You are on page 1of 1

SENARAI RUJUKAN

Bahagian Pendidikan Guru. (1998). Modul Pengajaran Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah, Nombor Bulat (Siri 1). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Uzi Dollah. (2006). Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Penyelesaian Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mok, Soon Sang . (1997). Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran. Ed ke 2. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Mok Soon Sang. (1997). Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Melalui

Nik Azis Nik Pa.(2008). Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. KL: Universiti Malaya. Noraini Idris .(2005). Pedagogi Dalam Pendidikan Matematik. Selangor: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Seow, Siew Hua.(1995). Pengajaran matematik KBSR. Selangor D.E.: Fajar Bakti Sdn Bhd.