos apie užsienio teis% gali *(1 *)(?"2 (5?*(*+6(7-. turi įrodyti šalis. 1-$> 1+ pripažįstan3ioje valstybėje jis įgyja res judicata gali&8 5+ pripažįstan3ioje valstybėje jis įgyja prejudicin& gali&8 2+ pripažįstanti užsienio teismo sprendim& valstybė kartu konstatuoja. ir per kiek įmanoma trumpesnį laik& 0ad atsakymui parengti reikia daugiau laiko. kurios teis% reikia taikyti. dėl kurios prašoma in:orma"ijos. t y turi b'ti vykdomas taip pat kaip ir na"ionalinio teismo sprendimai Jeigu nėra dvišalės teisinės pagalbos sutarties arba kitokios tarptautinės sutarties. kad nagrinėjant byl& užsienio valstybėje laikytasi s&žiningo pro"eso prin"ip#8 >+ sprendim& pripažinusioje valstybėje jis tampa vykdytinas.iais atvejais išlaidas turi atlyginti pavedim& pateikusi valstybė )1@ str +. kuri nėra D< narė. susijusi& su taikytina užsienio teise (ad teismas gali padėti šalims rinkti in:orma"ij& apie taikytin& užsienio teis% ir kai užsienio teisės taikym& numato šali# susitarimas ir užsienio teisė yra pripažįstama :akto. ir tik iškėlus $ ar komer"in% byl& P/-32".0ai užsienio teisės taikym& numato tarptautinė sutartis ar Lietuvos na"ionalinės teisės koli7inės normos. -+*2"-*(31-( 5)@:<7. turėtina omenyje. taikomi $/0 109 117 straipsniai /abrėžtina. prašanti j& taikyti (a3iau šalis gali neturėti jokios in:orma"ijos apie taikytin& užsienio teis%. o priva'iam asmeniui (odėl privataus asmens teisės. net ir įsiteisėj%s. todėl iura novit curia prin"ipas taikomas ir užsienio teisei Iadinasi. UŽSIENIO TEISMŲ SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMAS IR VYKDYMAS 1 B4$H9B4LHBJ (DH<J (eismo sprendimas. žinoti j# aiškinimo ir taikymo praktik& (urėti in:orma"ijos apie užsienio teis% svarbu ir bylos šalims 0ai užsienio teisės taikym& numato šali# susitarimas.?*<B9 :-. tokiais atvejais teismas užsienio teis% turi taikyti e$ o%%icio )$/0 101 str H d + 0ad tai tinkamai padaryt#.+"2 ?-. kai atsakym& rengia privati institu"ija ar kvali:ikuotas teisininkas . jeigu dvi ar kelios susitarian3iosios valstybės nėra tarpusavyje susitarusios kitaip III.)1?*)/(*2/(-. kuri reguliuot# užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinim& ir vykdym&.()" -*.)7-(?> 1+ kai byla. jei gali..

nagrinėjantis pareiškim& pripažinti užsienio teismo sprendim&. dėl kuri# pareiškimo pripažinti užsienio teismo sprendim& negalima tenkinti /agal ši& norm& +A?()5(2 *)(?"2 ?8/)5$("-? 5)8/(8-A@?*-"-?. su kuriomis nėra pasira#yta dvi#alių teisinės pagalbos sutar'ių. priimtu pagal tapat# ieškinį8 @+ prašomas pripažinti užsienio teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos 0onstitu"ijos nustatytai viešajai tvarkai8 ?+ užsienio valstybės teismas. išskyrus atvejus. kad prašomas pripažinti teismo sprendimas yra skundžiamas įprastomis atitinkamos valstybės teism# sprendim# kontrolės :ormomis. atstovavimo pagal įstatym&. kurioje yra priimtas. išsprendė Lietuvos pilie3io veiksnumo ar teisnumo. kad asmuo.117 str + <prendžiant dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo nėra tikrinama. kai juos pripažįsta Lietuvos apelia"inis teismas (a3iau pripažinimo pro"ed'ra reikalinga ne visada /avy7džiui. kuris palikėjo mirties momentu buvo tos užsienio valstybės teritorijoje 1 . jeigu tuo sprendimu pagal užsienio valstybės teis% buvo patvirtinta. kurios nenaudai priimtas sprendimas ir kuri nedalyvavo nagrinėjant byl&. kai tas sprendimas yra santuokos sudarymo arba kitokio $ b'klės akto registravimo ar kitoki# teisi# registravimo viešame registre Lietuvoje pagrindas )$/0 109 str 5 d + /areiškimai pripažinti užsienio teism# sprendimus žyminiu mokes3iu neapmokestinami )$/0 111 str + Galima prašyti pripažinti tik dalį užsienio teismo sprendimo )$/0 115 str 2 d + /areiškim& pripažinti užsienio valstybės teismo sprendim& nagrinėja Lietuvos apelia"inio teismo 2 teisėj# kolegija (eismo posėdžio vieta ir laikas pranešama asmeniui. išskyrus atvejus. gali gintis ir nurodyti esant vien& ar daugiau nepripažinimo pagrind#. arba dar nėra pasibaig%s terminas tokiam skundui paduoti Jeigu prašymas pripažinti užsienio teismo sprendim& buvo pateiktas nesilaikant $/0 ar tarptautinėse sutartyse nustatytos tvarkos. .pripažintos užsienio valstybės teismo sprendimu. sprendimai pripažįstami nereikalaujant abipusi#kumo $/0 109 straipsnio 1 dalis nustato. gyvenantis Lietuvoje. ar užsienio teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas )$/0 110 str > d +. įstatymus8 5+ pagal Lietuvos na"ionalin% teis% ar tarptautin% sutartį $ byla priskirta išimtinei Lietuvos ar tre3iosios valstybės teism# kompeten"ijai8 2+ šaliai. kurios nenaudai priimtas teismo sprendimas. o tais atvejais. šeimini# turtini# ar paveldėjimo teisini# santyki# klausimus ir tai prieštarauja Lietuvos tarptautinei privatinei teisei. taip pat nėra perži'rima pati $ byla /ripažinimo klausimo sprendimas reiškia patikrinim&. kartu išsprendžiamas ir leidimo jį vykdyti Lietuvoje klausimas )$/0 115 str + 4nalogiškai sprendžiama ir dėl užsienio valstybės teismo patvirtintos taikos sutarties bei užsienio teism# nutar3i# dėl laikin#j# apsaugos priemoni# taikymo pripažinimo ir vykdymo )$/0 11?. apelia"ine tvarka. gauna palikim&. kai ši šalis buvo neveiksni. teismas taip pat turi teis% pareiškim& palikti nenagrinėt& /ripažinus užsienio teismo sprendim&. jeigu paaiškėja. kad užsienio teism# sprendimai Lietuvoje gali b'ti vykdomi tik po to. 7)(:+> 1+ jis nėra įsiteisėj%s pagal tos valstybės. turi b'ti pripažįstamos ir gerbiamos. kai Lietuvos teismai toje byloje b't# priėm% tokį patį sprendim& > ir ? punkte nurodyti pagrindai nėra kli'tis pripažinti užsienio teismo sprendim&. nebuvo tinkamai pranešta apie $ bylos iškėlim& ir vykstant pro"esui nebuvo sudarytos pro"esinės gynybos galimybės. nors su teismo vietos valstybe Lietuva nėra pasirašiusi dvišalės teisinės pagalbos sutarties Lietuvoje užsienio valstybi#. ar nėra $/0 110 straipsnio 1 dalyje nustatyt# nepripažinimo pagrind# . turi teis% sustabdyti byl&. nebuvo sudaryta tinkamo atstovavimo galimybė8 >+ prašomas pripažinti užsienio teismo sprendimas yra nesuderinamas su Lietuvos teismo sprendimu. kurio nenaudai priimtas prašomas pripažinti užsienio valstybės teismo sprendimas (a3iau šio asmens neatvykimas į teismo posėdį nekliudo išnagrinėti pareiškimo Lietuvos apelia"inio teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos (eismas gali pripažinti vis& užsienio teismo sprendim& ar jo dalį /er vien& mėnesį nuo nutarties priėmimo j& galima sk#sti paduodant kasa"inį skund& Lietuvos 4ukš3iausiajam (eismui )L4(+ Lietuvos apelia"inis teismas. priimdamas sprendim&.alis. nereikalauja pripažinimo įsiteisėj% užsienio teism# sprendimai dėl neturtini# gin3# tarp ne Lietuvos pilie3i#. pavy7džiui.

kartu išsprendžiamas ir leidimo vykdyti jį Lietuvoje klausimas )$/0 112. teismas turėt# juos tikrinti e$ o%%icio.2 (5(6(-*<./(4-(HBJ< (DH<HBJ< /4G4LE9< <-(4. viešosios tvarkos pažeidim& 9 . kaip tikrinimą. priimto nepranešus apie bylos nagrinėjim& atsakovui. įstatymus byla priklausė išimtinei L. ?-.4LJ< (4.-+?("4. teisme .*(1/(5. /agal susiklos3iusi& tarptautin% praktik&. negali iš naujo nagrinėti bylos :akt#. ar užsienio valstybės teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas bei panašiai -žsienio valstybės teismo sprendimas pripažįstamas. tarptautiniame $/ reiškianti. jeigu sutartyje nenustatyta kitokia tvarka (a3iau tokiais atvejais /)"(-"-?( 5) CPK #1! ?*/-(8?5<7). kartu . prarandama teisė pareikšti ieškinį kitos susitarian3iosios valstybės teisme )palyginti nurodytinas $/0 127 str 5 d @ p +8 >+ jeigu pagal tarptautin% sutartį. su užsienio valstybėmis sudarytose tarptautinėse dvišalėse teisinės pagalbos sutartyse yra nurodyti tokie bendrieji užsienio teism# sprendim# nepripažinimo pagrindai6 1+ jeigu padav%s prašym& asmuo arba atsakovas nedalyvavo pro"ese dėl to.iuo atveju taikoma lis pendens taisyklė. o joje nenurodytais atvejais pagal L. užsienio teismo sprendimo pripažinimo pro"ed'ra reiškia ne k& kita. pareiškus ieškinį vienos susitarian3iosios valstybės teisme. jeigu jis yra vykdytinas. aiškintis. pripažinimo pro"ed'ra vykdoma pagal $/0 111.11@ str + (okia pa3ia tvarka sprendžiamas ir užsienio teismo patvirtint# taikos sutar3i# bei nutar3i# dėl laikin#j# apsaugos priemoni# taikymo pripažinimo ir vykdymo klausimas )$/0 11? 117 str + -žsienio valiuta nurodytos sumos išieškomos litais pagal sprendimo priėmimo dien& Lietuvos banko nustatyt& o:i"ial# lito ir atitinkamos užsienio valiutos kurs& )$/0 77? str + Jeigu skolininkas išvyksta gyventi iš Lietuvos . reikalaujanti nepripažinti sprendimo /avy7džiui. kad jam arba jo įgaliotiniui nebuvo laiku nustatyta :orma įteiktas šaukimas į teism&. kad. antstolis apie tai praneša išieškotojui Hšieškotojui antstolis taip pat praneša apie Lietuvos . kurio nenaudai priimtas prašomas pripažinti teismo sprendimas.espublikos arba jei nežinoma skolininko gyvenamoji vieta. esant tarptautinei dvišalei teisinės pagalbos sutar3iai. teismo sprendimas ir jis yra įsiteisėj%s8 2+ jeigu dėl to paties teisinio gin3o tarp t# pa3i# šali# yra prasidėj%s teismo pro"esas L.4smuo. 2 *-/8*-+*(597) ?+*-/*<7) 5+/2$<*-(? 5)8/(8-A(5("2 8-:/(5$-(?.. spr%sdamas užsienio teismo sprendimo pripažinimo klausim&. ?8/)5$A(-5*(? 8/(8-A(5("2 1.115 straipsnius. vykdomoji byla baigiama. o ne tik kai jais remiasi šalis. užsienio valstybės teismo sprendimo. o vykdomasis raštas gr&žinamas Lietuvos apelia"iniam teismui ir saugomas užsienio teismo ar arbitražo sprendimo pripažinimo byloje Gr&žindamas vykdom&jį rašt& Lietuvos apelia"iniam teismui.espublikoje pagal t& vykdom&jį rašt& atliktus išieškojimus Hšieškotojas turi teis% kreiptis į Lietuvos apelia"inį teism& dėl vykdomojo rašto pakartotinio pateikimo vykdyti )$/0 771 str + 5 =IH. pripažinimas reikšt# vieno iš pagrindini# s&žiningo teismo pro"eso prin"ip# pažeidimo įteisinim&. jeigu nėra nustatoma tarptautinėse dvišalėse teisinės pagalbos sutartyse nurodyt# sprendim# nepripažinimo pagrind# L.*(1 2 5)8/(8-A(5("2 8-:/(5$+? A ar nebuvo pažeistos išimtinio teismingumo taisyklės ir ar prašomas pripažinti teismo sprendimas neprieštarauja Lietuvos viešajai tvarkai /ripažinus užsienio valstybės teismo sprendim&. teismo sprendim&. ar nėra sprendimo nepripažinimo pagrindų (odėl teismas.(M< Jeigu prašoma pripažinti užsienio valstybės. gali remtis bet kuriuo nepripažinimo pagrindu T)(?"-?. teism# kompeten"ijai 0adangi visi šie pagrindai yra susij% su viešosios tvarkos užtikrinimu. t y buvo pažeistas vienas iš pagrindini# s&žiningo teismo pro"eso prin"ip# A tinkamo pranešimo prin"ipas8 5+ jeigu dėl to paties teisinio gin3o tarp t# pa3i# šali# jau anks3iau yra priimtas L. su kuria Lietuva yra pasirašiusi dvišal% teisinės pagalbos sutartį.

taip pat sprendim#. įskaitant dekret&.H/4NHBH*9 EDH IM0=M*9 -N(H0.2 =4-GH4. kuri vienodai reglamentuoja tam tikrus materialiuosius teisinius santykius ir iš pirmo žvilgsnio. pripažinimui ir vykdymui )1 str + .eglamento @@. kuriai taikomas šis reglamentas.@? straipsniai Ialstybėje narėje priimtas ir joje turintis b'ti vykdomas teismo sprendimas vykdomas kitoje valstybėje narėje. kad yra bent 1 sprendimo nevykdymo pagrindas 4tkreiptinas dėmesys. t y 59/. gerbiant teis% į gynyb&. kai pateikiami visi .eglamentu siekta sukurti toki& vienoje valstybėje narėje priimto teismo sprendimo pripažinimo kitoje valstybėje narėje sistem&.eglamentas netaikomas ir toliau galioja 19?1 m Eriuselio konven"ija )?1 str + .eglamento 22 straipsnio antroji dalis nustato.eglamente nurodyti dokumentai Jis paskelbiamas vykdytinu neperži'rėtas . nepradedant jokio pro"eso. :ormaliai patikrinus pateiktus dokumentus. vienoje valstybėje narėje priimto teismo sprendimo vykdymo kitoje valstybėje narėje pro"esas turi b'ti veiksmingas ir greitas (am tikslui teismo sprendimas turėt# b'ti paskelbtas vykdytinu automatiškai. gali b'ti veiksminga tik kai valstybės sugeba užtikrinti šios tarptautinės privatinės teisės srities tarptautinį bendradarbiavim& . priimt# mokes3i#.(2? 8/(8-A(5("2 8/26)$C/2? )22 str 1 d + *okiomis aplinkybėmis užsienio teismo sprendimas negali b ti perži rimas i# esmės )2? str + (a3iau .121(2? 52/? ?8)6(-.DGL4*DB(4< )DE+ Br >>F5001 =JL J-. atrodo.-+7-". kai suinteresuotos šalies prašymu jis buvo paskelbtas vykdytinu toje kitoje valstybėje narėje )21 str + <prendimas paskelbiamas vykdytinu iš karto.iandien iš ties# yra nemažai padaryta mėginant suvienodinti užsienio teism# sprendim# pripažinim&. bankroto. išskyrus atvejus. jeigu jis mano.eglamentas įtvirtina bendr&jį prin"ip&.-")5*-? 5)*-(12"-? sprendim#. įsakym&.H<=H0$HJ9< H.eglamente vartojama s&voka Pteismo sprendimasQ reiškia bet kurį valstybės narės teismo sprendim&. ta3iau šis pro"esas dar toli gražu nėra baigtas > D< (DH<J 4 5000m G./)(1-. kuriai .eglamento 2>A2@ straipsniuose nustatyta tvarka /areiškėjas iš 10 . nutartį ar teismo įsakym&. priimt# dėl :i7ini# asmen# statuso arba teisnumo ir veiksnumo ir dėl nuosavybės teisi#. kuri& nustato .$HBJ<D EML9<D /. kad bet kuri suinteresuota šalis gali pradėti gin3& dėl teismo sprendimo pripažinimo (okiu atveju bus reikalinga teismo sprendimo pripažinimo proe"d'ra.ME9< . kad R):. kuri užtikrint# laisv& $ ir komer"inėse bylose priimt# sprendim# judėjim& <iekiant tai užtikrinti. teisminė gynyba bylose. nepaliekant teismui jokios galimybės savo ini"iatyva nurodyti bet kurį sprendimo nevykdymo pagal šį reglament& pagrind& (a3iau. so"ialinio draudimo. 09*D.is reglamentas pakeitė 19?1 m Eriuselio konven"ij& )išskyrus =anij&. automati#kai pripažįstamas kitoje () valstybėje narėje . skolininkui suteikta teisė sk#sti teismo sprendimo paskelbim& vykdytinu. šio reglamento privalan3iose laikytis valstybėse narėse priimti teismo sprendimai turi b'ti pripažįstami ir vykdomi kitoje valstybėje narėje.(M< -žsienio valstybės teism# sprendim# pripažinimo galimybė gali b'ti numatyta ir Lietuvos daugiašalėje tarptautinėje sutartyje. kad teismo sprendimas. turin3iose užsienio )tarptautinį+ element&. kai teismo sprendimu pripažintas skolininkas gyvena tre3ioje valstybėje narėje (arpusavio pasitikėjimas vykdant teisingum& D< pateisina automatišk& valstybėje narėje priimt# teismo sprendim# pripažinim&.HBH*9 =abar užsienio teism# sprendim# pripažinim# ir vykdym& reglamentuoja 5000 m gruodžio 55 d (arybos reglamentas )DE+ Br >>F5001 dėl jurisdik"ijos ir teismo sprendim# "ivilinėse ir komer"inėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo )įsigaliojo 5005 m kovo 1 d + .DB=H*O $HIHLHBJ<D H. net ir tuo atveju./(4-(HBJ< <-(4. taip pat teismo pareig'no nurodym& dėl sumokėtino žyminio mokes3io ir išlaid#. (DH<*9 </.4LJ< (4. paveldėjimo bylose. nieko bendra neturi su tarptautiniu $/ 0adangi valstybės teismo sprendimas teisini# padarini# užsienio valstybėje sukelia tik jeigu ši pripažįsta jį. priimtas vienoje () valstybėje. administra"inėse. kai kyla gin3as Iadovaujantis tuo pa3iu tarpusavio pasitikėjimo prin"ipu.-9=NH9 55 d (4. susijusi# su bylos nagrinėjimu )25 str + . kad ir kaip jis įvardijamas. susijusi# su santuokiniais ryšiais.

priemonėmis pagal valstybės narės. teisėjas prašymo nepriima. kit#. per kurį jį galima apsk#sti. pripažinimo negaliojan3ia. nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje. kurioje sprendimas buvo paskelbtas vykdytinu. pripažįstami kitoje valstybėje narėje B) 721(2? ?8)6(-. nei šalies. kartu su teismo sprendimu.(2? 8/26)$C/2? (a3iau bet kuri suinteresuota šalis gali paduoti prašym& pripažinti arba nepripažinti minėtus sprendimus (okie prašymai paduodami .DGL4*DB(4< )DE+ Br 12>7F5000 =JL J-. prašymas gr&žinamas pareiškėjui. <-<HJ-<HO <. kurio priimta nutartis yra skundžiama <kundas nagrinėjamas pagal atskir#j# skund# nagrinėjimo taisykles )$/0 22>. ir iki tokios apelia"ijos išsprendimo negalima imtis sprendimo vykdymo priemoni#. jeigu jis minėtai šaliai dar nepateiktas . ar prašymas paduotas laikantis D< teisės ir Lietuvos $/0 reikalavim# Jeigu toki# reikalavim# nesilaikyta. yra 5 mėnesiai ir skai3iuojamas nuo jo įteikimo minėtai šaliai asmeniškai arba nuo pristatymo į jos gyvenam&j& viet& dienos (eismas ši# termin# motyvuodamas atstumu negali prat%sti )>2 str + Hšnagrinėjus skund&. (DH<*9 </. įstatymus nereikalaujant paskelbti sprendimo vykdytinu pagal . priimt& teismo sprendim& galima sk#sti . kurioje prašoma vykdyti sprendim&. o jeigu jis jau buvo priimtas . arba panaikinti ir atsisakyti leisti vykdyti teismo sprendim& 0olegijos nutartis įsiteisėja nuo priėmimo momento /er 2 mėnesius nuo įsiteisėjimo nutartis gali b'ti kasa"ine tvarka skundžiama Lietuvos 4ukš3iausiajam (eismui E 5000 m GDG-NJ< 59 d (4. tokį skund& nagrinėja Lietuvos apelia"inio teismo 2 teisėj# kolegija )$/0 111 str ? d + C ši& kolegij& negali b'ti skiriamas teisėjas. įskaitant apsaugos. kuriai yra vykdytinas sprendimas.eglamento priede nurodytiems valstybi# 11 . įstatymo nustatyta tvarka /rašymas paskelbti teismo sprendim& vykdytinu pateikiamas šaliai. kitoje nei valstybė narė. (JIO /4.eglamento >2 straipsnio penktojoje dalyje nustatytas apelia"ijai dėl sprendimo paskelbimo vykdytinu pateikti. mėnesį nuo jos įteikimo Jeigu šalies.<4B(-904 H. nutartys ir kitokie teismo pro"esiniai dokumentai. priimti santuokos nutraukimo. kuria sprendimas buvo paskelbtas vykdytinu. kuris . laikotarpis.ME9< .alis. susijusi& su prašymu paskelbti teismo sprendim& vykdytinu valstybės narės.eglamento >1 straipsnį <prendimo paskelbimas vykdytinu suteikia teis% taikyti bet kurias apsaugos priemones /er laikotarpį. /.DB=H*O.eglamento HHH priede nurodytam teismui pagal gin3o teisenos taisykles )>2 str + +pskųsti teismo nutartį. kuriai prašoma vykdyti sprendim&.H<=H0$HJ9< H. o jeigu jis jau priimtas A palieka jį nenagrinėt& )$/0 111 str @ d + (eisėjas taip pat gali nustatyti termin& prašymo :ormos ar turinio tr'kumams pašalinti )$/0 11@ str +. kuriai prašom&jį vykdyti. t y visais atvejais kolegija turi išnagrinėti skund& iš esmės ir priimti atitinkam& nutartį .eglamente nustatyta tvarka. niekas netrukdo pareiškėjui pasinaudoti laikinosiomis. jeigu pareiškėjas gyvena Lietuvoje arba Lietuvoje turi telekomunika"ij# galinio įrenginio adres& ar yra paskyr%s Lietuvoje atstov& ar įgaliot& asmenį /er teisėjo nustatyt& termin& tr'kum# nepašalinus.eglamento HI priede nurodytiems teismams )>> str + 0ai teismo sprendimas turi b'ti pripažintas . $/0 111 straipsnio > dalį prašymas leisti vykdyti D< valstybės narės teismo sprendim& yra pateikiamas Lietuvos apelia"iniam teismui /rašym& leisti vykdyti Lietuvoje D< valstybės narės teismo sprendim& nagrinėja Lietuvos apelia"inio teismo teisėjas Jis pirmiausia patikrina.H/4NHBH*9 EDH IM0=M*9 /agal šio reglamento 1> straipsnį teism# sprendimai. kuriai prašoma vykdyti sprendim&. paliekamas nenagrinėtas Jeigu per nustatytus terminus Lietuvos apelia"inio teismo teisėjo nutartis leisti vykdyti Lietuvoje sprendim& apskundžiama. turto apsaugos priemoni# )>7 str + /agal L. skundžiam& nutartį arba palikti galioti.DHG9*H< 4EHDJO <-(-90(HBHO I4H04*<. kuriai pateikiamas prašymas. gyvenimo skyrium ir sutuoktini# tėv# pareig# vaikams bylose )pv7 . šiuo bylos pro"eso etapu neturi jokios teisės pateikti prašym& )>1 str + (a3iau paskelbus teismo sprendim& vykdytinu )arba atvirkš3iai A tokio prašymo nepatenkinus+. galima per . dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.karto in:ormuojamas apie nutartį. išsituokusi# tėv# dalyvavimo auklėjant vaik& ir pan + vienoje valstybėje narėje. teismo nutartį galima sk#sti .229 str + (a3iau kolegija neturi teisės panaikinti nutartį ir perduoti klausim& vienam teisėjui nagrinėti iš naujo.

9(9 EMLO T)(?"2 ?8/)5$("-? iškelti bankroto byl&.iuo atveju s&voka Pviešoji tvarkaQ neapima teismingumo taisykli# pažeidimo )17 str +8 5+ jeigu sprendimas buvo priimtas atsakovui neatvykus į teism&. priimtas vienos valstybės D< narės teismo. pateikiama teismo sprendimo kopija ir . 5 straipsnis nustato.eglamento 11 straipsnį sprendimo pripažinimas reiškia. priimtu dėl t# pa3i# šali# gin3o prašomoje pripažinti sprendim& valstybėje narėje8 >+ jeigu sprendimas yra nesuderinamas su anks3iau priimtu kitoje valstybėje narėje arba ne valstybėje narėje teismo sprendimu dėl t# pa3i# šali# gin3o. muit# išieškojimu. kurios teisė taikyta sprendžiant byl&. patvirtinantis. kuriam prašoma vykdyti teismo sprendim&. jeigu apelianto nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje 4pelia"inės instan"ijos teismo sprendimas gali b'ti skundžiamas . kurioje prašoma jį pripažinti (eismas sprendimo pripažinimo vykdytinu klausim& turi išspr%sti nedelsdamas. išskyrus atvejus.eglamento 1@ straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.eglamento HHH priede nurodytam teismui $ 5000 m GDG-NJ< 59 d (4. kad atsakovas turėt# pakankamai laiko pasirengti savo gynybai.5)8/(8-A(5*( *)(?"2 ?8/)5$("2 5+*/-+1*( ?-5*+214.(27-5G(. *)(?"2 ?8/)5$("-? jokiu b'du 5):-. išskyrus =anij&.2?) ir -*(*(51-"-( 5)*-(12"-?> a+ reikalavimams. 8/(8-A(5*( 74 5):-. t y -+*2"-*(31-( /agal . jei ten nėra iškelta antrinė nemokumo byla = 500> m E4L4B=NH9 51 d (4.DGL4*DB(4< )DE+ Br 10@F500> =JL BDGHBRM(HBO .eglamento HH priede nurodytam teismui (erminas tokiam skundui paduoti yra 1 mėnuo nuo teismo nutarimo įteikimo arba 5 mėnesiai. pripažinti j& negaliojan3ia ar nustatyti gyvenim& kartu motyvuojant pripažįstan3ios valstybės ir valstybės.(9 .22 str + <prendžiant teismo sprendimo pripažinimo ar nepripažinimo klausim&. papildomai pateikiamas dokumentas.eglamento. kuriose sprendžiamas valstybės atsakomybės klausimas8 15 . materialiosios teisės skirtumais )11 str + G-. kad jis yra *-(12"-? *(1 C (/ 12")/6(59?) B<.(".-/ 5+?*-*<*( :<.)5("4 1-/*+ tik .ME9< . susijusiems su mokes3i#.4. ta3iau tik kai ankstesnis teismo sprendimas atitinka b'tinas pripažinimo s&lygas valstybėje narėje. kad neatvykusiai šaliai buvo įteiktas teismo šaukimas ar kitoks dokumentas. jog atsakovas nedviprasmiškai pritarė teismo sprendimui )25. taip pat išieškojimams administra"inėse bylose ir byloms. kuris nuo 500@ m spalio 51 d taikomas visoms D< narėms. viešajai tvarkai .nari# teismams 0reipiantis su tokiu prašymu. o b'tent6 1+ jeigu toks pripažinimas akivai7džiai prieštarauja valstybės narės. kai nustatoma.9/9< IM0=9*9J9 . bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas atsakovui nebuvo įteiktas laiku ir tokiu b'du. patvirtinantis. kad nemokumo byl& iškėlusio teismo paskirtas likvidatorius turi teis% atlikti jo kompeten"ijai priskirtus veiksmus ir kitose valstybėse narėse. jog atsakovas nedviprasmiškai pritarė tokiam teismo sprendimui8 2+ jeigu sprendimas yra nesuderinamas su teismo sprendimu.17 straipsniuose nurodytais pagrindais (eismo priimtas nutarimas dėl sprendimo pripažinimo vykdytinu gali b'ti skundžiamas apelia"ine tvarka .eglamento 1@.DGL4*DB(4< )DE+ Br 12>?F5000 =JL E4B0. nuo jo įsiteisėjimo 8/(8-A@?*-"-? ir kitose D< valstybėse narėse be joki# :ormalum#. kurioje prašoma jį pripažinti. todėl asmuo.eglamento priede nurodytos :ormos pažymėjimas Jeigu sprendimas buvo priimtas šaliai neatvykus į teism&.DH04L4IH*O D-.( BC*( 8)/A(C/("-? (3 )?"9? )19 str + (aip pat negali b'ti tikrinama sprendim& priėmusio teismo jurisdik"ija )17 str + =raudžiama atsisakyti pripažinti teismo sprendim& nutraukti santuok&.ME9< . arba dokumentas. šiuo bylos nagrinėjimo etapu neturi teisės paduoti joki# prašym# )5> str + Galima atsisakyti pripažinti teismo sprendim& vykdytinu tik .

kad b't# įvykdytas toks sprendimas.eglamentas taikomas visiems teism# sprendimams.<1$<*( *(1 . turi pateikti patvirtint& sprendimo kopij& ir patvirtint& Duropos vykdomojo rašto pažymėjimo kopij& =okumentai pateikiami tos valstybės. kuris vienoje valstybėje narėje patvirtinamas kaip Duropos vykdomasis raštas. o apie šį sprendim& nebuvo pareikšta nagrinėjant negin3ijamo reikalavimo byl& . taip pat byloms.b+ byloms.eglamento 12. nutartims ar kitokiems nutarimams.()5+ R):. gali b'ti patvirtintas kaip Duropos vykdomasis raštas tik kai yra visos . kuris patvirtintas kaip Duropos vykdomasis raštas. norėdamas. vykdomas pagal tokias pa3ias taisykles kaip ir na"ionalinio teismo sprendimas 0reditorius.-")5*2 21 ?*/-(8?5<7) 5+/2$<*+ 8-:/(5$+.eglamento 17 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkan3ios in:orma"ijos apie tai. turinio sutikimas su . jeigu šis yra priimtas dėl tapataus ieškinio ir gali b'ti pripažintas ir įvykdytas valstybėje narėje. susijusioms su :i7ini# asmen# teisiniu statusu. kokius veiksmus gali atlikti norėdamas gin3yti pareikšt& piniginį reikalavim&. priimt# dėl negin3ytin# pinigini# reikalavim#.-*?(?-1<*( . kurioje jis priimtas. su kuriais skolininkas aiškiai sutiko arba kuri# niekada negin3ijo ar dėl kuri# neatvyko į teism& )2 str + (eismo sprendimas.(".eglamento 12A1@ straipsniuose nurodyt# b'd#8 b+ dokumento.eglamento 1? straipsnyje nustatytais reikalavimais8 "+ . susijusioms su juridini# asmen# likvidavimu ar reorgani7avimu8 d+ byloms. susijusioms su sutuoktini# turtu. primėm%s teismo sprendim& dėl negin3ijamo piniginio reikalavimo.eglamento H priede nustatytos :ormos pažymėjim& /ažymėjimas gali b'ti išduodamas tik jeigu valstybės narės teismas. kuriuo skolininkas buvo in:ormuotas apie bylos iškėlim&. yra pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje be joki# :ormalum# <kolininkas neturi teisės gin3yti tokio dokumento pripažinim& ir vykdym& )@ str + (a3iau teismo sprendimas valstybėje narėje. kurie yra priimti dėl negin3ijam# pinigini# reikalavim#. kurioje jie bus vykdomi. kurioje prašoma įvykdyti įsakym&. susijusioms su arbitražu .eglamento ? straipsnyje nurodytos s&lygos Jeigu tokias s&lygas atitinka tik dalis teismo sprendimo.17 straipsniuose nustatyt# minimali# pro"esini# reikalavim#6 a+ tinkamas teismo pranešimo apie bylos iškėlim& įteikimas skolininkui ar jo atstovui vienu iš . laikėsi .eglamento 5>A5@ straipsniai taip pat numato galimyb% išduoti Duropos vykdomojo rašto pažymėjimus dėl teismo patvirtint# taikos sutar3i# ar kitoki# autentišk# dokument#. įteikimas skolininkui (eismo sprendimas. o b'tent kai sprendimas nesuderinamas su anks3iau priimtu kitoje valstybėje narėje ar bet kurioje kitoje valstybėje teismo sprendimu. t y toki#. paveldėjimu pagal įstatym& ar testament&8 "+ bankroto ir kitokioms byloms.<1$2"47@ /-3*4 :-. susijusioms su so"ialiniu apr'pinimu8 e+ byloms. tik ji gali b'ti patvirtinta kaip Duropos vykdomasis raštas (eismo sprendimas patvirtinamas kaip Duropos vykdomasis raštas išduodant .(5(512 8/-3<"+ E+/282? . valstybine kalba arba pateikiamas j# vertimas į valstybin% kalb& S12. vykdymo 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful