Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 001

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! (Vasile Alecsandri, Gerul) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii. 2 puncte Precizează rolul semnelor de punctuaţie din prima strofă. 2 puncte Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală, folosită cu efecte expresive. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 4 puncte Motivează plasarea în poziţie iniţială, în fiecare catren, a substantivului gerul. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre adevăr, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Adevărul ne face liberi [...]”. (Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje care aparţin unui basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale basmului cult ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 002

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Pe coastele Calabrei* vaporu-naintează În unda luminoasă ce noaptea fosforează*; El taie-o brazdă lungă pe-al mării plai senin, Şi luna, vas de aur, pluteşte-n ceruri lin. În dreapta, pe-ntuneric, se-nalţă-un negru munte, Vulcanul bătrân Etna cu lava stinsă-n frunte; Sehastru ce cunoaşte al globului mister, El pare că din sânu-i azvârle stele-n cer. În stânga e Carybda* sălbatică, stâncie. Din zare se întinde o punte argintie Pe care se îndreaptă vaporul legănat, Ce calcă orizonul cu stele semănat. Dorm valurile mării sub atmosfera caldă. În baie azurie Sicilia se scaldă; Şi-n umbră călătorul, ţintind ochii spre mal, Aspiră-al Syracusei* parfum oriental. (Vasile Alecsandri, Pe coastele Calabrei) * Calabria – regiune a Italiei meridionale * fosforează – (înv.) luminează în întuneric, manifestă fenomenul de fosforescenţă * Carybda – monstru acvatic care trăia pe o stâncă din strâmtoarea Messina; înghiţea uriaşe cantităţi de apă şi, odată cu ea, tot ceea ce plutea în apropiere * Syracusa – port pe coasta răsăriteană a Siciliei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mister şi parfum. Precizează rolul cratimei din structura „stele-n cer”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a călca. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat, a căror formă nu mai este acceptată de DOOM , precizându-le forma literară actuală. Transcrie un fragment de vers/ un vers în care apare o imagine vizuală. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează, cu ajutorul a două argumente, prezenţa descrierii în poezia citată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre admiraţie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea întreagă îţi aparţine, dacă ştii să admiri”. (Adina Olănescu, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a basmului cult pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul basmului cult ales.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Privighetoarea şi măgarul) 1. aci de faţă. Natura-ntreagă da ascultare. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. 4 puncte Argumentează apartenenţa poeziei la genul epic. îi zise. 7.Varianta 3 Ministerul Educaţiei. 8. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulelor din versul „Am fost. nu e-ndoială Că eu în locu-ţi n-aş fi măgar”.. 2. Privighetoarea. 4 puncte Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. Încât de aspra lui armonie Toată pădurea s-a îngrozit. strofa finală (morala fabulei). 4.. îi zise. 5. Dar zău nu-mi place a ta cântare”. pe foaia de examen. 3. Ieşi-nainte să-i dea povaţă.. 6. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cap. 2 puncte 2 Scrie forma acceptată de DOOM a cuvintelor râdicase şi favor. 4 puncte . 4 puncte Transcrie două sintagme/ scurte fragmente care conţin imagini artistice diferite. în 6 . identificate în strofa a doua. (Grigore Alexandrescu. Şi ca un aspru judecător Capul pleoştise. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cu privire la textul de mai jos: Nenorocita privighetoare Cânta-n pădure a ei durere. (30 de puncte) − Varianta 003 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Şi c-o neroadă încredinţare: „Am fost.] Atunci începe cu bucurie Un cântec jalnic şi necioplit. aci de faţă”. 9. din primul vers. Tot împrejuru-i era tăcere. 4 puncte Comentează. fără sfială..-n semn de favor. Zise: „Povaţa e în zadar. Căci d-aş urma-o. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. sau râdicase Câte-o ureche.] Un măgar mare ce-o ascultase. în relaţie cu textul dat. [.10 rânduri. 2 puncte Precizează valoarea expresivă a adjectivului nenorocită. [.

iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Apropouri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. despre avere. punctuaţia – 2 puncte.. în care nu există contrarii care să nu poată fi rezolvate. dar se desprinde de ea. ca operă de artă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. prin esenţa ei”.. Folclor literar românesc) Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Basmul porneşte de la realitate. reflectată într-un basm cult studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un text de tip argumentativ.].Ministerul Educaţiei.. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. lizibilitatea – 1 punct). de 15 – 20 de rânduri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.. trecând în suprareal. opusă deci cotidianului.Ceea ce caracterizează basmul. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.. ortografia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. [. o lume în care voinţa omului nu cunoaşte limite. este o lume cu totul aparte [.) şi concluzia/ sinteza. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinstiţi”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre lumea basmului. ci prin atmosfera ei interioară. (Mihai Pop. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pavel Ruxăndoiu. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: . formularea unei concluzii pertinente. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. (Cilibi Moise. .] Este o lume opusă realităţii cotidiene nu prin personaje şi întâmplări (care pot fi verosimile). normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie).

O fantomă-ncoronată din el iese. din partea iniţială. Precizează rolul punctelor de suspensie din strofa a patra. care trece ca prin vine un fior.. 3. Transilvania-l aude. ultima strofă...... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. Ascultaţi. se prelungesc. Cine oar’ poate se fie omul care te-a-ngrozit? [. repetat din stâncă-n stâncă.. taberi fără număr împrejuru-i înviez. 7.. 6. Dintr-o peşteră. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas.. Râul înapoi se trage. cu cele de perfect compus. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Umbra lui Mircea. ungurii se înarmez. Oltule. ambiguitate. prezente în poezie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 4 Ministerul Educaţiei... Este ceasul nălucirei: un mormânt se desvăleşte. Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc... în 6 . Motivează alternanţa verbelor la prezent. Muşchiul zidului se mişcă. din râpă. Virtuţi mari.. La Cozia) 1. chipuri negre se cobor... 5. Glasul ei se-ntinde. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. (30 de puncte) − Varianta 004 SUBIECTUL I Scrie. munţii vârful îşi clătesc. 9.. Iese. dă o poruncă.10 rânduri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. prezentă în textul dat. pântre iarbă se strecoară O suflare. vine către ţărmuri. 8. creşte.! marea fantomă face semn. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Oştiri.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două teme/ motive literare.] (Grigore Alexandrescu. în preajma ei priveşte... care-ai fost martur vitejiilor trecute Şi puternici legioane p-a ta margine-ai privit. mă-mpresoară: De pe muche. Către ţărmul dimpotrivă se întind.... reflexivitate). sugestie. cu privire la textul de mai jos: Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate. 2. stă. de pe stâncă. o zăresc. pe foaia de examen. Comentează. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. noaptea iese.. 4. fapte cumplite îţi sunt ţie cunoscute. din partea finală a textului.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). conflict. prin raportare la conflictul/ conflictele basmului cult studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un text de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un eseu de 2 . al personajului ales. normele de exprimare. modalităţi de caracterizare. perspectivă narativă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. . vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. relaţii temporale şi spaţiale. ortografia – 2 puncte.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prezentarea statutului psihologic. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre bătrâneţe. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct). exprimarea unui punct de vedere argumentat. construcţia subiectului. aşezarea în pagină. relevarea principalei trăsături a personajului ales. Oceanografie) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În fond. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. despre modul în care se reflectă o idee sau tema basmului cult studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. moral etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. limbaj etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. punctuaţia – 2 puncte. preţuim tinereţea pentru că ştim că într-o zi vom ajunge la bătrâneţe”.). (Mircea Eliade.

Cuvine-se adânc să-ţi mulţumesc Şi pentru ploi şi pentru greul vânt Şi pentru zile şi nopţi şi pentru stele Şi pentru vremi şi jumătăţi de vremi Şi pentru pacea cântecelor mele Pentru izvor şi pentru vii şi stâni Şi ce e dincolo de oseminte Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi Şi bucuria-aducerii-aminte Pentru zăpezi şi crini şi pelicani Şi busuioc şi fluturi şi uitare Şi pentru amintiri îţi mulţumesc Şi pentru ziua mea de-nmormântare Şi pentru anotimpuri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Comentează. 3. 9. în 6 . prezente în poezie. Pentru făclii şi spaime şi lumină. Pentru veşmintele de sărbători În vatra asta stinsă şi străină.10 rânduri. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.şi” la începutul versurilor. luni şi ani. Motivează folosirea repeată a cuvântului . Prezintă semnificaţia titlului. în relaţie cu textul poeziei date. Precizează rolul cratimei din structura „să-ţi mulţumesc”. cu privire la textul de mai jos: Şi pentru nori. 8. (Ioan Alexandru. strofa a patra. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Menţionează două teme/ motive literare.Varianta 5 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 005 SUBIECTUL I Scrie. Scrie două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului luni. 6. Mulţumire) 1. 5. 7. aceste flamuri sure Ce se târăsc pe culmi şi ocolesc Din miazănoapte către răsărituri. Transcrie un vers care conţine doi termeni derivaţi cu prefixe. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. 4.

modalităţi de caracterizare. prin referire la basmul cult studiat. . particularităţi ale compoziţiei. limbaj etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Numai când facem binele dobândim ceva ce răii nu pot avea: liniştea şi pacea – bunurile supreme”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. perspectivă narativă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un eseu de 2 . despre modul în care se reflectă viziunea despre lume în basmul cult pentru care ai optat. ortografia – 2 puncte. (Nicolae Steinhardt. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare basm. despre altruism. tehnici narative.). conflict. construcţia personajului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un text de tip argumentativ. prin care se evidenţiază viziunea despre lume în basmul cult ales. existente în opera literară studiată. punctuaţia – 2 puncte. construcţia subiectului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente.Ministerul Educaţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. exprimarea unui punct de vedere argumentat. prezentarea.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume (de exemplu: acţiune. sublinierea relaţiilor dintre personajele reprezentative. a patru elemente ale textului narativ. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). relaţii temporale şi spaţiale. de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

candidă vestală. reflexivitate). sugestie. precizându-le forma literară actuală. Cum s-a trecut. prezente în poezie. Din lacrimi liniştea sporeşte.. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor blândă şi candidă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Prezintă rolul cratimei din structura „n-ar avea”.. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în ultima strofă a poeziei. Mor florile mâhnite. în casa cui n-a fost mireasă. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. 8. culese zilnic din grădină. 2. Menţionează două teme/ motive literare. ş-a fi târziu pricepi ce-nsamnă.Varianta 6 Ministerul Educaţiei. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate.f. 3. şi cum trec toate pân’ vine moartea să te cheme. evlavios ca o vestală*. Comentează. Crizanteme) * vestală. cu privire la textul de mai jos: Se trec şi florile de toamnă. ambiguitate. Înc-un mănunchi.. (30 de puncte) − Varianta 006 SUBIECTUL I Scrie. toamna.10 rânduri. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a trece. oglinda câte n-ar mai spune: A tale braţe obosite putere n-ar avea s-adune Troienele de flori bogate. plângi blândă. 4. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prima strofă a poeziei. pe foaia de examen. Norocu-ntăilor brânduşe culese-n zori de zi pe rouă. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. 7. s. în 6 . Azi vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme: În lacrimi tremură oglinda ca faţa apelor când plouă. – preoteasă care întreţinea focul sacru în templul zeiţei Vesta 1. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . o fată şubredă şi pală Preschimbă florile în vase. (Dimitrie Anghel. cele din urmă flori. şi-n casă Lângă oglinzile-obosite. şi câte visuri şi primăveri – câtă ruină! Dac-ar avea grai ca să spuie.. prezente în textul dat. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . Şi-mbrăţişaţi alături plângem. Brânduşele-nfloresc de-a pururi şi poate soarele de toamnă S-o-nduioşa ca să-ţi arunce pe frunte mândra lui beteală. 5.

exprimarea unui punct de vedere argumentat. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un eseu de 2 . normele de exprimare. despre fericire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un text de tip argumentativ. construcţia subiectului. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. perspectivă narativă. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). al personajului ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. (Marin Preda. În elaborarea eseului. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.).3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. formularea unei concluzii pertinente. limbaj etc. prezentarea statutului psihologic. moral etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. relaţii temporale şi spaţiale. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. conflict. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aparţinând lui Ion Creangă. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. relevarea principalei trăsături a personajului ales.Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. aşezarea în pagină. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă n-ar exista fericirea altora. . Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. nu ne-am sinchisi de nefericirea noastră”. modalităţi de caracterizare.

adj. Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii. şi-n urmă iarăşi vin la loc. 7.[. Ce e de spumă. cu privire la textul de mai jos: Cu legănări abia simţite şi ritmice. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 6.. Se cată ram cu ram. Transcrie doi termeni derivaţi cu prefix. caişii. înfoiate * horbotate. dulci arome. în 6 . Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Împrăştie în aer danţul acesta ritmic de fantome. 8. (Dimitrie Anghel. zarzării şi prunii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi-nvoalte* mâneci horbotate* se-ntind uşoare să salute Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute. În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al pomilor. Pe pajiştea din faţa casei. se-nclină. ultima strofă a poeziei. cu ajutorul a două argumente. ce le-mprumută luciul lunii. (30 de puncte) − Varianta 007 SUBIECTUL I Scrie. dar mîine albii cavaleri. Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii. ce-i ştiu de-atâtea primăveri.. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în poezie. şi roze gesturi. prezenţa descrierii în poezia citată. Despodobiţi de-atâtea graţii. – rotunjite. Comentează. Cochetării şi graţii albe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pline. Motivează. sus pe ramuri. în relaţie cu textul poeziei date. Prezintă semnificaţia titlului. încet-încet. 4. umflate. Precizează rolul cratimei şi al apostrofului. Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc. 3. 5. 9. din structura „s-au înclinat pân’ la pământ”. Banalii pomi din faţa casei.Varianta 7 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Menţionează două teme/ motive literare. se face jos de catifea.10 rânduri. Balul pomilor) * învoalte. Pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt. – dantelate 1. zarzării şi prunii. Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele Zvârlite de dănţuitorii ce au rămas numa-n dantele. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . adj. Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân’ la pământ.] Aşa-s în clipa asta toate.

trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. acţiune. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. În elaborarea eseului.). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. moral etc. formularea unei concluzii pertinente. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. modalităţi de caracterizare. relevarea trăsăturilor celor două personaje. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Una din marile mulţumiri ale vieţii e să te ştii om bun […]”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. (Ioan Slavici. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. relaţii temporale şi spaţiale. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. aşezarea în pagină. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc. despre bunătate. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. . prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. normele de exprimare. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct). aparţinând lui Ion Creangă.. conflict. perspectivă narativă. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un text de tip argumentativ. construcţia subiectului. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. a statutului lor psihologic.

s. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 7. Precizează rolul virgulelor din structura „Stihuri. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Stihuri. scurtă inscripţie de pe faţada unui edificiu.Varianta 8 Ministerul Educaţiei. Sfială şi-ndoieli unde-ţi cădea. 6. acum porniţi.10 rânduri. 2. Că Cel-ce-ştie. Stihuri de suflet. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. Se acordă 10 puncte din oficiu. prima strofă a poeziei. (Tudor Arghezi. (30 de puncte) − Varianta 008 SUBIECTUL I Scrie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Varsă-ntuneric alb cu mâna mea. 9. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul suflet. 1. acum porniţi. Motivează. Îndurerate-n spic şi rădăcini. caracterul de artă poetică al textului dat. înţelese şi neînţelese. dintre spini culese.n. vă scuturaţi”. 5. Şi semănaţi. al unui capitol. pentru moarte. Ca păsările mici de catifea Ce-ncep în mai să-nveţe şi să zboare. vă scuturaţi. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a semăna. Pustnicii tineri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . În suflete de prieteni şi străini. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. trişti şi delicaţi. 4. 8. Epigraf*) *epigraf. pe foaia de examen. însă nu cunoaşte. Stihuri. monument. – citat semnificativ aşezat la începutul unei cărţi. Evidenţiază o valoare expresivă a întrebuinţării verbelor la imperativ în textul dat. Pătrundeţi. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cu noaptea ce vă naşte. 3. prin evidenţierea a două trăsături. în 6 . Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte. carte etc. Ca frunzele-aurite. zburaţi acum din mâna mea Şi şchiopătaţi în aerul cu floare. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.

de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideile exprimate în următorul text: . iar într-o altă zi.Basmul e un gen vast […]. iar apoi. (Ion Ianoşi. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Ele comunică cu omul. decenii de-a rândul. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ci şi anume fiinţe himerice. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). dar nu sunt oameni. ortografia – 2 puncte. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un eseu de 2 . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. s-au comportat într-un fel. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un text de tip argumentativ. ne-au părăsit. Estetica basmului) Notă! În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. au împărtăşit anumite convingeri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. animale… Fiinţele neomeneşti din basm au psihologia lor misterioasă.3 pagini despre personajele dintr-un basm cult studiat. de ortografie şi de punctuaţie). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. să dea glas unor convingeri opuse. Opţiuni) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Caracteristica lui e că eroii nu sunt numai oameni.. unor atitudini inverse. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mă derutează oamenii care. (G. formularea unei concluzii pertinente. au început să se comporte pe dos. Poate fi omul atât de încăpător?”. Călinescu. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. n-avem de-a face cu basmul’’. aşezarea în pagină. Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. au manifestat atitudini tăioase. despre caracter. În vederea acordării punctajului pentru redactare. într-o bună zi.

Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 . Voind să duci tezaurul de ceară. (30 de puncte) − Varianta 009 SUBIECTUL I Scrie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul vis. Lumină lină) 1.10 rânduri. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Puterile-amorţite ţi le rup. 2. trupul tău de-afară Să-l caute şi-n jur să sufle cald? Cu aripa-n ţărână şi în vis. sugestie. ambiguitate. Strânge la piept comoara ta deplină. Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei Şi darurile-acum. în relaţie cu textul poeziei date. 9. cu privire la textul de mai jos: Cum te găseşti. pe-o margine de drum. pe foaia de examen. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ale zambilei. 4. Precizează rolul virgulelor din primul vers al poeziei. Cât te iubesc. Şi nu dormind într-un polen de floare. prezentă în textul dat. Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ultima strofă a poeziei. 5. frumoasa mea albină. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Învăluită-n aur şi parfum? Neascultând de vântul de la stup. 8. Prezintă o valoare expresivă a verbelor la gerunziu din prima strofă. Cine-o să vie. reflexivitate). 6.Varianta 9 Ministerul Educaţiei. Te prăbuşişi din drumul cel înalt. Menţionează un sinonim şi un antonim pentru sensul contextual al verbului a ucide. 7. Că sarcina chemării te-a ucis! (Tudor Arghezi. 3. uşoară zburătoare. Zăcând aci. Prezintă semnificaţia titlului.

normele de exprimare. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. tehnici narative etc. incipit. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare nuvelă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cu nimic nu poate fi înlocuit fondul de aur al cunoaşterii dobândit prin îndelungată experienţă”. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. existente în opera literară studiată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un text de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. secvenţă narativă. de ortografie şi de punctuaţie). final.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un eseu de 2 . prin referire la nuvela studiată. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. de 15 – 20 de rânduri. despre cunoaştere. reprezentative pentru nuvela studiată. ortografia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). prezentarea. În vederea acordării punctajului pentru redactare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. conflict. cf. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.3 pagini despre particularităţile nuvelei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Eusebiu Camilar. exprimarea unui punct de vedere argumentat. În elaborarea eseului. construcţia personajelor. prin referire la o operă literară studiată. formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. perspectivă narativă. aşezarea în pagină.

Cuvintele să nu mi le mai dezmierzi. 4. Cuvinte stricate) 1. Precizează rolul cratimei din versul Şi-ar voi să culeagă roade. 7. (30 de puncte) − Varianta 010 SUBIECTUL I Scrie. în relaţie cu textul poeziei date. identificată în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Să nu le mai spuie agale Buzele tale. cu privire la textul de mai jos: Toate Cuvintele mele sunt stricate Şi s-au îmbătat. reflexivitate). a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . 9. Le vezi? Au căzut. Huleşte-le! (Tudor Arghezi. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 8.Varianta 10 Ministerul Educaţiei. Exemplifică două imagini artistice diferite. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 3. 2. S-au stricat cuvintele mele! Umblă prin mocirle cu stele De cositor După un mărţişor. s-au sculat. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 – 10 rânduri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe foaia de examen. Comentează. Şi-ar voi să culeagă roade Fâstâcite şi neroade Din sălcii nici verzi. 5. Dar beţia le-a prăvălit încoace. prezentă în textul dat. ideea/ o idee poetică centrală. Se acordă 10 puncte din oficiu. sugestie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Nu mai ştiu ce spun şi îs Bolnave de râs. Să nu le mai cânte cumva Vocea ta Şi pe cobză deştele. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al vorbirii. 6. Au vrut să alerge şi să se joace. precizându-le forma literară actuală. ambiguitate. din text.

limbaj etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prezentarea temei nuvelei. reflectate într-o nuvelă studiată. exprimarea unei opinii argumentate. utilizarea limbii literare – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în nuvela aleasă. Apropouri) *să mai piarză – să mai piardă Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. de 15 – 20 de rânduri. formularea unei concluzii pertinente. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. construcţia subiectului. despre cinste. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un text de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. când pierde cinstea. reflectată în textul narativ ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de nuvelă pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul. (Cilibi Moise. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un eseu de 2 . relaţii temporale şi spaţiale. modalităţi de caracterizare.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. particularităţi ale compoziţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. . lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). punctuaţia – 2 puncte.).Ministerul Educaţiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. tehnici narative. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. conflict. într-un curent cultural/ literar. construcţia personajului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezarea în pagină. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. n-are ce să mai piarză*”. În elaborarea eseului. perspectivă narativă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. într-o perioadă sau într-o orientare tematică.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 011

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Niciodată toamna nu fu mai frumoasă Sufletului nostru bucuros de moarte. Palid aşternut e şesul cu mătasă. Norilor copacii le urzesc brocarte*. Casele-adunate, ca nişte urcioare Cu vin îngroşat în fundul lor de lut, Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare, Din mocirla cărui aur am băut. Păsările negre suie în apus, Ca frunza bolnavă-a carpenului sur Ce se desfrunzeşte, scuturând în sus, Foile-n azur. Cine vrea să plângă, cine să jelească Vie să asculte-ndemnul ne-nţeles, Şi cu ochii-n facla plopilor cerească Să-şi îngroape umbra-n umbra lor, în şes. (Tudor Arghezi, Niciodată toamna) *brocart, brocarturi, s.n. – ţesătură de mătase de calitate superioară, înflorată sau ornamentată cu fire de aur ori de argint 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte obţinute prin derivare cu prefix. Precizează două consecinţe ale utilizării cratimei în structura „să asculte-ndemnul”. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului vin. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale cromatice. Precizează valoarea expresivă a utilizării verbului a fi la timpul perfect simplu. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente în text, apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre conştiinţă, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Conştiinţa să-ţi dicteze datoria, nu legile...”. (Liviu Rebreanu, Opere; cf. Marin Bucă, Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a nuvelei pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul nuvelei alese.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezare în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 012

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă În recea mea-ncruntată suferinţă. Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghies, Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des. De când s-a întocmit Sfânta Scriptură Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură Şi anii mor, şi veacurile pier Aci sub tine, dedesubt, subt cer. Când magii au purces după o stea, Tu le vorbeai — şi se putea. Când fu să plece şi Iosif, Scris l-ai găsit în catastif Şi i-ai trimis un înger de povaţă — Şi îngerul stătu cu el de faţă. Îngerii tăi grijeau pe vremea ceea Şi pruncul, şi bărbatul, şi femeia. Doar mie, Domnul, vecinicul şi bunul, Nu mi-a trimis, de când mă rog, niciunul... (Tudor Arghezi, Psalm) * ghies, ghiesuri, s.n. (în expr.) a da ghies – a îndemna, a stimula, a îmboldi, a zori * mag, magi, s.m – preot la unele popoare orientale din antichitate, învăţat, filozof * a purcede, vb – a pleca, a porni la drum * catastif, catastife, s.n – registru, condică 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menţionează un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvântului (a) purcede. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din ultima strofă. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele înger şi stea să aibă sens conotativ. 2 puncte Evidenţiază valoarea expresivă a două verbe la modul indicativ, din textul dat. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 7. Defineşte, într-un enunţ, sentimentul dominant care se desprinde din poezie. 4 puncte 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, primele patru versuri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Demonstrează faptul că Tudor Arghezi este un înnoitor al limbajului poetic, prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre copilărie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Copilăria este inima tuturor vârstelor”. (Lucian Blaga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele nuvelei studiate; relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative şi/ sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema nuvelei în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

4. Te urmăream de-a lungul molatecii poteci. 5.Varianta 13 Ministerul Educaţiei. Transcrie două structuri/ fragmente de vers al căror sens implică antiteza. voiam şi să rămâi. unduios 1. 2. (30 de puncte) − Varianta 013 SUBIECTUL I Scrie. în relaţie cu textul poeziei date. Nu te oprise gândul fără glas. De-abia plecaseşi) *molatic.10 rânduri. Menţionează două motive pentru care s-a utilizat cratima în structura „Pân-ai pierit”. lin. adj. 9. prin trifoi. în 6 . Comentează. Menţionează două teme/ motive literare. la capăt. De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas? (Tudor Arghezi. Dar ce-i un semn de umbră-n depărtare? Voiam să pleci. Ai ascultat de gândul cel dintâi. ultima strofă. Explică valoarea expresivă a folosirii interogaţiei retorice în ultima strofă. domol. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele semn şi umbră să aibă sens conotativ. – moale. Te-am rugat să pleci. din poezia citată. 3. 6. 7. Pân-ai pierit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. lent. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. după plecare. cu privire la textul de mai jos: De-abia plecaseşi. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Nu te-ai uitat o dată înapoi! Ţi-aş fi făcut un semn. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul semn. Prezintă semnificaţia titlului.

În vederea acordării punctajului pentru redactare. modalităţi de caracterizare. Filosofia vârstelor) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. (Vasile Băncilă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un text de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. perspectivă narativă. a statutului lor social. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. normele de exprimare. În elaborarea eseului. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. dar în direcţii opuse: pe măsură ce civilizaţia creşte. conflict. de 15 – 20 de rânduri.. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei nuvele studiate. relaţii temporale şi spaţiale. limbaj etc. ortografia – 2 puncte. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale nuvelei alese. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre necesitatea culturii. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Azi civilizaţia şi cultura sunt ca două trenuri ce merg pe linii paralele. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. cultura scade”. moral etc. . punctuaţia – 2 puncte.). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. acţiune. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. construcţia subiectului. de ortografie şi de punctuaţie). psihologic. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. relevarea trăsăturilor celor două personaje. aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct).

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. ultima strofă... – fiinţă sau lucru care ar prevesti. mai barbar. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. Menţionează două teme/ motive literare. în 6 .10 rânduri. Transcrie două cuvinte/ structuri care aparţin câmpului semantic al iernii.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poetic.. Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat. 4. solitar. Prezintă rolul liniei de pauză în textul poetic dat. 9. (George Bacovia. Prezintă semnificaţia titlului. Şi de lume tot mai singur. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul gând. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. Ca şi zarea. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. prezente în poezie. Trist cu-o pană mătur vatra. gândul meu se înnegri.. pe foaia de examen. şi-am oftat. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. 5..f. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului vatră. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Gri) * cobe. ar aduce o nenorocire 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 14 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: Plâns de cobe pe la geamuri se opri. (30 de puncte) − Varianta 014 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. „I-auzi corbii” ─ mi-am zis singur. s. 6. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 7.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). conflict. de 15 – 20 de rânduri. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. perspectivă narativă. (Livius Ciocârlie. limbaj etc. despre curaj. acţiune. a statutului lor social.. psihologic. normele de exprimare. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. construcţia subiectului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un text de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Am sentimentul de a fi ratat ceva esenţial ori de câte ori n-am mers până la capătul situaţiilor care păreau gata să mă trântească la pământ”.). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. utilizarea limbii literare – 3 puncte. modalităţi de caracterizare. relaţii temporale şi spaţiale. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aparţinând lui Ioan Slavici. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină.Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. punctuaţia – 2 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. formularea unei concluzii pertinente. relevarea trăsăturilor celor două personaje. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. Paradisul derizoriu ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În elaborarea eseului. moral etc. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă.

(30 de puncte) − Varianta 015 SUBIECTUL I Scrie. Amurg de iarnă) 1. sumbru. Prezintă semnificaţia titlului. 7. Chemări de dispariţie mă sorb. Tăind orizontul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Câmpia albă – un imens rotund – Vâslind. 2 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor sumbru şi încet. 3. 6. 5. Pe când. diametral. Tăind orizontul.10 rânduri. 2. Motivează. prezente în textul dat. 2 puncte Explică utilizarea cratimei în structura „se-ntoarce-acelaşi”.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte 8. se-ntoarce-acelaşi corb. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. un corb încet vine din fund. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a tăia. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare. în relaţie cu textul poeziei date. diametral. apartenenţa poeziei la simbolism. cu privire la textul de mai jos: Amurg de iarnă. 4 puncte 9. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 4 puncte Comentează. de metal. în 6 . (George Bacovia. pe foaia de examen. Copacii rari şi ninşi par de cristal. strofa a doua.

despre asumarea destinului. evidenţierea a patru particularităţi de construcţie a subiectului şi/ sau particularităţi ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre temă şi despre principalele componente de structură. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A susţine că nu există destin e totuna cu a susţine că individualul e nesemnificativ şi că viaţa omului e o întâmplare fără rost”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Andrei Pleşu. formularea unei concluzii pertinente. de compoziţie. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de ortografie şi de punctuaţie). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. precizarea instanţelor comunicării narative şi a rolului acestora în textul narativ studiat. final. de 15 – 20 de rânduri. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre limbajul naratorului şi al personajelor din textul narativ studiat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Minima moralia) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de limbaj dintr-un text narativ studiat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un text de tip argumentativ. episoade/ secvenţe narative. personaje. incipit. aşezarea în pagină. aparţinând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului. conflict. punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. perspectivă narativă etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. tehnici narative. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). vei avea în vedere următoarele repere: - prezentarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textul narativ studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte.). . lizibilitatea – 1 punct).

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 016

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Carbonizate flori, noian de negru... Sicrie negre, arse, de metal, Vestminte funerare de mangal, Negru profund, noian de negru... Vibrau scântei de vis... noian de negru, Carbonizat, amorul fumega – Parfum de pene arse, şi ploua... Negru, numai noian de negru... (George Bacovia, Negru) * noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire * mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie. Transcrie patru termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dor, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică fiinţa umană în totalitatea sa”. (Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat; relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 017

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: – Adio, pică frunza Şi-i galbenă ca tine, – Rămâi, şi nu mai plânge, Şi uită-mă pe mine. Şi s-a pornit iubita Şi s-a pierdut în zare – Iar eu în golul toamnei Chemam în aiurare... – Mai stai de mă alintă Cu mâna ta cea mică, Şi spune-mi de ce-i toamnă Şi frunza de ce pică... (George Bacovia, Pastel) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei. Precizează un rol al utilizării cratimei în structura „Şi-i galbenă”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul frunză. Transcrie câte o structură/ un fragment de vers ce conţine o imagine auditivă, respectiv, o imagine vizuală. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric, în textul dat. Explică rolul întrebuinţării frecvente a punctelor de suspensie şi a liniilor de pauză, în textul poeziei citate. Comentează, în 6 – 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează apartenenţa textului dat la simbolism, prin prezentarea a două trăsături existente în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde”. (Ioan Slavici, Mara) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema iubirii, reflectată într-un text narativ/ poetic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Mihai Eminescu, Camil Petrescu sau G.Călinescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

genune 1. plouă. Şi grele tălăngi adormite. 9. tălăngi. 4. (30 de puncte) − Varianta 018 SUBIECTUL I Scrie. plânsul tălăngii când plouă!” în poezia citată. Pe-aproape s-aude-un copil. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. cum să nu mori şi nebun? Oh. – prăpastie adâncă. Cum sună sub şuri învechite! Cum sună în sufletu-mi mut! Oh. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din prima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3. pe foaia de examen. plânsul tălăngii când plouă! (George Bacovia. Oh.. plânsul tălăngii când plouă! Şi ce enervare pe gând! Ce zi primitivă de tină! O bòlnavă fată vecină Răcneşte la ploaie. 8. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. – noroi * abis. s. Oh. Plouă) * talangă. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.f.10 rânduri..f. cu privire la textul de mai jos: Da. sugestie. în 6 . 2. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ploii. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. s. ambiguitate. Da. plânsul tălăngii când plouă! Da. plânsul tălăngii când plouă! Ce basme tălăngile spun! Ce lume-aşa goală de vise! . abisuri. şi sună umil Ca tot ce-i iubire şi ură – Cu-o muzică tristă. prezentă în textul dat.. 4 puncte Comentează. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri. plouă cum n-am mai văzut. şuri. s. Se acordă 10 puncte din oficiu. reflexivitate).n. pentru a ilustra omonimia cuvântului mai. sunetul produs de un astfel de clopot * şură. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. 7... prezente în poezie.Varianta 18 Ministerul Educaţiei. – construcţie anexă pe lângă o gospodărie rurală pentru unelte sau vite * tină. 4 puncte ..Şi cum să nu plângi în abise. râzând. s. strofa a treia.f. de gură. 4 puncte Precizează rolul versului „Oh. 6. – clopot care se atârnă la gâtul vitelor..

care-l apasă în apă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre tema familiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea . ortografia . într-o perioadă sau într-o orientare tematică. de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un text de tip argumentativ. limbaj etc. abilităţi de analiză şi de argumentare . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). despre dreptate. perspectivă narativă. utilizarea limbii literare -3 puncte. (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.2 puncte. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre imaginea familiei. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor.3 puncte. din perspectiva finalului/ a deznodământului.3 puncte.2 puncte. şi tot cândva iese d-asupra”. relaţii temporale şi spaţiale.). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dreptatea e ca lemnul cel uşor. construcţia subiectului. într-un curent cultural/ literar. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. modalităţi de caracterizare. reflectată într-un text narativ studiat. evidenţ ierea imaginii familiei. reflectată în textul narativ aleas. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. particularităţi ale compoziţiei. aşezare în pagină. normele de exprimare. conflict. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. punctuaţia . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. reflectată în textul narativ ales.1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris .Ministerul Educaţiei.

Se acordă 10 puncte din oficiu. hidoasă. Explică rolul utilizării cratimei în structura „şi-n paralizie”. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor triste şi pală. şi cu umbra. Pălind) *hidos. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. şi cu umbra Ce sperie câinii pribegi prin canale. (30 de puncte) − Varianta 019 SUBIECTUL I Scrie. ultima strofă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. adj. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . dezgustător. apartenenţa poeziei la simbolism.10 rânduri. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. cu privire la textul de mai jos: Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu tristele becuri cu pală lumină – Când sună arama în noaptea deplină. – foarte urât. Sub tristele becuri cu razele pale. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele rază şi umbră să aibă sens conotativ. Comentează. 2.. Tovarăş mi-i râsul hidos. 4. Pălind în tăcere şi-n paralizie. prin explicarea a două trăsături existente în text. în 6 . 9. Motivează.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. – Sunt solitarul pustiilor pieţe.. în relaţie cu textul poeziei date. (George Bacovia. 3. Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu jocuri de umbră ce dau nebunie. Prezintă semnificaţia titlului. 6. 7. înfiorător la vedere 1. pe foaia de examen. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Sunt solitarul pustiilor pieţe. Tovarăş mi-i râsul hidos. 5. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.

.. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte.) şi concluzia/ sinteza. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Arta de a suferi) Notă! În elaborarea eseului. normele de exprimare. de 15 – 20 de rânduri. reflectată într-un text narativ studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. cinstea.. Greutatea este doar să-l dibuieşti”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 3) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (Liviu Rebreanu. magnetismul aurului. [. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice durere are leac. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. iubirea proprie şi a celorlaţi”. despre durere. superstiţia averii sunt poate cel mai răspândit motiv al zadarnic frământatei noastre vieţi. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.] Pentru bani se jertfeşte totul: liniştea.Ministerul Educaţiei. Opere. (Mircea Florian. aşezarea în pagină. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Magia banului. formularea unei concluzii pertinente.3 pagini despre tema banului/ a înavuţirii/ a avariţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

Dar dacă-încumetarea ta şovăie şi seara Descinde friguroasă în inimă şi gând Iar. în relaţie cu textul poeziei date. ambiguitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. omonimia cuvântului unde. 7. cu privire la textul de mai jos: Ţi-am împletit suprema cunună de tristeţe. 8. pe foaia de examen. slăvită Soră.Varianta 20 Ministerul Educaţiei. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Aşteaptă infinită şi limpede ca marea Să te cununi cu somnul şi-n unde să te pierzi. 2. – coroană purtată de către regi. 9.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . pe frunte apasă greu tiara. prin alcătuirea a două enunţuri. 5. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor cunună şi gravă. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. formată din trei coroane suprapuse 1. Prezintă semnificaţia titlului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. Menţionează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. 3.f. (Ion Barbu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice vizuale. (30 de puncte) − Varianta 020 SUBIECTUL I Scrie. tiare. umedă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică rolul utilizării virgulelor în versul „Atunci. Ilustrează. papă.* Atunci. 4. 6. Ţi-am împletit.) * tiară. s. prezentă în textul dat. reflexivitate). Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul inimă. sugestie. slăvită Soră. Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de-azur Iar seara să-ţi umbrească înalta frumuseţe Şi astfel întregită să-atingi Acordul-Pur. zoreşte mai curând Spre malurile unde de mult îmbrăţişarea Aşteaptă să te-adoarmă aşa cum tu desmierzi. zoreşte mai curând”.

constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre educaţie. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Mihail Sadoveanu sau Marin Preda). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un text de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. reflectată într-un text narativ studiat. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Replici) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Laboratorul educaţiei e fapta”. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. (Marin Voiculescu. Notă! În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini despre condiţia ţăranului. aparţinând unui autor canonic (Liviu Rebreanu. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un eseu de 2 . formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). . de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore. reflexivitate). s. Te uită. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. pe foaia de examen. a tuturor. desfrunzirile din urmă! Te uită. cu privire la textul de mai jos: O. 5. 3. 6. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat. 9.10 rânduri. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. De-avântul surd care destinde Tot mai departe largu-i zbor Deasupra zărilor murinde. 2. soli ai crustei albe Ce-o să se-aşeze de pe-acum. pe drum. Prezintă semnificaţia titlului. Pe tufă umedă. A sumbrei văi. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în 6 . sugestie. 7. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. iată-mă venit În faţa toamnei şi-a tristeţii Cu gândul iarăşi ispitit. Un cinic puf au nins scaieţii… Şi totuşi. Comentează. prezentă în textul dat.peisaj 1. În dantelări de fine salbe. în legătură cu textul citat.n. . ambiguitate. (Ion Barbu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor veşted şi sumbru. I) * peisagiu.Varianta 21 Ministerul Educaţiei. 4. ideea/ o idee poetică centrală. vastele păduri Stau veştede sub greaua turmă De nori haotici şi obscuri. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. Se acordă 10 puncte din oficiu. identificată în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 021 SUBIECTUL I Scrie. Peisagiu* retrospectiv.

particularităţi ale compoziţiei. evidenţ ierea condiţ iei ţăranului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. .3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). într-un curent cultural/ literar. formularea unei concluzii pertinente. construcţia subiectului.).2 puncte. reflectată în textul narativ ales. despre egoism. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. din perspectiva finalului/ a deznodământului.3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.2 puncte. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. În elaborarea eseului. perspectivă narativă. modalităţi de caracterizare. conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un text de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”. ortografia . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezare în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. reflectate în textul narativ ales. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . punctuaţia .1 punct). utilizarea limbii literare -3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor. (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare . într-o perioadă sau într-o orientare tematică. În vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc. relaţii temporale şi spaţiale. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia ţăranului.Ministerul Educaţiei. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia ţăranului. reflectată într-un text narativ studiat.

ambiguitate. Exprimă-ţi opinia despre rolul utilizării persoanei a II-a în discursul liric. identificată în textul dat. peste Un strălucit războinic. sugestie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Motivează utilizarea cratimei în structura „să vă-mpresoare”. prezente în poezie.9). o. uşor şi leneş. blocuri mohorâte. sub cerul vânăt încă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prezente în textul dat.. 6. împietrite. cuprins de vrajă-adâncă. ideea/ o idee poetică centrală. Lăsaţi să cadă-ntruna din neaua altui soare. Ţinuturi ale minţii.. aşa cum în poveste Cad stropi de piatră scumpă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . iată. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează. Tot plumbul meu din suflet. Fulgii) 1. nori metalici. 2. 4. cu privire la textul de mai jos: Cad fulgii şovăielnici în stoluri fără număr. reflexivitate). Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 5. pe foaia de examen. 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. spre voi întins mă poartă? Aţi prefăcut în domuri de argint natura moartă Şi-aţi pus în peisagiu un nou fior de viaţă. Căci. lăsaţi să vă-mpresoare. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor scumpă şi aruncă. Cu voi să se topească în gânduri de ninsoare. Din nevăzute urne ei cad pe albul umăr Al dealurilor prinse de-o crustă argintie.Varianta 22 Ministerul Educaţiei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. forme călătoare. Oştiri de nori aleargă… ─ Ce surdă simpatie. în 6 – 10 rânduri. Transcrie un vers care conţine o locuţiune adjectivală folosită cu efecte expresive. Nori turburi. Ce veşnic braţul ritmic al timpului aruncă…[…] (Ion Barbu. convoi de-obscură ceaţă!. ─ Asemenea câmpiei. Pe gând descăleca-vor zăpezi neprihănite… Cad fulgii şovăielnici. vine vremea când albe. Voi. (30 de puncte) − Varianta 022 SUBIECTUL I Scrie. Menţionează două teme/ motive literare. 3. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima secvenţă (versurile 1 . 7. 8.

lizibilitatea . Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Greşelile nu se iartă. ortografia . particularităţi ale compoziţiei. ci se repară”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezare în pagină. într-un curent cultural/ literar.2 puncte. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia femeii. conflict. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. din perspectiva finalului/ a deznodământului. (Nicolae Iorga. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. evidenţ ierea condiţ iei femeii. limbaj etc. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia femeii.3 puncte. modalităţi de caracterizare. relaţii temporale şi spaţiale. prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. abilităţi de analiză şi de argumentare . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . de 15 – 20 de rânduri. construcţia subiectului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). perspectivă narativă. formularea unei concluzii pertinente. În vederea acordării punctajului pentru redactare.). reflectată în textul narativ ales. despre greşeală.1 punct). În elaborarea eseului. reflectată în textul narativ ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un text de tip argumentativ.3 puncte. . reflectată într-un text narativ studiat. utilizarea limbii literare -3 puncte.

Motivează întrebuinţarea punctelor de suspensie în cea de a doua strofă. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului aproape. Neîncetat mărirea ta o plânge. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite.10 rânduri. (Ion Barbu. – neîntors (înapoi). Te-ai încadrat într-o uşoară spumă Şi-ţi porţi acum cristalul tău steril Spre-a mărilor îndepărtată brumă. adj. Comentează. Şi-ntregul tău trecut. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. sugestie. Cât zarea-ntins. cer mobil/ Te-ai încadrat într-o uşoară spumă”. Prea strâmtă-atunci. 9. în 6 . gigant clocotitor. Precizează valoarea expresivă a utilizării adjectivului mobil în versurile: „Oglindă călătoare. identificate în penultima strofă a textului. pe foaia de examen. reflexivitate). 6. În jurul tău.Varianta 23 Ministerul Educaţiei. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 5. (30 de puncte) − Varianta 023 SUBIECTUL I Scrie. cer mobil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. nerevenit 1. lut. Cadavre ale florei uriaşe Monumentau un ne-nturnat* trecut… Şi nicăieri în goana pătimaşe Refluxul liniştit nu locuia Cu lumea lui năvalnicele ape… Dar anii au trecut… Din matca ta. cu privire la textul de mai jos: Din culmea unde mai presus de nor Doar gheaţa îşi sculptează diamantul. acord eternizat. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. prezentă în textul dat. ambiguitate. Râul) * ne-nturnat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 4. ai dispărut aproape. frânturi de stâncă. Precizează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pietrificat. prima strofă. Dar murmurul. În unda potolită se răsfrânge. haotic ca neantul. 7. 2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor neîncetat şi potolită. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Te prăvăleai. Oglindă călătoare. 3. 8.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. psihologic. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. punctuaţia – 2 puncte. (Dimitrie Gusti. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia personajului ales. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În elaborarea eseului. aparţinând perioadei interbelice. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un eseu de 2 . lizibilitatea – 1 punct). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat.. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. moral etc. Opere. despre eroism. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eroismul este o atitudine morală. aşezare în pagină. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. din perspectiva statutului lor social. alcătuită din aceeaşi plămadă ca şi sacrificiul de sine”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un text de tip argumentativ. semnificative pentru realizarea personajului ales. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

Menţionează două teme/ motive literare. sugestie). 6. 9. prezente în poezie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. prezentă în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 024 SUBIECTUL I Scrie. Cu multele. cu privire la textul de mai jos: O. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. Explică rolul expresiv al adjectivului pronominal de întărire însumi din versul „Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat”. Precizează două particularităţi prozodice ale textului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2. 4.Varianta 24 Ministerul Educaţiei. Motivează folosirea virgulelor din primul vers. lume! (Lucian Blaga.10 rânduri. 3. Cu râsul tău. prin evidenţierea relaţiei cu ideea poetică. Cu picurii de rouă. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul inimă să fie folosit cu sens conotativ. Comentează valenţele expresive ale utilizării verbului la modul conjunctiv. lume. 8. 5. în textul dat. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Nenumăratele fecioare cari păşesc Cutremurate-n clipa asta De-un dor. ambiguitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Dogorâtor Să te topesc în sângele meu cald Cu tot ce ai: Cu munţii tăi. Lume!) 1. Cu cerul tău. Comentează. pe foaia de examen. Pe minunatul tău pământ. semnificaţia amplei enumeraţii din text. Cu tot ce plânge-n tine-aş vrea Să le topesc în trupul meu Şi strop cu strop Din inimă Ca dintr-o cupă Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat Şi surâzând Să pier Gustându-te o dată din belşug Ameţitoare Şi largă mare de minuni: O. lume! Aş vrea să te cuprind întreagă În piept.

cf. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Călinescu sau Marin Preda). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un eseu de 2 .Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. punctuaţia – 2 puncte. G. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. despre admiraţie. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea limbii literare – 3 puncte. normele de exprimare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A admira un om mare e cel mai puternic îndemn de a-l imita”. Notă! În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). . aparţinând unuia dintre autorii canonici (Liviu Rebreanu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Garabet Aslan. reflectată într-un roman studiat.3 pagini despre tema familiei.) şi concluzia/ sinteza. Dicţionar al bunei-cuviinţe) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. aşezarea în pagină. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un text de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.

Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. de flori şi de toamnă. 6. prezentă în textul dat. ultima strofă. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor se deşteaptă şi simţire. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Iubeşti – când întreaga făptură. 5. Iubeşti – când simţiri se deşteaptă că-n lume doar inima este. de foc. că-n drumuri la capăt te-aşteaptă nu moartea. 9.Varianta 25 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. Menţionează două teme/ motive literare. 8. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. Transcrie două cuvinte/ structuri folosite în text cu sens conotativ. 4. Precizează rolul liniilor de pauză utilizate în primul vers al fiecărei strofe. în 6 . 2. Iubeşti – când suavă icoana ce-ţi faci în durere prin veac o ţii înrămată ca-n rana străvechiului verde copac. cu schimbul. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a doua. ci altă poveste. Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre vâltori. 3. Iubire) 1. de la sine aproape. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (Lucian Blaga. te-avânţi să culegi printre umbre bălaiul surâs al comorii. Justifică utilizarea persoanei a II-a singular a verbelor şi a pronumelor în textul dat. prezente în poezie. în relaţie cu textul citat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. sugestie). odihnă. ambiguitate. (30 de puncte) − Varianta 025 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: Iubeşti – când urciorul de-aramă se umple pe rând. unde nu ajung sorii. Explică semnificaţia titlului. furtună îţi este-n aceeaşi măsură şi lavă pătrunsă de lună. de-anotimpul din vine. 7.

titlu. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. formularea unei concluzii pertinente. (Tudor Muşatescu. - - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. prin referire la temă sau la curentul literar/ la ideologia literară/ la viziunea autorilor asupra condiţiei umane/ la mesajul transmis. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aceeaşi temă literară (de exemplu: istoria. tratată în două texte narative diferite. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un eseu de 2 . de ortografie şi de punctuaţie). ilustrarea comparativă a patru asemănări şi/ sau deosebiri între cele două texte narative. personaje. incipit. din perspectiva realizării lor artistice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un text de tip argumentativ. iubirea. În vederea acordării punctajului pentru redactare. normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre familie. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. familia. relevarea a două asemănări şi/ sau deosebiri în construcţia personajului principal/ a personajelor principale din cele două texte narative. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aşa cum sunt ele. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. comparativ. sub aspectul structurii şi al compoziţiei (de exemplu: construcţia subiectului. banul etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ce poate fi mai frumos şi mai bun în viaţă decât o familie unită…[…] trăind într-un colţ de lume numai cu bucuriile ei mici. conflict. exprimarea unei opinii argumentate în privinţa asemănărilor şi deosebirilor dintre cele două texte.3 pagini în care să prezinţi. relaţii spaţiale şi temporale. tehnici narative etc. Titanic Vals) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.). final.Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. fără să râvnească lucruri care n-ar face decât s-o zbuciume şi s-o fărâmiţeze…”. În redactarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. acţiune.). ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea temei şi a modului în care aceasta este tratată în fiecare dintre operele alese.

Înfrigurare) 1. pe foaia de examen. Precizează două teme/ motive literare identificate în poezia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Comentează. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele surâsul şi pâlpâire. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. prezentă în textul dat. Precizează rolul liniilor de pauză din text. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. ambiguitate. Gura ta e strugure-ngheţat. Din genele-i de stufuri strâng lacrimi de văpaie: licurici. 2. SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie. 7. Numai marginea subţire-a lunii ar mai fi aşa de rece – de-aş putea să i-o sărut – ca buza ta. a treia strofă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Menţionează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Explică efectul stilistic al utilizării indicativului prezent. Mâni tomnatice întinde noaptea mea spre tine şi din spuma de lumin-a licuricilor verzui ţi-adun în inimă surâsul.10 rânduri. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei. în 6 .Varianta 26 Ministerul Educaţiei. 3. sugestie. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului. Prin noapte simt o pâlpâire de pleoape. (Lucian Blaga. Îmi eşti aproape. 9. 6. 4. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . cu privire la textul de mai jos: Livada s-a încins în somn. în poezia citată. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. reflexivitate). Pe coastă-n vreji de nouri creşte luna.

aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. Scrisori adresate unui om tânăr. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte.. Pentru conţinutul eseului. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. inventată cu materialele oferite de prima […]”. de 15 – 20 de rânduri.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. (Mario Vargas Llosa. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: . vei primi 16 puncte.ficţiune ilustrat într-un text narativ studiat. ci altă viaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un eseu de 2 .3 pagini. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre raportul realitate . vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. (Ioan Slavici. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E legea firii omeneşti în care stă porunca: faptele tale să fie mulţumirea vieţii tale”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre faptă şi consecinţă.Ficţiunea nu este viaţa trăită. iar pentru redactarea lui. lizibilitatea – 1 punct). . argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. normele de exprimare. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor soartă şi a creşte. vă uitaţi printre gratii de poartă şi aşteptaţi să vorbesc. Dincolo soarele şi grădina cu stupi. Explică semnificaţia titlului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. despre ură şi cădere. – De unde să-ncep? Credeţi-mă. să vă ies în cale cu ochii închişi. 6.Varianta 27 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.10 rânduri. de aceea – lăsaţi-mă să umblu mut printre voi. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei: despre soartă şi despre şarpele binelui. 4. Voi treceţi pe drum. Se acordă 10 puncte din oficiu. credeţi-mă. tristeţe şi răstigniri şi înainte de toate despre marea trecere. Menţionează două teme/ motive literare. Interpretează. în relaţie cu textul dat. Precizează rolul virgulelor din al patrulea vers al poeziei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Către cititori) 1. 3.11 ale poeziei. o semnificaţie a amplei enumeraţii din versurile 6 . 7. prezente în poezie. (30 de puncte) − Varianta 027 SUBIECTUL I Scrie. în 6 . Prezintă două particularităţi prozodice ale acestei poezii. despre arhanghelii cari ară cu plugul grădinile omului. 5. 8. 2. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . despre cerul spre care creştem. cu privire la textul de mai jos: Aici e casa mea. (Lucian Blaga. Amare foarte sunt toate cuvintele. Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit aşa de mult să plângă şi n-au putut. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul alternanţei formelor verbale şi pronominale în construcţia discursului liric.

mai precis acea sinteză specială care. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. criteriul fundamental al concepţiei literaturii realiste este tipul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un text de tip argumentativ. aşezare în pagină.Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi un personaj dintr-un text narativ studiat. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la următoarea afirmaţie critică a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A nu-ţi fi frică de nimic înseamnă a privi tot ce se petrece în lume ca spectacol…”. cât şi în acel al situaţiilor. (Mircea Eliade. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual. atât în câmpul caracterelor. cât mai curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate momentele determinate din punct de vedere uman şi social. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. esenţiale unei perioade istorice”. Notă! În elaborarea eseului. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. de 15 – 20 de rânduri. uneşte organic genericul şi individualul.) şi concluzia/ sinteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Tipul devine tip. . În curte la Dionis) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). oricât de aprofundat. despre frică. aparţinînd realismului.

Comentează.10 rânduri. 5. Nu ştiu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . rolul interogaţiilor retorice prezente în text. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică sensurile opoziţiei între rai şi iad. pe foaia de examen.” (Lucian Blaga.. dar râd şi strig cutezător în vânt: „De ziua de apoi nu mă-nspăimânt – În iad de-ajung M-oi bucura de-un colţ în el ca de un rai întreg!. de nu se stinge? Şi când cutreier blestematele ogoare. cu privire la textul de mai jos: Din ce mi-am plămădit nestăvilita nebunie de-a trăi Vârtejul meu de-avânt şi dulcea sete de-a juca. Menţionează două figuri de stil utilizate în primele două versuri ale poeziei. din ultimele două versuri ale poeziei. Precizează rolul ghilimelelor utilizate în finalul poeziei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 6. Când văd mormintele şirag încoronate Cu iederă ca nişte frunţi de-nvingători cu lauri Din ce-mi hrănesc scânteia mea de râs. ce minune Mă-mbată de visez că eu păşesc pe bolta unui cer? Şi ce venin mă face s-aiurez Că glia neagră de păcate Răsună sfânta ca un clopot Sub paşii mei de plumb?. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. 7. în 6 . 4. 9.. (30 de puncte) − Varianta 028 SUBIECTUL I Scrie.. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Când din pământ sorb numai fiere?.Varianta 28 Ministerul Educaţiei.. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia cuvântului colţ. Ecce homo!) * Ecce homo – iată omul 1.. 8. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei citate. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nestăvilită şi a cutreiera..

relevarea unei trăsături a personajului ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un eseu de 2 . ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.Ministerul Educaţiei. psihologic. construcţia subiectului. perspectivă narativă. normele de exprimare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. modalităţi de caracterizare. formularea unei concluzii pertinente.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Octavian Goga. În vederea acordării punctajului pentru redactare. aparţinând lui Liviu Rebreanu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. conflict. exprimarea unui punct de vedere argumentat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. al personajului ales. limbaj etc. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. moral etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. despre frumos. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-are dreptul să fure frumosul din sufletul nostru”. relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea limbii literare – 3 puncte. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. Însemnele unui trecător) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. prezentarea statutului social. de ortografie şi de punctuaţie).

Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Septembre. 6. Şi-n unghi săgetat pământu-şi trimite cocorii spre cercul cel mare. pe foaia de examen. reflexivitate). prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (Lucian Blaga. văratice-n toamnă. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a suna. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Prezintă rolul exclamaţiilor din strofa a doua. 8. 3. ultima strofă. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. se pare c-am fi hărăziţi şi aleşi.10 rânduri. în 6 . sugestie. cu privire la textul de mai jos: Vino să vezi! În târzia bogata căldură închis între ziduri cine-ar mai sta? Precum a mai fost. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Un joc îngânând cu lemnoasele membre sună târziul. 7. ambiguitate.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 029 SUBIECTUL I Scrie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi-o clipă ne e-ngăduit bănuitului Sud să-i trimitem un gând fără greş. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Lumina ce largă e! Albastrul ce crud! Unei noi creşteri. 2. caldul Septembre. 5. Zi de septemvrie) 1. până-n cealaltă zare încă o dată tărâmul să crească ar vrea. Menţionează două teme/ motive literare identificate în poezia citată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Între frunza ce cade şi ramura goală moartea se circumscrie c-un gest de extatică boală. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezentă în textul dat. nebunul. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4. Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat.Ministerul Educaţiei.). utilizarea limbii literare – 3 puncte. reflecţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. formularea unei concluzii pertinente. ortografia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. punctuaţia – 2 puncte. conflict. relevarea trăsăturilor celor două personaje. de 15 – 20 de rânduri. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. psihologic. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. moral etc. construcţia subiectului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). acţiune. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă”. modalităţi de caracterizare. despre gândire (meditare. relaţii temporale şi spaţiale. aşezarea în pagină. perspectivă narativă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. a statutului lor social. lizibilitatea – 1 punct). semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. limbaj etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aparţinând lui Liviu Rebreanu.. (Nicolae Iorga. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un text de tip argumentativ. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. . În elaborarea eseului. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

prezentă în textul dat. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al timpului. ideea/ o idee poetică centrală. identificată în textul dat. Dacă îl arunc în foc Dau înapoi cu două regnuri şi devin piatră. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3. cu privire la textul de mai jos: Dacă îl ascult cu urechea dreaptă Ceasul meu bate clipele vieţii mele. Dacă îl arunc în neant Şi îl ascult cu memoria morţilor Dau înapoi cu trei regnuri Şi devin Cuvânt. (Geo Bogza. sugestie. Evidenţiază semnificaţia titlului. Dacă îl arunc în apă Dau înapoi cu un regn şi devin copac. Menţionează două teme/ motive literare. Cum îmi bate ceasul) 1. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Cuvânt. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Dacă îl ascult cu osul frunţii Ceasul meu măsoară durata universului. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 030 SUBIECTUL I Scrie. 6. reflexivitate).Varianta 30 Ministerul Educaţiei. în 6 – 10 rânduri. ambiguitate. Comentează. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 9. Dacă îl ascult cu urechea stângă Ceasul meu bate clipele vieţii tale. Precizează două particularităţi prozodice ale poeziei citate. 5. în text. în relaţie cu textul poetic dat. 2. 4. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în textul dat. Explică valoarea expresivă a utilizării indicativului prezent. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a asculta.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un text de tip argumentativ. Aforisme. de compoziţie şi de limbaj ale unui text narativ aparţinând realismului. formularea unei concluzii pertinente. (Nicolae Manolescu.) şi concluzia/ sinteza. indiferent că este un comentator locvace sau un regizor impersonal”. cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul se află totdeauna de altă parte a baricadei decât personajele. aşezarea în pagină. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Arca lui Noe) Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un eseu de 2 – 3 pagin. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Geniul izvorăşte din efort şi inspiraţie”. înfăţişează o lume care există în afara lui şi poate fi foarte bine închipuită şi în absenţa lui. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. maxime. despre principalele componente de structură. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Marin Voiculescu. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. . de 15 – 20 de rânduri. de ortografie şi de punctuaţie). evenimentele şi simţirile lor. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. adoptă o poziţie de extrateritorialitate. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre geniu (cea mai înaltă treptă de înzestrare spirituală a omului).

prezent în poezie. admirată pentru părul său strălucitor care. 8. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele înlănţuiţi şi melancolie. 3. 6. 5. Pe care-n raza galbenă de lună. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cununa Ariadnei*. un vers care conţine doi termeni ai aceleiaşi familii lexicale. Înlănţuiţi în tânără cunună. Melancolia va luci stelar. Să-l cânte-ndrăgostiţii pe pământ. o idee/ ideea poetică identificată în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. din prima strofă. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.Varianta 31 Ministerul Educaţiei. s-a transformat într-o constelaţie care îi poartă numele 1. asociat cu mitul labirintului. pe foaia de examen. Transcrie. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în textul poeziei citate. I ) * Ariadna – personaj mitologic. 7. Ca să plutim fanatici împreună. Explică utilizarea cratimei în structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi”. Atunci cu braţul rece mă vei strânge. Interpretează semnificaţia verbelor la modul conjunctiv în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 031 SUBIECTUL I Scrie.10 rânduri. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. potrivit legendei. simbol al iubirii şi al întoarcerii la lumină * Berenice – regină faimoasă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (Dan Botta. Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt! Un cântec printre ani şi un descânt. 9. 4. Acelaşi pescăruş în larg va plânge. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia cuvântului cântec. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 . cu privire la textul de mai jos: Un cântec fără moarte aş vrea să cânt: Corabie cu pletele-n furtună. Pe marginea de umbră a tunicei În timp ce peste noi va ninge rar O pulbere din Coada Berenicei*.

Istoria romanului modern) Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. la metamorfoze ale timpului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. M. la naraţiunea impersonală. El continuă să reprezinte totalitatea omului modern. ortografia – 2 puncte. . de la punctul de vedere omniscient tradiţional.) şi concluzia/ sinteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (R. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. despre glorie. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Romanul modern e o creaţie care se foloseşte de o povestire pentru a exprima altceva.Ministerul Educaţiei. Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de la cronologie. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. comportamentistă ori mediată de conştiinţa unui personaj. la alegorizarea spaţiului”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. structurile şi perspectivele narative sunt foarte diverse. (Tudor Muşatescu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gloria nu este efemeră. de la topos real. Efemeri sunt numai cei care o au”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. Albérès.3 pagini despre un tip de roman aparţinând perioadei interbelice. aşezarea în pagină.

Nici busola şi nici crucifixul nu-mi da. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. nu vreau să ajung undeva. 9. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Tu Dimineaţă. marea pădurii. în relaţie cu textul poeziei. (30 de puncte) − Varianta 032 SUBIECTUL I Scrie. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 4. nu-mi da nici vântul prea lin pe marea pădurii. Transcrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. nu-mi da nici boarea prielnică. Nici ţărmuri nu vreau. (Emil Botta. talazuri creşteau. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Zeiţă frumoasă cum nu ştiu a spune. Explică rolul acumulării negaţiilor în a doua parte a poeziei.Varianta 32 Ministerul Educaţiei. să mă pierd pe clocotitoarea. 7. Exprimă-ţi opinia despre metafora cu valoare de simbol „marea pădurii". de mine să uit. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. Prezintă semnificaţia titlului. 5. clocotitoarele valuri ale pădurii loveau digul pieptului meu. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului mare. Precizează rolul cratimei în versul „nu-mi da”. cu privire la textul de mai jos: Abia se trezeau din adormire. din textul dat. 3. Ce mare furioasă! Şi valurile ce sălbatece creste aveau. legănarea de frunze abia începea. Comentează. în 6 .10 rânduri. pe foaia de examen. Doar uitarea. 2. primele cinci versuri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Marea) 1.

ortografia – 2 puncte. normele de exprimare. cu un punct de vedere clar definit asupra lucrurilor (persoana I ca narator). lizibilitatea – 1 punct). (Victor Eftimiu. asemănătoare cu aceea impersonală. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. . despre rolul guvernării. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.) şi concluzia/ sinteza. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. dar care îşi însuşeşte până la identificare punctul de vedere al câte unui personaj”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu poate guverna cu folos decât cel ce cunoaşte scăderile unei naţiuni şi caută să i le îndrepte”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. fie o voce neutră. Notă! În elaborarea eseului. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. formularea unei concluzii pertinente. cu biografie şi psihologie proprie. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul este fie un personaj în carne şi oase.3 pagini despre perspectiva narativă dintr-un text narativ studiat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Arca lui Noe). aparţinând perioadei interbelice. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. (Nicolae Manolescu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . cu degetul la gură. Dar. 2. Şi când ursuză luna în tulburi nori s-ascunde Şi mut. pe foaia de examen. (Mateiu I. 7.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Caragiale. Că va pieri. Visările-ţi oglindă şi-ncheagă-ale ei unde. 5. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ideea/ o idee poetică centrală. 9. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ursuză şi taină. cu privire la textul de mai jos: Grădinile amăgirii te-aşteaptă-acolo unde Apusa tinereţe s-a ofilit de dor. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din poezie.Varianta 33 Ministerul Educaţiei. văzduhul veşted tresaltă-n lung fior. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului a (se) ofili. 4. Şi apa ce-aţipeşte. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. (30 de puncte) − Varianta 033 SUBIECTUL I Scrie. în luciul rânjitor. identificată în textul dat. 6. prin raportare la câmpul semantic dominant. în 6 . Şi singur iar vei plânge în searbedele zori Amara soartă care te-a prigonit cu ură. 3. Încununându-ţi fruntea cu mohorâte flori. Va răsări iar umbra cu chip înşelător Cu ochi a căror taină tu n-ai ştiut pătrunde. Motivează titlul poeziei. zâmbindu-ţi. Comentează. 8. în zadar vei cere viclenei năluciri Să-ţi mai învie-o clipă a stinsei fericiri. Explică un rol al întrebuinţării cratimei în structura „tresaltă-n lung fior”. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Grădinile Amăgirii) 1.

naraţiunea la persoana a treia şi menţinerea naratorului omniscient constituie trăsături predilecte ale romanului de tip balzacian. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un eseu de 2 . de ortografie şi de punctuaţie). Poetica romanului românesc interbelic) Notă! În elaborarea eseului. zugrăvirea unor caractere bine individualizate. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Spune-mi ce sacrifici pentru idealul tău şi-ţi voi spune dacă-l iubeşti sau nu”. punctuaţia – 2 puncte. (Panait Istrati. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. gustul detaliului. lizibilitatea – 1 punct).) şi concluzia/ sinteza. normele de exprimare. Călinescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un text de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ilustrate printr-o operă literară care aparţine lui G. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Atenta observaţie a socialului. Călinescu”. fresca Bucureştiului de dinainte de primul război mondial. . asimilate şi de G. aşezarea în pagină. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. observarea umanităţii sub latură morală. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. formularea unei concluzii pertinente. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.3 pagini despre trăsături ale romanului. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. despre ideal. (Gheorghe Glodeanu.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

(G.Varianta 34 Ministerul Educaţiei. Se preumbla prin codri. 2. Ce-ar fi dădut extaze lui Richter* şi lui Tieck*. Se acordă 10 puncte din oficiu. ţilindrul cel gigant.f. Prezintă semnificaţia titlului. cătând solemn un număr De trestii pentru orga cu fluierul acut. 5. Şedea acum un secol Poetul. 7. Neoromantică) * redingotă. – personaj din legendele germane. C-un tic Mărunt tic-tic din vestă ceasornicul măsoară Tăcerea greieroasă ce valea împresoară. Cu mâinile la spate vâr faţa-n redingotă. închipuit ca o fată frumoasă care trăieşte în apă 1. 4. 6. cu valoare de simbol. Pe-o bancă de mesteacăn.10 rânduri. în relaţie cu textul poeziei date. „lacul cel de munte”. joben * Richter şi Tieck – scriitori romantici germani * undină. Explică utilizarea cratimei în structura „vâr faţa-n redingotă”. cu privire la textul de mai jos: La lacul cel de munte. Din ape ies sirene şi o undină* gotă. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţiile motivului literar. 8. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. s. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Sau tăcut. Scrie două enunţuri pentru a ilustra polisemia substantivului coamă. 3. ultima strofă. Cu mâinile la spate. – pălărie bărbătească înaltă. Menţionează două teme/ motive literare. sub ninşii colţi alpini. prezente în poezie. 9. Călinescu. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Explică rolul repetiţiei structurii „solemn şi elegant” în textul poetic. cu coamele pe umăr. (30 de puncte) − Varianta 034 SUBIECTUL I Scrie. Ax redingotei* negre. pe foaia de examen. turlă. de formă cilindrică. – haină bărbătească de ceremonie * ţilindru.n. Iar eu mă pierd în codri solemn şi elegant. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. s. Transcrie un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă în prima strofă. ţilindrului* gigant (Funebra turlă sumbră printre molifţi şi pini). solemn şi elegant. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . În cap îmi creşte. Descoperit-am lacul între păduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. s. Comentează.f.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un eseu de 2 . normele de exprimare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. (G. prin referire la opinia exprimată în următoarea afirmaţie: „Ideile nu pot transforma realitatea decât prin atitudinea oamenilor”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. demonstrarea unei idei printr-o experienţă”. de 15 – 20 de rânduri. Tensiunea gândirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. despre materializarea unei idei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. aşezarea în pagină. Călinescu. punctuaţia – 2 puncte. pe scurt. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. (Henri Wald. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideile exprimate în următorul text: „Ce este. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. . ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Călinescu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). Studii de estetică) Notă! În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. un roman? O scriere tipic realistă.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. În vederea acordării punctajului pentru redactare.) şi concluzia/ sinteza.

pe fruntea unui nor. Când razile de soare natura stăpânesc. prin reliefarea a două trăsături existente în text. în 6 . 2. vremelnică stăpână. în relaţie cu textul dat. de mă aşez cu jale. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Exemplifică două imagini artistice diferite. Şi plină de plăcere. (Vasile Cârlova. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. pe câmpie cevaşi mai tărişor. 7. 6. Înserare) 1. pe foaia de examen. Explică utilizarea apostrofului în structura p’ acea..10 rânduri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 9. P’ acea plăcută vreme. ultima strofă. De sgomot mai de laturi eu totd’ auna viu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. identificate în text. 5. Se urcă pe Orizon câmpiile albind. Îndată ce şi umbra de noapte se iveşte Grămezile de stele încep de strălucesc. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului. ……………………………………………………. Pe muchea cea mai naltă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3.Varianta 35 Ministerul Educaţiei. P’ acea singurătate ce ochiul sus priveşte. Singurătăţii încă petrecere de ţiu. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. încet şi luna. c-o frunte mai blajană Îşi caută de cale adesea mulţumind. Comentează. Şi zefirul mai rece începe de suspină P’ în frunze. Transcrie două cuvinte a căror formă nu mai corespunde normelor limbii literare actuale. (30 de puncte) − Varianta 035 SUBIECTUL I Scrie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul soare. cu privire la textul de mai jos: Pă când abia se vede a soarelui lumină În vârful unui munte. Încet. 4. în astă tristă vale.

În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. de ortografie şi de punctuaţie).). aparţinând lui G. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. modalităţi de caracterizare. limbaj etc. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. relaţii temporale şi spaţiale. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. moral etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ortografia – 2 puncte. conflict. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). normele de exprimare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Călinescu. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. acţiune. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Lucian Blaga. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un text de tip argumentativ. perspectivă narativă. lizibilitatea – 1 punct). a statutului lor social. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic nu ne transformă mai mult decât ţintele pe care nu le ajungem”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. psihologic. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În elaborarea eseului. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. punctuaţia – 2 puncte. relevarea trăsăturilor celor două personaje. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. construcţia subiectului. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. . evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. despre împlinirea unui ţel/ a unui vis. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

8. pe foaia de examen. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Comentează. Menţionează două teme/ motive literare. Din ochi clipeşte-ncet cicoarea Şi-adoarme-apoi şi ea. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din textul citat. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ. Prezintă semnificaţia titlului. 5. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cu privire la textul de mai jos: Prin vişini vântul în grădină Cătând culcuş mai bate-abia Din aripi. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi-n curând s-alină. Explică utilizarea cratimei în structura „haine-ntunecate”. ultima strofă. Pastel) 1. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. timpul prezent. 2.Varianta 36 Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul conotativ şi sensul denotativ al cuvântului a (se) întuneca. 6. Sub dealuri amurgeşte zarea. (30 de puncte) − Varianta 036 SUBIECTUL I Scrie. Eu cred c-a obosit pădurea. în relaţie cu textul citat. 3. prezente în poezie. Căci ziua-ntreag-a tot cântat Şi tace-acum gândind aiurea. în textul dat. 9. Peste culmi încet amurgul moare Şi-ntors cu faţa cătr-apus Dă semne nopţii din ponoare Ea-mbracă haine-ntunecate Şi liniştit din aripi bate Plutind tăcută-n sus.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Iar roşul mac închide floarea. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4. (George Coşbuc. Se-ntunecă prin văi cărarea Şi-i umbră peste sat. în 6 .

pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inteligenţa face mai mult decât o avere”. psihologic. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. normele de exprimare. conflict. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. relaţii temporale şi spaţiale. moral etc.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. al personajului ales. modalităţi de caracterizare. (Constantin Argetoianu. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre inteligenţă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.). relevarea principalei trăsături a personajului ales. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Călinescu. utilizarea limbii literare – 3 puncte. exprimarea unui punct de vedere argumentat. construcţia subiectului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un eseu de 2 . perspectivă narativă. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. cf. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. . de ortografie şi de punctuaţie). Marcuson. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. limbaj etc. ortografia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). G. aparţinând lui G. prezentarea statutului social. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 037

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În frământări aprinse, în lupte uriaşe, Unind într-o sforţare puterea voastră toată, Cotropitori, odată, Aţi spart pământul aspru ce v-a ţinut în faşe, În coaja lui tirană, în carnea-i milenară... Şi aţi ţâşnit spre cer – revolte uimitoare – Să împietriţi pe veci, în drumul către soare. Ca voi, o munţii mei, Am sângerat zadarnic, m-am opintit mereu, Ca dintr-o strâmtă ocnă să scap odat’ din mine: Să ies, să scap, să fug, De piedica-mi de humă, de-al cărnii mele jug Despotic, zilnic, slut şi-omorâtor de greu... Şi străbătând, în voie, nemărginirea oarbă... Cu sufletu-mi ce totul râvneşte să absoarbă, Să mă înalţ – sălbatic, statornic curcubeu – În setea-mi de lumină, Cu creştetul în nouri. Ca voi, Duşmani şi prieteni, Munţii mei!... (Aron Cotruş, Munţii) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele zadarnic şi nemărginire. Explică rolul liniilor de pauză în textul poetic dat. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele drum şi sete să aibă sens conotativ. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Transcrie două structuri care exprimă, în discursul liric, ideea de posesie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezia citată. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ, timpul perfectul compus, în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre invidie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate”. (Simion Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu. În realizarea eseului, în funcţie de romanul pentru care ai optat, vei porni de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „...dacă partea întâia a acestui roman e o fabulaţie, e adică născocită [...], şi deci eroul Ştefan Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune, în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii, aceea care începe cu întâia noapte de război, este construită după memorialul de campanie al autorului, împrumutat cu amănunte cu tot eroului”. (Camil Petrescu, Cuvânt după un sfert de veac, prefaţă la ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război) „Patul lui Procust se desfăşoară, cum s-a observat, pe două mari planuri, unul de roman social, altul de roman psihologic, primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale vieţii moderne (politică, finanţe, ziaristică, aviaţie, modă, sport), cel de al doilea atacând problemele intime, individuale ale omului, iubirea şi moartea”. (Mihail Sebastian, Eseuri. Cronici. Memorial) Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte, utilizarea limbii literare – 3 puncte, abilităţi analitice şi critice - 3 puncte, ortografia – 2 puncte, punctuaţia – 2 puncte, aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct ). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 038

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Şi de pe vârf de munte mă voi sui pe-un nor. Zi grea, cutremurată va fi, o zi de-adio, Când inima-mi, de tine, fâşii voi deslipi-o, Amară frumuseţe, pământ rătăcitor. Voi sfărâma sub pleoapă tot spaţiul din jur Şi-mi voi culca suspinul pe norul meu: şalupă Ritmată de arhangheli, la proră şi la pupă, Cu aripile vâsle prin valul de azur. Oceane de văzduhuri s-or lumina rotund Prin stele-arhipelaguri şalupa mea să treacă, Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă Scăpând rostogolită spre-adâncuri fără fund. Mă va-nvăli, spumoasă, pe creştete de hău, O pretutindenească vibrare de lumină Şi m-oi topi în boare de muzică divină, Despovărat de zgura părerilor de rău. (Nichifor Crainic, Desmărginire) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. Explică utilizarea virgulelor în versul „Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă”. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele amară şi azur. Numeşte două teme/ motive literare prezente în poezie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Interpretează semnificaţia verbelor la timpul viitor, în textul citat. Precizează un simbol literar, prezent în text, pe care îl consideri esenţial în transmiterea mesajului acestei poezii. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează titlul poeziei, în legatură cu textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ipocrizie/ falsitate, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Refuzul sincer este preferabil aprobării ipocrite”. (Tudor Muşatescu, Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Există un timp cronologic şi un altul psihologic. Primul există obiectiv, independent de subiectivitatea noastră, şi este cel pe care îl măsurăm după mişcarea astrelor în spaţiu şi după diversele poziţii ocupate între ele de planete, acel timp ce roade din noi de cum ne naştem pe lume, până când dispărem şi stăpâneşte curba fatidică a vieţii tuturor existenţelor. Dar mai este şi un timp psihologic, de care suntem conştienţi în funcţie de ce facem sau nu facem şi care gravitează într-un fel foarte diferit în emoţiile noastre”. (Mario Vargas Llosa, Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini.

– pesonaje mitologice * eve. pe foaia de examen. Comentează. Cum creşte jalea-n tagma suferindă A chipurilor în amurg plăpând. 8. reflexivitate). menandri. în relaţie cu textul poeziei. 5. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat.Varianta 39 Ministerul Educaţiei. prezentă în textul dat. s. populând estrade La circul interzis pentru cei vii. din a doua strofă. Se acordă 10 puncte din oficiu.10 rânduri. Să fie iarnă) * menandri. Transcrie. 6. ambiguitate. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. f. Cum se lipesc cu toţii de oglindă Să treacă dincolo cât mai curând. un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă. Cum nasc apoi năluci în cavalcade Gonind uşor spre porturi sidefii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. 7. să-nţeleg Ori şuieră preziceri şi colinde Să fie iarnă pentr-un ev întreg. s. sugestie.m. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului oglindă. Şopteşte-mi vorbe clare. (Leonid Dimov. Spre specii calde. de umeri mă cuprinde. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. – (aici) femei 1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele jale şi năluci. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Explică utilizarea cratimei în structura „să-nţeleg”. 4.* eve* Şi cavaleri cu lire la oblânc. (30 de puncte) − Varianta 039 SUBIECTUL I Scrie. în 6 . cu privire la textul de mai jos: Cum roade visul firea cea aeve Cu fiecare noapte mai adânc. 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Nu mă lasa. Prezintă semnificaţia titlului. 3. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Mânând în turme zei.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un text de tip argumentativ. limbaj etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. modalităţi de caracterizare. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. aparţinând lui Camil Petrescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un eseu de 2 .Ministerul Educaţiei. relaţii temporale şi spaţiale. exprimarea unui punct de vedere argumentat.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ironia te face temut. moral etc. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. . despre ironie. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În elaborarea eseului. relevarea unei trăsături a personajului ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. al personajului ales. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (Tudor Vianu. aşezarea în pagină. construcţia subiectului. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. prezentarea statutului social. punctuaţia – 2 puncte. conflict. psihologic. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. dar nu popular”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). perspectivă narativă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri.

. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei.... prelungi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii... Se acordă 10 puncte din oficiu. ideea poetică/ o idee poetică centrală. din textul dat... 2.. cornişa unui acoperiş. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. s... ambiguitate. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. respectiv. sugestie... cu privire la textul de mai jos: Meşterul.. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe".. Transcrie câte un vers/ o structură...f. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al arhitecturii..... Explică semnificaţia alternării modurilor şi a timpurilor verbale. Comentează. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe şi-au vărsat luminile în vânt! Iedera-mbătată de cuvânt muşca zidul nalt ca să nu ţipe şi mereu. mişcă braţe gingaşe. s.. pe foaia de examen.. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 4.f.... .10 rânduri. suind cu soarele pe dungi. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. care să conţină un epitet dublu.... o personificare. înalţa coloane şi-arhitravă*.. pântece de noi cariatide* şi... în 6 . el i-a spus: – Vrei să stăm de vorbă? Vino sus. Într-o zi. sfioasă şi firavă. zâmbindu-i. Zgribulită-n cuibul ei amar de pământ.. în fragmentul dat. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. (Ştefan Augustin Doinaş. – element de construcţie caracteristic arhitecturii clasice * cariatidă.. asemeni unei coloane. streşini şi firide. 1. reflexivitate). deschide nişte oarbe.. 6. Ah. stropit pe mâini cu var. Explică utilizarea virgulei în versul „Ah... identificată în textul dat. – statuie reprezentând o femeie care susţine. linge glezna pietrelor. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pământ... 5.. Transcrie... iedera-ncerca fără de spor să i se-nfăşoare pe picior. Iat-o: frunză palidă... (30 de puncte) − Varianta 040 SUBIECTUL I Scrie.. 3. 8... prezentă în textul dat..Varianta 40 Ministerul Educaţiei...... o intrare etc. mereu îşi ia avânt. Iedera îndrăgostită) * arhitravă... se alintă seara sub fereastră. sihastră. 7. 9.

În elaborarea eseului. modalităţi de caracterizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. acţiune. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de ortografie şi de punctuaţie). psihologic. ortografia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. construcţia subiectului. moral etc. conflict. a statutului lor social. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. perspectivă narativă. cu condiţia să pricepem învăţăturile ei”.Ministerul Educaţiei.. În vederea acordării punctajului pentru redactare. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (Constantin Dobrogeanu-Gherea. aparţinând lui Camil Petrescu. relaţii temporale şi spaţiale. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. Opere. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un text de tip argumentativ. despre însemnătatea cunoaşterii istoriei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.). formularea unei concluzii pertinente. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Istoria ne învaţă multe. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). punctuaţia – 2 puncte. limbaj etc. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale textului narativ ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 5) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. relevarea trăsăturilor celor două personaje. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.

4. nici crinii-orgolioşi ce ţi-au întors spre tine-nfioratele petale nici apele. pe foaia de examen. fugarnice cristale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. prezentă în textul dat. 3. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 6. nici trestia cu mlădiosu-i tors. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mlădios şi a plăsmui. hrănindu-se cu aşteptări mereu: nimic din tot ce-a plăsmuit natura nu-ţi va păstra fiorul şi măsura mai credincioase decât versul meu. ambiguitate. îngereşte. Menţionează două teme/ motive literare. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul apă să aibă sens conotativ. Comentează.10 rânduri. Nimic) 1. Explică utilizarea cratimei în structura „nu-ţi va păstra”. în 6 . 5. sugestie. nici stalactita palidă ce creşte. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului dat. 8. cu privire la textul de mai jos: Nici pasărea sub domuri vegetale. reflexivitate). 9.Varianta 41 Ministerul Educaţiei. în care anii tineri ţi i-ai stors. nevăzută. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini ale naturii. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. ca tine. Se acordă 10 puncte din oficiu. (Ştefan Augustin Doinaş. (30 de puncte) − Varianta 041 SUBIECTUL I Scrie. prezente în textul dat. nici firele pe care-ades le-ai tors sunându-le cu degetele tale. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

conflict. final. despre înţelepciune. utilizarea limbii literare – 3 puncte. dar nu de adevărul ei”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul psihologic pentru care ai optat. natura ei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un eseu de 2 . incipit. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.). perspectivă narativă. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. formularea unei concluzii pertinente. În elaborarea eseului. secvenţă narativă. construcţia personajelor. în speţă unul de armonie. lizibilitatea – 1 punct). firea. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. relaţii temporale şi spaţiale. Se poate vorbi de esenţa. (Constantin Noica. de 15 – 20 de rânduri. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. prezentarea. În vederea acordării punctajului pentru redactare. măsură. aparţinând perioadei interbelice. exprimarea unui punct de vedere argumentat. echilibru. normele de exprimare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. prin referire la o operă literară studiată. aşezarea în pagină. existente în opera literară studiată. tehnici narative etc. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul psihologic ales. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Înţelepciunea? Este o stare sau un demers. . prin referire la romanul psihologic studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Jurnal de idei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

pe foaia de examen.Varianta 42 Ministerul Educaţiei.. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele mână şi ochi să aibă sens conotativ. punând mâna la ochi.10 rânduri. că aş vrea să fii întotdeauna a mea… Şi gândul mi se părea cuminte şi firesc. 4. 3. în relaţie cu textul poeziei date. 8. (30 de puncte) − Varianta 042 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 6. cu toate că în definitiv n-ai făcut decât să mă săruţi. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.”. Ilustrează conceptul poezie lirică. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fii întotdeauna a mea. prezente în textul dat. strofa a doua. cu privire la textul de mai jos: Astăzi. 7. prin evidenţierea a două trăsături identificate în textul citat. în 6 . m-am gândit că eşti frumoasă. Prezintă semnificaţia titlului. că te iubesc. 2. Banală) 1. Menţionează două teme/ motive literare. Transcrie un vers în care apare o imagine a femeii iubite. 5. deşi faptul că te iubesc îmi apare evident. nu ştiu de ce te urăsc în acest moment… (Geo Dumitrescu. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor firesc şi urăsc. Se acordă 10 puncte din oficiu. totul e roz şi plin ca în literatură sau ca într-un refren de tangou… În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură… Cu toate că eşti frumoasă. 9. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. Am plecat apoi cu tine prin viaţă – desigur.

formularea unei concluzii pertinente. . de 15 – 20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. să descrie dorinţe.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman psihologic. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) *giruetă. (Constantin Brâncuşi. Eu îi ador pe inteligenţi. utilizarea limbii literare – 3 puncte. normele de exprimare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. încearcă să analizeze impactul evenimentelor asupra conştiinţei personajului. despre inteligenţă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.) şi concluzia/ sinteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Există o diferenţă în limba română între inteligenţă şi deşteptăciune. s. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „[În romanul psihologic] autorul încearcă să pătrundă lumea interioară a personajului.Ministerul Educaţiei. bucurii. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. constrângeri. despre o gândire care se caută pe sine. lizibilitatea – 1 punct). care se autoanalizează. decepţii. De multe ori este vorba despre gânduri în mişcare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare.” (Ciprian Ceobanu. Felurite ipostaze ale romanului psihologic) Notă! În elaborarea eseului. însă îi detest pe deştepţi: căci ei sunt giruete* în bătaia tuturor vânturilor”. speranţe. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. f. – instrument meteorologic cu care se determină direcţia şi intensitatea vântului Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ortografia – 2 puncte. conform Marin Bucă. aşezarea în pagină. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.

în prozodia modernă prima silabă fiind neaccentuată. pe foaia de examen. 4. Menţionează două teme/ motive literare. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. care împarte versul în părţi de obicei egale (emistihuri). ambiguitate. Se acordă 10 puncte din oficiu. sugestie. pentru a uşura recitarea şi a susţine cadenţa * iamb. Iambul) * cezură. iar a doua accentuată 1. 8. compus din două silabe. – picior metric al versului.10 rânduri. De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec… Dar versul cel mai plin. 2. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prezente în textul dat. în 6 . Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul*. 3. Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi împle gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot. 6. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. cu privire la textul de mai jos: De mult mă lupt cătând în vers măsura. 5. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini artistice ale „iambului”. reflexivitate). 9. s. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri.f. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele gură şi toamnă să aibă sens conotativ.m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 43 Ministerul Educaţiei. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. prezentă în textul dat. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. – pauză ritmică înăuntrul unui vers. Comentează. s. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „Aceste toate singur nu le judec…”. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor timid şi trezind. De poţi s-auzi în el al undei şopot. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Mihai Eminescu. 7. mai blând şi pudic. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. (30 de puncte) − Varianta 043 SUBIECTUL I Scrie. Ce fără piedici trec sunând cezura*.

punctuaţia – 2 puncte. (Nicolae Iorga. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. limbaj etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. aşezarea în pagină. particularităţi ale compoziţiei.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume.). construcţia subiectului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). construcţia personajului. exprimarea unei opinii argumentate. conflict. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lenea e sinucidere blândă”. într-un curent cultural/ literar. reflectată în textul narativ ales. ortografia – 2 puncte. prezentarea temei romanului. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. despre lene. modalităţi de caracterizare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. relaţii temporale şi spaţiale. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). tehnici narative. formularea unei concluzii pertinente. . perspectivă narativă.Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un eseu de 2 . despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În elaborarea eseului.

– a se ridica 1. Explică utilizarea cratimei în structura „sufli-n lumânare”. Ş-alături luna bate trist în geamuri. 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.Varianta 44 Ministerul Educaţiei. Ai obosit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Deasupra-mi crengi de arbori se întind. Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină. vb. Stau în cerdacul tău…) * a se ardica. Încet te-ardici* şi sufli-n lumânare… Deasupră-mi stele tremură prin ramuri. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senină şi mişcă. L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. 8. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. sugestie. În întuneric ochii mei rămân. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. 6. ambiguitate. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Stau în cerdacul tău… Noaptea-i senină. reflexivitate). prezentă în textul dat. în relaţie cu textul poeziei date. cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind. (Mihai Eminescu. 5. 4. 9. Prezintă semnificaţia titlului.10 rânduri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele a bate şi întuneric să aibă sens conotativ. Menţionează două teme/ motive literare. în 6 . strofa a doua. 3. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Desfaci visând pieptarul de la sân. (30 de puncte) − Varianta 044 SUBIECTUL I Scrie. pe foaia de examen. prezente în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.

particularităţi ale compoziţiei. despre libertate. În elaborarea eseului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. formularea unei concluzii pertinente. în chip nobil”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. (Mihail Sadoveanu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Libertatea este mai ales forţa de a înlătura înrâurirea altora. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. aparţinând perioadei interbelice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un eseu de 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un text de tip argumentativ.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman psihologic studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. punctuaţia – 2 puncte. de a înlătura interesul şi instinctul şi de a întrebuinţa inteligenţa ta singur. ilustrarea trăsăturilor incipitului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. perspectivă narativă. prin referire la textul narativ ales. de 15 – 20 de rânduri. construcţia subiectului. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. Idei trăite) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. secvenţă narativă. modalităţi de caracterizare a personajului etc. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. episod. . personaj. ortografia – 2 puncte. aşezare în pagină. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).). utilizarea limbii literare – 3 puncte. tehnici narative. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. viziune despre lume. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales.

8. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . cu mâni subţiri şi reci. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut. în relaţie cu textul poeziei date. 7. prezente în textul dat.10 rânduri. Prezintă semnificaţia titlului. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în primele patru versuri ale poeziei. apartenenţa poeziei la romantism. ultimele patru versuri. Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Departe sunt de tine şi singur lângă foc. În sărutări unim noi sărmanele vieţi… O! glasul amintirii rămâie pururi mut. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în 6 . 2.Varianta 45 Ministerul Educaţiei. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. pe foaia de examen. vei fi murit de mult! (Mihai Eminescu. 6. cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult… Voi fi bătrân şi singur. Să uit. Menţionează două teme/ motive literare. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele foc şi ochi să aibă sens conotativ. Explică utilizarea cratimei în structura „parc-ai vrea”. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor clipă şi pururi. (30 de puncte) − Varianta 045 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Că sunt bătrân ca iarna. Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti. Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini… Eu strâng la piept averea-mi de-amor şi frumuseţi. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Motivează. Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci Cu ochii mari în lacrimi. Departe sunt de tine…) 1. că tu vei fi murit. 4. 3. 5. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman psihologic studiat. despre iubire. În vederea acordării punctajului pentru redactare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Într-o măsură oarecare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (Nichita Stănescu.”.. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Suntem ceea ce iubim”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. aparţinând perioadei interbelice. analiza psihologică se află îndărătul tuturor creaţiilor epice. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. (E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un eseu de 2 . Odată însă cu maturizarea literaturii noastre. de 15 – 20 de rânduri. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Respirări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. sunt scriitori ce au adâncit analiza până la reconstituirea întregii plase de acţiuni şi reacţiuni sufleteşti din dosul faptelor.. . normele de exprimare. Istoria literaturii române contemporane) Notă! În elaborarea eseului.) şi concluzia/ sinteza. formularea unei concluzii pertinente. Lovinescu.

Varianta 46 Ministerul Educaţiei. 9. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lacrimă şi a încălzi să aibă sens conotativ. iubita mea. iubite înger scump”. Femeie între stele şi stea între femei. În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng. Explică semnificaţia unei figuri de stil din a doua strofă. Şi faţa mea în lacrimi pe faţa ta s-o plec. mai aproape. iubite înger scump. astfel de treci Şi umbra ta se pierde în negurile reci. Motivează structurarea textului sub forma unui monolog adresat. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. (30 de puncte) − Varianta 046 SUBIECTUL I Scrie. Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor umbra şi zadarnic. în 6 – 10 rânduri. din ultima strofă. pe foaia de examen. 3. în relaţie cu textul poeziei date. Din valurile vremii…) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două teme/ motive literare romantice. Dar vai. prin evidenţierea a două trăsături prezente în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. răsai Cu braţele de marmur. Prezintă semnificaţia titlului. Comentează. (Mihai Eminescu. 8. Cum oare din noianul de neguri să te rump. pe inima-mi s-o ţin. De mă găsesc iar singur cu braţele în jos În trista amintire a visului frumos… Zadarnic după umbra ta dulce le întind: Din valurile vremii nu pot să te cuprind. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2. cu privire la textul de mai jos: Din valurile vremii. un chip aievea nu eşti. Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o-nec Şi mâna friguroasă s-o încălzesc la sân. cu părul lung. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4. Să te ridic la pieptu-mi. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prima strofă. existente în poezie. Aproape. 5. Evidenţiază rolul virgulei în versul „Să te ridic pe pieptu-mi. bălai – Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri Slăbită e de umbra duioaselor dureri! Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei.

iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.f. (Mihai Eminescu. originali. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. s. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. XV) * limbei. de ortografie şi de punctuaţie). De ce nu avem roman) Notă! În elaborarea eseului. ilustrată într-un roman psihologic din perioada interbelică. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. adică să apară în conştiinţa lor problema care-i torturează şi-i îndepărtează de felul cum concep viaţa semenii lor. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre limbă/ grai. (Mihai Ralea. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ortografia – 2 puncte. Romanul e legat de apariţia conştiinţei’’. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu noi suntem stăpânii limbei*. ci limba e stăpâna noastră”. formularea unei concluzii pertinente. – limbii Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Romanul e povestea unor oameni caracteristici.) şi concluzia/ sinteza. Viaţa lor sufletească trebuie să fie complexă tocmai ca să fie posibil acest conflict. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 – 20 de rânduri.Ministerul Educaţiei. Opere. lizibilitatea – 1 punct). . normele de exprimare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre evoluţia unui personaj. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. a căror viaţă se degajă clar de mediul cu care intră în conflict. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un text de tip argumentativ.

Mai încet. (30 de puncte) − Varianta 047 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prezintă semnificaţia titlului. 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. tot mai încet. primul catren. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. pe baza cărora este realizat tabloul naturii. 4. Mai departe. Pentru mine vreodată? (Mihai Eminescu. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? Mai suna-vei dulce corn. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în 6 – 10 rânduri. cu privire la textul de mai jos: Peste vârfuri trece lună. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lună şi inimă să aibă sens conotativ. în relaţie cu textul poeziei date. Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. De ce taci. prin referire la două caracteristici prezente în text. 2. Explică rolul cratimei în structura „spre tine-ntorn”. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Comentează. 7. 6. Codru-şi bate frunza lin. mai departe. Peste vârfuri) Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 5. 1. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 3. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică.

normele de exprimare. modalităţi de caracterizare. despre ce înseamnă a citi o carte bună. punctuaţia – 2 puncte. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. psihologic.). aşezarea în pagină. relevarea principalei trăsături a personajului ales. al personajului ales. exprimarea unui punct de vedere argumentat. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii ale lui George Călinescu: • „Marile creaţii literare sunt acelea în care eroii au pătruns adânc în realitate. de 15 – 20 de rânduri. moral etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului psihologic studiat. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. E de la sine înţeles că numai viaţa plină poate provoca acest proces. perspectivă narativă. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un text de tip argumentativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. • „O operă literară care nu te face să gândeşti. utilizarea limbii literare – 3 puncte. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. prezentarea statutului social. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un eseu de 2 . încât numele autorului ne devine indiferent”. conflict. limbaj etc. construcţia subiectului. lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. nu e nimic. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului psihologic în construcţia personajului pentru care ai optat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia pentru care ai optat. relaţii temporale şi spaţiale. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. . iar nu enunţarea abstractă a problemei”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În elaborarea eseului. aparţinând perioadei interbelice.

5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Mihai Eminescu. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. cu privire la textul de mai jos: La steaua care-a răsărit E-o cale-atât de lungă. Poate de mult s-a stins în drum În depărtări albastre. 4 puncte Comentează. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulei din a doua strofă. Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie: Era pe când nu s-a zărit. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cale. Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. 4 puncte . prin referire la două caracteristici prezente în text. pe baza cărora este realizat tabloul cosmosului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. 2. Azi o vedem şi nu e. (30 de puncte) − Varianta 048 SUBIECTUL I Scrie. 3. 2 puncte Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele a pieri şi amor. pe foaia de examen. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. 6.Varianta 48 Ministerul Educaţiei. ultimul catren. La steaua) 1. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Iar raza ei abia acum Luci vederii noastre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în relaţie cu textul poeziei date. 7. 9. Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. 8. în 6 – 10 rânduri. Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă.

6 puncte - - Ministerul Educaţiei. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. de ortografie şi de punctuaţie). (Anton Pann. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. perspectivă narativă. construcţia subiectului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul sfinţeşte locul. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.). relevarea trăsăturilor celor două personaje. relaţii temporale şi spaţiale. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. aşezarea în pagină. a statutului lor social. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. acţiune. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. conflict.. aparţinând perioadei interbelice. . punctuaţia – 2 puncte. De la lume adunate şi iarăşi la lume date) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. iar nu locul pe om”. modalităţi de caracterizare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. despre ce înţelegi prin implicarea personală. limbaj etc. moral etc. normele de exprimare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. psihologic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului psihologic ales.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri.

pân’ nu-i inima bătrână. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lumină şi frunte să aibă sens conotativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. primul catren. iubito. O! Desmiardă. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Şi surâzi. moi. Albă ca zăpada iernei. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „Pe-ai mei ochi”. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Prezintă semnificaţia titlului. lin. apeşi gura ta de foc Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe frunte-mi în mijloc. cum râde visul într-o inimă-ndrăgită. 4 puncte 9. prin referire la două caracteristici prezente în text. pân’ ce genele-mi clipesc. braţele-ţi îmi înconjoară Gâtul… iar tu cu iubire priveşti faţa mea pălindă. 4 puncte . 7. Dintr-un colţ pe-o sofa roşă eu în faţa lui privesc. pân’ ce fruntea-mi este netedă şi lină. 3. Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald. dulci. De pe fruntea mea cea tristă tu dai viţele-ntr-o parte. pe foaia de examen. Cu-ale tale braţe albe. pe-al meu piept capul ţi-l culci Ş-apoi ca din vis trezită.Varianta 49 Ministerul Educaţiei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul foc. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. 2. O! Desmiardă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în relaţie cu textul poeziei date. Pe genunchi îmi şezi. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Noaptea…) 1. Pân’ nu-i faţa mea zbârcită. Atunci tu prin întuneric te apropii surâzândă. (30 de puncte) − Varianta 049 SUBIECTUL I Scrie. 5. şireato. Comentează. parfumate. 4 puncte 8. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. (Mihai Eminescu. cu mânuţe albe. molatic. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Pân’ ce mintea îmi adoarme. Pân-eşti clară ca o rouă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. cu privire la textul de mai jos: Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin. dulce ca o zi de vară. rotunde. Tu grumazul mi-l înlănţui. pe baza cărora este realizat tabloul iubirii. Netezeşti încet şi leneş fruntea mea cea liniştită Şi gândind că dorm. 4. în 6 – 10 rânduri. pân-eşti jună ca lumina cea din soare. pân-eşti dulce ca o floare.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). reflectată în textul narativ ales.). reflectate într-un roman al experienţei din perioada interbelică. într-un curent cultural/ literar. construcţia subiectului. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Biruinţa nu-i obligatorie. construcţia personajului. relaţii temporale şi spaţiale. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un eseu de 2 . Obligatorie e lupta”. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. tehnici narative. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un text de tip argumentativ. În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Steinhardt. perspectivă narativă. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. modalităţi de caracterizare. conflict.Ministerul Educaţiei. despre atitudinea luptătoare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de ortografie şi de punctuaţie). sublinierea a patru elemente ale textului narativ. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. . ( Al. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. limbaj etc. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Jurnalul fericirii) • „Lupta întăreşte pe cel slab şi primejdia măreşte pe cel tare”. normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. prezentarea temei romanului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. particularităţi ale compoziţiei. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. (N. Russo. punctuaţia – 2 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. Cântarea Romaniei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

.. Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului departe. primele patru versuri prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului. 9. Precizează două planuri temporale pe baza cărora este structurat textul. Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus C-un pâlc întreg de păsări..... Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte: Pe bolta alburie o stea nu se arată.. Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi..... Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.. Nici rău nu-i pare-acuma. 4.. în relaţie cu textul poeziei...... Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite. împreună 1. pe foaia de examen.. 8. iubito. nici bine nu ...) *deolaltă – formă populară hibridă: deodată.... 3.. ea moare.Varianta 50 Ministerul Educaţiei. pierzându-se-n apus...... (30 de puncte) − Varianta 050 SUBIECTUL I Scrie... în 6 . Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. iubito. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele ostenite şi pierzându-se. 2. 5..... cu privire la textul de mai jos: De câte ori. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Comentează.. prin reliefarea a două trăsături existente în text. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.10 rânduri.... de noi mi-aduc aminte.... De câte ori. Se acordă 10 puncte din oficiu... ..... Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică... Evidenţiază rolul liniei de pauză în versul „Departe doară luna cea galbenă – o pată”...... * Suntem tot mai departe deolaltă amândoi.... Departe doară luna cea galbenă – o pată. 6. (Mihai Eminescu. Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare... Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi... 7.

Ministerul Educaţiei. Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti. despre dragostea maternă. iar pentru redactarea lui. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.) şi concluzia/ sinteza.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman al experienţei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un eseu de 2 . (Mircea Eliade. aşezarea în pagină. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. în adâncul căruia se află pururea o iertare”. lizibilitatea – 1 punct). în infinite nuanţe. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. de 15 – 20 de rânduri.. deci. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ceea ce aud. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. […] Literatura va oglindi. Gobseck) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. […] Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi”. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un text de tip argumentativ. (Camil Petrescu. pornind de la ideile exprimate în una dintre următoarele afirmaţii critice: „Să nu scriu decât ceea ce văd. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. vei primi 16 puncte. (Honoré de Balzac. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. ceea ce gândesc eu. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului. . Noua structură şi opera lui Marcel Proust) „Literatura nu e decât un aspect al culturii. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inima unei mame este un abis. afirmarea unei poziţii spirituale. formularea unei concluzii pertinente. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. colective sau individuale. ortografia – 2 puncte..

prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Din fiecare-ndrăgostit – poet. 5. şi tăinuit misterul Ca-n alte seri sub discul tău s-adună. Prezintă semnificaţia titlului. 4. (Horia Furtună.10 rânduri. 2. Din fiecare om – îndrăgostit. 4 puncte 6. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. pe foaia de examen. . 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. Balada lunii) Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăinuit şi fugară. prezente în poezie. 2 puncte Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în versul „Din fiecare-ndrăgostit – poet”.Varianta 51 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Tu din întâia lacrimă fugară Făcuşi izvorul de dureri: iubirea… Iar farmecul tău blând şi liniştit Făcu. (30 de puncte) − Varianta 051 SUBIECTUL I Scrie. în relaţie cu textul poeziei date. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin evidenţierea a două caracteristici identificate în text. cu privire la textul de mai jos: ……………………………………… Te-nalţi prelung. 4 puncte 1. în 6 . Pe când desfaci strălucitoare cerul Ca să domneşti pe somnul lumii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. alunecându-şi raza-ncet. 4 puncte 8. ultima strofă din cele trei citate. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 9. 3. 4 puncte 7 Motivează. Lună! Întâiul vis sub raza ta lunară Îşi fâlfâie din suflete pornirea.

eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul ales. În vederea acordării punctajului pentru redactare. cf. normele de exprimare. (Petre Pandrea.). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). existente în opera literară studiată. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. final. conflict. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul pentru care ai optat. despre mândrie. perspectivă narativă. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aparţinând perioadei interbelice. prin referire la romanul studiat. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. exprimarea unui punct de vedere argumentat. prezentarea. de ortografie şi de punctuaţie). tehnici narative etc. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prin referire la o operă literară studiată. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini despre particularităţile unui roman al experienţei. relaţii temporale şi spaţiale.Mândria este apărarea autonomiei personalităţii împotriva mediocrităţii disperate şi obraznice”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un text de tip argumentativ. incipit. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale acestui tip de roman. . pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. secvenţă narativă. În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. construcţia personajelor..

în plămân. (30 de puncte) − Varianta 052 SUBIECTUL I Scrie. 7 Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. reflexivitate). de şes. în textul dat. şi-aveau în ochi un zâmbet de iaz. E-aşa de lungă vremea de când nu mai e azi şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă. (Barbu Fundoianu. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: În târg miroase a ploaie. Vântul nisip aduce. Herţa) 1. auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz. cu gluga pe cap. Explică rolul virgulei din primul vers. şi liniştea în lucruri de mult mucegăieşte. şi factorul. coexistenţa tradiţionalismului cu modernismul. 4. Argumentează. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. la grilajul de iederă coclit. şi fetele aşteaptă în uliţa murdară tăcerea care cade în fiecare seară. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în 6 . vin lent după-un zaplaz. greoi şi surd. 9. În case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. ambiguitate. fierbinte. tinereţea! Trecutu-i lângă lampă şi plină e oglinda cu cute în obraz. Căruţe fugărite de ploaie au trecut. prin evidenţierea a două trăsături. ………………………………………………………… Bătrânii de la casa cea veche ne-au ieşit în poartă. ultimele cinci versuri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Gâşte. prezente în poezie. 3. sugestie.10 rânduri. prezentă în textul dat. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală folosită cu efecte expresive. Comentează. Evidenţiază două trăsături ale descrierii prezente în prima secvenţă din textul citat. cuminte. a toamnă şi a fân. cum învecheşte frunza în clopote de-aramă – auzi tăcere lungă şi gri care e toamnă şi diligenţe care vin din Dorohoi. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Îţi mai aduci aminte? Îţi mai aduci aminte? ………………………………………………………… Ne-ascund atât de bine albumele cu clampă de-alamă. Menţionează două teme/ motive literare. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele două versuri ale textului dat. cu pantofi galbeni.Varianta 52 Ministerul Educaţiei.

episod. viziune despre lume. perspectivă narativă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. modalităţi de caracterizare a personajului etc. aparţinând perioadei interbelice. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A aştepta să culegi altceva dintr-un pământ decât ceea ce a fost semănat în el ar fi o copilărie”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezare în pagină. ortografia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (Mihai Eminescu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. de ortografie şi de punctuaţie). particularităţi ale compoziţiei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. de 15 – 20 de rânduri. prin referire la textul narativ ales. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În elaborarea eseului. relaţii temporale şi spaţiale.Ministerul Educaţiei.).3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman al experienţei studiat. . personaj. Opera politică. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). secvenţă narativă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. normele de exprimare. construcţia subiectului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. tehnici narative. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un eseu de 2 . despre însemnătatea educaţiei primite în familie. formularea unei concluzii pertinente. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ilustrarea trăsăturilor incipitului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Şi ele-adorm de tine alinate. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. tainică. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Comentează. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. puterile-şi învie. Tu neamurile gândurilor toate Cu drag le laşi la pragul tău să vie. Îşi spovedeşte patimile ţie. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . reflexivitate). Tu le asculţi pe toate deopotrivă Şi le opreşti neghina şi amarul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului. Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul. 5. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. curată Poezie. 2. din primul vers. 9. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişată şi două terţine cu rimă liberă) 1. Biserică cu porţi neîncuiate. Păcate vin sub bolta-ţi milostivă. prima strofă.n. (Octavian Goga. în text. cu privire la textul de mai jos: Tu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 -10 rânduri. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate. Tot sufletul la poarta ta când bate. Precizează valoarea expresivă a pronumelui personal tu. Motivează scrierea cu iniţială majusculă a substantivului Poezie. 3. ambiguitate. Sonet*) *sonet. Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”. pe foaia de examen.Varianta 53 Ministerul Educaţiei. 8. (30 de puncte) − Varianta 053 SUBIECTUL I Scrie. prezentă în textul dat. s. 7. Se acordă 10 puncte din oficiu. Dar tu rămâi de-a pururea senină. sugestie. Drumeţ slăbit. Prezintă două argumente privind apartenenţa textului dat la tradiţionalism.

(G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un eseu de 2 . . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. în infinite nuanţe. formularea unei concluzii pertinente. Ibrăileanu. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.Ministerul Educaţiei. […] Literatura va oglindi. lizibilitatea – 1 punct). când nu e însoţită de o iubire infinită. (Mircea Eliade. Opere. de 15 – 20 de rânduri. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre milă.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman al experienţei studiat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. colective sau individuale. afirmarea unei poziţii spirituale. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mila. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un text de tip argumentativ. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. e mai ofensatoare decât dispreţul”. aparţinând perioadei interbelice. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.) şi concluzia/ sinteza. normele de exprimare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. deci. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Literatura nu e decât un aspect al culturii. punctuaţia – 2 puncte.

El creşte azi şi creşte mâne. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cu picuri ce se înfioară de chipul unui veşnic soare! (Octavian Goga. 9. asemeni acestei largi cetăţi de unde. 3. Explică semnificaţia alternării a timpurilor verbale în primul catren al textului dat. 6. Cu pumnii sfarmă-n jur tărâmul şi urlă de amar ce-o doare. Precizează rolul unui semn de punctuaţie din versul „Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare!”. penultima strofă. cu valuri lung clocotitoare. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 . Cu vifore şi curcubeie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul chip. 5.Varianta 54 Ministerul Educaţiei. prezente în poezie. din prima strofă. Înfiorată. din albă inimă de stâncă S-a plămădit în taină lacul. (30 de puncte) − Varianta 054 SUBIECTUL I Scrie. Adâncul ei se pierde-n taina nemărginirilor profunde. două cuvinte/ structuri aflate în relaţie de antonimie. 8. 2. Menţionează două teme/ motive literare. cu privire la textul de mai jos: În munţi cu creştetele sure.10 rânduri. Atâtea curcubeie tremur în valvârtejul ei de picuri. în relaţie cu textul poeziei date. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. de cer şi de lumină dornic. Iubirea mea) 1. pe foaia de examen. Pe veci în matcă nestatornic. Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare! Când razele nepotolite sărută faţa undei clare. spuma albă prelung şi pătimaş tresare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Când în adânc se prind în horă strălucitoarele nisipuri… * Aşa-i iubirea mea. Comentează semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultima strofă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 7 Precizează valoarea expresivă a adverbului aşa din ultima strofă. şi din prăpastia adâncă A biruit în drum pământul. Căci are dragoste cu cerul de-a pururi mişcătoarea apă Şi-n frământarea ei păgână ea coasta jgheaburilor sapă. Comentează.

de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. iar mai pe urmă sufletul îşi ucide”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Istoria ieroglifică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. al personajului ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. formularea unei concluzii pertinente. relevarea principalei trăsături a personajului ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. construcţia subiectului. despre minciună. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine spune minciuna întâi obrazul îşi ruşinează. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat. lizibilitatea – 1 punct). moral etc. perspectivă narativă. normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. psihologic. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un eseu de 2 . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. relaţii temporale şi spaţiale. (Dimitrie Cantemir. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc.3 pagini. de 15 – 20 de rânduri. exprimarea unui punct de vedere argumentat. conflict. modalităţi de caracterizare. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. aparţinând perioadei interbelice. prezentarea statutului social.

Mi-ar fi azi casa-n rând cu toţi… Cum m-ar cinsti azi satul… Câţi ai avea azi dumneata Nepoţi. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. la alegere. Bătrâni) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte 2. Şi-aveaţi şi voi în curte-acum Un stâlp la bătrâneţe. Evidenţiază valoarea expresivă a verbului la modul conjunctiv din prima strofă.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte 5. Comentează. 2 puncte 4. 4 puncte 9. 4 puncte 6. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al satului. în 6 . Precizează două motive pentru care s-a utilizat cratima în versul „Şi-n barbă plânge tata…”. De ce m-aţi dus de-acasă? Să fi rămas fecior la plug. Atunci eu nu mai rătăceam Pe-atâtea căi răzleţe. pe baza a două argumente. Se acordă 10 puncte din oficiu. în relaţie cu textul poeziei date. Prezintă semnificaţia titlului.Varianta 55 Ministerul Educaţiei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Să fi rămas la coasă. din prima strofă. ultima strofă. Transcrie. M-aş fi-nsurat când isprăveam Cu slujba la-mpăratul. 4 puncte . cu privire la textul de mai jos: De ce m-aţi dus de lângă voi. bieţi bătrâni. 4 puncte 8. 2 puncte 3. încadrarea textului în lirica tradiţionalistă. Şi-n barbă plânge tata… (Octavian Goga. pe foaia de examen. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Cu rugi la Preacurata. Menţionează două elemente de prozodie. Şi plânge mama pe ceaslov. (30 de puncte) − Varianta 055 SUBIECTUL I Scrie. din textul dat. 4 puncte 7 Motivează. să-ţi zică: «Moşu…» Le-ai spune spuză de poveşti… Cu Împăratul Roşu… ……………………………………… Aşa… vă treceţi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre raportul dintre raţiune (mintea) şi pasiune (inima), pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l mai conduce mintea care arată numai alternativele. Direcţia finală o dă inima”. (Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor social, psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 056

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În orice zi, la orice pas, murim puţin, murim mai mult. Cu cât părem mai viu tumult, cu-atât apunem ceas de ceas. Ne credem stânci, ne vrem granit, nu ştim ce viermi profunzi ne rod. În viaţa ca un rumen rod stă miezul morţii, viermuit… Ca nişte fluvii clocotim, înspumegaţi, triumfători – nu bănuim că sub vâltori nu-nfrângem viaţa, ci murim. …………………………………….. Dar noi, în inimi dac-am strâns izbânda unei zile vii, zâmbim c-am mai învins o zi, în loc să izbucnim în plâns. (Radu Gyr, Victorii negre) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tumult şi am strâns. 2 puncte Precizează rolul cratimei în structura „dac-am strâns”. 2 puncte Transcrie, din text, o locuţiune adverbială care exprimă ideea trecerii timpului. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a persoanei I plural, în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre puterea exemplului personal, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când chemi la muncă, să te văd cu sapa”. (Nicolae Iorga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre direcţia modernistă, promovată de E. Lovinescu în cultura română, ilustrându-ţi punctul de vedere prin referirea la un text narativ/ poetic/ dramatic adecvat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 057

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: „Vezi, mamă, ce mă doare! Şi pieptul mi se bate, Mulţimi de vineţele pe sân mi se ivesc; Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la spate, Îmi ard buzele, mamă, obrajii-mi se pălesc! Ah! inima-mi zvâcneşte!... şi fuge de la mine! Îmi cere… nu-ş’ ce-mi cere! Şi nu ştiu ce i-aş da; Şi cald, şi rece, uite, că-mi furnică prin vine, În braţe n-am nimic şi parcă am ceva; Că uite, mă vezi mamă? Aşa se-ncrucişează, Şi nici nu prinz de veste când singură mă strâng, Şi tremur de nesaţiu, şi ochii-mi văpăiază, Pornesc dintr-înşii lacrămi şi plâng, măicuţă, plâng.” ……………………………………………………… E noapte naltă, naltă; din mijlocul tăriei Veşmântul său cel negru, de stele semănat, Destins coprinde lumea, ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. Tăcere este totul şi nemişcare plină; Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat; Nici frunza nu se mişcă, nici vântul nu suspină Şi apele adorm duse, şi morile au stat. ……………………………………………………. (Ion Heliade-Rădulescu, Zburătorul) 1. Transcrie, din strofa a treia, două cuvinte a căror formă nu mai este acceptată de 2 DOOM , precizându-le forma literară actuală. 2. Precizează rolul virgulei în ultimul vers al primei strofe. 3. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului veste. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Precizează măsura şi rima versurilor din ultima strofă. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în penultima strofă. 7 Motivează prezenţa a două tipuri de lirism (subiectiv şi obiectiv) în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. . modalităţi de caracterizare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. limbaj etc. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. reflectată/ reflectate în textul narativ ales. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. relaţii temporale şi spaţiale. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un eseu de 2 . normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. exprimarea unei opinii argumentate. prezentarea temei/ temelor romanului. (Nicolae Iorga. despre modestie. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). reflectate într-un roman din perioada postbelică. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. utilizarea limbii literare – 3 puncte. tehnici narative.). semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. particularităţi ale compoziţiei. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. În elaborarea eseului. despre modul în care tema/ temele şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. conflict. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. construcţia personajului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). perspectivă narativă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cel care merge cu ochii în pământ se vede pe sine mai bine decât acel care se potriveşte în oglindă”. de ortografie şi de punctuaţie).3 pagini în care să prezinţi tema/ temele şi viziunea despre lume. într-un curent cultural/ literar. formularea unei concluzii pertinente. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. construcţia subiectului.

4. în relaţie cu textul poeziei date. în 6 . pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3. Prezintă semnificaţia titlului.Varianta 58 Ministerul Educaţiei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin umbră. Ce nici să ştie cum îl cheamă Pe tristul făurar de rime… Doar seara când. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pururea şi trudit. O. Să-i pară-o inimă streină Că suferă şi plânge-n ele… (St. S-asculte dus şi nici să-i vină În minte cânturile-acele. Ca şi o umbră prin mulţime. 5. 7.10 rânduri. Se-ntoarce-n casa lui sihastră. Să poarte pururea o mască Pe faţa lui de chin brăzdată. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. din text. 8. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv din poezie. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. un vers care conţine un element de portret. trudit de cale. Iosif. 9. Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Transcrie. (30 de puncte) − Varianta 058 SUBIECTUL I Scrie. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Să treacă nebăgat în seamă. S-audă cântecele sale Cântate de la vreo fereastră. Cântăreţul) 1. 2. ultimele două strofe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Comentează. cu privire la textul de mai jos: El n-ar dori să-l recunoască Pe lume nimeni niciodată.

trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. perspectivă narativă. ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. personaj. tehnici narative.). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. particularităţi ale compoziţiei. de ortografie şi de punctuaţie). despre comportarea lăudabilă/ morală. utilizarea limbii literare – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. Cugetări) • „Un tip cu adevărat moral este. . secvenţă narativă. (Nicolae Iorga. modalităţi de caracterizare a personajului etc. aşezare în pagină. viziune despre lume. În elaborarea eseului. sub raport etic.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat. episod. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. aparţinând perioadei postbelice. relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. mai exigent faţă de sine însuşi decât faţă de alţii”. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. (Lucian Blaga. construcţia subiectului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un eseu de 2 . pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Moralitatea se razimă pe respectul [faţă] de alţii şi pe respectul de sine”. prin referire la textul narativ ales. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. punctuaţia – 2 puncte. ilustrarea trăsăturilor incipitului.

în relaţie cu textul poeziei date. Prezintă semnificaţia titlului. Mă cufund în lacrămi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. să mă scape? ……………………………………………………… (Emil Isac. primele două strofe.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. unde? A-nceput blestemul groapa să mi-o sape. Unde-i cerul. Unde-i mâna albă care să mă scape? E miros de moarte.10 rânduri. 6. Precizează rolul virgulei şi al semnului exclamării din structura „O. pe foaia de examen.. Comentează. tot mai noapte-i noaptea. 4. cu privire la textul de mai jos: Vânturile nopţii scutură afară Arborii tăcerii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. nimeni nu răspunde. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Unde-i alba mână.. încete plânsul! Sufletele doarmă!. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a răspunde. Vânturile nopţii…) 1. Nu e om pe lume… A pornit furtuna pe-nverzite ape… Sufletu-mi de spaimă în bucăţi se sfarmă. De ce nu-mi răspunde? Vânturile nopţii scutură afară Fără încetare. 8. Nu mai vine zarea. 5. încete plânsul!”. O. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a patra. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. (30 de puncte) − Varianta 059 SUBIECTUL I Scrie. apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. în 6 . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. să mă scape. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor să scape şi spaimă. 7. Motivează.

utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. exprimarea unui punct de vedere argumentat. aparţinând lui Marin Preda. În vederea acordării punctajului pentru redactare. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Opere. aşezarea în pagină. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. nici cultură fără muncă”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare. psihologic. relevarea principalei trăsături a personajului ales. În elaborarea eseului. modalităţi de caracterizare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. (Mihai Eminescu.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un text de tip argumentativ. moral etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. al personajului ales. perspectivă narativă. lizibilitatea – 1 punct). semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. limbaj etc. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. prezentarea statutului social. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu există nici libertate. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . despre împlinirea prin muncă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. construcţia subiectului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.). punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. conflict. relaţii temporale şi spaţiale.

prezente în poezie. 2 puncte Precizează rolul cratimei în versul „Duioase-şi pleacă fruntea lor…”. reflexivitate). şi mor şi-n mine – Ş-au fost atât de viaţă pline. Pe sub amurgu-ntristător. sugestie. în 6 . 4 puncte Motivează reluarea versului „E vremea rozelor ce mor” în cele trei strofe ale poeziei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. E vremea rozelor ce mor – Mor în grădini. 3. ambiguitate. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra caracterul polisemantic al cuvântului frunte.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Mor în grădini. se simte un fior. 6. Curg vălmăşaguri de suspine. Şi azi se sting aşa uşor.Varianta 60 Ministerul Educaţiei. Rondelul rozelor ce mor) 1. (Alexandru Macedonski. Şi-n marea noapte care vine Duioase-şi pleacă fruntea lor… – E vremea rozelor ce mor. 4 puncte Comentează. prima strofă. 4. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor fior şi vălmăşaguri. cu privire la textul de mai jos: E vremea rozelor ce mor. 5. prezentă în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele cinci versuri ale textului dat. O jale e în orişicine. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. 7 8. şi mor şi-n mine. 2. În tot. 4 puncte . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4 puncte Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă. 4 puncte 9. (30 de puncte) − Varianta 060 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare.

al personajului ales. de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare. exprimarea unui punct de vedere argumentat. ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aşezarea în pagină. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În vederea acordării punctajului pentru redactare. În elaborarea eseului. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un text de tip argumentativ. relevarea principalei trăsături a personajului ales. psihologic. de ortografie şi de punctuaţie). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un eseu de 2 . modalităţi de caracterizare. (Nicolae Iorga. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Natura-ţi dă zilnic exemplul de a trăi”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. perspectivă narativă. despre atitudinea faţă de natură.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman studiat. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. limbaj etc. relaţii temporale şi spaţiale. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prezentarea statutului social. punctuaţia – 2 puncte. . aparţinând perioadei postbelice.). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. construcţia subiectului. moral etc. lizibilitatea – 1 punct). conflict. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Motivează folosirea cratimei în structura „dorul vieţii-n mine”. în 8 – 10 rânduri. 7. Un fel de vis de opium trece Din al oglindei luciu rece. Şi pe-al meu chip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează o valoare expresivă a timpului prezent al verbelor din prima strofă a poeziei citate. 6. Chiar dorul vieţii-n mine tace — Izvor ce gata e să sece. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei date. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul suflet. Ce-ntregul suflet mi-l petrece. 4. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pace şi vis. Zadarnic firea şi-o preface. (Alexandru Macedonski. 3. ultima strofă a poeziei. Rondelul oglindei) 1. ce-n umbră zace. cu privire la textul de mai jos: Din al oglindei luciu rece De apă-adâncă. Prezintă semnificaţia refrenului în poezia citată. Obida vrând să mă înece. 8. prezente în poezie. Din al oglindei luciu rece Uitarea numai se desface. — se desface O linişte de dulce pace. pe foaia de examen. Comentează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 061 SUBIECTUL I Scrie. 5. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .Varianta 61 Ministerul Educaţiei. 9. Menţionează două teme/ motive literare. Transcrie doi termeni care fac parte din câmpul semantic al oglinzii.

utilizarea limbii literare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. În vederea acordării punctajului pentru redactare. formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . În elaborarea eseului.Ministerul Educaţiei. din perspectiva statutului lor social. ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat. de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un eseu. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezare în pagină. de ortografie şi de punctuaţie). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. moral etc. prevăzut de programa şcolară în vigoare. exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia/ condiţia personajului ales. normele de exprimare. (Alexandru Macedonski. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mai mult decât minciuna nimica nu răpune”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un text de tip argumentativ. psihologic.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre atitudinea faţă de minciună. aparţinând unui autor canonic. lizibilitatea – 1 punct). semnificative pentru realizarea personajului ales. prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).. ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. Opere.

7. prin referire la două caracteristici prezente în text. Pe balta clară) 1. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezie. Şi sufletul – curatul argint de-odinioară – Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară. Prezintă semnificaţia titlului. 2. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Albeţi neprihănite curgeau din cer. – voioase Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase. Exprimă-ţi opinia în legătură cu rolul versului „Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară”.. (Alexandru Macedonski. Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară. 3. 9. 5.. 6. Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea.Varianta 62 Ministerul Educaţiei. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 4. Transcrie două versuri care conţin imagini cromatice. (30 de puncte) − Varianta 062 SUBIECTUL I Scrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers. folosite în textul dat. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin raportare la textul citat. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. 8. Motivează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cu privire la textul de mai jos: Pe balta clară barca molatică plutea.

enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. moral etc.Ministerul Educaţiei. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat. psihologic. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de 15 – 20 de rânduri.). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Forma reală a fericirii e nădejdea. perspectivă narativă. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. conflict. normele de exprimare. acţiune. Cine nu mai speră. (Victor Eftimiu.. despre nădejde. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un text de tip argumentativ. construcţia subiectului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. ortografia – 2 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. formularea unei concluzii pertinente. modalităţi de caracterizare. limbaj etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relaţii temporale şi spaţiale. nu poate fi fericit”. a statutului lor social. În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aparţinând perioadei postbelice. relevarea trăsăturilor celor două personaje. . aşezarea în pagină. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

Uscat e liliacul şi nu mai suntem doi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. doi termeni care aparţin câmpului semantic al suferinţei. Ilustrează. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a treia strofă. 7. în 6 . Atunci acele ramuri de-odată înfloriră Ş-o ploaie azurie vărsară peste noi. 5. 9. Selectează. Prezintă semnificaţia titlului. (30 de puncte) − Varianta 063 SUBIECTUL I Scrie. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează folosirea cratimei în al doilea vers al poeziei... în legătură cu textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3. Stuful de liliac) 1.. Plăpândele lui ramuri abia înmugurite. Menţionează două teme/ motive literare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.Varianta 63 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Gemea muşcat de vânturi un stuf de liliac. O zi din care şoapte de îngeri se coboară Şi vin pe-o adiere să cânte printre flori.10 rânduri. Nainte de-a-şi da rodul mureau învineţite Când ea veni să şeadă sub stuful oropsit. conceptul poezie lirică. cu privire la textul de mai jos: Era o zi senină ca fruntea de fecioară Ce e neturburată de-ai patimilor nori. (Alexandru Macedonski. Precizează valoarea expresivă a adverbului ce din structura „ce repede pieiră”. Comentează. 6. Văitându-se pe soarta ce-acolo le-a sădit. 2. prezente în poezie. Şi prins de-o rece stâncă pe care vântu-o sapă. O! Doamne. 4. 8. din text. Subţiri ca o dantelă urcau mereu din apă Clădiri de nori fantastici ocoale dând pe lac. acele clipe ce repede pieiră. ultima strofă a poeziei..

utilizarea limbii literare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. psihologic. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. modalităţi de caracterizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. conflict. relevarea trăsăturilor celor două personaje. despre nedreptate. acţiune. normele de exprimare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nedreptatea o facem nu numai când nu dăm cuiva ceea ce i se cuvine. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a statutului lor social. În vederea acordării punctajului pentru redactare. (Ioan Slavici. punctuaţia – 2 puncte.). construcţia subiectului. aparţinând lui Marin Preda. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. perspectivă narativă. moral etc. relaţii temporale şi spaţiale. ortografia – 2 puncte. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un text de tip argumentativ. ci şi când îi dăm ceea ce nu i se cuvine”. În elaborarea eseului. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. formularea unei concluzii pertinente. limbaj etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. . de 15 – 20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor. 7. 5. a doua strofă. Motivează încadrarea poeziei în lirica tradiţionalistă. Nuci mocirloşi au gâlgâit. 4. ambiguitate. (Adrian Maniu. Opaiţe s-au stins abia ivite-n cimitirul cerului Deschis. pierdut. tânguind pustietate. Menţionează două teme/ motive literare. Miros de humă şi de cremeni desfunda vechimi. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al morţii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Explică rolul virgulei din primul vers. Din vie smulşi. Cât rece se înmormânta un leş de soare. Furtună de toamnă) 1. arzând pucioasă. Treceau cocorii. cu freamăte s-au despuiat. Comentează. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor”. sugestie). parii. 2. erau strânşi. stolul cocorilor. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează o valoare expresivă obţinută prin utilizarea frecventă în text a verbelor la perfectul compus şi la imperfect. respectiv. 3. Cât iar ţipa. 8. 9. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. o imagine auditivă. (30 de puncte) − Varianta 064 SUBIECTUL I Scrie. pe foaia de examen. Transcrie două structuri lexicale ce cuprind o imagine vizuală. Pe drumuri nămolite gemeau care aplecate. prezentă în textul dat. Argaţi încovoiaţi grăbiră ca groparii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . cu privire la textul de mai jos: Copaci roşcaţi. Pământul revenea în arături tăiat. cu prăbuşiri în înălţimi.Varianta 64 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin referire la două caracteristici prezente în text. corturi. 6.10 rânduri. Site de ploaie cerneau strâmb din zare. Întunecimea a învineţit tăria fierului. prezente în poezie. Peste cocoaşa lumii se târa o scorpie cleioasă.

În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie să ştim primi şi loviturile şi nenorocirile. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . Dicţionar de idei literare). Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lupta.Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. normele de exprimare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. latentă sau declarată. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. despre tăria de caracter. nu există nici dramatism”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă ştim să primim cu sufletul deschis bucuriile. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Adrian Marino. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Notă! În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dramatismul implică în mod necesar confruntarea polemică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre construcţia subiectului într-o operă dramatică studiată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. Unde nu există adversitate. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie să ne aşteptăm şi la nefericire”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. dacă aşteptăm mereu însetaţi fericirea. (Liviu Rebreanu.

Merg ţinându-se de mână. din text.n. Explică semnificaţia reluării versului „În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână”. 6. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. s. Umede de-atâta ploaie. 7. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. 3. Numărând În gând Cadenţa picăturilor de ploaie. cu privire la textul de mai jos: În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Orăşenii. prin raportare la textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 065 SUBIECTUL I Scrie. Acuarelă) *galantar. pe foaia de examen. date jos din galantare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Orăşenii pe trotuare Par păpuşi automate. prima strofă a poeziei. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.* În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Nu răsună pe trotuare Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână..Varianta 65 Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prin referire la două caracteristici prezente în text. – vitrină a unui magazin. pe trotuare. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. Precizează valoarea expresivă a adverbului decât din a doua strofă a poeziei. 5.10 rânduri. Transcrie. în 6 . două structuri/ versuri care conţin imagini auditive. De sub vechile umbrele. Din burlane Şi din cer [. Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Explică rolul cratimei în structura „în oraşu-n care plouă”. 1. ce suspină Şi se-ndoaie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pas. 9. Prezintă semnificaţia titlului.] În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Un bătrân şi o bătrână – Două jucării stricate – Merg ţinându-se de mână… (Ion Minulescu. Comentează. Ce coboară din umbrele.. 8.

pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine a înălţat munca până la iubire. în textul literar ales. prin referire la temă şi la conflict. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. în comedia aleasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 – 20 de rânduri. evidenţierea mijloacelor de realizare a comicului de caracter şi de moravuri în comedia aleasă. exprimarea unei opinii argumentate despre rolul comicului de caracter şi al comicului de moravuri. Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăsături ale comediei.3 pagini despre aspectele comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie studiată. (Simion Mehedinţi. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un eseu de 2 . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre muncă. prezentarea succintă a două personaje ale comediei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ca operă dramatic ă. . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. aşezare în pagină. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). acela a coborât raiul pe pământ”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. ilustrative pentru utilizarea. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. a comicului de caracter şi de moravuri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului. normele de exprimare.

Comentează. pe foaia de examen. 3. Iar tu – Cântându-l ca şi dânsul. prin referire la două caracteristici prezente în text. ultima strofă a poeziei. (30 de puncte) − Varianta 066 SUBIECTUL I Scrie. Plângându-l. Şi-uitând că m-ai uitat. 4. Precizează rolul liniei de pauză folosite în prima strofă. folosit de două ori în ultima strofă. 5. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. topindu-se ca noru-n zare. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Explică valoarea expresivă a adverbului poate. ……………………………………………. Ca-n ziua când te-afunda vaporu-n zare Şi când din ochi lăsai să-ţi pice Trei lacrimi reci de călătoare! (Ion Minulescu. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în 6 . prezente în poezie. cu privire la textul de mai jos: Şi-ai să mă uiţi – Că prea departe Şi prea pentru mult timp porneşti! Şi-am să te uit – Că şi uitarea e scrisă-n legile-omeneşti. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale. 8. poate. ca şi mine – Te vei gândi la adorata în cinstea căreia fu scris. Trei lacrimi reci de călătoare) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.10 rânduri. Şi versul meu L-o duce. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al creaţiei poetice. 2. Iar eu pe ţărm Mâhnit privi-voi vaporu-n repedele-i mers. 7. Menţionează două teme/ motive literare. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. Şi ochii-ţi lăcrima-vor poate Trei lacrimi reci de călătoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Te-oi plânge-n ritmul unui vers. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .Varianta 66 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Vei smulge din cadrul palidului vis Întunecatu-mi chip. 9. poate. Cu ochii urmări-vei ţărmul. Şi-nţelegând că mi-eşti pierdută. 6. vreun cântăreţ până la tine.

de 15 – 20 de rânduri. sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. construcţia subiectului. reflectate într-o comedie studiată. normele de exprimare. prezentarea temei comediei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. reflectată în textul dramatic ales. lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Un leneş sau un incapabil se răzbună cu scuza morală că nu a avut noroc”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. construcţia personajului. limbaj etc.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume.). XXIII) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un text de tip argumentativ. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. relaţii temporale şi spaţiale. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în comedia aleasă. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. În elaborarea eseului. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. modalităţi de caracterizare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre reuşita în meseria/ profesia aleasă. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. de ortografie şi de punctuaţie). într-un curent cultural/ literar. Scrieri.Ministerul Educaţiei. particularităţi ale compoziţiei. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor comediei pentru care ai optat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. (Tudor Arghezi.

7. (30 de puncte) − Varianta 067 SUBIECTUL I Scrie. ştiam doar că-i departe Şi-i tare greu de-ajuns unde voiam. în 6 . (Ion Minulescu. Dar unde-i acel unde nu ştiam Căci nu-l găsisem încă-n nicio carte. pe foaia de examen. Menţionează două teme/ motive literare. prezente în poezie.Varianta 67 Ministerul Educaţiei.. 6. Cântec de drum) 1. cu privire la textul de mai jos: Când am pornit. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei.10 rânduri. prin raportare la textul dat. Am colindat călăuzit de-o stea – Icoana unei lumi întrezărite. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe drumuri lungi şi vechi. ultima strofă a poeziei. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. bătătorite ’ De-atâţia mulţi porniţi naintea mea. Dar într-o zi o fată – bat-o focul – Mi-a-ntors din cale pasul obosit… – Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?. 5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 9. 4. Transcrie un fragment de vers/ un vers care conţine o imagine vizuală. 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Precizează rolul liniilor de pauză din primul vers al ultimei strofe. Prezintă semnificaţia titlului. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al călătoriei. Explică valoarea expresivă a utilizării frecvente a verbelor la imperfect în prima strofă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 8.

tablou. ce-i face originalitatea şi-i îndreptăţeşte oarecum dreptul la viaţă”. Lovinescu. ca operă dramatic ă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.). formularea unei concluzii pertinente. (E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un eseu. evidenţ ierea a patru elemente de construcţ ie a subiectului dramatic ş i/ sau de compoziţ ie ale comediei alese (de exemplu: conflicte dramatice. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un text de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. a comicului de situaţ ie cu alt ă form ă / alte forme de manifestare a comicului ( de limbaj. Opere. lizibilitatea – 1 punct). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. intrigă. aşezare în pagină.).Ministerul Educaţiei. de caracter. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. relaţii temporale ş i spaţiale. exemplificarea comicului de situaţ ie. utilizarea limbii literare – 3 puncte. indicaţii scenice etc. în textul dramatic ales. despre deschiderea către nou. de moravuri etc. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. act. exprimarea unei opinii argumentate despre îmbinarea. scenă. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăs ături ale comediei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. e poate chiar cea mai nobilă însuşire a lui. de 2 – 3 pagini despre particularităţile comicului de situaţie într-o comedie studiată. prin referire la dou ă scene/ situaţ ii semnificative din textul ales. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E desigur vrednică de cinstire năzuinţa omului spre noutate. normele de exprimare. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Un cântec trist.. Ce-am vrut să fie Noi nu vom şti-o poate niciodată. iar al doilea cu al optulea. Dar ce anume-a fost.. cu privire la textul de mai jos: Tu crezi c-a fost iubire-adevărată.. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă... .. Ce n-am cântat-o.. 5.. Celei care pleacă) *triolet..... adus din alte ţări De nişte păsări albe – călătoare Pe-albastrul răzvrătit al altor mări – Un cântec trist. prin referire la două caracteristici prezente în text. ce-l cântă-ades pescarii Când pleacă-n larg şi nu se mai întorc. adus de marinarii Sosiţi din Boston. Cerşea iubirea blondelor cochete.. Menţionează două teme/ motive literare... − poezie de opt sau şapte versuri (de câte opt silabe fiecare).. Explică valoarea expresivă a adverbului poate......... prezente în poezie........ Norfolk Şi New York.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. O melodie.... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. poate. (30 de puncte) − Varianta 068 SUBIECTUL I Scrie.. 3. s. 6. Comentează... folosit de două ori în text. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4... Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. 7.10 rânduri. 2. 9. în care primul vers este identic cu al patrulea şi al şaptelea.. niciodată... ultima strofă a poeziei. A fost un vis.. A fost un vis trăit pe-un ţărm de mare.... Un vers. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale.Varianta 68 Ministerul Educaţiei. Precizează rolul apostrofului folosit în structura „alt’dată”... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. 1.. Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? Eu cred c-a fost o simplă nebunie! (Ion Minulescu..n. Eu cred c-a fost o scurtă nebunie.. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. în 6 . Pe marginile albului fiord... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. Şi-a fost refrenul unor triolete* Cu care-alt’dată un poet din Nord. Un cântec trist..... pe foaia de examen. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al muzicii......

argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Lovinescu. Pentru arta literară) Notă! În elaborarea eseului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.] Caragiale a dat adeseori figurilor lui mecanism de marionete. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Caricatura în opera lui Caragiale este îndeobşte eminent amuzantă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Admiţând influenţa unei opere de artă asupra noastră. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. dotate. Caragiale a fost un demon al veseliei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (E. cu o anumită putere de exactă evocare”. dar excepţionala lui capacitate de observare le-a făcut să fie păpuşi de caracter. despre menirea operei de artă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. Un mare artist este deci un mare modelator de oameni”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. printr-o strictă îngrijire artistică. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. [.. îi admitem şi putinţa de a ne preface sufleteşte. lizibilitatea – 1 punct). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. normele de exprimare. (Paul Zarifopol. aşezarea în pagină. de 15 – 20 de rânduri.Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Opere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre personajul preferat dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.

ambiguitate. Comentează. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. pe foaia de examen. 2. 8. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul flacără să aibă sens conotativ. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al simţurilor. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei Exprimă-ţi o opinie argumentată despre componenta ortografică a textului. prezente în poezie. 3. Precizează rolul cratimei în structura de tipul „care-mi iese”. sugestie). 9. prezentă în textul dat. în 6 – 10 rânduri. 7. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Menţionează două teme/ motive literare. 4. 5.Varianta 69 Ministerul Educaţiei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Oglinda oarbă) 1. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 069 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: Firul de sânge care-mi iese din buzunar firul de lână care-mi iese din ochi firul de tutun care-mi iese din urechi firul de flăcări care-mi iese din nări Tu poţi crede că urechile mele fumează dar oamenii au rămas ţintuiţi în mijlocul străzii pentru că în noaptea asta se vor vopsi în negru toate statuile şi va fi insomnia mea aceea pe care o vei cunoaşte o insomnie oarecare de cretă şi de argilă o insomnie ca o sobă sau ca o uşe sau mai bine ca golul unei uşi şi în dosul acestei uşi vreau să vorbim de memorie vreau să mă miroşi ca pe o fereastră vreau să mă auzi ca pe un arbore vreau să mă pipăi ca pe o scară vreau să mă vezi ca pe un turn (Gellu Naum.

punctuaţia – 2 puncte. moral etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. modalităţi de caracterizare. aşezarea în pagină. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. particularităţi ale compoziţiei. despre orgoliul nemăsurat/ vanitate. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un eseu de 2 . psihologic. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. .). conflict. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. al personajului ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Vanitatea este. notaţiile autorului etc. despre modul în care se reflectă o idee sau tema comediei în construcţia personajului pentru care ai optat. prin raportare la conflictul/ conflictele comediei studiate. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un text de tip argumentativ.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată. (Teodor Mazilu. limbajul personajelor. relevarea principalei trăsături a personajului ales. până la urmă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. opacitate. sumbră incapacitate de a admite că pe lume mai sunt şi alte fiinţe omeneşti în afară de fermecătoarea ta persoană”. exprimarea unui punct de vedere argumentat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. prezentarea statutului social. Ipocrizia disperării) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

tot mai repede fuge. ai aflat ghicitoarea: Tu. pe foaia de examen. nimica nu ştie Zglobiul. prin raportare la textul dat. tot sare prin stâncă Un tânăr pârâu ce spumos îşi aruncă.4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei.. dragostea mea. întinsă. folosit în strofa a patra. 2 puncte Explică valoarea expresivă a adverbului tot. 5. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. El fuge voios. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4 puncte 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. ultima strofă a poeziei. 4. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. 4 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. adâncă. 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. voiosul şi clarul pârâu: El iute aleargă spre zări fără frâu Şi marea bătrână. Tu. Voios. nu-i pasă ce ţărm va ajunge. 4 puncte Comentează.10 rânduri. De ţărmu-i departe. adâncă. prezente în poezie. Nu ştie. 2 puncte Precizează rolul virgulelor folosite în primul vers al poeziei. De marea întinsă. 3. întinsă. (Miron Radu Paraschivescu. unda lui cea zglobie. (30 de puncte) − Varianta 070 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază subiectivitatea eului liric. marea. Spre tânăra undă privirea-şi aruncă.Varianta 70 Ministerul Educaţiei. . Pârâul şi marea) 1. cu privire la textul de mai jos: Vezi marea: bătrână. în 6 . fără griji. 7. pârâul zglobiu – iar eu.. 2. Prezintă semnificaţia titlului. Din valuri clipind ca din sute de pleoape: Pârâul zglobiu în ea va încape.

3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 – 20 de rânduri. Roşca. exprimarea unui punct de vedere argumentat. limbajul personajelor. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Existenţa tragică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic mare nu se creează în lumea aceasta fără pasiune”. ortografia – 2 puncte. moral etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. . semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aparţinând lui I. particularităţi ale compoziţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). notaţiile autorului etc. de ortografie şi de punctuaţie). În elaborarea eseului. Caragiale. modalităţi de caracterizare. D. despre pasiune. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.). aşezarea în pagină.L. normele de exprimare. prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat. psihologic. prezentarea statutului social. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ sau dramatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un eseu de 2 . relevarea principalei trăsături a personajului ales. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. conflict.Ministerul Educaţiei. al personajului ales. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

primul vers al fiecărei strofe. ambiguitate. Iar vorba ta înaripată E un parfum de anemonă La o icoană întristată. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. apartenenţa poeziei la simbolism. prezentă în textul dat.10 rânduri. 9. sugestie. 4. Explică rolul a două semne de punctuaţie diferite din ultima strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: Tu eşti o albă rugăciune Nălţată-n templul sfânt al vieţei. Fecioara în alb. O. în 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Comentează. 2. prin evidenţierea a două trăsături. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele roze şi înserare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Menţionează două teme/ motive literare. 8. Pierdut în dulcea pocăinţă.Varianta 71 Ministerul Educaţiei. Tu eşti o sfântă rugăciune Căzând pe frunţi în umilinţă. reflexivitate). Misterul rugei fără pată! (Ştefan Petică. IV) 1. de-aş putea cunoaşte-odată. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în a doua strofă. Precizează forma literară actuală a cuvintelor nălţimea şi rugei. Tu eşti o blândă rugăciune. (30 de puncte) − Varianta 071 SUBIECTUL I Scrie. 6. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 3. 7. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Motivează. Tu eşti o caldă rugăciune. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. Asemenea rozelor plăpânde Ce-n ceasul clar al dimineţei Zâmbesc de rouă tremurânde. Cu o privire de madonă. Asemenea binecuvântărei Ce din nălţimea azurie Coboară-n faptul înserărei Pe-un val de lină armonie. prezente în poezie.

semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. limbajul personajelor. În vederea acordării punctajului pentru redactare. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. a statutului lor social. lizibilitatea – 1 punct). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. Opere alese.Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale comediei alese. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei comedii studiate. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. . (Gala Galaction. particularităţi ale compoziţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). relevarea trăsăturilor celor două personaje. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Munca e aspra condiţie a evidenţierii unui talent”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. psihologic. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. moral etc. În elaborarea eseului. normele de exprimare. de 15 – 20 de rânduri. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare.). despre împlinirea prin muncă. notaţiile autorului etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. formularea unei concluzii pertinente.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. S-alunece pe lungi priviri de stele. Când n-oi mai fi nici eu decât un glas. Numeşte tipul de rimă folosit în prima şi în a doua strofă.Varianta 72 Ministerul Educaţiei. sens conotativ. Transcrie două cuvinte/ structuri care. 2 puncte 2. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în primele două strofe. Din stele chiar vor fi venind! Sau. prezente în poezie. 4 puncte 8. 4 puncte 9. Cercetător. (30 de puncte) − Varianta 072 SUBIECTUL I Scrie. Glasuri) 1. glasuri care m-aţi ales popas. se află în relaţie de antonimie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte 5. cu privire la textul de mai jos: De unde vin? De unde se coboară În mine nălucirea lor adâncă? Vor fi rămas din vremi de-odinioară? Se smulg din vremea ne-mplinită încă? Câte tăceri s-or fi topit în ele. pierdut în vreun străin ungher Al cosmosului fără jos şi sus. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. atât amar de drum Şi la fereastra minţii mele bate Cu-o mână străvezie ca un fum… O. Comentează ultima strofă. Că sunt atât de limpezi şi de pline! Făcute-s pentru nalte bolţi senine. Menţionează două procedee specifice stilului retoric. Sau mă veţi părăsi în drum. respectiv. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în text. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus? (Alexandu Philippide. poate. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul lume să aibă sens denotativ. stingher. Explică rolul cratimei în structura „din vremi de-odinioară”.10 rânduri. Ilustrează conceptul poezie lirică. Mă veţi lua pe calea de apoi Prin vămile văzduhului cu voi. Vreun băştinaş din alte lumi străbate. Uitat. 4 puncte 6. Precizează valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor. prezente în poezie. 2 puncte 4. pe foaia de examen. 4 puncte . 4 puncte 7. 2 puncte 3. în 6 .

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). modalităţi de caracterizare. de 15 – 20 de rânduri.Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului. conflict. intrigă. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. moral etc. prin raportare la două scene/ secvenţe ale textului alese. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aşezarea în pagină.). relevarea trăsăturilor celor două personaje. . utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. L. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ sau ale unui text dramatic studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un text de tip argumentativ. limbajul personajelor etc. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: acţiune. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. particularităţi ale compoziţiei. nu interesează”. de ortografie şi de punctuaţie). aparţinând lui I. a statutului lor social. Caragiale. formularea unei concluzii pertinente. (Tudor Arghezi. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. psihologic. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. despre plăcerea de a cunoaşte. XXXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. construcţia subiectului. Cu adevărul sau eroarea ei. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Scrieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Plăcerea durabilă a vieţii e descoperirea lumii din nou.

) 1.Varianta 73 Ministerul Educaţiei. Da-n stele nu ajung decât poeţii. – galerie exterioară. al unei clădiri etc. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. uneori cu arcade. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. fără-ncheiere. în 6 – 10 rânduri. Portice* lungi prin care spun anticii Că noaptea se plimba cu molcom pas Caligula* nebun visând suplicii. cu privire la textul de mai jos: 1. Transcrie un vers care conţine un cuvânt format prin schimbarea valorii gramaticale. Explică semnificaţia ultimului vers al poeziei. Precizează două situaţii diferite de utilizare a virgulei în textul dat. Comentează semnificaţia a două imagini vizuale prezente în poezie. pe foaia de examen. monstru al fierbintelui Egipt. 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă semnificaţia titlului.n. 4 puncte 7. Din voi nicio fărâmă n-a rămas. Secrete şi mistere) *portice. cine ştie? Tu. Menţionează două teme/ motive literare prezente în text. (Alexandru Philippide. care serveşte ca loc de adăpost sau de plimbare în jurul unei pieţe. Cine-a cioplit acele chipuri stranii Pe insula pierdută şi pustie Din fundu-ndepărtatei Oceanii Şi le-a adus în braţe. O să ajungem oare şi la stele. 4 puncte 6. În ce papirus. urât.20. 2 puncte 3. 4 puncte 5. *Caligula – împărat roman (37-41 d. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor molcom şi steril. s. 5. versurile 13 . 4 puncte . 4 puncte 9. Comentează. 15. Se află taina ta nedezlegată? Dar ce să dezlegăm? Doar totul piere În timpul fără sens. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. sărac. 2 puncte 4. (30 de puncte) − Varianta 073 SUBIECTUL I Scrie. în ce manuscris. Ajunşi în lună n-am găsit decât Un plat pustiu. Cu gândul să descoperim în ele Secretul universului şi-al vieţii? 20. steril. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.H. Sfinx cu sprânceana încruntată. 10. mărginită de o colonadă. 4 puncte 8. în relaţie cu textul poeziei.

) şi concluzia/ sinteza. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. Călinescu. . iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi două personaje dintr-o comedie studiată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Tendinţa comediei este de a-şi reduce personajele la scheme morale abstracte. ortografia – 2 puncte. comedia constituie. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. tipizate”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Adrian Marino. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. apropiată cel mai mult de condiţia abstracţiunii şi a esenţei: câteva gesturi. procedee. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct). de 15 – 20 de rânduri. în situaţii invariabile. (G. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. În acest sens. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un text de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. aşezarea în pagină. figuri plastice stereotipe. poate cea mai <<universală>> compunere literară. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-a interpretat definitiv o mare poezie. oricât de clară în aparenţă”. despre poezie. cu simplă funcţionalitate comică.

Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul timp. 5. Nemăsurat de-nalte şi uşoare. 2. Comentează prima strofă. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Aeriene fermecătorìi Ţesute parcă numai din sunet şi culoare. două structuri care conţin imagini vizuale. Putea-voi oare fără călăuză Să dibui puntea dintre privire şi auz Şi cumpănindu-mi firea-ntre-amândouă Să gust cu adâncime şi nesaţiu Senina voluptate nouă A timpului scăpat de spaţiu? (Alexandru Philippide. prin raportare la poezia citată. Doar câţiva paşi făcui şi mă oprii În faldurile unor înalte draperii. (30 de puncte) − Varianta 074 SUBIECTUL I Scrie. prezente în text. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezentă în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului. cu privire la textul de mai jos: În faţa mea pe-ncetul se ivea Un lin urcuş de neagră catifea. sugestie).10 rânduri.Varianta 74 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. De suflul lor melodios sorbită. din prima strofă. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Prelung şi muzical fâlfâietoare. Apropieri) 1. pe foaia de examen. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 3. Transcrie. Motivează folosirea cratimei în structura „Putea-voi oare fără călăuză”. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. 7. 4. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 6. Cărarea suitoare pieri într-o clipită Lăsându-mă în poarta acestei ireale Sonore aurore boreale. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în ultima strofă. ambiguitate. în 6 .

Ministerul Educaţiei.. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Opere. (Adrian Marino. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.viitor. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. comedia proclamă valoarea actualităţii.evocând tipuri şi moravuri contemporane. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (Ion Heliade-Rădulescu. . Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte.) şi concluzia/ sinteza. lizibilitatea – 1 punct). constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre relaţia prezent . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pentru a întrezări viitorul trebuie să cunoşti prezentul”. deschide drum creaţiei realiste”. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ilustrate pe baza unei comedii studiate. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre componentele de structură şi de limbaj ale textului dramatic.

4 puncte Numeşte sentimentul dominant care se poate desprinde din poezie. zvâcnit pe peşte. încă mai departe risipită-n moarte? Tu din larg îmi creşte stea. Niciun reazem pentru minte mor privirile-nainte. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în a doua strofă. 2. 4 puncte Precizează măsura şi rima versurilor din prima strofă. ca-ntr-o raclă-n fundul mării. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat.Varianta 75 Ministerul Educaţiei. 3. (30 de puncte) − Varianta 075 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: Lumi întregi în fundul mării peşti şi bivoli cu burţi albe creste lungi de os şi salbe. Cocorul) 1. 9. ca să am un semn zborul să-mi îndemn. (Camil Petrescu. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul minte. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. şi niciun gând. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte . 4. 7. 6. 2 puncte Motivează absenţa predicatelor din enunţurile care alcătuiesc primele strofe. Aripi reci. peste goluri tremurând… zbor de pasăre uitată deznădejde-ntârziată. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. Poartă călătoare când te voi ajunge? Eşti sortită oare ochiul să te-alunge. 5. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

ortografia – 2 puncte. tiparele gata făcute. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Prieteniile reînnodate cer mai multă grijă decât cele care n-au fost rupte niciodată”. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un text de tip argumentativ. mai mult ca oriunde. formularea unei concluzii pertinente. Maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un eseu de 2 . argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Inerţia lor e ucigătoare. de 15 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. obişnuinţele. despre prietenie. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. sunt greu de urnit. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Nu e rău. normele de exprimare.) şi concluzia/ sinteza. lizibilitatea – 1 punct). (Mihail Sebastian.20 de rânduri. .3 pagini despre forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). clişeele. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Teatrul este un domeniu în care. să pătrundă în această lume închisă un om care să poată arunca o privire nouă asupra altor lucruri vechi’’. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ilustrate într-un text dramatic studiat. (La Rochefoucauld. ca din când în când. aşezarea în pagină. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. Jurnal II ) Notă! În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. procedeele mecanice.

Tânguitorul glas de veghe geme. 4 puncte Comentează. 2 puncte Explică folosirea cratimei în structura „s-adună prin unghere”. Veghe) 1. 2. orb ca un mormânt”. 9.. sugestie). un cuvânt format prin derivare şi unul format prin conversiune. Şi mă scobor în mine şi în vreme. identificată în textul dat.Varianta 76 Ministerul Educaţiei. Ascult în noapte. (Alexandru Philippide. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Un glas în mine prinde să mă cheme. pământul geme. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ prezent în textul dat. orb ca un mormânt. prezentă în textul dat. 6. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. În preajma mea. Pământul… Spasm puternic de dragoste şi ură! În fiecare bulgăre un pumn ascuns se zbate. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. deasupra.. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele unghere şi se zbate. Se acordă 10 puncte din oficiu. greu. 4 puncte . Tăcut ca vremea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5.. din strofa a doua. prin somn. Şi simt cum din adânc de suflet. La căpătâiul meu de veghe sunt. deschide-n gol o gură Cu vineţi dinţi de stele. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 076 SUBIECTUL I Scrie. 4. în 6 – 10 rânduri. cu privire la textul de mai jos: Mi-e sufletul în hrube-adânci boltit: Tăceri străvechi s-adună prin unghere. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. ideea/ o idee poetică centrală. pe foaia de examen. 3. gândit. Chemând mereu. 8. gârbov de veghere. 7. sclipind sălbatic toate!. ambiguitate. Ca nişte şerpi bătrâni ce m-au pândit. Şi cerul orb. 2 puncte Transcrie. 2 puncte Numeşte două figuri de stil prezente în versul „Tăcut ca vremea. Cum cade fiecare gând.

ortografia – 2 puncte. aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Analiza textului literar). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 .Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. (Victor Eftimiu. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. doar apoi el poate fi caracterizat de celelalte personaje”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Gloria încetează în momentul când ai uitat că eşti un permanent debutant”. la persoana a III-a.20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. cu dialogul şi monologul. O asemenea structură influenţează direct maniera în care sunt construite personajele şi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un eseu argumentativ de 2 – 3 pagini despre particularităţi ale compoziţiei şi ale construcţiei subiectului într-o operă dramatică studiată. normele de exprimare. gen care amestecă discursul indirect. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu te culca pe lauri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. fie într-un monolog. Notă! În elaborarea eseului. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Prima consecinţă pentru constituţia operei dramatice este forma ei dialogată: spre deosebire de lirică. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. sau de epică. În vederea acordării punctajului pentru redactare. structura operei literare dramatice se alcătuieşte dintr-o suită de dialoguri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. (Gabriela Duda. implicit. la care iau parte două sau mai multe personaje. gen care privilegiază monologul. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. lizibilitatea – 1 punct). aparţinând perioadei postbelice. despre glorie. formularea unei concluzii pertinente. formele de caracterizare a acestora: personajul dramatic – tragic sau comic – se înfăţişează mai întâi prin acţiunile şi prin vorbele sale. fie rostite într-un schimb de replici. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. şi din monologuri.

Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Acolo-n pacea nopţii pe drumuri de podgorii”. Las altora tot globul terestru ca o minge. Ctìtorii) 1. Să desluşesc cum piere trecutul. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului. Privind cenuşa caldă din vatra mea. an cu an. 8. respectiv una auditivă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Precizează valoarea stilistică a verbelor la conjunctiv din ultimele două strofe. Ca Negru Vodă. (Ion Pillat. (30 de puncte) − Varianta 077 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. de-acum – Şi să aud deodată cu-nfiorare cum Trosneşte amintirea ca o castană coaptă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. în 6 . Transcrie două versuri/ fragmente de vers conţinând câte o imagine vizuală. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe când afară se stinge orice şoaptă. Când şopoteşte valea de cântecele morii. Prezintă semnificaţia titlului. de ceruri se atinge. 7. 5. strofa a treia. pe foaia de examen. care descălecând venea. Am mers tăcut alături de carele de boi. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei. 2. pe dealuri de podgorii. Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei. Acolo-n pacea nopţii. 9. 6.10 rânduri. 3. Şi tot visând la vremea când înfloriră teii. Ca să culeg cu ochii livezile de prun Când alb Negoiu. care fac referire la cadrul natural. toamna. în relaţie cu textul poeziei. Eu am rămas în paza pridvorului străbun. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ……………………………………………. 4.. cu privire la textul de mai jos: Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei Şi murmură pe ape copilăria mea. Să stau. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii. Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un eseu de 2 . despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în opera dramatică aleasă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni nu e atât de rău încât să nu poată fi educat”. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. construcţia personajului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. modalităţi de caracterizare. de 15 . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. ortografia – 2 puncte.39) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. În elaborarea eseului.1. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. formularea unei concluzii pertinente. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). limbaj etc. particularităţi ale compoziţiei. (Horatius. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prezentarea temei reflectate în textul dramatic ales. despre educaţie. reflectate într-un text dramatic studiat. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune.20 de rânduri. Epistole. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate. normele de exprimare. aparţinând perioadei postbelice.Ministerul Educaţiei. 1. relaţii temporale şi spaţiale. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor operei dramatice pentru care ai optat. într-un curent cultural/ literar. construcţia subiectului. lizibilitatea – 1 punct). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte.

N-ai auzit. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. parc. Trecutul meu ce arde sclipind în Râul Doamnei. străine. 3. denotativ. Precizează rolul expresiv al utilizării interjecţiei vrrr în poezie. 6. sub castanul din vie. Şi vrrr…un zbor de vrăbii zbucneşte dintr-un gard… Te-apleci mirat. s. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. pornind aiurea. Şi crezi. strofa a treia şi a patra. pe-amurg ca pe o ramă Ce-ar străluci din umbra muzeului pustiu. Străinul) Florica. Străine. 7. Înserează.10 rânduri. ia seamă. livezi.f. . ce venit-ai priveliştea s-o vezi. prin referire la două caracteristici prezente în text. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.cu casă. ambiguitate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. te aşază. 9.deodată rupând tăcerea toamnei. Vrrr… timpu-n zbor. Transcrie două versuri care să conţină o imagine vizuală. Sclipeşte Râul Doamnei înspre apus. rănit de-un dor târziu. pe foaia de examen. 2. Scrie două enunţuri în care substantivul toamnă să aibă sens conotativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. o clipă… Un taur muge. 4. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul cuvântului vie din textul dat.Varianta 78 Ministerul Educaţiei. pe care cutremurat l-ascult. Motivează încadrarea poeziei în tradiţionalism. 8. sugestie). 5. una auditivă. (30 de puncte) − Varianta 078 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. Florica e acolo. prezentă în textul dat. în 6 . Câmpia e albastră şi-n zare norii ard. Explică rolul cratimei în structura „s-o vezi”. respectiv. propriu – numele moşiei familiei Brătianu 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte • 1. puţul cu lanţ şi roată ţipă. respectiv. Şi peste drumul mare: zăvoiul. Că ai cuprins Florica*…Dar n-ai zărit. (Ion Pillat. Pe-albastra depărtare a luncii de demult. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu privire la textul de mai jos: Pe bancă.

despre rolul şcolii în formarea individului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. limbajul personajelor. aparţinând perioadei postbelice. moral etc. de ortografie şi de punctuaţie). În elaborarea eseului. punctuaţia – 2 puncte. . exprimarea unui punct de vedere argumentat. al personajului ales. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. relevarea principalei trăsături a personajului ales. ortografia – 2 puncte. Gândirea pedagogică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. modalităţi de caracterizare. aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. conflict. formularea unei concluzii pertinente. despre modul în care se reflectă o idee sau tema operei dramatice în construcţia personajului pentru care ai optat. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. particularităţi ale compoziţiei. psihologic. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prezentarea statutului social.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o operă dramatică studiată. prin raportare la conflictul/ conflictele operei dramatice studiate. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. (Ion HeliadeRădulescu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. notaţiile autorului etc. nici fii buni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un text de tip argumentativ. ilustrate prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea limbii literare – 3 puncte.).

Sălbăticiţi. Din când în când şi-arată luminişul Un ochi de apă moartă. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. 8. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. foşnitor. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. verde. ultima strofă. Alcătuieşte două enunţuri prin care să evidenţiezi polisemantismul verbului a tăia. 3. Un cocor Cu aripa deschisă se ridică Din stuf. 7. (30 de puncte) − Varianta 079 SUBIECTUL I Scrie. Amurg în deltă) 1. Când cele cinci coline cresc în zare. păpurişul Se-ndoaie-n vântul serii. sugestie. nechează pe un grind. 4. Precizează rolul cratimei în structura „amurgu-mbracă”. Precizează rima şi măsura versurilor în a două strofă a poeziei. Sau cai tătari. 5. (Ion Pillat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. în relaţie cu textul poeziei. Dar umbrele ostroavelor de plaur Albastrul cenuşiu îl împânzesc.10 rânduri. De aur vânăt cum e pruna. Vaporul taie noaptea şoptitoare Şi valul ce se-ntunecă-ntruna. cu privire la textul de mai jos: Cât vezi cu ochiul. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele trist şi scâncind.Varianta 79 Ministerul Educaţiei. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. dând roată fără frică. Amurgu-mbracă delta toată-n aur Cu turla unui sat lipovenesc. ambiguitate. pe foaia de examen. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. în 6 . sfâşietor de trist scâncind. Comentează. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 9. 2. reflexivitate). prezentă în textul dat.

modalităţi de caracterizare. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de 15 .20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct).). moral etc. psihologic.. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un text de tip argumentativ. . exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. Cuvântări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. prin raportare la două scene/ secvenţe ale operei dramatice alese. limbajul personajelor. punctuaţia – 2 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. (Nicolae Titulescu. formularea unei concluzii pertinente. a statutului lor social. de ortografie şi de punctuaţie). În elaborarea eseului. relevarea trăsăturilor celor două personaje. particularităţi ale compoziţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). notaţiile autorului etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei opere dramatice preferate. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. despre soartă/ destin.

Nu-i în apus şi nici în auroră. două structuri/ fragmente de vers care exprimă o relaţie de antonimie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Şi urma-i pe pământ nu are chip. ideea/ o idee poetică centrală. 7. Dar îl aud târziu. fără ieri şi azi. 5. Timpul) 1. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Şi în oglindă stă un alt obraz. în 6 – 10 rânduri. Transcrie. Cum pasu-i apăsat îşi face drum Venind din ţara umbrelor şi cum În inimă îmi bate ca-ntr-o tobă.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. Comentează. identificată în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. cu privire la textul de mai jos: În sticlă nu-i. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. din prima strofă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizează rolul stilistic al negaţiilor din prima strofă. 8. 9. pe foaia de examen. în relaţie cu textul poeziei. (Ion Pillat. pe baza strofei a treia a textului. Îngălbenind ca fila dintr-o carte. Simt mâna-i cum m-atinge ca o moarte. în ceasul cu nisip Ce curge lin şi sec aceeaşi oră. (30 de puncte) − Varianta 080 SUBIECTUL I Scrie. Prezintă semnificaţia unei comparaţii identificate în ultima strofă. Precizează rolul virgulelor din prima strofă a textului. 4. Explică semnificaţia titlului. Toţi anii mei cu clipa lor învie Dintotdeauna. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. două mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Recheamă tot ce-a fost şi o să fie. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Exemplifică. 6. la foc de sobă.

modalităţi de caracterizare. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului sau a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: motiv literar. simbol central. punctuaţia – 2 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.). care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. utilizarea limbii literare – 3 puncte. prin referire la două imagini/ idei poetice sau la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului în textul narativ. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sinceritatea prea multă poate să fie şi obrăznicie”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. imaginar poetic. În vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. limbaj etc. reflectate într-un text poetic sau într-un text narativ studiat. lizibilitatea – 1 punct). sau acţiune. prezentarea temei. incipit. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre sinceritate. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. titlu. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. sublinierea a patru elemente ale textului ales. reflectate în textul poetic/ narativ ales. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul ales. figuri semantice – tropi. Opere. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un eseu de 2 . elemente de prozodie etc. într-un curent cultural/ literar. de ortografie şi de punctuaţie). construcţia personajului. construcţia subiectului. (George Coşbuc. relaţii de opoziţie şi de simetrie. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor textului poetic sau ale textului narativ pentru care ai optat. aparţinînd perioadei paşoptiste.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume.Ministerul Educaţiei.20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un text de tip argumentativ. particularităţi ale compoziţiei. de 15 . elemente de recurenţă. exprimarea unei opinii argumentate. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).

6. la Polul Sud. (30 de puncte) − Varianta 081 SUBIECTUL I Scrie. 4.Varianta 81 Ministerul Educaţiei. rolul laitmotivului în poezia lui Iuliu C. În lung şi-n larg. 7. la Polul Nord. Se-ntind pe labe de sidef şi dorm adânc şi dorm mereu! (Iuliu C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Evidenţiază semnificaţia timpului prezent al verbelor din text. Se văd ieşind ai mărei urşi. când dintre munţii solitari. în 6 . Vărsând pe albul dezolat o cadaverică lumină. Şi urşii albi. Câmpii de gheaţă. 3. 9. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. prin evidenţierea a două trăsături. Motivează. Săvescu. Săvescu. în sus şi-n jos. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului paşii. prezenţa descrierii în textul dat. înduioşaţi. La Polul Nord) 1. cu văi adânci. Cu munţi înalţi. prin referire la două caracteristici prezente în text. cu ochi de foc. sub stele vecinic adormite. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ochi. pe foaia de examen. la Polul Sud. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini auditive. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Argumentează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. cu paşii rari. Când dintre munţii solitari îngălbeneşte luna plină.10 rânduri. Precizează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nemărginite şi solitari. într-un oftat adânc şi greu. se-ntind câmpii nemărginite. şi dorm mereu nemărginirile polare. 5. Şi dorm adânc. cu privire la textul de mai jos: La Polul Nord. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. ce adorm pe aşternutul mărei ud. Când dintre văile adânci. Iar din prăpăstiile-adânci se-aude-o stranie vibrare.

utilizarea limbii literare – 3 puncte. în care spiritul nostru poate citi mai multe lucruri.Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. A pune aceste noţiuni în raporturi insolite este tehnica lui. Scriitori români de azi) Nota! În elaborarea eseului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. sublimul. punctuaţia – 2 puncte. (Eugen Simion. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 . În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un eseu de 2 .3 puncte. În configuraţia ei intră şi un element de absurd calculat. foarte răspândită şi ea în teatrul modern. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. grotescul în plasa fină a ironiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ca să fii respectat. (Eugen Simion. pornind de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „Sorescu […] meditează la ceea ce scrie şi scrie învăluind tragicul. Scriitori români de azi) „Piesele [lui Marin Sorescu] sunt în fapt nişte parabole sub forma unor monologuri dramatice […]. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. aşezarea în pagină.20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. lizibilitatea – 1 punct ). abilităţi analitice şi critice . face ca faptele să poată fi interpretate în mai multe feluri”. normele de exprimare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. începe prin a te respecta tu însuţi”. de ortografie şi de punctuaţie). (Tudor Arghezi. XXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Scrieri. O tehnică a ambiguităţii.3 pagini despre particularităţile unui text poetic sau ale unui text dramatic studiat din opera lui Marin Sorescu. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. despre respect. acela care facilitează pătrunderea paradoxului în poem”. . ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. formularea unei concluzii pertinente.

Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer Pe care până atunci nici nu-l observasem Şi mă trezesc în fiecare dimineaţă Cu o senzaţie de iarnă. 8./ Am urât şi am iubit. 4 puncte Stabileşte o relaţie între versurile „Degeaba am luat tot felul de medicamente. pe foaia de examen. 6. am învăţat să citesc/ Şi chiar am citit nişte cărţi” şi titlul poeziei. în 6 . sugestie. 3. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi-am cheltuit pe ele o groază de ani. identificată în textul dat. doctore. Am urât şi am iubit.10 rânduri. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul noapte. simt ceva mortal Aici în regiunea fiinţei mele. 2 puncte Transcrie două cuvinte/ structuri care evidenţiază caracterul subiectiv al discursului liric. Boala) 1. Am vorbit cu oameni şi m-am gândit. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senzaţie şi degeaba. ideea/ o idee poetică identificată în prima strofă a textului dat. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu privire la textul de mai jos: Doctore. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. Mă dor toate organele Ziua mă doare soarele. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „nu-l observasem”. . 4 puncte 7. 5. 2. Am fost bun şi-am fost frumos. Iar noaptea luna şi stelele. 4 puncte Comentează. reflexivitate).. (30 de puncte) − Varianta 082 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 82 Ministerul Educaţiei. 9. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. 4 puncte Explică semnificaţia unei enumeraţii identificate în text. Degeaba am luat tot felul de medicamente. (Marin Sorescu.. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte Într-o zi Când m-am născut. am învăţat să citesc Şi chiar am citit nişte cărţi. Toate acestea n-au avut niciun efect. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ambiguitate. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte experienţe ale sufletului”) Notă! În elaborarea eseului. ideile.. (Eugen Simion. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.) şi concluzia/ sinteza. explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem. iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă. mitul erotic. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. mitul întoarcerii la elemente. care devine semnul de identitate al eminescianismului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. miturile de care am vorbit până acum*. mitul istoriei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. magul). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Radu Stanca. poetul care pune <<haine de imagini pe cadravrul trist şi gol>>). formularea unei concluzii pertinente. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.Ministerul Educaţiei. şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: prima e directă. Eminescu. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. mitul oniric.20 de rânduri. decât să-ţi pierzi vremea sperând”. despre speranţă. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. în fine. bazat pe ideea <<recosmicizării>> omului şi mitul creatorului (. aşezare în pagină. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Uneori e mult mai folositor să-ţi pierzi speranţa. Prefaţă. mitul dascălului (înţeleptul. de 15 . un mod de a fi în lume. I) * celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt mitul naşterii şi morţii universului. Opere. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.3 pagini despre trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Mihai Eminescu. ortografia – 2 puncte. stările de suflet. Acvariu) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. […] o muzică inconfundabilă. la volumul M. ca expresie a unei muzicalităţi interioare profunde. viziunile. pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie critică: „Este. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de 2 . .

6. oraşe. 7. pe foaia de examen. de vapor Hurducat de căruţă M-am uitat cum fug de mine copacii. De ce ai impresia că ai plecat Tu? Primăvara şi toamna Te tot uiţi pe cer. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. tema poeziei. cu privire la textul de mai jos: Când stai în tren şi pleacă trenul vecin..Varianta 83 Ministerul Educaţiei. 1. (30 de puncte) − Varianta 083 SUBIECTUL I Scrie. 5. 4. într-un enunţ. Stoluri de păsări pleacă.10 rânduri. Motivează prezenţa pronumelui tu în textul poeziei. Pleacă trenul) Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului gând. 3. pierdut în gânduri. 2. de tren. Stoluri de păsări vin. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică semnificaţia repetării structurii interogative „De ce. Formulează. oraşe. în relaţie cu prima strofă a poeziei. Comentează ultima strofă. Comentează semnificaţia atitudinii contemplative a eului liric. 8. De ce am impresia că am cunoscut lumea? (Marin Sorescu. în 6 . Precizează rolul virgulelor în versul „Oameni. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prezintă semnificaţia titlului.?” în ultimele versuri. continente De ce sunt copleşit de atâtea emoţii.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Oameni. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. continente”. De ce ai impresia că mergi tu? Toată viaţa m-am uitat pe fereastră Pironit într-un colţ De autobuz.

normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.) şi concluzia/ sinteza. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Un fapt izbitor: obişnuit. formularea unei concluzii pertinente. Arta de a suferi) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un eseu de 2 . stă un simbol reprezentând o tipică valoare ideală”.Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un text de tip argumentativ. (D. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. reflectate într-un text poetic eminescian. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ceea ce a fost clădit cu iubire nu poate fi doborât niciodată”. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. în centrul poeziilor lui Eminescu. ortografia – 2 puncte. Caracostea. despre puterea iubirii.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). Simbolurile lui Eminescu) Notă! În elaborarea textului. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Mircea Florian. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.

Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se-adumbrea şi stins. Doar steaua neagră-a părului tău scurt îmi atingea. prezente în poezie. pe cabluri. un umăr. 8. 6. în relaţie cu textul poeziei date. 9. 2. (30 de puncte) − Varianta 084 SUBIECTUL I Scrie. 3. când noi ne sărutam în pieţe şi în scuaruri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. peste iarbă … Luceau intens. cu privire la textul de mai jos: Vederea lumii se-adumbrea. în 6 – 10 rânduri. 7. şi nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea. Şi păsări mari se coborau pe bănci şi pe statui. Explică rolul virgulei şi al punctelor de suspensie din fragmentul „pe cabluri. Prezintă semnificaţia titlului. Sărutul) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul aer. 5. ideea/ o idee poetică centrală. peste iarbă…”. Precizează valoarea expresivă a timpurilor verbale din prima strofă. Un aer mat ne-nfăşura. presate de un cer pe care-l începea iubirea noastră. (Nichita Stănescu. pe foaia de examen. Menţionează două teme/ motive literare. identificată în textul dat. şi toţi credeau că bate-n arbori ora când soarele apune la amiază.Varianta 84 Ministerul Educaţiei. cu clinchet stins. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

punctuaţia – 2 puncte. (Marin Preda.Ministerul Educaţiei.20 de rânduri. normele de exprimare. Viaţa lui Mihai Eminescu) Notă! În elaborarea eseului. o necesitate spirituală de a trăi viaţa speţei cu toate deliciile de ordin sufletesc.. un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desăvârşite. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. .3 pagini despre tema iubirii. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de gingăşii erotice. justificat”.] El este un idealist. Călinescu. pentru că dragostea este căutare. însă idealitatea lui nu e simbol cu aripi. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orgoliul profesional este singurul care este creator şi care poate fi. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pe care n-o va găsi niciodată. superior. reflectată într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera eminesciană. (G. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de ortografie şi de punctuaţie). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte.. din punct de vedere moral. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza... În vederea acordării punctajului pentru redactare. nici vorbă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un text de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. despre orgoliu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. [.”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de 15 . iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ci o apariţie concretă şi tangibilă.

3. în 6 . 7. Potriviţi-vă în aşa fel. identificată în textul dat. prezentă în textul dat.. Alchimie) 1. 2. 5. atâta mercur – Şi daţi-mi fericirea. mai arunc sub cazanul vostru o zi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii... Prezintă semnificaţia titlului... Ce să fac eu cu dezamăgirea asta În formă de stea. Explică rolul virgulelor din versul „Atâta fier. Nouăzeci şi nouă de elemente...... 6.. Şi de alte idealuri – Daţi-mi fericirea.. atâta aur. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 9. cu privire la fragmentul de mai jos: . Explică semnificaţia opoziţiei înţelepciune – fericire din strofa a doua. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cele două forme de plural ale substantivului element... Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a da. ideea/ o idee poetică centrală.. Atâta fier. Nouăzeci şi nouă de elemente.. ambiguitate..Varianta 85 Ministerul Educaţiei.. Şi încă o vârstă. Daţi-mi fericirea. Se acordă 10 puncte din oficiu. atâta mercur –”.. de femeie. Motivează rolul invocaţiei în structurarea discursului poetic.. Nouăzeci şi nouă de elemente. Nouăzeci şi nouă de elemente...... A ieşit înţelepciunea.... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. (30 de puncte) − Varianta 085 SUBIECTUL I Scrie...... (Marin Sorescu.. Iată. Aţi greşit calculele. 8. pe foaia de examen. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat... Comentează. de tinereţe.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. Trecute toate în tabloul fiinţei mele... Şi încă un an. atâta aur. Vă dau jumătate din fruntea mea.. în relaţie cu textul dat.10 rânduri.. reflexivitate). sugestie.. 4.

simbol central. prin referire la două imagini/ idei poetice. incipit. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de 2 . . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. reflectate într-un text poetic preferat. exprimarea unei opinii argumentate. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. elemente de recurenţă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.20 rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). studiat în anii de liceu. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de tip argumentativ. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. relaţii de opoziţie şi de simetrie. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri”. figuri semantice – tropii. normele de exprimare. într-un curent cultural/ literar.Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). (Camil Petrescu. reflectată în textul poetic ales. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. de 15 . sublinierea a patru elemente ale textului poetic. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. elemente de prozodie etc.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. Maxime şi reflecţii). semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. titlu. În elaborarea eseului. Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. prezentarea temei. despre adevărata prietenie. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

pagina 368 (note critice – pagina 567) 1.Radu Stanca. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să n-aud frunzele sub paşi.10 rânduri. Transcrie două structuri care pun în evidenţă prezenţa eului liric. nici ce gânduri am. în 6 . (Radu Stanca. de vasta Urgie-a toamnei care bântuie.. în textul dat.. Frunzele – Elegie de toamnă) * Aşează-mi-te-alăturea* . semnificaţia titlului. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 4. 1980. Fereşte-mă în preajma ta.. Comentează.. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Vreau să mă simt la tine ca acasă Să nu simt frunzele cum zboară-n vânt. fără-ncetare. cum gem. Prezintă efectul expresiv al modului imperativ al verbelor.. Şi nu mă întreba în noaptea asta De ce mă înspăimântă frunzele. niciun cuvânt. Timpul efectiv de lucru este de trei ore... Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor învăluită şi a depăna. prezentă în textul dat. prezente în textul dat. Editura Dacia Cluj-Napoca.grafie conform ediţiei îngrijite de Monica Lazăr . 2. adecvat logicii textului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 3. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: Nu mă-ntreba nimic în toamna asta Nici cât e ceasul. ambiguitate. Fă focul şi preumblă-te prin casă Fără să spui nimic. la întrebarea pe care o sugerează ultimul vers al poeziei. 6. (30 de puncte) − Varianta 086 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 86 Ministerul Educaţiei. Învăluită-n straie de culcare Aşează-mi-te-alăturea* c-un ghem Şi deapănă mereu. Precizează un rol al cratimei din structura „nu mă-ntreba”. Versuri... Să nu văd frunzele cum cad din ram. Mai bine lasă-mă să-nchid fereastra.. sugestie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas. 9.. în relaţie cu textul dat. Precizează o temă şi un motiv literar. 8. reflexivitate).. 7. Formulează un răspuns.

formularea unei concluzii pertinente. lucrurile au culoarea cenuşie a plumbului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eşti singur numai atunci când nu mai ai să-ţi spui nimic”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. fiindcă peste tot domină tristeţea. Scrieri. de ortografie şi de punctuaţie). despre singurătate. conştiinţa mizeriei iremediabile sau nostalgia dureroasă a evadării”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un text de tip argumentativ. Bacovia. fie pentru o lume stăpânită de forţe obscure. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. aşezare în pagină. de 15 . implacabile. punctuaţia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un eseu de 2 . (Tudor Muşatescu. utilizarea limbii literare – 3 puncte. decorul. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. descompunere. pornind de la următoare afirmaţie critică: „În opera sa. lizibilitatea – 1 punct). care aparţin lui G. apăsarea. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.) şi concluzia/ sinteza. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. normele de exprimare. covârşitoare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Lidia Bote. fie pentru un mediu fizic care transmite în suflet oboseală. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 2) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. oamenii. dezgustul refulat.

Iubirea. ideea/ o idee poetică centrală. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . De-aceea pune-ţi mâinile pe poale Şi-aşteaptă-mă sub geamurile tale. vezi. sugestie). cu privire la textul de mai jos: Spuneai că niciodată n-o să piară Acel minut – şi totuşi a pierit. identificată în textul dat. Eu voi veni cu tainice cununi Şi amândoi. 7. Scrie câte un enunţ în care să foloseşti corect structurile: nici odată/ nici o dată. Aşa încât mi-am zis că o să moară Şi dragostea – dar. prezentă în text. s. Şi chiar dac-ar mai trece înc-o seară Şi multe alte-apoi. 3. Explică utilizarea cratimei în structura „n-o să dispară”.Varianta 87 Ministerul Educaţiei. la nesfârşit. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 087 SUBIECTUL I Scrie. nicicând n-o să dispară. 4. ambiguitate. 6.n.. Sonet*) *sonet. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Vom învăţa-mpreună că iubirea-i Cea mai puternică din slăbiciuni.. 8. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor aşa şi tainice. 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişatăşi două terţine cu rimă liberă) 1. ea. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. în şir sporit. ea n-a murit. Transcrie două versuri care subliniază eternitatea sentimentului iubirii. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. în 6 – 10 rânduri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. (Radu Stanca. Va dăinui-ntre noi. 2. căutând desăvârşirea.

enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aparţinând simbolismului. aşezare în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un text de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. <<corespondenţele>>. (B. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. lizibilitatea – 1 punct). Poezia este imagine. . de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la următoarea afirmaţie: „Procedeele simboliste sunt mult mai numeroase decât utilizarea.) şi concluzia/ sinteza. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. care se confundă cu originea artei. simbol. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. P. de 15 . Ele includ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. sunt procedee poetice tradiţionale. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Scrieri filosofice) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. frecventă sau nu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În lume talentul nu înseamnă nimic fără caracter”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Simbolul. (Lidia Bote. despre talent. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. metaforă.”.Ministerul Educaţiei. cum vom vedea.20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. muzicalitatea etc. Hasdeu. tehnica sugestiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ortografia – 2 puncte... utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. a simbolului. ca şi alegoria. formularea unei concluzii pertinente.

Transcrie doi termeni din câmpul semantic al naturii. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4. Câmpul tăindu-l. Motivează folosirea virgulei în primele două versuri. Tobe de piatră bat. (Nichita Stănescu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Calul meu saltă pe două potcoave. privirile mi le-azvârl. Coama mea blondă arde în vânt. Comentează. sticleşte. (30 de puncte) − Varianta 088 SUBIECTUL I Scrie. Ave. strigând clatină muchiile surde şi grave. fumegând. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ave! Soarele a izbucnit peste lume strigând. Suliţe-albastre. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. pintenul umbrei mi-l creşte în coastele câmpului. Prezintă semnificaţia titlului. fără întoarcere. pe-amândouă. la romani. prezentă în textul dat. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul faţă. să-l întâmpine fericite şi grave. Sufletul meu îl întâmpină. se începea o formulă solemnă de salut sau de omagiere) 1. Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere. maree-a luminilor.10 rânduri. 3. O călărire în zori) * Ave! (lat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: lui Eminescu tânăr Tăcerea se izbeşte de trunchiuri. 7. Ave*. ideea/ o idee poetică centrală.) – Slavă! (interjecţie cu care. Tăcerea se face vânt albăstrui. 2. pe două potcoave calul meu saltă din lut. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. reflexivitate). 6. Soarele rupe orizontul în două. sugestie. tăria cu acvile din faţa lui se prăbuşeşte în trepte de aer. se face nisip.Varianta 88 Ministerul Educaţiei. umerii mei smulg din goană frunzişe. ave! Calul meu saltă pe două potcoave. Mi-am întors către soare unicul meu chip. ambiguitate. ave! Soarele saltă din lucruri. mă-ntorc către tine. eu. 9. identificată în textul dat. soarele creşte. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în relaţie cu textul dat. 5. în 6 . se-ncrucişe. se face depărtare.

Mai mult. în literatură. ortografia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. despre principii. Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. G. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. oricare ar fi sursa acestora. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. cf. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Principiile nu se sacrifică de dragul prieteniei”. în literatura argheziană. Marcuson.] prin impunerea nu numai de termeni până la el tabu. recoltate din toate zonele şi straturile limbii. (Dumitru Micu.. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.) şi concluzia/ sinteza...] Limbajul său excelează mai mult decât al oricărui scriitor român prin bogăţie. aşezare în pagină. se înţelege. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. banalitatea e ucisă. . pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Arghezi a îmbogăţit şi înnoit vocabularul poetic românesc [. însă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. În vederea acordării punctajului pentru redactare. prin relaţiile în care sunt puse cuvintele. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.. infinit mai mult decât prin lansarea de cuvinte ca atare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. noutate şi varietate”.Ministerul Educaţiei. prin . [. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.potrivirea” lor.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un eseu de 2 . până atunci. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un text de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. (Nicolae Titulescu. normele de exprimare. ci şi de alte vorbe fără acces. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

Oho. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. regina mea de negru şi de sare. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Mai lasă-mă o frunză. Mai lasă-mă un minut. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. în 6 . prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. un an. Trec fantome-ale verii în declin. în relaţie cu textul dat. 7. (30 de puncte) − Varianta 089 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. pe foaia de examen. corăbiile sufletului meu marin. 4 puncte Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. identificată în textul dat. 2.Varianta 89 Ministerul Educaţiei. (Nichita Stănescu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.10 rânduri. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. Viaţa mea se iluminează) 1. ca un şarpe dezarmat. 6. un fir de nisip. 4 puncte Comentează. Şi viaţa mea se iluminează. cenuşiu ca pământul la amurg. Mai lasă-mă o briză. 4 puncte . alerg şi salt şi curg. 9. cu privire la textul de mai jos: Părul tău e mai decolorat de soare. 2 puncte Transcrie doi termeni din câmpul semantic al mării. Mai lasă-mă o secundă. o undă. 4. 3. sub ochiul tău verde la amiază. 2 puncte Motivează folosirea cratimei în structura „fantome-ale verii”. ideea/ o idee poetică centrală. Mai lasă-mă un anotimp. un timp. Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat ca o umbră.

reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi.). V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. reflectată în textul poetic ales. despre speranţă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de ortografie şi de punctuaţie). titlu. într-un curent cultural/ literar. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. relaţii de opoziţie şi de simetrie. ortografia – 2 puncte. elemente de recurenţă. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. normele de exprimare. incipit. prin referire la două imagini/ idei poetice. elemente de prozodie etc. Opere. aşezarea în pagină. . punctuaţia – 2 puncte. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. simbol central. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un text de tip argumentativ.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. lizibilitatea – 1 punct). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un eseu de 2 . figuri semantice – tropii. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină”. În elaborarea eseului. prezentarea temei. (Dimitrie Bolintineanu. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. 9. din soare! Din punctul de vedere-al aerului. Ei sunt nişte fructe plimbătoare Ale unui pom cu mult mai mare! Din punctul de vedere-al pietrelor. oamenii-s o lină apăsare..Varianta 90 Ministerul Educaţiei. oamenii – o emoţie copleşitoare. Sunt mişcarea-adăugată la mişcare. cu aripile crescute înlăuntru. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. Motivează rolul repetiţiei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cu privire la textul de mai jos: Din punctul de vedere-al copacilor. în text. în textul poeziei. Precizează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor adăugată şi înlăuntru.10 rânduri. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. 7. a structurii „Din punctul de vedere al. soarele-i un aer plin de păsări.... şi lumina ce-o zăreşti. Comentează. 5. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului oamenii. într-un aer mai curat – care e gândul! (Nichita Stănescu. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. în relaţie cu textul dat. aripă în aripă zbătând. Explică semnificaţia unei imagini poetice identificate în ultima strofă. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 3. 8. planând.”. 6. plutind. pe foaia de examen. Lauda omului) 1. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Precizează cei doi termeni definiţi în mod repetat. soarele-i o dungă de căldură. una dintre strofe. care bat. soarele-i o piatră căzătoare. 4. la alegere.. (30 de puncte) − Varianta 090 SUBIECTUL I Scrie. Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).). utilizarea limbii literare – 3 puncte. simbol central. într-un curent cultural/ literar. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. elemente de recurenţă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când plouă în suflet. . normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga. Opere. reflectată în textul poetic ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. prezentarea temei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. lizibilitatea – 1 punct). iar când e senin în suflet. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. nu-i niciodată senin afară. figuri semantice – tropii. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. (Mihail Codreanu. În elaborarea eseului. incipit. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un eseu de 2 . într-o perioadă sau într-o orientare tematică. aşezarea în pagină. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. prin referire la două imagini/ idei poetice. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. despre supărare. nu plouă afară niciodată”. exprimarea unei opinii argumentate. relaţii de opoziţie şi de simetrie. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. titlu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un text de tip argumentativ. elemente de prozodie etc. În vederea acordării punctajului pentru redactare. sublinierea a patru elemente ale textului poetic.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. scuturându-mi şuviţele căzute pe frunte. trezindu-se brusc. visele. Mă ridicam din somn ca din mare. Va fi o dimineaţă neobişnuit de lungă. 9. sprâncenele cristalizate de sare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. lumina-n ape o să-mpungă: din ochii noştri se va-ntoarce înmiit! Mă ridicam. Adânc. Se acordă 10 puncte din oficiu. în relaţie cu textul dat. Comentează. mi i-au atins. 5. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al anatomiei.10 rânduri. 3. pe foaia de examen. Dimineaţă marină) 1. abisele. urcând un soare neobişnuit. Interpretează semnificaţia titlului. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 6. tâmplele cu umbrele lor melodioase. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. prezente în poezie. 7. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică poetică şi mijloacele artistice. (Nichita Stănescu. Menţionează două motive literare. cu privire la textul de mai jos: O dungă roşie-n zări se iscase şi plopii. 2. Plopii mi-atingeau umerii. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4. 8. penultima strofă. scuturându-mi lin undele.Varianta 91 Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. dinadins cu umbrele lor melodioase umerii încă dormind. Apele se retrăgeau tăcute. Precizează rolul virgulelor din al doilea vers. geloase. în 6 . (30 de puncte) − Varianta 091 SUBIECTUL I Scrie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă.

argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. normele de exprimare. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un eseu de 2 . Călinescu. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un text de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: Modernismul blagian este. lizibilitatea – 1 punct). (Dumitru Micu. punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre sinceritate. (G. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Datoria mea e să fiu sincer cu mine însumi”. aşezare în pagină. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. înainte de orice. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Lucian Blaga. ortografia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. „metaforă revelatorie”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. formularea unei concluzii pertinente. Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din text. Precizează rolul apostrofului din al nouălea vers. 4. Comentează. în picioare. 3. de curenţi. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. O flotă infinită de yole*.Varianta 92 Ministerul Educaţiei. condusă de o singură persoană 1. (Nichita Stănescu. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect şi îi contemplu ca la o debarcare. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic(de exemplu: expresivitate. în 6 – 10 rânduri. 5. în picioare. Şi aştept un pas greşit să văd. reflexivitate). (din fr. sugestie. pe foaia de examen. 2. s. prezentă în poezie. prezente în poezie. Menţionează două teme/ motive literare. 6. Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ţeapănă şi lentă. cu privire la textul de mai jos: Această mare e acoperită de adolescenţi care învaţă mersul pe valuri. ideea/ o idee poetică centrală. iole). (30 de puncte) − Varianta 092 SUBIECTUL I Scrie. Stabileşte tipul de rimă şi măsura din primele patru versuri. yole) – ambarcaţie sportivă îngustă şi uşoară. Adolescenţi pe mare) *yolă (iolă. Dar ei sunt zvelţi şi calmi. identificată în textul dat.f. sau o alunecare măcar pân’la genunchi în valul diafan sunând sub lenta lor înaintare. ambiguitate. de soare. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină verbul a tăia. şi simultan au şi deprins să meargă pe valuri. mai rezemându-se cu braţul. mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă. cu o velă prinsă de un catarg. 9.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . însă singur. formularea unei concluzii pertinente. cât un mântuitor al cuvintelor. iar pentru redactarea lui. vei primi 16 puncte. Opere. normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Un sfert de talent şi trei sferturi de muncă abia vor naşte o operă de artă”. fără multă trudă. ortografia – 2 puncte. foarte multă trudă. Notă! În elaborarea eseului.Ministerul Educaţiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un text de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un eseu de 2 . lizibilitatea – 1 punct). VI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Talentul e un dar dumnezeiesc. rămâne sterp.3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj ale unui text poetic studiat din lirica lui Lucian Blaga. Pentru conţinutul eseului. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la propria mărturie: „Poetul este nu atât un mânuitor. aşezarea în pagină. despre talent. El scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie”. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de ortografie şi de punctuaţie). neapărat. (Liviu Rebreanu.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prin cerul ferestrei. penultima strofă. Justifică scrierea cu majusculă a substantivului Marte. plouă cu globuri pe glob şi prin vreme. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. N-aş mai fi vrut să se sfârşească niciodată-acea lună-a lui Marte. prezente în poezie. şi noi ne iubeam prin mansarde. Transcrie două neologisme din text. 4. sugestie). 7. 3. cu privire la textul de mai jos: Ploua infernal. făcându-i să se înece 1. spuneai. Şi nu mai ştiam unde-mi lăsasem în lume odaia. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. (Nichita Stănescu. 5. prezentă în poezie. oval. îţi spuneam. Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi. ploaie de tot nebunească. O să te plouă pe aripi. Lorelei*. îi seduce pe luntraşi cu vocea ei fermecătoare.10 rânduri. Şi mă-nălţam. în 6 . Pereţii odăii erau neliniştiţi. pe foaia de examen. Menţionează două teme/ motive literare. Precizează valoarea expresivă a timpului imperfect al verbelor din primele două strofe. Sufletele noastre dansau nevăzute-ntr-o lume concretă. 8. (30 de puncte) − Varianta 093 SUBIECTUL I Scrie. şi noi ne iubeam prin mansarde. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul suflet. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunde-mi. Nu-i nimic. ambiguitate. o zână care. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 9. Ploaie în luna lui Marte) 33 *Lorelei – personaj legendar din folclorul german.. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. norii curgeau în luna lui Marte. Comentează. sub desene în cretă. Cine-s mai frumoşi: oamenii?. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. mie-mi plouă zborul. cu pene. aşezată pe o stâncă de pe malul Rinului. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ..Varianta 93 Ministerul Educaţiei.. Ploua infernal. ploaia?.

pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prezentarea temei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. elemente de recurenţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un eseu de 2 . exprimarea unei opinii argumentate. titlu. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. În elaborarea eseului. relaţii de opoziţie şi de simetrie. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. într-un curent cultural/ literar. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. despre tăcere. elemente de prozodie etc. figuri semantice – tropii. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sunt tăceri care spun mai mult decât vorbele”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un text de tip argumentativ. (Traian Demetrescu. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. Scrieri alese) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. simbol central. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prin referire la două imagini/ idei poetice. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. incipit. utilizarea limbii literare – 3 puncte. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu.Ministerul Educaţiei. reflectată în textul poetic ales.

Rădvanul toamnei se zărea.. 8. frunze târzii din nucul cel bătrân. Precizează rolul punctelor de suspensie din primul vers. Septemvrie. eram adesea-nsingurat şi mut.Varianta 94 Ministerul Educaţiei. 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cădeau domol. 4... reflexivitate). în 6 .. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: ambiguitate. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. ultima strofă. expresivitate. departe.10 rânduri. şi nu mai era doamna-nvăţătoare să-l mângâie pe cel mai trist şcolar. sugestie. pe foaia de examen. 3. 9... timpul imperfect. (30 de puncte) − Varianta 094 SUBIECTUL I Scrie. 5. 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe-o carte. Transcrie două cuvinte din fondul vechi al limbii.. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor. Motivează utilizarea frecventă a verbelor la modul indicativ... Cuvinte de iubire poate n-au fost. prezentă în poezie. 6. eu nu le-am cunoscut. Se acordă 10 puncte din oficiu. tema poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Septemvrie) Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. cu privire la textul de mai jos: Septemvrie. Comentează. după himera clăilor de fân. Ca pozele din cartea de citire. Lumini licăritoare învăluiau surâsul meu amar. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. într-un enunţ.. Septemvrie. 2. (Gheorghe Tomozei. Exprimă.

cât de sufletul omului. (Nicolae Manolescu. normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre tinereţe. ortografia – 2 puncte. punctuaţia – 2 puncte. la început ca o creare a lumii şi. formularea unei concluzii pertinente. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). (Simion Mehedinţi. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. numai o aventură pură a limbajului”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dacă poezia modernă poate fi definită. ca o creare lirică a limbajului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un text de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atât de ani. Metamorfozele poeziei) Notă! În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. în acelaşi timp. Scrieri despre educaţie şi învăţământ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. ea devine. aşezare în pagină. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. […] Dovada tinereţii e fapta”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.) şi concluzia/ sinteza.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. cu timpul. .

Cântecul trist. Declin) 1. E toată viaţa care doare aşa. cântecul cel mai trist vine cu clopotul din asfinţit. cântecul cel mai trist”. 9. prezente în poezie. prezentă în textul dat. 5. cu privire la textul de mai jos: O tristeţă întârzie în mine cum zăboveşte toamna pe câmp niciun sărut nu-mi trece prin suflet. Explică valoarea expresivă a repetiţiei din ultima strofă. pe foaia de examen. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul viaţă. nicio zăpadă n-a descins pe pământ. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Comentează.Varianta 95 Ministerul Educaţiei. 2. zi cu zi pe întinderea stepelor între arborii neajunşi la cer. în 6 . în relaţie cu textul dat. 8. reflexivitate). şi cel exterior. 4. al sentimentelor. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3. (Ion Vinea. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului cer din textul dat. ambiguitate.10 rânduri. Precizează rolul virgulei din versul „Cântecul trist. Menţionează două teme/ motive literare. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. între apele ce-şi urmează albia. 6. îl auzi în glasul sterp al vrăbiilor şi răspunde din umilinţa tălăngilor. Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului. raportul dintre planul interior. (30 de puncte) − Varianta 095 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. sugestie. 7. al naturii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. între turmele ce-şi pasc soarta pe câmp şi între frunzele care se dau în vânt.

. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. se construieşte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. din perspectiva apartenenţei la direcţia modernistă. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două trăsături semnificative pentru direcţia modernistă (de exemplu: principii estetice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un eseu de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. a particularităţilor de compoziţie şi de limbaj ale celor două poezii. relevarea. specificul imaginilor artistice. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre asumarea răspunderii. exprimarea unei opinii argumentate asupra viziunii despre lume în cele două texte poetice. inovaţii stilistice/ prozodice etc. lizibilitatea – 1 punct).Ministerul Educaţiei. exploatate în textele alese. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ca şi al unei lumi. În elaborarea eseului. normele de exprimare. nu se visează”.). (E. prin comparaţie. aparţinând direcţiei moderniste/ modernismului (acelaşi autor sau autori diferiţi). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. punctuaţia – 2 puncte. prezentarea comparativă a temelor şi simbolurilor centrale. ipostaze ale eului liric.3 pagini în care să realizezi o paralelă între două texte poetice studiate. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul unui om. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. teme/ motive. aşezare în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un text de tip argumentativ. Lovinescu.

Se pierde şerpuirea potecii într-un lan. Menţionează două teme/ motive literare. Se acordă 10 puncte din oficiu. oltean Chilim* aştern arinii în zilele de zloată. (30 de puncte) − Varianta 096 SUBIECTUL I Scrie. În toamnă) * chilim – covor cu două feţe. Acelaşi ca şi-atuncea. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pustie şi zadarnic. Comentează. Fântâna părăsită rămase fără roată. pustie casa toată În care o iubire crescuse an de an. 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. scoarţă înflorată. ideea/ o idee poetică centrală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . identificată în textul dat. Motivează. în clipe de tăcere Reînflorind visarea cu roze efemere. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ce mari sunt azi copacii! Sub ramuri de castan Pridvorul alb în frunză de iederă înoată. Precizează rolul cratimei în structura „Acelaşi ca şi-atuncea”. 3. 7. 6. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice ale toamnei. Explică valoarea expresivă a adverbului ce în fragmentul „Ce mari sunt azi copacii!”. 4. Cărările înguste zadarnic le cutreier! Străine îmi sunt astăzi sau eu le sunt străin? Dar neschimbat prieten un ţârâit de greier. 2. prezenţa descrierii în poezie.Varianta 96 Ministerul Educaţiei. Îmi sângerează pieptul cu veşnicul său spin. prezente în poezie. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. 8. (Ion Pillat. pe foaia de examen. Şi sub boltirea verde a codrului. 5.10 rânduri. cu privire la textul de mai jos: Pustie e grădina.

eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. simbol central. reflectată în textul poetic ales.Ministerul Educaţiei. incipit. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiece popor şi fiece epocă stă pe umerii vremilor trecute”. despre trecut. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un eseu de 2 . semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. aşezarea în pagină. titlu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un text de tip argumentativ. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. prin referire la două imagini/ idei poetice. de ortografie şi de punctuaţie). normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. într-un curent cultural/ literar. (Mihai Eminescu. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Nichita Stănescu. lizibilitatea – 1 punct). . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. elemente de prozodie etc. punctuaţia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate. ortografia – 2 puncte. figuri semantice – tropii. de 15 – 20 de rânduri. prezentarea temei. elemente de recurenţă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.). sublinierea a patru elemente ale textului poetic. Fragmentarium) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În elaborarea eseului. relaţii de opoziţie şi de simetrie.

) – să se stingă 1. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului.10 rânduri. cele două strofe din final. (30 de puncte) − Varianta 097 SUBIECTUL I Scrie. 3. în textul poetic dat. Prezintă semnificaţia titlului. Când pe cărări se scuturau De floare liliecii. Pe drumul lung şi cunoscut Mai trec din vreme-n vreme. Comentează. Precizeză rolul cratimei în structura „N-au încetat”. Deasupra casei tale ies Şi azi aceleaşi stele. 4. 6. Când amintirile…) * să se stângă (reg. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. în relaţie cu textul poeziei date. cu privire la textul de mai jos: Când amintirile-n trecut Încearcă să mă cheme. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. Menţionează patru teme/ motive literare identificate în textul dat. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric. 8. Când ochii tăi. Motivează apartenenţa poeziei date la romantism. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 9. Ce-au luminat atât de des Înduioşării mele. în 6 . tot încă mari. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 97 Ministerul Educaţiei. Scrie două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului izvor. 7. pe foaia de examen. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Când luna trece prin stejari Urmând mereu în cale-şi. Ce ne găsea îmbrăţişaţi Şoptindu-ne-mpreună. Când valurile de izvor N-au încetat să plângă. A noastre inimi îşi jurau Credinţă pe toţi vecii. Se uită dulci şi galeşi? (Mihai Eminescu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Şi peste arbori răsfiraţi Răsare blânda lună. 2. Putut-au oare-atâta dor În noapte să se stângă*. 5.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte. luminează viaţa şi-o îndulceşte. (Mihai Eminescu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. o umple de amărăciune şi-o face nesuferită”. ura o-ntunecă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre îndepărtarea urii. de ortografie şi de punctuaţie). . formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un eseu de 2 . punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pe când iubirea. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Notă! În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. ortografia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. de orişice fel ar fi ea.) şi concluzia/ sinteza.

4. prin evidenţierea a două trăsături existente în fragmentul dat. se măreşte. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-semantic şi/ sau gramatical. Transcrie un cuvânt cu sens denotativ şi un cuvânt cu sens conotativ. Numai lebedele albe. 7. (30 de puncte) − Varianta 098 SUBIECTUL I Scrie. tremur numa Lungi perdele încreţite. Comentează prima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Demonstrează faptul că Mihai Eminescu este un înnoitor al limbajului poetic. Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. Când în cercuri tremurânde.Varianta 98 Ministerul Educaţiei. din ultimul vers. Scrisoarea IV .fragment) 1. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. când plutesc încet din trestii”. Motivează prezenţa descrierii în textul poetic. când în brazde de văpaie. care scânteie ca bruma. Luna tremură pe codri. se aprinde. după geamuri. pe foaia de examen. Prin ferestrele arcate. 8. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. Iar în iarba înflorită. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 5. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. vârf de arbor. . când plutesc încet din trestii. Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi. Iar stejarii par o strajă de giganţi ce-o înconjoară. Papura se mişcă-n freamăt de al undelor cutreier. Cu aripele întinse se mai scutură şi-o taie. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia verbului a (se) înălţa. e atât de dulce zvonul… (Mihai Eminescu. oaspeţi liniştei acestei. Domnitoare peste ape. în 6 . Precizează rolul cratimei în structura „suspin-un greier”. ea pe ceruri zugrăveşte.10 rânduri. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în al doilea vers al textului dat. Precizează o valoare expresivă a adverbului numai din versul „Numai lebedele albe. 3. cu privire la textul de mai jos: Stă castelul singuratic. Muchi de stâncă. oglindindu-se în lacuri. somnoros suspin-un greier… E atâta vară-n aer. Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainică comoară. Dând atâta întuneric rotitorului talaz. Menţionează două motive literare prin care se concretizează tema naturii în textul poetic dat.

normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşa cum se reflectă aceasta într-o operă literară studiată. Opere. pe care îl pierde”. exprimarea unei opinii argumentate despre importanţa ideologiei promovate de revista Dacia literară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un text de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşezare în pagină. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 19) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. stabilirea unei relaţii între ideile identificate în programul revistei şi o operă literară studiată (text narativ sau text poetic). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prezentarea a patru trăsături ale ideologiei literare promovate în studiul Introducţie. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). În elaborarea eseului. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre ideologia promovată de revista Dacia literară. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: descrierea contextului istoric în care a apărut revista Dacia literară. (Mihail Sadoveanu. despre frumuseţea vârstei. pentru literatura română a secolului al XIX-lea. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiecare vârstă îşi are paradisul ei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

prima strofă. 4. Un valţ* – din ce în ce mai tare. Zâmbind prin roua primăverei.. Dar vântul serii nebunatic Pofti-ntr-o zi pe flori la danţ. Gătite toate-n rochi de bal. Scăldate-n razele de sus.Varianta 99 Ministerul Educaţiei. Şi le vorbi cu voce lină. Luându-le pe fiecare.10 rânduri. Precizează rolul cratimei în structura „Ş-un valţ nebun”. Un valţ – din ce în ce mai tare.. Albeaţa lui de trandafiri. 5. Menţionează două modalităţi de obţinere a muzicalităţii versurilor. 8. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ş-un valţ nebun se învârtea. (Alexandru Macedonski. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. 7. (30 de puncte) − Varianta 099 SUBIECTUL I Scrie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 . Muiate în argintul lunei. pe foaia de examen. Şi rând pe rând în vânt s-au dus. cu privire la textul de mai jos: Pe verdea margine de şanţ Creştea măceşul singuratic. Valţul rozelor) * valţ – vals 1. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. Şi suspină – cum se suspină. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Motivează. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor singuratic şi lină. De vântul serii sărutate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. Păreau năluci de carnaval Cum se mişcau catifelate... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versurile: „Păreau năluci de carnaval/ Cum se mişcau catifelate”. S-au dus în braţele minciunei. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului dulce. Comentează. Întâi pătrunse printre foi. Menţionează două teme/ motive literare identificate în textul poetic dat. De dorul lui le spuse-apoi. De vântul serii sărutate. Şi suspină – cum se suspină. La mângâierile-adierei A tresărit cu dulci simţiri. 9. prin evidenţierea a două caracteristici existente în text. 6. Iar vântul dulce le şoptea. identificate în textul dat.

Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. pornind de la următoarele evaluări critice cu privire la mentorul Junimii: „A introdus exigenţa în literatură. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.] A fost modern în gândire. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Notă! În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. Comediile d-lui Caragiale. Eminescu şi poeziile lui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un eseu de 2 . [. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă formă”. despre viitorul la care aspirăm. punctuaţia – 2 puncte. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867. formularea unei concluzii pertinente.. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul ni-l putem modela după cum vrem. (Liviu Rebreanu.Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte.” (Ioana Pârvulescu.. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de ortografie şi de punctuaţie). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. normele de exprimare. În intimitatea secolului 19). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.) şi concluzia/ sinteza. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. În contra direcţiei de azi în cultura română. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

... prin evidenţierea a două trăsături identificate în text.. (30 de puncte) − Varianta 100 SUBIECTUL I Scrie.............. Exemplifică două locuţiuni/ expresii care conţin verbul a duce...... pe foaia de examen... Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizează rolul semnului exclamării din sintagma „o! gazeta”.. Explică semnificaţia unei comparaţii din primele patru versuri...10 rânduri................. apartenenţa acestuia la mişcarea de avangardă.. percepute subiectiv. ideea/ o idee poetică centrală............... 6.. (Ilarie Voronca..... acum strada te primeşte ca o cutie de poştă obişnuinţa e pe umerii tăi ca o cămaşă uzată strada e aici la picioarele tale precum câinele credincios aerul stă pe acoperişuri ca un preş tu eşti o scrisoare în strada cutie de poştă destinul tău e acolo distribuitor mecanic el te va duce la destinaţia pe meningea ta scrisă desigur tu mergi pe sub casele cu şorţuri ca brutărese dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale zgomote îţi ling tâmplele arterele vânzătoarea îţi întinde gazeta de dimineaţă o! gazeta..Varianta 100 Ministerul Educaţiei..... 9.... Transcrie două versuri/ fragmente de vers în care apar detalii. Ulise) 1....... Interpretează efectul expresiv al folosirii pronumelui tu în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.... identificată în textul dat.............. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe... în 6 .... 4................ 5. cu privire la textul de mai jos: ........ ale imaginii oraşului... 7.. Prezintă semnificaţia titlului... 3.............. 2.... în raport cu textul citat......... Comentează. Motivează... ce dantelă pentru melancolia ta lindbergh a aruncat un curcubeu între america şi europa un profesor de strategie e asasinat în expresul paris-marsilia […] .... Notează câte un antonim pentru cuvintele uzată şi credincios. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ........... 8......

promovată de Junimea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un text de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. semnificative pentru direcţia literară şi culturală.3 pagini despre criticismul junimist. normele de exprimare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când este o voinţă fierbinte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. tot se poate”. despre voinţă. aşezarea în pagină. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un eseu de 2 . În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Notă! În elaborarea eseului. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă ale lui Titu Maiorescu şi la ideile exprimate în alte texte literare şi/ sau nonliterare studiate. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ortografia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. lizibilitatea – 1 punct).) şi concluzia/ sinteza. (Dimitrie Bolintineanu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful