****«aiwiUUM—>w I I »

*

-

TUDOR SBENGHE

KINETOLOQIE
profilactica, terapeutică şi de recuperare

I M f

I

EDITURA MEDICALĂ, Bucureşti, 19B7

2 | Testarea clinică musculoarticulară

C y u n o a ş t e r e a gradului de mişcare a unei articulaţii sau a valorii forţei unui muşchi de a executa mişcarea unui segment este absolut necesară p e n t r u a putea stabili un diagnostic funcţional în cadrul bolilor care afectează aparatul locomotor. Uneori, deficitul funcţional al acestui aparat este uşor vizibil şi fără a examina bolnavul, altă data el poate fi pus în evidenţă doar printr-un examen atent, fiind mascat de gestici compensatorii. Pe de altă parte, sînt necesare o standardizare şi o cuantificare a modalităţii de apreciere a gradului de disfuncţionalitate şi a forţei de mişcare a unui segment, pentru a putea fi urmărite secvenţial, în evoluţie, de acelaşi examinator sau de examinatori diferiţi. Dar nu numai pentru diagnostic este necesară o astfel de apreciere, ci şi pentru kinetoterapeut, care îşi alcătuieşte programul de lucru pornind de la cunoaşterea foarte precisă a gradului de disfuncţionalitate mioartrokineticâ. Cunoaşterea exactă a amplitudinilor de mişcare articulară este necesară şi In medicina omului sănătos, pentru diversele studii de ergonomie. Mărimea sau cursa unei manete, forţa de rezistenţă a unui p e dalier, înălţimea scaunelor sau a treptelor unei scări, locul de plasare şi dimensiunea unor pîrghii sau roţi etc. -— toate acestea se bazează pe analiza amplitudinii de mişcare a articulaţiilor corpului, ca şi pe forţa c a r e se poate dezvolta în cadrul unei mişcări. Testarea clinică musculoarticulară va reprezenta, aşadar, modalitatea prin care se va aprecia, calitativ şi cantitativ, capacitatea de „mişcare" a sistemului mioarticular. P e n t r u ca această apreciere să fie r e productibilă, s-a ajuns la o standardizare a examenului articular şi muscular, absolut obligatorie pentru a se putea interpreta de diferiţi examinatori, în consens şi în orice moment, starea funcţională mioarticularâ a unui bolnav. Desigur că această testare clinică, deşi se e x primă cifric, cuantificat, are un oarecare grad de aproximaţie, deoarece intervine atît subiectivismul testatorului, cît şi capacitatea de înţelegere şi colaborare a pacientului. Tehnica prin care este analizat gradul de mobilitate articulară poartă numele de „bilanţ articular" sau „testing articular", iar analizarea forţei diverselor grupe musculare este denumită „bilanţ muscular" sau „testing muscular". Aceste bilanţuri clinice sînt analitice, deoarece ele cercetează fiecare articulaţie, muşchi şi mişcare în parte. Clinica pune însă la dispoziţie şi posibilitatea unor aprecieri globale bazate pe gestica şi activitatea vieţii obişnuite sau, eventual, pe gestica din timpul desfăşurării a n u mitor munci. Aceste „bilanţuri globale" sau „bilanţuri sintetice" sînt tot mai apreciate în ultima vreme, fiind de m a r e utilitate în special la pacienţii cu incapacităţi funcţionale importante, pentru alcătuirea obiectivelor de etapă ale programelor de recuperare funcţională. 28

2.1. Bilanţul articular
în sens strict, bilanţul articular reprezintă măsurarea amplitudinilor de mişcare în aritculaţii, pe toate direcţiile de mişcare. In sensmai larg, odată cu executarea acestor măsurători se fac şi alte aprecieri asupra respectivei articulaţii (mişcări anormale, temperatură crescută, creşterea de volum e t c ) , observaţii la care se va adăuga examenul radiologie, în acest capitol ne vom ocupa doaT de măsurarea mişcărilor articulare, şi nu de examenul articular complet. 2.1.1. Generalităţi Fără a necesita o îndemînare deosebită, totuşi executarea corectă a măsurătorilor cere o oarecare experienţă, care se capătă după testări Tepetate şi se referă la aprecierea limitei maxime reale a unei mişcări — mai ales la persoanele necooperante sau care prezintă dureri la mobilizare —, la aproximarea unghiului articular cînd măsurarea se face fără goniometru sau la corecta aşezare a goniometrului, cînd se recurge la el. Acurateţea măsurătorilor este în funcţie şi de obiectivul lor. P e n tru orientarea unui examen clinic general se pot admite variaţii de 8— 10°, iar pentru unele mişcări, chiar mai mult. în cazul testărilor pentru alcătuirea unui program de kinetoterapie în vederea recuperării unui deficit funcţional este nevoie de mai multă precizie, erorile nedepăşind 5—6°. Dacă este vorba de măsurători utilizate în cadrul unor studii şi cercetări, nu se admit erori peste 3° (M. Moore). 2.1.1.1. Modalităţi de măsurare a amplitudinii de mişcare Există cîteva posibilităţi de apreciere a unghiului maxim al unei mişcări : • P r i n evaluare directă, subiectivă, „din ochi". Se trasează un imaginar unghi drept (90°) şi bisectoarea lui (45°) ; se apreciază unghiul făcut de această bisectoare cu u n a din laturi (135°) şi se evaluează, faţă de aceste linii virtuale, poziţia segmentului care se mişcă. • Prin măsurarea unghiului de mişcare cu un goniometru — unul din multele tipuri existente (fig. 2—1). în general, nu este import a n t cu care dintre ele se lucrează, dar se recomandă ca în cadrul unui colectiv toţi membrii lui să utilizeze acelaşi tip de goniometru, pentru a evita unele diferenţe de citire. întreg capitolul despre bilanţul articular va trata măsurătorile făcute cu goniometrul. • Prin măsurarea distanţei dintre două puncte notate pe cele două segmente care alcătuiesc unghiul de mişcare. Compararea în timp a 29

acestei distanţe dă valoarea modificării amplitudinii de mişcare. Se poate calcula şi valoarea unghiului prin cosinusul său (fig. 2—2). • Prin măsurători cu ajutorul pendulului (firului cu plumb). P o ziţia pendulului fixează verticalitatea, iar unghiul măsurat semnifică deplasarea maximă a segmentului de la verticalitate. Subiectul testat

Fig. 2-2

Fig. 2-1

Fig. 2-3

sc află în ortostatism, iar măsurătorile cu acest sistem nu pot fi desigur posibile pentru toate articulaţiile şi toate tipurile de mişcări. Există şi goniometre încorporate în circuite electronice, cu care se pot măsura unghiuri în mişcare în cazul studiilor telemetrice. • Executarea a două radiografii la nivelul excursiilor maxime ale unei mişcări permite, de asemenea, măsurarea amplitudinii acestei mişcări. 2.1.1.2. Sisteme de înregistrare a amplitudinii de mişcare Exprimarea cifrică a unghiului măsurat a creat mult timp unele n e înţelegeri. Ce unghi măsurăm ? Care este poziţia de 0° şi la ce valori ale cercului considerăm limita unei mişcări ? De la ce valoare a arcului de cerc considerăm că începe mişcarea ? Aşa, spre exemplu, arcul flexiei cotului după unii progresează spre 0° (pleacă de la 180°), iar pentru alţii invers, în acest ultim 'caz extensia fiind considerată limita de 180°. Dar poziţiile de plecare (poziţiile de 0°) sînt considerate 'diferit. Spre exemplu, pentru mişcarea genunchiului există trei sisteme de exprimare n u merică a unghiului, deoarece există trei poziţii de pornire, aşa cum se vede în fig. 2—3.

S-a utilizat şi exprimarea numerică de peste 180°, considerîndu-se măsurătoarea pe Palorile u n u i cerc complet (360°). Astfel, extensia m e m brului superior va avea în acest caz valoarea ide 225—230° (0° fiind poziţia cu 'braţul ridicat la zenit). Aceste exprimări diferite creau mari confuzii cînd era vorba să se înregistreze restricţiile de mobilitate. Cifrele înscrise în fişele de testare nu m a i puteau fi comparate. Deşi nu există vreo standardizare hotărîtă de vreun forum internaţional sau naţional, prin consens liber acceptat se utilizează de către marea majoritate a autorilor sistemul de exprimare numerică a mişcării bazat pe principiul „0—180°". Poziţia de 0° este cea a corpului în ortostatism, cu braţele pe Ungă corp, palmele înainte, piciorul făcînd un unghi de 90° cu gamba. Orice mişcare porneşte de la 0° spre 180°, valoare ce nu poate fi depăşită de tipul respectiv de mişcare. 2.1.1.3. înregistrarea valorilor goniometrice Pentru necesităţile clinice curente este suficientă înregistrarea cifrică a unghiurilor articulare măsurate. Această înregistrare se face în diverse sisteme de tablouri sau tabele, de obicei grupînd două cîte două valorile mişcărilor opuse (flexie — extensie ; abducţie — addueţie e t c ) , eventual alături de valorile standard (normale). în aceste .tabele se poate înregistra, tot cifric, evoluţia ulterioară a unghiurilor de mişcare. Orice testator poate imagina diferite sisteme de astfel de 'tablouri sau tabele.

Jff,

2-4 — î n r e g i s t r a r e a m o b i l i t ă ţ i i a r t i c u l a ţ i e i c o x o f e m u rale. o — flexie cu genunchiul extins ; b — flexie cu genunchiul flectat ; c — extensie ; d — abducţie.

Fig.

Au fost propuse şi sisteme grafice de înregistrare, care urmăresc fie vizualizarea mai imaginativă a capacităţii de mişcare a unei articulaţii, fie sinteza grafică a acestei capacităţi, fie uşurinţa de urmărire în timp a evoluţiei unei mişcări. Redăm, spre exemplu, în fig. 2—4, schemele utilizate în Institutul de Medicină 'Fizică si Recuperare din New York. 31

acestei distanţe dă valoarea modificării amplitudinii de mişcare. Se poate calcula şi valoarea unghiului prin cosinusul său (fig. 2—2). • Prin măsurători cu ajutorul pendulului (firului cu plumb). Poziţia pendulului fixează verticalitatea, iar unghiul măsurat semnifica deplasarea maximă a segmentului de la verticalitate. Subiectul testat

Fig. 2-1

Fig. 2-3

se află în ortostatism, iar măsurătorile cu acest sistem nu pot fi desigur posibile pentru toate articulaţiile şi toate tipurile de mişcări. Există şi goniometre încorporate în circuite electronice, cu care se pot măsura unghiuri în mişcare în cazul studiilor telemetrice. • Executarea a două radiografii la nivelul excursiilor maxime ale unei mişcări permite, de asemenea, măsurarea amplitudinii acestei mişcări. 21.1.2. Sisteme de înregistrare a amplitudinii de mişcare Exprimarea cifrică a unghiului măsurat a creat mult timp unele n e înţelegeri. Ce unghi măsurăm ? Care este poziţia de 0° şi la ce valori ale cercului considerăm limita unei mişcări ? De la ce valoare a arcului de cerc considerăm că începe mişcarea ? Aşa, spre exemplu, arcul flexiei cotului după unii progresează spre 0° (pleacă de Ha 180°), iar pentru alţii invers, în acest ultim 'caz extensia fiind considerată limita de 180°. Dar poziţiile de plecare (poziţiile de 0°) sînt considerate diferit. Spre exemplu, pentru mişcarea genunchiului există trei sisteme de exprimare n u merică a unghiului, deoarece există trei poziţii de pornire, aşa cum se vede în fig. 2—3. 30

S-a utilizat şi exprimarea numerică de peste 180°, considerîndu-semăsurătoarea pe (valorile unui cerc complet (360°). Astfel, extensia m e m brului superior va avea în acest caz valoarea ide 225—230° (0° fiind poziţia cu braţul ridicat la zenit). Aceste exprimări diferite creau mari confuzii cînd era vorba să se înregistreze restricţiile de mobilitate. Cifrele înscrise în fişele de testare nu mai puteau fi comparate. Deşi nu există vreo standardizare hotărită de vreun forum internaţional sau naţional, prin consens liber acceptat se utilizează de către marea majoritate a autorilor sistemul de exprimare numerică a mişcării bazat pe principiul „0—180°". Poziţia de 0° este cea a corpului în ortostatism, cu braţele pe lîngă corp, palmele înainte, piciorul făcînd un unghi de 90° cu gamba. Orice mişcare porneşte de la 0° spre 180°, valoare ce nu poate fi depăşită de tipul respectiv de mişcare. 2.1.1.3. Înregistrarea valorilor goniometrice Pentru necesităţile clinice curente este suficientă înregistrarea cifrică a unghiurilor articulare măsurate. Această înregistrare se face în diverse sisteme de tablouri sau tabele, de obicei grupînd două cîte două valorile mişcărilor opuse (flexie — extensie ; abducţie — adducţie etc.)j eventual alături de valorile standard (normale). în aceste .tabele se poate înregistra, tot cifric, evoluţia ulterioară a unghiurilor de mişcare. Orice testator poate imagina diferite sisteme de astfel de 'tablouri sau tabele.
. va

&'

2-4 — î n r e g i s t r a r e a m o b i l i t ă ţ i i a r t i c u l a ţ i e i c o x o f e m u rale. a — flexie cu genunchiul extins ; b — flexie cu genunchiul flectat ; c — extensie ; d — abducţie.

Fig.

Au fost propuse şi sisteme grafice de înregistrare, care urmăresc fie vizualizarea mai imaginativă a capacităţii de mişcare a unei articulaţii, fie sinteza grafică a acestei capacităţi, fie uşurinţa de urmărire în timp a evoluţiei unei mişcări. Redăm, spre exemplu, în fig. 2—4, schemele utilizate în Institutul de Medicină 'Fizică şi Recuperare din New York. 31

Ch. Rocher propune o interesantă diagramă, care integrează totalitatea mişcărilor normale sau patologice ale unei articulaţii ffig. 2—5). Cercurile concentrice indică amplitudini de mişcare de la 6, 10, 20, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 1150 la '180°. Acestea sînt tăiate de raze care realiz e a z ă ^ in 10 în 10° segmente de cerc simetrice spre dreapta şi spre stînga

Fig. 2-5

verticalei. Pe această diagrama sînt reprezentate toate mişcările : flexia în sus, extensia în jos (aceasta, nedepăşind vreodată 90°, are cercuri doar pînă la această valoare), abducţia pe linia orizontală spre dreapta, adducţia pe aceeaşi linie, dar spre stînga. Pentru rotaţii sau pronosupinaţii se utilizează razele care delimitează unghiuri de 10° (înscrise pe cercul exterior), rotaţia externă şi supinaţia fiind notate spre dretpta, iar rotaţia internă şi pronaţia spre stînga. în tfig. 2—6 este reprezentată diagrama mişcării articulaţiei pumnului în care : flexia (F) — 80° ; extensia (E) — 80° ; adducţia (Ai) «=• 40° ; abducţia (A2) — 15° ; pronaţia <P) — 80° ; supinaţia (S) — 85°, Suprafaţa delimitată de punctele F, Ai, E, A 2 reprezintă zona de mişcare a articulaţiei pumnului, în interiorul căreia se 'poate înscrie orice mişcare făcută de pumn, în timp ce orice valoare luată în afara acestei suprafeţe exclude posibilitatea ca pumnul să realizeze o mişcare cu o astfel de amplitudine. Desenînd diagrama mişcărilor normale (standard) ale unei articulaţii şi făcînd (bilanţul articular actual al aceleiaşi articulaţii cu redoare, diagrama de redoare articulară se va înscrie înăuntrul diagramei normale, în prezenţa unei hiperlaxităţi articulare sau a unei articulaţii balanţe, diagrama mişcărilor acestei articulaţii va depăşi desigur diagrama standard. P e n t r u unele necesităţi în asistenţa de recuperare funcţională a m o bilităţii articulare se pot utiliza grafice cu evoluţia sâp'tămînală a valorii, în grade, a unei mişcări s a u pe care să se consemneze deficitul, tot în grade, al aceleiaşi mişcări. 32

2.1.1.4. Interpretarea valorilor goniometrice Valoarea unghiului unei mişcări poate să fie apreciată în comparaţie cu unghiul aceleiaşi mişcări a Segmentului opus sau cu valorile standard ale amplitudinilor maxime de mişcare articulară. Aceste valori „normale" au fost stabilite pe baza mediilor valorice ale populaţiei sănătoase de ambele sexe şi la diverse vîrste. Tabelele în care sînt consemnate aceste valori variază în funcţie de autori, neexistînd de fapt o reală standardizare a lor, fapt explicabil dacă ţinem seama de variaţiile unghiurilor realizate de mişcările indivizilor cu constituţie, vîrstă, sex, antrenament foarte diferite. Cînd se va expune bilanţul fiecărei articulaţii, se vor p r e ciza şi valorile standard. Amplitudinile maxime ale mişcărilor în diverse articulaţii sînt utilizate rar în cursul activităţilor noastre obişnuite. De obicei se folosesc unghiurile din imediata vecinătate a poziţiei de repaus articular (poziţia de funcţiune), ceea ce reprezintă aşa-numitul „sector util de mobilitate". Pe măsură ce mişcarea se îndepărtează de acest sector, valoarea funcţională a amplitudinilor maxime este mai redusă. Datorită acestui fapt, Ch. Pvocher introduce noţiunea de „coeficient funcţional de mobilitate", pentru a exprima diferenţiat importanţa pentru funcţia articulară a d i verselor segmente de mobilitate. Fiecare tip de mişcare are coeficienţi funcţionali de mobilitate elementari, care, prin sumare, determină un coeficient global funcţional. Rocher stabileşte aceşti coeficienţi aşa cum sînt trecuţi în tabelul 2-1.
TABELUL Z-l Articulaţia Umăr Flexie Mişcare a Sectorul de mişcare 0 - 90° 90-130° 130-170° 0 - 45° 4 5 - 90° 90-180° Indiferent de sector 0 - 20° 20— 80° 80-100° >100° 0 - 30° 3 0 - 90° 0— 30° 3 0 - 60° 6 0 - 90° Coeficientul 0,4 0,2 0.1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1

Abducţie R o t a ţ i e internă Rotaţie externă Retropulsie Cot şi a n t e b r a ţ Flexie

Supinaţic

Pronaţie

3 — Klnctologle profilactică, terapeutică şi de recuperare — cd. 239

33

TABELUL 2-1 (continuare) Mişcarea Sectorul de miţearc 0 - 30° 3 0 - 75° >73° 0 - 30° 3 0 - 80° >80° Indiferent de sector 0 - 15° 4 5 - 90° 90-150° 0— 15°' 1 5 - 30° 3 0 - 60° 0 - 30° 3 0 - 80° Indiferent de sector Coeficientul 0,7 0,4 0,2 0,9 0,5 0.1 0,2 0,6 0,4 0.1 0,6 0,1 0,1

Articulaţia

Pumn

S

Flexie

Extensie Abducţic Adducţie Şold Flexie

Abducţic Rotaţie externă Adducţie Extensie Rotaţie internă Genunchi Flexie Gleznă Flexie dorsală Flexie plantară

. ii °.3
0,1 0,2

0— -Io" 45— 90° 90-160° 0 - 20" 20— 40° 0 - 20° 2 0 - 70°

0,9 0,7 0,4 2 0,5 2 0,2

Pentru a afla coeficientul funcţional de mobilitate, se înmulţeşte cifra găsită la goniometrie cu coeficientul respectiv al sectorului de mişcare articulară. Exemplu: flexia u n u i şold este de 50° (pornind de la poziţia 0°) — coeficientul funcţional va fi : 50X0,6 = 30 ; un alt şold, cu jlexum de 35°, are o flexie (de la acest nivel în sus) tot de 50° — coeficientul funcţional va fi : 50X0,4 = 20, ceea ce înseamnă că acest şold, comparativ cu primul, are un deficit funcţional de 3 3 % . 2.1.1.5. Probleme de nomenclatură Deoarece" bilanţul articular utilizează o serie de termeni de anatomie, este normal să apară şi in acest domeniu sinonimii, aceşti termeni fiind preluaţi fie din nomenclatura franceză, fie din cea anglo-saxonă. Există 'şi diferenţe de conţinut, care nu au fost încă rezolvate unitar. Majoritatea autorilor preferă denumirile clasice de „flexie-extensie" şi „abducţie-adducţie". Utilizarea altor denumiri sinonime pentru unele 34

situaţii particulare ar trebui să dispară, p e n t r u a nu face loc confuziilor. Astfel, „anteducţia (antepulsia)" şi „retroducţia (retropulsia)" membrului superior trebuie să fie înlocuite definitiv cu „flexia" şi, respectiv, „extensia" braţului. Cei doi termeni rămîn valabili doar cînd ne referim la proiecţiile anterioară şi posterioară ale umărului. Pentru a desemna înclinarea radială şi înclinarea ulnară, trebuie să rămînă de asemenea în uz termenii „abducţia" şi, respectiv, „adducţia" mîinii. Flexia plantară devine „extensia" piciorului, iar flexia dorsală rămîne „flexia" piciorului. Mişcările de rotaţie în raport de direcţie, faţă de axa de rotaţie, pot fi „interne (mediale)" şi „externe (laterale)". Deoarece la noi în ţară termenii „rotaţie internă" şi „rotaţie e x t e r n ă " sînt de mult intraţi in uz, vom rămîne la ei. Poziţia corpului sau a segmentelor p e n t r u executarea măsurătorilor ridică de asemenea unele probleme de nomenclatură, dar şi de conţinut. Ceva mai înainte s-a arătat care este poziţia anatomică a corpului, considerată de unii ca „poziţie zero", sau „poziţie de start", iar de alţii ca „poziţie neutră". Aceşti termeni de fapt nu sînt absolut sinonimi, puţind crea şi unele confuzii. Calculul unghiurilor unei mişcări pleacă de la 0 spre 180°, corpul şi segmentele corpului trebuind să fie poziţionate ca în poziţia anatomică (în ortostatism — tălpile pe sol, membrele superioare pe lingă corp, cu palmele în supinaţie), cu excepţia măsurătorii p r o nosupinaţiei, cînd nu se pleacă de la poziţia anatomică a mîinii, ci de la poziţia de „indiferenţă" a mîinii (intermediară între pronaţie şi supinaţie). Totuşi, cînd facem măsurătorile propriu-zise nu putem poziţiona întotdeauna pacientul în poziţia anatomică, fiind foarte incomod sau chiar imposibil de determinat unele mişcări. Astfel, este uşor de înţeles că din ortostatism nu o să putem în nici un fel măsura flexia piciorului, iar pentru aprecierea valorii mişcărilor şoldului vom întâmpina mari dificultăţi. Respectînd principiul poziţiei de bază, vom aşeza pacientul şi segmentele în diverse poziţii, care să înlesnească o mişcare sau alta, ca şi măsurarea lor. P e n t r u a măsura flexia piciorului, trebuie să-1 poziţionăm la 90°, în această situaţie pacientul Btînd fie culcat, fie pe scaun, cu piciorul ridicat de la sol. Aceste poziţii, care respectă pentru segmentul respectiv poziţia anatomică, adică „poziţia zero" în raport cu corpul, dar care sînt în aşa fel alese, încît să permită o manipulare mai uşoară a goniometrului, poartă denumirea de „poziţii de start preferenţiale" sau, pe scurt, „poziţii preferenţiate". Dintr-un punct de vedere, sînt deci sinonime cu noţiunile de „poziţie zero", „poziţie neutră" sau „poziţie de start". în cadrul bilanţului vor mai apărea probleme de nomenclatură, cînd va fi vorba de denumirea planurilor de mişcare şi, bineînţeles, cînd ne vom referi la denumirea structurilor anatomice (muşchi, oase e t c ) . Pe cit posibil se vor indica, în paranteze, şi denumirile echivalente din diversele nomenclaturi. 35

2.1. dar şi într-o poziţie preferenţiată pentru desfăşurarea mişcării şi aplicarea goniometrului. Se măsoară însă deficitul de extensie. cu cîteva excepţii (de exemplu. • Segmentul de testat trebuie corect aşezat pentru obţinerea posturii 0°. pe cele* de mişcare activă. a) Articulaţia scapulohumerala — o enartroză — este formată de capul humeral şi cavitatea glenoidă. Umărul îşi datoreşte această mobilitate celor 5 articulaţii (3 adevărate şi 2 false).1. obţinem gradul de mobilitate a acelei articulaţii. Aceste poziţii vor fi specificate pentru fiecare mişcare în parte. Reguli generale ale tehnicii bilanţului articular • Subiectul de testat trebuie să fie relaxat.1. acromioclaviculara şi sternocostoclaviculara. deoarece poziţia de extensie maximă a lor este considerată poziţie zero. iar necooperarea. • Goniometrul nu trebuie presat pe segmente. • Genunchiul şi cotul nu au mişcare de extensie. Articulaţiile adevărate sînt : scapulohumerala. flexie-extensie) se vor măsura fiecare în parte. pentru a nu împiedica mişcarea. care permit 3 grade de libertate — mişcare în 3 planuri sau pe 3 axe —. • Braţele goniometrului trebuie poziţionate în paralel cu axele longitudinale ale segmentelor care formează articulaţia şi a căror proiecţie corespunde cel mai bine axelor de mişcare articulară. Starea de contractură. limitează amplitudinile de mişcare pasivă. Testarea articulaţiei umărului Umărul este o regiune anatomică structurată pentru a realiza o mare mobilitate. • Mobilitatea coloanei nu poate fi măsurată decît cu goniometre de construcţie specială. care. în cazuri patologice. înconjurată de bureletul glenoidian care-i măreşte capacitatea. apoi se va nota şi suma lor. care reprezintă gradul de mişcare a unei articulaţii într-un anumit plan. scăzut din unghiul maxim de flexie realizat.6. Membrul superior lucrând din poziţia „atîr36 . teama etc. să fie instruit asupra manevrelor care vor urma. • Amplitudinile mişcărilor articulare în direcţii opuse (de exemplu. ci aplicat uşor. aşezat confortabil. scăzînd din valoarea acestui unghi valoarea unghiului de la care porneşte mişcarea.2. orientînd în acest fel mîna în cea mai convenabilă poziţie de lucru. ne dă gradul de mobilitate (deci de flexie) a cotului sau genunchiului. Mobilitatea degetelor necesită goniometre mai mici şi cu unele adaptări. în toate direcţiile. la care se adaugă şi combinarea lor în cadrul circumducţiei. dar numai dacă s-a plecat de la poziţia zero. • Goniometrul va fi aplicat întotdeauna pe partea laterală a articulaţiei. • Gradul de mişcare (mobilitate) a unei articulaţii este egal cu valoarea unghiului maxim măsurat al acelei mişcări. 2. iar articulaţiile false : scapulotoracica şi planul de alunecare subdeltoidian (bursa seroasă subacromiodeltoidiană). măsurarea supinaţiei).

flexie si extensie. Toate mişcările sint posibile în articulaţia scapulohumerală. Aceste mişcări ale umărului vor însoţi mişcările de flexic-extpnsie ale braţului. în partea superioară. care reprezintă axul mişcării articulaţiei — contribuie la mişcările de abducţie şi flexie. anterioare. realizînd mişcările proprii ale umărului. avînd 4 ligamente intrinsece do întărire şi unul extrinsec (ligament costoclavicular). Articulaţiile sternoclaviculară. b) Articulaţia aeromioclaviculară — o artrodie întărită de ligamentul trapezoid şi cel conoid. şi faţa externă a coastelor. e) Articulaţia subdeltoidiană este de fapt un plan de alunecare între faţa profundă a deltoidului şi manşonul rotatorilor. întărit la rindul lui de tendonul lungii porţiuni a bicepsului — este un ligament foarte puternic . care în acest fel nu blochează amploarea mişcărilor umărului. neavind rol în cele de rotaţie. care contribuie în mod decisiv la marea mobilitate a braţului. care realizează deplasări de 10—12 cm (aceste mişcări nu se pot măsura în grade). care blochează mişcările claviculei în timpul mobilizării umărului — contribuie la mişcările de abducţie. motiv pentru care capsula articulară este întărită de ligamentele : — coracohumeral (ligamentul suspensor al capului numeral). care sînt : o Mişcări de proiecţie anterioară (antepulsic) şi posterioară (rotropulsie). Centura scapulară are ea însăşi o mişcare în raport cu toracele. aeromioclaviculară şi scapulotoracică formează centura scapulară. Scapula joacă şi aici rolul principal. Mişcarea de basculă a scapulei (maximum 45°) asigură amplitudinile mari de mişcare ale braţului. — glenohumeral — de fapt 3 fascicule ligamentare. mai ales în abducţia peste 72°. în această mişcare scapula se translează. d) Articulaţia scapulotoracică este o falsă articulaţie — o sissartroză (articulaţie fără elemente articulare) —. ca şi în mişcările de flexie peste 60° sau de extensie.nat". care au rolul de a menţine capul humeral în glenă. • Mişcări de ridicare şi coborîre a centurii pe o distanţă de 12— 13 cm (3 cm pentru ridicare şi 9—10 cm pentru coborîre). puternic. articulaţia are rol de susţinere antigravitaţională. De fapt. Bursa de la acest nivel permite alunecarea ţesuturilor moi. cu muşchii intercostali. între cele două feţe „articulare" se întinde marele dinţat (serratus lateralis). ultimele două articulaţii sint funcţional strîns legate de articulaţia scapulotoracică. De asemenea. delimitînd două spaţii de alunecare : interseratosubscapular şi interseratotoracic. cu muşchiul subscapular. c) Articulaţia stemoccstoclaviculară — articulaţie de tip diartroză. mai laxe (cu excepţia celui inferior). şi in acelaşi timp basculează cu 40—45 3 . care îşi va reduce mult contribuţia la mobilizarea braţului în leziunile (cu anchiloză) ale celor două articulaţii. formată din faţa anterioară a scapulei. prin deplasare verticală şi rotare. 37 . supraspinosului şi micului rotund. in exterior capsula este întărită prin fuzionarea cu tendoanele subscapularului. îndepărtindu-se sau apropiindu-se de coloana vertebrală.

Se poate utiliza şi poziţia de decubit ventral sau cea de decubit dorsal. Desigur că mişcarea. b) înclinarea laterală a coloanei dorsolombare (cînd abducţia este făcută de un membru) sau prin hiperlordoză lombară (cind se abduc ambele braţe pentru compensarea uşoarei flexii a umărului). deci în plan frontal. Se poate măsura o adducţie adevărată (apropierea spre linia mediană a unui segment. împiedieîndu-i astfel bascularea. „antepulsic" sau „proiecţie anterioară" — se execută de la 0 la 180°. cu atît se va putea creşte adducţia. pornind de la poziţia anatomică 0C) numai dacă se combină Fig. 1. Următoarele 90° sînt realizate prin : a) bascularea de 60° a seapulei (din articulaţia scapulotoracică). a virfului omoplatului. Abducţia şi adducţia sînt mişcări care se execută în jurul unei axe antero-posterioare. 2-1 cu flexia sau extensia braţului. 2—7). poziţia de start. respectiv revenirea spre poziţia zero a braţului abdus. Adducţia pură din poziţia zero este imposibilă.Principalele mişcări ale articulaţiei umărului se realizează de membrul brahial în raport cu toracele. ceea ce în seamnă că unghiurile făcute de aceste mişcări se vor măsura prin poziţia braţului faţă de trunchi. va fi cu membrul superior de-a lungul trunchiului. aşa cum se poate demonstra prin manevra Desault de blocare cu mina. Braţul fix al goniometrului se aliniază pe trunchi pe linia axilară posterioară. datorită trunchiului. Flexia — numită şi „anteducţie". spre olecran (fig. din care primele 90° se realizează din articulaţia scapulohumerală. Adducţia cu extensie este însă foarte limitată. pentru că însăşi extensia este o mişcare de mică amplitudine. pînă ce acesta atinge urechea. pacientul fiind plasat cu spatele la testator. în primul caz. Abducţia este mişcarea de ridicare laterală a braţului. cu cit flexia va fi mai mare (spre 90-). Amplitudinea mişcării este de 180°. 3. este performată de ambele componente. pînă ce braţul ridicat ajunge la 38 . Poziţia preferenţială de start pentru măsurarea abducţiei cu goniometrul este din ortostatism sau din şezînd pe un taburet. mina în supinaţie — palma „priveşte" înainte. Atenţie : • Să se evite înclinarea laterală a trunchiului ! • Să se evite flexia sau extensia umărului ! Să se evite ridicarea centurii scapulare ! 2. încă de la începutul ci. de către testator. Adducţia este mişcarea de apropiere a braţului la trunchi. iar cel mobil se fixează pe linia mediană a feţei posterioare a braţului. permisă do rotaţia axială în articulaţiile stcrnocostoclaviculară (30°) şi acromioclaviculară (30°) . Abducţia se va opri la aproximativ 90° prin izbirea trohiterului de acromion. Şpziţia zero.

spre condilul lateral. cu oarecare forţare. iar cel mobil. 5. Braţul fix al goniometrului se plasează orizontal (paralel cu podeaua). prin bascularea scapulei (înlesnită de rotaţiile în acromioclaviculară şi sternocostoclaviculară) şi antepulsia centurii scapulare. Rotaţia internă sau rotaţia medială realizează 90—95° de amplitudine maximă. bineînţeles dacă nu este blocată vreuna dintre ele. poate atinge 90° prin accentuarea basculării scapulei spre coloană şi a reiropulsiei centurii scapulare. aceste componente se intrică.şi glenohumerale. de ortostatism sau de postura şezînd. cu braţul abdus la 90° (se sprijină po masă) şi cotul (în afara mesei) flectat la 90°. în mişcare. Poziţia preferabilă de start este decubitul dorsal. 2-»). Mişcarea activă măsoară 50—60'°. Braţul fix al goniometrului se fixează pe trunchi. Extensia — denumită şi „retroducţie". pe linia mediană a feţei laterale a braţului. De elecţie. Asocierea unei rotaţii interne măreşte extensia braţului (relaxează ligamentul glenohumeral). Atenţie : • Să se evite extensia trunchiului ! Fig. fiind blocat aici de ligamentele coraco. poziţia de start pentru măsurătoare este reprezentată de decubitul ventral. Următoarele 60° le realizează scapulotoracica. iar cea pasivă.verticală. pe linia mediană a feţei posterioare a an39 . spre marele trohanter. care trebuie să „privească" mereu înainte ! • Măsurătoarea putîndu-se face cu cotul flectat sau nu. pina spre 150—165°. Poziţia preferabilă de start în goniometrie o constituie decubitul dorsal sau posturile de ortostatism şi şezînd. la marginea mesei. Palma „priveşte" corpul (se abate de la poziţia clasică). 2-8 • Să se evite abducţia umărului ! • Să se evite ridicarea umărului ! • Să nu-şi schimbe poziţia braţul goniometrului fixat la trunchi ! 4. „retropulsie" sau „proiecţie posterioară" — are o amplitudine limitată de ligamentele coraco. Atenţie : • Să se evite flexia anterioară a trunchiului (din poziţiile de ortostatism sau şezînd) ! • Să se evite abducţia umărului ! • Să nu se schimbe poziţia palmei. Antepulsia centurii scapulare contribuie mult la mişcarea de rotaţie internă. iar ultimele 30° sînt date de hiparlordozarea lombară. Plasarea goniometrului este aceeaşi ca la măsurarea flexiei. Din aceste 180°. deoarece humerusul se rotează in ax pentru a se flecta în continuare (fig. în plan sagital. fixat de olecran . remăsurătorile trebuie făcute în acelaşi fel ! Mişcările de flexie şi extensie se fac pe axa transversală. pe lingă ureche. după care se orientează spre olecran.şi glenohumerale. po linia medioaxilară. braţul mobil. seapulohumerala aduce braţul la orizontală (90°).

din care 60—65° din scapulohumerală. între procesele stiloide. Fig. Această precizare este necesară. în general.. pe antebraţ. Rotaţia externă se poate măsura mai uşor plasînd braţul fix al goniometrului paralel cu duşumeaua. 2-9 fixată la 90° ! 6. sau în afară (rotaţie externă).tebraţului. Rotaţia externă sau rotaţia laterală realizează 80—90° de amplitudine maximă. . şi nu caudal (vezi fig. A. fiind rotaţii longitudinale ale braţului. C. cît mai sus posibil (rotaţie internă). şi anume pe faţa posterioară (goniometrul se mişcă în plan orizontal). Măsurarea se face din aceeaşi poziţie şi prin aceeaşi plasare a goniometrului ca la rotaţia intrenă. 2—9). dar antebraţul este orientat cranial. denumite (discutabil) jlexie şi extensie orizontală (fig. iar 29—25° prin retropulsia scapulotoracică. detft în abducţia de 90° sau la 0°. apreciem valoarea acestei mişcări prccizînd pînă unde poate ajunge policele (la coccis — lombara a 5-a. Trombly. mai ales căderea lui pe planul mesei (retropulsie). Caiiliet) nu utilizează aceste poziţii pentru aprecierea rotaţiilor. motiv pentru care se asază sub umăr o pernă mică ! • Abducţia braţului trebuie să fie bine Fig. iar pe cel mobil. Mişcarea de rotaţie se realizează prin orientarea antebraţului spre planul mesei si sub acest plan. D. Atenţie : • Se vor evita schimbările de poziţie ale umărului. aceste poziţii de start nu se utilizează. Mişcările" de rotaţie se execută în jurul axului vertical.' A. Scott) denumesc (mai corect) aceste mişcări adducţie şi abducţie orizontală. făcînd măsurarea din ortostatism sau şezînd. c — extensie cia şi din alte poziţii ale braţului orizontala (abducţie). cu mina în poziţie intermediară : se rotează antebraţul în spatele corpului. 2—9). 40 zontală a braţului. cu cotul la trunchi şi flectat la 90°. dacă este posibil (fig. Goniometria propriu-zisă pentru evaluarea rotaţiei interne în acest sistem este mai dificilă. 2—10). Mosey. Alţi autori (A. Din flexia de 90 sau 180° rotaţia internă va fi de 135°. Unii autori (Kapandji. dorsala a 12-a etc). iar cea externă de 0°. 2~10 — A b d u c ţ i a şi a d d u c ţ i a oriMişcările de rotaţie se pot aprei — poziţie de referinţă (de preferat): l> — Qexle orizontală (adducţie) .. Uneori. deoarece pe axul vertical membrul superior poate executa din u m ă r şi mişcări in plan orizontal.

ea este formată de trohleea şi condilul numeral. pentru punerea acestuia în poziţie. Poziţia corectă de funcţiune în care trebuie să se imobilizeze articulaţia umărului este în : flexie 45°. Flexia porneşte de la 0°. Pentru asigurarea rolului de stabilitate. compus din 3 fascicule : unul anterior. foarte rezistent.1. Ea descrie un con deformat.3. Flexia orizontală aduce membrul pină la 135—140° prin faţa toracelui. 1. m e m brul brahial fiind pe lingă corp şi palma „privind" înainte. capsula este întărită de ligamente : a) ligamentul lateral intern (colateral ulnar). abducţie 60°. Axele m e diane longitudinale ale braţului şi antebraţului fac un unghi de 170°. de start. mijlociu şi posterior). cu rol de flexie-extensie a antebraţului . care a r e de asemenea 3 fascicule (anterior. cu membrul superior abdus la 90° şi palma „privind" înainte.Poziţia de start este din ortostatism. Poziţia de zero. cea de-a doua pentru flexia pasivă). deschis spre lateral (spre marginea radială) •— cubitus valgus „fiziologic". altul mijlociu (ligamentul entorsei sau ligamentul Poirier) şi un altul posterior {ligamentul Bardinet) . Cotul este o articulaţie cu un singur grad de libertate (flexie-extensie). în şezînd sau în decubit dorsal. de marea cavitate sigmoidă a cubitusului şi cupuşoara radială — toate aceste componente fiind menţinute de capsula articulară. Oricare ar fi poziţia articulaţiei. iar extensia orizontală îl orientează spre îndărăt la un unghi de 30°. atingând 145—160° (prima cifră pentru flexia activă. cubitusul execută în timpul flexiei şi o rotaţie axială de 5° înăuntru. Toate mişcările umărului le putem reprezenta pe diagrama Rocher. 2. mai accentuat la femei şi copii. retropulsia ei. humeroradială — o condilartroză . Este format din trei articulaţii : humerocubitală — o trohleartrozâ. respectiv. Circumducţia este mişcarea complexă pe care articulaţia umărului o realizează datorită tuturor celor 3 grade de libertate pe care le aro. rotaţie 0°. b) ligamentul lateral extern (colateral radial). este cea cu cotul în extensie totală. 2 fascicule din 3 vor fi în tensiune. Mişcarea este dirijată de geometria capetelor osoase. la aceste mişcări contribuind şi centura scapulară prin antepulsia sau. ceea ce determină devieri ale axului de m i ş care 'pe parcursul întregii curse a antebraţului. precum şi de stabilitate în transmiterea presiunilor. Urmînd trohleea h u m e rală. Testarea articulaţiei cotului Cotul are un dublu rol : de alungire sau scurtare a „tijei" care poartă organul de prehensiune. 7. Dacă pronăm mîna din poziţia anatomică. acest unghi dispare. care le îmbracă ca un manşon. aşa cum s-a arătat mai sus. Poziţia de preferat pentru măsurătoare este din decubit dorsal sau din ortostatism. Braţul fix al goniometrului se plasează pe linia mediană 41 . radiocubitală superioară — care participă la pronosupinaţie. Considerînd articulaţia cotului (humerocubitoradială) ca o unitate morfologică. pe o axă ce trece transversal prin cot.

— spre exemplu cînd trebuie să ducem mîna la gură. Braţul fix al goniometrului se orientează perpendicular pe podea (goniometrul sprijinit de al treilea metacarpian). Poziţia de elecţie este din ortostatism sau din şezlnd.a feţei externe a braţului. de fapt. cele două oase Sînt în acelaşi plan — radiusul lateral de cubitus. Scott) ca fiind mai simplă : din poziţie intermediară se ţine strins în mînă un creion. 42 . cind se poate realiza o hiperextensie de ă—10°. Există şi o altă metodă. 2. pumnul. în sus. măsurîndu-se cu braţul mobil al goniometrului unghiul realizat. supinaţia „economiseşte" flexia cotului .4.1. Această mişcare este posibilă şi datorită membranei interosoase. Braţul fix al goniometrului se aşază pe faţa dorsală a pumnului. 1. Din poziţie anatomică. de radius în jurul cubitusului prin articulaţiile radiocubitale superioară şi inferioară. Extensia reprezintă reîntoarcerea antebraţului la poziţia 0. denumită şi „testarea antebraţului". Extensia este blocată de ciocul olecranului în foseta olecraniană şi de fasciculele anterioare ale ligamentelor. Mişcarea este realizată. Mişcarea de pronosupinaţie are un mare rol în funcţia mîinii. de-a lungul stiloidelor. are rol în funcţia cotului. A. orientat spre acromion. preferată de unii (C. cu un singur ax de mişcare. mişcare de rotaţie a antebraţului în jurul axei sale longitudinale. de asemenea. se va evalua prin aceeaşi tehnică de măsurare. Atenţie : • Să nu se permită vreo abdueţie sau rotaţie a umărului ! • Să nu se îndepărteze cotul de trunchi ! • Goniometrul să rămînă imediat proxrmal faţă de oasele carpului ! * c ^ s e ^ i * 0 flexia laterală a trunchiului spre partea opusă ! <s. Poziţia corectă de funcţiune în care se imobilizează cotul este în flexie de 90—100°. Rotarea pumnului în pronaţie va duce creionul în poziţia orizontală. cu aceeaşi amplitudine de 90° ca şi pronaţia. se referă la aprecierea mişcării de pronosupinaţie. cu diferenţa că braţele goniometrului se plasează pe faţa voiară a mîinii. în pronaţie. cotul nu are extensie decît în cazuri speciale de hiperlaxitate. paralel cu humerusul. D. Braţul mobil se plasează. Supinaţia. deoarece. cu mina în semipronaţie i(ca atunci cind scriem). cu cotul la 90° fixat la trunchi şi mîna cu policele în sus. radiusul încrucişează anterior cubitusul. pe linia mediană a feţei radiale a antebraţului. alternativă. mai ales la femei si copt*. spre stiloidă. după executarea mişcării de pronaţie. în orientarea acesteia . iar cel mobil. Testarea articulaţiilor radiocubitale Această testare. Încît epifiza distală radială ajunge median faţă de cea cubitală. Trombly. aşa cum arată Kapandji. care sînt articulaţii trohoide. A. care depăşeşte mult. 2. în supinaţie. ale cărei fibre încrucişate se întind în supinaţie şi se relaxează în pronaţie. în aşa fel. Pronaţia — mişcarea de orientare a palmei în jos — progresează de la 0 la 90°.

semilunarului şi mai puţin ale piramidalului.Mulţimea de articulaţii intercarpiene nu intră în calculul acestor mişcări. braţul mobil. care corespunde poziţiei la scris — este şi poziţia de repaus. Mişcările pumnului care se execută în articulaţia radiocarpiană avînd două grade de libertate (flexie-extensie şi abducţie-adducţie).Supinaţia orientează palma în sus. paralel cu 'metacarpianul V. în principal. A. . în articulaţia mediocarpiană se realizează tot două grade de mişcare.— o diartroză de tip condilian — şi articulaţia mediocarpiană. Braţul fix al goniometrului se plasează pe linia mediană a feţei ulnare a antebraţului. articulaţia radiocarpiană realizînd 50° sau peste. Articulaţia radiocarpiană este formată de cavitatea glenoidă antcbrahială (compusă. fiind o artrodie în partea externă şi o condiliană în partea internă. din suprafaţa articulară inferioară a radiusului şi faţa inferioară a ligamentului triunghiular) şi de suprafeţele articulare ale scafoidului. la care se adaugă pronosupinaţia. 43 . Flexia (flexia volară. Atenţie : • Fixarea braţului mobil pe cel de-al V-lea metacarpian trebuie făcută corect! 2. posterior. De elecţie. orientat spre olecran . ajungind aproape de 360° : rotaţia internă contribuie cu 150°. flexia palmară) progresează de la 0 spre 90°. Extensia (dorsiflexia) evoluează de la 0 la 70°. unii preferă poziţia intermediară. Zona de pivotare a goniometrului trebuie aşezată la nivelul carpului. Tehnica măsurătorii este aceeaşi ca la flexie. la rîndul ei. 2. a doua. articulaţia radiocarpiană participînd cu 50° la această mişcare. ne dovedesc că şi pumnul are trei axe de mişcare. Măsurarea flexiei se poate face şi în -poziţie intermediară. Pumnul şi mina au două axe de simetrie : una în prelungirea antebraţului (faţa anterioară). poziţia de start este cu antebraţul la 90° şi în pronaţie. Mişcarea de pronosupinaţie este mult amplificată prin rotaţia h u m e rusului. Scott). iar cea externă cu 30°. Articulaţia mediocarpiană se formează între primul şi cel dc-al doilea rind al oaselor carpiene. prin cel de-al treilea metacarpian şi dogetuT medius.1. Trombly. Extensia pasivă ajunge la 80—85°. In aceste două articulaţii se execută mişcările pumnului. O capsulă fibroasă întărită de patru ligamente {anterior.5. cu degetele relaxate . i 1. Poziţia corectă de funcţiune este semipronaţia de 30—45°. D. articulaţia radiocarpiană . continuînd linia laterală a antebraţului. A. din profil. lateral intern şi lateral extern) menţine suprafeţele articulare în contact. Interlinia articulară este neregulată. Testarea articulaţiei pumnului Pumnul este un complex osteoarticular în care distingem. dar există unele diferenţe de grade între cele două modalităţi datorită structurii articulare a pumnului. de unde necesitatea de a standardiza tehnica. pe marginea radială a mîinii (C.

de a apuca. articulaţiile dintre capetele proximale ale celor 4 ultime metacarpiene. Adducţia (înclinarea cubitală. Opoziţia policelui este principala adaptare a mîinii. osul cu cîrlig şi ultimele 4 meUicarpiene) şi articulaţia selară (toroidă) dintre faţa inferioară a trapezului şi primul metacarpian — articulaţie mai specială care va permite opozabilitatea policelui . osul mare. deviaţia cubitală) atinge 40—45° in pronaţie şi mai cîştigă aproape IO. Abducţia (deviaţia radială.Mişcarea de flexie-extensie se execută în plan sagital (pe un ax transversal). iar policele se plasează in opoziţie faţă de celelalte degete. Poziţia preferabilă este cu braţul în abducţie si cotul flectat. Testarea urmează aceleaşi reguli ca la adducţie. spre condilul lateral al humerusului. cu braţul fix pe linia mediană a feţei dorsale a antebraţului. fiind mai amplă cind pumnul este în poziţie intermediară şi minimă cind pumnul este în pronaţie. ultimele patru degete se pot flecta independent sau în grup. 2. flexia cubitală. flexia radială) are amplitudinea maximă de 20—30°. 3. Atenţie : • Trebuie evitate flexia sau extensia pumnului ! • De evitat pronaţia şi supinaţia antebraţului ! • Nu trebuie utilizată falanga ca punct de referinţă pentru nivelul de mişcare ! 4. în executarea diferitelor tipuri de prehensiune palma se poate scobi ca un căuş. Testarea mîinii Mina s-a adaptat la funcţia de prehensiune. cele 4 metacarpiene sînt unite printr-o bandcletă fibroasă . — cele 5 articulaţii condiliene metacarpofalangiene . Articulaţiile mîinii sînt considerate : — cele 4 artrodii carpometacarpiene (dintre trapezoid. ca si de palmă. care caracterizează însăşi fiinţa umană. 44 . Goniometrul se aşază pe faţa dorsală a mîinii. — cele 9 articulaţii trohleartroze interfalangiene proximale şi distale.6. — cele 3 artrodii intermetacarpiene.1. spre articulaţia metacarpofalangiană III. Toate articulaţiile mîinii sînt întărite cu manşoane capsulare şi ligamente laterale. înclinarea radială. şi cu braţul mobil în lungul metaearpianului IU. la capetele distale.3 cind mina este în supinaţie. Poziţia de funcţiune a pumnului care favorizează activitatea flexorilor degetelor pentru prehensiune este în : extensie de 30—35°. Circumducţia este o mişcare în care se combină cele patru tipuri de mişcări descrise mai sus. 5. Mişcarea de abducţie-adducţie se execută pe o axă antero-posterioară în plan frontal. deviaţie cubitală de 15° şi semipronaţie de 30—45°. antebraţul fiind în pronosupinaţic. respectiv de a se modela pe un obiect. de a forma pense.

Aceste mişcări nu se pot executa decît cu degetele în poziţia de zero sau extinse. Măsurarea cu goniometrul este dificilă. pe metacarpianul respectiv. dar nu 45 . Amplitudinea acestei mişcări se apreciază mai rapid măsurînd (în cm) distanţa dintre două vârfuri ale unor degete alăturate. Mişcările în articulaţiile metacarpojalangiene sînt de două feluri : de flexie-extensie şi de lateralitate. 2. rigla poate măsura distanţa de la vîrful degetului la planul orizontal al palmei. Metacarpienele IV şi III se flectează şi ele uşor. Această depresiune. Există un goniometru special pentru degete. Lateralitatea (abducţia-adducţia) este o mişcare de îndepărtareapropiere a celor 4 degete faţă de axa mediană a mîinii (care trece prin degetul III).Mişcarea în articulaţiile carpometacarpiene creează căuşul mîinii. ca un şanţ. 1. cînd sînt flectate concomitent toate cele patru degete. se pot obţine flexii mai rnari. Măsurătorile se pot executa şi cu o riglă. în timp ce metacarpianul II rămîne aproape imobil. Flexia activă măsoară 90°. pornind de la 0 şi ajungînd pînă la 90° în cazuri de hiperlaxitate (hiperextensie). Această mişcare nu poate fi măsurată. 3. Rotaţia axială este o mişcare care nu poate fi făcută decît pasiv. Măsurarea amplitudinii mişcării se face dificil cu goniometrul obişnuit. orientată de la eminenţa hipotenară spre a doua articulaţie metacarpofalangiană. Pasiv. Circumducţia este posibilă (mai ales la index) datorită combinării mişcărilor de flexie-extensie şi lateralitate. folorind mişcarea de lateralitate). proximal de eminenţa hipotenară). Flexia independentă a cîte unui singur deget este mai redusă datorită ligamentului palmar interdigital. este de cea 15—20°. ci se apreciază în cadrul studierii prizelor sau tipurilor de prehensiune (vezi mai departe). cu braţul mobil pe faţa dorsală a falangei care se flectează. unde poate ajunge la 100°. Flexia-extensia degetelor. Pasiv. Poziţia zero este cu pumnul şi degetele întinse. Extensia este foarte variabilă. Mişcările în articulaţiile inter f al angiene. cînd ligamentele laterale sînt relaxate (în flexia degetelor se întind. crescînd de la degetul II spre V. care se fixează pe faţa dorsală a mâinii. deoarece nu există o standardizare precisă a lor. pe care se apreciază distanţa dintre vîrful degetului (marginea distală a patului unghial) şi pliul de la nivelul pumnului (prima cută. aşa cum s-a precizat mai sus. Amplitudinea acestei mişcări este variabilă de la subiect la subiect şi de la deget la deget (indexul avînd-o pe cea mai mare) — în medie. se poate roti falanga cu aproape 45° în jurul axului propriu. Desigur că aprecierea amplitudinilor de mişcare cu ajutorul riglei cere precizarea în fişe a reperelor. se datorează opozabilităţii primului şi celui de-al V-lea metacarpian în articulaţia carpometacarpiană. Aceste articulaţii permit doar flexia-extensia pe un ax transversal. care se formează cînd apucăm minerul unui ciocan etc. în funcţie de subiect. La măsurarea extensiei goniometrul special se aşază pe faţa volarâ a mîinii. 4. P r i n extensie.

şi într-un plan strict sagital. trapezul. se poate aprecia măsurind distanţa de la vîrful unghiei la baza degetului. în interfalangiana distală flexia nu depăşi . 2-12) . Aprecierea amplitudinii mişcării se poate face şi măsurind cu rigla distanţa dintre capul distal al metacarpianului II şi cel al primului metacarpian. paralelă cu palma. Datorită importanţei funcţionale şi complexităţii mişcărilor. dovedeşte deosebita mobilitate a degetului mare. ducîndu-1 spre baza ultimelor degete (vezi Kg. cu amplitudinea de 60—70°. 2—11). / _ . de asemenea. Suita de articulaţii pe această rază — artrodie (scafoidotrapezoidală). metacarpianul şi degetul I — se analizează de obicei separat. prima rază a mâinii — scafoidul. pe drept cuvînt numită şi „coloana articulară" a policelui. • 'în articulaţia trapezoidometacarpiană se realizează mişcări ample de : — abducţie : mişcarea de îndepărtare a policelui de planul palmei. Măsurarea 46 Fi 9. mişcare în plan perpendicular pe palmă (fig. 2. nici chiar pasivă. în interfalangienele proximale în mod normal nu există extensie peste poziţia neutră. •— adducţie : mişcarea de revenire a policelui abdus la poziţia iniţială . braţul fix fiind plasat de-a lungul indexului şi al celui de-al doilea intercarpian. Flexia in interfalangiana proximală poate ajunge la 100°. amplitudinea ei nu depăşeşte 10—15° . condiliană (metatarsofalangiană) şi trohleară (interfalangiana) —. 1.) — flexie : mişcarea în plan frontal. (Măsurarea abducţiei se face cu goniometrul. Măsurarea flexiei interfalangiene se face cu goniometrul special. îndepărtînd policele în afară de marginea indexului şi realizând o amplitudine de 25—30° (vezi fig. Amplitudinea variază de la 0 la 20°. mişcarea este foarte limitată şi nu poate fi apreciată. _ — extensie : mişcarea ce se face în acelaşi plan ca şi flexia. toroidă (trapezoidometatarsiană). ca şi în cazul celei metacarpofalangiene . Mişcările în articulaţiile po-licelui sînt diferite ca amplitudine după sediul lor : • în articulaţia scafotrapezoidală. deoarece planurile fiecărui deget converg spre un punct la baza policelui (fig. care baleiază policele de-a latul palmei. Extensia plecând de la poziţia zero este posibilă doar în interfalangienele distale şi doar la unele persoane. şeşte 90°.2-H . (Aprecierea goniometrică trebuie făcută cu grija ca în articulaţia metacarpofalangiană falanga întîi să fie în axul metacarpului.2—12) . mai amplă la degetele IV şi V decît la II şi III. iar braţul mobil urmînd mişcarea policelui. 2-12).

(Măsurarea mişcării de flexie : se aşază braţul fix al goniometrului de-a lungul metacarpianului. — circumducţie a metacarpianului I : posibilă prin combinarea tuturor mişcărilor de mai sus. această flexie.) Hexie Fig. • Articulaţia interfalangiană permite : — flexii de 80—90° . considerînd ca poziţie de start falanga întîi. — extensii de 10 (active) pînă la 20—25° (pasive). (Măsurarea mişcării interfalangicne se face întocmai ca la celelalte degete. • în articulaţia metacarpofalangiană se realizează • — flexia de 70—75°. iar braţul mobil. — rotaţie axială (vezi mai departe) . Cailliet).) — o extensie propriu-zisă de fapt nu există . braţul fix fiind amplasat de-a lungul metacarpianului II. — rotaţia axială (vezi mai departe). adăugîndu-se flexiei din articulaţia trapezoidometacarpiană. care se realizează printr-o combinare a mişcărilor din întreaga „coloană arti47 . Mai uşor se măsoară cu rigla distanţa dintre articulaţia metacarpofalangiană şi baza degetului V.flexiei este dificilă cu goniometrul. în axul primei falange. 2-12 — Poziţiile policelui in raport cu mina (după R.) Mişcarea specifică policelui este mişcarea de opozabilitate. în prelungirea primului metacarpian . Extensia se poate măsura uşor cu goniometrul. face ca vîrful policelui să ajungă la baza ultimului deget.

2-13 — Goniometria flexiei coapsei. motiv pentru care este fixat prin presarea cu mîna a spinei iliace antero-superioare ! • Muşchii ischiogambieri retractarăţi limitează flexia cînd genunchiul este întins. în decubit Fig. mai rar.7. cu braţul fix spre creasta iliacă. De asemenea. întărită de o serie de ligamente : a) ligamentul iliojemural (Bertin-Bigelow) anterior. care limitează extensia şi abducţia . 48 chiui flectat. iar cea pasivă atinge 145— 150°. şi pentru mobilitate. 1. • Să se evite bascularea bazinului. .-. Flexia activă se face de la 0 (poziţia de start) la 90 (genunchi întins) şi ajunge la 125° (genunchi flectat). în aşa fel. Capul femural şi cavitatea cotiloidă. diferenţele dintre mişcările active şi cele pasive sînt mai mari decît la alte articulaţii. a — cu genunchiul întins . la şold. Testarea şoldului Articulaţia coxofemurală (CF) este o enartroză cu 3 grade de libertate. prin capacitatea de realizare a penselor care vor fi prezentate în subcapitolul referitor la bilanţurile globale sau sintetice. . paralel cu axa lungă a trunchiului (pe linia medioaxilară). Goniometrul se plasează pe marele trohanter. Funcţia mîinii este mai bine testată prin posibilităţile de prehens i u y . . încît pulpa policelui să ajungă faţă în faţă cu celelalte degete. b — cu genun. 2. Din aceste motive valorile înregistrate la testarea articulaţiei şoldului vor fi însoţite de specificările respective. completată cu un burelet fibrocartilaginos.culară" a degetului : abducţie. şi braţul mobil de-a lungul coapsei. sînt menţinute de o capsulă puternică. b) ligamentul pubofemural. flexie şi rotaţie axială. dar cu mobilitate mai redusă decît acesta. deoarece ea este structurată în aceeaşi măsură şi pentru stabilitate. către condilul lateral (fig. Poziţia de preferat este în d e cubit dorsal sau. care limitează abducţia şi rotaţia externă . c) ligamentul ischio femur al. ca şi umărul. Atenţie . lateral.1. 2-13). Aprecierea acestei mişcări se face prin măsurarea distanţei dintre pulpa policelui şi baza degetului V. cu partea de testat în sus. care limitează rotaţia internă şi adducţia Mişcările şoldului făcute cu genunchiul flectat sînt mai ample cu 20—30° decît cele cu genunchiul întins.

spre mijlocul patelei (fig. Atenţie ! • O mişcare de abducţie a şoldului opus măreşte aparent unghiul coxofemuralei testate. Goniometrul se fixează pe rotulă. cu m e m brele pelviene aliniate unul lîngă altul. mai mare în cazul celei pasive. falsificînd rezultatul măsurătorii. şi din decubit dorsal. deoarece uneori nu se sesizează că şoldul este în uşoară abducţie ! • Corpul poate să se aplece spre partea în care se face mişcarea. iar braţul mobil. Amplitudinea medie este de 45°.2. Extensia cu genunchiul întins este de 15—20°. Atenţie : • Să se pornească de la o poziţie corectă de 0°.) Goniometrul se aşază ca la testarea flexiei. Măsurarea standard se execută din poziţia de decubit dorsal. Este important ca spina antero-superioară. ceea ce dă o amplitudine de 50—60°. 4. 239 49 . 2-14 coapsei. Extensia pasivă atinge 30°. 3. cu braţul fix aşezat perpendicular pe 4 — Kinetologie profilactică. Abducţia are valori variabile în funcţie de modalitatea de testare. (Uneori. precum şi spaţiul dintre degetele II şi III să fie aliniate — toate acestea laolaltă fiind repere. 5. linia de mijloc a rotulei şi feţei dorsale a gleznei. iar cu el flectat nu depăşeşte 10°. asociind sau nu şi o flexie a genunchiului. Braţul fix al goniometrului se plasează orizontal pe o linie paralelă cu linia celor două spine iliace anterosuperioare. pe faţa anterioară a Fig. în acest ultim caz executîndu-se însă o abducţie asociată cu flexia genunchiului. cu genunchiul la marginea patului sau mesei flectat la 90°. Se măsoară abducţia şi din decubit lateral. măsurarea făcîndu-se în acelaşi fel ca şi în cazul abducţiei. Adducţia este imposibilă din poziţia anatomică zero. se recurge şi la decubitul lateral. Flexia-extensia se realizează pe un ax transversal în plan sagital. Există mai multe poziţii pentru testarea rotaţiilor : — din şezînd sau culcat. Abducţia şi adducţia se execută în plan frontal pe axa sagitală a şoldului. Pentru aprecierea acestei mişcări membrul opus trebuie abdus. 2-14). Rotaţia internă (medială) are o amplitudine de 35—45°. cu genunchiul întins. • Bascularea laterală a bazinului poate fi de asemenea cauză de eroare în măsurătoare. Se mai poate testa abducţia combinîndu-se cu flexia şoldului. Valoarea amplitudinii ei este de 30°. terapeutică şi de recuperare — cd. Poziţia preferabilă pentru testare este decubitul ventral.

participă la mişcările gleznei. 7.8. din decubit ventral. mişcare ce exprimă rotaţia medială a şoldului . respectiv. flectat. dintre care femurotibiala şi femurorotuliana participă la mişcările sale. •abducţie de 5°. abducţie de 30° şi rotaţie externă. formată din condilii femurali şi cavităţile glenoide tibiale. care nu permite decit mici mişcări de alunecare. care se mişcă spre în afară . Asemănător. 50 . posterior (ligamentul Winslow). Această articulaţie este cea mai voluminoasă şi puternică din corp. nici rotaţiile nu se testează în mod obişnuit. cu genunchiul extins. 2. iar poziţia de repaus articular este în flexie de 30°. Poziţia funcţională de imobilizare (artrodeză) este în flexie de 15°. — o altă poziţie de testare este decubitul dorsal. . Flexia porneşte de la 0 la 120—140°. Articulaţia femurotibială este o trohleartroză imperfectă. Fig. Forţînd pasiv.podea sau orizontal. 6. obligatoriu. ducer e a ^ p r e înăuntru a gambei se realizează prin rotaţia internă a şoldului. de-a lungul gambei. avînd o amplitudine mai mică decît a umărului. Capsula articulară este întărită de şase ligamente : anterior (ligamentul rotulian). Există şi mişcări foarte mici de lateralitate şi „de sertar". Circumducţia este rezultanta tuturor celorlalte mişcări ale şoldului. Genunchiul este o articulaţie cu un singur grad de libertate — mişcarea de flexie-extensie. Testarea genunchiului Genunchiul este format din trei articulaţii. deşi aceasta se asociază. cu o rotaţie internă şi respectiv externă. există cele două meniscuri. cu aceeaşi amplitudine (45°) ca şi rotaţia internă. Rotaţia externă (laterală). datorită inegalităţii condililor şi ligamentelor încrucişate. în timp ce articulaţia tibioperonieră superioară — o artrodie strînsă —. ducerea în afară a gambei determină rotaţia internă 'în şold. se testează în aceleaşi mod u r i ca şi aceasta. cu şoldul şi genunchiul la 90°. Mişcările de lateralitate şi cele „de sertar" patologice se înregistrează ca atare. braţul mobil. 2-15 Mişcările de rotaţie se execută în jurul axei verticale. cu genunchiul la 90°. din decubit dorsal. cu piciorul la 90° faţă de gambă înclinîndu-se intern.1. Articulaţia femuropatelară — tot o trohleartroză — se formează între trohleea femurală şi faţa posterioară a rotulei. 1. cînd şoldul este întins şi. colateral intern şi extern şi două ligamente încrucişate. dar nici acestea. se poate ajunge la 160°. Aceste ligamente au rol în stabilitatea pasivă a genunchiului şi în limitarea unor mişcări. — de asemenea. Pentru o congruenţă cît mai perfectă. în care caz măsurătoarea porneşte de la 90° (fig 2—15).

Poziţia de preferat pentru testing este din şezînd. cînd aceasta depăşeşte 70°. Extensia propriu-zisă este nulă. în flexie dorsală piciorul deviază puţin şi în adducţie. Lateralitatea se poate realiza în special cu genunchiul în semiflexie. Există un „sertar" anterior şi altul posterior. Goniometrul se aşază lateral. din poziţia de decubit ventral.9. 2. Mişcările „de sertar" sînt patologice. 2—16 b). în funcţie de direcţia mişcării. 51 . 4. cu braţul fix plasat pe coapsa şi orientat intre marele trohanter şi condilul lateral şi braţul mobil pe gambă. 2. 2—16 a). Capsula articulară este întărită de ligamentele colaterale intern şi extern. în rotaţie internă. iar cele laterale se întind. Testarea gleznei Articulaţia gleznei sau articulaţia tibiotarsiană. iar cele laterale se 9. Se apreciază deficitul de extensie sau de hiperextensie în cadrul gravei diformităţi genu recurvatum. Este o articulaţie cu un singur grad de libertate. Rotaţia se observă prin devierea internă a piciorului cu cea 20— 30° in momentul testării flexiei. 5. 6. spre maleola externă. Poziţia funcţională este cea anatomică de zero. Rotaţia internă activă începe să apară în timpul tflexiei. cu genunchiul în afara mesei de testare (fig. flexia şi extensia piciorului. cînd se obţine o relaxare maximă a ligamentelor colaterale. de tip trohlear. Rotaţia externă activă se produce odată cu extensia genunchiului (cînd se revine la poziţia zero). este formată din pensa tibioperonieră şi din faţa superioară şi părţile superioare ale feţelor laterale ale astragalului. Testarea se face cu genunchiul flectat la 90°.2~16 relaxează. ligamentele Fi încrucişate se întind. care se evidenţiază doar pasiv. Aceste mişcări reprezintă alunecări antero-posterioare ale tibiei faţă de condilii femurali. oermiţînd mişcarea în plan sagital. Flexia şi extensia se execută în plan sagital. Ca alternativă. Rotaţiile pasive se execută cu genunchiul flectat la 90°. în această mişcare ligamentele încrucişate se relaxează. Axa de mişcare nefiind perfect transversală (este deviată cu 8°). Amplitudinea este foarte mică. Rotaţiile se execută în jurul unui ax vertical care trece prin spinele tibiale. în jurul axei transversale. 3. Se prinde piciorul de călcîi şi antepicior şi se rotează înăuntru (rotaţie internă de 30—35°) sau în afară (rotaţie externă de 40—50°). piciorul orientîndu-se în afară. este poziţia de decubit ventral (fig.1. căci ligamentele încrucişate le opresc. Poziţia de repaus articular este la o flexie de 30—40°.

orientat do maleola externă. 1. a) Articulaţia astragalocalcaneană (subastragaliană) este o dublă artrodie. Aceste mişcări sînt înlesnite de articulaţiile tibioperoniere inferioară şi superioară. cu amplitudine mai mare. Extensia (flexia plantară). trecînd prin marginea internă a colului astragalului şi tuberculul postero-extern al calcaneului. ajutată de cea superioară. formează chingile de menţinere a articulaţiei astragalocalcaneene.10. dorsiflexia) măsoară 20—25°. Flexia (flexia dorsală. Articulaţia subastragaliană şi cea mediotarsiană determină mişcări complexe mai greu de definit. cu genunchiul flectat. (cu genunchiul flectat) sau din decubit dorsal. Deoarece astragalul este mai lat anterior decît posterior. pentru că se fac concomitent în mai multe planuri. şi cu braţul mobil paralel cu metatarsianul V.1. Poziţia funcţională a gleznei este cu piciorul la 90° sau în uşoară extensie. dinăuntru-în afară. de sus-în jos. fiind compusă de fapt din două articulaţii — una formată de faţetele antero-interne. în timpul dorsiflexioi partea mai lată va presa lateral în scoaba tibioperonieră. Testarea piciorului Cea de-a treia şi ultima pîrghie a membrului inferior pe care se sprijină întreg corpul este o structură arhitectonică foarte complexă cu nu mai puţin de 32 de articulaţii. b) Articulaţia mediotarsiană (Chopart) — tot de tip artrodie — •este de asemenea formată din două suprafeţe articulare : astragaloscafoidiană (intern) şi calcaneocuboidiană (extern). se măsoară în acelaşi fel şi în acelaşi timp cu flexia. care au o amplitudine totală de 35—40° (după alţii. descompunînd aceste mişcări complexe în mişcări elementare. oscilînd în mare în jurul axei Henke — linie imaginară. în care se află un ligament puternic interosos. 52 . Gomometrul se aşază extern. alta de cele postero-externe ale suprafeţei inferioare a astragalului — cu suprafaţa superioară a calcaneului. care relaxează tricepsul sural. care. ca un tunel (sinus tarsi). Revenirea din flexie a piciorului readuce peroneul. ajunge la 45° . se pot descrie pentru piciorul posterior : — Adducţia (aducerea spre interior a vîrfului piciorului) şi abducţia (mişcarea inversă). între aceste articulaţii rămîne un spaţiu liber. împreună cu ligamentul extern şi cu cel posterior. Poziţia de preferat pentru testare este din şezînd la marginea mesei. 2. putînd fi mărită prin flexia genunchiului. • Astfel. în mişcarea de flexie-extensie un rol important îl joacă articulaţia tibioperonieră inferioară (o articulaţie ligamentară). Aceste articulaţii sînt menţinute de un ligament comun (ligamentul „în Y") şi de două ligamente proprii (inferior şi superior).Poziţia anatomică de la care se apreciază valoarea mişcărilor de flexie-extensie este cu piciorul în unghi drept cu gamba. 2. îndepărtînd peroneul în afară de linia mediană. Poziţia de repaus este la 15—20° extensie. cu braţul fix plasat pe peroneu. oblică dinainte-înapoi.

e) Articulaţiile intermetatarsiene se găsesc la bazele metatarsienelor şi la capetele distale. prin apropierea metatarsienelor mărindu-se această boltă. care ar antrena şi rotaţia acestuia ! 2. g) Articulaţiile interfalangiene sînt de tip trohlear. scăzînd spre degetul V. — Supinaţia (planta „priveşte" intern) de cea 45° şi pronaţia (planta „priveşte" extern) de cea 25—30° se execută. de mică amplitudine. f) Articulaţiile metatarsofalangiene sînt articulaţii condiliene. formată din 5 artrodii foarte strînse. de care s-a vorbit. d) Articulaţiile intertarsiene sînt de fapt 5 artrodii. Aceleaşi remarci ca la inversie. desfăşurîndu-se pe un plan orizontal. se adaugă acestor mişcări executate de astragal în articulaţia tibiotarsiană. ci doar în modificarea curburii bolţii lui. 2. mai ales. Celelalte 4 degete au o amplitudine mult mai mică. — Flexia-extensia calcaneului. se compun pentru a realiza următoarele mişcări complexe: 1. care poate realiza. şi trebuie blocat pentru a nu permite rotaţia din şold. c) Articulaţia tarsometatarsiană (Lisfranc). Flexia — realizată mai ales pasiv — are 30—40°. permiţînd doar 'flexia-extensia. permiţînd mişcări de flexie-extensie ample şi extrem de reduse mişcări de îndepărtarc-apropiere (abducţie-addueiţe). Poziţia preferabilă pentru testare este din şezînd sau decubit dorsal la marginea mesei. Pentru aprecierea corectă a acestor mişcări genunchiul trebuie menţinut extins. abducţie şi o uşoară "flexie. cu genunchiul flectat. Extensia activă are 70° pentru haluce. pentru a se evita astfel rotaţia •şoldului. Atenţie : • Trebuie evitată flexia-extensia piciorului ! • Trebuie evitată flexia-extensia genunchiului. Măsurătoarea este însă foarte dificilă şi aprecierile sînt de obicei aproximative. Inversia — mişcare ce reprezintă asocierea adducţiei cu supinaţia şi o uşoară extensie si care poate realiza (teoretic) 90°. Toate aceste mişcări. cu braţul fix între calcaneu şi spaţiul dintre al doilea şi al treilea metatarsian. teoretic. 53 . de obicei amplitudinile se apreciază vizual.doar 10—20c). Eversia — mişcare compusă din pronaţie. în special în subastragaliană. Măsurătoarea instrumentală fiind dificilă. dar pasiv (aşa cum se întîmplă şi în mers) poate ajunge la 90°. pentru a nu executa rotaţii care ar falsifica mişcarea piciorului posterior. fiind prea puţin utilizată în activităţile obişnuite. de asemenea foarte strînse. din mediotarsiană şi mai puţin din subastragaliană. unde sînt unite printr-un ligament transvers. 2. tot un sector de 0—90°. de fapt. Goniometrul se fixează pe talpă. nu are rol în orientarea piciorului.

1. mobilitatea coloanei variază foarte mult în funcţie de vîrstă. Aceste articulaţii sînt învelite de un aparat capsuloligamentar. datorită elasticităţii discului. posterioare sau laterale. 2. zona dorsală medie. — verticala care trece prin tragus. — occiputul. b) Articulaţiile apofizelor posterioare sint alcătuite da suprafeţele apofizelor articulare între două vertebre — cîte două articulaţii pentru fiecare vertebră. Poziţia zero a coloanei este cea realizată în ortostatism. fesele şi taloanele. în şanţul interfesier şi între cele două maleole interne . care sînt orizontale şi paralele . prin faţa anterioară a umărului. la nivelul liniei Chopart. iar pentru celelalte degete de 30—40°. 54 . constituie o amfiartroză cu 5 grade de libertate : — mişcări de flexie-extensie în jurul unui ax transversal. marginea anterioară a marelui trohanter. Tehnica şi instrumentele de măsurat sint şi ele variabile. Pe de altă parte. — mişcări de înclinare laterală în jurul unui ax sagital . — linia dintre vîrfurile scapulelor şi linia bicretă. — mişcări de rotaţie în jurul unui ax vertical . care sînt tangente în plan vertical (perete) . — mişcări de îndepărtare şi apropiere între două vertebre. Extensia din poziţia anatomică este aproape nulă (inclusiv cea pasivă). Nici aceste mişcări nu se măsoară instrumental. V 2. Numai în şezînd se poate considera că bazinul este mai mult sau mai puţin fixat. Sint artrodii care permit doar simple alunecări anterioare. de-a lungul spinelor vertebrale. a) Articulaţia discovertebrală. care cade de la protuberanta occipitală. amplifieîndu-se pe măsură ce intră în acţiune tot mai multe niveluri. „normalităţile" amplitudinilor de mişcare nefiind standardizate în corelaţie cu acest important parametru. — mişcări de alunecare pe axe paralele ale corpurilor vertebrale . în rectitudine. Flexia pentru haluce este de 30—60°. fiind realizată mai ales pasiv. avînd ca repere : — verticala firului cu plumb. Corpurile vertebrale sint legate prin ligamentele vertebrale comune anterior şi posterior. formată din corpurile vertebrale şi discul fibros. Structura osoasă rigidă dintre cele două tipuri de articulaţii obligă la o participare sincronă a lor în timpul mişcării care se realizează de la un etaj la altul.1. Aprecierea mişcărilor coloanei se face pornind de la poziţia zero si fixînd bazinul.11. Testarea coloanei vertebrale Cele 24 de vertebre (fără sacru) se articulează între ele printr-un dublu sistem articular. fapt deosebit de dificil datorită mişcărilor în articulaţiile coxofemurale. marginea externă a piciorului.

Eventual se poate încerca măsurarea cu goniometrul. Circumducţia este o mişcare combinată din celelalte patru •mişcări. (în aceste aprecieri contribuţia şoldului nu poate fi evitată.2.11.) — măsurînd cu un metru-panglică distanţa dintre Cj şi S i . fie cu goniometrul. în care caz se pot măsura corect componentele dorsală şi lombară. 5. prin aceeaşi metodă ca la flexie (atenţie să nu se flecteze genunchii !). din care 50° din coloana dorsală şi 40 din cea lombară. Se apreciază fie după distanţa menton-stern (gura fiind închisă) — normal mentonul puţind atinge sternul —. Corectitudinea unei măsurători cu goniometrul este mai mult decît îndoielnică. din care 30° în articulaţia atlantooccipitală. Extensia măsoară 35—45°. din care 15—20° în atlantooccipitală. 2. Extensia este mult mai limitată (20—30°) şi aproape imposibil de măsurat clinic. Testarea coloanei dorsolombare Aprecierea exactă este posibilă doar prin radiografii sau cinefluorografii. pe linia medioaxilară (atenţie să nu se roteze trunchiul !).1. în poziţia zero. paralel cu podeaua. cu linia care trece prin aceleaşi repere după executarea rotaţiei. Testarea coloanei cervicale De elecţie. — măsurînd distanţa degetul III — haluce : pacientul în decubit dorsal.1. Se apreciază astfel : — măsurînd distanţa degete-sol : pacientul în ortostatism. braţul mobil urmează mişcarea acestei linii). poziţia pentru testare este în ortostatism sau şezînd. Se apreciază prin unghiul format de linia arcadelor cu linia orizontală a umerilor sau prin distanţa dintre acromion şi tragus (umerii rămînînd pe o linie orizontală). cu picioarele apropiate . Se măsoară în acelaşi mod ca şi flexia. 1. chiar dacă se utilizeaeză hidrogoniometrul Geigy pentru flexie şi extensie. — cu un goniometru obişnuit : pacientul în ortostatism . Atenţie : • Capul să nu fie flectat sau extins ! • Umerii să rămînă pe linia iniţială. înclinarea laterală) măsoară 40—45°.1. braţul fix al goniometrului este plasat la nivelul crestei iliace. 3. 1. Se apreciază prin unghiul format de linia care trece prin cele două conducte auditive externe. Flexia măsoară 80—90°. iar braţul mobil. Lateralitatea (flexia laterală. să nu se rotească şi ei ! Există şi un goniometru special (Ciba) pentru măsurarea rotaţiei cervicale. 2. din care 20 în articulaţia atlantooccipitală. 2.11. 55 .2. 4. Flexia măsoară 30—45°. Rotaţia măsoară 45—70° (fără participarea articulaţiei atlantooccipitale). luînd ca reper linia dintre lobul urechii şi comisura gurii (braţul fix este plasat orizontal. cu genunchii în extensie .

orientat într% Si şi C7 .12. 2. . nu se fac referiri la testarea acestor mişcări. cel muscular face parte din principala „semiologie" a specialităţii de medicină fizică şi recuperare medicală. 4. De reţinut că orice evaluare a stării muşchiului cu ajutorul unor aparate mecanice. după înclinare . care face posibilă deschiderea gurii şi sr»măsoară prin distanţa dintre arcadele dentare. — cu goniometrul : braţul fix. pe linia spinelor. — ca variantă goniometrică : braţul fix plasat orizontal pe linia bicretă (sau spinele iliace superioare). Are trei grade de libertate. în prezent testing-ul muscular face parte din examinarea curentă 56 . calculate radiologie pe baza înclinării platourilor vertebrale. Testarea articulaţiei temporomandibulare Articulaţia temporomandibulară este formată de condilii maxilarului inferior şi cavităţile glenoide şi condilii osului temporal. care se înclină.3. în general. dorsală (35°). Utilizat iniţial în cazurile neurologice (în special la bolnavii cu poliomielită). mişcările maxime pe care le poatr* realiza sînt : — flexie 110—135° — extensie 50— 75° — lateralitate 60— 80° — rotaţie 75—105° Poziţia de funcţiune a coloanei corespunde poziţiei zero.2. palma alunecă de-a lungul coapsei). cu pacientul în ortostatism. vertical. lombară (50°)—. de proiecţie înainte şi înapoi şi de lateralitate sau diducţie. Bilanţul muscular Alături de bilanţul articular. apreciată la 20—35°. Bilanţul muscular (testing muscular) reprezintă un sistem de tehnici de examen manual pentru evaluarea forţei fiecărui muşchi sau a unor grupuri musculare. Rotaţia măsoară 30—45° pe fiecare parte şi se apreciază prin unghiul format între linia umerilor (care se mişcă) şi linia bicretă a pelvisului. Lateralitatea. astfel : — punctul de pe faţa laterală a membrului inferior pe care îl atinge vîrful degetelui III (în mişcare. cu coloana făcînd curburile fiziologice — cervicală (36°). mandibula executînd mişcări de eoborîre şi ridicare. braţul mobil urmează linia Si—C7. braţul mobil urmează linia S!—C7.1. poate fi măsurată. electronice nu mai intră în cadrul acestui bilanţ clinic muscular. electrice. Considerînd rahisul în ansamblu. 2. cu excepţia celei de eoborîre a mandibulei.

tot el. — stă la baza alcătuirii programului de recuperare şi stabileşte. Problema găsirii unui sistem coerent de notaţie a forţei musculare a fost rezolvată în decursul acestui secol în diferite feluri de diverşi medici — cercetători sau kinetoterapeuţi. „testul gravitaţiei". profesor de ortopedie la Harvard. din partea testatorului) . : • retestările să fie făcute de acelaşi testator. care au însă o exprimare şi notare diferite. • va fi precedat întotdeauna de bilanţul articular. să se adauge la cifra gradului acestei forţe semnele ( + ) sau (—)• 57 . desigur.şi a pacienţilor posttraumatici şi reumatici. Treptat s-a ajuns la un punct de vedere comun. este prin definiţie un proces activ . Pentru executarea unui bilanţ muscular corect. căci bilanţul muscular. plex. — determină tipul unor intervenţii chirurgicale de transpoziţii tendomusculare . Nu poate fi utilizat însă la bolnavii neurologici cu leziuni cerebrale centrale. linişte. ca şi a unor bolnavi care au suferit intervenţii ortopedochirurgicale. ceea ce reduce mult din gradul de subiectivism pe care-1 implică orice bilanţ muscular (din partea pacientului.\ muscular manual. • înregistrarea rezultatului testmp-ului muscular să fie exprimată într-un sistem de cotare internaţional. • să fie executat în condiţii de confort : cameră caldă. primul. introduce. în serviciile noastre de fizioterapie şi recuperare medicală. prin poziţionări corecte ale pacientului e t c . spre deosebire de cel articular. pe care mai apoi. chiar dacă exprimarea cotărilor diferă de la un autor la altul. 'La acest gen de cotare se obişnuieşte. cit şi la precizarea nivelului lezional (măduvă. 1-a completat cu „testul rezistenţei". trunchi nervos) al bolii neurologice . a Fundaţiei Naţionale pentru Paralizie Infantilă. secvenţial. • să nu obosească bolnavul — eventual se face în şedinţe succesive . caro a reprezentat în fond baza testing-ului muscular. • o colaborare totală din partea pacientului. din 1940. pe o masă specială de testare. O comparaţie între aceste metode arată. generatoare de spasticităţi importante. Scopul acestui bilanţ este multiplu : —-ajută la elaborarea atît a diagnosticului complet funcţional. căci starea articulaţiei (redoare. care. metodă revizuită în 1946. în tabelul 2-II reproducem cîteva din cele mai cunoscute metode de cotare a t2sting-u\v. sînt necesare cîteva condiţii : • un testator bine antrenat în aceste manevre şi perfect cunoscător ni anatomiei funcţionale a sistemului muscular . că la baza lor stau aceleaşi principii de apreciere. în ţara noastră s-a generalizat ultima metodă. La baza tuturor acestor cotări stă ideea lui Robert Lovett. adoptat într-o ţară sau alta (la noi în ţară sistemul cotat de la 5 la 0). rezultatele obţinute prin aplicarea acestui program . în 1912. pentru o mai fină departajare a forţei musculare. durere) poate influenţa precizia bilanţului muscular . — conturează deseori prognosticul funcţional al pacientului.

Daniels şi C. A (Acceptabilă) : amplitudine completă a mişcării contra gravitaţiei 58 . poate executa de cel puţin 10 ori mişcarea fără oboseală [B—] : mişcare contra gravitaţiei şi a unei rezistenţe slabe . de cel puţin 10 ori fără oboseală [P] (Acceptabilă) : 5 0 % din amplitudine contra gravitaţiei. dar oboseşte repede sau nu poate atinge amplitudinea completă dacă i se opune o r e zistenţă maximală 7 5 % 1 .stromDcnnen (1910) 1 [N] (Normală) : mişcare normală. cu forţă aproape normală IB + ] : ca la [B].TAHELCl.'5—6 mişcări apare oboseala 5 0 % 3 . sex şi dezvoltarea generală musculară a individualul [N-] : amplitudine completă. dar după . care realizează Începutul mişcării 8 0 % (Bună) : execută de mal multe ori şi fără oboseală mişcarea completă contra gravitaţiei şi împotriva unei r e zistenţe medii. plus o rezistenţăparţială Acceptabilă : muşchiul poate învinge gravitaţia şi poate Îndeplini o parte din mişcarea normală 0 ( B u n ă ) : control b u n contra gravitaţiei şi frecării 5 (Bună) : mişcare de început contra gravitaţiei şi frecării 50 % (Acceptabilă) : execută complet mişcarea contra gravitaţiei. ţinind cont de virstă. plus o rezistenţă maximală Metoda Fundaţiei Naţionale pentru Paralizie Infanti â (19-16) Metoda Lovett (1917) 1 Normală Metoda Brunr. N (Normală) : amplitudine completă contra gravitaţiei şi rezistenţei maximale Bună : muşchiul poate Învinge gravitaţia şi o slabă rezistenţă 7 (Bună-f-) : forţă contra unei rezistenţe crescute. cu apariţia rapidă a ob osci ii 100 % 5 . Worthingham) Metoda Lowman (l922)-cotare In cifre 2 9 (Normală) 8 : mişcare contra rezistenţei (nu complet normală) Metoda Kendall (193G) — cotare tu procente 3 10U % (Normală) : execută de mai multe ori şi fără semne de oboseală mişcarea completă contra gravitaţiei. i-l Tabel comparativ între diverse metode de cotare pentru „testul muscular manual* (după L. B (Bună): amplitudine completă a mişcării contra gravitaţiei. cel puţin de 5 ori [P —] (Acceptabilă) : amplitudine limitată contra gravitaţiei. dar cu rezistenţă mai mare [B) (Bună) : execută mişcarea contra gravitaţiei şi a unei rezistenţe medii . execută cel puţin 5 mişcări [ P + ] (Acceptabilă + ) : mişcare peste 5 0 % din amplitudine contra gravitaţiei. amplitudine aproape totală .

nici o contracţie care apreciabilă musculară [0] (Zero) : nu se decelează nici un fel de contracţie in muşchi 0 % 0 .TABELUL 211 1 (continuarei 5 a 4 (Acceptabil i i + ) : început de mişcare. dar cu o slabă rezistentfi (cel p u | i n 5 mişcări) [M] (Mediocră): amplitudine de 50 % fără gravitaţie. fără gravitaţie Schi ţi'tă : nu .j (Mediocra —) : amplitudine foarte limitată. d r r nu contra gravitaţiei şi frecării " 3 0 % : stadiu intermediar. fără acţiunea gravitaţiei 4 Mediocră : muşchiul execută o slabă mişcare. M (Mediocră) : amplitudine completă a mişcării. dar segmentensiune musculară tul nu este mişcat 10 % 1 . cu frecare redusă (cel puţin 5 mişcări) [ M .c poate executa vreo mişcare. S (Schiţ a t ă ) : contracţie musculară minimă . mişcarea avlnd o amplitudine mai marc de 2 0 % (Mediocră): mişcare cu amplitudine limitată. C sau CC (contractură sau contracturi importantă) 59 . fără gravitaţie şi cu frecarea mult redusă 25 % 2 . dar nu apare mişcarea din articulaţie 1 (Slabă) : tipare o slabă contracţie [S] (Schiţată) : se 5 % (Schiţată) : se simte contracpalpează o uşoară ţia. fără vreo mişcare articulară Paralizie i otală 0 : nu se simte 0 (Inactivă) : fără vreo miş. rlrir nu poale Învinge gravitaţia [M-r] (Mediocră + ): amplitudine de 50 % sau mai mult de o mişcare executată fără gravitaţie. Z (zero) : fără contracţie S sau SS (spasm sau spasm important) . dar se simte con- racţifl muşchiului 3 (Acceptabilă): se realizează o schiţă de mişcare din articulaţie 2 (Acceptabilă —) : se simte muşchiul.

care va ţine seama de vîrstă. /jForţa 5 (normală)•: muşchiul poate executa mişcarea pe toată amplitudinea contra unei forţe exterioare (rezistenţă opusă de testator). ci la punctul cursei maxime. datorită mai multor cauze : — substituţiilor musculare. Spencer şi Harrington pentru o mai bună diferenţiere în scopul cercetării. •— musculaturii poliarticulare. S. deltoidul nu poate fi testat dacă omoplatul nu este stabilizat ca urmare a paraliziei sau traumatismelor fixatorilor scapulei) . ca si în funcţie de antrenament (unilateral) sau starea de oboseală . aşa cum se întîmplă în special în distrofiile musculare . Iddings. la rîndul ei. ţForţa 4 (bună). gradul de antrenare fizică a pacientului etc. cînd mişcarea este realizată nu de muşchiul principal testat.: reprezintă capacitatea muşchiului de a deplasa antigravitaţional. în aceste situaţii aprecierea gradelor de forţă 4 şi 5 poate crea confuzii . este mai mică decît forţa 4. Pe acest concept 60 . substituţiile se pot evita printr-o foarte corectă poziţionare . segmentul contra unei rezistenţe medii. pentru ca pacientul să aibă timp să-şi contracteze la maximum musculatura. trecînd peste mai multe articulaţii. dacă şi acesta este afectat. care. 2. sex. ci de cei secundari. Bilanţul muscular. trebuie respectată deci la retestări zona arcului de mişcare testat. masa musculară. încereînd să-i remobilizeze segmentul spre poziţia de zero anatomic. — testării forţei pe porţiuni diferite ale amplitudinii complete do mişcare articulară — există valori de forţă diferite ale muşchiului în funcţie de lungimea lui . deşi a r e o mare valoare clinică. pe baza experienţei testatorului. sănătos. Această „normalitate" este apreciată prin comparaţie cu segmentul opus. poate masca mişcarea proprie unei articulaţii (de exemplu.ţa_unui muşchi de a mobiliza complet segmentul contra gravitaţiei (fără altă contrarezistenţă).Astfel. Se procedează la fel ca în cazul testării forţei 5. [Forţa 3 (acceptabilă): este for. Cotarea bilanţului muscular După cum am precizat. forţa 3-1.este evident mai mare decît forţa 3. egală cu valoarea forţei normale. De obicei testatorul nu opune rezistenţă pe toată amplitudinea de mişcare. sau. dar mai mică decît —4. flexorii lungi ai degetelor acoperă flexia propriu-zisă a pumnului). Apariţia unei dureri face inutilă testarea. Forţa aplicată de testator trebuie să fie progresivă. rămîne un examen care poate preta la interpretări greşite. la noi în ţară se utilizează scara cu 6 trepte (5—0) pentru testarea forţei musculare. unde îi va comanda pacientului : „Ţine !". de către cercetătorii americani Smitn. complet. — incapacităţii stabilizatorilor unui segment de a fixa acel segment pentru a testa forţa muşchilor mobilizatori (spre exemplu. în 1961. care. de obicei.2. — valorii variabile a forţei după sex şi virstă. Adăugarea notaţiilor cu ( + ) şi (—) a fost de fapt introdusă. dar cu aplicarea unei rezistenţe mai mici din partea testatorului.1.

12/50 (24%). 61 . 8/80 (10%) . pentru flexorii antebraţului. deşi şi într-un caz. flexorii genunchiului şi cei plantari şi dorsali ai piciorului au nevoie de o forţă superioară forţei 3. obţinem de fapt rezultatul activităţii unui grup de muşchi. De asemenea. Aplicarea testing-ulm muscular pe această scară este posibilă doar pentru unii muşchi. oferind totodată şi posibilitatea notării rezultatelor succesive ale retestărilor. eliminînd gravitaţia. 9/28 (32%) '. abductorii coapsei. Valoarea forţei 3 reprezintă un adevărat prag funcţional muscular.al luptei muşchiului contra gravitaţiei se clădeşte de fapt întreg sistemul de apreciere a forţei musculare. Iată cîteva exemple de astfel de raporturi : pentru flexorii capului. lemn talcat etc. nu poate fi sesizată decît contracţia muşchilor superficiali. în toate direcţiile. în tabelul 2-III reproducem doar parţial. dacă mişcarea nu este completă. 5/75 (6. în acelaşi timp există o mare variaţie între raporturile forţă 3/forţă 5 pentru diferiţi muşchi. Aceasta este reală pentru membrele superioare. în practica clinică există unele situaţii de graniţă între gradele de forţă 3 şi 2. Forţa 2 (mediocră). deoarece se bazează pe relaţia dintre forţa de presiune a gravitaţiei şi greutatea segmentului respectiv.. dar cu eliminarea gravitaţiei. executînd un bilanţ pentru un anumit muşchi. în special pentru muşchii principali ai membrelor si trunchiului. care ar indica minima capacitate funcţională pentru o muncă minimă ce ar cere mobilizarea. Pentru muşchii profunzi nu se poate face diferenţierea între forţele 1 si 0. caro cuprind toţi muşchii de testat pentru partea dreaptă şi cea stîngă. Oricum.: muşchiul nu realizează nici un fel de contracţie. pe diferite segmente ale corpului. dar nu şi pentru cele inferioare. fără a le menţiona acţiunea. De asemenea trebuie amintit că. din care este testat cel principal. dar incompletă faţă do amplitudinea maximă. în general se utilizează planuri de alunecare (plăci de plastic. Evident. va fi notată cu —3 (dacă totuşi depăşeşte jumătatea acestei amplitudini maxime) sau cu 2+ (dacă nu atinge jumătatea amplitudinii maxime).mediocră". Alte tipuri de fişe inserează toţi muşchii. care pot fi palpaţi. mobilizat de forţa 2. şi într-altul există o diferenţă de forţă.: permite muşchiului să mobilizeze segmentul. se va nota cu —2. pe care segmentul respectiv alunecă uşor. f Forţa 1 (schiţată): reprezintă sesizarea contracţiei muşchiului prin palparea lui sau a tendonului sau observarea unei uşoare tremurături a acestuia.3%) . pentru exemplificare. o astfel de fişă. forţa 1 a unui muşchi este incapabilă să mobilizeze segmentul.). între valoarea acestei forţe şi cea a forţei 5 există o diferenţă mult mai mare decît între valoarea ei şi cea a forţei 1. melacart. pentru cvadricepşi. Rezultatul bilanţului muscular se notează în fişe speciale. în special pentru mers. o mişcare contra gravitaţiei. pentru abductorii coapsei. a segmentelor. care suportă şi greutatea corpului. Testarea manuală a forţei 2 cere testatorului să ştie precis cum trebuie poziţionaţi pacientul şi segmentul respectiv pentru a pune în evidenţă forţa . / Forţa 0 (zero). Astfel.

1.II Muşchii testaţi Flexori-Sternocleidomastoidian Extensori 5. II 1. adresă —%— Dr.TABELUL 2-II1 Fişă de bilanţ muscular Mume Diagnostic vlrstă • 5. III Stg. 62 . III Git Glt Abductor-Marcle dinţat Omoplat Ridicător-Trapezul superior Coboritor-Trapczul inferior Trapezul Adduetori ('mijlociu *Romboizii Bicepsul braFlexori^hial Lungul supi~ nator Extcnsor-Triccps Antebraţ Grupul supinatori Grupul pronatori Antebraţ Cot Omoplat - Cot — Şold Flcxori-Iliopsoas Extcnsori-Mnrcle fesier Abductori-Fcsicrul mijlociu Grupul adductori Grupul rotatori interni Grupul rotatori externi Şold Etc.

5 Braţ Flexie la diu şi Abducţie spinosul) Adducţie 90° (deltoizii anterior şi mecoracobrahialul) la 90° (deltoidul şi supraorizontală (marele pectoral) 1 1. 3 . 4. 2 1 4. 5 Mişcare de la 0 la 90° Got Flexic (bicepsul brahial. 4. Poziţiile de testare musculară TABELUL 2-lV Din decubit dorsal Regiunea Muşchii (mişcarea) Forţa Observnţii Git Flexie (stcrnoclcidomastoidianul) Trapez (fasciculul superior) 1. 5 1. 2 1. 2 1.2. 5 1. 2. marele fesier) Rotaţie internă (micul fesier. pcctincul. 2 Pentru tncli lare homolatcrală Trunchi Flcxic (drepţii abdominali) Rotaţie (oblicii abdominali) Ridicătorii bazinului (pătratul lombclor) 1. 5 Genunchi Gleznă şi picior Degete şi înlucc Toate mişcările 63 . 3. 2 3. 2 1. piramidalul. 4. 2 1. pătratul crural. tcnsorul faseid lala) Extensori (cvadriccpsul) Flexie plantară (tricepsul sural) Flexie dorsală şi inversie (gambieml anterior) Inversie (gambieml posterior) Eversie (peronicrii) 1 1. 4. 2. 5 1. dreptul intern) Rotaţie externă (2 obturatori. 3 . 4. lungul supinator) Extensie (tricepsul) 1. 5 Şold Flexie (iliopsoasul) Abducţie (fesierul mijlociu) Adducţie (3 adductori.2. 5 Fără forţa 3 alternată Omoplat Abductori şi rotatori In sus (marele dinţat) 3. 3 . 2. brahialul anterior.2. 3 . 3 . 2. 4. 2 gemeni. 5 1 1. 2 1. 2. 4. 4. 2 1.

5 1. 4. ischiogambierii) Flcxie (ischiosambierii) Forţa Observaţii Testare globală (nu poate fi diferenţiată) 1. 5 3 . o 1. 5 1. 4. 5 \ 3. 5 ('•cnunchi TABELUL 2-Vl Din decubit lateral Regiunea Braţ Sold Muşchii (mişcare:') Flexie la 90° Extensie Flcxie Extensie Abducţie Adducţic Flexie Extensie Flexie plantară Inversie Evcrsic 2 2 2 2 3. 4. 5 3. 2. 3 . 4. 5 1. 2. sacrolombarii) Adducţic cu rotaţie in jos (romboizii) Adducţie (trapezul mijlociu. 4. micul rotund) Rotaţie internă (subscapularul. spinoşii ccfalici şi cervicali . 5 1. deltoidul posterior) Abducţie orizontală (deltoidul) Rotaţie externă (subspinosul. marele rotund. 4.TABELUL 2-V Din decubit ventral Bughinwn Git Muşchii (mişcarea) Extensie (trapezul superior. lungul dorsal. 3 . 4. 4 . supraspinoşii. 4. 4. 4. romboizii) Ridicători (trapezul superior. angularul) Coboritori (trapezul inferior) Extensie (marele dorsal. 5 o E s t e o poziţie suplimentară Flcclarea genunchiului izolează marele fesier Trunchi Omoplat Braţ Antebraţ Sold 1. 5 3. 4. marele complex : spleniusul capului şi gitului. marele rotund) Pronaţic şi supinaţie Extensie (marele fesier. marele dorsal. 4. 5 Torţa Observaţii Vezi poziţiile decubit dorsal şi şezind Vezi poziţia decubit ventral Vezi poziţiile decubit dorsal şi şczlnd Vezi poziţia decubit ventral Vezi poziţia decubit dorsal Vezi poziţia decubit ventral Vezi poziţiile decubit dorsal şi Şezind (1 cnunchi Gleznă şi picior 64 . 3. 2. 2 1. 3 . spinalul capului şi gitului) Extensie (masa comună : iliocostalul dorsal. micul complex : transversul gitului. 4. 5 Testare globală 1. 3 . 2. 5 j 2 2 1. 4. 5 3. 3. 2 3 . 3. 2. 3 . marele pectoral.

5 Vezi poziţiile decubit dorsal şi latera TABELUL 2-VIU Din o r t o s t a t i s m Regiunea Trunchi Muşchii (mişcare) Forţa Observaţii Ridicarea bazinului 3 alternată Gleznă Din f o r ţ a 3. 4. Toate mişcările 1. 4. 5 Pumn. 23» 65 . 2 1. „patru Flexie plantară labe" 3. 4. 5 1. 5 Vezi poziţiile decubit dorsal şi lateral Gleznă şi picior Flexie dorsală şi inversic F. 2 1. 2. 4. 3. 4. 2 1. 5 J Vezi poziţiile decubit dorsal şi latera 1 Vezi poziţia decubit dorsal Genunchi Extensie 3. 2 Vezi poziţiile decubit dorsal şi lateral Vezi poziţia decubit dorsal Vezi poziţia decubit ventral Vezi poziţia decubit dorsal Vezi poziţia decubit dorsal Cot Flexk 3 .TABEL UL 2-1 D i n şezînd Regiunea Trunchi Muşchii (mişcarea) Forţa Observaţii Vezi poziţia decubit dorsal Rotaţie (marele şi micul oblic) Omoplat Abducţiecu rotaţie In sus Adducţie cu rotaţie in jos Adducţie Ridicare Vezi poziţia decubit dorsal 1. 5 \ 3. apreciind — Se testează muşchiul b — Kinetologie profUacUcâ. 2 3. terapeutica şl de recuperare — od. 4. 3 . 4. vers ie 2. 5 3. 5 transvers abdominal. 4. 4. 4. 5 Vezi poziţia decubit ventral Braţ Flexie la Abducţie Abducţic tala Adducţie tală 90° la 90° orizonorizon- 3. 4. 5 Numărul mare de muşchi nu poate fi trecut aici Şold Flexie Rotaţie externă Rotaţie internă 3. 5 3.

au adus o serie de noi interpretări ale acţiunii individuale şi cuplate a muşchilor. pe care. V. La acest nivel rezistenţii (presiunea realizată de mîna testatorului) încearcă să readucă segmentul la poziţia anatomică.2.2. după cum urmează : 5 — normală (N) 4 — bună (B) antigravitaţional 3 — acceptabilă (A) (poziţia AG) 2 — mediocră (M) 1 — schiţată (S) fără gravitaţie 0— zero'(Z) (poziţia FG) Rezultă că pacientul care urmează să fie supus testării va trebui poziţionat în aşa fel. aplicarea rezistenţei la pornirea mişcării sau pe parcursul ei este greşită. de repaus. Basmajian. Tehnica bilanţului muscular manual în sistemul de apreciere pe cele 6 trepte (5—0) a forţei musculare s-a putut constata că 3 trepte se realizează antigravitaţional şi 3 cu eliminarea gravitaţiei. Unele dintre acestea sint în contradicţie cu conceptul de „acţiune clasică" a muşchilor. pentru simplificare. încît mişcarea de testat să fie antigravitaţională pentru forţele N. în tabelul 2-IX a fost trecută „acţiunea clasică" a muşchilor. simplificînd -astfel prezentarea bilanţului (tabelul 2-IX). Pentru a nu se crea confuzii. A şi să se execute fără intervenţia gravitaţiei pentru forţele M. aici se va marca doar principala şi in acelaşi timp „clasica" acţiune cunoscută a muşchilor. Mişcarea segmentului de testat necesită o stabilizare a zonei proximale. le vom denumi poziţia FG (fără gravitaţie) şi poziţia AG (antigravitalie).3. Pentru diferenţierea forţei 5{N) de forţa 4(B) şi a ambelor de forţa 3{A) se aplică o rezistenţă pe zona cea mai distală a segmentului (osului) care se mişcă şi pe care se inserează muşchiul testat. dar ele vor fi prezentate în capitolele care tratează kinetoterapia fiecărui segment al corpului. şi în special cele ale lui J. Studii moderne de electromiografie.2. vom tabela principalii muşchi care vor face obiectul testing-ului. aceste noi interpretări nu au fost t r e cute in tabelul de mai sus. această manevră ieşind din tehnica standardizată a bilanţului. 2. Vor exista deci două poziţionări. Principalii muşchi de testat înainte de a prezenta bilanţul muscular manual propriu-zis. Z. pentru a permite mobilizarea completă şi corectă a segmentelor distale.4. S. €6 . Această manevră este denumită „test de rupere" sau „break test". de plecare. Cum despre acţiunea muşchilor Va mai fi vorba în partea a treia a monografiei. Rezistenţa realizată de mina testatorului se direcţionează in sens invers direcţiei de mişcare a segmentului şi se aplică după ce segmentul a parcurs liber toată amplitudinea de mişcare. Teoretic. B.

D u . — D M (deasupra ombilicului) şi răd. 7 • Apendicele xlfoid • Marginea superioară o pubisuliii • Simfiza pubiană • N.D . intercostali (VIII —XII) • N. D.-Ld o. Grupul extensor al gltului si capului : — splenius capilis — splenius cervicis — lonyissiinus capilis — longissinws cervicis — seniispinalis capilis — seniispinalis cervicis 3. Drepţii abdominali • Vertebrele cervicale şi primele dorsale (i'pofizele transver- sc articulare şi spinoase) • Occiputul şl niastoida • Apofizele vertebrelor cervicale • Hamurile posterioare ale nervilor cervicali mijlocii şi inferiori • Cartilajele coastelor 5. C.TABELUL 2-1X Muţchii 1 1.v C 2 .) 2. spinal (răd. 6. j (sub • Flexori ai trunchiului • Hctroversia bazinului • Expiraţie ombilic) 4. V. marele şi micul abdoininogenital • Flexori ai trunchiului (clnd se contractă ambii) • Rotaţia hetcrolaterală (răd. Stcrnocleidomastoidianul Origine 2 • Manubriul sternul — treimea internă o claviculei lnscr|lc 3 • Apofiza ma st oi dă • Linia curbă occipitală Inervară •1 Acţiune 5 • b'lexor al gltului ( d u d acţionează ambii) • Rotalor el gltului ( d u d se contractă betcrolalcral) • înclină laleral gltul (contracţie homolaterală) • Ridică toracele (inspiraţie] cind ia punct fix pe occlputmastoidă • Extensori ai gltului • Uotaluri (unii) cinci acţionează heterolateral • N. intercostali inferiori (VII—XII) din răd. D . Micul oblic • Cele 2/3 anterioareale crestei iliace • Ligamentul inghinal • Cartilajele ultimelor 6 coaste • Linia albă • Pubis • Idem • Flexori al trunchiului ( d u d acţionează ambii) • Rotaţia homolaterală .1 2 • J u m ă t a t e a anterioară a crestei iliace • Pubis şi simfiza pubiană • N. Marele oblic • Faţa externă a coastelor 5 .

1.bar) • l. ligamente externe vertebrale.*) • Ridicător al bazinului clnd se contractă honiolatcral (punct fix pe rahlsul lom. Piitralul lombclor • Ligamentul iliolombar • Treimea internă crestei iliacc a 1 Apofizele transverse ale vertebrelor lombare Marginea inferioară «a ultimelor coaste • N. j . Grupul cxlensorilor trunchiului : — trector apinae — itiocostalis Ihorucis — iliocoslalis lumbariini *. rahidieni (răd. D M . Trapezul a) Fasciculul superior • Treimea interni liniei occipitale posterior o « Treimea claviculei externă a • Ligamentul cervical • N. sacru. C2) şi ramuri directe clin C* C.longissimus ihorucis -~ transversospiualii : • semispinulis thoracis • nuiltifizii • rotat orii • interspinalii • intertransversalii Muşchii slut aşezaţi In planuri succesive — cele superficiale cu muşchii lungii cele profunde cu muşchii cei mai scurţi Grupul de muşchi se fixează pe vertebre. creasta iliacă .. precizarea pentru fiecare muşchi In parte este dificilă şi nu este necesară • Hamuri posterioare ale nervilor rahidicni • Extensia trunchiului • Hotaţia trunchiului (unii) • I a t c r a l i l a t c a toracelui (unii) *. spinal (C. . coaste. Transversul * abdominal • • Rebordul costal inferior ale crestei Iliacc Treimea externă arcadei cruralc a • Cele 3/4 anterioare 7. l .1 2 • Apofizele transvcrsc lombare 3 ' • Idem * • Creează centura fiziologică a abdomenului • Expiraţie »'.aleralitatea rahisului lon\bar (punct fix pe bazin) • Ridicător ol umărului cu adducţie (punct fix occipiU'l) • l-uleralitatc (clnd acţionează homolateral) a capului • Hotator (clnd acţionează htterolatcral) al capului 9.

-n 4 • Ligamentul posterior 11. C s ) • Adductori ai omoplatului • Coboară umărul cervical • Fat. D „ »>3 • LlgaiilcnLu] cervical posterior • Apofizclc spinoase ale vertebrelor D4-D10 • U g a m e n l u l supraspinos dorsal • Acromionul (marginea internă) • Spina omoplatului • Idem • • • • Adductor R e c t cază Abducţia Hidicălor al omoplat ului braţul braţului al umărului c) Fasciculul inferior • Treimea internă spiiiei scapulei a • Idem • • • • • llcctcază braţul Abductor al braţului Coboară umărul Adductor al omoplatului Bascularea axilară a scapulci 10. Supraspiuosul • Trohilerul (faţeta superioară) • N. circumflex (râd. Deltoidul (fasciculele anterior. Ct) • N.V"-nl delloidian pe fata supcro-cxlcină a humerusului • N. Lenţilor scapulae (Angularul scapulci) d-c 4 13. intercostali • Apofizcle transversc ale vertebrelor • N.. mijlociu. C s ) • Abductor al braţului (pe tot parcursul* nu doar iniţial) .) • Abductor al braţului (In special fasciculul mijlociu) • l'lexor al braţului (In special fasciculul anterior) • IvxUnsor ui braţului (In special fasciculul posterior) 11. Cj..a anterioară a întregii margini spinale a omoplatului • R o t a t o r In sus şi a b d u c t o r al omoplatului • F ? ţ a externă a primelor 8 — 9 coaste • Aponevroza m. mic scapulodorsal) (rrui.. Marele d i n ţ a t (Scrrutus anterior) • Marginea internă a scapnlei (de la spină la vlrf) • N. C8I C. romboizilor (N. din C.• Ridicător al omoplatului bolzllOf (râd. Martie şi micul roinboid • Apofizelc spinoase ale vertebrelor c.. marelui dinţat (din C„ C„ C. angularului şi rom. suprascapular (răd.h) Fasciculul mijlociu • Apofizelc spinoase ale vertebrelor ('. posterior) • Treimea externă a claviculei • Acromionul (virf şi marginea externă) • Spina scapnlei (marginea poslero-inferioară) • Cele 2/3 interne ale fosei supraspinale • UnghlDl supero-intern scapnlar (mar1 ginea posterioară) • .) 12.

('. Pectoralul mare (fasciculul superior sau cluvicular . subscapular (ram. C4. marelui pectoral şi ansa pcctorulilor (ram. fasciculul inferior sau sternal) • Treimea internă a claviculei • Faţa anterioară a sternului • Cartilajul Primelor 6—7 coaste • Fosa subscapulară • Apofi/a coracoidă • Cele 2/3 superioare ale fetei Posterioare a marginii axllare seapulare • Fosfl subspinoasă • Coracoidă (porţiunea scurtă) • Tuberculul subglcDoldlPD (porţiunea • Culisa bicipilală buinerusului a • N. Bicepsul brahial lungă) tentă) . musculocutan (ram.„ (".) • • • • l'. Subscapularul • Trohinul • Faţa antero-internă • N.. C6) • N. marelui rotund (răd.) • Adductor al braţului (fasciculul sternal) « Flexor ui braţului (fasciculul clavicular) • ltolaţie internă • Inspiraţie forţată • Rotaţie internă • Adductor • I'lexor al braţvilul • Adductor al braţului • Rotaţia externă a braţulu li. C». circumflex (ram. marelui dorsal (răd.) • N.) • Rotaţia externă a braţului • I'Uxor al antebraţului (suplltft şi semipronat) • Supinator (cu cotul întins doar iu mişcarea cu rezis H. musculocutan 19.dorsal) • Apofizele spinoase ale vertebrelor D. c 8 .. C5) 21. C s . Teres minor (Micul rotund) a humcrusulul • Truhiterul (fosela poslerioură) (ram. Coracubrahialul 20. l).xtensor al braţului Abduclor al liraţului Rotaţie internă (discutabil) Ridicător al bazinului d u d acţionează Uomoipterni (punct fix pe braţ) • Extensor al braţului • Adductor al braţului \ 1 numai in } mişcarea (cu rezis- • Rotaţie Interna/tentă 17.TABELUL 1 2 2-IX r - (continuurt) • i • Culisa bicipilală P • - îs. (*. Cit C. Teres maior (Marele rotund) • Unghiul inferior scapular (faţa post cri oară) • Culisa bicipilală £ buinerusului a • N. Infraspinosul (Subspinosul) • Trohiterul (fosvta mijlocie) • TubcrozitatcU bicipilală a radiusului • N.„) .C._D M humcrusulul • N. CB. Latiaunws dorsi (\hink. i-j-i-s şi sacri'Ic • Ultimele 1 coaste • Creasta lllacă 16.. ('. C-. subscapular (ram. C„ C.) • N.

Brahioradialul (Lungul supinator) (Humerostilora dialul) • Stiloida radială • N- radial (ram. Pronalor Icre* (Potundul proiiatoi) • Faţa mitcrloarfi a apofizei coronoldc 2S. C„ C») 2 5.) 26. inlerosos anterior (ram. Brahialul (anterior) • Jumătatea inferioară a feţei anterioare a hunicrusului • Treimea inferioară a hunierusului • Faţa anterioară Q apofizei coionoidc • N. Scurtul supinator • Radius — faţa postero-externi a diafi/ci • N.• Flesor al braţului (cu colul întins doar In mişcarea cu rezistenţă) 23. median (ram.) 2 7. median cu ramura n. radial • Supinator al antebraţului (ram. tn mişcarea cu rezistenţă) • Pronosupinalor doar plnă la poziţia de semisupinaţie şi In mişcarea cu rezistenţă • Extcnsor al antebraţului (mai ales vastul intern . G„ C. G„ C. C#1 <"•«) • FlcXOr al antebraţului (din toate poziţiile. vastul extern şi vastul intern) • Tuberozitalca subglenoidiană a scapulei (pentru lunga porţiune) • Faţa postcrioară a hunierusului (pentru vastul extern şi cel intern) • Epicondilul • Cubilusul — sub cavitatea sigmoidiană mică • Ftlţa antero-superioară a cpilrohlccl • Olecranul • N. C„ C7) • Pronalor (mai ales In mişcarea cu rezistenta sau viteză ) • N. Tricepsul brahial (lunga porţiune. radial (ram. Cg. l)j) • Pronalor (principal) . celelalte două fascicule mai ales In mişcarea cu rezistenta) 24. musculosului) (ram. In mişcările cu şi fără rezistenţă) • I-lexor al antebraţului (In semipronaţic şi pronaţie. i'ătratui pronalor • Pătrimea feţei anterioare a cubituşului • Creasta rugoasă a radiusului • Treimea medic a feţei externe • Pătrimea feţei anterioare a radiusului • N.

II. ale olccranului { (Capul eubilnl) • Epicowlilul • Marginea posterosuperioară a eubitusului • Treimea inferioară a crestei supraepicondiliene humerale • Epieondilul • N.) • Flexor al pumnului • Laleralitate radială (uşoară) • Flexor al pumnului • Laterolltate cubitală (uşoară) 30. E*tcnsor carpi radiulis (Al doilea radial) brevis • N. V (palmarii) • N. IV. C c . C„ C7) • Extensor al pumnului • I. III. lnlcrosoşll: • dorsali (4 muşchi) • palmari (!J muşchi) • Marginile adiacente a 2 metacarpiene vecine (dorsalii) • Faţa anterioară a metacarpienelor 11.TABELUL 2-IX (continuări) 29.ateralitate radială (uşoară) • Idem 3 3. Extensor carpi ulnaris (Cubitalul posterior) • Baza metacarpianulul V — tuberculul intern • N. median (rum. Extensor carpi radialis longus (Primul ratlial) • Fata posterioară a bazei m d a c a r p i a n u lui 11 • Faţa posterioară a bazti metacaipianului III • Baza falangelor proximale dg. Dj) 31. IV. Flexor carpi ulnoris (Cubitalul anterior) • Epitrohleea (Capul humorul) • Cele 2/3 superioare £. C „ C 7 ) 34. cubilal (ram. Flexor carpi rudialis (Murele palmar) • Epitrohleea • Baza metacarpianului I I I — faţa anterioară • Plsiformul • Osul cu clrlig şi boza mctacorplnnulul V • N.ateralitate Cubitală (uşoară) 52. Cb. cubilal (rom. IV (marginea cubitală) (dorsalii) • Baza falangelor proxiniale dg. radial (ram. C 6 . • Flexori ai falangei I • Extensor! ai falangei II ciad falanga I se flectează sau esteflectată • Abduetori ai degetelor (dorsalii) • Adduclori ai degetelor (palmarii) • Translare anterioară .-m. III (marginea radială) şi dg. G„ C. 11. radial (r. C») • Extensor al pumnului • I. V (palmarii) • \ ' . radial (ram.

dg. Flexorul profund al degetelor (Flexorul comun profund) • Baza ultimelor lange (dg. C „ C„ C6) • Extensor al falangei I şi al nictacarpianului I . dg. II-V) fa- • N. Dj) • Flexorul falangei II • Flexorul falangei 1 • Flexorul pumnului 3S. Extensorul scurt al policelui • Faţr dorsală a primei falange a policelui • N. IV pe auricular şi inelar • Cele 2/3 superioare ale feţei antero-interne a cubitusului • Membrana interosoasă • Apofiza coronoidă • Epitrohleea (capul humeral) • Apofiza coronoidă cubitală (capul cubital) • Radius—linia oblică • Epicondilul • Pe tendoanele extensorului comun • N. Exlensorul lung al pollcelul • Treimea medie a feţei postero-externe a cubitusului • Membrana interosoasă • Faţa postciioară a radiusului şi cubitusului • Membrana interosoasă • N. cubital (C„) pen.. metacarpieiie) 40. median (ram. C 7 ) • pentru lumbricalii I — II Flexori ai falangei I (numai clnd falanga II sau IU slut extinse) Adductori-obductori ai primei falange 36.) • Extensor al falangei I • Extensor al IF (clnd MCF şi P slut flectate) 39. median (C t .35. median (pentru II şi III) cubital (pentru IV şi V) • Flexor al falangei III • Flexor al falangei II (tlocind IFD) • Flexir al pumnului (In asociere cu flexorul superficial) 37. C. C „ C. C„ C 7 . • N. Extensorul comun al degetelor • Baza falangelor II şl III • Ligamentele laterale ale MCF • Baza falangei distale a policelui • N.• tru lumbricalii III—IV • N. radial (C„ C „ C6) • Extensor al întregii raze I (falange. radial (ram. Lumbricalii (1 muşchi) • Pe tendoanele flexorului comun : lumbricalii I şi II pe tendoanele indexului şi mediusului . Flexorul superficial al degetelor (Flexorul comun superficial) • Faţa Iatero-mijlocie a falangelor II • N. I I I pe medius şi inelar . radial (ram.

cubilal (ram. C„ G») • Abductor al nietacarpianului I • Flcxor al nutacarpianului I 41. Adductorul policclui (fasciculul transvers) (fasciculul oblic) • Faţa palmară a nittacarpianului III • Osul trapezoid • Ligamentul Intcrosos al carpului (fasciculul oblic) o N. median (pentru fasciculul extern) • N. Abductorul scurt al policclui • Baza falangei I B policclui — faţa externă • Expansiunea extensorilor policclui • Baza falangei 1 a policelui — faţa palmară • X. Plexorul lung al pollcolul o Membrana Interosoasă 42.TABELUL 2-IX (continuare) 1 2 • Faţa anterioara a radiusului 3 • Faţa palmară a bazei falangei 11 a policclui ' • N.) 5* • PIcXor al falangelor I şi 11 41.„. 1). C8. Abductorul lung al policclui • Baza metacarpianului I — marginea ru dinlă • N. ('.) (fasciculul transvers) . median (ram. Flexorul scurt al policclui (fasciculul extern superficial) (fasciculul intern profund) • Ligamentul inelar anterior al carpului • Tuberculul trapezului (fasciculul cxIcrn) • Primul metacarpian • Osul trapezoid şi osul mare (fasciculul intern) • Faţa postero-externă a cubitusului • Fala posterioară a radiusului • Membrana interosoasă • Tuberculul scafoid • Ligamentul inelar anterior ni carpului • Baza falangei 1. radial (ram. pe feţele laterale • N. cubilal (pentru fasciculul intern) • FlcXor al falangei I şi al luelacarpiauului I • Adduclor al policelui • Opoziţia policelui 4 3. median • Abductor al melocarpla- (C„ Cs) nului 1 • Flexor al nietacarpiamdui I • Kxteiisor al falangei distale a policelui • Adductor al policelui • l-'Uxor al policelui i 4 5. !>.

Iliacul • Tendonul psoas • Femurul. V • Pe tendonul abcluc1 torului d g . cubital (ram. Abductorul degetului mic • Pisiformul • Tendonul ciibitusului anterior • Baza falangei Ia dg. cubilal (ram. Opozantul degetului mic • Osul cu clrlig • Expansiunea flexorilor comuni • Apofizcle transversc ale vertebrelor lombare • Faţa laterală a corpurilor vertebrale D„_L. V O l'lexor al d g . I. C8) • FIcxor al dg. V • N. deasupra micului Irohanter • N\ crural (ram. C.16. Flexorul scurt al degetului mic • Osul cu clrlig • Expansiunea rilor comuni flexo- • N. i. V — faţa cubilală • Expansiunea extensorului propriu al dg. V c Abductor al dg. Opozantul policclui • Tuberculul scafoid • Ligamentul inelar anterior • Primul metacarpian — marginea radială • N. C6. median (ram. C6) • Opoziţia degetului V 60. V 47. cubilal (ram.) • Opoziţia policclui = adduc ţie şi flexie + adducţie şi rotaţia primului metacarpian • Abductor al dg. fesier Inferior (Micul sciatic) (ram.s> I.3) • Flexor al coapsei (fără primele 30°) e Flexcr al bazinului • Rotaţia lateral a coapsei • Exlcnsor al coapsei • Rotaţie externă • Abductor (contra unei rezistenţe clnd coapsa c la 90°) • Adductor (contra unei rezistenţe clnd coapsr e In adducţie) 62 Gluleus maxinuis (Marele fesier} • Femural — margiîii-i» externă a liniei aspre • N. V 49. crural (ram. L„ S1( S2) . Marele psoas • Trohanterul mic • N. • Fosa iliacă internă • Marginea internă a crestei iliace • Baza sacrului • Fosa iliacă externă • Creasta iliacă poslcrioară • F a ţ i xntero-inferiaară e sacrului şi coccisului • Metacarpianul V pe faţa cubitală • N. L3) sau direct din plexul lombar • Flexor al co:ipsei • Kxtensor al coloanei lombare 61. C e ) 48. a .

Cvadricepsul crural : a) redus femoris (dreptul anterior) b) vastus lateralii (vastul extern) c) vastus medialii (vastul Intern) d) vastus intermedius (cruralul) • Creasta iliacă externă • Spina iliacă anterosuperioară • Sacrul — faţa anterioară (a) • în jurul găurii ischiopublene (b. i. crural (ram.5. Sj) • N. 1-3. c. 1) a) Spina iliacă anterosuperioară (tendon direct) • Şanţul intercotiloidian (tendon reflect. U) (*) • Colaterale din plexul sacrat • Tendonul cvadricipital (rotulian).TABELUL 2-IX feo nlinuare) « 53. I-3. S. e. Gluleiis metlius (Fesierul ml]l0Clu) * • Fosa iliacă externă • Creasta iliacă (cele 3/1 anterioare) 3 • Marele trohanlcr — faţa externă 1 V • Abductor al coapsei • Rotaţie internă • înclină bazinul homolale rpl • Flectează coapsa (din ortostatism Iu Începutul mişcării) • Mutaţia internă a coapsei • Abductor al coapsei • Mutaţia internă a coapsei • Abductor al coapsei • I'lexor al coapsei • Motaţia externă a coapse i • N. . L 4 . L 4 . fesier superior (rnm.5) S4. l U t a ţ i e externă / (a' Abductor al coapsei ) Fxtensor al gambei [b. ligamentul rotulian şi tuberozitatea anterioară tibială • N. «0 ." t) b) Marele trohsnter : • Linia intertrohanteriană • Linia aspră femurală c) Linia intertrohanteriană • Linia aspră femurală d) Cele 2/3 superioare ale femurului • Marele trohanlcr — faţa anterioară • Prin intermediul unei bandelele pe tuberculul extern tibial (Gerdy) • Murele trohanlcr şi extremitatea superioară a femurului • N.„ I. Tensorul fasciei Iuta • Fosa iliacă externă 56.) • N. Pelvitrohantertenil: a) piriformul (piramidalul) b) obturatorul Intern c) obturatorul exteru d) gemenul superior e) gemenul inferior 0 pătratul crural 67. obturator (ram. fesier superior (ram. 1. U ) • • • • • I'lexor al coapsei \ Fxtensor al gambei \ . fesier superior (ram. Gluteus minimus (Fesierul mic) S5. l. c. L 5 . L 2 .

Sarloriiu (Croitorul) • Spina ii ia că anterosuperioară • Faţa internă a tibiei (tendonul „laba de giscă".„ Sj) . I. S „ S 2 . Adductorii coapsei : — magnus (mare) (al III-lca) — Icngns (mijlociu) (primul) — brevis (mic) (al II-lea) 60. •-i. obturator (ram. PopliteUl • N. sciatic (ram. S. I. obturator (ram. crural (ram. cu graetlis şi semitendinos) 59.4) • Adducţia coapsei • Rotaţia externă a coapsei • Flexia coapsei (0—40°) (longus şi brevis) • Adductor al coapsei • Flexor al coapsei (piuă la 40°) • Rotaţia internă a gambei (clnd genunchiul e flectat) • Flexor al gambei • Rotaţia internă a gambei • Fxtensor al coapsei • Flexor ol gambei • Rotaţia internă a gambei • Fxtensor al coapsei • Flexor al gambei • Rotaţia externă a gambei (clnd genunchiul e flectat) • Fxtensor al coapsei • Rotaţia internă a gambei • Flexor al gambei (pe primele 20°) • Fxtensor al gambei (90-130°) • Flexor dorsal ni piciorului • Inversia piciorului (clnd piciorul este In flexie) • Pubis • Faţa internă a tibiei (tendonul „laba de • N. { . Gracilis (Dreptul intern) • Pubis e Femur — linia aspră • N. Bicepsul femural (Cruntai) • Ischion (lunga porţiune) • Linia aspră femurală (scurta porţiune) • Fpicindilul lateral femural S„ S„ S3) 84. l-3. S t . 3 . sciatic popliteu extern • N. Gambicrul (tibialul) anterior • Condilul extern şi cele 2/3 superioare ale feţei antero-cxterne a tibiei • Membrana Int eroi oatfi • Faţa infero-internă a cuneiformului I • Baza n.) giscă") 61. l * i-3) Lv • • • • Flexor al coapsei Rotaţia externă a coapsei Flexor al gambei Rotaţia internă a gambei (clnd genunchiul e flectat) • N. 1-5.58. Semlmembranosul • Ischion • Tubcrozitatca internă a tibiei • Faţa internă a tibiei (cu tendonul „laba de a Iscă") • Cipul peroneului • Tubcrozitatca externă a tibiei • Treimea superioară a feţei posterioare a tibiei • N. L 4 . I. S„ S„ S3) • N. Sa) 65.etatarsului I • N. sciatic (ram. tibial anterior (ram. sciatic (ram. 62. L 4 .) • N. L». L. sciatic popliteu intern (ram. L 4l I. Semilendinosul • Ischion 63.

B. L ă . II-V • Extensia degetelor • Flexia dorsală a piciorului • Eversia * 67. I.xtensorul propriu al halucelui • Treimea medic a feţei • Baza ultimei falange anterioare a peroa halucelui neului • Cele 2/3 supero-interne ale peroneului • Pnţo postero-externa a tibiei • Membrana intcros oa să • F a ţ a posterioară a condilului extern femural (a) • Faţa postero-superloară a condilului intern femural (6) • Treimea poster o-superioară a peroneului (0 • Linia oblică şi marginea internă a tibiei • Peroneul (cap şi treimea superioară) • Tuberozitatca externă a tibiei • Tuberculul scafoid • Cuneiforme • Cuboid • Metatarsienele II.il comunal degetelor • Faţa dorsală a falangelor II şi III ale dg. S^ 69.3 4 • N. tibial anterior (ram. Peronlerii laterali : a) lungul peronler b) scurtul peronler • Baza metatarsului I — faţa externă (lungul peronier) • Tuberculul m e t a t a i sulul V — faţa externă (scurtul peronier) • N. III. F. L 6 . S 1( S2) • Flexor plantar • Flexor al genunchiului (cu membrul pelvian netncărcat) (gemen) 10. Tibialul (Gamblerul posterior) • N. L«. tibial posterior (ram. IV • Tcndouul ahllian • N.1 TABELUL a-IX 1 ^ • Cele 2/3 superioare interne ale peroneului • Tuberozitatca externă a tibiei . Extcnsor. L „ S. L 4l L „ S t ) • Eversia piciorului • Flexor plantar . museulocutan (ram. Trlcepsul sural : a) gemen extern) gostrob) gemen intem J ciieniinn c) sol car • N. Sj) 5 • 68. sciatic popliteu (ram. tibial anterior (ram.) • Extensia (flexia dorsală) a halucelui • Flexi? dorsală a piciorului • Inversia piciorului • Flexor plantar Oi.

JI-V • N. tibial posterior (ram. Lumbricalii: a) primul lumbrical b) al 11-k-ii. tibial posterior (ram. 1. ) • I'lexor al falangei II de Ia dg. III.11.) • Fiexor al ultimei falrnge a halueelui • Fiexor plantar 71. 1. Lungul fie s or propriu al halucclui • Cele2/3 infero-posterioarc ale peroneului • Membrana interosoasă • Baza ultimei falange a halueelui • N..) • Fiexor plantar II-V • Fiexor plantar şi al dg. l. 11. pltllUar intern (ram. al IIMea şi al IV-lea lumbrical • Pe tendoanele lungului fiexor comun • Pe tendoanele extensomlui comun şi faţa dorsală a primelor falange u) N. I I . 11 V • FleXOr ni primei falange 73. Pcdiosul • Faţa infero-externă a cnlcaneulul • Pe tendoanele dg. I .5. Lungul fiexor comun al degetelor * Faţa posterioare tibiei a • Baza ultimelor falange ale dg. II-V • N.. S. Sj. tibial anterior (ram. S2) .) • Kxtensla primelor ale dg.V falange 7 5. Sv S. 5 . plantar extern (ram. S. 5 . plantar intern • l'lexia primelor falange (ram. FleXDrul scurt pionier • Calcanou — luberozitfltca internă • Marginile falangelor 11 de la dg. i.„ L») b) S. I. 72. Sj. IV ale exlcusurului comun • N.

2. inervare. acţiune) au fost deja prezentate. vom respecta următoarea schemă de expunere : \ ) Mişcarea b) Principalii muşchi care o execută (pentru musculatura accesorie. cu braţele pe lîngă corp Poziţia (AG. Ridicarea Muşchii : trapezul superior.2. vom folosi şi noi în expunere cifrele. ridicându-1 uşor de la planul patului. şi nu cu litere. mirul pertoprt Poziţia(FG : decubiţ^ ventral. îndărătul steTnocleidomastoidi anului — ( î 2 ) şe„susţine cu mSna. care parazitează corectitudinea testing-ului.: şezînd. la nivelul curbei gîtului • palparea angularului. se va studia tabelul muşchilor) c) Poziţiile fără gravitaţie (FG) şi antigravitaţie (AG) d) Stabilizarea mişcării e) Palparea muşchilor pentru testul de forţă 1 (S) şi pentru evidenţierea lor i) Rezistenţa (locul de aplicare) g) Substituţia posibilă Alte amănunte asupra muşchilor (iaserţie. umărul. Umărul A. pentru f5 „testul de rupere" nu se realizează Substituţie prin : împingerea mâinilor pe genunchi din poziţia AG 2. Notă: deoarece în ţara noastră s-a statornicit notarea gradelor de forţă cu cifre. forţa 4 cu f4 etc.îp in tprnA Poziţia ( A G : imposibilii 80 . pacientul împingînd umărul spre ureche Din__poziţia AG : —\$Şs.ridicarea umărului spre ureche —ţfi4 şijf5^: rezistenţa opusă de testator se aplică pe acromion . Pentru simplificarea prezentării tehnicii propriu-zise a testării manuale a forţei musculare.4.In timpul mişcării este posibil să apară substituţii musculare. de către testator. levator scapulae (angularul) Poziţia VFG : cfecubrt ventral. laterocervical. cu braţul pe lingă corp !n UsniirA rntat.1. cu mâinile in_sprijin pe scaun_ De stabilizat: trunchiul Din ^poziţia FG : — ^ I j ) * palparea trapezului p e j u m ă r . vom nota forţa 2 cu f2. Mobilizarea si fixarea omoplatului 1. Coborirea Muşchii : trapezul inferior. Pentru a nu crea eventuale confuziii.

cu antebraţul orientat spre cap (braţ în rotaţie e x t e r n ă ) . pacientul ridică umărul şi braţul de pe pat şi face adducţia omoplatului. aplicînd o rezistenţă gradată pe unghiul inferior scapular. cu direcţionare cranială . i'5 : se apreciază subiectiv. palma fiind aplicată pe faţa dorsală a . la nivelul ultimelor vertebre toracale • palparea micului pectoral dificilă şi neconcludentă — (fJT: mişcarea scapulei caudal — (Ti. f4. se palpează în spaţiul interscapulovertebral. la nivelul spinei scapulare • pentru romboizi : braţul în rotaţie internă. cu braţul ridicat la 90° şi cotul extins sau flectat De stabilizat : trunchiul Din poziţia FG : — fi : palpare pe grilajul costal. cu braţul antedus la 90° şi cotul e x tins sau flectat Poziţia AG : decubit dorsal. cu mîna la spate . susţinut de testator . 239 81i . terapeutici şl de recuperare — ed. braţul se r o tează spre spate şi se adduce omoplatul — f4 şi f5 : • pentru trapez : braţul abdus 90° la marginea patului.De stabilizat : trunchiul Din poziţia FG : ) • palparea_Jrapezului în spaţiul interscapulovertebral. rezistenţa se aplică cu policele pe marginea vertebrală a scapulei. se palpează de-a lungul marginii vertebrale a scapulei. care trag în jos de braţ 3. în apropierea unghiului inferior al acesteia — f2 : tracţionarea scapulei spre coloana vertebrală Din poziţia AG : — f 3 : se ridică umărul de la planul patului. acesteia • pentru romboizi : ca în cazul trapezului. imposibilitatea poziţiei AG face imprecisă această evaluare Substituţie prin : flexorii degetelor. dar antebraţul este orientat spre spate (braţ în rotaţie internă) Substituţie : nu există 4. decubit ventral De stabilizat: trunchiul — f 1 : • pentru trapez : braţul în abducţie de 90°. Abducţia Muşchii : serratus anterior (marele dinţat) Poziţia FG : şezind. lateral de unghiul inferior al scapulei 6 — KlnetQlogte profilactica. Adducţia Muşchii i_trj^P7iil mijloriUt-romboizii Poziţia (FGJc şezind Poziţia ÂG .

prin „păşirea" cu degetele B. Mişcarea în articulaţia scapulohumerală 1. sprijinit pe o planşetă sau susţinut de testator. cu braţul rotat intern şi cotul extins De stabilizat : scapula Din poziţia FG : — fi : • marele dorsal şi rotundul mare se palpează pe marginea posterioară a axilei (marele dorsal caudal faţă de rotundul mare) • deltoidul posterior se palpează îndărătul articulaţiei glenohumerale — f2 : braţul este împins posterior pe placa talcată ' Din poziţia AG : — f3 : braţul împins posterior (din şezînd) sau ridicat în sus (din decubit ventral) — f4 şi fo : rezistenţa se aplică pe treimea inferioară a braţului. abducind omoplatul Din poziţia AG : — >f3 : pacientul împinge în sus braţul. deltoidul posterior Poziţia FG : decubit heterolateral.* — Î2 : pacientul împinge braţul înainte. . nu se poate realiza Substituţie : dacă braţul este întins pe masă (poziţia FG). cu humerusul rotat intern. abducind omoplatul _ — f4 şi f5 : in timpul mişcării de mai sus. Flexia (antepulsia) Muşchii : deltoidul anterior. braţul susţinut de testator (sau pe placă) Poziţia AG : şezînd sau în decubit ventral. împingîndu-1 înainte 8 2 ••- . se flectează pînă la 90° (cotul extins) Din poziţia AG : — f3 : anteducţia braţului pînă la 90° (cot extins) — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică în treimea distală a braţului Notă : mişcarea peste 90° se realizează prin rotaţia în sus a omoplatului Substituţie prin : • contracţia abductorilor omoplatului • extensia trunchiului 2. cotul extins. coracobrahialul Poziţia FG : decubit heterolateral Poziţia AG : şezînd sau în ortostatism De stabilizat : scapula — fi : • deltoidul anterior se palpează anterior de articulaţia glenohumerală • coracobrahialul se palpează medial pe biceps — f2 : braţul. teres major. testatorul aplică rezistenţa prin împingerea braţului in jos : dacă umărul este instabil. Extensia (retroducţia) Muşchii : latissimus dorsi.

Abducţia orizontală Muşchiul : deltoidul posterior Poziţia FG : şezînd. susţinut de testator Poziţia AG : decubit ventral. dacă braţul este rotat extern • flexia laterală a trunchiului 4. Adducţia Muşchii : pectoralul mare. cu braţul în poziţie de rotaţie intermediară şi cotul extins Poziţia AG : şezînd. latissimus dorsi Poziţia FG : decubit dorsal. cu braţul flectat la 90°. cotul se poate flecta — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe faţa posterioară a braţului Substituţie prin : rotaţia trunchiului în poziţia şezînd 5. în rotaţie internă De stabilizat : scapula. Abducţia Muşchii : deltoidul mijlociu.Substituţie prin : • abductorii umărului • înclinarea înainte a umărului Notă : testarea separată a deltoidului posterior din decubit ventral. în rest idem ca la FG Dfc stabilizat : scapula Din poziţia FG : — f 1 : • deltoidul se palpează lateral de articulaţia glenohumeral'ă • supraspinosul nu se poate palpa — f2 : abducţia se execută alunecind pe p a t sau prin susţinerea de către testator a membrului superior Din poziţia AG : — f'3 : abducţie pînă La 90° (peste 90° este implicată rotaţia în sus a scapulei) — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică la nivelul treimii distale a braţului Substituţie prin : o lunga porţiune a bicepsului. cu braţul atîrnînd la marginea patului. se executa extensia braţului 3.Poziţia AG : nu există De stabilizat : trunchiul 83 . fixîndu-1 la spătarul scaunului Din poziţia FG : — fi : deltoidul posterior palpat îndărătul articulaţiei glenohumerale — f2 : mişcare de abducţie pe orizontală a braţului flectat Din poziţia AG : — f 3 : se ridică la orizontală braţul (mişcare de abducţie) . supraspinosul Poziţia FG : decubit dorsal. cu braţul abdus la 90° şi rotat intern şi cotul flectat 90° . iar în poziţia şezînd. şi trunchiul. teres major. cu braţul abdus la 90° şi în poziţia intermediară de rotaţie .

Din poziţia FG : — fi • pectoralul mare se palpează pe marginea anterioară a axilei • latissimus dorsi şi teres major (vezi extensia braţului) — f2 : se duce braţul lingă trunchi — f3. mişcarea fiind ca la f3 Substituţie prin • rotaţia trunchiului în poziţia şezînd • „păşirea" cu degetele (flexorii) pe suprafaţa mesei Rotaţia externă Muşchii : supraspinosul. f4 şi f5 : aplicând rezistenţa pe faţa medială a treimii inferioare a braţului .şi aproximînd cele 3 grade de forţă. cotul flectat 90°. cu membrul superior atîrnînd complet la marginea patului • variantă : şezînd. lipindu-1 de spătarul scaunului Din poziţia FG : — fi : palparea pectoralului mare şi a deltoidului (vezi mai sus) — f 2 : se adduce braţul. în poziţia şezînd. gravitaţia fiind totuşi eliminată Substituţie prin : • „păşirea" cu degetele (flexia degetelor) • gravitaţie. cu cotul flectat 90° la trunchi Poziţia AG : decubit ventral. iar în poziţia şezînd — şi trunchiul. cu braţul abdus la 90° şi sprijinit pe pat. ajungînd în poziţia verticală — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe faţa anterioară a treimii distale a braţului. subspinosul. înlocuieşte mişcarea Aclducţia orizontală Muşchii : pectoralul mare. alunecînd pe masă Din poziţia AG : — f3 : braţul se adduce. cu braţul abdus la 90° De stabilizat : scapula. pentru a permite doar rotaţia Din poziţia FG : — f 1 : • supraspinosul greu de palpat • subspinosul se palpează sub spina scapulei • teres minor se palpează între deltoidul posterior şi marginea axilară a scapulei (caudal de marele rotund) — f2 ': se rotează extern braţul (fără supinaţie) Din poziţia AG : — f3 : se ridică antebraţul la orizontală — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică distal pe antebraţ. pe faţa dorsală 34 . care. cu braţul abdus la 90° pe o masă sau susţinut de testator Poziţia AG : decubit dorsal. antebraţul atîrnă la marginea patului De stabilizat : humerusul deasupra cotului. deltoidul anterior Poziţia FG : şezînd. teres minor Poziţia FG : • decubit ventral.

cu braţul ridicat la zenit şi antebraţul flectat complet !De stabilizat : humerusul 85 .2. cu braţul la 90° pe masă sau susţinut de către testator Poziţia AG : şezînd. subscapularul. latissimus dor si Poziţia FG : ca la rotaţia externă Poziţia AG : ca la rotaţia externă Stabilizarea : ca la rotaţia externă Testarea. dar mişcarea va fi in sens invers . antebraţul flectat în sprijin pe masă sau susţinut Poziţia AG : • decubit ventral.2. cu aceleaşi indicaţii ca la rotaţia externă. ceilalţi muşchi au fost discutaţi Substituţie prin : • abducţia scapulei asociată cu rotarea ei în sus • triceps • pronaţia antebraţului în poziţia FG 2. Cotul 1.4. cînd pumnul e fixat 2. brahioradialul Poziţia FG : şezînd. cu braţul la trunchi De stabilizat : humerusul Din poziţia FG : — 11 • bicepsul se palpează pe faţa anterioară a braţului • brahialul se palpează medial de tendonul distal al bicepsului (antebraţ în pronaţie) • brahioradialul se palpează pe antebraţ în treimea proximală (antebraţ în poziţie de pronosupinaţie) — f2 : iflexia cotului. Flexia Muşchii : bicepsul brahial. antebraţul alunecând pe masă.Substituţie prin : • adducţia scapulei combinată cu rotaţia în jos a acesteia • triceps în poziţia AG sau în varianta poziy ţiei FG • supinaţie in poziţia FG Rotaţia internă Muşchii : infrascapularul. mina relaxată Din poziţia AG : — f3 : flexia cotului — antebraţul în supinaţie se ridică la verticală — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe faţa volară a treimii inferioare a antebraţului Substituţie : în poziţia FG prin flexorii pumnului. dificil de p a l p a t . cu braţul la 90°. teres major. cu antebraţul flectat la marginea patului „în atfrnat" • variantă : şezînd. pectoralul mare. brahialul anterior. Extensia Muşchiul : tricepsul Poziţia FG : şezfînd.

ci de la o flexie de 10—15° Substituţie prin : • gravitaţie.2. pentru a nu intra gravitaţia în joc • cu antebraţul pe masă. pînă când antebraţul intră în linie cu braţul — f4 şi f5 • rezistenţa se aplică pe faţa dorsală a antebraţului • pentru „testul de rupere" nu se porneşte de la extensia completă a cotului. pronaţia e ajutată de gravitaţie !) — f4 şi f5 : rezistenţa este aplicată pe extremitatea distală a antrebaţului şi pe pumn.4. Antebraţul 1. antebraţul supinat. mişcările. cu braţul la trunchi.3. distal de capul radiusului 86 . cu braţul flectat la 90°. antebraţul flectat la 90° şi supinat. întoreînd dosul palmei spre figură Din poziţia AG : — f 3 : se pronează întoreînd palma în jos (Atenţie : dincolo de poziţia de pronosupinaţie.Din poziţia FG : — fi : tricepsul se palpează pe faţa posterioară a braţului — f2 : extensia antebraţului care alunecă pe masă Din poziţia AG : — f3 : în ambele variante se extinde cotul. ca la pronaţie . pronator quadra' tus (pătratul pronator) Poziţia FG : şezînd. cu pumnul şi degetele relaxate Poziţia AG : şezînd. prin prindere circulară Substituţie prin : flexorii pumnului şi degetelor 2. prin „păşirea" cu degetele. flexorii acestora mişcă antebraţul 2. Supinaţia Muşchii : scurtul supinator. cotul flectat la 90°. Pronaţia Muşchii : pronator teres (rotundul pronator). bicepsul brahial Poziţiile. în poziţia şezînd sau în ortostatism • în poziţia FG nu este permisă rotaţia externă a umărului. în sens invers — f 1 : • supinatorul se palpează pe faţa dorsală la extremitatea proximală a antebraţului. pumnul şi degetele relaxate De stabilizat: humerusul Din poziţia FG : — f 1 : • rotundul pronator se palpează medial de inserţia distală a tendonului bicepsului (faţa volară a capătului proximal al antebraţului) • pătratul pronator nu se poate palpa — f2 : se pronează antebraţul.

cu pumnul flectat şi deviat ulnar şi degetele relaxate — f3 : extensia pumnului spre marginea radială a lui — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe faţa dorsală a mîinii. Testarea suplnatorului. extensor carpi ulnaris (ECU) (cubitalul posterior) a) ECRL Poziţia FG : antebraţul în poziţie intermediară.4. cu pumnul flectat şi deviat radial. pentru a minimaliza acţiunea altor muşchi. la baza metacarpianului I I I . între epifiza ulnară si baza metacarpianului 87 .4. se face cu cotul extins complet Substituţie prin : extensia pumnului şi a degetelor 2. separată de acţiunea supinatoare a bicepsului. Pumnul Atenţie : mulţi muşchi ai pumnului şi mîinii trec peste mai multe articulaţii.• bicepsul — vezi mai sus.2. ceea ce face dificilă testarea. extensor carpi radialis brevls (FCRB) (al doilea radial). cu pumnul flectat şi nedeviat şi degetele relaxate — f3 : ca la ECRL. pe latura radială. împingînd în sens de flexie şi deviere ulnară De stabilizat : antebraţul Substituţie prin : extensorul lung al policelui şi extensorul degetelor b) ECRB Poziţia FG : ca la ECRL — fi : tendonul este adiacent celui al ECRL. la baza metacarpianulul II • palparea corpului muscular pe treimea proximală a antebraţului. alături de brahioradial! — f2 : extensia pumnului. dar fără deviere radială — f4 şi fo : rezistenţă pe faţa dorsală. cu alunecarea mărginii ulnare pe masă Poziţia AG : antebraţul în pronaţie de 45°. împingînd spre flexip fără deviere Stabilizare şi substituţie : ca la ECRL c) ECU Poziţia FG : antebraţ pronat la 45°. degetele relaxate — fi : palparea tendonului pe faţa dorsală a pumnului. astfel incit pentru a aprecia forţa muşchiului care ne interesează trebuie să poziţionăm corect segmentele. policele la zenit — fi : • palparea tendonului pe faţa dorsală a pumnului. 1. Extensia Muşchii : extensor carpi radialis longus (ECRL) (primul radial). cu pumnul flectat şi degetele relaxate. corpul muscular este distal de al ECRL — f2 : idem ca la ECRL Poziţia AG : antebraţul complet pronat.

antebraţ complet supinat. pumnul flectat şi deviat radial şi degetele relaxate — f 3 : extensie. cu înclinare ulnară Poziţia AG : braţ addus şi rotat extern. împingând spre extensie. cu pumnul extins şi degetele relaxate — fi : palpare pe faţa volară a pumnului. cu un tendon lung . jlexor carpi idnaris (FCU) (cubitalul anterior). Flexia Muşchii : flexor carpi radialis (FCR) {marele palmar). împingând spre extensie De stabilizat : antebraţul Substituţie prin : • lungul abductor al policelui • flexorul lung al policelui • flexorul superficial al degetelor • flexorul profund al degetelor b) FCU Poziţia FG : antebraţul supinat la 45°. proximal de pisiform — f2 : flexia pumnului. cu deviere radială De stabilizat : antebraţul Substituţie prin : flexorii superficiali şi profunzi ai degetelor c) PL t Nu se testează pentru forţă ! Are un foarte mic corp muscular. care apare sub forma unei coarde uşor vizibile cînd mina se flectează (oĂitra unei rezistenţe) 88 . uneori. cu orientare spre marginea ulnară S — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe faţa dorsală şi marginea cubitală a mâinii. în continuarea celui de-al doilea metacarpian (lateroradial de tendonul palmarului mic) — f2 : flexia pumnului (alunecând pe masă) Poziţia AG : antebraţul supinat. nici nu este prezent. cu pumnul extins şi degetele relaxate — fi : palpare pe faţa volară a pumnului. pumnul extins. palmaris longus (PL) (micul palmar) a) FCR Poziţia FG : antebraţul în poziţie indiferentă. Palparea tendonului se face în mijlocul feţei volare a p u m n u lui. antebraţul pronat complet. degetele relaxate — f3 : flexia pumnului — f4 şi f5 : rezistenţa în palmă. degete relaxate — f 3 : flexia pumnului în înclinare ulnară — f4 şi f5 : rezistenţa în palmă. pumn extins.— f2 : extensia pumnului cu direcţie spre marginea ulnarâ Poziţia AG : umărul rotat intern. împingând în sens de flexie şi deviaţie radială De stabilizat : antebraţul Substituţie prin : extensorul degetelor 2.

Flexia falangelor distale (în IFD) Muşchiul: flexor digitorum profundus (flexorul comun profund) Poziţia FG : antebraţul în poziţie intermediară. III. între palmarul lung şi flexor carpi ulnaris — f2 : flexia articulaţiilor interfalangiene proximale Poziţia AG : antebraţul supinat şi aşezat pe masă. care determină o acţiune tenodezică 2. cu pumnul şi degetele relaxate — f3 : flexia falangei distale — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe pulpa degetelor De stabilizat : obligatoriu. mîna rezemată pe masă cu marginea ulnară. datorită flexorului profund. pe faţa volară.2. toate articulaţiile netestate trebuie să fie în extensie — fi : palparea FDS pe faţa volară a antebraţului. toate degetele care nu se testează trebuie menţinute extinse — f3 : flexia celor două falange distale — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe falanga mijlocie De stabilizat : • prima falangă a degetelui testat.2. care provoacă o acţiune tenodezică 89 . IV. Degetele (II. care este un muşchi cu patru tendoane. deasupra cubitalului. Flexia falangelor mijlocii (in IFP) Muşchii : flexor digitorum superficiali* (FDS) (flexorul comun superficial). falanga a doua de la fiecare deget trebuie fixată pentru a împiedica mişcarea concomitentă de flexie din interfalangiana proximală Substituţie prin : extensia pumnului. cu pumnul şi articulaţiile MCF relaxate în poziţie neutră . deasupra cubitusului • tendonul se palpează pe falanga a H-a. pe faţa volară — f2 : flexia falangei distale Poziţia AG : antebraţul supinat complet şi sprijinit de masă. restul articulaţiilor degetelor netestate fixîndu-se în e x tensie • pumnul. cu pumnul şi articulaţiile MCF relaxate . V) 1.5. tendonul se palpează la pumn.4. în poziţie neutră Substituţie prin : • flexorul profund al degetelor • extensia pumnului. flexor digitorum profundus De fapt. pumnul şi degetele relaxate — f 1 : • palparea muşchiului în treimea proximală a antebraţului. testăm doar FDS Poziţia FG : antebraţul în poziţie intermediară.

testarea următorilor doi se va discuta bl cadrul acţiunii lor de adducţie sau abducţie a degetelor.iţia FG : antebraţul în poziţie intermediara — fi : palpare pe ominenţa hipotenară — f2 : flectarea dg. pe latura radială a celui de-al doilea metacarpian • palparea celorlalţi trei interosoşi. Abducţia degetelor Muşchii : interosoşii dorsali şi abductorul degetului mic Poziţia FG : antebraţul pronat şi în sprijin pe masă. cu menţinerea articulaţiilor interfalangiene extinse Poziţia AG : antebraţul în supinaţie. interosoşii palmari. Atenţie : rezistenţa nu se aplică pe falanga distală ! De stabilizat : mina. flexor digiti minimi (scurtul flexor al degetului mic) Testarea pentru primii doi muşchi s-a discutat mai sus . printr-o uşoară susţinere Substituţie prin : • flexorii extrinseci ai degetelor • gravitaţie. flexor digitorum superficialis. pe marginea cubitală a acestuia 90 3.\ Flexia falangelor proximele (în MCF) Muşchii : flexor digitorum profundvs. . sprijinit pe masă — f3 : flexia din MCF. antebraţul pronat complet. Adducţia degetelor Muşchii : interosoşii palmari Poziţia FG : antebraţul supinat. restul articulaţiilor degetului V extinse — f4 şi fă : rezistenţa cu un deget pe falanga proximalâ. degetele extinse şi abduse — f3 : se execută apropierea degetelor cu degetul mijlociu — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică succesiv. mina liberă. degetele extinsa şi abduse (răsfirate) • pentru interososul I. iar articulaţiile MCF adduse şi uşor flectate — fi : • palparea primului interosos dorsal se face între degetele I şi II. între metacarpienele respective • palparea abductorului degetului mic. IV şi V îndepărtate se apropie de degetul III) Poziţia AG : • pentru interosoşii II şi III. împingînd în sens de abducere. pe capul falangei proximale. în continuare se va expune doar testarea flexorului degetului mic. antebraţul în sprijin pe masa cu marginea ulnară. care are ca acţiune numai flectarea din MCF a ultimului deget. mina sprijinindu-se cu marginea radială. în special pentru primul interosos palmar 5. pe faţa volară Substituţie prin : • flexorii profund şi superficial ai degetelor • al treilea interosos palmar \ 4. aşezat pe masă — fi : nu se pot palpa — f2 : mişcarea de adducţie (degetele II. Po/. interosoşii dorsali. braţul rotat intern. V. pentru fiecare deget de testat.

interosoşii extind falangele numai rînd MCF sînt flectate . ca efect rebound prin relaxarea după o flexie a degetelor • flexia pumnului. cu mina l i b e r ă . care poate da extensia degetelor printr-o acţiune tenodezică 7. printr-o uşoară susţinere Substituţie prin : • extensorul degetelor • gravitaţie. articulaţiile MCF adduse şi uşor flectate • pentru interosoşii III şi IV şi abductorul degetului mic. distal. braţul este rotat intern.— f 2 : • se abduc degetele (se răsfiră) Poziţia AG : • pentru interosoşii I şi II antebraţul stă pe marginea cubitală. cu degetele flectate — fi : • palparea corpului muscular ECD pe faţa dorsoulnară a antebraţului p r o x i m a l . şi spre inelar) — f4 şi fă : rezistenţa se aplică pe capul distal al falangoi proximale. extensorul propriu al degetului mic (EPDM) Poziţia FG : antebraţul în poziţie indiferentă. extansorii acţionează indiferent de poziţia MCF 91 . cu împingere spre adducţie Do stabilizat '• mina. cu degetele flectate — f3 : extensie din MCF. extensorul degetelor. între radius şi cubitus • palparea tendonului EPDM se face lateroulnar faţă de tendonul ECD — f2 : extensie în MCF. MCF. interosoşii. ca mina să se sprijine pe marginea radială . menţinînd IFP şi IFD flectate Poziţia AG : antebraţ pronat şi sprijinit de masă. extensorul propriu al degetului mic Lumbricalii sînt principalii extensori . tendonul se palpează pe faţa dorsală a mâinii o palparea EPI pe faţa dorsală a mijlocului antebraţului. Extensia interjalangiană a degetelor Muşchii : lumbricalii. acesta se abduce deci şi spre index. cu antebraţul complet pronat. pentru interosoşii III şi IV şi abductorul degetului mic 6. extensorul propriu al indexului. adduse şi uşor flectate — f3 : se abduc rind pe rînd degetele (considerând că axul anatomic trece prin degetul din mijloc. restul articulaţiilor degetelor răminînd flectate — f4 şi f5 : rezistenţă cu un deget pe capul distal al falangei proximale (pentru fiecare deget în parte) De stabilizat : pumnul şi metacarpienele Substituţie prin : • aparentă extensie. Extensia dsgetelor in MCF Muşchii : extensorul comun al degetelor (ECD). extensorul propriu al indexului (EPI).

Extensia in MCF In extensie.2. I F P şi IFD flectate — fi : lumbricalii nu se pot palpa — f2 : concomitent. antebraţ supinat în aşa fel. încît faţa volară a policelui să „privească" spre tavan. MCF se flectează. Flexia în MCF Muşchii : flexor pollicis brevis (FPB). flexor pollicis longus (FPL) a) FPB Poziţia FG : antebraţul supinat la 90°. care este împins în flexie De stabilizat : metacarpienele Substituţie : • nu există substituţie a lumbricalilor pentru extensia IFD.4. Policelc 1. împingind spre extensie De stabilizat : primul metacarpian Substituţie prin : flexor pollicis longus 2. MCF extinse. ceilalţi eXtensori realizează extensia 2. dar antebraţul este supinat — f3 : ca la f2 — f4 şi f5 : rezistenţă cu pulpa degetului pe degcitul testat. sprijinit. menţinînd IF extinsă — f4 şi fo : rezistenţă pe falanga proximală. cu pumnul în poziţie neutră. iar I F P şî IFD se extind Poziţia AG : ca la FG. cînd MCF sint extinse • dacă MCF sint flectate. menţinînd MCF extinse Substituţie prin : relaxarea extensorului lung al policelui. MCF şi IF extinse — f3 : flexie din MCF. cu IF extinsă (pentru a minimaliza acţiunea FPL) Poziţia AG : cot flectat. Flexia în IF Muşchiul : flexor pollicis longus Poziţia FG : ca mai sus — fi : palparea tendonului pe suprafaţa volară a falangei proxim ale — f2 : flectarea primei falange Poziţia AG : ca mai sus — f3 : flectare din IF — f4 şi f5 : rezistenţă pe falanga distală De stabilizat : falanga proximală.Poziţia FG : antebraţ în poziţie indiferentă. policele rămine în acelaşi plan cu celelalte degete . policele putîndu-se flecta sprijinindu-se pe palmă — fi : palpare pe eminenţa tenară lingă MCF. medial de abductor pollicis brevis — f2 : flectare din MCF. care determină efect rebound in flexie 3.6.

MCF şi IF flectate — fi : palparea tendonului EPB pe marginea radială a tabacherei anatomice. police addus — fi : palparea tendonului la nivelul articulaţiilor pumnului. ca şi pe faţa dorsală a falangei proximale — f2 : extensia falangei distale Rezistenţa se aplică pe spatele falangei distale De stabilizat : falanga proximală Substituţie prin : efect rebound după relaxarea flexorului lung al policelui 5. cu menţinerea flexiei în IF — f4 . mai ales din articulaţia carpometacarpiană) Poziţia AG : antebraţ supinat la 45°. medial de tendonul abductorului lung al policelui — f2 : extensia MCF. Abducţia în abducţie policele se plasează pe un plan anterior faţă de celelalte degete (vezi şi extensia policelui) Muşchii : abductor pollicis longus (APL) si abductor pollicis brevis (APB) a) APL Poziţia FG : antebraţ pronat la 45°. cu policele addus — f3 : abducere spre direcţia radială pe un plan diagonal între planul de extensie şi cel de abducţie propriu-zisă — f4 şi f5 : rezistenţă pe primul metacarpian De stabilizat : articulaţiile pumnului în poziţie neutră Substituţie prin : • abductor pollicis brevis şi • extensor pollicis brevis b) APB 93 . menţinând IF flectată pentru diminuarea efectului EPL Poziţia AG : antebraţul în poziţie indiferentă sprijinit pe masă MCF şi IF flectate — f3 : extensia falangei proximale.Muşchii : extensor pollicis brevis (EPB) şi extensor pollicîs longus (EPL) a) EPB Poziţia FG : antebraţ pronat.şi fă : rezistenţă aplicată cu degetul pe falanga proximală De stabilizat : primul metacarpian în abducţie Substituţie prin : extensorul lung al policelui 4. imediat distal de stiloida radială şi lateral de extensorul scurt al policelui —• £2 : abducerea policelui alunecînd pe masă (mişcarea se face pe o poziţie intermediară între extensie şi abducerea propriu-zisă. pumn în poziţie neutră. Extensia în IF Muşchiul : extensor pollicis longus Poziţii : aceleaşi ca mai sus — fi : palparea tendonului pe marginea ulnară a tabacherei anatomice.

Poziţia FG : antebraţ în pronosupinaţie (intermediară). IV. cu policele addus — f3 : abducerea policelui prin ridicarea lui spre zenit — f4 şi f5 : rezistenţă pe primul metacarpian De stabilizat : pumnul în poziţie neutră Substituţie prin : abductor pollicis longus . încereînd o „derotare u a policeului şi degetului V De stabilizat : articulaţia pumnului în poziţie neutră Substituţie prin : • abductorul scurt al policelui • flexorii scurt şi lung ai policelui *4 . cu pumnul şi degetele în poziţie neutră. ca la FG — f3 : adducţia policelui cu articulaţiile nemişcate — f4 şi f5 : rezistenţă pe primul metacarpian De stabilizat : metacarpienele. policele abdus. III. V in poziţie neutră Substituţie prin : • extensor pollicis longus • jlexor pollicis longus • jlexor pollicis brevis . cu policele addus — fi : în centrul eminenţei tenare — f 2 : abducţia policelui) Poziţia AG : antebraţ în supinaţie. păstrînd MCF II. în rest. cu antebraţul perpendicular pe aceasta. fără să se mobilizeze articulaţiile MCF şi IF (mişcarea se face din articulaţia carpometacarpiană) Poziţia AG : antebraţ p r o n a t . MCF şi IF extinse — fi : palpare pe feţele volare ale spaţiilor intcrdigitale I—II — f2 : se adduce policele spre palmă. Adducţia Muşchiul : adductor pollicis Poziţia FG : antebraţ in poziţie intermediara. Opozabilitatea policelui şi degetului mic Muşchii : opponens pollicis (opozantul policelui) şi opponens digiti minimi (opozantul degetului mic) Poziţia FG : cot rezemat pe masă. pumn în poziţie neutră. police addus şi extins — f3 : se face opozabilitatea ca la f2 — f4 şi fo : rezistenţă cu ambele mîini pe metacarpienele I şi V. pumnul în poziţie neutră şi policele addus şi extins — fi : • palparea opozantului policelui pe marginea laterală a primului metacarpian • palparea opozantului degetului mic pe faţa volară a metacarpianului V — f2 : se aduc la întîlnire pulpele policelui şi degetului mic Poziţia AG : antebraţ supinat şi sprijinit.

sub creasta iliacă • palparea tensorului. cu coapsa de testat pe o placă sau susţinută. din poziţia AG (b). coapsa se flectează. Flexia Muşchiul : iliopsoas (iliacus şi psoas major) De stabilizat: pelvisul Poziţia FG : decubit hctcrolateral.2. Abducţia Muşchii : gluteus medius. din poziţiile (a) sau (b) : rezistenţă pe faţa anterioară a coapsei în treimea inferioară Substituţie : în poziţia FG. basculînd posterior pelvisul.2A. şi el accesor pentru flexia coapsei. cu genunchiul extins — fi : • palpare (pentru fesierii mijlociu şi mic) lateral de articulaţia CF. cu genunchiul extins — f4 şi fă. cu gamba atârnată — i'3. nea de hiperextensori ai coapsei) — f3 : hiperextensia coapsei — f4 şi fă : rezistenţă pe faţa posterioară a coapsei în treimea inferioară Substituţie prin : extensia coloanei lombare 3.7. gluteus minimus şi tensor fascia? latae De stabilizat : pelvisul Poziţia FG : decubit dorsal. Hiperextensia Muşchiul : gluteus maximus De stabilizat : pelvisul şi coloana lombară Poziţia FG : decubit heterolateral. va rota intern şi va abduce coapsa 2. cu genunchiul flectat la 90° (pentru scoaterea ischiogambierilor din acţiu. caudal de spina iliacă superoan teri oară — f2 : abducţia coapsei (cu genunchiul extins) prin alunecare pe planul patului (sau prin susţinere de către testator) 95 . genunchiul fiind menţinut întins Poziţia AG : a) decubit dorsal. supleează deficitul iliopsoasului . fiind un muşchi profund — f2 : flexia coapsei. ca muşchi accesor flexor. cu rotare externa şi abducţia • tensorul fasciei lata. mimează flexia şoldului Notă : • sartorius. abdominalii . cu susţinerea coapsei de testat şi genunchiul flectat la 90° — fi : palpare simplă in centrul fesei — i2 : hiperextensia coapsei Poziţia AG : decubit ventral. cu genunchiul extins — fi : palpare practic imposibilă. din poziţia AG (a) : se ridică membrul inferior. cu şoldul şi genunchiul extinse b) din şezînd. Şoldul 1.

extinse — f3 : se ridică membrul inferior complet întins — f4 şi f5 : rezistenţă pe faţa laterală a treimii inferioare a coapsei Substituţie prin": • flexia laterală a trunchiului • rotaţia externă cu flexie a şoldului 4. în afară. gluteus medius şi tensor jasciae latae De stabilizat : femurul. cu gamba atîrnată la marginea patului — f 3 : se mişcă spre lateral gamba — f4 şi f5 : rezistenţă pe faţa laterală în treimea distală a gambei Substituţie prin : adducţie cu flexia şoldului . Rotaţia externă Muşchii : obturator internus şi obturator extemus. depăşind linia de simetrie — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe faţa medială a coaspei Substituţie : • în decubit dorsal. posterior de marele trohanter .Poziţia AG : decubit heterolateral : şoldul şi genunchiul de sprijin. Adducţia Muşchii : adductor niagnus. prin rotaţie internă şi flexie Rotaţia internă Muşchii : glutcus minimus. prin rotaţia internă a şoldului • in decubit lateral. gamba şi piciorul Poziţia AG : şezînd. Şoldurile şi genunchii. piriformis (piramidalul). genunchiul la 90° şi membrul netestat extins •— f 1 : palparea (vezi abducţia) — f2 : se rotează intern coapsa. deasupra genunchiului Poziţiile : ca la rotaţia interna. flectate. mişcările în sens opus Palparea primilor şase rotatori se face în grup. adductor longus si adductor brevis De stabilizat : pelvisul Poziţia FG : decubit dorsal. mişcînd ca pe un levier. cu ambele membre inferioare în abducţie. gemellus superior şi inferior. quadratus femoris. gluteus maximus De stabilizat : femurul. cu şoldurile şi genunchii extinşi — fi : palpare pe faţa medială a coapsei — f2 : se adduce membrul inferior prin alunecare pe pat (sau prin susţinere de către testator) Poziţia AG : decubit homolateral : membrul de deasupra este susţinut în abducţie de către testator . şoldul şi genunchiul membrului de testat. în extensie — f3 : se adduce membrul inferior. Substituţie prin : abducţie cu flexia şoldului 96 . cu şoldul flectat la 90°. deasupra genunchiului Poziţia FG : decubit dorsal.

vastus lateralis (extern) De stabilizat : coapsa Poziţia FG : decubit heterolateral. cu membrul de testat susţinut de către testator sau pe o placă — fi : • palparea tendonului bicepsului femural pe marginea iaterală a spaţiului popliteu • palparea semitendinosului pe partea medială a spaţiului popliteu — f2 : flectarea gambei Poziţia AG : decubit ventral. prin gravitaţie. sub coapsă. Extensia Muşchii : quadriceps : rectus femoris (dreptul anterior). terapeutică şl de recuperare — cd. Flexia Muşchii: 7 — Kinetoloşie profilactică. cu membrul de testat susţinut şi gamba flectată la 90° — fi : palparea muşchilor pe faţa anterioară (cu excepţia lui vastus intermedius. prin gravitaţie.2. biceps femoris De stabilizat : coapsa Poziţia FG : decubit heterolateral. semitendinosus. cu gamba atîrnată la marginea patului . 239 . extensor haliucis longus Q7 1.2.2. cu şoldurile şi genunchii extinşi — f!5 : se ridică gamba — f4 şi fă : rezistenţă pe faţa posterioară. care ajută mişcarea cu peste 90° flexie • in şezind. se rotează medial glezna Substituţie : • in decubit ventral. extensor digitorum longus.4. care este sub rectus femoris). Piciorul 1. se rotează lateral piciorul • pentru întărirea forţei celorlalţi doi muşchi. Dorsiflexia (flexia) Muşchii : tibialis anterior (gambierul). o pernă mică — f3 : gamba se extinde pînă la orizontală — f4 şi fo : rezistenţă pe faţa anterioară în treimea inferioară a gambei Atenţie : testul „de rupere" este imposibil la ur» cvadriceps cu forţă normală ! Substituţie : nu există 2.4.9. medialis (intern). Genunchiul ischiogambierii (hamstrings): semimembranosus. în treimea distală a gambei Notă: • pentru întărirea forţei bicepsului femural. vastus intermedius (crural). dreptul anterior este central. vastus . care flectează genunchiul 2.8. fiind flancat de vastul intern şi cel extern — f2 : se extinde complet gamba Poziţia AG : şezînd.

care» este flectată. gamba „în atîrnat". degetele ridieîndu-se spre zenit — f4 : rezistenţă pe plantă — f5 : în ortostatism. în poziţie neutră — fi : • palparea solearului în porţiunea distală posterioară a gambei (genunchi flectat pentru a scoate din acţiune gemenii) • gemenii se palpează la inserţia pe femur a celor două capete — f2 : flexie plantară Poziţia AG : decubit ventral. se ridică pe vîrful piciorului Substituţie prin : • flexorii extrinseci ai degetelor (foarte slabă) • gravitaţie (în decubit) Inversia Muşchiul : tibialis posterior (gambierul posterior) De stabilizat : gamba distală Poziţia FG : decubit dorsal. medial de tendonul extensorului halucelui. genunchi flectat la 90°. tendonul extensorului degetelor este spre marginea laterală a gleznei — f2 : se oxecută dorsiflexia (flexia) piciorului Poziţia AG : şezind.De stabilizat : gamba Poziţia FG : decubit heterolateral. fără să devieze in inversie sau eversie — f4 şi fă : rezistenţă pe feţele anterioară şi distală ale piciorului Substituţie : nu există 2.iţio neutră — f3 : piciorul este dorsiflectat. cu gamba şi piciorul de testat susţinute . glezna. cu gamba atîrnînd. picior în poziţie neutră —» f3 : se face inversia — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică pe marginea medială a antepiciorului. piciorul este în po/. cînd şoldul şi genunchiul sînt extinse 98 . cu şoldul şi genunchiul flectate la 90° şi piciorul în poziţie neutră — fi : palpare pe/şi deasupra maleolei interne — f2 : se face inversia. şi piciorul în poziţie neutră — fi : palparea tibialului anterior imediat lateral de creasta tibială şi a tendonului său pe faţa anterioară. cu susţinerea gambei. prinzând primul metatarsian Substituţie prin : • flexorii extrinseci ai degetelor • rotaţia externă a şoldului din decubit. Flexia plantară (extensia) Muşchii : triceps surae : gastrocnemius (gemenii) şi soleus (solcarul) De stabilizat : gamba Poziţia FG : în decubit heterolateral. planta „privind" medial Poziţia AG : şezînd. talpa „priveşte" tavanul f3 flexie plantată.

Flexia degetelor din MTF Muşchii : lumbricaiii. mişcările în sens invers Palparea muşchilor peronieri se face îndărătul maleolei externe Substituţie prin : • rotaţie internă a şoldului în decubit. aceleaşi : în decubit dorsal. prin rotaţia heterolaterală. scurtul flexor plantar. cu capul şi gîtul în afara patului.10. Flexia Muşchiul : sternoeleidomastoideus (bilateral) De stabilizat : trunchiul Poziţiile FG şi AG. pediosul.4. braţele pe lîngă corp — fi : palparea se face în bloc. Flexia. capul sprijinit de pat — f 1 : palpare pe părţile laterale ale gîtului — f2 : ridicarea parţială a capului — f3 : ridicarea completă. Extensia Muşchii : trapezul superior. extensorul propriu al halucelui De stabilizat : antepiciorul Se testează fiecare deget 2. Flexia degetelor din interfalangiene Muşchii : lungul flexor al degetelor. marele complex. Extensia degetelor in MTF şi IF Muşchii : extcnsorul comun al degetelor.2. lungul flexor al halucelui De stabilizat : piciorul anterior şi prima falangă Se testează fiecare deget 7. Eversia Muşchii : peroneus longus şi brevis Poziţiile : ca la invcrsie . scurtul flexor al halucelui De stabilizat : piciorul anterior Se testează fiecare deget 6.11.4. Muşchii : rectus abdominis De stabilizat : membrele inferioare şi bazinul 99 . Gîtul 1. splenius al capului şi gîtului De stabilizat : toracele Poziţiile FG şi AG : decubit ventral. a capului 2. paravertebral cervical — f2 : extensia se face incomplet — tf3 : extensia se realizează complet — f4 şi f5 : rezistenţă pe occiput Substituţie prin : extensia toracelui 2. cu bărbia în piept — f4 şi fo : rezistenţă pe frunte Notă : testare unilaterală.4. cu şoldul şi genunchiul extinse • lungul extensor al degetelor 5. Trunchiul I.2. cu flexie.

Poziţie : docubit dorsal. în timp ce testatorul fixează bazinul — f3 : se rotează trunchiul. cu membrele inferioare în extensie — fi : palparc pe marginile laterale ale abdominalului — f2 : se rotează trunchiul. membrele superioare. longissimus thoracis (lungul dorsal). De stabilizat : bazinul şi membrele inferioare Poziţia : decubit ventral. — fi : palparea drepţilor abdominali pe linia paraombilicală — f2 : mişcare pînă la decolarea spinelor omoplatului — f3 : mişcare realizată pină la unghiul inferior al scapulei. coloana lombară rămînind în contact cu patul — f4 : se ridică complet trunchiul. muşchii abdominali acţionînd ca fixatori. pînă cînd omoplatul se desprinde de p a t . în acest fel testăm f4 a abdominalilor. cu braţele pe lingă corp. întinse înainte — f5 : ca la f4. multifidus. dar mi ini le sînt la ceafă 100 . cu braţele pe lingă corp — fi : palparea masei comune musculare paravertebrale — f2 : extensie de coloană dorsală şi lombară limitată — f3 : extensie completă. pînă la poziţia şezînd („în echer"). decolînd pînă la ombilic faţa anterioară a trunchiului de suprafaţa patului . mîinile stau pe umeri — f4 : se rotează trunchiul. de aici înainte. interspinalii etc. vîrfurile fiind încă în contact cu acesta . Rotaţia Muşchii : obliquus externus abdominis (marele oblic) şi obliquus internus abdominis (micul oblic) De stabilizat : bazinul şi membrele inferioare Poziţia FG : în şezut. mişcarea este realizată de flexorii coapsei. membrele inferioare întinse Atenţie : mişcarea propriu-zisă de flexie a trunchiului se realizează pînă la ridicarea scapulelor de pe planul patului. coloana cervicală în rectitudine — f4 şi fă : rezistenţă aplicată pe toracele superior (pentru testarea extensiei coloanei toracale) şi pe toracele inferior (pentru testarea extensiei coloanei lombare) 3. erector spinac. dar mişcarea depăşeşte propriu-zisa „flexie a trunchiului" — f5 : ca la f4. Extensia Muşchii : iliocostalul. cu flexia lui . antebraţele sînt încrucişată pe piept. cu braţele atîrnînd pe lîngă corp Poziţia AG : în decubit dorsal. dar cu mîinile pe ceafă Substituţie prin : flexorii coapsei 2. cu braţele întinse înainte şi genunchii flectaţi .

gestuale. avînd la bază mai ales tipurile de pense. este cea mai interesată în acest gen de evaluare. obligatoriu. care s-a dezvoltat în multe ţâri ca o adevărată specialitate. dar fără să dea şi imaginea răsunetului acestui deficit asupra activităţii individului.. tabelul pentru evaluarea ADL imaginat si adoptat de Universitatea din Illinois (S.A. ale stării aparatului NMAK. în ultimul deceniu a fost definitiv acreditată ideea „activităţilor vieţii zilnice" ca metodă de evaluare. sub o formă prescurtată.) (tabelul 2-X).U. sau clin poziţia ortostaticâ — aceasta. pînă la cuantificare.3. cunoscută în literatură ca „evaluarea ADL" („activities of daily living"). 101 . Au fost descrise tot felul de teste globale. Evaluarea globală Ţestele globale (clinice) ale funcţiei aparatului neuromioartrokinetic (NMAK) reprezintă aprecieri sintetice. cu sprijin unipodal. căci aceasta reprezintă primul pas al însăşi alegerii şi aplicării diverselor metode ale terapiei ocupaţionalc. Terapia ocupaţională.12. în sprijin ferm — fi : palpare în zona lombară. mîinilo apuca marginile mesei (patului).2. Ea a intrat în uzul tuturor contrelor de recuperare şi completează. coloana dreaptă . un aspect sau altul al deficitului motor. sub marginea externă a masei comune musculara a cxtensorilor rahisului — f2 : ridică hemibazinul către coastele flotante (ea în atitudinea . trăgînd în jos membrul inferior de partea căruia se ridică hemibazinul 2. în continuare se va prezenta. în special mîna a beneficiat de astfel de teste. cu uşoară opoziţie. Nu considerăm că este necesar să le mai trecem în revistă. Au fost create evaluări ADL pentru cele mai importante grupe de boli generatoare de incapacitate sau chiar direct pe tipuri de incapacitate. ridică hemiba/inul opus — f4 şi f5 : rezistenţa se aplică prin prinderea gleznei.2.şoldie u ) — f3 : ca la f2. exprimînd cu precizie. pornindu-se de la un criteriu sau altul. Bazinul 1.4. fişa de bilanţ funcţional al oricărui pacient cu incapacitate funcţională. Testele articulara şi musculare trebuie considerate analitice. profund. Ridicarea Muşchiul : quadratus lumborum Poziţia : în decubit dorsal.

„ . Manevrează bani 34. Se spală pe dinţi 14. furculiţă 5.. Face nodul la şireturi e) Utilităţi 26. Si. Taie cu cuţitul 10. Imbracă-dezbracă hain-. 16. . Se duce la baie 37. Merge călind obiecte 44. „ . . Culege obiecte de pe duşumea 48. Incalţă şi descalţă pantofii 25. lingură 9. Se aşază şi se ridică de pe scaun 38. Se bărbiereşte d) Imbrăcarc 21. Incheie-descheie un nasture 24.. Se spală pe faţă 13. Inchide-desehide sertare 30. Intră şi iese din pat 36. Bea din pahar (cană) c) Igienă 11.TABELUL 2-X a) Mobilitatea in pat 1 Manipulează semnalul luminos * Ţine o carte şi întoarce pagina ~3. Merge 30' (etc. Utilizează hirtia igienică 17. Face baie şi (sau) duş 20. Se piaptănă 15. Merge cu scaunul cu rotile :i0' (etc. Răsuceşte butonul întrerupătorului de lumină 27. Urcă trepte fără sprijin de bară 46. Urcă in autobuz 47.) 41...C. Scrie numele 33. Se spală pe miini 12. îşi spală părul 18. „ „ aşa. Incuie-descuie o uşă cu o mină 29. Utilizează foarfecele f) Comunicare 32.întoarce b) Alimentare 6. Intră şi iese din cada de baie 19. Mănincă servindu-se de degete 7. Merge îndărăt 10' 42. Urcă o pantă cu scaunul cu rotile 40. Manevrează obiectele de pe noptieră ifc Stă în şezut 5. Merge in lateral 43.) 39. Deschide-închide robinete 28. 22. „ „ lenjeria de corp 23. Formează numărul de telefon g) Locomoţie 35. Traversează străzi la semafor 102 . Se aşază şi se ridică de pe duşumea 49. fereastra 31. Urcă trepte cu sprijin de bară 45. Manipulează îmbrăcămintea la W.

cu respectarea condiţiilor estetice. care. Modelul „frumuseţii fizice" imaginat de vechii greci stă şi azi la baza concepţiei noastre asupra alinierii şi posturii corecte a corpului uman. căci nu există indivizi cu tipuri corporale pure. Ştiinţa medicală de azi a încercat doar să fundamenteze ştiinţific realitatea şi importanţa funcţională a acestui model. încă din vechime. Această realitate trebuie depistată. în lipsa unui astfel de răspuns. evaluată ca dimensiune şi importanţă şi. Pentru fiecare poziţie se notează posibilităţile de execuţie (normală. tabelul are 77 de poziţii. corectată. Aceste trei elemente determină diferenţe tipologice umane. pe care au încercat să o eternizeze în operele lor de artă. se pot calcula coeficienţii generali de activitate sau pe tipuri de activităţi.4. incontestabil. deoarece posibilităţile de influenţare a lor sint diferite. de echilibru dimensional al corpului. determinată de raporturile părţilor componente ale aparatului locomotor — este obiectivul principal al evaluării. în raport cu vîrsta şi sexul. Cînd devine ideală această relaţie. Pe baza răspunsurilor date la fiecare poziţie. • Creşterea corpului. s-a considerat că perfecţiunea posturală a corpului şi a raportului între segmentele sale este sinonimă cu „frumuseţea fizică". imposibilă otc). Vechii greci au ridicat la nivelul de concept filozofic această perfecţiune corporală.în forma completă. pentru noi toţi a devenit azi axiomatic că o alcătuire fizică defectuoasă a corpului este şi disfuncţională pentru una sau alta dintre funcţiile de bază ale organismului. Există alte liste pentru evaluarea ADL mult mai detaliate. reprezentând acumulările cantitative în înălţime. 2. Postura organismului este influenţată de trei factori : a) Ereditatea b) Stările patologice c) Obişnuinţa Aceşti trei factori vor fi bine analizaţi. a corpului — ca întreg — şi eficienţa funcţiei locomotorii (şi nu numai a ei). s-a încercat să fie încadrate în tipuri constituţionale catalogate. mărime şi greutate. probabil numai un calculator programat în acest sens ne-ar putea preciza. evident. 103 . Aspectul general al corpului sau configuraţia fizică a lui este rezultanta a trei elemente : • Atitudinea corpului. Evaluarea alinierii şi posturii corecte a corpului Există. o relaţie reciprocă între alinierea segmentelor corpului. Desigur. dar tot fără succes. Se încearcă şi în prezent astfel de clasificări tipologice. posibilă cu ajutor parţial sau cu aparate speciale. • Dezvoltarea globală în raport cu virsta.

înainte de a le consemna. infundibuliform. cute de grăsime situate subombilical 104 . uneori. b) Torace : se observă malformaţiile („în carenă".1. Din lateral : a) Capul : devierea anterioară este apreciată in raport cu linia gravitaţiei marcată de firul cu plumb — atenţie. Evaluarea aliniamentului poziţiei ortostatice A. d) Membrele pelviene : se notează prezenţa unui eventual genu valgum. de asemenea. dimensiunea lui în centimetri (măsurată între marginile mediale ale genunchilor. tibia este rotată extern faţă de femur .2. acelaşi lucru dacă poziţionăm rotulele să „privească" drept înainte — atunci picioarele nu vor mai fi paralele. Linia gravitaţiei întregului corp se apreciază prin utilizarea firului cu plumb. Pentru înclinări antero-posterioare : lobul urechii — mijlocul umărului — marele trohanter — posterior de patela — lateral de maleola tibială. Din faţă : a) Umerii : se observă alinierea claviculelor . c) Coloana : se apreciază prezenţa cifozei.. 2. 1.în pîlnie". Pentru înclinări laterale : protuberanta occipitală — apofiza spinoasă a vertebrei C. cu şanţ Harrison.) Prezenţa torsiunii tibiale se apreciază după poziţia rotulei cînd picioarele stau paralele şi uşor îndepărtate : dacă rotulcle „privesc" medial. să fim siguri că nu este vorba de poziţii de balans al corpului în ortostatism. maleolele interne atingindu-sc) — atenţie la falsul genu varinn ! (Asocierea unei hiperextensii a genunchiului cu o rotaţie a femurului poate crea un fals genu varum. prezenţa unui genu varuni. — pliul interfesier — spaţiul dintre condilii interni ai genunchilor — spaţiul dintre călcîie. 2. e) Degetele picioarelor : se pot observa un hallux valgus sau/şi degetele „în ciocan". a cifolordozei. urmată de observarea nivelului celor două police. dimensiunea lui (distanţa intermaleolară în centimetri). ci vîrfurilc vor devia spre exterior. „în butoi". c) Pelvis : se apreciază cu rigla nivelul spinelor antero-superioare po aceeaşi linie sau prin fixarea cu policele testatorului a celor două puncte. evazat la bază etc). a lordozei. denivelarea lor este dovadă de asimetrie scapulară (se coroborează cu evaluarea din spate). a spatelui rotund. Evaluarea alinierii segmentelor trebuie făcută din faţă. deoarece mijlocul virfului umărului poate să fie el însuşi deviat (vezi mai jos) şi să nu mai fie pe aceeaşi linie cu lobul urechii ! b) Scapula : se poate observa proeminarea posterioară a unghiului scapuloi şi a marginii oi vertebrala în cazurile de rotaţie sau de înclinare înainte a acesteia. simetria deviaţiei. . d) Abdomenul : relaxarea suu slăbirea musculaturii abdominale face ca abdomenul să protruzeze . \J. din lateral şi din posterior. Pentru devierile întregului corp de la aceste linii trebuie.4. B.

se apreciază de asemenea gradul de abductie a s c a l d e l o r prin distanţa dintre marginea vertebrală a scapulei si coloană. pe perpendiculara linia Feiss — podea.pot da acelaşi aspect sau să-1 exagereze. Deplasarea întregului corp de la firul cu plumb care cade între călcîie. e) Membrele inferioare : se observa genii. 105 . 2. I I (me. Gh. . dacă tuberculul navicularului este sub linie la 2/3 de podea. Marinescu a fost primul care a înţeles valoarea studierii mersului bolnav pentru diagnosticarea bolii. care trebuie sa fie pe orizontală . I (uşoară) . . b) Scapula : se apreciază linia spinelor şi a unghiurilor scapulare. 3. prezintă un obiectiv de analiză deosebit de important In patologie şi kinetologie. dar în acest caz nu aste vorba de o protruzie. funcţionale sau structurale. prin manevrele de diferenţiere cunoscute (nu este cazul să fie expuse aici). se apreciază spatele plat. recurvatum. _ . b — arc prăbuşit.5—8 şi extremă c) Talia : se apreciază unghiul lateral al taliei. }) Piciorul : privit dinspre faţa internă. se notează maleola internă. ea mecanism motor. se apreciază bolta anteroposterioară . . semnifică membre inferioare inegale (dacă şi cele 2 spine postero-superioare nu sint pe aceeaşi linie orizontală) sau un simplu balans. 111) o — arc normal . în primul rind pentru a înregistra deficitele funcţionale articulare. dacă este chiar pe fig_ 2-17 — Linia Feiss: podea este srVCră (gr.ipeutul trebuie de asemenea să analizeze mersul pacienţilor. dacă este la o treime de _ _ _ ^ _ _ podea. în eversia calcaneelor. în al doilea rind pentru a încerca totul în normalizarea acestei deprinderi motrice de primă importanţă pentru fiinţa umană. moderată la 7. d) Coloana : se notează deviaţiile laterale ale coloanei.— — * — — die) . 2-17). Prof. tuberculul osului navicular şi locul unde articulaţia metatarsofalangiană a halucelui atinge podeaua — toate aceste puncte trebuie să fie pe o linie (linia Feiss) . a) Capul : aprecierea poziţiei drepte în cazul în care linia bilobulară (între lobii urechilor) este perpendiculară pe firul cu plumb. (Abdueţia este uşoară la 5 cm. care poate fi asimetric prin scolioz-area coloanei. (fig. musculare sau do coordonare ale jumătăţii inferioare a corpului (si nu numai ale pce'»U'ia). reperele superioare fiind însă lateralizate. e) Picioarele : linia tendoanelor ahiliene „fuge" în afară în căzu' picioarelor plat*'. .5. Evaluarea mersului Mersul. prăbuşirea bolţii este de gr. Kinetoter. este d e gr. Din posterior.

2—18) • Capul şi trunchiul.iar în al treilea rind. mersul este format dintr-o alternanţă de mişcări şi poziţii de sprijin ale cite unui membru pelvian. Daniels. pe care le repetă identic celălalt membru. Să considerăm. braţul opus este proiectat înainte • Bazinul face o uşoară rotaţie anterioară • Genunchiul membrului de atac este extins • Piciorul respectiv este în unghi drept cu gamba Perturbări ale fazei I: — Capul şi trunchiul se apleacă înainte Se controlează : extensorii genunchiului — Trunchiul alunecă spre dreapta şi şoldul se rotează extern — pasul se scurtează Se controlează : rotatorii interni ai şoldului. A fost reţinută. Cea mai scurtă definiţie a mersului'o dă Steindler. precum şi de la înregistrări filmate ale mişcării concomitente cu înregistrările presionale ale piciorului. verticale. O analiză amănunţită însă descoperă o serie de subdiviziuni ale acestor faze. — germenul indisolubil legat de cel de „mers" este „pasul". pentru a utiliza mersul ca metodă kinetologicâ. că pasul dublu corespunde seriei de mişcări care se succedă intre cele două"pozîŢÎÎTdentice ale unui singur picior. c) semipusul anterior 4. începutul dublului sprijin ulterior Relativ recent. cercetările Serviciului de proteze al Universităţii din California. Sprijinul unilateral c u : a) scmipasul posterior. analiza a patru secvenţe ale unui pas : a) atacul cu talonul b) poziţia medie c) desprinderea d) balansarea Schemele normale ale acestor faze sînt următoarele : Faza I: atacul cu talonul (fig. au analizat în detaliu acest „bipedalism alternativ" (L. b) momentul verticalei . plecînd de la studiul dinamic al intensităţii şi duratei efortului muscular. Definirea lui este importantă încă de la început. Grossiord consideră că pasul se desfăşoară în 4 timpi : 1. Worthingham). C. împreună cu Marey. ^ C i c l u l complet al unui pas este format din două faze fundamentale : sprijinul şi balansul. numindu-1 „bipedalism a l t e r n a t i v . într-adevăr. căci in această direcţie au existat păreri diverse. începutul sprijinului dublu (pe ambele picioare) 2. ca suficientă. Sprijinul dublu 3. căci. extensorii genun~ chiului şi eversorii piciorului — Bazinul se rotează posterior Se controlează : extensorii şoldului şi flexorii coapsei (evaluarea amplorii pasului) — Şoldul în abducţic Se controlează : adductorii Genunchiul în extensie blocată sau în hiperextensie 106 .

pe sol (căderea antepiciorului) Se controlează : flexorii dorsali ui piciorului /' Fig. b — faza a Ii-a : poziţia medie . Faza a Il-a : poziţia medie (veci fig. a — faza I : atacul cu talonul . d — faza a lV-a : balansui. cu o rotaţie anterioară crescută a bazinului 107 . 2—18) • Coapsa dreaptă moderat rotată extern • Genunchiul drept extins. 2-18 — Fazele m e r s u l u i .Se controlează : extensorii şi flexorii genunchiului — Piciorul este pe plat. iar cel stîng uşor flectat Perturbări ale fazei a H-a : — Capul şi trunchiul se apleacă înainte. C — faza a IU-a : desprinderea de sol . 2—18) • Capul şi trunchiul verticale • Braţele apropiate de axa corpului • Bazinul foarte uşor rotat anterior şi uşor înclinat spre stingă (vezi fig.

cu cotul extins Bazinul în rotaţie anterioară Coapsa dreaptă în uşoară rotaţie externă Genunchiul drept uşor flectat Glezna dreaptă în flexie plantară Piciorul se sprijină pe partea anterioară Degetele în extensie din MTF Perturbări ale fazei a IH-a : — Braţele sînt la distante diferite de axa corpului . verticale • Braţele în apropierea axei corpului 108 . cu o rotaţie posterioară a bazinului Se controlează : extensorii şoldului — Capul şi trunchiul se apleacă spre dreapta. 2—18) • Capul şi trunchiul. braţul stîng uşor îndărătul axului corpului. glezna putînd fi în dorsiflexie Se controlează : flexorii plantari Faza a IV-a : balansarea (vezi fig. verticale Braţul drept înaintea axului corpului.Mi^ /rSr W&WJJ- K&s^Jf1 \ Se controlează : extensorii genunchiului rW^*— Capul şi trunchiul se apleacă îndărăt. în timp ce braţul drept se îndepărtează de corp („mersul fesierului mijlociu'') Se controlează : abductorii coapsei drepte — Bazinul este in rotaţie anterioară exagerată Se controlează : abdominalii şi extensorii coapsei . 2—18) Capul şi trunchiul. cu cotul uşor flectat. de verificat amplitudinea extensiei coapsei — Şoldul în rotaţie externă exagerată Se controlează : flexorii plantari şi extensorii coapsei şi genunchiului — Genunchiul este parţial flectat şi/sau flexia plantară este limitata. flexorii dorsali ai gleznei (evaluarea amplitudinii flexiei dorsale a gleznei) — Genunchiul are o flexie exagerată Se controlează : flexorii plantari ai gleznei Faza a IU-a : desprinderea de sol a piciorului (vezi fig. extensorii genunchiului şi eversorii gleznei — Genunchiul în extensie sau in hiperextensie Se controlează : flexorii şi extensorii genunchiului. de verificat amplitudinea extensiei coapsei — Bazinul este înclinat spre partea stingă („mersul tip Trendelenburg") Se controlează : abductorii coapsei drepte — Şoldul în rotaţie externă exagerată Se controlează : adductorii şi rotatorii interni ai coapsei. bazinul se ridică pe parteaSstîngă. coatele sînt flec- tate Se controlează : flexorii plantari şi extensorii coapsei şi genunchiului — Bazinul cu rotaţie anterioară exagerată Se controlează : abdominalii şi extensorii coapsei.

W. Saunders Comp. BASMAJIAN J. Sport-Turism. Masson et Cie.. — Le pied.A. HOLLINSHEAD H. — Bilans musculaires. Paris. Masson et Cie. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. Licht S. — L'epaule. — Therapeutic Exercise for Body Alignment and Function. CAILLIET R. în timp ce bazinul se ridică pe dreapta Se controlează : flexorii coapsei şi genunchiului. Masson et Cie.. 1967. F. CAILLIET R.• Bazinul cu foarte uşoară rotaţie anterioară • Şoldul în uşoară rotaţie internă • Coapsa şi genunchiul drept flectate • Membrul de sprijin este aliniat vertical la bazin • Piciorul în unghi drept pe gambă şi uşor eversat Perturbări ale fazei a IV-a : — Trunchiul alunecă spre stînga. gambei şi cei dorsali ai piciorului Bibliografie selectivă BACIU CL. WILLIAM M. New Haven. in „Therapeutic Exercise" (sub red.). Masson et Cie. Paris. B. — Le genou. DANIELS L. 1978. Educaţie Fizică şi Sport. iar antepiciorul cade (stepa j) Se controlează : flexorii dorsali ai piciorului —• Degetele se tîrăsc pe sol Se controlează : flexorii coapsei. 1961. HINES T. — Manual Muscle Examination. 1976. 1973.. 1976. — Funcţional Anatomy of the Limbs and Back.. 1977. Philadelphia. B. de verificat amplitudinea flexiei — Coapsa în abducţie Se controlează : flexorii coapsei şi genunchiului. Paris. Bucureşti. — Muscles Alive. fasc. 1979. Bucureşti. E.. CAILLIET R. Saunders 109 ... 1977. Librairie Maloine S. de verificat amplitudinea adducţiei şi flexiei coapsei. STER J. WORTHINGHAM C. — Evaluation de la fonction musculaire. Licht Publ. flexorii dorsali ai gleznei — Bazinul rotat posterior Se controlează: extensorii şi flexorii coapsei . DANIELS L. ca şi flexia genunchiului — Şoldul în rotaţie externă Se controlează : rotatorii interni ai coapsei şi eversorii piciorului — Flexia coapsei şi a gambei este exagerată. Edit.. V. W. — Gimnastica pentru prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice. WORTHINGHAM C. Paris. Baltimore. — Anatomia funcţională şi biomecanica aparatului locomotor. ca şi flexorii dorsali ai piciorului . GODEBOUT J. CAILLIET R. The Williams and Wilkins Comp. BRATU I. 1967. Paris. 26U10 A1"—C"— D1"— E1"—Lw—Mw— P"\ Paris. Edit. — La main.

A. Muscle Testing. Paris. Philadelphia. — Manuel de gymnastique medicale. Paris... Baltimore. KAPANDJI I. ŞUIU-TEODORU A. TRAISIER O. W. V. în „Therapeutic Exorcise" (sub * red. — Gimnastica de întreţinere. Bucureşti. LESUR J. 1969. SCOTT A. Paris. 1973. 195(3. Paris.|.V"~C'"~EU'— G>. — Occupational Therapy for Physical Dysfunction. Paris. Masson et Cie. Baltimore. TOBIS J. .. ROCHER CH. 1984. COLE T. Edit. SIMON L. in „Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation" (sub red. 195(5. — Semiologie et traitement des algies discalcs et ligamentaires du rachis. MQORE M. Tho Williams and Wilkins Comp. Medicala.. Masson et Cie. D. 1985. STOLOV W.. 1056.. ROCHER CH. Philadelphia.Comp. — Coude et medccine de reeducation. — Bilans articulaires. 1978. Kottkc F. Paris. fasc. Masson et Cie. A. Masson et Cie. 1971.. 1977. B.). a Ii-a. Basmajian J. — Clinical Assessment of Joint Motion.). ed. — Genou et medccine de reeducation. — Exploration clinique de la fonction musculaire et bilan musculaire.. 2tiOU8 . — La fonction et bilan articulaire. Paris. 1979. — Evaluation of the Patient : Goniometry. Encyclopedie Medicu-Chirurgicale. Masson et Cie. Kruscn F. SIMON" L. TROMBLY C. The Williams and Wilkins Comp. SaUnders Comp. Masson et Cie.

cu metode proprii de studiu şi de exprimare. se vor înregistra mişcări diferite. va găsi la fiecare pagină dovezile acestei realităţi. 3.1. în aceste baze îşi dau întîlnirc fizica. — Dacă acţionează două forţe concomitent în direcţii diferite. socotind mai potrivit locul lor acolo unde sînt prezentate respectivele probleme de practică kinetologică. psihologia. fiziologia. căci repausul este considerat în fizică un caz particular al mişcării. va imprima acelui corp o mişcare în aceeaşi direcţie cu direcţia sa. 3. Nu este o contrazicere a definiţiei. dacă acţionează asupra unui corp. aplicativ. din care şi-a extras şi adaptat propriile baze teoretice. Vom încerca să selectăm numai cîteva noţiuni mai importante. Cititorul. biochimia. parcurgind această carte.1. kinetologia rămînînd desigur o ştiinţă cu caracter practic. prin înseşi obiectivele ei. mişcarea este o rezultantă a acestor forţe. ca laturi cu origine 111 . va fi imposibil să parcurgem toată fundamentarea teoretică a acpstei ştiinţe. Despre forţă şi mişcare Pentru ca un corp să fie scos din starea de repaus este necesară intervenţia unei forţe. Se ştie că suma a doi vectori este dată de diagonala paralelogramului construit cu cei doi vectori. repausul sau imobilizarea. în care un corp rămâne în aceleaşi raporturi cu corpurile din jur.3 | Bazele teoretice ale kinetologiei / \ ş a cum se arăta într-un capitol anterior kinetologia a devenit o ştiinţă cu legi proprii. Bazele fizice Kinetologia înseamnă prin definiţie mişcare şi în concret „mişcare mecanică". Multe alte noţiuni teoretice sînt răspindite in diverse capitole şi subcapitole. a mărimii. despre bazele teoretice ale kinetologiei. în acest capitol. care se leagă strîns de înţelegerea principalelor metode şi metodologii utilizate în kinetologie. Ea este beneficiara multor alte ştiinţe.. adică schimbări succesive de poziţii ale corpului faţă de alte corpuri de referinţă sau ale unor segmente ale corpului faţă de corpul însuşi. pedagogia. Aşa cum se va vedea cînd vom aborda tehnicile kinetologiei. în funcţie de unele caracteristici ale acestei forţe.1. directei şi sensului lor (considerate ca vectori). anatomia. Astfel : — O singură forţă. această ştiinţă are ca tehnică de lucru şi akinezia.

— Dacă două forţe acţionează în aceeaşi direcţie şi în acelaşi sens. cind forţa depăşeşte rezistenţa acestora. apare luxaţia. la rândul ei.cii). ele se adună. sînt necesare forţe mai mici pentru a-1 menţine în mişcare — un segment de membru paretic înregistrează cel mai bine acest principiu al inerţiei (principiul I al dinam. rezultanta este determinată de poligonul forţelor (linia de închidere a conturului poligonal construit de vectorii componenţi). fie deformarea lui. frecarea determină o mişcare uniform încetinită. al patului.comună. teoretic. în cadrul forţei musculare există de aseFig. mişcarea poate fi uniformă (v =* constantă . Asupra segmentelor corpului în mişcare acţionează întotdeauna două forţe : forţa musculară şi forţa gravitaţiei. — Dacă cele două forţe acţionează în sensuri opuse. toate corpurile înconjurătoare. şi r* . şi acesta va decide direcţia mişcării (fig. care. în caz contrar. Dacă am elimina. Segmentul de corp se va mişca în articulaţie pe vectorul-rezultantă al forţei. Rezultanta mai multor forţe determină mişcare doar dacă direcţia acesteia este una din mişcările articulare posibile. trebuie să intervină continuu o forţă exterioară mai mare deoît forţa de frecare.rezultanta torţelor F. forţa va determina presiuni mai mici sau mai mari asupra acestor structuri. După ce un corp a fost scos din repaus.). corpul care se mişcă ar continua să se deplaseze cu o mişcare rectilinie uniformă. Toate aceste tipuri de mişcare se pot regăsi în diversele modalităţi ale exerciţiului fizic şi cer eforturi biologice diferite. ca în cazul mişcării de „şurub". La scoaterea din repaus a unui segment sau la oprirea mişcării acestuia sînt necesare forţe suplimentare. Uneori. pînâ la oprirea mobilului. pentru care structurile anatomice articulare sînt construite. Aceste corpuri tind să frîn«?ze mişcarea primului corp datorita frecării î n t r e corpuri. după modelele de mai sus. rezultanta având sensul celei 'mai mari. aerul etc. Un corp în mişcare este influenţat de prezenţa altor corpuri cu care vine în contact (planul mesei. 3-1 . poate fi u n i form variată (a = creşte sau scade constant) şi neuniformă (a == variabilă). Q n d acţionează concomitent mai multe forţe diferite. Diagonala (forţa rezultantă) este tot un vector. 3-1). a == zero) sau variată (a ^ zero). asupra capsulei şi ligamentelor. Mişcarea diferitelor segmente ale corpului descrie „traiectorii" rectilinii sau curbilinii. mărind valoarea forţei rezultante (direcţia şi sensul fiind aceleaşi). în diverse situaţii. ele se scad. In condiţii obişnuite. apa. Pe baza celor doi parametri ai mişcării — „viteza" (u) şi „acceleraţia" (a) —. acestea din urmă puţind fi realizate în acelaşi plan (mişcare plană) —• cum este cazul circumducţiei — sau în spaţiu. care vor învinge „inerţia" segmentului. Pentru a menţine mobilul în mişcare. Reamintim că o forţă care acţionează asupra unui corp determină fie mişcarea acestuia. F r e 112 R .Paralelogramul form e n o a vect0ri de forţă cu direcţii) s e n . suri şi mărimi (module) diferite. Aceste două forţe se comportă.

Forţa are deci o mărime care se poate măsura şi exprima fizic. Aşa cum se preciza mai sus. aplicată unui corp cu masa de 1 kg. Lucrul mecanic nu este însă suficient pentru a caracteriza complet activitatea omului sau a unei maşini. Dacă forţa musculară care încearcă să menţină în mişcare corpul devine o „forţă motorie". se mai poate spune că energia „este o mărime fizică ce caracterizează capacitatea unui corp de a produce lucrul mecanic. 239 113 . Unitatea de forţă va fi deci egală cu : F = m-a = l kg. cit şi în kinetologie. îi imprimă acestuia o acceleraţie de 1 m/s'-'. direcţie şi sens. considerăm că frecarea ce se opune mişcării reprezintă o „forţă rezistentă". 1 s adică wattul este puterea unui agent care produce un lucru mecanic egal cu 1 joule în fiecare secundă. Ele sînt forţe cu sensuri inverse. utilizarea planurilor lustruite sau talcate etc). motiv pentru care tehnicile kinetice încearcă prin diverse mijloace să o diminue cit mai mult (suspendarea segmentelor. Unitatea pentru putere este wattul (W) . La parametrii forţă şi distanţă trebuie adăugat parametrul timp. 8 — Kinetologie profilactică. Un newton este deci egal cu forţa care. terapeutică şi de recuperare — cd. care se exprimă în jouli şi este egal cu produsul dintre unitatea de forţă şi distanţa pe care s-a deplasat corpul (principiul al III-lea) : 1 joule = INXI rn Energia (biologică) consumată de om în timpul kintoterapiei (ca şi în activităţile obişnuite) este în funcţie de lucrul mecanic realizat. Mărimea vectorului forţă este proporţională cu produsul dintre masă şi acceleraţie (principiul al 11-lea — fundamental — al dinamicii). care este definit de mărime.~ = 1 sN Această unitate se numeşte newton (X). Raportul antagonic între aceste două tipuri de forţe — motorii şi rezistente (sau rezistive) — reprezintă o noţiune de bază atât în fiziologia mişcării corpului uman. O forţă care acţionează asupra unui corp pe care îl deplasează realizează un hicru mecanic. forţa este reprezentată de un vector.carea este un fenomen deosebit de important în kinetologie. care arată în cit timp se execută un anumit lucru mecanic. după numele descoperitorului celor trei principii ale dinamicii. Deci. Această mărime poartă numele de putere şi caracterizează viteza cu care se efectuează un lucru mecanic sau timpul în care o forţă efectuează un anumit lucru mecanic. .

3. o linie verticală — linia centrului de greutate. Echilibrul poate fi indiferent cind centrul de greutate rămîne mereu la aceeaşi înălţime şi poziţie faţă de suprafaţa de sprijin. pentru a fi învinsă în funcţie de direcţia mişcării. în general. Forţa gravitaţională (G) are o mare importanţă în Icinctologie. care este reprezentată de suprafaţa poligonului format de toate~~ptrncteIe exterioare ale acelui corp ce se sprijină pe plan.Efortul în klnetologie este calculat în waţi (sau în kgm/s) şi reprezintă un element decisiv de apreciere a capacităţii funcţionale a organismului. Metodele kinetologicc utilizează foarte frecvent astfel de maşini simple. centrul de greutate se găseşte undeva în apropierea corpului celei de-a doua vertebre sacrate.8 m/s 2 ) : Ci = ma = F gravitaţională Deoarece acceleraţia gravitaţională este aceeaşi pentru toate corpurile.2. Stabilitatea sau echilibrul unui corp aşezat pe un plan este dată de baza lui de susţinere. Orice corp are un centru de greutate. care se deplasează spre marginea suprafeţei de susţinere. Forţa gravitaţională în kinetologie poate fi anihilată sau utilizată în scop de facilitare sau de încărcare în exerciţiile fizice. forţa gravitaţională este elementul 'principal de departajare şi apreciere a acesteia. şi a cordului. Aşa cum s-a văzut încă de la testarea valorii forţei musculare. aceasta trece prin : creştet — corpul vertebrei a doua sacrate — un punct în . Despre „maşini simple" In fizică. Pentru corpul omenesc. deşi sub raport strict ştiinţific această consideraţie este greşită. 3. Pentru om.3. este forţa cu care corpul este atras spre pămînt. el se găseşte în centrul sau pe axa de simetrie a corpului. altfel spus. Prin centrul de greutate trece. Greutatea unui corp este forţa cu care acel corp apasă pe un plan orizontal sau. Greutatea va fi deci definită de masa corpului (în kg) şi de acceleraţia gravitaţională (considerată 9. Echilibrul devine instabil eind centrul de greutate urcă pe linia centrului de greutate. virtual. în general. deşi corpul se mişcă.poligonul de susţinere pe axa articulaţiei tarsiene. în special. iar linia centrului de greutate cade mai aproape de centrul poligonului de susţinere.1. echilibru N Mişcarea oricărui corp este influenţată de greutatea sa. în limbajul curent masa unui corp (kg) este considerată greutatea corpului. sprijin. Despre gravitaţie. cu cît centrul lui de greutate este mai coborât.1. Un corp este într-un echilibru cu atit mai stabil. ea necesitînd sau nu forţe musculare suplimentare. 114 . care reprezintă punctul în care acţionează totalitatea forţelor gravitaţionale paralele ale totalităţii punctelor materiale ale respectivului corp. prin „maşini simple" înţelegem orice dispozitiv utilizat de om pentru a amplifica efectul unei forţe sau pentru a o face mai comod de aplicat. reaeţionale.

O bară dreaptă sau curbă. ne permit o serie de aranjamente pentru aplicarea acestei forţe în direcţii diferite.0 Aceste maşini se grupează în două categorii : • pîrghiile (pirghiile propriu-zise. . R — torţă reactiva •. a} Pîrghiile. distanţele dintre punctul de sprijin S si punctele celor două forţe F şi R poartă numele de „braţele" acestor forţe. deşi nu determină nici un fel de amplificare a forţei active. deasupra capului femural (balanţa Pauwels). reprezintă o pirghie. „. Formula va fi : F în în c) înclinat * O'» care n este numărul de scripeţi.specia a lUa (pîrghia de gr. Pentru ca o pirghie să fie în echilibru trebuie Ca : Fxbraţ F = Rxbraţ R Pirghia este utilizată pentru amplificarea forţei. ' — s p e c i a l (pîrghia de gr. ordinea pe bară fiind S—F—R . ordinea pe bară fiind S—R—F . Scripetele mobil. . condiţia de echilibru este F = R. In cadrul pîrghiilor. de flexie. pe care forţa F (activă) si forţa R (reactivă) tind să o rotească in jurul unui punct de sprijin S. b) Scripeţii.br braTuifor\orţeiUvăacnveT ghii de viteză. III) : punctul %Z pun"ct de Jm?forţei este la mijloc. jin intre cele două forţe.]. balanţa) .1 * . scripeţii. In sălile de kinetoterapie scripeţii sînt nelipsiţi în cadrul diverselor instalaţii mecanice. •f — . occiputul — coloana cervicală — masivul facial etc. _. Alteori. ordinea pe bară fiind F—S—R . în corp avem multe astfel de pîrghii [de exemplu bazinul. tot aşa flexia antebraţului pe braţ.-2) : I 'Ţ * . prin contracţia brahioradiaiului . amplificare dată de raportul R/F. cînd ne ridicăm pe vîrfuri. roata. fiind pir. II) : punctul âv rezistenţă" se află la mijloc. asa cum pot fi descrise în mişcările — braţul forţei rcr ° r. în funcţie de poziţia punctului de sprijin faţă de forţele F si R.. La scripetele fix. piciorul devine o astfel de pirghie . care. convenabile exerciţiului fizic dorit. kinetologie utilizăm rar scripetele mobil. sînt 115 . . deoarece braţul forţei sau rezistenţei este egal cu raza roţii scripetelui. — specia a îll-a (pîrghia de gr. ' • ocara. I) : punctul de spriF. 3. Planul înclinat. în diverse situaţii pacienţii sînt aşezaţi pe un plan şi din această poziţie fac o serie de exerciţii fizice. reduce forţa reactivă la jumătate pentru fiecare roată nou-aplicată. • planul înclinat. sînt cele mai numeroase pîrghii din corp. se descriu trei tipuri (sau specii) i ( _'" i de pîrghii (fig. cu toate variantele lui.w . Cei mai utilizaţi sînt scripeţii ficşi.

alcătuită din artieulaţie-muşchi-nerv. Din punct de vedere fizic. formate dintr-o faţă articulară sferoidă şi alta concavă. care permite mişcări ample. c) Articulaţii jsinoyiale : unirea se face prin capsulă. 'u b) Articulaţii cartilaginoase : unirea se face prin fLbrocartilaj.2. De exemplu : c simfizele (simfiza pubiană). utilizarea planului înclinat ridică problema determinării forţei F necesare menţinerii corpului pe acest plan. în care mişcarea este mai mult de alunecare (de exemplu. lare. Din acest punct de vedere. — articulaţii sferojde (enartroze).r . dar cu capacitate de mobilizare datorită legăturii de ţesut elastic (ligamente). articulaţiile oaselor carpului sau tarsului) . Articulaţia După cum o defineşte Testut. De exemplu : articulaţiile craniului. scapulohume116 .plane (artrodii). Tot articulaţii fibroase.1.2. Pe baza modalităţii de unire între oasele componente.*r. ca o cupă (de exemplu. fiecare avînd la bază anumite criterii. Această unitate va mai purta denumirea. articulaţiile r-y . c ra.'i '-«. sînt foarte puţin~mobile. Există mai multe clasificări ale articulaţiilor. Forma capetelor osoase articulare determină tipul de mişcare posibilă în respectiva articulaţie. dar care nu se motivează decît în relaţia de interdependenţă a întregii unităţi kinetice. Această forţă este în funcţie de mărimea unghiului (a) făcut de planul înclinat cu orizontala şi va fi calculată astfel : F = G sin a în care G este greutatea corpului. Bazele anatomice "Mişcarea a specializat un aparat diferenţiat — aparatul locomotor —. şi nu ^ prin cartilaj hialin. > . articulaţia reprezintă „ansamblul părţilor moi prin care se unesc două sau mai multe oase vecine". 3. diartrozele se clasifică in : ' — articulaţii . coxofemurala. în cursul acestei cărţi. lajul discal). care congruează perfect cu cea opusă. care are ca unitate componentă de bază unitatea kinetică. "Articulaţia p'ermite o anumită mişcare.aşezaţi in scop de posturare pe planul înclinat. QO-Y •••. datorită şi formei suprafeţei osoase articu. de NMAK (aparat neuromusculoartrokinetic). 3. Aceste articulaţii mai sînt cunoscute şi sub numele de diartroze. existând o cavitate între suprafeţele articulare. dar şi articulaţia intervertebrală (fibrocartiv . sînt articulaţiile interapofizare vertebrale. Fiecare din aceste trei structuri îşi arc un rol bine precizat. s e clasifică în : a) Articulaţii fibroase : unirea se face strîns prin ţesutul conjunctiv .

formând funduri de sac -sau pungi sinoviale — formaţiuni ce facilitează alunecarea tendomuscularâ în timpul mişcării articulaţiei. •? Bureletul fibrocartilaginos îl găsim în special la enartroze.. cu II grade de libertate (selare) . Structura lui în •straturi. Pentru întărirea ei apar. Articulaţiile se pot clasifica şi pe baza gradelor de libertate. sinovial. cu III grade de libertate (sferoide). ca şi în centrul capetelor articulare sferice. unde suprafeţele articulare nu sînt egale. Grosimea lui este mai mare in zonele de presiune. ligamentele încrucişate etc. interosoase. în alte locuri. sinoviala în aceste locuri herniază în jurul tendoanelor şi chiar sub musculatura periarticulară. capsula are un strat fibros extrem de subţire (uneori. Cartilajul este lipsit şi de inervaţie. fibros — continuare a periostului — şi cel intern. Capsula articulară are o structură conjuctivă formată din două straturi :' cel extern. ca la articulaţia radiocubitală superioară sau între atlas şi axis . dar în schimb rezistă mai bine la agresiuni. ca la articulaţia genunchiului i"** — articulaţii selare. Fiind lipsit de vase. Capsula delimitează o cavitate virtuală articulară. cu una din suprafeţe concavă şi cu cealaltă convexă. de periost. cu rol vasomotor. cu fibre colagene arcuate. indiferent de forma lor. denumită şi cavitate sinoviala. elasticitate şi porozitate care stau la însăşi baza rolului său fiziologic. motiv pentru care el . a n u mărului de direcţii de mişcare : cu I grad de libertate (cele plane. nişte fascicule fibroase. Hrana îi vine prin vasele osului subcondral. pînă la nivelul cartilajului. îi conferă proprietăţile de compresibilitate. ca la articulaţia . o serie de 117 . ca în cazul articulaţiei trapezometacarpiene a policelui. în această cavitate (deci intraarticular) există în unele articulaţii ligamente puternice. în afară de fundurile de sac spre exterior. Astfel de ligamente sînt : ligamentul rotund. — articulaţii eUgşoide. . ca şi prin lichidul sinovial. cilin•droide şi elipsoide) . • . au o structură constantă : Cartilajul hialin acoperă capetele osoase care formează suprafeţele articufare. pentru a congrua cit mai perfect cu capetele femurale şi numerale. Capsula are numeroase terminaţii nervoase senzitive. nu se poate regenera sau cicatriza.raia). glenoide îşi măresc suprafeţele prin acest b u relet circular. de bureletul fibrocartilaginos. respectiv. capsula înveleşte şi ciţiva centimetri din metafiză. Capsula se prinde ca un manşon de epifize. . Ambele straturi sînt inervate cu astfel de terminaţiL Există şi proprioreceptori specializaţi (baro. Diartrozele. cu cap articular condiloidian. în anumite locuri. în capsulă există şi fibre simpatice postganglionare. forme care permit o foarte mare mobilitate în mai multe planu I Astfel de articulaţii sînt denumite şi „articulaţii total libere" . cu cele două variante : trohleară. — articulaţii pilindroide sau balamale. şi trohoidă.. care contribuie la frînarea mişcărilor. denumite ligamente capsulare. Cavităţile cotiloide şi. formînd.. aparţinînd şi fibrelor dureroase. care ajută sau frânează mişcarea.nu doare". ca în cazul articulaţiilor CF şi SH.şi mecanoreceptori). chiar lipseşte complet) . care au suprafeţe mai mari.cotului. '• Sinoviala este stratul conjunctivohistiocitar care tapetează intern capsula. La articulaţiile cu mişcări mai ample.

Desigur că în acest subcapitol va fi vorba numai de muşchiul striat. deşi exterioare articulaţiilor. O serie de septuri conjunctive pornesc din pcrimysium-u\ extern în interiorul corpului muscular. care permite alunecarea planurilor în timpul contracţiei. muşchi laţi şi muşchi inelari. limitînd întinderea muşchiului. Este componenta finală a complexului neuromuscular sau a „unităţii motorii-'. Aceste septuri formează în totalitatea lor perimysium-ul intern sau endomisyum-ul. bursele seroase anexe. în cazul unor rupturi.1. muşchi subţiri şi muşchi groşi. strînsă interdependenţă cu acestea. pe care îl separă în fascicule musculare mai groase sau mai subţiri. în plus. fiind adaptate regiunii şi funcţiei. care se lasă şi cel mai bine lucrat. protoplasma (sarcoplasmă). permite hernierea muşchiului. 3. joncţiunea tendomusculară. blochează excesul de mişcare. precum şi de a o lubrifia. Fibra musculară reprezintă celula musculară organizată pe structura generală a unei celule din organism.2.2. Fiind un ţesut tînăr. cu rol protector în efort. 118 . muşchiul reprezintă obiectivul cel mai important al kinetologiei (chiar înaintea articulaţiei).2. tecile sinoviale. intraaiticulare. bine vascularizate (vilozităţi sinoviale).2. reaHzind rezistenţa si stabilitatea arti* culară. Corpul muscular Muşchii unui segment sînt înveliţi de o fascie comună. 3. Există astfel muşchi scurţi şi lungi. . fiind considerat lubrifiantul cu cele mai perfecte caracteristici reologice. cu membrană (sarcolemă). Ligamentele sînt sediul unei bogate reţele de terminaţii nervoase. participă la ghidarea mişcării. între perimysium-ul extern şi fascia comună există un ţesut lax conjunctiv.pliuri interne. Imobilizarea articulară determină proliferarea acestui ţesut conjunctivohistiocitar. fiind generat de sinovie. tendonul. care reprezintă peste 40—45"/o din greutatea lui. nu şî de musculatura netedă. la rîndul lui. specifice — miofibrilele. este învelit de un manşon conjunctiv (perimysium-u\ extern). Ligwnentele -paraarticulcire. nişte structuri citoplasmatice diferenţiate. sînt într-o . . care umple cavitatea articulară. Fiecare fascicul cuprinde 10—30 de fibre musculare. Componentele macroscopice ale muşchiului sînt : corpul muscular. Forma şi dimensiunile muşchilor sînt foarte variate. care. Muşchiul Elementul motor al mişcării. de transsudatul plasmatic si de produsele de descuamaţie sinoviale şi cartilaginoase ce apar în timpul mişcării. în funcţie de grosimea muşchiului. Fiecare corp muscular. îmbătrînirea lui (imobilizare foarte îndelungată) îl organizează. Acesta are rolul de a hrăni (îmbibă porozitatea cartilajului). regularizînd forţa musculară. blocind articulaţia. cum se mai numeşte acest complex. nuclei (nucleii sarcoiemali) şi. V Lichidul sinovial scaldă cavitatea articulară. resorbindu-se. acesta poate orieind retroceda. Există în corpul omenesc mai bine de 430 de muşchi striaţi. de a curăţa cavitatea articulară de detritusuri.

prin care sînt dirijate impulsurile nervoase spre elementele contractile (a se vedea mai departe). reprezintă unitatea contractilă propriu-zisă a fibrei musculare. cu nuclei rotunzi fibroblastici. iar grosimea ei de la 10 la 150 ţx. — miofiiamentul de actină. Dispuse în fascicule.m. adică cei în activitate permanentă. care determină discul clar izotrop I mentul de miozină . M — linia miofibrilele şi legîndu-le.M". sînt bogaţi în sarcoplasma (muşchii roşii). H — zona sarcolemei. — miofiladinal. Acest strat separă celulele musculare şi nu trebuie confundat cu sarcolema. în discul A penetrează şi filamentele de actină. -Muşchii care se conIUI tractă rapid şi obosesc repede sînt săraci în sarcoplasma (muşchii albi). Pe faţa externă a sarcolemei se află un strat de ţesut conjunctiv. în care se încastrează miofibrilele. „M" : 1 — dispoziţia miofilamentelor de miozină : 2 — dispoziţia Miofibrilele sînt compuse din miofilamiofilamentelor de actină : 3 — dispoziţia miofilamentelor de miomente de miozină şi actină aranjate longituzină şi actină . denumită sarcomer sau căsuţa Krause. A — discul Întunecat . grăsimi. care sînt alungiţi paralel cu axul lung al fibrei. în sarcoplasma există o serie de granule formate din mitocondrii (sarcozomi). respiratori e t c . Se poate observa că fiecare moleculă (fibrilă) de miozină este înconjurată de 6 molecule de actină. In sarcolema sînt plasate două elemente anatomofuncţionale importante : partea postsinaptică a plăcii motorii (unică la fibrele albe şi multiplă la cele roşii) şi începutul invaginărilor tubularj ale sistemului tubular „T". membrana celulei musculare. (stria Amici) se inserează pe faţa internă a S — sarcomer . care este mai subţire. Linia „Z" Fig. mai întunecată. c) Miofibrilele sînt singurele elemente contractile ale muşchiului. a) Sarcolema. 3-3). Porţiunea de miofibrilă cuprinsă între două linii „Z". sînt de ordinul sutelor de mii. apărînd cu o structură tigrată prin alternanţa de zone (discuri. paralele între ele. l — discul clar . dar numai pînă la zona „H u .Lungimea unei fibre musculare variază de la câţiva centimetri la 25—35 cm (de exemplu. format din actină şi discul întunecat anizotrop A format din miozină.a. Miofibrilele sînt orientate în lungul celulei musculare. 3-3. trecînd la acelaşi nivel prin toate „H" . rezultă din cumularea la acelaşi nivel a unor mici umflături de la capetele miofilamentelor de miozină. picături de lipoproteine. ca la sartorius). este bordată pe faţa internă de nucleii sarcolemali. 3-3 ~ Miofibrila. Aranjamentul miofilamentelor pe o secţiune transversală se poate vedea tot în fig. Sarcoplasma reprezintă o protoplasma nediferenţiată. de 20—100 A grosime. Cantitatea de sarcoplasma variază în funcţie de activitatea musculară. benzi) întunecate cu zone clare (fig. 119 . Z — linia „Z" . Linia . ocupînd 2/3 din spaţiul intracelular. m. b. Muşchii oculari.. m.

enzimele). 3-4).. al plăcii motorii şi între elementele contraetile. f) Proteinele musculare sînt foarte numeroase. se termină cu o dilataţie cu aspect de cisternă. dar studierea lor completă este relativ recentă şi se datorează lui Palade. formînd mai ales linia „Z"). Sarcozomii sînt purtătorii echipamentului enzimatic celular. 120 . Se grupează în jurul nucleilor.).T" „triada" descrisă de Palade. Complexul celor două cisterne formează cu canaliculul . actina. întredouă cisterne soseşte câte un canalicul din sistemul tubular „T" pornit din sarcolemă. tropomiozina. LMM este orientată longitudinal. cu aproape 100 de ani în urmă. realizîncT actomiozina. troponina etc. 3-4 — Miofibrila cu triadele (după Palade şi Porter). în discurile întunecate. depăşind 50o/0 din structura întregii fibre musculare. M — linia „M" . Z — linia „Z". proteine miofibrilare (miozina. clasificindu-se. Cel mai bine cunoscute. \e) Reticulul sarcoplasmic reprezintă un sistem canalicular longitudinal (sistemul tubular „L"). în patru categorii : proteine sarcoplasmice (mioglobina.< . care. Există 216 astfel de punţi la un filament de miozina. stocînd ATP. în filamente groase. despre care vom schiţa cîteva noţiuni. • Miozina este dispusă. Ei sînt totodată şi rezervoare de energie. două fragmente : meromiozina uşoară (LMM = light meromyozin) şi m c romiozina grea' (HMM = heavy meromyozin). * d) Mitocondriile sarcoplasmice au fost denumite de Retzius. care metabolizează acidul piruvic pînă la H2O + CO2. Fiecare sarcomer are cîte două triade (fig. este formată din Fig. în timp ce HMM apare suib forma unor punţi transversale. lungă de 1 600 Â şi groasă de 20 Â. HMM are activitateATP-azică (hidrolizează ATP) şi se poate combina cu actina. Molecula de miozina. sarcozomi. la nivelul joncţiunii dintre discul clar şi cel întunecat. proteinele formaţiunilor subcelulare şi proteinele stromei (din sarcomer. sînt proteinele miofibrilare..

sternocleidomastoidian.2. devine actină fibrilară (AF) şi. Tendonul Este un organ rezistent. croitor etc. cu fascicule ce •converg spre mai multe tendoane (deltoidul). au fascicule care diverg de la punctul de origine pe o suprafaţă largă (muşchi radiali sau triunghiulari). suib această formă. stabilizînd-o şi polimerizînd-o. format din fascicule conjunctive (fibre de colagen). de care. Problema modalităţii prinderii fibrelor musculare de tendon a fost mult timp controversată. Ea se prezintă ca un filament alungit. AF este compusă din molecule sferice aranjate în două lanţuri ce se autoinfăşoară helicoidal. 3-3 — Lanţul nctinei (dupâ Uan»on si Lcwy). Printre fibrele de colagen se află celulele tendinoase (teno121 .2. 3. iar de faţa externă se prind fibrele de colagen ale tendonului. Cu ajutorul microscopiei electronice s-a constatat că sarcolema face nişte cute adinei. în complicatul proces de recepţie a incitaţiei nervoase şi de răspuns motor muscular. • Troponina este dispusă în grămezi biloculare la fiecare jumătate de spiră a lanţului de actină şi favorizează interacţiunea actinătropomiozină. interacţionează cu miozinai. fasiculele musculare nu se continuă cu fibrele tendinoase. se prind miofibrilele. Unii muşchi.v/rj fropom/bz/'n. Există muşchi unipenaţi (extensorul lung al degetelor).) fibrele musculare sint paralele şi aşa se iprind pe tendon sau aponevroză. în jurul căruia se înfăşoară spirala helicoidală a lanţurilor monomerice de actină (Hg. Deci. pe faţa internă. proces ce va fi discutat mai departe. Actină se prezintă sub formă globulară (AG). legate între ele printr-o substanţă fundamentală.• Adina se găseşte în filamentele discurilor clare între zona H" şi linia „Z". multipenaţi. rropo. • Tropomiozina face parte din structura filamentelor de actină.2. ca lungul adductor./ FU). O seric de muşchi au fibrele convergente spre o latură a tendonului (muşchi penaţi sau peniformi). Astfel. 3-5). pe care se inserează. •ca un ciment. prin polimerizare. bicepsul brahial). circumpenaţi (tibialul anterior). la muşchii plaţi (fesier. Tropomiozina menţine starea de contracţie a muşchiului — starea de tetanos muscular. inexten&ibil. •eînd vom aborda bazele fiziologice ale kinetologiei. Muşchii fusiformi au acelaşi aranjament paralel (de exemplu. Toate aceste structuri ale fibrei musculare îşi vor găsi justificarea în funcţionalitatea ei. bipenaţi (lungul peronier). Fibrele musculare se prind în mai multe feluri de tendon. care.

nu cedează tendonul. se învelesc cu teci sinovialc formate dintr-o foiţă viscerală.Aceste teci sinoviaie permit o mai bună alunecare a tendonului (fig. Tendonul se inserează fie direct pe os. antigravitaţionali. există în jurul tendonului un ţesut grăsos areolar denumit paratendon. bursa seroasă se dezvoltă în zonele în care tendonul sau muşchiul sînt ameninţate să se lezeze prin frecare sau presiune intermitentă.\ citele). 3-7). 3-7 — Bursa seroasă (a) şi teaca sinovială (b) a tendonului. Ca şi teaca sinovială. Fig. prin acesta. avind acelaşi rol. De obicei. există o serie de septuri conjunctive care separă fasciculele tendinoase. şi o alta parietală» pe canalul osteofibros. bursa conţine un lichid lubrifiant de tipul lichidului sinovial articular (fig. travaiiul lor este puţin intens. care străbat canale osteofibroase. ra'porturilc structural şi funcţional. . sar o articulaţie. de tip II _ muşchi flexori. La aceste niveluri se produc smulgerile osoase cind.şi la muşchi. pe tendon. de tip I — în general muşchi extensori — si muşchi "'ci. Intre tendon şi patul de alunecare a lui legătura o face mezotendonul — o suită de straturi conjunctive ce conţin vase sanguine „în arcade" pentru nutriţia tendonului (care este întotdeauna deficitară). se contractă J ent şi obosesc greu. insă. în primul caz se continuă cu fibrele de colagen ale osului. în porţiunile fără teacă sinovială. suprafaţa de prindere pe OS devine mult mai mare. au tendoane late. Asemănător tecii sinoviaie a tendonului. 3-6 — Tecile tendonului (după //. Fig. Mezotendonul permite o bună mobilizare a tendonului in timpul contracţiei. Muşchii tonici sînt muşchi proximali. fie prin intermediul periostului. 122 . Unele tendoane. Ca . Despărţiturile acestea formează peritendonul intern şi ele se desprind din peritendonul extern. fibrele tendinoase fuzionează cu colagenul periostului şi. în timpul unui traumatism. Hollinxhead). 3-6). muşchii au fost catalogaţi muşchi tonici.

neparticipind la inervarca fibrei musculare. într-un muşchi predomină un tip sau altul de fibre musculare.3. înainte de a pătrunde în 123 . iar 2/3 din grupul celor cu diametru mare (8—14 p. gemeni. în marea lor majoritate. Răspunsul tonic este de intensitate redusă. predomniă fibrele albe. sar două articulaţii. Mai corect ar fi să se vorbească de răspunsuri (contracţii) fazice sau tonice. soiear. căci procesul de inervare musculară implică o serie de structuri bine diferenţiate. care derivă de la mai mulţi nervi spinali. Există însă în componenţa muşchilor fibre musculare fazice (fibre albe) şi fibre musculare tonice (fibre raşii). au tendoane lungi.2. Această clasificare a muşchilor este relativă. care nu determină insă potenţiale de acţiune propagate. cere un consum energetic mic. dar de lungă durată. restul de 60o/0 din fibrele nervoase sint eferente. muşchii posturii. Fibrele albe sint sărace în mioglebină.). semitendinos etc. in aşa fel. căci aceste fibre au o singură sinapsă neuromusculară care generează potenţiale de acţiune ce se propagă in toată fibra musculară. Activitatea lor tonică se datorează motoneuronului alfa (mic) din coarnele anterioare. Au o reţea amplă de capilare sanguine. in timp ce in extensori. Stimulul nervos parvine de la motoneuronul alfa (mare).3. în flexori. tripticul mişcării este reprezentat do articulaţiemuşchi-nerv. determinînd contracţii rapide. fazice. 1/3 fiind din grupul fibrelor cu diametru mic (2—6 [j. Rezervele de ATP sint reduse. Doar pentru a păstra schema prezentării bazelor anatomice ale mişcării intitulăm astfel acest subcapitol. O astfel de contracţie cere o mare cheltuială energetică. mitocondrii şi cnzime oxidative. deoarece nu există muşchi exclusiv fazici sau tonici.) — fibre gama —-. de multe ori două sau mai multe. Aproximativ 40°/o clin fibrele nervoase ale muşchiului sint fibre aferente senzitive din grupul fibrelor nervoase cu diametru mare (9—20 a) .) — fibre alfa. Expresia de „nerv" este desigur simplistă. Fibrele roşii sînt bogate in mioglobină. 3. Nervul în limbajul clasic. Vascularizaţia este mai săracă. vastul intern. încît un muşchi are o inervaţio pluriscgmentară. mitocondrii şi ATP. Aceste fibre au mai multe sinapse neuronvusculare. Nervii musculaturii striate conţin. motorii. Astfel.Muşchii j a z ic i sint muşchi superficiali. motiv pentru care fibra oboseşte repede. Nervii motori conţin şi fibre simpatice care se termină în pereţii vaselor de singe intramusculare. predomină fibrele roşii. 3. motiv pentru care fibrele roşii obosesc greu. fibre mielinizatc de diametre diferite (2—20 ^. Joncţiunea mioneuronală Un muşchi primeşte cel puţin o ramură nervoasă. in vastul extern.1.2. realizează contracţii rapide şi obosesc uşor. semimembranos.

. 3-10 — Aparatul subneuronal (după Basmajian) Fig.. 3-8 — Inervaţia motorie terminală (după Basmajian). La suprafaţa fibrei musculare. Joncţiunea mioneuronală. Fig. avînd o intensă activitate acetilcolinesterazică. Axoplasma nervului nu intră în contact cu sarcolema fibrei musculare. axonul formează o arborizaţie t e r minală (fig.muşchi. reprezentând o barieră anatomică între axoplasma şi sarcoplasmă. Aparatul subneuronal trebuie considerat ca parte postsinaptică a joncţiunii mioneuronale. Fig. 3-9 — Arborizaţia terminală axoaală pe o fibră musculară (după Basmajian). 3-9). 3-8). fiecare fibră musculară primind o ramură nervoasă (fig. sau sinapsa neuromusculară. 3-10). Couteaux a numit aceste neregulai'ităţi ale membranei Fig. nervul (cilindraxul) se ramifică. dar şi după penetraţie. 3-11 — Placa motorie (după Couteaux).: n-:- . care este plicaturată „în palisadă". sau placa m o torie are trei părţi (fig. 3-11) : 124 . Terminaţiile nervului fiind prinse în nişte şanţuri pe suprafaţa membranei sarcoplasmei. apar ca nişte spini. „aparat sirbneuronal" (fig.

Există două tipuri de motoneuroni alfa în cornul anterior medular : Xeuronul motor aZ/aj (motoneuron alfa fazic) — celulă mare.f' c — partea presinaptică. rubrospinal. m u n ă — motoneuronul alfa. căile cerebeloase descendente). motoneuronilor alfa) şi mijlocii (3—8 u). reprezentată de terminaţia axonului demielinizată . care îşi trimite terminaţiile spre fasciculele musculare tonice {roşii). 3-12). 3-12 — C a l e a c o minale. deoarece la el ajung fibrele terminale ale căilor descendente pornite din cortex. Rădăcina posterioară este senzitivă. Terminaţiile lui se duc la fasciculele musculare fazice (albe). cu sediul în coarnele anterioare ale măduvei spinării. Intre neuronul motor din cornul anterior şi sinapsa neuromusculară. în timp ce fibrele roşii au mai multe. calea extrapiramidală. 2 — tract rubrospinal : 3 — tract talamorele tipuri : tectoreticulospinal . Neuronul motor medular este denumit. „calea finală comună". trunchiul cerebral şi cerebel (calea piramidală. — fanta sinaptică. i — tract vestibuiospinal : 5 — — fibre mielinice groase (8—14 u) (axonii tract olivospinal.3. Fibrele musculare albe au o singură joncţiune mioneuronală de acest fel.2. cilindraxul motoneuronului alfa contribuie la formarea nervului rahidian (spinal). Căile motorii voluntare La sinapsa neuromusculară — aşa cum s-a văzut — sosesc terminaţiile cilindraxului motoneuronului alfa. veziculele sau dilataţiile sinaptLce ce conţin acetilcolină (într-un buton terminal axonal există 15—20 de milioane de astfel de vezicule) . — fibre mielinice subţiri (sub 3 a) — fibre vegetative preganglionare. — aparatul subneuronal (vezi mai sus). Pe traiectul ei se află ganglionul spinal ce conţine protoneuronul senzitiv. această terminaţie conţine neurofibrilele. Se ştie că nervul rahidian are următoarele componente : rădăcini — trunchi — ramuri terFig. care determină contracţia fazică. Rădăcina posterioară conţine fibre mielinice şi amielinice : 125 . care sint axonii motoneuronilor gama ce asigură inervaţia fusului neuromuscular (vezi mai departe) . vestibulospinal etc.) (fig. de către Sherrington. Neuronul motor alfa2 (motoneuron alfa tonic) — celulă mai mică. olivospinal. 3. avînd fibre aferente. mitocondriilc. adică spatul dintre axoplasmă şi sarcoplasmă (între membrana presinaptică şi cea postsinaptică) . cu conducere rapidă (60—100 m/s). cu axon subţire. Calea extrapiramidală cuprinde o serie de tracturi descendente (tectospinal. cu axon gros. cu fibre eferente de următoaramidal) . cu conducere lentă. Axonii celulelor cornului anterior formează 1 — tract corticosplnal (pirădăcina anterioară. diencefal.2.

care transmit sensibilitatea proprioceptivă. care repătrunde in canal. ty Fibre amielinice (tip IV) de 0. Motoneuronul alfa din cornul anterior apare deci ca unica legătură între musculatura voluntară şi toate posibilităţile de comandă sau declanşare a mişcării. Fibre B (v = 3—15 m/s) : eu axoni mielinizaţi şi cu un diametru sub 3 ix — fibre vegetative preganglionare şi vegetative aferente.Uc ale trunchiului şi abdomenului. cu conducere mai puţin rapidă. cu conducere rapidă. Căile motorii involuntare ale activităţii tonice Distincţia între activitatea voluntară musculară şi cea tonică este dificil de făcut din punctul de vedere al funcţiei de mişcare. el nu poate fi puş în evidenţă decit la animalele spinalizate. imediat după ieşirea lui din gaura de conjugare. — gama (v = 15—40 m/s) — fibre ale fusurilor musculare . — delta (v = 5—20 m/s) — fibre rapide ale sensibilităţii dureroase. care transmit sensibilitatea dureroasă viscerală. precum şi membrele .. fie prin releele superioare. cu conducere lentă. dar mai există o clasificare a fibrelor nervoase.\ a) Fibre mieliniee groase (tip I) de 12—20 a. Trunchiul nervului spinal se desface apoi in două ramuri — ambele răminînd tot mixte: — ramura anterioară va inerva regiunile anterioare şi later. Din acest nerv mixt. care se găsesc şi în fibrele vegetative postganglionarc.3.3—1. fie prin arcul spinal simplu reflex. Rădăcina anterioară unită cu cea posterioarâ formează trunchiul nervului.2. dar ea apare mult mai evidentă sub raportul structurilor anatomice implicate.Celulele nervoase din corpul anterior. — ramura dorsală este destinată musculaturii şi pielii spatelui. 1. se desprinde o ramură recurentă (ramura spinovertebrală Luschka). există in cornul anterior si alţi neuroni.3 u. Fibre C (v = 0. c) Fibre mieliniee subţiri (tip III) de 2—5 UL. în această grupă intră patru subgrupe de fibre : — alfa (v = 60—120 m/s) — fibre motorii şi proprioceptive . cu diametrul de 0. care transmit sensibilitatea proprioceptivă şi pe cea tactilă.3. în afara motoneuronilor «-ufa de care s-a vorbit. 3. utilizată tot mai mult in ultimul timp şi care are la bază relaţia viteză de conducere/diametru. b) Fibre mieliniee mijlocii (tip II) de 5—12 a. nivel de la care nervul spinal reprezintă un nerv mixt.5—2 m/s) : amielinice. care participă direct la actul motor : 126 . — beta (v = 30—70 m/s) — fibre ale sensibilităţii tactile şi ale musculaturii lente . care transmit sensibilitatea somatică dureroasă şi pe cea termică. dar îl inserăm aici pentru că utilizează căile şi neuronii mişcării voluntare.5—1 ţx — fibre cu conducere lentă a durerii. arcul reflex spinal nu este voluntar. Desigur. Conform acestei clasificări există trei grupe mari de fibre : fibre A : cu axoni mielinizaţi şi avind diametrul cel mai mare. Clasificarea de mai sus aparţine lui Erianger şi Gasser.

Ruffin^ mai ^ rece P to f ( ™ ^ : o r secundar).*****r. Se descriu de asemenea eferenţe de la neuronii beta sau scheletofu /imotori. b) Inervaţia motorie. este plasat spre periferia fibrei intrafuzale. 128 . l a -*^. SuUivan). J-J5 — Eferenţele motorii către fusul muscular (după P. 3-14 Aferentele senzitive do la fusul muscular (după P.e s e găsesc î n zo^a poîarâ (ptn oent f h ^ J a . n e u r o n » . sm* f'9. SuUivan). a J T g . CUr p l e 3 C ă d e l a a c e ş t i zentatadP fiS*6^1^° ° ^ P t o r i sînt repre- fOriv. ai căror axoni probabil inervează fibrele extrafuzale ca s m U S C U l a r (CU t c r m i n a i i î n ^ T i l o T ^ P^CB motorie din zona'polară 1 i a <r j dw$rr>ic r-x-. m a i ales pe fibrele cu lanţ nuclear./fiune A/<?/y / y F/ârjgj Fiţ). .««mă dinamici) şi in zona juxtaecuatorial? (pentiu librete de la neuronii gama statici).. ca un buchet (eflorescenta C intr ^ ! T J m a i S l a b m i e l l n i * a * . Căile eferente motorii principale' către fusu> t r u d i i ? . ..

De la receptorul muscuiotendinas . prin care se va lega de motoneuronul alfa (antagonist) (fig. 239 129 . iar starea de tensiune a acestui mănunchi de fibre îl stimulează. De la organul tendinos Golgi — un proprioceptor — pornesc aferente. care sint juxtaecuatoriale. din fibre mielinice_groa_se_ţipjby spre motoneuronii alfa (fig. 3-17). 9 — Kinetotogie profilactică. . (fusul muscular şi organul Golgi) -pornesc aferente spre celulele nervoase ale cornului anterior. terapeutică şi de recuperare — cd. Fibra Ib pleacă de la organul tendinos Golgi. Sullivan). în special pe fibra intrafuzală tip lanţ nuclear. 3-17 — S i n a p s e l e fibrei Ia (după P. cu motoneuronii alfa ai agoniştilor (homonimi).musculare sint conectate la acelaşi organ Golgi. Diferenţierile ţin • dao/t/'s/ S//7*. face sinapsă cu : m o toneuronul alfa (agonist) . 4. prin intermediul protoneuronului senzitiv spinal.3 — „Bazele fiziologice"). ca şi fibra Ia. Căile nervoase de legătură pot fi aferente şi eferente. cu motoneuronii alfa. care apoi se ( d u p ă P. Sullivan). In cornul anterior face sinapsă cu neuronii intercalări şi. prin ei. va lega şi el de motoneuronul alfa (sinergist) . prin ei. Fibra II — fibră aferentă secundară ( A n ) (Ila) — porneşte de la formaţiunile Ruffini. 3-16). a) Căile nervoase aferente. neuronul 3-16 —• O r g a n u l t e n d i n o s Golgi intercalar facilitator. Ajunsă în cornul anterior. făcind sinapse cu neuronii intercalări inhibitori (Renshow) sau facilitatori şi. sinergiştilor şi antagoniştilor.idon ţiunea anulospirală). de acţiunile conduse de aceste fibre (a se vedea subcapitolul 3.y/jA Jofjgon/sf Fig. neuronul intercalar inhibitor (Renshow). Fibra Ia sau fibra aferentă primară (Ai) porneşte de la receptorul ecuatorial al fibrei intrafuzale f/Mfi de tip sac sau lanţ nuclear (formart.

Ea este formata din : motoneuronul gama => lihra A gama => fibra intrafuzale => terminaţia anulospirală => fibra(Ja^=> protoneuronul senzitiv spinal —> motoneuronul aha tonic. 3-18 — Unitatea miotatică (bucla gama Şi circuitul Golgi) (după Isch). Centrii superiori au deci un rol activ atît în mişcarea voluntară. 3-18). prezumtiv. cerebel) determină şi modulează nu numai activitatea motoneuronului alfa. 3. trunchi cerebral.Vewon att/rcifr C: •••-••-• :- toi <. In subcapitolul care urmează. în cadrul acestui sistem. pornite de la motoneuronii cornului anterior (tip 3 ?).<••-. atît la fibrele extrafuzale. cît şi în ajustarea tonică posturală a mişcării. care ajunge la placa motorie a fibrei musculare extrafuzale . — fibre beta. chiar în vecinătatea formaţiunilor Ruffini (receptori secundari) . Conexiunile cu centrii superiori Aşa cum s-a mai arătat. ar ajunge şi la organul Golgi (deşi majoritatea autorilor afirmă că acesta nu are eferente).'•.••:. diencefal. car$ ajung. cit şi la cele interfuzale.4. foi nuiCull' f/Un '.2.V b) Căile nervoase eferente. „bucla gama u este cea mai bine cunoscută.fibra A guma dinamic — cilindraxul motoneuronului gama dinamic'1*.J f/frs/uu/* . După unele păreri. centrii superiori (cortex.ajunge pe zona polară a fibrei intrafuzale . •**.3. — fibra A guma static — cilindraxul motoneuronului gama static — ajunge în zona juxtaecuatorială a fibrei intrafuzale. ceea ce înseamnă că influenţează permanent bucla gama.••'• . De la motoneuronii cornului anterior. .. Despre funcţionarea buclei gama se va discuta în subcapitolul care tratează bazele fiziologice ale kinetologiei. » TF. axonii lor ajung la muşchi prin : — fibra A alfa — cilindraxul motoneuronului alfa. ci şi pe a celui gama. Conexiunile corn anterior medular — muşchi formează un sistem funcţional foarte bine autoreglat (fig.J vfr HtCtffW w • • • " • ' % # fTifjJâ F>»il* Fig. i e 130 . vom expune mai pe larg aceste influenţe.

Raportul dintre neuron şi numărul de fibre musculare pe care le inervează poartă numele do „coeficient dejnervatie al UM". acelaşi tip de fibre musculare (albe sau roşii). Acest coeficient este foarte variabil de la un muşchi la altul.1. axoniil său şi totalitatea fibrelor musculare Ia care ajung terminaţiile acestui axon (fig. spre exemplu. Activarea unităţii motorii la nivelul pericarionului In stare de „repaus". Într-o unitate motorie intră. Cu cit roper-tul este mai mare.4.format din neuron. ' . cea mai mică unitate funcţională neuromusculară este unitatea motorie. în timp ce dreptul extern ocular (tot cu 20 000 de fibre) are peste 4 000 de neuroni. 3.a " B. iar alţii de mii de neuroni. întotdeauna. adică un axon inervează maiCouţino fibre musculare dintr-un muşchi. Fig tea motorie (după . Aşa. Asgian) UM se contractă in acelaşi timp.3~lf? ~ V ni . Există deci muşchi care sînt inervaţi de cîteva zeci de neuroni. Neuronul poate fi cel din cornul anterior medular (unitate motorie periferică) sau cel al nervilor cranieni motori. ea reprezintă de fapt un concept fiziologic. după cum există alţii cu raporturi foarte mici (1/100 sau chiar 1/300).2.3. Unitatea motorie (UM) Unitatea motorie — considerată ca cea mai mică unitate funcţională neuromuseulară — a fost descrisă în 1925 de către Liddel şi Sherrington.axon -(-totalitatea fibrelor musculare la care ajung terminaţiile axonului respectiv. Deşi „unitatea motorie" este o entitate morfologică. 3-19»). . neuronul motor periferic (N. Este un complex neuromuscular.MP) se prezintă cu o polaritate negativă intracelular şi şi cu una pozitivă extracelular. Punerea in acţiune a UM se derulează pe baza unei suite de procese complexe la nivelul celor trei componente (pericarioncilindrax-tibrc musculare). Această polarizare se datoreşte faptului că repartizarea ionilor intracelu13 i . mai fină. 33. acel muşcrTr-are o activitate mai diferenţiată. Bazele fiziologice Aşa cum s-a arătat. bicepsul brahial (care are cea 20 000 de fibre musculare) este inervat de 50—60 de* neuroni. Sînt muşchi cu raporturi mari (1/4—1/10). Să urmărim secvenţial activarea unei unităţi motorii. . Se înţelege uşor că toate fibrele musculare ale __ .3. adică complexul neuron -f. avînd ca rezultantă contracţia musculară.

aflîndu-se în „perioada refractară" (cea 2 ms). Celula nervoasă nu este doar un pasaj pentru influxul nervos. Ca şi la pericarion. * • i/ ' •'-. De fapt.' ' ' 132 . Panta descendentă a acestui potenţial este creată de ieşirea K~ celular. potenţialele de acţiune — procese pur bioelectrice — se transmit în rafale de-a lungul axonului. • ^ .. răspunsul va determina intrarea în activitate a neuronului (depolarizarea) cu descărcare maximă. Sosirea curentului de acţiune de la celulă depolarizează membrana axonală (Na+ traversează rapid membrana spre interior.\ -s. Cu cît intensitatea stimulului este mai mare. primeşte informaţii de la oVmltitudine de alţi neuroni răspîndiţi în măduvă şi encefal. Această undă reprezintă 'infîuxurUbrvos. care se va propaga ca o „undă de negativitate" spre sinapsa nouromuscularâ.r • •r / 4> * .. deoarece se supune legii „totul sau nimic". Inegalitatea ionică determină o diferenţă de potenţial la nivelul membranei. ajungind la cilindrax. Pe toată durata depolarizării membranei (potenţialului de acţiune) celula nu mai răspunde la un nou stimul.) este inegală datorită permeabilităţii selective a membranei celulare neuronale. deşi nu reuşesc să determine descărcări neuronale (adică depolarizări de membrană capabile să se propage sub forma curentului de acţiune).repaus" celular este relativă. ci acesta declanşează un complex de procese metabolice intracelulare. OrLcît de intens ar fi stimulul. membrana axonală are în repaus o polarizare pozitivă la exterior şi una negativă la interior.. Neuronul primeşte această informaţie ca pe un stimul biochimic (acetilcolina) ce depolarizează membrana celulară. Activarea unităţii motorii la nivelul cilindraxului De la nivelul celulei NMP. care. totuşi depolarizează parţial motoneuronul.lari (K+ şi C0 3 H-) şi a celor extracelulari (Na+ şi CI . cu valoare de cea — 90 mV (— 85 mV). ionii de Na+ penetrează în celulă. ^ 1. cu atît frecvenţa acestor potenţiale de acţiune va fi mai mare 3. creînd o anumită stare de excitabilitate a acestuia. Stimulul peste prag determină aşadar un fenomen bioelectric — curentul de acţiune —. determinând un brusc potenţial de acţiune de 120 mV (deci se ajunge la o diferenţă de potenţial de + 3 0 mV) cu durată de 1 ms. ca o undă (curenţii locali Hermann). neuronul primeşte încontinuu stimuli sub prag. Axonul are acum la exterior o încărcare negativă. Progresia fenomenului de depolarizare se face din aproape în aproape. NMP.3. Deci aşa-zisa stare de . ci sub forma acestor potenţiale de acţiune care se succedă repetitiv. prin cele aproape 10 000 de sinapse. . inversindu-se încărcarea electrică). dacă el depăşeşte un anumit prag.. motiv pentru care şi punem în ghilimele termenul.j & (j .. care se răspîndeşte de la nivelul sinapsei (care a primit acest stimul si unde s-a produs depolarizarea membranei) pe toată suprafaţa celulei..2.. Intensitatea stimulului sosit la NMP se traduce într-o anumită frecvenţă de potenţiale de acţiune. realizind „influxul nervos motor". * V' ?A *> / . Aceasta explică de ce descărcările neuronale spre efector ru pot fi continue."•*-' .

în 3—4 minute. progresînd în acest fel de-a lungul nervului. Depolarizarea butonului axonal durează cîteva milisecunde. unde apar aşa-numiţii „curenţi internodali Tasaki". care este din nou un fenomen bioelectric.5—2 m/s. membrana axonală nu este permeabilă pentru ioni ia porţiunile în care este acoperită de mielină. depolarizarea nu dă potenţial de acţiune care să 133 • — . Acum butonul poate primi un nou influx nervos.placă .. cu penetrarea N a + şi Ca2+ în interior. fibrele A cie 10—2'J a au un influx nervos de 60—120 m/s. tonică (fibră care are mai multe sinapse). viteza de deplasare este de 0. în fibra roşie. fazică (cu o singură sinapsă neuromusculară). N a + şi Ca 2 + traversînd în sens invers membrana. Unda de negativitate va sări aşadar dintr-o strangulare Ranvier în alta.3. care va trece în spaţiul sinaptic.motorie".3. cu inversarea încărcării electrice (de la — 90 mV la -T-30 mV) şi instalarea unui potenţial de excitaţie postsinaptică denumit „potenţiaLde .. deci permeabilă. devenind „potenţial de acţiune al fibrei musculare". în fibrele cu teacă de mielină. unda de negativitate se deplasează din aproape în aproape sub forma curenţilor locali Hermann . el se va propaga spre fibra musculară. acetilcolină se epuizează repede. căci numeroase studii au arătat că doar frecvenţe de 150 de impulsuri/s ajunse la sinapsa neuromusculară ar determina oboseala. La nivelul butonului terminal fenomenele sint deci (biochimice.Deplasarea influxului este diferită în funcţie de tipul axonului cu sau fără teacă de mielină. Doar în zona strangulărilor Ranvier membrana este denudată de mielină. Viteza de deplasare este mai mare şi este in raport cu grosimea fibrei mielinizate. Zestrea de acetilcolină este suficientă pentru cea 10 000 de T stimuli. unde va excita membrana postsinaptică. Această „oboseală" a sinapsei neuromusculare prin epuizare de acetilcolină este similară cu oboseala sinaptică din SNC. Doar pentru fibra musculară albă. şi va apărea oboseala./ determină eliberarea de aceUlcolină clin vezicule. apare depolarizarea. Sint necesare cantităţi relativ / mari — milioane de molecule — de acetilcolină pentru a excita membrana postsinaptică. Pentru muşchii tonici care primesc impulsuri rare. ceea ce înseamnă că procesul de depolarizare nu se poate realiza decît aici. unde se produce depolarizarea membranei butonului. spre exemplu. după care acesta se repolarize'ază. Acetilcolină eliberată se fixează pe celulele receptoare specifice ale membranei postsinaptice. 3. Fibrele fără teacă de mielină (de exemplu fibrele simpatice postganglionare) avînd o permeabilitate egală peste tot.'. răspîndindu-se in sareolemă. Această viteză (în m/s) este cam de 6 ori diametrul fibrei (în microni) . un potenţial de acţiune va depolariza membrana^ postsinaptică. Dacă acest potenţial depăşeşte o anumită valoare (20 mV). Influxul de C a 2 . Se înţelege uşor de ce pentru muşchii fazici (albi). care primesc stimuli frecvenţi (50—60 c/s). Activarea unităţii motorii la nivelul sinapsei neuromusculare Influxul nervos (unda de negativitate) ajunge la butonul terminal al axonului (partea presinaptică). Practic ea nu apare însă. permeabilitatea acesteia pentru ionii de Na+ şi K + se modifică. rezerva de acetilcolină este suficientă şi oboseala apare greu.

produse care sînt absorbite în butonul terminal. Acetilcolina eliberată din vezicule se ataşează la membrana postsinaptică şi la celulele receptoare acetilcolinesterazice. b) Activează procesul de reformare a ATP din fosforilcreatină (CP). Acetilcolina astfel resintetizată reumple veziculele presinaptice. Dar ATP dintr-o fibră musculară se epuizează în cîteva contracţii. 134 . Se formează potenţiale electrotonice locale. motiv pentru care el trebuie refăcut.3. ATP este sintetizat prin metabolizarea glicogenului muscular.se răspîndească imediat. Ionii Ca 2 + determină simultan trei efecte : a) Activează miozin-adenozintrifosfataza (M-ATPaza). Activarea unităţii motorii la nivelul fibrei musculare Potenţialele de acţiune de la pericarion au ajuns deci să invadeze fibra musculară sub forma potenţialului de acţiune al fibrei musculare. de-abia ajung să depolarizeze membrana postsinaptică şi să formeze potenţialul de acţiune al fibrei musculare. Astfel.4.T". compus guanidinic fosforilat conţinut de fibra musculară : •' '• CP + ADP~>ATP + C I *T • fosfocrcatinkinază Deoarece rezervele de CP intracelulară nu sînt prea mari. tot sub influenţa Ca 2 + . care desface adenozintrifosfatul : '••£. formînd complexul miozină ~ P şi declanşînd astfel mecanismul contracţiei. pînă la „triade"^ cu o viteză de 5 m/s (de 10 ori mai încet decit in nerv). Potenţialul de acţiune (fenomenul de depolarizare) se răspindeşte ca undă de negativitate pe sarcolemă. cu pauze între ele de 20—100 ms. apoi intră în interiorul fibrei de-a lungul canaliculelor transversale ale sistemului . din bioelectric. prin sumare.. procesul devine din nou biochimic. -~" La nivelul „triadelor". unde vor reface acetilcolina prin acţiunea colinacetiltransferazei. care. potenţialul de acţiune va elibera ionii de C a 2 r din reticulul sarcoplasmatic din sacii „triadelor". timp considerat ca „mtîrziere sinaptică". Potenţialele ajung la fibră sub formă de impulsuri repetitive. Ca 2 + eliberat reprezintă semnalul declanşării unei suite de fenomene chimice energetice. unde acetilcolinesteraza va hidroliza acetilcolina în colină şi acid acetic. care au ca finalitate transformarea în energie mecanică — contracţia.5—1 ms. 3. I ' ATP-* ADP -f P~- (legătură macroergică) M-ATPaza Legătura macroergică se leagă de miozină. Toate procesele de la nivelul sinapsei — de la sosirea stimulului şi pînă la apariţia în muşchi (sarcolemă) a curentului de acţiune musculară — durează 0.

Punţile se desfac şi se apropie de axul filamentului de miozină . în această polimerizare un rol important ii joacă şi ionii de Mg 2 i \ Miozina nu se leagă decât de AF. 135 . în direcţia liniei „M u (fig. respectiv oboseala musculară. c) In acelaşi timp. activează tropomiozina. mecanism rapid. fazice. tonice. puntea se îndepărtează de axul filamentului de miozină. acolo unde se găseau grămezile de troponina. metabolismul glicogenului este aerob. ci din loc în loc (la distanţă de 400 Â). Unda de negativitate (potenţialul de acţiune) trecînd. care reprezintă meromiozina grea (HMM = heavy meromyosin). cu producerea unor mari cantităţi de ATP. transformînd-o din forma globulară (AG) in forma fibri-ta-ră (AF). respectiv din punţi. filamentul de actină rămîne însă deplasat. dar poate dura fără să apară cataboliţi acizi. Aşadar.In fibrele' albe. acesta se răspîndeşte asupra rr. Legarea nu se face pe toată lungimea fibrei. ceea ce face ca filamentul de actină să fie tracţionat spre centrul sarcomerului. scăzînd pH-ul.glieogenuL muscular. nu sînt fixe. Cînd HMM se cuplează cu AF. cu cheltuială mare şi rapidă de substrat energetic.iofilamcntelor.meni rie m/Qj/nj Fig. face să se instaleze rapid oboseala musculară. Tot Ca2"'" activează troponina. (calea Embden-Mayerhof). care. Meromioziai fi/a'mente (fex/tnj Fi/a. la rindul ei. care. detcrminînd acţiunile de mai sus. 3-20 — Sistemul de glisare a actinei pe punţile de miozină (după A. realizînd complexul actomiozinîc (AM). In fibrele roşii. unda de negativitate eliberînd Ca 2 + . 3-20). ci flexibile. ajungînd la C 0 2 şi H2O (ciclul Krebs). in care timp Ca 2 + se eliberează de pe troponina. care va polimeriza actina. Ca 2 f stimulează acţiunea glicogensintetazei. dar cu formarea unor cantităţi mici de ATP. care reformează . Aceste punţi transversale de legătură. Procesul este lent. metabolismul glicogenului are loc pe cale anaerabă. apare un interval de linişte (între 10 şi 100 ms). reintrind în cisternele reticulului sarcoplasmatic. Procesul ajunge la lactaţi. Guyton).

deoarece se consumă o anumită cantitate de energie realizată prin hidroliză de ATP.MU. Odată cu decontracţia. 3-21 diagrama trasează această relaţie. 3-21 — Diagrama relaţiei dintre fibrilară se transformă în actină glolungimea sarcomerului şi tensiunea bulară. între lungimea sarcomerului şi tensiunea de contracţie musculară există o relaţie precisă. alunecare dependentă şi ea de frecvenţa impulsurilor electrice sosite la sinapsă.M din muşchi activate în acelaşi moment. acestea fiind la rîndul lor dependente de intensitatea comenzii motorii. scurtarea în continuare prin suprapunerea filamentelor de actină scade brusc tensiunea musculară. în fig. tensiunea fiind încă maximă. 1954) care explică contracţia. si Odată influxul nervos oprit. sarcomerul fiind la lungimea lui maximă (de repaus). forţa de contracţie musculară fiind reprezentată de suma tuturor U. tensiunea creşte treptat. se opresc şi procesele onergizante de fonmare a ATP. in fig. In pct. intensitatea acestei contracţii fiind corelată cu distanţa alunecării filamentelor de actină care va scurta muşchiul. De aici. iar filamentele de actină alude contracUe^us^ulară (după ^ pHntn ^ d e m i o z i n ă i . din mai multe impulsuri electrice (unde de negativitate) care vin repetitiv. cu apropiere de linia centrală „M u a sarcomeruiui.mp cit persistă influxul nervos sau cît timp există resurse energetice să susţină lucrul mecanic al miofiiamentelor.Un impuls nervos este format. între cele două tipuri de filamente.. ^Această cuplare şi decuplare actomiozinică stă la baza teoriei „mecanismului glisant" (Huxley şi Hanson. relaxarea musculară. în cadrul „pompei de Ca 2+W . Decontracţia este şi ea un proces activ. C la un maxim (lungimea sarcomerului aici este de 2. Fiecare din aceste impulsuri reface tot mecanismul de mai sus. Deci. Aşadar contracţia musculară are la bază alunecarea filamentelor de actină printre cele de miozină. n a P s e c u a ^ ' neuroni. Ca2"*".). lungimea sarcomerului este de 2 a. deplasînd de fiecare dată filamentul de actină cu încă 50—100 A spre linia . D unde filamentele de actină sînt îndepărtate. pă0 2 3 ' V răseste miofilamentele. Toate aceste fenomene se petrec simultan în toate fibrele musculare inervate de aceeaşi unitate motorie. ajungînd în pct. 3-22 este reprezentat un motoneuron. Intensitatea contracţiei este dată de suprapunerea mai mare sau mai mică. m Contracţia musculară persistă atfit t'. după cum s-a văzut. Toate membranele se polarizează ionic. axonul) şi cu s 136 . Odată cu apropierea filamentelor de actină de linia „M" a miozinei. î n p o z i t i a iniţială refăcînd discul clar al sarcomerului. Cînd filamentele de actină ajung cap la cap (pct. apare decontracţia. dendritele. pe lungime. Deci. Fig.2 u. motoneuronul intră în relaţie prin mii de ' . După cum s-a arătat. B). funcţia ATPtuvyim*numere/* actină azică a miozinei e s t e opritâ. tensiunea este maximă cînd maximă este şi suprafaţa de contact între filamentele de actină şi cele de miozină. nu există tensiune de contracţie. cu părţile componente (soma sau corpul celular.

Principala este acetilcolina. soma neuronală cu membrana şi receptorii postsinaptici.. spaţiul sau fanta sinaptică. — „ . Fără această cinteză continuă. — membrana presinaptică nu era depolarizată parţial la sosirea potenţialului de acţiune. Cînd potenţialul de acţiune venit de la un neuron vecin ajunge la butonul presinaptic. Guyton). — „ „ Na+ „ „ „ mare . depolarizează membrana presinaptică. Fig.butoanele sinaptice plasate atit pe corpul celular. este cu atit mai mare. dar şi nor137 . Mg2"*„ „ „ mică . Substanţa transmiţătoare este resintetizată în protoplasma butonului prin energia furnizată de mitocondrii. doar ciţiva astfel de butoni şi fibre venind de la un acelaşi neuron. secretînd o substanţă care inhibă neuronul. 3-23 schiţează o sinapsă neuronală cu butonul presinaptic caro conţine vezicule pline cu substanţa excitatoare sau inhibitoare transmiţătoare. Fig. Cantitatea de vezicule golite. 3-23 — Sinapsă neuronală (după A. iar alţii sînt inhibitori. Aceste butoane sint capetele terminale ale unor fibre nervoase originare în alţi neuroni. în cîteva minute sinapsa şi-ar înceta activitatea. apoi resorbită de vezicule (se pare că şi peretele veziculelor are un rol in această sinteză). Guyton). cu cît : — cantitatea de Ca21" cxtracelular este mai mare . Fig. ceea ce va determina golirea veziculelor de transmiţător (mediator). O parte din aceşti butoni sinaptici sint excitatori. dar mai ales pe dendrite (80—90o/0 din sinapse). respectiv de substanţă transmiţăteare care va trece în spaţiul sinaptic. S-a dovedit că in sistemul nervos există mai multe tipuri de substanţe transmiţătoare excitatorii. 3-22 — Motoneuron cu butoane sinaptice (după A. secretînd o substanţă care excită neuronul.

mărindu-le permeabilitatea pentru ioni. Dacă substanţa este excitatorie. în acest fel se creează o linie de neuroni inhibitori. 3-24 — P o t e n ţ i a l e l e e x c i t a t o citatorii sau inhibitorii care vor dura rii p o s t s i n a p t i c e (după A. vină „potenţiale de acţiune". serotonina. Permeabilitatea membranei postsinaptice — şi în cazul excitaţiei. iar acest potenţial de membrană este denumit „potenţial postsinaptic inhibitor". prostaglandinele. glicina. şi în cazul inhibiţiei — rămîne modificată timp de 1 ms. ha funcţie de anumite circumstanţe : histamina. Se produce o ieşire din celulă a K + . •care devine „potenţial postsinaptic exeitator" Desigur că aceasta creştere este data de descărcarea a zeci sau sute~cle. va transmite excitaţia sau inhibiţia tuturor neuronilor cu care el este in legătură. Astfel.\ -r Av ( epinefrina. deci. Schema din • 'g. Această stare este denumită „stare de hiperpolarizare". ceea ce va duce la creşterea potenţialului de membrană de la — 70 la — 5f) r. apoi. taurina şi alanina. L-glutamatul şi L-aspartatul. acelaşi tip de substanţă (cxcitatorie sau inhibitorie) la toate butoanele sinaptice terminale ale sale şi. subs& stanţele P (polipeptide). probabil. a somei neuronale.iV. probabil. 3-24 exemplifică aceste noţiuni. Există şi posibilitatea unei sumaţii temporale. căci i-ar trebui 16 mV (şi nu 11 mV) pentru a ideveni potenţial excitator (care am văzut că este egal cu — 59 mV). Dacă substanţa este inhibitorie. croind potenţialele postsinaptice exFlg. ton).butoane sinaptice în acelaşi timp — reprezintă deci un proces de sumaţie. Numărul de butoane sinaptice este dat doar demonstrativ. Guy15 ms. Ca substanţe transmiţătoare inhibitorii se descriu acidul gamaaminobutiric. receptorul specific al membranei determină o rapidă intrare a N a + în celulă. Exista unele substanţe care pot acţiona ca excitatori sau inhibitori. care face ca neuronul să fie mai puţin excitabil decît normal. dopamina. ceea ce face ca negativitatea potenţialului de membrană să scadă la — 7 5 mV. cu ieşirea K r şi C I . sinapsa. 2 — impuls de la n sinapse .Membrana postsinaptică.sumaţie spaţială a mai multor butoane sinaptice. Acest „potenţial de acţiune" care a depăşit un anumit prag devine operant şi se va propaga ca impuls spre axonul neuronal. .(nu şi pentru Na + ). o . '— " -Un anumit neuron va secreta. este necesară 3 — impuls de la 2n sinapse • i — impuls de la in. Substanţa transmiţătoare care a fost aruncată din veziculele butonului în spaţiul sinuptic se fixează pe receptorii specifici ai membranei postsinaptlce. receptorul specific modifică permeabilitatea membranei numai pentru K + şi C I . în cazul in care un număr de butoane sinaptice se descarcă repetitiv foarte repede 138 . S-a arătat că potenţialul ele repaus al nervului şi fibrei musculare oste de — 85 mV. care să se descarce simultan. 1 — potenţial de membrana de reCa potenţialele postsinaptice să depaus . întotdeauna.. are un potenţial de — 70 mV cînd neuronul este în repaus. ca şi.

va fi necesară o suunaţie de descărcare a mai multor butoni sinaptici ca să se atingă valoarea potenţialului postsinaptic necesar formării potenţialului de acţiune. 3-25 — P o t e n ţ i a l do a c ţ i u n e n e u lară — primeşte comanda motorie de la r o n a l (după A. 2 — starea de excitaţie centrala necesară rcexcitaţiei. Imediat după descărcarea unui potenţial de acţiune (potenţial excitator postsinaptic mult peste pragul de — 59 mV) se instalează un postpotenţial pozitiv cauzat de „starea de hiperpolarizare". — o ajustare a tonusului postural al segmentului mobilizat (acţiune ce precedă mişcarea propriu-zisă) .(într-Un interval de 15 ms de la prima descărcare). în primele miliseeunde. Pentru a reexcita neuronul. trebuie să se realizeze o mai intensă stare excitatorie centrală decît în mod normal (fig. clar acesta este încă sub pragul necesar pentru a deveni activ. Astfel. neuronul se va descărca repetitiv (ca un condensator) atît timp cit „starea centrală" se situează peste prag. în această perioadă de hiperpolarizare celula este în stare de inhibiţie. această mişcare presupune : — o elaborare centrală (decizia şi comanda) . acestea vor determina imediat. Cauza este persistenţa permeabilităţii membranei pentru K"1". prin alte surse de incitaţii. 3-25). semnale noi. in funcţe de rezultanta sumaţiei. care permite ieşirea in continuare a acestuia din celulă când influxul de Na+ deja a fost stopat. în principiu. — o cale de conducere . se spune că neuronul este „facilitat". Dacă sosesc la acest neuron. Este deci~pbsibilă şi sumaţia simultană a celor două tipuri de potenţiale. După această sumaţie neuronul poate rămîne cu „stare excitatorie centrală" sau cu „stare inhibitorie centrală". completă sau parţială. pină se ajunge la potenţialul de acţiune care se propagă spre axon. Dacă o sumare temporală sau spaţială a creat un potenţial de excitaţie (sau inhibiţie). stare care durează mai multe secunde. Această „stare" poate fi sub prag şi deci să nu poată porni influxul nervos (potenţialul de acţiune). Cea mai simplă mişcare voluntară a unui segment comportă intrarea în acţiune a unui număr enorm de sinapse neuronale. După cum s-a arătat. cu multă uşurinţă. Curba stării excitatorii centrale de reexcitaţie arată în timp valoarea în mV necesară stării centrale excitatorii pentru a produce un nou potenţial de acţiune. Dacă este peste prag. 139 . nevraxului. răspunsul neuronal (potenţial de acţiune). „calea finală comună" — respectiv drumul parcurs de un stimul de la NMP la fibra muscuFig. Guyton). Formarea concomitentă de potenţiale postsinaptice excitatorii şi inhibitorii de către un neuron duce la anularea reciprocă. in raport cu mărimea potenţialelor. nenumărate niveluri de integrare ale 1 — potenţial de acţiune . potenţialele postsinaptice se pot suma în acest timp. în care potenţialul de repaus al membranei neuronale scade sub cei — 70 mV.

Calea este schiţată in fig. Desigur că măduva este continuu controlată de centrii superiori şi activitatea ei nu poate fi izolată de aceştia. 3-18.5. Aferenta Ila^lcacă de pe „terminaţiile secundare" sau eflorescenta Ruffini. 3. ambele împletindu-se şi intercondiţionîWu-se continuu. Semnalele senzitive de la periferie intră în măduvă prin rădăcinile posterioare.3. Aici pot avea două destinaţii : a) la acelaşi nivel medular sau la unul învecinat. produc un răspuns local : excitator. va cTe~clanşa contracţia acelui muşchi. Controlul medular Substanţa cenuşie medulară este zona de integrare avreflexelor medulare motorii. EsteTref^xu^^usului rmjscular. Măduva este sediul unor reflexe prin care se realizează întreaga activitate motorie la nivel medular. determină două tipuri de răspunsuri: întinderea muşchiului. res140 . de unde.— contracţia musculară electoare a mişcării comandate . al mişcărilor voluntare pe care le executăm cu atita uşurinţă şi uneori chiar complet automat. Se observă că distincţia care se face între activitatea voluntară şi cea tonică posturală este doar didactică. odată cu evoluţia speciilor. decît pe animalul de experienţă decerebrat. ' ' X . antagoniste. ceea ce. b) trec prin măduvă spre centrii superiori nervoşi sau chiar spre unele niveluri medulare mai înalte. Aceste două tipuri de terminaţii (care sînt nişte receptori). prin nervul motor al rădăcinii anterioare. Organismul şi-a organizat acest control pe niveluri succesive. se reîntoarce la acelaşi muşchi. care reprezintă principalele forme ale activită-ţU-măduvei. adâugînd mereu pe scara filogenetică. — modularea permanentă în timpul mişcării a tonusului musculaturii sinergiste.5. 3. Reflexul miotatic („stretch-reflex". Circuitele aferente şi eferente intre muşchii şi neuronii medulari sînt descrise şi schematizate în subcapitolul referitor la bazele anatomice. Reflexul miotatic are doua componente : una dinamică şi alta statică. cînd sînt excitate. reflex. a fibrelor extrafuzale.1.3. Influxul de origine fuzală pleacă de la muşchi prin fibrele la. noi niveluri neuronale de integrare. S-a precizat la subcapitolul despre bazele anatomice că fibrele afe-^ rente tip Ia pleacă de la „terminaţiile primare u sau terminaţia anulospiralăT' care se află în zona centrală atît a fibrei fuzale cu sac nuclear. reflexul de întindere) T a fost descris de către Sherrington şi este singura cale monosinaptica a unui sistem senzitivo-motor de jeed-back. reprezintă o adevărată performanţă de computer. reflex e t c . cît şi a fibrei fuzale cu lanţ nuclear. pe care-1 contractă.) căci întinderea u n u i muşchi excită fusul muscular". ca şi al musculaturii care asigură postura. facilitator. care "se* găseşte aproape numai pe fibra fuzală cu lanţ nuclear. ceva mai periferic decît terminaţia primară. control şi comandă. Controlul motricitatii Controlul motricitatii. ajunge direct la motoneuronul alfa din măduvă.

iar fibrele „gama static (gama s)u excită fibra fuzală cu lanţ nuclear (în special) şi pe cea cu sac nuclear (vezi subcapitolul de anatomie). Excitaţia transmisă de fibra gama d creşte mult răspunsul dinamic al fusului muscular.pectiv a fusului muscular. căci semnalul este transmis pe o perioadă mai lungă de timp. dar are şi un „răspuns dinamic". Este mai mult un reflex inhibitor. în timp ce fibrele extrafuzale rămîn la dimensiunea normală . ^ x a) Reflexul miotatic dinamic1 este declanşat de semnalul dinamic emis de receptorul primar. care îl va aduce la lungimea lui de repaus^ ^« b) Reflexul miotatic [static este generat de semnalele continue ale receptorului static secundar transmise din fibra fuzală cu lanţ nuclear. I. Terminaţia secundară excitată transmite un număr de impulsuri în proporţie directă cu gradul întinderii fusului.. cu efecte exact opuse celui clasic.. static şi dinamic.şi fusul . iar cea cu lanţ nuclear. rămine însă un răspuns static. adică un răspuns activ şi prompt la orice schimbare de lungime a fusului muscular. dar numai atît timp cit lungimea se modifică. Contracţia muşchiului _ caută să se opună forţei care. Sr-a o p r i t . în timp ce răspunsul static este foarte slab sau chiar absent. _. LO>JJJ Se poate spune deci că fibra fuzalâ cu sac nuclear este responsabilă de răspunsul dinamic. Există două tipuri de fibre nervoase gama care se termină în fibrele fuzale. De aici este imediat comandată contracţia reflexă a muşchiului întins.. O creştere doar de o fracţiune de micron în lungime a fusului face ca receptorul primar să transmită un număr enorm de impulsuri pe fibra Ia.oc ~ "£>. dar..-- . <f • c) Reflexul miotatic negativ apare cînd muşchiul este brusc scurtat ain starea de alungire în cace_f«s?se adus. Acest efect este denumit „răspuns static". Terminaţia primară excitată are şi ea un răspuns static.intinde muşchiul. Cînd există o uşoară excitaţie eferentă gama. Scurtarea fusului face să diminue impulsurile din receptorul primar. impulsurile scăzind rapid cînd variaţia de lungime. reflexul miotatic negativ se opune^curţării^bruste^^a muşchiului. fără să treacă prin neuronii intercalări. El poate determina contracţia musculară ati't timp cît muşchiul este menţinut într-o excesivă alungire (pentru citeva ore). Cele două tipuri de răspunsuri explică existenţa celor două componente ale „stretc/i-re/Ier-ului". Răspunsurile static şi dinamic ale fusului sînt permanent controlate de nervii eferenţi gama. creează excitaţia specifică pentru cei doi receptori. cind fusuTeste întins cu intensitate.'de răspunsul static. contracta'-ea fibrelor 141 ------ -'-'m^-nririfr-^iMaM^jit.. Deci. ca la receptorii secundari. odată ce scurtarea încetează. fusul muscular emite impulsuri încontinuu. deoarece odată cu fibrele extrafuzale se lungeşte . la distanţă de zona centrală a lor.. Asa-zisele fibre eferente „gama dinamic (gama d)" se termină pe fibra fuzală cu sac nuclear. Excitaţia transmisă de fibra gama s creşte răspunsul static. _ _Fusul muscular estejj^mujat)în două f e l u r i t — întinzînd muşchiul întreg. Semnalul ajunge direct la motoneuronul alfa. imediat reapar impulsuri în fibra Ia. transmitere care se continuă mai multe minute. — prin contractarea fibrelor musculare intrafuzale.

spre exemplu. Fusul muscular acţionează ca un . fără bruscări. Sti'mu/i (s/s) Fig. 3-26 — Înregistrarea forţei de contracţie a fusului musculari (după A. Astfel. Reflexele miotatice static sau dinamic au un rol deosebit de important în crearea unei contracţii lipsite de oscilaţii. dacă fibrele extrafuzalo se scurtează mai mult deeit cele intrafuzale. poziţionînd segmentul fie întins (încordat). fusul va fi inhibat. aşa cum se intîmplă în cazul denervării fusurilor musculare prin secţionarea rădăcinii peste-rioare (calea senzitivă). mărirea acestei amplitudini fiind în funcţie de gradul de activitate a fibrelor gama s. Acest reflex asigură fixarea corpului sau a unor segmente în anumite poziţii. Din cele de mai sus s-a putut desprinde că reflexul miotatic nu funcţionează simplist. în fig. 3-26 curba A reprezintă contracţia normală musculară reglată a fusului muscular. cea mai mică alungire a m u ş chiului determină o puternică şi imediată contracţie printr-o acţiune de jeed-back promptă. de bruscări.-'V'-i-rC cij Reflexul de greutate. Dacă fibrele gama . bruşte. Sensibilitatea acestui reflex poate fi modificată prin schimbarea intensităţii stimulării gama s. e) Mecanismul de amortizare. fusul va fi excitat . iar încercarea de a le mişca declanşează instantaneu contrarezistenţa. în aşa fel incit reflexul static să fie activ.ă gradul de amortizare a impulsurilor contractile.s. care declanşează mai mult sau mai puţin rapid contracţia bicepsului. /) Bucla gama. prin acţiunea reflexelor fusului muscular. reflexul static al bicepsului este activat. nu se va produce mişcarea cotului. Un astfel de răspuns a fost numit „reflexul de greutate". Aceşti stimuli sînt „amortizaţi". fie relaxat (flasc). datorită unei mari extinderi a „reflexului de greutate". pe circuitul fus muscular —> fibre Ia — * • motoneuron alfa -+ fibra A alfa -* placa motorie a fibrei musculare extra142 . eferenţa gama determir.sînt puternic stimulato. Deci. flectăm cotul la 90° şi menţinem aşa antebraţul. punem în palmă o greutate — antebraţul se va extinde cu o anumită amplitudine.s. pentru a determina o contracţie lină. Dacă. vji.reglator" al lungimii celor două tipuri de fibre musculare. în timp ce curba B arată contracţii dezordonate. eînd fibrele extrafuzale se întind mai muU decit cele intrafuzale. Semnalele venite de la sistemul nervos spre muşchi sînt neregulate ca intensitate.musculare intrafuzale care se află la capetele fusului va întinde receptorii intrafuzali.. Guyton) : normală (A) şi patologică (B). Dacă reflexul static al fibrelor fusului este puţernic_prin stimularea de către gama . pentru menţinerea antebraţului la 90°. excitând fusul.

Acest circuit este asemănat cu un „servomecanism". al cărui axon se termină pe motoneuronul alfa din axonul căruia s-a desprins colaterala. S-a amintit. imediat ce cilindraxul motoneuronului alfa a părăsit cornul anterior. de la care pleacă fibre 143 . cărcare_a neuronului motor alfa.'i ' . cu motoneuronul alfa (circuit polisinaptic). care le modulează starea de excitabilitate. Orice semnal trimis de la centrii supraspinali către motoneuronul aifa excită simultan şi motoneuronul gama. Sherrington a dovedit că orice mişcare activă (fazică) este precedată de o pregătire tonică.Reflexul de ten don. De altfel. dar prin intermediul altor neuroni intercalări influxul ajunge la motoneuronul alfa al antagonistului. care nu se mai contractă în cazul în care întinderea muşchiului este menţinută mai mult timp. Acesta â fost "descris de Renshow. pe care îl inhibă (inerpaţle reciprocă). ceea ce face să se contracte "fibrele musculare extrafuzale şi intrafuzale. identificind bucla gama. motoneuronul alfa excitat va comanda contracţia fibrelor extrafuzale. Pe acest circuit este condus influxul facilitator pentru contracţia muşchiului respectiv (agonist). deoarece influxul pornit de la motoneuronul gama menţine o stare de contracţie a fibrelor musculare intrafuzale care întind zona centrală a fusului — acolo unde se află receptorul primar (anulospiral) — şi astfel.fuzale. Bucla gama are următorul traseu : motoneuronul (gamj) din cornul anterior — > . Intervenţia fibrelor efcrente gama s şi gama d venite la fusul muscular de la motoncuronii gama din măduvă complică în fapt acest reflex. deci creşterea tonusului acestuia. Rolul principal al buclei gama este de a menţine tonusul muscular. prin fibrele senzitive Ia. se desprinde din el o colaterală recurentă. făcînd sinapse cu neuronii intercalări şi.-"' \'" •'. Există însă şi un mecanism inhibitor de autofrinare. Moto neuron ii gama primesc în permanenţă influxuri din centrii superiori. care se întoarce în cornul anterior. datorită faptului că au un prag de excitabilitate coborit. care se află juxtaecuatorial pe fibrele intrafuzale (mai ales pe cele cu lanţ nuclear).'. făcînd sinapsă cu interneuronul Renshow. De la eflorescenta Ruffini. au arătat rolul ci decisiv asupra activităţii motoneuronului alfa. care a arătat că. |.ir. prin ei. Circuitul Renshow reglează nivelul de des-. Practica a arătat că acest circuit aferent secundar Hetermină inhibiţia "'*" muşchilor tonici. în subcapitolul referitor la bazele anatomice.axon —> fibrele musculare intrafuzale -»• terminaţia anulospirală din fus —*• fibrele Ia -*• protoneuronul senzitiv spinal — * • neuroni intercalări -»• motoneuronul alfa. evitîndu-se astfel difuziunea anormală a activităţii tonice la toţi motoneuronii alfa.' Bucla gama pregăteşte şi ajustează mereu starea de tonus muscular necesară mişcărilor active. motoneuronii gama sint in permanenţă susceptibili să primeasacă influxuri de la toţi centrii. ^. pleacă fibrele tip II (Ha) care ajung în cornul anterior. scăzîndu-1 cînd devine prea crescut. Bucla gama este deci un circuit facijj_tator__penjru_co_n_tracţia m u s _culară. stare pe care o retransmit motoneuronului alfa. a muşchiului propriu-zis. în 1953. Granit şi Kaada. că la nivelul joncţiunii musculotendinoase se află un receptor proprioceptiv — „organul Golgi" —. Circuitul Renshow nu este influenţat de centrii supraspinali si nici de bucla gama.

in conexiune-i cu motoneuronul alfa. pentru ca în următoarea fracţiune de secundă starea lui de excitaţie să scadă şi să se stabilezcze la un nivel proporţional cu tensiunea existentă în muşchi. în fig. Uneori. 3-18 este redată schema Unităţii miotatice (bucla gama şi circuitul Golgi). Reflexul de tendon poate fi considerat ca un servomecanism de control al tensiunii muşchiului. excitînd un şjngur_^ neuron inţ. O creştere a nivelului de senzitivitate face ca răspunsul inhibitor să fie intens la cele mai mici semnale de la tendon . Se apreciază. De subliniat că această inhibiţie se va referi strict la muşchiul de la al cărui tendon a plecat stimulul inhibitor. o contracţie (creştere de tensiune) în acel muşchi. prin excitaţia fuzală. mărind excitaţia în organul Goigi.. Servomecanismul de control al tensiunii musculare prin reflexul de tendon face ca în orice activitate muşchiul să dezvolte numai acea tensiune necesară execuţiei respectivei activităţi. care va transmite repede informaţia. Invers. eînd modularea centrală este spre scăderea senzitivităţii reflexului de tendon. de tip Ib. mai groase. Dispariţia impulsurilor inhibitorii spre motoneuronul alfa face ca acesta să redevină activ şi să reiniţieze creşterea tensiunii în muşchi. Reamintim că şi celulele Renshow dezvoltă un proces de inhibiţie care previne dezvoltarea unei contracţii. dar concomitent această întindere. în afară de efectul local medular.senzitive. Sistemul facilitator venit la motoneuronul alfa prin fibrele Ia împreună cu sistemul inhibitor venit prin fibrele Ib formează ceea ce Lloyd a denumit „unitatea miotatică" şi ar reprezenta substratul „fenomenului inervaţiei reciproce" descris de Sherrington. după cum „streich-refZe. Semnalul de la organul Golgi. Aceste semnale cresc sau scad starea de senzitivitate a buclei inhibitorii. teoretic.ercalarQnhibitor^ care". ji "Transmite acvstuTă" inTormaţia de inhibiţie motorie. şi nu se va extinde şi la muşchii învecinaţi. impulsul inhibitor tendinos poate fi atit de intens şi brutal. după cum receptorul proprioceptiv din fusul muscular depistează orice schimbare în „lungimea'' muşchiului. rnielinizate.r-ul" este un mecanism de feed-back pentru controlul lungimii muşchiului. 144 . încît să determine brusca relaxare a muşchiului — efect numit . Semnalele de^ia^ţganuHjolgi. ajungând la cerebel (vezi mai departe). Neuronul intercalar cu rol inhibitor a fost denumit de către Hufschmidt „motoneuron delta". ajung în măduvă. impulsurile inhibitorii de la tendon vor fi tot mai mici. Acest receptor detectează orice schimbare în starea de „tensiune" a muşchiului. şi invers. respectiv a unei tensiuni musculare exagerate. cînd tensiunea de contracţie a unui muşchi devine extremă. Pe măsură ce tensiunea în tendon creşte. pînă la stingerea lor totală. că acest circuit inhibitor este modulat de impulsuri sosite de la creier. ia şi calea tractului spinocerbelos. va crea inhibiţia motoneuronului alfa. Modificarea de tensiune musculară determină o puternică excitaţie în îrganul Golgi. întinderea unui muşchi va declanşa deci. vor creşte şi impulsurile inhibitorii de la organul Golgi.reacţe de alungire" şi considerat ca un mecanism protectiv împotriva smulgerii tendonului sau deşirării lui. pe măsură ce tensiunea scade.

determină şi un efect inhibitor (inhibiţie reciprocă) asupra extensorilor homolaterali şi flexorilor heterolaterali (fig. apare în membrul opus o extensie — este reflexul extensor încrucişat. Reflexul are la bază excitaţia exteroceptivă. 3-27 — Reflexele e x t e r o c e p t o a r e (după CI. şi este considerat un reflex polisinaptic. starea de excitaţie centrală persistînd mai mult timp.2—0. 3 — nuclei intercalări . excitaţia apare nu numai în muşchii flexori.5 secunde după ce reflexul de flexie a fost declanşat într-un membru. ceea ce denotă originea lui medulară. dar se ramifică spre jumătatea medulară opusă v unde excită motoneuronii muşchilor extensori ai segmentului opus. iar de aici este concentrată spre un motoneuron alfa. la cel puţin 3—4 neuroni intercalări. La 0.@t Reflexul fiexor (reflexul nociceptiv) este cel de-al t r e i lea reflex medular al activităţii motorii. simultan cu relaxarea grupului muscular antagonist.2—0. adică în acei muşchi care îndepărtează membrul de stimulul nociceptiv). a pielii. şi cu fenomene musculare inverse. întirzierea de 0. Fig. 4 — motoneuroni alfa .5 secunde de la aplicarea excitantului exteroceptiv dureros se datorează mulţimii sinapselor (neuronilor intercalări) ce trebuie străbătute pînă ce stimulul ajunge în jumătatea opusă. terapeutică ţi de recuperare — cd. o excitaţie exteroceptivă determină un reflex de apărare care se realizează prin contracţia unui grup muscular. pe aceeaşi parte modulară. de aceeaşi parte. datorită reverberaţiei circuitelor inter neuronale. în partea opusă. 1 — exteroceptor : 2 — aferentă senzitivă . Un stimul senzitiv (în special dureros) la un membru determină retracţia în flexie a membrului respectiv. Deaceea motoneuronul primeşte impulsuri în serie. ci şi în alţi muşchi (de exemplu în abductori. Baciu). Inhibiţia reciprocă contralaterală este determinată de mecanismul neuronal cunoscut sub numele de inervaţie reciprocă — proces de mare 10 — Kinetologie profilactică. 5 — circuit excitator . 239 145 . Aşadar. 6 — circuit inhibitor. Acest reflex durează ceva mai mult decît reflexul de flexie după oprirea stimulului. Aceste acţiuni se produc prin circuitele neuronilor intercalări. căci această excitaţie e'stecondusă la măduvă prin numeroase fibre senzitive. De fapt. Stimulul exteroceptiv ajuns în măduvă. Semnalul venit prin nervii senzitivi dă. 3-27). Reflexul se produce la animalul spinalizat sau decerebrat. reflexul de flexie. în afară de reflexul flexor homolateral şi reflexul extensor heterolateral. astfel încît contracţia poate deveni tetanicâ şi să se continue chiar un timp scurt după oprirea stimulului nociceptiv.

— legea generalizării (contracţia tuturor muşchilor).v importanţă in cadrul reflexelor motorii medulare. puţind susţine chiar şi greutatea animalului spinalizat. de tendon şi flexor). Este de menţionat că aceste efecte sînt în funcţie de intensitatea excitantului exteroceptiv. un al doilea excitant exteroceptiv imediat determină o slabă flexie.)prin care. a) jteggţfa pozitivă de sprijin reprezintă extensia membrului inferior a n d se execută o "presiune pe Talpă. „oboseala" este un efect general al reflexelor medulare. — legea iradierii contralaterale (extensie heterolaterală şi flexie homolaterală) . Aceste reflexe sînt complexe. Spre exemplu. Creşterea tonusului extensorilor apare în ortostatism. Reflexul exteroceptiv flexor începe să „obosească" după cîteva secunde de la apariţia lui. ^Yceste efecte. dar o intensă contracţie a extensorilor aceluiaşi membru. intervenind mai multe circuite. (De reţinut acest reflex pentru pacienţii care merg în cârje. amintim: '"" ** ~~ • .anta.) b) Reflexele de redresare apar in poziţia de decubit (de obicei lateral). 4. care au fost perfect demonstrate pe animalul decerebrat. sînt următoarele : — legea unilateralităţii (flexie homolaterală reflexă) . în perioada de „oboseală" a reflexului agonistului. printre care şi cea locomotorie. avînd ca ţel posturarea in poziţie dreaptă verticală." ' . Rebound-ul este un important mecanism pentru o serie de funcţii. . cind întinderea unui muşchi determină contracţia acestuia şi inhibiţia antagonistului. Ceva mai sus s-a arătat că acest mecanism apare şi în cadrul reflexului miotatic. inclusiv reflexele supramedulare. Sînt. ca şi al celor din întreg SNC. denumite legile reflexelor exteroceptive. In afara celor trei reflexe medulare de bază care controlează snotilitatea (miotatic. *ara sprijin pe unul din membre. imediat după un reflex motor. în continuare. dar din care numai unele au fost considerate ca fiind prezente Şi la om. Reflexul pozitiv de sprijin determină şi direcţia în care membrul interior se extinde. de fapt. un altul este greu de evidenţiat un anumit timp. vom selecţiona dintre ele cîteva care pot reprezenta o bază teoretică în kinetologie. Efectele complexe medulare pe care le determină circuitele polisinaptice ale stimulului exteroceptiv au fost demonstrate pentru prima dată de c^tre Pfliiger pe broasca spinalizată. Reflexul este puternic. 146 . — legea iradierii longitudinale (reacţia „în oglindă" a membrelor superioare la răspunsul celor posterioare prin extensie încrucişată) . _ Pfttnrits acestei „oboseli" apare un alt efect important — fenomenul [de rebound. De altfel. Din grupa reflexelor p o s turale şi de l o c o m oţ ie. probabil datorită epuizării transmiţătorului sinapHc. dacă un reflex flexor determină flexia membrului stîng. la nivelul măduvei se mai închid o serie de reflexe motorii. urTaŢHoîîea reflex va determina un răspuns Crescut pe antagonist. Aceasta înseamnă că. şi anume în direcţia unde a fost localizată presiunea in p.

care va deveni ea însăşi stimul pentru receptorii senzitivi locali si. Subliniem această idee. reflexele labirintice. trecînd prin 147 . Activitatea motorie este influenţată de asemenea de reflexele supraspinale sau suprasegmentare. iscRe^e'fnusculară. o mişcare a capului într-o direcţie sau alta declanşează propriocepţia cervicală. pe care le influenţează direct — mai exact ar fi mecanisme de facilitare a reflexelor medulare. reflexele de redresare şi reflexele de echilibrare. se va intensifica (mecanism de feed-back pozitiv). calea eferentă şi centrul reflex sînt în măduvă). Dacă se execută o contracţie izometrică pe antagoniştii muşchilor cu crampă. opuse semnalelor trimise devestibnTspre cenîrn nervoşi. Reflexele supraspinale. b\Crampele musculdrhsînt determinate de orice fel de factor iritant local — frig. S-a arătat că activitatea motorie controlată la nivel spinal este un proces reflex şi au fost descrise cele trei reflexe medulare sau segmentare (calea aferentă.T5ăcâ se" rruşcă'şi" corpul întreg. trunchiului!. La nivelul articulaţiilor gîtului există receptori proprioceptivi care t conduc informaţia asupra orientării capului in raport cu corpul. capul si corpul verticale. Contraţia puternică musculară poate îngreuia reducerea fracturii. Din această cauză. Din grupa reflexelor medulare care determină spasm muscular. căci semnalele transmise de receptorii gîtului sînt exact jnverse. deci. c) Reflexele de echilibrare sau „reacţiile de balans" sînt mişcări reflexe care încearcă sa menţină centrul de greutate al corpului în interiorul _bazei de susţinere. în care căile aferente şi eferente sînt medulare. Există patru principale reflexe supraspinale : reflexele tonice ale gîtului. care determină stimularea terminaţiilor senzitive proprioceptoare din extremitatea superioară cervicală (articulaţiile occipitoatlantoidă şi atlantoaxis). semnalele aparatului vestibular nu mai sînt opuse celor venite de la proprioceptorii cervicali.) 5.un complex de mişcări sincronizate ale membrelor. adoptînd o nouă poziţie. amintim : a) JSQosrnul muscular post-frgetură) apare în zona fracturată datorită durerii cauzate de"leziunea trăumâ'tTclTşi cedează la anestezie generală si \'j-locală. aceasta poate înceta brusc (inhibiţie reciprocă). superexerciţiu muscular etc. reflexele supraspinale acţionează tot prin reflexele spinale. dar centrul reflex este situat undeva în etajele superioare. pentru a se pregăti pentru actul motor. (Vom da mai multe amănunte cind vom aborda reflexele supraspinale. Impulsul de la proprioceptorii gîtului. labirintic sau tactil — de fapt sînt reflexe supraspinale. iar persoana percepe dezechilibrul corpului. pentru a se putea face comparaţia cu semnalele plecate din aparatul vestibular şi care sînt influenţate numai de mişcările şi orientarea capului (independent de corp). -^ a) Reflexele jonice ale gitului^e declanşează prin mişcarea şi poziţia capului şi gîtului. Stimulul reflexelor sau „reacţiilor" de redresare poate fi optic. care va bloca semnalele de dezechilibru ce ar pleca de la aparatul vestibular. capului de a menţine ochii orizontal. — care determină durere : impulsul senzitiv va induce contracţia musculară localizată. 6. De fapt.

d) Reflexele de echilibrare (reacţiile de balans) sînt reflexe foarte importante în realizarea posturii şi locomoţiei şi au fost amintite ceva mai înainte. pentru menţinerea echilibrului. Creşterile de tonus al agoniştilor se însoţesc. în cadrul reflexelor posturale şi de locomoţie.i r< _• -_ r >c -î -\r r _ <-'i—. Controlul supramedular Activitatea motoneuronilor periferici este controlată de etajele superioare ale nevraxului. ajungîndu-se la performanţe deosebite. care apar la acceleraţii l i n i a t sau angulare.3. _. corpul începind căderea. Reflexele de echilibrare pot fi antrenate. „ "—-^ — Reflexul tonic(simetric/ flectarea capului determină creşterea t o nusului flexor al muşchiloTTnembrelor superioare şi al flexorilor lombari. bineînţeles._ — Reacţii dGorigine labirintică. Ele sînt controlate de reacţii proprioceptive sau labirintice şi sînt de două feluri : ——*: -N. — JRejacţUdeorigine musculară__cu mecanism v proprioceptiv. . — Reflexul tonic labirintic asimetric apare în decubit lateral.5. Extensia capului determină creşteri de Jonus muscular inverse. concomitent cu creşterea tonusului extensor la membrele inferioare. ca la acrobaţi. 3. centrul a5~gT:eutăte iese din baza de sprijin. Apărarea reflexă se manifestă prin deplasarea laterală rapidă a unui membru inferior pentru lărgirea poligonului de susţinere (reacţia de salt sau extensia protectivă) sau prin adoptarea poziţiei de ghemuit. c) Reflexele de redresare sau reacţiile de redresare au fost amintite mai înainte. de partea occiputului. Efectele de modificare a tonusului muscular sînt mai evidente la membrele superioare." cerebel şi nucleii cenuşii. la moţoneuronii gama şi. care se produc cînd7~datorîtă~unuPBaTans puternic.2. deoarece ele sînt inverse cu reflexele tonice ale gîtului şi sînt anihilate de acestea. ^ b) Reflexele labirintice sau vestibulare sînt şi ele de două feluri : — Reflexul tonic labirintic simetric declanşează în cazul poziţiei de extensie a capului (cind corpul este în decubit dorsal) o creştere a tonusului extensorilor în extremităţi. induce o creştere a tonusului flexorilor în 'membre. Nu amintim de reflexele labirintice kinetice (fazice) determinate de mişcările de rotaţie ale capului. pentru a coborî centrul de greutate (reacţia ghemuit). va ajunge. de scăderi în tonusul antagoniştilor. va activa fusul muscular. cu creşterea tonusului flexorilor la membrele heterolaterale (de deasupra) şi -cu creşterea tonusului extensorilor la membrele hornolaterale (în contact cu suprafaţa de sprijin). Musculatura'Tntrenului corp înregistrează modificări do tonus.. Datorită pragului do excitaţie mai coborît al motoneuronilor 148 . Numim control direct influenţele supraspinale asupra motoneuronului alfa şi control indirect influenţele asupra motoneuronului gama. dacă menţinem capul in flexie. Există două tipuri de răspuns al reflexului tonic al gâtului : — Reflexul tonic ( ^ m e t r i c ) rotaţia (cu înclinare) a capului face să crească tonusul ex_tenso?îTor de partea bărbiei şi al flexorilor. Din decubit ventral. prin intermediul substanţei reticulate. de aici.

asociate de obicei şi cu răspunsuri vegetative (respiratorii. Orice activitate motorie declanşată supraspinal este iniţiată în formaţiunile piramidale şi extrapiramidale. e 5 t e format din mai multe arii motorii (formaţiunile piramidare^şTextrapiramidale). — Aria motorie secundară. durabile.gama. care determină hipotonie contralaterală şi inhibarea oricărei mişcări în curs de efectuare. se produce bombardarea neuronilor alfa. în timp ce fibrele care ocolesc piramidele sint căi extrapiramidale. Sint necesare stimulări repetitive pentru ca să obţinem un răspuns motor. ci şi un sistem facilitator pentru motoneuronii medulari. talamus. în mod special se consideră că musculatura distală a membrelor este sub controlul complet al căii piramidale. Aceste formaţiuni emit impulsurile cu acţiune depolarizantă asupra motoneuronilor medulari. de unde. 119 . se poate considera că nu există formaţiune nervoasă superioară care să nu acţioneze asupra sistemului gama. pe calea aferentelor primare. trunchi cerebral. — Aria 6 (premotorie). în acest fel se poate vorbi şi de influenţa formaţiunilor piramidale asupra tonusului muscular. cu interesarea unor mari grupuri musculare. influenţînd deci indirect. — Aria motorie suplimentară. Formaţiunile piramidale se găsesc doar în cortexul cerebral şi căile pornesc de aici direct spre motoneuronul din cornul anterior medular. de unde. Acest fond de excitaţie este determinat de activitatea continuă ritmică a sistemului piramidal (10 impulsuri/s). care nu creează mişcare. fac sinapse în subcortex şi apoi ajung la motoneuronul periferic. care ar fi o zonă de comandă doar pent r u musculatura feţei. Proiecţia zonelor motorii ale corpului este reprezentată de homunculusul inversat. hipotalamus). descărcarea lor va induce contracţia musculară. căci sistemul gama contractă fibrele fuzale. Se consideră de asemenea că sistemul piramidal venit de la aria 4 creează un fond de excitaţie permanentă a motoneuronilor şi pe acest fond diverse influxurTve'nite'din alte părţi ale scoarţei ar comanda si realiza mişcările. digestive.telekinezia" sau motricitatea voluntară. unde fac sinapsa. cu rol în comanda mişcărilor bilaterale durabile şi în menţinerea unei posturi. C o r t e x u l m. doar parţial studiate : — Aria 4 (motorie prerclandicâ) este aria primară motorie care determină răspunsuri contralaterale. Formaţiunile extrapiramidale pornesc din cortex. — Aria 4 s (supresoare). 1. Fibrele care pleacă de la aceste arii şi trec prin piramidele bulbare reprezintă căile piramidale. de unde pornesc căile spre neuronii medulari.oţjiZ. •aşa cum am văzut. prin el. de unde pornesc comenzi ce determină răspunsuri musculare tonice precoce şi scurte (ca şi aria 4) şi răspunsuri mai tardive. de control şi declanşare intenţională a activităţii aparatului motor muscular. dar participă la menţinerea tonusului muscular prin excitarea motoneuronului alfa tonic. Alte formaţiuni extrapiramidale se află în subcortex (nuclei cenuşii. vezicale etc). şi activitatea neuronilor alfa. a) Sistemul piramidal asigură . Sistemul piramidal este nu numai un activator direct.. — Etc.

amplitudinea. şi in timpul acţiunii. lipsite de precizie. cit şi inhibitorii. Acţiunea acestor două sisteme este permanent modulată de numeroşi factori senzitivi şi senzoriali informaţionali. ca în cele din urmă. Intrarea în acţiune. 2. ca şi stimu 1 iirveş_tikurăTTŞ'i sen'zorlâlT'iEl"nu are efeienţe directe" spre coarnele anterioare medulare. — nucleii cenuşii din mezencofal şi subtalamus (nucleul roşu. articula'. care vor definitiva „calitatea şi cantitatea" mişcării. 150 . grosolane. a formaţiunilor reticulate şi a aparatului vestibular. care stau la baza contracţiei musculare. Sistemul extrapiramidal exercită asupra motoneuronilor medulari efecte atît facilitatorii. Releele subcorticale pe care le contactează căile cxtrapiramidale fac aproape imposibilă o perfectă cunoaştere a rolului structurilor extrapiramidale în motricitate.b) Sistemul extrapiramidal este mult mai complex decit cel piramidal. Sistemul piramidal şi cel extrapiramidal formează aşadar j^omandci şi conducerea influxului nervos. cortex. stabilitatea prin acele circuite recurente (de exemplu. Direcţionarea generală a mişcării. extereceptivi cutanaţi. pentru a se putea realiza mişcarea fină. dar o urmează. ci spre nucleii substanţei reticulate. prin tractul cerebelocortical. Sistemul extrapiramidal mai vechi din punct de vedere filogenetic ar juca rolul principal în comanda mişcărilor ample. să fie stimulaţi şi antagoniştii. in special cerebeloase. Cerebelul ar determina. făcind numeroase sinapse în nevrax şi realizînd circuite de c dente spre cornul anterior medular sau circuite recurente (scoarţă — str icturi subcorticale --*• scoarţă). zona incertă). a tuturor categoriilor de muşchi este sub dependenţa in special a sistemului piramidal. o scădere a pragului de excitabilitate a regiunii motorii corticale. Cerebelul este o staţie de modulare a mişcării de primă importanţă. corpul Luys. locus niger. Mişcarea voluntară cere o ajustare tonică posturală. Rolul lui în funcţia motoneuronilor medulari este de cea mai mare importanţă. Modularea este dată de schimbările permanente ale tonusului agoniştilor şi antagoniştilor. cu comandă piramidală. care precedă însăşi mişcarea. efectuate de musculatura centurilor. ca o urmbă. Este rolul buclei gama să realizeze această ajustare permanentă pe baza comenzii extrapiramidale . căci prin el trec stimulij ţprbpriocept"ivT| musculari. Rolul sistemului extrapiramidal este de a regla tonusul muscular al posturii. cortico-strio-palido-talamo-cortical). a comenzii corticale voluntare.. controlindu-i dimensiunea.. Rolul principal al acestei musculaturi este însă de direcţi şi fixare a membrului. Principalele relee motorii subcorticale cxtrapiramidale sînt : — nucleii striaţi (caudat şi lenticular — acesta din urmă fiind f >rmat din putamen şi globus pallidus). nucleii vestibulari. ca şi mişcările complexe reflex-auto"maflr Dar el intervine şi in mişcarea voluntară declanşata de sistemul piramidal. arondarea şi continuitatea ei sînt date de cortex. creşterea intensităţii acestei activităţi solicită şi sinorgiştii. succesiv. Voluntară. O activitate minimă pune în contracţie agoniştii .şi modulării. sub comanda pentru o activitate intensă.

' ' îrT*generai. iar celălalt inhibitor. de informaţiile primi. cerebelul are "acţiune mai ales facilitatorie la om (la animal predominînd acţiunea de inhibiţie). Cerebelul intervine în activitatea sistemului extrapiramidal şi la nivelul nucleilor cenuşii şi vestibulari. atit ca factor facilitator.5 — supresoare). facilitarea reflexului mioţatic si inhibarea reflexului de flexiune. precum şi pe cale directă. . Aşadar. de fapt. dar echilibrul faeilitare-inhibiţie depinde de ritmul şi frecvenţa descărcărilor aferente. a descărcărilor aferente prea frecvente. care se îndreaptă direct spre alfa-motoneuron. cerebel şi receptorii sinotidienî. menţinînd un bombardament continuu al motoneuronilor alfa şi gama (mai ales). prin blocarea neuronilor motori medulari.Cerebelul „protejează".or'maţi'uhea" reticulată are descărcări ritmice (proprietate a celulelor acestei formaţiuni) care sînt conduse prin fasciculul reticulospinal. . Cerebelul intervine sigur in reglarea tonusului muscular. 4. i . ca un filtru.-. controlîndu-le activitatea. ci prin influenţarea sistemului extrapiramidaT. "" 1. are un rol determinant în reglarea tonusului muscular. ! 131 . polisinaptieă. Sistemul inhibitor reticular este activat da stimuli veniţi din cortex (aria 4. 3. cit şi ca factor inhibitor. b) Sistemul inhibitor reticular este aşezat ventral şi eaudal faţă de sistemul facilitator reticular. blccindu-i acesteia aferentele primite de la căile senzitivo-scnzoriale. nu direct. în special prin modularea exi itabîlitaţii neuronului gama. : a) Sistemul activator cerebromcdular reticular are două căi descendente facilitatorii : — calea reticulospinală rapidă. Această protecţie se realizează pe cale indirectă. Prin el Se realizează scăderea tonusului muscular şi inhibiţia reflexelor medulare. Stările afective apărute prin stimularea hipotalamusulul d e termină modificări în tonusul muscular.. din corpii striaţi. II ipotalaynusul şi rinencefalul intervin în mod sigur in reglarea tonusului muscular. ce intră în activitate numai la strmuli repetitivi. avînd o acţiune mai difuză asupra motoneuronilor. Sistemul activator reticular determină creşterea tonusuku muscular. prin influenţarea intevneuronilor substanţei reticulate. ca o l4 eale finală comună" pentru toate sistemele şi structurile controlului motoT sugracr^o<|ular care influenţează activitatea motorie. Această formaţiune realizează două sisteme : unul activator sau facilitator. Formaţiunea reticulată trebuie considerată. care ajunge direct pe motoneuronii alfa şi gama. . prin inhibarea activării substanţei rcticulate. care modifică în med permanent comenzile motorii cerebrale în raport cu mesajele primite de la receptorii periferici. cerebelul funcţionează ca un centru motor cu retroacţiune. plasată în trunchiul cerebral. ceea ce realizează tonusul muscular. şi — calea reticulospinală lentă. Formaţiunea reticulată. facilitînd sau inhibînd influxul motor. motoneuronii şi mai ales neuronul gama contra stimulărilor~brutale.

formaţiunea reticulată . inhibîndu-I în condiţiile în care structurile centrale primesc stimuli intenşi şi repetitivi. neocortex. Coordonarea mişcărilor voluntare Mişcarea voluntara este rezultatul unei continue combinaţii sinergice între factorii senzitivi si motori. t Sintetizînd cele discutate pînă acum. imediat. dar în general determinat de realitatea şi cerinţele ambientale ajunse în conştiinţa noastră prin aferentele senzitivo-senzoriale .3. care determină fuziunea contracţiilor elementare. 152 . • punerea în acţiune a sistemelor piramidal şi extrapiramdial ca sisteme motorii executive de transport al comenzii şi planului de mişcare către motoneuronii alfa şi gama şi.• Jf-ruu-C . în : • tonusul de repaus (contracţia musculară uşoară a muşchiului în repaus). Rinencefalul are rol de protejare a tonusului muscular. • tonusul de comportament. postură şi mişcarea activă voluntară. determinat şi întreţinut în special de activitatea reflexă medulară . • tonusul de atitudine (contracţia musculară pentru menţinerea unei poziţii a corpului şi membrelor în raport cu poziţia capului). realizat prin control superior : cerebel. •' Ş ' r € Relaţia h i p o ţ a l a m u s — fus muscular este evidentă în cazul mecanismului de (fennoregTăr^\^Răcirea hipotalamusului determină. spre exemplu. deoarece ele se condiţionează reciproc. Alamo. spre aparatul efector . conştient. Astfel. Iată cum s-ar desfăşura.». • tonusul de postură (contracţia musculară pentru asigurarea poziţiei corpului în raport cu polul cefalic). nucleii cenuşii. • elaborarea actului motor în cortex (funcţie praxică corticală) pe baza informaţiei senzitivo-senzoriale . o mişcare voluntară presupune : — o elaborare centrală .parte. reiese că activitatea musculaturii striate se exprimă în tonusul de repaus. — o modulare permanentă a tonusului în cursul 'mişcării. în care complexul hipotalamus-rinencefal-eortex cerebral asigură controlul. după H. Pe de altă. iar distincţia între activitatea voluntară şi cea tonică este doar aparentă. de aici. — o ajustare tonică posturală. în etape. o mişcare voluntară : • luarea deciziei de mişcare — act cortical. Aceste aspecte sînt separate doar din raţionamente didactice. Telekinezia (mişcarea voluntară) este determinată de sistemele superioare corticale de recepţie. aflat sub controlul cerebelos şi al nucleului roşu . creşterea descurcărilor în fusul muscular. de la concepere la execuţie. Coordonarea acestei mişcări implică aproape totalitatea funcţiilor sistemului nervos. 3. comandă şi control care declanşează acţiunea intenţională a aceluiaşi aparat motor periferic utilizat şi pentru realizarea tonusului.6. care precedă executarea propriu-zisă a mişcării . activitatea tonică musculară se diferenţiază.

şi nu informaţii defalcate ale unui grup muscular. 3. Tractul spinocerebelos dorsal este mai analitic in transmiterea informaţiilor {de la un muşchi sau de la un grup de si nergişti)_______ c) Aferenţa~\vcstibulară. care participă atît la elaborarea deciziei şi planului de mişcare. 153 . Receptorii senzoriali ai aferentei vestibulare se găsesc în ampulele canalelor semicirculare (receptori dinamici care răspund la mişcări şi acceleraţiile de mişcare). receptori vestibulari etc. schimbarea de direcţie e t c . aceste informaţii sint recepţionate de sistemui reglator (mai ales de cerebel) . Prin această aferentă. căile senzitive lungi ascendente Goli şi Burdach. SNC este informat continuu despre natura mişcării. este reprezentată efe fibrele seTfzoriale de Ia fusul muscular şi organul ^ Golgi. care vor transmite prin calea spinocerebeloasă informaţiile spre cerebel şi nucleii de la bază. Din acest sistem fac parte : ___-__^_________ a) Afercnţa'. Alte fibre din rădăcina posterioară fac sinapsă în măduvă. • aparatul efector (muşchi — articulaţie) realizează mişcarea voluntară în conformitate cu planul elaborat şi transmis de cortex şi prelucrat continuu de subcortex. Sistemul reglator . această informaţie. fibrele senzitive ajunse prin rădăcina posterioară în măduvă vor forma. Căile spinocerebeloase nu transmit numai aferente proprioceptive. care transmite informaţii asupra modului de desfăşurare a mişcării (pe baza excitaţiilor primite de proprioceptori. 1.) . spre cortexul motor. prin intermediul substanţei reticulate ascendente. articulaţii. forţa gravitaţională şi acceleraţiile liniare). pe tot parcursul mişcării. ci şi exteroceptive — tactile. pe baza aferentelor senzitivo-senzoriale. • sistemul reglator va asigura organizarea şi ajustarea etapelor tonice şi fazice ale sistemului efector . altele spre calea spinocerebeloasă directă. Se pare însă că aferentele de la fus şi de la organul Golgi ar transmite şi direct.• activitatea continuă a sistemului monitor (sistemul senzorialsenzitiv). spre bulb. Sistemul informaţional este alcătuit din aferente senzitivo-senzoriale. spre talamus şi apoi în cortexul parietal. De la aceşti receptori. aşa cum s-a arătat lâ^reflexele vestibulare. Sistemul efector 1.proprioceptivă consUentăr generată de receptorii din tendoane. Există deci trei mari sisteme care concură la producerea mişcării voluntare. receptori vizuali. pentru a se evita pierderile de echilibru. cit şi continuu. b) Aferenta proprwceptîva inconştientă. muşchi etc. Sistemul informaţional 2. formează colaterale spre motoneuronii cornului anterior (reflexe senzitivo-motorii). poziţia corpului ân spaţiu.\ de care s-a vorbit pe larg. icare este o aferentă senzorială de mare importanţă. iar altele. în utriculă şi saculâ (receptori statici pentru mişcarea lentă. De remarcat că tractul spinocerebelos ventral conduce impulsuri integrative asupra activităţii şi poziţiei unui membru întreg. fără ' fsinapsă. ligamente. la cerebel. iar ""£ «* de aici.

şi numai dacă acestea sînt lente şi fără efort. Mişcările unui adult. mai exact.calea alfa". Modalitatea exactă prin care conştiinţa voliţională este capabilă să se concretizeze în activitate motorie nu este încă satisfăcător explicată. devenind din ce in ce mai precise şi automatizate — mersul este un exemplu elocvent în această privinţă. care se integrează in cortex. fie pe „calea gama". cuprinzînd porţiuni mezencefalice.Aferenta vestibulară ajunge în nucleii vestibulari din planşeul v e n triculului al IV-lea. vestibulo-cerebelorubco-talamo-corticale. Uneori se consideră în cadrul sistemului efector şi căile motorii de legătură între sistemul reglator şi cel efector. care angrenează o multitudine de muşchi şi care se derulează cu mare viteză şi abilitate. 3. substanţa reticulată şi cortex. care fac legături directe cu aria corticală a analizorulur*vestibular ctr — „ d) Aferentele \senzorialeJ de la organele văzului. pipăitului. desigur. Penfield a considerat existenţa unui sistem „centrencefalic" în partea superioară a trunchiului cerebral. în sens excitator sau inhibitor. reglind mişcarea şi echilibrul. Această ultimă posibilitate este justificată de mişcările sugarului mic. Un individ nu poate monitoriza în acelaşi timp mai mult de 2—3 mişcări. vestibulotalamice. S-a dovedit că rezultatul acestor „învăţăminte" se memorizează in aria senzitivo-senzorială. Este greu de înţeles cum mişcări complicate. auzului. In tabloul de mai sus al coordonării mişcării voluntare se porneşte de la ideea clasică a elaborării oorticale directe. spre sistemul efector sau direct. adică pe baza învăţării din greşeli. vestibulospinale. Aceste scheme se formează pe baza sistemului „încercări şi erori". cu alte cuvinte căile piramidale şi extrapiramidale prin care se transmit comanda şi reglarea 'mişcării voluntare. Sistemul reglator supraspinal îşi exercită rolul prin influenţa asupra motoneuronilor alfa şi gama. 2. b) Sistemul reglator supraspinal. ar putea fi totuşi descompuse in grupaje sau scheme de mişcare. S i s t e mul e f e ct o r (m o t or) propriu-zis este reprezentat de muşchi sau. ar putea fi elaborate în cortex prin participare voliţională directă. Aceste scheme sau tipare motorii sînt. S-a calculat că pentru o singură mişcare simplă „gindită" sînt necesare aproximativ 300 ms.. dar şi din celelalte formaţiuni. Văzul are un rol deosebit în supravegherea calităţii mişcării voluntare. diencefalice şi talamice. prin centrii subcorticali. de unitatea funcţională muşchi-articulaţie. de unde pornesc o serie de conexiuni importante pentru asigurarea echilibrului static şi dinamic. aşa cum s-a mai arătat.-Este cel mai autentic mecanism de autoreglare. a activităţii motorii. Acest sistem centrencefalic ar fi sursa impulsurilor voliţionale pe care le conduce spre cortex şi de aici. a tonusului şi echilibrului. îndreptînd stimulii veniţi prin sistemul informaţional fie pe . Astfel sînt căile vestibulocerebeloase. voliţionale. olfacţiei. reprezentat de^ bucla gama-. repetate de milioane de ori de la formarea lor' din p rie. care adaptează mereu lungimea muşchiului la cea a fusului. format din cerebel. Sistemul reglator — deja discutat ceva mai înainte — este organizat pa e t a j e : a) Sistemul reglator spinal. fără implicarea cortexului. oricît ar fi de complicate. sub forma „en154 .

Engrama senzitivă se formează şi se perfectează în special printr-un feed-back proprioceptiv. Informaţia de la periferie este condusă direct în sistemul motor. ablaţia zonei senzitive corespunzătoare face respectiva activitate imposibilă. Timpul este mult prea scurt pentru a considera întreg circuitul. cu atit activităţile nv. Lezarea oricăreia dintre aceste zone distruge abilitatea actului motor. că aria corticală senzitivă somatică şi ariile corticale motorii sînt într-o relaţie anatomică strînsă — practic se întrepătrund. De aceea se consideră că in cazul abilităţilor controlul mişcărilor musculare foarte rapide se face chiar în sistemul motor.«ramelor senzitivo-senzoriale ale mişcărilor motorii". se face apel direct sau prin intermediul cortexului la engrama respectivă. Erorile înregistrate sînt comparate cu engrama motorie şi corectate. cit şi cele motorii — se formează în oopilărie prin control voliţional şi se perfecţionează continuu prin repetiţie. abilităţile deosebite. activitatea sistemului muscular „urmează" pas cu pas schema localizată în aria senzitivă. Karel Bobath spunea. căci eventual alţi muşchi o suplinesc .sculare capătă viteză de execuţie. cum ar fi bătutul la maşina de scris. ceea ce înseamnă că lucrează ca un servomecanism. intensitate şi complexitate. cîntatul la pian sau vioară etc. care realizează servomecanismul de care s-a mai amintit. Engramele — atit cele senzitivo-senzoriale. eng-amcle nu numai că vor realiza mişcările dorite. mişcarea noastră fiind continuu corectată prin jocul diverselor grupe musculare. care sînt comparate cu engrama memorizată deja. Aşadar. Cu cit engramele sînt mai bine fixate. de altfel. care controlează mişcările pe aceleaşi principii ca şi engramele senzitivo-senzoriale. 155 . Un exemplu practic: utilizînd cuţitul cînd tăiem ceva în farfurie. Există engrame controlate senzorial de văz sau auz. în ganglionii bazali sau chiar în cerebel. dar vor inhiba şi sinapsele care nu este necesar să intre în schema mişcărilor dorite. dar mişcarea realizată este mult mai lentă. Se poate vorbi deci de „engrame motorii" care au fost denumite „scheme ale funcţiei motorii de abilitate". Există o dovadă experimentală incontestabilă a existenţei „engrameîor senzitivo-senzoriale ale mişcărilor motorii" : ablaţia unor mici zone din cortexul motor la maimuţe nu împiedică performarea unei anumite activităţi. în aria corticală premotorLe. în fond. Acest proces de inhibiţie a tot ce ar putea parazita mişcarea precisă împiedică iradierea impulsului în afara căii activate. pe bună dreptate : „Fiecare engramă motorie este o cale de excitaţie înconjurată •de an zid de inhibiţie". primim continuu semnale proprioceptive de la degete — mină — antebraţ — braţ. în schimb. Utilizarea engramelor senzitivo-senzoriale pentru actul motor nu poare explica însă activităţile foarte rapide. Cel mai rapid control (adică recunoaşterea greşelilor şi corectarea lor) îl realizează engrama proprioceptivă. Cînd dorim să executăm un act motor (voliţional). Se ştie. căci feed-back-ul senzorial este mult mai lent decît feed-back~ul senzitiv proprioceptiv.

inflamaţia ţesuturilor. deficitul mecanic (prin pierderea integrităţii aparatului capsuloligamentar. 1. Tu<He structurile'at'fTcuTare" "Şî periarticuiare pot sta la baza acestor două perturbări funcţionale (stabilitatea şi mobilitatea). direcţionează şi determină tehnicile.'. 3. Prescrierea unui exerciţiu fizic terapeutic nu se poate face decît după o analiză a mecanismelor fiziopatologice care stau la baza suferinţelor bolnavului. Re ciorile — limitări patologice ale mişcării articulaţiilor — pot fi congenitale sau dobînciito. Aşa.MAK justifică. spre exemplu.De aceste probleme ale coordonării mişcărilor se va mai ocupa şi capitolul referitor la obiectivele kinetologiei. aceste perturbări pot fi cauzate de : durere. susţinere şi oprire a activităţii. 3. spre dificultăţi de mers sau în abilitatea de a executa o serie de gestici obişnuite. Efectele acestor mecanisme conduc spre redoare sau anchiloză articulară. ş.Mişcarea voluntară se desfăşoară deci pe baza unui program preexistent. pierderea congruenţei suprafeţelor osoase articulare) sau pierderea funcţiei musculare adiacente (despre care se va discuta în subcapitolul următor). fiziopatologia aparatului N. Bazele fiziopatologice Dacă kinetologia profilactică are Ia bază ideea menţinerii cit mai nealterate a condiţiilor fiziologice ale aparatului neuromioartrokinetic (N'MAK). Deci.1. contribuţia voliţionala avînd rol de iniţiere. articulaţia poate sta la baza deficitului aparatului NMAK prin pierderea stabilităţii şi/sau a gradului de mobilitate a celor două segmente"TildUiL'i'iiu. începind cu imposibilitatea de comandă centrală şi terminind cu o banală durere periferică articulară sau periarticulară. metodele. Sub raport fiziopatologic.învăţat" din ideea engramelor principiul r e petiţiei. Articulaţia Ca element mecanic efector al mişcării. De asemenea. Kinetoterapia are de .. dificultatea unui pacient de a-şi utiliza un segment de membru poate să fie urmarea unor variate perturbări ale sistemului neuromotor. spre dificultăţi de menţinere a unei posturi şi a unui aliniament corect corporal. ca principiu de bază al obţinerii unei bune coordonări. în cele ce urmează. metodologia şi obiectivele kinetologiei. nu vom putea ajuta un bolnav dispncic prin kinetoterapie respiratorie. decît după ce vom şti exact mecanismul fiziopatologic al acelei dispnei şi vom prescrie exerciţiile fizice în consecinţă. pe scurt.4. este evident că perturbările acestor condiţii vor reprezenta bazele kinetologiei terapeutice şi de recuperare funcţională.4. Aproape niciodată nu se pune problema 156 . Principalele mecanisme fiziopatologice care pot fi influenţate de kinetoterapie vor fi trecute în revistă.

c) Leziunile musculotendinoase de cauză diversă (ruptură. care poartă denumirea de „calele osoase Destot". care. g) Procesul de retracţie-adaptare reprezintă o stare anatomofuncţională rezultată in urma unei imobilizări articulare prelungite. a) Leziunile tegumentelor şi ale ţesutului celular subcutanat (infiltraţii edematoase. Pierderea supleţii acestui aparat din cauzele de mai sus reprezintă o indicaţie importantă a kinetoterapiei (pasivă la început. procese fibroadezive. sub forma leziunilor proliferative (exostoze. scleroză. corpi străini fibrocartilaginoşi intraarticulari. ci la procesul difuz care are loc în toate ţesuturile moi care pierd elasticitatea şi se retracta (pe partea scurtată). determină reacţie lichidiană. acestea fiind de la început do competenţa chirurgiei corectoare. f) Leziunile cartilaginoase şi osoase sint cele mai severe şi de obicei ireversibile. mai ales. reflexe locale. Fragmentarea cartilajului. Nu ne referim aici Ia retractură musculară. atrofia lui sau doar fisurarea limitează. prin retractură. inflamaţie) sfîrşesc prin a limita mişcarea datorită contracturii sau retracturii. Se poate ajunge la redoare articulară prin multe mecanisme. Chiar simpla iritaţie sinovială. Desigur că fracturarea capetelor osoase articulare lasă sechelele cele mai grave pentru mobilitatea articulară. care nu poate fi recâştigată prin kinetoterapie. mişcarea liberă a suprafeţelor articulare. hematom. osteofitoze etc. Dar elasticitatea aparatului capsuloiigamentar este influenţată şi de vîrstă. calcificare. calcificări şi chiar osificări (ca în cazul osteofiţilor sau sindesmofiţilor). d) Leziunile ccpsuloligamenîare sint mai ales cele traumatice directe sau cele inflamatorii. Într-o a doua etapă turnoverul celular local va realiza o scădere numerică celulară corespunzătoare noilor dimensiuni. e) Leziunile sinoviale. apoi activă). hiperplazie. rareori de altă etiologie decît cea inflamai orie. cu căderea fragmentelor în articulaţie. sanguine. cicatrice) pot determina limitarea mai mult sau mai puţin reversibilă a mişcării unei articulaţii. fenomene vasculotrofice. Uneori. conduce la acelaşi rezultat. în zonele în care dispare presiunea suprafeţei articulare opuse. inflamaţie. aşa cum se sublinia mai sus. prin lipsa de congruenţă la marginea suprafeţelor articulare. care determină cicatrice retractile. Aceste modificări 157 . aşa cum se intîmplă spre exemplu în boala Dupuytren. secreţie endocrină. Kinetotorapia este benefică în majoritatea acestor leziuni. de chirurgie. determină redoarea sau anchiloza. b) Leziunile uponevrotice. apar îngroşări osteoarticulare — ca o artroriză spontană ce limitează definitiv mişcarea —. prin durere şi deformări. despre care se va discuta în subcapitolul următor.) sau distructive (osteoliză). pot bloca mobilizarea unui segment. generatoare de durere. prin durere şi fenomen mecanic. Retractură aponevroticâ beneficiază.kinetoterapiei pentru redorile congenitale. în toate aceste cazuri se preferă kinetotorapia activă. scleroză. cicatrice fibroase — toate acestea blocind mişcarea articulară. Consecutiv lezării cartilajului va suferi osul. Redorile dobândite fac obiectul principal al kinetoterapiei.

la nivelul nervului sau la nivelul plăcii motorii. Kinetoterapia nu îşi are rostul în aceste cazuri. tonifiindu-1 şi crescind astfel stabilitatea activă articulară. Muşchiul Mai dificil de sesizat la nivelul cunoştinţelor cu o jumătate de secol în urmă. segment în aparat gipsat). muşchiului i se acordă în epoca modernă a kinetologiei un rol din ce în ce mai important în cadrul aparatului NiMAK. Se ştie că atrofia musculară este de obicei secundară unei întreruperi centrale. dar care a fost pus în imposibilitatea de a funcţiona (de exemplu. şi „osoase". ci a diametrului lor. ci şi clin punct de vedere practic. Muşchiul atrofie pierde 50 60% din greutatea sa nu datorită reducerii numărului de fibre musculare. căci există unele procese fiziopatologice pur musculare. mai ales. Kinetoterapia nu poate acţiona decît pe elementul muscular. Apar modificări biochimice in fibra musculară (scăderea sintezei de ADN şi ARN nuclear. se adaugă şi organizarea edemului difuz determinat de perturbările vasculotrofice consecutive imobilizării. 1. Cauzele atrofiei de imobilizare ar fi apariţia reflexelor inhibitorii de la articulaţia suferindă (durerea articulară) şi. în care comanda nervoasă nu joacă nici un rol. Aceste atrofii neurogene sînt cunoscute ca „atrofii de denervare" şi vor fi discutate în subcapitolul următor. 2. Anchilozele pot fi „fibroase". clinicoterapeutic. Mobilităţile articulare exagerate reprezintă inversul redorilor. Bineînţeles.4. dispariţia reflexului miotatic (prin imposibilitatea de producere). cînd capetele articulare sânt solidarizate^ printr-un ţesut fibros foarte dens. elongaţiile tendinoase. Relaxările şi rupturile ligamentare. Totuşi. După iMiiller şi Hettinger. cînd se formează punţi osoase prin invadarea osteoblustică. Aici ne interesează atrofia de imobilizare apărută într-un muşchi cu inervarea păstrată. profilaxia atrofiei musculare de imobilizare apare evidentă ca metodologie.3—5. în prezent depăşind chiar importanţa dată articulaţiei. Structura fibrei musculare este aproape perfect conservată. alterarea tampoanelor cartilaginoase sînt cele mai importante şi frecvente cauze ale amplitudinilor exagerate de mişcare. Sub acest punct de \edere. Anchilozei e — pierderi definitive ale mişcărilor — reprezintă de fapt stadiul final al unor procese care au determinat iniţial redoarea.5Vo) din volum şi forţă pe zi. 3. Desigur că muşchiul împreună cu nervul formează o unitate funcţională motorie artificial divizibilă. hipotoniile musculare. 3. Atrofia mus cula r ă de imobilizare. 158 .< vor limita mişcarea la ieşirea din imobilizare. placa motorie etc. un muşchi care nu funcţionează pierde 111 medie 3<>/0 (1. striaţiile sînt păstrate. reducerea consumului de 0 2 ) după săptămîni de zile. este necesar să fie analizată fiziopatologia muşchiului separat nu numai sub raport didactic. a influxului nervos.2. ca şi fusul muscular. Stabilitatea pasivă va fi corectată chirurgical.

b) Contractura algică este tot efectul unui reflex nociceptiv. ca şi cea antalgică. în care stimularea senzitivă intensă a unui muşchi izolat poate fi originea unei contracturi lente şi dureroase. dar poate fi şi un hematom. Contractura algică a muşchiului cu eferentaţia intactă este mult mai puternică. 159 < . Despre spasticitate se va vorbi mai pe larg în subcapitolul următor. ** Contractura miostatică apare cînd un segment de membru este imobilizat intr-o poziţie de scurtare musculară. rămîne totuşi un fenomen miogen. reprezentînd cazurile care demonstrează cel mai evident efectele kinetologiei. ar părea că retractura — contractura — spasticitatea reprezintă starea (sau stările) de creştere a tonusului muscular. de fapt. cel puţin două stări musculare — una funcţională şi alta organicizată. Exită o statornică nedumerire in interpretarea a trei termeni care au un substrat relativ similar : retractară. sau o leziune directă. spasticitate. 2. căci este autoîntreţinută printr-un feed-back pozitiv. Reversibilă iniţial. se înţelege de ce refacerea prin kinetoterapie a forţei şi volumului muscular este destul de prompta. miotatică (suportul spasticităţii) şi congenitală (ca în artrogripoză). Contractura congenitală disontogenctică are de fapt la bază mecanisme centrale. de apărare. Mai aproape de realitatea clinică ni se pare clasificarea contracturii în trei tipuri : a) Contractura antalqgică. Definiţia însăşi descrie.v care merge pe căile polisinaptice exteroceptoare. crescând răspunsul motoneuronului alfa. Deci. perturbări structurale musculare importante. dar o considerăm primară. stimulul nociceptiv muscular este ischemia. Este cunoscut aşanumitul „fenomen Vulpian". c) Contractura analgică este termenul generic care desemnează trei tipuri diferite de contractura : miqstatică (Moli). căci se adaugă un factor central care menţine hiperexcitabilitatea buclei gama. Această contractura poate fi considerată ca secundară unei cauze patologic? de vecinătate şi deci trebuie respectată pînă se va îndepărta cauza. sau o ruptură de fibră. în scopul de a bloca o articulaţie dureroasă. S-a arătat în subcapitolul „Bazele fiziologice" că tonusul muscular fiziologic se defineşte asemănător („rezistenţa muşchiului la mişcarea pasivă" sau starea de uşoară tensiune contraotilă a oricărui muşchi striat in repaus). Tuturor acestor termeni li se poate aplica definiţia de „creştere a rezistenţei musculare normale la mişcarea pasivă''. esite condiţionată de reflexe polisinaptice. Contractura — definită de Serratrice ca „scurtarea muşchiului sau menţinerea unei tensiuni musculare.i L Deoarece nu există. dureroasă sau nu. contractară. Este deci'un rejlej£_jiQcicepii. ea va deveni ireversibilă după mai multe săptămîni. după cum se poate vedea. Retractura musculară. reversibilă sau fixă. dar şi periferice. De obicei. un depozit calcar etc. Există însă divergenţe în ceea ce priveşte retractura şi unele stări de contractară. paroxistică sau permanentă" — este evidentă că nu poate avea întotdeauna acelaşi substrat fiziopatologic. punctul de plecare al durerii fiind chiar muşchiul. Deşi această contractura. Ideea este sigur valabilă pentru spasticitate şi pentru aproape totalitatea contracturilor.

S pasticitat e a (piramidală). şi nu pseudohipertrofic cum s-a considerat. de a mai executa acelaşitravăliu. nu mai beneficiază de kinetoterapie. dar toate se grupează morfologic în aspectul atrofie difuz musculos sau. C. Tardieu)..r_a musculară trebuie considerată ca o 'contractura pe cale de organizare sau chiar ireversibilă)prin diminuarea ""considerabila a sarcomerelor şrdezv&târea 'ţ"esutuhu conjunctiv cu elasticitate scăzută (J. Tabary şi C.O bună parte din aceste contracturi sînt de fapt retracturi.4. 3." I^TcFVu'i continuâ^sa'tiirriiţa' impulsuri. Deşi se poartă încă discuţii asupra definirii exacte a acestei stări musculare. în aceste cazuri chirurgia mai poate aduce realinieri articulare. „distrofiile musculare progresive (DMP)" — este denumirea generică dată unor boli degenerative ale muşchiului striat. Contracţia intensă sau prelungită determină „oboseală musculară" — sindrom fiziopatologic muscular constînd din i ^ a p ^ e i t a ţ c ^ m u ş e h j u l u j j d e a se mai contracta. o parte din cele__congenitale etc. încît orice activitate musculară devine aproape imposibilă. Radu). Un muşchi cu circulaţie deficitară va obosi mai repede. Exista la bază o tulburare musculară care creează. Există însă foarte multe cazuri-limită. pentru a reda supleţea mişcării articulare şi capacitatea de contracţie musculară. asupra cărora trebuie lucrat cu insistenţă prin metodologiile kinetologice. Retracturile musculare reale. din contră. Complexul nerv-muşchi Interdependenţa fiziologică nerv-muşchi determină şi mecanisme fiziopatologice comune in cadrul bolilor aparatului NiMAK. Teoretic vorbind. ENrCT'arată'Ta muşchiul "spastic" o hiperactivitate a 160 . nu mai există reversibilitate. o insuficienţă musculară. uneori atit de gravă. Există o multitudine de forme clinice şi nosologice. 3. în grade diferite. Modalităţile de creştere a rezistenţei musculare vor fi discutate în partea a doua a acestei lucrări. între contractura funcţională şi retractură. dar muşchiul devine tot mai slab prin scăderea rezervelor de ATP.. Astfel. ci menţinerea acestora la valoarea existentă. deoarece este vorba de o hipertrofie reală (H. cu evoluţie leflf-pro^i^^rv^^î~^ir^"etropâtbgenie incomplet cunoscută.. existînd pericolul ruperii muşchiului. aşa cum este contractura jnjostatică. Keţraeţu. Noua atitudine în faţa distrofiei musculare este formulată astfel : „singura metodă pentru limitarea scăderii forţei musculare este exerciţiul activ cu rezistenţă". 4. se consideră că „rezistenţa excesivă a unui muşchi Ia întinderea pasivă^ este o condiţie" de "baza a spasticftăţii. condiţionate genetic. Nu se urmăresc creşteri ale forţei sau rezistenţei. Aceasta explică de ce exerciţiul fizic trebuie început precoce. Creşterea acesteia din urmă va întirzia instalarea oboselii musculare. Oboseala musculară. unele forme ale contracturii algice.3. în cel hipertrofie. vechi. Distrofici musculară — mai corect. 1. căci odată instalată atrofia. oboseala musculară este inversul rezistenţei musculare. efortul trebuie dozat pînă la limita capacităţii metabolice musculare.

Termenul de spasticitate rămine să fie utilizat numai în cazul acelor muşchi la care rezistenţa la întinderea pasivă are o cauză neurologică centrală. . retractură musculară. La baza rigidităţii extrapiramidale stă tot exagerarea reflexului miotatic. — scăderea dexterităţii •3V— pierderea forţei . 2. Aceasta-din urmă arc o distribuţie mai^ uniformă. determină o creştere a excitabilităţii n nmeuronilor alfa tonici (căci impulsurile piramidale acţionează pe motoneuronii alfa fazici).reflexului tonic de întindere. . Kinetoterapia — şi în primul rînd tehnicile speciale de facilitare neuroproprioeeptivă — are un mare rol în această luptă. cu excesive descărcări ale motonouronilor '. Aceasta se realizează 11 — Kinetoio^ie profilactici. Scăparea de sub control -i buclei gama. scăzînd performanţa mişcărilor. Rigiditatea (e x tr ap ir a mi dai ă) este tot o hipertonie musculară. Spasticitatea apare la întinderea rapidă. prinzînd şl flexorii ^i extensorii. încetineşte iniţierea. Spasticitatea extrapiramidală este mai plastică („ceroasă") — poate îi pusă in evidenţă şi la mişcarea lentă. respectiv acele cazuri in care este deprimat arcul reflex miotatic. mai m t i l t s a u mai puţin similare. mulţi autori o consideră tot spasticitate. Predomină influxul prin formaţiunea activatoare reţiculată.— hiperactivitatea reflexelor "de f l e x i e — Spasticitatea perturbează calitatea mişcării voluntare. 239 161 . este sinonimă sindromului de neuron motor central. Exagerarea reflexului miotatic va duce la apariţia spasticităţii. ca spasticitatea piramidală. terapeutica şi de recuperare — cd. S-a arătat că sistemul piramidal are acţiune . "^/^ Procedeele recuperatorii sînt asemănătoare cu cele din spasticitatea piramidală. prin intermediul buclei gamă. Există unele diferenţe între spasticitatea piramidală ( şi cea extrapirarrrk-lală. cu exagerarea activităţii buclei gama. Diferenţierea este doar clinică. Spasticitatea.-a răspuns la o întindere impusă.• — creşterea reflexelor tendinoase * \ — creşterea rezistenţei la întinderea pasivă a muşchiului C. iSpasticitafea piramidală tpredomină pe flexori la membrele superioare şi pe extensori la" cele inferioare. Lupta contra spasticităţii este un obiectiv de prim-ordin al recuperării. facHitind activitatea motoneuronilor alfa tonici. Mecanismul intim de producere a sp. ca şi forţa de contracţie. definindu-se de fapt prin acelaşi fenomen ca şi aceasta. după opinia neurologilor.'le vom numi contractură. De fapt. ca şi spasticitatea. hiperactivitatea ei. La acest capitol luăm în considerare doar hipotoniile cu mecanism neuromuscular.gnhibitori^asupra reflexelor medulare miotatice.Muşchii cei mai afectaţi sînt cei care intervin cel mai mult în mişcarea voluntară. Cele cinci fenomene care caracterizează acest sindrom sînt următoarele : ' .'mai ales musculatura prbxifnală.Toate celelalte situaţii. de aceea musculatura posturală a trunchiului este mult mai puţin atinsă.iştirjţgfii este încă discutat. nu numai la cea rapidă. H ip o t o niil e musculare. 3. după cum s-a arătat mai sus. ca si musculatura'*poSfuralatonică a trunchiului.

Nu insistăm acum asupra acestor aspecte. pentru a defini aceste stări Întrebuinţăm termenul de „crampă" („a scriitorului". 1. paraplegii) reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale kinetoterapiei recuperatorii. 2. Clinic. crampelor" şi ticurilor etc.4. care apar ca rezultat al alterării mecanismelor de reglare a acestei_jnotihtăţi. Această leziune implică neuronul motor periferic. Muşchiul isi reduce volumul şi îşi pierde treptat clementele con-tractile. se va degrada structural. ci şi prin interesarea centrilor superiori care generează influxuri inhibitorii spre sistemul gama sau blocări ale căilor facilitatorii spre motoneuronii alfa tonici. în cadrul sindroamelor hipokinetice determinate deleziuni ale neuronului motor central sau ale celui periferic. Foarte multe boli neurologice determină hipotonu musculare. -» .nu numai local. deci ar depinde de activitatea nervoasă superioară._La bază ar fi o"contracţie tonică trecatoaro~â uhuî anumit grup muscular implicat într-un anumit act motor (de obicei profesional). Atrofiile de d enervare — situaţie extremă a hipotoniilor. Multe dintre acestea pot beneficia de kinetoterapie pentru un obiectiv sau altul. „a înotătorului". dar necesită cunoştinţe complete de fizioputologie şi kinotologic 4. începind chiar cu septenarul 2—3 de la momentul lezional. în care nervul a fost constant implicat. mult mai puţin. Nervul In afară de aspectele de mai sus. 4Tulburările în coordonarea mişcărilor voluntare sînt reprezentate de apraxic. Se vorbeşte şi despre aindroarne &i akinetice. Clinic. Aceste sintlroame ar avea la bază reflexe condiţionate patologice. undeva pe traiectul lui. „a dansatorului" etc). Corectarea lor prin kinetoterapie este în multe cazuri posibilă. aşa cum se întimplă spre exemplu în cazul parkinsonismuhii.4. Sindroamele hiperkinetice sînt. aparind fibroza şi infiltraţia grasă. astfel încît uneori este posibil să se înregistreze o influenţă favorabilă şi asupra acestor sindroamc. mişcărilor coreice şf atetozico„ miocîoniilor. _ 3. care poate fi influenţată prin metodologie kinetologicâ. deoarece ele vor reveni de mai multe ori în cursul celei de-a doua părţi a acestei lucrări. în schimb. Numărul bolilor care pot determina sindroamc hiperkinetice este foarte mare. aceste Hjp^FETnezlîi sînt cunoscute sub forma convulsiilor. trejriurăiturilor. Obiectivul kinetoterapiei — instaurată cit mai precoce — este să menţină cit mai mult funcţia şi structura muşchiului. accesibile kinetologiei. lipsit de influxul nervos trofic.. paraliziile de toate tipurile (monoplegii.. cu pierderea inhibiţiei motorii comandate de aceste structuri Ş^^e£j . în care muşchiul. „a pianistului". ataxie şi discoordonare. fascicuTaţiilor "musculare. pină se va produce reinervareu.i _c^i_apari ţia mişcărilor involuntare (hipcrkinozii). 3. trebuie luate în considerare sindroamele fiziopatologlee hipokinetiee sau akinetice. ca şi cele hiperkinetice. Ele se datoresc abolirii funcţiei normale a structurilor extrapiramidale. hemiplegii. 162 . tot ca perturbări ale motilităţii voluntare.

voi. — Kinesitherapie Principes. Medicala. incoordonare în mişcări. inten.viu reprezintă o tulburare la nivelul de organizare a schemelor •motorii.<u diverse forme de ataxie. vitezei. ed. 1976. ClujNapoca. Bucureşti. Chicago. TILLMANN B. 1984 BOHM B. Georg Thieme.). Astfel. pacientul „ştie u şi „ar putea a face o mişcare. — Spastieity . TOBIS J. Stuttgart. Ataxia este intilnită in multe tipuri lezionale ale SNC. în cadrul acestui sindrom întîlnim tulburări de echilibru dintre cele mai variate. i Bibliografie selectivă ARSENI C.. 163 .. Didactică şi Pedagogică. — Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice. PIERRON G. I. în apraxie. — Kunktionello Anatomie des Bewegungsapparates. 1977. 1981.. BUERGER A. Bucureşti. Bucureşti. CRISTEA G. Există apraxii globale.j -•ităţii. Sport-Tunsm.. c) Discoordonarea este un sindrom polimorf sub raport patogenetic. a IV-a. RUMBERGER E. SportTurism. ceea . — Bazele fiziologice şi biochimice ale formării deprinderilor motrice. — Elemente fundamentale de fizica. VOUNTG R. Edit. Refacerea tulburărilor de sensibilitate reprezintă un capitol al kinetologiei de recuperare cu caracteristici proprii. In unele dintre acestea se poate recurge la kinetoterapie. reprezentate de perturbarea transmiterii informaţiilor proprioceptive. — Anatomia funcţională şi biomecanica aparatului locomotor. Apraxia beneficiază de reeducare prin kinetotcrapie. — Therapeutic Exercise. — Tratat do neurologie. generat de leziuni ale sistemului senzitiv"său""motor sau de reglare. diferit de metodologia klneticâ obişnuita. Paris.'pptf •'' a) Apra. 1077. Edit. The Williams and Wilkins Comp. şi nici un psihopat. Physiologie Allgemeine Krankheitslehre.EXOT C. 1982. Apraxicul nu este un paralizat. BASMAJIAN J. Edit. Edit. — N'europhysiologic Aspects of Rehabilitation Medicine. Stuttgart. Disordered Motor Control. Flnmmarion (Medecine Sciences). T ulb ur ă r ii e de sensibilitate pură. Thomas. 198!!. Edit. ARDELEAN' I. 1974. Exterocepţia perturbată are mai puţine repercusiuni asupra motilităţii dacă mecanismele senzoriale sint normale.$1 . Year Book Publishers (Med. GARD IN ER I). Bucureşti. Bucureşti. ligamente. inso. — Fiziologie. tremurături >. compromit aferenta mştientă.. DEMETER A.(• ii conferă şi un polimorfism clinic. NEIGER H. Mişcarea este deci inadecvată scopului propus. Dacia. dar nu o „poate 1 ' face cind i se solicită s-o facă. C.ROY A. bucT^Tiiguâlă) " şi apraxii specifice unei funcţii (a mersului. Springfield. deşi spontan o realizează. Charles C.. dissinergii intre agonişti — sinergişti — antagonist!. Sport-Turism. A.. a simţului kinestezie pornit din articulaţii. Edit. LF.. tendoane. 5. — Grundlagen der Ubungstherapie. FELDMAX R.. BACIU I. 1980. KOELLA W. Georg Thieme. apraxii localizate (a mimicii. Există o ataxie kincticâ şi o ataxie statică (incoordonurea posturii). DEMETER A. limitelor unei mişcări voluntare. îmbrăcaţii etc). BACIU C. preciziei. 1980. b) Atavici este o tulburare motorie de controlare a direcţiei. muşchi. Baltimore. 1!)81.

Edit. BADIU I. IFRJM NT. — Facilitation ncuro-musculaire proprioceptive. KISS I. Theury rmd Clinical Application. Baltimore. — Kinesiology of the Human Body.. Saunders Comp. 1977.GUYTON" A. The Williams and Wilkins Comp. 1985. Bucureşti. MINOR M. — Recuperarea neuromotorie prin mijloace fizical-kinetice. Medicală. V. 1982. 1977.. Thomas. 1985. — Fiziologia şi fiziopatokmia sistemului nervos. TEODORESCU EXARCU I.. Comp. Bucureşti. Philadelphia.. SCOTT A. Edit. A.. ASGIAX B. — Introducere in fiziologia clinică. Bucureşti. 1955... W. Springfield. —Occupational Thenipy for Physical Dysfunction. Medicală. — Electromiografie clinică. Facla. A. W. Saunders Comp. Paris. III. 1981. 1976.. Librairie Maloine. SCHXEIDER F. HOLLINSHEAD H. Bucureşti. C. B. S. a IX-a). — Funcţional Anatomy of the Limbs and Back. — Atlas de anatomie umană. Medicală. Edit. Ştiinţifică şi Encj* clopedică. . Boston. 1977. voi. TROMBLY C. 1981. şi colab. Timişoara. MARKOS P. STEIXDLER A. Philadelphia. Charles C. I9fi9 HRISTEV A. Edit. — Structure and Function of the Nervous Svstcm. KNOTT M-..A.. Bucureşti. Edit. SULLIVAN P.YSILESCU C. B. D. VOSS I). Reston Publ. STĂMATOIU I. Edit Didactică şi Pedagogică.. 1978. FALIE V. — Fizica (Manual pentru ci. MANDA D. — Therapeutic Exercise..

Partea a doua i .

.-<-< • .

. De aceea. o „diagonală" din metoda Kabat devine procedeu. elementele de bază — tehnicile de lucru —./ioId-reIcur" (metode în kinetoterapi"). după cum asupliza-rca articulară. nu sîntem de acord cu punctul de vedere al unor autori care tratează în cărţile lor de kinetoterapie. cu metodologii proprii. Exerciţiile sau metodele. devin „procedee". prin perfecţionare şi standardizare. care dezvoltau doar o latură a tehnicilor de kinetoterapie. la nivelul cunoştinţelor medicale dintr-o perioadă dată. altele fiind absolut fanteziste. 167 . „mişcare pasivă". apăreau şcoli „exclusiviste' 4 . Aşa. izometria este o tehnică de luciu. spre exemplu. „asuplizare". Un complex de exerciţii sau procedee fizice vor forma o metodă. „tonifiere".4 | Tehnici. exerciţii ş i m e t o d e în kinetoiogie I n decursul evoluţiei terapiei prin mişcare. ca şi mişcarea pasivă. „facilitare" etc. tonifierea musculară este un obiectiv al kinetoteraprei. şi nu o metodă sau tehnică. în cadrul kinototerapiei. Astfel. sînt tot obiective. şi metoda Dclorme sau metoda . şi creşterea rezistenţei musculare sau realinierca corpului (obiective kinetoterapeutice) etc. Spre exemplu. Pe măsură ce concepţiile evoluau. în vederea realizării unui obiectiv anatomofiziologic sau terapeutic. după cum cuvintele se grupează după o anumită logică. Dar aşa cum din litere se alcătuiesc cuvinte care au un sens prin ele însele. metodă şi obiectiv al kinetologiei fac ca şi astăzi să se vorbească de-a valma de „izometrie". se grupează sub fot-ma unei metodologii. „scripetoterapie". pentru a forma o propoziţie sau o frază coerentă. respectiv alfabetul terapiei prin mişcare. fără vreo justificare reală. la rîndul lor. cu o metodologie bine precizată. tot aşa prin asamblarea într-un anumit fel a unor tehnici ale kinetologiei se realizează un exerciţiu fizic. sau 'mişcarea activă etc. în paralel. exerciţiu. dar unele confuzii între conceptul de tehnică. şi nu un simplu exerciţiu fizic. autorii preluau unele tehnici ale exerciţiului fizic de la predecesori şi adăugau altele.!. unele avind o fundamentare anatomofiziologică. şi posturarea sau mişcarea activă cu rezistenţă (tehnici de kinetoterapie). Unele exerciţii fizice. sau imobilizare. relaxarea sau reeducarea respiratorie etc. în acelaşi capitol. mai mult sau mai puţin adecvate noilor vederi. care are întotdeauna un scop precis. Epoca modernă a încercat să ordoneze acest conglomerat de noţiuni moştenite. Trebuie să deosebim. altele una terapeutică. care vor fi întotdeauna executate în acelaşi fel într-o situaţie dată. de-a lungul secolelor au fost imaginate un număr imens de tipuri de exerciţii.

clar avantajul didactic si mai ales organizatoric al unei astfel de clasificări este evident.1. Tehnici Clasificarea tehnicilor kinetologice pleacă de la recunoşterea celor trei proprietăţi sau caracteristici fundamentale ale aparatului locomotor ci) activitatea motrice a lui b) capacitatea de a putea fi mişcat pasiv v) starea de repaus Anakinetice Tehnici in kinetologie Ki neţi ce dinamice activă • imobilizarea • posturarea • statice • contracţia izometrică • relaxarea musculară . ce poate fi activă sau pasivă.Desigur că. Cadrele superioare de kinetoterapeuţi (profesori C.voluntară liberă activo-pasivă activă cu rezistenţă pasivă tracţiuni sub anestezie pură asistată aUtopasivă mecanică pasivo-activă prin manipulare Fia. metode şi obiectiv'/ . 4-1). în acest capitol se vor prezenta la început tehnicile din kinetologie.F. trebuie sâ cunoască foarte bine obiectivele. cea activă fiind voluntară sau reflexă (fig. Medicul. uneori. pe baza lor.68 .reflexa . existind unele intricări. primul capitol• cuprinde o parte statică şi alta dinamică. la rîndul său. se vor discuta tipuri de „exerciţii fizice** complex abordate prin prisma ideii de „metodă'* kinetologică.MÎ) trebuie să cunoască şi metodologia obiectivelor kinctoterapiei. La îindul său.i!o kinctoterapiei poate fi mai puţin netă. -i-i P • baza acestor caracteristici. această diferenţiere în tehnici. ru metodologia realizării lor. pentru a putea face recomandări corecte kinetoterapeutului. exerciţiile şi metodele trebuie să fie foarte bine însuşite de câii'C kinetoterapeuţi. apoi. Legrand-Lambling consideră că există două capitole fundamentale ale kinetologici : kinezia şi anakinezia. 4. 1. Tehnicile.

in primul rînd. Imobilzarea de contenţie. Tehnici anakinetice Desigur că în contextul unei lucrări despre kinetulogie termenul de anakinezie sau akinezie poate să disoneze. 2. mal mult sau mai puţin prelungită.1. care blochează un segment sau o parte dintr-un segment într-un sistem de fixaţie externă (aparat gipsat. c ăd un aparat de fixaţie externă (cu broşe) pentru fractura unui os lung nu intră în discuţie în cazul acestei tehnici de anakinezie. entorse. ca şi alte procese care determină algii intense de mobilizare. orteze. Segmentul se aşază în postură corijată sau hipereorijată şi se imobilizează astfel prin aparataj exterior. Nu pot fi corectate decit posturile defectuoase. —. Imobilizarea suspendă. dar desigur nu completă . Iată cîteva indicaţii pentru imobilizarea de corecţie : scolioze. Repausul este în genera! considerat ca antonimul mişcării. Doar cînd osul este în creştere. a corpului în întregime sau doar a unei.4. Din punctul de vedere al scopului imobilizării. către care propriocopţia trimite continuu informaţii. dar conservă contracţia tonostatică. ca şi contracţia voluntară. Această precizare îndepărtează orice apropiere de tehnicile kinctice dinamice. traumatisme craniocerebrale. în aceste cazuri imobilizarea este generală. 'Precizăm că această imobilizare va bloca cel puţin o articulaţie. dar în realitate el conservă încă o activitate psihosenzorială sau neurovegetativă. medulare. formarea corpului vertebral la copii şi adolescenţi în creştet-. artrite specifice. Deosebirea constă în scopul urmărit.1. utilizată pentru : a) boli grave cardiopulmonare (infarct etc). pe suporturi speciale. aşa cum se va vedea.1. 3. anumite tipuri de imobilizare pot influenţa forma sa (do exemplu. miozite. 4. părţi în nemişcare. în luxaţii. mişcarea articulară. care. Imobilizarea Este o tehnică anakinetică ce se caracterizează prin menţinerea. Deci. b) procese inflamatorii localizate — artrite.1. există : 1. este o tehnică ce ţine mai mult de posturi (vezi mai departe). anakinezia rămîne legată strict doar de idcea suprimării mişcării articulare şi a contracţiei voluntare. muşchi etc. care se realizează cu aceleaşi sisteme ca şi cea de contenţie. Imobilzarea de corecţie. tendon. care ţin de ţesuturi moi (capsulă. Tehnica este utilizată pentru consolidarea fracturilor. toracice etc.1. flebite etc. ca şi de contracţia izometrică. Imobilizarea se face pentru segmentul respectiv şi se realizează pe pat. devieri nrtiK9 . arsuri întinse. tendinite.: cu deviaţii de coloană se asigură prin imobilizarea în corset a trunchiului). în eşarfe etc. discopatii etc. corsete etc). Imobilizarea de punere în repaus. clar care este prelungită in timp. iar aparatul locomotor râmi nu legat de sistemul nervos. atelă. cu sau fără ajutorul unor instalaţii sau aparate. plastice termomaleabile. . De fapt. este o tehnică de kinezie statică. arsuri.) şî niciodată de os.

determinînd mari disfuncţionalităţi (de exemplu spondilita ankilopoietică). indiferent de etiologie. mai ales eind se prelungeşte. Ponturile corective sînt cele mai utilizate in kinetologia terapeutică sau de recuperare. coxartroza.1. pînă la obţinerea rezultatului scontat. în multe cazuri se recomandă preventiv în boli a căror evoluţie este previzibilă. în scop terapeutic sau preventiv. mişcări pasive sub anestezie etc). 170 . 1. să genereze noi contracturi.) sau fixata (postură exterocorectivă) cu ajutorul unor aparate sau instalaţii (vezi „Imobilizarea"). pentru a corecta sau a evita instalarea unor devieri de statică şi poziţii vicioase sau pentru a facilita un proces fiziologic.1. al căror ţesut conjunctiv poate fi influenţat. să se menţină tonusul musculaturii prin contracţii izometrice. 4. manipulări. sînt : — induce hipotrofii musculare de inactivitate . — segmentele să fie poziţionate în timpul imobilizării în poziţii funcţionale . uneori greu reductibile . Menţinerea posturilor corective poate fi liberă (postură autocorectivă). Oricum ar fi realizată poziţionarea. Corertarea devierilor osoase nu este posibilă decît la copii şi adolescenţi în creştere. — determină rectori articulare.2. paraliziile de cauză centrală sau periferică. Din patologie amintim cîteva afecţiuni în care posturarea reprezintă o tehnică de bază a kinetoterapiei : reumatismul inflamator cronic şi în general artritele. Atît imobilizarea de contenţie. Posturile corective se adresează. doar părţilor moi. despre care se va discuta în alte subcapiwle. rupturi tenomusculare etc.culare prin retracturi. — determină tulburări trofice de tipul escarelor . cit şi cea de corecţie urmează în general unor manevre şi tehnici fie ortopedo-chirurgicale.'rru\ chingi etc. apărînd edeme şi tromboze venoase . lombosacralgia cronică de cauză mecanică. Dezavantajele imobilizării. fie kinetologice (tracţiuni. ea nu trebuie să provoace dureri care pot. Posturile (poziţionările) Reprezintă atitudini impuse corpului întreg sau doar unor părţi ale lui. la rîndul lor. Durata posturării este variabilă. Există o serie de reguli de care trebuie să se ţină seama cînd se face o imobilizare. — creează disconfort fizic şi psihic pacientului. mai ales în aparate de contenţie : — aparatul să nu jeneze circulaţia şi să nu provoace leziuni ale tegumentelor sau dureri . — tulbură circulaţia de întoarcere. — să nu permită jocul liber al segmentelor imobilizate (să fie bine mulat) . liber-ajutată (prin suluri. Nu trebuie să se •confunde aceste posturi cu posturile iniţiale şi finale ale oricărui exerciţiu fizic (vezi „Exerciţiul fizic"). d e viaţiile de coloană sau ale altor segmente etc. dar ca regulă generală ea trebuie repetată cu perseverenţă. — sub aparat. p. paralizii. desigur.

1.1. 171 . pe măsură ce se cîştigă din deficitul de corectat.2. ci se completează.1. Acest subcapitol acoperă. De un mare interes în recuperarea funcţională sînt posturile seriale care se fixează cu orteze amovibile. să fie aplicată în apă caldă. 4. Mobilizarea pasivă. peste 9 0 % din tehnicile kinetologiei.Uneori. au fost exprimate toate opiniile posibile. Dintre cele mai cunoscute şi utilizate posturi de acest fel amintim : • Posturile de drenaj bronşic • Posturile antideclive sau proclive pentru promovarea sau blocarea circulaţiei de întoarcere • Posturile facilitatorii respiratorii sau cardiace • Posturile de drenaj biliar Descrierea acestor posturi va fi făcută în cadrul altor capitole. dacă nu am avea de utilizat decît o singură tehnică pentru fiecare bolnav. pînă la aceea a lui Bennett. Posturile de facilitare. 2. eventual. ceea ce tranşează de la început diferenţa dintre tehnicile active şi cele pasive. Tehnici kinetice dinamice După cum le recomandă şi denumirea. deoarece tehnicile pasive şi cele active ale kinetologiei nu se opun unele altora. A. contraindicaţiile unora lăsînd cîmp liber de acţiune celorlalte. Credem că această controversă este complet inutilă şi nefondată. încît. De la afirmaţia lui Merle D'Aubigne că „întreaga metodă de reeducare pur pasivă este nu numai inutilă. în rest neavind desigur nici un rost ca exerciţiu fizic. deşi ea continuă de secole să se perfecţioneze. defectele unora fiind corectate de celelalte. singura indicaţie a ei fiind întreţinerea mobilizării articulaţiilor ai căror muşchi sînt complet paralizaţi".2. în mod cert mobilizarea pasivă ar fi aceea pe care ar trebui să o alegem". de fapt. Tehnicile dinamice se realizează cu sau fără contracţie musculară. Mişcarea pasivă ca tehnică de lucru nu este utilizată decît în kinetologia terapeutică şi de recuperare. 4. se recomandă ca postura (mai ales cea liberă) să fie adoptată după o încălzire prealabilă a respectivei zone sau. în scop corectiv sau de păstrare n amplitudinilor de mişcare cîştigate prin kinetoterapia din timpul zilei. în vederea facilitării unui proces fiziologic perturbat de boală. dar şi dăunătoare. poziţionarea corpului într-o astfel de postură poate reprezenta un tratament de mare valoare. Se consideră că noaptea este cel m a i potrivit interval pentru posturi-Lmobilizări în diverse aparate. aceste tehnici au la bază mişcarea sub toate formele ei. Există de foarte multă vreme o veşnică disp u t ă asupra valorii kinetoterapiei pasive. potrivit căreia „importanţa mobilizării pasive este atît de mare. Tehnici kinetice în toate aceste tehnici elementul definitoriu îl constituie „mişcarea" şi/sau „contracţia musculară".

Efectele multiple pe care le poate avea mobilizarea pasivă dovedesc că aceasta rărnîne o tehnică a exerciţiului fizic medical la care nu se poate renunţa. (In segmentele paralizate. prin ruperea aderenţelor la planurile de alunecare . d) asupra altor aparate şi sisteme '• — menţin troficitatea ţesuturilor — de la piele la os — ale segmentelor imobilizate . prin informaţia proprioceptivă pornită de la receptorii articulari şi periartieulari . o hiperemie locală. prin evitarea degenerării cartilajului) în cazul paraliziilor segmentului respectiv . este menţinută prin vizualizarea posibilităţii.Definind mişcările pasive. subiectul nu face travaliu muscular.diminua contractura-retractura musculară prin întinderea p r e lungită a muşchiului („reacţia de alungire" Kabat) . Deci. c) asupra aparatului circulator : — ritmate. Gardiner arată că acestea se fac cu ajutorul unei forţe exterioare în momentul inactivităţii musculare t o tale — determinată de boală — sau al unui maxim de inactivitate m u s culară — determinată voluntar. repartiţiei şi proprietăţilar reologicc ale lichidului sinovial. — este posibil să influenţeze şi unele relee endocrine. — declanşează „stretch-reflex-uV* prin mişcarea pasivă de întindere bruscă a muşchiului. — . mai ales in recuperarea bolnavilor neurologici şi. a mobilizării articulaţiilor lui po toată amplitudinea de mişcare . care determină contracţie musculară (vezi mai departe) . b) asupra sistemului nervos şi a tonusului psihic : — menţin „memoria kinesteziică" pentru segmentul respectiv. mişcarea pasivă şi parţial posturile reprezintă singura posibilitate de păstrare a „schemei corporale" şi a „schemei spaţiale" pentru membrele paralizate. a ţesutului cutanat si subcutanat. — cresc amplitudinea articulara prin asuplizarea structurilor capsuloligamenrtare. deocamdată pasive. a secreţiei. — măresc schimburile gazoase la nivel pulmonar şi tisular . mişcările pasive au efectele mecanice ale u n u i „ p o m p a j asupra vaselor mici musculare şi asupra circulaţiei venolimfatice de întoarcere . troficitatea structurilor articulare (prin stimularea circulaţiei locale. de exemplu. au un rol important în menţinerea moralului acestuia. — menţin sau chiar cresc excitabilitatea musculară (legea lui Vekskull : „excitabilitatea unui muşchi creşte cu gradul de întindere"). Astfel. în al 172 . — cresc tranzitul intestinal şi uşurează evacuarea vezicii u r i n a r e . D. — previn sau elimină edemele de imobilizare . prin răspuns neurovegetativ. declanşează. — pe cale reflexă pornită de la receptorii senzitivi articulari şi musculari. eu $i o uşoară tahicardie .) — făcind necesara prezenţa kinetoterapeutului lingă pacient. încrederea Sntr-o evoluţie favorabilă la un paraplegic. •Efectele ni iscărilor pasive se repercutează : a) asupra aparatului locomotor : — menţin amplitudinile normale articulare. prin întinderea tendomusculară.

precum şi a stării morfopatologicc a structurilor care vor fi mobilizate. poziţia trebuie să-i permită pacientului să privească spre segmentele mobilizate pasiv.doilea rind. 173 . de preferinţă asociind poziţii sau mişcări de facilitare. i) Mobilizarea pasivă are ca parametri de execuţie forţa. durata. viteza. frecvenţa. deoarece o articulaţie nu se mobilizează prin intersnodiul altei articulaţii . mai ales dacă este vorba de un bolnav neurologic. — prizele trebuie sa utilizeze cel mai mare braţ al pîrghiei mobilizate (există şi excepţii) . — locul de aplicare a prizei constituie un mod de facilitare sau inhibiţie a unui grup muscular (vezi mai departe). cu amplitudine maximă. ca şi. care ar limita mai mult mobilitatea articulară. g) Mobilizarea pasivă este o tehnică jpur anajiţiciL deci va antrena . este în apropierea articulaţiei . De asemenea mişcările pasive reprezintă o tehnică de bază în gimnastica sugarului si copilului mie sănătos. c) Ne vom asigura de colaborarea şi înţelegerea bolnavului asupra •nanevrelor care urmează să i se execute. care se adaptează stării clinice locale şi scopului u r m ă r i t j) Mobilizarea pasivă este indicat să fie pregătită prin aplicaţii de căldură. în schimb. Condiţiile de realizare a mişcărilor pasive sint următoarele : a) Cunoaşterea foarte exactă a suferinţelor pacientului. pot fi uşor deduse seopurile pentru care este utilizată această tehnică. Spre exemplu. contrapriza. e) Mişcarea se execută pe direcţiile fiziologice. masaj sau electroterapie antialgică. mobilizarea braţului pe abducţie este facilitată dacă este pus si în rotaţie externă. d) Pacientul va fi poziţionat în aşa fel. dar şi pentru el însuşi. Uneori. Lipsa de profesionalism a kinetoterapeutului este o contraindicaţie pentru utilizarea mişcărilor pasive. Pe cit posibil. bineînţeles. asigurindu-ne !nSă de suportabilitatea pacientului. 5nsiderăm necesar să le prezentăm într-un subcapitol separat. încît să ofere un maximum ia confort tehnic de lucru pentru kinetoterapeut. motiv pentru care nu mai . h) Nu trebuie să provoace durere.iad prezintă o afecţiune locomotor ie. in reeducarea funcţională a lui . Este de preferat ca segmentul ce urmează a fi supus mobilizării pasive să fie descoperit. f) Prizele kinetoterapeutului au o importanţă particulară şi trebuie să respecte unele indicaţii generale : — intre mîinile kinetoterapeutului nu trebuie să existe decît articulaţia de mobilizat. Din înşiruirea efectelor mobilizării pasive. a diagnosticului bolii sale şi a celui funcţional (pe baza bilanţurilor articular şi muscular). a bolnavilor posttraumatici şi reumatici.succesiv articulaţie după articulaţie (maTaîes l a ^ x t i e m i t ă ţ i ) si tot succesiv se va executa pentru fiecare direcţie de mişcare. fără îmbrăcăminte. b) Mobilizarea pasivă trebuie executată de cadre bine antrenate în tceastă tehnică. se forţează mişcarea pentru întinderea ţesuturilor. pentru a nu declanşa „reflexe -ie apărare" musculară.

De un real folos sînt aceste tracţiuni pentru obţinerea decoaptării articulare determinate de contractura puternică musculară. întocmai ca cele continue. Aceste ultime modalităţi sînt metodele obişnuite în serviciile de recuperare medicală. Aplicarea tracţiunii continue se face fie prin broşe transosoase. arcuri. scripeţi. ca şi in cazul articulaţiilor dureroase cu contractura Fig. fie prin benzi adezive la piele. de aceea. vom prezenta aceste tehnici in suită netiasificată : V l. ghete etc. ]rt literatura de specialitate există o serie de clasificări ale acestor tehnici ca : mobilizări lente şi rapide . care au şi rolul de a imobiliza. tracţiunea trebuie să se facă în axul segmentului sau articulaţiei.. Sînt utilizate mai ales în serviciile de ortopedie. Indicaţiile lor şi tehnica de lucru vor fi discutate la capitolul referitor la vertebroterapie.Modalităţi tehnice ale mobilizării pasive.) 174 . 4-2. (Instalaţii pentru. manşoane.Presiunea crescută intraarticular este generatoare de durere. iar în serviciile de recuperare. r cărora nu le vedem vreo justificare reală . a) Tracţiunile continue (extensii continue) se execută numai prin instalaţii cu contragreutăţi. de pragul de durere. de masa musculotisulaiă ce trebuie învinsă. de către kinetoterapeut. pentru realinierea osului fracturat sau pentru deplasări ale capetelor articulare. Forţa se apreciază in funcţie de mărimea segmentului. Tracţiunea continuă are ca elemente de dozare forţa şi durata. decontraotindu-i. Durata este şi ea variabilă. Sînt indicate în special în cazul articulaţiilor cu redori ce nu ating poziţia anatomică. Tracţiunile vertebrale recomandate în discopatii fac parte din aceeaşi categoric a tracţiunilor discontinue. fie prin corsete de fixaţie. Procesele inflamatorii articulare pot beneficia şi ele de astfel de tracţiuni cu forţă moderată. pentru corectări ale articulaţiilor blocate şi deviate în flexie. extensie etc. Instalarea unei tracţiuni continue reduce durerea. putîndu-se executa manual sau prin diverse instalaţii. plan înclinat etc. b) Tracţiunile discontinue se pot executa atit cu mina. întinde muşchii. 4-2 musculară. cît şi cu ajutorul unor instalaţii. tracţiuni pot fi văzute in fig. mobilizări continue şi intermitente etc. în general de ordinul zilelor (termenul de „continuu'' fiind a m biguu din acest punct de vedere). Prin definiţie.[Tracţiunile]reprezintă un grup de tehnici pasive care ar putea fi încorporate şi la tehnicile de imobilizare.

ca fracturi de epifize — mai ales la copii —. care permite. Prin anestezie generală se realizează o bună rezoluţie 'musculară. ci oblic. 2. După cîteva zile de kinetoterapie intensă se poate practica o nouă mobilizare forţată. Tehnica se aseamănă şi cu ortezele progresive. Reglajele progresive de tracţiune cresc la un interval de cea 48 de ore. Ruperea brutală a aderenţelor determină de multe ori o agravare ulterioară a procesului aderenţial. în aceste 48 de ore se va combate edemul local articular ou comprese resorbtive. ?vlobilizarea forţată sub anestezie este o tehnică executată în general de către specialistul ortoped. Mult utilizată in trecut. Odată făcută mobilizarea sub anestezie şi articulaţia fixată în poziţia maximă obţinută. 4-3). dar mai puţin utilizate pentru articulaţiile mari şi în general asociate cu o medit a ţ i e miorelaxantă. cu ruperea aderenţelor din părţile moi. forţarea redorilor articulare. fără opoziţie. această tehnică se execută în etape succesive. smulgeri de ligamente şi chiar rupturi cutanate. Tracţiunea de fapt nu se execută în ax. în „atitudinile pitiatice". Sistemul de tracţionare este realizat prin tije cu Fig. fiecare etapă fiind urmată de fixarea unei aţele gipsate pentru menţinerea nivelului de amplitudine câştigat. piele sau chiar gips. clar se menţin pe perioade mai lungi. la cîteva zile interval. antiinflamatorii. 175 . Pentru a se sconta pe un rezultat pozitiv. care îmbracă segmentele respective (fig. mobilizarea sub anestezie este privită azi cu destulă reticenţă. după circa 48 de ore se va începe mobilizarea activo-pasivă. Tehnica este utilizată pentru corecţia devierilor determinate de cicatrice retractile sau redori articulare generate de retracturi ale ţesuturilor moi. Mobilizările sub anestezie comportă destule riscuri (în afară de insuccese). prinse în aparate rigide amovibile. antialgice. motiv pentru care ortopedul care le execută trebuie să cunoască foarte bine tehnica de lucru. pe segmentele idiucente articulaţiei. 4-3 . Există mobilizări forţate sub anestezie regională sau locală. confecţionate din plastic.vjrub sau alte sisteme de tracţionare treptată. mobilizarea sub anestezie generală are un scop diagnostic. deoarece acestea dispar cînd pacientul este inconştient.c) Tracţiunile — fixaţii alternante sint mai mult o variantă a tehnicii de posturare exterocorectivă.

dacă şoldul e liber) . — forţa şi ritmul de mobilizare. pentru a nu fi modificată cea a bolnavului. Contrapriza cslc făcută însă cit mai aproape de această articulaţie.dar şi unul terapeutic. cu excepţia extensiei) . contrapriza poate ii abandonată sau făcută doar parţial. Ea trebuie să respecte toate condiţiile c! realizare a mişcării pasive. în ceea ce priveşte poziţia kinetoterapeutului. — manevrele de mobilizare . cotul (toate mişcările) . — Din decubit dorsal se mobilizează : umărul (toate mişcările. şoldul (extensie) . la tehnicile de facilitare. Evident. în acest moment psihoterapia intensă este absolut necesară. — Din şczînd se mobilizează : umărul (toate mişcările) .. cir excepţia retropulsiei) . pentru o mai buna fixare. deoarece la trezire acesta îşi vede membrele aliniate normal. pumnul-mîna (toate m i ş cările) . Priza în general este distanţată de articulaţia de mobilizat. Pacientul este poziţionat în decubit dorsal. genunchiul (toate mişcările) . 3. neobositoare. şoldul (toate mişcările. mai ales pentru trunchi şi segmentele grele. — Din decubit ve-ntral se mobilizează : umărul (retropulsie). Mobilizarea pasivă pură asistată este cea mai obişnuită tehni ă de mobilizare pasivă executată de mîinile kinetoterapeutului. Prin această tehnică se realizează totalitatea efectelor mobilizării pasive descrise mai înainte. pumnul-mîna (toate mişcările) . ea se schimbă în funcţie de articulaţie. genunchiul (toatemişcările. decubit ventral sau în şczînd. 17G . Există şi excepţii. dar trebuie să fie comodă. -Ţ-tivâ) fundamentale. fn cazul sprijinului pe un plan dur al segmentului proximal. do asemenea discutate mai sus. Deoarece segmentul care urmează să fie mobilizat trebuie perfe: t relaxat şi suspendat. glezna-degetele (toate mişcările) . a) Poziţia pacientului este importantă atît pentru a permite confortul si relaxarea sa. pentru a crea un braţ de pîrghie mai lung. genunchiul (dacă şoldul este blocat) . în timp pacientul îşi relaxează voluntar musculatura. priza cere destulă forţă din partea kinetoterapeutului. rahisul (toate mişcările). glezna (cu genunchiul' flectat la 9 0 c ) . De aceea se recomandă suspendarea in chingi a segmentului şi executarea mobilizării pasive din această situaţie. rahisul (extensie). Se va vedea. cotul (toate mişcările) . cit şi pentru o cit mai bună abordare a segmentului de mobilizat. Parametrii acestei tehnici sînt : — poziţia pacientului şi a kinetoterapeutului . — prizele şi contraprizele . că prizele miinilor kinetoterapeutului reprezintă prin ele insele tehnici FNP (facilitare neurop:-op:i'i. pentru a permite un maximum de? tehnicitate. b) Prizele şi contraprizele — respectiv poziţia mîinii pe segmentul care va fi mobilizat şi poziţia celeilalte mîini care va fixa segmentul i m e diat proximal acestuia — au o mare importanţă. rahîsa! (flexie — înclinări laterale — rotaţii).

. va mobiliza mina paralizată . O şedinţă de mobilizare pasivă a unei articulaţii durează maximum 10 minute. • Ritmul mişcării poate fi simplu. la capetele cursei menţinîndu-se întinderea. electroterapie antialgică. cu insistare şi creşterea presiunii la capetele excursiei de mişcare. pe care este forţat capul articular al segmentului distal (vezi exemplul de întinderi eapsuloligamentare ale umărului). Şedinţa este binesă se repete de 2—3 ori pe zi. Uneori. pe toate amplitudinile posibile. întinderi eapsuloligamentare prin manevre pasive speciale. în cazul unui picior echin. pcrmiţind un nivel mai mare ele mişcare. eventual prin infiltraţii locale. direct sau prin intermediul unor instalaţii (de obicei cu scripeţi). unde se execută mici. in timpul executării mişcărilor pasive poate fi continuată aplicarea de căldură şi. Kinetoterapeutul prinde extremitatea distală a segmentului. în funcţie şi de suportabiiitatea bolnavului. — prin acţiunea membrului sănătos — de exemplu : într-o hemiplegie.. De asemenea. • Viteza imprimată mişcării este în funcţie şi de scopul urmărit : mişcarea lentă şi insistentă scade tonusul muscular. se combină mişcarea pe diferite direcţii cu tracţiunea in ax. dar repetate forţări pentru depăşirea acestui nivel. • Forţa aplicată de către kinetoterapcut la nivelul maxim de amplitudine este de obicei dozată in funcţie de apariţia durerii. imprimînd acestuia scuturături de mică amplitudini'. Mobilizarea autopasivă. De multe ori. prin apăsarea cu greutatea corpului pe p i ciorul posterior etc. pe cînd mişcarea r a pidă creşte acest tonus.. oprită mişcarea pentru un masaj de 1—2 minute. pacientul. se execută pe un membru suspendat în chingă. Obişnuit se recurge la mişcarea lentă. 4. dar si de experienţa acestuia în cazurile unor pacienţi cu praguri la durere fie prea înalte. fie prea coborite. 239 \~~ .c) Manevrele care se execută în cadrul mobilizării pasive pot fi diferite. masaj. regiunea de mobilizat să fie pregătită prin căldură. Iată cîteva modalităţi de mobilizări autopasive : — prin presiunea corpului (sau a unui segment al corpului) — de exemplu : în redorile de genunchi se forţează flexia prin genuflexiune . Pacientul însuşi pcate fi instruit să-şi mobilizeze un segment cu ajutorul altei părţi a corpului. • Durata unei mişcări este de aproximativ 1—2 secunde. pendular (în doi timpi) sau in 4 timpi. repetate. uneori. înainte de începerea mobilizării pasive. iar m e n ţinerea întinderii la capătul excursiei. O manevră mai deosebită de mobilizare pasivă este . Alteori.scuturarea" cu scop de relaxare segmentară. Este indicat ca. se lucrează doar la nivelul de redoare. în care mina de contrapriză este aşezată cu rol de „căluş". Această autoasistenţă este o bună metodă de aplicat de bolnav la domiciliu sau în intervalele dintre şedinţele organizate de kinetoterapic la sală. Tracţiunea în ax se poate asocia cu încercarea de translare sau rotare în ax în ambele sensuri. terapeutica şl de recuperare — cd. mai ales pentru articulaţiile mai mici. progresivă. care decoaptează suferinţele articulare. din cînd în cînd. •Sint necesare. cu mina sănătoasă. 12 — Klnetoîogte profilactici. de 10—15 secunde.

Desigur că individul realizează că s-au produs în organismul lui aceste contracţii. leviere sau roată de către însuşi pacient. de tehnică. cum s~a arătat mai sus. — prin intermediul unei instalaţii de mecanoterapie mobilizată prin mamvelă. opărind de fapt ea răspuns la un stimul senzorial în cadrul arcurilor reflexe motorii. pentru a o diferenţia de „mobilizarea activă ajutată".. Manipularea. cînd muşchiul se contractă fără să poată deplasa segmentul. Metoda este desigur utilizată nu pentru asuplizări articulare. este o formă pasivă de mobilizare. care trage de o coardă legată la o chingă de prins braţul şi trecută peste un scripete . B. adaptate pentru fiecare articulaţie şi tip de mişcare în parte. întinderea bruscă a unui muşchi inervat determină contracţia acestuia pentru echilibrarea forţei de întindere. Aceste aparate permit mişcarea autopasivă. sau pe scurt. este azi mai puţin răspîndită ca în trecut. putîndu-sc doza cu uşurinţă în funcţie de pragul durerii. mobilizarea pasivo-activă se indică pentru a ajuta efectuarea unei mişcări sau a întregii amplitudini de mişcare. denumită şi „mobilizare pasivă asistată activ" de bolnav. . în vederea perfecţionării noului rol pe care îl va deţine în lanţul kinetic. în cazul unei foiţe musculare sub 2. deşi el nu le-a comandat. Utilizarea diverselor sisteme mecanice de mobilizare tip Zender. Această activitate motorie reflexă poate fi stimulată în mod dirijat şi utilizată în scop kinetoterapeutic. eventual doar în afara gravitaţiei. pent'-u facilitarea sau ameliorarea unei mişcări sau posturi. este considerată ca făcând parte din grupul metodelor şi tehnicilor kinetologice speciale (vezi mai departe). conservînd capacitatea de contracţie pentru un număr mai marc de repetiţii. în cazul rectorilor dureroase mobilizarea au tapaşi vă este mai uşor de suportat de pacient. 5. 1. Mobilizarea activă. deoarece contracţia musculară poate fi reflexă (involuntară) sau voluntară. Dacă se aplică o forţă rezistivâ cont-a efectului (mişcării) 178 . Mobilizarea activă reflexă este realizată de contracţii musculare reflexe necontrolate şi necomandate voluntar de pacient. dar prin particularităţile de manevrare. Mobilizarea pasivo-actwă. ca şi pentru reeducarea unui muşchi transplantat. în principiu. Mobilizarea pasivă mecanică comportă unele riscuri (vezi şi subcapitolul despre mecanoterapie). se vor deosebi o mobilizare activă reflexă şi o mobilizare activă voluntară. ci pentru reeducarea forţei musculare. sau o realizează prin motoraşe electrice sau prin manevrarea de către kinetoterapeut.— prin intermediul unei instalaţii . Ceea ce defineşte această mişcare este implicarea contracţiei musculare proprii segmentului ce se mobilizează. „mobilizarea activo-pasivă". 7.coardă-soripete" — de exemplu : mobilizarea braţului în redori de umăr cu mîna opusă. Mobilizarea pasivă mecanică. care va fi prezentată în cadrul mobilizării active. 6. Există cîteva metode de a provoca contracţia reflexă prin : a) Reflexul de întindere („stretch-reflex"). Dar.

b) Reacţiile de echilibrare reprezintă o suită de reflexe ce se declanşează în vederea restabilirii echilibrului corpului. un rol esenţial îl joacă aceste reflexe de postură. terapeutic sau de recuperare şi. concomitent eu relaxări ale grupelor mus-culare antagoniste. în procesul de dezvoltare neuromotorie a copilului. Concomitent.e va asigura extensibilitatea muşchilor. menite să-1 readucă în stare de echilibru. obiectivele urmărite prin mobilizarea activă voluntară sint : • Creşterea sau menţinerea amplitudinii mişcării unei articulaţii • Creşterea sau menţinerea fontei musculare • Recăpătarea sau dezvoltarea coordonării neuromusculare La aceste trei mari obiective se pot adăuga : • Menţinerea unei circulaţii normale sau creşterea ţurnovcrului circulator 179 . va reduce spasticităţile pe baza inervaţici reciproce şi va dezvolta stereotipuri. reflexul labirintic tonic simetric şi asimetric. reacţiile de îndreptare (aliniere) etc. Toate aceste reflexe declanşează contracţii musculare şi mişcări involuntare. structuri articulare. Efectele mobilizării active voluntare se suprapun. cinci acesta se pierde prin intervenţia unei forţe exterioare. (Mobilizarea activă reflexă reprezintă un mijloc de stimulare neuvomusculară în cazurile în care efortul voluntar (mobilizarea activă voluntară) este ineficient. Pe aceste reflexe posturale se bazează o serie de metode de recuperare ncuromusculară. Caracteristica acestei tehnici este deci mişcarea voluntară. de fapt. labirint. In mişcarea voluntară contracţia este izotonă. ce se realizează prin contracţie musculară. Pentru evitarea căderii corpului se produc o serie de mişcări complexe. Poziţia ortostatică este menţinută prinţr-un joc continuu de contracţii musculare declanşate involuntar. muşchiul modifieîndu-şi lungimea. Despre „stretch-rejlex" şi mecanismul său de producere va mai fi vorba şi in alte capitol?. bineînţeles. 2. cu menţiunea însă că rezultatele obţinute sint mult mai importante şi apar într-un interval de timp mai scurt In mod deosebit. c) Reflexele de poziţie. o contracţie de calitate mai bună. dinamică. Mobilizarea activă voluntară reprezintă dintotdeauna fondul oricărui program kinetologic profilactic.acestei contracţii.pe baza unor reflexe cu punct de plecare în muşchi. Aceste mişcări sînt reflexe. muşchii antagonisti sînt inhibaţi pentru a permite 1 mişcarea determinată de contracţie. prin consum energetic. cum ar fi : reflexul cervical tonic simetric şi asimetric. se realizează o tensiune crescută in muşchi. ca şi în percepţia cutanată (a tălpilor). involuntare. comandată.ficitatea lor. cum ar fi spre exemplu metoda Bobotii. Reflexul de întindere se datorează stimulării fusurilor musculare. stă la baza întregii noastre existenţe. Realizarea in cazul parezelor a acestui gen de mişca. capetele de inserţie apropiindu-se prin deplasarea segmentului. Această tehnică este reprezentată de tipul de mişcare fiziologică a segmentului luat în considerare. va întreţine vascularizaţia şi tro. peste cele descrise la mobilizarea pasivă.

ci va fi comentată in cadrul exerciţiilor sau metodelor kinetice din care face parte. . Modalităţi tehnice de mobilizare activă voluntară. Mişcarea se desfăşoară după o serie de reguli dictate de scopul urmărit. — Asistarea mişcării active trebuie să elimine orice alt travaliu muscular. a gravitaţiei. eventual. este o modalitate practică. cit şi in procesul de muncă sau în viaţa cotidiană. b) Mobilizarea activo-pasiva (activă asistată). segmentară sau specifică. mişcarea activă va fi ajutată. pentru o corectă direcţionare pe toată amplitudinea unei mişcări. fie ca o tehnică generală. avind ca parametri : direcţia de mişcare. despre care vom discuta la capitolul respectiv. exerciţii generale). Forţa exterioară din mobilizarea activă asistată poate fi realizată prin : — corzi elastice sau contragreutăţile instalaţiilor cu scripeţi . caro antrenează întregul corp sau cea mai mare parte a lui. amplitudinea. — Forţa exterioară va fi aplicată pe direcţia acţiunii muşchiului asistat — De obicei forţa de asistare nu este aceeaşi pe toată amplitudinea mişcării. Mişcarea este executată fără nici o intervenţie facilitatoare sau opozantă exterioară. Utilizarea mişcării libere fiind ubicuitară atît în kinetologie. 180 . Acest ajutor poate să fie acordat pentru protejarea forţei musculare a pacientului necesară unui exerciţiu dat. ca si poziţia în care se execută. *"*" Mobilizarea activă voluntară trebuie înţeleasă fie ca o tehnică local i z a i . itmul. complexă. în caz contrar mişcarea devine pasivă. Ca şi în cazul mobilizării pasive. pentru a susţine şi poziţiona segmentul mobilizat sau a realiza concomitent o mişcare combinată. • Etc. Cînd forţa musculară are o valoare între coeficienţii 2—3. indiferent cum este aplicată.• Menţinerea sau creşterea ventil n-ţi ci pulmonare • Ameliorarea coiidiţiej_psihicp • Menţinerea echilibrului jieuxoejidocrin. în afară de cel necesar realizării mişcării dorite. Mobilizarea activă asistată are unele cerinţe de baza : — Forţa exterioară. si mobilizarea activă se realizează prin tehnici variate : a) Mobilizarea liberă (activă pură). Această tehnică mai este utilizată şi cînd se urmăreşte refacerea completă a mobilităţii unei articulaţii. dar greu de adaptat tuturor necesităţilor pacientului. în afara. putina fi frecvent repetată. forţa. durata. Această diferenţiere este de fapt un concept care se evidenţiază în tehnicile „exerciţiului fizic" (exerciţii specifice — localizate. utilizată mai ales la patul bolnavului sau la domiciliu. să nu se substituie forţei proprii. nu este necesar să fie analizată la general. ci este m a i mare la începutul ei (învingerea inerţiei) şi la sfîrşitul excursiei (pentru a mări această amplitudine). nu numai în condiţiile unei forţe musculare slabe. ci doar să o ajute .

— autoasistarc. căci se pare că forţa maximă a unui muşchi se exercită în zona maximei lui utilizări în activitatea zilnică profesională sau neprofesior. în aplicarea unei rezistenţe faţă de mişcarea activă este de recomandat respectarea unor reguli aproape general valabile în această tehnică de kinetologie : — Rezistenţa se aplică pe tot parcursul mişcaţii active (există şi unele excepţii). indiferent de metodă. Tehnica mobilizării active cu rezistenţă are ca principal obiectiv creşterea forţei şi (sau) rezistenţei musculare . — Valoarea rezistenţei este mai mică decît forţa_jpuşchilor ce se contractă pentru~~realizarea mişcării. in care o forţă exterioara intervenea ajutînd-o. o bună poziţie de pornire. în arest fel raportul între forţa externă şi forţa proprie -a muşchiului s-ar menţine neschimbat. încît să se beneficieze de forţa de facilitare a apei (împingerea de jos în sus pe baza principiului lui Arhimede).. rezistenţa s e v a aplica pe faţa anterioară a acestuia). rezistenţa să fie aplicată na faţa_d_c jnişcare-a. .ală.tr-una de kinezie statică (izometrie). segmentului. O rezistenţă egală cu forţa musculară transformă această tehnică de kinezie dinamică ir. fără bruscări.cu scripete. (Această metodă este practicată pentru ameliorarea redorilor articulare şi mai puţin pentru ameliorarea forţei musculare. cu mişcare continuă. de obicei la comandă. un baston (pentru mobilizarea unui braţ cu ajutorul celeilalte miini) sau. n c angrenînd musculatura antagonistă şi de asemenea sprijinind segmentul în mişcare pe toată amplitudinea acestei mişcări. utilizfnd o Instalaţi». Mobilizarea activă asistată. In acelaşi timp^l-ezistenţa nu t r e buie să aibă repercusiuni negative asupra coordonării mişcării. necesită sub raport tehnic o bună stabilitate a corpului.) — executarea în apă a mişcării active.) — Dacă este posibil. Tensiunea în muşchi este mărită şi drept urmare forţa acestuia va creşte odată cu hipertrofierea lui. uneori mai este utilizată pentru o mai bună dirijare a mişcării. căci se ştie din fiziologie că m u ş chiul are o forţă maximă cînd este complet întins şi o forţă minimă cînd este maxim scurtat. Spre deosebire de mobilizarea activă asistată. după cum se doreşte obţinerea sau evitarea instalării oboselii m u s culare. (în acest caz elementul de asistare este reprezentat de anihilarea gi ivitaţioi. în acest fel musculatura va dezvolta un travaliu mai crescut decît ar cere-o mişcarea segmentului. direct. proces în directă corelare cu valoarea creşterii tensiunii musculare. Aceasta este o regulă generală. pentru a-şi exercita aici presiunea. (Idealul ar fi ca rezistenţa să diminue treptat de la începutul spre sfîrşitul mişcării. chiar membrul sănătos etc.) — suspendarea în chingi a unui membru . 181 . cu repetiţii frecvente sau nu. în cazul acesta forţa exterioară se opune parţial forţei mobilizatoare proprii. care vor stimula mişcarea (un exemplu : pentru flexia antebraţului. c) Mobilizarea activă cu rezistenţă. în aşa fel. influenţind exteroceptorii. Executarea unei mobilizări active asistate se face lent.

rezistenţa va scădea de la start pină la terminarea mişcării (de la planul orizontal la cel vertical = 90°). Ca şi precedenta. în funcţie de obiectivele urmărite. 4-4). determinate de modalităţile de realizare a rezistenţei : Rezistenţa prin scripete cu greutăţi. conform regulii : „rezistenţă mare — ritm rar . Se poate utiliza în principiu pentru aproape toate grupele musculare principale. zontal ( + 90°). inclusiv ale trunchiului . mingi medicinale etc. Rezistenţa prin greutăţi. — Stabilizarea segmentului pe care îşi are originea muşchiul ce se contractă în respectiva mişcare este de primă importanţă. forţa 182 . clar şi de alţi parametri care ţin de pacient (virstâ. adică invers în comparaţie cu situaţia de mai sus. extensia genunchiului din şezînd. Mobilizarea activă contra unei rezistenţe are o serie de variante tclinice. se face cu solicitare creseîndă pentru cvadriceps. ca şi a unui model adecvat de mişcare. Poziţia de start a mişcărilor are şi ea un rol în crearea unei bune stabilizări. •Dară poziţia este de decubit. acest gen de rezistenţă nu rămîne constantă pe parcursul mişcării. este folosită pentru musculatura membrelor. de obicei însă beneficiază de această metodă. discuri metalice. Spre exemplu. grad de antrenament etc). 4-4 — Schema creşterii rezistenţei <R) opuse cvndricepsului pe măsură ce se execută extensia genunchiului (distanţa dintre liniile R si F creste treptat : FRu < FRb < FRc). cu o greutate prinsă de picior. rezistenţă mică — ritm frecvent". în poziţia şezînd sau în ortostatism r e zistenţa creşte d n d mişcarea se face de la planul vertical spre cel ori- Fig. Este cea mai simplă şi cea mai utilizată tehnică din metodologia de tonifiere musculară. segmentele mari ale membrelor superioare şi inferioare. chingă etc). gantere.. In funcţie ele poziţia corpului. boli asociate.— După fiecare mişcare cu rezistenţă se va introduce o foarte scurtă perioadă de relaxare-— Ritmul mişcărilor active cu rezistenţă este în funcţie de valoarea rezistenţei. în special. Dacă stabilizarea nu poate fi realizată complet de musculatura stabilizatoare. căci braţul forţei creşte mereu (fig. Spre exemplu. Desigur că ritmul va fi fixat de către kinetcştcrapeut. bile de plumb. (Aspectele tehnice vor fi redate în subcapitolul referitor la scripetoterapie. se va recurge la mijloace de fixare suplimentare (presiune manuală. Se întrebuinţează o gamă foarte largă de greutăţi : saci de nisip.

Rezistenţa prin materiale maleabile. Tehnica "mobilizării active cu rezistenţă prin greutăţi stă la baza a numeroase metode de creştere a forţei musculare (De Lorme. instalaţiile cu arcuri sau cordoane elastice pot fi deosebit de utile. greutăţile să fie cintărite şi valoarea respectivă înscrisă pe ele. parafango. McQueon. măsurată în kg (4. O serie de întreprinderi de specialitate au standardizat aceste arcuri sub raportul forţei. lungimea arcului. deoarece este foarte greu de adaptat rezistenţa arcului sau elasticului la valoarea muşchiului. Rezistenţa prin arcuri sau materiule elastice. Totuşi. Rezistenţa opusă de apă unei mişcări este cu 1 tît mai maro. nisipul ud etc. Dacă sînt necesare forţe mai mari. ceea ce dublează sau triplează valoarea unui arc. 4-5). atît pentru tonifierca musculară prin tracţiune sau opunere la revenire. ceara. De asemenea.5 . cu cît fa) suprafaţa corpului care se mişcă este mai mare 183 . Tot pentru realizarea mişcării active cu rezistenţă se mai utilizează şi o serie de mici aparate cu arcuri sau elastice. culturism etc.) care vor fi discutate la capitolul respectiv. Trebuie să se acorde o grijă deosebită modului in care se instalează un montaj cu arcuri. a degetelor care fac şi refac mereu diverse forme din uneşte materiale maleabile. Zinovieff. Rezistenţa prin apă. — necesită o anumită forţă pentru a fi deformate1. grosimea sîrmei. mai ales pentru recuperarea forţei şi mobilităţii miinii sau piciorului.5 O serie de materiale cu mare elasticitate — cum ar fi lutul. cît si pentru facilitarea unor mişcări pe direcţia strîngerii arcului (fig. chitul.' Forţa arcului este în funcţie de materialul din care este confecţionat. pentru a se aprecia mai exact progresiunea în creşterea forţei musculare. 4. Este indicat ca. deci se comportă invers decît am văzut că evoluează forţa fiziologică a muşchiului.necesară flexorilor antebraţului să ridice rrana care poartă o greutate spre verticală scade treptat pe măsură pe antebraţul devine tot mai vertical (corpul în decubit dorsal). 9 . deşi 'mult utilizată in gimnastica generală de întreţinere şi sportivă. indiferent de trpul lor. forţa arcului etc. forţa de rezistenţă a arcului creşte pe măsură ce este întins. pere de cauciuc etc. plastilina. urmărind cu atenţie : poziţia pacientului. pentru ameliorarea forţei de prehensiune se folosesc curent inele de cauciuc. lungimea coardei care leagă arcul de punctul de fixare din zid — tavan — podea. diameti ui buclei etc. 18 kg). Sînt utilizate pentru recuperarea m'inii. Fig. forţă calculată la nivelul maxim de întindere.5 . se pun 2—3 arcuri în paralel. bureţi. Pe de altă parte. 13. este mai puţin recomandată în kinetologia terapeutică sau de recuperare.

Astfel.şi (b) ritmul (viteza) de deplasare a corpului este mai rapid. Rezistenţa realizată de kinetoterapeut este cea mai valoroasă tehnică. Fitj. cu apariţia unei presiuni pozitive pe direcţia mişcării şi a uneia negative îndărătul membrului care se mişcă. La valori mai mari de forţă musculară. limitată doar îa cîteva mişcări din articulaţii (umăr. creşte de asemenea rezistenţa. căci dacă ea este pe verticală. în fiecare moment. acest membru va deplasa un volum mai mare de apă. genunchi şi gleznă). este necesar un instructaj foarte amănunţit . pentru a se mişca. Tehnica este. datorită forţei ascendente a apei (fig. de fapt. flotoare. valoarea forţei dezvoltate de pacient. scuturi.. Dacă am creşte vîseozitatea apei prin adaosul unor substanţe. această tehnică este singura care poate da rezultate. ceea ce va creşte rezistenţa opusă de fluid. această tehnică nu mai este indicată. De preferat ca asistentul să se aşeze pe direcţia mişcării. a — pentru flcxorii coapsei : b — pentru extensorii genunchiului. rezistenţă dozată. pumn. 4-6). în plus. se pierde o mare parte din această rezistenţă. cot. devenind prea obositoare pentru asistent. 184 . Mina kinetoterapeutului va înregistra. 4-6 — Hidrokinetoterapie. Rezistenţa executată de pacient (autorezistenţa). Mărind viteza de mişcare în apă a membrului. Cu membrul sănătos sau utilizînd propria greutate a corpului. deoarece se produce turbulenţa mişcării fluidului (apa). In acest fel. pacientul însuşi opune <.d pacientului. Cînd forţa muşchiului este foarte slabă. pentru a ne asigura de o execuţie cit mai corectă. Pentru mărirea suprafeţei se aplică pe membrul respectiv diverse palete. mişcărilor executate într-un bazin cu nămol semifluid li s-aopune o rezistenţă mult mai mare decît intr-un bazin cu apă. Cînd recurge la cea dc-a doua alternativă. muşchiul lucrează cu origine şi inserţie inverse. am creşte şi rezistenţa opusă de acest fluid. deoarece se poate grada în funcţie de forţa muşchiului în sine şi de forţa acestuia la diverse niveluri pe sectorul de mişcare. încercând să mişte trunchiul contra extremităţii. Direcţia în> care se execută mişcarea arc o mare importanţă. de jos în sus.

dotările existente.1. chiar cînd se află într-o stare de maximă relaxare. clin contră. r e prezintă o „kinezie statică". Această tensiune este denumită „tonus muscular* şi este menţinută de activitatea permanentă a fibrelor intrafuzale. care dovedesc valoarea deosebită a acestei tehnici în creşterea forţei şi rezistenţei musculare. Contracţia izometrică apare deci în cazul in care muşchiul lucrează contra unei rezistenţe care depăşeşte forţa actuală a sa. /.2. starea generală a pacientului. vor fi puse în tensiune toate fibrele musculare. Tensiunea m u s culară este maximă. creşte tensiunea de contracţie la aceeaşi lungime a muşchiului. Introducerea contracţiei statice (izometrice) în tehnologia kinetologică se datoreşte lui Hettinger si Miiller (1953). mobilizarea activă cu rezistenţă are standardizate 7 posibilităţi tehnice de realizare. şi anume creşterea forţei musculare. Spre deosebire de contracţia izotonică. spre deosebire de „kinezia dinamică". obiectivele urmărite etc. în care muşchiul îşi modifică lungimea fibrei. uncie se realizează „tonusulpostura!*. fără importante schimbări în tensiunea de contracţie. pe măsură ce rezistenţa opusă unui muşchi creşte. locul unde se execută exerciţiile. Tehnici kinctice statice Contracţia musculară. fără să determine mişcarea segmentului. în timp ce fibrele extrafuzalc sint relaxate. Tonusul muscular este variabil in funcţie de grupele musculare considerate ca avînd o mare importanţă la musculatura antigravitaţională 'o >sturală). ea suspendînd circulaţia sîngelui din muşchi.2. Teoretic. De fapt. 4. este obositoare. ••'••• •"' 185 . în timpul acestui travaliu. 2. un număr tot mai mare de unităţi motorii sînt recrutate în efortul de a Învinge această rezistenţă.. există două posibilităţi tehnice de executare a kineziei statice : contracţia izometrică (creşterea tonusului muscular) şi relaxarea musculară (scăderea tonusului muscular). în cea izometrică.forţă izometrică''. Tot ei au demonstrat că prin izometrie se obţine o rapidă hipertrofiere a masei musculare. Forţa pe care o dezvoltă un muşchi care caută să deplaseze un obiect imobil este denumită . muşchiul nu şi-a schimbat lungimea (sau foarte puţin). ceea ce va conduce la creşterea forţei musculare. un muşchi păstrează întotdeauna o tensiune de contracţie. sau asociate 2—3 din ele în aceeaşi perioadă. Pot fi folosite separat. fibra musculară şi-a crescut tensiunea. deoarece despre această tehnică se va vorbi pe larg cu ocazia discutării unuia dintre cele mai importante obiective ale kinetologiei. în diferite momente ale programului kinetologic. ee se însoţeşte de deplasare si care a fost discutată mai sus. Cum în contracţia izometrică rezistenţa este maximă. în acest subcapitol nu vom mai insista asupra contracţiei izometrice. cu alte cuvinte se „relaxează". Contracţia izometrică. Contracţia izometrică nu poate fi menţinută mult timp. Alegerea lor este în funcţie de o serie de considerente : starea forţei m u s culare. fără să se scurteze. Un muşchi în care tensiunea de contracţie scade se decontractează. Se ştie că. Relaxarea musculară. capacitatea lui de înţelegere şi cooperare.Aşadar.

Ea este executată după o serie de metode complexe. despre care se va discuta pe larg la capitolul respectiv (capitolul 5). un segment sau un membru.O serie de cauze. s-a arătat deja necesitatea relaxării musculare locale în timpul executării mobili zărilor pasive. se execută alternativ contracţii statice. teoivtic. — posturarea segmentului. a întregului corp — proces în strînsă legătură cu relaxarea psihică — şi de o relaxare locală. Exerciţiul fizic (terapeutic) •Tehnicile de bază descrise pînă acum reprezintă elementele constructive ale unui exerciţiu fizic. Despre relaxarea generală se va vorbi într-un alt capitol. în contrast cu cea de contracţie. acest tip de relaxare intră in 'metodologia multor exerciţii şi programe kinetice . există şi situaţii patologice. au o mare importanţă. După cum se va vedea în capitolele care ui"mează. în care apar creşteri importante de tonus muscular ce determină contracturi musculare localizate. la bază este mereu inducerea conştientă a decontractării muşchiului. după cum literele ordonate într-un anumit mod formează un cuvînt care are un sens. chiar generale. — masaj blînd deasupra muşchiului contractat sau prin vibrarea segmentului. eăutînd prin inhibiţie centrală suspendarea oricărei activităţi musculare în respectivul segment . Există mai multe metode de a o realiza. executată de un asistent. cinci corpul. care de asemenea vor t'i expuse in sus-numitul capitol. urmate imediat de relaxări statice .. în „abecedarul*' kinetologiei. cele mai utilizate fiind prin : — conştientizarea stării de relaxare musculară. în timp ce pacientul caută să-şi relaxeze musculatura . Aici.'. care se referă la un grup muscular. ar trebui să păstreze doar tonusul muscular de repaus. trebuie încadrată în terminologia de bază. printre care starea psihică. pentru o mai bună înţelegere a relaxării ca tehnică de kinetică statică. ca stare inversă contracţiei musculare . nedatorat vreunei bofî a aparatului locomotor. De fapt. oricare ar fi metoda. ea avind metode de realizare mai deosebite. Totuşi.kinetică statică". pînă la spastieităţi. 186 . credem că relaxarea musculară. vom discuta numai relaxarea locală. — scuturarea ritmică a membrului respectiv. în sprijin absolut pe un plan orizontal sau în chingi. în timp ce pacientul îşi relaxează muşchii din teritoriul respectiv. 4. t în afară de aceste stări de tonus muscular crescut. ca o tehnică de . ca proces invers contracţiei.2. In general vorbim de o relaxare generală. făcînd ea grupe importante musculare să nu se relaxeze complet odată cu încetarea unei activităţi motorii şi nici chiar în aşa-zisa „stare de repaus". Relaxarea musculară constituie un obiectiv kinetologic de mare importanţă. cu realizarea senzaţiei kinestezice a unei astfel de stări.

legată sau nu.presiunea miinii kinetoterapeutului (pentru tonifierea cvadricepsului) • A : şezînd în ortostatism. exerciţiul fizic este primul element kinetologic care are o structură completă ca descriere şi execuţie procedurală.Se va urmări ca exerciţiile de tonifiere musculară să se execute întotdeauna pe toată amplitudinea 3c mişcare articulară posibilă 187 .-_gjc e. flexia şoldului homolateral T : contracţie concentrică E : placă talcată. care în kinetologie. M.) denumeşte prima parte .. Aceste trei părţi ale exerciţiului fizic nu au încă o terminologie precizată. amplitudine sau coordonare aproape normale. cu scop de facilitare sau inhibare a răspunsului. Exerciţiul fizic stă la baza oricărei metode kinctologice.Tehnicile kinctologice prin ele insele fiind lipsite de finalitate. fie mobilizarea articulară. abducţia umărului T : contracţie concentrică E : rotaţie externă a braţului (pentru mobilizarea umărului) • A : decubit lateral. Un exerciţiu fizic terapeutic este structural format din trei p ă r ţ i j !_. extensia genunchiului T : contracţie concentrică (eventual şi excentrică) E : rezistenţa gravitaţiei -f. Markos. excentrică. Exerciţiul fizic urmăreşte fie creşterea forţei musculare. Prin similitudine cu procedurile de fizioterapie. în acest fel. ritmic X. Sullivan. izomctrică) necesară în cadrul exerciţiului ^ E l e m e n t e l e declanşatoare ale unui stimul senzorial.Exerciţiile trebuie să se bazeze pe poziţii de start stabile. Minor etc. fără bruscări. solide. gravitaţia exclusă (pentru tonifierea psoasiliacului la forţa 2) Etc. Nu trebuie confundată în acest caz noţiunea de „procedură" cu aceea de „procedeu". pe cea de-a doua „tehnică" si pe ultima „elemente". respectiv în sport. orice exerciţiu fizic terapeutic poate fi descris prin sistemul ATE. menite să faciliteze travaliul muşchilor si să permită apoi o recuperare cit mai bună a acestui travaliu -^. P. >ig i ţ_ju l u i fizic.Progresivitatea exereiţiilor va fi lentă. în unele centre se utilizează pentru exerciţiul fizic terapeutic şi termenul de „procedură 14 de kinctoterapie. Şcoala de kinetoterapie de la Boston (P. considerîndu-le într-un sistem unitar — ATE. redoare sau încoordonare treeîndu-se treptat spre exerciţiile care cer forţă. Poziţia de start şi mişcările efectuate in cadrul acestei posturi 2^ Tipul de contracţie musculară (concentrică..activitate". precum şi un sens terapeutic. de diferite exerciţii fizice. Nu se vor sări aceste etape ! •¥.Exerciţiile se execută lent. de care trebuie să se ţină seama : •V.) de la stadiile cele mai joase de forţă musculară. are o semnificaţie bine precizata. fie coordonarea neuromotorie sau abilitateaExistă cîteva p ri n c i_QJd-^dj>~JxcLZ ă—_q Le. care este constituită airîtr-o suită. Iată cîteva exemple : • A : şezînd.

si anume în cadrul exerciţiilor de coordonare neuromusculară. cu braţele după ceafă.stînd cu picioarele in linie" în cadrul exerciţiului cu braţele înainte. cel al progresivităţii. . . două sînt de primă importanţă : poziţia de_ start şi principiul progresivitCiţii. căci prin dezechilibrări şi reechilibrări succesive se va obţine în final coordonarea. bascularea ambelor membre inferioare — sînt 2 trepte de < progresivitatc Aceeaşi metodă se utilizează şi în exerciţiile simple cu rezistenţă. . pentru creşterea amplitudinii mişcării.. De exemplu. iar amplitudinea mişcării se va menţine sau va redeveni normală Dintre aceste principii. Poziţia de „stînd cu picioarele îndepărtate" este mult mai stabilă faţă de poziţia „stînd cu picioarele apropiate". cu atît pauza de relaxare care urmează va fi mai lungă. Al doilea principiu de bază. Crearea unei perfecte stabilităţi a corpului şi (sau) segmentului în timpul exerciţiului este o condiţie de bază. —^ Există însă Ovcxcepţie de la acest principiu. cu bascularea stinga-dreapta a unui membru inferior ridicat la verticală. în care aceasta este aplicată treptat tot mai distal de articulaţia în mişcare. Observaţiile clinice au arătat că o mare parte din insuccesele sau întirzierile apariţiei efectelor pozitive ale exerciţiilor fizice terapeutice se datoresc posturilor inadecvate de pornire ale acestora. ritmul exerciţiului — Orice exerciţiu trebuie să se execute în limitele maxime posibile ale unghiului de mişcare a segmentului. stabilitatea se obţine mai ales dacă se duce un picior mai ir. __ . Din alternanţa cxereiţiu-rclaxare se creează. echilibrul va fi menţinut de mici mişcări ale gleznelor. clnd poziţia de start este aleasă tocmai ca să creeze dificultăţi în menţinerea echilibrului. pentru refacerea circulaţiei. 2. Dar dacă acest exerciţiu reclamă mişcarea înainte a braţelor. capacitate funcţională ce creşte treptat.— Cu cit un exerciţiu a cerut o contracţie musculară mai intensă. ca şi pentru coordonare. în flexia cotului rezistenţa aplicată la mijlocul antebraţului este mai mică decit cea aplicată !? extremitatea distală. Exerciţiu — Tonifierca rotatorilor trunchiului : din decubit dorsal. . Principiul progresivităţii se aplică in exerciţiile pentru tonifiere musculară. Mcnţinînd poziţia de . odată cu aplicarea repetată a exerciţiului fizic terapeutic. care nu întotdeauna sînt dorite. 1. a) Pr±>gresivitatea pentru tonifierca musculară se realizează prin mai multe metode : • Creşterea progresivă a lungimii sau greutăţii braţului pîrghiei (rezistenţei) Exerciţiu — Tonifierca extensorilor toracolombari : din decubit ventral. reprezintă necesitatea şi modalitatea exerciţiilor fizice de a ii continuu în corelaţie cu capacitatea funcţională a structurilor implicate în exerciţiu. de mişcări in plan sagital ale coloanei lombire şi bazinului. . . pentru orice exerciţiu de trunchi sau membre. Astfel de exemple se pot multiplica. Numai în acest fel vor intra în aiţjiune toate fibrele musculare. faţă. cu braţele pe lîngă corp. 188 . cu braţele întinse pe lîngă cap — sînt 3 trepte de progresivitatc.

cînd apare impresia că efortul este din ce în ce. mai uşor Problema creşterii forţei musculare va mai fi abordată pe larg cînd vor fi discutate obiectivele kinctologiei (capitolul 5). are cîteva principale sisteme de aplicare. apoi. izometria cvadricepsului . accesorie Exerciţiu — Tonifierea abdominalilor : decubit dorsal. • Succesiunea mişcare în poziţie fără efectul gravitaţiei — mişcare cu implicarea gravitaţiei (Această mişcare se aplică în cazul muşchilor cu forţă între 2 si 3...contracţie dinamică Exerciţiu — Tonifierea cvadricepsului : poziţie semiculcat. cu un sul sub genunchi (care flectează genunchiul la cea 30°) se extinde gamba.) • Prelungirea duratei în timp a exerciţiului după ce se trece de perioada de adaptare. • Scoaterea treptată a ajutorului dat unei mişcări de musculatura . marele dorsal. orice schimbare de ritm (lent sau rapid) care se abate de la ritmul optim. • Asocierea unor mişcări în subsidiar la un exerciţiu care antrenează grupul muscular principal Exerciţiu — Tonifierea musculaturii dorsolombare : decubit ventral. ridicarea trunchiului. căci mărimea r e zistenţei = greutatea aplicată X distanţa de la centrul de mişcare la punctul de aplicare a greutăţii. • Modificarea ritmului unei mişcări O mişcare lentă solicită mai mult musculatura decît aceeaşi mişcare executată rapid — aceasta cînd avem de-a face cu o contracţie excentrică . • Creşterea amplitudinii unei mişcări executate contra gravitaţiei sau cu o greutate adăugată Exerciţiu — Tonifierea musculaturii abdominale : decubit dorsal. • Succesiunea contracţie statică -». membrele superioare ajunse la verticală lasă pe seama musculaturii abdominale tot efortul flexiei coloanei. apoi ridicarea ambelor membre inferioare — etape de solicitare tot mai mare pentru musculatura paravcrtebrală. se creşte amplitudinea de forfecare.Aşadar. o rezistenţă este cu atît mai mare. membrele superioare se sprijină cu palmele pe duşumea. în cazul unei contracţii concentrice. dintre care enumerăm trei : \S9 . . rotundui mare şi pectoralul mare ajutau menţinerea flexiei coloanei toracolombare.) • Creşterea greutăţii (sarcinii) care reprezintă rezistenţa aplicată (Creşterea se face în general cu 150—250 g — vezi exerciţiile „tip De Lorme u . vîrfurile degetelor picioarelor ating duşumeaua . cu cit punctul deaplicare este mai distal do centrul de mişcare. Cînd palmele se sprijineau pe sol. al mişcării respective creşte solicitarea musculară. natural. se asociază şi ridicarea unui membru inferior. forfecare pe verticală a membrelor inferioare . membrele superioare ajung la verticală. membrele inferioare răsturnate peste cap. membrele superioare părăsesc duşumeaua. b) Progresivitalca pentru amplitudine.

avînd de obicei ca obiectiv antrenarea unor funcţii generale ale organismului. Exerciţiul fizic poate antrena un segment. Există o metodă de progresivitate valabilă pentru orice tip de exerciţiu şi pentru orice obiectiv : progresivitatea in timp. Durata trebuie apreciată la nivelul unei zile. lateral. alternativ. Aceste trei modalităţi sînt aplicabile la orice grup de articulaţii şi segmente. Următoarele sint utilizabile în coordonarea doar a membrelor inferioare şi a trunchiului : • Diminuarea treptată a poligonului de susţinere : picioare îndepărtate — picioartTlipite — ridicare pe vîrfuri — intr-un picior — într-un picior pe vîrf . • Creşterea dificultăţii de a menţine în echilibru o poziţie prin . sau poate antrena corpul întreg. sau paşi înainte. care vor fi expuse mai departe. (:•) Progrfsivitatea pentru coordonare cuprinde o serie de metode general valabile. cu opriri bruşte în anumite poziţii . ridicarea înălţimii băncii sau a bîrnei pe care se merge (efect psihologic care perturbează echilibrul) • Utilizarea de sărituri uşoare pe un picior.• Modificarea ritmului mişcărilor care se execută pe toată amplitudinea posibilă ~~ • Adăugarea unei serii de mici şi ritmice mişcări la limitele sectorului de mobilitate articulară • Introducerea unor tensiuni prelungite pe direcţia mişcării ce trebuit recuperată (Această forţare susţinută nu trebuie să producă durere importantă. o parte a corpului.) Desigur că modalităţile practice de realizare a acestor trei sisteme sint numeroase. avînd drept scop refacerea funcţiei motorii a acelui segment (exerciţiu local specific). creşterea metabolismului.) • Creşterea preciziei în executarea unei mişcări Exerciţiu — La un hemiplegie : de la o flexie necoordonată a membrului superior. mişcarea liberă a diverselor articulaţii ale membrelor superioare. Exerciţiu — Genuflexiune cu balansarea braţului heterolateral. dar şi metode cu specificitate pentru trunchi şi membrele inferioare : • Se trece progresiv de la mişcări ale articulaţiilor mari spre mişcări ale celor mai mici (Se ştie că acestea din urmă necesită un control coordonator mai mare decît mişcările în articulaţiile mari. sau mers pe banchetă — pe o stinghie etc. cu ridicarea braţului homolateral . ca antrenarea cardiovasculară. cit şi la durata tuturor şedinţelor dintr-o zi. apoi a mâinii cu o lingură etc. in spate — ca de dans —. ridicarea centrului de greutate al corpului (braţele deasupra capului) . reechilibrarea endocrină şi psihică. • Combinarea mişcărilor diverselor articulaţii şi segmente Exerciţiu — Genuflexiune. deoarece se referă atît la durata unei şedinţe. prin creşterea treptată a duratei acelui exerciţiu. 190 . o variantă de tehnică este şi executarea unor mişcări asimetrice. cu Hectiwea şi întinderea oiţe unui genunchi etc. perturbând echilibrul . se ajunge la ducerea mîinii la gură. putîndu-se face apel la o serie de tehnici kinetice deja discutate. dar şi la altele.

exerciţii pe care le preiau unul de la altul şi cărora cu uşurinţă le poţi descoperi originea în gimnastica suedeză Ling sau neosuedeză Balk. In acelaşi timp. ci doar dacă alcătuim cu ajutorul lor o propoziţie cu sens. Suprafaţa bazei de susţinere a corpului in timpul exerciţiului : cu rit aceasta va fi mai mare. kinetoterapeutul. pentru a le face eficace. lată de ce nu putem fi de acord cu acei autori ai unor cărţi de kinetoterapie care înşiră o serie interminabilă de exerciţii fizice.. va trebui să ţină seama şi să rezolve în cadrul exerciţiului următoarele aspecte : U.1. care vor reprezenta cărămizile din care specialistul va crea metodologia adecvată unui program. deşi teoretic scopul exerciţiului poate fi atins cînd mişcarea a deplasat corpul sau segmentele şi într-o altă poziţie decât cea iniţială. cunoscând obiectivul terapeutic urmărit..2. cu atît poziţia va fi mai stabilă şi nu va implica reacţii de menţinere a echilibrului.3)] date de şcoala din Boston. cu toată competenţa.1). în aplicarea corectă a acestei „probleme" procedurale (poziţie si mişcare poziţională).2. considerate prin sistemul ATE descris mai sus.s" (4. sub formă de metode kinetologice. 4. pentru a le aplica creator. „elemente" (4. singur. ca şi capacitatea anatomofuncţională a pacientului.dezvoltarea armonioasă generală etc. dar mai ales în asociere cu alte exerciţii. pentru un anumit pacient.2. cărora ne vom permite să le modificăm puţin denumirile [în ordirea în care le tratăm mai jos : „activilies" (4. un exerciţiu fizic poate reprezenta o metodă kinetică. Bazele procedurale ale exerciţiului fizic Bazele sau unităţile procedurale ale exerciţiului fizic. Dar kinetoterapeutul. indiferent de finalitatea lui. La fel vom lega exerciţiile fizice. 191 .2.postura urmează mişcarea ca o umbră". .1. dar şi reciproca acestei aserţiuni este la fel de valabilă. că este construit în vederea unei finalităţi funcţionale sau (şiJ"anâTărhiee. 4.2).1.1. „tec/inique.2. Deşi exerciţiul fizic prin el însuşi are un sens. între postură şi mişcare există deci în permanenţă o relaţie indivizibilă. care este elementul fundamental al reuşitei oricărui program kinetologic. Din această „poziţie de start" se va derula mişcarea.1. trebuie să cunoască la perfecţie toate aspectele teoretice şi practice ale exerciţiului fizic. Poziţia si mişcarea Orice exerciţiu începe prin poziţionarea corpului şi a segmentelor sale. după cum nu putem să ne facem înţeleşi de un interlocutor pronunţînd cuvinte nelegate între ele. Din acest motiv vom expune în continuare bazeleprocedurale ale exerciţiului fizic. cu obiectiv terapeutic bine precizat. Apare deci evident că exerciţiul fizicva urmări întotdeauna un scop. care se va termina tot în poziţia iniţială. Falk. nu putem alcătui un program kinetologic prin exerciţii fizice date la întîmplare.1. După cum spunea Sherrington. Bukh etc. am văzut că se structurează în trei părţi.

3. utilizarea reflexelor tonice ale extremităţilor la poziţia capului). stabilitatea va fi mai mare . respectiv contracţiei musculare : fărăgravitaţie. Astfel : a) Reflexele medulare (vezi subcapitolul 3. b) Reflexele tonice (idem) devin importante atunci cînd musculatura este "foarte slabă sau există pacienţi cu disfuncţii ale SNC (de exemplu. Pentru un muşchi cu fibre în majoritate tonice. — „Bazele fizice-). în pius. Există diferenţe de posturnre în vederea unei contracţii izometrice sau izotrinice. cu o rezistenţă suplimentară gravitaţiei). în funcţie de necesităţi se va urmări promovarea sau. iar capacitatea muşchiului tonic de a se contracta scade foarte mult. \3J Numărul de articulaţii care vor intra în schema de mişcare. rezistenţa (în izometrie) se face cel mai bine în poziţie scurtată. inhibarea acestor reflexe.^ _'. cînd este în zona alungită. c) Reacţiile proprioceptive şi de echilibru. Asupra acestor aspecte se va mai reveni în. 6. cu atit stabilitatea posturii este mai mare. şi nu inhibitorie. — „Bazele fiziologice"). (£) Poziţia şi mişcarea poziţională vor ţine seama de tipul contracţiei musculare solicitate (izometrică — concentrică — excentrică). (Tj Nivelul de lungime în care muşchiul este pus în acţiune (în zona scurtată — medie — lungită). ca răspuns la schimbările de poziţie ale corpului. din contră. Pentru muşchii tonici (posturali) este preferată poziţionarea în zona de lungime medie spre scurtată. (PcTiţru_ contracţiile izometrice\ se jpreferă poziţii care încarcă articulaţia (prin greutatea corpului) sau permit kinetoterapeutului compresiunea in ăx a segmentelor. dar şi sumarul de articulaţii care suportă greutatea corpului influenţează echilibrul şi stabilitatea.cadrul metodelor de facilitare. căci reflexul de întindere este facilitat la acest nivel.. cu gravitaţie asistată (cu alte cuvinte. cu gravitaţie.1. Modificările de tonus muscular — în anumite grupe musculare — pe care le induc reflex postura şi mişcarea respectivă. (?) Lungimi-a braţului pîrghiei în mişcarea comandată (vezi subcapitolul 3. pentru menţinerea proiecţiei centrului de greutate în interiorul suprafeţei de sprijin. Rezistenţa aplicată la un astfel de muşchi.192 . [Pentru contr'acţiitc mrtrrţ'olffcQ se vor lua. cu cit perpendiculara din centrul de greutate cade mai în centrul suprafeţei de sprijin. Distanţa dintre centrul de greutate al corpului şi suprafaţa de susţinere : cu cit distanţa este mai mică. poziţii care lasă articulaţiile libere şi permit chiar'tracţiuni uşoare în ax ale segmentelor. despre care se va vorbi mai departe. va declanşa influenţele inhibitorii ale aferentelor secundare (fibrele Ila) venite de la receptorii Ruffini (vezi „Bazele fiziologice"). Muşchii fazici vor fi lucraţi în zona alungită spre zona medie. I n fluenţa reflexului' miotatie la aceşti muşchi prin menţinerea întinderii fusului este facilitatorie pentru contracţie. cu forţă slabă. " •••>•>• • •"•. •'•. Rezistenţa care se va opune mişcării. Reamintim că rezistenţa opusă muşchiului în contracţie creşte /eed-bacJc-ul proprioceptiv al fusulunruolăcularş^ al buclei gamă.

terapeutică şi de recuperare — cel. genunchii uşor îndepărtaţi. în flexie plantară.K'. fiind la nivelul pieptului) — membrele superioare .arctlcâ. capul. palmele „privesc" în jos.in genunchi".Poziţii derivate A. „privesc" înainte . braţele susţin corpul şi sînt întinse . se pot obţine diferite variante posturale : — mjinile pe şolduri (pe crestele iliace. pe care corpul se sprijină. picioarele sînt apropiate. în general.: ortostatică. braţele atârnă pe lîngă corp. membrelor inferioare sau trunchiului.. din care vom prezenta doar câteva mai utilizaite. nu ating solul . „în şezînd".netcklagls profl'. IM 193 . c) „In genunchi* : totul ca la poziţia ortostatică pînă la genunchi. cu degetele înainte şi policele posterior . corpul stă drept „în aUrnăt . degetele flectate . ca la poziţia ortostatică. dintre care menţionăm : a) Sch'nnbind poziţia braţelor.\P o z iţii d e r iv atet Din cele cinci poziţii fundamentale r e zultă o foarte largă gamă de posturi derivate. Poziţii fundamentale B. cu palmele .. a cărui dimensiune trebuie să asigure flexia şoldului şi genunchiului la 90° . călcâiele se ating. în funcţie de caz. umorii coboriţi. culcat şi „în atîrnat". picioarele „privesc" drept înainte. pe podea. ci) Culcat (decubit) : cînd este dorsal. în poziţie intermediară. capul se sprijină pe o pernă mică. avînd vîrfurile in sus . [Poziţii derivate din postura ortostatică. . iar picioarele se îndepărtează la un unghi sub 45°. 1.Jn şezînd" : subiectul este aşezat pe un scaun.în cruce" (membrele întinse sînt ridicate la nivelul umărului „în cruce") 13 . (ffî). genunchii întinşi. coatele complet flectate. cotul flectat este abdus) — mîiru4e^lajj. Mişcarea membrelor va ţine seama de cele trei modalităţi de perfonmace : — cu articulaţia mijlocie imobilă — cu articulaţia mijlocie flectîndu-se — cu articulaţia mijlocie extinzindu-se 1 Se realizează astfel scheme de mişcare de complexitate diferită. Poziţiile de pornire. 1. B.. fiind uşor îndepărtaţi . membrele superioare de-a lungul corpului./PjLZi ţii UULdjun e n taj^ Exista cinci peziţii fundamental. mîinilc la piept (braţele abduse la 90°. uşor îndepărtate. Sînt codificate deja aproape 100 astfel de poziţii deriva-te.măr (degetele pe uimăr. £ e) „în atimat" : picioarele. Există două tipuri de poziţii de start : A. prin modificări ale poziţiei braţelor. mâinile care prind bara pot avea poziţii pronate sau supinatc. sau pe suprafaţa de sprijin cînd încep exerciţiile . trunchiul şi braţele. Tot corpul este relaxat.privind" coapsele. picioarele sînt în afară. Prezenţa durerilor sau a altui disconfort obligă la alegerea unei poziţii şi mişcări care să nu evidenţieze disconfortul. a) Ortostatică (stîncl în picioare): poziţia este verticală. cu palmele „privind" coapsele. privirea înainte. dacă poziţia este luată la marginea patului sau saltelei. . picioarele sînt în flexie plantară maximă .0. bărbia orizontală. coatele pe lîngă trunchi) — braţele „în cruce". Ca variantă. picioarele. b) .

membiele v inferioare întinse c) Schimbînd poziţia picioarelor.. fără a fi încărcat) — stjnd cu picioarele îndepărtate — stînd cu picioarele . cu membrele „în atârnat") — înclinare laterală (combinată de obicei cu mina ipsilateralâ în şold) — ete.privesc" în jos) — membrele superioare ridicate (braţele pe lîngă ureche.le pe cap (palmele pe creştet. — ete. din care menţionăm : a) Schimbînd poziţia braţelor — vezi variantele posturii brtostatice b) Scliimbind poziţia trunchiului.se privesc" sau . pot rezulta alte posturi : — cu genunchii depărtaţi (picioarele „privesc" înainte) — călare p e s c a u n (bancă) şozînd pe podea. c. palmele „se privesc") . intre coapse (coapsele îndepărtate. flexie din şold cît permit ischiogambierii) — aplecare în faţă (flexie şi de coloană.în linie".. pot rezulta felurite posturi derivate : — trunchiul înclinat înainte (coloană dreaptă. şi din şolduri.stînd „în fandat" (în faţă sau în lateral) — stînd „în ghemuit" — ete. se pot obţine alte cîteva posturi : —' stînd în unipodal (piciorul liber în aer sau pus pe un suport. d) Schimbînd poziţia trunchiului şi a picioarelor : — fandînd. trunchiul nemaifiind însă menţinut erect 2. dar cu înclinarea trunchiului în aceeaşi direcţie — unele poziţii de la pct. braţele abduse la 90°) — mîinile la spate (faţa dorsală a miinilor în contact cu lomba) — -antebraţele încrucişate pe piept (miinile se prind de treimea superioara a braţelor încrucişate) — membrele superioare flectate (membrele întinse înainte la nivelul umerilor^ palmele . eu genunchii flectaţi (picioarele pe sol) şezînd pe podea. unul înaintea celuilalt — stînd pe vîrfuri —. se pot obţine felurite variante : — 'trunchiul aplecat pe coapse (coapsele apropiate.. cu gambele încrucişate — ete 194 . braţele atîrnâ prin lateral de coapse) — trunchiul aplecat. coatele complet" fîectdte) — mîirii. braţele atîrnă prin lateral de coapse) — şezînd _p_e podea. Poziţii derivate clin postura şezindJ. cu genunchii întinşi (picioarele flectate olantar sau cu degetele la zenit) ŞOziniLpe podea. c) Schimhînd poziţia picioarelor. trunchiul aplecat în spate şi sprijinit de braţe. b) Schimbînd_poziţia trunchiului.— manile la ceafă (braţele abduse la 90° sau flectate la 90°.

în kinetotorapia modernă. b) Schimbind priza viiinilor. posturile au un rol decisiv. Iată citwafpoziţii derivate din postura „in genunchi" : a) Schimbind poziţia braţelor"— vezi variantele posturii ortostatice b) Sckimbind poziţia trunchiului: — „patiupedia" (poziţia pronată pe genunchi). cu picioarele în sprijin pe sol (poziţia „în cirlig") — picioarele îndepărtate (genunchii întinşi.şol> eu picioarele' în sprijin pe o bară inferioară şi corpul arcuit înainte ci picioarele îndepărtate şi genunchii întinşi ••' etc. musculare (tonice) si biomecanice. ventral (poziţie pronă) şi lateral a) Sckimbind poziţia braţelor — a se vedea variantele posturii ortost ttic • }>) Schimbind poziţia picioarelor. orientată de legile neurofiziologiei rniş<"ă. se obţin o serie de alte variante P'oturale": — genune hii îndepărtaţi — şezutul p'? eălciie (picioarele in t'lexie plantară sau. ridicate la zenit — poziţia pronă în spjijin pe coate sau mîini şi pe vîrful picioarelor sau pe întreg membrul interior — poziţia laterală. Iată şi citcvajy)zi£ji derivate din postura „în alirnat" : a) Schimbind poziţia picioarelor. mai .marginca mesei sau saltelei."?.în deficienţele motorii determinate de boli ale SNC (dar nu numai în aceste cazuri) —.. . Poziţii derivate din postura culcat)Există deja trei variante fundar ::•iciit ili : decubit dorsal..puqind cu mjinile în supinaţie . cu genunchii flectaţi 5. cu variantele ei c) Sclumbind poziţia picioarelor..odelor de facilitare. se pot obţine o serie de posturi : cu genm^hiUJ'leciaţi (picioarele pe sol sau în aer) . cu glezna la 90") — pe un genunchi . poziţia celuilalt membru inferior creează altă suită cie variante — etc. degetele la zenit) — cu genunchii îndoiţi şj bazinul ridicat — cu membrele inferioare drepte. .-ii — care utilizează aceste legi in scop facilitator sau inhibitor.irjtiicg corpulJntins^ în poziţie oblică (picioarele în sprijin pe. apucind cu o mină supinată şi alta pronată apufind cu palmele faţă în faţă — — — — — — — — — Tuturor acestor poziţii li s-a acordat o mare importanţă in gimnastic i clasică. ••. dară sint la. ele avindu-şi originea în gimnastica suedeză. se realizează eîteva variante posturale : jpucind cu mîinile în pronaţie r. Aceste posturi sint : 195 .. •> •l. Din acest motiv. în cadrul m -.. cu . ele sint descrise în amănunt şi sînt justificate teoretic pe baze neurofiziologice. laţi (diverse grade). se pot obţine felurite posturi : — ^viuuKhii l le.

Mişcarea articulară din „patruipedie" schimbă lanţul kinetic obişnuit in care se face con. Reflexele de echilibru sint solicitate. mişcări libere în pat). Lpodul"](poziţia planţigradâ modificată' şi hnersuC] Asupra posturilor se va mai reveni cînd vor fi descrise exerciţiile. Mişcările. Poziţia mai permite. fiind solicitate o serie de reflexe de postură. •Postura aceasta permite rotaţii de trunchi. Baza de susţinere este mare. dezvoltarea unui control al forţei genunchilor. De asemenea. Trunchiul inferior şi pelvisul pofc fi manipulate cu uşurinţă. iar centrul de greutate este în poziţia cea mai înaltă. gîtului. în timp ce membrele inferioare promovează contracţia izometrică. Articulaţiile nu sînt încărcate. f) _Ortostatismul\ care are cea mai mică bază de susţinere. Eliberarea ce. deoarece necesită o mare hiperextensie a coloanei lombare.pentru marii handicapaţi motori. postura este foarte stabilă. crescînd capacitatea de tonificre a musculaturii tonice. permite punerea în valoare a unor reflexe tonice favorabile recuperării acestor pacienţi. trunchiului şi membrelor. umerilor. Gravitaţia acţionează asupra capului. în schimb. care se utilizează pentru antrenarea funcţiilor vitale (respiraţie. Musculatura scapulară şi a umărului se află în zona scurtată. motiv pentru care este cea mai instabilă poziţie. stabilitatea este relativă. într-o mare gamă de combinaţii. e) Poziţia „în genunchiu< care cere un bun control de echilibru. d) '„Patrupedia":— frecvent utilizată în multe tipuri de exerciţii. iar centrul de greutate fiind foarte jos situat. Acest fapt cere un joc permanent al musculaturii posturale şi al reflexelor respective. dar având centrul de greutate 'mai ridicat. deoarece baza de susţinere este mică şi centrul de greutate ridicat. ToaţjL. deci un înalt control central muscular.a)\ Decubitul lateral şi rostogolirea. circulaţie).t tracţia musculară. greuţalea corpului este în sprijin pe tendonul patelar. care constituie o postură importantă . Această postură este mai des utilizată la copii decît la adulţi. promovează mişcările izotonice. cvadricepsul fiind întins.). Din această poziţie se pot desifăşura o serie de mişcări ale capului. gîtului.* Ioanei permite mobilizarea ei cu uşurinţă. ca şi pentru ameliorarea activităţilor uzuale zilnice ale bolnavilor. ca şi mobilizări de membre în diverse scheme de facilitare. Toate articulaţiile membrelor. ca şi trunchiul sînt angrenate în această postură. 196 - . Eliberarea membrelor superioare permite amplitudinile maxime de mişcare. b)/Poziţia şezînd 1— o postură mai avansată. g) Se mai descriu ca posturi de lucru : herţmr^enWKcKefea} dacu^ [biUţljioxscil cu rotaţia pelvisutuţ. Prezintă" o suprafaţă de sprijin destul de întinsă. ca şi pentru posturi mai avansate (şezînd etc. ca şi decubitul lateral. Stabilitatea poziţiei poate fi crescută prin sprijinul plantelor pe sol sau (şi) al palmelor pe scaun. ca şi balansul cer un grad destul de înalt de echilibru. c)fDecubitul ventral cu sprijin pe coaie) care prezintă. pregătindu-i pentru activităţi uzuale (îmbrăcat. pentru membrele inferioare. o mare suprafaţă de sprijin şi un centru de greutate jossituat. această postură nu influenţează mult reflexele tonice musculare.

4. — cocontracţia. Evident că şi alte cauze pot afecta capacitatea motorie intr-un grad mai mare sau mai redus şi în funcţie de gravitatea acestei afectări ne vom plasa exerciţiile de promovare a mişcărilor într-o etapă sau alta. ca şi de a executa mişcarea pe toată amplitudinea ei fiziologică. •Ţ. ca şi de mişcările care uiTnează să fie realizate. ca şi progrcsivitatea logică a refacerii funcţiei motorii Dierdute de un bolnav cu leziuni ale SNC.promovarea unor reacţii de echilibru în balans . Alegerea posturilor de l u m i este determinată de starea funcţională a pacientului. 1. Un stadiu intermediar este aşa-zisa „activitate static-dinamică*'. Promovarea mişcărilor sau controlul motor.dezvoltarea unei abilităţi de utilizare a amplitudinii funcţionale de . Poate fi definită ca posibilitatea realizării unei contracţii normale simultane a muşchilor din jurul articulaţiei (eocontracţie). 197 . fie a forţei musculare (cel puţin pînă la o anumită valoare).II. în care porţiunea proximală a unui segment se rotează. Cînd vorbim de promovarea mişcărilor sau reeducarea funcţională a lor trebuie să avem întotdeauna prezente în minte etapele controlului motor. partea distală (mina.mişcare atît în articulaţiile proximale. dezechilibrul tonic. adică contracţia simultană a muşchilor din jurul unei articulaţii. piciorul) arc o mare libertate de mişcare şi acţiune. De fapt. în poziţie uniipodală rota rea trunchiului reclamă un deosebit control al stabilităţii şi echilibrului. 2. cit şi în cele distale. stabilitatea este realizată prin două procese : — integritatea reflexelor tonice posturale de a menţine o contracţie în zona de scurtare a muşchiului contra gravitaţiei sau contra unei rezistenţe manuale aplicate de către kinetoterapeut.obţinerea unei forţe musculare în limita disponibilă de mişcare . ca şi poziţiile mediane ale corpului. /Abilitate^ este ultimul nivel al controlului motor — cel mai înalt —. •*. Reeducarea mobilităţii va implica deci fie recîştigarea amplitudinii articulare. 3. Aceste etape reprezintă înseşi momentele decisive ale dezvoltări! neuromotorii a copilului după naştere.\Sfăbilitâiea]este capacitatea de a menţine posturile gravitaţionale şi anfigravitaţionale. în timp ce rădăcinile membrelor prezintă o stabilitate dinamică care ghidează membrul. redoarea articulară sau periarticulară. în timp ce porţiunea lui distală este fixată prin greutatea corpului. hipotonia. Mobilitatea controlată necesită : -«. Spre exemplu. de a iniţia o mişcare. putînd fi definită ca „manipularea şi explorarea mediului înconjurător". Deficitul de mobilitate poate avea drept cauze : hipertonia (spasticitatea). ceea ce creează stabilitatea în posturile de încărcare şi face posibilă menţinerea corpului în poziţie dreaptă. Aici vom prezenta suita completă a ^tapelor de control motor. ^Mobilitatea) Prin acest termen înţelegem" abilitatea. [Mobilitatea controlată) reprezintă abilitatea de a executa mişcări în timpul oricărei posturi de încărcare prin greutatea corpului cu segmentele distale fixate sau de a rota capul şi trunchiul în jurul axului longitudinal în timpul acestor posturi. fie refacerea ambelor.

'. Teoretic. 0x "° ccută mişcarea. Despre contracţia musculară şi tipurile ei s-a mai discutat în cadrul tehnicilor de bază şi se va mai discuta pe larg cînd vom aborda obiecLe kinetologiei. Vo&s. însă 198 . bjţComenzile ai comunicarea Jreorezintă relaţia senzorială dintre Kinetotprapcut "şi p a a e n T Vocea. Ea se face asupra elementelor museulotendoartieulare ra. ele fiind utilizate cu sau fără cooperarea acestuia. puternice. cuvintele pronunţate de către kinetoterapeut au un mare rol în calitatea răspunsului. iar comenzile blînde sint favoi îDile situaţiilor în care mişcarea produce durere. precum şi necesitatea şi etapa de promovare a mişcării. Tehnicile FNP fundamentale (de bază) se execută cu sau fără cooperarea pacientului. dar să nu producă durere. dacă se aplică presiunea pe triceps. dar despre abilitate. A. în special. căci sint inerente tratamentului fiecărui pacient.ulâra au fost imaginate o serie de „tehnici** de facilitare neuramuscuTură propriociŢpfivă (FX1'). o presiune a miinii asistentului pe biceps creşte imediat capacitatea subiectului de a îlectâ antebraţul. în cadrul acestor tehnici FNP. dar nu trebuie să jeneze amplitudinea completă dev mişcare. Tipurile de contracţii musculare După ce s-a fixat postura în care se va desfăşura exerciţiul fizic. este segmentul cu cele mai mari necesităţi de abilitate. se descriu tipul de contracţie musculară — izotonică (concentrică — excentrică) sau izometi ică — si zona de lungime musculară (scurtă — medio — lungă) în care se lucrează. unele sint considerate ca tehnici^ fiindamvnlale sau de bază. se observă că bicepsul susţine din ce în ce mai dificil greutatea pe antebraţul îndoit. 'Priza mîinilor kinetoterapeutului trebuie să fie fermă. Sprc^exemplu^într-un deficit de flexie a cotului. pe care le vom expune rezumativ în conlăre. a) fPyiîi'l7~mTinilq3^ Presiunea contactului manual al kinetoterapeutului cu masole musculare. presiunea manuală aplicată pe biceps creşte capacitatea de rezistenţă. tendoanele. Membrul superior. Dacă s-a solicitat bicepsului brahial un efort de rezistenţă. şi au intrat în practica obişnuită kinetologică. în schimb.1.2. de menţinere a unei greutăţi pe antebraţ. se vorbeşte şi în cazul celorlalte segmenre. Imjrortantă este.soare se^consjderă un mecanism de facilitare. Pentru promovarea unuia sau altuia dintre tipurile cie contracţie : :. în afara tehnicilor de bază există o suită de tehnici specialei care depind de cooperarea pacientului şi de eforturile sale voluntare. Knott şi D. in special de M.Abilitate? este deci capacitatea de a mişca segmentele în afara possau locomoţiei.2. tonul. articulaţiile care intră în schema de rr. Aceste tehnici au fost descrise în ultimii 20 de ani. s i m s t i m u l e n t e pentru o acţiune intensă. 4. comenzile ferme.

Mişcarea se va desfăşura lent. începutul oricărei acţiuni de mişcare îl face însă rotaţia în cadrul schemei respective. 199 . d) [fracţiunea şi compre. în general. Pacientul să-şi urmărească cu privirea dirijarea mişcării. fără sacade. Rezistenţa maximală determină o iradiere a influxului de la grupele musculare puterr. Ca tehnică. in cadrul dezvoltai îi "motorii. iar compresiunea cînd mişcarea se execută la comanda „trage !". secvenţialitatea mişcărilor normale se face de la distal spre proximal. Despre reflexul de întindere („stretch-reflex*) s-a discutat mult şi în subcapitolul referitor la bazele fiziologice ale kinetologiei. rotaţia nu se poate executa. exact în acelaşi moment.ke din cadrul sehomei de mişcare spre grupele slabe.shmcflj Prima favorizează mişcarea. Evident că întinderea poate fi realizată şi manual nu numai prin utilizarea schemelor Kabat. J)[SecvenţiaUt(iTea normală a acţiunii musculare] nu este altceva decîilealizaroa 'deprinderilor motrice obTşnu7te"'m~act'ivitatea umană. Dacă dintr-o cauză sau alta. motiv pentru care această manevră simplă poate fi utilizată ca stimul facilitator. odată dezvoltat acest control. gj//?7tfirîrp^ Există o serie de mijloace de a creşte forţa musculară.înţelegerea cit mai completă a psihologiei pacientului. în timp ce a doua favorizează stabilitatea. înseşi grupele musculare principale ale unei scheme Kabat îşi facilitează mutual forţa pentru executarea mişcării. Controlul vizual poate înlocui însuşi controlul proprioceptiv. căci aceasta va fi facilitată. Componenta de rotaţie a segmentelor antrenează o şi mai accentuată întfnclere a tuturor muşchilor din schemă. determină o creştere importantă a forţei musculare. nici celelalte componente ale mişcării nu pot intra în acţiune. kinototerapeutul execută tracţiunea (alungirea muşchiului) caro provoacă reflexul de contracţie şi. Văzul este la fel de important. c)lîniir[r{e>yffri TTn muşchi va răspunde cu mai multă forţă după ce a foşj întins. Antrenarea controlului motor se începe cu componenta proximală. care odatăjgzolyaţă. „trage !". Astfel. eflRezistenţp magtoala^Mişcarea executată contra unei rezistenţe maximale. „împinge !". tracţiunea este utilizată cînd mişcarea se face la comanda „împinge !". NoţTunea de „maximala^ se raportează la forţa actuală a pacientului. Textul comenzilor trebuie să fie scurt şi clar : „ţine ! a . creşterea forţei musculare se poate obţine prin : — „iradierea"' (overflow) influxului de la musculatura puternică spre cea slabă — de obicei componenta proximală este mai puternică decît cea distală . se va putea trece la cea distală. după care intră în mişcare segmentul dista1~apoi cel proximal. dar care permite totuşi executarea ei. Dar. controlul motor proximal apare înaintea celui distal. în metodologia Kabait se va vedea că poziţionarea în schemele de facilitare se face la nivel de întindere maximă a muşchilor. pentru a utiliza şi alterna comenzile cele mai adecvate momentului. „relaxează !" etc. pacientul îşj începe mişcarea.

membrului sănătos pot induce iradierea pe membrul slab. — vizualizarea directă a mişcării . schemele pentru gît întăresc trunchiul sau membrele superioare.i o a treia sau prin reîntoarcere la prima. — reciprocitatea între două scheme . această contrarezistenţă se aplică treptat. Dacă în jurul unei articulaţii există un dezechilibru muscular. cit şi pe flexori. dar avîrid grijă ca mişcarea să se poată executa pe toată amplitudinea şi în acelaşi timp să fie suficient de intensă ca să recruteze un maxim de motoneuroni. reflexele de postură şi echilibru etc. Aceasta se realizează prin—trecerea de la o tehnică FNP la o aLta. stabilităţii. după cum schemele t r u n chiului sau membrelor superioare pot întări gîtul etc. Trecerile de la o tehnică la alta reprezintă „mişcările de decompensare". reflexele primitive de flexie şi extensie. Aceste schimbări in combinaţiile diferitelor mişcări vor permite pacientului să execute antrenamentul pe o perioadă mai lunga de itimp. Treptat se introduce şi se ~ creşte lezistenţa apficlrta^nTş^ăTîIor. Tehnici F N P specîale~cu caracter general. care se vor prezenta pentru fiecare etapă a controlului motor în parte : pentru promovarea mobilităţii. indiferent de tipul schemei. permiţînd mişcarea doar în acel segment cu musculatura slabă. o serie de aspecte din aceste „tehnici de facilitare de bază" vor fi reînbîlnite în cadrul „tehnicilor speciale". atît pe ertenssori. în fig. astfel.) ^— iradierea de la un membru sănătos către membrul bolnav — rezistenta se aplică de la segmentele mai puternice spre cele mai slabe . a controlului mobilităţii şi abilităţii. rezistenţa se va aplica la în200 . pentru a permite o iradiere progresiva.(Pe o schemă Kabat se aplică o contrarezistenţă mişcărilor componentelor puternice. apoi l. fără pauz_4Jjnjr^inyersăr^. a) Inversarea lentă (IL) şi inversarea lentă cu opunere (ILO). B. crescînd mai repede forţa musculară.) — reflexele de bază tonice ale gitului şi cele labirintice. Inversarea lenta reprezîhltâ contracţii c-olîcenfrlcTrTlmice" ale tuturor agoniştUor şi antagoniştilor dintr-o jţchemâ de mişcare. (Schemele de extensie — sau flexie — a . 4-7 sînt trecute influenţele reciproce între diversele segmente : 1 Membrul superior î i Membrul inferior Git Membrul superior T 1 Membrul inferior Trunchi Fig. h)[Miş£ăril£_de dpresîWfipn^f^ au de fapt rolul de_a reduce. . •"" Aşâ cum se va putea observa. sau a evitaJoBoscala'determinată de repetiţiile unei mişcări contra rezistenţei". de a n t r e n a t . 4-7 Orice schemă de mişcare a unui segment va facilita orice altă schemă a unui alt segment. Există însă oîteva tehnici FNP speciale cu caracter general ^posibil d^jJUHzaţJm toate cele patru etape.

în concluzie. ca şi activizarea celulelor Renshow. fusul muscular va fi mai puţin inactiv ca în cazul IL (deşi muşchiul este in zona scurtată. care este slaBa. se aplică o rezistenţă.ceput pentru muşchii mai puternici.. încereînd să blocheze efectul facilitator. La aceasta se adaugă şi acţiunea inhibitorie^cejujelor Renshow pentru motoneuronul alfa agonist. repetat. Aferenta fusului va continua să trimită influxuri nervoase cu caracter facilitator predominant. Pe de altă parte. Rezistenţa la mişcare ce se aplică determină o influenţă inhibitorie a reflexului Golgi asupra motoneuronului agonistuhii (muşchiul care se contractă). se va facilita antagonic (prin reflexul miotatic). căci mişcarea a ajuns la limita amplitudinii).'acesta fiind întins în timpul contracţiei agonistului. întinderi rapide pentru a declanşa reflexul miotatic extern. Posibil ca "odată cu contracţia concentrică (deci scurtarea muşchiului) „streteh-reflex-ul" să diminue treptat şi. deci. Repetarea IL şi a ILO va duce în final la facilitarea musculaturiL în ambele direcţif de mişcare. pentru excitarea circuitului gama şi a fusului muscular. dar facilitează prin acţiune reciprocă antagonistul. Dacă muşchii au început să răspundă. căci în acest fel se determină un efect facilitator pe antagoniştii slabi.. Tehnica CR se aplică în trei situaţii diferite : — Cînd muşchii schemei de mişcare sînt de forţa 0 sau 1 şi nu se poate sconta pe iniţierea voluntară a mişcării. pentru a facilita musculatura agonistă. Aceste întinderi sint însoţite de comenzi verbale ferme de mişcare a segmentului. conservînd însă contracţia izatonică. deşi apare reflexul Golgi. — Cînd muşchii sînt de forţa 2 sau 3.1 Se poate însă ca. Aceste întinderi întăresc răspunsul muscular. înainte de a începe CR. sa acţionăm prin contracţii izotonice pe musculatura antagonistă normală (sau aproape). deci. în care se introduce gradat contracţia izometrică l a sfîrşitul amplitudinii mişcării. dar pregăteşte antagonistul. în timpul 'mişcării izoTohiee se aplică întinderi rapide în diversa puncte ale arcului de mişcare. ' b) Contracţiile repetate (CR) se execută numai pe musculatura unei direcţii de mişcare. slabă. vILCM datorată izometriei. facilitaţi pentru a promova o contracţie puternică — şi aşa măi jiepa/te. La nivelul zonei de lungime 'maximă a muşchiului se fac pasiv. aferenta spre centrii de la fusul muscular să scadă. de la sfîrşitul mişcării declanşează recrutarea de motoneuroni gama în mai marc măsură decît in contracţia îzotonică şi. 201 . <->• Raţiunea tehnicii(TL >se bazează pe legea „inducţiei succesive" a lui Sherrington : „o mişcare este facilitată de contracţia imediat precedentă a antagonistului ei14. In acest fel inversarea mişcării găseşte muşchii (antagoniştii de mai sus) pregătiţi. Amplitudinea întinderilor trebuie să fie destul de mare. se poate constata că IL (cu contracţie izotonică) inhibă contracţia agonistului spre sfîrşitul mişcării. Inversarea lentă_cu opunere este o variantă a tehnicii IL. în twnp ce 1LO (cu contracţie izometrică) măreşte forţa de contracţie agonjşjă. Explicaţia acestei afiiTnaţii este neclară. slăbiciunea lor fiind pe toată schema de mişcare. La sfîrşitul amiplitudinii se aplică izometria. prin inducţie succesivă.

kînetoterapeutul va executa oprirea mişcării pentru izometrie în locul unde îi vine mai uşor să execute "blocarea. dar rezistenţa care se aplică. Tehnica este utilizată cînd doar un compnnent dintr-o schemă de mişcare este slab. Se poate constata o creştere a recrutării motoneuronilor alfa şi gama. ctfSc'cnenţiciiiţgtea pentru întărim parte din tehnicile fun•ntale FNP descrise mai sus. cît şi pe cea excentrică pe o a n u m i î l s c h e m ă de miş202 . Aferentele primare ale fusului vor conduce la recrutări de motoneuroni alfa suplimentari. teoretic. tracţia concentrică. este absolut necesară pentru facilitarea sistemului gama. Concomitent.areu agonistieă (IA?este o tehnică care utilizează atît COHT . Astfel. precum şi de o mişcare izotonică cu rezistenţă. Substratul neurofiziologic al tehnicii CR sfî bazează pe efectul „stretch-rejlex-ului" extern. comanda verbală fermă de „împjnge !" sau_„trage !" este obligatorie pentru izometrie. chiar foarte slabă. care menţine" întinse fusurile musculare. Desigur că acest punct optim pentru crearea superimpulsului variază în cadrul schemei de mişcare. "punctul optim este în zona m i j • a arcului de mişcare. dar fără să aibă o forţă egală peste tot. în timpul executării izometriei pe musculatura puternică. Se execută schema de mişcare cu contracţie izotonică. cu atît activitatea gama* va ii mai crescută. în schema de mişcare a membrului superior muşchii slăbiţi pot fi la pumn. Cu cit este menţinută mai mult contracţia izometrică.<. Contracţia izometrică se ţine atît timp cît se performează o contracţie izotonică repetată a 'muşchilor slabi. Concomitent. pînă la capătul amplitudinii de mişcare. urmată imediat de o suită de întinderi manuale. Ajci_se_£xecut ă izometria pentru cîteva secunde. iar fusul muscular va fi mai influenţat. în acest moment. SI se poate aplica şi pe schemele de mişcare simetrice bilaterale. către şupermipulsul creat de izometrie. la cot sau la umăr. Există însă o regulă generală : pentru flexori. prin care se reduce oboseala muşchilor slabi agonişti. în practică. perfbrmînd din cînd" in cind scurte întinderi rapide. Izometria la sfîrşitul scurtării muşchiului aduce un plus de activare a motoneuronilor statici gama. Se accentuează contracţia (prin izometrie) a componentei celei mai p u ternice. pe principiul facilitării musculaturii slabe de. ceea ce conduce la o contracţie mărită. Izomef t r i a s e face pe punctul optimal. în zona scurtată. iar comenzile verbale ferme măresc răspunsul prin intermediul sistemului reticular activator. execută contracţia repetată izotonică. iar pentru extensori. Tehnica SI se bazează.— Cind -muşchii sint activi pe toată schema de mişcare. musculatura slabă continuă mişcarea izotonică. întinderile externe repetate determină o creştere a impulsurilor pe aferentele primare ale fusurilor musculare. _d)(Jnver. şi anume : în acel loc se realizează întii o contracţie izometrică. Tehnica CR se aplică în punctele cu forţă scăzută. crescind capacitatea de contracţie a acestora. pînă la punctul undo există componentele musculare puternice. produeîndu-se astfel un efect de superimpuls în muşchii slabi. Recomandarea să începem tehnica CR cu aplicarea rezistenţei pe mişcarea făcută de antagonişti se datoreşte efectului de inducţie succesivă. croind superimpulsul pe membrul puternic pentru a-1 influenţa pe celălalt care.

E.ă in această poziţie. contra unei rezistenţe tolerate. Tehnicile FNP specifice necesită cooperarea bolnavului şi eforturile sale voluntare. Se execută una din aceste mişcări (izotonice) .c a r e — flexic sau extensie. apoi treptat pasîvo-a: tiv şi activ. Se repetă. c a r e e s t e influenţat de comenzile verbale. ILO. Scopul este obţinerea ivlaxărîî. kinetotorapcutul execută rezistenţa. şl pe cea intrafuzală.ototcrapeuiul execută rapid o mişcare spre zona alungită a mu. Comenzile verEale sînt foarte importante : „relaxează-te şi lasă-mă pe mine să-ţi mi<c braţul !". apoi „mişcă-1 odată cu mine !" ctc. apoi. IA) pot fi utilizate înŢorice stadiu al controlului motor. pînă la capăt. Aceasta este valabil pentru muşchii cu predominanţă fazică. împingînd uşor in jos (contracţie concentrică) . ceea ce măreşte influxul aferentelor fuzale. se solicită pacientului să o ţir. Bazele neuroî'Lziologice ale tehnicii IA se referă la efe-ctul contracţiei excentrice. care promovează şi Întinderea extrafuzală.aiurii jlabe. iar kir. vom avea o secvenţă ritmică de contracţie excentrică. în tehnica Iii. Cînd se simte că această contracţie a ajuns maximă. Din decubit dorsal se ridică coapsa. deci. 1. SI. C. Se va evita orice acţiune care ar putea declanşa la orice muşchi „stretch-rejlex-ul !" . se începe aplicarea unei uşoare rezistenţe. în timp ce comenzile verbale vor fi ferme şi insistente. cina1 coapsa este flectată.. pentru ca în acest fel mişcarea să W facă pasiv.Deci. tot cu rezistenţă. S-a văzut că imposibilitatea promovării mobilităţii (de cauză musculară) este determinată ori de hipertonia ori de hipotonia muşchiului. • Poziţionarea pacientului este de mare importanţă. contracţia excentrică este dificil de realizat în altă zonă decît cea alungită. inversarea agonistică va mări treptat amplitudinea pe care se execută contracţiile excentrice-concentrice. La comanda verbală. Toaţo_ceie cinciJehniei desense (IL. Mişcările executate trebuie să fie lente şi ritmice. a aceluiaşi grup de muşchi. un rol inhibitor al tonusului muscular îl are cortexul. pacientul revine a c t i v la 203 . b)]Jl-'i-c:i]\. CR. se solicită pacientului o relaxare bruscă. apoi din nou mişcarea iniţială. influenţe inhibitorii musculare. aj[iniţierea ritmica~JlR)i se aplică în hipertonia^care limitează m i ş carea sau cînd mişcarea nu poate fi inifintă.pe toată amplitudinea.scu'.a cetiră de rclurarc-opumre (MARO)Jsc aplică în cazurile cu hjpotojiii musculare care nu permit mişcarea pe o direcţie. se.în momentul cînd mişcarea activă devine posibilă. apoi conceatrică^poi excentrică ete. La muşchii extensori posturali (tonici). ceea ce va declanşa impulsuri în aferentele secundare ale fusului şi. în zona medie spre scurtată. şi se r e peta". Pe direcţia musculaturii slabe. pentru ca progresiv să se troacă spre tehnica de inversare lentă (IL).ex^cută o contracţie izometrică (mina kinetoterapeutului face contrarezi^tenţă).iemplu . să ne referim la flexorii coapsei. spre exemplu. Pentru o mai mare eficienţă. în timp ce kinetoterapeutul o împinge în jos (contracţie excentrică). T_e hnici pentru promovarea mobilităţii. L'a amplitudinea maximă se face o mişcare de revenire pe o distanţă mică. a plicind citeva întinderi rapide pe această musculatură.

Este de asemenea deosebit de indicată cînd durerea este cauza limitării mişcării sau. urmează relaxarea lentă şi mişcarea activă de extensie a cotului . se comandă pacientului „ţine !". apoi. asistentul opunîndu-se . nomenul de_coacţiX? r . pînă cînd nu se mai obţine nimic in şedinţa respectivă. asistentul va executa mişcarea pasiv. extensia cotului este limitată : se flectează cotul (deci poziţia antagonică mişcării limitate). pentru a se executa izometria. urmează r e laxarea. 204 . pacientul în mod activ va încerca să treacă de punctul iniţial de limitare a mişcării (contracţie izotonicâ a antagonistului muşchiului de întins).Jlelcurarea-bpunerc (ROjj este o tehnică pur izometrică. Tehnica RO are două variante : — RO antagonistă. după efectuarea izometriei. Se va ajunge la un nou nivel de limitare. contrată de asistent e t c ." In punctul de limitare a mişcării se execută o contracţie izometrică (prin blocarea de către kinetoterapeut). la comandă. Explicaţia neurofiziologică a tehnicii RO se bazează pe următoarele fapte de observaţie : — cu cît durata de aplicare a contracţiei antagonistului mişcării blocate este mai mare şi repetările acesteia într-o şedinţă mai numeroase. scăzînd activitatea motoneuronilor alfa i — dacă tehnica RO se aplică unor muşchii posturali extensori.static gama este activat în mod deosebit de contracţia izometrică. care este mai complexă. — 'RO agonistă/în care se face izometria agonistului (muşchiul care face extensia — tricepsul) : la punctul de extensie maxim posibilă se face izometria. aferenta primară a fusurilor determină o facilitare autogenică. ceea e^ reduce slăbirea fibrelor fuzale care s-ar produce dacă scurtarea este pasivă. în care se face izometria muşchiului retracturaţ. cu atît apare mai repede oboseala unităţilor motorii la placa neuromotorie şi tensiunea muşchiului scade . — excitarea circuitului Golgi determină impulsuri inhibitorii a u togene. în funcţie de capacitatea funcţională a musculaturii respective. eventual. unde se va aplica o nouă contracţie izometrică. urmărind sau chiar aplicînd o uşoară rezistenţă acestei mişcări. se face o relaxare lentă. e (facilitare simultană a motoneuronilor alfa şi gama) cînd contracţia izometrică se execută în zona scurtată.poziţia cea mai scurtată. ca şi descărcările celulelor Renshow. De (exemplu. Explicaţia neurofiziologică se bazează pe fe?. utilizată cind amplitudinea unei mişcări este limitată de contracturi musculară (de exemplu ischiogambierii). In etapa de alungire rapidă. nu vom determina efecte inhibitorii . căci comanda dată pacientului^este ai j|ne»_nu n r â j j t e a . c) . j ă ^ r n i ş c ^ . asistentul încercînd să-i extindă cotul . !. comandînd „împinge !". Tehnica RO poate fi completată cu ILO. asistentul ajutînd. Motoneuronul. Dacă forţa musculară e prea slabă pentru a permite mişcarea în direcţia blocată. care treptat se maximalizeazâ . se asociază contracturii-retracturii musculare. Odată relaxarea făcută. apoi mişcarea activă de extensie în continuare. — rolul centrilor superiori este important cînd se solicită relaxarea . Tehnica mai este numită „ţine-relaxează !".

— aplicarea RO agonistâ determină un efect de inhibiţie reciprocă pentru antagonist. ______ . d)[Rela.varea-contracţie (RC} — tehnică utilizată în cazul unei mobilităţi reduse pe una din părţile articulaţiei — este o asociere între contracţia izometrică şi cea izotonică. •La punctul de limitare a mişcării se cere pacientului nu să se opună manevrei kinetoterapeutului, ci să împingă şi să roteze sau să tragă şi .să roteze cit poate de mult. Izomctria se realizează pe direcţia de împingere sau tracţiune, iar izotonia pe mişcarea de rotare. Această tehnică nu poate fi aplicată în caz de durere, căci creşterea tensiunii musculare~este rapidă. Tehnica RC se aplică numai antagonistului care limitează mişcarea. Bazele neurofiziologice ale RC sint asemănătoare cu cele ale tehnicii RO. Adăugăm rolul inhibitor pentru motoneuronii alfa al receptorilor articulari, precum şi faptul că rotaţia relaxează muşchiul contractat printr-un mecanism mai puţin explicat. e)[St_abilizarea ritmiccTŢSR~) este utilizată tot pentru creşterea mobilităţii, mai ales în cazul reducerii acesteia datorită durerilor sau redorii post-imobilizare gipsată. Tehnica are la bază tot izometria. Se execută simultan (apoi alternativ) contracţii izometrice şi pe agonişti, şi pe antagoruşti (cocontracţie). între contracţia agonistului şi cea a antagonistului nu se permite relaxarea. Forţa de contracţie izometrică se creşte progresiv în cadrul secvenţei. După atingerea maximului de contracţie, se comandă relaxarea lentă. Comanda verbală este „ţine, nu mă lăsa să-ţi mişc... !" SR este o tehnică foarte eficientă pentru creşterea mobilităţii, d a r cere o mare dexteritate din partea kinetoterapeutului să realizeze cocontracţia şi din partea pacientului o înţelegere perfectă. Substratul tehnicii este acelaşi ca la RC şi RO. Practic, SR se execută astfel (de exemplu pentru şold) : pacientul duce membrul inferior in schema flexie — adducţie — rotaţie externă la amplitudinea maximă. în acest moment kinetoterapeutul comandă ,,ţine !" şi creează izometria schemei de mai sus. Imediat se recomandă ca în această secvenţă a tehnicii să nu se execute vreo mişcare, pacientul împiedici nd kinetoterapeutul să-i mişte membrul inferior, rcalizînd astfel izometrji pe antagonişti (pe schema extensie — abducţie — rotaţie internă) ; se comandă din nou „ţine !" pentru izometria schemei flexie — adducţie — rotaţie externă. Se repetă de 2—3 ori, apoi în final solicităm pacientului să dea curs liber schemei de flexie — adducţie — rotaţie externă prin contracţii repetate izotonice. })]Rotaţia ritmică (RÎÎ}!, larg utilizată în diverse situaţii de deficite funcţionale motorii, este indicata^Tn special în cazurile de hipertonie cu dificultăţi de mişcare activă. Tehnica are la bază mişcarea pasivă,,si nu contracţia izometrică, ca precedentele. Dacă apar dureri la rotaţie, se renunţă. Kinetoterapeutul ridică segmentul dorit de pe planul patului şi execută lent rotaţii ritmice stînga-dreapta în axul segmentului timp de cea 10 secunde. Comanda este : „relaxează-te şi lasă-mă pe mine să-ţi mişc... !" După obţinerea relaxării se execută mişcarea care era limitată. Această mişcare o face tot asistentul, pasiv, sau, dacă este posibil, pa205

cientul în mod activ. Se roia apoi rotaţia cu o noua încercare de mobilizare, pînâ la limita noului nivel câştigat. Efectele favorabile s-ar explica prin : — intrarea în acţiune a reflexului Golgi, care inhibă motoneurenii alfv. — faptul că rotaţia determină relaxarea hipertoniei musculare ; •— mecanoreceptorii locali articulari si peri articulari (capsulă, ligamente), excitaţi de rotaţie, ar declanşa inhibiţia excitabilităţii motoneuronilor alfa. în rccîştigarea amplitudinii mişcărilor, un rol important îl arc relaxarea musculară iniţială, după care urmează să se execute mişcările in noua zonă de mişcare cîştigată. Ultimele 4 tehnici (RO, RC, SR, RR) sînt deosebit de utile din acest punct de vedere. S-a repetat de mai multe ori că mişcarea izotonică se face contra unei rezistenţe uşoare (gravitaţie sau mina kinetoterapeutului), şi acea-ta din două motive : —• se menţine o inhibiţie a antagoniştilor întinşi prin mişcarea c ncentrică a agoniştilor, datorită excitării aferentelor primare ale fusurilor acestora ; —- rezistenţa creşte forţa musculară a agoniştilor, cchilibrînd ţele de o parte şi de alta a articulaţiei. ——• _ 2./Ţ e h n ici p e n tfjx pj- o m o v a r ea stabilit u ţ i i) Aşa cum s-a mai arătat, stabilitate înseamnă un tonyţs ppsturai bun, ra si a cocontracţic eficienţă. Cocqntracţia (contracţiile simultane ale muşchilor dirTjurul uneFârtTculaţii) nu poate fi antrenată clocit după ce musculatura extensoare posturală are o bună sensibilitate la întindere. Problema. dificilă este clc_a antr-cna tonusul muscular postura!, ca şi contracţia ia poziţii de descărcare (de exemplu în decubit). ., . ci)jContracţia izometried hi zona scurtată (CISj- Se execută contracţii izometrice poziţionînd corpul in decubit lateral, la nivel de scuriarca musculaturii extensoare (trunchi uşor ranversat posterior). Rezistenta este dată de mina asistentului. Dacă această tehnică este mai dificilă, se începe inversarea lentă (IL), urmată apoi de inversarea lentă cu opoziţie (ILO). După ce CJS se realizează cu uşurinţă, iar forţa musculaturii posturale a crescut, Se trece la pregătirea cocontracţiei prin tehnica stabilizării ritmice (SR). bjfizornetiHa alternata iliA), Uneori, de la CIS nu se poate trece direct la coconiră-'!ie şi Sil. mcficindu-se o etapă intermediară, Care est-' tehnica IzA, adică exec_ţuaiya de contracţii izometrice şi pe agonişti, şi Pe.jmijigCiniştij^iiun-nativ, iară să ,.e schimbe poziţia corpului,. lerarhizînd tehnicile în vederea cîştigării cocontracţiei în poziţii neîncărcate în ordinea dificultăţii, se obţine următoarea succesiune : 'iL-r'll.U-fClSl:A-

. , Odată rezolvată cocontracţia musculaturii proximale din postura neîncareata, se trece la poziţia de încărcare. Teoretic, în această postură cocontracţia se produce datorită sensibilităţii aferentei tuşului muscular 200

cil musculaturii posturale alungite. Astfel, o primă etapă de postură,încărcată este „patrupedia", unde deja apare cocontracţia. Pentru a o întâii, se aplică tehnica de stabili/.are ritmică (SR). Dacă această tehnică este dificilă, se recomandă ca etapă intermediară inversarea lentă' cu opunere, prin diminuarea amplitudinii (ILO). Mai ales la pacienţii cu instabilitate importantă (ataxici, atetozici), ILO din „patrupedie" îmbunătăţeşte abilitatea ele a executa apoi izometria alternată. Tehnica ILO j nu diferă de ILO decît prin aceea că se diminua treptat amplitudinea de mişcare. Exerciţiile de IzA din „patrupedie" se fac pentru toată musculatura centrilor (flexori — extensori — abductori — adductori). în sfîrşit, apoi se p'oate trece la tehnica de stabilizare ritmică. Succesiunea este d e c i :

ILO^IzA-SR
Evident că dacă pacientul răspunde de la început la SR, nu se mai treco prin etapele intermediare. Se trece apoi la poziţiile in genunchi, şezînd, ortostatică, cu variantele ei. Ca tehnică principală, stabilitatea ritmică se va aplica fie bilateral, fie unilateral, pentru o extremitate sau pentru trunchi. Bazele neurofiziologice ale cocontracţici şi ale tehnicilor utilizate pentru promovarea ei ţin, pe de o parte, de facilitarea motoneuronilor alfa si gama şi de creşterea recrutărilor de unităţi motorii sub contracţiile izometrice aplicate pe fiecare parte a articulaţiilor. în acelaşi timp, cocontracţia este rezultatul influxului din aferentele fusului muscular al musculaturii extensoare posturale tonice la nivel de poziţie alungită. Pe de altă parte, trebuie ţinut seama de efectele facilitatorii reciproce ale receptorilor Golgi, care pot apărea de la muşchii tonici spre muşchii fazici, sau de considerat inhibiţia neuronilor inhibitori (dezinhibiţie) ai muşchilor fazici do la grupul tonic de celule Renshow — toate acestea puţind juca un rol în cocontracţie. Şi receptorii articulari din jurul suprafeţei articulare au, cu certitudine, un rol în stabilitatea posturilor cu încărcare. 3.[Te hnici •pentru promovarea mobilităţii c o nlr~o Lat e~, După cum s-a mai discutat, mobilitatea controlată exprimă rapacitatea de a mişca segmentele în cadrul posturii încărcate, părţile distale fiind fixate, capul sau trunchiul rotindu-se în lungul axei longitudinale. Deci, în această etapă nu există mişcări libere parţiale sau ale corpului, ca în locomoţie, ci în cadrul corpului fixat în postură. în cadrul acestei etape a controlului motor se urmăresc următoarele obiective >tonificrea musculară pe parcursul mişcării disponibile,-obişnuirea pacientului cu amplitudinea funcţională de mişcare,* antrenarea pacientului de a-şi lua singur variate posturi etc. Poziţia cea mai bună de lucru este „patrupedia", dar se mai utilizează şi decubitul ventral cu sprijin pe coatcT^poclui", poziţiile în genunchi şi în ortostatism. Aproape toate tehnicile discutate la celelalte etape pot fi aplicate şi în acest caz. Exemple de exerciţii.- din „patrupedie" se fac deplasări spre spatestinga, apoi faţă-dreapta şi invers, deplasind deci greutatea corpului pe 207

diagonale ; apoi răsuciri spre stînga-clreapta, alunecări înainte-înapoi, spre dreapta-stînga etc. — toate cu rezistenţa kinetoterapeutului şi cu contracţii izometrice la capătul excursiei. Acestea toate conduc la o creştere a stabilităţii proximale a corpului. • 4,'T ehnici pentru promovarea abilităţii} în această etapă se urmăreşte cîştigarea abilităţii în cadrul mişcărilor in afara posturii, în locomoţie şi în cadrul manipulărilor din mediul înconjurător. Rolul principal îl vor avea extremităţile, în timp ce trunchiul este în poziţie ortostatică. Poziţiile de lucru sînt cele cu eliberarea extremităţilor: şezînd, in genunchi, ortostatism, dar şi în decubit dorsal etc. — poziţii care permit unor mişcări să iasă din cadrul_loji___ Tehnica cea mai utilizată estefinvejsarea agonistică (IA)] care promovează, controlul excentric. Ca tehnici specifice, există : a) Progresia cu rezistenţă (PRji care reprezintă opoziţia făcută de kinetoterapeut locomoţiei pacientului din ortostatism (contrînd cu miinile pe bazin încercarea de avansare etc.) sau contrarea mişcării umărului^ a unui membru. Această opoziţie creste recrutarea de motoneuroni alfa. b)[Secvenţiulitatea normală (SN))— tchnică_ £rin care se urmăreşte coordonarea componentelor unei scheme de mişcare care are forţă adecvată "pentru executare, dar secvenţialitatea nu este corectă. în cadrul schemei de mişcare se lucrează de la segmentul distal spre cel proximal. Numai după ce segmentele distalc pot executa o mişcare completă se trece spre cele proximale. Tehnicile de contracţii repetate (CR) şi secvenţialitatea pentru întărire pot fi utilizate pentru segmentele cu dificultăţi de mişcare. Treptat, întreaga schemă de mişcare va ajunge la parametrii normali şi tehnica secvcnţialităţii normale este repetată pentru creşterea coordonării. Această repetiţie explică creşterea abilităţii, pentru că repetiţia este un important principiu de reeducare motorie ; impulsurile se vor transmite mai uşor şi vor deveni cu timpul automate, subcorticalizate. 4.2.1.3. „Elementele" facilitatorii sau inhibitorii „Elementele" reprezintă o serie de manevre care declanşează stimuli senzitivi meniţi să mărească sau să reducă răspunsul motor. Răspunsul la aceşti stimuli poate fi diferit în funcţie de pacient. Uneori, stimulii sînt ineficienţi, alteori pot >provaca un răspuns (nedorit. Din acest motiv, alegerea manevrei se va face după observarea răspunsului obţinut la pacient. Răspunsul este în funcţie şi de parametrii aplicării stimulului — frecvenţă, durată, ritm —, ca şi de vîrsta bolnavului şi starea SNC. Elementele se clasifică în funcţie de receptorii puşi în acţiune, de unde pornesc semnalele senzitive. 1. „Elemente" proprioceptive. a) întinderea (,,stretch"! este o n-anevră care se poate executa in două modalităţi, în funcţie de efectele dorite : — întinderea rapidă este manevra cunoscută pentru reflexele mi;>tatice sau osteotertd moaşe. 208

TABELUL i-I Tabel rezumativ al tehnicilor utilizate în diversele etape ale controlului motor Iniţierea mişcării 1. Pentru mobilitate 'Creşterea amplitudinii •Iniţiere ritmică (IR) •Mişcare activă de relaxareopunere (MARO) •Contracţii repetate (CR) •Iniţiere ritmică (IR) • Relaxare-opunere (RO) •Relaxare-contracţie (RC) •Stabilizare ritmică (SR) •Rotaţie ritmică (RR)

'întărirea musculaturii i •Inversare lentă cu opunere (ILO) posturale descărcate ' •Izometrie alternată (IzA) • întărirea musculaturii posturale şi cocontracţia din descărcare •Inversare lentă cu opunere (ILO) •Contracţie izometrică în zona scurtată (CIS) •Izometrie alternată (IzA) •Stabilizare ritmică (SR)

2. Pentru stabilitate

• Cocontracţia din încărcare

3. Pentru mobilitatea controlată (segmentele distale fixate)

• Inversare lentă cu opunere descreseîndă (ILO J ) •Izometrie alternată (IzA) • Stabilizare ritmică (SR) • Inversare lentă (IL) • Inversare lentă cu opunere (ILO) • Contracţii repetate (CR) •Secvenţialitate pentru întărire (SI) • Inversare agonistică (IA) •Inversare lentă (IL) • Inversare lentă cu opunere (ILO) • Contracţii repetate (CR) • Secvenţkilitate pentru întărire (SI) •Inversare agonistică (IA) • Progresie cu rezistenţă (PR) • Secvenţialitate normală (SN)

4. Pentru abilitate (segmentele distale libere)

Lovirea uşoară în masa muşchiului sau pe tendon cle'termină o contracţie bruscă. în practica kineticâ se utilizează mai ales întinderea m u ş chiului poziţionat în zona alungită (vezi şi „Bazele fiziologice"). întinderea rapidă facilitează sau amplifică mişcarea. Dacă kinetoterapeutul în timpul aplicării acestei manevre simte că muşchiul ..răspunde", va aplica o uşoară rezistenţă mişcării de răspuns, crescînd în acest fel mai mult contracţia. Circuitele neurofiziologice sînit următoarele : • excitarea fusului -*• aferentele primare -> motoneuronul alfa alienist şi sinergist = facilitare ; • excitarea fusului — * - aferentele primare —> neuronul intercalai" — » • motoneuronul alfa antagonist = inhibare. — întinderea prelungită arc un efect inhibitor pentru agonişti. Fenomenul este explicat prin intrarea in joc a receptorilor periferici din 14 — Kinetologio profilactici, terapeutica şl de recuperare — cd. 230 200

organul tendinos Golgi, ca şi din fusul muscular prin aferentele secundare. Posibil să se adauge şi stimularea mecanoreceptorilor articulari la mişcarea pasivă (care întinde agonistul), care determină influxuri inhibitorii spre agonist. f i b r e l e Ib de la organul Golgi determină, prin întinderea tendonului, uri răspuns autogen inhibitor (pentru agonişti şi sinergişti) şi unul facilitator (pentru antagonişti) — facilitare reciprocă. Acţiunea inhibitorie este mai accentuată pe muşchii tonici decât pe cei fazici. Este deci uşor de explicat de ce întinderea prelungită a unui muşchi tonic determină un fenomen inhibitor. Pornindu-sc tot de la cele două mecanisme, mai dificil de înţeles ar fi inhibiţia musculaturii predominant fazice. De fapt, aplicînd aceeaşi întindere pe muşchii fazici producem mai curînd o facilitare decît o inhibiţie, cu excitarea ambelor aferente —• şi primare, şi secundare — ale fusului. Pentru a obţine inhibiţia la acest gen de muşchi, trebuie să menţinem întinderea po o perioadă foarte Lungă — de zile —, pentru a se face adaptarea aferentelor fusului. Cît de lungă este această perioadă este greu de precizat, ea variind de la un individ la altul. Această adaptare pe o lungă perioadă justifică menţinerea ortczelor sau gipsurilor cîteva zile — întind grupe musculare, inhibîndu-lc. întinderea prelungită este o bună metodă pentru inhibarea musculaturii tonice, dar — atenţie ! — să nu fie folosită la muşchii posturali extensori slabi. b) Rezistenţa aplicată unei mişcări creşte recrutarea de motonouroni alfa şi gama. Rezistenţa se realizează prin gravitaţie, greutatea corporală, manual, mecanic. Mărimea rezistenţei aplicate şi durata acestei aplicaţii sînt în funcţie de tipul muşchiului şi de calitatea tonusului existent. La muşchii posturali hipotoni, utilizarea unei rezistenţe mai mari duce la scăderea tonusului. Asocierea a două impulsuri — cum ar fi întinderea şi rezistenţa — la muşchii hipotoni prăbuşeşte brusc tonusul (colaps muscular). Coborîrea scărilor realizează de exemplu ambele tipuri de stimulări : „întinderea rapidă" (a cvadricepsului, cînd am flectat genunchiul) şi ,,rezistenţa" (cînd am sprijinit toată greutatea coreului pe respectivul membru pelvian) : evadricepsui cedează, nu poate face „înzâvorîrea" genunchiului şi pacientul cade ; cedarea tonusului cvadricepsului se datoreşte predominanţei impulsurilor inhibitorii spre motoneuroni prin excitarea aferentelor secundare ale fusului. Pentru a preveni această predominanţă inhibitorie musculară trebuie să refacem sensibilitatea fibrelor fuzale laxe în aşa fel, încît influenţele facilitatorii ale aferentelor primare să predomine faţă do influenţele inhibitorii ale aferentelor secundare. Metoda cea mai eficace în restabilirea sensibilităţii la întindere a fusurilor musculaturii tonice constă în aplicarea unei contracţii izometrice de forţă redusă în zona de scurtare musculară (ClS). Contracţia izometrică facilitează neuronul gama static, care va întinde fibrele musculare intrafuzale. Cu cît contracţia este menţinută mai mult timp, cu atit sensibilitatea la întindere a fusului va fi mai mare. Cînd muşchiul tonic — după ce şi-a refăcut sensibilitatea la întindere — este solicitat printr-o rezistenţă crescută sau printr-o întindere 210

prelungită, va iputea răspunde cu excitarea ambelor aferente ('primară şi secundară). Nici un impuls inhibitor apărut în celulele motorii medulare (de la terminaţiile secundare sau receptorii periferici) nu va putea contrabalansa acţiunea impulsurilor facilitatorii venite prin aferentele primare la motoneuroni. Rezistenţa maximă se poate aplica pentru hipertrofierea fibrelor e x trafuzale la muşchii slabi. Dacă aplicăm rezistenţa la muşchii cu forţă bună, se produce o iradiere a impulsurilor spre muşchii de aceeaşi parte a articulaţiei, iar apoi şi de partea opusă. O rezistenţă maximă aplicată deci pe un muşchi puternic va crea un flux crescut pentru grupul muscular slab al sinergiştilor. Tehnica se utilizează pentru a hipertrofia şi întări muşchii hipotoni. Dacă muşchii sinorgişti sînt hipertoni, rezistenţa aplicată pe agonist poate mări schema de mişcare a sinergiştilor. Aplicarea rezistenţei trebuie tatonată şi, dacă nu se obţine un rezultat pozitiv, trebuie să se treacă la o rezistenţă minimă (vezi mai sus). Cu deosebire la muşchii costurali cxtcnsori. slabi de obicei, trebuie să acţionăm cu prudenţă, cu rezistenţe uşoare. Muşchii fazici par să fie mai puţin „pretenţioşi", datorită efectelor facilitatorii ale receptorilor secund:i!'i fuzali. ..c) Vibraţia. S-a demonstrat că există în toată musculatura scheletală (cu excepţia feţei şi limbii) un reflex de vibraţie tonic, care are ca efect facilitarea muşchiului vibrat şi inhibiţia muşchiului antagonist. Efectul deci nu se deosebeşte de efectul reflexului de întindere („stretch-re~ flexthfiind şi mediat tot de aferentele primare, dar căile lui sînt mai complexe, nu monosinaptiec. Reflexul de vibraţie este produs de căile polisinaptiiee de reverberaţie şi este controlat de centrii supraspinali. Dacă se aplică concomitent o întindere a muşchiului şi o vibraţie a lui, reflexul de vibraţie inhibă ori diminua ,,.stretc/i-re/Zex-ul". Vibraţia excită receptorii cutanaţi, dar nu se ştie dacă ei au vreun rol direct sau doar creează conştienta asupra existenţei stimulului vibratil. Se ştie însă că receptorii cutanaţi pot influenţa motoneuronii gama, deci se poate considera că vibraţia deasupra corpului muscular influenţează recrutarea neuronilor gama şi contracţia fibrelor intrafuzale. Se observă că cea mai favorabilă frecvenţă a vibraţiei ar fi de 100— 200 Hz pentru un răspuns facilitator. Sub această valoare, cu cit scădem frecvenţa vibraţiei, cu atît răspunsul facilitator este mai slab. Se pare că frecvenţele joase au chiar efecte inhibitorii, pentru că ar intra în joc aferentele secundare ale fusului, ca şi cele ale organului Golgi. Afctfrl, in cazul hipotoniei .musculaturii extensoare posturale aplicarea unei vibraţii cu frecvenţă joasă măreşte hipotonia. •! Vibraţia se aplică fie pe corpul muscular, fie oe tcndonul lui. La n persoană şi pe un anumit muşchi, răspunsul cel mai bun este o zonă sau alta, locul cel mai favorabil variind de la individ la individ. • -Reflexul vibrator poate fi mărit dacă aplicăm vibratorul pe mir hinl alungit (se asociază reflexul miotatic) şi poziţionăm capul (reflexul tonic al gîtului). Pentru muşchii foarte slabi, reflexul vibrator tonic nu dă. rezultate decît dacă este potenţat cu alte surse de facilitare (alte „elemente*). Dacă-muşchiul a început să răspundă, se va asocia rezistenţa-la mişc;
•2 3-1

Reflexul vibrator poate fi folosit şi pentru efectele kri inhibitorii asupra muşchiului antagonist, cînd acesta este spastic sau contractat (dar nu datorită leziunilor de neuron motor central). Sub raport tehnic, vibraţia de 100 Hz nu trebuie să depăşească 60 secunde (după 30 se ajunge la răspunsul maxim). Peste această durată răspunsul începe să scadă. Nu trebuie repetat de multe ori pe zi. Trebuie evitate reliefurile osoase, căci osul va transmite vibraţia şi antagonistului şi, în plus, pot apărea senzaţii neplăcute. Crioterapia aplicată înainte de vibraţie scade efectul reflexului vibrator. Utilizarea vibraţiilor nu se recomandă în prezenţa unor scheme p a tologice de mişcare (ataxie, atetoză) ; se va evita de asemenea La copii mai mici. d) Telescoparea (compresiunea) reprezintă „elementul" prin oare se realizează o presiune fermă pe suprafeţele articulare prin compresiunea în lungul membrului. în tratatele anglo-saxone de kinetologie este denumită „approximation". Se realizează prin postuirare (spre exemplu, în ortostatism — pentru membrele pelviene — sau în „patrupedic" — pentru cele superioare); de asemenea, prin presarea exercitată de mina kineboterapeutului în lungul membrului dinspre distal spre proximal, în poziţia cea mai convenabilă pentru muşchiul pe care vrem să-1 tonifiem. Să presupunem, de exemplu, că se urmăreşte tonifierea fesierului mijlociu : subiectul în decubit dorsal, cu membrul inferior în extensie ; asistentul contrează mişcarea de abducţie cu o mînă şi concomitent, cu cealaltă, presează în talpa piciorului. Articulaţia este bogată în mecanoreceptori, în capsulă, ligamente, care au cu siguranţă un rol important, dar puţin clarificat, în activitatea de sustenţie. O serie de studii au arătat astfel că fesierul mijlociu — muşchi important al posturii verticale — este sub impuls facilitator atît timp cît se stă în sprijin pe respectivul membru inferior, deci când articulaţiile membrului sînt în compresiune menţinută. Ar exista un reflex facilitator care pleacă în special din ligamentul femoris capitis. In acest timp musculatura £azică a şoldului este inhibată. Efectul telescopării articulaţiei şoldului asupra fesierului mijlociu este dovedit, dar probabil că fenomenul este mai general, petrecindu-se şi la nivelul altor articulaţii. Telescoparea are ca scop creşterea stabilităţii. Un proces inflamator dureros articular contraindică telescoparea. e) Tracţiunea este un „element" invers telescopării, realizîndu-^se de către kinetoterapeut, care tracţionează membrul în ax. Scopul este mărirea amplitudinii de mişcare, deoarece durerea articulară scade în momentul mobilizării. Se execută lent, dar cu insistenţă, şi se asociază cu tehnici de mobilizare articulara. Efectul de promovare a mişcării este cert, dar greu de explicat. Ar putea intra în discuţie tot mecanoreceptorii articulari sau, poate, întinderea muşchilor periarticulari (reflexul de întindere). j) Acceleraţia (liniară şi angulară) are la bază funcţia sistemului vestibular, cu receptorii (canale semicirculare şi otoliţii saculei), căile aferente (nerv vestibular), nucleu vestibulari şi căile descendente (vestibulospinalul lateral şi vestibulospinalul medial) care conduc informaţiile la măduvă. Tractul vestibulospinial lateral aduce de la otoliţi informaţia 212

•excita tor ie pentru motonouronii musculaturii extensoare, mai ales a membrelor. Tractul vcstibulospinal medial aduce de la canalele semicirculare şi labirint impulsuri excitatorii şi inhibitorii musculaturii axiale. Răspunsul motor de la stimularea aparatului vestibular poate fi de promovare sau inhibiţie pentru membre şi trunchi, în funcţie de modul în care s-a produs stimularea labirintică. Primele afectate sînt canalele semicirculare, în cazul unei acceleraţii angulare a capului determinând răspunsuri musculare fazice. Otoliţii sînt „impresionaţi" nu numai de mobilizarea liniară a capului, ci şi de poziţia lui, determinând un răspuns tonic. Stimularea vestibulară prin accelerarea liniară sau (şi) angulară este uz: mult utilizată pentru creşterea tonusului muscular, ca şi pentru creşterea abilităţii la hemiplegiei, copii cu IMC etc. g) Rostogolirea ritmică, repetată, la copii spastici efectuată la începutul şedinţei are un efect de relaxare, pregătind posturile şi mişcările. Aplicarea sistematică a rostogolirii diminuează impulsurile venite prin sistemul reticular activator. Balansarea ritmică şi lentă în plan orizontal sau vertical poate avea aceleaşi efecte de calmare, de relaxare generală. Şi rostogolirea, şi balansarea îşi exercită efectele prin intermediul sistemului vestibular. 2. „Elemente" e xter o c e ptiv e. Ca regulă generală, se porneşte de la constatarea că receptorii pielii sînt facilitatori pentru muşchii subiacenţi. Este posibil ca facilitarea să apară prin reflex segmentar, dar este dovedit că ea se produce, mai ales, prin stimularea formaţiunilor s'upramedulare. a) Atingerea uşoară se realizează manual sau cu un calup de gheaţă deasupra corpului muscular, prin cîteva mişcări doar, pentru a nu permite receptorilor să se adapteze. De la receptorii pielii informaţia este condusă prin fibra A groase, care transmit rapid excitaţia. Probabil impulsul urcă spre centrii subcorticali şi apoi, pe căile descendente spinale, ajunge li motonouronii segmentări, activînd muşchiul respectiv. Activarea muşchiului trebuie întreţinută prin aplicarea imediată a unei rezistenţe, altminteri activarea dispare repede, ba chiar sîmt induse inhibiţia muşchiului stimulat şi facilitarea reciprocă pe antagonist prin acţiunea circuitului Golgi. Deci, de reţinut rolul determinant al contrarezistenţei, chiar slabe, în menţinerea activării declanşate de stimulul exteroceptiv ! Atingerea uşoară este un „element" care se foloseşte curent, mai ales la adulţi şi pentru musculatura distală. Joacă un rol deosebit .pentru musculatura facială, aşa cum au demonstrat lucrările recente ale lui R. Shahani. Atingerea uşoara se utilizează deci pentru a mări un răspuns fuwriiC din partea musculaturii feţei şi, distal, a membrelor. La restul segmentelor nu are valoare. b) Periajul — tehnică introdusă de M. Rood — utilizează o perie electrică la ibaterie. Aplicarea se face pe „suprafaţa tegumentară funcţională" (STF), adică pe dermatoamele şi miotoamele corespondente. Cînd nu există STF, se aplică pe pielea de deasuDra muşchiului care trebuie facilitat. Periajul se face din proximal spre distal, adică în direcţia creşterii pârului, în sens invers apărind senzaţii foarte neplăcute. Periajul creşte rapid cantitatea de impulsuri în SNC, cu generalizarea excitaţiilor. 213

I

Din a/cest motiv trebuie aplicat cu prudenţa la copii mici (sau chiar evitat) sau la adulţii cu disfuncţii importante neurologice. De asemenea trebuie evitat penajul musculaturii paravertebrale, deoarece poate influenţa lanţul ganglionar simpatic. Este contraindicată şi aplicarea pe musculatura spastică (sau doar cu observarea foarte atentă a bolnavului), căci incită cfijpuitele motorii, care şi asa sunt deficitare în răspuns inhibitor. Perlajul este utilizat în trei srx>puri : — Pentru scăderea intensităţii durerii, situaţie în care penajul şc aplică deasupra zonei dureroase timp de 3—5 minute. Mecanismul acestui fenomen nu este încă perfect explicat. Există cîtcva teorii. Astfel, m r . ţionăm teoria lui Roud-Stockmeyer-Bisliop, a depolarizării aferentei primare (DAP) ce apare în cornul posterior medular. DAP cs-to o scădere a eliberării de transmiţător la sinapsă, ceea ce duce la o scădere d? potenţial postsinaptic. Deci, s-ar reali/a o inhibiţie presinaptfcă. Studiile lui B. Rexed asupra citoarhitectonicii măduvei au dovedit existenţa în cornul posterior a unor gruoaje do celule (lamine) ce servesc funcţii variat" ca relee spre centrii superiori. Zona-cheie din cornul posterior este lamina ITI. parte din substanţa gelatinoasă. Cînd lamina III este excitată prin periaj. inhibiţia presinaptică sau DAP se exercită pe lamina IV, de unde impulsurile sînt trimise pe alte căi ale nevraxului. Dacă lamina III nu este ex:itată sau este inhibată, impulsurile dureroase au drum liber spre centrii superiori. Inhibiţia nedorită a îaminei III s-ar produce astfel : durerea est.'1 condusă prin fibrele C care fac sinapsă la lamina II. Neuronii do aici. e x citaţi, inhibă presinaptic neuronii Îaminei III, ceea ce face ca aceştia <•£ permită trecerea impulsurilor dureroase spre alte zone sau, altfel sptt=. „se deschide poarta" (după expresia teoriei lui Melzak şi Wall). Penajul
DAP DAP

•\<D M

W

H© W

©

ibrî C ntâcestiv* 3

Fibră C n3n -mjaceo/îvi
0

FiO. 4-8 — Schema inhibiţiei durerii (după P. Sullivan).
a — inhibiţie presinaptică !a lamina III ; & — inhibiţie presinaptică lamina IV ; DAP — de;iolarizarea aferentelor primare.

„închide poarta" : impulsurile pleacă prin fibre C separate de fiori Ie durerii (căi non-necive), a căror sinapsă se află în Lamina IU ; celui ! din această lamina, fiind stimulate direct, realizează o inhibiţie presinap* tică sau DAP pentru alte conexiuni din cornul posterior, şi în primul pînd pentru cele din lamina IV (fig. 4-3) ; în acest fel DAP produsă de periaj poate preveni recepţia durerii, blocînd stimulii la măduvă. — Pentru creşterea sensibilităţii rejlc.xului miotatic. care se produce prin circuite neuronale complexe ce conduc sipre talamus stimulii. 214

da unde, pe căile descendente, vor trece prin formaţiunea reticulată, activind motoneuronii medulari segmentări gama statici. Aceştia, mai abundenţi pentru musculatura tonică decît pentru cea fazică, determină excitaţia fibrelor musculare ale fusului muscular, ceea ce va duce, prin bucla gama. la creşterea tonusului fibrelor extrafuzale. Periajul realizează deci, la muşchir posturali, ca şi în posturile cu încărcare sau în contracţia contrată, punerea în tensiune a buclei gama. Rood consideră că un răspuns optimal îl obţinem de-abia după 30— 40 minute de periaj. Totuşi, se pare că răspunsul se obţine imediat, întuzierea fiind de cea 30 secunde şi datorîndu^se întirzierii în zona s u b stanţei reticulate, unde impulsul are o calc polisinaptică lungă. — Pentru reducerea sudoraţiei în zonele distale ale membrelor, la pacienţi care prezintă o creştere a activităţii simpatice (de exemplu în aîgoneurodistrofie). Aplicînd periajul de 2—3 ori pe zi, cîte 5 minute, pe segmentele distale, sudoraţia palmelor şi picioarelor scade vizibil. Explicaţia este dificilă. Intrarea hipotalamusului în joc este certă. c) Temperatui-a. Se utilizează excitantul cald. rece sau neutru. Terni ">terapîa şi crioterapia se întrebuinţează de mult în diverse suferinţe ale sistemului museuio-scheletal, şi nu numai ale lui. De curînd au fost introduse ca ,.elemente ki exteroceptive de influenţare a contracţiei musculare. — Excitantul cald sau rece se aplică, aşa cum se ştie, în diverse modalităţi care realizează variate condiţii : de durată, suprafaţă de aplicare, profunzime de penetrare, temperatură, zonă de aplicare. S-a constatat că ambele tipuri de excitaţie produc o întîrziere a r ă s punsului de întărire musculară. îndepărtarea durerii, a tumefierii, ca şi a spasmului muscular şi spasticităţii este o acţiune deja cunoscută. — Căldura neutră (neutrală) a fost de curînd utilizată de M. Rood pentru scăderea durerii şi creşterea relaxării. La pacienţi cu o puternică simpaticatonie (cum sînt şi bolnavii cu poliartrită reumatoidă sau în criză acută de lombosciatică), aplicarea excitantului rece sau cald poate avea un efect de rebound caro intensifică simptomatologia. Temperatura neutră fixează organismul în starea de homeostazie. Căldura neutră poate fi aplicată local (un şal de lină, o blană, o pernă de puf, un solux slab pe o durată de 20—30 min.) sau general (băi la temperatura de indiferenţă — 34—35° —, împachetare într-o pătură timp de 20 min.). ' Această căldură neutrală furnizată de retenţia căldurii în corp (scăderea pierderilor de căldură generale sau locale) determină scăderea durerii, induce relaxarea musculară, fără teama de rebound. Metoda precedă aplicarea altor „clemente" (de exemplu rostogolirea ritmică etc.) carp cresc răspunsul paraşimpatic. d) Tapotarea uşoară paravertebrală este un ..element'' mai greu de explicat ca mecanism. Se realizează prin lovirea uşoară cu ipodul palmei, kiterovertebral, de la ceafă la fese, pacientul fiind în decubit ventral sau in decubit lateral. Se începe cu c mînă pe o laterală a coloanei şi cînd se ajunge spre saoru-coccis se începe cu cealaltă mînă, pe laterala cealaltă, deci fără nici o pauză. Se continuă timp de 3—4' min. Efectul este de scădere a tonusului muscular şi de calmare in general. Lovirea ritmică a acestor laterale deasupra lanţurilor ganglionare simpatice este posibil să influenţeze sistemul autonom. 215

3. „E l e m e n t e" combinate, proprioşi exteroceptiv e. a) Contactele manuale. S-a arătat că exteroccptorii <piclH de cîer.supra unui muşchi determină un răspuns facilitator ipentru acel muşchi. De aceea prezenţa m-îinilor kinetoterapeutului pe pacient este recomandată, dar trebuie să fie ghidată de o anumită raţiune. VDacă scopul exerciţiului asistat este mişcarea segmentului, atingerea va fi uşoară sau intermitentă, dar fermă. Menţinând mai mult contactul, facilităm un răspuns de postură. Dacă mişcarea sau posturarea trebuie să se facă într-o anumită direcţie (ca în inversarea lentă sau în inversări 2 lentă cu opunere), poziţionarea miinilor trebuie făcută deasupra agoni-tilor. Dacă scopul este cocontracţia (lucrată prin stabilizare ritmică. :ir exemplu) plasamentul mîinilor trebuie să fie mai difuz, căci muşchii ambelor părţi ale articulaţiei trebuie facilitaţi simultan. Deci, contactele manuale sînt diferenţiate în funcţie do scopul urmărit şi asociate unui „element" >proprioceptiv. Este posibil ca atingeri r: uşoară sau intermitentă a pielii să conducă incitaţia prin fibrele A sau prin fibrele C, cînd este prelungită. Aşadar, parametrii contactelor manuale sînt : durata, locul şi presiunea exercitată. b) Presiunea pe tendoanele lungi. Dacă menţinem ferm o presiu-.o cu mina (de obicei cu policele de la ambele mîini) pe tendonul lung al unui muşchi, realizăm o scădere a tensiunii musculare la pacienţii eu hipertonii. Presiunea poate fi realizată şi printr-o poziţie specială (de exemplu : sprijin cu palma <pe o suprafaţă, pentru flexorii pumnului şi degetelor, sau „în patrupedie", pentru aceiaşi flexori, plus tendonul cvadricipitai) sau utilizînd un obiect dur pe care îl punem în palma spastică a unui hemiplegie. Presiunea trebuie să dureze, deoarece la îneeDut este posibil să obţinem facilitarea prin fenomenul de „stretch-reflexu sau stimulări extere-

ceptrw.

Este evident că acest „element" nu va fi utilizat la muşchii hipotor.i. 4. „Elemente" teler eceptiv e. Văzul, auzul şi mirosul sînt „elemente" importante de influenţare a actului motor. Toţi nervii cranieni fac sinapsă în substanţa retieulată, iar de aici, prin căile reticuîospinale, semnalele pornite de la organele senzoriale şi prelucrate de centrii corticali ajung la motoneuronii spinali sub forma impulsurilor facilitatorii sau inhibitorii, în funcţie de prelucrarea eorticosubcorticală. Deci incitaţiile senzoriale pot influenţa mărimea şi calitatea răspunsului muscular. Văzul este poate cel mai important din a w s t ounct d<? vedere. 'iîncl aproape indispensabil pentru învăţarea exerciţiilor kinetoterapoutiec. Irvtr" văz şi sistemul vestibular există conexiuni deosebit de strînse. Urmărind cu privirea propriile mişcări, realizăm o rapidă coordonare. Auzul are de asemenea un rol important, iar comenzile date verbal, ritmarea sonoră a mişcărilor, asigură o rapidă învăţare a tehnicilor de lucru. So ştie, po de altă parte, că intensităţi mari acustice (deci c; ale V/XM umane), culorile vii sau imaginile mişcătoare cresc stimularea rrotoneurn216

in poziţie de decubit ventral cu capul la marginea patului. Răspuns tonte locali. Scădere locul izată — stimul termal a tonusului prin — atingere uşoară — semnal vizual — comandă verbală — balansare sau rostogolire ritmică — stimul termal " ti.î n t i n d e r e prelungită — presiune pe tendoane _ 5. in timp ce o muzică lentă sau liniştea induc relaxarea.locali— atingere uşoară zat prin -•semnal vizual — comandă verbală — accelerare angulară sau liniară tranzitorie — atingere uşoară — miros nociv — senina 1 vizitii . Poziţiile acestea cu capul sub nivelul trunchiului sînt uneori greu :'•:• suportat de unii pacienţi. în afară de efectul depresor asupra presiunii arteriale. Olfacţia are şi ea importanţă. Sradero generalizata — tapotare uşoară paravertebralâ — capul sub nivelul trunchiului a tonusului prin — semnal vizual — comandă verbală 217 . tativ (SNV). Realizăm această stimulare a sinusului carotidian prin poziţionarea ca oul ui mai jos decit trurachiul.c o m a n d ă verbală Răspuns fazic rulizut prin — vibraţie — telescopare — peri a j 3. Stimularea intensă nociceptivâ a olfacţiei poate facilita sistemul nervos veg. S-a constatat că stimularea sinusului carotidian. T A B E L U L 4-11 Tabel recapitulativ al „clementelor" şi acţiunilor lor —•întindere rapidă -•tracţiune i Răspuns fazii. flectînd capul sub nivelul patului etc.w capul. mai ales pentru musculatura feţei.î n t i n d e r e a musculaturii intrinsece — semnal vizual — comandă verbală 4. în şe/.patrupedă" aplecând capul. Culorile pastelate aduc şi ele scăderea influxului motor.— atingere susţinută zat prin . Aceasta se obţine în poziţie . Răspuns tonic gene-i — acceleraţie liniară susţinută rulizut prin — capul sub nivelul trunchiului — vibraţia antagonistului .reală.înd aplecînd trunchiul pe genunchi si de aici aplecind mai j. 5. mărind efectul depresor asupra centrilor medulari şi scăzînd tonusul muscular. creşte frecvenţa impulsurilor aferente.. „Elemente"1 inter oceptiv e.

scoliozelor •— Metodele Fay. Iogici. au dispărut din practica kin t logică. de tonifiere musculară prin exerciţii izometrice — Metoda Frenkel. Un grup restrîns sau mai larg de exerciţii fizice care au un sens şi un Vcop final unic formează o metodă kinetologică. 218 . Credem că este mult mai util să fie expuse în capitolul referitor la obiectivele kinot. Vojda.3. Există metode kinetologice descrise de diverşi autori. urmăreşte modificări (facilitare1 sau inhibiţie) ale tonusului muscular — Metoda De Lorme-Watkins urmăreşte creşterea forţei musculare prin exerciţii cu rezistenţă progresivă •— Metoda Maigne. Pentru exemplificare. pentru discopatii •— Metoda culturistă. pentru corectare. Altele sînt rezultatul unor contribuţii colective în decursul timpului. ele facilitare neuromusculară — Metoda Colson. după o perioadă de vogă. ca şi în cadrul kinototerapiei pe segmente sau boli. vom enumera doar cîtcva dintre cele mai practicate metode kinetologice (desigur aceste metode sînt total inegale ca importanţă. pentru mobilizările articulare (mai ales ale umărului şi şoldului) — Metoda Kabat. de manipulări vertebrale în distorsiunile intervertebrale minore •— Metodele Jacobson şi Sehultz. Metode . Phelps. unele necesitând adevărate monografii tematice pentru a fi prezentate — de exemplu metoda Kabat) : — Metoda Bobath. de realiniere a corpului şi de asuplizare nrticulară •— Metoda Williams. de mobilizare progresivă articulară -— Metoda Voglcr.erebeloase •— Metoda Mezieres. pentru sindromul obstructiv bronşic' •— Metoda chiropraxică. mereu perfecţionate. pentru recîştigarea coordonării în tulburările . pentru a face loc altor metode. de obicei purtîndu-le numele. bazată po reacţiile de redresare a caoulli' -i corpului.4. de facilitare a actului motor voluntar prin sumarea do stimuli ai sistemului ncuromuscular •— Metoda Klapp. Multe. pentru redresarea scoliozelor •— Metoda Muller-Hettingef. de mobilizare manuală a coloanei -— Metoda von Niederhoffer-Egidy. Voss. pentru relaxarea progresivă — Metoda Sohier. de corectare a lordozelor -— Metoda respiraţiei abdominodiafragmatico. •Multitudinea şi variabilitatea metodelor din kinetologic fac imp* sibilă şi chiar inutilă descrierea tuturor în acest capitol. Brunnstrom e t c . pentru creşterea forţei şi volumului rsuşchiului — Etc.'. Tardicu.

1. Metoda Kabat Pornind de la lucrările de neurofiziologie ale lui Shcrrington (vezi subcapitolul 3. Alături de aceste metode direcţionatc— cupă cum se poate observa — spre scopuri mai mult sau mai puţin limitate. -• Noţiunea dr* . exerciţiile FNP preconizate de H. Pentru fiecare segment important al corpului (cap-gît. doar metodele Kabat şi Bobath.3 — „Bazele fiziologice"). denumite .. Iată ca exemplu schema de flexie spre dreapta : Se pleacă din poziţia : cap-gît-trunchi superior rotate spre stingă. care pot fi definite ca „metode de încurajare sau grăbire a răspunsului mecanismului neuromuscular graţie -•ţimulării proprioceptive".. Kabat d e păşesc graniţele unui exerciţiu. el recunoaşte numai mişcarea1*.metoda Kabat'*. plecînd de la axioma lui Beevor şi Jackson : „Creierul ignoră acţiunea proprie .muşchiului. respectiv facilitarea unui răsDUns negativ din partea mecanismelor neuromuscularc (. utilizate cu succes în diverse situaţii şi »c puri. trunchi inferior. pune bazele. 4.facilitarea inhibiţiei"). Observaţia i-a relevat lui H.iv. există si o serie de metode complexe. Se execută o rotaţie a capului spre dreapta.Vom descrie aici succint. Prin complexitatea lor.speciale'*.. care se caracterizează nu printr-un anumit obiectiv.3. Hcrrnan Kabat. tehnicilor de facilitare neuroniusculară proprioceptivă (F\'P).2) au fost deja prezentate u seri • de tehnici de FNP.facilitare" poartă de fapt în ea şi contrarul ei — „inhi•*. în cadrul subcapitolului „Exerciţiul fizic" (4. 219 . Fiecare schemă în spirală şi diagonală reprezintă o mişcare cu trei c imponente : — flexie sau extensie — abducţie sau adduicţio — rotaţie externă sau internă Schemele cap-gît şi trunchi superior. care au reprezentat realmente o revoluţie în gindirea kinetologică. trunchi superior. motiv pentru care vorbim de . Kabat că marea majoritate a mişcărilor umane (mai ales cele de muncă) se fac în diagonală şi spirală. capul în hiperoxtensie laterală sbingă. De aceste metode complexe ne vom ocupa într-un viitor capitol. Această metodă introduce schemele de mişcare globale ca element f teilitator proprioceptiv. el însuşi medic ru-urofiziolog.. membre) există două diagonale de mişcare. „Cheia" acestor scheme este gitul. iar orientarea muşchilor. ca şi cum am privi îndărăt peste umăr (stingă). ci prin utilizarea unei anumite tehnologii. > a gitului spre dreapta (bărbia va depăşi linia mediană a corpului. fiecare având cîte două scheme antagoniste pe flexie şi pe extensie (existînd deci cîte două scheme de flexie şi două de extensie pentru fiecare segment important). pentru deosebita importanţă pe care o prezintă. o flexie cu rot. ca şi a ligamentelor are aceeaşi direcţie spiralată şi în diagonală. cu 30 de ani în urmă. a inserţiilor lor.

iar extcr. <k se flecteze sau să se extindă în timpul executării schemei de mişairo. prin derr. pleacă de la p c ziţV finală în care s-a ajuns după mişcarea de flexie de mai sus (cap rotat spre dreapta şi fleatat privind spre şoldul drept. Pivoţii proximcili (SH. denumită „pivot de acţiune". hiperextins. Pivoţii distali (P. „Cheia" acestor scheme o constituie membrele inferioare. apoi bazinul se rotează. în poziţia finală (cap rotat spre stînga. iar extensia pumnului. Rotaţiile în aceste articulaţii urmează rotaţiile executate de pivotul pr ximal. atît la membrul superior. Cotul şi genunchiul pot rămîne fixate. în timp ce rotaţia internă se asociază extensiei. flexia şi extensia se combină cu adducţia şi abducţia. Mai există încă două scheme (pe flexie şi extensie) pe diagonala cealaltă (dreapta-stînga pe flexie şi stînga-dreapta pe extensie). de abducţia umărului — La membrul inferior: • Flexia plantară este legata de extensia şoldului. rotaţie internă-rotaţie externă. ridieîndu-se de pe planul patului (în schema de flexie) sau cobori:::! (în schema de extensie).^a plantară. umărul sting „în drum" spre şoldul drept) şi ajunge. Diagonala comportă de asemenea flexia cu rotaţie de la stînga spre dreapta şi extensia de la dreapta spre stingă. Schema inversă. Diagonala opusă are sensurile inversate. Schemele trunchiului inferior şi membrelor inferioare bilateral asimetrice. Gl). CF). Schema pentru pivoţii proximali prezintă toate cele trei componente : flexie-extensie. dar adducţia coapsei va fi asociată mimai rotaţiei externe. trunchi rotat spre dreapta şi fleotat. de flexia şoldului 220 . privirea se îndreaptă spre dreapta şi în jos). La membrul superior flexia este asociată rotaţiei externe. Schemele membrelor superioare şi inferioare sînt analizate după articulaţia luată în considerare. adică în poziţia de plecare a schemei pe flexie. întotdeauna. abducţie-adducţie. La membrul inferior flexia şi extensia se asociază fie rotaţiei interne. fie celei externe.taţie şi extensie. Membrele inferioare încrucişează linia mediană. ca şi cum am privi peste umărul sting). Mişcarea în pivoţii distali se aliniază celei a pivoţilor proximali.venind dinspre stînga spre dreapta. astfel : — La membrul superior : • Supinaţia şi deviaţia radială se asociază la flexia şi rotaţia externă a umărului • Pronaţia şi deviaţia cubitală se asocia/ă la extensia şi rotaţia internă a umărului • Flexia pumnului este legată cio adducţia umărului. a/poi trunchiul superior (umerii) începe să se flecteze şi să se roteze spre dreapta într-o mişcare cu tendinţa de a aduce umărul sting spre şold. Pivoţii intermediari (C. G). în timp ce abducţia este legată de rotaţia internă. cit şi la cel inferior. pe extensie (pe aceeaşi diagonală).

cu pronaţia si extensia cu rotaţie internă a umărului • Policele intră de asemenea in schemele de mişcare. rotaţia internă. Dacă la cele oroximale această versoliitate mai redusă asigură stabilitatea segmentului. indiferent ce se întimplă ou pivoţii intermediari — La membrul superior : • Flexia cu adducţia degetelor se asociază flexiei pumnului si adducţiei umărului • Extensia cu abducţie a degetelor se asociază extensiei pumnului şi abducţiei umărului • Deviaţia radială a degetelor acompaniază deviaţia radialâ a pumnului. în al treilea rînd. în care fesierul m i j lociu şi micul fesier sînt „vioara întâi". in al doilea rînd abducţia şi apoi. iar eversia (şi abducţia) piciorului este cuplată cu abducţia şi rotaţia internă a şoldului Pivoţii digitali. Mişcarea in aceşti pivoţi se aliniază pivoţilor proximtt'li şi distali. Spre exemplu. principala componentă fiind aceea cairo îl întinde cel mai mult. Cea mai mare întindere a muşchiului o dă extensia. iar rotaţia externă cea mai puţin importantă. reprezentată do muşchii caire îşi exercită acţiunile ne două scheme (un fel de „încălecare" de acţiuni) în cadrul secvenţelor comune ale acestora.ţici externe a şoldului. Spre exemplu. în funcţie de gradul acestei întinderi.-ă : adducţia policelui se va asocia întotdeauna cu flexia şi rotaţia externă a umărului. 221 • Invereia (si adducţia) piciorului se asociază adducţici si rota . cu extensia şi rotaţia internă a umărului — La membrul inferior : • Flexia cu adducţia degetelor se asociază cu flexia plantară si cu extensia şoldului. cea secundară fiind adducţia. dar contribuie şi la acţiunea de extensie din schema : extensie-abducţie-rotaţie internă a coapsei. Deci. dexteritatea şi viteza mişcărilor. Fesierul m a r e are unele fibre cu acelaşi aliniament ca al celorlalţi doi fesieri. supinaţia şi flexia cu rotaţie externă a umărului • Deviaţia cubitală a degetelor se asociază cu aceeaşi deviaţie a pumnului. iar extensia cu abducţia degetelor se combină cu extensia piciorului şi flexia şoldului Fiecare schemă se bazează pe o „componentă musculară principală". Urmează componenta secundară şi cea terţiară. ea asigură abilitatea. Acest gen de „încălecare" de acţiuni pe două scheme este o dovadă a versalităţii unor muşchi şi această proprietate devine mai evidentă de la segmentele proximale spre cele distale. la periferie. psoasiliacul este principalul muşchi în schema flexio-adducţio-rotaţie externă a coapsei. psoasiliacul are drept componentă principală do acţiune flexia. d ist al. iar abducţia policelui. reţinind . formată dintr-un număr de muşchi înrudiţi prin aliniamentul lor faţă de schelet şi care realizează în principal mişcările cuprinse în acea schemă. marele fesier participă în cea mai maro parte la schema : extensie-addueţiorotaţie externă a şoldului. Există şi o „componentă musculară secundară". Se poate considera că un muşchi izolat are o acţiune în toate cele trei componente.

. Transversal abdominal Extensonii trunchiului stg.-add. ext. .-rot. Ext. . ext. int.+fl.-rot.-abd. int.~abd. ] fi.+rot. .-rot.+ext. stg.-rot. dr. e\t. ext.-abd. trunchi -| rot. gen.-iyot. intern) Tibialul posterior . ext.-rot. .+rot.+rot. cot ( ^ Î ^ ^ W i .-abd. gen. . ext. >.' şi scurt Dreptul intern Croitorul Micul si mijlociul fesier Tensorul fasciei lula .-rot. (Fl. Cubitalul posterior Mitul palmar JExt.-rot..t . + ext. Semitendinosul \ Seminiembranosul J Tibialul anterior .-rot.-rot. . Ext. Dreptul abdominal stg. Ext. . | fi. Ext. Vastul intern .. Fl. .. Ext.-add.-rot. int.-rot. I ext. cot Ext. .-abd. + fl. Subclavicularul Micul pectoral Marele pectoral (fa vicular) Deltoidul anterior Corai obrahialul Deltoidul posterior Marele rotund Marele dorsal Supra. int.-add. int. + fi. Ext. .-rot.-add. ext. Angularul scapulei Marele si micul romboid Marele ' dorsal (fasc.-rot.. . .+ext. \Lxt. trunchi sup.'.-rot. Lungul peron ier lateral Gemenul extern Solearul (fasc. stg. ext. . ext. cot .TABELUL J-IfI Scheme penlru [aciUlnren adivilălii primi palilor muşchi FI. ext. Extensorii Bitului şi capului sta Ext. f FI. IRot. int. extern) >. .-rot. (Iară transversospinal) Transversospinalii . i n t . ext. Ext.-rot. (Ext. Ext -add.-add. ext.-add. .-add. int.-rot. Fl. . •{S1. infe-f rior) Marele palmar .-I ext.-abd. Rot. .rot. I ext cot Fl. cot Cubitalul anterior .şi suhspino* Micul rotund Deltoidul mijlociu Marele peetonal (fa nai) Subseapularul Bicepsul brahial Brahialul anterior stercla- Ext. int.-add. • Ext.-add.-abd. \F1.-rot. stg..-add.. sts.-rot. . int. trunchi-| rot. gen.-add.-rot. Micul oblic stg. .. +fi. ext. Ext. ext. stg.-add.-rot. + fi. ext.-rot. Fl. stg. ri. cot Dreptul anterior (fibne interne) Fl. int. st. .-add. . . trunchi sup. .+ext. ţ n .-add. ( e x t . Fl. ). . . I rot. cot Fl.-add.-rot.-rot.-rot. (F.-abd. . ext.-add. Rit (rot. . Ext.. . .-abd. F'1. stg . Marele fesier Piramidalul Obturatorul intern Gemenii Pătratul crural Marele adduclor Ext. ext. . C O t Lungul supinator Rotundul pronator . . ** stg. Scurtul peron ier lateral FI. cot Ext. trunchi FI. + ext.+fi. . Fl.-add. Marele oblic stg. Gemenul intern Solearul (fasc. + fl. Fl. abd. Fl. gen.~rot.xt. trunchi | rot. trunchi sup.-rot.-rot.-abd.-add. ext. rot. Fl.-abd.-rot.-rot. Tricepsul brahial Anconeul Scurtul supinalor Pătratul pronnlor Trapezul Marele dinţat . (Ext. FI. inf. int. trunchi inf. gît dr. gen.-abd. gen. gen. . . gen.-rot.-abd. int. int. .-rot.-alici. ext. . Bicepsul femural Popliteul Dreptul anterior (fibre ex terni1) Vastul extern C rina Iul 1 i . int. gen. cot Fl. int. ttadialii I si 11 Psoasul iliac Obturatorul extern Peetineul Adductorii Iun». .-rot. gît cu rotaţie Sternocleidomastoid lanul J Stg / dr. int.-add. . gen. \ Fl. 1 fi.-abd.

Schemele de facilitare Kabat sînt utilizate : — pasiv. principalii muşchi cu schema de facilitare a fiecăruia . Dacă schema are componenta rotaţie externă. Deplasarea segmentului în cadrul schemei este un vector care are direcţie si sens. Daică. segmentul se va aşeza în extensie maximă .poziţia iniţială". pentru a determina diagonala ei. segmentul este pus in addueţie.Desigur că un muşchi nu este unicul responsabil pentru o anumită componentă. care este „poziţia de scurtare maximă'* a muşchiului. în tabelul 4-III prezentăm. Deplasarea are şi un sens. muşchii principali ai schemei formează un „lanţ" care acţionează sub cele mai favorabile auspicii numai în cadrul acelei scheme.. abdiuicţia sau adducţia). Se vorbeşte de „schema agonistâ" atunci cînd mişcarea se execută spre poziţia de contractare. şi se termină cu „poziţia finală". apoi se consideră componenta abducţie-adducţio. executarea schemei se realizează astfel • Poziţia iniţială de întindere se referă la toate segmentele prinse în schemă şi se ajustează de la pivotii proximali la cei distali. Numim „schemă antagonistă" sensul de mişcare invers. rotaţia este luată în consideraţie ultima.componentă a mişcării (schemei).mai mulţi muşchi. prima care intră în joc este rotaţia. Schema de mişcare debutează cu . a muşchilor. de scurtare. Knott. Dacă schema are componenta flexie. care asigură caracteristica spiralată a schemei : apoi se asociază celelalte doua componente ale mişcării (flexia sau extensia. în care muşchii care s-au scurtat în schema agonistă acum se alungesc. Pentru poziţionare. Invers. se pot descrie pentru fiecare muşchi schemele în care este facilitat maximal. Orice deficienţă. existînd aşa cum s-a arătat cîte două scheme pentru fiecare diagonală. după cum şi el participă amplificând alte componente de mişcare. sînt trecute schemele pivoţilor proximali pentru membre. în iindifcrent ce muşchi Care participă la o . după M. Direcţia deplasării în diagonală este direcţia optimă a mişcării produse de contracţia optimă a muşchilor principali. Aşacnr. caro este şi „poziţia de întindere" sau „poziţia de lungime maximă a muşchiului". dctorminîndu-se astfel limitele amplitudinilor de mişcare : — activ —prin mişcare liberă. s-a considerat ca schemă agonistă flcxia-adducţia-rotaţia exjternă pentru un anumit grup de muşchi. de către kinetoterapeut. poziţionarea începe cu componentele de flexic sau extensie. segmentul va fi pus în rotaţie internă. între cele două poziţii extreme existînd „poziţia mijlocie". spre exemplu. schema antagonistă va deveni extemia-abducţia-rotaţia interna. Cînd o schemă este începută. capotele lor de inserţie îndepărtîndu-se. în cadrul schemei de mişcare acţiunea se începe de la pivotul dista] ^\r:e cel proxima!. 224 . între poziţia iniţială şi cea finală segmentul a parcurs toată amplitudinea do mişcare. Dacă schema are componenta abducţio. de la poziţia de lungime completă la poziţia de scurtare completă. Această direcţiio este denumită „brazda" schemei. fără rezistenţă şi fără ghidaj . Această organizare dâ supleţe şi fluiditate mişcării. scade forţa şi coordonarea acesteia. la ea participînd . Practic.

cu rezistenţă — pentru creşterea forţei. — activ. dar cu ghidaj din partea kinetoterapeutului . ES) Scapulă : ridicure-r-acjducţie + rotaţie in sus Braţ : flexie 4-abducţie 4. ES Pumn şi degete : flexie+deviaţie cubitală Police : opozabil degetelor • Diagonala 1 flexie. EI) Pelvis : ridicare Coapsă : flex ie 4. EI Picior şi degete : flexie dorsală4-evorsie • Diagonala 2 ext msie. în situaţii speciale se pot executa şi amplitudini mici. ES Pumn şi degete : extensie 4-deviavie cubitală Police : abducţie • Diagonala 2 flexie. ES) Scapulă : ridicare+adducţie 4-rotaţie în sus Braţ : flex ie+abducţie 4. ES) Scapulă : coborîre 4-abducţie 4-rotaţie în jos " Braţ : extensie 4-adducţie 4-rotaţie internă Cot : idem DjF. EI Picior şi degete : flexie plantară4-eversie • Diagonala 2 flexie.rotaţie internă Genunchi : idem DţF. Pelvis : basculat înainte Coapsă : flexie 4-adducţie 4. EI) Pelvis : coborît 15 — Kmctologle profilactica. sau extensie. mişcările se fac pe toată amplitudinea posibilă . extremitatea superioară {J^\Y.rotaţie internă Genunchi : idem DjF.rotaţie externă Cot : flexie. terapeutică şl de recuperare — cd. In general. EI) •.' . EI) Pelvis : basculat îndărăt Coapsă : extensie 4-abducţie4. extremitatea superioară (D 2 E. extremitatea inferioară (DiE.rotaţie externă Cot : idem D ^ . ' i I — activo-pasiv — mişcaire liberă. • Diagonala 1 flexie.deviaţie radială Police : adducţie • Diagonala 1 extensie. extremitatea superioară (DiE. 239 223 . ES) Scapulă : coborire-f-adducţic + rotaţie în jos Braţ : extensie 4-abducţie 4-rotaţie internă Cot' : idem DiF-. ES Pumn şi degete : extensie+deviaţie radială Police : extensie • Diagonala 2 extensie. sau extensie. Tehnica de facilitare Kabat a fost in prezent codificată pe diagonale „Textul" diagonalei reprezintă poziţia finală a mişcării.inversie • Diagonala 1 extensie. extremitatea superioară (DjF. cu sau fără introducerea unor momente do contracţie izometricâ pe parcursul arcului de mişcare. sau imobilizare Pumn + degete : flexie 4. sau imobilizat Picior şi degete : flexie dorsală 4. extremitatea inferioară (D2E.abducţie 4. extremitatea inferioară (D{F. extremitatea inferioară (DoF.rotaţie externă Genunchi : flexie.

Se pleacă deci de la flexia trunchiului superior. Se va obţine astfel un rezultat optim în ceea ce priveşte ameliorarea forţei musculare. Deci mişcarea este o combinare între flexia trunchiului superior şi a membrelor superioare. EI Picior şi degete : flexie p l a n t a r ă + inversie • Schema bilaterală simetrică (BS) Executarea bilaterală a unei diagonale 1 sau 2 la membrele superioare sau 1% membrele inferioare Ambele membre execută aceeaşi diagonală. pentru extensia spre dreapta se combină DiE a membrului pelvian drept cu D 2 E a celui stîng) Pe aceste scheme Kabat. celălalt 1>>.membru. ea mişcare. în acelaşi sens (flexie sau extensie) • Schema bilaterală simetrică reciprocă (BSR) Ca la BS. dar un membru face o diagonală pe flexie. cu peste 30 de a n i ln umă. metoda care le poartă numele.3. solidarizate prin prinderea cu o mînă a pumnului celuilalt .despicatului". dar ambele pe flexie sau extensie — pe membrele superioare sau pe cele inferioare • Schema bilaterală asimetrică reciprocă (BAR) Ca la BA. combinată cu D-_>F a membrului superior drept şi cu DiP a membrului superior stîng (pentru ridicarea spre dreapta). descriind pe larg. 4. Se pleacă din : extensie trunchi + (spre exemplu pentru „despicat" spre dreapta) DiE membrul superior drept şi Dj£ membrul superior sting. do spartul lemnelor cu securea.. dar in timp ce un membru execută diagonala de flexie. iar celălalt membru face cealaltă diagonală pe extensie • „Despicatul" (de la cuvântul englezesc „chop") este o schemă de facilitare care aminteşte. Celălalt execută pe cea de extensie.Coapsă : extensie 4-adducţie +rotaţie externă Genunchi : idern Dd 7 . pentru flexia spre dreapta a trunchiului se combină D 2 F a membrului pelvian drept cu DiF a celui stîng) • Extensia trunchiului inferior (ETI) este realizată prin combinarea schemei extensoare asimetrice bilaterale (de exemplu. dair diagonala este aceeaşi (D t sau !>)• • Schema bilaterală asimetrică (BA) Un membru execută Di. in paralel cu observarea perturbărilor motorii determinate de paraliziile spastice infantile. soţii Berta şi Karel Bobath elaborează. de la studiul dezvoltării neuromotorii a copilului normal. in sindroamele spastice. un complex program kinetologic de recuperare a hcmiplegicului adult. „Despicatul" este mai uşor de executat decît BA • Ridicarea („îz/ting-ul") este o schemă cu direcţia inversă . Această schemă este mai uşor de executat decît BA • Flexia trunchiului inferior (FTI) este o schemă de flexie a trunchiului inferior care combină scheme flexoare bilaterale asimetrice ale membrelor pelviene (de exemplu.2. este cel mai indicat să se lucreze tehnicile de facilitare ale exerciţiului fizic discutate deja. 226 . de facilitare proprioceptivă. într-o mică monografie. Extind apoi aplicarea ei şi la adult. Metoda Bobath Pornind.

in raport cu corpul. ceea ce se traduce prin pierderea abilităţii. autorii işi realizează metoda do lucru. de neuron motor contrai : 1. Spasticitatea. caro de fapt mu oste paralizată. Dar trebuie înţeles că metoda Bobath nu înseamnă „aşezarea" bolnavului în aceste posturi roflex-inhibitorii — respectiv realizarea unor posturi pasive —. pacientul va trebui să-şi folosească musculatura în colo mai diferite moduri. glezna şi degetele mîinilor şi picioarelor. care nu numai că inhibă reacţiile posturale anormale. 2. dar în acelaşi timp facilitează mişcările active automate şi voluntare. — Sînt indicate numai mişcările roflex-inhibitorii. Tratamentul acestor bolnavi se va baza pe realitatea celor patru factori de mai s-us şi. respectiv limitarea sau blocarea completă a aferentelor sensibilităţii profunde şi superficiale. modalităţilor de mişcare anormale alo pacientului. poziţiile roflex-inhibitorii sînt total sau doar parţial (mai ales) opuse posturii iniţiale anormale a pacientului.se urmăreşte tonifierea vreunei musculaturi.Pentru soţii Bobath există patru factori care interferează performanţele motorii normale la pacienţii cu leziuni cerebrale. tonusului şL mişcării voluntare — se pierd deci engramele senzitive (vezi „Razele fiziologice").puncte~cheie u sînt nroximale : gîtul şi coloana. 3. reacţiile do echilibru.. 4. echilibrului. — Utilizarea posturilor statice reflex-inhibitorii ale tonusului muscular trebuie evitată. Sînt cazuri cînd se poate obţine relaxarea spasticităţii utilizînd „puncte-cheie" distalo ea : pumnul. care se formează în primit 5 ani de viaţă şi care asigură poziţia corectă a capului în spaţiu şi. Pe teza acestor principii. Pierderea mişcărilor selective sau discriminative. ca şi schimbările continue ale i. ca mijloc de protecţie continuă contra forţelor gravitaţionale. — Va trebui inhibată sau suprimată hiperreactivitatca tonică reflexă generatoare de spasm. — Există în cadrul posturilor anormale ale bolnavilor spastici nişte adevărate „puncto-cheie alo controlului" (Bobath). ceea ce afectează controlul posturii corpului. a engramelor motorii (vezi „Bazele fiziologice"). 227 . umărul şi şoldul. asupra cărora dacă se acţionează se realizează reducerea spasticităţiii cu facilitarea mişcărilor active. în cele mai variate scheme de mişcare. ci mişcare în posturi roflex-inhibitorii. Perturbarea mecanismului post ural reflex. Un rol important în metoda Bobath îl deţin reflexele asimetrice tonice ale girului şi rotaţia sau rostogolirea trunchiului din decubit ventral în dorsal sau invers. In general. Principalele . deci.musului muscular. ca efect al scăpării reflexelor medulare de sub controlul inhibitor al centrilor superiori. ci schimbarea schemelor. încă de la începutul tratamentului pentru reducerea spasticităţii. Perturbările senzitive. va avea ca principii următoarele : — Nu .

Această metodă a fost introdusă de medicul suedez Jonas Wilhelm Zander (1835—1920). în general care utilizează diverse instalaţii sau complexe de exerciţii fizice speciale. rotaţie externă a braţului din umăr. cuştilor Rocher. sub această denumire sînt cuprinse toate metodelc cu tehnologii mai deosebite. în mecanoterapie este inclusă şi utilizarea scripeţilor. sportul terapeutic etc. Despre metoda Bobath va mai fi vorba in ultima parte a acestei cărţi. şcoala franceză înglobează în noţiunea de mecanoterapie toate metodele care utilizează diverse instalaţii. • Etc. ergoterapia. Metode „speciale" Aşa cum arătam. aparate acţionate de forţa musculară a pacientului sau de o forţă externă (motoraşe. forţa unui asistent etc). ou abducţia halucelui. scripetoterapia. ca şi în unele staţiuni balneare. 4. aparate simple sau complexe etc.3. părţi din tehnologia acestei metode mecanice sînt regăsite în aparatura m o derna de azi pentru kinetoterapia de recuperare. a bicicletelor ergometrice.1. care diminua sau cresc travaliul muscular. Metoda în sine este abandonată de multe centre şi servicii de kinetoterapie de mai bine de un sfert de veac. 4. Astfel. în cele ce urmează noi vom utiliza termenul de „mecanoterapie" în acest sens. pentru ca pacientul să ajungă să „simtă" mişcarea normală. în afară de tehnica Zander propriu-zisă. 228 .3. cu extensia cotului. gîndindu-ne la „tehnica Zander". hidrokinetoterapia. executată cu un efort normal.Cîteva exemplificări de aplicare a metodei Bobath : • Combaterea spasticităţii flexorilor la trunchi şi braţ se realizează prin extensia gitului şi coloanei. ^ O spasticitate pe flexorii si extensorii membruLui inferior este combătută prin abducţia cu rotaţie externă şi extensie în şold şi genunchi. care. contragreutăţi. Aceste poziţii trebuie combinate cu mişcări active sau pasiv-active. meselor speciale de kinetoterapie.: stricto sensu. fondează la Stockholm un institut de gimnastică medico-mecanică. • O importantă schemă reflex-inhibitorie este rotaţia centurii scapulare contrară pelvisului si invers. Mecanoterapia „tip Zander" a fost introdusă şi la noi în ţară în diverse săli de gimnastică. patinelor. Continuarea reducerii spasticutăţii pe flexort se obţine adăugind extensia pumnului cu supinaţie şi abducţia policelui. chiar înaintea primului război mondial. a arcurilor. m e canoterapia reprezintă un tip deosebit de gimnastică medicală prin intermediul unor aparate mecanice bazate pe sistemul pârghiilor. Totuşi. în 1857. • Spasticitatea oxtensorilor membrului inferior distal este combătută prin asocierea la schema de mai sus a dorsiflexiei degetelor şi gleznei.3.3. Mecanoterapia Acest termen are în kinetologie un dublu înţeles. pernelor şi planşetelor etc. în această categorie intră mecanoterapia. De faipt. în sens mai larg.

229 . Preluarea acestui sistem de kinetoterapie a urmărit. iniţial. dar în practică el este folosit mai ales în exerciţiile kinetice ale membrelor. netezire) . 4-0 ţia unei forţe. Metodologia utilizată-de Zander mai are azi doar o valoare istorică.3. caTC-1 face pe pacient «ă-şi piardă destul de repede interesul . Sistemul permite de asemenea. Utilizarea acestui sistem este cunoscută de secole pentru facilitarea manipulării unor greutăţi în timpul diverselor activităţi umane.3. a) Sistemul „scripete-greutale". d) aparate ortopedice (de redresare pasivă şi de redresare activă. să realizeze rezistenţa unei mişcări printr-o greutate legată la capătul unei corzi reflectate peste un scripete şi prinsă la celălalt capăt de segmentul în mişcare (fig. 4. c) aparate pentru masaj mecanic de toate tipurile (vibraţii. W. 4-9). — nu se poate realiza mişcarea generală. b) aparate pentru mişcări pasive . facilitarea acestei mişcări pînă la realizarea mişcării pasive. prin acelaşi montaj. petrisaj. Scripetoterapia în general are marele avantaj de a modifica direcFig. — manevrarea unor aparate' este chiar periculoasă. utilizat în tehnica kinctică autopasivă. circuitul „scripete-greutate" se poate aplica oricărui segment al corpului. In total existau peste 50 de tipuri de astfel de aparate. trunchi şi pentru (mişcări de balans) . aceleaşi rezultate putînd fi obţinute şi fără ajutorul ei .: —• aparatură costisitoare. Metoda a suscitat numeroase critici pertinente. " — sistam de lucru monoton. putînd determina accidente . fără vreo schimbare a mărimii acestei forţe. a scripetoterapiei : sistemul „scripete-greutate u şi sistemul „scripcte reciproc 11 .J.2. a întregului corp. Zander crease patru tipuri principale de aparate : a) aparate pentru mişcări active (pentru membrul superior. — nu se pot obţine rezultate la fel de bune ca prin programele de gimnastică . inclusiv capului şi'trunchiului. — nu antrenează efortul voluntar . Scripetoterapia Există două sisteme de realizare. tapotament. care de altfel au justificat şi scoaterea din uz a aparatelor Zander. Teoretic. ci doar pe segmente. Iată cîteva din aceste critici. membrul inferior. dar cu mişcarea în sens invers. precum şi cîteva aparate pentru măsurătorile în scolioze).

Rezistenţa pe care o opune muşchiului greutatea din sistemul . Pentru a limita variaţia aceasta de forţă musculară de-a lungul cursei de mişcare a segmentului. Rocher propune să se lucreze cu membrul respectiv suspendat. Introducerea unui nou scripete reduce din nou forţa. cu atît rezistenţa va fi mai mică. ceea ce caracterizează sistemul „scripete-groutate" este faptul că el permite să se menţină o accesaşi forţă. Ch. ci prin suspendare obişnuită. pentru o greutate (rezistenţă) dată. Autorul numeşte acest sistem „braţul scripetelui". spre deosebire de ceea ce se întîmplă în sistemul montajelor cu arcuri sau elastice. mişcarea executîndu-se pe orizontală. 4-10) • Montaj cu trei scripeţi (fig. pe tot parcursul mişcării. ci reducind efortul de ridicare. dar realizată nu după sistemul Rocher. ^ Forţa la scripete nu va varia în funcţie de lungimea corzii sau de fluctuaţiile de lungime ale acesteia în timpul excursiei mişcării. Totuşi. rezistenţa va fi mai mare . 4-13 se poate vedea că forţa mT^'n * «anSri (Ra > R C şi F a > F c ) ( d u p ă necesară ridicării unei greutăţi este ju•>• ColSon). 4-11) • Montaje cu scripeţi în cuşca Rocher (fig. 230 . Ui) opuse muşchiului cvndnceps m de pozi ia în fig. 4-12) Din tehnică sînt cunoscuţi şi scripeţii mobili. 4-10). ou cit vectorul forţei va fi mai în prelungirea axei segmentului. Iată cîteva exemple de astfel de montaje : • Montaj cu un scripete (vezi 4-9) • Montaj cu doi scripeţi (vezi fig. cu rol de a înlesni ridicarea 4 Mărim foi' ~'° ~ c a rezistenţei greutăţilor. Aceasta se mai poate exprima şi în relaţie cu mărimea distanţei dintre vectorul forţei şi articulaţia care mişcă segmentul (i'ig. In kinetologie scripeţii mobili au o utilizare limitată doar la sfctuae in care este necesar să suspendăm corpul jiaciontului. pentru a se adapta coarda la mişcarea dorită din poziţia dorită. Primul scripete — cel în legătură cu segmentul de corp — poartă numele de „scripete de recepţie". r scrit:>ete-grcutate" e>te desigur cu auit mai mare. cu cit greutatea este mai mare. care cere însă un montaj mai complicat. Se utilizează 1—-2 sau 3 scripeţi. ceilalţi fiind „scripeţi de transmisie". cu o bobină mare turnantă. Ideea în sine rămîne însă valabilă. mătate din aceasta. Montajele scripetoterapiei sint e x trem de diferite şi se realizează după n e cesităţi pentru fiecare bolnav in parte. dar este în funcţie şi de unghiul făcut de vectorul forţei cu axa lungă a segmentului mobilizat : cu cit acest unşţhi este mai aproape de 90°. unghiul vectorului forţă rămânând acelaşi.

metoda „scripete-greutate" cere să fie cunoscute şi respectate cîteva principii: • Lotul de aplicare a corzii pe segmentul de membru care va fi mobilizat este important : cu cit va fi mai distal de articulaţia în mişcare. cu cit ideal este să suspendăm membrul care execută mişcarea. tracţiunile cervicale cu căpăstrul Glisson ctr.Fig. : — realizarea tracţiunilor continue sau discontinue ale membrelor sau rahisului. Prin poziţionarea pacientului. în majoritatea cazurilor reuşim antrenamentul pe orizontală (fig. 4-12 Fig. cu atit va solicita o forţă musculară mai mare• Un corect montaj se realizează doar în cuşca Rocher sau în alt sistem care să permită acroşaje în cel puţin trei planuri. cu atit mai mult. Exemple: tracţiunile cu broşe transosoase în ortopedie. 4-14). dar mai ales a unor segmente. 4-11 Fir. — realizarea suspendării întregului corp. 231 . 4-13 — creşterea amplitudinii do mişcare articulară prin tehnica cxerciţiilo-r dinamice cu tracţiune la sf îrşitul cursei .. pentru a le scoate de sub influenţa gravitaţiei (a se vedea „Suspensoterapia") . Ca tehnică de lucru.

Autoarea acestui sistem (cunoscut si sub numele de „spring-therapy") a creat o serie de arcuri în spirală de diverse grosimi si lungimi.• Pentru creşterea forţei musculare se tastează rezistenţa maximă (RM) (în kg) a grupului muscular ce xirmează a fi antrenat în montajul fixat.3. care este prinsă la celălalt capăt de segmentul ce urmează să fie mobilizat pasiv (braţul rezistenţei). dispariţia lui T"2 şi (sau) a lui T4 va duce la un ritm rapid. motiv pentru care instalaţiile la patul bolnavului sint deosebit do utile. cordon elastic etc). astfel. benzilor si cordoanolor elastice ca rezistenţă sau ca forţă de tracţiune în cadrul programelor kinetice de recuperare musculoarticulară. cu alte fracţiuni de lucru din RM. Variaţia celor 4 timpi va accentua şi efectele urmărite . Această mişcare la scripete poate fi descompusă în patru timpi : Ti — contracţia dinamică concentrică a agoniştilor (mişcarea de iîază pmpriu-zisă. prelungirea lui T2 şi T4 creşte mai rapid forţa musculară a agoniştilor.3. T3 — mişcarea de revenire spre poziţia iniţială. sub influenţa unei forţe externe (^solicitare"). cînd montajul realizează mişcările celor două membre în sensuri inverse. • (Mişcarea se execută într-un ritm imprimat cie metronom sau de comanda asistentului.reprezintă braţul forţei. Sistemul Guthrie Smith Reprezintă utilizarea arcurilor. pentru ca la sfîrşitul şedinţei să se ajungă la 1 RM. cu alungirea muşchilor agonişti sau contracţia concentrică a antagon işti lor (dacă greutatea nu este destul de mare pentru a realiza pasiv returul) . Gradul de deformare (de aiungire) este proporţional cu „consumul d ' energic" care a determinat deformarea. — autopasivă asimetrică. 4. Desigur pot fi utilizate pentru şedinţa de sctfypetoterapie şi alte scheme. RM se retestează săptâmînal. b) Sistemul „scripete reciproc" permite efectuarea unor mişcări autopasivo. Pacientul. Variaţia celor 4 timpi va determina ritmul : o schemă Ti—T2—T3— Ti determină un ritm lent . după muzică ai ritmuri variabile. p e n t r u a reveni la aspectul iniţial odată cu încetarea solicitării. cu ajutorul unui membru sănătos care . TI — oprire în poziţia de repaus sau moment de „ţinere" în contracţie statică a agoniştilor. îşi modifică forma — spre exemplu se lungeşte —. După cum se ştie. cînd montajul realizează mişcarea ambelor membre (sănătos şi bolnav) în acelaşi sens — metodă care urmăreşte punerea în valoare pentru facilitare a reflexelor colaterale . pentru care s-a făcut montajul) . Sistemul „scripete reciproc" este folosit mai ales în mobilizările autopasive ale membrului superior. dezvoltînd o întreagă metodologic kinetoterapeutică prin utilizarea acestor instalaţii.3. resorturilor. • Şedinţele de scripototerapie se execută de 1—3 ori pe zi. apoi se trece la 3/4' din RM. T2 — oprire la punctul maxim al excursiei în contracţie statică. un corp elastic (arc. se va începe cu 1/3 din RM. care sînt cu fibra alungită. Apoi. muşchiul fiind cu fibra scurtată . după ritmul respirator etc. Dacă consumul de ener232 . cu montaje în scrie sau în paralel. în funcţie de schema aleasă. Această mobilizare poate fi de două feluri : —• autopasivă simetrică. tracţionează coarda •scripetelui.

20. se instalează o deformare ireversibilă. 10 kg etc. se ştie că forţa lui scade pe măsură ce muşchiul se scurtează. de exemplu. realizează un arc care răspunde unei solicitări pînă la 20 kg. pentru a le putea adapta diverşilor muşchi cu forţe atît de felurite. diametrul spirei şi lungimea lui (numărul de spire). Arcurile utilizate în sistemul Guthrie Srmtih sânt etalonato să realizeze întinderi pînă la o anumită. rezistenţa resortului creşte. în timp ce forţa muşchiului scade. depăşind limita extensibilităţii arcului.lungime. grosimea sîrmei. realizînd contracţii concentrice sau excentrice. prin exerciţiile de întindere a arcului sau de opunere. ce se poate face la cele mai diverse lungimi ale muşchiului. Sistemul kinetic cu arcuri este utilizat pentru trei obiective principale : a) Creşterea forţei musculare. este vorba de faptul că rezistenţa oricărui resort creşte pe măsură ce tracţionăm de el — este deci mai mică la începutul cursei. Capacitatea de solicitare a unui arc depinde de materialul din caro este confecţionat. decît la sfîrşitul ei. Cel de-al doilea dezavantaj constă în dificultatea de a avea la dispoziţie un număr marc de arcuri de diferite rezistenţe. 233 . Există două dezavantaje în realizarea acestui obiectiv prin arcuri. Peste această lungime. dacă resortul este mai puţin elastic sau forţa musculară mai slabă. Aceleaşi două arcuri puse în serie înjumătăţesc efortul de întindere. 4-15 amplitudinea maximă de mişcare. nu se va putea atinge Fig. în acelaşi timp.gie este prea mare. Asocierea în paralel a două arcuri do 10 kg. treptată la revenirea lui. dacă considerăm grupul muscular agonist care execută travaliul de întindere a resortului. In primul rînd. 4-15 sînt schiţate citeva montaje pentru tonificre musculara cu ajutorul resorturilor. în acest fel. ev iţind deformarea Lui ireversibilă. arcul are un stop core-1 blochează. Oprire-a din cursa de revenire a arcului necesită o contracţie izometrică. în fig. sub forţe de 25. în funcţie de montaj. Aşadar.

3. prin forţa de recul. pentru a facilita o a n u mită direcţie de mişcare şi chiar a tracţiona la capătul excursiei articulare din acel moment..4. O variantă de utilizare a tracţiunii arcului pentru decoaptări articulare este aceea care recurge la montarea în axul membrului a uniui a r c întins care. sînt de asemenea larg utilizate. care va acţiona după modelul Kabat de contracţie-relaxare (vezi „Metoda Rabat"). diverşii bureţi sau feluritele inele de cauciuc. trebuie deosebită de cea rigidă. Pentru acest obiectiv rezistenţa arcurilor V e b u i e calculată în raport cu greutatea membrului in aşa fel. Sub această suspendare pendulară pe verticală se pot executa mobilizări active Fig. în plus. Desigur că în acelaşi mod sistemul poate promova mişcarea pasivă în cadrul reculului arcului. este posibilă şi. încît întinderea spirelor să fie medic (nu completă). cu ameliorarea durerilor de ia acest nivel. c) Creşterea amplitudinii unei mişcări este un alt obiectiv al sistemului kinetic cu arcuri sau elastice.a stabilit reguli si principii mecanice şi fiziologice. va determina o scădere a presiunii intraarticulare. în care caz orice mişcare activă.b) Suspendarea unui membru în sistem elastic pe verticală s-a d e monstrat că solicită excitabilitatea musculară in cursul oscilaţiilor determinate de resorturi. întreţinute şi chiar amplificate de resorturi. Se realizează alegînd un montaj în care să fie utilizată forţa de revenire a arcului. Suspendarea în sistem elastic. Suspensoterapia Suspendarea întregului corp sau doar a membrelor poate fi considerată ca metodă kinetologicâ din momentul in care Guthrie Smith (1943 Şi 19o~) i. 4-10 sau pasive (tot pe verticală). preconizată de Guthrie Smith.3. cit de slabă. declanşînd repetat „stretch-reflex-cle*. ca şi în alegerea unui arc de valoare potrivită exerciţiului de executat. Aceste oscilaţii provoacă întinderi ale muşchilor. iar la revenirea cu oscilaţii participă şi musculatura proprie (fig. tot pentru exerciţiile mîinti ©te. împingînd în jos pasiv membrul. ca şi apli234 . care intm. Utilizarea corpurilor elastice în kinetologie nu se opreşte aici. se realizează reflexul de întindere. Suspendarea pendulară este deseori folosită şi în scopul relaxării stărilor de spasticitatc musculară. Arcul permite o tracţiune discontinuă (prin schimbarea alternativă a poziţiei membrului. dar nu fac parte din sistemul Guthrie Smith expus în acest s u b capitol. în care membrul este doar sustras gravitaţiei. de contracturi musculare. denumită şi „suspendare pendulară^*. 4—16). 4. va fi amplificată la fiecare oscilaţie. Diversele mici orteze cu arcuri pentru mină. Aceasta reprezintă o metodă specială de reeducare a musculaturii foarte slabe. Dificultatea constă în menţinerea unei corecte direcţii de mişcare.de sau relaxează complot arcul).

' Ş ^ i ^ L . nere. descriind un arc de cerc într-un plan vertical (fig. Capacitatea de mişcare a membrului este net redusă (fig. forţa rezultantă fig 4. în care chinga se fixează la extremitatea distală a membrului. iar cordonul se acrosează deasupra articulaţiei de mobilizat. decon^v^-—Jw7—* tracturat (fig. c). 4-11 Fig. Cînd cei doi \ \ . O astfel de suspendare permite ca membrul suspen- Fi. Principala realizare a acestei metode este de a scoate corpul sau membrul de sub influenţa gravitaţiei. cu atît tracţiunea va fi mai mică. mărind presiunea de „coaptare" articulară (fig. cu cît punctul de acroşaj se îndepărtează de pivotul articular. 4-20 a). 4-18 dat să oscileze ca un pendul de o parte şi de alta a poziţiei de repaus. In acest fel .j. vectori sînt în prelungire. c) Suspendarea excentrică. rezultanta forţelor va fi centrifugă şi va contribui la dcccaptarca articulară (fig. în acest caz extremitatea membrului tinde să se deplaseze spre verticala din punctul de acroşaj. 4-20 b . b) Suspendarea axială. 4-17). 235 . iar membrul se va mişca descriind un arc de cerc în plan orizontal (fig. prinzîndu-se chiar deasupra chingii care susţine segmentul. se vor anihila : \ ^^ membrul suspendat va fi în echilibru. Iată principalele trei situaţii mecanice.cordonul va avea direcţia oblică. cu valoare de principii : — Cu cit direcţia de tracţiune a corzii va face un unghi mai obtuz cu vectorul gravitaţiei.caţii terapeutice. Deci. cînd punctul de acroşaj se găseşte oriunde în afara proiecţiei membrului suspendat. — Dacă avem un tip de suspendare excentrică. 4-18). forţa de tracţiune scade. plasarea punctului de acroşaj al cordonului de suspendare în raport cu pivotul articular are o mare importanţă pentru forţele care se stabilesc.1$ (între forţa de tracţiune a corzii şi forţa gravitaţiei) va determina o presiune crescută de-a lungul membrului spre articulaţie. in care cordonul de siispcndare „merge" vertical in sus. 4-19). apropiindu-se de chinga de susţiH^. Din punct de vedere mecanic. Există mai multe tipuri de suspendare : a) Suspendarea pendulară sau verticală. — Dacă punctul de acroşaj se deplad-~Z~' — -""""'" sează spre pivotul articular. 4-20 d).

Tehnica este următoarea : într-un montaj de suspendare (pendulară sau axială) se fixează tester-ul în funcţie de muşchiul de t e s t a t . Suspendarea axială in unele montaje lucrează şi asupra ligamentelor. în general. de obicei. reaiizînd unele corecţii ale dezaxărilor (de exemplu. pentru a se continua. recuperarea se începe.cu exerciţii în suspendare axială. cu consum energetic redus. capsulei. când durerea a diminuat. de gravitaţie şi de rezultanta combinării primelor două î n cadrul paralelogramului forţelor. b) Alegerea tipului de suspendare (pendulară. denumit „test RM" — al rezistenţei maxime —. -permiţând acţmni o o Fig. ţesuturilor moi periarticulare.Aceste principii mecanice aiu răsunet kinetoterapeutic. centurii respective (cu scop de fixare). cardiopulmonari sau cu forţe musculare ale membrului respectiv minime. motiv -pentru care metoda suspendării este deosebit de agreată de mulţi kinetoiogi. In aceste leziuni articulare dureroase. c) Din suspendare se poate face un testing muscular mult mai real decît cel cu cotaţie 5-0. se execută la' rînd trei mişcări de in236 . 4-20 Fig. 4-21 exclusiv de mobilizare activă analitică pe articulaţia dorită. ^-T^N Cea mai utilizată rămâne suspendarea(axialaj) care dă posibilitatea efectuării celei mai mari amplitudini de mişcarerăvînd suficientă acţiune de decoaptare. valgus. ceea ce o indică în redorile articulare dureroase. axială sau excentrică) se va face ţinînd seama de acţiunea celor trei forţe : de tracţiune a corzii de suspendare. 4-21). după cum urmăresc un obiectiv saoi altul : a) Suspendarea unui memhru face posibilă scoaterea din activitate a" musculaturii. jlexum) (fig. a fost preconizat de Ch. Acest fapt este deosebit de important p e n t r u pacienţi slăbiţi. Rocher şi se execută cu un aparat foarte asemănător cu cîntarele de mînă cu arc. Acest test. varus. cu exerciţii în sistem „scripete-greutate".

d) Suspendarea membrelor superioare este o metodă auxiliară deosebit de importantă in terapia ocupaţională. datorită eficienţei deosebite a acestei metode. să se adapteze gradului şi formei deficitului. Desigur. ci activitate fizică. aceste activităţi sînt alese pe tot parcursul procesului de recuperare în aşa fel.U. Astăzi mulţi recuperat ion işti consideră că. Terapia ocupaţională în primul război mondial. dar care îşi menţin . el . cum ar fi evaluarea funcţională complexă şi kinetologia. Suspendarea 'pendulară a antebraţelor deasupra mesei de lucru eliberează mîinile care execută activităţi ergoterapice în cazurile severe de deficite funcţionale musculare. — metodă care utilizează exerciţii şi procedee fizice din diverse activităţi umane obişnuite (de muncă. 4. care va fi apoi urmărită în timp în cadrul programului de recuperare. numai în această direcţie. căreia îi sînt destinate cadre pregătite anume. E. coordonare şi abilitate. americanul F. valorile (în kg) sînt adiţionate şi suma împăirţită la trei pentru a obţine valoarea BM. terapia ocupaţională r e p r e zintă* de fapt un complex de metode de o mare variabilitate. în Germania metoda este denumită „Beschăftigungstherapie". Deşi considerată o „metodă specială". 237 .3. Menţinerea în paralel a termenului de ergoterapie în unele ţări este justificată prin faptul că în limba greacă cuvântul „ergon" nu înseamnă neapărat muncă. considerindu-se „ergoterapia" ca fiind un termen prea limitativ (exerciţii doar d i n sfera muncii). sub toate aspectele şi componentele ei : amplitudine articulară. de către G. Termenii de „terapie artizanală" sau „praxiterapie" nu s-au generalizat.teiisiitate maximă . forţă şi rezistenţă m u s culară. sectorul de terapie ocupaţională trebuie să ocupe cea mai mare parte. Există două aspecte distincte ale ergoterapiei : a) Ergoterapia zisă „specifică" urmăreşte selectarea acelor activităţi care au un maximum de adresabilitate şi solicitare asupra deficitului funcţional al pacientului. într-un serviciu de recuperare pentru mari deficienţi motori şi handicapaţi. Reid introduce termenul de „ergoterapie". cu acela de „terapie ocupaţională". Termenul de ergoterapie a fost preluat de şcoala franceză.5. De altfel. O indicaţie de mare valoare a ergoterapiei rămîne patologia psihică — de altfel cea mai veche utilizare a acestei metode în ideea recuperării. C. încît să corespundă mereu capacităţii funcţionale restante. în multe ţări terapia ocupaţională a devenit o 'adevărată specialitate. Barton. Valoarea RM testată este importantă pentru a se putea aprecia corect greutăţile utilizate in sistemul „scripetegreutate". pentru a denumi o metodă de kinetoterapie pentru diverse tulburări fizice sau mintale.A.totuşi individualitatea prin scopul urmărit şi prin particularitatea procedeelor utilizate.3. de divertisment etc). de viaţă. deşi în S. Principalul scop urmărit este refacerea mobilităţii. în prezent acest sector a înglobat principalele activităţi ale recuperării medicale şi socio-profesionale.fusese deja înlocuit.

— ocupaţia să fie liber acceptată de pacient şi de preferat să fio chiar agreată . papurei. pe cît posibil. adecvate pacientului. Opţiunea pentru alegerea unei sau unor ocupaţii. kinetoterapeutului. O analiză precisă a deficitului sau handicapului pacientului pe baza unui examen clinic şi a unui bilanţ complet : anatomic. este vorba de activităţi practicate încă de la începuturile societăţii umane. ergotorapeutului sau. — ocupaţia să fie utilă. S-a constatat că şi la omul modern există o aptitudine. uşor de înţeles. gesturi care se combină în cele mai variate moduri (Delaet şi Lobet). pentru a se crea emulaţia de grup . oricît ar fi de neobişnuit cu munca fizică sau oricît ar fi de neindeminatic. „ocupaţională" sau „nespecifică" nu se adresează propriu-zis deficitului funcţional cauzat de boală sau accident» ci rostului organismului sau unor tulburări complementare. trebuind să fie prezente în orice serviciu de ergoterapie. Aceste tehnici sînt esenţiale. rafiei şi prelucrarea fierului (feroneria). ţesut etc. — ocupaţia va fi permanent executată sub supravegherea ergoterapeutului. înnăscută. ca si pentru formarea unei noi coordonări a întregului corp. pentru a se putea crea chiar bunuri folositoare. O analiză a color mai indicate activităţi ergotorapeutico pentru respectivul pacient. aparţine desigur modicului. kinetologic. Multitudinea activităţilor practice utilizate în terapia ocupaţională este catalogată în următoarele clase : a) Tehnica de bază. în general dintre meseriile de bază. lemn. o înclinaţie aproape naturală. va mai ţine seama şi de următoarele reguli : — ocupaţia să fie obişnuită. spre aceste activităţi. pentru a evita monotonia . gesturi). ca şi sub raport psihologic (motivaţie şi recreaţie). chiar profesia pacientului . olărit. ce se pot utiliza'. Bilanţul complet ar reveni cadrului specializat. — ocupaţia să fie variată. Spre exemplu.b) Ergoterapia zisă „globală". sub raporturile kinetologic (mişcări. în absenţa practic a unui membru. social şi profesional. dacă este posibil. în acelaşi timp terapia ocupaţională specifică se va ocupa intens de recuperarea funcţională a membrului brahial drept. ocupaţia să fie simplă. — ocupaţia să solicite un efort progresiv . clasice (împletit de nuiele. După cum se observă. psihologic. s-a constatat că există doar 43 de gesturi de bază (din care 24 aparţin mîinii). —. cunoscută bine de majoritatea populaţiei. fier. va fi executată în comun cu alţi pacienţi. Studiindu-se 1 300 de meserii. fibre naturale. fiziologic (consum energetic). Prescrierea ergoterapiei nu este deloc simplă. 238 . prelucrarea lemnului (timplăria). în care sînt incluse : olăritul. pentru un diagnostic complet (inclusiv eoafectările). cînd mîinile omului prelucrau materia primă de bază : lut. 2. Desigur.) sau. Examinarea clinică şi paraclinicâ a întregului organism. tîmjplărie. un pacient cu o paralizie de plex brahial al membrului superior drept va urma un intens program de terapie ocupaţională pentru formarea afoilit ă ţ i i \ m i n i i stingi. — ooupaţia. de învăţat şi executat . în lipsa acestuia. ea neces iţind : 1. ţesutul. împletitul nuielclor.

care promovează în acelaşi timp însăşi mişcarea. apoi montajul pe discul rotator. preocupîndu-se de integrarea familială. categorie în care sînt cuprinse ocupaţii specifice cu caracter 'artistic : desen. socială şi profesională a handicapatului. baterea etc). Toate aceste activităţi pot deveni chiar scopuri în sine în r e profesionalizarea handicapaţilor. dactilografia etc. /) Tehnici recreative. patinaj. hochei etc. modalităţi de deplasare etc. ţintar cu piese care se înfig în găuri preformate. fotbal de masă cu minge de ping-pong mobilizată cu pompiţe de mînă. golf. în care sînt incluse diverse jocuri sportive sau părţi componente ale acestora : aruncat cu mingea la coş. scris. 239 . întinderea cu ruloul. tipografia. mînuit marionete. popice. care reprezintă de fapt totalitatea restului de activităţi lucrative umane. sculptură etc. eventual. în unele ţări toate aceste ustensile . recreative. Spre exemplu. decorarea — în practică existând încă şi mai multe operaţiuni. cît şi cele recreative au căpătat o mare dezvoltare în ultimul timp. badminton. care necesită gestici diferite. există o infinitate de tehnici şi metode pentru autoajutor cotidian. ma rochi ne ria.mult sau mai puţin complicate create pentru ajutorarea handicapaţilor. Aceste tehnici au o rriairc importanţă. c) Tehnici de „readaptare". cum ar fi : şah cu piese grele. familiare. strungăria. e) Tehnici sportive. Aceeaşi complexitate gestică. gravarea sau. care au în primul rînd scopul de a permite handicapatului o viaţă mai uşoară. Dintre acestea amintim : cartonajul. amestecarea.poartă denumirea de „ajutoare tehnice". cernerea. tenis de miasă. Ele nu înlocuiesc tehnicile de bază sau pe cele complementare — care se adresează în primul rînd profesionalizării sau reprofesionalizării pacientului — şi nici tehnicile de ajutor cotidian. după ardere. modelarea în timpul rotarii discului. gravură. d) Tehnici de exprimare. Din enumerarea acestor tehnici se desprinde faptul că ergoterapia („metodă specială") are cea mai largă adresabilitate. Atît tehnicile sportive. Incepînd cu adaptarea cozii lingurii de supă sau modificarea robinetului de la chiuvetă şi terminînd cu adaptarea conducerii automobilului sau adaptarea scărilor autobuzelor şi tramvaielor. se prescriu pacientului cîteva din aceste subactivităţi sau. întreaga activitate pină la produsul finit.Fiecare din activităţile de mai sus cuprinde de fapt o suită de subactivităţi.moderne. fiind acceptate cu plăcere de pacienţi în cursul programului lor de recuperare. formate din multitudinea şi diversitatea activităţilor zilnice casnice. tras cu arcul. b) Tehnici complementare. în funcţie de necesităţile recuperatorii funcţionale. căci adaptează mediul ambiant al handicapaţilor la propriile lor capacităţi funcţionale. jocuri cu figurine de plumb etc. reprezentate prin diverse jocuri distractive adaptate handicapaţilor. olăritul înseamnă : prepararea lutului (fărimiţarea lui. în acest context sînt cuprinse şi oirtezele sau apărata jele mai . şi la celelalte tehnici de bază ale ergoterapiei. pentru a permite urcarea scaunelor rulante ale paraplegicilor. frămîntarea. unele profesionale şi sociale. ceea ce o face absolut de n'inlocuit în procesul complet de recuperare a unui pacient. mai mult sau mai puţin . pictură.

probabil că au fost utilizate din cele mai vechi timpuri. Maigne. în 1874. fără a o depăşi". cu scop terapeutic în diverşi suferinţe ale aparatului musculoarticular. Manipularea este „o mobilizare forţată care poartă elementele unei articulaţii peste jocul voluntar şi obişnuit al lor. După 10 ani. motiv pentru care este indicată şi în reeducarea bolnavilor psihici. care va fi de atunci şi pînă în prezent practicată de persoane din afara corpului medico-sanitar. 4. preluând din metoda „osteopatică" unele manipulări. ci şi diagnostic. fiind interzisă în multe ţări.. Maigne mai are meritul de a fi utilizat manipularea nu numai ca p r o cedeu terapeutic. acestea din urmX sînt mai analitice. iar în cea socio-profesională vor predomina acelea care determină reantrenarea la muncă. în recuperarea medicală vor predomina însă acele tehnici care realizează cel mai bine reeducarea funcţiilor motorii compromise. De aici. In general. cu musculatura perfect relaxată. Credem că acest subiect este n e fondat. Terapia ocupaţională oste metoda care face indisolubilă legătura dintre „recuperarea medicală" şi „recuperarea socio-profesională". vom prezenta manipulările aşa cum sînt recomandate de R. putrndu-se adresa prin exerciţii simple şi m u ş chilor izolaţi sau unor grupuri musculare cu funcţii determinate . Meritul de a fi generalizat în practica kinetologică manipulările îl are Robert Maigne. cere o participare comandată şi întreţinută psihic. fiind o metodă sintetică.A. R. profesorul de medicină fizică J. dar în altele încă permisă. în S. în Anglia.3. o simplifică şi introduce în terapie „chlropraxia". cît şi in cea a articulaţiilor periferice. segmentul este 240 . ergoterapia. tot în S. Tehnica unei manipulări are citeva momente precise : segmentul de manipulat trebuie la început poziţionat („punerea în poziţie") în aşa fel. A. respectiv realizarea profesionalizării si reprofesionalizării. le fundamentează teoretic şi le recomandă practicii medicale.3. Manipulările Manipulările coloanei şi membrelor. caTe descrie în amănunt tehnicile de lucru atît în manipularea vertebrală. denumind metoda „osteopatică". în mod pasiv.U. Palmer. Organizarea lor sub forma unei metode cu tehnică şi indicaţii precise o face pentru prima oară. Ergoterapia trebuie considerată ca o ramură sau o „metodă specială" a kinetologiei.S-a discutat şi s-<a scris mult despre deosebirile şi asemănările dintre kinetoterapie şi terapia ocupaţională. dar fără prea mare succes. B. Această definiţie nu trebuie să lase impresia că noţiunile „manipulare" şi „mobilizare" sînt sinonime. Stiill.U. Ce se poate disouta este raportul dintre aiceastă metodă şi obişnuitele metode kinetoterapeutice.A. T. în continuare. OVlennell.6. din Franţa. în acele „deranjamente intervertebraie minore" (DIM) responsabile de numeroase algii cutanate şi musculotendinoase ale trunchiului şi membrelor. globală. încît din acea poziţie să permită mişcarea pasivă utilizată în manipulare. pînă la limita jocului anatomic posibil. de meserie băcan..

De la acest nivel. localizează precis efectul manipulării. Manipularea este considerată ca un „gest ortopedic" foarte precis. De obicei. se realizează rotaţia — pe partea lateroflexiei —. Pentru manipulările în rotaţie. Manipularea are deci trei momente precise : — punerea în poziţie . dar manipulatorul. aflat în decubit ventral. Maigne este cea semiindirectă. ştiindu-se din mecanica coloanei vertebrale că in această situaţie în respectiva zonă rotaţia va fi maximă. mobilizarea bazinului. cu mina. kinetoterapeutul execută mişcare forţată. Se poate auzi şi un eracment caracteristic. i se aplică. Există manipulări semiindirecte „asistate" — în care presiunea locală urmează acelaşi sens ca şi mişcarea globală. c) semiindirecte. pînă la limita maximă permisă de respec tiva direcţie do mişcare — aceasta este o „mobilizare". Manipulările rahisului sînt din punct de vedere tehnic de trei feluri : a) directe. Tehnica recomandată de R. unică — aceasta este „manipularea". bruscă. Manipularea trebuie precedată de testarea tuturor direcţiilor de mişcare a segmentului' vertebral interesat. pentru a localiza segmentul se recurge la un artificiu : se face o lateroflexie.mişcat . — impulsul manipulativ. în acest moment de solicitare suplimentară a direcţiei de mişcare ^e simte că o rezistenţă cedează cu citeva grade. b) indirecte. presiuni directe pe apofizele spinoase sau pe apofizele transverse. care nu poate fi executat decît după un examen local la fel de precis. 239 241 .tensiune . — punerea în . cu încurbura maximă la segmentul de manipulat. la baza cărora stă principiul manipulărilor indirecte (adică mişcarea globală este realizată de la distanţă). de către kinetoterapeut. reprezentînd direc16 — Kinetologie profilactici. fiind aplicată chiar pe segmentul de manipulat — şi manipulări semiindirecte „contrate" — în care presiunea locală este direcţionată în sens contrar mişcării globale şi se aplică sub segmentul ce trebuie mobilizat. adică utilizarea direcţiei de mobilizare în sens opus direcţiei blocate şi dureroase. fiind dezagreabilă şi având efecte limitate . şi nu o „manioulare*. nu se va manipula un segment care are toate direcţiile de mişcare blocate şi dureroase. R. presiuni urmate de o relaxare rapidă — metodă în general puţin utilizată. în care se recurge la mişcări şi presiuni pe segmentele vecine coloanei. Mobilizarea a adus ţesuturile articulare şi periartieuLare îa nivelul de tensiune („punerea în tensiune"). în care pacientului. umerilor) . mai ales pentru manipulările în flexie sau extensie. Manipularea are şi două reguli de bază : — regula „non-dolorităţii" . dat de fenomenul de cavitaţie. prin presiuni sau contrapresiuni la nivelul sau sub nivelul segmentului de tratat. — regula „mişcării contrare". Maigne şi Lesage au imaginat o schemă. terapeutică şl de recuperare — cd. Respocrînd regulile manipulării — „non-doloritatea" şi „mişcarea contrară" —. ca o stea cu 6 braţe. cînd se separă capetele articularo.dc către kinetoterapcut. pentru ca prin intermediul lor să se creeze manipularea vertebrală (de exemplu. menţinîndu-se această lateroflexie.

permită o cit mai buna relaxiare. în general. se repetă lent de 5—10 ori mobilizarea pe respectiva direcţie. vom preciza aceste poziţii. Uneori. — ipresi'une pe ligamentul interspinos . Şedinţa de manipulare este alcătuita din cîiteva etape. trebuie să existe cel puţin 3 direcţii de mişcare libere. prin netezire şt petrisaj. în segmentul cercetat se execută pasiv mobilizări repetate de . mai ales în suferinţele te/ert?f/ex/t in cronice. 4-22). Din cînd în cînd se vor reîmcerca. în acest caz. pentru ca manipularea să aibă toate şansele de reuşită.. Manipularea se va face pe direcţiile nebaratc . căci uneori le putem regăsi schimbate. Cînd ne vom referi la asuplizarea coloanei. — presiune pe articulaţia interapofizară. Tehnica generală a manipulării vertebrale. _ Odată hotărîte direcţiile în care se Va acţiona. Maignc distorsiunilor articulaţiilor posterioare vertebrale) şi care au în manipulare indicaţia de elecţie. — presiune laterală pe apofiza spinoasă . Ea are în primul rind rolul de a depista direcţiile de mişcare dureroasă şi limitată a rahisului. Pentru segmentele dorsolombar şi lombar. testarea se face prin : — presiune directă pe apofiza spinoasă . cu forţare uşoară. oprim prima şedinţă în acest stad ' u . direcţiile de mişcare tocata şi dureroasă. la care apar frecvent „deranjamente intervertebrale minore" (denumire dată de R. dar insistent. dar mai ales printr-un masaj zonal lent. • Decontractarea musculară a segmentului este deosebit de importantă. se fac mobilizări lente Pină la nivel de „punere în tensiune" . • Mobilizarea segmentului se va începe cînd există un maxim de revoluţie musculară. după care se trece la o nouă direcţie etc.punere în tensiune" pe cîte o difa/jhâ i/r recţie. precum şi un abord confortabil al segmentului de manipulat. este dificil de precizat sensurile dureroase ale mişcării segmentului. cele barate arată contraindicaţiilo tehnice ale metodei. n~ * t ! ° r i ' î n o a z U : r il€ acute sau foarte vechi. segmentul se menţine aici iciteva secunde şi se-revine . ea pregătind mobilizarea. cu prudenţă. pentru a înregistra direcţiile cu adevărat d u r e roase. care trebuie respectate : •• Poziţionarea pacientului şi a manipulatorului trebuie să .ţlile de mişcare a coloanei (fig. unmînd ea în următoarea să trecem la : i 242 . Bararea cu 1—2 sau 3 liniuţe a unei direcţii de mişcare arată gradul de limitare a mişcării respective sau al intensităţii durerii. Se obţine printr-o aplicare de căkkarâ looală. Pentru coloana cervicală aceasta este cea mai bună metodă.

acestea nu contraindică o nouă manipulare. Contraindicaţiile absolute sînt suferinţele rahisului de origine inflamatoirie. ccrviealgiile acute şi cronice. acestea trebuie să ţină seama de etiologia mecanică discalâ sau articulară interapofizară. palpitaţii.manipulator cu experienţă poate aprecia însă de la caz la caz această indicaţie Pentru obţinerea unui bun rezultat sînt necesare 2—3 şedinţe în cazurile medii sau 4—6 şedinţe. scurt. infecţioasă sau tumorală . — apariţia unor tulburări vegetative — dovadă a interesară simpaticului local. în care mişcarea este de asemenea liberă. iar schema „în stea" este bine precizată. In această idee. — exacerbarea tranzitorie a durerilor pentru care s-a practicat manipularea la 6—10 ore după şedinţă. nevralgia cervicobrahială etc. Indicaţiile şi contraindicaţiile mani p ui arilor r ah i sul ui. căci în cazul în care chiar în timpul şedinţei sau imediat după' aceea durerile se accentuează este o dovadă că manevra a fost făcută greşit. pot apărea sudaţii axilare şi pe corp. ducînd la deces prin accident vascular trombotic de trunchi cerebral sau tetraplegie şi paraiplegie prin accident vascular medular. în cele cronice. de asemenea.nu i-au provocat dureri. cum ar fi : — curbaturile. obişnuit cu mişcările făcute care . de obicei la persoanele cu distonii neurovegetative . Apar. la manipulările coloanei cervicale. Manipulările pot da unele reacţii. care blochează segmentele Accidentele manipulărilor rahisului în general sînt foarte Tare şi se datoresc fie unor erori de diagnostic. miai ales. Indiferent de sindroamele clinice ale suferinţei vertebrale în care sînt indicate manipulările. interval în care pacientul s-a simţit bine. S-au mai descris accidente hemoragice moningiene.. Se recomandă două şedinţe pe săptămână. Rezultatul manipulării poate fi resimţit imediat de pacient. Ourbaturile. osteoporoza avansată — existînd pericolul unor fracturi vertebrale — sau artroza avansată hipero-tozantâ. dureri epigastrice. dacă apar. nevralgiile sau novritele de c'rural. Acest „interval liber-* este important de apreciat. Un nou testing al schemei „în stea* poate arăta această ameliorare. dorsalgiile cronice sau acute. Se trece apoi la manipularea unei alte direcţii de mişcare. Unele sînt foarte grave. Manipularea se face monodirecţional sau combinată cu o altă direcţie. dar se pot face şi zilnic. fie unei tehnici intempestive. iată care sînt indicaţiile manipulărilor : lombalgiile acute sau cronice. care de obicei apar doar după prima şedinţă şi dispar la aspirină sau spontan ân 1—2 zile . începinid de la nivelul de „punere în tensiune".• Manipularea propriu-zisă. care este opusă celei mai dureroase direcţii. într-o şedinţă nu se fac mai mult de 3—4 manevre consecutive pe un segment vertebral. greaţă cu vărsături e t c . 243 . obligă la nerepetarea manipulării decit duipă ce acestea au dispărut complet. Un . lombosciaticele. care se va face doar cind pacientul estobine pregătit. De preferat se va începe pe acea direcţie de mişcare liberă. manipularea se exercită cu fermitate. ca şi exacerbarea durerilor. meteorism abdominal. Aşa cum s-a mai arătat. Astfel.

care contravine unor principii de bază ale fiziologiei musculare. •: Studiile „pe viu" au confirmat ulterior prin radiografii valabilitatea efectelor tracţiunilor. genunchi etc. Desigur. ci din contră îi vom mări contra'ctu'ra (vezi capitolul „Bazele teoretice ale kinetologiei"). Manipularea începe de aici înainte printr-o scurtă. . 10 kg pentru întinderea ligamentelor şi discurilor şi 145 kg pentru cedarea forţei musculare) (De Seze şi •Lovernieux). mobilizarea aduce mişcarea unui segment pînă la „punerea în tensiune". rămînînd în mare parte aici şi după oprirea tracţiunii. După cum s-a arătat. Aplicînd tehnica de manipulare (întindere scurtă şi bruscă) nu numai că nu vom decontracta muşchiul. Maigne şi la unii muşchi sau fascicule musculare periartioulare contractate sau ratracturate. de fapt. şi „vertebroterapie" reprezintă o tracţiune în ax a diverselor regiuni ale coloanei. Există. cot. paraliziile de plex brahial sau de sciatic. ÎQT m a nipularea pentru recîştigarea lor aduce o rapidă ameliorare a durerilor. O serie de cercetări experimentale pe cadavru sau pe simulatoare de coloană au demonstrat că tracţiunea realizează distanţări intervertebrale dacă se exercită cu forţe adecvate. genunchi etc.5 mm aplicînd o tracţiune de 330 kg (175 kg pentru contracararea frecării pe masa de elongaţie. mişcările de alunecare antero-posterioară. Aceste mişcări se blochează în cazul suferinţelor articulare. genunchi etc. ca spre exemplu : mişcările do lateralitate din interfalangiene. metatarsofalangiene. surdităţile brusc instalate etc. ca si a mobilităţii în general a respectivei articulaţii. ele variind după diverşi cercetători. pumn. Ne referim la partea de originalitate pe care a încercat să o dea R. Concomitent se formează un „fenomen de vid".3. manipularea membrelor pleacă de la analiza „mişcărilor imposibile activ". în care o substanţă de contrast injectată intervertebtfal se concentrează spre mijlooul discului. Este vorbii de micile mişcări care pot fi realizate pasiv in diverse articulaţii. instalaţii. Ne permitem să nu subscriem la această aplicare. Manipulările articulaţiilor membrelor sînt mult mai puţin importante în kinetoterapie decit manipulările rahisului. . Pentru coloana lombară se consideră că putem realiza o depărtare intervertebrală de 1. mişcările do desprindere în ax prin tracţiune prezente în toate articulaţiile . cum ar fi : fractura vertebrală. dar fiziologic posibile. Tracţiunile (elongaţiile) vertebrale Metoda denumită.7. cu scopul de a îndepărta vertebrele între ele. cifrele sînt aproximative. 4. metacarpofalangiene.3. Manipulările membrelor. Maigne mobilizării pasive clasice articulare. ca la pumn. nu prea corect. Tracţiunea se execută cu diverse aparate sau. rapidă şi fermă-forţare articulară peste această limită. de 244 .Alte accidente simt grave. mişcările de rotaţie din metacarpofalangiene. în cadrul unei tracţiuni de 5 minute se obţine un maxim. două aspecte care diferenţiază tehnica obişnuită a mobilizărilor pasive de manipulările articulare. Metoda manipulării membrelor a fost extinsă de R. în al doilea rînd.

între L 4 şi L3 (1. Pentru o elongaţie pe verticală (deci fără frecarea pe masă). Tracţiunea se poate aplica şi asupra corpului scufundat în apă caldă. Din punctul de vedere al poziţiei.5 mm).5 mm). fie contragreutăţi. Pentru coloana cervicală se consideră că o tracţiune de 10 kg pe verticală şterge lordoza. în cazul creşterii intensităţii sau zonei durerii 245 . Prin această tehnică nu se ajunge la ecartaj vertebral. dar şi dezavantajul dificultăţilor de poziţionare şi menţinere a acestei poziţii contra tendinţei de ridicare la suprafaţă a corpului. Ih ulltimul timp se preferă tracţiunile intermitente. dar eu forţă crescută. atinge un maxim la Caire se menţine citeva minute. în care caz forţa de tracţiune este slabă. în aceste cazuri este posibil să realizăm ameliorările numai pe baza întinderii ţesuturilor musculotendinoase. apoi din nou se reia ciclul de tracţiune. ca să asigure decontracturarea musculară — Sistemele de fixare să nu lezeze ţesuturile şi să nu jeneze circulaţia — Forţa de tracţuine este progresivă în cadrul unei şedinţe. în care forţa de tracţuine se creşte progresiv. dar şi dp la o şedinţă la alta — Senzaţia de ameliorare sau dispariţie a durerii sub tracţiune este indicatorul cel mai bun al aplicării unei tehnici corecte . în special la nivelul C4—Cg şi C5—C6 (Bard şi Jones). Aparatajul de tracţiune este dositul de variat. Se utilizează mai frecvent tracţiunea continuă de scurtă durată (minute). regulile aplicării acesteia se menţin aceleaşi şi trebuie respectate strict : — Poziţia pacientului trebuie să fie cît mai confortabilă. Din practică se ştie însă că nu se utilizează asemenea forţe nici pe masa de elongaţie şi totuşi se obţin rezultate pozitive. apoi scade treptat pînă la zero sau pînă la o anumită valoare. invers. chingi e t c ) . care reprezintă contraitracţkmea sau forţa de tracţiune ce se exercită prin intermediul lor. scontîndu-se că durata prelungită va face să cedeze rezistenţa musculară. iar de la 12 kg în sus se produce distanţarea intervertebrală. şezind s a u în ortostatism. se aplică tracţiuni din culcat. De obicei tracţiunea se execută în axul coloanei. Dacă aparatele şi sistemele de tracţiune vertebrală sînt variate. utilizând ca forţă de tracţiune fie greutatea parţială a corpului prin alunecare pe plan înclinat sau la verticală. fie tamburi de tracţiune manipulaţi prin manivele sau cu comandă automiată etc. distanţare care se pierde la 30 de minute după încetarea tracţiunii (Lehman şi Brunner). între L4 şi Lg (1. care se execută pe segmentul vertebral uşor înclinat (în flexie sau lateroflexie). majoritatea autorilor consideră că este necesară o tracţiune de 135—150 kg pe coloana lombară p e n t r u a obţine ecartamentul intervertebral. Tracţiunea poate fi continuă — ore sau chiar zile —. Acest apărata] are diverse sisteme de fixare a segmentelor vertebrale (căpăstru. Există şi alte v a riante de modulare intermitentă a forţei de tracţiune. Tehnici de tracţiune. în ordine. dar există şi tracţiuni zise „orientate". avînd avantaiul efectului decontracturant al acesteia. discontinue. apoi.3 mm).depărtare in-torvertcbrală la nivelul L 5 —Si (2.

Hidrokinetoterapia parţială se execută in băile parţiale de miîini s a u de picioare. şi din partea kinetoterapeutului care o execută. scolioze) . bazine „treflă" e t c ) . b) generală : imersia întregului corp. Desigur.3. ameţelile. Aceste două condiţii fiind îndeplinite.periferice. —. a distensibilitâţii acestora. în b a 246 .8. 4. — iPersoanclor mai în vîrstâ (peste 60 de ani) . bolilor reumatismale şi sechelelor posUraumatice. Indicaţiile (teoretice) ale tracţiunilor vertebrale sint reprezentate de sindroamele •clinice dureroase cervicale s*au lomtbare de origine mecanică. o) Hidrokinetoterapia generală se realizează prin imersia întregului corp în bazine individuale (tancuri Hubbard. Hidrokinetoterapia Numită mai corect şi „hklrokinctologie" — metoda' exerciţiilor k i netice in apă —.. ea şi afecţiunilor cardioresplratrii (stări post-infarot miocardic. Această utilizare se bazează pe efectele apei calde : sedarea durerilor. astm bronşiede efort etc). cum air fi : paresteziile. această metodă cere oarecare experienţă şi din partea medicului care o prescrie. a) parţiala : imersia doar a unui membru sau segment de membru . Tracţiunea vertebrală impune o supraveghere continuă a pacientului în timpul şedinţelor. anxioase.prezenţei unor devieri vizibile ale coloanei (eifoze. Există două modalităţi bine distincte de hldroklnetoterapie . ligamentelor sau maselor musculare. care au lăsat atâţia sechelari. senzaţia de hipotirme. Hotărîrea însă de a supune aceşti pacienţi la o tracţiune vertebrală este azi mai limitată decît în trecut. metoda s-a extins în programele de r e cuperare funcţională destinate bolilor neurologice centrale şi . hipoeetezlile etc. acute sau cronice.3. creşterea cemplianţei ţesuturilor moi. Pebaza bunelor rezultate obţinute. hidirokinetoterapia a luat o maire amploare în special In perioada epidemiilor de poliomielită. a) Hidrokinetoterapia parţială este utilizată aproape exclusiv pentru creşterea mobilităţii articulare prin mişcări pasive. metoda poate da de cele mai m u l t e Ori satisfacţii terapeutice. pasivo-aeftive sau active.\ — Forţa de tracţiune este redusă treptat spre sfîrşitul şedinţei — Durata unei şedinţe nu depăşeşte 10—15 minute. determinau» de afectarea discului. radiculalgiile de origine vertebrală reprezintă o indicaţie de bază. relaxarea musculară. Se vor evita tracţiunile în cazul : —! hlperalgiilor cervicale sau lombare : — prezenţei unor fenomene neurologice nete sau a unul sindrom durai foarte accentuat. penitru coloanacervicală. nervos labil. De asemenea. durerile. — persoanelor cu un sistem. kinetotcrapoutul dialogînd mereu cu el. pentru surprinderea apariţiei oricărui fenomen revelator de Incidente neplăcute. şi 20—30 de minute pentru coloana lombară — la aceste d u rate se vii ajunge progresiv —• Se execută o şedinţă pe zi sau trei pe sâptămînă îy Indicaţii şi contraindicaţii.

Se folosesc concentraţii ereseînde de 'Methecel. Diferenţa de 0. Fiecare bazin ar trebui să fie echipat cu un sistem de elevaţie pentru accesul în bazin al marilor handicapaţi. Utilizarea kinetoterapiei în apă se bazează pe două fenomene : plutirea corpului şi rezistenţa opusă de masa lichidiană pe anumite direcţii de mişcare.026 este suficientă pentru a asigura plutirea şi a anihila aproape forţele gravitaţionale.musculair în apă s-au utilizat diverse substanţe. diverse mărimi şi materiale pentru întreg corpul sau doar pentru unele segmente. Cu cît această apă minerală are o greutate specifică mai mare. Căldura apei scade vfecozitatea tisulară (de u n d e rolul important în contracturile musculare sau în procesele aidercnţiole). netoxică şi care se prepară uşor (Ruderman -şi Bajema). care. Orice mişcare executată de jos în sus. Pentru a uşura execuţia acestora s-au imaginat o serie de piese de „mobilier' 1 pentru bazinele de kinetoterapie (mese. Exerciţiile fizice executate în cadrul acestei metode au la bază aceleaşi tehnici ca şi cele executate în aer.). Fenomenul de rezistenţă opusă de apă se manifestă la mişcările laterale sau la cele de sus în jos. putîndu-se executa cu un minimum de forţă musculară. După calculul lui Dupertins şi Pitts. hidrokinetoterapia permite utilizarea de forţe musculare reduse pentru mobilizarea articulară. există o serie de dificultăţi in ceea ce priveşte poziţionarea pacienţilor pentru unele exerciţii. Pentru a creşte efortul . care.974. suporturi. planşete înclinate. ceea ce va scădea rezistenţa opusă de apă'. de la 10—. în funcţie de scopul urmărit. Un grad mai mare de flotaţie îl obţinem în bazinele către utilizează apa minerală. plutirea corpului va fi mai uşoară. îngreuind mişcarea. pentru scăderea durerii articulare prin diminuarea presiunii intraai'ticulare. dar scade şi vîseozitatea apei. scaune. îi cresc vîseozitatea. ţinînd seama însă de principiile şi avantajele oferite de mediul acvatic. Această suprafaţă poate fi mărită prin aplicarea pe corp sau membre de plăci mai mult sau mai puţin late. creşterea capacităţii de relaxare musculară pentru postura ortostatică şi mers (in leziuni musculare sau articulare severe ale membrelor inferioare). bare de susţinere fixe şi mobile etc. Uneori. va fi facilitată. greutatea specifică a corpului uman (cu aer în plămîni) este de 0. Există şi bazine cu construcţii mai deosebite. dizolvate în apă. deci în sensul fi ot arii. determină creşterea forţei şi rezistenţei musculare. şi greutatea specifică (-sau densitatea relativă) a corpului. Plutirea este consecinţa principiului lui Arhimede. Descărcarea de greutate a corpului este determinată de raportul dintre greutatea specifică (sau densitatea) apei. înotului terapeutic sau agremeutuilui^rciaxare. In general se utilizează temperaturi între 33 şi 36° pentru bazinele imari. Piscinele mari sînt destinate în special kinctoprofilaxiei. Ca şi în cazul hidrokinatoterapiei parţiale.15 minute pînă la 1 oră.zine mai mari colective bau in piscine. căldura apei îşi exercită din plin avantajele descrise mai sus. Rezistenţa creşte cu viteza mişcării şi cu suprafaţa frontală de contact. Datorită acestui fenomen. Fenomenul de plutire poate fi accentuat prin utilizarea de flotoare de. Cea mai cunoscută substanţă de acest fel este metilceluloza (hidroxipropil-metilceluloza) sau Methocelul — ieftină. Aşa sînt do pildă bazinele (de mers) ou fundul ondulat sau cu 247 . care este l. Durata unei şedinţe de hidrokinetoterapie este foarte variabilă.

ritmul determinînd viteza de execuţie şi deci şi o p a r t e din cantitatea de efort — Exerciţiile sînt ordonate pe seturi de oîte 6—10 tipuri de mişcări (rar mai puţine sau mai multe). durata programului. moment în care „se mai repetă de două ori exerciţiul" (Oboseala apare din cauza vitezei execuţiei şi numărului de repetiţii ale unei mişcări. pacienţii în aparate de contenţie neamovibile. Totuşi poate fi practicata şi de persoane mai în vîrstă sau mai puţin abile.diverse pante. pentru începători şi pentru avansaţi •— Exerciţiile se execută pină la senzaţia de oboseală musculară. pentru braţe. P e n t r u informa/re. Alte bazine sânt înguste şi cu adâncime mare. în general.3. Scopul ei este menţinerea şi dezvoltarea supleţei corpului. cu adîncimi variabile şi cu instalaţii de suporturi pe role. în general neeesitînd un monitor-coordonator.3. vîrsta avansată. temperatura apei).) — 10 tipuri» de mişcare 248 . printre care şi antrenarea cordului şi respiraţiei la efort 2. intensitatea exerciţiilor. Pentru acestea. şi cord. crizele comiţiale. existenţa leziunilor de continuitate ale pielii de orice naitutră. iată componenţa „Programului Fonda".9. la care oboseala ar apărea prea tardiv. se prind greutăţi de membre) i— In timpul programului se acordă o mare atenţie respiraţiei Gimnastica aerobiotică se pretează la executarea în grup. ci şi pentiru organism. Amintim doar : dermatozele.) — 6 tipuri de mişcare 4. pe baza unui program de exerciţii selectate. Pentru cei foarte antrenaţi. program complet de gimnastică aerobiotică : 1. 4.) — 16 tipuri de mişcare. care de aproximativ un deceniu s-a râspîndit în întreaga lume.) — 9 tipuri. forţei şi rezistenţei musculare. Exerciţii pentru talie şi spate (5 min. pentru abdomen. fiecare set avînd un obiectiv precizat (încălzire. în funcţie de starea clinică. în special. de „arsură" în muşchi. ca şi datorită încărcării realizate de greutatea propriului corp şi de gravitaţie. se apreciază interdicţia sau doar unele măsuri do prevedere (nivelul de imersie a corpului. Hidrokinetotorapia are puţine contraindicaţii absolute. talie ete. hipotensiunea habituală mare. de mişcare 3. reprezintă de fapt un program complex de kinetoprofilaxie. Caracteristicile acestei gimnastici s î n t : •— Programul se execută în ritmul 'muzicii. Exerciţii pentru tonifierea abdominalilor (4 min. fiind echipate ou instalaţii pentru elongaţii pe verticală sau pe planşete cu înclinare oblică. încălzirea (5 min. Gimnastica aerobiotică Metoda „gimnasticii aerobiotice".) •— Există programe diferenţiate. febrilii. Exerciţii pentru braţe-umeri-torace superior (4 min. Conitxaindicaţiile relative sînt date de unele afecţiuni cardiovasculare. Este o gimnastică solicitiantă nu numai pentru aparatul musouloarticular. Ea poate fi executată în program complet numai de persoane sănătoase şi tinere.

Paris. executare-a întregii suite de mişcări solicitate de un sport determină un antrenament complex. voi. Bristol. musculoartieular. GARDINER D.4. NEIGER H. patinajul. eventual pentru a schimba banda muzicală pentru un alt ritm. Flammarion (Med. — în al treilea rînd. — Therapeutic Exercise. voi. Exerciţii pentru musculatura fesieră (2 min. Influenţa benefică a acestui sport terapeutic este deosebit de importantă pentru astfel de persoane. global. — Kinesitherapie — Principes. Exerciţii de destindere şi întindere musculară preluate din m e dicina tradiţională indiană (3 min.3. utiliziat mai ales ca terapie ocupaţională. GEN"GT C. EHREN'BF.. — Grundlagen der Ubungstherapie. BOBATH B.) : — efecte psihice (încrederea în sine. WORTHINCHAM C. DUFOUR M. Prin sportul terapeutic se urmăreşte.) . — Culturism. John Wright and Sons Ltd.. 1984. creşterea amplitudinii acestora. Londra. The Williams and W'ilkins Comp. ţăndărea de la scrimă etc). scontîadu-se pe : — efecte fiziologice (controlul mişcărilor.. Georg Thieme. — Progressive Exercise Therapy. creşterea coordonării şi controlului motor. Heinemann Med. — Therapeutic Exercise. 19f>9. Stuttyart. 1983. COTTA II. Philadelphia. — în al doilea rînd. a forţei şi rezistenţei musculare etc.5.RG B. Georg Thieme.-Sciences). I. încrederea aparţinătorilor în posibilităţile handicapatului otc. 1983. 19.. badminton-ul. COLLISON F. LEROY A. ROMPE G.. 1984. Fiecare tip de mişcare se repetă conform indicaţiilor de 5—3— 10—20 de ori. COLSON J. DANIELS L. 4. Doar la terminarea ?etuiui se face o pauză. Sportul practicat de handicapaţi s-a dezvoltat enorm în ultima vreme.1. Stuttgant. Exerciţii pentru gambe şi coapse (4 min.. schiul de fond etc. în special.. Bibliografie selectivă BAROCA L. — Adult Hemiplegia. Sportul terapeutic -Metoda este utilizată sub mai multe aspecte : — In primul rind. Edit. prin practicarea sportului în mod regulat în timpul liber şi cu caracter compotiţional de către persoanele handicapate. Books Ltd. Cele mai indicate sporturi din acest punct de vedere sînt : tenisul do masă şi de cîmp. I—II. Educaţie Fizică şi Sport. — efecte sociale (integrarea într-un colectiv-cchipă). Saunders Comp. 1970.TIAN ...3. precum şi antrenamentul la efort dozat. 249 . o serie de elemente de mişcare din sport pot constitui tipuri de exerciţii terapeutice cu caracter analitic (spre exemplu. Bucureşti..) — 7 tipuri de mişcare 6. golful.) — 2 tipuri de mişcare în cadrul unui set de exerciţii nu se face pauză între tipurile de mişcare. mişcarea de lovire din box. — Grundlaeen der Krankcngymnastic. din 1076 organizîndu-se chiar şi jocuri olimpice pentru handicapaţi.10. 1977. BASMA. aruncarea la coşul de baschet. Baltimore. B.) — 3 tipuri de mişcare 7. baschetul. W.

Paris. — Semiologie et traitement des algies discales et ligamentaires du rachis. fasc. Edit. — Reeducation de l'appareil locomoteur. SAMUEL J. fasc. RODRIGUEZ L. WAGHEMACKER R. — Kinesitherapie.R P. 1975. ŞDIC L. — Facilitation neuro-musculaire proprioccptive Kabat. CABALLE-LAN'CRY C. — Rheumatic Disease Occupationai Therapy and Rehabilitation. VOGLF. fasc. Publ. A. ROBĂNESCU N. — Kinesitherapie fonctionnelle. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. fasc. ROCHE A. ROCHER C. J. \I AlGN'E R. — La poulie-therapie. En~ cvclooedie Medico-Chirurgicale. Paris. — Les methodes passives de reeducation. PLAS F. 1956. 1982.. 1982. TROMBLY C. I—II.. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. ANDRE J.. 26 151 A1". MINOR M. 26 062 4"'. COLAS-ROCHER M. SBENGHE T. Paris... 1982. . HAGRON E. 1977. Paris. 1976.. f asc. voi. fasc. — Les gvmnastiques culturistes. SICHERE R. Bucureşti. — Los tractions vertebrale. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. fasc. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. 1977. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. — Techniques de musculation abdominale et spinale. — Classification des methodes passives de reeducation. GARNIER PH. 1982. v AHARDEZ IVES — Vademecum de kinesitherapie. MAIGNE R. Biicureşti. Paris. Paris. MELVIN J. 26 074 A ". t ROBĂNESCU . Didactică şi Pedagogică. 1979. Librairie Maloine S. The Williams and Wilkins Comp. Londra. 26 070 A"1. Cultură Fizică şi Sport. Gaston Doin. Paris. P. WAGHEMACKER R. COLAS-ROCHER M. fasc. Masson et Cie. Edit. ROY-CAMILLE R. — L'ergotherapie des handicaps moteurs. Philadelphia. 25 035 A"'. 1964.lONESCU A. — Therapeutic Exercise.. Paris. 26 040 A10. 1983. WAGHEMACKER R. Bucureşti. Medicală. — Rehabilitation Medicine.. 1977.A. COLAS-ROCHER M. fasc 26 05. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. Encyclopedie Mcdieo-Chirurgieale. — Manipulations. fas::. — Kinetoterapia în recuperarea algiilor şi a tulburărilor de statică v e r tebrală.. Documenta Geigy. Paris. 26 072 A1". F.0 B"\ Paris. 1980.\r. Paris. fase. ROCHER C. fasc. P a r i s . Baltimore. WAGHEMACKER R. 26 045 A10. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. Butterworth & Comp. Paris. A. Paris. — Readaptarea copilului handicapat fizic. Reston & Comp.. Masson et Cie. — Kinesitherapie active. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. Paris.. Masson et Cie. în „Medecine de reeducation et readaptation". 26 090 A"1.. PIF. — Manuel de gymnastique medicale. — Kinesitherapie active. 26 080 A1".. — Occupationai Therapy for Physieal Dysfunction. 26 055 A'". în „Mcdec ine de reeducation et readaptation". Medicală. 1973. ROCHER C. Paris. Davis Comp. NICHOLS P. 1054.. — Protocole 1 de la mobilisation passive. — Recuperarea medicală a sechelelor posttraumaiee ale membrelor. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. — Mecanotherapie. LESUR J. ROCHER C. D. Encyclopedie Medico-Chirurgicale. [ONEŞTI A. Bucureşti. K. Medicală. SULLIVAN P. MARKOS P. Medicală. 1972. SCOTT A. *26 082 A10 şi 26 084 A10. Paris. fasc. 26 150 A'" si fasc. Paris. Documenta Geigy. — Tratamentul sechelelor motorii ale encefalopatiilor infantile. Enciclopedie Medico-Chirurgicale. Paris. Edit. — Les methodes de gymnastique generale. PIERQUIN L. 26 050 A1". TROISIER O. Bucureşti. Bucureşti.RQUIN L. — Gimnastica medicală. Publ.. — Gymnastique therapeutique des affections orthopcdique. Edit. Edit. fasc. VOSS D. — Ergotherapie. Masson et Cie. WAGHEMACKER R. WAGHEMACKER R. Paris. — Methode de Klapp..A. 26 030 A"'.N'OTT M. Paris. Edit. 1981.. Librairie Maloine S. — Gimnastica articulară. Boston. M.

să refacă echilibrul corpului în timpul mersului. să corecteze devierile coloanei. De fapt. desigur. să reeduce mersul unui amputat. să îndepărteze un edem posttraumatic. să crească performanţa cardiacă etc. să amelioreze o lombalgie cronică sau să prevină acutizările ei. să augmenteze capacitatea de muncă. Coordonarea. să regleze tranzitul intestinal. s-ar putea continua cu zeci şi poate chiar cu sute de scopuri terapeutice care trebuie să stea în atenţia asistenţei kinetologice Ar fi o imposibilitate să le p r e zentăm pe toate. Creşterea forţei musculare 5. de metodologii aplicate în numeroasele boli care beneficiază de terapie kinetică. 251 . Creşterea rezistenţei musculare 6. o multitudine de scheme de tratament kinetic. să scadă greutatea corporală în obezitate. al unui număr redus de obiective de bază. Creşterea mobilităţii articulare 4. pe care le poate rezolva asistenţa kinetologică sînt de fapt puţine. să compenseze circulaţia arterială compromisă într-un membru. există şi o multitudine de scopuri terapeutice pe care şi le propune asistenţa kinetologică în «faţa fiecărui bolnav în parte : să amelioreze mobilitatea unui umăr. să calmeze tensiunea sistemului nervos central. să crească amplitudinea respiraţiei. în cele mai diferite proporţii. să amelioreze durerile determinate de un torticolis cervical. Corectarea posturii şi aliniamentului corpului 3. ar însemna să întocmim un adevărat vademecum de kinetoterapie. Relaxarea 2. să refacă ortostatismul unui pacient imobilizat la pat.5| Obiective de bază în kinetologie VJn număr impresionant de boli şi bolnavi beneficiază de kinetoterapio. Rezultatele obţinute reprezintă însuşi argumentul de bază al perenităţii acestui tip de asistenţă medicală de-a lungul secolelor. Reeducarea respiratorie 9. Există. Complexitatea aparentă a acestei asistenţe raportată la marea varietate a patologiei se datorează amestecului. Antrenarea la efort 8. să refacă abilitatea unei mîini paralizate. în corelaţie cu aceste boli. cu individualitate totală. O analiză mai atentă însă a asistenţei kinetologice in cele mai variate cazuri de patologie ne relevă un fapt surprinzător în aparenţă : obiectivele propriu-zise. Noi considerăm că aceste obiective de bază în kinetologie sînt în număr de nouă : 1. controlul şi echilibrul 7. Reeducarea sensibilităţii Individualitatea acestor obiective este conferită şi de specificul tehnicilor şi metodologiilor pe care le necesită fiecare în parte.

Este incompatibilă o relaxare musculară perfectă cu starea de anxietate. 252 . Relaxarea în contextul metodologic al kinetologiei capătă valenţe mai complexe. motiv pentru care vorbim de o „relaxare extrinseca1*. Amintim doar în trecere şi alte metode de relaxare.) — metodă mult extinsă în ultimele două decenii. se utilizează o serie de mişcări ample. în fiziologia musculară ea reprezintă inversul stării de activitate a unui muşchi. desigur. Relaxarea s-ar putea defini ca procesul prin care un sistem. în kinetologie relaxarea trebuie să devină un obiectiv de primă importanţă. exerciţii şi metode în kinetologie". cum ar fi medicaţia (timoleptice. terapeutică. Recomandăm cititorului ca. avînd un bun impact şi asupra stării de tensiune nervoasă. după cum nici nu se poate obţine o relaxare psihică în prezenţa unui tonus muscular crescut. cît şi în kinetologia terapeutică sau de recuperare. lente. revine la echilibrul iniţial sau la o altă stare de echilibru. să aprofundeze capitolul 4 — „Tehnici. prin mişcări de scuturare sau balansare a acestuia. lAIasajul are şi el calităţi miorelaxante şi este utilizat atît în medicina sportivă. O relaxare mai generală se poate obţine cu ajutorul unor aparate relaxatoare (ciclorax. deci starea de repaus a l u i . Toate aceste metode caută să inducă din exterior relaxarea. aceste obiective de bază. neuroleptice). în fiziologia sistemului nervos reprezintă inversul stării de tensiune nervoasă. Kinetoterapeuţii sînt mai obişnuiţi cu acest fel de relaxare. Relaxarea Expresia de „relaxare" este astăzi foarte frecvent utilizată. pentru că ea se adresează concomitent atît stării de tensiune musculară crescută. electroterapia. în care pacientul devine. atît de personalul medico-sanitar. subiectul avind o poziţie pasivă. Relaxarea are un dublu înţeles : pe de o parte. care a fost scos din starea de echilibru. ci şi relaxările parţiale — a unui segment. sedative. aplicaţiile de căldură. recuperare. ubieuitar. vizînd o reglare tonico-emoţională optimală. dar mai puţin aplicată. înainte de a studie capitolele care urmează. Relaxarea trebuie deci considerată ca un proces autonom. devenind un proces psihosomatic cu valoare terapeutică deosebită. cu aplicare în toate cele trei capitole ale ei — profilaxie. pe de altă parte. Această aşa-zisă relaxare se obţine de obicei prin încercări de decontractare a unui segment. fotoliu sau masă vibratorie etc. ritmate do respiraţie. introducîndu-1 după un grup de exerciţii mai solicitante. dependent de ele.1. 5. poziţionîndu-1 ca un pendul. în continuare.Vom prezenta. ca mai sus. a unui grup muscular sau chiar a unui muşchi. cît şi stării psihice tensionate. De asemenea. cit şi de marele public. miorelaxante. Dar în kinetologie ne interesează nu numai relaxarea generală.

introdus de Edmund Jacobson şi care are la bază relaxarea progresivă pe baza principiului de identificare kinestezică a stării de tensiune (contracţie) musculară.). Se urmăreşte timp de 1 minut. lent (mina este „căzută". apoi brusc. se execută de 2—3 ori cu membrul pelvian drept. se r e comandă să se lucreze într-un mediu confortabil (fără zgomot sau lumină intensă. se abandonează membrul superior. în luni şi chiar ani de zile. subiectul concentrindu-se pe ideea efortului „deosebit" pe care-1 face membrul superior. uşor de înţeles de pacienţi. se menţine 15—30 s. De asemenea. fiind uşor de aplicat. b) Antrenamentul propriu-zis începe cu membrul superior drept. Se realizează de fapt o contracţie musculară la nivelul forţei 3 (F3). cu un „uuf" pe expiraţie. subiectul concentrindu-se pe dirijarea aerului (inspiraţie pe nas. continuînd apoi cu ambele. motiv pentru care ele constituie mai puţin un mijloc terapeutic şi mai mult unul profilactic. fiind el însuşi relaxant. comparativ cu starea de contracţie anterioară. veche se pare de milenii. iar in expiraţie redevine greu. liniştit. apoi cu ambele concomitent. ce se instalează după cîteva şedinţe. 253 . cu capul pe o pernă mică.în opoziţie cu acest fel de relaxare este „relaxarea intrinsecă" biectul inducindu-şi el însuşi. pînă cînd degetele nu mai ating patul. dar se deprind în timp. japoneză. se sprijină pe un sul. Există trei mari curente metodologice care realizează relaxarea intrinsecă : Curentul oriental. expiraţie pe gură). ca de plumb. Acest prolog determină alcaloză. Se menţine această poziţie în apnee timp de 15—30 s. „corpul înfundîndu*se in pat . apoi cu ambele. Se consideră că aceste tehnici stau la baza celui mai perfect şi complet sistem de autorelaxare. Brusc. urmat de cel sting. relaxarea. iraniană •— toate avînd de fapt o origine comună. Curentul fiziologic. Este metoda cea mai utilizată în serviciile de kinetoterapie. generatoare de o stare euforică (dar se. respirind liniştit. a) Prologul respirator: timp de 2—4 minute se respiră amplu. în timpul inspiraţiei ample membrul superior se ridică de pe pat. cu acelaşi „uuf". se desprinde spaţiul popliteu do pe suport (cîţiva cm) în inspiraţie. apoi sting. Se trece la membrele inferioare. Fără a ridica talonul de pe pat. Se repetă de 2—3 ori cu fiecare membru superior. temperatură plăcută etc. în expiraţie. membrele superioare în uşoară abducţie de cea 30° şi palmele pe p a t . în timpul acestui prolog respirator pacientul trebuie să-şi imagineze că în inspiraţie devine uşor „ca un balon de săpun care se ridică*'.' şi „simţind cum patul împinge în sus corpul". în mod activ. Astăzi se consideră că este singura capabilă să asigure inhibiţia reciprocă psihic ^ muşchi realizînd adevărata stare de „linişte" musculară şi psihică. încurajatoare. se revine. cu flexia pumnului). cu rezultate bune. să se intuiască noua stare de „linişte totală" kinetică din întreg membrul.evită la persoanele cu tetanie latentă). prin antiteză cu lipsa de contracţie (relaxare). Tehnica de lucru este următoarea : pacientul în decubit dorsal. care „cade" pe pat. genunchii uşor flectaţi. din care fac p a r t e tehnicile promovate de medicina tradiţională indiană.

cu aplatizarea lombei. cu spătarul scaunului sub axilă. In situaţii speciale {dureri articulare. sînt aceleaşi. Fiind o metodă mai mult „periferică''. impactul între muşchi şi psihic este redus. dar ea se adresează numai paratoniei musculaturii striate voluntare. executînd o grimasă. . pacientul se poate scula din pat. E. . deoarece nu se poate sconta pe 254 . în sălile de kinetoterapie se mai utilizează şi alte tehnici de relaxare generală. se „intinde" la maximum posibil. care trebuie să fie liberă. între 15 şi 40 de minute. O altă metodă. după care se întinde în timpul unei inspiraţii. se urmăreşte crearea senzaţiei de „prăbuşire" a corpului pe pat. Pentru copii. Postura de lucru. neforţată. apoi. neimpuse. In acest timp este inclusă şi perioada de relaxare şi linişte obţinută (pînă la revenire). dar se poVite asocia şi ridicarea capului după aceeaşi schemă.O altă variantă a relaxării fiziologice doar pentru membre este relaxarea pendulară. Gindler şi N. Această metodă poartă numele iniţiatorilor ei : Jarreau şi Klotz. întregul program durează. nu şi celei viscerale. apoi se lasă să „cadă" şi să oscileze ca un pendul. în expiraţie. apoi stringe pumnii. I. (Metoda Jacobson este simplă şi poate fi încadrată într-un program complex kinctologic. se ridică braţul la 90°. se menţine câteva secunde. Treptat. Se relaxează şi din nou se intinde. o propune A. oprind apoi brusc acest efort şi comparînd mental cele două senzaţii. c) Revenirea este al treilea timp al programului de relaxare J a cobson şi constă în reîntoarcerea la tonusul muscular normal. Astfel. în funcţie de obiectivul urmărit.) se execută aşa-numita tehnică Jacobson inversată. Există chiar o metodă separată de relaxare. care ar crea o conştientizare a echilibrului muscular şi posturii corpului. dar cu o expiraţie şuierată. Parow recomandă ca pacientul să stea în pat absolut nemişcat timp de 20 de minute. mai ales a musculaturii antigravitaţionale necesare ortostatismului.[Al treilea segment este trunchiul. în inspiraţie se desprinde spatele de pe pat. alternanţele etc. în care interval să nu-şi urmărească decît respiraţia. mai rapidă. Maccagno. s-ar instala relaxarea generală. segmente imobilizate etc. Stolze recomandă o gimnastică colectivă relaxantă prin executarea unor mişcări absolut libere. se recomandă metoda Wintrebert — metodă de relaxare prin executarea de mişcări pasive. in care faza de contracţie este realizată prin contracţie izometrică. Jn tehnica clasică Jacobson se lucrează pe cele trei segmente. subiectul lordozîndu-se (mai mult imaginativ. din diverse poziţii — un fel de „dezordine" de mişcări mai mult sau mai puţin bruşte. care se bazează pe mişcări pendulare ale segmentelor sau corpului întreg suspendat. Pacientul începe prin a stringe puternic orbieularii. După ce repetă de 2—3 ori acest timp al programului. decît real). La fel pentru membrul inferior. „îmipingindu-se" segmentul pe pat (5 s). Din şczînd. în decubit dorsal. Pacientul. cu miinile in sus pe lingă cap şi cu membrele inferioare de asemenea intinse.

•Metoda de relaxare prin tehnica bio-feed-back-ului trebuie considerată tot printre metodele fiziologice. şi de a induce relaxarea generală. dar în general ele sînt aplicate de psihoterapeuţi. şi nu în sălile de kinetoterapie. Booker şi colab. la marii traumatizaţi cranieni. Astfel. Se trece succesiv de la un segment la altul. autotruining-u\ Schultz. pe care îl numeau însă „reeducarea audio-ncuromusculară". sub control voliţional direeţionat de informaţiile date de EMG. terapia comportamentală. Ideea de bază este ca pacientul însuşi să-şi observe.2. Desigur că aplicarea bio-/eed-bacJc-ului necesită o aparatură adecvată. să-şi verifice şi să-şi impună starea de relaxare musculară. Corectarea posturii şi aliniamentului corpului Acest obiectiv al kinetologiei pleacă de la următoarele trei realităţi : 1. devenind puncte de plecare pentru o degradare ulterioară degenerativă a aparatului locomotor. Cele mai cunoscute sint. Un loc aparte in tehnicile de relaxare îl ocupă în ultimul timp bio~ feed-back-ul — tehnică prin care se obţine relaxarea cu expunere de concomitente funcţionale fiziologice. comparativ. influenţînd însă şi paratonia viscerală. a făcut ca ea să ia o tot mai mare amploare. aplicarea de electrozi ai u n u i electromiograf pe cîteva grupuri musculare dă posibilitatea.capacitatea do concentrare a copilului. utilizau metoda şi in scop invers — de relaxare musculară pentru reducerea spastici taţilor. Metoda este eficientă şi la adulţi. tradusă pe traseele EEG. Se constată o înmulţire alarmantă a acesitor defecte posturale în rîndul tinerilor din ţările dezvoltate industrial. A. dar nu este cazul să fie descrise într-o carte do kinetologie. rapid. in ambele sensuri (tonifiere sau relaxare). apoi din ce în ce mai lent. Curentul psihologic preconizează în vederea obţinerii relaxării tehnici de tip „central". care induc prin autocontrol mental imaginativ relaxarea periferică. rămîn fixate funcţional sau chiar organic. ca şi ale altor aparate determină deposturări şi dezalinieri ale corpului. Mişcările pasive se execută pe cîte un segment. 255 . 5. Multe defecte posturale din copilărie şi adolescenţă se consolidează la vîrsta adultă. Horande au publicat primele lucrări asupra bio-fced-baek-ului. Marinacci şi M. recomandind metoda pentru exerciţiile de tonificare a musculaturii slăbite. Există mai multe metode de relaxare care se încadrează în acest curent. Multe afecţiuni ale aparatului locomotor. sofronizarea şi altele. 2. autocontrolul pe ecranul unui clectroencefalograf dă posibilitatea de a aprecia. De asemenea. pacientului să-şi aprecieze starea de tensiune musculară şi să încerce treptat relaxarea. După mai puţin de un deceniu. în 1960. fără îndoială. vizual sau acustic. dacă durează mai multă vreme. H. starea de încordare sau relaxare psihică. care. dar valoarea acestei tehnici în reeducarea funcţională analitică a muşchilor.

răspunsul elementului dinamic-efector al mişcării — muşchiul.ometrice . Ele trebuie rezolvate concomitent sau chiar înaintea celorlalte obiective. Slăbirea unui ogonist (de exemplu prin apropierea capetelor de inserţie) va determina intrarea în acţiune a sinergiştilor. (Probleme specifice de deposturare apar în afectarea diverselor segmente în diverse afecţiuni. în contractura puternică prelungită sau în spasticitatea antagonistului este imposibil de utilizat agonistul. exerciţii şi metode în kinetologie") . Dezechilibrul muscular se instalează pe baza mai multor mecanisme : • Prin substituţie. Aceste probleme de corectare posturală locală vor fi prezentate în cadrul kinetologiei pe segmente. adică printr-o „pareză funcţională". adică printr-o înlocuire funcţională. ajungîndu-se la încărcări inadecvate la nivelul structurilor articulare. — mişcările pasive. — diverse tehnici de facilitare proprioceptivă. de fapt. fiind necesară intrarea în contracţie a altor grupe musculare pentru a se putea realiza măcar o caricatură a mişcării respective. deşi este apt de funcţionare. la o scădere a randamentului lor şi. • Prin incoordonare. pe care o prezentăm în acest subcapitol. în primul rînd. care apare în momentul cind un grup întreg de muşchi este slab. ceea ee va crea noi stereotipii motrice defavorabile. — contracţiile i/. Corectarea posturii şi aliniamentului corpului utilizează ca tehnici : — postura corectată sau hipercorectată. căci lanţurile kinetice corporale au. în acest fel stereotipiile normale dinamice sînt grav perturbate. Această dereglare poate fi în forţa musculară sau în derularea cronologică a activităţii muşchilor. • Prin „înstrăinare". acestui element al aparatului musculoneuroartrokinetic (MNAK) — adevăr vaiabil mai ales în profilaxia deposturarilor. Cel mai important element al deposturării este. Impactul asupra mişcării în astfel de situaţii este uşor de imaginat. active asistate şi active . menţinută prin diverse m e tode de fixare (vezi capitolul „Tehnici. • Prin compensare. Deosebit de importantă în metodologia acestui obiectiv este realizarea relaxării înainte de a se trece la exerciţiile propriu-zise. ele dispărînd într-un timp relativ scurt. Deposturarea şi dezalinierea atrag întotdeauna dezechilibre musculare care vor vicia derularea mişcărilor. fenomen deosebit de substituţie. la bază raporturi normale între segmente. Implicarea atlt de importantă a musculaturii in postură şi aliniere explică de ce exerciţiile recomandate se adresează. continuînd şi după adolescenţă. Recuperarea unui deficit funcţional nu poate fi concepută decit in cadrul restabilirii raporturilor fiziologice ale corpului.3. la apariţia precoce a oboselii. adică prin tulburări de reglare motrice în cadrul lanţului kinetic normal al mişcării respective. Profilaxia deposturărilor începe în perioada şcolară. în primul rînd. Desigur că cea mai propice perioadă pentru apariţia şi fixarea unor posturi defectuoase este perioada de creştere şi dezvoltare a 256 . deci.

5-2 solul cu bărbia . în ă .CU . se menţine accas. gitul este întins în ax. Exerciţiul 2 — Din postura de la exerciţiul 1 se rotează la maximum posibil capul spre unul din umeri : se menţine această postură.a gitului (bărbia orizontală) (fig. apoi se rotează în sens invers . miinile prind genunchii : se relaxează trunchiul şi gitul. rotarea fiind spre partea opusă (fig.lcă şl c!o recuperare — «J. Alinierea coloanei cervicale Cele mai frecvente dezaiinieri aie capului sint : poziţia avansată. capul flectat în piept. 5-1).2.5. se rotează capul din această poziţie spre unul din umeri. 233 257 . care iau forma literei . bărbia în unghi drept cu gitul .1. apoi se redresează întreaga coloană . 5-1 Fig. cu braţele pe lingă corp. 5-2). cu genunchii flec taţi . rotaţia cu hlperextensic.privind" in jos : se ridică apoi capul cu ciţiva centimetri de la sol şi se execută întinderea axială a gitului . ternpcir. faţa .. l iti •' i . cu genunchii flectaţi. se revine ia poziţia iniţială (cu faţa în jos) cu relaxare . Exerciţiul 3 — Decubit ventral. să atingă Fin.. tot timpul se caută întinderea gitului în ax. se caută aplatizarea curburii cervicale : umerii mereu in contact cu solul . E cerciţiul 1 — Culcat pe sol. Exerciţiul 4 — Din şezînd. se execută întinderea axială . e p r o î :•:>. se lasă capul în jos. cu fruntea spre genunchi . . aspectul de git scurt prin lăsarea capului spre spate si in jos . NO repetă. cu ştergerea lordozei cervicale.tă postură. continuindu-se întinderea axială .

miinile cu palmele în jc^. cu întindere în ax • Cireumducţie a capului — mişcare lentă Exerciţiul 6 — Poziţia „mahomedană". ca la exerciţiul 4 : se ridică palmele şi antebraţele. dar cu fruntea pe sol. apoi în poziţia de verticalitate. apoi în vertical • Flectarea capului înainte. dar cu membrele superioare întinse pe lîngă cap şi fruntea pe sol : se ridică braţele cit mai sus posibil. apoi flexie-extensie pe planul de 45° bti. care se lipesc strîns de trunchi. 5. apoi se revine cu relaxare. cu miinile împreunate pe creştetul capului. se adduc scapulele . Exerciţiul 3 — Idem. în poziţia de verticalitate capul se împinge şi posterior.ng. se menţine poziţia. apoi revenire cu relaxare. dar fruntea ?i pieptul rămin la sol . toracele şi lomba drepte : se realizează întinderea in ax contra uşoarei presiuni date de m î i n i . micul rotund) : Exerciţiul 1 — Decubit dorsal. Exerciţiul 6 — Idem. apoi d r e p t . apoi se întind pe lîngă cap in sus . apoi se revine cu relaxare . Exerciţiul 7 — Şezînd în poziţie „mahomedană". braţele pe lîngă corp în rotaţie medială (pronaţie) : se aplatizează lordoza cervicală şi lombară. Exerciţiul 2 — Decubit ventral. în dreptul urechilor : se adduc scapulele. palmele faţă in fată : se rotează extern braţele.4. se menţine poziţia. se adduc scapulele . dacă există tendinţa la hiperextensie lombară. dar miinile contrează. pînâ ce antebraţele ajung la verticală. dar fără să determine creşterea lordozei. cu tracţionarea lor caudal .2. dai. se va pune o pernă sub s-pinele iliace antero-superioare. 258 . se menţine această poziţie. coatele sint trase îndărăt. cu braţele la nivelul u m e rilor. menţinerea poziţiei.mahomedană")» cu mlinile între coapse. Exerciţiul 7 — în ortostatism. apoi -e revine cu relaxare. cu genunchii flectaţi. Exerciţii pentru musculatura de tonifiat (trapezul superior şi mijlociu. cu braţele pe lîngă corp : adducţie puternică a scapulelor. Exerciţiul 5 — Idem. romboizii. fruntea şi pieptul rămin la sol. se menţine această poziţie. ridieîndu-se palmele de pe sol (coatele şi pumnii rămîn paralele cu solul) . se merge prin cameră în această poziţie . Exerciţiul 4 — Idem. cotul flectat la 90° şi antebraţul orizontal. se strîng apoi pumnii. apoi se revine la poziţia verticală cu întindere axială • I etern.miinile se prind la nivelul felelor : adducţie puternică a scapulelor . cu miinile la ceafă : se apleacă puternic c a p u l . infraspinosul. coloana dorsală şi lombară se menţin drepte : • Se flectează capul (bărbia în piept). Alinierea coloanei toracice şi a centurii scapulare .2. dar din flexie se trece direct în extensie. după fiecare mişcare se trece prin poziţia verticală.. se rotează lateral {supinaţie) membrele superioare. cu întindere în ax (coatele trase mult în spate) .Exerciţiul 5 — Şezînd cu picioarele încrucişate (poziţia . se flectează coatele.

cu braţele toi . 5-4) . cu genunchi. Fig.3. antebraţele sprijinite pe cîte un perete : corpul este aplecat din glezne . coloana.in c r u c e " : se aduc genunchii la piept prin flexia maximă a şoldurilor. at) se flcctează lent genunchii. genunchii rămîn întinse . apoi se ridică din nou deasupra capului. Alinierea coloanei lombare şi a pelvisului .2. călcîiele pe sol (fig. marele şi micul pectoral) : Exerciţiul 9 — Decubit dorsal. Exerciţii pentru musculatura de tonifiat (flexorii trunchiului — musculatura abdominală şi oxtensorii şoldului — fesierul mare cu ischiog i rrbierii). subscapularul. braţele atîrnă liber pe lingă corp : se fac rotaţii ale umărului dinainte-înapoi şi i n v e r s . şoldurile.mahomedană". . coatele presind pe sol. marele rotund. B. cu faţa în colţul camerei. flectaţi şi mîinile sub ceafă . sub zona medie toracică se pune un prosop îndoit sau un puişor de pernă : se adduc /"/<. dar cu braţele „în cruce" : se apasă cu coatele şi antebraţele in podea . 5-5). Exerciţiul 12 — Şczînd în poziţie . 5-3).4. Exerciţiul 10 — Idem. Exerciţiul 13 — în ortostatism. coatele uşor flectate....scapulele. braţele ridicate. b) se Iasă bastonul in josul trunchiului (posterior). 259 . Exerciţiul 8 — Şczînd în poziţie . 5-5 5.Concomitent' se adduc puternic scapulele şi in acest timp se lasă braţele incet in jos (fig. Exerciţii pentru musculatura de întins (marele dorsal. Exerciţiul 14 — Din atîrnat la spalier (cu faţa. coloana rămîne în contact cu solul. 5-4 Fiq. 5-3 .mahomedană". cu miinilc prinzîndu-se un baston care se ridică deasupra capului : a) se aduce apoi bastonul în spate pe scapule — capul şi trunchiul rămîn întinse axial (fig... apoi cu spatele la acest :•. se accentuează tracţiunile in jos şi spre spate : trunchiul rămîne mereu drept. Exerciţiul 11 — Idem.

în timp ce genunchii se extind. se reia tot exerciţiul. se menţine şi apoi se relaxează. \ Exerciţiul 3 — Idem. idem. ' Exerciţiul 5 — în decubit dorsal.suge burta") şi fesierii mari. se menţine poziţia şi apoi se relaxează . prinzînd picioarele unui scaun sau ale unei mese. cu coatele uşor flectate. cu genunchii flectaţi . se prinde marginea acesteia) : lomba aplatizată. Exerciţiul 1 — în decubit dorsal. apoi se relaxează . fără vreo mişcare . contact cu masa (fig.. Se va evita acţiunea prea intensă 3 pşoasiliacului prin scurtarea braţului pirghiei (se flectează genunchiul). pentru stabilitate (dacă se 'ucrează pe masă. cu genunchii cit mai sus şi 'u mişcări cit mai ample. se contractă abdomenul şi pelvisul se basculează posterior (se ridică sacrul) . se repetă cu braţele ridicate pe lingă cap — totul se execută cu flexia permanentă a capului. se repetă cu braţele în abducţie de 45°. cu palmele pe podea şi coatele uşor flectate. se menţine poziţia. apoi se reaşază în poziţia iniţială .e tot timpul ir. braţele abduse la 45° sau ridicate peste cap. Exerciţiul 9 — Idem : se execută „bicicleta". se readuc genunchii la piept. care se ridică pe lîngă cap. o altă precauţie pentru exerciţiile ce vor urma : se va evita producerea efectului Valsalva expirind zgomotos. dar svhimbîncl poziţia braţelor — pe lîngă cap. se menţine. iar genunchii vor fi complet flectaţi . cu braţele pe lîngă corp : se flectează capul în timp ce se aplatizează lomba. se contractă fesierii. Exerciţiul S. Exerciţiul 6 — Idem : se basculează posterior bazinul. se combină apoi concomitent contracţia fesierilor cu cea a abdominalilor şi bascularea posterioară a peivisului (se şterge lordoza lombară) — totul se repetă schimbînd poziţia braţelor. pelvisul basculat posterior . \' Exerciţiul 2 — Idem. cu braţele pe lîngă corp : se contractă fesierii m a r i . apoi se relaxează . Atenţie ! Se va evita contracţia flexorilor şoldului. — în decubit dorsal. Exerciţiul 4 — în decubit ventral. fără vreo mişcare . lomba va rămîr. se contractă abdominalii. u?or abduse : se trag genunchii la piept (bazinul basculează posterior) . şuierător. ' Exerciţiul 7 — în decubit dorsal : se flectează la 90° coapsele. braţele la 45 : sau ridicate. în sfîrşit. cu genunchii flectaţi : se contractă puternic musculatura abdominală. coloana lombară se aplatizează spre sol. care va trage de coloana lombară şi joncţiunea lombosacrată. 260 .5-7). urmată de relaxare . dar cu braţele ridicate pe lingă cap. se revine apoi în acelaşi fel. se face un mic cerc cu genunchii în ambele direcţii — treptat cercul se va mări (fig. apoi in abducţie de 90° şi cu braţele întinse pe lîngă cap. cu genunchii flectaţi şi braţele pe lingă corp. călcîiele alunecind pe s o l . mîinile prinzind marginea mesei : se trag genunchii spre piept : de aici se extind — tălpile spre zenit. 5-6). iar'Hexia trunchiului se va face cu stabilizarea peivisului. se menţine poziţia şi apoi se relaxează . se repetă cu genunchii intinsi şi capul flectat . In orice exerciţii care antrenează abdomenul există tendinţa la efectul "Valsalva. cu genunchii flectaţi.Atenţie l Exerciţiile cu flexia trunchiului sau membrului inferior din decubit dorsal antrenează puternic psoasiliacul. cu braţele pe lingă corp : se contractă puternic musculatura abdominală (se . cu pelvisul uşor basculat în sus .

lomba rămîne în contact cu solul.Exerciţiul 10 — Poziţia „în 4 labe". lingă corp : se ridică apoi capul. cu aplatizare lombară . B. se repetă cu antebraţele încrucişate pe piept. 5-7 Fig. 5-9). cu spatele d r e p t : se sueo h « capul se flectează. mcnţinînd poziţia dreaptă de pe zid. se menţine poziţia. aiunecind in jos cu corpul pe zid. lingă un zid. 261 . apoi se dă drumul mîinilor. Exerciţiul 13 — în ortostatism. încercînd să se menţină postura cu genunchii la piept prin contracţie musculară. coloana se cifozează (fig. în contact cu zidul . trunchiul. " 8 ourta . Exerciţii simetrice pentru muşchii de întins (extensorii lombari : erectorii coloanei şi . se flectează genunchii. lomba atinge podeaua . se înclină corpul înainte „pe glezne". O^J^— Fig. cu gitul extins în ax : genunchii la piept traşi de mîini. apoi se relaxează. 5-8). cu genunchii flectaţi şi braţele pe. pină cînd mîinile ajung la genunchi . concomitent e ^ dică braţele de la sol .pătratul lombar) şi pentru muşchii de întărit (abdominalii) : Exerciţiul 14 — în decubit dorsal. Exerciţiul 11 — In decubit ventral. se merge prin cameră — exerciţiul se repetă la fel. pelvisul rotat posterior. cu mîinile la ceafă şi coatele trase înapoi (fig. apoi se extind şi trunchiul urcă mereu. 5-6 Fig. se menţine poziţia. cu călciiele la 12—15 cm de acel zid : se apleacă corpul îndărăt. 5-9 Exerciţiul 12 — în decubit dorsal. cu braţele întinse pe lingă caD • basculează posterior pelvisul. pînă se ajunge la verticală şi. pină cînd ceafa şi spatele se sprijină de zid . 5-8 Fig. lomba aplatizată .

Exerciţiul 19 — Idem. bazinul râmînind pe sol . se repetă pe partea opusă. 5-12 bru inferior. Exerciţiul 21 — In decubit dorsal. ia nivelul genunchiului opus — umerii mereu pe sol. C. se menţine poziţia. cu genunchii flectaţi şi pelvisul basculat posterior. cu contracţia abdominalilor . contractînd puternic abdominalii. braţele pe lingă irp. 5-11). apoi se relaxează (fig. de-abia apoi rostogolirea este terminată şi de pelvis cu membrele inferioare • Se începe rostogolirea cu pelvisul. cu genunchii extinşi. cu braţele întinse inainte. apoi se relaxează. 5—10). dar cu braţele întinse pe lingă cap : • Se începe rostogolirea eu braţul şi umărul.Exerciţiul 15 — Şezind in poziţie „mahomedană". cu braţele abduse. Exerciţiul 16 — Poziţia în genunchi. apoi cu toracele. cu coapsele abcluse : se apleacă trunchiul intre Flg. se contractă puternic abdominalii . cu genunchii flectaţi şi mîinile după ceafă : se flectează un şold concomitent cu trunchiul. menţinind pel visul pe loc un moment . se lasă genunchii (ambii) pe o parte spre sol — umerii tot timpul pe podea . umerii răminind pe sol cit mai mult Exerciţiul 20 — în decubit dorsal. Exerciţiul 22 — în decubit dorsal. pelvisul basculat posterior : se duce o mînă spre genunchiul opus. 5-li Fi(j. cu şezutul pe taloane : se apleacă trunchiul. Exerciţiul 17 — Şezind pe scaun. apoi se apleacă spre partea opusă. iar lomba tot timpul în contact cu podeaua (fig. cu mîinile după ceafă : se apleacă puternic trunchiul între coapse. întârziind rularea umărului şi membrelor superior şi inferior heterolaterale • Se începe rularea cu membrul inferior. Exerciţii asimetrice pentru muşchii de întins (oxtensorii lombari) şi pentru muşchii de întărit (abdominalii) : Exerciţiul IX — în decubit dorsal. coatele flectate şi antebraţele orientate deasupra umerilor : se ridică coapsele la verticală. care se rotează în 262 . apoi se atinge cu piciorul solul de partea opusă corpului. 5-10 coapse. braţele abduse şi antebraţele pe lingă cap : se ridică la verticală un mem- •Fig. pină ce fruntea atinge podeaua şi pieptul genunchii . se menţine poziţia. se readuc la verticală genunchii. cu pelvisul basculat posterior.

încît genunchiul să vină in intîmpinarca cotului opus (fig. apoi se extind genunchii. Acest exerciţiu ajută şi la corectarea tibiei torsionate. cu picioarele sub o mobilă şi pelvisul basculat posterior : se flectează capul — trunchiul. cu şoldul şi genunchiul la 90° : se apleacă trunchiul. se ridică cîţiva centimetri un membrii prin contracţia puternică a fesierului mare.13 lipesc călciiele şi se presează puternic. apoi repetare. Iăsînd doar fesierul. şi la creşterea arcului longitudinal al piciorului. Exerciţiul 25 — într-un genunchi. executînd şi o puternică rotaţie laterală a coapsei . cu mîinile sprijinite pe un spătar cie scaun : se ridică un picior de pe sol şi se lasă să cadă pelvisul pe aceeaşi parte. după care se reia. cu picioarele lipite prin marginile halucelor şi călciiele îndepărtate : se Fig. Exerciţii pentru întărirea abduetorilor şoldului: Exerciţiul 3 — Culcat pe o parte. B.aşa fel. se revine. continuînd rotaţia . apoi se lasă încet in jos — nu trebuie să fie ridicat prea mult. relaxare. C. se flectează uşor genunchii. Exerciţii pentru întărirea extensorilor şoldului: Exerciţiul 5 — Din decubit ventral. Alinierea extremităţilor inferioare A. în continuare. cu genunchii flectaţi : se prinde cu mîinile un genunchi şi se trage puternic spre piept. ridicindu-1 apoi printr-o contracţie puternică a abductoril'or de pe partea cu piciorul în sprijin. Exerciţii pentru întărirea rotatorilor laterali ai şoldului: Exerciţiul 1 — în decubit ventral. Exerciţiul 2 — în ortostatism. crescînd flexia şoldului şi genunchiului şi întinzînd în acelaşi timp flexorii şoldului opus (fig. eu picioarele uşor îndepărtate şi p a r a lele : fără să se mişte tălpile de pe sol. D. apoi se coboară lent. braţele încrucişate pe p i e p t . relaxare. între ele . cu rotarea lor pe o parte . Exerciţii pentru întinderea flexorilor soldului (psoasiliacul) : Exerciţiul 24 — în decubit dorsal. 5-12). Exerciţiul 4 — în ortostatism. dar. cu corpul aplecat pină ce fruntea ajunge pe sol : se întinde unul clin membrele inferioare. apoi se face la fel pe partea opusă — se lucrează si cu mîinilc la ceafă. o uşoară flexie din genunchi scoate din acţiune ischiogambierii. cu genunchiul homolateral fleetat : se abduce membrul heterolateral (fără rotaţia lui) . Exerciţiul 6 — In genunchi. 5. se menţine la 45°.2. 5—13 a. Exerciţiul 23 — în decubit dorsal. în timp ce membrul opus este întins — coloana rămîne perfect dreaptă pe podea. care va limita mişcarea de extensie din şold. b). 5. pină ce face o lini*4 m263 . căci se produce hiperextensie lombară .în acelaşi timp pune în tensiune dreptul femural.4.

solul : se extinde cîte un membru pelvian piuă la orizontală. se creşte înălţimea scaunului. cu tălpile lipite între ele. revenire. cu picioarele paralele : se ridică bolţile longitudinale (vezi exerciţiul 11) — genunchii să fie relaxaţi. Exerciţiul 12 — în ortostatism. cu picioarele pe sol. uşor îndepărtate : se ridică bolta longitudinală. se ridică pe un scăunel. urmată de aceeaşi mişcare cu celălalt membru — de evitat hiperextensia lombară şi rotaţia trunchiului (fig. cîte un picior . 5-14 Exerciţiul 0 — Genul lexmni. 5-14). 264 . Fig. Exerciţii pentru întinderea musculaturii şoldului. cu braţele abduse şi antebraţele pe Ungă cap — o pernă mică sub bazin . paralele. Exerciţiul 11 — Din şezînd. cu coapsele flectate. alternativ. Exerciţii pentru întărirea inversorului piciorului (tibialul posterior) : Exerciţiul 10 — Din poziţia şezînd : glezna unui picior se aşază pe genunchiul opus . cu piciorul dorsiflectat. se execută flexia plantară cu inversie. genunchii întinşi şi braţele deasupra capului : se execută abducţia maximum posibilă a coapselor (fără rotaţie externă) . trunchiul drept şi miinile pe genunchi : se abduc genunchii — întinderea rotatorilor va fi cu atît mai mare. Exerciţiul 15 — Idem : miinile prind antepicioarele sau gleznele . Exerciţiul 14 — • Pentru rotatorii interni (şi adductori) Şezînd pe sol. pe măsură ce creste torţa cvadricepsului. individualizate pe grupe de muşchi : Exerciţiul 13 — o Pentru adductori (şi ischiogambieri) în decubit dorsal. Exerciţiul 16 — • Pentru rotatorii externi în decubit dorsal : se rotează intern membrele inferioare. Exerciţiul 7 — în decubit ventral. F. nu în hlperextensie ! Notă : exerciţiile pentru corectarea bolţii plantare sînt prezentate ia kinetologia piciorului (subcapitolul 6. apoi se lasă lent în jos. D. 5—16). se menţine poziţia. t r u n chiul d r e p t . se flectează la maximum posibil şoldul (fig. E. după care urmează relaxarea. se menţine poziţia. cu cit se apropie picioarele de bazin (fig. apoi se flectează genunchii spre piept şi se revine în decubit întins. Exerciţii pentru întărirea extensoriior genunchiului : Exerciţiul 6' — Din ortostutism. degetele atingind . miinilc apucă marginile mesei. mina făcînd opoziţie pe antepicior.Corpul aplecat . 5-15). V iar membrele inferioare atirnă la marginea acesteia. tară să se piardă contactul capetelor metatarsienelor cu solul.3) şi nu le mai expunem aici. pînă ce piciorul atinge solul.

Se urmăresc. adică in asistenţa deficitului funcţional. alături de creşterea forţei museu'are. întreaga atenţie a gimnasticii clasice s-a concentrat pe mişcare. corpul rămîne perfect drept (aliniat). Creşterea mobilităţii articulare Dintotdeauna. Exerciţiul 19 — în decubit dorsal lingă un perete. cu membrele inferioare întinse : se execută o dorsiflexie puternică. în recuperare. 265 . Exerciţii pentru întinderea flexorilor plantari : Exerciţiul 21 — Şezînd. 5-15 Fig. succesiv — picioarele în flexie plantară. 5-17). pe amplitudinea maximă a mişcării articulare. acest obiectiv este. 5. Exerciţiul 22 — In ortostatism. redobtndirca întregii amplitudini a unei mişcări. principala prrocupare a kinetote-apeutului. 5-2(5 Fig. la o distanţă de acel zici echivaiînd cu o lungime de membru superior : se flectează coatele. în primul rînd.. călcîiele pe soî. pieptul se apropie de zid. în al doilea rînd. 5-17 Exerciţiul iS — Idem : se flectează t unchiul. ajungîndu-se in şezut cu membrele inferioare întins. desigur. Exerciţiul 20 — Stînd cu un membru inferior pe o masă (celălalt în sprijin pe sol). cu membrele ridicate spre 'zenit. se face abciucţia membrelor inferioare şi se rotează trunchiul într-o parte şi în cealaltă — picioarele în flexie plantară. obţinerea unghiurilor funcţionale şi. călcîiele rezemate de acel perete şi cu mîinile sub ceafă : se fac exerciţii de flexie maximă a şoldurilor.3. lingă un zid. în măsura în care este posibil.Fig. H. se presează cu mîinile genunchiul pentru a întinde complet ischiogambierii (fig.

3 = 4. extensorii devin slabi în această zonă. Rocher). se impune să precizăm că o redoare articulară determinată chiar exclusiv de sinechii ale ţesuturilor moi. în tabelul 5-1 sînt consemnate valorile mobilităţilor articulare care se încadrează in categoria „deficit mediu" la expertiza capacităţii de muncă în ţara noastră. desigur. Redori care necesită scăderea hipertoniei musculare 3.5 Total = 36. 20° abducţie. 0° adducţic. care necesită „întinderi" ale acestora.Noiuonnd o perioadă mai lungă în zona scurtată a lor. Se calculează în acelaşi fel pentru toate tipurile de mişcare a unei articulaţii. Cauzele care generează deficitul de mobilitate au fost expuse în subcapitolul „Bazele fiziopatologice" (3.In subcapitolul „Bilanţul articular" (2. Deficitul de mobilitate articulară reprezintă un criteriu medical pentru evaluarea capacităţii de muncă. ci de 266 . Aceşti coeficienţi ne dau măsura importanţei fiecărei porţiuni din segmentul de mişcare al unei articulaţii (Ch. Redori care necesită „întinderea" ţesuturilor retracturate 2. Suma ne dă coeficientul total exprimat ca procent. procese fibrotice extensive etc). discutate pe larg cind ne vom referi la alt obiectiv major.1) au fost descrişi „coeficienţii funcţionali de mobilitate" (CFM) pentru fiecare articulaţie în parte.2 = 0 — rotaţie externă 15°X0. Ele trebuie analizate cu atenţie cînd se hotărăşte aplicarea exerciţiilor de mobilizare. \Exemplu : un şold prezintă 30° flexie. Totuşi. Reflexul miotatic al extensorilor nu se va mai declanşa la nivelul poziţiei de repaus a cotului (cot întins).6) + (5DXO.. probleme care trebuie cunoscute de către kinetoterapeut şi. Indicii vor fi: — flexie 30°XO. 2 = 1 — adducţie 0°X0.4) = 11 — rotaţie internă 10°X0. toate redorile articulare generate de leziuni ale ţesuturilor moi pot fi grupate după metoda de lucru in trei categorii : 1. Orice ameliorare obţinută prin kinetoterapie. 5° extensie. .2 = 2 — extensie 5 ° X 0 . 10° rotaţie internă.6 = 18 — abducţie (15°X0. Excluzînd cauzele care determină limitări de mişcare indelebile (do exemplu afecţiuni osoase. ridică probleme deosebite şi din punct de vedere muscular. va determina o îmbunătăţire a tuturor CFM articulară. şi anume creşterea forţei musculare. O articulaţie care prezintă o redoare strînsă post-imobilizare — spre exemplu un' cot cu redoare în jur de 90° — pune două probleme majore : scurtarea adaptativă a flexorilor si alungirea adaptativă a extensorilor la această angulaţie a cotului.4). căci valoarea 100 este luată ca normală pentru mobilitatea fiecărei articulaţii. considerate în programul de lucru.50/. Redori care necesită realizarea ambelor obiective JNu trecem aici în mod intenţionat şi cea de-a 4-a cauză a limitării mişcării articulare — hipotonia sau atonia musculară. Aprecierea valorii funcţionale a u n c \ articulaţii ne este dată în acest fel prin valoarea totală a CFM. chiar a unui singur unghi de mişcare. Această valoare se obţine înmulţind valoarea unghiului unei mişcări cu coeficientul respectiv. 15° rotaţie externă.

auricular Intcrfalaniţiană I Interfalangianâ II Coxofemurală Flexie Abducţic Opoziţie Flexie Flexie Flexie Flexie Extensie Abducţic Adducţie Rotaţie internă Rotaţie externă Flexie 0 cm 0-90° 0-90° 0-90° 0-130° 0-25° 0 — 45° 0-30° 0-40° 0-60° 0-145° 0-50° 0-20° 0-25° 0-15" 40° 10° 2 cm 30° 30° 30° 45° Genunchi Gleznă 45° 15° 10 15" 10° Flexie Extensie Abducţie Adducţie 267 . mediaş.TABELUL 5-1 Deficienţa medic «le Denumim arliculuţici Mişcarea Amplitudinea Fiziologica mobilitate 30° 25° 15° 20° 15° 15° 15° 20° 70° 0° 40° 30° 0° 0° 45° 45° 60° 40° 30° Coloana cervicală Flexie Extensie Laterali ta te Rotaţie Flexie Extensie I.ateralitate 0_G()° 0-50" 0-40° 0-G0° 0-95° 0-35° 0-40° 0—60° 0-170° 0-35° 0-85° 0-45° 0-90° 0-90° 0-140° 0-90° 0-90° 0-85° 0-85° 0-10° 0-20° 0-90" 0-60° Coloana dorsolombară Rotaţie Scapulohunierală Antcducţic Rctrodueţic Abducţic Adducţic Rotaţie internă Rotaţie externă Flexie Cot Pronaţle Supi naţie Puma Flexie Extensie Lateralitale ulnară Lat craii ta te radială Police Metacarpofalangiană Intcrfalanj'iană I Index. inelar.

Exerciţiul se va executa la cel mai scurt nivel posibil al muşchilor. Aplicarea prelungită de căldură are o mare influenţă asupra ameliorării gradului de alungiro a ţesuturilor colagene. Gross).Este ştiut că rezistenţa opusă acţiunii muşchiului (mai ales rezistcnţaVizometrică) facilitează motoneuronii gama statici şi declanşează aferenta fusului muscular. Complianţa este uşurinţa cu care se lasă destins un ţesut. Astfel. . reprezintă prima condiţie a realizării obiectivului de creştere a mobilităţii articulare. cu atît vor fi activaţi mai mulţi motoneuroni gama. Nu intensitatea rezistenţei va conta. se reface sensibilitatea buclei gama. dar în stare de retractură aceasta scade mult.1. nu putem ignora deci hipotonia m u s culară. Redori care necesită „întinderea" ţesuturilor Marea majoritate a redorilor determinate de leziuni ale ţesuturilor moi se corectează prin tehnici de „întindere" tisulară. pentru a nu permite ţesuturilor să rovină la lungimea iniţială. de rezistenţă la întindere. A doua condiţie este alegerea tehnicilor de lucru adecvate fiecărui obiectiv. deoarece se ştie că în general aceştia au punctul optim de tonifiere în zona scurtată. adică la poziţia zero a cotului. S-a discutat des-pre extensori.la flexia de 90°. Fiecare ţesut îşi are propriul grad de elasticitate sau. dar aceasta are o complianţa mai mare decît ligamentul. Structurile articulare şi poliarticulare sînt structuri de colagen. Cu cit rezistenţa va fi mai lungă în timp.3. invers. indiferent că avem de-a face cu rodori. Pielea este mai uşor extensibilă decit capsula. în funcţie de cauza reală a redorii articulare. Se înţelege deci de ce mobilizarea articulară trebuie să cîştige cit mai repede nivelurile de scurtare musculară : pentru a se putea asigura creşterea necesară a forţei. Este de preferat ca întinderea să se execute concomitent cu aplicarea de căldură pe un timp mai lung. dar va creşte intensitatea ei. dar să fie menţinută încă vr. pentru a începe creşterea forţei prin hipertrofia fibrei musculare. încadrarea metodologiei de recuperare utilizate într-una din cele trei categorii arătate mai sus. ci durata ei. 268 . Muşchiul are o complianţa mult mai mare decit tendonul său. în cadrul obiectivului de creştere a mobilităţii articulare. şi colagenul poate fi elongat (Rigby. 5. se va scurta timpul rezistenţei opuse. in timp ce flexorii îl au in zona mijlocie. în momentul în care sensibilitatea s-a refăcut. Tehnicile prin care se poate realiza întinderea au fost deja descrise pe larg. Se impune recîştigarea răspunsului la „întindere" al extensorilor aflaţi la nivelul muscular scurtat. uşurînd efectul întinderii mecanice. Hirai. anumit timp după oprirea căldurii. treptat. impulsurile facilitatorii pentru extensorii cotului se pierd. de unde bucla gama este acum activată — deci.

tracţiunea în ax ameliorează durerea din timpul întinderii. întinderea prin mobilizare pasivă reprezintă. care se schimbă pe măsură ce se ciştigă. cea asistată — executată de mina kinetoterapeutului — este cea mai valoroasă Dacă este posibilă participarea activă a pacientului. cu întinderea concomitentă . viteza. Eventual. Astfel. întinderea prin poziţiile (posturile) corective (libere. împreună cu diversele ei tehnici de realizare. pentru pumn. Acest nivel. căci prin contracţia voluntară a agoniştilor se obţine o relaxare reflexă a încordării antagoniştilor care participă la realizarea redorii. De o mare valoare sint aceste posturi fixate în profilaxia retracturilor în cazul traumatismelor articulare sau după intervenţii ortopedo-chirurgicale. de real folos pentru ameliorarea durerii (dar nu numai pentru aceasta) este aplicarea căldurii concomitent cu întinderea sau măcar înainte de începerea exerciţiilor. dintre toate aceste tehnici. prin exerciţii. dacă pacientul poate suporta. care pe de o parte declanşează reacţia de apărare a ţesuturilor. să se amelioreze mult. iar pe de altă parte poate duce la rupturi tisulare. 269 . De altfel. După ce la un anumit unghi a apărut durerea. se ştie că intinderea continuă este mult mai eficace decît cea intermitentă. Dacă rămîne vie. iMîna kinetoterapeutului trebuie să imprime şi să controleze forţa. degete şi articulaţiile membrului inferior. oricum. în general. un important mijloc kinetic de limitare a redorilor (vezi capitolul 4). liber-ajutate. pentu noapte sau dacă nu se poate asigura o frecvenţă suficientă a exerciţiilor de întindere.1. pentru umăr se recomandă telescoparea (compresiunea) capului numeral în glenă. Este mult mai indicată întinderea blîndă a ţesuturilor decît cea bruscă. fixate) are avantajul că poate fi prelungită în timp. mai ales. este de preferat să se lucreze în tehnica pasivo-activă. 2. Cele mai indicate sint poziţiile seriate fixate in orteze amovibile. Obiectivul care stă la baza acestei tehnici este de a nu permite ţesuturilor să retrocedeze la dimensiunile scurtate. poate fi recomandată administrarea medicaţiei antalgice. poartă numele de „punctul de maximă întindere" şi segmentul trebuie menţinut aici cîteva secunde sau chiar minute. supărătoare. dintre care cel puţin o mobilizare trebuie să atingă „punctul de maximă întindere". în schimb. Durerea este un factor de limitare a întinderii. pentru cîteva grade. din contră. mişcarea. o serie de „artificii" de tehnică au o mare valoare pentru scăderea durerii în timpul întinderii. mai mult de o oră este semn că întinderea a fost prea mare. De asemenea. Desigur. prin creşterea rezistenţei acestora la întindere. direcţia. aparate care se schimbă la 6 ore (metoda Judeţ). noi unghiuri de mişcare articulară. Se realizează două aparate gipsate bivalve în poziţii maxime de flexic şi extensie articulară. peste punctul dureros de mişcare. Apariţia durerii la mobilizarea pasivă ghidează „dozajul" exerciţiului. permiţînd pacientului să desfăşoare şi alte activităţi (uneori chiar profesionale). Imediat după slăbirea întinderii durerea trebuie să dispară sau. Nu se recomandă însă infiltraţiile locale înainte de exerciţii. într-o şedinţă de lucru se fac cîteva mişcări de întindere. kinetoterapeutul va continua. gradul mişcării şi întinderii. Aceste poziţii corective fixate sint indicate. rapidă. putîndu-se ivi pericolul lezării ţesutului moale sau chiar a vaseldr.

de unde pericolul de a rupe fibre. ca şi de frecvenţă în repetiţie. Modificările biochimice ale ţesutului moale conjunctiv slăbesc rezistenţa acestuia. — După lungi perioade de imobilizare în aparate âe contenţie şi la pat. Tehnica propriu-zisă nu are nimic special. prin formarea de cicatrice tisulare şi ulterioare depuneri calcare. de preferat de mai multe ori pe zi. reumatice sau în cele care se instalează odată cu vîrsta. Fibrele musculare ca. Important este să fie alese acele activităţi recreative sau de muncă ce solicită mişcarea pe o amplitudine corespunzătoare redorii articulare. deci. Această singerare creează premisele accentuării redorilor prin organizarea fibroasă a edemului. întinderea prin mobilizare activei şi activă asistată se realizează prin contracţia musculaturii antagoniste direcţiei de retractură. 'Mişcarea activă stă şi la baza întreţinerii unei mobilităţi in limite normale în cadrul programelor profilactice primare. despre care s-a vorbit în capitolul 4. dintre acestea hidrokinetoterapia şi seripetoterapia fiind cele mai importante . Avantajul utilizării mobilizării active este dat de posibilitatea pacientului de a repeta exerciţiul de cîteva ori pe zi. terapia ocupaţională ocupă şi ea un loc principal.e in contracţie trebuie să alunece unele pe altele sint coalescente datorită 270 . care sînt urmate de redori articulare. dar şi de prevenire a redorilor în procesele articulare. 3. reflex. limitează şi mai mult mobilitatea articulară. „întinderea" ţesuturilor ca metodă de bază a recuperării redorilor trebuie să ţină seama de următoarele considerente : — Ţesuturile inflamate nu se întind decît după ce procesul inflamator începe să diminue sub tratamentul medicamentos şi fizical respectiv. Desigur că se utilizează şi alte tehnici ale mobilizării pasive : scripetoterapie.Şedinţele de lucru trebuie repetate zilnic. Pacientul controlează voluntar forţa. Nu există suficiente studii convingătoare care să precizeze parametrii reali de durata a întinderii. măresc contracturile. Tehnicile de mobilizare sînt cele discutate în captolul 4. S-a constatat că depăşirea unui interval de 24 de ore Intre aceste şedinţe declanşează refacerea retracţiei si contracturi!. O deosebită prudenţă se recomandă mai ales în inflamaţia articulară. întinderea prin autoincărcare sau prin greutăţi ataşate e t c . Kinetoterapeutul trebuie să-şi adapteze aceşti parametri în funcţie de răspunsul mobilităţii articulare. cu sîngerarea consecutivă. inflamaţia ţesutului colagen slăbeşte mult rezistenţa acestui ţesut. determină dureri mari care. Pe de altă parte. direcţia şi intensitatea întinderii în cadrul toleranţei la durere. viteza. vase. Mobilizarea ţesuturilor inflamate creşte procesul inflamator. Motivaţia mişcărilor pentru a îndeplini o anumită activitate permite un bun exerciţiu contra redorilor. trebuind doar să asigure mobilizarea pe toată amplitudinea posibilă a unui segment. exerciţiile de întindere t r e buie să se facă cu multă prudenţă. în fond. pentru că datorită osteoporozelor instalate pot apărea fracturi parcelare.

2. apărind singerări.edemnului de imobilizare care a creat aderenţe. Spasticitatea clin sindroamele neurologice centrale piramidale (de exemplu din hemiplegie) sau extrapiramidale (de exemplu din parkinsonism) reprezintă un element de mare severitate clinică. Redoarea are drept componente cauzale.3. cu consecinţele arătate. încercările de întindere lezează de multe ori aceste ţesuturi. Redori care necesită „întinderea" ţesuturilor si scăderea hipertoniei musculare Există redori care beneficiază de asocierea celor două metode. Trebuie scăzută hipertonia musculară. deziderat pentru care ne stau la dispoziţie : — Metoda Bobath pentru inhibarea activităţii neuronale responsabile de producerea spasticităţii — Tehnicile kinetice neuroproprioceptive cu rol inhibitor asupra tonusului muscular şi de creştere a amplitudinii de mişcare. tradusă prin redori articulare. 5. Redori care necesită scăderea hipertoniei musculare S-a arătat deja că mişcarea articulară poate fi limitată de procesul de contracturâ musculară. în cele mai variate modalităţi.3. 5. le rup. cum ar fi : • iniţierea ritmică • relaxarea-opunere • relaxarea-contracţic • stabilizarea ritmică • rotaţia ritmică — Stimulările senzitive cu efect de scădere a tonusului muscular general : • balansarea sau rostogolirea ritmică • stimulul termal • tapotarea uşoară paravertebrală • poziţia capului sub nivelul trunchiului • semnalul vizual • comanda verbală — Stimulările senzitive cu efect de scădere a tonusului muscular iocal : • vibraţia antagonistului • întinderea prelungită • presiunea pe tendoane • stimulul termal • atingerea uşoară • semnalul vizual • comanda verbală Despre toate aceste tehnici s-a discutat în capitolul 4 şi nu mai revenim asupra lor. alături de elementul muşchi (contractat-retracturat). în aceste situaţii nu vom realiza nimic prin tehnicile de întindere tisulară.3. şi scurtări sau aderenţe 271 .

• Forţă maximă statică — forţa maximă pe car-e o poate dezvolta un muşchi acţionînd contra unui obiect imposibil de mişcat. existenţa unei forţe. Ioselini). Există unele neînţelegeri asupra celei mai adecvate terminologii. forţa este o calitate fizică a individului. Atragem atenţia că alcătuirea oxorciţiilor fizice de recuperare a mişcărilor nu se va baza pe întinderile pasive tradiţionale.). M. fiind egală cu produsul între forţa (maximă) şi distanţa perpendiculară dintre locul de aplicare a forţei şi axul în jurul căruia se execută mişcarea. o Forja de rotaţie (torsiune) (torque)=> forţa necesară de a produce o rotaţie în jurul unu: ax. forţa este un parametru (şi <> condiţie) al mişcării. cu ajutorul căreia se poate mişca in spaţiu. de~inhibiţie a tonusului muscular. parametrul măsurabil este acest „torque" (care nu are un corespondent în limba română). o Forţă maximă dinamică — forţa de rotaţie maximă (torque m a xim) care poate fi dezvoltată în fiecare punct al unei mişcări. e Forţă explozivă = capac itatea de a manifesta valori mari do forţă :n cea mai mică unitate de timp (D. Creşterea forţei musculare Pentru . deci. în ceea ce priveşte forţa musculară. • Forţă maximă absolută (limiting strength) — forţa maximală (de obicei teoretică) sau forţa-limită pe care ar putea. ci pe tehnicile de relaxare. în condiţii biologice optime. Din punct de vedere strict mecanic.4. Cu alte cuvinte. 5.ale altor structuri moi (capsulâ-ligament. în majoritatea cazurilor. întinderile pasive completind r e zultatele obţinute.. căci forţa maximă (strength) nu este în fond măsurabilă dire . • Forţa maximă relativă (strength) = tensiunea maximă de contracţie pe care un muşchi o poate dezvolta la un anumit moment. Practic. poate mobiliza un segment în raport cu altul. De fapt. tegument ete. muşchi.) sistemului nouromuscular de a învinge o rezistenţă prin contracţie musculară. poate învinge o rezistenţă externă şi pi stabiliza pirghiile corpului. Orice act motor implică. să o dezvolte un. Această forţă se măsoară. Oricum. cu ele trebuie să se înceapă. 27° .a scoate un corp din starea de repaus este necesară intervenţia unei „forţe". • Forţă dinamiza — forţa musculară dezvoltată în timpul contracţiei izotonice. • Forţă statică (izometrică) = forţa musculară dezvoltată în timpul contracţiei izometrice. un sportiv de înaltă performanţă puţind să se apropie mult d? ea. FMA nu poate fi atinsă. Sub raport biologic. Iată un mic glosar : • Forţă = capacitatea (proprietatea. „forţa"' exprimă „tensiunea" pe care o dezvoltă un muşchi cînd se contractă. pierderea completă a mobilităţii unei articulaţii intră în această a treia categorie. enumerate mai sus.

Ea depinde de mai mulţi parametri. O serie de calcule au demonstrat că tensiunea maximă a unui muşchi este de 3.. o direcţie şi o origine (punct de aplicare). care vor accelera apoi sinteza proteică în aşa-numita perioadă de „supracompensare" pest-efort. Numărul unităţilor motorii (UM) în acţiune. Aşa cum se discuta în subcapitolul . importanţa de a obţine o hipertrofie musculară prin exerciţii adecvate. Cea mai cunoscută metodă este culturismul.• Forţă izokinetică = este tot o forţă dinamică. forţa ne apare ca un vector care are o mărime. a proteinelor contractile şi creşterea sintezei de ARN şi ADN musculari. un. se produce şi hipertrofia musculară — forţa muşchiului va creşte. Hipertrofia muşchiului nu înseamnă creşterea numărului de fibre musculare. se utilizează exerciţii cu încărcare. în acest fel se realizează „excitantul biologic* necesar creşterii forţei musculare.?•"(. desfăşurată în cadrul unui anumit tip de antrenament şi susţinută printr-o alimentaţie hiperproteică. ci sporirea elementelor sarcoplasmatice.4. încît rezistenţa este în raport cu forţa aplicată în fiecare moment al amplitudinii mişcării. . Cu cît acest diametru este mai mare.Bazele fizice". 2 — 5 % din UM ale muşchiului se află in activitate. stres metabolic care va asigura creşterea forţei şi hipertrofia musculară. jSxcitantul biologic adecvat hipertrofiei este_ efortul aproape maxim ea intensitate^ şi cu frecvente repetiţiîTPoar în acest fel solicitarea biologică Vsle" suficient de importantă pentru a determina modificări în starea coloidală a proteinelor musculare.6—4 kg/cm 2 suprafaţă de secţiune — aceasta fiind considerată forţa musculară absolută. Diametrul de secţiune al muşchiului. dintre care cei mai importanţi s'înt următorii : 1. m 273 . pentru ca îr. în cadrul tonusului muscular de repaus. cu atît forţa (tensiunea) pe care poate să o dezvolte acel muşchi este mai mare. Pentru a ajunge la hipertrofie este necesară o activitate musculară de mare intensitate. Creşterea forţei musculare nu înseamnă in orice condiţii şi hipertrofie musculară. Mărimea vectorului forţă 'Mărimea forţei musculare este o caracteristică morfofuncţională a muşchiului într-un anume moment al testării. dar viteza mişcării este reglată în aşa fel. Acest „excitant biologic" trebuie să ajungă să determine oboseala musculară. De aici. S-a calculat că in repaus. 5.lă. în această perioadă se înregistrează o masivă retenţie de azot proteic. care pot fi repetate în cu 'sul unei şedinţe doar de 7—3 cri. respectiv orice hipertrofie musculară se însoţeşte de creşterea forţei musculare. deşi reciproca este rer. care are ca scop dezvoltarea intensivă şi armonioasă a sistemului muscular şi creşterea forţei. Odată cu creşterea sintezei proteinelor musculare. tempeuticS şl • :<• recuperare — cd. într-o contracţie uşoară se ajunge ca 10—30° 'n din UM să fie activate. 2. în metodologia antrenamentului sportiv de creştere a masei musculare.tr-o contracţie cu forţă maximă să 18 — (Oncologie profil ari .1.

Studiile neurofiziologilor E. de apărare a vieţii etc. cînd nu se poate pune problema dezvoltării unei hipertrofii musculare. Frecvenţa impulsurilor nervoase. M. Impulsurile emise de centrii superiori se sincronizează într-un procent tot mai mare. complex considerat ca fiind elementul cauzal al creşterii forţei în primele două săptămîni de la începerea exerciţulor.M ale muşchiului activat. 274 . Sincronizarea activităţii UM active. ceea ce atrage creşterea forţei musculare. La 40—50 de impulsuri/s. în funcţie de forţa contracţiei — fenomen cunoscut ca „sumaţie temporală". Moritani şi de Vries. pe care se bazează. După V. spre deosebire de ce se petrece cu un subiect neantrenat care. Zaţiorski. Fenomenul este cunoscut ca „sumaţie spaţială a UM". dar cu forţă redusă. care se traduce prinţr-o creştere a descărcărilor UM active. Adrian şi D. Fuzionarea se produce progresiv. lent creseîndă. dar în condiţii speciale (de pericol. Aceasta explică de ce la un subiect antrenat creşte forţa musculară pusă la dispoziţie în cadrul unei mişcări. Ultimii trei factori responsabili de cuantumul de forţă musculară (recrutarea de UM. Sincronizarea. determină o contracţie tetanică puternică. Activitatea asincronă determină o contracţie lină. Exerciţiul repetat (antrenamentul) creşte numărul de UM recrutate. adică cu recrutări difazate şi la frecvenţe diferite. 3. într-o contracţie slabă sau la începutul contracţiei musculare s-a constatat eă activitatea unităţilor motorii este asincronă. la un subiect neantrenat. Prin exerciţiu repetat creşte capacitatea centrilor corticali de a angrena tot mai multe U. printre altele. pe măsură ce antrenamentul înaintează. nu o poate utiliza la aceeaşi valoare ca subiectul antrenat. muşchiul este aproape în contracţie tetanrcă completă. Metodele de facilitare acţionează şi prin acest mecanism. Activarea unui număr mai mic sau mai mare de UM este o consecinţă a posibilităţilor SNC de a trimite impulsuri nervoase mai frecvente şi mai bine concentrate spre muşchii în cauză. adică fuzionarea activităţii tuturor UM. In condiţii obişnuite nu se depăşeşte acest procent. la antrenaţi. 4.M. Muşchii posturali în contracţie tonică posturală primesc între 5 şi 25 de impulsuri/s. chiar dacă potenţial ar avea aceeaşi forţă a efectorului. o serie de metode de facilitare neuroproprioceptivă. a întregului muşchi.) organismul poate mobiliza un procent mai mare de UM. iPentru a mări forţa pe seama creşterii numărului de impulsuri pe secundă este necesară o intensificare a focarului de excitaţie corticală. doar 20V0 din impulsuri sîrit sincronizate . frecvenţa descărcărilor neuronale şi sincronizarea acestor descărcări) fac parte din complexul de „factori neuronali" analizaţi de T. Bronk au demonstrat că în timpul contracţiei musculare neuronii aferenţi se descarcă cu frecvenţe între 5 şi 50 impulsuri/s. O frecvenţă crescută a impulsurilor centrale denotă o stare de excitabilitate crescută a centrilor. Paralel cu creşterea recrutării de UM.fie activate aproximativ 75°/o din totalul U. o „concentrare nervoasă" înaintea executării efortului. această proporţie urcă şi peste 80%. centrii nervoşi superiori influenţează forţa musculară şi prin frecvenţa impulsurilor nervoase trimise. odată cu creşterea frecventei de descărcare (la cea 40—45 c/s).

pînă eînd aceasta va ega'la forţa maximă de contracţie a muşchiului. în el apare o „tensiune de alungire". cînd tensiunea în muşchi este zero. Se ştie că cele mai mici UM au cele mai scăzute praguri de excitaţie şi deci sînt primele recrutate de influxul nervos. Aplicînd o încărcare. Din acest raport forţă/velocitate musculară se deduc velocitâtilo negative (contracţii cu alungire). M&rimea unităţii motorii. Dacă vom încerca să alungim mai mult muşchiul (peste lungimea normală tisulară a lui). are o „lungime de repaus*'. potrivit formulei : (P+a)v = b(P0 — P) în care : PQ = forţa maximă izometrică P ~ greutatea (încărcarea) a şi b = constante o — v i t e z a de scurtare a muşchiului Rapiditatea de contracţie a unui muşchi (fără rezistenţă) este de aproximativ 1/20 s. Brunnstrom). Raportul forţă/lungime. Un muşchi scheletic în repaus (nestimulat). Dacă muşchiul este tracţionat de cele două capete în aşa fel. Activarea unui muşchi care se află la nivelul lungimii normale de repaus determină o forţă de contracţie. iar răspunsul în forţă musculară va fi tot mai mare. 5-18). în repaus şi nestimulat. — alungi rea rapidă a lui creşte forţa dezvoltată. în funcţie de direcţia de mişcare a segmentului . raportul de inervaţie neuron/număr de fibre musculare inervate. în care caz mişcarea şi deci velocitatea sînt suspendate (contraţie izometrică). nivel de la care activarea va determina o forţă de contracţie care o va depăşi pe cea declanşată la nivelul de lungime de repaus normal.5. 6. muşchiului (după 5. încît să fie alungit peste valorile de repaus. se scurtează cu cea 20%. existînd o „tensiune de repaus" în fibrele lui. Acesta este „principiul mărimii". ajungînd la aşa-zisa „lungime de echilibru 1 '. amplitudinea potenţialului de acţiune al UM şi forţa generată. Raportul forţă/velocitate. declanşind tensiuni musculare slabe. 5-18 ~ Curba forţă/vplocitato a scade tensiunea (forţa) dezvoltată . diametrul axonului. dacă este secţionat. contracţia izometrică ocupă un loc intermediar (fig. 7. al determinismului forţei musCon/rgc/ze ijome/r/c* culare. astfel încît : Afu/y/>e -K>-vf v *V/ 'Vt SOtrttre — scurtarea rapidă a muşchiului Fig. Muşchiul in situ. «Există deci un raport de proporţionalitate într-un sens sau altul. Sub acest termen generic sînt cuprinse o scrie de caracteristici alo UM : dimensiunea somei neuronale. care a fost enunţat cu un deceniu în urmă de Henneman. tensiunea activă (forţa) . Treptat sînt recrutate UM tot mai mari (dacă stimulul creşte). această velocitate scade treptat paralel cu valoarea greutăţii. Viteza de scurtare sau alungire a unui muşchi are implicaţii importante asupra forţei sale.

muşchiul „intră în datorie" de O2. a sintezei intranucleare de ARN şi ADN. asistăm la pierderi treptate de forţă şi volum muscular. E. Muller şi T. 5-19—Curba forţă/lungime a masseamnă tensiune musculară. Aceste fenomene sînt proporţionale cu tensiunea dezvoltaţi de muşchi. — Pentru a obţine efectele scontate. 1 si â f 4/1 5. un „factor intrinsec". Guyton). Dacă în timpul zilei grupele musculare nu realizează aceste valori tensionale {peste 2 0 % din tensiunea maximă). în care tensiunea internă creşte fără m o dificarea lungimii fibrei musculare. contracţia pornită de la acest nivel va avea o forţă scăzută. Contracţia izometrică. dar de-abia la 2/3 de forţă realizată putem înregistra hipertrofia musculară. cataboliţii se acumulează. Contracţia izometrică. chiulul (după A. părerile mai vechi că izometria nu hipertrofiază muşchiul sînt inexacte (Hellebrand. Există două tipuri de contracţie : 1. Knapp). deci. Există. culare şi este.2. în cazul în care scurtarea a fost de aproximativ 60—70Vo din lungimea maximă de repaus a lui. aceasta devenind zero (fig. îzometria cu o forţă care reprezintă între 20 şi 35o/0 din forţa maximă reuşeşte să menţină forţa musculară existentă. orice contracţie înfig. contracţia izometrică trebuie să realizeze un minimum de 3 5 % din tensiunea maximă musculară. 5-19). Jablecki. stimulare metabolică a celulei musculare.va scădea. mărimea lor (deci şi a tensiunii) fiind în directă relaţie cu efectul de creştere a forţei şi de hipertrofie a muşchiului. m/j Mjrmj/j creşte. ceea ce va determina hipertrofia musculară (Goldberg. cu creşterea sintezei proteice (H. provocînd deficitul de O2 şi acumularea de cataboliţi. Contracţia musculară on*Aaqfa> J 276 . Deci. Hettinger au constatat că în timpul contracţiei izometrice circulaţia musculară este suspendată. nu se va mai pute* obţine vreo tensiune de contracţie. declanşează la oprirea ei fenomenul de rebound. Etlingen). determinat de un lanţ de reacţii metabolice care conduc la creşterea forţei şi la hipertrofie musculară. Studiind substratul fiziologic al izometriei. singurul mijloc prin iw -" care aceasta se menţine sau poate fi 2* Mffr/rti'j MB. Dacă muşchiul în repaus este scurtat. A. este necesară depăşirea unui „prag". cu tensiune de aproximativ 2/3 din forţa maximă. Decr. Un muşchi se rupe dacă această întindere depăşeşte de circa trei ori lungimea sa de echilibru. McCloy). cu creştere circulatorie (peste 40% din cea de repaus). Dar ca acest lanţ să se declanşeze. / is < Contracţia musculară este modalitatea de exprimare a forţei mus. Este de reţinut deci că forţa musculară creşte aproximativ liniar cu creşterea lungimii iniţiale a muşi chiului.4.

izometria ridică şi o a doua problemă de importanţă decisivă : durata unei contracţi izometrice. — Lungimea muşchiului la care se execută izometria are o deosebită importanţă. Se pare că 60—70o/„ din forţa maximă ar fi valoarea acestui prag (W. s-a utilizat tehnica exerciţiilor repetitive scurte izometrice zilnice (ERSIZ). T. S-au făcut o serie de studii care au dovedit eficacitatea unei singure contracţii izometrice pe o durata de 6 s/zi. Durata unei contracţii izometrice nu poate depăşi 12 secunde nici la sportivul antrenat. la 3 niveluri de lungime a fibrei musculare (scurtă — medie — lungă) şi se păstrează mereu aceeaşi ordine la antrenament. Dandey). Durate mai lungi de 6 secunde nu sint necesare. Explicaţia rezidă în modalitatea în care se realizează „factorul neuronal" de coordonare pentru primul tip de exerciţiu.. reprezentînd-durata menţinerii unei tensiuni maxime (posibile) a fibrelor musculare (W. Liberson). Se mai ştie că în timpul unei contracţii „maxime" la o anumită poziţie a segmentelor (sau lungime musculară) nu toate fibrele musculare sînt activate sau se contractă la aceeaşi tensiune. Deci. Intre aceste contracţii se face o pauză de 20 s. Acest exerciţiu unic scurt izometric zilnic (EUSIZ) trebuie să depăşească acel „prag" necesar apariţiei „factorului intrinsec". Acest „timp" este egal cu durata contracţiei. T. probabil datorită faptului că repetiţia ar fi un factor care sigur va face să se atingă „pragul" declanşator al lanţului de reacţii metabolice necesare hipertrofiei şi creşterii forţei musculare (\V. ijcUn exemplu practic : dacă antrenăm izometric forţa muşchiului cvadriceps la un unghi de 25° flexie şi realizăm prin exerciţiu izometric o valoare de 80°/o din •forţa-limită a lui. Ceva mai mult : dacă într-un lot se antrenează izometric un muşchi în 3 poziţii. putînd induce în schimb perturbări cardiocirculatorii generale. T. Rose). care stă la oaza creşterii performanţei. căci apar o serie de perturbări (a se vedea mai departe).a:-î depinde de intensitatea contracţiei. sau aproape. contracţie executată ui tensiune mare (Hettinger. Se ştie că la lungime maximă muşchiul poate dezvolta tensiuni maxime. — Alături de valoarea tensiunii care trebuie dezvoltată prin contracţie. Pentru comparaţie cu tehnica EUSIZ. Liberson. De obicei. tot prima poziţie (lungă) va fi mai puternică. Unii autori o numesc „timpul de utilizare a muşchiului". constînd din repetarea de 20 de ori a unor scurte contracţii izometrice în cadrul aceleiaşi şedinţe. retestînd forţa la un unghi de 60° (la care nu am antrenat forţa musculară prin izometrie) vom găsi o forţă mai mică (să zicem de 35—45% din forţa-limită). pentru bolnavi se utilizează durate de 3—5—6 secunde pentru o contracţie. se va constata că forţa în poziţia primă (scurtă) este mai mare cu de 3—4 ori faţă de forţa in celelalte poziţii (Rohmert şi Muller). Dacă la alt lot inversăm schema (lungă — medie — scurtă). Ritmul de execuţie a acestor contracţii in vederea creşterii forţei şi hipertrofiei musculare este încă discutat. lucru nu întotdeauna uşor de realizat de pacienţi. şi se apreciază în secunde. Rezultatele obţinute prin ERSIZ sint net superioare EUSIZ. îMuller. M. în timpul EUSIZ muşchiul trebuie să atingă 60—70°/o din forţa maximă a lui. Liberson). 277 . deoarece nu aduc creşteri în plus ale forţei musculare.

Au fost înregistrau* creşteri chiar cu 30—40% ale forţei după exerciţii cu motivaţie puternică. notăm : • Eficienţă bună în obţinerea creşterii forţei şi a hipertrofiei musculare • Creşterea rezistenţei musculare. în tehnica EUSIZ şi nici chiar în ERSIZ nu au fost înregistrate creşteri semnificative tensionale. apar semnele cunoscute din fenomenul Valsalva (datorită creşterii presiunii intratoracice şi a presiunii intracraniene). Rolul lungimii fibrei in atingerea performanţei este încă discutat si neclarificat. Practica a dovedit că utilizarea exclusivă a contracţiei izometrice pentru creşterea forţei musculare are unele avantaje. dar şi unele dezavantaje. • Nu ameliorează supleţea articulară şi a ţesuturilor periarticula:••_• • Tonifică în special fibrele musculare activate la unghiul articular la care s-a executat contracţia izometricâ • Antrenează muşchii la o contracţie mai lentă.1 efectua oriunde • Necesita durate scurte de antrenament • Nu solicită articulaţia • Este mai puţin obositoare • Ar avea efecte superioare altor tehnici ele creştere a forţei Dezavantajele mai importate ar fi :• • Măreşte munca ventriculului sting. care nu necesită aparatură specială. cu pauze prea scurte între exerciţii.Dacă s-ar compara insă această valoare la cele două loturi. ^ u ameliorează deci coordonarea inervaţiei musculare pentru activităţi motorii complexe 278 . cu răspuns întîr— ziat la solicitări . Toate aceste neajunsuri apar în cazul exerciţiilor izometrice prelungite. creşte perioada de prcejectie. pentru a se realiza o recrutare şi sincronizare maxime de unităţi motorii. Liberson). putîndu-s. Contracţia izometricâ necesită un înalt grad de concentrare voliţională. o comandă coordonată. Ca avantaje.*. Efecte d r a m a tice cardiovasculare pot fi declanşate de exerciţiile izometrice la pacienţi în recuperare după infarct miocardic. Nasaya. ci unuia extrinsec unui avantaj pur mecanic de realizare a contracţiei la un astfel de unghi al segmentului dat. creşte frecvenţa cardiacă *î tensiunea arterială (mai ales cea diastolică). S-a demonstrat pe această linie că motivaţia pozitivă in efectuarea exerciţiului creşte mult capacitatea de realizare a unei tensiuni musculare cit mai muri. Lance) 'In cazul executării exerciţiului cu respiraţia blocată (fenomen Valsalva) şi pe o perioadă mai lungă (8—12 s). se constată ca în poziţia „lungă" a muşchiului izometria dă rezultatele cele mai bune. Se pare câ eficienţa mai mare a muşchiului alungit nu se datoreşte unui factor intrinsec metabolic. chiar cînd s-a lucrat pe grupe musculare mari (W. după cum se va vedea în capitolul ce urmează • Tehnică simplă. ca şi timpul contracţiei izovolemice finale -(la bătrîni mai ales) (Kino.

este de recomandat ca exerciţiul izometric să fie precedat de un efort dinamic sau doar de o încălzire musculoarticulară prin mişcări libere. deci prin alungire. datorită unei forţe exterioare care învinge rezistenţa musculară (contracţie musculară excentrică). Prin aceeaşi contracţie izotonică în cadrul aceleiaşi mişcări pentru un grup muscular de forţă 4 sau 5 nu se va reuşi să se obţină nici creşterea forţei. deoarece există situaţii în care această contracţie este generatoare de forţă musculară. spre exemplu. Contracţia izometrică executată cu o forţă de aproximativ 50<>/o -din forţa maximă asigură o creştere de 3—5o/0 săptămînal a forţei de contracţie. t r e buie interpretată corect. greutatea corporală. deci prin scurtare (contracţie dinamică concentrică). care asigură o mai bună coordonare nervoasă. elastice etc. Contracţia izotonică simplă. că în contracţia izotonică. trebuie corect interpretată şi afirmaţia clasică. Contracţia izotonică se produce cu modificarea lungimii m u ş chiului. determinînd mişcarea articulară (contracţie dinamică). Această afirmaţie. gravitaţia). Contracţia izotonică realizată contra unei rezistenţe care nu blochează excursia mişcării poate determina creşterea forţei musculare. fără încărcare. în practică se înregistrează m o dificări de tensiune în funcţie de lungimea muşchiului : pe măsura scurtării lui. mîna kinetoterapeutului. şi prin îndepărtarea capetelor de inserţie. 2. un grup m u s cular de forţă 2 îşi poate creşte forţa prin contracţii izotonice in timpul mişcărilor. nu reuşeşte să realizeze creşterea forţei musculare. Contracţiile dinamice concentrice şi excentrice cu rezistenţă (gravitaţia. fără influenţa gravitaţiei sau cu o astfel de influenţă în cazul forţei 2—*-3. 279 . deci al contracţiei musculare izotonice. greutăţi. cunoscută din fiziologie. De asemenea. iModificarea lungimii muşchiului se poate face în două sensuri : prin apropierea capetelor sale.• Dezvoltă un feed-back kinestezic redus • Este dificil de urmărit cantitativ forţa musculară dezvoltată în timpul exerciţiului. Această contracţie izotonică se realizează insă la nivelul de forţă respectivă ca o contracţie cu contrarezistenţă (segmentul de membru şi. Astfel.) determină creşterea forţei musculare dacă raportul dintre capacitatea muşchiului şi valoarea rezistenţei este adecvat. deşi foarte cunoscută. Oricum. arcuri. tensiunea musculară rămîne neschimbată. pe tot parcursul mişcării. ca şi curba de creştere în timp a acesteia. ci in asociere cu contracţia dinamică. Astfel. se progresează de cîteva ori mai repede în cîştigul de forţă pentru xricepsul sural decit pentru muşchii antebraţului sau pentru bicepsul brahial. nici hipertrofia musculară. exerciţii şi metode în kinetologie"). S-a putut remarca deja în unele tehnici de facilitare combinarea mişcării cu rezistenţa stopată pe parcurs pentru execuţia izometriei (vezi capitolul 4 — „Tehnici. forţa scade. contracţia izometrică nu trebuie utilizată izolat. în metodologia creşterii forţei musculare. Pe tot parcursul mişcării. tensiunea de contracţie ramine aceeaşi. respectiv. Există variaţii în funcţie şi de grupa musculară antrenată.

Această metodă. Ultimele determină o mai bună coordonare nervoasă. trebuie să se lucreze multe minute cu repetate contracţii dinamice rezistive pentru a se obţine creşterea forţei. tensiunea „cade" sub „pragul" de excitant biologic. exist contracţie excentrică>contracţic concentrică>contracţic izometrică Există şi alte diferenţe între contracţiile statice (izometrice) şi cele dinamice cu rezistenţă. Antrenarea muşchiului nu se realizează pe toată durata contracţiei. Un astfel de efort r. Trebuie remarcat că durata prelungită a acestor exerciţii nu înseamnă o durată similară a tensiunii dezvoltate în muşchi. este folosită mai alos de către sportivii de performanţă. Concluziile au fost următoarele : • Capacitatea de a genera forţa se realizează în ordine prin : contracţie excentrieă>eontracţie izometrică>contracţie concentrică • Raportînd efectul la consumul energetic. cu rapiditate de acţiune. Efortul trebuie făcut pe toată amplitudinea mişcării. alături de agonişti. Imaginea motorie este păstrată sau recîştigată numai prin contracţia dinamică. se asigură în acest fel nu numai o bună creştere a forţei. izotonic concentric şi izotonic excentric cu rezistenţă. ci şi o creştere a rezistenţei musculare (vezi capitolul următor). în condiţii emoţionale mai slabe sau într-o oarecare stare de oboseală. Există două variante : — Rezistenţa maximă. considerată optimă pentru creşterea forţei. in funcţie de rezistenţa aplicată se poate realiza o participare mai bogată a grupelor musculare. 'în 1965. deci apreciind cele trei tipuri de contracţie după randament. Există deci trei tipuri de efort muscular generator de forţă musculara** izometric. in care greutatea care trebuie ridicată se apropie de limita maximă a excitantului biologic. un rol important îl joacă valoarea rezistenţei. în plus. Hansen şi Lammar din Copenhaga. utilizabile în muncile grele sau spo-t. a fixatorilor şi sinergiştilor. rezistenţei şi hipertrofia m u s culară. cu antrenarea egală a tuturor fibrelor m u s culare la toate unghiurile de mişcare ale segmentului. Pe măsură ce în mişcare muşchiul se scurtează.Mişcarea dinamică (izotonieă) cu rezistenţă este cel mai utilizat tip de efort muscular pentru creşterea forţei şi obţinerea hipertrofiei musculare.u se poate repeta decît de 2—3 ori. motiv pentru care marea majoritate a kinetoterapeuţilor preferă aceste metode mai ales pentru obţinerea unor niveluri înalte de forţă. Din acest motiv. Kogi şi Rohmert din Dortmund şi Singh cu Karpovich clin Springfield. deşi se recunoaşte valoarea superioară în sine a exerciţiului izometric. în metoda dinamică de creştere a forţei. aceste trei tipuri de contracţie au fost studiate comparativ de trei grupe de cercetători : Asmussen. subiectul fiind intr-o stare emoţională favorabilă. a foiţei utilizabile în viteza de mişcare. Mişcarea trebuie realizată pe toată amplitudinea ei. 280 . Miiller. Deşi metodele dinamice cu rezistenţă necesită durate mult mai lungi ale exereiţiilor. ci doar pe un scurt moment la nivelul muşchiului alungit. nu se poate realiza decît o ridicare. există : randament izometric>randament excentric>randament concentric • Sub raportul presiunilor mari determinate in articulaţie.

Deşi durata de lucru este mai mare. Se înţelege că adevăratul excitant biologic pentru creşterea forţei şi apariţia hipertrofie! este obţinut in ultimele citeva repetări ale efortului. cit şi in terapie sau în recuperarea medicală. Pentru ca să existe o corectă izokinezie. şi nici încărcări mari ale aparatului cardiovascular sau respirator. S-a mai discutat că.da transformă treptat rezistenţa moderată de la început intr-o rezistenţă aproape maximă pentru noua capacitate funcţională a muşchiului. Obo. — O alternativă a variantei cu rezistenţă moderată pentru creşterea forţei este tehnica prin care se menţine aceeaşi greutate. ca consecinţele lui. O rezistenţă moderată nu va solicita o recrutare prea însemnată de UM.— Rezistenţa moderată (35—40o/0 din cea maximă. atit in profilaxie. tot o contracţie dinamică. Metoda dinamică cu rezistenţe moderate asigură sincronizarea trept. treptat. dar \ iteza mişcării este reglată în aşa fel. Pe acest tip de exerciţiu. tâ a L'M şi o perfectă coordonare musculară. Exerciţiile se fac în ritmul imprimat de metronom : pe o bătaie se execută mişcarea cu rezistenţă. trebuie să se realizeze participarea unui număr cit mai mare de unităţi motorii. rezistenţa trebuie să varieze uşor în funcţie de lungimea muşchiului. pentru a se menţine aceeaşi forţă. o frecvenţă a c: încărcărilor şi o sincronizare ridicată. Această stare de oboseală reprezintă un stres metabolic muscular. încît rezistenţa să fie in raport cu forţa aplicată in fiecare moment al amplitudinii unei mişcări. se accelerează ritmul metronomului. Exerciţiile izokinetice pot fi realizate cu nişte aparate speciale — dinamometrele („Cybex". care declanşează procesele anabolico musculare ce vor determina creşterea forţei şi hipertrofia musculară. erescînd treptat i. Nu determină efectul Vali. Contracţia izokinetică este. Şi în cazul acestor exerciţii de forţă-viteză amplitudinea mişcării trebuie să fie completă. Cu aproape 30 de ani în urmă.t 60—70%). Oricum. pîr. se bazează variantele metodologice ale aşa-numitelor „exerciţii cu rezistenţă progresivă" pe care le vom expune ceva mai departe. vor intra în acţiune tot mai multe UM pentru a-i face faţă. în fond.ă la oboseala musculară. Hellebrandt şi Houtz dovediseră o creştere a capacităţii de muncă a muşchilor antrenaţi în această manieră. rezistenţa aplicată răminind ac eaşi. care se execută in stare de oboseală musculară. deşi poate da rezultate foarte bune. „Nautilus*) —. 3. metoda aceasta este cea mai utilizată. dar se creşte treptat viteza de execuţie. care asigură variaţia de rezistenţă pentru men281 . In metodologia culturistă este mai des folosită. pe cealaltă se revine la poziţia iniţială . odată cu asta. pentru a creşte forţa. credem că cel puţin pentru kinetologia profilactică tehnica creşterii forţei prin creşterea vitezei de execuţie a exerciţiilor merită toată atenţia. Repetările efortului vor antrena treptat oboseala şi. dinamic cu rezistenţă moderată. . Această tehnică de creştere a forţei prin accelerarea vitezei de mişcare este puţin utilizată (? !). dar cu repetări ale efortului. iar mai de curind programele gimnasticii aerobiotiee ţin seama de această tehnică.

Tehnici şi exerciţii de creştere a forţei Aşa cum s-a arătat.4. iniţiază EMS. Condiţie de bază : realizarea unei tensiuni de contracţie egală cu 60—70«/o din cea maximă. cu o pauză de 20 de secunde între elo — o şedinţă pe zi. Exerciţiile unice scurţi' izometrice zilnice (EUSIZ): o contracţie de 6 secunde pe zi. Exerciţiile repetitive scurte izometrice zilnice (ERSIZ): 20 de contracţii a 6 secunde. 2. 5. Se testează progresiv greutatea maximă care poate fi ridicată .tinerea constantă a vitezei de mişcare pe tot traiectul mişcării si o forţă egală în fiecare moment al acelei mişcări. D. care este un exerciţiu dinamic cu încărcare maximă. 5. Exerciţiul maximal scurt (EMS). utilizate nu pentru a creşte direct forţa musculară. se vor executa zilnic astfel de exerciţii. cum ar fi cele de facilitare proprioceptivă nouromusculară. 2. ci pentru a induce o stare excitatorie musculară favorabilă. L. Valoarea contracţiei izokinetice in antrenarea forţei este deosebită. pe fondul căreia exerciţiile cu contracţie musculară să aducă cîştigul de forţă scontat. rc-.şi menţinută 5 secunde. Totuşi. După ce testarea a : -t lacută si s-a găsit greutatea (rezistenţa) care poate permite 10 RM.'pectiv 1 ridicare pe zi sau 3 ridicări cu pauze de 1—2 minute intre ele. La 5—7 zile se retesteazâ noua re/is282 . 5. La descrierea exerciţiilor.!e secunde intre contracţii — se poate repeta de 2—-3 ori pe zi. iu să se execute un tip de contracţie musculară. pentru a creşte forţa musculară este obligat-. Gmpajul de . Exerciţii dinamice cu rezistenţă 1. se practică cele două tipuri de exerciţii despre care dejo : m discutat : 7. pierind de la_contracţia izomotrică scurtă.3. Exerciţii izometrice Clasic. Există şi alte formule de exerciţii. Exerciţiul maximul cu repetiţie (EMR). vor li expuse şi aceste modalităţi.3. dar evident nu este o tehnică uzuală.1. Opoziţia faţă de mişcare pentru realizarea izometriei se realizează în diferite modalităţi.? contracţii a 6 secunde. dintre care noi ne-am obişnuit să utilizăm : 3. Rose şi colab. birou. vor fi reamintite şi o serie de alte tehnici.2. Se urmărejte prin creşterea progresivă a greutăţilor să se testeze acea greutate care poate fi ris c a t ă de 10 ori (10 repetiţii maxime = 70 RM). cu o pauză de 30—60 . în general rezistenţa o opune kinototerapeutul i-au pacientul însuşi — cu celălalt membru — sau se recurge la un obiect imobil (zid. Metodologia este aceeaşi ca pentru contracţia izomotrică. tocul uşii e t c ) .4.. Această greutate este notaţi MM.&3. adică greutatea maximă care poate fi ridicată o dată (1 repetiţie maximă).

Exerciţiile cu 10 rm (repetiţii minime). principiul exerciţiului dinamic cu rezistenţă progresivă se poate totuşi aplica. 283 . Tehnica De Lorme este compusă din trei seturi • Setul 1 : 10 ridicări cu 1/2 10 RM Setul al II-lea : . Schema tehnicii Oxford este compusă din patru seturi : Setul I : 10 ridicări cu 10 RM Setul al II-lea : . Se testează care este ajutorul (asistarea minimă necesară) pentru a sc realiza cele 10 ridicări. de 4 ori pe săptămină. Elkins Rudd. fie in ce priveşte numărul de serii pe zi. se procedează la alcătuirea diverselor scheme de antrenament. ca şi 1 RM. „ „ 3/4 10 RM Setul al 111-lea : „ „ „ „ 10 RM între seturi se intercalează o pauză de 2—4 minute. Tehnica Oxford este regresivă în cadrul seriilor zilnice. 5. apoi în zilele următoare se reîncep cele 3 serii la noile valori ale rezistenţei. fie în ce priveşte procentul din 10 RM cu care se lucrează pe diferite serii.r tciiţă pentru 10 R1M.. Tehnica „fracţionată" De Lorme-Watkins. de 3 ori pe săptămină. ca şi la tehnicile cu 10 RM. Luscombe ctc. Odată fixate 10 rm. ... dacă peste 1—3 zile pacientul poate să ridice de 15 ori la rind greutatea 10 RM. dar evident şi in acest caz progresia este asigurată prin rctestarea 10 RLM la 5— 7 zile. aceasta se va creşte pînă la alte 8—10 RM şi aşa mai departe. petei ui cu contragreutate. au propus unele modificări ale schemei originale. Trebuie acceptat principiul progresiei rezistenţei. iar modalitatea de realizare trebuie adaptată fiecărui pacient. nici de pacient. 90% 10 RM Setul al III-lea : . . Cele 3 seturi se execută o dată pe zi. Există multe variante ale acestei scheme. Schimbarea mereu a greutăţilor face ca această tehnică să nu fie prea agreată. fiecare set reprezintă o performanţă aproape maximă pentru stafiziologică a muşchiului din momentul respectiv. McGovern. De Lorme şi-a denumit tehnica „exerciţiu cu rezistenţă progresivă". O variantă a tehnicii este propusă de McQueen. Ne permitem şi r. •': sâ considerăm că rigiditatea schemei De Lorme-Watkins nu-şi are rostul in kinetologie. In cazul în care muşchiul este prea slab pentru a ridica de 10 ori chiar propria greutate a segmentului. . în clinicile de recuperare se utilizează pentru ecoimia de timp o nouă variantă : se realizează zilnic cele 10 RM . nici de kinetoterapeut. Autori ca MaMorris.. Exerciţiile rezistive regresive (tehnica Oxford) au fost recomandate iniţial de Zinovieff şi susţinute apoi de McGovern şi Luscombe. In ziua 5-a se re testează 10 RM. „ 80% 10 RM Setul al IV-lea ! „ „ „ 70% 10 RM Etc. în ultimul timp.. ia fond. De obicei aceste exerciţii se fac cu ajutorul SAT. ci şi un „principiu metodologic" pentru creşterea forţei şi rezistenţei musculare. şi ar. 4. care reprezintă nu numai o metodă. (pină la 10 seturi) Logica unei astfel de tehnici este că muşchiul oboseşte treptat şi că. în funcţie de particularităţile lui..ume 4 seturi de 10 RM pe zi. 3.

Deci „formula" lucrului pentru un grup muscular va fi ' a — X c b în care : a = greutatea (kg) b = numărul de repetări c = numărul reprizelor Se execută 3—7 antrenamente pe săptămînă. Exerciţiile culturiste. Pe parcursul mişcării se far. Aceste exerciţii mai poartă denumirea de „tehnica formării corpului" („body-building") sau a „ridicării greutăţilor". Ordinea de lucru a grupelor musculare este de sus în jos (gît. Intre exerciţii se fac respiraţii ample. în totalitate sau chiar componente ale ni. Metoda culturistă utilizează şi exerciţiile izometriee. şi exerciţiile combinate (dinamice cu rezistenţă. ?ri.Clasic. schema este : Seria I : de 10 ridicări cu 2X10 rm Seria a Ii-a : „ „ „ „1. 10 rm . cu hipertrofie musculară. mobilizări libere articulare. urr. Baza însă o reprezintă exerciţiile dinamice cu rezistenţă (haltere. antebraţe. se face o scurtă încălzire generală.. Aceste greutăţi se clasifică în : — greutăţi mici (30—50% din greutatea maximă pe care o por. „ . 6.te mobiliza o singură dată. cu un număr de repetări care creşte treptat şi cu viteze de execuţie în raport cu ceilalţi parametri. şi. cu o-durată zilnică de 50—120 de minute. spate. arcuri etc). pentru persoanele sănătoase. pentru toate grupele musculare. cu pauze de 1—3 minute între ele. cordoane de cauciuc. grupul muscular antrenat — respectiv 1 RM) — greutăţi mijlocii (50—70% 1 RM) — greutăţi mari (70—100% 1 RlM) 'Numărul de repetări într-o repriză depinde de greutate : • pentru greutăţi mici — peste 15 repetări • pentru greutăţi mijlocii — 6—9 repetări • pentru greutăţi mari — 1—3 repetări Se execută treptat tot mai multe reprize pentru acelaşi gvup rr. Exerciţiul în sine este compus din mişcarea completă a segmentului încărcat cu o greutate.1—2 opriri clc 3— 4 secunde. cu alergare uşoară. înainte de a se trece la exerciţiile propriu-zise de efort. şi la „întoarcerea" mişcării.uscular.. Tehnica se bazează pe exerciţii analitice executate cu încărcare progresivă. piept. asigură treptat o dezvoltare a forţei. coapsă. Viteza de execuţie a mişcării este lentă — parametru important în culturism. 284 . picior). totul so reduce la nivelul capacităţii funcţionale musculare. asociate izometriei). Pentru bolnavi. Aceşti parametri sint. braţe. Metoda culturistă.la „ducerea".5X10 rm Seria a IlI-a : „ . pe toată amplitudinea. bineînţeles. iar în timpul efortului se va da toată atenţia evitării apneei inspiratorii (efectul Valsalva). gambă.

5 kg. iniţierea ritmică.Exerciţiile dinamice cu rezistenţă sînt considerate încă de mulţi cercetători ca fiind cele mai indicate pentru hipertrofia musculară. vibraţia. notindu-se astfel : drept/sting = 7 kg/2. 5. după dorinţă. cînd încercăm să grăbim tonifierea lor. kinetoterapeutul trebuie să urmărească atent. ci chiar in scopul reeducării musculare datorită reflexelor tonice cu punct de plecare articular şi. in care caz se va înregistra. contracţiile repetate. 285 . orteză dinamică etc. zilnic. reflexele tonice labirinticei) b) Tehnicile de facilitare pentru întărirea musculaturii (inversarea lentă cu opunere.3. periajul etc. mai ales. aşa cum s-a mai arătat. nu numai pentru prezervarea amplitudinii de mişcare. c'ind se începe recuperarea unor grupe musculare de forţă 0.'>. Aceasta din urmă în cazul unor grupe musculare de forţă 0 şi 1. Durata exerciţiilor este un alt parametru de dozare (a se vedea capitolul 4). telescoparea. din contră. 1 RM sau 10 KM. Viteza mişcărilor făcute în cadrul tehnicilor dinamice rezistive are mare importanţă. Mişcarea activă asistată este utilizată în cazurile cu forţă —2 şi —. în aceste cazuri cu forţă musculară sub 3 se utilizează toate tipurile de mişcare activă. prin efectul reflexului de întindere. Izometria este exerciţiul care asigură creşterea cea mai rapidă a forţei. izometria alternată. semnele oboselii musculare în raport cu curba performanţei musculare. dar mai redusă. ameliorarea mobilităţii articulare şi creşterea rezistenţei musculare. o scădere a forţei (Bennett. cer instalarea oboselii musculare prin efort muscular peste posibilităţile curente din acel moment. 1. dar şi mişcarea pasivă. Această notaţie reprezintă. pentru realizarea întregii excursii de mişcare a segmentului. deci de progresie pentru forţa musculară.) Toate aceste aspecte s-au discutat în capitolul 4. suspendare cu contragreutate.4. tracţiunea. Există însă pericolul depăşirii unei limite de suprasolicitare musculară. căci se atinge prea repede platoul de forţă. Knowlton). realizînd desigur şi o hipertrofie musculară. Iată citeva metode de realizare a mişcării active cu rezistenţă : manual. de fapt.) c) Elementele facilitatorii de creştere a răspunsului motor (întinderea rapidă. Din acest motiv. suport cu bile etc).-este necesar să se recurgă la alte tipuri de exerciţii în mod exclusiv sau asociind şi izometria sau rezistenţele progresive : a) Posturile declanşatoare de reflexe tonice (reflexele tonice cervicale. Alte tipuri de exerciţii în situaţiile deficitelor mari de forţă musculară — de obicei de cauză neurologică —. de către kinetoterapeut. Este recomandabil ca la începutul oxerciţiilor de creştere a forţei să se testeze şi forţa grupului muscular simetric. căci în acest fel se introduce un nou parametru de încărcare musculară. Sub raportul tehnicilor kinetologicc de tază. stabilizarea ritmică etc. Aceasta se observă mai ales în cazul muşchilor slabi. 2 şi chiar 3.3. Exerciţiile dinamice cu rezistenţă. prin echipament special (placă talcată.

5. dar care încă nu a fost rezolvată definitiv de studiile făcute. Am putea să-1 antrenăm prin mişcarea de flexie-extensie a cotului. ci si rezistenţa muşchiului. care ţin de sistemul nervos central (motivaţie. rezistenţa grupului muscular respectiv este de 1 minut. în primul caz. Există o problemă de opţiune tehnică. prin mişcarea de flexie cu o rezistenţă. greu de definit. se observă la un moment dat ca e 4 continuă exerciţiul solicitat. Iată un exemplu : \ Să presupunem un biceps brahial cu forţa sub 3 sau chiar 3. ca şi de starea generală — de boală sau sănătate. pentru antrenarea celor de forţă 2 + .Mişcarea activă o aplicăm in antrenarea muşchilor de forţă 2 şi 3. —4. In cadrul acestei definiţii se înţelege. capacitatea de menţinere a unei contracţii. Urmărind subiectul testat. exterio28G . 5. iar pe de altă parte. 'Sînt rare azi muncile — chiar manuale — care necesită valori mari ale forţei musculare. Creşterea rezistenţei musculare Rezistenţa este capacitatea de a susţine un efort. Problema care se pune este dacă efectul pe care îl urmărim — creşterea forţei — îl obţinem mai pregnant prin contracţia excentrică antigravitaţională (mai valoroasă decît cea concentrică) sau prin cea concentrică. de la o anumită valoare în sus). cronometrindu-se timpul menţinerii contracţiei sau executîndu-se o activitate simplă — mişcarea segmentului respectiv —. bicepsul este antrenat prin contracţii concentrice şi excentrice. Se testează. Dacă. spre exemplu. se utilizează o greutate sub 15% din forţa maximă. dar cu preţul unui mare efort. sau eliminînd gravitaţia. deci contra gravitaţiei . 3 + . cu rezistenţă (fără gravitaţie). Rezistenţa musculară este în funcţie de :— forţa musculară — valoarea circulaţiei musculare — integritatea metabolismului muscular — un complex de factori. echilibrul neurovegetativ şi endocrin etc. capacitatea muşchiului de a susţine o contracţie. starea de excitaţie sau inhibiţie corticalâ). Rezistenţa la efort este proprietatea musculară de bază utilizată in timpul procesului muncii. La 5 0 % din forţa maximă. în primul rind. iar la nivelul forţei maxime (1 RM) de-abia atinge 6 secunde (Rohmert). 4 şi 4 + . în cel de-al doilea. aceasta poate fi menţinută aproape nelimitat. iar cea activă cu rezistenţă. calculînd n u mărul de repetări posibile la încărcarea respectivă şi la un ritm de metronom precizat. • De obicei testarea se face cu greutăţi intre 15 şi 40% din forţa maximă. mult mai importantă decît forţa (bineînţeles. pe de o parte. capacitatea muşchiului de a executa un exerciţiu sau o activitate pe o perioadă prelungită de timp. De aceea este necesar — mai ales în kinetologia de recuperare — să se testeze nu numai forţa. numai prin contracţii concentrice.

) —. Pot fi utilizate toate tehnicile exerciţiilor active cu rezistenţă care au fost trecute în revistă în cadrul capitolului „Tehnici.6. şi anume „Antrenamentul la efort dozat".rezistenţă musculară". 5. Problema rezistenţei generale va intra în discuţie într-un alt subcapitol. mobilităţii controlate şi abilităţii. realizarea controlului motor are 4 etape de bază : reeducarea mobilităţii. Termenul de . lină. executată in condiţii normale". O activitate coordonată este automată. există „o rezistenţă generală". deoarece are variate accepţiuni. Astfel. Se urmăreşte atingerea oboselii prin creşterea duratei exerciţiului. Ultimele două etape se încadrează în acest obiectiv al kinetologiei. schimbarea mimicii etc. a unor grupe musculare determinate. Terapia ocupaţională şi sportul terapeutic sînt de asemenea două metode cu largă aplicabilitate pentru realizarea obiectivului urmărit : creşterea rezistenţei musculare. şi control. altfel spus. prin el însuşi. săritorilor etc. „o rezistenţă locală" — executată de un segment (cu 1/3 din masa musculară a corpului) —. este destul de confuz. înţelegem prin coordonare „combinarea activit'ţii unui număr c\v muşchi în cadrul unei scheme de mişcare continuă. adică nu mai este în stare — cu tot efortul voliţional făcut — să menţină ritmul sau amplitudinea mişcării solicitate. De altfel.. Pentru obţinerea rezistenţei. Creşterea coordonării. şi echilibru. exerciţii şi metode in kinetologie". principiul metodologic este creşterea duratei exerciţiului. în care aceasta reprezintă 15—40o/0 din valoarea 10 RlM sau 1 R'M. în care caz funcţia cardiorespiratorie are primul rol. care au suferit scăderi patologice de forţă şi rezistenţă la efort. aşa cum deja s-a amintit. realizarea reeducării aparatului neuromioartrokinetic sau. „coordonare" — „control" — „echilibru". controlului şi echilibrului Aşa cum s-a arătat. Controlul activităţii coordonate 287 . după care imediat subiectul intră în „faza oboselii decompensate". nepercepută conştient. Ne găsim „in faza oboselii compensate". O mişcare „coordonată" presupune. de a realiza un anumit lucru mecanic (cu peste 2 / 3 din masa musculară in acţiune). pe care l-am denumit mai cuprinzător prin noţiuni relativ echivalente . „o rezistenţă neuropsihică". deşi ea poate fi îndeplinită şi conştient. Rezultă deci că rezistenţa musculară este starea contrară oboselii musculare. ipso fado.rizat prin transpiraţie. a întregului organism. o „rezistenţă emoţională" etc. dar prelungite în timp. între forţă şi rezistenţă există o relaţie directă. a stabilităţii. De aceea se lucrează la intensităţi mai joase de efort. după cum există şi „o rezistenţă specială" — termen din sport (rezistenţa semifondiştilor. In capitolul acesta ne interesează rezistenţa musculară. în general se utilizează exerciţiile dinamice cu rezistenţă. Tehnicile şi metodele care conduc la creşterea rezistenţei sint cele discutate în subcapitolul „Creşterea forţei musculare". a fondiştilor.

Coordonarea prin ea însăşi este obositoare. Aşa cum se arăta chiar la începutul acestui subcapitol. Dacă lucrăm în cadrul exerciţiilor de coordonare cu o forţă chiar sub lOo/o din' forţa maximă a muşchilor. i Coordonarea mişcărilor este un proces care se obţine după foarte multe repetări. ca in cadrul controlului motor să se acorde o atenţie deosebită refacerii deprinderilor motorii. poate substitui coordonarea mişcării. desene etc. conform teoriei lui Pavlov. Nu este deci suficient să refacem amplitudinea maximă de mişcare a unei articulaţii şi nici forţa completă a muşchilor pentru a considera că am recuperat un deficit neuromioartrokinetic. coordonarea. Dezvoltarea coordonării determină apariţia deprinderilor motrice care au la bază engramele motorii (vezi „Bazele fiziologice"). a deprinderilor obligă. fă.este monitorizat prin mecanismul de Jeed-back al propriocepţiei şi centrilor subcorticali. o economie maximă de efort muscular prin ieşirea din activitate a oricărui muşchi inutil de activat pentru respectiva schemă. Să privim miinile unui pianist sau ale unui violonist în timpul unui concert şi vom realiza amploarea acestor performanţe. controlul şi echilibrul sint realizate prin ultimele două etape ale „controlului motor".elor fixate în centrii subcorticali. A repeta contracţii pentru o astfel de musculatură înseamnă a o introduce în engrama activităţii respective — inhibiţia iradierii nu se mai produce. controlul vizual al mişcării. aceasta chiar prejudiciind coordonarea Cu cît rezistenţa opusă mişcării va fi mai slabă. mişcarea voliţională rjefiind altceva decit selectarea. cu atit iradierea excitaţiei în SNC va fi mai redusă. Orice semn de oboseală sau chiar plictiseală este un indiciu de oprire a antrenamentului — Precizia unei mişcări nu necesită forţă mare. oboseala apare relativ repede. ea dezvoltindu-se pe măsură ce copilul creşte. înregistrări cinematice. —• Exerciţiile de coordonare cer concentrare din partea pacientului.ă întrerupere. pînă ce coordonarea este obţinută — Orice contracţie a musculaturii care nu este necesară unei activităţi date trebuie evitată. dar niciodată aceasta nu va fi la fel de fină ca atunci cind jeed-back-ul proprioceptiv este intact. Aceasta înseamnă inhibiţia oricărei iradieri (inutile) a excitaţiei în cortex. pentru tlobindirea unei funcţii motorii normale. 288 . modificarea şi combinarea cngrarr. deci coordonarea niai bună. şi anume prin „mobilitatea controlată" şi „abilitate" (aceşti termeni aparţin şcolii americane). Pierderea prin boală sau ştergerea prin nerepetare. Există cîteva legi generale ale antrenamentului pentru coordonare (F. Dacă propriocepţia senzitivă sau centrii subcorticali sint afectaţi. putîndu-sc ajunge la performanţe extraordinare. cu intervenţia centrilor corticali. Coordonarea se poate „antrena". Dezvoltarea coordonării înseamnă o creştere a preciziei mişcării. Kottke) : — Exerciţiile de coordonare trebuie să se execute de cîteva ori pe zi. adică controlului coordonării. coordonarea va fi compromisă — Pentru a întări percepţia senzorială corectă a unei engramc corecte se vor utiliza toate mijloacele posibile : explicaţii verbale.

este cea de-a 4-a etapă şi se realizează cu extremitatea distală liberă. mişcarea executîndu-se cu articulaţiile proximale — acest lanţ ar corespunde „mobilităţii controlate" din terminologia americană . postura de „patrupedie" sau cea de . extensia genunchiului. Diferenţele sînt mai marcate cînd este vorba de un lanţ cu mai multe unităţi kinetice (articulaţii/). 2. Iată un exemplu : Zungul peronier lateral este un pronator al articulaţiei mediotarsiene cînd lucrează în lanţ deschis şi devine un supinator al antepiciorului. plecînd de la concepţia că o mişcare coordonată se desfăşoară sub forma unui „lanţ articulat". cit şi în afara posturii (lanţ kinetic deschis).19 289 .Mobilitatea controlată reprezintă capacitatea de a executa mişcă rile coordonat dintr-o postură cu încărcare corporală. ridicarea spre verticală din poziţia ghemuit face ca ischiogambierii şi gemenii — muşchi flexori ai genunchiului în lanţ deschis — să devină agonişti cu cvadricepsul în !anţ închis. caracteristice acestei etape sînt efectuarea mişcărilor (inclusiv locomoţia) în afara unei posturi şi manipularea în mediul înconjurător cu extremităţile. prin ridicarea blocului calcaneanocuboidal care determină valgizarea piciorului posterior. concluzia a fost de fapt aceeaşi. care este deservit de un „lanţ kinetic muscular". terapeutica fi de recuperare — cd. şi anume : necesitatea de a executa exerciţii pentru perfecţionarea coordonări mişcărilor atît in interiorul unei. căci în ridicare ischiogambierii trag înapoi de platourile tibiale.. mobilizări ale genunchiului sau ale şoldului. şi ultima. nefixată. din care fac parte numai acei muşchi care execută mişcarea dată. a controlului motor. 'l9 — Klnetctogie prnfl'scfîca. Etapa mobilităţii controlate este obligatoriu de parcurs prin exerciţii adecvate în cadrul programului de recuperare funcţională. Această etapă pregăteşte şi trecerea spre cea de-a 4-a etapă. cu alte cuvinte cu extremitatea distală a segmentului fixată. Spre exemplu. Exersarea lanţurilor kinetice musculare în ambele situaţii este deosebit de importantă. ceea ce determină. în care mişcarea se execută cu extremitatea distală liberă şi care corespunde „abilităţii" din terminologia americana. Mobilitatea controlată în concepţia şcolii americane cuprinde şi exerciţiile de rotaţie a capului şi trunchiului — mişcări în jurul axului longitudinal al corpului. Deci mişcarea se execută înăuntrul unei posturi date. conceptual diferite. dibăcia (skill). De fapt. posturi fixate (lanţ kinetic închis). Şcoala franceză de kinetologie. — „lanţul kinetic deschis". în timp ce trunchiul este menţinut în postură dreaptă. cînd lucrează în lanţ închis (picior pe sol). piciorul fiind fixat la sol . Deşi cele două nomenclaturi au plecat de la alte puncte de vedere. în care extremitatea distală este fixată. iar gemenii trag tot îndărăt de condili. Abilitatea. Astfel. consideră că există două principale lanţuri kinetice : — „lanţul kinetic închis". deoarece grupele musculare intră în scheme de mişcare diferite.stînd în miini" sînt considerate de asemenea ca modalităţi de fixare a extremităţii.

mîna liberă caută să apuce un punct fix (baia scării et:\). Ele cresc controlul proprioceptiv al membrelor inferioare în diverse tulburări neurologice (a se vedea subcapitolele respective). Pentru păstrarea echilibrului. pe segmentul şi mişcarea dorite. în cadrul acestei mobilizări poliarticulare intră binecunoscutele „exerciţii Frenkel". c) Reflexele de echilibrare şi stabilizare declanşează un lanţ de contracţii musculare identice. Prima grupă musculară este denumită „muşehi-trăgaci". construite tocmai pe principiul gesticii u m a n e uzuale. Deşi cele două obiective se ating prin exerciţii deosebite. dar antrenează mai multe articulaţii şi grupe musculare care fac parte din scheme de mişcare obişnuite. stabilizind trunchiul prin adductorii braţului liber (reflex de stabilizare).Desăvîrşirea controlului motor prin antrenarea schemelor de m i ş care în lanţ kinetic închis şi deschis. Nu mai revenim aici asupra lor. şezind şi din oi'tostatism. este posibilă numai în cadrul unor tehnici de lucru globale. prezentînd in continuare tehnicile globale din care sînt alcătuite. reprezintă o tehnică de mare valoare. care urmăresc coordonarea mişcărilor membrelor inferioare din decubit. — fie se caută un punct fix exterior pentru a mări forţa motorie (reflex de stabilizare). Schema Kabat permite în mod ideal antrenarea „muşchiului-trăgaci" şi a „muşchiului-ţintă".Kabat. aici le vom considera împreună. ci treptat. iar t r u n chiul se apleacă în lateral (reflex de echilibru). flexie dorsal) şi pronaţie a piciorului . cum ar fi triplele flexii sau triplele extensii. b) Tehnicile neuroproprioceptive de facilitare. Iată cîteva exemple : * Din poziţia stînd pe o masă. Pe primul loc se situează tehnicile Kabat. Să ne imaginăm o persoană care ia într-o mînă un geamantan. respectiv pentru realizarea mobilităţii controlate şi a abilităţii. braţul opus se duce în abducţie. Utilizarea pentru coordonare a dezechilibrării corpului. Mobilizările poliarticulare caută să cuprindă în schemă musculatura care declanşează activitatea sau întăreşte alte grupe musculare. In afara tehnicilor. în condiţii identice. Există două situaţii : — fie că se îndepărtează un segment pentru a conserva linia g r a vitaţională a corpului in poligonul de susţinere (reflex de echilibru) . Dezechilibrarea nu trebuie făcutş rapid. Dacă geamantanul este foarte greu. din anumite posturi care vor declanşa reacţii cunoscute de reechilibrare şi restabiUzare. se introduce rezistenţa manuală sau prin scripete cu greutăţi. a) Mobilizările poliarticulare sînt derivate din tehnicile analitice. pentru a permite apariţia reacţiilor dorite. extensie a genunchiului. am arătat deja în subcapitolul „Exerciţiul fizic" care sînt tehnicile de facilitare utilizate pentru mobilitatea controlată şi obţinerea abilităţii. dezechilibrăm trunchiul trăg» : ndu-I spre spate şi î n lateral : reacţia de reechilibrare este de flexie-abducţierotaţie internă a coapsei. reacţia de restabilizaie este de a fixa miinile pe masă 290 . iar cea de-a doua „muşchi-ţintă". In funcţie de necesităţi.

prin tipologia exerciţiiior. în funcţie de necesităţi. e) Coordonările paliative. fără scheme intermediare teoretice. In general. • Reacţii de echilibrare din stînd pe o planşetă cu rotile cu două picioare. pentru a culege un obiect de pe podea (vezi 9. orice activitate a antagoniştilor. d) Gestuaiitatea coordonată. elaborarea gesticii : cumpăna pe un membru inferior. în genunchi. în anchilozele unor articulaţii. aşa cum s-a discutat în subcapitolul referitor la metodele „speciale" aplicate în kinetologie. şi se repetă cu multă atenţie. 291 . Astfel este adaptarea la mersul cu cîrje sau baston sau la un mers şchiopătat. pentru a exclude orice mişcare parazitară.1 — „Lombosacralgia'S programul Williams).• Reacţii de dezechilibrare pe planşete cu suport semicilir. Alteori trebuie dezvoltată coordonarea unor mişcări ce reprezintă compensări ale unei disfuncţii ireversibile sau foarte greu reversibile. a schemelor in lanţ deschis. în special pentru membrele superioare. f) Terapia ocupaţională. Introducerea în programul de recuperare a exerciţiiior speciale pentru acest obiectiv nu este posibilă decît după ce s-au obţinut suficiente progrese în ceea ce priveşte stabilitatea. Pe acelaşi principiu se bazează şi antrenamentul unui sportiv de performanţă. într-un genunchi etc. pacientul însuşi îşi găseşte coordonarea paliativă. singurul posibil pentru o perioadă dată. cu cit perioada de imobilizare a fost mai lungă sau afectarea controlului motor mai severă. dar necesare într-un anumit moment. loviturile la box etc. Terapia ocupaţională. Se urmăreşte cu deosebire realizarea tuturor tipurilor de prehensiune. forţa musculară şi mobilitatea segmentelor afectate pe baza exerciţiiior analitice. care repetă mereu aceeaşi suită de gesturi : aruncarea greutăţii. Avantajul acestei metode este dublu : — orientează coordonarea pe o suită de gesturi binecunoscute şi fixate înainte de boală . Refacerea coordonării. De multe ori sintem forţaţi să exersăm coordonări nefiziologice. pe vîrful unui picior • Etc. Spre exemplu. gestica cotidiană a pacientului. Aşa se întâmplă în diverse pareze (mişcările trucate). controlului şi echilibrului corpului şi mişcărilor rămîne un obiectiv cu atît mai necesar. armonioase. poziţiile pe aceste planşete fiind variate : decubit. Dar aprecierea noastră trebuie să fie foarte exactă. este metoda de dezvoltare a abilităţii. în procesele patologice care determină dureri etc. fandarea în scrimă. Desigur că exerciţiile din cadrul terapiei ocupaţionale necesită cea mai complexă coordonare. pentru a nu permite astfel de coordonări decît atunci cind este imposibil să se realizeze o coordonare fiziologică.dric. cu un picior. — antrenează direct. Un gest coordonat este rezultatul unei activităţi musculare optimale. eventual chiar pe aceea a profesiei lui. (Exerciţiile pentru „gestuaiitatea coordonată'' se elaborează do la un bolnav la altul.

Aceste exerciţii au ca trăsătură tehnică comună faptul că se execută din ce în ee mai repede. Noţiunea de „kinetologie (kinetoterapie) respiratorie" are o sferă largă de obiective. antrenamentul la efort dozat. posturarea.dit. Posturarea în kinetologia respiratorie 'Există două mari categorii de posturi : a) posturi relaxante şi facilitatorii ale respiraţiei şi b) posturi de drenaj bronşic Toate aspectele kinetoternpiei respiratorii sint dezvoltate in monografia „Recuperarea medicală a bolnavilor respiratori". adaptate în vederea corectării diverselor mecanisme perturbate ale funcţiei respiratorii.7. ci poate li considerată ca un capitol aparte.Tipologia exerciţiilor de refacere a controlului şi coordonării a fost arătată mai sus. în sfîrşit. posturarea. gimnastica corectoare. cit şi pentru influenţa directă asupra circulaţiei pe care o are respiraţia in sine. Din această noţiune generală fac parte : relaxarea. 5. de acelaşi autor. din programul kinetic de recuperare a oricărui bolnav imobilizat. viteza de execuţie fiind o dovadă de precizie. respiraţia ritmată şi conştientizată devine un element relaxator în pauze sau la st'îrşitul programului de lucru fizic. e d u carea vorbitului şi terapia ocupaţională*.7. obligatoriu. atît pentru îmbunătăţirea schimburilor gazoase. metode şi metodologii. Medicală. antrenarea respiraţiei face parte. Nu vom descrie aici decît trei dintre aceste componente . cu principii. reeducarea respiratorie şi gimnastica corectoare. în plus. \ 5. kinetologia respiratorie este un mijloc principal terapeutic şi de recuperare pentru deficitul funcţional respirator din cadrul bolilor bronhopulrnonare sau extrapulmonare cu răsunet respirator. 198U (M. tehnici şi metode particulare. Există două aspecte diferite atunci cind so dezvoltă acest subiect. Majoritatea exerciţiilor fizice sint executate pe timpii respiraţiei (inspiraţie-expiraţie) nu numai în ideea ritmării şi duratei unei mişcări.). apărută in F. indiferent de obiectivele urmărite de acel program. indiferent de cauză. este vorba de preocuparea pentru reglarea unei bune r e s piraţii. Pe de altă parte. Corectarea deficitului respirator Influenţarea funcţiei respiratorii prin diversele tehnici ale kinetologiei reprezintă nu numai un obiectiv al acesteia. rcd.1. :în bolile cardiovasculare de asemenea trebuie să se acorde o atenţie deosebită respiraţiei în cadrul programului de kinetoterapie sau kinetoprofilaxie. 292 . Bucureşti. Pe de o parte. ci şi pentru a realiza o ventilaţie suficientă consumului de O2 muscular crescut. reeducarea respiratorie. în cadrul unui program de kinetoterapie. educarea tusei.

fig. (Despre posturile corecte a mai fost vorba şi la capitolul referitor la alinierea şi echilibrul corpului şi se va mai discuta în cadrul gimnasticii corectoare. umerii „căzuţi". cit mai întinse . Posturi relaxante şi facilitatorii ale respiraţiei. cu membrele superioare atîrnînd 'înaintea corpului. Postura corectă pentru o respiraţie fiziologică cuprinde de fapt întreg corpul. bazinul şi membrele inferioare.5-21 nunchi. Iată. Dacă nu se poate rabata capul patului. bolnavul dispneic adoptă următoarea poziţie : spate rezemat de perete. spre exemplu. posturile facilitatorii ale respiraţiei sînt cu totul altele. în decubit dorsal : partea rabatabilă de la capul patului ridicată la 45° . după cum o ventilaţie deficitară se va răsfrînge asupra posturii. De remarcat că trunchiul nu se reazemă de spătarul scaunului. 5-20 F *0. sub coapse şi ge- Fig. In ortostatism. fiind uşor 293 . membrele inferioare uşor flectate din genunchi. braţele atîrnă simetric pe lîngă corp . utilizată la cei grav bolnavi. 5-20 sînt redate alte două poziţii facilitatorii în ortostatism. deci şi capul. alterarea posturii trunchiului puţind duce la tulburarea ventilaţiei. braţele în abducţie de 30—40° . Heckscher. ca treptele unei scări. o respiraţie corectă nu se poate concepe decît dintr-o poziţie relaxată. alinierea şi echilibrul toracelui (J. trunchiul uşor aplecat în faţă. Nu trebuie uitat că mulţi muşchi accesori ai respiraţiei sînt în acelaşi timp muşchii posturii. coloana uşor cifozată. Din poziţia şezînd. Aşa cum a demonstrat H. care nu provoacă dissinergii musculare. abdomenul retras la planul trunchiului şi bazinului . mai ales în criză.2. aşezate una peste alta. capul pe o pernă mică (umerii nu sînt pe pernă) . Parow). membrele inferioare întinse*— totul cit mai deeontractat. antebraţele stau în sprijin pe două perne . se utilizează sistemul celor „5 perne in scară . Există insă o deosebire între postura corectă pentru o respiraţie normală a unui subiect sănătos şi postura facilitatorie a unui bolnav dispneic. o pernă care ilectează uşor şoldurile şi genunchii — este postura cea mai favorabilă respiraţiei. descrisă postura corectă in ortostatism a unei persoane sănătoase : capul drept (privirea orizontală) .) Pentru bolnavul dispneic cardiopulmonar. Poziţia acestora influenţează coloana. 5-21 înfăţişează două posturi facilitatorii. musculatura intersegmentară. In fig. trunchiul şi coloana drepte — în ax —.

Iiic). Exista şi poziţii de drenaj al întregului plămîn. senzaţia de dispnee diminua prin dispariţia hipertoniei m u s culaturii inspiratorii din zona gîtului. prin care se scade tensiunea în muşchii abdominali. 294 . Această poziţionare este în funcţie ae segmentul care trebuie drenat' (in fig. 5-22 ~ Drenajul broaşte (după W. Pentru cei grav bolnavi aceste poziţii sînt greu de suportat. li — lobii superiori (segmentul aptcal). reprezentând „postura" aplecat înainte (leaning forward po. acest amănunt a fost prezent şi la posturile ortostatice. încît gravitaţia să ajute progresia secreţiilor din zonele distale spre cele proximale ale arborelui bronşic. costul ventilator scade. £ — lobii superiori (segmentele anterioare) . 5-22 sint ilustrate aceste poziţii). cum este poziţia Trendelenburg la un unghi de înclinare de 60—70° (corpul este fixat cu 0 cnln fiă) sau aplecarea înainte a trunchiului. F — lobii Inferiori (segmentele superioare) şi lobii mijlocii : G — lobul superior drept (segmentul posterior) .capră". A — lobii inferiori (segmentele posterioare) : B — lobul inferior drept (segmentul lateral) : C — lobul mijlociu drept . toracelui superior. ca o balustradă. 2. Drenajul de postură al secreţiilor bronşree reprezintă cea mai eficace şi în acelaşi timp cea mai simplă metodă de facilitare a evacuării secreţiilor bronşice. ventilaţia se mută spre zona volumului expirator de rezervă. ^° -. umerilor. Concomitent. De altfel. spaţiul Fig. Principiul este poziţionarea toracelui cu declivitate spre trahee în aşa fel. de la aceşti muşchi nemaitransmiţîndu-se impulsuri de „tensiune inadecvată^. mort scade. Posturi de drenaj bronşic.aplecat înainte. abdomenul fiind sprijinit . mobilitatea diafragmului creşte — mărind ventilaţia bazelor plămînilor —. D — lobii inferiori (segmentele anterioare) . presiunea viscerelor pe diafragm diminua."".sture = LFP).

program recomandat de A. 4 . Exerciţiul 4 — în decubit ventral.. Decubit dorsal (fără pernă) 2. pivotînd pe umărul stg. fiecare menţinîndu-se timp de 10—15 secunde : 1. dar de pe dreapta Exerciţiul 8 — In decubit ventral în latul patului. menţinute cîte 10— 15 secunde fiecare (patul înclinat ca la exerciţiul 5) : 1. astfel încît tininchiul să fie aplecat spre podea. Decubit dorsal 2. Drenajul durează 30—40 de minute pentru întreg plămînul. „ „ „ . „ .. se adoptă 5 poziţii. înainte „ 45° Exerciţiul 2 — în decubit. Se pivotează pe umărul stg. Din nou poziţia 1 4. Ca la poziţia 2. cu o pernă mică sub fese şi genunchii flectaţi la 90° . cu degetele în sus 3. de obicei dimineaţa şi seara. care se menţin fiecare ci te 10—15 secunde : 7.Drenajul bron. capul sprijinindu-se pe antebraţele încrucişate înainte — poziţie ce se menţine 10—15 secunde Exerciţiul 5 — în decubit dorsal. rotindu-se cît mai mult posibil în faţă umărul dr.. cu pernă mică sub cap 2. . Se repetă din decubit lateral dr. Decubit ventral Exerciţiul 3 — în decubit lateral. un pahar pentru recoltarea secreţiilor va fi pus la indemînă — durata de la 3 pină la 20 de minute. Haas pentru a fi făcut la domiciliu. se adoptă două poziţii. La sflrşitul fiecărei pozi295 . fruntea se sprijină pe mîini.. se adoptă 4 poziţii.. Se apleacă trunchiul lateral stg. Decubit lateral dr.şic se poate face şi sub forma unui program de exerciţii. pe spate „ 30° 5. ajunge la 45° . cu o pernă sub şold şi baza toracelui 2. cu bazinul şi membrele inferioare pe pat . care sînt puse pe podea — trunchiul face un unghi de aproximativ 45° .. fiecare menţinîndu-se cîte 10—15 secunde (patul înclinat în Trendelenburg cu 20°) : 1. Decubit lateral. la 45° 3. dr. Se rotează trunchiul spre stg. Decubit lateral stg. Segmentele cele mai încărcate se drenează primele. cu o pernă sub abdomenul inferior. şi 4. umărul dr. în funcţie de suportabilitate (exerciţiul este recomandat pentru drenarea bronhiilor mari) Posturile de drenaj se execută înainte de masă. Exerciţiul 7 — Patru poziţii. patul înclinat la un unghi de 15° în poziţie Trendelenburg — poziţia se menţine 20 de secunde Exerciţiul 6 — în decubit. „ „ . Se stă drept 2. Exerciţiul 1 — Din şezînd. şi trunchiul 3. se adoptă două poziţii. menţinîndu-se cîte 10—15 secunde fiecare : 1.. membrele inferioare întinse.

care se adresează unor bolnavi cu afectare clinic evidentă a funcţiei respiratorii. adaptat nevoilor acestuia şi capabil să asigure volume de aer mobilizabile suficiente. iar la copil. prin unele exerciţii la nivelul narinolor : • Inspiraţie pe o nară. Inspiraţia pe nas este forma cea mai fiziologică a respiraţiei. Se pot utiliza şi aparate electrice de vibromasaj. facilităm inspiraţia la bolnavii în criză dispneică. cu două degete. O dată senzaţia de tuse apărută. ajutind astfel desprinderea secreţiilor. ca atunci cînd se miroase o floare sau întocmai cum face cîinele cînd adulmecă • Inspiraţii cu presiuni intermitente. cealaltă fiind presată cu degetul — se alternează • Inspiraţii întrerupte. deşi în fond aici începe si se sfîrşeşte coloana de aer care ventilează plămînii. umidificare. formînd de fapt însăşi geometria acestei coloane. In cadrul unei respiraţii bine controlate şi coordonate. Vom discuta doar despre rolul CRS în mecanica ventilaţiei. învăţîndu-i să execute tracţiuni laterale uşoare — cu policele şi indexul — în 296 . rezistenţă care va influenţa forţa musculaturii inspiratorii. căci acestea reglează viteza de deplasare şi presiunea coloanei de aer. aceste tehnici urmărind.ţionări. cu un travaliu ventilator cit mai redus. fiecare cu justificarea sa fiziopatologică : 1. Nasul poate fi considerat ca o rezistenţă reglabila în calea coloanei de aer. Sînt binecunoscute sechelele toracale ale copilului aclenoidian care a inspirat în perioada de creştere numai pe gură. pacientul va adopta poziţiile eare favorizează o tuse eficientă (fig.7. Reeducarea respiratorie Reeducarea respiratorie se face printr-un ansamblu de tehnici kinetice „specifice" şi „analitice". Nu vom vorbi aici de rolul CRS (al nasului în special) în pregătirea calitativă a aerului inspirat (încălzire. pe ambele nări (fără să fie presate complet) Din contră. specific. chiar forma toracelui. reeducarea resFig. 5-23 piratorie urmăreşte să realizeze la un bolnav dat un nou „model" respirator. purificare) — rol de altfel extrem de important.2. kinetoterapeutul va percuta (tapota) sau vibra toracele de deasupra. Se înţelege ele ce trebuie să se acţioneze în sensul fortificării musculaturii inspiratorii. 5. Reeducarea respiratorie are citeva componente. redresarea unuia sau altuia dintre mecanismele fiziopatologice care stau la baza degradării funcţiei respiratorii datorită bolii. Deci. Dirijarea aerului la nivelul căilor respiratorii superioare (CRS) este o problemă de obicei neglijată. 5-23).

Jocul costal inferior măreşte diametrul transversal toracic.. pronuţînd nazonat „no.şanţul nazogenian. Iată cum se procedează : • Iniţial se corectează postura (în canto se dă o mare importanţă posturii în timpul cîntatuluii) : capul ridicat. coloana dreaptă. t r u n chiului şi întregului corp. volume mari de aer mobilizabile.. mom. De asemenea.. care se menţine contractată în tot timpul emiterii sunetelor — este o formă de contracţie izometrică • Se trece aipoi la cîntarea câtorva fraze muzicale cu vocalize. se educă dirijarea aerului în expiraţie spre faringele posterior. iar mai apoi a unor mici cîntece cu cuvinte Rezultatele reeducării respiratorii prin cîntat sfnt extraordinar de favorabile. /Există ţări în care cîntatul este folosit ca metodă independentă de reeducare respiratorie. Această „respiraţie cu buzele strînse" (purscd lips breathing) determină o presiune reglabilă ia ieşirea coloanei de aer pe gură. coordonare perfectă respiratorie. no.. horn. u .. care necesită un sumum de condiţii optime pentru a asigura o respiraţie cit mai bună : o anumită postură a capului." etc. despre care nu este cazul să vorbim mai mult aici. dirijarea corectă a coloanei de aer. metoda trebuind începută cît mai precoce după apariţia deficitului funcţional respirator. Pacienţii cu obstrucţie bronşică vor fi învăţaţi să expire cu buzele strinse sau pronunţind una din consoanele : h-ş-f-s-pf. 5-24). ' 2." sau „mom. horn. printr-o cîntare ca un zumzet. <a:e nu numai că antrenează musculatura respiratorie. Reeducarea respiraţiei costale. mom. respectiv cînd coasta face un unghi de 45° cu verticala care trece prin articulaţia costovertebrală (fig.. dar anihilează instalarea obstrucţiei bronşice dinamice expiratorii. Eficacitatea optimă a Fig. împiedicînd colapsul bronşic expirator. Aceste exerciţii expiratorii cu silabe cîntate au rolul de a tonifia musculatura expiratorie. forţă bună a musculaturii respiratorii. Expiraţia va fi executată de bolnavi pe gură. împiedicînd astfel aspiraţia foselor nazale in inspiraţie cu creşterea consecutivă a rezistenţei. poligonul de susţinere uşor mărit • Se antrenează inspiraţii mai profunde. 5-24 mişcării costale este obţinută doar cînd jocul costal pleacă de la o poziţie intermediară de relaxare. seăzînd astfel rezistenţa la flux a coloanei de aer expirat. umerii relaxaţi. urmate de scurte apnei şi apoi de expiraţii cît mai lungi • Se începe apoi pronunţarea cintată în expiraţie a unui şir de silaibe de tipul : „horn. no. aşa-zisa obstrucţie bronşică dinamică ce apare numai la expiraţie — componenta cea mai redutabilă din cadrul sindromului obstructiv bronşic. 297 . O altă metodă de reeducare respiratorie prin dirijarea aerului la nivelul CRS este cîntatul. în timp ce jocul costal superior asigură creşterea diametrului sagital. abdomenul retras în prelungirea toracelui. în timpul cîntatului laringele reprezintă o duză (rezistenţă) variabilă. La baza acestei obstrucţii stă conceptul „punctului de egalizare presionulă".

. dar deschide hemitoracele heterolateral. medie. pleurale sau toracice pot determina limitarea.Atit poziţia. Regiunea inferioară sau 298 . Tehnica de lucru constă în contrarea. Reeducarea mişcărilor toracice are la bază principiul conştientizării comenzii şi execuţiei mobilizării diferenţiate a acestor r e giuni toracice. pînă la dispariţie. facilitînd expiraţia. pentru ca la sfîrşitul ei să nu mai existe. Mişcarea scapulei în timpul acestor exerciţii face dificilă acţiunea musculaturii mobilizatoare toracice cu punct de fixare pe scapulă (marele dinţat. de către mîinile kinetoterapeutului. Dc> fapt această poziţie scade inspiraţia. 5-25). căci blochează mişcarea diafrag- mului. Chiar şi persoane sănătoase nu ştiu să-şi mobilizeze corect toracele. facilitînd expiraţia pe această parte.mărirea ventilaţiei zonei pulmonare subiacente . a mişcărilor toracelui. creşterea forţei musculaturii inspiratorii regionale. înclinarea laterală a coloanei închide hemitoracele homolateral. şi mai ales să-1 mobilizeze diferenţiat pe cele trei mari regiuni topografice : superioară. Contribuţia respiraţiei toracice este de aproximativ 3 5 % din volumele pulmonare mobilizabile. miinile kinetoterapeutului sint orientate cu degetele răsfirate spre lateral. dînd doar impresia că măreşte inspiraţia. presiunea mâinilor asistentului scade. Această tehnică are drept rezultate : conştientizarea mişcării costale respective . micul pectoral e t c ) . O statornică eroare se face prin asocierea mişcărilor de braţe pentru creşterea respiraţiei toracice. Se spune : „cum este rahisul este şi toracele". începerea inspiraţiei va găsi în zonă o contrarezistenţă care va creşte tensiunea în musculatura inspiratorie a regiunii. flexia rahisului creşte oblicitatea coastelor. kinetoterapeutul presîrid puternic pe măsură ce expiraţia se apropie de final . Pe măsură ce inspiraţia progresează. inferioară. Extensia rahisului orizx>ntalizează coastele. Astfel. a mişcării inspiratorii : se solicită expiraţia. Poziţia pacientului este în decubit dorsal. Boli pulmonare. unde se facilitează inspiraţia (fig. cît şi mişcarea coastelor depind de poziţia şi mobilitatea coloanei vertebrale.

5-26 Fig. braţul revine. 5-27) : în inspiraţie. capul se lasă 'mai jos — poziţie ce ar „deschide" hemitoracele . 5-28 lExerciţiile se execută în doi timpi (fig. i— Din şezînd. iar trunchiul se roteşte înspre pat (b). Uh!&. 5-28 A şi B. existînd două tipuri de exerciţii care sînt schematizate în fig. 299 . 8 Fig.medio-bazală este cel mai important de reeducat. depăşind în jos marginea patului. preferă decubitul lateral pe perne suprapuse „în trepte" •— poziţie ce ar bloca mişcarea coloanei. permiţind o mai bună mobilizare costală. sub lombo se aşază o pernă. 5-21 Reeducarea unui hemitorace se realizează din două posturi de bază : — Din decubit lateral : hemitoracelc de antrenat este deasupra . mîinile asistentului presează bazele posterioare toracice. în expiraţie.şi o chingă (fig. Pentru această zonă poate fi utilizată . Fig. privirea urmărind mîna (a). braţul întins se rotează odată cu trunchiul spre spate. 5-26). alţii. Pentru regiunea bazală posterioară pacientul va fi poziţionat în decubit ventral . din contră. pe care şi-o manipulează însăşi pacientul.

Diafragmul lucrează în regim de economie energetică. Aceste mişcări ale peretelui abdominal se învaţă utilizind metodacontrapj£sium4o^ (sac de nisip. în efortul de urcat şi coborît o scara. în expiraţie urmărindu-se ca toracele să rămlînă imobil. capacitatea respiratorie maximă cu o expiraţie completă. se execută respiraţii ample. Reeducarea respiraţiei diafragmatice. Deoarece diafragmul nu poate fi controlat voluntar. care poate fi voluntar dirijată prin contractarea şi relaxarea peretelui abdominal. fără ca mîna de pe torace să se r i dice. astfel încît diafragmul va fi împins în sus. Relaxarea cu bombare a peretelui abdominal va determina o scădere a -. prin amplitudinea de mişcare a sa. După însuşirea tehnicii de mobilizare a peretelui abdominal. Se pare că antrenarea <liafragmului contra unei 3G0 . Mişcările diafragmului pot fi influenţate direct prin presiunea exercitată de viscere. avind cel mai mic cost pentru o unitate de volum de aer ventilat. în timp ce poziţia inversă favorizează inspiraţia prin coborirea viscerelor spre abdomenul inferior. care va facilita coborjrea diafragmului. lin mişcările de ante. adică va cupla respiraţia abdominală cu cea toracică inferioară.'dominule pe care le determinăTehnica reeducării respiraţiei diafragmatice se reduce la antrenarea i/şa-zisei respiraţii abdominale. mişcările lui vor fi ajutate prin jocul presiunii intraabdominale.presiunii intraabdominale. facilitînd expiraţia. ceea ce pentru un insuficient respirator este deosebit de important. asigurînd ' cea mai bună ventilaţie pulmonară. Tonifierea lui este necesară şi se realizează prin fracţionarea puternică a peretelui abdominal din poziţia „patrupe'dă". Asupra circulaţiei de Întoarcere venoasă are o influenţă directă. Valoarea respiraţiei diafragmatice nu constă doar în acest procent crescut de participare la ventilaţie. care printr-o deplasare de cea 3 cm determină 6 5 % din această ventilaţie. deci inspiraţia. Tra: ţionarea transversului se poate executa şi din ortostatism. Au existat o serie de păreri asupra posibilităţilor şi necesităţii tonifierii diafragmului însuşi. se cuplează această mişcare cu inspiraţia respectivă. apoi din şezînd. datorită modificărilor presionale torace-ai. creîndu-se treptat un nou stereotip dinamic respirator. cu menţinerea timp de 3—4 secunde a transversului în stare contractată. din ortostatism. poziţia Trendelenburg va facilita expiraţia. de obicei cu tonus scăzut la persoanele neantrenate. Diafragmul reprezintă principalul element motor al ventilaţiei. Astfel. contractarea cu sucţiunea peretelui va creşte presiunea. în mers.şi retropulsie ale peretelui abdominal. Diafragmul asigură.3. căci viscerele vor presa pe diafragm.Invers. mîinile pacientului sau ale kinetoterapeutului). Se plasează o mină pe torace şi cealaltă pe abdomen. Respiraţia abdomino-toracicâ inferioară este cea mai eficientă. Reeducarea respiraţiei abdominale se face din decubit dorsal. un rol de bază îl joacă muşchiul transversal abdominal. în timp ce mîna de pe abdomen se ridică şi se coboară în ritmul inspiraţie-expiraţie. Respiraţia diairagmatică asigură ventilaţia bazelor plămînului şi cea mai bună distribuţie intrapulmonară a aerului. In al treilea timp pacientul va învăţa respiraţia abdomino-toracică' inferioară.

rezistenţe este posibilă şi dă rezultate foarte bune, materializate prin creşterea amplitudinii mişcărilor diafragmatiee, printr-un mai bun control neuromuscular diafragmatie, prin dispariţia oboselii la respiraţia abdominală, ca şi prin fixarea mai rapidă a stereotipului dinamic respirator abdominal. Despre tonifierea diafragmului şi a musculaturii proprii respiratorii se va discuta în subcapitolul „Gimnastica de corectare". 4. Controlul şi coordonarea respiraţiei. în cadrul reeducării respiratorii, refacerea coordonării este un obiectiv deosebit de important. Se ştie cit de anarhică este respiraţia unui bolnav dispnei:-. In literatura de specialitate acest obiectiv este cunoscut sub denumirea de „respiraţie sau ventilaţie dirijată sau controlată". Exerciţiile vor urmări conştientizarea unei scheme ventilatorii adecvate deficitului funcţional respirator, ca şi necesităţilor activităţii zilnice. O ventilaţie dirijată are mai multe componenta : a) Ritmul respirator — respec'tiv frecvenţa ventilaţiei pe minut — are un rol important in determinismul unor mecanism? fiziopatologice respiratorii (creşte neuniformita'tea distribuţiei intrapulmonare a aerului, scade complianţa dinamică, creşte rezistenţa la flux, creşte travaliul ventilator etc.). De obicei bolnavii sînt tahipneici. Se va urmări scăderea treptată a frecvenţei cu 4—5 respiraţii pentru fiecare treaptă, treeîndu-se la următoarea numai după ce pacien'tul s-a adaptat la noul ritm. în cazul bronhopulmonarilor obstructivi ,se ajunge la 12—14 respiraţii/min. ; în ca~ zul celor restrictivi problema este mai dificil de apreciat, deoarece tahipneea pentru ei este un mod de adaptare — totuşi, ea nu trebuie să fie lăsată să crească prea mult. Pentru modificarea ritmului respirator s-au creat „simulatoare de respiraţie" care produc nişte sunete caracteristice, asemănătoare unei respiraţii zgomotoase. Se reglează acest zgomot la ritmul dorit, iar pacientul, inconştient, intra trepta't cu propria respiraţie în acest ritm. Se recomandă de asemenea ca reeducarea ritmului respirator să se calcheze pe ritmul cardiac : se inspiră pe 3—4 bătăi cardiace, se expiră pe alte 3—4 bătăi (pacientul cu m'îna pe puls) ; treptat se trece la inspiraţia şi expiraţia pe cîte 5—6 bătăi cardiace. Desigur că tdtul iţine de frecvenţa cardiacă, care în general este crescută la aceşti bolnavi. De fapt, acest gen de coordonare respiratorie are efecte benefice mai generale asupra organismului. bj Controlul volumului curent este de fapt în strînsă corelaţie cu frecvenţa, căci în cadrul reeducării respiratorii nu trebuie modificată ventilaţia pacientului; scăzînd frecvenţa, va creşte volumul curent, uneori ajungindu-se chiar la 70—80% din valoarea capacităţii Vitale — .bineînţeles la bronhopulmor.'arii obstructivi, pentru că la cei restrictivi, din contră, vom menţine un volum curent mic, dar nu exagerat. c) Raportul între timpii respiratori, ca şi durata pauzelor în'tre aceşti timpi sîn't importante. Un ciclu respirator implică următoarea succesiune : inspiraţie — pauză postînspiratorie — expiraţie — -.pauză .postexpiratorie. în general raportul inspiraţie/expiraţie este de 1/1,2. La bronhopulmonarii obstructivi se urmăreşte obţinerea unui raport de 1/2—-1/2,5, cee-a ce înseamnă o expiraţie dublă ca durată faţă de inspiraţie. Tot la aceşti bolnavi se va încerca realizarea unei apnei postinspiratorii, 301

necesară unei mai bune distribuţii intrapuLmonare a aerului, ca şi scăderii excitabilităţii receptorilor tusigeni la tuşitorii cronici. în acelaşi timp, pauza postinspiratorie joacă ralul unei ,,posturi" pneumatice pentru combaterea aderenţelor pleurale. Treptat, se va ajunge la o durată a apneii postinspiratorii de două ori mai lungă dec'ît aceea a expiraţiei — d ^ f a p t , este şi un mijloc de rărire a ritmului respirator. d) Controlul fluxului de aer. Viteza imprimată fluxului de aer are influenţă directă asupra mecanicii ventilatorii, mărind rezistenţa dinamică, şi schimbă regimul de curgere a gazului prin bronhii (din laminar in turbulent). Prin acest control se urmăreşte reeducarea atfit a inspiraţiei, cit şi a expiraţiei la fluxuri lente şi egale. Antrenarea se face suflînd printr-o ţeava într-o sticlă umplută pe jumătate cu apă — trebuie să se realizeze un şir neîntreTiipt şi egal de bule de aer, care se sparg la suprafaţa lichidului : se mai poate face suflînd într-o luminare aşezată la o anumită distanţă de gură, dar în aşa fel, încît aceasta să nu se stingă, căutând doar ca suflul să menţină continuu flacăra aplecată. Treptat se va mări distanţa dintre gură şi luminare. e) Controlul respiraţiei în mişcare şi efort este ultima etapă a realizării controlului şi coordonării respiraţiei : în mişcarea în care toracele este interesat, musculatura respiratorie este solicitată, ceea ce poate determina disarmonizări ventilatorii ; pe de altă parte, efortul — chiar scurt, dar de oarecare intensitate — declanşează respiraţii necoordonate — dispnei. Exerciţiile încep prin mişcări executate pe un singur ciclu respirator ; se inspiră înaintea acţiunii (întoarcerea în pat, ridicarea din pat, de pe scaun, ridicarea unui obiect etc.) şi se expiră prelung în timpul executării acesteia — la fel pentru exerciţiile generale de gimnastică (ridicări de braţe, flexii de trunchi, genuflexiuni etc.). Se trece apoi la controlul respiraţiei în mers : un pas pe inspiraţie — doi paşi pe expiraţie, apoi se creşte numărul paşilor pe fiecare fază respiratorie, ceea ce înseamnă trecerea la un mers din ce în ce mai alert. Urcatul scărilor se exersează după acelaşi principiu. Reeducarea respiraţiei trebuie începută cit mai precoce cînd pacientul poate suporta schimbări ale stereotipului ventilator. Nu se poate vorbi de o anumită durată a executării exerciţiilor de reeducare. Practic, acestea se vor face toată viaţa, adaptîndu~se mereu la starea funcţională respiratorie dintr-un moment dat, deoarece nu se pune problema ca boala să se vindece — de fapt, în acest fel se realizează o kinetoprofilaxie secundară respiratorie.

5.7.3. Gimnastica de corectare
Independent de orice afectare respiratorie propriu-zisă, este surprinzător cit de frecventă este o kinetică respiratorie anormală la subiecţi cons'ideraţi sănătoşi. După Heybrock-Seiff, aproape 70% dintre aceştia au o respiraţie vicioasă, disarmonică, ceea ce se soldează cu un cost ventilator mai mare decît normal. O respiraţie normală este dependentă, printre altele, de forma structurii mobilizate (trunchi-abdomen), ca şi de forţele mobilizante 302

{musculatură). Atît această structură mobilizată, cit şi forţele mobilizante pot prezenta o mare varietate de perturbări prin deficite proprii sau induse de deficite de la distanţă. Cauzele care pot determina disarmonii respiratorii sînt extrem de numeroase, ele datorindu-se alterărilor de statică, dezalinierii corpului, afectării complexului mioartroscheletal toracic şi al centurilor, tulburărilor de troficitate a ţesuturilor moi toraco-abdominale etc. O respiraţie normală de repaus, în situaţia unui torace perfect echilibrat, trebuie să se execute cu musculatura proprie respiratorie toracodiafragmatică, în cadrul unor anumite limite. Mişcări mai ample nu sînt posibile decît prin intervenţia unei musculaturi care acţionează „din afara" toracelui asupra acestuia (musculatura dorsală, scapulohumerală, abdominopelviană). Mişcările toracelui determinate de această musculatură (numite de Parow „mişcări pasive") sînt mai amlple, disarmonizează actul respirator, necesit'ind un cost respirator crescut. Dacă se permanentizează (prin permanentizarea tuLburărilor de structură toracovertebrale existente), se instalează treptat hipofuncţia şi, în final, hipotrofia musculaturii proprii respiratorii toracice şi chiar a diafragmului. Nu numai perturbările morfologice ale structurii mobilizabile sau cele ale forţelor mobilizatoare pot determina respiraţii vicioase, ci şi unele boli psihice (nevrozele, de exemplu, care afectează coordonarea respiratorie) ; de asemenea, este cunoscută instalarea unor stereotipii disfuncţionale respiratorii ca „sechelă" a unui proces patologic care a trecut. (Spre exemplu, pacienţii operaţi pe abdomen îşi modifică tipul respirator, accentuînd respiraţia toracică ; acest tip respirator rămâne uneori şi după vindecarea completă a suferinţei abdominale.) La bronhopulmonari se constată extrem de frecvent disarmonii ale structurilor mobilizabile şi mobilizatoare (devieri ale coloanei, orizontalizări costale, contracturi musculare, redori articulare toracice, hipotonii musculare etc), care vor agrava deficitul funcţional respirator determinat de boala în sine. Desigur că exemplele cele mai demonstrative de ce pot însemna disarmoniile acestor structuri sînt cunoscutele afecţiuni extrapulmonare generatoare de disfuncţii ventilatorii restrictive şi care, în final, se soldează chiar cu severe insuficienţe respiratorii (de exemplu cifoscoliozele, spondilita anchilopoieticâ, pieptul excavat, toracoplastiile, distrofiile musculare, miotonia, miozitele, hernia diafragmatică, ascita etc). Printre obiectivele kinetologiei respiratorii trebuie inclusă, obligatoriu, corectarea la maximum posibil a tuturor disarmoniilor structurii mobilizate şi a forţelor mobilizatoare, indiferent de celelalte obiective -care au în vedere corectarea tulburărilor fiziopatologice respiratorii. In trecut se punea accent exclusiv pe exerciţiile de gimnastică corectoare, care erau considerate ca „gimnastică respiratorie". Astăzi, evident, kinetologia respiratorie este abordată complex, prin obiective diferenţiate, printre care gimnastica de corectare îşi are un lo'c bine determinat. Cea mai cunoscută este „metoda daneză Heckscher", alcătuită dintr-o suită de exerciţii corectoare pentru toate segmentele posibil a fi implicate în actul respirator. 303

In continuare vom descrie această metodă, cu unele modificări în funcţie de principalele obiective urmărite : A. Corijarea curburilor patologice ale gitului şi poziţiei c a p u l u i : Exerciţiul 1 — Mişcări de extensie-flexie, lateralitate dreapta-stînga, roVaţie, circumducţie ale capului ; mişcări de flexie-extensie pe diagonala de 45 — aceste mişcări se execută din şezînd, puţind produce vertije la subiecţii mai vlrstnici. Acţiune : asuplizare, decontracturare. Exerciţiul 2 — Izometrie pentru tonifierea musculaturii gitului — în special a extensorilor. Exerciţiul 3 — în decubit dorsal, cu genunchii flectaţi şi sprijin pe occiput : se încearcă desprinderea spatelui de sol (lomba este lipită de sol). Acţiune : corectează lordoza cervicală, tonifica musculatura cefei. Exerciţiul 4 — In decubit dorsal (sub ceafă se pune un sul care o extinde mult) : se încearcă flexia capului, mişcarea fiind contrată cu mîna (5 s), apoi brusc se relaxează. Acţiune : întinderea cu decontracturare a musculaturii flexoare. B. Corijarea poziţiei umerilor şi scapulei: Exerciţiul 1 — în picioare sau şezînd, cu braţele atîrriînd pe lingă corp sau coatele fleetate, miinile la umeri : se rotează umerii dinainte-înapoi şi invers. Acţiune : mobilizarea centurii scapulare. Exerciţiul 2 — în picioare sau şezînd pe scaun, cu braţele atîrnînd pe lingă corp : se trage de braţe în jos, se îndreaptă coloana, capul se ridică în sus (ca şi cum „ne lungim gîtul M ) ; bărbia rămîne orizontală. Acţiune: corectarea deviaţiilor coloanei cervicodorsale, coborîrea umerilor ascensionaţi. Exerciţiul 3 — în picioare sau şezînd : ridicarea c'îte unui braţ la zenit, cu arcuirea lui spre spate — ridicarea aceasta se execută ca şi cum braţul este .aruncat" în sus (se execută şi concomitent, cu ambele braţe). Acţiune : mobilizează puternic umărul. Exerciţiul 4 — în picioare sau şezînd, cu coatele fleetate, braţele în abducţie de 90° : se fac extensii şi anteducţii ; idem, cu extinderea coatelor. Acţiune : corijarea cifozei, tracţionarea pectoralilor, toni'fierea musculaturii interseapulare. Exerciţiul 5 — în picioare, cu trunchiul aplecat la 45° şi o mină în sprijin pe o masă : celălalt braţ execută liber circumdueţii, basculări etc. ; se schimbă apoi braţul (fig. 5-29). Fig. 5~»9 Acţiune : mobilizarea umărului, favorizarea respiraţiei abdominale prin poziţie. Exerciţiul 6 — In picioare sau şezînd, cu braţele orizontal in faţă : se încearcă abducţia lor, dar asistentul se opune. Acţiune ; tonifierea musculaturii interseapulare şi a supra- şi s u b spinosului. 304

Exerciţiul 7 — In picioare, cu un baston în mîini : se execută mişcări de ridicare cu extensie deasupra capului, mişcări de lateralitatej de rotaţie e r e (ca la exerciţiile indicate în periartrita seapulohumerală). Acţiune : mobilizări articulare. < Exerciţiul 8 — In decubit dorsal, cu genunchii flectaţi : braţele se ridică deasupra capului, cu palmele rotate în afară ; se atinge solul cu marginea cubitală, alternativ stănga-dreapta, apoi cu ambele mîini — se execută în timpul expiraţiei. Acţiune : redresarea cifozei, contracţia pectoralilor, mobilizarea umărului. C. Corijarea curburilor patologice ale coloanei dorsale : a) Pentru spate contracturat, cu redoare, cu ştergerea cifozei dorsale : Exerciţiul 1 — în decubit dorsal : se execută mişcări de pedalaj cu membrele inferioare ridicate cit mai la verticală ; sprijinul să rămînă doar de la coloana dorsală în sus. Acţiune : decontracturarea musculaturii spinale şi tonifierea musculaturii abdominale. Exerciţiul 2 — Din poziţia de la exerciţiul 1 se încearcă trecerea membrelor inferioare, cu genunchii cît mai întinşi, peste cap (fig. 5-30) — se execută în timpul expiraţiei. Acţiune : întinderea şi decontracturarea musculaturii spatelui. Exerciţiul 3 — Din ortostatism, cu picioarele îndepărtate 30—40 cm : se execută rotaţii de trunchi într-o parte şi alta, braţele atîrnînd liber si execuţind un balans ajutător al rotaţiilor. Acţiune : decontracturarea musculaturii spatelui. b) Pentru spate cu cifoză dorsală : Exerciţiul 4 — în poziţie „patrupedă" : o mînă se duce spre cîlcîi, trunchiul înclinîndu-se de aceeaşi parte — se execută alternativ, pe fiecare parte. Acţiune : mobilizarea coloanei dorsale, cu decifozare. Exerciţiul 5 — Mers ,,în patru labe", cu mîna şi piciorul opus, apoi cu mîna şi piciorul omolog („mersul cămilei"). Acţiune : asuplizarea coloanei dorsolombare.

Fig. 5-30

Fig.

5-31

Exerciţiul 6 — în poziţie „patrupedă" : se duce înainte cîte un braţ. alternativ (fig. 5—31) — se execută în timpul expiraţiei. Acţiune : diminuarea cifozei, mobilizarea şi tonifierea centurii scapulare.
20 — Kîneto'ogSs -rofiiacLca., terapeutica şi de recuperare — cd. 239 305

Exerciţiul 7 — Aceeaşi poziţie : se flectează braţele cît mai mult posibil, cu privirea înainte — se execută în timpul inspiraţiei. Acţiune : redresarea intensă a cifozei, tonifierea musculaturii centurii şi braţului. Exerciţiul 8 — In poziţia şezînd pe taloane, cu mîinile în sprijin pe sol

Fig. 5-32

Fig. 5-33

-şi trunchiul aplecat în faţă : se ridică în sus un braţ, fără să se modifice poziţia trunchiului — se execută în expiraţie. Acţiune : aceeaşi ca a exerciţiului 7. Exerciţiul 9 — In poziţia şezînd pe taloane : se redresează spatele ; greutatea corpului trebuie să fie deplasată cit mai posterior, pentru a stabiliza coloana lombară, care devine punct fix pentru redresarea coloanei dorsale ; aceeaşi redresare a spatelui, tot din poziţia şezînd, dar cu coapsele în abducţie şi picioarele apropiate (fig. 5-32). Aceste poziţii sînt foarte bune pentru respiraţia abdominală concomitentă. Exerciţiul 10 — Poziţia călare pe o banchetă, pe un scaun etc., în mîini cu un baston ţinut la nivelul umerilor, cu coatele flectate, spatele drept, trunchiul uşor aplecat : se exetultă rotaţii de trunchi într-o parte şi într-alta. Acţiune : scade cifoza, tonifică muşchii intercostali, pătratul lombar, musculatura abdominală. Exerciţiul 11 — în picioare, cu trunchiul aplecat în faţă şi mâinile în sprijin pe o masă : se execută o rotaţie rapidă a trunchiului, concomitent cu braţul omolog şi rotaţia capului. Acţiune : ştergerea cifozei dorsale, activarea musculaturii trunchiului. Exerciţiul 12 — In poziţie ortostatică, cu picioarele îndepărtate, trunchiul flectat la 45°, genunchii flectaţi, mîinile pe genunchi : se extind genunchii şi se redresează curbura spatelui prin tracţionarea înapoi a umerilor şi ridicarea capului ; mîinile atîrnă în faţă ; din această poziţie, se poate continua cu încrucişarea membrelor superioare sau cu a n t e ducţia alternativă a cîte unui membru superior (fig. 5-33). Acţiune : redresarea cifozei, tonifierea musculaturii spatelui, interscapulare şi a romboizilor, mobilizarea centurii scapulare. D. Corectarea curburilor patologice ale coloanei lombare : a) Pentru spate plat, cu ştergerea lordozei: xerciţiul l — fn poziţie „patrupedă" : se basculează bazinul ca să se creeze o lordoză accentuată — musculatura abdominală, relaxată. 306

Poziţia este favorabilă exerciţiilor de respiraţie abdominală. Exerciţiul 2 — In decubit dorsal, cu o mică pernă sub lombe, genunchii flectaţi, picioarele pe sol : în 3 timpi, se execută flectarea coapselor, e x tensia genunchilor, cu revenire Ia poziţia iniţială — se execută în expiraţie.

Fig. 5-34

Acţiune : creşterea lordozei, detenta musculaturii abdominale, apoi tonifierea ei. Exerciţiul 3 — în poziţia şezănd pe taloane : se ridică braţele în sus, cu extinderea lor puternică. Acţiune : hiperlordozarea şi mobilizarea centurii scapulare. b) Pentru stări de hiperlordoză : Exerciţiul 4 — în poziţie „patrupedă" : se execută o „rotunjire" a coloanei pentru a corecta lordoza — se face în timpul expiraţiei. Exerciţiul 5 — In decubit dorsal : genunchii, flectaţi, se duc la piept — se execută în expiraţie. (Exerciţiul se poate „accentua" prin prinderea cu mâinile a spaţiilor poplitee, flectarea capului şi rularea corpului pe coloană) ffig. 5-34). Acţiune: delordozare, decontracturarea musculaturii abdominale, întinderea (musculaturii spatelui. Exerciţiul 6 — Din ortostatism, se execută aşa-zisul „mers al elefantului" : trunchiul aplecat, pasul stîng este însoţit de rotaţia şi aplecarea trunchiului, pe aceeaşi pante, ca şi de balansul membrelor superioare spre stingă ; invers, la pasul drept. Acţiune : mobilizarea puternică a coloanei, cu delordozare, mobilizarea centurii scapulare. Exerciţiul 7 — Din ortostatism, se ridică un genunchi Ia piept ; mâinile menţin membrul inferior respectiv — se execută în tiimpul expiraţiei (se poate ridica genunchiul cît mai sus.) Acţiune : delordozare, cu tonifierea musculaturii abdominale. Exerciţiul 8 — Din ortostatism, cu picioarele uşor îndepărtate, se execută uşoare genuflexiuni, cu balansarea braţelor înainte şi înapoi (palmele semi'închise „privesc" înainte) ; plantele nu se ridică de pe sol (fig. 5-35). Acţiune : corijarea lordozei şi relaxarea musculaturii centurii scapulare.

}

E. Corectarea poziţiei şi mobilităţii bazinului : Exerciţiul 1 — în poziţie „patrupedă" : se avansează un genunchi către mîna opusă, care rămîne în sprijin pe sol, apoi celălalt genunchi — seexecută în timpul inspiraţiei. 307'

Acţiune : mobilizează bazinul şi relaxează musculatura abdominală (marele şi micul oblic). Exerciţiul 2 — In poziţie „patrupedă" : inspiraţie profundă, cu deplasarea înapoi a corpului, pînă la atingerea taloanelor cu şezutul ; coloana se cifozează ; revenirea se face pe timpul expirator. % Acţiune : aceeaşi ca la exerciţiul 1. A Exerciţiul 3 — In picioare, cu miinile sprijinite pe un ^^scaun sau pe o banchetă, greutatea corpului fiind repartizată în special ipe mîini : se flectează uşor genunchii, transferînd greutatea corpului pe membrele inferioare şi eifozindu-se coloana ; se trece apoi repede în poziţia iniţială (fig. 5-3») — se execută în tâmpul expiraţiei. Exerciţiul 4 — în ortostatism, cu un picior aşezat pe un scăunel de înălţimea gambei : se execută o uşoară flexie pe genunchiul membrului inferior de pe sol (fig. 5-37). Acţiune: reducerea lordozei lombare şi relaxarea musculaturii lombare. Exerciţiul 5 — în ortostatism, cu spatele la cea 30 om de un perete : se ci'fozează coloana lombară pînă cind aceasta ia contact eu peretele (corpul se sprijină astfel de perete) ; se flectează genunchii şi se caută să se treacă centrul de Ficj. 5-36 greutate al corpului pe membrele inferioare, eventual cu ajutorul tratelor care se sprijină pe acel zid (fig. 5-38). Acţiune : decentracturarea musculaturii zonei lombare, cu schimbarea poziţiei bazinului. Exerciţiul 6 — In ortostatism : subiectul îşi priveşte gleznele (faţa anterioară a articulaţiei tibiotarsiene), aceasta fiind posibil numai cu tracţionarea spre posterior a bazinului ; se plasează apoi mîinile în lojile renale, deasupra crestelor iliace, urmărind ca bazinul să nu se mai mişte ; apoi, capul şi spatele se redresează, căutîndu-se menţinerea poziţiei bazinului clştigată in prima fază a acestui exerciţiu.

Fig. 5-37

Fiq. 5-38

Acţiune : învăţarea Urnitei corecte ortostatice a corpului, corectarea contracturilor în flexie ale şoldurilor şi corectarea lordozei. Exerciţiul 7 — în ortostatism, cu vîrfurile picioarelor îndepărtate 20— 30 cm, luîndu-se punct fix solid pe picioare : se încearcă executarea unei 308

rotaţii externe a membrelor inferioare, contractând fesierii ; în acest fel se şterge relieful acestora, redueîndu-se înclinarea bazinului este asanumita „basculare a bazinului" descrisă de Mensendieck Atenţie : poziţia trunchiului trebuie să rămână nemodificată, iar musculatura abdominală, relaxată ! Toate aceste exerciţii corectoare sint complementare posturilor corectoare de relaxare, facilitatorii ale respiraţiei, care au fost descrise mai înainte. Dintre aceste exerciţii vor fi desigur selecţionate acelea care corespund nevoilor unui anumit pacient. Programul de exerciţii va fi progresiv ca intensitate — nu trebuie să obosească bolnavul. O mare parte din exerciţii nu este necesar să fie ritmate de respiraţie. Există eîteva excepţii, care au fost indicate la exerciţiul respectiv. în afară de o serie de acţiuni specifice locale, majoritatea exerdţiilor corectoare au ca scop facilitarea destinderii peretelui abdominal, pentru a permite executarea unei corecte respiraţii abdominale. Exerciţiile corectoare au urmărit, după cum s-a putut constata, refacerea posturii fiziologice de respiraţie prin reeiştigarea unui bun aliniament, asuplizarea articulaţiilor centurilor şi trunchiului, obţinerea destinderii peretelui abdominal, pentru a permite executarea unei libere şi eficiente respiraţii abdominale. Destul de mult timp a fost neglijată sau dificil înţeleasă „pompa musculară respiratorie", respectiv „forţele mobilizatoare ale structurii respiratorii". In fond, respiraţia este asigurată de această pompă musculară care, ca şi restul musculaturii corpului, poate „obosi", dar care poate fi tonifiată şi ea prin exerciţii specifice. Nu insistăm aici asupra cauzelor care conduc la „oboseala" pompei musculare respiratorii, ele fiind complexe şi ţinând de : travaliul ventilator, forţa musculară disponibilă, eficienţa muşchilor, ca şi de complexul de factori care determină energia disponibilă a muşchilor respiratori. (A se vedea „Recuperarea medicală a bolnavilor respiratori", de acelaşi autor.) Vcm aborda doar aspectele concrete de antrenament muscular respirator. ^ Exerciţiile pentru tonifierea musculaturii abdominale şi a planşeului pelvian pot fi găsite în alte capitole ale acestei cărţi. F. Vom descrie aici doar exerciţiile pentru tonifierea diafragmului şi a musculaturii respiratorii propriu-zis toracice : Exerciţiul 1 — In decubit dorsal, cu genunchii flectaţi — pe abdomen se aşază o greutate cu valori crescînde (se ajunge la 8—10 kg) : inspiraţie •cu ridicarea abdomenului; expiraţie cu retractarea lui (este antrenat în special diafragmul posterior). Exerciţiul poate fi cuplat cu poziţia Trendelenburg (picioarele caudale ale patului ridicate cu 50 cm). Exerciţiul 2 — în decubit ventral, cu alxiomenul pe o pernă mică şi mai dură — pe baza toracelui posterior se aşază o greutate (4—10 kg) : se respiră „tip abdominal" (este antrenat în special diafragmul anterior). Exerciţiul 3 — în poziţie şezînd pe un scaun, cu trunchiul flectat şi genunchii îndepărtaţi : se respiră „tip abdominal". Exerciţiul 4 — în decubit lateral, cu o pernă sub spaţiul iliocostal, capul ridicat pe o pernă, braţul het&rolateral se sprijină pe hemitoracele de deasupra pentru a-1 „închide" şi a se dirija ventilaţia spre hemidiafragmul homolateral : se respiră „tip afcdomina).". 309

!
Exerciţiul 5 — Tot în decubit lateral, cu membrele inferioare UŞOT flectate : • se execută o expiraţie foarte rapidă pronunţînd litera „f" — se repetă de cîteva ori ; în acest exerciţiu diafragmul (in special cel homolateral) se ridică rapid, în timp ce toracele se „închide" concentric prin contractarea oblicilor ; • se execută o inspiraţie profundă, urmată de două expiraţii rapide (prima scurtă, a doua mai prelungită), cu pronunţarea literei ,,o" — se repetă ; abdomenul trebuie să se retracte la fiecare expiraţie : • se execută o inspiraţie profundă, uri ! mată de 3—4 expiraţii rapide — se repetă de cîteva ori. "Vi Exerciţiul 6 — Realizarea unor rezistenţe reS A «labile în calea coloanei de aer — modalitate Vig. 5.39 de creştere intensă a tonusului de contracţie a diafragmul ui : • inspiraţii pe nas, pe o nară, cealaltă presată cu degetul (continuu sau cu intermitenţă) ; • inspiraţii pe nas, repetate, scurte, succesive, ca atunci cînd este mirosită o floare sau cînd se adulmecă ; • inspiraţii pe gură, pronunţînd un „f" aspirat, sau un „s" cu limba între dinţi, sau plasând un deget între buze — inspiraţiile se succedă fără pauză. Exerciţiul 7 — Utilizarea borcanelor „Pescher" (fig. 5-39) : expiraţie prin borcanul A — presiunea creată va împinge apa spre borcanul B; inspiraţie prin borcanul B, realizând o subpresiune care va transborda apa din A spre B. în timpul acestor exerciţii se fac ample mişcări de respiraţie de „tip abdominal". Trebuie reţinut că diafragmul prezintă o particularitate unică : este singurul muşchi din organism In care circulaţia nu numai că nu se suspendă în timpul contracţiei izometrice, ci creşte proporţional cu creşterea intensităţii acesteia (Donovan şi colab). Orice exerciţiu care urmăreşte tonifiearea diafragmului sau creşterea amplitudinii sale de mişcare trebuie realizat cu o rit mai bună relaxare concomitentă a peretelui abdominal.

r1

5.8. Antrenamentul la efort
©olnavii cardio respiratori sau cei care au trecut print.r-o perioadă mai lungă de imobilizare totală sau parţială, ca şi un n u m ă r m a ' e de persoane sănătoase, dar cu o viaţă sedentară, au dificultăţi mai mult sau mai puţin serioase in performarea unui efort considerat chiar în limitele intensităţii obişnuite. Toleranţa la efort este principala măsură pentru aprecierea capacităţii de muncă a unui bolnav. O toleranţă scăzută la efort determină o 310

stare de dependenţă a bolnavului, ceea ce atrage schimbări în însăşi personalitatea acestuia. Lipsa efortului fizic impusă de boală, deşt nu întotdeauna într-un raport echivalent cu gravitatea acesteia, va determina la lindul ei o serie de perturbări funcţionale ale întregului organism, şi în special dezadaptări cardiorespiratorii, metabolice, musculare. In acest fel boala, in totalitatea manifestărilor sale, nu va fi doar rezultatul unei stări patomorfofuncţionale, ci şi al de/.adaptării întregului organism la efortul fizic. Un astfel de pacient va trebui să aibă prevăzut în programul său de recuperare şi reantrenamentul la efort. în cadrul kinetologiei, antrenamentul la efort este un obiectiv deosebit de important, pe care H găsim atit în kinetoprofilaxie, cît şi printre Obiectivele kinetoterapiei de recuperare. Antrenarea forţei musculare, a rezistenţei musculare nu atrage automat şi creşterea capacităţii la efort, aceasta fiind un rezultat al adaptării specifice a întregului organism la acest complex excitant care se cheamă „efort fizic". Trebuie înţeleasă bine această diferenţă. Un pacient cu sechele severe după un reumatism este incapabil să execute un efort fizic, o muncă, datorită pe de o parte sechelelor locale disfuncţionale (hipotonie, hipotrofie musculară, redoare articulară, paralizii etc), iar pe de alta datorită sechelelor generale, inerţiei fizice şi psihice prelungite. Pentru primele tipuri de sechele kinetologia'îşi propune obiective deja discutate în subcapitolele anterioare ; pentru sechelele generale kinetologia îşi propune reantrenarea raţională a întregului corp pentru efort şi pentru muncă. Pentru prima oară ideea acestui reantrenament organizat a apărut în sanatoriile de tuberculoză, cu o juimătate de secol în urmă. în acea perioadă, repausul aproape total al bacilarilor reprezenta un element de bază în vindecarea leziunilor active. Părăsind sanatoriul, paicienţii erau incapabili încă o bună perioadă de a întreprinde chiar simiple activităţi. In aceste circumstanţe a fost introdusă expresia de „reantrenament la efort", care se păstrează şi azi. fin multe ţări „reantrencimentul la efort" a început cu timpul să se confunde cu „reantrenamentul la muncă", ceea ce este desigur o eroare. Ultimul îl poate conţine (dar nu obligatoriul) pe primul, dar nu este similar nici ca obiectiv, nici ca metodologie. Există patru mari categorii de subiecţi care beneficiază de antrenarea la efort : 1. Bolnavii cardiovasculari, mai ales coronarienii după infarctul de miocard. 2. Bolnavii respiratori, mai ales cu bnonhapneumopatii obstructive •cronice, cei cu sindroame posttuberculoase, cu sechele toracopleurale etc. 3. Sechelarii unor afecţiuni ale aparatului locomotor care au mult limitată mişcarea. 4. Subiecţii care au pierdut capacitatea fizică de perfonmare a efortului printr-o greşită conduită de viaţă, devenind ceea ce denumim „sedentari". Intre aceste patru categorii şi in cadrul fiecăreia in parte există şi diferenţe notabile sub raportul toleranţei la efort şi deci sub raportul efortului fizic la care trebuie reantrenat subiectul. Aceasta ridică o întrebare legitimă : ce înseamnă efort fizic ?, care, la rîndul ei, antrenează o alta : cînd o activitate fizică devine „efort" ? Teoretic, „efortul fizic" 311

s-ar putea defini cu starea contrară repausului fizic. Practic însă considerăm drept „efort fizic44 la care trebuie să antrenăm un bolnav acel nivel al activităţii fizice la care parametrii cardiorespiratori nu se pot adapta rapid şi corespunzător valoric. Aceşti parametri au fost standardizaţi pe baza testărilor a mii de indivizi de diferite vîrste, pe sexe, activităţi profesionale, grad de antrenare etc. Efortul fizic reprezintă un stres complex pentru organismul care nu se mai poate adapta la el. Pentru unii bolnavi începem reantrenarea la efort cu ridicarea din pat şi aşezarea într^un scaun, pentru alţii cu mersul pe jos, iar pentru alţii cu alergatul pe distanţe tot mai lungi şi într-un timp tot mai scurt. Deci, în cadrul reantrenării la efort este necesar să ştim : — de unde plecăm ca nivel de efort, şi aceasta se precizează prin testări de laborator sau prin simpla înregistrare a reacţiei pacientului la unele activităţi uzuale ; — unde se poate ajunge (cel puţin teoretic), ţinSnd seama de starea patomorfofuneţională a subiectului ; — ce mijloace de antrenare fizică sînt posibil de aplicat la acel pacient. Testarea capacităţii de efort se face mai rar în sala de kinetoterapie — eventual doar pentru subiecţii sedentari, dar sănătoşi, sau pentru deficienţii locomotori care au stat mult timp în imobilizare. Cardiopulmonarii se testează în laboratoarele de exploatări. Nu este cazul să expunem aici tehnicile probelor de efort. La capitolul referitor la kinetoprofilaxie au fost descrise cîteva tehnici practice de apreciere a efortului pe care le poate urmări ki netot erapeu tul. Pentru orientarea acestuia asupra obişnuitelor exprimări ale puterii efortului în waţi, consum de O2 pe minut, kilogrammetri pe minut sau pe secundă, reproducem o nomogramă (Kaltenbach, 1968) de valori ale efortului la scăriţă în aceste unităţi de măsură. Nomogramă prezintă mai multe variante ale efortului, în funcţie de înălţimea scăriţei, numărul de urcări pe minut şi, desigur, greutatea individului. Testul de efort la scăriţă, clasic descris de Maşter, se execută la o scăriţă cu 3 trepte, fiecare treaptă avînd o înălţime de 23 cm. Această scăriţă este utilizată şi pentru antrenamentul la efort. Valoarea efortului performat exprimat în waţi (W) va fi : 4 Gr x 9,S1 x / X f . W =— x —> »n care : 3 60 Gr = greutatea (în kg) a subiectului 9,81 — cifră de conversie a kilogrammetrilor în waţi (1 kg<m = 9,81 W) / = înălţimea (îin m) a treptei / = numărul de urcări/min. Exprimarea în kgm este mai simplă : , . Gr (in kq) x / (in cm) X f (pe min.)
.kqm/min. = •

100

-

Preriziînd de la început nivelul de efort de la care se po'-neşte, programul kinetologic de reantrenare la efort va stabili obiectivul final, ca şî pe cele inte-mediare. Aces-te obiective pot fi exprimate în valori testabile al? nivelului de efort (waţi sau kgm/imim.) sau, de cele mai multe ori, în 312

aceste activităţi vor reprezenta şi scopul. Uneori. prin încărcarea rezistenţei la pedalaj sau prin viteza de derulare a covorului şi prin panta acestui covor. Progresia se face în număr de trepte. tnotul in piscină este mult practicat în ultima vreme. 6. efectelor benefice ale apei calde şi presiunii hidrostatice asupra musculaturii. fiind greu de apreciat gradul imersiei. cele mai comune fiind : 1. Metodele antrenamentului la efort sînt variate. Ritmul de alergare. Alergarea este probabil metoda cea mai utilizată — mai ales în profilaxie — pentru sedentari. durata de mers. distanţa şi ritmul de mers sînt parametrii de încărcare a efortului. să poată executa o anumită muncă . codificată. pune în acţiune mari grupe. Dozajul lui este însă 'mai relativ.activităţi umane (subiectul să poată merge atîtea sute de metri sau atîtea minute fără să obosească . şi metoda reeducării la efort. dar şi pentru pacienţi cardiopulmonari ajunşi deja prin antrenament la o anumită capacitate de efort. 4. chiar de urmărire a modului de comportare a parametrilor cardiorespiratori în timpul efortului. Pentru cei cu deficienţe funcţionale cardiopul'monare şi locomotorii severe. distanţa sau durata^ alergării sint parametrii de progresie a reantrenării la efort prin această metodă. aceste activităţi pot reprezenta un efort fizic deosebit. 5. în plus. deci. 2. la pulmonari este necesară administrarea concomitentă de O2. mărimea efortului fizic la înot.cu coarda şi săritura cu mingea. să poată executa un anumit sport etc). plăcerii simţite la contactul cu apa. Pentru o perioadă de timp. 3. distanţa parcursă. circulaţiei periferice etc. panta. Bicicleta ergometrică şi covorul rulant necesită existenţa instalaţiilor respective. nu cere explicaţii deosebite şi nici vreo instalaţie specială. nivelul de ridicare a genunchiului. Progresia efortului se face prin durată. Ridică unele probleme în ceea ce priveşte dozajul. ca şi în durata urcării. cunoştinţele în tehnica înotului etc. articulaţiilor. care va fi suspendată pe măsura adaptării treptate la efort. musculare. la care este obligatoriu să-i reantrenăm. puţind fi obţinut prin testarea la scăriţă sau prin suirea obişnuită a treptelor unei scări. O variantă a antrenamentului la mers. Nu poate fi vorba să se treacă la eforturi mai mari. este „cura de teren" utilizată în staţiunile balneare. Dozăm în general ritmul paşilor. datorită îmbunătăţirii gradului de confort al acestor locuri a n u m e amenajate. este simplu. Activităţile de autoîngrijire si casnice. Acelaşi lucru la mersul în pantă : înclinarea acesteia. Urcatul scărilor şi pantelor — efort simplu. dar au avantajul posibilităţii de dozare cu multă precizie şi. Alergarea pe loc (care se poate executa chiar în casă) are un efect la fel de bun ca şi variantele alergării : săritura. pînă cind nu s-a obţinut o capacitate de efort suficientă cerinţelor activităţilor casnice şi proprii. 313 . Mersul este cel mai recomandat pentru începerea antrenamentului la efort. Mersul are unele avantaje ca procedeu de antrenare : este un exerciţiu fiziologic cu automatisime vechi şi stabile.

prin apariţia : tahicardiei (peste valorile admise). 1 EM fiind egal cu energia necesară acoperirii nevoilor organismului în condiţii bazale. 314 . Desigur nu ne mai referim aici La modificările de tensiune arterială şi ale traseului ECG. Valoarea efortului şi categorisi rea lui în funcţie de 'această valoare se fac pe baza mai multor parametri care au un corespondent între ei şi care sînt determinaţi prin testele de efort în laboratorul de explorări funcţionale. cel mai bun exerciţiu de menţinere şi chiar de creştere treptată a capacităţii lui de efort. Cea mai modernă exprimare a intensităţii unui efort se face prin „echivalentul metabolic" (EJM). Acest EM echivalează cu consumul a 3. Pulsul este cel mai uşor de cercetat în sala de kinetoterapie. oboselii accentuate. şi de ml 0 2 /kiloeorp/min. iln tabelul 5-11 sînt reproduse. a unei uşoare incoordonări a mişcărilor. min. paloarei. Cunoştinţele tehnice asupra sportului respectiv au mare importanţă în aprecierea intensităţii efortului. Alegerea celui mai adecvat sport. cerinţele aproximative energetice ale unor activităţi care necesită efort fizic şi care sînt utilizate în metodologia reantrenamentului la efort.r) se calculează pulsul după formulele : Pm** — 220 — virsta (în ani) P *>«*=> 215 — virsta (în ani)X0. In acest scop este utilizată la pacienţii cardiorespiratori şi locomotori.5—4 ml O-. printre multiplele indicaţii pe care le are. Sportul terapeutic. duipă W. Pentru stabilirea frecvenţei cardiace maxime admise (P™. de repaus./kilocorp/min. în continuare. a duratei şi stabilirea numărului de repetări ale şedinţelor sportive Ln cursul săptămînii reprezintă însuşi dozajul la efort. se consideră că acel efort de muncă va reprezenta.. dispneii. Munca. 9. larg folosit în kinetoprofilaxia capacităţii de eforfcţ este şi metoda de elecţie pentru sedentari. 8. dacă sînt bine alese formele respective. a intensităţii de practicare. poate fi şi o metodă de antrenare la efort.66 Controlul pulsului ne indică rezerva cronotropă a cordului şi alterarea ei treptată cu vîrsta. Suportabilitatea efortului va fi deci urmărită pe baza semnelor clinice. Terapia ocupaţională. Ffaskell.. Efortul se va exprima în multipli de EM şi în corespondentele de kcal/min. ameţelilor. deoarece valorile intensităţii de efoit realizat prin aceste activităţi şi consemnate în tabelul 5-II sînt doar aproximative.7.2 cal. Răspunsul pacientului pe parcursul activităţilor generatoare de efort trebuie cunoscut. transpiraţiilor reci. După ce un pacient este adus la capacitatea de efort cerut de munca sa fizică. chiar dacă el a fost testat în laborator. durerilor elaudicante sau simplelor dureri musculoaiticulare etc. aritmiilor. durerilor preeordiale. sau cu 1. dar reprezintă şi obiectivul final în reantronarea la efort a bolnavilor candiorespiratori şi locomotori.

. volei. gimnastică grea. îmbrăcat. *• Activităţi ce necesită utilizarea intensă a braţelor. mun./klloeOrp/min • 4—6 kcal/min şedere la birou.mers (3 km/ură) pe teren picioare (portrr. săpat In grăcarea lentă o scărilor. ciclism (18 — 19 km/oră). cPre supraîncarcă efortul. schi alergare (10 km/oră şi cărat greutăţi peste 40 fizică grea** de fond etc. asamblări piese dans. lucru la birou. UfOf : • : i . tenis (dublu). operator care uşoară —. scris. stat In golf.5 — 8 km/oră) pe (de competiţie). patinaj. activităţi t. bărbierit. gimnastică ritmică uşoară ( 6 . budminlon mers (4—0 km/oră) pe teren plat. înot (craul). Foarte uţor • 3 KM • 10 ml Oj/kilocorp/inin • 4 kcal/mln 2. cru cu unelte pneumatice tăiat lemne tenis (simplu). pedalat pe bicicletă tor. spălat ferestre. Gr tu : săpat uşor in grădină.9 KM • 23-32 ml Oj/kllocorp/mln • 8-10 kcel/mln 5. liftier e t c ) . condus ergometrică — cu încărun autoturism*. greblat frunze. lopătat gunoiul.tlmplăric. Foarte greu : • peste 9 KM • 32 ml Og/kiloeorp/ mln • 10 kcal/min săpat şanţuri** săpat şi canotaj**. liniplărle uşoară**. 16 km/oră). lopătat zăpada**. mers pe bicicletă. badminton mers (7. li profesionale Activităţi recreative Antrenament fizic 5-11 l. tricotai etc.i>s]nnli'ii-t-ţt i. rituri cu coarda lopătat in ritm de 10 ori/ mlll. aproximativ clte 7 kg * Activităţi care pot produce stres psihologic. pescuit (static) plat. handbal (intensitatea practicării lor condurate moi mari că la un cuptor ferind caracterul de moderat sau greu al efortului) cărat greutăţi pe scară**. cernit uşor pardoseala. lugreutăţi de 1 5 . săkg**.5 EM • 11 —18 ml 0. înot (bras) fotbal (amator).teren plan. muncă forestieră**.3 0 kg. vlnză. călărie alergare (8 km/oră).cul. casnice spălat. ciclism (15 — borlre pe pantă). cusut.2 5 ml 0 2 /kilocorp/min • G~ 8 kcal/min i.1 2 kg) 3. schi (co.Tabelul TIPUL ACTIVITĂŢII Categoria efortului Autolngrijlre. gătit. golf (in mers). ceea ce reprezintă mi efort suplimentar pentru cord. Moderat : • 5 . biliard. peste). dar la intensităţi şi aruncat cu lopata**. ciclism (20 km/oră şi peste sau pe pante). plivit. baschet. tras cu ar. reparaţii auto. ur.7 EM • 1 8 . cărat dină. cărat obiecte uşoare şi moderat de grele Aci ivit:'. urcat pe munidem. ciclism (10 — 12 km/oră). scrimă.te. sudură. muncă baschet de concurs. călărit. gimnasmaşini de calculat lică ritmică uşoară aranjare In rafturi de oblecte uşoare**. lucru la aparate statice de vlslit • 7 . conclus maşina*.

In acest sens. în timpul exerciţiilor do roantrenare apar repede semne alarmante cardiovasculare. durata şi frecvenţa. Colegiul American de Medicină Spoi-tivă precizează următoarele : „Caracteristicile de care depinde eficienţa efortului fizic de antrenament sînt intensitatea. cu atît antrenamentul fizic este mai eficient". Durata efortului la intensitatea arătată va fi de 10—20 de minute. dar la începutul antrenamentelor pacientul oboseşte înainte de a atinge această durată. intermitente şi repetate (de exemplu 3 minute de efort. datorită decondiţionării fizice la efort. pentru realizarea unui progres continuu în această direcţie. în plus. în care : Pmx t = frecvenţa cardiacă maximă teoretică pentru vîrsta bolnavului Pnxâf= frecvenţa cardiacă maximă înregistrată la bolnav în momentul de vîrf al efortului Din practica reantrer. există unele condiţii legate de cantitatea efortului. ciclu care se repetă 30—60 de minute). Această observaţie este valabilă pentru sănătoşi şi pentru s e dentari.Iată cum se poate calcula (în procente) „deficitul cronotropic" determinat de o boală cardiacă 3 Dejicit cronotropic {%)=* \ "' '~ Pmz I "' " XI 00.amentului la efort se ştie că pacienţii se pot grupa în două mari categorii : a) pacienţi care suportă „bine" efortul fizic de antrenament. care desigur obligă la întreruperea efortului. cu atsit eficienţa antrenamentului este mai mică. Intensitatea efortului la cardiaci şi pulmonari se recomandă să fie cie 60—80% din capacitatea funcţională testată a pacientului. dar ca să se înregistreze un efect favorabil se va începe cu 25—50% din aceasta. Cu cit aceşti parametri sînt mai reduşi. Ceea ce trebuie însă să reţină medicul recuperaţionist şi kinototerapeutul este că nerenunţarea la programul de reantrenare la efort a acestor pacienţi este periculoasă. beneficiind do el . Pentru a se putea sconta pe o adevărată creştere a capacităţii de performare a efortului. Treptat se va ajunge la 60—80% din consumul maxim de 0 2 : un efort mai mare este periculos şi. 316 . şi cu cît sînt mai ridicaţi. cu toată corectitudinea de aplicare. în acest sens. în această situaţie se vor aplica eforturi die scurtă durată. urmate de o pauză de 30—180 de secunde. Instalarea steady-state-u\ui pulsului are în general loc la aceste valori ale efortului. Există mai multe cauze ale acestei situaţii. nici nu mai aduce o îmbunătăţire a performanţei cardiace. Lu pacienţii din cea de-a doua categorie. b) pacienţi care tolerează „rău" acest efort şi. trebuie să renunţe la reantrenarea lor la efort — aceştia nu suportă eforturi cu nivel energetic de 2 EAI. acelaşi Colegiu afirmă că eforturi cu intensitatea sub 50% din consumul maxim de 0% cu durate mai scurte de 10 minute şi practicate în mai puţin de 2 şedinţe pe săptămînă nu pot determina creşterea condiţiei fizice.

cînd s-a ajuns să so lucreze la intensităţi si durate eficiente. controlând reacţia pacientului la efort. împarte această şedinţă în trei părţi (W. metaboliţii acizi din muşchi să fie spălaţi etc. căldura acumulată in efort să se disipeze. cu ameliorarea raportului V/Q — ameliorarea dilfuziunii Oo • Scăderea rezistenţei vasculare periferice • Creşterea extracţiei de 0 2 la nivelul ţesuturilor. creşterea fracţiunii de ejecţie • Creşterea suprafeţei alveolocapilare de schimb. prin dispariţia senzaţiei de teamă in faţa efortului • Scăderea indicelui tensiune-timp. Această parte a programului este necesară pentru a evita instalarea hipotensiunii brutale post-efort. fără un efort deosebit. — Partea a treia marchează trecerea la starea de repaus. Cele 5—10 minute ale perioadei de revenire sînt în general suficiente ca acceleraţia pulsului să scadă. ameliorarea contractilităţii ventriculului. durează 5—10 minute şi are rolul de a permite organismului o revenire lentă. Există în prezent aproape o unanimitate de păreri în privinţa efectelor antrenamentului la efort. din decubit sau şezind. pe care le sintetizăm în cele ce urmează : • Ameliorarea condiţiei psihice prin scăderea senzaţiei de dependenţă. cu creşterea raportului dintre colesterolul inclus in lipoproteinele cu densitate mare şi colesterolul total 317 . urmate de mers prin sală într-un ritm în creştere continuă — de asemenea se pune accentul pe exerciţiile de respiraţie ample.2—3 pe săptămână. Pentru pacienţi care nu pot executa decît eforturi de intensităţi mai mici şi pe durate mai scurte se recomandă şedinţe zilnice uneori repetate chiar in cursul aceleiaşi zile (cînd efortul este la nivel de mobilizări din pat. dacă este vorba de pacienţi cardiopulmonari care performează eforturi de intensităţi si' durate mai mari. uneori lipotimia şi chiar tulburările de ritm. Se execută mişcări uşoare de membre. a produsului dintre frecvenţa cardiacă şi presiunea sistolică. mers prin cameră e t c ) . alergare. Metodica unei şedinţe de antrenament la efort. cu îmbunătăţirea utilizării lui în respiraţia tisulară • Scăderea amplitudinii denivelării segmentului ST în efort • Scăderea nivelului catecolaiminelor serice şi lipidelor serice (mai ales in hiperlipoproteinemia IV). — Partea a doua a programului este alcătuită din exerciţiul propriuzis de efort (la bicicletă. scăriţ'i etc). cu exerciţii de gimnasticii generală lente. Haskell) : — Prima parte (6—15 minute) este perioada de încălzire sau adaptare. presiunea arterială să se stabilizeze. iar prin oprirea contracţiei m u s culare din timpul exerciţiilor — care pînă în acel moment a jucat rolul unei pompe periferice a sîngelui — se va instala hipotensiunea. mersul relaxat. Vasodil-ataţia mare produsă de efort nu dispare brusc după încetarea acestuia. mişcări respiratorii.Frecvenţa şedinţelor de efort este considerată ca fiind optimă atunci cînd acestea sînt în număr de 2. covor rulant. care se desfăşoară conform celor discutate mai sus. prin creşterea încrederii în sine.

cu ochii închişi.face \parte integrantă din aceasta "şi deci i'ade 5n sarcina kinetoterapeutului. rar găsim in programele de recuperare acest obiectiv. în diverse puncte. urude simte. Trebuie precizat. Reantrenarea la efort a cardiacilor trebuie dirijată de cardiolog. fie prin imposibilitatea de recepţionare a stimulului senzitiv. Dacă există o reţinere mai mult sau mai puţin justificată eînd este vorba de cardiaci — mai ales de sechelarul post-infarct —. fiind insă de o mare import a n ţ ă : antrenamentul la efort determină sau nu o creştere a circulaţiei coronariene ? şi dacă are un astfel de efect. cu puţină vată sau chiar cu pulpa degetului : bolnavul.programul reeducării deficitului senzitiv. iar afectarea ariilor senzitive corticale este urmată de pierderea discriminării senzitive şi/sau pierderea analizei conştiente senzitive. o dată pentru totdeauna. Este incontestabil că tulburările senzitive pot aduce prejudicii funcţionale de multe ori im uit mai severe decît cele motorii sau le pot agrava pe acestea din urmă. .9. fie prin întreruperea transmiterii acestui stimul. dacă simte obişnuit. In prezent. cel puţin în primele faze de lucru. de reeducarea sindromului senzitiv. că recuperarea deficitului senzitiv este strins legată de recuperarea motorie. în programul de reeducare funcţională a unor bolnavi neurologici. Principalele secvenţe ale acestei evaluări sint următoarele : Atingerea uşoară a pielii. această creştere a circulaţiei coronariene are capacitatea de supleere efectivă ? Studiile sint încă neconcludente. pentru •celelalte situaţii nu există justificări. şi evaluarea sindromului senzitiv. 5. Ca obiectiv al kinetologiei. obligatoriu. 318 . Această întrerupere poate fi localizată oriunde de la receptor la cortex : o leziune a pielii distruge receptorii pe zona respectivă . Evaluarea funcţională a oricărui pacient neurologic conţine. se instalează frecvent tulburări senzitive. reantrenarea la efort trebuie să fie mai mult uimărită de medicii recuperaţionişti şi mai intens aplicată de kinetoterapeuţi. este chestionat dacă simte. leziuni ale nervului periferic produc deficit senzitiv pe teritoriul inervat de acest nerv .• Reducerea ţesutului adipos şi sporirea masei musculare • Creşterea capacităţii sexuale • Apariţia unor modificări favorabile în coagulare şi fibrinoliză O problemă rămine controversată. însoţind sau nu deficitul motor. deşi se înclină spre un răspuns afirmativ (mai ales la prima întrebare). lezarea măduvei dă tulburări senzitive cu distribuţie dermatomală. efectua şi tînnări . Reeducarea sensibilităţii în afecţiunile sistemului nervos central sau periferic. care va organiza. Foarte puţini kinetoterapeuţi se preocupă.

dar şi un efort de concentrare care-1 oboseşte repede. distanţa dintre ele este redusă. Trebuie create condiţii ambientale favorabile. mare etc). apoi obiectul este schimbat 3. la stimulări similare. căutînd să se afle de la pacient dacă le sesizează. care comportă o serie de aprecieri în legătură cu : forma tridimensională a obiectului (cubic. pentru receptorii profunzi : pacientul răspunde la aceleaşi î n trebări ca mai sus — unii preferă testarea cu diapazonul (perceperea unei vibraţii de 256 Hz). fără să privească (J. cum simte. fiind înlocuită prin testarea cu diapazonul — perceperea de către pacient a unei vibraţii de 30 Hz. pînâ eînd pacientul simte doar un punct. Există câteva reguli în reeducarea sensibilităţii : 1. stimularea bilaterală simetrică (cu ochii acoperiţi) este deosebit de utilă 319 . Este de preferat să testăm sensibilitatea în 2—3 şedinţe de scurtă durată. sferic. simetr-ică. pentru reeducarea propriocepţiei şi kinesteziei se porneşte de la articulaţiile mari spre cele mici 4. — Durerea. Se compară cu zona simetrică sănătoasă. — Stereognozia (identificarea prin palpa re a unui obiect). moale etc. prin înţeparea cu un obiect ascuţit: bolnavul esteîntrebat dacă simte. greutatea (uşor. mic. Progresia în ceea ce priveşte stimulul aplicat constă in aceea că se pleacă de la un stimul intens. greu. 68 mim pe coapsă). unde simte.— Presiunea. un înalt grad de subiectivism. pentru ca apoi. uşor. rugos etc). Maynard). cilindric etc). grxjsolan. „ca de fier". dimensiunile (mic. De asemenea. acestuia să i se acopere ochii1 2. prin modificări succesive a l e poziţiei segmentelor diverselor articulaţii. — Simţul mişcării (kinestezia) : se mişcă un segment într-un sens şi în celălalt şi subiectul este întrebat care este direcţia mişcărilor.. ea va fi făcută întii sub privirea pacientului. în aceeaşi zonă). In cazul unui deficit senzitiv unilateral. se presează sau se înţeapă două puncte simultan.. stimularea simultană (acelaşi tip de stiimul. Un obiect trebuie recunoscut în maximum 60 de secunde. asigură o mai rapida reeducarea senzitivă — mai ales în exerciţiile pentru refacerea stereognoziei. „ca de plastic" etc). Indiferent de stimularea executată pentru reeducare. dar se repetă în timpul zilei. care să nu perturbeze examinarea. consistenţa (dur. Şedinţa de reeducare nu durează mai mult de 5—10 minute. — Temperatura. Durerea nu mai este preferată ca test. Treptat. Discriminarea tactilă este foarte variată în funcţie de regiune (2—3 mm la pulpa degetului . textura (neted. căci comportă o totală participare din partea bolnavului. aspru etc. c r e ion etc). spre unul fin. testind senzaţia de cald şi rece. — Simţul poziţiei (propriocepţia). — Discriminarea tactilă a doua puncte : cu un calipăr sau un instrument similar se ating. materialul („ca de lemn". prin presarea pe piele cu un obiect bont (deget. greu). Se consideră că pacientul nu poate încape reeducarea senzorială decît în momentul în care va simţi vibraţia de 30 Hz sau de 256 Hz a diapazoanelor. In general evaluarea sensibilităţii este relativ dificilă. moale).

astfel încît pacientul va simţi stimulul senzitiv într-o altă zonă decit cea excitată. John Wright & Sons Ltd. DEMETER A. — Mechanism of Work-inducod Hypertrophy of Skeletal Muscle. Flammarion et Cie (Mcdccine Sciences). ca şi reeducarea mobilităţii. scoaterea obiectelor dintr-o cutie sau dintr-un sertar. Edit. şi colab. ajpoi la cald) Cînd există semne ale unui început de refacere pentru recepţia elementară.. Deschide apoi ochii şi priveşte locul unde asistentul excită din nou. Cea mai mare parte a programului de reeducare senzitivă este ocupată cu exerciţiile stereognozice . cu aceeaşi tehnică sînt excitate apoi şi alte puncte. GOLDBERG A. reeducarea sensibilităţii se începe cu antrenarea sensibilităţi la presiune-durere a propriocepţiei şi kinesteziei . — Exercise for Strength and Endurance. ETLINGER J. 1981. COLSONJ. Stuttgart. — Ghid de reeducare funcţională. se continuă cu sensibilitatea termică (întîi la rece. obţinerea unui progres în această direcţie va determina trecerea la un sistem de reeducare mai complex. 1984. GOLDSINK D. voi. 1969. realizînd un nou corespondent între locul excitaţiei şi recepţia corticală. Gerard et Cie. 1977. Saundens Comp. I—II.. — Kinesitherapie — Principes.. Treptat. COTTA H. EHRENBERG B. GfiNOT C. cu ochii închişi. DE LATEUR B. 19H7. răsfoirea unei cărţi etc). Această deficienţă de reir. Educaţie Fizică şi Sport. in „Therapentic Exercise" (sub red. Edit. 198.. Sd. — Culturism. treptat. SportTurism. Med. şi anume încorporarea funcţiei motorii în contextul antrenamentului senzitiv (V. Baltimore. — Le Yoga. B. Paris. ROMPE G. pacientul îşi va reface „harta sensibilităţi" teritoriului afectat. 320 . învârtirea unor robinete. Acest gen de exerciţii sînt copiate după activitatea zilnică obişnuită (apucarea unui obiect de pe masă. precizează unde a simţit excitaţia şi natura acesteia (atingere sau înţepare). Se procedează astfel : asistentul excită un punct pe piele.. COLLISONF — Progressive Exercise Therapy. Bucureşti. Vor fi oferite pentr* recunoaştere obiecte uzuale binecunoscute. Paris. 1984. — Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice. DANIELS L. Edit. Sports.'!.. — Grundlacen der KrankenKymnastic. iar pacientul. W. După aceea închide din nou ochii. The Williams and W'ilkins Comp. obiecte mai deosebite sau confecţionate special pentru reeducarea sensibilităţii. Bristol. BRATU I. In ordine.. apoi. iar asistentul excită acelaşi loc — se repetă de 3—4 ori excitaţia pe acelaşi loc . Bucureşti..ervare poate fi reeducată cu răbdare atît din partea kinetoterapeutului. FLASH M. Cultură Fizică şi Sport. — Thenipeutic Exercise for Body Alignment and Function. Mountcastle). Bibliografie selectivă BAROCA L. B.5. 1975. Reinei~varea senzitivă — ca şi cea motorie de altfel — se poate face aberant. WORTHIXGHAM C.. Edit. Bucureşti. DUMITRU D. 19K2. Basmajian J. The Stonebridse Press. — Gimnastică pentru pix'venirea şi corectarea deficienţelor fizice. cît şi a pacientului.). Bucureşti. 4. 7. Georg Thieme. Sport-Turism. butoane etc. Philadelphia. Reeducarea sensibilităţii trebuie să-şi găsească acelaşi loc important în recuperarea funcţională. N'EIGER H. 1981.. 1983. se introduc în paralel exerciţiile stereognozice.

Medicală. 1077. • * * Deficitul postural.. 51. CIJARTERIS J. Heart J. funcţional si de evaluare a capacităţii de munca. W.dit. I95fi. 90. în „Therapeutic Exercise" (sub red. OL1NTC . Paris. Philadelphia.. 1971. lucrare editată de Ministerul Sănătăţii si Ministerul Munci".GOSLI.V. The Williams and Wilkins Comp. Documenta Geigy. Folia rheumatoloitica. MULLER E. Bucureşti. Saunders Comp. A. ROCHER CIL — La fonction et bilan articulai re. Bucureşti. The Williams and Wilkins Comp.. A. TROMBLV C. — Handbook of Physkal Mcdicine and Rehabilitation. Encyclopedie Medieo-Chlrurgicale. Dacia. terapeutică şi de recuperare — cd. Paris. 198.. ELWOOD P. VIANU I. • •ILa> CUTIN B. 1975. OBRAŞCU C. 1986. F. Amer.. — Effccts of Aye un Responses to [somctric Exorcist'. Rchabll. LANCE V. Scand J Rchah \r. — Les gymnastiques culturistes. 11. 44. A. ' * *•' KLVO M. SBEN'GHE T. Cluj-Napoca. Fdit. Masson et CU». — Reabilitarea precoce a bolnavilor de infarct miocardic. SCOTT A. — Exercise — Induccd Activation aad Human Porformance. Davis Comp. W VGHERNACKER R.!). A. •• * * Criterii medicale de diagnostic clinic. 1982. — Brief Isometric Exercises. — Recuperarea bolnavilor cardiovasculari prin exerciţii fizice. P/'i/. MELVIN J. — Recuperarea medicală a bolnavilor respiratori. 5. VLAICU R. 105—li. 21 — Kinotoloşic profilactică. Philadelphia. T.).. Basmajian J. 19U. Dacia. Bucureşti.. F. fasc. 233 . 1981. l!U!4. — Influence of Trainins and of Inactivii' on Muscle Strength. 1970..v.. LIBERSON W.. SHAHAMATPOUR A. 1075. — Isokinetic Dynamometry. Cluj-Xapoca.dit. Baltimorc. 1977... — Rheumatic Disease — Occupational Therapy and Rehabilitation.. KRUSEN F. SBEN'GHE T.1. Med. Res Quart 1973. — Occupational Therapy for Physical Dysfunction.V B. KOTTKE F.S.>ri 197». Baltimorc». F. Medicală. B. 2U055 A10. Arcli. 449. — Introducere în psihiatrie. Medicala.. — Recuperarea medicală a sechelelor posttraumaice ale membrelor. Edit. Edit.

V .

Partea a treia .

\ .

considerăm că nici nu ar fi necesară o astfel de carte. Sprijinindu-se pe principiile şi tehnicile de bază. Capitolele expuse pînă acum au urmărit să ofere cit mai multe noţiuni teoretice de bază. ca şi din propria practică de medic recuperaţionist. de şcoala din Miami (Florida) (Sidney Licht). în raport cu programul kinetologic. Colson şi F.1. Fiecărui segment afectat de boală i se poate aprecia de la bolnav la bolnav stadiul funcţional. forţei. fiind aplicabil unui anumit bolnav. din punctul do vedere al kineticii segmentului se pune mereu una şi aceeaşi problemă : refacerea controlului motor al zonei afectate — scopul insuşi al kinetologiei. obiective de recuperare proprii . dai. criteriile de apreciere nefiind codificate încă La fiecare segment în parte se vor da orientările necesare pentru aprecierea stadiului şi a obiectivelor de recuperare a acestuia. controlul motor implică refacerea mobilităţii. evaluăm starea funcţională a acestui restant.cele menţionate sint suficiente pentru a putea selecta un program de kinetoterapie pentru orice bolnav. nu avem pretenţia că vom epuiza gama variată a acestora. în general. precoce). ca si a medicului recuperaţionist de altfel.E x e r c i ţ i i kinetice. pe segmente. a mobilităţii controlate şi abilităţii. 325 . De altfel. a stabilităţii.:1 mobilităţii. Desigur că prezenta lucrări 1 nu poate li un vademecum al exerciţiilor de kinetoterapie. desigur. care să reprezinte elementele şi principiile pe care să se sprijine gindirea kinetoterapeutului atunci cînd alcătuieşte un program de lucru pentru un pacient. C. în capitolele ce urmează vor fi expuse o serie de aspecte de practică kinetologică topografică. Leroy. Starea clinică a segmentului afectat este foarte variată sul) raportul acestor patru componente ale controlului motor. Desigur că tehnicile ce vor fi alese pentru corectarea deficitului acestor componente vor trebui sâ corespundă restantului funcţional. Piorron. Collis< n). forţă musculară sub 3 etc). şcoala engleză (. neccsitînd tehnici individuale de kinctologie şi. in trei stadii : — stadiul I (iniţial. cu un grad mai bun de restant funcţional . M. in care se pun probleme mai ales de abilitate şi control al mobilităţii. Indiferent de variaţia patologiei generatoare de deficit funcţional local. După cum s-a mai discutat. — stadiul II (mediu). G. Aceste exerciţii au fost alese dintre cele recomandate 1 de scoală franceză de kineziteraDÎe (A. . Dufour. — stadiul III (avansat). programul de exerciţii va avea întotdeauna o individualitate. ambulaţiei etc. Ge'not etc). în aceasta va consta creativitatea kinetoterapeutului. în care se înregistrează maximul deficit funcţional determinat de boală (mobilitate mult sub unghiul util. şi nu unei anumite boli. Prezenţind in cele ce urmează o suită de exerciţii pentru fiecare nivel al controlului motor.

mişcări pasive. astfel încît : — se vor discuta exerciţiile pentru refacerea mobilităţii fiecărei direcţii de mişcare a articulaţiei respective . vorbind despre exerciţii de tonil'iere musculară la nivelul unui segment.. Aceste exerciţii acţionează în mod deosebit asupra stabilităţii. pe grupele de muşchi care efectuează o anumită mişcare de bază. ca şi pe cele referitoare la bilanţurile articular şi muscular pentru fiecare segment în parte. Acestea sînt exerciţii de inducere contralaterală a contracţiei musculare. . Este necesar să se înţeleagă că toate ideile şi principiile enunţate în partea . De aceea. ca şi unul de exerciţii de integrare a trunchiului în controlul motor al membrelor şi invers (lanţuri kinetice axio-perifcrice Şi periferice-axio-periferice). controlului şi abilităţii mişcărilor. unele dintre ele adoptînd un punct de vedere cu totul nou . să se păstreze in expunere o anumită schemă bazată pe elementele controlului motor. nu vom mai aminti tehnologia izometriei sau a exerciţiilor rezistive progresive. Spre exemplu. Pe cit posibil se va încerca. aceste exerciţii se vor referi la principalele tehnici de mobilizare cunoscute (posturi. cit şi a controlului motor şi abilităţii mişcării — asociere dictată de tipul exerciţiilor. autopasive. recomandăm cititorului să revadă capitolele referitoare la tehnici şi metode. — se va trece apoi la porblema refacerii forţei musculare. doua a acestei cărţi trebuie să-si găsească aplicarea în această a treia •jarte — practică — a ei. exerciţii care trebuie reţinute şi pentru prima etapă a creşterii forţei musculare . este expus totodată şi un set de exerciţii în lanţ kinetic închis. — într-un singur subcapitol va fi prezentată atît refacerea stabilităţii. destinată excrciţiilor. menţionîndu-se totodală şi modalităţile de antrenare a unui muşchi izolat din cadrul unui anumit grup . se vor face de asemenea o serie de referiri la funcţia musculară a segmentului respectiv.Desigur că in această importantă parte a lucrării rezervată exercitiiior nu mai pot fi regăsite multe din noţiunile teoretice si practice expuşi. fiind de la sine înţeles că această tehnologie reprezintă fundalul pe care se desfăşoară exerciţiile pe care le vom descrie. active) .în capitolele precedente. pentru toate segmentele.

creşteri importante ale forţei abductorilor pentru a menţine echilibrul bazinului (în cadrul balanţei Pauwels) în noile condiţii.1. iar în bipedism. Modificarea raportului dintre braţul forţei şi braţul rezistenţei (normal 1/3). In anumite situaţii se poate sacrifica mobilitatea şoldului. prin scăderea primului (ca în co.6| Membrul inferior 6. dar niciodată stabilitatea lui. în staţiunea unipodală echilibrul bazinului este menţinut de abduetori (fesierul mijlociu) in cadrul balanţei Pauwels (fig. care asigură stabilitatea anterioară prin ligamentul iliofemural (Bertin-Bigelow). X — linia de gravitaţie a corpului . 6-2). 6-1 — Balanţa Pauwels. iar odată cu scă327 . In acelaşi timp va creşte şi presiunea pe capul femural (pe punctul A de sprijin) : în mod normal ea reprezintă de 4 ori greutatea corpului. cu direcţie orizontală. B — punctul de aplicare a forţei . C — punctul de aplicare a rezistent ci : AB — braţul forţei (=1/4 BC) . nepermiţind căderea posterioară a trunchiului . de activitatea antagonistă a abductorilor şi adductorilor şoldului (fig. 6-1). Pelvitrohanterienii. FM — fesierul mijlociu . în timp ce musculatura longitudinală (de exemplu adductorii) are tendinţa de a luxa capul femural. oblicitatea axului colului femural. care are rol de pirghie . AC — braţul rezistenţei (=3/4 BC). care asigură stabilitatea verticală : coaptarea aproape perfectă a suprafeţelor articulare şi. — factori musculari. Această stabilitate este asigurată de : — factori osoşi. fixează capul femural in cotii. va necesita Ş Fig. de asemenea. în special pentru stabilitatea posterioară (căderea in faţă) şi cea laterală. — factori ligamentari. Şoldul ol'dul (articulaţia coxofemurală — CF) — a doua marc a culaţie a corpului (16 cm2) — este structurat pentru sprijin în ortostntism şi mers (faza de propulsie) şi pentru oscilaţie (faza de pendulare).ra volga).

indiferent in ce circumstanţe se execută această flexie. ca şi in rotaţia externă.nitftl ziţia în care coaptarea suprafeţelor articulare este cea mai perfectă şi deci presiunea pe cm 2 cea mai mică. iliacul intră intens in activitate pe toată amplitudinea mişcării datorită rezistenţei date de trunchi. de unde se deduce cu uşurinţă că accentul la posturare si mobilizare se va pune pe extensie — abducţie — rotaţie internă. dar desigur va fi de amplitudine mai mică . Poziţia vicioasă cea •At/guc/ir: mai frecventă în caic se fixează şoldul este toumai cea inversă — de flexie. Şoldul este articulaţia cu masele musculare cele mai mari. Contractura unora dintre aceştia va mări deci presiunea articulară. ca şi un slab participant — indiferent de poziţia coapsei — la rotaţia internă. FUj. Psousilhtcul este flexor al coapsei. dacă flexia se execută liber. în toate direcţiile. fiind desigur.dorea braţului AB. Există în prezent numeroase studii asupra modului exact de funcţionare a musculaturii şoldului. 6-2 Mobilitatea şoldului este realizată.ant" al coloanei lombare. cinci balanţa Pauwels are braţele într-uh raport de 1 / \ sau 1 /ti. — Iliacul participă foarte puţin (sau deloc) la flexia şoldului intre 0 şi 30". chiar pe teren accidentat şi în pantă. in care presiunile intraarticulare vor fi cele mai mici. în primul rind. este mărită de mişcarea coloanei lombare. Dacă flexia trunchiului se execută clin decubit dorsal (in fond este flexia CP). al forţei. Se înregistrează in muşchi u slabă activitate si in timpul alxlucţiei. — Psoasul are un rol important in menţinerea posturii ortostatice (Nachemson).' flexori. puţind favoriza si atitudini vicioase. această amplitudine. este poziţia de extensie uşoară. dar mai ales la cea externă. Cea mai fiziologică poziţie a =>:-. ca şi în cazul -seapulohumeralei. abducţie şi rotaţie internă — poKrt. poate ajunge să reprezinte de 5—7 ori greutatea corpului. 328 . concomitent eu o încărcătură suplimentară. însă. mai ales determi* ""-*"* abductori şi n a t â de adductori. 1 şoldului. ^'y'". fără încărcare. La această presiune intermitentă articulară se mai adaugă presiunea permanentă a tonusului muscular periarticular. flexor al coapsei. dar şi un „lordo/. adducţie şi rotaţie externă —. capabile să asigure stabilitatea şi deplasarea în mers.

'de fapt doar adductorul lung este activ. gracilis. datorită variaţiilor individuale de inserţie. Holul de rotator este slab. precum şi adductor cind coapsa este in abducţie si se execută o contrarczistenţă la mişcare. activîndu-se doar dacă mişcarea este cu rezistenţă. în mers este activ. dreptul anterior. Dacă flexia este concomitentă la ambele articulaţii.. doar fibrele superioare ale lui au acest rol. şi un rotator intern. De aceea. Fesierul mare nu este un muşchi important pentru postură. unii autori (Janda. cum sînt : croitorul. Dreptul intern (gracilis) acţionează ca flexor al şoldului doar cind genunchiul este extins. Există un grup de muşchi care . deşt. Fesierul mijloeiu (fasciculul anterior) participă şi ea flexor al coapsei din poziţie ortostatică in primele grade de flexie.Fesierul mare este extonsor şi rotator extern al coapsei. are acţiune mai ales în prima parte a mişcării . sînt flexori puternici ai coapsei. fesierul mare fiind considerat ca „o rezervă" pentru abdueţia de forţă. prevenind apariţia semnului Trendelenburg. indiferent de poziţia membrului inferior. abdueţia si riexiu coapsei. dar la pedalaj contribuie foarte puţin. dar nu şi pentru postura unipodală. Contracţia cea mai intensă o dezvoltă doar cind una dintre aceste articulaţii execută mişcarea. aşa cum observase Duchenne. este si un adductor. primară. Sint activaţi în mers. Este un flexor al şoldului şi al genunchiului. P e n t n . clar în mers sint activaţi de mai multe ori în diverse faze. dreptul intern. paralizia totală a fesierului mare nu împiedică mersul relaxat. Tensorul fasciei lata este activ in rotaţia internă. Fesierul mijlociu şi cel mic sînt abductori. dar si afoductor cind coapsa este ftectată la !)0° şi se opune o contrarezistenţă. In adducţia liberă a coapsei — teoretic. cînd vom descrie kinetoterapia genunchiului. Stară) cred că activitatea acestor muşchi este facilitată de cngrama de mers şi mai puţin de o mişcare simplă. Flectarea şoldului cu genunchiul flectat nu dezvoltă activitate electrică in m. Pe unii îi vom discuta aici. iar pe ceilalţi. eind aceasta este in extensie. deşi este implicat în executarea rotaţiei. în acelaşi timp. piuite înregistra o activitate contractilă în diverse situaţii. motiv pentru care părerile erau contradictorii. Spre deosebire de fesieri. activitatea este mai redusă. Ca flexor al şoldului. dar creşte 329 . dar au o contribuţie minimă la pedalajul pe bicicletă. o m o derată activitate a lui aparind doar atunci cind trunehiul se apleacă in faţă din ortostatism. şi rotatori interni. ischiogambierii. Adducterii au reprezentat un grup de muşehi puţin studiaţi ca activitate. genunchi este flexor şi rotator intern. în postura unipodală nu intră în joc. în schimb. în mers el este excitat in mai multe reprize. Dacă se opune o rezistenţă. mişcarea principală a lor —. tensorul fasciei lata are un important rol in pedalajul pe bicicletă.sar" articulaţiile şoldului şi genunchiului. Croitorul. dovedind că devine mai activ cîncl şoldul este flectat. activitatea lui creşte. adductorul mare este mut. Nu este activat în pedalajul pe bicicletă. Ca abductor. rotaţia internă solicită eon tracţia tuturor adductorilor.

tulburări ischemice. Tehnicile şi metodele utilizate pentru creşterea amplitudinii articulare au fost descrise în capitolul 4. o suită de exerciţii mai reprezentative.prijină pe un scăunel (sau amîndouă picioarele. Selecţionăm.1. tulburări metabolice. articulare şi periarticulare. Principalii coeficienţi funcţionali de mişcare a şoldului apar în flexie. hematoame musculare. Refacerea mobilităţii Se vor aborda în acest context doar aspectele legate de recuperarea amplitudinii mişcărilor.1.1. 330 . piciorul homolateral se . Activitatea ischiogambieiilor (hamstrings) va fi discutată cînd ne vom referi la un alt segment — genunchiul. paralizii ncuromusculare etc. Din şezînd. pe o planşetă înclinată . în continuare. dar şi riad se extinde genunchiul după ce şoldul a fost flcctat. pe unul sau pe toate cele patru aspecte ale acestui control. Forţei musculare îi vom acorda un subcapitol separat. stări postoperatorii etc. dar care este activ şi în mişcările respective izolate (Basmajian). b) Şoldul articular : procese inflamatorii specifice sau nespecifice. tumori. Există insă şi alte păreri : ar acţiona ca extensor al genunchiului numai dacă şoldui este stabilizat (Okamoto) . în cadrul „controlului motor" refacerea mobilităţii înseamnă şi recîştigarea de forţă musculară necesară mişcărilor fiziologice. ceea ce a dus la clasificarea suferinţelor acestei articulaţii pe baza structurii sale : a) Şoldul osos : displazii congenitale. 6. abducţie şi rotaţie. tendomiozite. fracturi. c) Şoldul periarticular : bursite. Reeducarea flexiei Reeducarea flexiei se poate face : A. flexia genunchiului (cu rezistenţă) activează maxim muşchiul In mers. mişcarea liberă de extensie a genunchiului nu ar activa dreptul anterior (Fohlin şi Carlsoo). deşi.1. ca şi în pedalaj m. Prin adoptarea anumitor posturi : . Dreptul anterior (rectus femoris) este muşchiul a cărui acţiune este implicată în concomitenta flexiei şoldului cu extensia genunchiului. Toate aceste afecţiuni pot determina pierderi de diferite grade ale controlului motor al şoldului. luxaţii etc. dacă este cazul) : înălţimea scăunelului este în funcţie de caoacit'atea de flexie a articulaţiei CF. urcat şi coborît. leziuni degenerative. Patologia şoldului este alcătuită din leziuni osoase. acute sau cronice.: verciţiul 1 — Corpul.mult cînd flexia şoldului se face cu flexie maximă în genunchi. sartorius este întotdeauna activat. aşa cum s-a discutat în alte capitole. înclinarea planşetei (pe care corpul alunecă) fiind un mijloc de gradare (Hg. 6.1. 6-3).

. pacientul trebuind să fie cit mai relaxat. femurului pe bazin sau a bazinului pe femur. 6-6 mesei : asistentul. care apasă pe genunchi. 6-4). Prin mobilizări pasive. fixează coapsa suferindă printr-o presiune asupra genunchiului în axul coapsei . mobilizînd coapsa spre flexie. Variantă: priză pe gambă cu o mină. 6-5 Pot fi imaginate încă multe alte variante posiurale prin care se poate promova flexia CF. asistentul prinde cu ambele miini regiunea lombară. Exerciţiul 4 — Pacientul în decubit dorsal. Exerciţiul 6 — Pacientul în şczînd la marginea Fig.în scară") : se prinde cu miinile 331 . Fig. întotdeauna genunchiul trebuie să fie flectat pentru a destinde ischiogambierii. Exerciţiul 3 — Dintre posturii. 6-7 prezentăm două variante — a şi b — ale acestei tehnici). cu piciorul homolateral ridicat pe un scaun : înălţimea scaunului şi aplecarea trunchiului în faţă măresc gradul de flexie a articulaţiei (fig. dar cu ajutorul antebraţului. executînd flexia CF (genunchiul este flectat). Exerciţiul 5 — Pacientul în decubit contralateral : asistentul.. prezentăm pe cea din fig. are grijă să menţină coloana lombară dreaptă (în fig. se accentuează flexia . cu corpul său. 6-4 Fig. cealaltă mînă fixează MI contralateral (fig. pacientul apleacă trunchiul înainte . 6-3 Fig. cu MI sănătos extins-: asistentul aplică priza pe treimea inferioară a coapsei. Prin mobilizări autopasive : Exerciţiul 7 — Pacientul în decubit dorsal (eventual cu trunchiul sprijinit pe un suport sau pe nişte perne . 6-5. Posturile se menţin de la 10 minute la 1 oră. 6-6).Exerciţiul 2 — Sprijin pe membrul inferior (MI) sănătos. C. Aceste mobilizări se realizează prin flexie. B. mărind bascularea anterioară a bazinului.' instrumentate realizate prin suspendare şi montaje de scripeţi.

6-101 332 . Exerciţiul 8 — Automobilizarea in flexie din decubit lateral (homolateral).' Exerciţiul 10 — Poziţia este aceeaşi ca la exerciţiul 2. 6-9 Fig. dacă unghiul de flexie e prea mic pentru a putea ajunge la coapsă. Exerciţiul u — Automobilizarea se poate realiza prin scripeţi şi suspendare în diverse montaje (fi«j. dar trunchiul se i'Uctează şi deflectează post? coapsă. se poate tracţiona prin intermediul unei chingi trecute peste picior sau peste genunchiul flectat etc. (fig. 6-0). cu I\I1 contralateral în rectitudine — se utilizează priza manuală sau oVhingă trecută pe sub genunchi. 6-8). 6-10 Exerciţiul 9 — Din postura „patrupedă" se forţează flexia CF prin greutatea trunchiului — oblicitatea coapsei determină variaţiile unghiului de flexie (fig.I coapsa şi se tracţionează . Fig.

dar asistentul se opune (izometrie) . Prin metode de facilitare. pînă la limita maximă — se repetă de citeva ori. asociată cu inversia şi extensia piciorului si degetelor. Exerciţiul 13 — Pacientul in decubit dorsal : flcctează coapsa cu genunchiul flectat sau (şi) extins . eventual piciorul alunecă pe o placă lucioasă (cu sau fără patină cu rotile) — bazinul fixat cu chingă la planul patului. 3. 333 .3—fi secunde se relaxează lent. b) in schema agonisticâ : se poartă MI în diagonala DiF. urmată imediat de cea a diagonalei D t E (vezi capitolul 4) : mişcarea activă a pacientului oste contrată de asistent. se realizează schema diagonalei DjF a membrului inferior. treeîndu-se imediat de la o schemă la alta. Exerciţiul 16 — Din şezind pe podea. E. O limitare a flexiei dată de hi per ton ia extensorilor beneficiază de următoarele tehnici : 1. se fleetează coapsa . trăgind coapsa la piept . aplecarea trunchiului spre coapsă măreşte amplitudinea flexiei CF. cit permite rotractura extensorilor . Nu se fac pauze. iar in momentul cînd extensorul este complet relaxat pacientul duce coapsa activ in flexie. pacientul fleetează CF cu genunchiul flectat. Exerciţiul 15 — Suita de exerciţii pentru flexia trunchiului realizează si liexia CF (a se vedea la paragraful respectiv). Asistentul încearcă să iniţieze din această poziţii» o mişcare pe diagonala DţF. realizîndu-se izometria. fără a o bloca insă. cu spatele la perete. va executa genuflexiuni. indiferent de poziţia genunchiului (de preferat flectat). Exerciţiul 17 — Din postura „patrupedă" (vezi exerciţiul 9). apoi relaxare. apoi pasivoactivă. Exerciţiul 14 — Din ojjrotaiism. toi din ortostatism. cu trunchiul uşor aplecat înainte. a) în schema antagonistică : decubit dorsal la marginea patului pe partea MI afectat. dar executată pe diagonale. Prin mişcări active : Exerciţiul 12 — Pacientul in decubit lateral pe o placă lucioasă (pentru soldul homolateral) sau cu placa intre membrele inferioare (pentru şoldul contralateral) : se execută t'lexia CF cu genunchiul flectat sau (si)' cu genunchiul extins — Bazinul fixat cu o chingă. După . Inversarea lentă (IL) : decubit dorsal la marginea patului . 2. Se mobilizează şoldul in extensie-abducţie-rotaţie internă. dar pacientul „ţine". Mişcarea e amplă pe toată amplitudinea posibilă. Iniţierea ritmică (IR) este de fapt o mobilizare pasivă. Inversarea lentă cu opunere (1LO) : la tehnica de mai sus se introduce o scurtă izometrie la sfîrşitul cursei diagonalei. Relaxarea-opunere (RO) este tehnica cea mai valoroasă pentru creşterea mobilităţii. Facilitarea flexiei şoldului este dată de schema : flexie — adducţie — rotaţie externă. pacientul încearcă activ să continue flexia. •1. urmată imediat de mişcarea activă de continuare a flexiei. la acest punct maxim. cu genunchiul întins (sau flectat) şi piciorul în flexie plantară şi cversic.D.

bazinul plasat la marginea mesei. asistentul accentuează extensia (fig. fixează. cu MI. dar este mai complicată. eu bazinul fixat într-o chingă . 6-12 Exerciţiul 5 — Pacientul în decubit ventral : asistentul. MI afectat intins. cu o pernă sub fese . 6. priză pe condilii femurali . realizează extensia. 334 . bascularea puternică a bazinului extinde ea însăşi CF afectată — eventual.5. Exerciţiul 1 — Pacientul in decubit ventral. Ca variantă. cel contralateral mult flectat (pentru a asigura retrovcrsia bazinului). Prin adoptarea anumitor posturi. Rotaţia ritmică (Rl) : decubit dorsal. apoise mobilizează pasiv şoldul pe DiF.1. In cursul acestora se respectă aceeaşi r e gulă generală : in timpul forţării extensiei CF. 6-11). genunchiul rămine extins. cu o mină. MI opus atirnă ini jos asistentul executa aceeaşi mişcare. Prin mobilizări pasive. MI opus flectat (fig. Fiu. Reeducarea extensiei Reeducarea extensiei CF se poate face : A. Exerciţiul 2 — Pacientul in decubit dorsal. genunchi şi coapsă. Exerciţiul 3 — Postură instrumentată : pacientul în decubit dorsal. sul) coapse şi genunchi se introduce o pernă. In acest set de exerciţii g e nunchiul va fi întotdeauna extins. ciî1 bazinul la marginea mesei . 6-u Fig. se execută rotaţii interne — externe (pacientul cît mai relaxat). trecute pe sub gambă. Există si o postură instrumentată clin decubit lateral. forţînd flexia. iar eu antebraţul şi mina cealaltă. de coapsă (suprarotulian) atirnă o greutate . opus flectat la maximum din CF şi genunchiul cu coapsa pe piept .. piciorul suspendat de un arc sau cordon decauciuc . O primă variantă : bazinul la marginea mesei. cu MI opus mult.12. Exerciţiul -l — Pacientul in decubit dorsal. pentru a pune in tensiune dreptul anterior. flectat (vezi exerciţiul 3). 6-12). Pe masă bazinul. B.

Prin mişcări active : Exerciţiul 9 — Pacientul în decubit ventral. motiv pentru care nu le mai pre. 6-14) Fig. cu bazinul fixat : se execută •extensii CF. in acelaşi timp este forţată flexia CF opuse. asistentul fixează bazinul. 335 . 6-14 C. care este fixat în chingă. forţând 5n bazin. 6-15). cu MI opus (care se află pe planul mesei) mult flcctat şi fixat de către asistent cu o mină . D. monţinînd cu mîinile genunchiul membrului opus la piept . 6-13. variantă ilustrată în fig.Există şi o a doua variantă. cu şi fără flectarea genunchiului Fig. ca în fig. 6-16. iar cu mina opusă realizează extensia coapsei de deasupra (fig. Exerciţiul 8 — Prin'montaje cu scripeţi şi suspendări — în general sînt •destui de complicate şi puţin lucrative.zentăm. postură din care se execută extensii de 'trunchi. din decubit ventral. 6-16 Variantă : trunchiul la marginea mesei (MI întinse pe masă). în timp ce asistentul împinge înainte bazinul. membrul afectat întins pe un plan ioclinat (fig. 6-15 Fig. care so realizează cu multă forţă. cu axila aceluiaşi membru superior. Variantă : din poziţia de fandare. so întinde puternic psoasiliacul — de fapt. Prin mişcări autopasive : Evrrciţiul 7 — Pacientul se""afla în decubit dorsal. Exerciţiul 6 — Pacientul în decubit lateral. exerciţiul poartă chiar denumirea de „întinderea inghinală" . Exerciţiul 10 — Pacientul în decubit lateral (pe partea sănătoasă) : se face jxtensia coapsei. 6-13 Fig.

6-18). MI opus. acesta fiind in abducţie. dar cil schemele inversate. Exerciţiul '. mai ales la amplitudini mai mari de abducţie a coapsei. realizate prin suspendare si montaje de scripeţi. se corectează prin tehnicile pe care le-am menţionat la reeducarea flexici. 6-27 Fiu. pentru abducţia unilaterală. cu antebraţul si mina cealaltă susţine coapsa. Exerciţiul 2 — In poziţia „sezind călare" pe o banchetă. E. 6-17.1. overttual ca la exerciţiul 5 (fig. 336 . pacientul se ridică în ortostatism cit mai drept (fără lordozare).i — Posturi instrumentate. taloanele răminind in sprijin pe sol.Exerciţiul 11 — Pacientul în <3c£ui)it dorsal : prinde o bară cu mîinile. cu trunchiul aplecat. iar CU cealaltă execută abducţia cu priză la nivelul condilului intern al femurului (fig. Prin mobilizări pasive : Exerciţiul -l — Pacientul in decubit dorsal : asistentul fixează bazinul cu o mină. determinată ele hipertrofia. 6-18 Exerciţiul 5 — Pacientul.6-19). contractară sau retractura psoasiliacului. 6-20). care sint simplu de imaginat din decubit dorsal sau lateral (pe partea sănătoasă). accentuînd abducţia . utilizează MI sănătos ca stabilizator. Imposibilitatea de extensie. 6. iar cu corpul "împinge. in decubit dorsal. Exerciţiul 12 — Din ghemuit. Fifj. Exerciţiul 6 — P a c i e n t u l în decubit dorsal : asistentul se plasează în unghiul format de coapsa abdusă a acestuia şi masă .1. ridică bazinul. Se realizează : A. cu o mină fixează iliacu] -să nu se ridice. Prin adoptarea anumitor p o s t u r i : Exerciţiul l — Pacientul fn decubit dorsal. B. cu gamba „căzută" la marginea mesei (fig. cu un suport triunghiular între coapse sau o pernă intre genunchi — pentru abducţia bilaterală . Prin metode de facilitare.3. Reeducarea abducţiei Pentru o abducţie pură trebuie să se evite cu grijă rotaţia externă. se adoptă o postura ca in fig.

flectează genunchiul la 90° şi execută abducţii. cu MI aşezate pe o placălueioasă (sau cu sketting-ur\ prinse la glezne) : execută abducţii — MI sănătos fixat (sau nu) cu o curca . ceea ce corectează la nevoie înclinarea bazinului. tot clin decubit dorsal. Exerciţiul 13 — Pacientul în decubit lateral pe partea sănătoasă : se ridică (genunchiul extins) MI lezat. 5-21).c recuperare — cd. îi prinde cu mîinile din lateral bazinul. Exerciţiul 11 — Pacientul in ortostatism. în plus.'i' profilactică. stînd pe un scaun cu spătar. reali/inel concomitent o tracţiune în ax şi o abducţie (fig. Prin mişcări autopasive : Exerciţiul 9 — Pacientul în decubit lateral pe partea sănătoasă. Exerciţiul 14 — Din ortostatism se fac fandări laterale. 6-21 simplu montaj.. se pot face montaje de scripeţi şi din decubit dorsal. Exerciţiul 10 — Pacientul. 6-19 Fig. îşi împinge singur cu mîinile coapsa In abducţie. cu genunchiul flectat : asistentul. icrapotiiicâ ţi . Exerciţiul este eficient.sănătos fixat la sol. cu faţa la el. cu piciorul sprijinit pe un mic suport : execută o genuflexie pe MI sănătos (mîinile in sprijin de echilibru pe o bară. cel afectat suspendat la nivelul coapsei si genunchiul flectat. cu priză de fracţionare manuală sau cu celălalt membru inferior. pe rm iţind amplitudini mai mari de abducţie şi. 22 — Kinc. spătarul unui scaun etc). 239 337 . la spatele lui. prinde pe antebraţ coapsa mina cealaltă fi xează cu cotul bazinul. cu ipricioarcle îndepărtate : asistentul. Prin mişcări active : Exerciţiul 12 — Pacientul în decubit dorsal. Fig. impingîndu-1 spre partea sănătoasă. C.Exerciţiul 7 — Pacientul în decubit lateral pe partea sănătoasă. cu MI .oioi'. D. cu MI lezat întins si in uşoară abducţie. căci poziţia şezînd destinde ligamentele articulaţiei CF. 6-20 Exerciţiul S — Pacientul în ortostatism. cu MI bolnav sus* '^-^ -' pendat printr-un scripete şi tractionat în sus prin priză manuală — este cel mai fig. variaţia unghiului de flexie a coapsei. Evident.

Prin metode de facilitare. extensie sau flexie pînă la punctul maxim. pacientul „ţinînd" însă în contracţie izometrică. în schema antagonistică a tehnicii relaxareopunere se duce coapsa în rotaţie internă maximă şi adducţie. A.4. 6-22). apoi fixează MI sănătos pe treapta spalierului si face abducţii cu MI lezat. se va avea grijă ca rezistenţa si izometria să se execute pe aceste mişcări. cu (Ml flectat din CF si genunchi. Dat fiind particularităţile de acţiune ale adductorilor. Incapacitatea de abducţie prin retractura opozanţilor (adductorilor) are. E. ori degajind membrul contralateral. ca şi adducţia cu rezistenţă. 6-23. Astfel.1. Sînt mult mai rare cazurile în care reeducarea adducţiei constituie un obiectiv important. asistentul acţionează ca în fig. în schema agonistică coapsa este dusă in rotaţie e x ternă. nesprijinit. de fapt. Exerciţiul 2 — Pacientul în decubit homolateral. iar asistentul încearcă să execute rotaţia externă cu abducţie. Prin adoptarea anumitor posturi : Exerciţiul 1 — Din (decubit dorsal pacientul încrucişează MI. De asemenea. cu o pernă sub genunchi — MI opus este iflectat din CF şi G. este de preferat abordarea schemei bilaterale simetrice (BS) pe DiE. de aceea. cu eversia şi flexia plantară a piciorului (genunchiul întins). care necesită insă doi asistenţi. expresie clinică in cazul abducţiei concomitente bilaterale a coapsei . avînd grijă să fixeze bazinul (fig. Reamintim că. Exerciţiul 5 — Pacientul lîn decubit contralateral. şi din poziţia şezînd se poate încrucişa coapsa (poziţia „picior peste picior"). adducţia poate fi mult amplificată. Schema de facilitare a nbducţiei şoldului\este DiE : extensie — abducţie — rotaţie internă. cu genunchii întinşi — MI lezat este dedesubt . mişcarea de bază a tuturor adductorilor este rotaţia internă. Prin mobilizări pasive : Exerciţiul 3 — Pacientul în decubit dorsal : se flectează CF şi asistentul execută tracţiunea de adducţie. dacă bazinul este la marginea mesei. Exerciţiul 4 — Pacientul in decubit homolateral. 6.1.Exerciţiul 15 — Din atârnat la spalier. tehnicile de facilitare cu izometrie de tip relaxare-opunere sau inversare lentă cu opunere pentru promovarea mişcării de abducţie se execută într-un mod mai deosebit. pacientul face abducţii cu ambele MI . degajind posibilitatea de adducţie pentru LM1 de deasupra . abducţie. în tehnica de inversare lentă '(ÎL) Se va lucra pe diagonalele D t E şi DiF. Vom descrie de aceea numai cîteva exerciţii mai mult utilizate. Reeducarea adducţiei Nu se poate realiza decît ori asociind flexia (mai rar extensia). "338 . Asistentul se opune aici continuării acestei mişcări. Deci. mai ales. cu MI opus flectat şi sprijinit pe o pernă . B. De mare valoare este tehnica rotaţiei ritmice.

Prin adoptarea anumitor p o s t u r i : Exerciţiul 1 — Pacientul in decubit dorsal. din şezind. cu MI lezat cu genunchiul flectat pe masă.Exerciţiul 6 — Din ortostatism. cu genunchii flectaţi şi picioarele în afara axului coapsei (rotaţie internă) sau înăuntrul acestui ax (rotaţie externă). numai că împingerea laterală a bazinului este in sens invers. în şezind. Fig. Corpul poate fi şi in decubit dorsal.1. şezind pe sol. concomitent. gamba într-o direcţie sau alta. Reeducarea rotaţiei Reeducarea rotaţiei CF se face : A. 6-23 D. Prin mişcări active : Exerciţiul 8 — în decubit dorsal : încrucişări ale 'MI (genunchiul întins). în fig. 6-24 ilustrează postura pentru rotaţia externă). E Prin metode d? facilitare. 6-22 Fig. ca la exerciţiul 8 clin setul celor pentru mobilizări pasive. rulînd-o înăuntru sau în afară (genunchiul întins). în funcţie de tipul rotaţiei.5. Exerciţiul 3 — Posturile instrumentate sînt mult utilizate. cor oul răsucit de 3/4 într-o parte sau alta şi cu MI sănătos întins {fig. pentru rotaţia internă. 6. cu MI lezat prins în chingi de un scripete şi tracţionat in adducţie cu mina. tracţiunea executată invers realizând o rotaţie externă. Prin mişcări pasive : Exerciţiul 4 — Pacientul in decubit dorsal : asistentul prinde treimea inferioară a coapsei. C. Exerciţiul 2 — Bolnavul. B. cu genunchiul flectat : asistentul 339 .1. cu membrele lipite : se fac mişcări de laterali tatc cu amîndouă. 6-25 este arătată o astfel de postură. dar in general acestea nu sînt necesare în reeducarea adducţiei. Idem. Prin mişcări autopasive : Exerciţiul 7 — Poziţia ca la exerciţiul 4. Exerciţiul 5 — Pacientul.

6-26 Fig. 6-25 Fig. rt-25 Fif7. 6-29 . 6-24 Fia. 6-27 V-Vw H/ or1 „r^ Fig.•- V <• • i \__j Fi [1.

Prin metode de facilitare. se aduc virfurile picioarelor înăuntru (rotaţie internă) şi în afară (rotaţie externă). Ligamentele. Aceeaşi tehnică şi clin decubit dorsal. P e n t r u completarea schemei „pivotului proximal (periferic)". D. C. Mobilizări pasive combinate Mobilizării. Descriem.•• analitice. cele mai importante mobilizări de acest fel: A. Exerciţiul 14 — Din ortostatism (şi mers). asi341 . cu bazinul fixat de o chingă şi cu CF şi G flectate la 90° : se fac mişcări ale gambei . capsula articulară au fibre orientate şi oblic.1. Mai amintim că în „pivotul periferic" inversia piciorului se va asocia rotaţiei externe. cu genunchiul flectat : deplasarea gambei într-o parte şi în alta. Prin extensie-adducţie-rotaţie externă : Exerciţiul • — Pacifntul în decubit dorsal : asistentul menţine cu corpul o flexie CF maximă contralaterală. Prin mişcări autopasive : se pot executa mai multe montaje. Trebuie reţinut că. astfel . cu membrele întinse. în continuare. 6-30. 6-28). Exerciţiul 12 — Pacientul stă pe un scaun. 6. de multe ori nu sînt suficiente pentru a mări mobilitatea articulară. Exerciţiul 6 — Pacientul în decubit ventral : asistentul fixează eu o mină bazinul.n"it. şi în spirală. genunchii şi gambele lipite unele de altele : se fac deplasări ale gambelor spre stingă .1. iar cu cealaltă se execută rotaţiile (pentru rotaţia internă gamba să fie la marginea mesei. pentru fiecare tip de mişcare descris mai sus.şi spre dreapta. se asociază flexia sau extensia. 6-26). iar cu antebraţul mobilizează gamba (fig.spre în afară sau spre înăuntru . manevra se realizează ca în fig. indiferent ce tehnici de facilitare vor fi utilizate. Exerciţiul 9 — Cel mai simplu îl reproducem in fig. iar •eversia. sau. Exerciţiul 7 — Din decubit homolateral. cu CP' şi G flectate şi eu MI • pus î n t i n s : se Fixează bazinul cu o mină. prin retroversia bazinului. Prin mişcări active : Exerciţiul 10 — Pacientul în decubit dorsal. E. face priza pe cortdilii femurali. utiliziiid-o ca pe un levier (fig.6. iar rotaţia internă cu abducţia. ca să poată fi lăsată in jos sub nivelul acesteia) (fig.utilizează gamba ca pe un levier . muşrhii. pentru a fi întinse. care. iar cu cealaltă face priză pe gambă (genunchiul flectat). 6-2!). se rotesc picioarele din afarăînăuntru. Exerciţiul S — Din decubit contralateral. rotaţia externă trebuie cuplată cu adducţia. rotaţiei interne. 6-27). cu coapsele. Exerciţiul 13 — Şezînd turceşte pe sol : se apasă cu mîinile genunchii în jos (rotaţie externă). este necesar să se execute mobilizări multidirccţionate — combinate. Exerciţiul 11 — Pacientul în decubit ventral. Pe acest principiu se vor selecta diagonalele dorite. la alegere. CF şi G fiind în flexie de 00°.

Se realizează astfel o întindere a adductorilor. care permite după dorinţă accentuarea uneia sau alteia din cele trei direcţii de mişcare. 6-32 se arată aceeaşi mobilizare. s-au dovedit a fi tracţiunile la acest nivel.7. 6-31). execută adducţia şi rotaţia externă a coapsei (fig. cit şi în special periarticulară. 6-34 C. Prin această manevră se întind muşchii pelvitrohanterieni. 6. Exerciţiul 4 — Pacientul în decubit contralateral (mebrul opus flectar moderat) : asistentul face o priză combinată pe membrul lezat (ca în fig. 342 . 6-33). Prin extensie-abducţie-rotaţie internă : Exerciţiul 5 — în decubit dorsal. cu cealaltă. Tracţiuni specifice De o mare eficienţă în redorile CF.1. atât de cauză articulară. dar clin decubit lateral. 6-33 Fig. Prin flexie-adducţie-rotaţie internă : Exerciţiul 3 — Pacientul în decubit dorsal. iar cu cealaltă mînă şi antebraţul realizează adducţia şi rotaţia (fig. care cer însă o bună tehnicitate din partea kinetoterapeutului. ca si o forţă suficientă. 6-31 F 'W.6-32 B. Exerciţiul 2 — In fig. 6-34). Fig.1. cu CF şi G în flexie de 90° : asistentul fixează bazinul pe masă.gură extensia CF lezate. fixînd-o cu O mină . Această metodă întinde fesierul mic şi tensorul fasciei lata. Fig. pacientul îşi ţine cu miinile coapsa opusă flectată la piept : asistentul face o priză la nivelul condililor femurali şi execută rotaţia internă şi abclucţia.

cu membrele întinse : asistentul face o dublă priză deasupra genunchiului şi tracţionează în jos a x u l •femurului. permite realizarea exerciţiilor peste pragul durerii. cu corpul eontrind uşor la nivelul o variantă a tracţiunii externe este ilustrată B. pe axul longitudinal al femurului. activitatea musculaturii antigravitaţionale a corpului : marele dorsal.Există două tipuri de tracţiuni ale şoldului : — externe. fesierul mijlociu. apoi tracţionează genunchiului (fig. A. — caudale. tensorul fasciei lata.1. ca şi de executarea multora dintre ele în apă caldă. Mai puternică este tracţiunea din poziţia ilustrată în fig. Tot din decubit dorsal. în principal. In fig. Se va încerca. 6-37. fesierul mare. desigur. Tracţiuni caudale : Exerciţiul 2 — Pacientul în decubit dorsal. decubit dorsal. Durerea poate fi un obstacol în realizarea unor amplitudini m a xime de mişcare. în general se ştie că ortostatismul solicită. cvadricepsul. în general. Recîştigarea mobilităţii articulaţiei coxofemurale prin exerciţiile de mai sus ar fi mult ajutată de aplicarea de căldură în prealabil. de masajul relaxant. cit şi a stabilităţii în cadrul controlului motor. pe direcţia colului femural . Şoldul. sedarea ei prin toate mijloacele. 6-37 Exerciţiul 1 — Pacientul in tinse : kinetotcrapeutul face a coapsei . Tracţiuni externe : Fig. 6-35).2. 6-35 Fig. Refacerea forţei musculare Acest subcapitol trebuie considerat ca făcind parte atît din recuperarea mobilităţii. ischiogambierii şi iricepsui si 343 . 6-36. 6. 6-36 Fig. cu membrele inferioare îno priză „în cravată" în treimea superioară în afară.

ca si cea rotatoare internă.La nivelul şoldului ne vom referi deci la : fesierii mare. Exerciţiile pentru refacerea forţei depind de gradul deficitului. 344 . a) Reflexele tonice ale gitului. Ele au mai fost expuse în capitolul 4.^itretch-reflex-u\uV simplu sau printr-o diagonală adecvată) — întărirea prin iradierea influxului de la musculatura puternică la cea slabă. pentru realizarea întinderii. Dintre ele. Pentru forţele 0—1—2. la nivelul lungimii lui maxime. mijlociu şi tensorul fasciei lata — ca muşchi ai ortostatismului —. apoi celelalte manevre ale tehnicii CR — Inversarea lentă (ÎL) — Inversarea lentă cu opunere (ILO) — Iniţierea ritmică (IR) — Mişcarea activă de relaxare-opunere (MARO) — Relaxarea-contraţie (RC) — Inversarea agonistică (IA) — Contracţia izomerică în zona scurtată (OS) — Izometria alternantă (lzA) După cum se ştie. fie lucrînd pe membrul contralateral sănătos. mai puţin importantă în statică.ometrie şi mişcări active cu rezistenţă progresivă. apoi pe agonist. d) Elementele facilitatorii ale răspunsului motor vor fi asociate întotdeauna în cazul musculaturii slabe. descrise într-un alt capitol. dar cu prim rol in mobilizarea şoldului la mers. de forţă sub gradul 3. fie in mişcarea simplă agnostică-antagonistică. recomandăm : — Vibraţia — Atingerea cu mina sau calupul de gheaţă — Periajul — Contactul manual (priza) — Elementele senzoriale — văzul şi auzul în special Reeducarea forţei musculare de la forţa 3 în sus se realizează prin tehnicile obişnuite de i/. cu rol in stabilitatea posterioară (căderea in faţă). aceste tehnici le realizăm fie pe schemele in diagonală corespunzătoare. pentru a permite acţiunea muşchilor dinamici ai coapsei. insistîntl cu contrarozrstenţă pe componentele musculare puternice. vor induce creşterea tonusului în musculatura flexoare sau extensoare a Ml în cazurile severe de deficit muscular. dar si la pelvitrohanterieni (rotatori externi). motiv pentru care vor fi asociate altor tehnici FNP b) Dintre tehnicile FNP fundamentale. Evident. care am văzut că are efecte particulare pozitive pentru stabilitatea şoldului c) Tehnicile FNP descrise la capitolul respectiv pot fi utilizate în ordinea gradului de forţă restantă astfel : — Contracţii repetate (CR) la început pe antagonist. ca şi în fixarea capului femural în cotii. se vor aplica : — întinderea (în cadrul . fie utilizind schemele bilaterale — Compresiunea. tehnicile de facilitare reprezintă singurele modalităţi logice de lucru. fie in cadrul schemei de facilitare a mişcării slabe. va intra in discuţie şi musculatura flexoare (psoasiliaeul).

pacientul face o mişcare ca şi cind ar lovi o minge cu piciorul — muşchiul croitor nu este antrenat. Adductorii participă foarte puţin. De la o flexie de 60—70° a coapsei. piciorul in flexie plantară . pe spina iliacă antero-superioară . fiind muşchi poliarticulari. cu genunchiul flectat şi cu piciorul stind pe masă : asistentul face priză pe faţa dorsală a piciorului şi pe faţa anterioară a coapsei. iar dreptul anterior.1. ca adjuvanţi. Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Grupăm aici diversele variante ale mişcărilor active libere pe flexie (cu genunchiul întins) : — din decubit lateral. croitorul şi tensorul fmciei lata sint şi ei Flexori ai coapsei. mai simplu de executat. Exerciţiul 5 — Instalaţie de scripeţi cu contragreutate la flexia coapsei. în treimea distală. tn continuare. ca muşchi monourticulur. Activitatea dreiptului anterior este nesigură. Kezistenţa opusă de asistent se poate înlocui prin instalarea unei chingi peste coapsă.pe baza metodologiei discutate la „Obiective de bază in kinetologie" (subcapitolul „Creşterea forţei musculare'").1. ca frenatori). Tonifierea musculaturii flexoare Reamintim că psoasiliacul. dacă şoldul este in extensie. se ataşează greutăţi progresive în tehnica tip DeLorme. Exerciţiul 4 — Pacientul în decubit dorsal. cu G extins : ridică 'MI spre verticală . pacientul execută flexia coapsei. D. extensiei genunchiului. adductorii sint scoşi din acţiune . legată la o coardă inextensi'bilă fixă sau la un scripete cu greutăţi. celălalt MI întins : asistentul aplică rezistenţă pe faţa anterioară a treimii distale a coapsei . flexiei CF . 315 . A. Flexori aceesori sint adductorii (mic şi mijlociu). Exerciţiul 7 — Pacientul şezind pe scaun : flectea/ă coapsa . piciorul în flexie dorsală (deci poziţia de triplă flexie) : asistentul face priză pe faţa anterioară a condililor femurali şi pe faţa dorsală a piciorului. celălalt MI. flexia G anihilează muşchii poliarticulari (dreptul anterior si croitorul. cu CF şi G flcctate moderat. cu Ml suspendat in două chingi — din decubit dorsal Exerciţiul 2 — Pacientul in decubit dorsal la marginea mesei. pe placă talcată — din decubit lateral. cu CF şi G flectate şi piciorul pe pat.2. 6. vom selecta un grupaj de exerciţii pentru tontfierea musculaturii şoldului. opunîndu-se flexiei dorsale a piciorului. devin chiar antagonişti. încercând să blocheze flexia dorsală a piciorului. rezistenţă 00 fata anterioară a acesteia. şi ischiogambierii. Exerciţii selective pentru psoasiliac : Exerciţiul 6 — Pacientul în decubit dorsal. flexia G şi a CF — mişcarea este similară celei executate in momentul unui stimul nociceptiv. Exerciţiul 3 — Pacientul in decubit dorsal. pe gambă. iar de la o flexie a CF de 70°. cu genunchiul in flexie. este principalul flexor. contrapriza. în schimb croitorul intră intens in contracţie. pentru a se putea extinde coapsa.

346 . încereînd să-1 răstoarne spre spate . extensia piciorului. piciorul pe marginea mesei. Tonifierea musculaturii extensoare Principalii extensori sînt muşchi monoarticulari (fesierul mare şi fibrele posterioare ale fesierului mijlociu) şi poliarticulari (ischiogambierii). cu o greutate prinsă de picior . plasat la picioarele pacientului. E. Exerciţii selective pentru dreptul anterior : Exerciţiul 8 — Din decubit dorsal lateral sau ventral (în care caz platanul respectiv al mesei trebuie coborit sau Ml este abdus uşor. pacientul. cu virful piciorului orientat spre membrul opus. execută o flexie-rotaţie internă a G. pacientul va executa din coapsă mişcări de flexieabducţie şi rotaţie externă. 6. apoi flexia G şi. Ca muşchi accesori. în ortostatism. Dacă se urmăreşte doar acţiunea croitorului asupra genunchiului. contrapriză pe faţa internă a piciorului. MI opus este fleetat. asistentul împinge trunchiul pacientului cu intensităţi progresive. piciorul fleetat : asistentul face priză pe faţa dorsală a treimii distale a coapsei şi pe faţa plantară . cu G la piept.2. cu G fleetat şi CF uşor flectată : rezistenţa asistentului la nivelul gleznei nu permite extensia G şi nici flexia CF. Exerciţii selective pentru fascia lata : vezi exerciţiile pentru a b ducţie şi rotaţia internă. in decubit ventral.. D. extensia CF . Exerciţii selective pentru croitor : Exerciţiul 10 — Pacientul în decubit dorsal. mîinile înconjurind genunchiul . Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Pacientul în decubit dorsal la marginea mesei. Exerciţiul 11 — Pacientul. Exerciţiul 9 — Pacientul stă la marginea mesei. CF va fi poziţionată in extensie-adducţie-rotaţio internă . mîinile prind o bară pentru echilibru : ridica piciorul. care să nu permită extensia G . in sfîrşit. pectineul şi dreptul intern) cînd coapsa e flectată. oxecutincV abducţia-flexia-rotaţia externă a coapsei şi flexia cu rotaţie internă a genunchiului. cu MI opus hiperflectat. împingînd înăuntru si în jos . kinetotcrapeutul opune rezistenţă acestor mişcări — mişcarea de extensie contrată se continuă sub planul orizontalei. face priză pe faţa antero-laterală a G. împingînd in afară . Alte exerciţii pentru dreptul anterior sint menţionate la extensia genunchiului.1. dar asistentul se opune (priză pe faţa antero-internă a piciorului). sînt consideraţi adductorii (cei 3 adductori. cu piciorul pe masă. sau gamba atirnă la marginea mesei : pacientul execută flexia degetelor.2. cu MI întinse : asistentul. A. G extins. pacientul „luptă" să rămînâ cu trunchiul la verticală. cu CF flectată. pentru a fi scos din planul mesei).C. Ml afectat cu G moderat fleetat : se aplică o rezistenţă-fixare la nivelul gambei.

la marginea mesei — pentru a face posibilă flexia CF de plecare —. 6-39 Exerciţiul 3 — Subiectul în decubit ventral. Ischiogambierii (prin flexia G. cu flexia CF. apoi de extensia progresivă a G.2.2 — Genunchiul. G aproape extins : se face extensia coapsei. Exerciţiul 6 — Pacientul în decubit ventral. asistentul se opune mişcării „triplei extensii" a pacientului. Aceşti muşchi realizează 347 . MI afectat are coapsa flectată la 60°. gamba relaxată : se execută extensia CF. cu CF flectată. cu relaxarea gambei) şi adductorii (prin flexia la 60° a CF) sînt scoşi din activitate. asistentul contrind pe faţa posterioară a coapsei. Vezi şi exerciţiile pentru flexori din subcapitolul 6. ca muşchi poliarticular — tensorul fasciei lata. O variantă a „triplei extensii" poate fi realizată printr-un montaj de scripeţi-greutăţi. ca în fig. 6-38. 6. pentru că sînt întinşi de poziiţa CF flec ta te iniţial.1. ca in fig. Tonifierea musculaturii abductoare Musculatura abductoare principală este monoarticulară : fesierii mijlociu şi mic . C. cu gamba şi coapsa suspendate in chingi (cu sau fără un montaj de scripeţi cu contragreutăţi). Exerciţiul 8 — Idem ca la exerciţiul 7. dar rezistenţa este dată de un montaj de scripeţi cu contragreutate. ci atît cit intră în tensiune ischiogmabierii cind coapsa este aproape la verticală. G şi Gl . Poziţia G este importantă : nu trebuie extins complet. asistentul contrind la nivelul talonului.execută extensii (în tot acest timp G râmine întins). cu G extins şi greutăţi prinse de gleznă : se extinde CF. G este fiectat. Exerciţii selective pentru marele fesier : Exerciţiul 5 — Pacientul în decubit dorsal la marginea mesei — MI opus se sprijină cu talpa pe masă. B. apoi în continuare se fleetcază G. care in unipodal stabiUzează concomitent CF şi G. cu G fiectat la 90° : extensia coapsei cu contrarezistenţă. Exerciţii selective pentru ischiogambicri : Exerciţiul 7 — Pacientul în decubit dorsal. cu CF flectată şi G extins : se. 6-3S Fig. Exerciţiul 1 — Realizarea „triplei extensii : pacientul in decubit dorsal.3. Fig. Sublinem că intră in acţiune şi ischiogambierii (deşi G este fiectat).Exerciţiul 2 — Pacientul in decubit contralateral. 6-3!).

nu va intra in acţiune şi tensorul fasciei lata.„abtlueţia în plan frontal" .sie-abducţie-rotaţje internă. subiectul aflindu-se în poziţie contralaterală (ca in exerciţiul 1) sau in decubit dorsal. Variantă : din aceeaşi poziţie se poate instala si un scripete cu contragreutate. după care va executa abducţia. 6-40 : asistentul contreazr faţa laterală a piciorului. bazinul fixat cu chingă şi cu membrul afectat întins şi addus : se execută abducţia contra rezistenţei opuse de asistent (priză pe gleznă şi condilul femural) sau de greutăţile aşezate pe gleznă. obturatori). sau eu MI afectat suspendat — ambele exerciţii pentru o forţă musculară de gradul 2 sau 3. gambei şi G (în această ordine). contrînd tendinţa la abducţie-rotaţic intornă-t'lexie — exerciţiul solicită fibrele anterioare ale deltoidului fesier si micul fesier. cu MI opus flectat si membrul afectat cu G flectat : rezistenţă pe faţa laterală a genunchiului. în tiinup ce fasciculele posterioare sînt alcătuite din fibrele superficiale ale fesierului mare . abducţia se face „în plan orizontal" si este executată în principal de pelvitrohanterieni (piramidal.ul fasciei lata. cu MI opus flectat. deltoidul fesier este un puternic abductor. v A. caz membrul afectat este suspendat în două chingi. in car-. Exerciţii selective pentru fesierul mijlociu : Exerciţiul 6 — Subiectul in decubit eontralateral. Exerciţiul 2 — Montaje de scripeţi cu contragreutăţi. membrul afectat în extensie-addueţie-rotaţie externă. Exerciţiul 7 — Aceeaşi poziţie. i se aplică o contrare/. iar G este întins —. dar membrul afectat este întins : rezistenţa se aplică pe condilul extern . Exerciţiul 4 — Subiectului. Exerciţiul 5 — Poziţia subiectului ca în fig. gemeni. asistentul aplieind o rezistenţă unică pe picior — exerciţiul solicită fibrele posterioare alo deltoidului fesier.numitului „deltoid fesier Farabeuf". Exerciţiul 9 — Din aceeaşi poziţie — numai că CP este pusă in floxieiiddueţie-rotaţie internă." abducţia . 6-40 tralateral. Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Pacientul se află în decubit eontralateral. punind in tensiune fesierul mijlociu (în postură de rotator intern). căci presiunea aplicată nu implică şi G. apoi pelvitrohanterienii (abducţie orizontală). dacă se flectează CF (aproximativ 00°). in şezînd... 348 . B. deşi G este cx'tins. pacientul execută o exten. cu Ml flectat dedesubt. Exerciţiul 3 — Pacientul în decubit dorsal : pe placa talcată se execut. Exerciţii selective pentru tensor.isţenţă pe faţa laterală a pieiorului şi a G. ca şi de marele fesier — in această situaţie fesierul mijlociu este mai mult rotator intern. Reamintim că tensorul formează fasciculele anterioare ale aş. Exerciţiul 8 — Subiectul în decubit conFig. C. G întins şi piciorul sprijinit pe masă : rezistenţă doar pe laţa laterală a talionului.

Se ordonă deci pacientului : „Rotează în afară ! .(5). MI afectat este abdus pasiv de către asistent.. Exerciţii selective pentru fesierul mic : a se vedea „Tonifierea musculaturii rotatorii interne" (6. reprezintă musculatura adductoare care mai are şi acţiune rotatorie externă sau internă. cu MI opus flectat.Exerciţiul 10 — Aceeaşi poziţie. (Cind s-a lucrat eu G extins. Tonifierea musculaturii adductoare Cei trei adductori.4. 6-41 cestei rezistenţe se poate construi o instalaţie cu scripeţi.2. Se consideră ca adductori şi rotatori interni : dreptul intern şi fibrele de jos ale marelui adductor. Exerciţiul 2 — Subiectul în decubit lateral. se abduce cu rezistenţă MI . ceea ce pronează piciorul : execută intii o supinaţie a piciorului si continuă cu adducţia întregului membru. Exerciţiul -l — Subiectul în sezînd. A. plus marele fesier fiind adductori şi rotatori externi. restul muşchilor. cu CF flectată si in adducţie maximă.) 349- . la sfîrşitul cursei de abducţie se execută o rotaţie externă cu extensie contrată de mina de pe antepicior. pectincul şi dreptul intern (acesta fiind singurul biarticular). mişcarea se începe cu o inversie a piciorului şi apoi se execută adducţia completă. la care se adaugă pătratul crural (din grupul pelvitrohanterienilor). 6-41 . Exerciţii selective pentru pelvitrohanterieni : Exerciţiul 11 — Subiectul in decubit dorsal. apoi o mişcare de rotaţie internă cu flexie contrată de mina de pe talon. cu IVII afectat întins : asistentul face priză pe faţa externă a talonului cu o mină şi pe faţa externă a ante'piciorului cu cealaltă . în funcţie de poziţia coapsei. iar cu cealaltă mină. Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Pacientul în decubit dorsal.Rotează inâuntru !" — exerciţiul antrenează selectiv deltoidul fesier (tensorul şi fibrele abductoare ale fesierului mare). D. ca şi flexoaro sau extensoare. opune rezistenţă la mişcarea de abducţie orizontală. greutatea atîrnă pe marginea internă a sandalei de reeducare.1.' si. cu genunchiul flectat : adducţia este precedată de rotaţia internă a G.2.) Exerciţiul 3 — Poziţia pacientului ca în fig. E. (In locul aFlg. cu membrele inferioare întinse şi abduse : rezistenţa se aplică pe faţa internă a piciorului şi G . G flectat şi MI opus întins : asistentul fixează la masă iliacul conlralatoral. adducţia era precedată de supi naţia piciorului.1. 6. pe condilul extern. care execută o priză pe marginea internă a piciorului şi pe faţa internă a coapsei : se face adducţia contra rezistenţei opuse de asistent.

ca în exerciţiul 1. de pelvitrohanterieni. iar cînd este flectat. Exerciţii selective pentru adductori-rotatori externi : Exerciţiul 5 — Subiectul în decubit dorsal. AII opus sprijinindu-se cu piciorul pe o pernă : ridică piciorul şi gamba homolaterală de pe planul mesei.! întins : execută mişcarea de extensie-addueţie-rotaţie externă contra rezistenţei opuse de asistent — lucrează intens mai ales pătratul crural. C. cu gamba atîrnînd in jos şi cu AII opus flectat în sprijin cu piciorul pe masă : execută o . rotaţia externă este realizată : a) cu coapsa in rectitudine.? — Subiectul în decubit homolateral. de aici se continuă cu o mişcare de rotaţie externă. cu MI întinse : piciorul MI afectat execută o flexie dorsală cu pronaţie şi o abducţie . iar accesoriu. pentru a-1 stabiliza la masă. ATI afectat atîrnînd la marginea mesei : execută aceeaşi mişcare a piciorului. pectineul şi fibrele înalte ale marelui adductor. Exerciţiul 2 — Pacientul in semisezînd pe o masă — doar pe fesa MI sănătos —. Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Subiectul în decubit dorsal. şi o alta. gamba fiind dusă spre linia mediană. b) cu coapsa flectată la peste 70°. în timp ce asistentul opune rezistenţă cu o mină pe faţa internă a piciorului. Tonifierea musculaturii rotatorii externe în funcţie de poziţia CF. limită în care adductorii participă la flexic) — lucrează în special adductorii mijlociu şi mic. cu MI afectat in extensieabducţie-rotaţie internă şi genunchiul întins : execută o flexie-adducţierotaţie externă contrată de asistent. de rezistenţă. piciorul execută mişcarea de pronaţic-abducţie (eversie).B. cu MI respectiv flectai. Exerciţiul 6 — Subiectul în decubit heterolateral. 6. \ ariantă : o chingă fixează genunchiul la masă. 350 . De remarcat: cînd genunchiul este întins. cu sau fără rezistenţă.2. contra opoziţiei mîinii asistentului (care face o priză pe condilul femural intern. cu CF şi G moderat ilectate.1. iar cu cealaltă fixează G la marginea mesei. pe gleznă). MI afectat (de deasupra) în flexie-abducţie-rotaţie internă şi genunchii". asistentul făcind priză de rezistenţă doar asupra piciorului. de psoasiliac şi croitor . care face prize pe picior şi treimea inferioară a coapsei (flexia nu va depăşi 60°. fesierul mare şi adductori (fără fibrele inferioare ale marelui adductor şi drept intern).5.supinaţie-adducţie a piciorului. A. Exerciţii selective pentru adductori-rotatori interni : Exerciţiul 7 — Pacientul în decubit dorsal. cu AII afectat in flexie-abducţie-rotaţie externă : execută mişcarea de extensie-addueţie-rotaţie internă. pentru promovarea rotaţiei externe. contrată de asistent prin prize la nivelul piciorului (marginea externă a antepiciorului şi faţa internă a calcaneului). Exerciţiul 4 — Subiectul în decubit dorsal la marginea mesei. Exerciţiul . de către psoasiliac şi croitor. iar un sac cu nisip se aşază pe gleznă. de supinaţie-adducţie (inversie).

6. spre linia mediană — mişcare contrată de asistent . sau o va duce spre în afară. 6-42 turatorul intern) : Exerciţiul 7 — Subiectul in decubit homolateral. 6-42 : după cum se vede. cu MI întinse . cu MT opus flectat şi sprijinit pe o pernă . călcâiul rămîne în contact cu solul. asistentul poate ajuta rotaţia al nivelul treimii inferioare a coapsei. asistentul face priză pe faţa internă a antcpiciorului. obFio. D. contracţia va fi concentrică. cu rotaţie internă a CF. Exerciţiul 2 — Pacientul în ortostatism.2. execuţindu-se in continuare o adducţie a piciorului. mişcare specifică marelui fesier. realizîrtdu-se astfel o extensie-nbducţierotaţie externă a CF. la marginea mesei. de picior se atîrnă o greutate : musculatura rotatorie externă se opune la căderea gambei (rotaţie internă a CF). în timp ce asistentul contrează la nivelul condilului intern şi al piciorului posterior. în cea de-a doua.6. MI afectat (de dedesubt) este cu CF întinsă si cu G flectat. cu a doua mînă. cu piciorul in cversie : cu o mînă. gemeni. C. gamba situîndu-sc în afara mesei . Exerciţii selective pentru pelvitrohanterieni (piramidal. cu sprijin pe MI opus . MI afectat face o flexie dorsală a piciorului. Exerciţii selective pentru adductori şi pătratul crural (ca rotator extern) : Exerciţiul 8 — Pacientul în decubit dorsal. 351 . A. să nu cadă sub acţiunea gravitaţiei (sau a unei greutăţi adăugate) — în prima situaţie.luptă" ca să susţină gamba. Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Subiectul în decubit dorsal. Exerciţii selective pentru marele fesier (ca rotator extern) : Exerciţiul 6 — Poziţia ilustrată în fig. B.. Tonifierea musculaturii rotatorii interne Rotaţia internă este realizată de muşchi monoarticulari rotatori interni — ca micul fesier.1. cu gambele atîrnato. piciorul opus sprijinindu-se pe un scaun : execută o rotaţie externă asociată cu o adducţie.Exerciţiul 5 — Subiectul in decubit ventral : va duce gamba. continuînd apoi cu rotaţia internă a CF . excentrică. iar pacientul execută o inversie cu l'lexie plantară. pacientul ridică aripa iliacă şi împinge în afară G. MI afectat este în rotaţie externă. şi aici rotatorii externi se . flectată la 90°. fasciculul anterior al fesierului mijlociu şi al treilea fascicul al marelui adductor — şi de muşchi poliarticulari — ca tensorul fasciei lata (prin tracţiunea pe bandcleta Messiat) şi dreptul intern.

piciorul MI afectat se aşază pe coapsa sănătoasă. cu gambele atîrnînd .Exerciţiul 3 — Poziţia ilustrată de fig. Exerciţii selective pentru fesierul mijlociu : Exerciţiul s — Pacientul în şezind. 6-44 Exerciţiul 7 — Subiectul in decubit dorsal la marginea mesei. şoldul drept flectat şi susţinut cu o mină de către asistent. pacientul se opune. iar gamba atârnă la marginea mesei : execută o deplasare laterală a piciorului concomitent cu o flexie a CF . bazinul. cu MI opus sprijinit cu piciorul pe masă . 6-44 Exerciţiul 5 — Subiectul în decubit dorsal la marginea mesei. ca în fig. căutând să ridice talonul (rotaţie internă). 352 . kinetoterapeutul opune rezistentă. Exerciţii selective pentru fesierul mic : Exerciţiul 6 — Pacientul în decubit hetcrolateral. astfel încît CF este în flexie-abclucţie-rotaţie externă : asistentul ia priză pe faţa internă a genunchiului. Fig. Exerciţiul 4 — De fapt. cu MI opus flectat : MI afectat. contrarezistenţă pe picior şi uşoară rezistenţa pe coapsă pentru flexie — eventual fără asistent. B. G flectat sprijinit de masă şi gamba do asemenea pe masă . C. care. clar executat în sens invers. iar pacientul „luptă" contra încercării acestuia de a deplasa G în afară. este aidoma exerciţiului 5 din setul exerciţiilor globale pentru rotatorii externi. iar la talon i se adaugă o greutate care atirnă. cu CF în adducţie şi extensie. aplicindu-se o greutate de gleznă sau o instalaţie cu seripete. cu gambele atîrnînd . opune rezistenţa pe faţa externă a gleznei contra mişcării în lateral a piciorului (rotaţie internă) — rotaţia internă a CF cu coapsa flectatâ se află în special sub acţiunea fesierului mijlociu. forţind rotaţia externă . MI afectat cu genunchiul flectat. cu cealaltă. 6-43 : sandaua de reeducare este fixată la virf printr-o coardă. 6-43 Fin. stabilizat cu o chingă : ridică genunchiul şi piciorul de pe masă (abducţie şi rotaţie internă) şi avansează ventral coapsa (flexie) — toate aceste trei mişcări sînt componente ale activităţii fesierului mic .

Exerciţii selective pentru tensorul fasciei l a t a : s-au arătat la abducţia CF.). E.. 6-46 este înfăţişată o instalaţie fixă. 6-45 este ilustrat un exerciţiu cu încărcare : p a cientul ridică piciorul de pe planul mesei . — extensori dr. 23» 353 . pentru a permite piciorului MI afectat să-şi pornească cursa de la o poziţie mult mai medială. pentru a mări cursa.3. 6-46 je asemenea contrată — exerciţiul activează flexorii şoldului drept. 6-45 6. Exerciţii selective pentru marele adductor: s-au arătat la adducţia CF. Refacerea stabilităţii. exerciţiul va realiza activarea extensorilor şoldului drept. eventual. Fig. 23 . exerciţiile descrise deja cînd ani tratat forţa musculară au efecte şi asupra stabilităţii. Fig. care face inutilă prezenţa asistentului.3. mişcării controlate şi abilităţii Prezentăm într-un singur subcapitol aceste obiective ale controlului motor. se scoate gamba în afara mesei. cu opoziţie din partea asistentului. Se începe cu tentativa de extensie a coapsei stingi. treptat. deoarece în cazul membrului inferior multe din efectele acestor exerciţii se interferează ca scop.1. 6.1.O variantă a exerciţiului este ridicarea piciorului contralateral pe masă. Cele două exerciţii pot alterna. Exerciţiul 1 — Subiectul în decubit dorsal cu CF şi G flectate : execută concomitent o flexie a şoldului drept şi o etxensie a celui sting. abductori dr. prezentîndu-le în cuplurile încrucişate similare (de exemplu abductori stg. Dacă se începe cu flexia şoldului drept şi apoi se trece la extensia celui stîng. coborind-o sub nivelul acesteia (deci CP în rotaţie externă). terapeutica ţi de recuperară — od. Vom selecţiona câteva exerciţii mai uşor ide executat. D. se începe flexia coapsei drepte. Pe de altă parte. apoi direcţiile se inversează pentru realizarea cocontracţiei.) sau antagoniste (de exemplu flexori stg. Exerciţii pentru refacerea stabilităţii contralaterale Sinergiile cele mai eficace pentru stabilizare şi echilibrare sînt cele care utilizează musculatura similară sau antagonistă a membrului opus pentru inducerea „încrucişată" a activităţii în musculatura membrului afectat.Kinetologie profflKttcA.1. Exerciţiul 9 — în fig. apoi. şi de aici se execută rotaţia internă. In fig. contrată.

ceea ce va determina creşterea forţei abductorilor dr. pacientul încearcă să „ajute" adducţia acestuia. tot întins. cu MI întinse : asistentul. dar asistentul aplică rezistenţa contra mişcării de adducţie a Ml stg. în spate. . ca să evite aceasta. asistentul va forţa apropierea piciorului stg. Exerciţiul 6 — Pacientul în decubit dorsal. 6-47 se schimbă poziţia membrelor inferioare. Cele două tipuri de exerciţii se alternează. pentru a alterna grupele musculare..Exerciţiul 2 — Subiectul călare pe o banchetă sau pe un scaun-şa .). deci fâră mişcare) . realizînd deci o contracţie statică a abductorilor pe dreapta.. (cu piciorul fixat la sol. deci realizează contracţia abductorilor stg. cu gamba şi glezna trecute peste gamba stg. contrată complet de către asistent. 354 . Exerciţiul poate fi făcut cu contrarezistenţă. şi priză directă. Exerciţiul 3 — Stînd în bipodal. Se alternează tentativele. : opune rezistenţă (contracţia adductorilor) la presiunea asistentului. împinge cu o mînă faţa externă a gleznei stg. iar cu cealaltă trage de aripa ilîacă dreaptă . pentru a opune rezistenţă rotatorilor interni — rezistenţa cea mai mare se aplică pe MI sănătos. Exerciţiul 4 — Poziţia ilustrată in fig. pe marginea internă a piciorului. Exerciţiul 5 — Subiectul în ortostatism. cu MI uşor îndepărtate : se tentează o abducţie (dar piciorul rămîne la sol) cu efort. Exerciţiul 7 — Tot în decubit dorsal. pentru aplicarea rezistenţei la contracţia rotatorilor externi. cu piciorul dr.. care ar avea tendinţa să inducă adducţia MI stg. ceea ce atrage imediat o flexie a MI dr. înainte : se face tentativa de a se duce în extensie Ml stg. va determina luarea de punct fix distal a acestor muşchi. iar cel dr. de masă. Se alternează pe adducţie în acelaşi mod. în afară (abducţia CF) . apoi Fig. Apoi asistentul îsi schimbă locul. — se promovează în acest fel flexia MI dr. Exerciţiul 8 — Pacientul în decubit dorsal. 6-47 : contracţia abductorilor Ml stg. ducînd la contracţia adductorilor contralaterali. Ml stg. picioarele efleurează solul . întins. Variantă : se menţine aceeaşi poziţie din fig. abductorii opuşi se contractă şi ei. aşezat pe partea stg. (piciorul — glezna se sprijină pe umărul asistentului) : contracţia adductorilor va determina o situaţie inversă celei descrise mai sus. pacientul se opune acestor forţe. cu MI dr. ceea ce conduce la bascularea laterala a bazinului. 'MI stg. aşezat Iu picioarele lui. care caută să-i deplaseze piciorul stg. pacientul va contracta brusc abductorii de pe dreapta . cu bazinul fixat printr-o chingă la masă . execută o extensie caro dezechilibrează trunchiul. (invers pentru promovarea extensiei iy MI dr. se induce contracţia în flexorii MI dr. aşezat peste cel stg. a pacientului. şi a adductorilor dr. 6-47. face prize cu mîinile încrucişate pe marginea externă a picioarelor. cu MI stg. cu MI întinse şi lipite unul de altul : asistentul.

6-48 este ilustrat felul în care este indusă ac' vitatea în rotatorii externi ai MI dr. Exerciţiul 12 — Pacientul în ortostatism. aripa iliacă dr. mîna stg. Exerciţii pentru refacerea controlului muscular şi abilităţii re ie e- în general.1. într-un sens sau altul {lanţuri kinetice axio-periferice şi periferice-ax^ e periferice). 6-48 Fig. ceea ce ar declanşa rotaţia internă dr.. cu Ml uşor îndepărtate : se tentează rotaţiile. . A. cu ambele mîini. pentru a-i da o activitate s u p ^ mentară.2. aInversarea prizelor şi pivotării inversează şi activarea muşchii ul 6. umerii pacientului. mîinile aşezate pe şolduri : asistentul împinge în sac din ce în ce mai intense. contra căreia se opune mîna dr. prin faţă. dar cu raporturi între trunchi şi articulaţiile periferL... 6-49 Exerciţiul 10 — în fig. Fig. după cum urmează : abducţia coa sei stg.. fără ca piciorul să alunece pe s o l . cu MI uşor îndepărtate : < ăspate. a MI dr. prin activarea rotatorilor interni stg. a asistentului se opune încercării de rotaţie exter*.Exerciţiul 9 — în ortostatism. Exerciţiul 11 — în fig.. blocată îr de musculatura rotatorie externă dr. menţi cit J57 . activîndu^se astfel rotate externi dr. şi rotatorii interni stg. a asistentului. cu gM . pacientul ise opune.3. asistentul prinde cu mîna dreaptă. sînt activaţi la diverse lungimi muşchii rotatori. aceste exerciţii urmăresc refacerea automatismolor echilibru sau de stabilizare prin antrenarea unor lanţuri kinetice încruj sau deschise. 6-49 se arată cum se facilitează musculatura : tatorie internă a MI dr. determină ava. în funcţie de poziţia piciorului pe sol (mai mult sau mai puţin rotat). bele atîrnînd. se solicită p i v o t a r trunchiului pe cele două şolduri spre stg. sarea aripii iliace stg.. Pentru f îexie-extensie : pe Exerciţiul 1 — Pacientul în poziţia şezînd la marginea mosei. în se când să-1 răstoarne spre spate sau înainte . . or cu cea stîngă contactează posterior aripa iliacă stg.

ceea ce înseamnă punerea în tensiune a flexorilor şoldului. asistentul va creşte tul >rţa acestora. luînd ca puncte de sprijin umerii şi tase anele si încercând să desprindă bazinul de pe masă . se execută exerciţiul din fig. împingînd bazinul în jos. °P Vriţiu2 7 — In bazin : bătăi ritmice cu MI întinse. loru rrciţiul 6 — Pedalaj pe bicicletă. invers pentru extensori : se extce MI îndărăt. 6-50 : menţinerea bazinului ac( i nu cadă spre masă antrenează flexorii. pe care se . Dirijarea forţei asistentului în sens invers va p u n e în tensiune extensorii. pacientul se opune. iar mîinile se aşază pe genunchi. MI opus se flectează. ceea ce înseamnă contracţia lanţului flexor anterior (cap-trunchi-şold) şi. eventual. rijină MI afectat. O variantă este aceea ilustrată în fig. i MI întinse : asistentul exercită o presiune în jos pe spinele anţeroap perioare . 6-52.du-şi echilibrul. 6-50 M Fi 9- 6 "5' £. respectiv. eu p i c i ^ u l în spjrijin pe masă.. alunecind cu placa £ r e r o t i l e . ca la crauL pe Î N 354 . Exerciţiul 4 — Poziţia „patrupedă" : asistentul. a cărui a ş e i i s t e n ţ ă trebuie învinsă (pentru flexori) . celălalt membru în sprijin pe 1—2 cărţi. ter verciţiul 3 — Replica pe lanţul exterior este poziţia în decublt dorsal. aşezat la capul pacientului. la acelaşi i w e l — pacientul în ortostatism : se duce MI înainte. s?g-erciţiul 5 — Utilizarea unei plăci cu rotile (skate-board). nxl verciţiul 2 — Poziţia pacientului ca în fig. a celui extensor posterior (cap-trunchişold). Dacă se urmăreşte activitatea unilaterală. dacă se pune sub 0 S ezne a pătură făcută sul (şoldurile vor fi uşor flectate). tot cu opoziţie. Fig. cu sprijin " * Î taloane („rugăciune mahomedană"). pacientul se opune. O variantă a exerciţiului 1 este alegerea poziţiei şezînd. forţa extenrilor este mai solicitată. 6-51. împingînd cranial (pentru flexori) sau trăgând caudal (pentru extensori). Dacă se urmăreşte antrenarea u n i laterală. trage în faţă de u m e r i . se face o opoziţie — eventual un elastic legat la gambă.

.. lîngă un perete. pe spate. cu sprijinul mîinilor pe bară . iar bazinul este translat spre perete — este antrenată stabilitatea (abductorii) de pe dreapta. 6-54. pacientul sprijină antebraţul sting de umărul asistentului. cu umărul stîng sprijinit de acel perete : ridică piciorul stîng de pe sol. apoi medial na cientul opunîndu-se prin contracţia extensorilor CF stg. apoi a abductorilor CF dr.-dr.B. 6-53 Fig. Pentru abducţie-adducţie : « Exerciţiul 8 — Din poziţia „cavalerului servant" (fig. executând abducţii-adducţii . pacientul se opune prin contracţia abductorilor sau adductorilor. pacientul se opune.. Exerciţiul 11 — Pacientul în ortostatism. 6-53). .asistentul. tot din postura de „cavaler servant". pe care îl mişcă într-un plan frontal stg. Exerciţiul 13 — In bazin. iar cu cealaltă împinge umărul drept spre stânga . alunecarea planşetei poate fi îngreuiată. cu o chingă. împingând în jos. ca şi a musculaturii laterale a trunchiului. împingeri orizontale într-un sens sau a l t u l .. Exerciţiul 9 — Pacientul în ortostatism : cu o mină. 6-54 de împingere medială la nivelul feţei externe a G stg. Exerciţiul 10 — Din unipodal : pe şoldul de sprijin se execută. care se opune . de către asistent. pacientul se opune prin contracţia abductorilor şoldului drept şi musculatura trunchiului de pe dreapta — participă şi adductorii şoldului stîng. asistentul aplică la nivelul şoldului o forţă dirijată dorso-caudal. trage spre dreapta bazinul pacientului. Ca variantă. contractînd extensorii şi adductorii CF dr. . Exerciţiul 12 — Subiectul în ortostatism cu un picior pe skate-board. 357 . acest exerciţiu devine complex prin aplicarea unei forţe Fig. asistentul trage îndărăt aripa iliacă stg. asistentul împinge bazinul de la stânga orizontal spre dreapta. cu mina dreaptă trage în afară G dr. In fig. — abductorii orizontali ai CF stg. vor fi şi ei solicitaţi. se fixează palete la gambe în plan sagital : se fac abducţii şi reveniri cît mai rapide.

cu un picior pe un suport rotativ (giroplan). pacientul căurînd să opună rezistenţă. în fig. 6-55 Fig. 6-57 Fig. dar şi o rotaţie externă. dacă MI sting esto ţinut la piept. Exerciţiul 15 — Poziţia do „cavaler servant". este mai mare . prin intermediul MI stg. sînt solicitaţi rotalorii interni dreapta. stabilităţii. 0-56 este ilustrată tot o poziţie de „cavaler servant". Fig. în jurul pivotului realizat de Ml dr. abilităţii. cu mîinile pe o bară . împingîndu-1 spre dreapta . solicitarea rotatorilor externi dr.indu-se astfel o rotaţie internă cu abducţie orizontală. 6-57) : se execută rotaţii în încărcare. 6-58 O a doua variantă — pacientul se sprijină cu un genunchi pe giroplan (fig. 6-56 Fig. reuli/. C. 6-53) : alunecarea pe planşetă. Exerciţiul 16 — Subiectul în ortostatism. cu rotaţie externă pe dreapta şi rotaţie internă pe stingă . cu adducţie a şoldului drept. Pentru rotatori: Exerciţiul 14 — Subiectul în poziţie şezînd. O primă variantă — exerciţiul pe giroplan poate fi realizat în u n i podal : pacientul în sprijin de echilibru. celălalt pe un suport fix (fig. 6-58) : se face rotaţia MI de pe giroplan.. ceea ce antrenează mişcarea spre Stânga a MI. ca şi a controlului muscular — deci pentru toate stadiile deficitului funcţional motor al şoldului — se recomandă 358 . cu mîinile în şolduri : asistentul îl dezechilibrează. MI ţin strins placa şi se mişcă solidar într-o parte şi alta.Tot în aceeaşi postură se aşază între membrele inferioare o placă (de la coapse la glezne) mai lată sau mai îngustă. duce la rotaţia externă. dacă se împinge corpul spre stînga (genunchi la piept). după caz . dar cu sprijin pe sol şi MI drept pe placa prevăzută cu rotile. pacientul opune rezistenţă. pe o placă prevăzută cu rotile (fig.. asistentul rotează într-o parte sau alta giroplanul. Pentru toate cele patru mişcări ale şoldului în vederea promovăFii forţei. cu sau fără rezistenţa asistentului (la nivelul gleznei).

Fig. Pentru lanţul muscular antagonist. dar asistentul aplică pe pumn o împingere spre spate. flcctat înainte la 90°. prin intermediul musculaturii trunchiului. 6-61 Fig. 6-62 359 . Exerciţiul ÎS — în fig. întins. Exerciţiul 17 — Poziţia corpului in raport cu membrele inferioare întinse ţine de gradul de retracţie a ischiogambierilor (fig. care. Exerciţiul 19 — Subiectul în decubit lateral dr. necesită contracţia abductorilor şoldului drept . iar MI dr. care este menţinută de adducţia şoldului drept. 6-61 : adducţia contrată a MS stîng determină ridicarea bazinului. cu MI stg. vezi fig. pentru a se opune tracţiunii asistentului . opunîndu-sc. 6-59 Fig. este dus înainte.. hemibazinul stg. musculatura hemicorpului drept determină ridicarea bazinului. ceea ce rotează intern şoldul dr. 6-59) : asistentul împinge ventral mâinile pacientului. extensorii trunchiului şi ai şoldurilor. 6—60 pacientul face un efort de adducţie a braţului. pune în contracţie flexorii braţelor. pentru a fi menţinută.. solicitînd deci rotatorii externi pentru a menţine echilibrul bazinului. MS stg. Fig. cu priză pe pumn. cu gamba flectată la 90° din G .un tip de exerciţii periferice-axio-periferice. la care asociaaă o împingere pe bazin în aceeaşi Fig. 6-62 ilustrează o poziţie similară. pentru intensificarea acesteia se fixează MI drept sau se încarcă cu greutate la nivelul gleznei. care pornesc de la membrele superioare către trunchi şi de aici spre şolduri. 6-60 Tracţionarca spre spate a membrelor superioare va determina intrarea in contracţie a lanţului flexor al trunchiului şi şoldurilor. care. opunîndu-se . de unde încearcă o abducţie orizontală — asistentul.

în e x tensie se derotează.. fiind în acelaşi timp şi cea mai complicată din punctul de vedere al structurilor intraarticulare. Mişcarea G (flexie-extensie) modifică axele de stabilitate. tendonul popliteului' • Posterior : ligamentul posterior (Winslow) • Anterior : tendonul rotulian şi fascia genunchiului • Central : ligamentele încrucişate Aceste formaţiuni definitivează şi axele de mişcare. Genunchiul participă la o serie de activităţi uzuale (sUit pe scaun. iar rotaţia externă. ca şi la unele activităţi profesionale. Există o stabilitate pasivă şi una activă a genunchiului. participă la funcţia acestuia atît în asigurarea staticii. Ca articulaţie intermediară a membrului inferior. întocmai ca valgus-ul şi rotaţia externă . care este blocat de rotaţia internă. în mişcarea de flexie axele se dereglează şi apare varus-ul. 2.direcţie : pacientul contrează cu MS stg. 360 . fără să intre ligamentele în joc.. făcînd să intre în joc aparatul capsuloligamentar. c) Axele anatomice fcmurotibiale asigură extensiei G o stabilitate perfectă. a momentului de sprijin in mers. genunchiul (G) este cea mai mare articulaţie a corpului. Mişcarea genunchiului nu este doar de flexie-extensie. invers. ridicarea unui obiect etc). asigurate diferit. inducîrDd rotaţia externă a şoldului d r e p t . ligamentul colateral extern (peronier). ceea ce explică rolul lui în menţinerea unui indice funcţional bun. încălţat. varus-ul şi rotaţia internă se controlează reciproc. eît şi la asigurarea dinamicii mersului prin ridicarea piciorului şi orientarea acestuia în funcţie de denivelările terenului în momentul de balans. ligamentul capsular intern . cu corectările aduse de cartilaj şi meniscuri b) Formaţiunile capsuloligamentarc : • Intern : ligamentul colateral intern (tibial). 6. automat asociindu-se şi o mişcare de rotaţie : din momentul începerii flexiei se asociază o rotaţie internă. • Extern : fascia lata — bandelcta iliotibialâ —.2.. Stabilitatea pasivă este realizată de : a) Forma suprafeţelor articulare. varus-ul. Genunchiul Ca suprafaţă de alunecare. care ajunge la cea 15° la o flexie de 90° . rotaţia internă facilitează valgus-u\. pentru stabilitate. vor intra în acţiune rotatorii interni. ceea ce face ca bazinul să se roteze spre stg. iar pe ultimele grade de extensie se produce şi o rotaţie externă. La apariţia uaZgus-ului se produce rotaţia axtornă — deci.

croitor. controlul activ rămîne singur (croitorul. Mai important este însă rolul acestuia de prevenire a dislocării laterale a rotulei la finalul extensiei. raportaseră unele diferenţe. comparativ cu forţa dezvoltată în extensie pînă la acel nivel. O serie de cercetări mai vechi. căci aparatul capsuleiigamentar este aproape complet scos din uz . Iată. căci pentru aceste 15° este necesară o creştere cu 6 0 % a forţei cvadricepsului. s-a demonstrat la toţi subiecţii că extensia contra unei rezistenţe dă o activitate mai intensă decît contracţia statică. capacitatea rotatorie (de 10°) este stăpfinită de ligamentele încrucişate (pentru rotaţia internă) şi de cele colaterale (pentru rotaţia externă) • La 30° flexie. ischiogambierii. contradictorii însă unele faţă de altele. capacitatea rotatorie (de 15°) este stăpînită de cvadriceps şi gemeni. nu acelaşi lucru se întimplă în flexie. Contracţia statică dă maximum de ce poate da doar cînd extensia este completă. de prin anii '50. împreună cu dreptul anterior (reetns femoris). Comportamentul celor patru muşchi variază în anumite limite. în lanţ kinetic deschis sau în lanţ kinetic închis (cu piciorul pe sol). La şold au fost deja discutaţi o serie de muşchi care acţionează şi asupra genunchiului. realizarea acestui control la diverse grade de flexie : • La 0° flexie. Lindahl). Ideea că deficitul de extensie pe ultimele 15°. ar determina genunchi instabil este nefondată (Basmajian. capacitatea rotatorie este maximă (de 30°). capacitatea rotatorie (de 20°) este controlată de cvadriceps 2. Unele studii au arătat că însuşi vastus intermedius (cruralul) are aceeaşi comportare ca şi ceilalţi muşchi din cvadriceps. fiind muşchi poliarticulari. dreptul intern. în schimb.Dacă în extensia G controlul stabilităţii unipodale este bine asigurat prin elementele de structură. deci şi instabilitatea este maximă. Chiar facilitarea contracţiei cvadricepsului prin flexia (uneori extensia) degetelor şi piciorului este extrem de variabilă de la un individ la altul. de fapt.. muşchii . de la un subiect la altul. uneori chiar semnificative. plus contracţia musculară. Vaştii sînt extensori puternici ai genunchiului. plus aparatul ligamentar • La 60° flexie. S-a discutat astfel despre dreptul anterior. Stabilitatea activii este realizată de muşchi. Toate cele patru capete ale cvadricepsului acţionează în extensia gambei.labei de gâscă") • La 90° flexie. schematic. la bază stă variaţia individuală. Cea mai mare activitate se înregistrează cînd mişcarea de extensie parcurge ultima jumătate a amplitudinii ei (de la 90°). S-a dovedit de asemenea că este mai eficientă contracţia concentrică decît 361 . Pierderea ultimelor 15° de extensie este rezultatul slăbirii întregului cvadriceps. cu sau fără încărcare. Nici rotaţia şoldului şi nici flexia lui nu au adus constante şi reproductibile influenţe asupra forţei de contracţie a cvadricepsului. Basmajian arată că. Ar exista oarecare preponderenţă a vastului medial pe ultimele grade de extensie cînd gamba e încărcată. datorat vastului medial. Hallen.

s-ul). S'. Primul lor rol este de.a tibiei (cu 2—5°). semltendinosui. în mers.abilitatea activă a genunchiului în mers se realizează prin „zăvorîrea" sau „înlăcătarea" pe ultimele grade de extensie a lui. posttraumatice. hiperextensia („împinge in jos genunchiul!") nu aduce o creştere deosebită a activităţii.cea excentrică (deci po scurtarea. în „zăvorirea" genunchiului („locked pesition") această rotaţie externă are un rol decisiv. determinînd şi rotaţia externă. bicepsul femural nu este în activitate (de altfel ca întreg hamst ring . semimembranosul şi semitendinosul — au acţiune şi asupra şoldului. permiţînd condilului medial să se blocheze prin întinderea ligamentului colateral lateral şi a ligamentului 'încrucişat antero-extern. Patologia genunchiului care ajunge in sala de kinetoterapie ar putea fi clasificată astfel : a) Afecţiuni articulare : reumatismale (degenerative. Inflamatorii) si posttraumatice b) Afecţiuni abarticulare (ligamon'tare. deşi acţionează sincron. şi nu pe alungirea muşchiului). distrofice etc.ă şi rotaţia externă (laterală) a genunchiului. Semimembranosul şi semitendinosul sînt extensori şi adductori ai şoldului abdus eind mişcarea se face cu rezistenţă . un rol îl joacă Şi tricepsul sural. De reţinut că ischiogambierii care acţionează asupra ambelor articulaţii nu pot determina o acţiune singulară. mecanismul fiind denumit „screw-home" {„înşurubarea lăcaşului"). Bicepsul femural este un rotator extern sigur al CF în extensie şi adducţie şi doar în mai puţin de jumătate din cazuri oxocu'. în timp ce semimembranosul şi capătul scurt al bicepsului au activitate bifazică. sînt flexori şi rotatori interni. Am văzut că ischiogambierii (hcnnstrings) — bicepsul femural. rămînînd continuu în activitate în poziţii de genuflexiune. în această „zăvorire". luînd punct fix pe calcancu. pentru genunchi. c) Afecţiuni osoase : posttraumatice şi postoperatorii. Extensia şi rotaţia externă Sînt rezultatul contracţiei cvadriecpsului şi ischiogambierilor. Sub contracţia integrală a lor se va mişca acea articulaţie care nu este imobilizată (prin comandă sau de către alţi factori). căci aceştia din urmă trag înapoi genunchiul. are o activitate trifazică în mers. ca şi de flexori şi rotatori ai tibiei. care. în sfîrşit. -• Popllteul este un rotator medial al tibiei. ajutînd ligamentul încrucişat posterior să prevină dislocarea înainte a genunchiului. musculare. ischiogambierii intră în activitate in diferite faze ale acestuia. postoperatorii etc. tendinoase) : reumatismale. In poziţie de repaus — stînd sau în unipcdal —. şi asupra genunchiului. trage iîndărăt condilii femurali (gemenii) şi tibia (solcarul). Astfel. ca şi capătul lung al bicepsului famural. d) Afecţiuni neurologice (genunchiul in cadrul unor boli neurologice generale sau locale) 362 . cînd piciorul este pe sol.extrnsori simpli ai CF (fesierul mare este un extensor doar în mişcarea contra rezistenţei). . care înseamnă şi rotaţie externă .

6.2.1. Refacerea mobilităţii
6.2.1.1. Reeducarea flexiei Reeducarea flexiei acestei articulaţii se poate face : A. Prin adoptarea uncr posturi : Exerciţiul 1 — Aşezat ghemuit (genuflexiune), cît permite mobilitatea genunchiului, cu manile în sprijin pe bară. Exerciţiul 2 — Subiectul în decubit ventral : prinde glezna cu mîna şi ţine gamba in flexie. Exerciţiul 3 — Pacientul în decubit dorsal (sau în şezut), cu gamba la marginea mesei : pe treimea superioară a gambei şi la nivelul gleznei se atîrnă greutăţi — la gleznă una care să reprezinte doar jumătate din valoarea celei atîrnate de gambă, pentru a evita un impact articular prea mare. Exerciţiul 4 — în fig. 6—63 se asigură o îilunerarc ventrală a tibiei, în rapert cu condilii femurali şi forţarea flexiei. Exerciţiul 5 — în decubit ventral : se fixează pe gambă o coardă care trece pe un scripete peste capul pacientului ; la capătul corzii se p u n e o greutate. B. Prin mobilizări pasive: Exerciţiul 6 — Subiectul 5n şezînd : asistentul face priză pe treimea distală a coapsei şi a gambei, executând flexia. Exerciţiul 7 — Pacientul în decubit ventral : asistentul fixează coapsa la 'masă, face priză pe gambă şi distal se execută flexia. în exerciţiile 6 şi 7, genunchiul fiind extins, mişcarea de flexie a lui este limitată de dreptul anterior. Exerciţiul 8 — Pacientul în decubit dorsal, cu şoldul flectat: asistentul execută flexia genunchiului (dreptul anterior este relaxat).

Fig. 6-63

Fig. 6-64

Exerciţiul 9 (complex) — Descriem aici o suită de exerciţii care realizează, concomitent cu flexia, şi alunecarea dorsală, şi (sau) rotaţia internă — exerciţii cu caracter de manipulare : a) în fig. 6-64, mîna dr. a kinetoterapeutului determină alunecarea dorsală a tibiei, în timp ce cu mîna stg. execută flexia, dar şi o tracţiune de decoaptare în ax ; 363

b) în fig. 6—65, odată cu forţarea flexiei G tflde la un unghi de 45° la unul de 50), mâinile asistentului execută o împingere posterioară, cu rotaţie internă, a gambei ; c) în fig. 6-66 este ilustrată mobilizarea pasivă pentru cîştigarea ultimelor grade de flexie.

Fig. 6-65

F

*9- 6-66

Fig. 6-67

FiQ. 6-68

Exerciţiul 10 — Un alt grupaj de exerciţii realizează mobilizarea în flexie cu alunecare anterioară : a) în fig. 6-67 asistentul face o tracţionare anterioară (cu mîna dr.), concomitent cu o forţare spre flectare (cu mâna stg.) — exerciţiul este eficace în redoarea strict articulară ; b) în fig. 6-68 este ilustrată o varianta a precedentului exerciţiu, dar care realizează o forţă cu mult mai mare. C. Prin mişcări autopasive : Exerriţiul lt — Subiectul în şezînd, cu GF şi G flectate : prinde gamba cu ambele mîini şi tracţionează ; dacă priza este proximalâ (treimea superioară a gambei), se realizează si o alunecare dorsală ; dacă este tiistală (treimea inferioară a gambei), se realizează o alunecare ventrală a tibiei. Dacă miinile nu pot cuprinde gamba (deficit m a r e de flexie a genunchiului), se montează o chingă de tracţiune. 364

Exerciţiul 12 — Cea mai simplă automobilizare este presarea pe fata an ierioară a gambei cu gamba opusă — pacientul în şezînd sau 5n decubit ventral. Exerciţiul 13 — Se realizează prin cele mai variate montaje cu scripeţi în fig. 6—69 fiind arătat unul dintre cele mai simple : genunchiul flecteâză

Fig. 6-69

Fig. 6-70

prin greutatea gambei ; efectul se accentuează încărcând distal gamba cu o greutate. Exerciţiul 14 — Din poziţia în genunchi sau „patrupedă" se lasă şezutul spre taloane, forţînd flexia G. Exerciţiul se poate executa de la o flexie de minimum 60° (pentru poziţia „patrupedă") sau de 90° (ipentru poziţia în genunchi). Variantă: în fig. 6-70 a mişcarea trunchiului spre spate, pînă la poziţia de sprijin pe coate, determină o întindere completă a cvadricepsului şi o flexie maximă — exerciţiul poartă numele de „întindere Hurtler" şi se completează cu promovarea extensiei genunchiului prin întinderea ischiogambierilor la MI contralateral (vezi fig. 6-70 b). Exerciţiul 15 — Din ortostatism, cu mîinile în sprijin pe o bară, se lasă corpul în jos în genuflexiune. D. Prin mişcări active : Exerciţiul 16 — Din decubit dorsal, cu sau fără o patină cu rotile la picior, pacientul alunecă pe o placă în flexie-extensie sau pedalează în aer. Variantă: din şezînd, se flecteâză şi se extinde gamba ; idem din decubit ventral. Exerciţiul 17 — Din decubit homolateral, pe io placă talcată, se mobilizează genunchiul în flexii repetaite. Exerciţiul 18 — Din ortostatism, se execută genuflexiuni pe ambele membre inferioare sau doar pe MI afectat. E. Prin metode de facilitare. Genunchiul, fiind pivot intermediar, se încadrează în schema de mişcare a pivotului proxim al (CF). De aceea, pentru flexia genunchiului există mai multe variante de scheme ale şoldului, în funcţie de musculatura interesată. Indiferent 'însă de aceste variante, poziţia G va fi întotdeauna cea de extensie (vezi capitolul 4). Tehnicile 'de facilitare pentru creşterea mobilităţii sînt cele descrise pentru şold, bineînţeles adaptate genunchiului. 365

6.2.1-2. Reeducarea extensiei Reeducarea extensiei genunchiului se face : A. Prin adoptarea unor posturi : Exerciţiul 1 — Subiectul în decubit dorsal, cu un sul la nivelul gleznei. Variantă: din şezînd, cu talonul sprijinit de un scaun, cu sau fără o greutate pe genunchi — exerciţiul este utilizat pentru reducerea fterum-ului. Exerciţiul 2 — Subiectul în decubit ventral, cu gamba în afara mesei şi coapsa fixată printr-o chingă ; de gambă se atîrnă o greutate sau se recurge la un scripete. Exerciţiul 3 — Subiectul în decubit dorsal, cu gheata de tracţiune pe picior : se tracţionează continuu în ax. B. Prin mobilizări pasive : Exerciţiul 4 — Pacientul în şezînd, ou trunchiul aplecat în faţă : kinetoterapeutul execută extensia, făcînd două prize —- u n a 'pe faţa anterioară a coapsei, fixînd-o la scaun, şi alta pe gambă, d i s t a l ; exerciţiul urmăreşte întinderea ischiogambierilor. Exerciţiul 5 — Pacientul în decubit ventral, cu coapsa fixată la masă prin priza asistentului ; cealaltă priză, pe gambă distal, execută extensia — pentru extensia completă se aşază o pernă sub coapsa. Exerciţiul 6 • — Poziţia pacientului şi a asistentului ca în fig. 6—71, startul fiind cu CF şi G maxim flectate (sensul săgeţilor arată direcţia forţelor aplicate de către kinetoterapeut). O variantă este ilustrată în fig. 6-72 : poziţia conferă asistentului o forţă mai mare.

Fig. 6-71

Fig. 6-72

O altă variantă este arătat în fig. '6-73, dar aici, în Ioc de asocierea rotaţiei externe, se realizează alunecarea anterioară. Presiunea pe coapsă, tracţionarea gambei în ax şi, bineînţeles, extensia sînt aceleaşi. Exerciţiul 7 — Subiectul în decubit ventral : priză pe gambă proximal (pentru realizarea extensiei fii alunecării) şi distal (pentru realizarea e x tensiei şi rotaţiei externe) — coapsa este fixată prin chingă la masă.
366

Exerciţiul 8 — Extensia forţată (fără asigurare de-alunecare sau rotaţie externă) este realizată ca în fig. 6-74. C Prin mobilizări autopasive : Exerciţiul 9 — Subiectul in decubit ventral, cu coapsa fixată : gamba şi piciorul contralateral împing spre extensie MI afectat.

Fig. 6-73

Fig. 6-71

Fig. 6-75

Exerciţiul 10 — Pacientul în poziţie „patrupedă" : gamba interesată este fixată prin chingă la masă ; corpul se deplasează înainte prin tracţiunea manilor pe marginea mesei. Exerciţiul 11 — Este reprezentat de fapt printr-o suită de montaje a u t o pasive cu scripeţi — folosind -MS sau MI contralateral —, care sînt în general greoaie şi cu relativă eficienţă {exemplificăm prin fig. 6-75 a, b, c). D. Prin mişcări a c t i v e : a se vedea exerciţiile pentru flexie, căci ele reprezintă de fapt exerciţii şi pentru extensia G. E. Prin metode de facilitare : considerentele de la flexia G sînt valabile şi aici. •6.2.1.3. Reeducarea mişcării de rotaţie în redorile de cauză strict articulară, mobilizările de rotaţie degajează această importantă componentă ce participă la flexie-extensie. Exerciţiile sînt pasive şi iau caracter de manipulare. 367

Exerciţiul 1 cută rotaţia Exerciţiul 2 realizînd şi \

— Asistentul cu priză „la piept" a MI, ca în fig. 6-76, exeinternă sau externă a gambei. — O altă priză este arătată în fig. 6-77 tot pentru rotaţii» o decompresiune articulară.

Fig. 6-76

Fig. 6-77

O variantă în acelaşi scop — decubit dorsal, cu gamba atirnînd la marginea mesei; asistentul face priză bimanuală pe porţiunea proximală a gambei. Exerciţiul 3 — Subiectul în decubit dorsal, cu CF şi G la 90° : asistentul, aşezat la nivelul gambei, o prinde sub axila sa şi cu mîinile face priză pe capătul proximal al ei ; deplasare în abducţie orizontală a coapsei şi întregului MI, în timp ce asistentul menţine orientarea tibiei (tuberozitatea tibială la zenit) prin priza mîinilor — se produce astfel o rotaţie internă ; invers, ducînd în adducţie MI, se obţine rotaţia externă a gambei — aceste mişcări se realizează prin translarea corpului asistentului. Exerciţiul 4 — Se pot executa automobilizări prin abducţii şi adducţii de şold, realizîndu-se rotaţii interne şi, respectiv, externe ale genunchiului (vezi fig. 6-78), piciorul fiind fixat. Exerciţiul 5 — O automobilizare pentru rotaţii serealizează şi din ortostatism : MI paralele, dar cu vîrfurile picioarelor depărtate unu de a l t u l ; se execută o ghemuire (tripla flexie CF — G — Gl), menţinând însă coapsele paralele şi genunchii „privind" drept înainte — se realizează rotaţia e x ternă a tibiilor ; dacă se pleacă de la poziţia i n versă a picioarelor (vîrfurile se ating), se r e a l i Fig. 6-78 zează rotaţia internă. 6.2.1.4. Reeducarea alunecării tibiei pe femur Aceleaşi considerente ca şi la reeducarea mişcării de rotaţie. Refacerea posibilităţilor de alunecare ajută deblocarea genunchiu> lui prin întinderea ligamentelor. 368

Exerciţiul 1 — Alunecarea anterioară a platoului tibial pe condilil femurali se poate realiza prin exerciţiile arătate în fig. 6-79 a, b. Exerciţiul 2 — Alunecarea dorsală a tibiei pe femur se realizează ca înfig. 6-80 a, b.

Fig.

6-79

Fig.

6-80

Fig. 6-81

Fig.

6-82

6.2.1.5. Refacerea mobilităţii rotulei Pentru asigurarea unei libere mişcări a genunchiului trebuie refăcută mobilitatea rotulei. Exerciţiul 1 — Manipularea rotulei se face : a) ca udai, ca în fig. 6-81, şi cranial — invers ; b) extern, ca în fig. 6-82, şi intern — invers.
24 — Kirtetologle profilactica, terapeutici şl de recuperare — cd. 23» 369

6.2.2. Refacerea forţei musculare
Este un obiectiv deosebit de important pentru genunchi, căci atit extensorii, cit şi flexorii acestuia fac parte din musculatura antigraviţaţionalâ şi, in plus, sint indispensabili stabilităţii lui active. v Ca şi în cazul musculaturii şoldului (fiind un principiu general), tehnicile, exerciţiile şi metodele utilizate pentru tonifierea musculaturii care comandă genunchiul se vor alege, în primul rînd, în funcţie de gradul de forţă restantă. Pentru forţe de la 0 la 3 tehnicile de facilitare sint cele mai importante. Nu mai revenim asupra lor, fiind inserate, in ordine, la subcapitolul referilor la şold. 6.2.2.1 Tonifierea musculaturii extensoare Noţiunea de extensie a G este relativă, de fapt musculatura rcaducînd segmentul gambier la poziţia zero, după ce fusese dus in flexic. Acest fapt explică de ce extensorii au zona scurtată, chiar la poziţia de repaus (zero). Cvadricepsul, cu toate cele patru componente, este extensorul genunchiului. Tensorul fasciei lata, ca accesor, ajută ,,înzăvorîrea". O extensie în încărcare (cu piciorul pe sol) •— spre exemplu ridicarea din ghemuit — necesită cocontracţia tricepsului sural şi a ischiogambicrilor, adică a extensorilor piciorului şi şoldului. A. Exerciţii globale: Exerciţiul 1 — Varianta I — Pacientul în decubit dorsal, cu coapsa întinsă, gamba în afara mesei ; MI opus, flcctat, se sprijină cu piciorul pe masă : asistentul face priză pe faţa dorsală a piciorului şi pe faţa anterioară, distal pe gambă ; pacientul execută întîi flexia dorsală a piciorului, apoi în continuare extensia g a m b e i ; mişcările sînt contrate de asistent în aşa fel, încît flexia dorsală a piciorului să fie complet blocată, dar extensia gambei să-şi urmeze amplitudinea în totalitate. Varianta II antrenează tripla extensie : MI afectat pleacă de la poziţia de triplă flexie (CF — G — G l ) ; asistentul se opune la extensia piciorului (flexie plantară), apoi în continuare la extensia gambei, care se execută concomitent şi cu întinderea coapsei (fig. 6-83). Cele două variante ale exerciţiului 1 realizează o solicitare musculară de la periferie spre centru (disto-proximală) a lanFig. 6-83 ţului muscular. . Exerciţiul 2 — Aceeaşi poziţie ca la varianta I a exerciţiului 1, dar asistentul face priză pe faţa anterioară a c a t ? ! ? ' d l S t a 1 , Ş l p e S ^ b ă , tot distal : pacientul încearcă flexia CF (bloca a e asistent) şi execută în continuare extensia gambei contra rezistenţei opuse de asistent. Varianta II, de triplă extensie, ca la exerciţiul 1 : MI în triplă flexie ţivu opus întins) ; asistentul face priză pe faţa dorsală a coapsei şi pe ^70

faţa ventrală a gambei ; se contrează încercarea de extensie a coapsei, apoi în lanţ se rezistă la extensia g a m b e i ; se realizează cocontracţia cvadricepsului cu ischiogambierii — mişcarea de extensie a genunchiului se poate continua ou extensia piciorului. Prin exerciţiul 2 se realizează o angrenare a lanţului kinetic de tip proximo-distal. Exerciţiul 3 — Este do fapt o sinteză a celor două exerciţii de mai sus, realizînd dubla solicitare — respectiv disto-proximală şi proximo-distală. Prizele asistentului se fac pe coapsă şi picior, pe tipul variantelor I, apoi cu triplă flexic, ca în variantele II. Exerciţiul 4 — Din decubit dorsal, cu gamba la marginea mesei, sau din sezînd se execută extensii, încărcând progresiv gamba distal. Exerciţiul 5 — Din ortostatism se trece în ghemuit şi din nou în ortostatism ; taloanele se ridică de pe sol în timpul exerciţiului, pentru a se putea ţine trunchiul vertical ; dacă tălpile rămîn pe sol, trunchiul se va apleca în faţă, solicitînd prea mult extensorii şoldului (ischiogambierii). Efortul extensorilor poate fi m ă r i t dacă se iau gantere în mîini sau haltere pe umeri. '• Pentru o încărcare mai m a r e a MI afectat, exerciţiul se execută cu translarea pe el a unei părţi mai importante din greutatea corpului. Se controlează această translare atîrnînd la brîul pacientului un fir cu plumb care se va deplasa de la linia mediană. Exerciţiul 6 — Subiectul în poziţia „aşezat fără scaun", adică cu CF şi G flectate la 90°, cu spatele sprijinit de zid ; dacă linia de gravitaţie trece şi îndărătul articulaţiei CF, travaliul muscular se realizează doar în extensorii genunchiului. Ca o variantă menţionăm fixarea picioarelor sub bara spalierului, executînd „aşezarea fără scaun". O instalaţie specială — „cvadristandul" (fig. 6-84) —, fixînd gambele, permite o înclinare posterioară cit m a i mare a trunchiului, ceea ce va creşte proporţional forţa tensorilor. Exerciţiul 7 — Instalaţiile de scripeţi cu greutăţi se realizează din cele mai variate poziţii. Nu le mai descriem. B. Exerciţii selective: Exerciţiul 8 — De fapt, un set de exerciţii care urmăresc antrenarea celor 3 capete monoarticulare ale cvadricepsului (fără dreptul anterior, care este poliarticular). Principiul care stă la baza lor este de a menţine articulaţia GF flectată la 90°, din această poziţie executându-se extensia genunchiului. Socotim că nu este necesar să le descriem, ele putând fi fig. e-84 uşor intuite. Exerciţiul 9 — Urmăreşte antrenarea vastului medial (cu rol în tracţionarea internă şi în sus a rotulei) : subiectul în decubit dorsal, cu MI interesat în uşoară flexie a genunchiului (10°) ; asistentul apucă rotula,. trăgind-o în jos şi în afară ; se comandă extensia completă, cu fracţionarea rotulei în sus şi înăuntru. Există şi variante : 3711

In fig. 6-85 asistentul încearcă .fleetarea genunchiului, la care pacientul se opune, şoldul fiind în rotaţie externă. Asistentul opune rezistenţă pe faţa antero-internă a capătului distal al tibiei. Dat fiind această poziţie şi forţele dezvoltate, ar exista tendinţa unei desfaceri a părţii interne articulare care, automat, este prevenită de o contracţie mai intensă a vastului intern. — Pentru aceeaşi indicaţie : subiectul în decubit dorsal, cu MI întinse, piciorul în supinaţie —• poziţie menţinută de asistent contra încercării de flexie dorsală ; de asemenea, rezistă şi contra încercării de adducţie concomitentă a CF, trăgînd MI în afară. Mişcarea are t e n dinţa de deschidere articulară internă a G — vastul intern se opune. Exerciţiul 10 — Aceeaşi poziţie ca în Fig. 6-85 fig. 6-85, dar şoldul este în rotaţie internă, iar asistentul opune rezistenţă pe faţa antero-externă a tibiei, distal — contracţia se dirijează în special pe vastul extern şi tensorul fasciei lata. Se mai procedează şi ca în ultima variantă de la exerciţiul 9, cu deosebirea că piciorul este în pronaţie, iar şoldul încearcă abducţia — şi în acest caz vastul extern este cel mai solicitat. 6.2.2.2. Tonifierea musculaturii flexoare Reprezintă o organizare complexă, fiind în majoritate o musculatură biarticulară — fie cu şoldul, fie cu piciorul, asupra cărora are şi alte acţiuni. în plus, aceşti muşchi au şi rolul de rotatori ai genunchiului, asigurînd şi stabilitatea laterală şi medială a acestuia. Ischiogambierii sînt extensori ai CF şi flexori ai G. Dintre cei care îndeplinesc această acţiune, cei mai puternici sînt semimembranosul şi partea scurtă (care este monoarticulară) a bicepsului femural. Muşchii „labei de gîscă" (semLtendinosul, croitorul şi dreptul intern), în afară de alte acţiuni asupra CF — căci toţi sînt biarticularî —, sînt flexori şi rotatori interni ai G. Interferenţa cu articulaţia CF a flexorilor G face ca să existe o r e laţie de forţă între aceştia şi poziţia CF. . Flexorii au eficacitate maximă asupra G la un unghi de 60°, cînd şoldul este flectat, şi de 30°, cînd coapsa este întinsă. Muşchii posteriori ai gambei (gemenii) sînt de asemenea flexori auxiliari şi extensori ai piciorului. Popliteul este singurul muşchi monoartieular. A. Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Subiectul în decubit dorsal, cu coapsa la marginea mesei : asistentul face priză pe faţa dorsală a coansei si pe talpă ; pacientul execută o extensie de roapsă contrată de asistent, anoi o extensie de picior — de asemenea contrată —, în continuare flectmd G. 372

Exerciţiul are deci sinergii proximo-distale (extensia coapsei) şi disto-proximale (extensia piciorului). Contrarea extensiei coapsei pune în tensiune ischiogambierii, iar pentru picior — gemenii. Variantă : din decubit ventral, cu bazinul pe o pernă, pemtru a se putea realiza o uşoară flexie a coapsei : prizele şi rezistenţele sânt aceleaşi. Exerciţiul 2 — Urmăreşte antrenarea lanţului triplei flexii CF—G—Gi. Pacientul în decubit dorsal, cu CF şi G uşor flectate, Gl în poziţie indiferentă : prizele sînt aplicate pe feţele anterioară a coapsei şi dorsală a piciorului, asistentul opunîndu-se flexiei coapsei şi flexiei dorsale a piciorului. Activitatea flexorilor coapsei plasează ischiogambierii în zona cea mai favorabilă de contracţie (cursa medie), iar împingerea in jos a piciorului declanşează contracţia flexorilor genunchiului. Ca şi în exerciţiul 1 se realizează o stimulare proxrmo-distală şi disto-proximală a flexorilor G. Exerciţiul 3 — Utilizarea diverselor circuite cu scripeţi şi greutăţi, mai mult sau mai puţin complicate, care pot fi intuite cu uşurinţă. Exerciţiul 4 — Din unipodal pe MI opus, Ml afectat purtând o sanda cu greutăţi : se execută flexii cît mai complete ; echilibrul este susţinut de mîini pe o bară ; ridicarea greutăţii determină contracţia concentrică ; revenirea lentă a gambei asigură contracţia excentrică. Este bine ca să se intercaleze reveniri bruşte, pentru a antrena rolul frenator al ischiogambierilor la sfîrşitul excursiei de extensie. B. Exerciţii selective : nu este necesar să fie descrise aici, deoarece selectivitatea va fi analizată pornind de la rolul de rotator al musculaturii flexoare. 6.2.2.3. Tonifierea musculaturii rotatorii interne Rotaţia internă şi stabilitatea internă a genunchiului sînt asigurate de aceiaşi muşchi. Principalii rotatori sînt muşchii „labei de gîscă", la care se adaugă popliteul (monoarticular), care ar avea primul rol în rotaţia internă pe primele 30° de flexie a genunchiului. S-a mai discutat că în extensia completă (poziţia zero) nu există rotaţie, aceasta începînd să se manifeste odată cu flexia gambei. De subliniat că, indiferent care este poziţia şoldului, există întotdeauna un muşchi într-o poziţie bună pentru a asig u r a rotaţia. A. Exerciţii globale : Fig. 6-86 Exerciţiul 1 — Poziţia din fig. 6-86, cu coapsa abdusă şi piciorul „privind 14 în afară (G rotat extern) : pacientul execută adducţia coapsei şi rotaţia internă a piciorului şi G, asistentul opunîndu-se. Prin recrutare proxiimo-distală, dreptul intern, semitendinosul şi semimembranosul intră în acţiune, încercând adducţia ; prin recrutare 373

disto-proximală (rotaţie internă a piciorului) se realizează de asemenea» adducţia. Nu se execută toată amplitudinea mişcării, căci muşchii îşi. schimbă acţiunea — croitorul este eficace de-abia la sfîrşitul cursei. Variantă: subiectul şezînd la marginea mesei, cu gambele atîrnînd ; coapsele în flexie de 90°, abduse şi rotate intern ; G şi piciorul rotate ext e r n s asistentul face priză cu două mîini pe picior (Gl şi antepicior), pe faţa internă, opunîndu-se adducţiei orizontale şi rotaţiei externe a coapsei şi, concomitent, acţiunii rotatorilor interni ai piciorului — croitorul intră în acţiune la sfîrşitul mişcării. O altă variantă: pacientul poate sta şi în deeubit dorsal, cu CF şi G la 90° (gamba orizontală), dar bazinul trebuie fixat la masă cu o chingă. Exerciţiul 2 — Poziţia din fig. 6-87, în care CF şi G sînt flectate Ia -153, iar suportul pe care stă piciorul drept are aproximativ aceeaşi înclinare : asistentul aplică o forţă dirijată spre adducţia şi rotaţia internă a CF, s p r e rotaţia internă şi a piciorului (prin deplasarea tibiei), G fiind rotat e x tern (prin deplasarea femurului şi a tibiei simultan) ; pacientul se opune, încercând să ducă G în afară. Luînd puncte fixe în bazin şi picior, se organizează un lanţ kinetic mai particular, care antrenează : abductorii orizontali şi rotatorii externi ai CF (fesierul mijlociu, fesierul mare), muşchii „labei de gîscă" — care vor imprima genunchiului rotaţia internă — şi rotatorii externi ai piciorului. Se formează o sinergie între abductorii-rotatori externi ai CF, rotatorii interni ai G şi rotatorii externi ai piciorului. Aceasta numai pentru că piciorul este fixat pe suport, pentru că dacă ar fi liber sinergia se face — după cum s-a mai văzut •— între rotatorii interni ai genunchiului şi rotatorii externi ai piciorului. Lanţul acesta kinetic este foarte puternic şi are mare rol în protejarea ligamentelor genunchiului. Exerciţiul 3 — Subiectul în deeubit dorsal, cu CF şi G mediu flectate, p i ciorul prins sub axila omoloagă a asistentului, care stă la picioarele pacientului (piciorul drept sub axila dreaptă) : cu mîna opusă (stingă), asistentul aplică o forţă pe faţa externă a G înspre interior şi concomitent deplasează uşor trunchiul spre stingă — forţând deci piciorul pacientu-

Fig. 6-87

Fig. 6-88

lui spre exterior. S-ar realiza astfel, de către asistent, o adducţie-rotaţieinternă a CF, o rotaţie externă cu valgus a G şi o rotaţie internă a Gl. Prin opunerea pacientului intră în contracţie musculatura antagonistă a tendinţelor de mai sus — exact ca la exerciţiul 2. O variantă este ilustrată de fig. 6-88, în care punctul fix distal se ia prin blocarea piciorului pe pieptul kinetoterapeutului. Faţă de consi374

dar prin absenţa flexiei CF se limitează mult tensiunea în ultimii doi muşchi. ••. cît şi semitendinosul şi semimcmbranosul. B. croitor au fost discutate în subcapitolul referitor la şold. pe partea MI suspendat. asistentul trage înainte . cu coapsa dreaptă în abducţie. se întinde atît dreptul intern. piciorul în abducţie : 375 . posterior. MI opus. in acest exerciţiu presiunea piciorului po piept mimează sprijinul unipodal cu tendinţă la un lanţ kinetic de triplă extensie contrat de asistent. 6-01 b) Exerciţii pentru semitendinos şi semimembranos : Exerciţiul 6 — Din poziţia arătată în fig. împinge înăuntru. Ultimele trei exerciţii pot fi considerate că fac parte şi din grupul de exerciţii pentru stabilitatea genunchiului.•. este ţinut de pacient cu mîna ia nivelul gleznei : cu o mină pe bazin. 6-90 este ilustrată o variantă a acestui exerciţiu. o flexie cu rotaţie internă de G şi adducţie-rotaţie internă de picior — asistentul contrează prin prizele ilustrate în figură. poziţia de plecare este cu uşoară abducţie-rotaţie externă a CF drepte şi cu piciorul in abducţie : asistentul se opune la adducţia cu rotaţie internă a CF şi la flexia cu rotaţie internă a G. r i dicat de la sol.. Exerciţii selective : exerciţiile destinate m. Variantă : pacientul în şezînd. Mişcarea iniţiată simultan în CF şi G este exact activitatea dreptului intern. tot pentru dreptul intern : pacientul în decubit ventral.• Fig. a) Exerciţii pentru dreptul intern : Exerciţiul 5 — în fig. gamba întinsă. pe faţa externă a G de sprijin.•. cu G uşor flectat. face o flexie de G cu rotaţie internă (figura arată sfîrşitul exerciţiului). cu trunchiul mult aplecat înainte (se •realizează o flexie minimă in CF). 6-S9 p~^ Fig. 6-90 Fig. 6-89. Plinind CF in abducţie. pacientul „luptînd" împotriva acestor forţe. cu cealaltă mină. în fig. 6-91 pacientul execută simultan o extensie de CF. Exerciţiul 4 — Bolnavul în sprijin unipodal.•derentele deja discutate la exerciţiile 2 şi 5. ceea ce creşte forţa stabilizatoare a rotatorilor interni ai genunchiului.'.

din şezînd (deci cu articulaţia CF flectată). posterior. G în rotaţie internă. 376 . în acelaşi timp. Fig. determină abducţia şoldului. CF este în adducţie uşoară. MI opus. 6-93 Variantă . apoi ridică antepiciorul prin rotaţia externă a G şi abducţia piciorului — de remarcat că punctul de prindere a greutăţii este vîrful sandalei de reeducare. pacientul execută o abducţie a CF şi duce vîrful piciorului lateral în abducţie — se realizează deci un lanţ proxîmo-distal (abducţia CF facilitează rotaţia externă a G) şi un altul disto-proximal (abducţia piciorului necesită rotaţia externă a G). Tonifierea musculaturii rotatorii externe Bicepsul crural şi deltoidul fesier Farabeuf sînt rotatorii externi ai genunchiului (dnd acesta este flectat). fesierul mare (extensor şi rotator extern). sînt şi stabilizatori laterali. îndoit. antebraţul flancffnd marginea internă a antepicioruiui — prin această priză asistentul rezistă la flexia G cu rotaţie internă. Terminaţia comună a celor doi muşchi pe bandeleta Messiat. Bicepsul crural. cu gamba atîrnînd la marginea mesei .4. tensorul fasciei lata (flexor şi rotator intern) şi. prinde cu mina calcaneul. este un flexor şi rotator extern al G. Exerciţii globale: Exerciţiul 1 — Pacientul în deeubit dorsal. aşezat la picioarele pacientului.2.asistentul. care se inserează pe tJbie. prin capătul monoarticular. face ca ei să fie rotatori externi ai G . în timp ce prin capătul biarticular (care face parte din ischiogambieri) are în plus şi o acţiune de adducţie a CF.2. Deltoidul fesier are în componenţa sa. 6-92 (de remarcat că sandaua de reeducare este încărcată pe marginea internă) : pacientul execută o flexierotaţţe internă a G. cu aceleaşi prize şi forţe : abducţia orizontală a coapsei facilitează rotaţia externă. O altă variantă este cea din fig. 6-92 Fig. A. iar piciorul în adducţie : asistentul face priză pe condilul extern şi pe marginea externă a antepicioruiui . care. acţionînd împreună. cu piciorul sprijinit pe masă . 6-93 : pacientul ridică G drept prin abducţia şi rotaţia externă a CF. anterior. 6. Exerciţiul 2 — Poziţia din fig.

contra prizelor asistentului. Pentru exerciţiile 3 şi 4. 6-95 care este prinsă o greutate pe partea antero-internă a ei : pacientul •execută o flexie cu rotaţie externă a G. Exerciţiul se face cu atenţie. care este inversul acestuia). dar la fel ca in exerciţiul menţionat anterior. pacientul se opune acestor tendinţe printr-o mişcare activă — adducţie cu rotaţie internă a CF. ca in fig. Deltoidul fesier este relaxat prin extensia şoldului (partea anterioară a muşchiului). Exerciţiul -l — în unipodal. pentru a nu dezechilibra bolnavul. ca în fig. b) Pentru antrenarea capătului scurt al bicepsului: Exerciţiul 6 — Pacientul. cu o chingă se fixează ba•zinul şi G scmrflectat : asistentul trece mina pe faţa dorsală a picioru577 . pacientul execută extensia şi uşoara adducţie a CF. pacientul se opune presiunilor prizelor asistentului (vezi şi exerciţiul 4 din setul celor destinate rotatorilor interni. realizindu-se astfel rotaţia externă. forţele desfăşurindu-se progresiv. care determină tracţionarea gambei înăuntru. de Fig. _ Variantă : pacientul în decubit ventral la marginea mesei. cu şold u r i l e flectate şi genunchii î n t i n ş i . 3 şi 4 din cadrul celor globale pentru rotatori interni. se ataşează o sanda de reeducare. cu CF şi G flectate la 45° şi •eu piciorul în sprijin pe masă sau pe un suport (vezi exerciţiul 2 din setul celor destinate rotatorilor interni) : asistentul aplică pe condilul intern o forţă de împingere în afară.Exerciţiul 3 — Pacientul în decubit dorsal. în decubit ventral . Exerciţii selective : a) Pentru antrenarea capătului lung al bicepsului: Exerciţiul ~> — Poziţia şi prizele. 6—94. B. cu Gl în rotaţie externă şi G în rotaţie internă . totul se petrece invers faţă de exerciţiul 3 din setul celor destinate rotatorilor interni. cu flexierotaţie externă a G şi abducţie a piciorului. ca şi prin abducţia lui (partea posterioară a deltoidului). abducţia cu rotaţie externă a CF. 6-94 Fig. aceleaşi consideraţii ca la exerciţiile 2. 6-95 : se porneşte de la flexia cu abducţie a CF. contracţia rotatorilor interni ai piciorului fixat. pasiv. extensia G şi adducţia piciorului . ceea ce ar realiza. Variantă : fixarea piciorului şi a gleznei pacientului sub axila asistentului .

în cazul în care ambele membre inferioare sînt afectate. subiectul \-a executa o extensie-abducţie-rotaţie externă a CF. Pentru flexie-extensie : Exerciţiul 1 — Subiectul în decubit dorsal. pentru a ajunge să se fixeze pe gamba dreaptă. Variantă : în unipodal pe piciorul" sănătos . exerciţiile în lanţuri contralaterale capătă o şi mai mare importanţă. G în extensie şi piciorul in adducţie : asistentul face priză pe faţa postero-externă a coapsei şi pe marginea externă a antepiciorul u i . deci contractă exteriorii.2. datorită interferării efectelor multor exerciţii destinate realizării lor. Fig. c) Pentru antrenarea tensorului fasciei lata : Exerciţiul 7 — Poziţia ca în fig. pacientul execută o flexie cu rotaţie externă a G. 6. cu coapsa în uşoară adducţie : subiecţii! execută o flexie cu rotaţie internă a CF. Variantă : în unipodal pe piciorul opus . dar subiectul se opune.3. etc.2.3. adducţie şi rotaţie internă. 6-96. asistentul opunîndu-se — poziţia în extensie a coapsei anihilează acţiunea capătului lung al bicepsului. posterior : flexia gambei stingi va antrena flexia gambei drepte. expunem cele trei obiective la un loc. o flexierotaţie externă a G şi o abducţie de picior — toate contrate de asistent. Refacerea stabilităţii. concomitent cu abducţia CF. fie pentru dezvoltarea stabilităţii u n i . 378 .şi bipodale. pornind de la extensorii stg. pe care este fixată o greutate la partea antero-internă : pacientul duce vîrful piciorului în sus şi lateral. 6-96 d) Pentru fasciculele posterioare ale deltoidului fesier (marele fesier): Exerciţiul 8 — Subiectul în decubit dorsal. continuînd cu flexia-rotaţia externă a G şi cu eversia piciorului — prizele din figură arată forţele aplicate de către kinetoterapeut. MI afectat poartă o sanda de reeducare. 6. vom descrie aceste exerciţii pe cupluri : A.1. Exerciţii pentru refacerea stabilităţii contralaterale Sinergiile musculare induse pornite de la grupele musculare ale Ml opus (teoretic sănătos) pot fi utilizate fie ca prime exerciţii în programul creşterii forţei — cînd muşchii au forţe sub gradul 2 —. mişcării controlate şi abilităţii Ca şi în cazul şoldului. Sistemul de scripeţi poate fi inversat sau schimbat pentru antrenarea flexorilor dr. cu gambele atîrnînd la marginea mesei .lui apucând marginea externă a acestuia . eu CF în flexie. Ca şi la şold. MI afectat poartă o sanda de reeducare încărcată cu o greutate pe marginea antero-internă : subiectul duce piciorul cu vîrful orientat eranial şi lateral. de gamba stingă se ataşează anterior o coardă care trece peste un sistem de scripeţi.

CF şi celălalt G rotate extern . acest efort solicită adductorii şoldului stîng . pacientul trebuie să ia punct fix pe piciorul dr. Exerciţiul 5 — Subiectul în şezînd. stg. invers. bazinul stg. (pe o bucată de stofă) — eventual. Pentru rotaţie : Exerciţiul l — Poziţia şi prizele kinetoterapeutului. care are tendinţa să se ridice : extensia MI dr. — care se sprijină pe o bucată de scindură sau o carte —. solicitînd extensorii G . fixat la sol. pacientul contrează aceste presiuni. semiflectate : asistentul aplică o presiune pe faţa anterioară a gambei. a rotatorilor externi pe stg. piciorul dr. înainte. ceea ce înseamnă punerea în funcţiune.. Exerciţiul 6 — Subiectul în unipodal pe piciorul dr. acest efort dezechilibrează trunchiul. asistentul creează un punct de sprijin pe marginea internă a piciorului) şi de la şold (distoproxlmal şi proximo-distal) . pe un plan posterior faţă de cel dr. B.Exerciţiul 2 — Asistentul se opune triplei flexii executate de MI stg. cu punct fix prin piciorul pacientului. pacientul execută o puternică rotaţie internă. ca in fig. ca în fig. 6-99 : cu piciorul sting.? •C. 6-9. (ca 379 . presiunea se aplică pe marginea externă a picioarelor. cu mâinile pe şolduri şi G uşor flectat . Exerciţiul 3 — Poziţia de „cavaler servant". şi a rotatorilor interni pe dr. pornind de la picior (cu mina. asistentul contrează această alunecare . CF şi G stg. contrată de insistent. 6-97 Fig. 6-98 . picioarele lipite unul de altul : asistentul execută o presiune pe faţa externă a călcîiului drept şi o presiune pe faţa externă a antepiciorului stîng . pentru a nu se dezechilibra. 6-09 simultan. ca în fig. pacientul va aluneca cu G stg. pacientul încereînd extensia gambei stg. . pentru antrenarea rotatorilor externi contralaterali. să nu poată aluneca : pacientul va face să alunece îndărăt Fig. 6-97 . Fig.... pentru stabilitate intră în acţiune lanţul simetric contralateral. ceea ce va solicita pentru echilibrare ischiogambierii G dr. care antrenează rotatorii interni ai G dr.. cu gambele atîrnînd. pe bazinul asistentului restabileşte echilibrul.

refac automatismeie de echilibru. tracţionează înainte bazinul drept. — se realizează contracţia pentru reechilibrarea unui lanţ muscular rota tor drept de la şold la picior {incluzând musculatura „labei de gîscă"). cu alxlucţia piciorului pe dr. ceea ce va Fig. lateral. contrând mişcarea spre stânga imprimată de asistent. care lărgesc lanţurile kinetice prin includerea corpului. subiectul contrând — se solicită astfel. 6-101 declanşa activitatea rotatorilor externi pe dr. Aceste exerciţii sânt importante pentru schiori. 6. \ î n loc de oontrapresiunea mîinii asistentului. G semiflectaţi : asistentul aplică presiuni cu direcţie medială pe feţele externe ale G. care necesită implicarea lanţului rotatorilor interni pe dr.2. Exerciţiul 9 — în fig. stabilitate şi mişcare: 389 . cu picioarele paralele şi îndepărtate 20 cm. se poate instala o gheată pe piciorul stg. Exerciţiul 8 — Subiectul în bipodal.. Dacă se execută mişcarea IVII stâng spre spate.. în faţa pacientului. concomitent ou deplasarea G dr. fenomenele se petrec invers odată cu schimbarea direcţiilor în care acţionează presiunile. cu coardă fixată la perete sau după un scripete cu greutate (vezi fig. determină solicitarea rotatorilor externi. 6-100 Fig. se asigură punerea in tensiune a rotatorilor externi ai MI drept. prin schimbarea presiunilor. rotatorii interni . Exerciţiul 7 — Sprijin bipodal. aplicarea de către asistent a presiunilor pe faţa internă a G. pacientul se apune printr-o mişcare de împingere a bazinului sting spre înainte — se induce astfel o rotaţie externă a CF şi G. . cu apropierea G de către pacient. invers. şi a celor interni pe stg. Exerciţii pentru refacerea controlului muscular şi abilităţii Sînt exerciţii integrative. . pacientul duce ambii G s p r e dreapta. şi mişcări inverse pe stg. şi externi pe stg.2..3. împingând posterior bazinul stîng (deci rotează bazinul) . cu picioarele îndepărtate 20 cm.la lovitura de fotbal). 6-101 este ilustrat un exerciţiu asimetric : se observă presiunile aplicate de asistent. paralele. G semiflectaţi : asistentul. simetric. cu rezistenţă posterioară. 6-100).

blocînd astfel bazinul . cu arit efortul ischiogambierilor va creşte — efortul mai poate fi dozat şi prin poziţionarea membrelor superioare. isehiogambierii iau punct fix pe gambă. care au punct fix pe marginea mesei. să crească treptat în intensitate. Dacă dorim o solicitare unilaterală (de exemplu MI dr. cu gleznele fixate la masă. care necesită însă stabilizarea femurului (doar cotilul trebuie să se mişte pe capul femural. subiectul întinde gambele (mîinile sînt fixate pe şolduri). Varianta I: din bipodal. Iniţial. 6-102. se creează la fel ca mai sus dezechilibrul posterior . Exerciţiul 2 — Pe un plan înclinat. Dacă tracţiunea este unilaterală (de exemplu în direcţie postero-iaterală dreaptă). G se vor flecta . mişcările de aplecare înainte sau înapoi ale trunchiului pot fi efectuate şi activ de pacient. iar stabilitatea CF şi G este antrenată. nu şi acesta). trage îndărăt trunchiul (priză la nivelul umerilor. invers : la împingerea trunchiului spre spate — şoldurile rămînînd extinse —. va menţine stabilitatea proprie prin solicitarea vastului intern. Varianta II: din poziţia „în genunchi" (şoldurile extinse). subiectul ridică capul şi trunchiul : se pune în acţiune lanţul anterior al flexorilor (cap-trunchi-şold). eventual si pe frunte) — tracţiunea să nu fie bruscă. G drept. nu vom mai fixa Gl stg. Pentru fixarea femurului se contractă isehiogambierii : cu cit înclin-a rea planului este mai mare.). cu gambele attrnînd (spaţiul popliteu depăşind marginea mesei) : asistentul. nu numai prin presiunea asistentului. pentru a contracara tendinţa de extensie a G. pentru a forţa creşterea contrarii din partea pacientului . Pentru f lexie-extensie : Exerciţiul 1 — Subiectul în şezînd (pe o masă). la care pacientul 381 . subiectul rezistând — se realizează o activare a întregului lanţ extensor posterior (trunchi-şolduri). cu picioarele fixate printr-o coardă rigidă : asistentul aplică o forţă de ridicare verticală. pentru echilibrare. cu braţele încrucişate pe piept şi gleznele fixate la masă printr-o chingă : la nivelul sacrului şi interscapular se aplică o presiune de împingere înainte a trunchiului. în afara extinderii pentru echilibrarea trunchiului. 6-103. Exerciţiul 3 — Poziţia din fig. cu braţele încrucişate pe piept. mărind forţa extensorilor G. tendinţa la răsturnare posterioară poate fi contrabalansată prin flectarea gambelor. extensorii G sînt solicitaţi. aşezat în spatele pacientului. pacientul se opune. ca în fig. Executînd acelaşi exerciţiu. dar gambele să fie în contact cu m a r ginea mesei.A.

trunchiul prea aplecat înseamnă flexia CF. Exerciţiile se pot executa şi din unipodal. şi spre înainte. apoi se întinde puternic G (sprijin pe antebraţe şi vîrfurile picioarelor) . arc etc. în prima situaţie. excentrică pentru controlul flexei G. 6-105 : aplecarea anterioară a planşetei cere pentru menţinerea la verticală a trunchiului o creştere a unghiului de flexie a G. ca si flexorii CF ?i G. aplicarea unei presiuni pe bazin măreşte efortul solicitat musculaturii extensoare a G şi celei flexoare a CF (pentru stabilizare). pedalajul în această situaţie făcîndu-se mai ales prin extensia CF şi mai puţin prin aceea a G. şi numai în cursa ei de sfârşit. ÂJ82 . prin pedalaj normal. apoi. ou axul pedalier înaintea şeii. iar ia MI din spate. în retropedalaj. fixarea picioarelor şi schimbarea înclinării pianului de alunecare (cu ascensiune anterioară) permit realizarea unei duble sau triple flexii a MI. 6-84 sau cu fixarea chingilor invers (cea inferioară peste tendoanele ahiliene) : presiunile exercitate de către asistent vor fi spre spate. prin contracţie. determină o dublă (CF şi G) sau triplă (4. oontractînd tot lanţul exterior posterior de la gît — trunchi — şold — ischiogambieri. • Exerciţiile pe placa prevăzută cu rotile (fig. ca în fig. subiectul ridicînd de pe plan tot trunchiul prin contracţia ischiogamibierilor (flectarea G). pentru a pune in tensiune spre partea scurtată extensorii CF . cu deplasarea înapoi a plăcii cu rotile. în această poziţie cursa extensorilor fiind incompletă . Planul înclinat poate fi înlocuit cu rezistenţa manuală a asistentului sau cu un cordon elastic. prin balansarea posterioară. cu sprijin pe coate şi antebraţe şi pe toată lungimea MI : se ridică bazinul (sprijin pe antebraţe şi G). Variantă: subiectul stă în picioare pe planşetă. antrenează doar extensia. Poziţia ghidonului faţă de şa — respectiv gradul de aplecare a trunchiului — este de asemenea importantă : trunchiul trebuie să fie drept în şa. • Exerciţiile pe bicicleta ergometrică. • Exerciţii pe planşeta basculantă. ca în fig. pînă la punctul fix distal al picioarelor (contracţia statică).statică (pentru realizarea rectitudinii G). dacă este ridicată foarte mult. în ambele situaţii extensorii G sînt activaţi — la MI avansat. ceea ce pune în contracţie extensorii lui . antrenează musculatura extensoare a CF şi G .Gl) extensie : planul de alunecare este înclinat cu ascensiune posterioară . antrenează mai ales flexorii G. 6-104) sînt mult utilizate pentru simplitatea şi valoarea lor. activitatea extcnsorilor CF este mult diminuată. Înălţimea şeii are importanţă : dacă este lăsată foarte jos. împingerea in picioare. cu un picior înainte şi lateral faţă de celălalt : aplecarea în faţă a planşetei pentru a menţine echilibrul corpului solicită extensia MI situat înainte şi flexia MI din spate . cu axul pedalier înapoia şeii. Se poate realiza şi contracţia dinamică. solicitîndu-se mai mult extensorii G. In sala de kinetoterapie pot fi utilizate felurite aparate — auxiliare importante pentru diferite exerciţii : • Exerciţii cu ajutorul cvadristanclului. prin contracţie concentrică. în cea de-a doua.opune rezistenţă. invers. Exaţciţiul 4 — Subiectul in decubit ventral.

o halteră . exerciţiul devine mai complex. Exccutîndu-se cu viteză trecerile de la o poziţie la alta. cu piciorul de sprijin pe giroplan şi mîinile prinse de o bară .înclinarea planşetei înapoi inversează datele de mai sus. Pentru rotaţiile internă sau externă : Exerciţiul 5 — Din bipodal. apoi se schimbă cu avînt poziţia mîinilor — sînt solicitaţi rotatorii interni ai G de aceeaşi parte cu braţul avansat si rotatorii externi la MI opus. în cele două variante ale lui. cu piciorul liber pe giroplan . pentru că este necesar să intre în joc muşchii de frenaj la sfîrşitul cursei maxime — frenajul se face cu musculatura rotatorie inversă celei care execută mişcare. • In piscină se realizează o suită de exerciţii de promovare a flexiev sau extensiei din poziţiile în picioare sau şezînd. ceea ce va solicita şi mai intens rotatorii MI de sprijin. ridicând sau coborind segmentul gambier şi realizând astfel facilitări sau rezistenţe pentru mişcările respective. Variantă : se pune pe umeri. — din unipodal. utilizînd flotoare sau palete prinse la gleznă. ele neprezentînd cevai particular în afara precizărilor de mai sus. cu cîte o ganteră în fiecare mînâ : se duce alternativ o mină înainte şi cealaltă înapoi. — din unipodal. B. cu rotarea trunchiului. apoi spre cealaltă. Fig. Exerciţiul 6 — Utilizarea giroplanului dă posibilitatea efectuării unor variante de exerciţii prin posturări diferite (axul de rotaţie al genunchiului trebuie să se suprapună pe axul giroplanului) : — din şezînd. 6-105 Nu este necesar să descriem aceste exerciţii. 6-104 Fig. 383 . Exerciţiul. se poate executa şi din unipodal. corpul se roteşte spre o direcţie. cu un picior pe giroplan . cu G uşor flectaţi şi îndepărtaţi. ţinînd-o cu mîinile. căci nu mai sînt ajutaţi de rotatorii MI opus.

6.3. structurarea piciorului uman în timpul îndelungatei evoluţii filogenetice s-a perfecţionat în "mod admirabil in vederea asigurării concomitente a stabilităţii şi mobilităţii. un grupaj de exerciţii pentru r o tatori. care se realizează cu ajutorul unui skatc-board. realizează solicitarea musculaturii rotatorii interne a G opus sensului rotaţiei bazinului şi a rotatorilor externi ai iMI homolateral rotaţiei trunchiului — această musculatură se opune. se face rotarea^ blocarea giroplanului de către asistent.-— din bipodal. din bipodal pe placă. Ideea de bază este realizarea unei mişcări a skate-ooard-ului de către terapeut. Fig. pe giroplam. cu piciorul liber pe placă . deci. cu un picior pe placă . fără punct fix. a echilibrului şi oscilării. m u s culatura rotatorie caută să se opună în cazul în care corpul are undeva un punct fix (prin MI opus sau mîini) . 6-106). Piciorul (P) are deci un rol static şi unul dinamic. ca şi pentru musculatura flexoare şi extensoare. 6-W6 d i n unipodal. din unipodal. cu rotarea bazinului şi a bustului de către asistent. 384 . Piciorul este un resort compus dintr-un sistem de arcuri realizate de oasele tarsiene şi metatarsiene. de o importanţă aproape egală. nu mai este cazul să fie descrise. în acelaşi timp. Pentru accentuarea solicitării rotatorilor se poate lua poziţia unipodală în cvadristand. Asistentul aplică o forţă de rotaţie pe minerul giroplanului . să asigure mersul pe orice teren. Hohmann denumea piciorul „o operă de artă arhitecturală a naturii". împrejurare în care activitatea frenatorie musculară a rotatorilor G apare la sfârşitul rotarii cu ajutorul sprijinului pe picior. mişcare ce necesită o contracţie de opoziţie a rotatorilor interni sau externi ai G. într-adevăr. Există. Exerciţiul 7 — Fixarea gambelor în cvadristand. Piciorul Includem în acest subcapitol şi glezna (Gl). fiind pîrghia terminală a locomoţiei. a accelerării şi decelerării. cu contrare din partea pacientului (sau invers). tendinţei de rotaţie (in sens invers) a genunchilor odată cu rotaţia trunchiului. cu sau fără susţinerea mîinilor (fig. Deoarece aceste exerciţii pot fi uşor imaginate pe baza tehnicilor pentru rotatori deja expuse. cu sprijin pe placă . Poziţiile sînt variate : din şezînd. menţinute de ligamente şi aponevroză şi tensionate de tonusul muscular. considerind-o că formează împreună cu piciorul un complex anatomOfuncţional menit să suporte întreaga greutate a corpului şi. asistentul rotind bazinul cu miinile.

clasic. într-o mică măsură. lungul şi scurtul peronier. Astfel. dar care creează un handicap redus. Cind piciorul este pe sol. cu participarea celei tibiotarsicne şi. cu virful bolţii la seafoid. şi în primul rind metatarsofalangiencle. • Arcul anterior (transversal). iar tensionarea o realizează în principal muşchiul tibial posterior şi lungul peronier lateral (acesta doar cînd piciorul este fixat la sol). • Tricepsul sural este. cu virful bolţii la al doilea cuneiform. cu virful la cuboid. din acest motiv forţa musculară la acest nivel este consumată în proporţie de 80y 0 pentru fixarea suprafeţelor articulare (funcţie ligamentară) şi doar 2 0 % din forţa de contracţie musculară sînt utilizate pentru mişcarea propriu-zisă. şi a celei mediotarsiene. Deşi mişcarea cu amplitudine se execută in articulaţiile tibiotarsiană şi subastragaliană. este menţinut de ligamentele plantare dintre oasele tarsului şi de aponevroza plantară. cit şi in statica piciorului — o are musculatura extinseeă. este menţinut de ligamentele interioare ale tarsului şi de ligamentul transvers al metatarsului. tricepsul sural este stabi2. Mişcările piciorului sînt asigurate de o serie de muşchi lungi. Un rol adjuvant ii au flexorii degetelor. abducţia-adducţia sînt asigurate de articulaţia subastragaliană. respectiv de momentul de sprijin sau de momentul de balansare. Musculatura piciorului este formată din muşchii extrinseci — muşchii gambei — şi muşchii intrinseci — muşchii propriu-zişi ai piciorului. inversia-eversia se fac în articulaţiile subastragaliană şi mediotarsiană . Activitatea importantă — atît în dinamica. 239 385 . tricepsul sural. ale căror tendoane.') — Kinctologlc profilactici. menţinut de ligamentul plantar şi aponevroza plantară şi tensionat de muşchii •scurtul şi lungul peronier lateral. flexorii şi extensorii comuni şi proprii ai degetelor. din care fac parte : tibialul anterior şi cel posterior. flcxia-extensia sînt asigurate de articulaţia tibiotarsiană. deşi foarte „strînse". fiind tensionat de musculatura intrinsecă a piciorului şi de expansiunile fibroase tarsometatarsiene ale tibialului posterior.• Arcul longitudinal intern. cînd piciorul este liber în mişcarea lui din gleznă. • Arcul longitudinal extern este scurt. plus o mică participare din partea articulaţiei subastragaliene . Activitatea musculaturii piciorului este în strînsă dependenţă de fazele mersului. au un mare rol în elasticitatea mersului. Aşa cum a demonstrat Bohler. aşa că noţiunea generală de „gleznă" nu este prea corectă pentru a exprima articulaţia funcţională a piciorului. Desigur că blocarea teoretică a tuturor articulaţiilor piciorului ar determina un deficit funcţional motor. un rol important în mers îl au şi celelalte articulaţii ale piciorului. Acţiunea asupra genunchiului a fost discutată. flexorul plantar al piciorului. terapeutica şl de recuperare — cd. Articulaţiile med io ta rs iarnă şi tarsometatarsiană. datorită traiectului lor tangenţial la oasele şi articulaţiile acestui segment. capătă şi funcţii de ligamente. Mişcările piciorului se fac in articulaţii diverse.

şi un stabilizator al gambei pe picior. în acelaşi timp. peronierii înregistrează o activitate continuă şi net marcată.3.lizator. acţionind in special spre sfîrşitui fazei de sprijin — u n d piciorul se ridică pe vîrf. Un rol important îl joacă în stabilizarea piciorului în momentul propulsiei. acţionînd în principal asupra articulaţiilor subtalară şi tarsală transversală. Prin adoptarea unor posturi. deşi încercarea de a mări bolta plantară face ca. în statica pe tocuri înalte. cu o carte sub antepicior. • Tibialul posterior este un clasic flexor plantar şi un inversor puternic numai cînd glezna este in flexie plantară. ca şi al lungului peronier de altfel (Basmajian. • Tibialul anterior este principalul flexor dorsal al piciorului. cu piciorul prins pe un suport care forţează flexia din articulaţia tibiotarsiană. Peronierii acţionează în faza de sprijin a mersului. Rolul atribuit tibialului anterior în. şi în mijlocul fazei de balans al piciorului în mers. Exerciţiul 3 — Subiectul în decubit dorsal. iar cel lateral. în faza de balans al piciorului în mers.1. Exerciţiul 2 — Din ortostatism se trece în ghemuit (călciiele pe sol). în schimb. cu aplecarea tibiei spre anterior. dar nu pare să aibă vreo activitate în timpul ortostatismului. să crească activitatea acestei musculaturi. • Musculatura intrinsecă. El nu este un inversor al piciorului decît atunci cînd se execută simultan şi dorsiflexia. Solearul are o mai mare sensibilitate la reflexul de întindere decit gemenii şi contribuţia lui la mobilizarea gleznei este mai mare. acţionează ca un grup muscular în multe mişcări ale piciorului. extensie. dar se activează în flexia plantară. ca şi în mers. studiată mai atent în ultima vreme. brusc. Partea medială a solearului este şi un puternic mobilizator al piciorului pe gambă. Germenii nu intră în acţiune decît la mişcarea piciorului. după unele păreri avînd şi rolul de muşchi posturali. 386 . in eversie. tibialul anterior este singurul muşchi care este puternic contractat. ajutat de extensorii degetelor şi halucelui. care diferă după cum este vorba de flexie. Smith) . solearul medial devine activ în inversie.menţinerea bolţii plantare este astăzi complet infirmat. suipinaţie sau pronaţie : a) Pentru flexie : Exerciţiul i — Pacientul în unipodal (pe MI afectat). Se pare câ forţa peronierilor se transmite articulaţiei tarsale transversale. ca flexori plantari. sprijin cu mîiniie pe o bară : se lasă treptat greutatea corpului pe tibie şi piciorul posterior. 6. Refacerea mobilităţii A. şi nu gleznei. • Peronierii sînt inactivi în dorsiflexie. Partea laterală_ a solearuMi este mai ales un stabilizator şi mai puţin un mobilizator. în timpul pedalajului pe bicicletă este în plină activitate.

greutăţile se aplică pe marginea externă a sandalei.Variantă : pacientul în decubit dorsal. înseamnă că se interpune şi articulaţia mediotarsiană.una internă a piciorului (fig. de marginile ei se leagă două corzi rigide. Prin mobilizări pasive. de asemenea. cu picioarele în extensie pe sol sau in sprijin pe degetele flectate : accentuarea flexiei G şi CF forţează extensia tibiotarsienelor. Exerciţiul 9 — Subiectul în decubit contralateral. o abatere de la principiile de bază ale mobilizării pasive. dar se execută o rotaţie externă. j ^ mobilizarea articulaţiei tibiotarsiene se realizează Fic prin intermediul calcaneului. uneori chiar tarsometatarsiană — se face deci. 6-108 Exerciţiul 5 — Posturarea piciorului ca în fig. care se prind sau sint trecute'după doi scripeţi cu greutăţi (fig. 6-109 a). ceea ce va forţa inversia piciorului (supinaţie -+• addueţie). cu flexia G. 6-107). neputindu-se face o priză directă pe astragal. 6-107 Fig. De precizat că. B. 6-109 b). aşezând fesa pe faţa internă a gambei. dar din decubit homolateral : cartea sub maleola externă . deci cu interpunerea >. pe marginea internă. Exerciţiul 11 — Idem ca la exerciţiul 8. cu flexia G pină cînd marginea internă a piciorului se sprijină pe sol. Fie). Exerciţiul 12 — Idem ca la exerciţiul 9. dar înclinarea este inversă (fig. o greutate. 6-108. b) Pentru extensie : Exerciţiul 4 — Idem ca la exerciţiul 3. d) Pentru pronaţie : Ecxcriţiul 10 — Idem ca la exerciţiul 7. cu piciorul de tratat pe > carte sub maleola internă : pe sandaua de reeducare se aplică. Considerând. Exerciţiul 8 — Din poziţia de „cavaler servant" (genunchiul MI de tratat pe sol). Exerciţiu/ 6 — Poziţia în genunchi. că majoritatea prizelor se realizează la nivelul antepiciorului. subiectul execută o rotaţie internă. c) Pentru supinaţie : Exerciţiul 7 — O sanda cu înclinarea tăplii inegală prin încărcare în /. dar tracţiunea se face spre extensie (flexie plantară). în mod deliberat. încălţat cu sandaua de recuperare .6-W3 articulaţiei subastragaliene. 387 U*i &s .

prin împingerea de sus în jos a astragalului şi calcaneului. executînd flexii-extensii. O variantă pentru alunecarea anterioară este ilustrată în fig. cu G flectat la 90° si piciorul pe masă. Pentru extensie. Fig. iar cu cealaltă călcîiul. cu o mină.h 6-U2 De remarcat că în poziţiile din figurile de mai sus inversarea direcţiilor de tracţiune a prizelor va determina alunecări tibiotarsiene în sens invers. G-U'l piciorului. 6-112. Fig. se execută mobilizări de alunecare anterioară (fig. 6-111 Fi'. Exerciţiul 14 — Realizarea decompresiunii articulaţiei tibiotarsiene se face prin mai multe variante de prize. dar din decubit contralateral . 6-110 Fig. faţa dorsală a ante- Fiq. cu priză pe calcaneu şi pe antepicior. 6-114 ilustrează o astfel de decompresiune : asistentul decompresează zona internă a tiibiotarsienei şi subastragalienei posterioare. flectarca trunchiului asistentului provoacă flexia forţată a piciorului. Exerciţiul 15 — Subiectul in decubit dorsal : asistentul. 6-113 Kn. 388 I .Exerciţiul 13 — Din decubit dorsal. Exerciţiul 16 — Pacientul în decubit dorsal. cu G flectat. iar pentru alunecarea posterioară în fig. 6-113. Variantă : asistentul face priză pe zona mediană a piciorului şi pe treimea inferioară a tibiei. fie pe cea externă a lor. 6-110) şi posterioură (fig. fie pe faţa internă. 6-115. prizele şi direcţiile de presiune exercitate de asistent sînt ilustrate în fig. trăgtnd uşor în jos pentru decompresiune. se procedează similar. execută simultan flexii şi/sau extensii ale piciorului. piciorul pe t o racele asistentului. 6-111) a extremităţii distale a tibiei. care fixează la torace. dar care toate urmăresc o „separ a r e " a piciorului de pilonul tibial. în zona tendonului ahilian .

6-115 Fig. intercuneifonm. Poziţia pacientului este indiferentă. iar cu cealaltă prinde caleaneul . 6-118 u. b). Pentru mobilizarea celeilalte articulaţii ale piciorului (Chopart. dintre care două sînt arătate in fig. 6-116 a. invers pentru adducţie. Exerciţiul 18 — Mobilizare in abducţie-adducţie : priză pe calcaneu şi pe gambă distal . care este plimbată înainte şi îndărăt (fig. 6-1 Uf Exerciţiul 21 — Printr-un sistem simplu de scripeţi se fac mobilizări cu ajutorul piciorului opus (fig. în timp ce caleaneul este rotat Fig. Exerciţiul 19 — Mobilizare în inversie-eversie : subiectul în decubit ventral. cu gamba flectată la 90° . 6-116 în afară — mobilizare în alxlucţie . metatarsofalangiene. 389 . b. se execută mobilizări pasive.extensia. Prin mobilizări autopasive: Exerciţiul 20 — Pacientul abordează piciorul cu propriile miini. se roteşte gamba inăuntru. euboidometatarsian etc). C. pentru inversie se combină atlducţia + supinaţia -f. sca'focunean. Lisfranc. ca şi a unor compartimente ale acestor articulaţii (de exemplu ealcancocuboidian. 6-117 Fig. cuneometatarsian. care reprezintă de fapt manipulări tip Maigne ce necesită o practică specială şi pe care nu le vom descrie. Exerciţiul 22 — Piciorul prins pe un skate-board. pentru a executa mobilizările necesare. 6-117). Fig. asistentul blochează cu o mină gamba distal. cu picioarele prinse în cleme.Exerciţiul 17 — Mobilizarea prin alunecare — separat pentru articulaţia subastragaliană — se execută in diverse variante. interfalangiene). Variantă : exerciţii de pcdalaj pe un ergociclu. iar pentru exersie alxlucţia + pronaţia + flexia.

Exerciţiul 29 — Mersul pe teren variabil rămîne cel mai fiziologic exerciţiu activ.extensie degete . in sprijin pe MI sănătos. E-i'crciţiui . 6. Tonifierea musculaturii flexoare (dorsale) Se poate considera eă o flexie dorsală a piciorului este corect realizată prin intervenţia a două grupe musculare : • Flexorii dorsali-adductorii-rotatorii interni. circumducţie 4.mers. cu excepţia flexorilor dorsali. mîna asistentului nu blochează şi degetele (antrenarea tibialului anterior) sau le blochează (antrenînd si extenSOru degetelor). Mişcarea de flexie dorsală este limitată ea amplitudine cînd G este « t i n s (prin întinderea gemenilor).flexie-extensie degete.| . apoi cu flexia CF sau procedează în sens invers . pedala cu arc sau seripete.3.deficit funcţional important pentru. care ppt determina un. 6. inversie + flexie degete . cu un picior înaintea celuilalt. • Flexorii dorsali-aixluctbrii-rotatorii externi. continuă cu extensia G.3. Exerciţiul 24 — Mers sau stind pe un plan înclinat în plan sagital sau frontal (pentru inversie-eversie). cel afectat in equinus. adică extensorul comun al degetelor Dissinergia celor două grupe face ca flexia piciorului să devină asimetrică. flexie dorsală -f. cu flectarea CF şi G prin fandarea MI spre înainte sau spre înapoi. flexic dorsală 4. flexie dorsală + inversie . \Variantu : utilizarea la mers a unor sandale de reeducare. cu încărcări diferite. O parte din exerciţiile prin mobilizări autopasive au de fapt o componentă activă. asistentul opune rezistenţă pe faţa dorsală a piciorului : pacientul execută flexia dorsală.flexie degete .Exerciţiul 23 — Din ortostatism. se balansează corpul înainte sau înapoi. care asigură tălpi cu planuri înclinate în direcţiile dorite. 3SH) . eversie 4. Refacerea forţei musculare Desigur că refacerea forţei musculare este mai puţin importantă aici decit în cazul celorlalte două articulaţii ale MI. pedalele bicicletei ctc. Exerciţiul 28 — Utilizarea unor instalaţii care facilitează mişcările piciorului : pedala de cireumducţio. adică tibialul anterior Şi extensorul propriu al halucelUi .2. cu degetele pe sol apăsind pentru mărirea extensiei sau flexiei in metatarsofalangiene. Exerciţiul 26 — Mişcări active analitice în toate axele de mişcare ale piciorului. D.1. flexie plantară + inversie. cu CF întinsă şi G uşor flectat . Prin mobilizări active. ca şi în articulaţiile degetelor._ Subiectul in poziţie de decubit dorsal. Exerciţiul 27 — Mişcări active combinate astfel : flexie plantară + extensie degete . Exerciţiul 25 — Din ortostatism.eversie .2. flexie plantară + eversie .

flexorul propriu al halucelui. cu o mină. i [\J .Exerciţiul 2 — Realizarea triplei flexii : deeubit dorsal. pedale de ridicat etc. Variantă : subiectul in deeubit ventral. • • Exerciţiul 5 — De fapt. flexorul comun al degetelor .cealaltă mină opunîndu-se l'lexiei dorsale. deoarece nu pot fi diferenţiate de exerciţiile pentru abducţie-pronaţie şi adducţie-supinaţie. Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Subiectul în deeubit dorsal. . asistentul contrează — CF rămine in aceeaşi poziţie. _ • . — _ • >--—Exerciţiul 4 — Subiectul în deeubit dorsal. 6-119 asistentul execută ^. cu Fi gamba flectată la marginea mesei şi piciorul ' 0. care se produce odată .: Gl şi flectează degetele . asistentul / /V St^s^/Jl se opune flexiei gambei. montaje de scripeţi.3. un grupaj de exerciţii instrumentate : sanda do recuperare eu încărcare. asistentul face priză sub tendonul ahilian şi pe talpă: pacientul execută o extensie a CF. asistentul face priză pe tendonul ahilian şi călcii. 391 . asistentul face priză pe faţa anterioară a gambei şi pe faţa plantară a calcaneului : pacientul execută extensia G.. priză pe coapsă. extind. Tonifierea musculaturii extensoare Se consideră că pentru o flexie plantară simetrică trebuie să intre în activitate trei grupe musculare : • Tricepsul sural (gemenii nu lucrează decit dacă G este extins) • Extensorii interni : tibialul posterior. Exerciţiul 2 — Subiectul cu CF la 90°. a piciorului.. cu CF flectată (45^).deasupra G şi.pe faţa dorsală a piciorului (inclusiv degetele) : se execută de către pacient o triplă flexie (CF-G-G1). asistentul se opune şi la extensia gambei — exerciţiul se execută deci cu ceea ce se numeşte „solicitare talonieră". iar cu cealaltă pulpa degetelor : pacientul încearcă să aducă talonul spre fese.. realizind şi extensia Gl cu flexia degetelor . flexie a G şi extensie a Gl. flexia Gl . asistentul contrează. cu G flectat 00°.•• • • Extensorii externi : peronierii laterali Â. se execută o puternică flexie a CF şi G. G întins şi Gl în flexie dorsală . pacientul încearcă să-şi ducă talonul spre fese.. Exerciţiile selective pentru ridicătorii externi sau interni ai piciorului nu vor fi descrise aici. Gl in flexie dorsală.\ f <^_ cu flexia Gl — este aşa-zisa „dublă solicitare". presiunea pe caleaneu îi blochează deplasiirea în jos în cadrul flexiei dorsale a piciorului .\— Vx>) şi pacientul execută flexia dorsală . Gl in'flexie dorsala . asistentul. elastice de tracţionat.2.' G la 90°. asistentul opunind rezistenţă in zona prizelor.6-iw extins . blocată de mina asistentului deasupra tendonului ahilian. presează coapsa. . 6. cu CF şi G înt i n s e .__J^//\ o presiune în axul gambei : calcaneul va rula /'w. cu flexia degetelor . cu cotul. (^CJ^K Exerciţiul 3 — în fig. asistentul contrează şi extensia CF. iar pe cealaltă o plasează sub degete . şi extensia Gl.. Variantă : cînd musculatura e: foarte slabă.2. cu o mină prinzind calcaneul.

Exerciţiul 4 — Din ghemuit. cu suport sub picioare : se ridică pe vârfurile picioarelor (sau doar unipodal) . Variantă : pacientul aşezat pe un plan înclinat. G şi Gl flectate : pacientul extinde tot MI. Se poate recurge şi la exerciţii instrumentate cu : sanda de reeducare cu încărcare. cu G extins şi piciorul în flexie-adducţie-rotaţie internă . scădem activitatea flexorului comun al degetelor. clin ortosta'tism. cu MI întins. pacientul se ridică pe vîrful picioarelor sau.Exerciţiul 3 — Triplă extensie din decubit dorsal. Gl în fdexie dorsală . realizăm antrenarea gemenului intern. gemenii fiind scoşi din tensiune prin flexia G. pacientul încearcă să-şi ridice talonul de pe sol (degetele şi capetele motatarsienelor rămiîn pe sol) — antrenarea solearului. favorizînd doar acţiunea flexorului scurt plantar. asistentul opunînd rezistenţă pe talpă şi treimea inferioară a feţei posterioare a coapsei. 392 . cu CF şi G ale MI de tratat în flexie de 90° şi cu Gl în flexie . cu picioarele pe sol : se execută de către asistent o presiune în jos pe faţa anterioară a coapsei. în timp ce MI opus are G flectat şi talpa în sprijin pe perete — pentru a se executa această mişcare. priza distalâ (pe faţa externă a tălpii) şi direcţia de mişcare (extenFig. Exerciţiul 7 — Subiectul şezînd. nu va intra în activitate scurtul flexor plantar. B. se ridica pe vîrful piciorului. pacientul face o priză pe gambă posterior şi o priză pe faţa internă a tălpii piciorului : pacientul execută o extensie-abducţie-rotaţie externă a piciorului şi o flexie de G contra rezistenţelor — antrenarea gemenului extern. dar priza asistentului se opune. în treimea inferioară . Ecerciţiul 9 — Pacientul în şezînd. poziţionind Gl în extensie. Deoarece nu există vreo rezistenţă pe degete sau arttcpicior. montaje de scripeţi etc. asistentul nepermiţind ascensiunea calcaneului — este activat solearul. iar scurtul flexor prin lipsa contrarii antepiciorului şi degetelor. trebuie deplasată în faţă linia de gravitaţie. eăleîiul se va ridica. cu gamba atirnînd şi Gl în extensie : asistentul aplică prizele ca în fig. Inversînd poziţia iniţială a piciorului (flexie dorsală-alxlucţic-rotaţie externă). pentru a se opune flexiei degetelor . pedală ou arc sau contragreutate. 6-120 sie-adducţie-rotaţie internă). Exerciţiul 6 — Pacientul in decubit dorsal. 6-120. Exerciţiul 8 — Pacientul şezînd (CF la 90°) la marginea mesei. Exerciţii selective : Exerciţiul 5 — Subiectul în decubit dorsal. stînd cu spartele lingă un aht. asistentul prinde în mină eăleîiul pe faţa lui posterioară : pacientul încearcă să extindă piciorul . eu CF. priză calcaneanâ din partea asistentului ca la exerciţiul precedent : se execută extensia Gl. ci doar triceps-ul surul. înclinarea planului modulează efortul prin mărirea sau diminuarea efectului gravitaţional.

Punctul de ancorare a scripetelui este important : dacă este fixat mai cranial.ELverciţiul 10 — Subiectul in şezând. 6. se va realiza 393 . 6-122 : pacientul execută abducţia MI. Tonifierea musculaturii abductoare şi pronatoare i se solidegetelor faţa dorinteroxoxii Această musculatură realizează o mascare complexă — de fapt. ca şi abductorul degetului (dg. Exerciţiul 3 — Postura şi montajul ca în fig. pronatorii şi extensorii piciorului . dacă. ceea ce se numeşte eversie. aducându-1 în flexie dorsală — deci în timpul mişcării vor fi puşi în acţiune. ceea ce va tracţiona cordonul de pe gambă. menţinând însă pulpele în contact cu solul . cu MI întinse. Exerciţii globale : Exerciţiul 1 — Subiectul în decubit dorsal. articulaţia CF a MI de tratat este în uşoară adducţie şi piciorul în supi naţie : execută o mişcare de abducţie a CF. pentru contracarare.) V. La această mişcare contribuie : • Musculatura extrinsecă. V A. imprimînd cu ambele o forţă direcţionată medial — exerciţiul realizează o recrutare proximo-distală. respectiv lungul şi scurtul peronier lateral — abductorii pronatori şi flexori. determinând adducţia-supinaţia piciorului (efectul montajului de scripeţi). pacientul contrează efectul greutăţii (adducţia CF şi supinaţia piciorului) prin contracţia abductorilor CF şi a pronatorilor piciorului.32. scurtul llexor şi opozantul dg. punctul de fixare este mai caudal. compus din peronierul anterior (a cărui existenţă nu este constantă) şi extensorul comun al degetelor • Musculatura intrinsecă. cu mina se opune o uşoară rezistenţă pe sală a capetelor metatarsienelor — exerciţiul pune in acţiune şi lumbricalii. Exerciţiul 2 — In decubit contraiateral. cu piciorul pe un taburet : cită ridicarea capetelor metatarsienelor. din contră. respectiv abductorii oblic şi transvers ai halucelui. cu o greutate fixată la gambă şi la sandaua de reeducare (ca în fig. asistentul contrează cu propria coapsă tendinţa de abducţie . 6-121).3. cu deplasarea in afară a piciorului . abductorii CF. pentru a rămfine cu piciorul în axul gambei. cordonul dinspre sandaua de reeducare tracţionează de picior. este intens solicitată musculatura pronatoare. prin cele două grupaje musculare : — abductorii pronatori şi extensori ai piciorului. scurtul flexor al halucelui. iar cu cealaltă pe antepicior.ai piciorului — grupaj slab. cu o mână face priză pe calcaneu.

a. faţa internă a calcaneului . realizînd . cu CF şi G întinse. cu MI opus întins . devine medio-ventrală . rotatorii interni ai G şi pronatorii piciorului. " Exerciţiul 4 — Subiectul în decubit dorsal : asistentul. ridicind' talonul spre zenit şi sprijinindu-se pe perniţă cu marginea externă a anitepiciorului — sînt antrenaţi atît abductorii piciorului. dirijată medio-cranial. interesînd e x tensorii şi abductorii CF. pacientul se•" opune. cu CF şi G flectate şi piciorul pe sol : asistentul aplică o forţă pe G în axul tibiei în jos şi o a doua forţă 394 .' piciorul sprijinindu-se cu maleola şi marginea externă pe o mică pernă : asistentul aplică o forţă de sus în jos pe. pacientul se opune. G rămîne întins — exerciţiul antrenează flexorii dorsali externi ai piciorului (extensorul comun al degetelor şi peronierul anterior — cînd există). pacientul se opune. tensorul fasciei lata şi vastul extern. şoldul Ml afectat în adducţie şi cu piciorul (P) în eXitensie-addueţie-supinaţie : asistentul aplică o rezistenţă pe faţa anterioară a treimii inferioare a coapsei (iforţă'dirijată medio-dorsal) şi cu cealaltă mină'-"© rezistenţă pe faţa ventro-laterală a talonului. CF homolateraiă este în flexie-adducţie orizontală şi rotaţie internă . flexorii externi ai piciorului (extensorul comun al degetelor şi peronierul anterior — cînd există).• cealaltă priză. asistentul rotind intern G şi adducînd piciorul . pacientul se opune. cu şoldul contralateral în ă b ducţie. piciorul pe s o l . pacientul va deplasa talonul caudal şi lateral — se realizează o triplă extensie. Exerciţiul 9 — Subiectul în decubit dorsal. execută o rotaţie internă a CF . a doua forţă.o extensie a piciorului —: deci vor fi solicitaţi să se opună mişcării abductorii CF. cu priză pe coridili. cit şi rotatorii externi ai şoldului. . asociată cu flexiaalxlucţia-pronaţia piciorului . pe partea ventro-laterală a talonului. -s • Exerciţiul 6 — Subiectul în decubit homolatcral. G flectat la 90° şi piciorul în extensie-adducţie-supinaţie : asistentul aplică o forţă pe faţa postero-laterală a treimii inferioare a coapsei.dorsal.8-•— Subiectul în decubit.CF şi G pe partea afectată uşor" flectate. Variantă. extensorii G. tentează o deplasare medială a acestuia . ceea ce solicită abductorii orizontali ai CF. pronatorii şi flexorii dorsali ai piciorului.inFiy. ci rotaţia CF. asistentul aplică o forţă pe condilul extern spre medial şi o forţă pe. cu sprijin pe G contralateral . solicitînd rotatorii externi ai CF şi pronatorii piciorului — este tot un exerciţiu proximodistal. 6-123 tracţiunea cu greutate tinde să determine addu'Cţiă-^supinaţia piciorului (prin coarda legată la vîrful sandalei de reeducare) şi rotaţia. medio-cranial . B. Exerciţiul 7 — Pacientul în poziţie de „cavaler servant". pacientul se opune. pacientul contractă musculatura opozantă. 6-123 • ternă. executînd flexia-abducţia CF. dirijată medio-dorso-cranial.• mişcările inverse. m a leola internă spre lateral . Exerciţiul 10 — Pacientul în decubit dorsal. Exerciţii selective: Exerciţiul . pe parcursul exerciţiului. utilizind rotaţia G : din şezinxl. Exerciţiul 5 — î n f i g . dar care nu utilizează abducţia. care. pe antepieior. G.

Exerciţiul 12 — Subiectul în decubit dorsal. G flectat. Tonifierea musculaturii adductoare şi supinatoare Ca şi pentru mişcarea contrară de abducţie-pronaţie.înspre cranio-medial.'piciorul în flexie-adducţie-supinaţie : asistentul aplică o primă rezistenţă pe faţa posterioară a treimii distale a coapsei. 6. dirijată ventrb-medial. pacientul se opune în sens invers şi ducînd halucele în afară şi îndărăt — este activat în special lungul peronier lateral. făeîndu-se şi o flexie-adducţie-rotaţie internă a CF. Exerciţiul 15 — în fig. peronierul lung lateral. 6-124 este solicitat peronierul scurt lateral. tot peronierul scurt lateral este solicitat.2.dirijată.4. 393 . pacientul se opune şi duce halucele caudal şi lateral. Exerciţiul 13 — în decubit dorsal. 6-125 piciorului în afară şi în sus („spre marele trohanter"). piciorul flectat-addus-supinat : asistentul aplică o forţă pe faţa postero-externă a treimii inferioare a coapsei. la celălalt MI.— sînt solicitaţi extensorii şi abductorii CF. dirijată cranio-medial — care în timpul mişcării devine ventro-medială — şi o a doua forţă sub capul primului metatarsian. pacientul impinge talonul pe sol pentru a ridica vîrful piciorului şi. 6-125.3. prin acţiunea de ducere îndărăt şi în afară a antepiciorului. cu şoldul homolateral în flexie-adducţie. Exerciţiul 14 — în fig. abductorii şi rotatorii externi ai CF.pe faţa postero-internă a treimii inferioare a gambei. extensorii G. CF în flexie şi adducţie. 6-124 Fit). G în extensie. purtând o sanda de reeducare cu greutatea fixată anrtcro-extern : se duce vîrful Fig. musculatura adducto-supinatoare este reprezentată atit de muşchi extrinseci. se opune celei de-a doua forţe — sînt activaţi extensorul comun al degetelor şi peronierul anterior. dirijată crani. o rotaţie' externă a G şi o flexie-pronaţie a piciorului — tot extensorul comun al degetelor şi peronierul anterior sînt muşchii solicitaţi. Exerciţiul 11 — Pacientul în ortostatism unipodal ccntralateral. cu MI opus întins . ca şi extensorii-abductorii-rotatorii externi ai şoldului — ia nivelul piciorului se execută abducţia-extensia contra opoziţiei asistentului. direcţionată ventro-lateral . în acelaşi timp. . şi o a doua rezistenţă sub capul primului metatarsian.o-medial. cît şi de muşchi intrinseci. ca şi extensorii.

piciorul in extensie-abducţie-pronaţie : asistentul aplică o forţă pe faţa antero-externă a treimii inferioare a coapsei. MI interesat cu şoldul în abducţie. pacientul duce marginea antero-externă (degetul mic) îndărăt şi înăuntru — exerciţiul solicită extensorii-adductorii şoldului şi stabilizatorii interni ai G (muşchii „labei de gâscă"). care facilitează inversorii P (tibialul posterior şi jlexorul comun al degetelor). Exerciţiul 3 — Subiectul în decubit dorsal. B. extensorul propriu al halucelui) — grupul adductor-supinaitor-extensor (tibialul posterior. Consideram că nu este necesar să le mai expunem. 6-126 . Exerciţiul 2 — Pacientul în decuibit dorsal. dirijată lutero-dorso-cranial . pacientul împinge talonul. G flectat şi piciorul în extensie-abducţie-<pronaţic : asistentul aplică o forţă pe faţa dorso-medială a coapsei. direcţionată dorso-lateral.• Muşchii extrinseci alcătuiesc : — grupul adductor-supinator-flexor (tibialul anterior. apoi spre latero-ventral. lungul flexor al halucelui) • Muşchii intrinseci sânt reprezentaţi de abductorul şi adductorul halucelui. pacientul duce talonul în sus şi spre interior — sînt solicitaţi adduictoriiHflexorii şi rotatorii externi ai CF (cvadricepsul ţine întins G) şi flexorii adductori-supinatori ai piciorului (tibialul anterior şi extensorul propriu al halucelui). Exerciţii globale. ca în fig. şi o a doua forţă pe faţa ventro-medială a talonului. astfel încît kinetoterapeutul va putea construi cu uşurinţă exerciţiile necesare antrenării musculaturii adducto-supinatoare (inversoare) a piciorului. Exerciţii selective : Exerciţiul 1 — Subiectul în decubit dorsal. 396 Fig. deoarece ele nu sînt decât „imaginea în oglindă" a exerciţiilor descrise pentru musculatura abducto-pronatoare. extinzînd membrul inferior — mişcare ce pune în activitate extensorii şi adiductorii GF. G întins. majoritatea acestor exerciţii reprezentau scheme ale diagonalelor de facilitare tip Kabat—Voss—Knott. abductorul şi scurtul flexor al dg. ştiut fiind rolul reciproc al pivoţilor distali şi proximali în facilitarea muscuiară. dirijată cramial-lateral şi dorsal . 6-126 (se remarcă piciorul în flexieabdueţie-pronaţie) : asistentul imprimă o forţă verutro-laterală prizei de pe coapsă şi o forţă vcntro-lâtero-cranială prizei de pe plantă . Aşa cum s-a putut observa. V A. extensorii G în asociere cu muşchii „labei de giscâ". MI interesat cu şoldul în flexie-abducţie orizontală-rotaţie externă. ca şi de opozantul. şi o a doua forţă pe faţa ventro-medială a talonului. flexorii şi supinatorii piciorului (tibialul anterior). dirijată laterocranial.

Variantă . Exerciţii pentru refacerea stabilităţii contralaterale .). creînd tendinţa spre valgus a piciorului. priza pe talpă poate fi înlocuită cu sprijinul tălpii de coapsa asistentului. (afectat) . la care se opune cea de-a doua priză a asistentului. contrată de priza asistentului. cu flexia piciorului. se solicită o „scurtare" a MI stg.3.-. iar cu cealaltă. pe faţa dorsală a MI dr. ducînd metatarsianul V caudal şi medial.Exerciţiul 4 — Subiectul în decubit dorsal. 6-128 Exerciţiul 5 — Pacientul în poziţia de „cavaler servant". dar flexorul lung al halucelui. Fig..3. mişcării controlate şi abilităţii.. rele două mîini fâcînd priză pe MI stg. Variantă . cu sprijin digitigrad intern. A. Plasînd prizele invers (pe faţa dorsală a MI stg. basculînd bazinul şi împingînd în ax contra prizei asistentului. Refacerea stabilităţii. aplicSndu-se pe calcaneu o presiune dinspre lateral spre medial — halucele fiind fixat pe sol —. va ridica sustentaculum tali. 6. ceea ce are ca u r mare tendinţa de „scurtare" a MI drept. ca în fig. basculând calcaneul spre un varus. asistentul face priză pe faţa plantară a MI stg. cu tendinţă la extensia piciorului contrată de cpalaltă priză. 6-128 : asistentul împinge medial treimea inferioară a gambei. pacientul execută o „alungire" a MI stg.. 6.1.3. 6-129 397 . piciorul în flexie-abducţie-.pronaţie) : pacientul execută contra prizelor asistentului o întindere a MI. ceea ce activează tibiahd posterior şi flexorul comun al degetelor.. ca în fig.3. G flectat. Pentru flexia-extensia tibiotarsiană : Exerciţiul 1 — Subiectul in decubit dorsal. şi pe cea plantară a MI dr. ceea ce va antrena „alungirea" MI dr. 6-127 (iniţial şoldul in flexie-abducţie-rotaţie internă. cu inserţia distală fixată la sol. 6-127 Fig. flexorul lung al halucelui va fi intens solicitat. ca in fig. cu MI întinse : cu o mină. Exerciţiul 2 — Pacientul în poziţie de „cavaler servant".

care determină extensia bruscă a piciorului. deci în lanţ kinetic închis sau semiînchis. sau pentru rotaţiile şoldului.32. pentru re398 . Exerciţiul 2 — Din postura „genunchi pe masă". . şi a piciorului. forţa de contracţie creşte. Exerciţiul 3 — Subiectul in decubit dorsal. 6-129 Fig. iar cu cealaltă face priză pe faţa dorsală a piciorului drept. intensitatea stimulării pe un lanţ sau altul ţine de activitatea indusă de pacient la un membru sau altul.3. contracţia extenscrilor piciorului drept devine dinamică. 6. şi a lanţului anterior dr. blocind încercarea de extensie a întregului MI stg. cu care se opune flexiei piciorului şi flexiei întregului membru — se realizează astfel o stimulare a lanţului posterior muscular stg. cu picioarele depăşind marginea mesei şi braţele pe piept : se imprimă o dezechilibrare spre înainte a toracelui. 6-130 : pacientul îşi ridică bazinul de pe planşetă. în cazul G întins. continuând şi trecînd înaintea piciorului drept. Exerciţii pentru refacerea controlului muscular şi labilităţii Ca şi cele destinate articulaţiei şoldului şi genunchiului. luînd sprijin în vîrful piciorului drept — sînt activaţi extensorii Fig. şi pe talpă. alunecarea G'ţtg. flexorii G şi extensorii piciorului . cu membrele inferioare întinse : cu o mină. Pentru eversie-inversie : In acest scop se recomandă aceleaşi exerciţii stabilizatoare contralaterale pentru rotaţiile interne şi externe ale genunchiului. sprijinul doar pe virf) : din această poziţie se duce G stg.(se remarcă la piciorul dr. Exerciţiul 1 — Poziţia din fig. 6-130 spatelui şi CF. aceste exerciţii — care au un rol important şi în refacerea stabilităţii — sînt de tip axio-periferic şi periferico-axio-periferie. acţiunea flexorilor CF în această mişcare nu se poate desfăşura decît luînd punct de sprijin vîrful piciorului drept şi forţînd astfel extensorii piciorului în contracţie statică . B. dacă asistentul apasă în jos pe crestele iliace. în cazul G flectat. spre piciorul d r e p t . pe care le-am descris anterior. asistentul face priză pe faţa posterioară a talonului stg.

pacientul opunându-se . Exerciţiul 6 — Mersul pe planuri înclinate : în plan sagital — pentru flexia sau extensia piciorului . necesitatea de stabilizare a MI portant satisfăcînd-o abductorii-pronatorii piciorului (genunchiul fiind întins). la nivelul antebraţului. îşi ţine. dacă forţa de împingere este mai mare. se realizează o solicitare în diagonală peetoral-hemibazin opus. provocarea dezechilibrului din poziţie ortostatică spre înainte (extensorii piciorului) sau spre înapoi (flexorii piciorului) . o chingă) : pacientul ridică trunchiul la verticală — este antrenat puternic tot lanţul anterior al jlexorilor (trunchi. Exerciţiul 3 — Subiectul în decubit dorsal. se aplică o rezistenţă pe marginea externă a antepiciorului. caz în care pacientul se va reechilibra prin rotaţia externă a şoldului sinergie cu adductorii-supinatori ai piciorului. cu priză pe antebraţe. MI afectat va fi plasat îna399 . o mobilă. deci o tendinţă de rotare internă a şoldului p o r t a n t . o bară. Exerciţiul 7 — Utilizarea plăcii cu rotile (skate-board): • MI afectat cu piciorul pe placă. în plan frontal — pentru supinaţie sau pronaţie. O rezistenţă aplicată pe marginea internă a antepiciorului creşte gradul de solicitare musculară. dacă trunchiul este împins spre spate. pentru a mări reacţia musculară. picior). Variantă. cu antrenarea extensorilor G dacă dezechilibrul este mai mare. dezechilibrarea este posibilă şi prin mobilizarea proprie a trunchiului (înainte-înapoi). Variantă — tot în sprijin unipodal. 'MI contralateral în spate . ceea ce permite o împingere mai intensă a trunchiului. rotatorii externi ai CF vor bloca această tendinţă.echilibrare . cu ambele braţe în abducţie orizontală : asistentul. (braţul omolog MI de sprijin este în abducţie orizontală de 90° : asistentul împinge îndărăt. Exerciţiul 5 — Subiectul în ortostatism. cu mina peste gleznă. în sprijin unipodal. Exerciţiul 4 — Aşa cum se vede din fig. cu susţinerea feţei dorsale a piciorului (mina asistentului. ca şi prin împingerea de către asistent. 6-131. executînd o rotaţie de trunchi în sens invers — se realizează astfel la nivelul şoldului portant o stabilizare prin contractarea rotatorilor interni care lucrează sinergie cu adductorii-supinatori ai piciorului (genunchiul fiind întins). dar dezechilibrarea se face dinspre partea opusă. şold. din ortostatism (placa fiind pe teren plat) : pentru antrenarea extensorilor. se flectează şi G . membrul superior abdus. cu G o extensie şi cu piciorul o abducţie-pronaţie . pacientul se opune. Variantă : din aceeaşi poziţie. pacientul va căuta să restabilească echilibrul executînd cu şoldul o rotaţie internă. se va produce ţlexia piciorului. asistentul imprimă un dezechilibru lateral dinspre partea Ml afectat — sînt activaţi flexorii şi m u ş chii înclinării spre dreapta ai trunchiului : bazinul fiind dezechilibrat. imprimă o mişcare de rotaţie a trunchiului dinspre partea portantă spre partea opusă .

Exerciţiul 8 — Pedalaj la un pedalier cu sprijin pe antepicior. c). 400 . solicitîndu-se musculatura extensoare a picioarelor . 6-133 a. Uw\ ••si // d Ficj.piciorului (a) . prin marginea internă a anteprciorului. b. Ficj. dacă se urmăreşte antrenarea flexorilor (skateboard se poate instala şi pe un plan înclinat). cu G opus sprijinit pe o placă prevăzută cu rotile (fig. 6-132 a.intea celuilalt şi invers. apoi pe talon — antrenează flexorii-extensorii piciorului. cu sprijin pe sol. acţionează ca un pivot : plimbarea plăcii cu rotile (pe un traseu de 45° faţă de planul frontal) spre înainte realizează o solicitare a abducto-pronatorilor {mai ales a lungului peronier lateral). 6-133 Exerciţiul 9 — Mersul pe vîrfuri. pe marginea externă sau internă a piciorului antrenează selectiv musculatura dorită. b) . cu sprijin pe capetele metatarsienelor : se plimbă placa înainte-inapoi. antrenarea la dorinţă a tuturor muşchilor piciorului — piciorul prins într-o sanda de reeducare (fig. piciorul afectat. Exerciţiul 10 — Utilizarea unei bascule de picior permite. pe călcâie. ca şi a extensorilor . • Şezînd pe skate-board. mişcarea plăcii spre înapoi va determina punerea ân tensiune a flexorilor piciorului şi a abducto-supinatorilor (b). selectiv. 6-132 b \\ • Subiectul în postură de „cavaler servant". se vor antrena flexorii piciorului. dacă se ia sprijin pe taloane.

Virginia. — Grundlayen der Lfbunjjstherapie. The Stone Bridge Press. P1ERRO. 1974. 1981. BOMBART M-. — Reeducation apres traumatismes du membre inferieur. New I laven. Stuttj>art. 2i> 23n AH si 2 < > 240 A ". 1965. MINOR M. Lrcht Elisabeth.. LICHT S.Bibliografie selectivă BASMAJIAN J. Co.4'°. Paris. — Progressive Exercise Therapy. — Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor Edit. — MUSCles Alive. Geory Tliieme.V G. 20 — Kinotologic profUacUcâ.. Bristol—Londra. Reston Publ.. The Williams & W'ilkins Companv Baltimore 197!). 2ti 2:>0 . 1 Encyclopedie Medico-Chirurgicale. COLSON J. John VV'rifiht A Sons Ltd. terapeutica ţi de rec-uperarc — cd. LI-'. — Therapeutic Exercise. Medicală.ROV si colab.. 1982. Paris. COLLISON F. RABEUX h. GARD1NER D. SULLIVAN P. Bucureşti. 1983. 23» . Flammarion et Cie (Medecine Science).. l!)84. MARKOS P. fasc. — Kinesitherapie — Membre inferieur. şi colab. — An Intoyratod Approach to Therapeu tic Exercte». SBENGHE T.

numite şi „suprafeţe de alunecare" (scapulotoracica şi bursa seroasă subacromiodeltoidiană). p r o iecţia înainte şi înapoi a claviculei (marele pectoral. 402 . Cavitatea glenoidă este mărită de un burelet glenoidian. grupaţi de unii autori (destul de criticabil) în trei categorii : • muşehii posteriori ai coloanei vertebrale (trapezul. Acest neajuns morfologic este suplinit printr-un sistem de structuri capsulotendinoase de mare eficienţă morfofuncţională. acromioclaviculara şi sternoclaviculara) şi 2 false. acromioclaviculara şi scapulotoracica.'marele rotund). subclavicular. umărului i se descriu 5 articulaţii. supraspinosului şi rotundului mic creează un puternic aparat de suspensie pentru membrul superior. marele dorsal. a) Articulaţia sternoclaviculara (o diartroză) permite următoarele mişcări : ridicarea-coborirea claviculei (trapez. micul rotund. marele dinţat) • muşchii scapulobrahiali (deltoidul. angularul) • muşchii toracobrahiali (marele pectoral. dar nici aşa nu acoperă capul humeral. Conceptul de „centură scapulară u înglobează articulaţiile sternoclaviculara. Mişcarea pe care o permite această articulaţie este'o basculare de 45° a scapulei : ridicarea scapulei (îndepărtarea de coloana vertebrală) — <prin trapez. Clasic. micul pectoral. subclavicularul. marele pectoral. î n t r e cele două feţe se întinde marele dinţat. sternocleidomastoidian. coracobrahialul. ca şi t e n doanele fuzionate ale subscapularului. care delimitează spaţiul interseratosubscapular şi spaţiul interscratotoraclc. dintre care 3 reale (scapulohumerala. c) Articulaţia scapulotoracica (o sissartroză) face joncţiunea între faţa anterioară a scapulei şi muşchiul subscapular şi între faţa externă a coastelor şi muşchii intercostali. capul clavicular şi. Capsula. angular — şi coborîrea scapulei (adducţia) — prin trapez. respectiv. avind poate cea mai imperfectă coaptare a suprafeţelor articulare. cele trei ligamente glenohumerale). cu întăriturile ei ligamentare (ligamentul coracohumeral. subclavicular).1. d) Articulaţia scapulohumerală (o enartroză) în care sînt posibile toate mişcările cu mare amplitudine. romboid.7| Membrul superior 7. deltoid. respectiv trapez şi sternocleidomastoidian) şi circumdueţia. Dinamica acestei articulaţii este asigurată de un mare număr de muşchi. dorsalul mare. care în majoritatea cazurilor stau la baza disfuncţionalităţii umărului. Umărul L J m ă r u l este cea mai mobilă articulaţie a corpului. supraspinosul. dinţatul mare. b) Articulaţia acromioclaviculara (o artrodie) permite mişcări de alunecare de mică amplitudine. romboizii. deltoid.

4. Adducţia este de aceleaşi tipuri ca şi abducţia. consideră că acest muşchi nu . dar este esenţial în adducţie. Chiar dacă se ia în mină o greutate (4—10 kg) şi subiectul ştie să se relaxeze. deşi importantă. iar modalităţile de acţiune a diferiţilor muşchi în diferite situaţii sînt încă departe de a fi perfect cunoscute. discutata la bilanţul articular. 5. participă la ridicarea braţului (peste 90c) şi la abducţie . nu apare vreo activitate in trapez (important de învăţat pentru cei care cară greutăţi în mîini). realizează flexia braţului. nu este responsabilă de toată amplitudinea de mişcare a braţului. care face un unghi de 30° cu planul frontal şi se realizează în planul scapulei. care continuă planurile de mişcare ale flexiei. adică aproape o treime din totalitatea acestei mişcări. aşa cum apar ele într-o serie de studii mai recente.Mobilitatea glcnohumerală. în rotaţia internă cu rezistenţă acţionează tot capul clavicular. Eliberarea membrelor superioare odată cu trecerea la bipedism a contribuit la complexitatea acestor activităţi. 3. Abducţia se realizează în plan frontal („anatomică") prin îndepărtarea braţului de corp şi atinge 90° (la restul de 90° ajungindu-se prin celelalte articulaţii). Există o flexie „anatomică". 1. prin capul clavicular. Deşi s-a spus că participă la toate tipurile de mişcare. Rolul trapezului superior în susţinerea centurii în ortostatism este azi infirmat dacă subiectul se relaxează (Bearn Fernandez-Ballesteros). adică o flexie combinată cu o adducţie de 30c. Despre rolul trapezului în mobilizarea scapulei şi în prevenirea dislocării umărului se va discuta puţin mai departe. Există şi o abducţie „funcţională". Abducţia „orizontală" sau „transversală" se execută în plan perpendicular pe planul frontal. Extensia se realizează prin trecerea braţului posterior de planul frontal al corpului. Rotaţia internă şi cea externă au o singură componentă. Basmajian si colab. Organizarea musculaturii umărului este destul de complicată. dar. şi în primul rind scapulotoracica. Fasciculul anterior realizează flexia. Flexia glcnohumerală este de 60°. • Deltoidul. realizată într-un plan perpendicular pe planul scapular. 403 .in sens invers. ce se realizează în plan sagital. spaţiu în care se află bursa subdeltoidiană. mişcarea execuţi ndu-se in aceleaşi planuri. la care contribuie şi celelalte articulaţii. Cea mai mare activitate a lui este înregistrată în mişcarea de abducţie a braţului (în cele 2/3 inferioare ale muşchiului). Şi aici se diferenţiază o extensie „anatomică" şi una „funcţională". Capul sternocostal nu participă la flexie. Existenţa acestui spaţiu contribuie cu aproape 50o/0 la amplitudinea mişcărilor humerusului.participă deloc ia rotaţia internă şi aproape deloc la cea externă. • Pectoralul mare. precum si in flexia şi abducţia braţului pe toată cursa de 180° a acestuia. In continuare. • Trapezul are un rol considerabil în ridicarea umărului (partea superioară) şi în coborîrea lui (părţile mijlocie şi inferioară). 2. şi o flexie „funcţională". e) Articulaţia subucromiodeltoidianu (o sissartroză) este formată de spaţiul de alunecare între capul numeral şi deltoid (în lateral) şi acromion (superior). avînd un maximum de activitate la 115°. vor fi prezentate cîteva eispecte ale activităţii unora dintre muşchii umărului.

are o acţiune cantitativă. dar Sousa şi colab. Mulder. Nu participă la mişcările libere decît când braţul este în hiperextensie (în •spatele corpului) pentru adducţie. Componenta superioară (partea superioară a trapezului. chiar atunci cînd s-ar trage puternic în jos de membrul superior (MS). Dacă se opune rezistenţă mişcărilor. ridicătorul scapulei şi digitaţiile superioare ale dinţatului anterior) menţine pasiv scapula printr-o continuă activitate. • Marele dorsal este un extensor puternic şi un adductor al braţului. apoi activitatea lui scade. bicepsul nu poate participa la abducţie. adducţie şi extensie. iar antebraţul supinat . acţionează şi în adducţia cu rezistenţă. iar antebraţul pronat.) care acţionează ca al doilea grup (inferior) al cuplului de forţe din abducţie şi flexie. subspinosul. alcătuiesc musculatura articulaţiei scapulohumerale. Supraspinosul. oare face parte dintre rotatori. în ridicarea prin flexie. Activitatea acestei ultime componente creşte în timpul ridicării braţului : partea inferioară a trapezului. Prevenirea dislocării in jos a humerusului este o problemă importantă de mecanică a umărului. Componenta inferioară (partea inferioară a trapezului şi digitaţiile inferioare ale dinţatului anterior) participă la rotaţia scapulei.terţet" funcţional (Inman şi colab. Abducţia cu rezistenţă activează ambele capete ale bicepsului (Fui^ani) . O serie de studii au infirmat această părere (3asmajian.). căci însăşi gravitaţia tinde la această dislocare. participă la flexie şi extensie . • Supraspinosid. Nu este starter-ul mişcării de abducţie. d a r numai capul scurt. neagă acest rol). • Rotundul mare a avut mult timp o acţiune controversată.. Bicepsul menţine braţul in abducţie dacă acesta este rotat extern. în mişcarea cu rezistenţă este sigur un extensor. tricepsul) ar preveni dislocarea inferioară. marele dorsal şi rotundul mare. Subspinosul şi micul rotund îşi cresc activitatea liniar cu progresia abducţiei. participă şi la coborîrea humerusului (Ito şi colab. alături de deltoid. Bazant. Aljsenţa lui slăbeşte abducţia. rotundul mare intră în acţiune pentru rotaţia internă. Mult timp s-a considerat că musculatura verticală a membrului superior (deltoidul. • Subscapularul. Subscapularul îşi creşte activitatea pînă la abducţia de 90°. pectorali. cum a fost considerat (Van Linge. Nu are rol in rotaţie. dacă . 404 .fasciculul mijlociu realizează aibducţia şi ridicarea braţului. dinţatul. Rotaţia scapulei este o importantă funcţie realizată de un grup distinct de muşchi organizaţi într-un cuplu de forţe. Rolul lui de rotator intern este încă controversat (Basmajian îl consideră rotator în mişcarea liberă. • Bicepsul brahial participă la flexia braţului cu rezistenţă (cotul întins). bicepsul brahial. Basmajian). adductor şi rotator intern . fasciculul posterior realizează extensia şi participă (inconstant) la abducţia şi ridicarea braţului. subspinosul şi rotundul mic formează muşchii „manşonului rotatorilor". mişcări în care aceşti muşchi acţionează continuu. adică măreşte forţa mişcării de abducţie. rotundul mic — consideraţi muşchi depresori ai humerusului — reprezintă un . dar nu o suprimă. ridică scapula creseîndu-şi activitatea şi participă la rotarea ei.braţul este rotat intern. Bearn). subscapularul. 'în ridicarea prin abducţie . Aceştia. şi nu una calitativă.

1. supraspinosul şi fasciculul posterior al deltoidului. care. lîngă un scaun reglabil) : se aşază braţul pe masă sau pe scaun. parţial. care are rolul să poziţioneze mina. Refacerea mobilităţii Fiind articulaţia cea mai mobilă. de la sistemul de expunere pe care l-am abordat la prezentarea refacerii mobilităţii membrului inferior. cotul fiind flectat la 90° (braţul abdus). In flexie : Exerciţiul 1 — Pacientul în decubit dorsal. se sprijină pe sol cu vîrfurile degetelor înapoi : t r u n chiul se înclină oblic prin alunecarea înainte a feselor sau înapoi a mîinilor. cu braţul ridicat in flexie maximă (pe lîngă urechi) şi genunchii (G) flectaţi : un sac de nisip aşezat pe braţ îl menţine în această postură — cotul întins. Limitarea mişcărilor umărului este determinată în majoritatea cazurilor de afectarea aparatului capsulo-tendo-museulo-ligamentar. B.1. dar braţul este menţinut de o chingă şi o contragreutate montată la un scripete. MS. dislocarea mai este prevenită doar de „manşonul rotatorilor" şi. lateralizind-o. probabil. Exerciţiul 2 — în ortostatism. un alt sac. dacă nu s-ar opune la această mişcare scapulară partea superioară a capsulei (întărită de ligamentul coraeohumeral).Dislocarea în jos a numerosului este împiedicată de înclinarea glenei (mai ales a marginii ei inferioare). Exerciţiul 4 — Şezînd pe sol. ca de altfel pentru toate articulaţiile MS. In abducţie : Exerciţiul 5 — Şezînd pe un taburet lingă o masă (sau pe sol. se duc fesele îndărăt. 7. ii va împiedica în exercitarea activităţilor profesionale şi chiar în activităţile uzuale zilnice.înlăcătare u a scapulei.1. la distanţă de o lungime a MS : mîinile apucă bara dr? la nivelul umerilor . pentru a nu permite scăparea din glenă a capului humeral.1. se pierde în paralizia supraspinosuiui şi în poziţia de abducţie a braţului. după cum se ştie. în timp ce trunchiul se înclină în faţă între braţe. Acest mecanism de . De aceea. cu faţa la spalier. este favorabilă subluxaţiilor. jrice limitare a mişcărilor este greu suportată de bolnav.. cu membrele inferioare (MI) întinse . Complexitatea mişcărilor articulaţiilor MS ne obligă să ne abatem. pe faţa anterioară a umărului. dotat cu mari posibilităţi de reeducare funcţională. 405 . de rotundul mare. Cînd capul humeral coboară. el izbeşte în glenă şi ar împinge scapula. în extensie : Exerciţiul 3 — Subiectul în decubit dorsal. Exerciţiul 6 — Idem. Prin adoptarea unor posturi A. C. In poziţia de abducţie. atîrnînd în jos : un sac de nisip poate fi prins pe braţ (nu pe antebraţ) . refacerea mobilităţii este primul obiectiv recuperator pentru umăr.1. cu MS respectiv în afara mesei. îndărătul feselor. 7.

In rotaţie : Exerciţiul 7 — Subiectul în decubit dorsal. flectat la 90°. dar sensul diferă: mina de pe scapulă împinge cu eminenţa hipotenară m a r ginea axilară a scapulei. cu mîinile sub cap. o face mîna de pe claviculă. Mobilizarea articulaţiei acromioclaviculare: _ Exerciţiul 4 — Subiectul în decubit dorsal. 7. caută sâ-şi ducă antebraţul la spate (rotaţie internă). F kJ-7-1 406 . în faţa pacientului. Exerciţiul S (rotaţia internă a scapulei) — Idem ca la exerciţiul 7. pacientul caută s v ş i coboare cotul pe planul patului (rotaţie externă). se comprimă umărul. Idem. în timp ce urmărul este împins îndărăt. Exerciţiul 3 — Aceeaşi poziţie ca la exerciţiul 2 : se aplică pe treimea internă a claviculei o presiune antero-posterioară. Mobilizarea articulaţiei scapulotoracice : Exerciţiul 7 (rotaţia externă a scapulei) — Decubit contralateral : asistentul. B. împingîndu-1 în sus. im primind o mişcare în jos capătului intern. trecută pe sub b r a ţul pacientului. cu braţul în abducţie la 90° : cotul. contrapriza sub marginea spinală a scapulei . este lăsat să cadă pe masă. dar o mînă este pusă în axilă. trăgînd în jos. dar kinetoterapeutul acroşează cu patru degete clavicula. cu cotul la 90° şi antebraţul pe abdomen : kinetoterapeutul face priză pe treimea mediană a claviculei (policele interior) şi împinge cranial. Idem. 7-1 — mobilizarea. Exerciţiul 9 — Subiectul. se decolează scapula. în sus şi In jos. Exerciţiul 2 — Subiectul în decubit dorsal. Mobilizarea articulaţiei sternocostoclaviculare : Exerciţiul 1 — Pacientul în decubit dorsal. Exerciţiul 8 — In decubit dorsal. cu antebraţul pe abdomen : priza şi contrapriza kinetoterapeutului ca în fig.1. împingînd concomitent în sus umărul. aplică o mină pe epolet. iar cu cealaltă. trăgînd-o în lateral (extern). fiind menţinut de un sac de nisip (rotaţie externă). contrapriza pe scapulă . Idem — cealaltă mină plasată însă sub umăr. coboară umărul. Prin mobilizări pasive A. pusă pe umăr.D. cu braţele pe lingă corp : kinetoterapeutul face priză cu pulpa degetelor pe claviculă. mai ales cu mâna situată anterior. C. Exerciţiul 5 — Subiectul în decubit contralateral : priză cu palma pe pectoral şi claviculă . Exerciţiul 6 — Decubit contralateral : priză pe faţa antero-externă a u m ă r u l u i . şezînd pe un taburet. în timp ce cu cealaltă mînă. apucă virful şi marginea spinală a scapulei.1.2.

cu fiind de fapt o translare laterală totală a scapulei. cu cotul şi cele 2/3 distale ale braţului pe o masă (braţul abdus) : o priză pe capul h u m e rusului. • Tehnici de alunecare (glisare): Exerciţiul 15 (alunecarea caudală) — Subiectul in şezînd. Vom descrie mai întîi cîteva exerciţii exemplificatoare pentru aceste tehnici. Exerciţiul se poate executa şi în poziţii intermediare de rotaţie externă. cu mîinile la ceafă : asistentul trage posterior de coatele bolnavului. Exerciţiul 14 (adducţia bilaterală a scapulei + rotaţia internă glenoliumerălă) — în deeubit ventral. (Exerciţiile 9 şi 10 se execută alternativ. cu braţul în abducţie şi rotaţie externă maximă. mobilizînd însă toată scapula. trăgind spre în afară.. Exerciţiul 10 (coborirea scapulei) — întocmai ca în exerciţiul 0 : mina de pe umăr aptisă în jos. Exerciţiul 12 (adducţia scupulei se asociază eu rotaţia internă) — Idem ca la exerciţiul 8. Fig. Exerciţiul 13 (adducţia bilaterală a scapulei + rotaţia externă glenohuvwrală) — Pacientul în şezînd. 7-2 Fig. ca în fig. fixează umărul . 7-3 Exerciţiul 16 (alunecare caudală) — In deeubit contralateral : prizele şi mişcarea ca în fig. cealaltă dedesubt în axilă — se apasă în jos.) Exerciţiul 11 (abducţia scapulei. policele în şanţul deltopectoral — se împinge în sus umărul. Mobilizarea articulaţiei glenohumerale. apoi vom aborda exerciţiile analitice de mobilizare pentru fiecare tip de mişcare. sînt trase îndărăt. cu propriul piept (stern). 7-3. Exerciţiul 17 (alunecare caudală) — Subiectul în deeubit dorsal. se asociază întotdeauna cu rotaţia e x ternă.mina în axilă (spaţiul dintre police şi index cit mai deschis). cu mîinile la spate la nivelul joncţiunii lombosacrate : coatele. care. în funcţie de caz. 407 . 7-2. se şi pot combina (alunecare-tracţiune). ambele miini apucă prin marginile cubitale latura spinală a omoplatului. nu numai o basculare) — Subiectul în deeubit dorsal : asistentul se apleacă şi.Exerciţiul 9 (ridicarea scapulei) — Idem. D. în vederea acestui scop există două tehnici de bază : 'alunecarea şi tracţiunea. dar mina împinge în sus scapula prin priză pe vârful ei. flectate. palma fiind pe torace. Variantă .se introduce .

iar cu cealaltă pe capul numeral. 7-4. executindu-sc circumducţii orare şi antiorare. cu podul palmei. Exerciţiul 23 (alunecare lircumferenţială) — Subiectul şezind pe un taburet. 408 . cu braţul la i)0°. în treimea inferioară. cotul flectat la 90° şi braţul abdus la 50° : priză dublă pe braţ. • Tehnici de tracţionare : urmăresc decoaptarea suprafeţelor articulare şi se execută in axul colului humerusului. Variantă : ca la exerciţiul 20. in care glisarea este realizată de hemibazinul asistentului. Exerciţiul 21 (alunecare dorsală) — Subiectul în decubit contraiateral. sub scapulă se pune un sac cu nisip. apucă cotul cu ambele mlini şi împinge in sus braţul : cu pieptul. dar din decubit ventral. împinge dorsal capul numeral. Variantă: in decubit dorsal la marginea mesei.Exerciţiul 18 (alunecare cranială) — Poziţia pacientului este în decubit dorsal : in fig. 7-5 toterapeutul. 7-5 se prezintă o variantă. după cum se vede. cu braţul pe lingă corp : asistentul face priză „in hamac4* cu ambele mâini deasupra umărului . iar cu cealaltă. cu cotul flectat şi braţul abdus : priză cu o mână pe treimea inferioară a braţului şi pe cot. alunecarea se face prin împingerea in sus a braţului . trăgînd uşor în ax. Exerciţiul 25 — Subiectul in decubit dorsal : asistentul face o priză pe treimea superioară a braţului. Exerciţiul 20 (alunecare dorsală) — Pacientul in decubit dorsal. cu umărul în afara mesei şi braţul abdus la 90° (prizele ca mai sus). Exerciţiul 22 (alunecare ventrală) — Idem. apăsînd în jos. priză pe treimea superioară a braţului. in spatele pacientului. tot ca în varianta exerciţiului 20. cu antebraţul pe o masă.. în axilă. Exerciţiul 19 (alunecare cranială. 1-4 Fig. degajind astfel capul numeral : cu o mină. ţine contrapriză pe scapula pacientului. prin care se fac alunecările în cerc — manevră „în pilon". în fig. şi o priză distală pe humerus t se execută tracţiunea în ax. cu cotul flectat şi mina pe umăr : k i n e - Viq. cu întinderea ligamentului coracohumetal) — Subiectul şezind pe masă. Exerciţiul 24 (alunecare circumferenţială) — Pacientul în decubit contraiateral. dar presiunea se exercită spre ventral . priză pe antebraţ. cu cotul flectat şi antebraţul pe abdomen . d a r se împinge ventral.

după care asociază o deviere spre abducţie de 30° (extensie „funcţională"). Abducţiu : Exerciţiul 32 — Subiectul in şezînd . 7-7 — se observă CQwtrasprijinul pe pieptul kinetoterapeutului. în faţa pacientului . ca şi cea „funcţională" (asocierea unei adducţii de 30°). iar cu cealaltă face priză pe treimea inferioară a braţului : se execută flexia „anatomică". (Înainte de a executa abducţia. contrapriză pe umăr şi priză pe braţ în treimea distală : se execută abducţiilc „anatomică" şi „funcţională". cu umărul la marginea mesei. Exerciţiul 28 — Subiectul şezînd pe un taburet : asistentul. 7-6 : se observă contrasprijinul pe care îl La cotul pe hemibazinul asistentului. Variante . cu o mină asistentul fixează umărul (unghiul scapuloclavicular). apucînd cu mina centura . Exerciţiul 31 — Subiectul în deeubit dorsal. • Mobilizările analitice glenohumerale reprezintă mobilizările pasive executate in fiecare plan de mişcare a braţului. acesta înconjură cu antebraţul şi braţul talia asis- tentului.Exerciţiul 26 — în deeubit dorsal. — Flexia : Exerciţiul 29 — Din poziţia şezînd a pacientului. Variantă : din deeubit contralateral. kinetoterapeutul face o contrapriză suprascapulară şi o alta pe braţ. pe care-1 împinge posterior (extensie „anatomică"). asistentul pivotează lent. Exerciţiul 21 — Pacientul în deeubit dorsal.) Variantă . în picioare. ceea ce va determina tracţionarea MS. 40S . priză pe umăr şi c o t . din deeubit dorsal. ca în fig. — Extensia : Exerciţiul 30 — Din poziţia şezînd a subiectului. din deeubit dorsal sau din contralateral. cu braţul flectat spre 00° şi cotul de asemenea flectat : priză ca in fig. cu umărul respectiv în afara mesei : asistentul blochează scapuloclaviculara şi execută extensiile „anatomică" şi „funcţională". se recomandă ca braţul să fie pus in rotaţie externă.

precum şi mişcări triplu-combinate (flexie-abducţie-rotaţie externă. intră în acţiune toate articulaţiile.ulară)': se execută aibducţia orizontală (braţul este flectat la 90°). antebraţul. execută mişcarea cu priză pe b r a ţ . cu o mină făcind priză pe umăr. şi nu simple. cu braţul abdus la 90°. MS respectiv atîrnă la marginea m e sei • sub umăr. dar pot să participe şi alte articulaţii. Exerciţiul 41 (pentru jlexie-adducţie-rotaţie externă) — Pacientul în decubit dorsal la marginea mesei : dublă priză brahială.. Exerciţiul 40 (pentru flexie-abducţie-rotaţie externă) — Subiectul în decubit dorsal : cu dublă priză. flexieadducţie-rotaţie externă . extensie-abducţie-rotaţie internă . iar cu ceaaita pe braţ — sprijinind antebraţul flectat uşor — execută mişcarea. aşezat la spatele pacientului. din umăr se execută de fapt mişcări combinate. Variantă . obligatoriu. • Mobilizări combinate ale umărului.Exerciţiul 33 — Pacientul în şezînd .idem. — din şezînd : asistentul. Exerciţiul 37 — Din poziţia şezînd pe un taburet a pacientului. este coborît pe planul mesei. spontan. Există mişcări dublu-combinate (abducţie-rotaţie externă . din poziţia şezînd. extensie-rotaţie internă). Variante . un prosop indoit : asistentul fixează umărul şi execută mişcarea de abducţie în plan t r a n s v e r s a l . braţul. — Adducţia : Exerciţiul 34 — Reprezintă mişcarea de revenire de la exerciţiul 32. — din decubit contralateral. în mod obişnuit. se poate forţa coborîrea antebraţului sub nivelul corpului. asistentul execută rotaţia externă. Exerciţiul 42 (pent ru extensie-adducţie-rotaţie internă) — Subiectul in ecubit ventral : asistentul. dirijîndu-1 într-o mişcare diagonală pînă la 180° şi accentuând treptat rotaţia externă. O a doua variantă . La mişcările triplu-combinate. pe o singură direcţie. Variantă : din decubit ventral. cu cotul flectat la 90° şi antebraţul atirnind la marginea mesei : fixînd umărul bolnavului cu o mînă. asistentul. Exerciţiul 35 — Ca la exerciţiul 33. după care se conduce braţul spre urechea opusă — scapula va glisa puternic în abducţie. adducţie-rotaţie internă . braţul şi antebraţul (flectat) ducindu-se peste toracele anterior. — Rotaţia internă : Exerciţiul 36 — Subiectul în decubit dorsal pe o masă. în poziţie intermediară de* rotaţie. cu braţul la 45° : se fixează umărul şi se duce antebraţul pe masă cu mina spre cap. de aici. extensieadducţie-rotaţie internă). tot din decubit dorsal. O primă variantă : dacă este la marginea mesei. plasat spre umărul opus. asistentul fixează cu o mînă umărul. 410 . dar în sens contrar. Mişcările dublu-combinate se pot executa doar din glenohumerală. flexie-rotaţie externă . cu cotul flectat la 90° şi braţul abdus la 90° . fixează eu flancul său scapula (pentru a evita retropulsia scap. Exerciţiul 39 — Subiectul în decubit ventral. iar cu cealaltă apucă braţul (în treimea inferioară) şi duce antebraţul pacientului la spate. în toate cele trei alternative ale lui. kinetoterapeutul prinde braţul. — Rotaţia externă : Exerciţiul 38 — Executarea în sens invers a exerciţiului 36. ca un levier.

7-10 din fig. la o distanţă de o lungime de MS : apucă bara de la nivelul umerilor . 7-10. autoadducţia. stabilizînd u m ă r u l . 7-8. fără a mobiliza miinile. Variantă: din decubit contra- In continuare descriem cîteva exerciţii combinate cu alunecarea capului humeral. pentru autoabducţic. 7-11 . coatele întinse. . pentru autoflexie.. ca în fig.Variantă : idem. flectează treptat genunchii — se realizează autoflexia. Exerciţiul 43 (pentru extensie-abducţie-rotaţie internă) — In decubit ventral : asistentul duce MS în diagonală prin priza brahială. ca în fig. • Exerciţiul 45 — P e n t r u flexie-adducţie. 411 . cu adducţia braţului — forţele ca în fig.. cu coborîrea capului humeral. putem trece o chingă peste umăr. din şezînd pe un taburet : asistentul. concomitent. cealaltă U 1 ) ÂfT^^ Fig. Prin mobilizări autopasive In general. plusat în spatele pacientului. miîinile cit mai lateralizate. coapsele perpendiculare Fig. 7-3 Fig.patrupedie".1. Exerciţiul 1 — Automobirîzare cu rriîna sănătoasă.3. în scopul întinderii capsuloligaimentare : Exerciţul 44 — P e n t r u abducţie. d u p ă tehnica Fig. cu abdueţia capului humeral (decoaptare glenohumerală). .. care prinde treimea inferioară a antebraţului : se execută autoflexia. cu faţa la spalier. Exerciţiul 3 — Subiectul in ortostatism. Exerciţiul 46 — Pentru alunecarea in afară şi posterior a capului humeral. Exerciţiul 2 — Din . degetele înainte.. autoabducţia. 7. îi flectează cotul la 90°. Uneori. 7-11 pe sol : se încearcă aşezarea pe taloane. cu care blocăm mişcarea scapulei.1. 7-9. 7-9 lateral. în aceste mobilizări nu mai putem controla în ce a r t i culaţie se execută mişcarea. se recomandă o uşoară tracţionare longitudinală.

pentru autoabducţie şi autoaddueţie : capetele bastonului sînt prinse în podul palmelor în plan anterior corpului. avind sprijin în mîna de pe bară.şcările umărului se pot realiza prin montaje cu scripeţi. Exerciţiul 4 (automişcări pendulare — exerciţiul Codman) — Subiectul în ortostatism. 412 . cu un baston prins cu ambele mîini. mîna răminind fixă . lîngă o masă. pentru autoabducţia transversală.Variante : idem. suspendînd MS . în mină atîrnind o greutate : se imprimă mişcări pendulare de abducţieadducţie. 7-12 Exerciţiul 6 — Automi. pe care se sprijină cu trunchiul sau cu mîna sănătoasă . Fig. MS purtând o greutate în mină atirnă perpendicular spre podea. Pentru autoflexie : se prinde. imitând mişcările oscilatorii ale unui pendul (pacientul trebuie să fie relaxat) . se realizează autoabducţia. Prezentăm spre exemplificare montajul pentru autoflexie din fig. uneori. se execută flexii-extensii-abducţii-adducţii — ajutorul este primit de la MS sănătos. dacă se schimbă poziţia corpului (cu spatele la spalier). 7-13 şi cel pentru atltorotaţic externă din fig. mina contralaterală prinde prin faţa trunchi-abdomenului o bară . cu MS respectiv în afară. dar din genunchi : se trag fesele înapoi. prinzind insă cu mîna homolaterală bara spalierului : lăsind să „cadă" corpul. Exerciţiul 5 — Din ortostatism. lipit de spalier (inclusiv picioarele) . aceste montaje sînt relativ complicate (ca pentru rotaţii). pentru autoaddueţie : corpul în lateral. făcînd 90° şi cu trunchiul (fig. pentru autoabducţie. subiectul se plasează lateral de spalier la distanţă de un membru superior : apucă bara (abducţie 90° sau aproape) şi face genuflexiune . 7-12) : se execută un balans de flexieextensie şi circumdueţii. pînă ajung pe taloane . 7-14. bastonul cu ambele mîini şi se ridică in flexie cît mai mult . mobilizându-se într-o parte şi alta. în faţa corpului. Un exerciţiu similar. pentru autoextensie : bastonul se ţine la spate şi se face extensia . se lasă corpul să cadă în afară. pacientul se aşază pe un taburet rotativ. va fi exersată autcextensia . autoabducţia-adducţia pendulară t r a n s versă se realizează din decubit ventral pe masă. cu faţa la spalier : apucă bara (cu mina în pronaţie) şi rotează trunchiul pe scaun. necesitînd şi chingi de fixare a umărului.

Variantă. ca în fig. 7-/(5 lizează contracţia concentrică a micului pectoral — forţa lui va depinde de acţiunea extensorilor umărului. Exerciţiul 2 — Subiectul în poziţia şezînd. mina apucă o bară.Exerciţiul 7 — Subiectul în şezînd pe un taburet rotativ.1. Tonifierea musculaturii scapuiare A. toate exerciţiile ce urmează vor fi deci selective pentru acest muşchi. iar propriul antebraţ este în contact 413 . executind contrarezistente .1. care. extensia braţului se asociază pentru a bloca scapula tracţionată posterior de deltoid şi lunga porţiune a tricepsului .1. din ortostatism. Exerciţiul 1 — Subiectul în şezînd. cu braţul pe lîngă corp. micul pectoral se contractă (izometric) pentru a menţine apofiza coracoidă . cotul fiind flectat : pivotarea corpului întreg determină o rotaţie internă sau una externă. 7-16. Micul pectoral fiind singurul muşchi care execută această mişcare. in acest timp. Refacerea forţei musculare 7. Bascularea anterioară a umărului este mişcarea de antepulsie.2. pacientul. cu mina stg. împingerea inainte a umăruiui rea- Fin. acroşează umărul pacientului. extensia MS şi antepulsia umărului (fig. tracţionînd in jos de coracoidă.2. cu faţa spre spalier (picioarele la 40—50 cm de spalier). cu o uşoară ridicare a umărului. realizată de micul pectoral. realizează o basculare a scapulei in jurul unei axe orizontale aşezate în plan frontal. antebraţul flectat la 40° şi mîna supinată : asistentul. 7-15 Fig. 7. cu antebraţul şi mina în sprijin pe o masă sau la bară : prin rotaţia corpului cu taburetul se execută abducţia sau adducţia braţului. execută extensia pumnului. în ordine. 7-15 ilustrează momentul final) . cu MS de-a lungul corpului in rotaţieexternă şi antebraţul supinat : asistentul face priză pe faţa anterioară a umărului şi pe faţa dorsală a miinii.

deci din acest moment cei doi muşchi devin sinergici cu micul pectoral. ţine în mînă o ganteră.7-17. cotul flectat. execufcipd o presiune spre posterior. in. kinetoterapeutul contrează anteducţia umărului. cu braţul alungit şi cotul flectat : asistentul prinde între mâini u m ă r u l pacientului (antero-posterior). mişcare contrată de mîna asistentului. mîna cu palma în jos pe masă : asistentul execută prizele ca in fig. cu braţul în abducţie. extensia concomitentă a braţului şi încercarea de flexie a cotului. Exerciţiul 6 — Pacientul în decubit ventral. pe care o poartă dorsal. ajutîndu-1 în antepulsia umărului — acest exerciţiu se recomandă cînd micul pectoral este slab. 414 . B. Exerciţiul 7 — Este inversul exerciţiului 3. antebraţul atîrnînd la marginea mesei. cu braţul abdus la 90° (la verticală). 7-18. cînd rotaţia internă este terminată. din f-lexia maximă glenohumerală în care este. Exerciţiul 4 — Subiectul în decubit lateral. rotând intern si basculând scapula. ca şi retrodueţiei eu coborârea umă- Fig. inferior) intră în acţiune. la care acesta se opune împingînd înainte umărul. cu braţul întins pe Ungă cap. opunîndu-se extensiei pumnului şi ridicării mîinii şi antebraţului de pe planul mesei. Exerciţiul 3 — Decubit heterolateral. pacientul executînd rotaţia internă — această rotaţie e dată de marele pectoral şi marele d o r s a l . 7-18 rului . Exerciţiul 5 — Pacientul în decubit ventral. glenohumerală se produce o basculare anterioară a omoplatului. cotul extins. trapezul (fasc. Bascularea posterioară a umărului este mişcarea de retroducţie cu uşoară coborîre a umărului realizată de fasciculul inferior al trapezului (deci antagonist cil micului pectoral). cu deplasarea posterioară a acromionului . încercarea de ridicare a mîinii cere bascularea posterioară scapulară. cealaltă mină prinde palma bolnavului .cu faţa posterioară a braţului subiectului .MS. 7A1 Fig. cotul flectat la 90° şi mîna în pronaţie : asistentul face prizele ca în fig.

cotul flectat la 90°. Exerciţiul 12 — în şezind. asistentul se opune adducţici MS. Exerciţiul 10 — în decubit dorsal. angularul scapulei. aceşti muşchi acţionează indirect. apropiindu-se de coloană. pe care o ridică de pe planul mesei. flexorii braţelor. Exerciţiul 13 — Subiectul în decubit lateral. iar cu cealaltă. în mină cu o ganteră. pentru aceasta fund necesara msa fixarea cotului.Exerciţiul 8 — Subiectul în decubit dorsal. abdominala. 415 . cu cit opoziţia faţă de adducţie va fi mai puternică. 7-10 Fig. cotul somif lectat şi mina pronată : asistentul. se opune cu o mină flexiei simultane a pumnului şi cotului. imprimînd o mişcare de rotaţie internă şi o ridicare a umărului. cu braţul în abducţie. cotul flectat si antebraţul în pronaţie (vertical) : asistentul face prizele ca în fig. cu MS ridicate la verticală pe lingă cap : asistentul 'din spate. în asociere cu trapezul inferior (contracţie statică). deplasînd caudal e x t r e mitatea superioară a humerusului. retroducţiei umărului. cu braţul în abducţie. pacientul opunîndu-se prin rotaţia externă şi retropulsia umărului. — muşchii axiohumerali : marele dorsal şi porţiunea costală a marelui pectoral . cu braţul în ilexic maxima si uşoară abducţie. cu MS pe lingă corp. Fig. plasat ca în fig. 7-20 Exerciţiul 9 — Subiectul în decubit ventral. cu atit musculatura basculării interne (in special romboizn şi angularul) va fi mai solicitată. cu MS in abducţie la zenit si cotul întins : cu o mină. prinde pumnii şi se opune astfel la „căderea" trunchiului îndărăt . la această „cădere" intră în acţiune flexorii coapsei. 7-20. pînă ce ganteră ajunge la orizontală. 7-21) . Mişcarea este realizată de două grupe musculare : — muşchii axioscapulari : micul şi marele romboid. micul p e c t o r a l . C Bascularea scapulară internă este mişcarea de rotaţie internă în care vîrful scapulei basculează într-un plan vertical. iar cu cealaltă acrosează marginea spinală scapulară trăgînd-o spre in afara pacientul op