DEFINITII: "Globalizarea reprezinta procesul de transformare a unui fenomen local sau regional intr-unul cu continut global.

Poate fi definit ca un proces de amestec sau de omogenizare prin care populatia lumii este unificata functionand ca un singur sistem omogen" - definitie furnizata de Wikipendia. "Globalizarea este un proces de interactionare si integrare al populatiilor companiilor si gu!ernelor diferitelor natiuni un proces condus prin tratate in!estitii si acces la informatia te"nologica. #cest proces are efecte asupra mediului culturii sistemului politic si economic asupra dez!oltarii si prosperitatii asupra dez!oltarii si starii psi"ice sociale din intreaga lume" , este definitia furnizata de Globaization101.org. Kabbalah afirma,"Globalizarea este re!elatia unui nou ni!el de conectare dintre noi" Globalizarea este procesul de surmontare al graniţelor apărute de-a lungul istoriei. a de!ine astfel sinonimă cu eroziunea "dar nu #i cu dispariţia$ su!eranităţii statelor naţionale #i se %nfăţi#ează ca o &deta#are' a economiei de piaţă faţă de normele morale #i legăturile instituţionalizate dintre societăţi ...( ) lmar *lt!ater+ Globalizarea este intensificarea cantitati!ă #i calitati!ă a tranzacţiilor ce depă#esc limitarea impusă de graniţe, concomitentă cu e,pansiunea spaţială a acestora ...).lrich /enzel+ Globalizarea este o interdependenţă sporită #i integrarea diferitelor economii din lume ...)/eghnad 0esai+

Globalizarea a de!enit un termen la modă, folosit de ce!a timp %n dezbaterile politice, publicistice #i #tiinţifice %n mod inflaţionist, #i care este pri!it, pe de o parte, ca o 1ameninţare( #i, pe de cealaltă, ca o 1oportunitate( ...( )2ohannes 3ar4ick+ Globalizarea este intensificarea relaţiilor sociale de pretutindeni, prin care locuri aflate la mare distanţă unele de celelalte a5ung să se interconecteze astfel %nc6t e!enimentele dintr-un loc sunt marcate de procese care au loc %ntr-un loc de la mulţi kilometri depărtare #i !ice!ersa ...( )*nthon7 Giddens

tinderea acti!ităţii umane peste regiuni #i continente. globalizarea este utilizată de multe ori fără %nţelegerea semnificaţiei sale.( )0irk /essner : .( )=chumann:/artin+ 10inamica globalizării este controlată de puterile economice. cu e..ranz <uscheler+ Globalizarea este un proces al cre#terii numărului legăturilor dintre societăţi #i domenii-problemă. sinonim cu franţuzescul mondialisation #i se !ehiculează la momentul de faţă %n toate mediile de comunicare. globalizarea a de!enit un termen superuzitat.onă " globalization). ste #i greu să define#ti un fenomen confuz %ncă #i at6t de comple. căruia i-au fost atribuite numeroase semnificaţii. regionalizare #i internaţionalizare duce. astfel %nc6t se poate spune că se !orbe#te astăzi despre globalizare cum se !orbea despre medicină %n perioada anilor 1DE0-1FE0. ci ca proces sau set de procese teritoriale de structurare &i stratificare global' a rela(iilor &i tranzac(iilor sociale generator de flu$uri &i re(ele transcontinentale sau interregionale de acti!itate interac(iune &i e$ercitare a puterii. *#a cum s-a do!edit. incantaţie magică. termenului de globalizare i-au fost atribuite diferite definiţii globalizării.. a de!ine astfel sinonima cu eroziunea "dar nu si cu disparitia$ su!eranitatii statelor nationale si se infatiseaza ca o ?detasare? a economiei de piata fata de normele morale si legaturile institutionalizate dintre societati?. naţionalizare. Ca orice concept la modă. globalizarea „.. @ diferenţiere a acestui proces de cele de localizare.( )2ohannes 3ar4ick+ Globalizarea este descătu#area puterilor pieţii mondiale #i slăbirea puterii economice a statului. Aermenul de globalizare este de origine anglo-sa. nici una %nsă pe deplin satisfăcătoare. globalizarea este situată %ntr-un continuum spaţio-temporal al schimbării. firesc. #i totu#i consecinţele sale cele mai importante aparţin domeniului politic( )Klaus />ller+. Bn opinia unuia dintre cunoscuţii obser!atori ai fenomenului.Globalizarea este cea mai mare schimbare economică #i socială de la 8e!oluţia 9ndustrială %ncoace .. 0efinită ca proces de e$tindere ad%ncire &i gr'bire a interconect'rii globale . a devenit rapid lozincă. *#a cum se cunoa#te. propune lmar *lt!ater. paspartu capabil să deschidă porţile tuturor misterelor prezente şi viitoare” 1... la definirea conceptului de globalizare nu ca stare singulară. scrisă #i !erbală. fiecare autor e!idenţiind o .. Globalizarea este ?procesul de surmontare al granitelor aparute de-a lungul istoriei...

$reşte impactul pe care efectele unor evenimente de la mare distanţă sunt resimţite oriunde în lume.. acti!ităţi interregionale. oamenilor şi a capitalului. *stfel.anumită latură. <e a5ută %nsă %n a %nţelege mai bine ce se află dincolo de cli#eele pe care uneori le folosim cu u#urinţă.. /antzaridis. #e măreşte viteza de difuzare şi de circulaţie a ideilor. bunurilor.. „prima e!primă unirea autoritară şi omogenizarea. care leagă într o asemenea măsură localităţi îndepărtate. %n opinia sa globalizarea reprezintă „. se intensifică intercone!iunile şi schimburile comerciale. culturale.ibilă. Bn toate %ncercările de definire ale acestei sintagme. o consecinţă a modernităţii-DL . fenomenul de globalizare este %nţeles ca un set de procese marcat %n special de schimburi #i reţele transcontinentale. iar unele acţiuni locale pot avea consecinţe globale” E. "lobalizarea îndepărtează particularităţile şi schimbă şi persoanele şi societăţile într o masă amorfă. intensificarea relaţiilor sociale în lumea întreagă. cunoscutul promotor al globalizării. *lţi autori. globalizarea reprezintă „. tehnologie. esenţa procesului de globalizare contemporană poate fi descrisă. cum este Giorgios 9. informaţiilor. putere #i interacţiune. se apreciază că ar fi indicat să fie trecut acel prag care marchează manifestările globalizării %n producţie. *ceastă definiţie nu are poate suficientă acurateţe. poziti!e sau negati!e. 0in această perspecti!ă.. nu %nseamnă a ignora alte posibile trăsături fundamentale. 0in alt punct de !edere. iar cea de a doua e!primă unitatea spirituală dar.. ale globalizării. forţă de muncă. distribuţia !eniturilor. mişcarea liberă a capitalului însoţită de dominaţia crescândă a pieţelor financiare globale şi a corporaţiilor multinaţionale asupra economiilor naţionale”G. Ha fel de normal era ca *nton7 Giddens să ofere o definiţie conţin6nd elemente preponderent sociologice. *stfel.. fac distincţia %ntre globalizare #i uni!ersalitate. dar şi migraţia. că graniţa dintre problemele locale #i afacerile globale de!ine din ce %n ce mai fle. comunicaţii. financiare. dar ea descrie numitorul comun al formelor de manifestare. în timp ce universalitatea respectă particularităţile persoanelor şi ale societăţilor şi cultivă armonia şi împlinirea acestora”J. 0intre opiniile referitoare la conceptul de globalizare prezentăm %n continuare alte c6te!a care ni se par reprezentati!e #i care reflectă accepţiunile cele mai răsp6ndite la ni!el internaţionalK 1. ca fiind procesul de transfer al puterii efecti!e de la state la entităţi non-statale #i de diminuare a controlului #i influenţei gu!ernelor asupra !ieţii societăţilor. în acelaşi timp. mediu militar etc. dar esenţial opuse.. George =oros. consider6ndu-le sintagme %nrudite din punct de !edere formal. şi diversitatea persoanelor. * porni de la această percepţie. %i atribuie o definiţie preponderent economică. investiţiile.. prin efectele globalizării „. sau dimensiune a sa. *stfel. Bn opinia sa. petrecute la multe mile depărtare şi invers”I. încât evenimente care au loc pe plan local sunt privite prin prisma altora similare. cultură.. mediu. Constatăm astfel.

pe de o parte acoperind ceea ce teoreticienii denumesc fenomenul de micşorare a lumii respectiv un proces obiectiv de reducere a distanţelor... . un ansamblu de concepţii ideologico politice.. militare etc. al renunţării la politica !amală #i la restricţiile de circulaţie a mărfurilor. pe măsura dez!oltării schimburilor economice. globalizarea este un fenomen multidimensional în care tehnologia informatică. având ca numitor comun analiza dimensiunilor planetare pe care le au căpătat problemele politice. economice. Orin cele prezentate. alături de alte tehnologii. ser!iciilor. globalizarea poate fi concepută ca procesul diminuării ta. iar interdependenţele cresc şi se regăsesc în toate aspectele vieţii noastre” M% 1... suntem de părere că globalizarea poate fi definită prin interdependenţa economiei care se manifestă %ntre state. un proces cu dublă rezonanţă. Oe de altă parte. de creştere a densităţii sociale şi densităţii relaţionale a globului. relativ la fenomenul al cărui actor este & respectiv reflectarea în conştiinţa subiectului a transformării”N..elor !amale. cumulând şi percepţia individului. tehnologice. politice. & pe de altă parte. de mondializare progresivă a proceselor culturale. tehnologiilor #i capitalurilor.1. comerţ şi capital se e!tind global. ca urmare a cre#terii coeficientului de dependenţă faţă de economia mondială. economice şi sociale cu care se confruntă omenirea în prezent -FL 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful