Peranan Seni dalam Pendidikan

Mengikut Dr. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006), a a !endidikan di ru"uk e#agai $%&' iaitu mem#a(a, menuli dan mengira. Penggunaan huruf, $&' adalah atu !erkataan yang e uai digunakan dalam )aha a *nggeri teta!i mungkin tidak dalam )aha a Melayu. Seni !erlu di"adikan $&' keem!at atau litera i a a kerana Seni dalam Pendidikan memainkan !eranan yang !enting dalam !ro e !em#ela"aran dan !enga"aran. +erda!at % #idang utama dalam mata !ela"aran ini iaitu Seni ,i ual, Seni Mu-ik dan Seni Pergerakan. Antara !eranan.!eranan Seni dalam Pendidikan ialah/ a) Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih seronok

Penga"aran yang dilak anakan dengan mengga#ung"alin !el#agai un ur eni dan #er#e-a dari kaedah !enga"aran tradi ional yang hanya menggunakan ka!ur dan !a!an tuli e#agai media dalam !enyam!aian maklumat da!at men"adikan murid #era a le#ih eronok. Selain itu, murid akan #era a le#ih ele a dan le#ih mudah untuk memahami e uatu ta"uk yang dia"ar.

b) Memupuk nilai kerjasama Se(ara emula "adi, ke#anyakan akti0iti Seni Dalam Pendidikan tidak da!at mengelakkan murid.murid dari!ada terli#at dalam kegiatan yang #eran ur ker"a ama. Akti0iti #erkelom!ok menuntut etia! indi0idu #ergerak dan #erinterak i e(ara #eker"a ama untuk men(a!ai ke"ayaan #er ama. Ak i.ak i yang terda!at dalam Seni Dalam Penidikan merangkumi akti0iti eni 0i ual, mu-ik dan !ergerakan mem!unyai titik tolak interak i o(ial yang ter"alin melalui deria entuh.

Perhu#ungan me ra antara murid dengan murid da!at me2u"udkan ua ana yang harmoni dan menye#a#kan murid mera akan #aha2a guru dan rakan.rakan !rihatin terhda! dirinya dan# menghargai #akat yang dimiliki. maka akan ter#entuk atu itua i ideal yang da!at memenuhi kedua. d) Murid berpeluang untuk menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran Menurut 3amu De2an 4di i 3etiga (5666). !ro e ini memerlukan !el#agai #ahan dan . !enerokaan da!at ditakrifkan e#agai !enyelidikan yang #ertu"uan untuk mengetahui e uatu yang #elum diketahui.kurangnya di!enuhi melalui !u"ian dan galakan yang di#eri e#aik aha"a mereka mem!er em#ahkan akti0iti yang menarik.dua matlamat o(ial iaitu kemilikan dan keinginan diterima e#agai anggota kelom!ok. Penerokaan da!at dilak anakan dengan (ara men"ela"ah. Murid. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. ke!erluan untuk #elaian ekurang.murid mahukan dirinya diterima e#agai anggota e#uah kelom!ok dan !ada ma a yang ama memerlukan ka ih ayang.c) Memenuhi keperluan sosial yang asas A!a#ila emua murid #er!eluang menyertai akti0iti 1akti0iti yang e uai dengan minat dan ke#olehan mereka. Namun #egitu.

!era aan "uga mungkin da!at mem#erikan um#er manfaat dan kerugian ke!ada e eorang. #e#a dari!ada tekanan emo i dan mem#ina ke(ekalan dalam menghada!i !er aingan dan (a#aran.akti0iti e!erti !ermainan #oleh me2u"udkan ua ana keriangan. (ara !engelohan dan mani!ula i erta idea dan i i kandungan.tiga u#"ek ini mem!unyai motif dan !eranan yang ama. Penerokaan ter#ahagi ke!ada tiga kategori iaitu alat dan #ahan. *ndi0idu yang mem!unyai keyakinan diri yang tinggi da!at melakukan akti0iti tan!a ra a egan atau #im#ang mengenai !andangan orang lain terhada! dirinya. mu-ik dan !ergerakan !erlu diintegra ikan kerana ketiga. e) Luahan perasaan dan aras keyakinan yang tinggi Pera aan meru!akan reak i #adan terhada! rang angan yang diterima ama ada ia #er edia atau tidak. 8leh itu. menyelidik dan men(i!ta menggunakan !el#agai idea dan #ahan. Meneroka di"alankan dengan mem#uat ek !erimen. 3e im!ulan/ 3e emua #idang Seni Dalam Pendidikan iaitu eni 0i ual. 7uru #oleh menda!at tahu !era aan e#enar murid melalui tingkah laku yang di!amerkan. Pengintegra ian ini akan mem!erkukuhkan dan memanta!kan lagi kefahaman !ela"ar tentang ta"uk.ta"uk yang dia"ar. Murid yang menyertai akti0iti. Di am!ing itu. .kaedah. Pengalaman meneroka "uga meru!akan e uatu itua i !em#ela"aran. etia! akti0iti yang dilakukan !erlulah ada keyakinan u!aya da!at men"amin ke#erke anannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful