Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 90 , !in 20 !ecembrie 2011.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPIT OLUL I Dispozitii generale "rt. 1. # Prezenta lege reglementeaza cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania. "rt. 2. # $1% Sistemul national de asistenta sociala reprezinta ansam lul de institutii, masuri si actiuni prin care statul, reprezentat de autoritatile administratiei pu lice centrale si locale, precum si societatea ci!ila inter!in pentru pre!enirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau e"cluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor $2% Sistemul national de asistenta sociala inter!ine su sidiar sau, dupa caz, complementar sistemelor de asigurari sociale si se compune din sistemul de eneficii de asistenta sociala si sistemul de ser!icii sociale $&% Asistenta sociala, prin masurile si actiunile specifice, are drept scop dez!oltarea capacitatilor indi!iduale, de grup sau colecti!e pentru asigurarea ne!oilor sociale, cresterea calitatii !ietii si promo!area principiilor de coeziune si incluziune sociala $'% #asurile si actiunile de asistenta sociala se realizeaza astfel incat$ a% eneficiile de asistenta sociala si ser!iciile sociale sa constituie un pac%et unitar de masuri corelate si complementare& b% ser!iciile sociale sa primeze fata de eneficiile de asistenta sociala, in cazul in care costul acestora si impactul asupra eneficiarilor este similar& c% sa fie e!aluate periodic din punctul de !edere al eficacitatii si eficientei lor pentru a fi permanent adaptate si a'ustate la ne!oile reale ale eneficiarilor& !% sa contri uie la insertia pe piata muncii a eneficiarilor& e% sa pre!ina si sa limiteze orice forma de dependenta fata de a'utorul acordat de stat sau de comunitate $ % (eneficiile de asistenta sociala si ser!iciile sociale sunt reglementate prin legi speciale. "rt. &. # $1% Responsa ilitatea pri!ind dez!oltarea propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea acti!a in solutionarea situatiilor de dificultate re!ine fiecarei persoane, precum si familiei acesteia, autoritatile statului inter!enind prin crearea de oportunitati egale si, in su sidiar, prin acordarea de eneficii de asistenta sociala si ser!icii sociale adec!ate $2% Statul, prin autoritatile administratiei pu lice centrale si locale, isi asuma responsa ilitatea de realizare a masurilor si actiunilor pre!azute in actele normati!e pri!ind eneficiile de asistenta sociala si ser!iciile sociale $&% Statul, prin politicile pu lice din domeniul ser!iciilor sociale, contri uie la promo!area, respectarea si garantarea drepturilor eneficiarilor la o !iata independenta, implinita si demna, precum si la facilitarea participarii acestora la !iata sociala, economica, politica si culturala $'% Autoritatile administratiei pu lice centrale asigura ela orarea cadrului legislati! in

domeniul asistentei sociale, pentru sustinerea categoriilor defa!orizate, com aterea saraciei si a riscului de e"cluziune sociala, dez!oltarea politicilor de sustinere a familiei pe parcursul intregului ciclu de !iata a mem rilor acesteia, precum si transferul catre autoritatile administratiei pu lice locale si societatea ci!ila, inclusi! catre institutiile de cult recunoscute de lege, a atri utiilor si mi'loacelor financiare necesare actiunilor de asistenta sociala, pre!azute prin legile speciale. "rt. '. # $1% Toti cetatenii romani care se afla pe teritoriul Romaniei, au domiciliul sau resedinta in Romania, cetatenii statelor mem re ale Uniunii )uropene, ai Spatiului )conomic )uropean si cetatenii Confederatiei )l!etiene, precum si strainii si apatrizii care au domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul la asistenta sociala, in conditiile legislatiei romane, precum si ale reglementarilor Uniunii )uropene si ale acordurilor si tratatelor la care Romania este parte $2% Persoanele pre!azute la alin. *+, au dreptul de a fi informate asupra continutului si modalitatilor de acordare a masurilor si actiunilor de asistenta sociala $&% Dreptul la asistenta sociala se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, in conformitate cu pre!ederile legii. "rt. . # Sistemul national de asistenta sociala se intemeiaza pe urmatoarele !alori si principii generale$ a% solidaritatea sociala, potri!it careia intreaga comunitate participa la spri'inirea persoanelor !ulnera ile care necesita suport si masuri de protectie sociala pentru depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate, in scopul asigurarii incluziunii sociale a acestei categorii de populatie& b% su sidiaritatea, potri!it careia, in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral ne!oile sociale, inter!in colecti!itatea locala si structurile ei asociati!e si, complementar, statul& c% uni!ersalitatea, potri!it careia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile pre!azute de lege& !% respectarea demnitatii umane, potri!it careia fiecarei persoane ii este garantata dez!oltarea li era si deplina a personalitatii, ii sunt respectate statutul indi!idual si social si dreptul la intimitate si protectie impotri!a oricarui a uz fizic, psi%ic, intelectual, politic sau economic& e% a ordarea indi!iduala, potri!it careia masurile de asistenta sociala tre uie adaptate situatiei particulare de !iata a fiecarui indi!id& acest principiu ia in considerare caracterul si cauza unor situatii de urgenta care pot afecta a ilitatile indi!iduale, conditia fizica si mentala, precum si ni!elul de integrare sociala a persoanei& suportul adresat situatiei de dificultate indi!iduala consta inclusi! in masuri de sustinere adresate mem rilor familiei eneficiarului& f% parteneriatul, potri!it caruia autoritatile pu lice centrale si locale, institutiile pu lice si pri!ate, organizatiile negu!ernamentale, institutiile de cult recunoscute de lege, precum si mem rii comunitatii sta ilesc o iecti!e comune, conlucreaza si mo ilizeaza toate resursele necesare pentru asigurarea unor conditii de !iata decente si demne pentru persoanele !ulnera ile& g% participarea eneficiarilor, potri!it careia eneficiarii participa la formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor indi!idualizate de suport social si se implica acti! in !iata comunitatii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin acti!itati !oluntare desfasurate in folosul persoanelor !ulnera ile& (% transparenta, potri!it careia se asigura cresterea gradului de responsa ilitate a administratiei pu lice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii acti!e a eneficiarilor la procesul de luare a deciziilor& i% nediscriminarea, potri!it careia persoanele !ulnera ile eneficiaza de masuri si actiuni de

protectie sociala fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, lim a, religie, categorie sociala, opinie, se" ori orientare se"uala, !arsta, apartenenta politica, diza ilitate, oala cronica necontagioasa, infectare -I. sau apartenenta la o categorie defa!orizata& )% eficacitatea, potri!it careia utilizarea resurselor pu lice are in !edere indeplinirea o iecti!elor programate pentru fiecare dintre acti!itati si o tinerea celui mai un rezultat in raport cu efectul proiectat& *% eficienta, potri!it careia utilizarea resurselor pu lice are la aza respectarea celui mai un raport cost/ eneficiu& l% respectarea dreptului la autodeterminare, potri!it careia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de !alorile sale sociale, asigurandu/se ca aceasta nu ameninta drepturile sau interesele legitime ale celorlalti& m% acti!izarea, potri!it careia masurile de asistenta sociala au ca o iecti! final incura'area ocuparii, in scopul integrarii0reintegrarii sociale si cresterii calitatii !ietii persoanei, si intarirea nucleului familial& n% caracterul unic al dreptului la eneficiile de asistenta sociala, potri!it caruia pentru aceeasi ne!oie sau situatie de risc social se poate acorda un singur eneficiu de acelasi tip& o% pro"imitatea, potri!it careia ser!iciile sunt organizate cat mai aproape de eneficiar, pentru facilitarea accesului si mentinerea persoanei cat mai mult posi il in propriul mediu de !iata& p% complementaritatea si a ordarea integrata, potri!it carora, pentru asigurarea intregului potential de functionare sociala a persoanei ca mem ru deplin al familiei, comunitatii si societatii, ser!iciile sociale tre uie corelate cu toate ne!oile eneficiarului si acordate integrat cu o gama larga de masuri si ser!icii din domeniul economic, educational, de sanatate, cultural etc.& +% concurenta si competiti!itatea, potri!it carora furnizorii de ser!icii sociale pu lici si pri!ati tre uie sa se preocupe permanent de cresterea calitatii ser!iciilor acordate si sa eneficieze de tratament egal pe piata ser!iciilor sociale& r% egalitatea de sanse, potri!it careia eneficiarii, fara niciun fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitatile de implinire si dez!oltare personala, dar si la masurile si actiunile de protectie sociala& s% confidentialitatea, potri!it careia, pentru respectarea !ietii pri!ate, eneficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la !iata pri!ata si situatia de dificultate in care se afla& t% ec%itatea, potri!it careia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleasi tipuri de ne!oi, eneficiaza de drepturi sociale egale& u% focalizarea, potri!it careia eneficiile de asistenta sociala si ser!iciile sociale se adreseaza celor mai !ulnera ile categorii de persoane si se acorda in functie de !eniturile si unurile acestora& ,% dreptul la li era alegere a furnizorului de ser!icii, potri!it caruia eneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege li er dintre furnizorii acreditati. "rt. -. # In sensul prezentei legi, termenii si e"presiile de mai 'os au urmatoarea semnificatie$ a% acreditarea reprezinta un proces de certificare a indeplinirii de catre furnizori si ser!iciile sociale acordate a criteriilor, indicatorilor, precum si a standardelor de calitate reglementate pentru fiecare tip de ser!iciu& b% anc%eta sociala este o metoda de in!estigatie intemeiata pe diferite te%nici de culegere si de prelucrare a informatiei, in scopul analizei situatiei sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor& c% eneficiile de asistenta sociala sunt masuri de redistri uire financiara0materiala destinate persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile de eligi ilitate pre!azute de lege&

!% eneficiarul reprezinta persoana care primeste eneficii de asistenta sociala si0sau, dupa caz, ser!icii sociale& e% comunitatea locala reprezinta mem rii organizati ai colecti!itatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei pu lice locale, precum si alte institutii si ser!icii pu lice ori pri!ate de interes local& f% contractarea ser!iciilor sociale reprezinta procedura de ac%izitionare0concesionare a ser!iciilor sociale, in aza unui contract, inc%eiat in conditiile legii, de catre autoritatile administratiei pu lice locale& g% deficienta este consecinta pierderii sau a unei anormalitati a structurii corpului ori a unei functii fiziologice& (% diza ilitatea este termenul generic pentru afectari, limitari ale acti!itatii si restrictii in participare, in conte"tul interactiunii dintre indi!idul care are o pro lema de sanatate si factorii conte"tuali in care se regaseste, respecti! factorii de mediu si personali& i% costul standard reprezinta suma minima aferenta c%eltuielilor anuale necesare furnizarii ser!iciilor sociale, calculata pentru un eneficiar0tipuri de ser!icii sociale, potri!it standardelor minime de calitate si0sau altor criterii pre!azute de lege. In legislatia actuala se utilizeaza ca termen ec%i!alent standardul minim de cost& )% dez!oltarea comunitara reprezinta procesul prin care o comunitate isi identifica anumite pro leme prioritare, se implica si coopereaza in rezol!area lor, folosind preponderent resurse interne& *% domiciliul reprezinta adresa la care persoana declara ca are locuinta principala, trecuta si in documentul de identitate al persoanei& l% economia sociala reprezinta un sector ce cuprinde acti!itati economice care, in su sidiar si cu conditia mentinerii performantei economice, includ o iecti!e de tip social& m% eligi ilitatea reprezinta setul de conditii o ligatorii care tre uie sa fie indeplinite de catre potentialul eneficiar pentru a putea fi selectat in !ederea acordarii eneficiilor de asistenta sociala si ser!iciilor sociale& n% gazduirea reprezinta asigurarea de catre institutiile furnizoare de ser!icii sociale a conditiilor de locuit si odi%na pe o perioada mai mare de 12 de ore& o% gospodaria reprezinta unitatea formata din mai multe familii si0sau persoane care locuiesc impreuna, contri uie impreuna la ac%izitionarea sau realizarea unor unuri si a unor !enituri din !alorificarea acestora ori la consumul lor& p% grupul !ulnera il desemneaza persoane sau familii care sunt in risc de a/si pierde capacitatea de satisfacere a ne!oilor zilnice de trai din cauza unor situatii de oala, diza ilitate, saracie, dependenta de droguri sau de alcool ori a altor situatii care conduc la !ulnera ilitate economica si sociala& +% incapacitatea reprezinta reducerea partiala ori totala a posi ilitatii de a realiza o acti!itate motrica, cogniti!a sau un comportament& r% in!aliditatea este o notiune medico/'uridica ce e"prima statutul particular al unei persoane care are limitata capacitatea de munca si este asigurata in sistemul pu lic de pensii si care eneficiaza de drepturi conform legii& s% ingri'itorul formal este persoana calificata, certificata profesional, care asigura ingri'irea personala, respecti! a'utorul pentru efectuarea acti!itatilor de aza si instrumentale ale !ietii zilnice de catre persoana care si/a pierdut autonomia functionala& s, ingri'itorul informal este persoana necalificata, mem ru al familiei, ruda sau orice alta persoana, care asigura ingri'irea personala, respecti! a'utorul pentru efectuarea acti!itatilor de aza si instrumentale ale !ietii zilnice de catre persoana care si/a pierdut autonomia functionala& t% locuirea reprezinta faptul de a trai pe raza unei unitati administrati!/teritoriale fara a detine o locuinta principala sau secundara& t, managementul ser!iciilor sociale reprezinta gestionarea de catre conducerea desemnata legal a acti!itatilor si resurselor materiale, umane si financiare

intelectuale sau senzoriale de durata. mentale.% ne!oia sociala reprezinta ansam lul de cerinte indispensa ile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor strict necesare de !iata.ale ser!iciului0institutiei0unitatii de asistenta sociala& u% managementul de caz reprezinta o metoda de coordonare si integrare a tuturor acti!itatilor destinate grupurilor !ulnera ile. precum si a persoanelor care. de organizare si gestionare a masurilor de asistenta sociala specifice. prin intermediul careia se realizeaza un ec%ili ru functional al partilor& ee. din moti!e singulare sau cumulate de ordin social. procesul de integrare sociala reprezinta interactiunea dintre indi!id sau grup si mediul social. in !ederea prote'arii intereselor sale& gg. temporar sau definiti!. de ocrotirea parintilor ori a copilului care nu poate fi lasat in gri'a acestora. in interactiune cu di!erse ariere. locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti. protectia speciala a copilului se defineste ca fiind ansam lul de eneficii de asistenta sociala si ser!icii sociale. protectia sociala se defineste in conte"tul principiilor. in termen de 1 luni. sanatatii. in conditii de egalitate cu ceilalti& .% mediul social de !iata reprezinta ansam lul conditiilor de trai in familie si0sau gospodarie. in acord cu o iecti!ele sta ilite in planurile de inter!entie& . este educata si isi desfasoara acti!itatile sociale o isnuite& . financiar/economic. precum si programe. pot ingradi participarea deplina si efecti!a a persoanelor in societate. medical. raportat la conditiile socioeconomice ale societatii. precum si de specificul politicilor sociale . realizate de catre asistentii sociali si0sau diferiti specialisti. destinate com aterii e"cluziunii sociale si asigurarii participarii acti!e a persoanelor la toate aspectele economice. prezinta o diza ilitate. grupuri. educatiei. ocuparii fortei de munca. din cauza afectiunilor de sanatate. se afla in incapacitate de a sustine o locuinta in regim de inc%iriere ori sunt in risc de e!acuare. !alorilor si traditiilor ce gu!erneaza relatiile sociale dintre indi!izi. 'ustitiei si culturii. 'uridic ori din cauza unor situatii de forta ma'ora. sociale. resedinta reprezinta adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta secundara. Protectia sociala cuprinde doua componente de aza$ asigurarile sociale in sistem contri uti! si asistenta sociala noncontri uti!a& ff. traiesc in strada. comunitati si institutii in statele Uniunii )uropene si reprezinta un ansam lu de masuri si actiuni care au ca scop asigurarea unui anumit ni!el de unastare si securitate sociala pentru intreaga populatie si in mod special pentru anumite grupuri sociale. sunt deza!anta'ate in dez!oltarea personala& 0% planul indi!idualizat de asistenta si ingri'ire este documentul ela orat de o ec%ipa multidisciplinara cu participarea eneficiarului0reprezentantului sau legal. culturale si politice ale societatii& dd. deficiente care. procesul de incluziune sociala reprezinta ansam lul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale. din di!erse moti!e de natura sociala. respecti! eli erate si nu au domiciliu ori resedinta& aa. saracia reprezinta starea unei0unui persoane0familii0grup0comunitati manifestata prin lipsa resurselor strict necesare cumpararii unurilor si ser!iciilor considerate a asigura ni!elul minim de trai intr/o anumita perioada de timp. a integrarii sociale& /% ne!oia speciala reprezinta ansam lul de cerinte indispensa ile pentru asigurarea integrarii sociale a persoanelor care. inclusi! mediul in care persoana lucreaza. genetice sau do andite pe parcursul !ietii. masuri si actiuni complementare destinate ingri'irii si dez!oltarii copilului lipsit. Pragul de saracie reprezinta cuantificarea resurselor. securitatii. dupa caz. locuirii. sa fie e"ternate. iar standardele utilizate pentru sta ilirea acestuia sunt influentate de ni!elul general al costului !ietii. al relatiilor sociale personale. persoanele cu diza ilitati reprezinta acele persoane care au deficiente fizice. persoanele !arstnice sunt persoanele care au implinit !arsta de 34 de ani& cc. mo ilitatii. informarii/comunicarii. se afla in institutii sau penitenciare de unde urmeaza ca. in care sunt precizate ser!iciile furnizate eneficiarului& 1% persoanele fara adapost reprezinta o categorie sociala formata din persoane singure ori familii care. alta decat cea de domiciliu& %%. in !ederea asigurarii participarii sociale sau.

standardul de cost este costul minim aferent c%eltuielilor anuale necesare furnizarii ser!iciilor sociale. precum si ser!iciile rezidentiale adresate e"clusi! cetatenilor din unitatea administrati!/teritoriala respecti!a& sunt similare cu ser!iciile sociale acordate in comunitate& ''. "rt. organizatii culturale si de cult. alte indemnizatii. medici. cunostintele si e"perienta pentru a/si promo!a si apara drepturile si interesele& formele asociati!e pot fi. !iolenta in familie se refera la orice actiune fizica sau !er ala. # (eneficiile de asistenta sociala reprezinta o forma de suplimentare sau de su stituire a !eniturilor indi!iduale0familiale o tinute din munca. cadre didactice. pe aza unor interese comune. 9. grupuri de persoane si comunitati. pe parcursul ciclului de !iata. asigurari de soma'. # $1% (eneficiile de asistenta sociala. se"uala sau un pre'udiciu material. structurile comunitare consultati!e reprezinta asocierea formala sau informala a unor oameni de afaceri locali. la un moment dat. politisti. 2"PI3OL4L II 5istemul !e beneficii !e asistenta sociala 5623I4N6" 1 7efinirea si clasificarea beneficiilor !e asistenta sociala "rt. precum si grupuri comunitare informale& ll. rapire. necesare acoperirii ne!oilor de consum ale acestora& pp. se clasifica astfel$ . ca urmare a afectarii ma'oritatii mem rilor lor& 55. su iect pasi! al faptelor de amenintare. in !ederea spri'inirii autoritatilor administratiei pu lice locale si furnizorilor de ser!icii sociale in solutionarea ne!oilor de ser!icii sociale ale comunitatii& oo. !iolenta sau al altor forme de constrangere. din !alorificarea. asistenta sociala. !ictima traficului de persoane reprezinta persoana fizica. indiferent daca participa sau nu in procesul penal in calitate de parte !atamata& rr. cedarea unor unuri aflate in proprietate. o ligatii legale de intretinere. precum si o forma de spri'in in scopul promo!arii incluziunii sociale si cresterii calitatii !ietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt pre!azute e"pres de lege. si/a pierdut sau limitat propriile capacitati de integrare sociala& in situatia de dificultate se pot afla familii. organizatii sindicale si patronale. preoti. care pro!oaca o suferinta fizica. in !ederea asigurarii unui ni!el de trai minimal. precum si cele care pro!in din drepturi de asigurari sociale de stat. din cauze socioeconomice. de sanatate si0sau care rezulta din mediul social de !iata deza!anta'at. societatea ci!ila este formata din persoane asociate su diferite forme. situatia de dificultate este situatia in care se afla o persoana care.adoptate& ii. potri!it standardelor minime de calitate si0sau altor criterii pre!azute de lege& mm. calculat pentru un eneficiar pe tipuri de ser!icii sociale. si care isi dedica timpul. folosirea. testarea mi'loacelor de e"istenta a potentialilor eneficiari de ser!icii sociale reprezinta procedura de e!aluare a !eniturilor realizate si a unurilor mo ile si imo ile detinute de persoana sau familie. psi%ica. consilieri locali. in principal. ser!iciile comunitare sunt ser!iciile sociale organizate intr/o unitate administrati!/teritoriala organizata la ni!el de comuna. independente sau agricole. inselaciune si a uz de autoritate. asa cum sunt acestea definite de Codul fiscal. !enitul reprezinta totalitatea sumelor pe care persoana sau mem rii familiei le realizeaza0primesc ca urmare a unei acti!itati salarizate. standardul minim de calitate este un set de criterii apro ate prin acte normati!e o ligatorii la ni!el national a caror aplicare asigura un ni!el minim accepta il de performanta al procesului de furnizare a ser!iciilor sociale& nn. 8. asociatii si fundatii. in functie de conditiile de eligi ilitate. frauda. sa!arsita cu intentie de catre un mem ru de familie impotri!a altui mem ru al aceleiasi familii. alti mem ri ai comunitatii. alocatii si a'utoare cu caracter permanent ori creante legale& 66. oras. municipiu si pri!esc ser!iciile acordate la domiciliu si in centre de zi.

isi reiau acti!itatea profesionala sau incep o acti!itate pe cont propriu. pot fi completate de facilitati fiscale. pot fi a'utoare materiale constand in unuri de folosinta personala sau indelungata si alimentare. se acorda fie doar in aza e!aluarii !eniturilor anesti. dupa caz. *+. eneficiile de asistenta sociala pre!azute la alin. in conditiile pre!azute de legile speciale. a unurilor si a !eniturilor ce pot fi o tinute prin !alorificarea0utilizarea unurilor mo ile si imo ile aflate in proprietate ori folosinta. a. acordate indi!idual ori in cadrul unor programe destinate facilitarii accesului la educatie. se clasifica astfel$ a% eneficii de asistenta sociala pentru pre!enirea si com aterea saraciei si riscului de e"cluziune sociala& b% eneficii de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei& c% eneficii de asistenta sociala pentru spri'inirea persoanelor cu ne!oi speciale& !% eneficii de asistenta sociala pentru situatii deose ite $2% (eneficiile de asistenta sociala se acorda in ani sau in natura si cuprind alocatii. sanatate si ocupare $-% In situatia in care persoanele carora li se acorda eneficiile de asistenta sociala pre!azute la alin. asigurari de soma'. *8.. lit. pre!azuta la alin. daca se incadreaza in conditiile de eligi ilitate& b% prelungirea perioadei de acordare a eneficiului de asistenta sociala cu ma"imum 8 luni. o ligatii legale de intretinere. inclusi! cele care pro!in din drepturi de asigurari sociale de stat. la diminuarea cuantumului eneficiului de asistenta sociala sau la incetarea acestuia . indemnizatii.a% eneficii de asistenta sociala selecti!e. *+. a. cu sau fara testarea mi'loacelor de trai ale persoanei singure ori familiei $2% Testarea mi'loacelor de trai ale persoanei singure sau familiei. "rt. a'utoare sociale si facilitati $&% 7acilitatile pre!azute la alin. acordate fara testarea mi'loacelor de trai ale persoanei singure sau familiei& c% eneficii de asistenta sociala categoriale. alte creante legale& b% e!aluarea unurilor si a !eniturilor ce pot fi o tinute prin !alorificarea0utilizarea unurilor mo ile si imo ile aflate in proprietate ori folosinta $&% In functie de scopul si natura lor. in functie de scopul lor. a'utoare cu caracter permanent. se incadreaza0se reincadreaza in munca. acestea pot eneficia. 9. dupa caz. c. *+. *1. # $1% (eneficiile de asistenta sociala. in conditiile pre!azute de legile speciale. se acorda pentru anumite categorii de eneficiari si pot fi$ a% facilitati reprezentate de asigurarea platii unor contri utii de asigurari sociale si0sau asimilarea unor perioade de contri utie& b% facilitati de acces la mediul fizic. si. *1. acordate in conditiile legii $ % (eneficiile de asistenta sociala in natura pre!azute la alin. are in !edere$ a% e!aluarea !eniturilor anesti reprezentate de toate !eniturile realizate in tara sau in afara granitei tarii. informational si comunicational $'% 7acilitatile pre!azute la alin. fie in aza e!aluarii cumulate a !eniturilor anesti. al participarii la cursuri de formare0calificare0recalificare sau la alte masuri acti!e pre!azute de lege poate conduce. azate pe testarea mi'loacelor de trai ale persoanei singure sau familiei& b% eneficii de asistenta sociala uni!ersale. indemnizatii. lit. alocatii. incepand cu luna incadrarii in munca& c% stimulente pentru suplinirea unor ser!icii sociale& !% alte drepturi pre!azute de lege $8% Refuzul unui loc de munca. lit. de$ a% ma'orari ale eneficiului de asistenta sociala acordat. acordate pentru anumite categorii de eneficiari.

"rt. 11. 12. precum si alte facilitati pre!azute de lege. alimentare si materiale.si interdictia de acordare a unui nou eneficiu de asistenta sociala pe o perioada de timp determinata $9% Anga'atorii care incadreaza in munca persoane carora li se acorda eneficii de asistenta sociala pot eneficia. eneficiile de asistenta sociala pot a!ea$ a% caracter indi!idual.& !% urse sociale si a'utoare financiare pentru facilitarea accesului la educatie. in conditiile legii. in conditiile legii. acordate pentru situatii datorate calamitatilor naturale. de ocrotirea parintilor& c% indemnizatii pentru cresterea copiilor& !% facilitati. temporar sau permanent. inclusi! cele acordate in cadrul programelor de spri'in educational pentru copiii si tinerii pro!eniti din familii defa!orizate. precum si persoanelor care au o tinut protectie su sidiara in Romania. unuia sau mai multor mem ri din familie a caror ne!oie identificata constituie o situatie particulara si necesita inter!entie indi!idualizata& b% caracter familial. # In functie de eneficiarul acestora. # $1% (eneficiile de asistenta sociala pentru spri'inirea persoanelor cu ne!oi speciale se acorda atat pentru asigurarea ne!oilor de aza ale !ietii. rec%izite si alte materiale necesare in procesul de educatie& f% a'utorul acordat din ugetul de stat pentru refugiati. pentru categoriile de populatie aflate in risc de saracie& b% a'utoare sociale comunitare sustinute din ugetele locale. in conditiile pre!azute de lege& g% facilitati pri!ind utilizarea mi'loacelor de transport in comun. incendiilor. "rt. sustinute din ugetul de stat si0sau ugetele locale. cat si in scopul promo!arii si garantarii e"ercitarii de catre acestea a drepturilor si li ertatilor fundamentale si participarii depline la !iata societatii . acordate persoanei singure. # (eneficiile pentru sustinerea copilului si a familiei au in !edere nasterea. de facilitati fiscale sau de alta natura $9% (eneficiile de asistenta sociala finantate din ugetul de stat si. 10. accidentelor etc. 1&. 5623I4N6" a 2#a 2ategorii !e beneficii !e asistenta sociala "rt. "rt. sustinute din ugetul de stat si0sau din ugetele locale& e% a'utoare in natura. acordate focalizat. educatia si intretinerea copiilor si cuprind urmatoarele categorii principale$ a% alocatii pentru copii& b% alocatii pentru copiii lipsiti. din ugetele locale se acorda su rezer!a ac%itarii de catre eneficiar a o ligatiilor de plata fata de ugetul local. acordate pentru cresterea calitatii !ietii in familie si mentinerea unui mediu familial propice realizarii functiilor de aza ale acesteia. cum ar fi programe pentru suplimente alimentare. # (eneficiile de asistenta sociala pentru pre!enirea si com aterea saraciei si riscului de e"cluziune sociala se acorda pe perioade determinate de timp sau pentru situatii punctuale si pot cuprinde urmatoarele categorii principale$ a% a'utoare sociale sustinute din ugetul de stat. acordate focalizat. accesul la comunicare si informare. ca masuri indi!iduale de suport pentru depasirea unor situatii de dificultate temporara& c% a'utoare de urgenta sustinute din ugetul de stat si0sau din ugetele locale. dupa caz.

cu modificarile si completarile ulterioare $'% Indicele social de insertie *ISI.aloarea indicatorului social de referinta este cea pre!azuta de Legea nr. a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite $2% Cererea este formularul tipizat care contine date pri!ind componenta familiei. 5623I4N6" a &#a "!ministrarea beneficiilor !e asistenta sociala "rt. sustinute din ugetele locale. reprezinta unitatea e"primata in lei la ni!elul careia se raporteaza eneficiile de asistenta sociala. :301. direct sau prin institutiile aflate in su ordinea acestora. este coeficientul de multiplicare aplica il indicatorului social de referinta si se sta ileste in raport cu tipul de familie. # $1% Dreptul la eneficii de asistenta sociala se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite. Coeficientul se sta ileste anual prin %otarare a <u!ernului. "rt. # $1% Statul acorda eneficiile de asistenta sociala prin autoritatile administratiei pu lice centrale sau locale. respecti! cuantumurile eneficiilor de asistenta sociala se sta ilesc in raport cu indicatorul social de referinta. in conformitate cu pre!ederile legislatiei in !igoare in domeniu $2% (eneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei pu lice centrale. !eniturile realizate de mem rii acesteia. in functie de tipul familiei si al eneficiilor de asistenta sociala la care aceasta sau mem rii acesteia. *1. !eniturile realizate de mem rii acesteia sau de persoana singura. de o familie nu poate depasi un coeficient raportat la !aloarea indicatorului social de referinta. acordate atat in !ederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului de asistenta sociala. se sta ilesc in ani sau in natura si reprezinta masuri financiare destinate asigurarii unui standard minim de !iata. prin aplicarea unui indice social de insertie $2% Indicatorul social de referinta *ISR. precum si de orice . 1 . unurile detinute. suportate din ugetul de stat. respecti! persoana singura au dreptul.1 pri!ind sistemul asigurarilor pentru soma' si stimularea ocuparii fortei de munca. 1'. sustinerii familiei si copilului. date referitoare la situatia educationala si profesionala a acestora.$2% Principalele categorii de eneficii de asistenta sociala pentru spri'inirea persoanelor cu ne!oi speciale sunt urmatoarele$ a% alocatii pentru persoanele cu diza ilitati& b% indemnizatii de ingri'ire& c% facilitati. promo!arii si garantarii e"ercitarii de catre persoanele cu ne!oi speciale a drepturilor si li ertatilor fundamentale $&% (eneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei pu lice locale se sta ilesc in ani sau in natura si sunt masuri complementare celor pre!azute la alin.. precum si cu scopul eneficiului de asistenta sociala $ % 9i!elul eneficiilor de asistenta sociala cumulate de o persoana singura sau. in conditiile legii. # $1% 9i!elurile. 1-. cat si in !ederea stimularii persoanelor eneficiare ale sistemului de asistenta sociala. pentru a se incadra in munca $&% .. dupa caz. "rt. precum si informatii referitoare la ne!oile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla $&% Cererea este insotita in mod o ligatoriu de documentele do!editoare pri!ind componenta familiei.

18. pe aza documentelor do!editoare ce insotesc cererea. sistemul informatic integrat !a asigura !erificarea datelor inscrise in cerere. $&% In situatia in care sunt indeplinite conditiile legale.erificarea indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a dreptului se realizeaza pe aza actelor do!editoare si a informatiilor si procedurilor pre!azute la art. "rt. cererea se !a putea depune fara a fi necesare documente do!editoare. precum si institutiile pu lice furnizeaza. in termen de +1. *+. dupa caz. la structura sau. += alin. # Autoritatile administratiei pu lice centrale si locale.. dreptul la eneficiile de asistenta sociala se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii $'% Incetarea dreptului se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de eligi ilitate $ % Procedura de inregistrare si solutionare a cererii de acordare a eneficiilor de asistenta sociala se reglementeaza prin legi speciale. gestionate sau administrate. # $1% Solutionarea cererii pri!ind acordarea dreptului se face prin actul administrati! emis de autoritatea administratiei pu lice centrale sau locale $2% .erificarea indeplinirii conditiilor de eligi ilitate se realizeaza de catre autoritatile administratiei pu lice centrale sau locale. certificata de primar. precum si a altor informatii referitoare la solicitant si situatia socioeconomica a acestuia $ % Incepand cu data la care se implinesc 3 luni de la inceperea functionarii sistemului informatic integrat. autoritatilor administratiei pu lice centrale sau locale care asigura eneficiile de asistenta sociala. necesare pentru realizarea !erificarilor pre!azute la art. pentru luna anterioara. la ser!iciul deconcentrat din su ordinea platitorului dreptului. 19. # $1% Cererea. 20. pe aza de orderou. se transmite pana pe data de 4 a lunii urmatoare. *1. de zile de la data intrarii in !igoare a prezentei legi $&% . +: alin. al carui model se sta ileste prin %otarare a <u!ernului. insotita de documentele 'ustificati!e. pentru sta ilirea anumitor eneficii de asistenta sociala pre!azute de lege.alte documente pri!ind situatia mem rilor familiei. fara plata. Acestea se !or prezenta doar la solicitarea e"presa a autoritatilor pre!azute la alin. pre!azute de lege $'% Pentru solicitarea eneficiilor de asistenta sociala finantate din ugetul de stat se utilizeaza un formular unic de cerere. cererea. "rt. locuieste0traieste familia ori persoana singura care solicita unul sau mai multe eneficii de asistenta sociala $2% Pentru eneficiile de asistenta sociala platite din ugetul de stat. date si informatii din azele de date detinute. dupa caz. autoritatile administratiei pu lice locale utilizeaza formulare de cerere apro ate prin %otarari ale consiliilor locale. si art. precum si a altor proceduri sta ilite de lege $'% In termen de 8 ani de la data intrarii in !igoare a prezentei legi. in termen de +1. se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei pu lice locale in a carei raza teritoriala domiciliaza. de zile de la data intrarii in !igoare a prezentei legi $ % Pentru eneficiile de asistenta sociala acordate din ugetele locale. "rt. 7ormularul unic de cerere se sta ileste prin %otarare a <u!ernului. *8. 19. isi are resedinta sau. in functie de tipul si natura eneficiului de asistenta sociala. *8. "rt. a informatiilor furnizate de celelalte aze de date detinute de autoritati ale administratiei pu lice centrale si locale. # . +: alin.

iar prima plata a acestora se efectueaza in termen de ma"imum 8. a. parintii si rudele acestuia pana la gradul I. de zile de la sta ilirea dreptului $&% In cazul ac%itarii drepturilor de eneficii de asistenta sociala prin mandat postal sau in cont ancar. $8% Prin termenul copil se intelege persoana care nu a implinit !arsta de += ani si nu a do andit capacitatea deplina de e"ercitiu. intre autoritatile administratiei pu lice centrale sau.& g% a fost numita tutore sau i s/au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile pre!azute la lit. a. # $1% Prin familie se intelege sotul si sotia sau sotul. #odalitatea de acordare a tic%etelor sociale se sta ileste prin legile speciale $2% Plata eneficiilor de asistenta sociala se efectueaza in luna curenta pentru luna anterioara. inclusi! $ % Termenul familie monoparentala desemneaza familia formata din persoana singura si copilul0copiii aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta $-% Prin persoana singura. 21./e. in tic%ete sociale sau alta forma de plata. ordonatorii secundari0tertiari de credite sau persoanele delegate sa indeplineasca aceasta atri utie inc%eie la ni!el national. comisionul pre!azut la alin. sotia si copiii lor necasatoriti. care locuiesc si gospodaresc impreuna. ar atul si femeia necasatoriti. # $1% Pentru ac%itarea drepturilor se sta ileste un comision de transmitere $2% In cazul ac%itarii drepturilor in cont ancar. in conditiile legii. nu poate fi mai mare de . conform legii. se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negocia il ce nu poate depasi ni!elul sta ilit prin legea ugetara anuala $'% Conditiile de plata si flu"ul financiar al platilor se sta ilesc prin Con!entia inc%eiata intre parti. comisionul pre!azut la alin. *+. care au domiciliul ori resedinta comuna inscrisa in actele de identitate si care gospodaresc impreuna $2% Se considera familie si fratii fara copii. se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii$ a% este necasatorita& b% este !adu!a& c% este di!ortata& !% al carei sot0sotie este declarat0declarata disparut0disparuta prin %otarare 'udecatoreasca& e% al carei sot0sotie este arestat0arestata pre!enti! pe o perioada mai mare de 8. in functie de specificul acestora si optiunea titularului. "rt. con!entii cu furnizorul de ser!icii postale. daca aceasta se consemneaza in anc%eta sociala $'% 7amilia e"tinsa desemneaza copilul. de zile sau e"ecuta o pedeapsa pri!ati!a de li ertate si nu participa la intretinerea copiilor& f% nu a implinit !arsta de += ani si se afla in una dintre situatiile pre!azute la lit. separat de domiciliul ori resedinta parintilor $&% Se asimileaza termenului familie. cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei. 5623I4N6" a '#a Notiuni specifice sistemului !e beneficii !e asistenta sociala "rt. care gospodaresc impreuna si au domiciliul sau resedinta comuna. in cont ancar. . 22. dupa caz. prin mandat postal. ordonatorii principali de credite. locale si unitatile ancare $&% In cazul ac%itarii drepturilor prin mandat postal.$1% Plata eneficiilor sociale se poate efectua. *+./e.. cu respectarea pre!ederilor legale pri!ind atri uirea contractelor de ac%izitie pu lica. a contractelor de concesiune de lucrari pu lice si a contractelor de concesiune de ser!icii.+> din drepturile ac%itate si !a fi sta ilit prin negociere. respecti! local.

?:01. in conditiile legii. cu modificarile si completarile ulterioare $2% Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate. 2-. de catre autoritatea tutelara $2% In cazul familiei monoparentale. reprezentantul familiei $2% Pentru eneficiile de asistenta sociala care au caracter familial. cu modificarile si completarile ulterioare $&% Prin locuinta cu conditii improprii se intelege locuinta impro!izata sau constructia cu destinatie de locuinta care nu indeplineste cerintele minimale pre!azute la lit. o locuinta secundara. ++20+??3.4 pri!ind e!identa. reprezentantul legal0ocrotitorul legal al acesteia $'% Reprezentantul legal este persoana desemnata. cu dependintele. + la Legea locuintei nr. in caz de neintelegere intre acestia. cu modificarile si completarile ulterioare $'% Prin persoana fara locuinta se intelege persoana care nu are sta ilit un domiciliu sau o resedinta. ++20+??3. dupa caz. "rt. repu licata. dupa caz. reprezinta documentul do!editor pri!ind componenta familiei in !ederea acordarii eneficiilor sociale $2% Li!retul de familie se eli ereaza si se actualizeaza in conditiile pre!azute de -otararea <u!ernului nr. educatie si igiena ale persoanei singure sau familiei. ++20+??3 repu licata. + la Legea nr. formata din una sau mai multe camere. Reprezentantul familiei se sta ileste de catre soti sau. care acopera conditiile minimale de odi%na. 2&. reprezentantul familiei este persoana singura.icii sociale . dotarile si utilitatile necesare. 2?40+??:. repu licata. 2?40+??: pri!ind continutul. 2"PI3OL4L III 5istemul !e ser. 2'. astfel cum sunt acestea definite potri!it pre!ederilor Legii nr. eli erarea si actualizarea li!retului de familie. # $1% Titularul eneficiilor de asistenta sociala este persoana indreptatita sau. sa reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplina de e"ercitiu a drepturilor ci!ile sau al persoanei lipsite de discernamant $ % Reprezentantul legal al copilului este parintele sau persoana desemnata potri!it legii sa e"ercite drepturile si sa indeplineasca o ligatiile parintesti fata de copil. preparare a %ranei. conform ane"ei nr. "rt. eneficiarul este familia $&% Pentru eneficiile de asistenta sociala care au caracter indi!idual. # $1% Li!retul de familie. acordarea drepturilor la eneficii de asistenta sociala. resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani."rt. # $1% Prin locuinta de domiciliu sau resedinta se intelege constructia aflata in proprietate personala ori inc%iriata sau asupra careia e"ercita un drept de folosinta in conditiile legii. # $1% Reprezentantul familiei este mem rul familiei care are capacitate deplina de e"ercitiu a drepturilor ci!ile si care solicita. dupa caz. precum si locuinta sociala. 2 .. domiciliul. potri!it dispozitiilor Ordonantei de urgenta a <u!ernului nr. eneficiarul este persoana indreptatita. "rt. astfel cum acesta este sta ilit prin -otararea <u!ernului nr. daca are capacitate deplina de e"ercitiu sau. A din ane"a nr. in numele familiei. reprezentantul familiei este persoana singura $&% In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit !arsta de += ani. repu licata. nu detine o locuinta principala sau.

respecti! consum de alcool. in relatie cu situatia socioeconomica. precum si ser!icii sociale de suport pentru apartinatorii eneficiarilor $&% Dupa regimul de asistare. 29. ser!iciile sociale pot a!ea o adresa ilitate mai larga. persoanelor fara adapost. ser!iciile sociale pot fi clasificate in$ ser!icii de asistenta si suport pentru asigurarea ne!oilor de aza ale persoanei. "rt.. respecti! regimul rezidential sau nerezidential& !% locul de acordare& e% regimul 'uridic al furnizorului de ser!icii sociale& f% regimul de acordare. !ictimelor !iolentei in familie. precum si celor speciale. # Clasificarea ser!iciilor sociale are la aza urmatoarele criterii$ a% scopul ser!iciului& b% categoriile de eneficiari carora li se adreseaza& c% regimul de asistare. ser!iciile sociale se asigura$ a% la domiciliul eneficiarului& b% in centre de zi& . dupa caz. adaposturi de noapte etc. persoanelor din comunitati izolate. ser!icii mo ile de acordare a %ranei. persoanelor !arstnice. in !ederea depasirii situatiilor de dificultate. ser!icii de ingri'ire personala. ser!iciile sociale se clasifica in$ a% ser!icii cu cazare. de sanatate. unitare si eficiente in eneficiul persoanei. 29. # $1% Ser!iciile sociale reprezinta acti!itatea sau ansam lul de acti!itati realizate pentru a raspunde ne!oilor sociale.iciilor sociale "rt.5623I4N6" 1 7efinirea si clasificarea ser. alte su stante to"ice. # $1% Dupa scopul lor. &0. precum si cu alte ser!icii sociale de interes general. indi!iduale. familiale sau de grup. "rt. "rt. promo!arii incluziunii sociale si cresterii calitatii !ietii $2% Ser!iciile sociale sunt ser!icii de interes general si se organizeaza in forme0structuri di!erse. 28. de insertie0reinsertie sociala etc $2% Dupa categoriile de eneficiari. persoanelor cu diza ilitati. internet. cantine sociale. # $1% Ser!iciile sociale au caracter proacti! si presupun o a ordare integrata a ne!oilor persoanei.& b% ser!icii fara cazare$ centre de zi. de recuperare0rea ilitare. persoanelor cu diferite adictii. pre!enirii si com aterii riscului de e"cluziune sociala. in functie de specificul acti!itatii0acti!itatilor derulate si de ne!oile particulare ale fiecarei categorii de eneficiari. persoanelor pri!ate de li ertate. locuinte prote'ate. persoanelor sanctionate cu masura educati!a sau pedeapsa nepri!ati!a de li ertate aflate in supra!eg%erea ser!iciilor de pro atiune. ni!elul de educatie si mediul social de !iata al acesteia $2% Pornind de la ne!oile fiecarei persoane. !ictimelor traficului de persoane. de educatie. am ulanta sociala etc $'% Dupa locul de acordare. pe perioada determinata sau nedeterminata$ centre rezidentiale. 'ocuri de noroc etc. ser!iciile sociale pot fi clasificate in ser!icii sociale destinate copilului si0sau familiei. droguri. la ni!el de grup sau comunitate $&% Pentru realizarea unor actiuni sociale coerente. starea de sanatate. ser!iciile sociale se pot organiza si acorda in sistem integrat cu ser!iciile de ocupare. persoanelor cu afectiuni psi%ice. centre si0sau unitati de ingri'ire la domiciliu. somerilor de lunga durata.

care !izeaza masurile pre!enti!e care se ofera in regim de irocratie redusa si un set de ser!icii sociale. &2. psi%opedagogie. prostituate. alcool. "rt. "rt. "rt. acti!itatile si functiile aferente fiecarui tip de ser!iciu. respecti! de persoane dependente de droguri. &1. necesita a'utor semnificati! pentru a realiza acti!itatile uzuale ale !ietii de zi cu zi $2% Situatia de dependenta este o consecinta a olii. terapie ocupationala. de zile a'utor pentru indeplinirea acti!itatilor de aza si instrumentale ale !ietii zilnice este definita ca ingri'ire de lunga durata $&% Ingri'irea de lunga durata se asigura la domiciliu. &'. acti!itati de administrare si gestionare a unurilor. precum si regulamentele/cadru de organizare si functionare se sta ilesc prin . ser!iciile sociale pot fi organizate ca structuri pu lice sau pri!ate $-% Dupa regimul de acordare ser!iciile se acorda in regim normal si regim special$ a% ser!icii acordate in regim de accesare. in principal$ prepararea %ranei. 'uridica si de informare. Ser!iciile acordate in regim special pot fi furnizate fara a inc%eia contract cu eneficiarii& c% categoria ser!iciilor acordate in regim special este reglementata prin lege speciala. # $1% A'utorul acordat pentru indeplinirea acti!itatilor uzuale ale !ietii zilnice pri!este doua categorii de acti!itati$ a% acti!itati de aza ale !ietii zilnice. traumei si diza ilitatii si poate fi e"acer ata de a senta relatiilor sociale si a resurselor economice adec!ate. ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice. # Categoriile si tipurile de ser!icii sociale. psi%ice sau mintale. # $1% Ser!iciile de ingri'ire personala se pot organiza si acorda integrat cu alte ser!icii. !ictimele !iolentei in familie etc. reparatii si altele asemenea& c% alte ser!icii de recuperare0rea ilitare$ 5inetoterapie. comunicare& b% acti!itati instrumentale ale !ietii zilnice. in centre de zi. logopedie podologie si altele asemenea $2% Ser!iciile de ingri'ire personala pot fi acompaniate de ser!icii de consiliere sociala. in centre rezidentiale. efectuarea de cumparaturi. im racare si dez racare. gimnastica medicala. cum ar fi$ a% ser!icii de ingri'ire medicala& b% ser!icii de rea ilitare si adaptare a am ientului$ mici amena'ari. in principal$ asigurarea igienei corporale. &&. # $1% Ser!iciile de ingri'ire personala se adreseaza persoanelor dependente care. psi%oterapie. contractare si documentare uzuale& b% ser!icii acordate in regim special cu eligi ilitate si accesi ilitate e"tinsa. care !or fi accesate de eneficiari doar in conditiile pastrarii anonimatului. "rt. la domiciliul persoanei care acorda ser!iciul si in comunitate. acompaniere si socializare $2% Ingri'irea persoanei care necesita pe o perioada mai lunga de 3. acti!itati de mena' si spalatorie. %ranire si %idratare. asigurarea igienei eliminarilor.c% in centre rezidentiale& !% la domiciliul persoanei care acorda ser!iciul& e% in comunitate $ % Dupa regimul 'uridic al furnizorului. transfer si mo ilizare. facilitarea deplasarii in e"terior si insotire. fizioterapie. deplasare in interior.

situatia familiala. 2 $2% <rupurile si comunitatile aflate in situatii de dificultate eneficiaza de ser!icii sociale. &9. &8. 7amiliei si Protectiei Sociale. la ni!el comunitar. "rt. # $1% 7urnizorii de ser!icii sociale sunt persoane fizice sau 'uridice. apro ate prin %otarari ale consiliilor 'udetene0locale. administrarii si acordarii ser!iciilor sociale este parta'ata astfel$ .iciilor sociale "rt. de drept pu lic ori pri!at $2% 7urnizori pu lici de ser!icii sociale pot fi$ a% structurile specializate din cadrul0su ordinea autoritatilor administratiei pu lice locale si autoritatile e"ecuti!e din unitatile administrati!/teritoriale organizate la ni!el de comuna.9omenclatorul ser!iciilor sociale. ser!icii sociale integrate $&% 7urnizori pri!ati de ser!icii sociale pot fi$ a% organizatiile negu!ernamentale. in conditii speciale. precum si a ser!iciilor sociale acordate de acestia se reglementeaza prin lege speciala. socioeconomica si mediul personal de !iata $2% (eneficiarii ser!iciilor de ingri'ire personala sunt persoanele !arstnice. &9. "rt.icii sociale "rt. & . tre uie acreditati in conditiile legii $2% Ser!iciile sociale pot functiona pe teritoriul Romaniei numai daca sunt acreditate in conditiile legii $&% Acreditarea furnizorilor. "rt. 5623I4N6" a 2#a :eneficiarii si furni1orii !e ser. # $1% Pentru a acorda ser!icii sociale pe teritoriul Romaniei. # $1% (eneficiaza de ser!icii sociale persoanele si familiile aflate in situatii de dificultate. respecti! asociatiile si fundatiile& b% cultele recunoscute de lege& c% persoanele fizice autorizate in conditiile legii& !% filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in !igoare& e% operatorii economici. apro at prin %otarare a <u!ernului. indiferent de forma lor 'uridica. oras. furnizorii de ser!icii sociale. # $1% Orice persoana dependenta are dreptul la ser!icii de ingri'ire personala. # Responsa ilitatea dez!oltarii. pre!azute de lege. unitatile de in!atamant si alte institutii pu lice care dez!olta. municipiu si sectoare ale municipiului (ucuresti& b% autoritatile administratiei pu lice centrale ori alte institutii aflate in su ordinea sau coordonarea acestora care au sta ilite prin lege atri utii pri!ind acordarea de ser!icii sociale pentru anumite categorii de eneficiari& c% unitatile sanitare. cu respectarea conditiilor pre!azute la art. acordate in functie de ne!oile indi!iduale de a'utor. persoanele cu diza ilitati si olna!ii cronici. in cadrul programelor de actiune comunitara destinate pre!enirii si com aterii riscului de marginalizare si e"cluziune sociala. la propunerea #inisterului #uncii. &-. 5623I4N6" a &#a Organi1area si a!ministrarea ser.

nu se pot anga'a asistenti sociali sau ac%izitiona ser!iciile acestora. atri utii ce pot fi e"ternalizate catre sectorul negu!ernamental. precum si din alte surse. furnizorii de ser!icii sociale pot anga'a lucratori sociali pentru realizarea acti!itatilor de identificare si. cantine sociale. '2. alte persoane fizice si 'uridice de drept pu lic sau pri!at. responsa ilitatea pri!ind coordonarea si administrarea resurselor umane si materiale aferente ser!iciului respecti! poate fi delegata sefului unitatii $ % Institutiile si unitatile de asistenta sociala functioneaza su denumiri di!erse. *1. '1. dupa caz. spri'init de un consiliu consultati! compus din reprezentanti ai eneficiarilor si ai partenerilor sociali din unitatea administrati!/teritoriala respecti!a $&% Structurile pu lice fara personalitate 'uridica se organizeaza ca unitati de asistenta sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului. in lipsa acestora. ser!icii mo ile de distri utie a %ranei etc. comple"uri multifunctionale sau comple"uri de ser!icii. precum si in cadrul ser!iciului pu lic de asistenta sociala din su ordinea consiliilor 'udetene. com aterea si solutionarea situatiilor de dificultate $&% 7urnizorii de ser!icii sociale asigura acti!itatile pre!azute la alin. adresate eneficiarilor care traiesc si locuiesc pe raza teritoriala a 'udetului . # $1% Ser!iciile sociale acordate si administrate de catre autoritatile administratiei pu lice locale se infiinteaza prin %otarare a consiliului local si pot fi organizate ca structuri cu sau fara personalitate 'uridica $2% Structurile pu lice cu personalitate 'uridica sunt organizate ca institutii de asistenta sociala conduse de un director. precum si e!aluarea si monitorizarea calitatii ser!iciilor sociale / in responsa ilitatea autoritatilor administratiei pu lice centrale& b% organizarea. in conditiile legii / din ugetul local. respecti! a sectoarelor municipiului (ucuresti& b% ser!icii sociale de interes 'udetean. # $1% Ser!iciile sociale se organizeaza si se acorda la ni!elul comunitatii $2% Ser!iciile sociale au la aza identificarea si e!aluarea ne!oilor sociale indi!iduale. din contri utia eneficiarului si0sau. prin asistentii sociali anga'ati in structurile proprii sau. locuinte prote'ate si unitati prote'ate. in cazul unitatilor de asistenta sociala. "rt. orasului. familiale sau de grup si ela orarea planurilor de inter!entie pentru pre!enirea. programelor si strategiilor nationale in domeniu. consiliilor locale ale sectoarelor municipiului (ucuresti si Consiliului <eneral al #unicipiului (ucuresti $'% In scopul realizarii unui management eficient. institutiile de cult. "rt. # $1% Ser!iciile sociale infiintate de furnizorii pu lici si pri!ati se organizeaza la ni!el teritorial astfel$ a% ser!icii sociale de interes local. pot ac%izitiona ser!iciile acordate de asistentii sociali inregistrati cu ca inete indi!iduale sau societati ci!ile profesionale de asistenta sociala $'% In situatia in care. '0. municipiului. consiliilor locale ale municipiilor si oraselor. ugetul de stat. a familiei acestuia.a% ela orarea politicilor pu lice. din cauze o iecti!e. de e!aluare a ne!oilor persoanelor care solicita acordarea de eneficii de asistenta sociala si ser!icii sociale. cum ar fi$ centre de zi sau rezidentiale. dupa caz. in conditiile legii& c% finantarea ser!iciilor sociale. reglementarea. administrarea si acordarea ser!iciilor sociale / in responsa ilitatea autoritatilor administratiei pu lice locale. adresate eneficiarilor care traiesc si locuiesc pe raza teritoriala a comunei. "rt. coordonarea si controlul aplicarii lor.

"rt. cu respectarea pre!ederilor 9omenclatorului ser!iciilor sociale. precum si conditiile de finantare $2% #odelul contractului pre!azut la alin. # $1% Ser!iciile sociale infiintate de furnizorii de ser!icii sociale. iar contractele de parteneriat se apro a prin %otararile consiliilor locale partenere $'% In scopul dez!oltarii ser!iciilor sociale. autoritatea administrati!/ teritoriala pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta eneficiarul ser!iciului respecti!. # Procesul de acordare a ser!iciilor sociale are urmatoarele etape o ligatorii$ a% e!aluarea initiala& b% ela orarea planului de inter!entie& c% e!aluarea comple"a& !% ela orarea planului indi!idualizat de asistenta si ingri'ire& . drepturile si o ligatiile partilor. organizarea si finantarea acestora au la aza un contract de parteneriat care se apro a prin %otarari ale consiliilor 'udetene sau locale partenere $&% Pre!ederile alin. *1. situatie in care. in scris.. administrare si functionare a sistemului de e!identa pre!azut la alin. a reprezentantului sau legal. se apro a prin ordin al ministrului muncii. dupa caz. reglementate de legislatia speciala $2% La ni!el national se organizeaza un sistem de e!identa a ser!iciilor sociale care cuprinde datele si informatiile referitoare la ser!iciile sociale $&% #odalitatea de organizare. furnizorul are o ligatia de a informa. se aplica in mod corespunzator si in cazul ser!iciilor sociale de interes local care se adreseaza eneficiarilor din mai multe comune. *+. ' . ''. '&. familiei si protectiei sociale. familiei si protectiei sociale. autoritatile administratiei pu lice locale pot inc%eia contracte de parteneriat pu lic/pri!at. precum si a standardelor de calitate. regulilor generale de normare minima de personal care stau la aza sta ilirii standardelor de cost. '-. pu lici sau pri!ati.$2% Ser!iciile sociale pot deser!i eneficiari din mai multe 'udete.. daca se inc%eie un contract de prestari ser!icii cu persoana solicitanta. # $1% Acordarea ser!iciilor sociale se realizeaza in aza unui contract. "rt.iciilor sociale "rt. 21 alin. "rt. 5623I4N6" a '#a Procesul !e acor!are a ser. +:=01. *+. inc%eiat intre furnizorul de ser!icii sociale si eneficiar. *1. in care se stipuleaza ser!iciile acordate. se organizeaza la ni!el teritorial in conditiile pre!azute la art. orase si municipii din cadrul aceluiasi 'udet ori sectoare ale municipiului (ucuresti.+. cu modificarile si completarile ulterioare $ % Autoritatile administratiei pu lice locale !or asigura informarea eneficiarilor cu pri!ire la ser!iciile oferite de furnizorii pri!ati de ser!icii sociale. precum si din oficiu $2% Solicitarea pentru acordarea de ser!icii sociale se adreseaza ser!iciului pu lic de asistenta sociala organizat in su ordinea autoritatilor administratiei pu lice locale $&% Solicitarea pentru acordarea de ser!icii sociale poate fi adresata si direct unui furnizor pri!at de ser!icii sociale. caz in care infiintarea. se apro a prin ordin al ministrului muncii. # $1% Ser!iciile sociale se acorda la solicitarea persoanei. in conditiile Legii parteneriatului pu lic/pri!at nr.

2= are drept scop identificarea detaliata a ne!oilor persoanei si ela orarea unui program de suport strict indi!idualizat care contine ansam lul de masuri si ser!icii sociale. de educatie. de regula. se adreseaza persoanei si. specifice domeniului propriu de acti!itate $&% )!aluarea comple"a se efectueaza in cadrul structurilor de specialitate organizate conform pre!ederilor legilor speciale. *1. familiei acesteia si cuprinde masurile de asistenta sociala. precum si eneficiile de asistenta sociala la care persoana are dreptul $'% In cadrul procesului de e!aluare initiala. dupa caz. persoana primeste gratuit informatiile referitoare la riscurile sociale si drepturile de protectie sociala de care poate eneficia. respecti! ser!iciile recomandate pentru solutionarea situatiilor de ne!oie sau risc social identificate. "rt. dupa caz. # $1% )!aluarea initiala si planul de inter!entie sunt realizate de asistentul social sau. medicale. precum si a capacitatii de indeplinire a cerintelor unei profesii0ocupatii& b% e!aluarea familiei pri!ind capacitatea acesteia de a asigura conditiile necesare cresterii. programele si ser!iciile de spri'inire pentru depasirea situatiilor de dificultate& f% e!aluarea perceptiei persoanei asupra propriilor ne!oi. se recomanda efectuarea e!aluarii comple"e $2% Personalul de specialitate din cadrul ec%ipelor interdisciplinare pre!azute la alin. utilizeaza. in principal. instrumente si te%nici standardizate. '8. de personalul cu competente in domeniul asistentei sociale din cadrul ser!iciului pu lic de asistenta sociala din su ordinea autoritatilor administratiei pu lice locale $2% )!aluarea initiala are drept scop identificarea ne!oilor indi!iduale si familiale. precum si de a realiza o ligatiile de intretinere ce ii re!in. '9. a a ilitatilor de in!atare si de adaptare la o !iata independenta.e% implementarea masurilor pre!azute in planul de inter!entie si in planul indi!idualizat& f% monitorizarea si e!aluarea acordarii ser!iciilor. "rt. # $1% )!aluarea comple"a a persoanelor cu diza ilitati si a persoanelor care si/au pierdut total sau cel putin 'umatate din capacitatea de munca si a persoanelor !arstnice pre!azuta la art. a !ulnera ilitatii si consecintelor . "rt. in aza carora este ela orat planul de inter!entie $&% Planul de inter!entie realizat in conditiile alin. in!aliditate sau dependenta. in acti!itatea de e!aluare desfasurata.. # $1% In conditiile in care e!aluarea initiala e!identiaza e"istenta unor ne!oi speciale pentru a caror rezol!are se impune participarea unei ec%ipe interdisciplinare si0sau implicarea altor institutii. conform legii& c% e!aluarea mediului fizic si social in care traieste persoana si0sau familia& !% e!aluarea gradului de insertie sau integrare sociala& e% e!aluarea potentialului persoanei de a se implica in actiunile. mentale si senzoriale pentru incadrarea in grade de diza ilitate. urmatoarele aspecte$ a% e!aluarea capacitatilor fizice. '9. precum si. in lipsa acestuia. de recuperare si adaptare0readaptare necesare a fi acordate persoanei pentru facilitarea integrarii0reintegrarii sociale a acesteia $2% Procesul de e!aluare comple"a urmareste. *+. ingri'irii si educarii copilului. consilierea necesara in !ederea depasirii situatiilor de dificultate $ % )!aluarea initiala poate a!ea in !edere inclusi! realizarea diagnozei sociale la ni!elul grupului si comunitatii si ela orarea planului de ser!icii comunitare. precum si sta ilirea ni!elului de afectare a autonomiei functionale cu pri!ire la a ilitatile de realizare a acti!itatilor uzuale ale !ietii zilnice.

saptamanale sau lunare. prieteni. # $1% 7urnizarea ser!iciilor sociale se realizeaza in aza planului indi!idualizat de asistenta si ingri'ire. precum si pentru sta ilirea continuarii inter!entiei sau scoaterii din e!identa a cazului. "rt. precum si posi ilitatea de acces a eneficiarului la ser!iciul respecti! $&% Pe aza rezultatelor e!aluarii comple"e. . in conditiile pre!azute de legislatia speciala. de ingri'itori formali. performantele si resursele& e% capacitatea retelei informale constituite din persoanele pre!azute la art. . ser!iciile de ingri'ire personala si drepturile la eneficii de asistenta sociala sau alte prestatii de asigurari sociale. acordarea acestora se planifica si se programeaza in !izite zilnice. situatia eneficiarului se ree!alueaza periodic.. eneficiarului i se prezinta lista furnizorilor acreditati de ser!icii e"istenti. care pot acoperi total sau partial ne!oile identificate. in conditiile legii& b% ingri'irea informala se asigura de mem rii de familie. consecuti!e sau repartizate la inter!ale regulate pe parcursul zilei $'% Prin e"ceptie de la pre!ederile alin. de a acorda ser!icii sociale& f% ne!oile de suport ale personalului de asistenta si ingri'ire formala si informala& g% e"istenta ser!iciilor sociale in comunitate. 1.asupra sigurantei si securitatii personale. modul in care acestea pot raspunde ne!oilor persoanei.. numai in lipsa acestora. pentru a fi eficient si implementa il. "rt. # $1% Pe aza rezultatelor e!aluarii comple"e se sta ilesc masurile de protectie speciala. pentru ma"imum = ore0zi. au prioritate in cazul in care nu au familie sau familia acestora nu le poate asigura ingri'irea necesara $-% Ser!iciile de ingri'ire care presupun a'utor pentru indeplinirea acti!itatilor instrumentale ale !ietii zilnice sunt acordate de ingri'itori informali si !oluntari si. repartizate la inter!ale regulate $2% Ingri'irea personala la domiciliu poate fi formala si informala$ a% ingri'irea formala se asigura de persoana calificata. !ecini sau o alta persoana necalificata care isi asuma responsa ilitatea ingri'irii persoanei $&% Persoana dependenta care necesita asistenta si0sau supra!eg%ere permanenta poate eneficia de ingri'ire zilnica acordata la domiciliu. de ingri'itori informali calificati sau de ingri'itori formali. de ingri'itorul formal. numai in conditiile pre!azute e"pres de lege $ % Persoanele aflate in situatia pre!azuta la alin. masurile de inter!entie si ser!iciile sociale recomandate& c% consecintele negati!e asupra persoanei in cazul neacordarii ser!iciilor sociale necesare& !% perceptia proprie pri!ind capacitatea functionala. certificata profesional. care solicita asistare in centre rezidentiale. ingri'irea personala acordata la domiciliu poate fi asigurata. *1. *8. dupa caz $2% In urma e!aluarii comple"e se ela oreaza un plan indi!idualizat de ingri'ire si asistenta care. pe o perioada mai mare de = ore0zi. 41 alin. ela orat de furnizorul de ser!icii sociale cu acordul si participarea eneficiarului $2% In !ederea monitorizarii eficientei ser!iciilor sociale furnizate. 0. "rt. (eneficiarul are dreptul sa aleaga in mod li er dintre furnizorii de ser!icii acreditati. lit. # $1% In cazul ser!iciilor de ingri'ire personala la domiciliu. *8. 2. tre uie sa tina cont de aspecte pri!ind$ a% moti!atia persoanei sau a reprezentantului legal al acesteia de a solicita autoritatilor statului asistenta si ingri'ire& b% moti!atia persoanei de a participa acti! la programele.

&. in scopul garantarii unui !enit minim fiecarei persoane din Romania. # $1% (eneficiile de asistenta sociala pentru pre!enirea si com aterea saraciei si riscului de e"cluziune sociala sunt destinate asigurarii mi'loacelor financiare minime necesare traiului zilnic. *+. familiilor si grupurilor defa!orizate $&% Armonizarea politicilor destinate cunoasterii. la asistenta sociala si medicala. Organizarea si functionarea sectorului economiei sociale se reglementeaza prin lege speciala. -. "rt. "rt. prin politicile pu lice initiate. precum si suplimentarii !eniturilor sau mi'loacelor persoanei ori familiei aflate in situatia pre!azuta la art. # $1% #asurile de pre!enire si com atere a saraciei si riscului de e"cluziune sociala se inscriu in cadrul general de actiuni multidimensionale ale procesului de incluziune sociala prin care se asigura oportunitatile si resursele necesare pentru participarea persoanelor !ulnera ile in mod deplin la !iata economica. ++ $&% Principala forma de spri'in pentru pre!enirea si com aterea saraciei si riscului de e"cluziune sociala este !enitul minim de insertie acordat din ugetul de stat ca diferenta intre ni!elurile pre!azute prin lege speciala si !enitul net al familiei sau al persoanei singure realizat ori o tinut intr/o anumita perioada de timp. .. mentinerea si salu rizarea locuintei si se calculeaza in raport cu pragul saraciei conform metodologiei utilizate la ni!elul statelor mem re ale Uniunii )uropene. *+. # . im racaminte. statul$ a% asigura accesul persoanelor !ulnera ile la unele drepturi fundamentale.2"PI3OL4L I. precum si la procesul de luare a deciziilor care pri!esc !iata si accesul lor la drepturile fundamentale $2% Pentru pre!enirea si com aterea saraciei si a riscului de e"cluziune sociala. acordate in functie de ne!oile identificate ale fiecarei persoane sau familii $2% 9i!elul de trai minimal reprezinta limita e"primata in lei care asigura ne!oile de aza cum ar fi$ %rana. igiena personala. constituit conform legii. '. la educatie si la loc de munca& b% instituie masuri de spri'in conform ne!oilor particulare ale persoanelor. orientate spre generarea sau asigurarea de locuri de munca pentru persoanele pre!azute la alin. "rt. si se azeaza pe testarea mi'loacelor de trai $2% (eneficiile de asistenta sociala acordate pentru pre!enirea si com aterea saraciei si riscului de e"cluziune sociala sunt cele pre!azute la art. pre!enirii si com aterii situatiilor care determina saracia si riscul de e"cluziune sociala se realizeaza in cadrul mecanismului national pentru promo!area incluziunii sociale. 42 alin. cum ar fi$ dreptul la locuinta. # $1% Persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui ni!el de trai minimal au dreptul la eneficii de asistenta sociala si ser!icii sociale. cu participarea autoritatilor administratiei pu lice centrale si locale si a reprezentantilor organizatiilor societatii ci!ile $'% In cadrul actiunilor multidimensionale ale procesului de incluziune sociala se inscriu si acti!itatile din domeniul economiei sociale.enirea si combaterea saraciei si riscului !e e/clu1iune sociala "rt. sociala si culturala a societatii. Masuri integrate !e asistenta sociala 5623I4N6" 1 Pre.

# Ser!iciile sociale adresate persoanelor fara adapost au drept scop asigurarea de gazduire pe perioada determinata. dupa caz. infiintate. pre!azute la alin. ser!icii de rea ilitare si altele asemenea. "rt. organizate si administrate de autoritatile administratiei pu lice locale. ser!icii de insertie0reinsertie sociala. 9. "rt. autoritatile administratiei pu lice locale au o ligatia de a infiinta pe raza lor teritoriala ser!icii sociale adec!ate si adaptate ne!oilor acestora $&% Pentru persoanele care traiesc in strada. precum si pentru promo!area integrarii sociale a acestora. cu sau fara personalitate 'uridica. in concordanta cu ne!oile indi!iduale identificate. asociata cu acordarea unor ser!icii de consiliere si de reinsertie sau reintegrare sociala. autoritatile administratiei pu lice locale au o ligatia de a organiza adaposturi de urgenta pe timp de iarna. -1. -0. autoritatile locale pot infiinta centre multifunctionale care asigura conditii de locuit si de gospodarire pe perioada determinata. # $1% Autoritatile administratiei pu lice locale au responsa ilitatea infiintarii. se sta ilesc de catre furnizorul pu lic sau pri!at care administreaza ser!iciile. # $1% Persoanele fara !enituri sau cu !enituri reduse eneficiaza de masa acordata de cantine sociale $2% Cantinele sociale sunt unitati pu lice de asistenta sociala. 8.ictimele traficului de persoane eneficiaza de ser!icii sociale acordate pentru facilitarea reintegrarii0reinsertiei sociale a acestora $2% Ser!iciile sociale acordate !ictimelor traficului de persoane sunt acordate in sistem . "rt. -2. "rt. "rt.$1% Principalele categorii de ser!icii sociale a!and drept scop e"clusi! pre!enirea si com aterea saraciei si riscului de e"cluziune sociala sunt adresate persoanelor si familiilor fara !enituri sau cu !enituri reduse. persoanelor fara adapost. organizarii si administrarii ser!iciilor sociale pentru persoanele fara adapost $2% Pentru copiii strazii.. pentru persoanele !arstnice singure sau fara copii si persoanele cu diza ilitati care traiesc in strada. in conditiile pre!azute de lege. 9. "rt. cum ar fi ser!icii de consiliere si informare. *+. # $1% Ser!iciile sociale adresate persoanelor care traiesc in strada pot fi organizate ca$ a% ec%ipe mo ile de inter!entie in strada sau ser!icii de tip am ulanta sociala& b% adaposturi de noapte& c% centre rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata $2% In scopul pre!enirii si com aterii riscului ca tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului sa de!ina persoane fara adapost. precum si persoanelor pri!ate de li ertate $2% 7amiliile si persoanele singure fara !enituri sau cu !enituri reduse pot eneficia de o gama di!ersificata de ser!icii sociale adaptate ne!oilor indi!iduale. !ictimelor traficului de persoane. # $1% Pentru persoanele care traiesc in strada ser!iciile sociale se acorda gratuit sau. gratuit sau contra cost. contra unei contri utii modice din partea eneficiarului $2% Calculul si ni!elul contri utiei eneficiarului. # $1% . precum si de furnizori de ser!icii sociale pri!ati $&% Cantinele sociale acorda masa calda si rece.

precum si de orice persoana fizica sau 'uridica. in functie de situatia sa personala si de situatia socio/economica a familiei sau a persoanelor in intretinerea carora se afla $'% Pentru realizarea o ligatiilor ce le re!in fata de copil. 5623I4N6" a 2#a "sistenta sociala a copilului si a familiei "rt. consiliere. spri'in emotional si social in scopul rea ilitarii si reintegrarii sociale& c% ser!icii acordate in comunitate care constau in ser!icii de asistenta sociala. orientare profesionala. "rt. in !ederea asigurarii reintegrarii lor sociale eneficiaza gratuit de ser!icii sociale de consiliere educationala. # $1% Copilul are dreptul la protectie si asistenta in realizarea si e"ercitarea deplina a drepturilor lui. -'. --. -&. morala si sociala $&% Copilul are dreptul de a eneficia de masuri de asistenta sociala. prin asigurarea cresterii. persoana pri!ata de li ertate poate eneficia si de consiliere pri!ind accesarea ser!iciilor sociale e"istente in comunitatea in care aceasta isi !a a!ea domiciliul sau resedinta dupa eli erare. consiliere 'uridica. in sistem integrat cu acti!itatile si programele educati!e. de instruire scolara si formare profesionala desfasurate in cadrul acestora $2% 7urnizarea ser!iciilor de educatie. pu lica ori . in conditiile legii $2% Asigurarea cresterii si dez!oltarii copilului se afla in responsa ilitatea parintilor $&% )"ercitarea drepturilor si indeplinirea o ligatiilor parintesti tre uie sa asigure unastarea materiala si spirituala a copilului. ingri'ire si protectie& b% centre de zi care asigura in principal informare. consiliere psi%ologica si asistenta sociala in cadrul asezamintelor de detinere se realizeaza de catre personalul specializat al acestora. mentala. intreprinse de stat. in special prin ingri'irea si mentinerea relatiilor personale cu acesta. # Ser!iciile sociale destinate !ictimelor traficului de persoane pot fi$ a% centrele rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata care asigura asistenta. precum si sa fie informati asupra drepturilor si o ligatiilor lor. aflate in custodia sistemului penitenciar.integrat cu alte masuri de protectie pre!azute de legislatia speciala si sunt gratuite. spirituala. acordate la ni!elul asezamintelor de detinere. sociala si psi%ologica. psi%ologice si de asistenta sociala. precum si prin asigurarea de ser!icii sociale $ % Principiul interesului superior al copilului !a pre!ala in toate demersurile si deciziile care pri!esc copiii. # $1% Persoanele pri!ate de li ertate. autoritatile administratiei pu lice centrale si locale sustin familia prin acordarea de eneficii de asistenta sociala. "rt. consiliere psi%ologica.. reinsertie sociala etc. "rt. educarii si intretinerii sale $'% Parintii copilului au dreptul sa primeasca asistenta de specialitate in !ederea ingri'irii. # $1% Statul asigura protectia copilului si garanteaza respectarea tuturor drepturilor sale prin acti!itatea specifica realizata de autoritatile0institutiile pu lice cu atri utii in domeniu $2% Copilul are dreptul sa fie crescut alaturi de parintii sai in conditii care sa/i permita dez!oltarea fizica. . cresterii si educarii acestuia. cu participarea consilierilor de pro atiune ori a furnizorilor pu lici sau pri!ati de ser!icii sociale $&% Pe perioada detentiei. suport emotional.

cerand a'utor financiar sau material. ser!iciul pu lic de asistenta sociala organizat in su ordinea consiliului 'udetean0consiliilor locale ale sectoarelor municipiului (ucuresti initiaza. "rt. stimulente financiare. adaptate ne!oilor si situatiilor de dificultate identificate. indemnizatiile si stimulentele cuprind$ a% alocatii pentru copii destinate copilului din familie si copilului lipsit temporar sau definiti! de ocrotirea parintilor. acompaniate de eneficiile de asistenta sociala pre!azute de lege $&% Deciziile de separare a copilului de parintii sai sau de limitare a e"ercitiului drepturilor parintesti sunt precedate o ligatoriu de ser!icii sociale de informare si consiliere. stimulentul de insertie. acordate in raport cu !eniturile familiei si cu numarul de copii aflati in intretinere cum ar fi$ indemnizatia pentru cresterea copilului. recuperare. cum ar fi$ alocatia de stat. alte alocatii familiale si indemnizatii. incura'arii ocuparii pe piata muncii. in momentul constatarii faptei. reconcilierii !ietii de familie cu !iata profesionala. # $1% Copilul cu diza ilitati are dreptul la masuri de suport si de ingri'ire. 80. in principal. -8. "rt. formare profesionala. "rt. -9. "rt. # $1% (eneficiile de asistenta sociala in ani destinate copilului si familiei pot fi acordate su forma de alocatii.pri!ata $-% In situatia in care parintele0reprezentantul legal se foloseste de copil pentru a apela la mila pu licului. indemnizatii. pregatire in !ederea ocuparii unui loc de munca. mentinerii copilului in familie si depasirii unei situatii de dificultate. aplicat si monitorizat de catre autoritatile0institutiile a ilitate de lege. precum si persoanele carora le/a fost dat in plasament sau tutela. in conditiile legii $2% Alocatiile. adaptate ne!oilor sale $2% Copilul cu diza ilitati si parintii acestuia. de continuarea acordarii unor masuri de protectie speciala pe o perioada determinata. asistenta medicala. de terapie si mediere adresate parintilor $'% Tinerii care au eneficiat de masuri de protectie speciala si nu au posi ilitatea re!enirii in familie. # Copilul si familia eneficiaza de ser!icii sociale di!ersificate. alocatia de plasament si alte alocatii acordate in conditiile legii& b% alocatii. intocmit. eneficiaza de ser!icii sociale destinate facilitarii accesului efecti! si fara discriminare al copilului cu diza ilitati la educatie. demersurile necesare instituirii masurilor de protectie speciala pre!azute de lege. # #asurile de asistenta sociala pentru familie nu sunt acordate pentru compensarea sarcinilor specifice acesteia. # $1% Orice copil lipsit temporar sau definiti! de ocrotirea parintilor sai are dreptul la protectie alternati!a care consta in instituirea tutelei. "rt. indemnizatii si stimulente pentru familie. la acti!itati recreati!e. masuri de protectie speciala si adoptie $2% Protectia speciala consta in instituirea masurii plasamentului si acordarea de ser!icii sociale destinate ingri'irii si dez!oltarii copilului pana la do andirea capacitatii depline de e"ercitiu a acestuia. aflati in situatii de risc de e"cluziune sociala pot eneficia. . 81. ci ca forme de spri'in destinate. facilitati fiscale si alte facilitati de natura financiara. precum si in situatia in care copilul a fost !ictima a uzului0negli'arii0e"ploatarii0traficului e"ercitat de parinte0reprezentant legal. la cerere. in conditiile pre!azute de legislatia speciala $ % #asurile de protectie speciala a copilului se sta ilesc prin planul indi!idualizat de protectie. -9.

8&. 82. sta ilite prin legea speciala. "rt. "rt. de asigurare a sanatatii. parintii suporta o parte din c%eltuielile aferente acestora. identificare si sanctionare a faptelor de !iolenta in familie. Cuantumul contri utiei. precum si al altor ser!icii sociale destinate copilului din familie. formarii. # $1% 7urnizarea ser!iciilor sociale pentru copiii aflati in sistemul de protectie speciala este gratuita $2% In cazul ser!iciilor sociale pre!azute la art. cresterii. familia acestuia eneficiaza de ser!icii sociale de consiliere si suport pentru facilitarea indeplinirii o ligatiilor pre!azute de lege pe perioada de supra!eg%ere specializata. 8'. in conditiile legii.precum si la orice alte acti!itati apte sa le permita deplina integrare sociala si dez!oltare personala $&% Copilul cu diza ilitati are dreptul la ser!icii de ingri'ire personala. se aplica la solicitarea tanarului cu diza ilitati si cu acordul familiei sau persoanei la care a fost dat in plasament ori in tutela. pot fi acordate in institutii0unitati de asistenta sociala. o ligatiile si drepturile partilor sunt inscrise in contractul de furnizare de ser!icii. la domiciliul persoanei care acorda ingri'ire copilului sau in comunitate. precum si la domiciliul familiei. # $1% Ser!iciile sociale din domeniul protectiei copilului si familiei au ca principal o iecti! suportul acordat pentru asigurarea ingri'irii. . dez!oltarii si educarii copilului in cadrul familiei $2% Principalele categorii de ser!icii sociale sunt$ a% ser!icii de pre!enire a separarii copilului de familie& b% ser!icii de reconciliere a !ietii de familie cu !iata profesionala& c% ser!icii pentru copilul lipsit temporar sau definiti! de parintii sai& !% ser!icii de spri'in pentru familiile aflate in situatii de dificultate $&% Ser!iciile sociale pre!azute la alin. :8 alin. pre!azute de legislatia speciala in domeniu. lit. *2. ser!iciile oferite. centre rezidentiale. *1. "rt. daca la implinirea !arstei de += ani nu urmeaza o forma de in!atamant ori pregatire profesionala. 8 . respecti! plasament si supra!eg%ere specializata. si d. # $1% Pre!enirea si com aterea !iolentei in familie constituie o componenta a politicilor de protectie si asistenta a familiei $2% Ser!iciile sociale destinate !ictimelor !iolentei in familie sunt acordate in sistem integrat cu celelalte masuri de protectie legala. sta ilite in aza e!aluarii socio/psi%o/medicale si a ne!oilor indi!iduale de a'utor pentru realizarea acti!itatilor uzuale ale !ietii zilnice $'% Copilul cu diza ilitati pentru care s/a instituit masura tutelei ori a plasamentului la o familie sau persoana. . precum si de ser!icii sociale destinate spri'inirii acestuia in procesul de reintegrare sociala $2% Pe toata durata aplicarii masurilor destinate copilului care sa!arseste fapte penale si nu raspunde penal. # $1% Copilul care sa!arseste fapte penale si nu raspunde penal eneficiaza de masuri de protectie speciala. "rt. poate ramane in gri'a acestora pe o perioada de inca 8 ani $ % #asura pre!azuta la alin. respecti! in centre de zi. inc%eiat intre furnizor si parinte0reprezentantul legal al copilului.. ac%itand o contri utie sta ilita in functie de ni!elul costului ser!iciului pe eneficiar si de ni!elul !eniturilor pe mem ru de familie. de pre!enire. *1.

ocupare. autoritatile pu lice competente au o ligatia sa asigure toate masurile necesare destinate persoanelor cu diza ilitati in scopul$ a% accesului nemi'locit si neingradit la educatie. cu sau fara personalitate 'uridica. 88. precum si la ec%ipamente te%nice asisti!e care sa faciliteze !iata de zi cu zi a persoanelor cu diza ilitati. precum si pentru toti cetatenii din Romania $2% Statul."rt. dispoziti!e medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale. prin asigurarea unor masuri de educatie. dar si agresorilor acestora. *8. # Ser!iciile sociale destinate agresorilor pre!azuti la art. in conformitate cu ne!oile particulare ale persoanelor cu diza ilitati. acti!itatile lor de studiu si cele profesionale. "rt. comandamentele de 'andarmi 'udetene. .. consiliere si mediere familiala. ser!iciile de medicina legala etc. 89. # $1% Autoritatile administratiei pu lice locale au responsa ilitatea infiintarii. "rt. pentru toate persoanele 'uridice de drept pu lic si pri!at. 8-. precum si la toate tipurile de ser!icii pu lice de interes general si ser!icii sociale& b% facilitarii participarii acti!e la !iata comunitatii din care face parte persoana si a societatii in general $'% O componenta prioritara a protectiei persoanelor cu diza ilitati pri!este asigurarea si facilitarea accesului la programe de a ilitare0rea ilitare. # $1% Promo!area si respectarea drepturilor persoanelor cu diza ilitati reprezinta o o ligatie pentru autoritatile statului. sanatate. autoritatile administratiei pu lice locale cola oreaza cu alte institutii si autoritati cu competente in acest domeniu. precum si in functie de situatia familiala si socio/economica a acestora $&% In aza principiului asigurarii de oportunitati egale. prin autoritatile administratiei pu lice centrale si locale. # $1% Ser!iciile sociale destinate pre!enirii si com aterii !iolentei in familie pot fi organizate in centre de zi si rezidentiale. organizarii. in conditiile legii $&% Ser!iciile sociale dez!oltate in domeniul pre!enirii !iolentei in familie se adreseaza cu prioritate !ictimelor. sunt organizate in centre de zi care au drept o iecti! rea ilitarea si reinsertia sociala a acestora. ser!iciile deconcentrate ale #inisterului Sanatatii. institutiile de in!atamant. precum politia. :3 alin. 5623I4N6" a &#a "sistenta sociala a persoanelor cu !i1abilitati "rt. 'ustitie. de interes local ori 'udetean $2% Principalele categorii de ser!icii sociale organizate in centre rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata sunt$ a% centre de primire in regim de urgenta a !ictimelor !iolentei in familie& b% centre de recuperare pentru !ictimele !iolentei in familie& c% locuinte prote'ate $&% Principalele categorii de ser!icii sociale organizate in centre de zi sunt$ a% centre de consiliere pentru pre!enirea si com aterea !iolentei in familie& b% centre pentru ser!icii de informare si sensi ilizare a populatiei. administrarii si furnizarii ser!iciilor sociale destinate pre!enirii si com aterii !iolentei in familie $2% Pentru asigurarea unor ser!icii sociale eficiente. are o ligatia de a asigura masurile specifice de protectie si de asistenta sociala. 89.

# $1% Persoana cu diza ilitati are dreptul. autoritatile administratiei pu lice locale instituie masuri specifice de realizare a tranzitiei tanarului cu diza ilitati din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a persoanelor adulte . precum si. "rt. indemnizatii si facilitati. educare si formare. 90. asistare. de asistare si ingri'ire. "rt. 'udeteana sau locala. recuperare0rea ilitare. de dificultatile familiale si socio/ economice. 91. # $1% Persoanele cu diza ilitati. in aza e!aluarii socio/psi%o/medicale. in centre rezidentiale sau in centre de zi. in conditiile legii. "rt. incapacitatea manifestata se incadreaza in grade de diza ilitate. *8. dupa caz. acordate in functie de gradul de diza ilitate si in conditiile sta ilite prin legile speciale $'% Pentru persoanele cu afectare gra!a a capacitatii de munca. 9&. 92. autoritatile pu lice au o ligatia sa includa ne!oile speciale ale acestei categorii de persoane in toate politicile pu lice. precum si de alte forme de spri'in financiar si in natura $&% Persoanele cu diza ilitati eneficiaza de o alocatie lunara in scopul sustinerii necesitatilor zilnice de !iata. # $1% Autoritatile administratiei pu lice locale au responsa ilitatea organizarii si finantarii sau cofinantarii ser!iciilor sociale adec!ate ne!oilor speciale de ingri'ire. precum si de credite a caror do anda se suporta din ugetul de stat pentru ac%izitionarea de auto!e%icule si pentru adaptarea locuintei conform ne!oilor indi!iduale. strategiile 'udetene si planurile anuale proprii de actiune $2% Autoritatile administratiei pu lice locale au o ligatia de a monitoriza situatia tuturor persoanelor cu diza ilitati care au domiciliul sau resedinta pe aria lor teritoriala si de a intreprinde toate demersurile in !ederea facilitarii reintegrarii sociale a acestora in comunitate si a insertiei pe piata muncii $&% In !ederea asigurarii continuitatii masurilor de protectie. in functie de ni!elul deficientei. precum si orice persoana 'uridica de drept pu lic sau pri!at au o ligatia de a asigura ser!icii de informare si documentare accesi ile persoanelor cu diza ilitati. de facilitati fiscale si alte facilitati. strategiile si programele de dez!oltare regionala. # Persoanele infectate cu -I. alocatia pre!azuta la alin. la ser!icii sociale organizate si acordate in conditiile legii $2% Ser!iciile sociale adresate persoanelor cu diza ilitati se acorda la domiciliu. pot eneficia. se acorda doar in functie de gradul de diza ilitate al acestora $ % Persoanele adulte. persoanele cu diza ilitati eneficiaza de alocatii. 9'. au dreptul la o indemnizatie lunara de %rana destinata asigurarii unei alimentatii corespunzatoare in completarea tratamentului de specialitate cu medicamente antiretro!irale. # $1% Pentru protectia si promo!area drepturilor persoanelor cu diza ilitati. sau olna!e de SIDA. proiectate si adaptate ne!oilor indi!iduale ale persoanei asistate. "rt. precum si in programele gu!ernamentale $2% Autoritatile administratiei pu lice centrale si locale. in functie de gradul de diza ilitate. reglementate prin legile speciale $2% In functie de gradul de diza ilitate. gradul de afectare a functiilor si a structurilor organismului. precum si de o indemnizatie de ingri'ire in !ederea asigurarii ingri'irii personale. in conformitate cu strategiile nationale. factorii de mediu si personali."rt. copii si adulti. insertie0reinsertie sociala ale persoanelor cu diza ilitati.

cu diza ilitati. in functie de natura deficientei si de specificul ne!oilor de ingri'ire. 99. "rt. in conditiile pre!azute de lege $2% Persoana cu diza ilitati opteaza intre indemnizatia de ingri'ire si ser!iciile acordate de ingri'itori formali. si altele asemenea. # $1% Persoana cu diza ilitati eneficiaza de ser!icii de ingri'ire personala la domiciliu. *+. 98. acordate de catre ingri'itori formali sau informali $2% Ingri'itorii informali si formali eneficiaza de facilitati si ser!icii de suport. ser!icii de ingri'ire la domiciliu destinate persoanelor cu diza ilitati. # $1% )!aluarea socio/psi%o/medicala a persoanei cu diza ilitati in !ederea incadrarii intr/un grad de diza ilitate si sta ilirii ne!oilor de ingri'ire personala se realizeaza de personal de specialitate din cadrul organismelor de e!aluare.. # $1% Persoanele adulte cu diza ilitati asistate in centre rezidentiale sau sustinatorii legali ai acestora. "rt. 90. 9-. costurile aferente fiind sustinute din ugetele locale sau 'udetene. # $1% Persoana cu diza ilitate gra!a. 99. ateliere prote'ate0unitati prote'ate. potri!it atri utiilor sta ilite prin legile speciale. constituite conform legii $2% Ser!iciile de ingri'ire personala la domiciliu sau recomandarea de internare intr/un centru rezidential se inscriu in programul indi!idual de rea ilitare si integrare sociala. recuperarea sau protectia acestora nu se pot realiza la domiciliu ori in cadrul centrelor de zi organizate in comunitate $2% Principalele categorii de centre rezidentiale pentru persoane cu diza ilitati care asigura gazduire pe perioada nedeterminata sau determinata sunt$ a% centre de ingri'ire si asistenta& b% centre de recuperare si rea ilitare& c% centre de integrare prin terapie ocupationala& !% centre respiro0centre de criza& e% locuinte prote'ate. cu prioritate. poate fi asistata si ingri'ita la domiciliu de un mem ru de familie anga'at in calitate de ingri'itor formal. "rt. "rt. # $1% Admiterea persoanelor cu diza ilitati in centre rezidentiale se realizeaza numai in cazul in care asistarea. centre de insertie0reinsertie sociala. au o ligatia de a plati o contri utie lunara de intretinere. 9 . ela orat in urma e!aluarii pre!azute la alin. # Autoritatile administratiei pu lice locale au o ligatia de a asigura. "rt. centre de socializare. ingri'irea. "rt. reglementate prin legislatia speciala. . centre de terapie ocupationala si alte terapii speciale. cum ar fi$ centre de recuperare0readaptare. in functie de !eniturile personale ale persoanelor cu diza ilitati. precum si in centre de zi adaptate ne!oilor acestora. centre de asistare si ingri'ire pe timpul zilei. sta ilita in conditiile legii $2% Persoanele cu diza ilitati care nu au !enituri si nici sustinatori legali care sa datoreze intretinerea acestora sau ale caror !enituri nu permit asigurarea contri utiei lunare sunt asistate gratuit.

"rt. # $1% Persoanele !arstnice reprezinta o categorie de populatie !ulnera ila cu ne!oi particulare. "rt. ingri'irea si intretinerea acesteia. precum si pentru sustinerea unor suplimente nutritionale& .arstnice "rt. pre!azute de lege $2% (eneficiile de asistenta sociala pentru persoanele !arstnice sunt. acordate in conditiile legii& c% alocatii sau contri utii pentru asigurarea calitatii ser!iciilor sociale. in calitate de anga'atori au o ligatia de a crea toate conditiile necesare do andirii si mentinerii unui loc de munca. # $1% In !ederea asigurarii e!aluarii. orientarii. precum si de alte drepturi acordate in conditiile legii. eneficiaza de masuri de asistenta sociala. in centrele rezidentiale de ingri'ire. 91. 92. respecti!$ a% nu realizeaza !enituri proprii sau !eniturile lor ori ale sustinatorilor legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent si mediu sigur de !iata& b% se afla in imposi ilitatea de a/si asigura singure acti!itatile de aza ale !ietii zilnice. in completarea prestatiilor de asigurari sociale pentru acoperirea riscurilor de atranete si de sanatate. # $1% (eneficiile de asistenta sociala se acorda persoanelor !arstnice care se gasesc in situatii de !ulnera ilitate. autoritatile administratiei pu lice centrale si locale au o ligatia sa organizeze si sa dez!olte ser!icii sociale integrate cu ser!icii si masuri specifice de stimulare a ocuparii $2% Persoanele 'uridice de drept pu lic sau pri!at. *+. in principal$ a% eneficiile de asistenta sociala pentru pre!enirea si com aterea saraciei si a riscului de e"cluziune sociala& b% indemnizatii de ingri'ire. "rt. reglementate prin legislatia speciala $'% Anga'atorii persoanelor cu diza ilitati eneficiaza de facilitati fiscale. statul inter!ine prin acordarea de eneficii de asistenta sociala si ser!icii sociale adec!ate ne!oilor strict indi!iduale ale persoanei !arstnice. precum si pentru promo!area profesionala a persoanei cu diza ilitati $&% Anga'area persoanei cu diza ilitati se realizeaza pe piata li era a muncii. respecti! loc de munca prote'at si unitati prote'ate. datorita limitarilor fiziologice si fragilitatii caracteristice fenomenului de im atranire $2% Persoanele !arstnice. la domiciliu si in forme prote'ate. in functie de situatiile personale de natura socio/economica. medicala si fiziologica. se sta ilesc astfel incat sa nu afecteze !eniturile considerate a fi minim necesare !ietii curente a persoanei0persoanelor o ligate la intretinere. nu se pot gospodari singure si necesita asistenta si ingri'ire& c% nu au locuinta si nici posi ilitatea de a/si asigura conditiile de locuit pe aza resurselor proprii& !% se afla in alte situatii de urgenta sau de necesitate. precum si a copiilor acesteia0acestora $&% In situatia persoanei !arstnice singure sau a carei familie nu poate sa asigure. # $1% 7amilia persoanei !arstnice are o ligatia de a asigura ingri'irea si intretinerea acesteia $2% O ligatiile pre!azute la alin. 5623I4N6" a '#a "sistenta sociala a persoanelor . 9&. partial sau integral. formarii si recon!ersiei profesionale a persoanelor cu diza ilitati. 9'. destinate acoperirii costurilor %ranei in cantine sociale.

ser!iciile sociale se organizeaza cu prioritate la ni!elul comunitatilor locale $2% Autoritatile administratiei pu lice locale au responsa ilitatea identificarii si e!aluarii ne!oilor persoanelor !arstnice. 9-. # $1% In !ederea pre!enirii. de regula.!% facilitati pri!ind transportul ur an si interur an. im racaminte. telefon. # $1% Persoanele !arstnice dependente eneficiaza de ser!icii de ingri'ire personala acordate in concordanta cu gradul de dependenta in care se afla si ne!oile indi!iduale de a'utor. 98. planificarii si asigurarii finantarii sau cofinantarii ser!iciilor sociale. precum si in functie de situatia familiala si !eniturile de care dispun $2% Autoritatile administratiei pu lice locale au o ligatia de a asigura ser!iciile de ingri'ire personala acordate la domiciliu sau in centre rezidentiale pentru persoanele !arstnice dependente singure ori a caror familie nu poate sa le asigure ingri'irea. in cazul persoanelor asistate in unitati sanitare cu paturi. "rt. medicamente si dispoziti!e medicale. de o ec%ipa mo ila de e!aluatori $&% Raspunderea pri!ind corectitudinea datelor si a recomandarilor pri!ind incadrarea in grade de dependenta a persoanelor e!aluate re!ine in mod solidar mem rilor ec%ipei de e!aluatori $'% )!aluarea autonomiei functionale. in aza recomandarilor formulate de ec%ipa de e!aluare. precum si pentru e!itarea institutionalizarii& f% a'utoare in natura precum$ alimente. iar furnizorii de ser!icii sociale pu lici si pri!ati au responsa ilitatea acordarii acestora cu respectarea standardelor de calitate. 9 . ela orat de personal de specialitate. # $1% )!aluarea autonomiei functionale a persoanelor dependente si sta ilirea gradelor de dependenta se realizeaza in aza unor criterii standard. materiale de constructii si altele asemenea. furnizorii pu lici si pri!ati au o ligatia de a implica persoana !arstnica. precum si a altor ser!icii& e% a'utoare pentru situatii care pun in pericol !iata si siguranta persoanei !arstnice. ac%izitia de produse alimentare. "rt. persoanele !arstnice au dreptul la ser!icii sociale $2% La procesul decizional pri!ind dez!oltarea ser!iciilor sociale destinate persoanelor !arstnice. . autoritatile administratiei pu lice centrale si locale au o ligatia de a consulta organismele reprezentati!e ale persoanelor !arstnice. # $1% Pentru a identifica si a raspunde cat mai adec!at ne!oilor sociale ale persoanelor !arstnice si conditiilor particulare in care acestia se afla. ilete de tratament alnear sau pentru recreere. a organizarii. la domiciliul persoanei. limitarii sau inlaturarii efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot afecta !iata persoanei !arstnice sau pot genera riscul de e"cluziune sociala. la solicitarea medicului curant sau a asistentului social anga'at al spitalului $ % 7urnizarea ser!iciilor de ingri'ire se realizeaza conform planului indi!idualizat de asistenta si ingri'ire. se poate realiza si la patul olna!ului. incaltaminte. "rt. constituite conform legii $&% Autoritatile administratiei pu lice locale asigura gratuit ser!icii de informare si consiliere a persoanelor !arstnice cu pri!ire la drepturile sociale ale acestora $'% In procesul de acordare a ser!iciilor sociale. "rt. radio/t!. precum si familia sau reprezentantul legal al acesteia si de a promo!a inter!entia mem rilor comunitatii si a !oluntarilor. 99. apro ate prin %otarare a <u!ernului $2% )!aluarea autonomiei functionale se realizeaza.

precum si de ser!icii destinate amena'arii sau adaptarii locuintei. in limitele %otarate de autoritatile administratiei pu lice locale."rt. # $1% Ingri'irea in centre rezidentiale a persoanelor !arstnice dependente poate fi dispusa numai in cazul in care ingri'irea la domiciliu a acestora nu este posi ila $2% Centrele rezidentiale destinate persoanelor !arstnice pot fi organizate ca$ a% centre de ingri'ire temporara& b% centre de ingri'ire pe perioada nedeterminata. # $1% Persoanele !arstnice care dispun de !enituri proprii au o ligatia de a plati o contri utie lunara pentru asigurarea ser!iciilor de ingri'ire personala la domiciliu si pentru asistarea si ingri'irea in centre rezidentiale. copilului. 7amiliei si Protectiei Sociale sta ileste strategia nationala si sectoriala de dez!oltare in domeniul social. "rt. "rt. de acompaniere. comple" de ser!icii si alte tipuri de centre. coordoneaza si monitorizeaza implementarea acestora. *1. "rt. conform legii. are dreptul la masuri de protectie acordate in conditiile legii. 99. # Persoana !arstnica care inc%eie acte 'uridice translati!e de proprietate. # Pentru mentinerea in mediul propriu de !iata si pre!enirea situatiilor de dificultate si dependenta. in functie de natura si gradul de afectare a autonomiei functionale. sustine financiar si te%nic programele sociale si e"ercita controlul asupra acordarii eneficiilor de asistenta sociala si ser!iciilor sociale . in cuantumul pre!azut de lege $&% Persoanele !arstnice care nu au !enituri si nici sustinatori legali nu datoreaza contri utia lunara. ser!icii de tip respiro si concediu de ingri'ire. cu respectarea conditiei pre!azute la art. persoanelor !arstnice. 101. $2% In situatia in care persoana !arstnica nu are !enituri sau nu poate ac%ita integral contri utia lunara. 2onstructia institutionala a sistemului national !e asistenta sociala 5623I4N6" 1 Ni. ser!icii de consiliere. 102. 10'. # $1% #inisterul #uncii. persoanele !arstnice eneficiaza de ser!icii de consiliere. indemnizatii. ?+ alin. 2"PI3OL4L . aceasta fiind asigurata din ugetele locale.elul central "rt. 7amiliei si Protectiei Sociale este autoritatea pu lica centrala care ela oreaza politica de asistenta sociala si promo!eaza drepturile familiei. calculat pe mem ru de familie. 10&. # $1% Acordarea ser!iciilor de ingri'ire personala la domiciliu a persoanelor !arstnice se realizeaza de catre ingri'itorul formal sau informal $2% Ingri'itorii informali si formali eneficiaza de facilitati si ser!icii de suport. sta ilita de catre autoritatile administratiei pu lice locale sau furnizorii pri!ati care le administreaza. 100. suma aferenta acesteia sau diferenta pana la concurenta !alorii integrale a contri utiei se asigura de catre sustinatorii legali ai persoanei !arstnice. persoanelor cu diza ilitati si ale oricaror altor persoane aflate in ne!oie $2% #inisterul #uncii. in scopul intretinerii si ingri'irii personale. cu titlu oneros sau gratuit. respecti! camine pentru persoane !arstnice& c% locuinte prote'ate. in conformitate cu ni!elul !eniturilor acestora. "rt.

persoanelor si familiilor afectate de saracie. in numele statului roman. precum si altor categorii de persoane aflate in ne!oie& *% colecteaza si prelucreaza datele si informatiile referitoare la eneficiari. 10 . reprezentarea pe plan intern si e"tern& f% de administrare. 7amiliei si Protectiei Sociale are responsa ilitatea aplicarii unitare. prin care se asigura gestionarea resurselor umane. norme metodologice si alte reglementari pri!itoare la organizarea. #inisterul #uncii. prin care se asigura. # In !ederea realizarii rolului sau in domeniul asistentei sociale. e!alueaza si controleaza aplicarea reglementarilor legale& f% finanteaza eneficiile de asistenta sociala acordate din ugetul propriu& g% ela oreaza. 7amiliei si Protectiei Sociale indeplineste urmatoarele atri utii principale$ a% ela oreaza politicile pu lice. "rt. persoanelor cu diza ilitati. identifica factorii care contri uie la incluziunea sociala. strategiile si programele sociale adresate persoanelor !arstnice. cu alte institutii pu lice si cu organisme de drept pri!at $-% #inisterul #uncii. propune si monitorizeaza indicatorii sociali din domeniu& (% analizeaza anual. la ni!el teritorial.$&% #inisterul #uncii. furnizori si . prin care se sta ilesc o iecti!ele si directiile prioritare de dez!oltare a sistemului de asistenta sociala. 7amiliei si Protectiei Sociale indeplineste urmatoarele functii$ a% de autoritate de stat. prin care se asigura ela orarea cadrului normati! si institutional necesar pentru realizarea o iecti!elor strategice in domeniul asistentei sociale& !% de coordonare. "rt. precum si a personalului informal& )% identifica prioritatile de dez!oltare a ser!iciilor sociale pe categorii de eneficiari si tipuri de ne!oi in aza carora ela oreaza politicile pu lice. la ni!el national. precum si cu reprezentanti ai societatii ci!ile cu acti!itati in domeniu $ % In e"ercitarea atri utiilor sale. 7amiliei si Protectiei Sociale se consulta cu autoritatile pu lice centrale si locale care au responsa ilitati in finantarea si acordarea ser!iciilor sociale. 7amiliei si Protectiei Sociale poate constitui structuri e"ecuti!e sau consultati!e in scopul implementarii si monitorizarii politicilor sociale. #inisterul #uncii. prin care se asigura e"ercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniu& b% de strategie. ela oreaza rapoartele nationale in domeniu. a legislatiei si a strategiilor nationale din domeniul asistentei sociale $'% In ela orarea strategiei nationale si sectoriale. #inisterul #uncii. 7amiliei si Protectiei Sociale cola oreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din su ordinea <u!ernului. formuleaza recomandari si propuneri in !ederea eficientizarii procesului de luare a deciziilor in domeniul incluziunii sociale& i% initiaza si asigura participarea la programe de formare profesionala a personalului cu atri utii in domeniu. precum si a programelor de dez!oltare in domeniu. in concordanta cu politicile sociale sta ilite de <u!ern& c% de reglementare. functionarea si dez!oltarea sistemului de asistenta sociala& !% initiaza si sustine proiecte/pilot pentru implementarea programelor specifice& e% monitorizeaza. #inisterul #uncii. strategiile. 10-. # In domeniul asistentei sociale. precum si programele de dez!oltare unitara a sistemului& b% sta ileste o iecti!ele prioritare si directiile de actiune ale politicilor specifice& c% ela oreaza proiecte de acte normati!e. materiale si financiare. persoanelor fara adapost. datele pri!ind saracia si e"cluziunea sociala. prin care se asigura functionarea unitara si eficienta a sistemului de asistenta sociala& e% de reprezentare. !ictimelor !iolentei in familie.

cu sau fara personalitate 'uridica. fraudei si coruptiei $ % #odul de functionare la ni!el national. modernizari si amena'ari efectuate la centrele de ser!icii sociale. prin planurile de inspectie. 7amiliei si Protectiei Sociale. se organizeaza in functie de numarul si de categoriile de persoane eneficiare. monitorizeaza si controleaza respectarea lor de catre furnizorii pu lici si pri!ati& o% ela oreaza. *+. finanteaza si implementeaza programe de interes national destinate dez!oltarii si sustena ilitatii ser!iciilor sociale& p% ela oreaza si implementeaza programe si proiecte finantate din fonduri structurale si alte fonduri internationale& +% acorda su !entii pentru dez!oltarea ser!iciilor sociale. inspectorii sociali efectueaza e!aluarea. monitorizarea si controlul respectarii criteriilor. 109. "rt. *+. precum si atri utiile specifice Inspectiei sociale se sta ilesc prin %otarare a <u!ernului. se sta ilesc prin lege. 108. *+. . # $1% #inisterul #uncii. reparatii. monitorizare si control. se realizeaza de catre functionari pu lici. monitorizare si control in domeniul asistentei sociale $2% Institutiile pre!azute la alin. cola oreaza si desfasoara actiuni si programe comune cu furnizorii pri!ati de ser!icii sociale& t% indeplineste orice alte atri utii pre!azute de reglementarile legale in !igoare. indicatorii de performanta si standardele de calitate pri!ind ser!iciile sociale. in conditiile legii& r% finanteaza c%eltuielile cu lucrari de constructii.. monitorizarea si controlul respectarii legislatiei in !igoare din domeniul asistentei sociale. # $1% Acti!itatile pre!azute la art. in scopul realizarii unui sistem unitar de administrare a eneficiilor de asistenta sociala si de e!aluare. in conditiile legii& s% coordoneaza metodologic acti!itatea ser!iciilor pu lice de asistenta sociala de la ni!el teritorial si cola oreaza permanent cu autoritatile administratiei pu lice locale& s. dupa caz. 7amiliei si Protectiei Sociale. precum si misiuni specifice de control in scopul reducerii erorii. temele de e!aluare. si *1. cu sau fara personalitate 'uridica $&% Organizarea.: alin. precum si pentru acti!itatea de inspectie. inspectori sociali si personal anga'at in aza unui contract indi!idual de munca $2% Inspectorii sociali reprezinta personalul de specialitate care isi e"ercita atri utiile pe intreg teritoriul tarii si eneficiaza de statutul specific personalului cu atri utii de inspectie si control $&% In realizarea atri utiilor pre!azute la alin. pentru acti!itatea de sta ilire si plata a eneficiilor de asistenta sociala asigurate din ugetul de stat alocat #inisterului #uncii. cu ser!icii deconcentrate la ni!el teritorial.ser!iciile sociale acordate. +. 7amiliei si Protectiei Sociale. la propunerea #inisterului #uncii. "rt. functionarea si finantarea institutiilor pre!azute la alin. *+. organizeaza institutii de specialitate. ca institutii pu lice cu structuri la ni!el central si. standardelor si indicatorilor in aza carora se acrediteaza furnizorii si ser!iciile sociale. constatarea contra!entiilor si aplicarea sanctiunilor pre!azute de lege $'% Inspectia sociala sta ileste anual. la ni!el national& l% monitorizeaza implementarea strategiilor autoritatilor administratiei pu lice locale pri!ind dez!oltarea de ser!icii sociale& m% ela oreaza standardele de cost pentru ser!iciile sociale si monitorizeaza respectarea lor de catre furnizorii pu lici& n% ela oreaza criteriile. precum si de comple"itatea acti!itatii.

# $1% Pentru eficientizarea procesului de ela orare si implementare a politicilor sociale la ni!el national #inisterul #uncii. ela orata de Organizatia #ondiala a Sanatatii $-% Institutul si structurile teritoriale au in principal urmatoarele atri utii$ a% primesc si analizeaza cererile si documentele medicale necesare pentru realizarea e!aluarii comple"e a persoanei& b% realizeaza e!aluarea starii de sanatate a persoanei si a ni!elului de afectare a integritatii functionale si structurale a organismului& c% e!alueaza a ilitatile de realizare a acti!itatilor de aza si instrumentale ale !ietii in raport cu factorii de mediu si factorii personali& !% sta ilesc gradul de limitare functionala in aza caruia persoana poate fi incadrata in grad de in!aliditate sau in grad de diza ilitate& e% ela oreaza programele de recuperare0rea ilitare. precum si de a formula recomandari si propuneri in !ederea eficientizarii procesului de luare a deciziilor in domeniile mentionate $&% In !ederea indeplinirii atri utiilor sale. 7amiliei si Protectiei Sociale organizeaza O ser!atorul Social 9ational. diza ilitatii si sanatatii. "rt. ocuparii fortei de munca. cu toate formele de organizare ale societatii ci!ile participante la acest mecanism si cu institutele de cercetare si uni!ersitati $ % Organizarea. inclusi! cu o ser!atoarele sociale sectoriale sau teritoriale organizate de acestea $'% O ser!atorul face parte din mecanismul national de implementare a procesului de incluziune sociala si coopereaza cu autoritatile pu lice centrale si locale. securitatii. denumit in continuare O ser!ator $2% O ser!atorul are rolul de a colecta si analiza la ni!el national datele pri!ind politicile pu lice in domeniul protectiei sociale."rt. 111. la propunerea #inisterului #uncii. sanatatii. 109. # $1% Acti!itatea de e!aluare a persoanelor care prezinta afectiuni generatoare de diza ilitati si0sau in!aliditate se realizeaza de catre Institutul 9ational de )"pertiza #edicala si Recuperare a Capacitatii de #unca. informarii/comunicarii. denumit in continuare Institut. de terapii specifice. 7amiliei si Protectiei Sociale. O ser!atorul cola oreaza cu organisme nationale si internationale cu preocupari in domeniul protectiei sociale si inc%eie protocoale de cola orare. capacitatea functionala a Institutului si a structurilor pre!azute la alin. educatiei. 110. 'ustitiei si culturii ca parte integranta din procesul de incluziune sociala. de a ela ora rapoartele nationale in domeniu. si structurile teritoriale de e"pertiza medicala $2% Pentru realizarea acti!itatii de e!aluare a diza ilitatii. sunt singurele unitati de profil a ilitate sa efectueze e!aluarea persoanelor in !ederea incadrarii in grade de diza ilitate sau in!aliditate $'% Organizarea si functionarea Institutului si a structurilor specializate in e"pertiza medicala se sta ilesc prin %otarare a <u!ernului $ % )!aluarea persoanelor in !ederea incadrarii in grade de in!aliditate sau de diza ilitate se realizeaza in aza unor criterii ela orate in concordanta cu clasificarile si modelul functionarii si diza ilitatii pre!azute in Clasificarea internationala a functionarii. de ingri'ire si asistenta. locuirii. *+. # #inisterele si celelalte organe ale administratiei pu lice centrale de specialitate . !a fi dimensionata corespunzator atri utiilor suplimentare $&% Structurile pre!azute la alin. mo ilitatii. *+. "rt. functionarea si finantarea O ser!atorului se sta ilesc prin %otarare a <u!ernului.

care cuprind date detaliate pri!ind numarul si categoriile de eneficiari. ugetul estimat si sursele de finantare& c% initiaza. autoritatile administratiei pu lice locale au urmatoarele atri utii principale$ a% ela oreaza.asigura aplicarea masurilor de asistenta sociala specifice domeniului propriu de acti!itate. a asociatiilor profesionale si a organizatiilor reprezentati!e ale eneficiarilor si raspund de aplicarea acesteia& b% in urma consultarii furnizorilor pu lici si pri!ati. ser!iciile sociale e"istente. 5623I4N6" a 2#a Ni. coordoneaza si aplica masurile de pre!enire si com atere a situatiilor de . dupa caz. autoritatile administratiei pu lice locale au atri utii pri!ind administrarea si acordarea eneficiilor de asistenta sociala si a ser!iciilor sociale $2% In domeniul administrarii si acordarii eneficiilor de asistenta sociala. grupuri sau comunitati aflate in ne!oie sociala. 112. pre!azute de lege. autoritatile administratiei pu lice locale au urmatoarele atri utii principale$ a% asigura si organizeaza acti!itatea de primire a solicitarilor pri!ind eneficiile de asistenta sociala& b% pentru eneficiile de asistenta sociala acordate din ugetul de stat realizeaza colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora catre agentiile teritoriale& c% !erifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a eneficiilor de asistenta sociala. potri!it legii& f% urmaresc si raspund de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si eneficiarii eneficiilor de asistenta sociala& g% efectueaza sonda'e si anc%ete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de e"cluziune sociala sau a altor situatii de necesitate a mem rilor comunitatii si.elul local "rt. # $1% Pentru asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului. de modificare0suspendare0incetare a eneficiilor de asistenta sociala acordate din ugetul local si le prezinta primarului pentru apro are& e% comunica eneficiarilor dispozitiile cu pri!ire la drepturile si facilitatile la care sunt indreptatiti. programul de contractare a ser!iciilor din fonduri pu lice. precum si altor persoane. pe termen mediu si lung. strategia 'udeteana. propun masuri adec!ate in !ederea spri'inirii acestor persoane& (% realizeaza acti!itatea financiar/conta ila pri!ind eneficiile de asistenta sociala administrate& i% ela oreaza si fundamenteaza propunerea de uget pentru finantarea eneficiilor de asistenta sociala& )% indeplinesc orice alte atri utii pre!azute de reglementarile legale in !igoare $&% In domeniul organizarii. conform procedurilor pre!azute de lege sau. in functie de situatiile constatate. a asociatiilor profesionale si a organizatiilor reprezentati!e ale eneficiarilor ela oreaza planurile anuale de actiune pri!ind ser!iciile sociale administrate si finantate din ugetul consiliului 'udetean0consiliului local0Consiliului <eneral al #unicipiului (ucuresti. sta ilite prin %otarare a consiliului local. persoanelor cu diza ilitati. in concordanta cu strategiile nationale si ne!oile locale identificate. administrarii si acordarii ser!iciilor sociale. persoanelor !arstnice. respecti! locala de dez!oltare a ser!iciilor sociale. dupa caz. ser!iciile sociale propuse pentru a fi infiintate. dupa consultarea furnizorilor pu lici si pri!ati. si pregatesc documentatia necesara in !ederea sta ilirii dreptului la masurile de asistenta sociala& !% intocmesc dispozitii de acordare0respingere sau. familiei.

precum si cauzele care au generat situatiile de risc de e"cluziune sociala& e% realizeaza atri utiile pre!azute de lege in procesul de acordare a ser!iciilor sociale& f% inc%eie.& s% indeplinesc orice alte atri utii pre!azute de reglementarile legale in !igoare. administrarea. finantarea si cofinantarea de ser!icii sociale& r% monitorizeaza financiar si te%nic contractele pre!azute la lit. . furnizorii pu lici si pri!ati si ser!iciile administrate de acestia& i% monitorizeaza si e!alueaza ser!iciile sociale& )% ela oreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul ser!iciilor sociale& *% ela oreaza proiectul de uget anual pentru sustinerea ser!iciilor sociale in conformitate cu planul anual de actiune si asigura finantarea0cofinantarea acestora& l% asigura informarea si consilierea eneficiarilor. la propunerea #inisterului #uncii. contracte de su !entionare pentru infiintarea. prelucreaza si administreaza datele si informatiile pri!ind eneficiarii. persoanelor cu diza ilitati. 6. "rt. in conditiile legii. 7amiliei si Protectiei Sociale.marginalizare si e"cludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati& !% identifica familiile si persoanele aflate in dificultate. organigrama si statul de functii sa fie apro ate prin %otarare a consiliului 'udetean0consiliului local0Consiliului <eneral al #unicipiului (ucuresti. in aparatul de specialitate al consiliului 'udetean0al primarului. contracteaza ser!iciile sociale adresate copilului. familiei. precum si informarea populatiei pri!ind drepturile sociale si ser!iciile sociale disponi ile& m% furnizeaza. persoanelor !arstnice. contracte si con!entii de parteneriat. consiliilor locale ale sectoarelor municipiului (ucuresti si Consiliului <eneral al #unicipiului (ucuresti. in conditiile legii. formare si indrumare metodologica. urmand ca regulamentul propriu. ser!iciile pu lice de asistenta sociala se organizeaza ca un compartiment functional in aparatul de specialitate al primarului $ % Regulamentele/cadru de organizare si functionare ale ser!iciilor pu lice de asistenta sociala si structura orientati!a de personal a acestora se apro a prin %otarare a <u!ernului. pentru sustinerea dez!oltarii ser!iciilor sociale& g% propun infiintarea ser!iciilor sociale de interes 'udetean sau local& (% colecteaza. # $1% In aplicarea atri utiilor pre!azute la art. administreaza sau. 11&. in !ederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda ser!icii sociale& o% cola oreaza permanent cu organizatiile societatii ci!ile care reprezinta interesele diferitelor categorii de eneficiari& p% organizeaza si realizeaza acti!itatile specifice contractarii ser!iciilor sociale acordate de furnizorii pu lici si pri!ati& +% inc%eie. contracte de finantare. fiind responsa ile de calitatea ser!iciilor prestate& n% planifica si realizeaza acti!itatile de informare. la ni!el de directie generala $&% Ser!iciile pu lice de asistenta sociala se organizeaza in su ordinea consiliilor locale ale municipiilor si oraselor. la ni!el de directie $'% La ni!elul comunelor. contracte de parteneriat pu lic/pu lic si pu lic/pri!at pentru spri'inirea financiara si te%nica a autoritatilor administratiei pu lice locale de la ni!elul 'udetului. ++1 autoritatile administratiei pu lice locale infiinteaza structuri specializate denumite ser!icii pu lice de asistenta sociala si organizeaza. precum si tuturor categoriilor de eneficiari pre!azute de lege. dupa caz. compartimentul responsa il de contractarea ser!iciilor sociale $2% Ser!iciile pu lice de asistenta sociala se organizeaza in su ordinea consiliilor 'udetene.

"rt. precum si ser!iciile administrate de acestia. *1. lit. # $1% Autoritatile administratiei pu lice locale de la ni!elul 'udetelor realizeaza atri utiile pre!azute la art. lit. pentru eneficiile de asistenta sociala asigurate din ugetul propriu. 11-. %.. oraselor. precum si sectoarelor municipiului (ucuresti au o ligatia de a transmite ser!iciului pu lic de asistenta sociala de la ni!el 'udetean.& c% prin compartimentul responsa il cu contractarea ser!iciilor sociale. autoritatile administratiei pu lice locale de la ni!elul municipiilor. pentru atri utiile pre!azute la alin. pentru a se realiza o acoperire ec%ita ila a dez!oltarii acestora pe intreg teritoriul 'udetului& b% acordarea de spri'in autoritatilor administratiei pu lice locale de la ni!elul comunelor./o. pentru eneficiile de asistenta sociala asigurate din ugetul propriu. f. *+. a celor pre!azute in legile speciale& b% prin ser!iciul pu lic de asistenta sociala./r. dez!oltarii si organizarii ser!iciilor sociale de interes local& c% infiintarea si administrarea azei de date referitoare la toti furnizorii pu lici si pri!ati de ser!icii sociale de la ni!el 'udetean. %. $2% Pe langa atri utiile pre!azute la alin. lit. $2% Pe langa atri utiile pre!azute la alin."rt. lit. si alin. si i. p. sta ilite prin %otarare a consiliului 'udetean./o. a. ++1 astfel$ a% prin ser!iciul pu lic de asistenta sociala. lit.. ++8 alin. a.. autoritatile administratiei pu lice locale de la ni!elul 'udetelor realizeaza$ a% coordonarea infiintarii si organizarii ser!iciilor sociale. # $1% Consiliul <eneral al #unicipiului (ucuresti realizeaza atri utiile pre!azute la art. precum si cu furnizorii de ser!icii sociale pu lici sau pri!ati si alte organizatii ale societatii ci!ile care reprezinta interesele eneficiarilor. s. in scopul planificarii. in concordanta cu ne!oile si situatiile de dificultate identificate. a. si. oraselor... pentru atri utiile pre!azute la alin. pentru atri utiile pre!azute la alin. pentru atri utiile pre!azute la alin./r. *8. in !ederea facilitarii accesului ec%ita il al tuturor . *8. *+. f. si lit. sta ilite prin %otarare a consiliului general si. "rt. dupa caz.a. *1. lit.. a celor pre!azute in legile speciale si pentru atri utiile pre!azute la alin. oraselor si municipiilor de pe raza teritoriala a 'udetului. si i. *8. lit. comunelor./o. a. lit. si lit. *8.. # $1% Autoritatile administratiei pu lice locale de la ni!elul municipiilor. pentru atri utiile pre!azute la alin. $2% Pe langa atri utiile pre!azute la alin. precum si sectoarelor municipiului (ucuresti realizeaza atri utiile pre!azute la art. Consiliul <eneral al #unicipiului (ucuresti asigura$ a% cola orarea cu ser!iciile pu lice de asistenta sociala de la ni!elul sectoarelor. *+. si lit.. *1. s. dupa caz. in ceea ce pri!este acordarea si administrarea ser!iciilor sociale& b% prin compartimentul pre!azut la art. ++1 astfel$ a% prin ser!iciile pu lice de asistenta sociala. respecti! compartimentele functionale pentru atri utiile pre!azute la alin. s. *+. ++1 astfel$ a% prin ser!iciile pu lice de asistenta sociala. 11'. pentru atri utiile pre!azute la alin. p. furnizorii pu lici si pri!ati. 11 . p.& b% prin compartimentul responsa il cu contractarea ser!iciilor sociale. *8./r. precum si datele si informatiile colectate la ni!el local pri!ind eneficiarii. *8. comunelor. respecti! al Consiliului <eneral al #unicipiului (ucuresti strategiile locale si planurile anuale de actiune.

# $1% Planurile anuale de actiune pri!ind ser!iciile sociale se ela oreaza de catre autoritatile administratiei pu lice locale. 119. Consiliul <eneral al #unicipiului (ucuresti cola oreaza cu consiliile locale de sector in !ederea asigurarii de oportunitati egale pentru toti locuitorii capitalei in accesarea ser!iciilor sociale $ % Strategiile de dez!oltare a ser!iciilor sociale pre!azute la alin. respecti! Consiliului <eneral al #unicipiului (ucuresti $'% Planurile anuale de actiune pri!ind ser!iciile sociale administrate si0sau finantate de consiliile 'udetene. se transmit pentru consultare consiliului 'udetean. 118. fara a a!ea domiciliul0resedinta intr/ un sector. solutionarea urgentelor sociale si dez!oltarea proiectelor de ser!icii sociale destinate. ser!iciile sociale e"istente. # $1% Strategiile de dez!oltare a ser!iciilor sociale 'udetene si a municipiului (ucuresti se ela oreaza pe termen mediu. precum si pe termen lung. cuprind date detaliate pri!ind numarul si categoriile de eneficiari. categoriilor de persoane ale caror ne!oi nu sunt acoperite de ser!iciile create la ni!elul sectoarelor municipiului (ucuresti& !% infiintarea. anterior supunerii acestora spre apro are prin %otarare a consiliului 'udetean0consiliului local al sectorului0consiliului general al capitalei. # $1% Autoritatile administratiei pu lice locale si toti furnizorii pu lici de ser!icii sociale au . programul de contractare a ser!iciilor de la furnizorii pri!ati. respecti! a Consiliului <eneral al #unicipiului (ucuresti $&% Comisiile 'udetene de incluziune sociala si cea a municipiului (ucuresti sunt constituite la ni!elul institutiei prefectului si functioneaza in cadrul mecanismului national pentru promo!area incluziunii sociale in Romania apro at prin %otarare a <u!ernului $'% Autoritatile administratiei pu lice locale de la ni!elul sectoarelor municipiului (ucuresti ela oreaza propriile strategii de dez!oltare a ser!iciilor sociale care sunt cuprinse in strategia de dez!oltare a ser!iciilor sociale a municipiului (ucuresti. precum si de Consiliul <eneral al #unicipiului (ucuresti. *+. "rt. se transmit pentru consultare comisiilor teritoriale de incluziune sociala.cetatenilor capitalei la ser!iciile sociale e"istente pe raza teritoriala a intregului municipiu& b% a!izarea strategiilor de dez!oltare a ser!iciilor sociale de la ni!el de sector& c% initierea si aplicarea programelor de pre!enire si com atere a situatiilor de marginalizare si e"cludere sociala. respecti! pe o perioada de 4 ani. ugetul estimat si sursele de finantare $&% Planurile anuale de actiune ela orate de autoritatile administratiei pu lice locale. anterior apro arii lor prin %otarare a consiliului 'udetean. "rt. in principal. ani. respecti! pe o perioada de +. si cuprind masurile si actiunile din domeniu. 119. de consiliile locale ale sectoarelor municipiului (ucuresti. pentru sectoarele de la ni!elul capitalei $2% Planurile anuale de actiune pri!ind ser!iciile sociale pre!azute la alin. *+. organizarea si acordarea ser!iciilor sociale de interes local pentru persoanele care traiesc pe raza teritoriala a municipiului (ucuresti. *+. se ela oreaza in termen de ma"imum un an de la intrarea in !igoare a prezentei legi. programul de su !entionare. "rt. ser!iciile sociale propuse pentru a fi infiintate. se dez at si se a!izeaza de catre Comisiile 'udetene de incluziune sociala si a municipiului (ucuresti. anterior apro arii acestora prin %otarare a consiliului local. si *2. respecti! in cea a municipiului (ucuresti. planificarea acestora si ugetul estimati! $2% Strategiile de dez!oltare a ser!iciilor sociale pre!azute la alin. in conformitate cu masurile si actiunile pre!azute in strategia de dez!oltare a ser!iciilor sociale a 'udetului de care apartin.

in conformitate cu reglementarile in !igoare. numai in alte categorii de ser!icii sociale sau. in aza ne!oilor identificate si a cererilor de asteptare inregistrate la ni!elul 'udetului. indicatorii care pri!esc ser!iciile sociale organizate si acordate la ni!elul 'udetului. # $1% In domeniul asistentei sociale acti!eaza asistenti sociali. calificari si competente di!erse $2% Personalul din domeniul asistentei sociale isi desfasoara acti!itatea in conformitate cu statutul profesiei. prin %otarare de consiliu. in ser!icii din domeniul educatiei. oraselor. sanatatii ori culturii. precum si de a planifica dez!oltarea acestora. prioritatile nationale de dez!oltare a ser!iciilor sociale& e% de a raspunde. ser!iciile pu lice de asistenta sociala de la ni!el local si 'udetean au urmatoarele o ligatii. precum si al altor dispozitii legale. precum si personal cu profesii. al dispozitiilor Codului #uncii. 2"PI3OL4L . strategia proprie de dez!oltare a ser!iciilor sociale si planurile anuale de actiune in domeniu $&% Autoritatile administratiei pu lice locale de la ni!elul comunelor. in cadrul planurilor anuale de actiune. in relatie cu #inisterul #uncii. 122. municipiului (ucuresti si sectoarelor capitalei. # In !ederea functionarii eficiente a sistemului national de ser!icii sociale. "rt. in termen de 8. 120. financiare si materiale. municipiilor si sectoarelor municipiului (ucuresti inc%eie parteneriate pentru infiintarea de ser!icii rezidentiale de interes intercomunitar pentru persoanele care au domiciliul0resedinta in unitatile administrati!/teritoriale partenere $ % Consiliul 'udetean. autoritatile administratiei pu lice locale au o ligatia de a asigura resursele umane. alt personal de specialitate in asistenta sociala. informatiile. numai in functie de ne!oile identificate ale persoanelor din comunitate. de zile de la apro are. "rt. # . datele. precum si la ni!el local. numai daca numarul solicitarilor 'ustifica e"istenta unui astfel de ser!iciu pe raza lor teritoriala $'% In conditiile in care numarul solicitarilor este limitat sau in cazul in care nu dispun de resurse suficiente. oraselor. 7amiliei si Protectiei Sociale$ a% de a respecta si aplica pre!ederile reglementarilor legale in !igoare. situatiile statistice. in cazuri ine 'ustificate. municipiilor si sectoarelor municipiului (ucuresti infiinteaza ser!icii sociale rezidentiale de interes local. in termenele solicitate. ale strategiilor si programelor nationale din domeniul ser!iciilor sociale& b% de a transmite ministerului. in termenele pre!azute de lege. 121. sc%im area destinatiei ser!iciilor sociale e"istente. strategia de dez!oltare a ser!iciilor sociale de la ni!el 'udetean0al sectoarelor municipiului (ucuresti0al municipiului (ucuresti& c% de a transmite ministerului. la solicitarile ministerului referitoare la ser!iciile sociale aflate in coordonare si administrare. de resursele disponi ile si cu respectarea celui mai eficient raport cost0 eneficiu $2% Pentru asigurarea unor ser!icii sociale adec!ate si de calitate. autoritatile administratiei pu lice locale de la ni!elul comunelor. dupa caz& !% de a respecta si aplica.I Personalul !in sistemul !e asistenta sociala "rt. dupa caz. de prioritatile asumate. infiinteaza ser!icii sociale rezidentiale de interes 'udetean $-% Autoritatile administratiei pu lice locale pot decide.o ligatia de a organiza si acorda ser!iciile sociale.

repu licata. precum si personalul cu atri utii in realizarea si ela orarea strategiilor si planurilor anuale de actiune. in colectarea si administrarea azelor de date. eneficiaza de facilitati $2% 7urnizorii de ser!icii sociale care utilizeaza !oluntari pot eneficia de facilitati pentru accesarea de fonduri din ugetul de stat. # Salarizarea personalului din sistemul pu lic de asistenta sociala se face potri!it Legii/cadru nr.II <inantarea asistentei sociale "rt. *+. *+. si *1. "rt. "rt. 12&. de la .. in conditiile legilor speciale. 12 . precum si furnizorii de ser!icii sociale pu lici si pri!ati au o ligatia de a promo!a. sunt pre!azute in legile speciale. precum si programe de instruire specifica. 128.. pentru acti!itatea desfasurata. administrarea resurselor umane si a acti!itatilor economico/financiare si de consiliere 'uridica pot fi incadrati ca functionari pu lici in conditiile Legii nr. 12'. 129. facilita si asigura personalului programe de formare profesionala. in contractarea ser!iciilor sociale. 12-. 1=201. in conformitate cu atri utiile ce le re!in potri!it statutului asistentului social si regulamentelor interne ale anga'atorilor. "rt. pri!ind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri pu lice. # $1% Personalul anga'at in cadrul ser!iciilor sociale. de eneficiari. familiale sau de grup si ela orarea planurilor de inter!entie pentru pre!enirea. ugetul local sau fonduri internationale $&% 7acilitatile pre!azute la alin. # Autoritatile administratiei pu lice centrale si locale.$1% Identificarea si e!aluarea ne!oilor sociale indi!iduale. +==0+??? pri!ind Statutul functionarilor pu lici. cu respectarea raportului de un asistent social la ma"imum 8. *+. 2"PI3OL4L . familiile acestora in procesul decizional si de acordare a ser!iciilor sociale& g% sa respecte demnitatea si unicitatea persoanei. persoanele cu functie de conducere din cadrul ser!iciilor pu lice de asistenta sociala. # Personalul care acti!eaza in domeniul asistentei sociale are o ligatia$ a% sa isi desfasoare acti!itatea in conformitate cu legislatia in !igoare& b% sa asigure confidentialitatea informatiilor o tinute in e"ercitarea profesiei& c% sa respecte intimitatea eneficiarilor& !% sa respecte li ertatea eneficiarului de a alege ser!iciile sociale si furnizorii de ser!icii sociale& e% sa respecte etica profesionala& f% sa implice acti! eneficiarii de ser!icii sociale si. de catre asistentii sociali. # $1% In procesul de acordare a ser!iciilor sociale pot fi implicati !oluntari care. "rt. cu modificarile ulterioare. dupa caz.. precum si cel din cadrul ser!iciilor pu lice de asistenta sociala este personal contractual $2% Prin e"ceptie de la pre!ederile alin. cu modificarile si completarile ulterioare.+. com aterea si solutionarea situatiilor de dificultate se realizeaza. # Asistenta sociala se finanteaza din fonduri alocate de la ugetul de stat. respecti! fisei postului $2% Autoritatile administratiei pu lice locale anga'eaza asistenti sociali sau contracteaza ser!iciile acestora pentru a realiza acti!itatile pre!azute la alin. "rt.

sponsorizari sau din alte contri utii din partea unor persoane fizice ori 'uridice.. regulile fiscale. din contri utii ale eneficiarilor. +. pe aza elementelor pre!azute la alin. *+. autoritate a administratiei pu lice centrale sau locale. institutiile pre!azute la art.: alin. 7amiliei si Protectiei Sociale. precum si autoritatile administratiei pu lice locale au o ligatia de a posta pe site/urile proprii formatul printa il al formularelor de cerere $&% 7ondurile necesare c%eltuielilor de transmitere a drepturilor se asigura din ugetele din care se plateste eneficiul de asistenta sociala. fara a afecta cuantumul acestuia. 129. din donatii. "rt.. # $1% De la ugetul de stat se aloca fonduri pentru$ . #inisterul #uncii. si c. respecti! ugetele locale ale sectoarelor municipiului (ucuresti& !% donatii. 5623I4N6" a 2#a <inantarea ser. respecti! al municipiului (ucuresti& c% ugetele locale ale comunelor. # Ser!iciile sociale se finanteaza din urmatoarele surse$ a% ugetul de stat& b% ugetul local al 'udetului. 1&0. lit. conform dispozitiilor prezentei legi $2% La fundamentarea anuala a sumelor necesare asigurarii platii eneficiilor de asistenta sociala se tine cont de urmatoarele elemente$ a% numarul de eneficiari inregistrati in anul anterior& b% estimarea numarului de eneficiari pentru anul ugetar in functie de e!olutiile economice. . precum si din alte surse. "rt. precum si de indicatorii macroeconomici inregistrati& c% cuantumul nominal sau. in ela orarea strategiilor si politicilor sociale la ni!el national ori local tre uie sa se asigure ca acestea sunt in concordanta cu principiile responsa ilitatii fiscale. cu respectarea legislatiei in domeniu si in limita resurselor financiare disponi ile. cuantumul mediu al eneficiului de asistenta sociala $&% Se iau in considerare la fundamentarea ugetara si eneficiile de asistenta sociala care urmeaza sa fie acordate.. 1&2.+. 1&&. "rt.ugetele locale. apro ate in conditiile legii. demografice si sociale. 5623I4N6" 1 <inantarea beneficiilor !e asistenta sociala "rt. precum si cu o iecti!ele si limitele din strategia fiscal/ ugetara reglementata de Legea responsa ilitatii fiscal/ ugetare nr.iciilor sociale "rt. 1&1. din tara si din strainatate. dupa caz. *1. # $1% 7ondurile necesare c%eltuielilor cu tiparirea formularelor de cerere se asigura din ugetul unitatilor administrati!/teritoriale $2% Pentru solicitarea drepturilor. in conformitate cu legislatia in !igoare. 3?01. # <u!ernul si fiecare ordonator de credite. sponsorizari sau alte contri utii din partea persoanelor fizice ori 'uridice din tara si din strainatate& e% fonduri e"terne ram ursa ile si neram ursa ile& f% contri utia persoanelor eneficiare& g% alte surse de finantare. oraselor si municipiilor. # $1% (eneficiile de asistenta sociala se finanteaza din fonduri alocate de la ugetul de stat sau0si de la ugetele locale.

in conditiile legii& (% cofinantarea ser!iciilor sociale. se sta ileste prin legile speciale. Costul standard anual0 eneficiar0tipde ser!iciu se poate inde"a cu rata inflatiei si se re!izuieste ori de cate ori este ne!oie $'% Sumele fundamentate se aloca din unele !enituri ale ugetului de stat pentru finantarea ser!iciilor sociale. in functie de tipul ser!iciilor& c% ser!iciile destinate copilului si familiei. in aza unor contracte de parteneriat inc%eiate ianual& . contractate sau su !entionate in conditiile legii. protocoalelor. in aza memorandumurilor. *+.. precum si in aza estimarii costurilor necesare functionarii ser!iciilor nou/infiintate in anul ugetar respecti! $&% Standardele de cost pentru ser!iciile sociale se apro a prin %otarare a <u!ernului.a% finantarea programelor de interes national. derulate de #inisterul #uncii. precum si de alte autoritati ale administratiei pu lice centrale cu atri utii in domeniul ser!iciilor sociale si apro ate prin %otarare a <u!ernului& b% finantarea programelor de su !entionare a furnizorilor pri!ati de ser!icii sociale. 7amiliei si Protectiei Sociale. in functie de tipul ser!iciilor $ % 9i!elul sumelor acordate potri!it alin. care se suporta din ugetul de stat prin ugetul #inisterului #uncii. procedura de acordare a sumelor cu aceasta destinatie se sta ileste prin %otarare a <u!ernului. con!entiilor de parteneriat. "rt. in functie de tipul ser!iciilor& !% ser!iciile sociale adresate persoanelor fara adapost si persoanelor aflate in risc de e"cluziune sociala. pe tipuri de ser!icii. in conditiile legii& f% finantarea programelor de educatie permanenta a personalului de specialitate si a programelor de cercetare din domeniul ser!iciilor sociale& g% c%eltuieli de in!estitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale. 7amiliei si Protectiei Sociale. 1&'. precum si pentru persoanele !arstnice. inc%eiate conform legii $2% Pentru c%eltuielile pre!azute la alin. "rt. ela orate de #inisterul #uncii. contractate sau su !entionate in conditiile legii. *2. # $1% Din ugetele locale ale 'udetelor se aloca fonduri pentru$ a% finantarea ser!iciilor sociale aflate in administrare proprie. g. *1. lit. ori cofinantate in aza contractelor de parteneriat& b% finantarea sau cofinantarea infiintarii. 7amiliei si Protectiei Sociale& c% finantarea infiintarii unor institutii de asistenta sociala/pilot& !% finantarea ser!iciilor sociale acordate prin structurile pu lice aflate in su ordinea/ coordonarea autoritatilor administratiei pu lice centrale& e% finantarea ser!iciilor sociale acordate de autoritatile administratiei pu lice locale si a altor furnizori pu lici si pri!ati de ser!icii sociale. in conditiile alin. 7amiliei si Protectiei Sociale.. 1& . organizarii si functionarii unor noi ser!icii sociale& c% cofinantarea ser!iciilor sociale care functioneaza in mediul rural si in localitati defa!orizate. # $1% Alocarea fondurilor de la ugetul de stat destinate sustinerii functionarii ser!iciilor sociale organizate la ni!elul unitatilor administrati!/teritoriale se realizeaza in aza fundamentarilor transmise de autoritatile administratiei pu lice locale $2% 7undamentarea sumelor solicitate de la ugetul de stat de catre autoritatile administratiei pu lice locale se realizeaza in aza costurilor standard in !igoare pentru ser!iciile sociale administrate. si se realizeaza in urmatoarea ordine de prioritati$ a% ser!iciile sociale adresate copilului separat de parinti care necesita protectie speciala& b% ser!iciile sociale adresate persoanelor cu diza ilitati. la propunerea #inisterului #uncii.

1&8. cofinantarea in parteneriat cu autoritatile administratiei pu lice locale a c%eltuielilor necesare formarii continue a personalului cu atri utii in domeniul ser!iciilor sociale si care acti!eaza la ni!elul 'udetului respecti!& f% finantarea si cofinantarea in parteneriat cu autoritatile administratiei pu lice locale a actiunilor de sensi ilizare a comunitatii pri!ind ne!oile si riscurile sociale de la ni!elul 'udetului& g% cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri structurale si alte fonduri internationale pentru proiecte din domeniul ser!iciilor sociale& (% finantarea su !entiilor destinate ser!iciilor sociale acordate de furnizorii pri!ati& i% alte finantari sau cofinantari pre!azute de lege $2% Consiliul 'udetean are o ligatia sa asigure din ugetul propriu sumele in completarea celor alocate din ugetul de stat. # $1% Ser!iciile medicale asigurate eneficiarilor de ser!icii sociale in centrele rezidentiale si de zi se finanteaza de la ugetul 7ondului national unic de asigurari sociale de sanatate. dupa caz. ori co/finantate in aza contractelor de parteneriat& b% finantarea sau cofinantarea infiintarii. materiale sanitare si ec%ipamentele necesare ingri'irii persoanei asistate. cofinantarea in parteneriat cu consiliul 'udetean a c%eltuielilor necesare formarii continue a personalului cu atri utii in domeniul ser!iciilor sociale si care acti!eaza la ni!elul comunitatii respecti!e& !% finantarea si cofinantarea in parteneriat cu consiliul 'udetean a actiunilor de sensi ilizare a populatiei pri!ind ne!oile si riscurile sociale de la ni!elul comunitatii& e% cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri structurale si alte fonduri internationale pentru proiecte din domeniul ser!iciilor sociale& f% alte finantari sau cofinantari pre!azute de lege $2% Autoritatile administratiei pu lice locale au o ligatia sa asigure sumele din ugetele proprii si alte !enituri e"tra ugetare. acordate de persoane fizice si 'uridice. pana la intrarea in !igoare a noului sistem de e!aluare pre!azut la art. # $1% Pentru finantarea ser!iciilor sociale se pot utiliza !eniturile o tinute din sponsorizarile si donatiile in ani sau in natura. .!% finantarea c%eltuielilor de functionare a comisiilor de e!aluare si a ser!iciilor de e!aluare comple"a. sta ilite prin memorandumurile sau protocoalele de finantare inc%eiate de statul roman cu donatorii. furnizorilor de ser!icii $2% Ser!iciile sociale pot fi finantate din fonduri internationale. 1&9. care nu sunt finantate din 7ondul national unic de asigurari sociale de sanatate sau prin programele #inisterului Sanatatii. in conditiile legii si in conformitate cu pre!ederile Contractului/cadru pri!ind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate $2% 7urnizorii pu lici si pri!ati care acorda ser!icii de ingri'ire in centre rezidentiale si. "rt. ++. dupa caz. medicamente uzuale acordate fara prescriptie medicala.& e% finantarea sau. 1&-. din fonduri proprii. oraselor si municipiilor. dupa caz. romane si straine. "rt. "rt. contractate sau su !entionate in conditiile legii. organizarii si functionarii unor noi ser!icii sociale& c% finantarea sau. in completarea celor alocate din ugetul de stat. in centre de zi asigura. respecti! din ugetele locale ale sectoarelor municipiului (ucuresti se aloca fonduri pentru$ a% finantarea ser!iciilor sociale aflate in administrare proprie. # $1% Din ugetele locale ale comunelor. pre!azute de lege.

5623I4N6" a &#a 2ontractarea ser. a furnizorilor pri!ati si pu lici de ser!icii sociale la fonduri pu lice& (% respectarea dreptului persoanei eneficiare la li era alegere a furnizorului de ser!icii sociale& i% optimizarea rezultatelor o tinute in urma furnizarii ser!iciilor sociale& )% performanta in administrarea ser!iciilor sociale $2% 7inantarea ser!iciilor sociale se afla in responsa ilitatea autoritatilor administratiei pu lice locale care.precum si din fondurile structurale pentru proiectele selectate in cadrul programelor operationale regionale $&% In functie de !enituri. pre!enirea si solutionarea pro lemelor sociale& g% asigurarea accesului. *8. realizeaza urmatoarele$ a% sta ilesc tipurile de ser!icii sociale necesare comunitatii& b% in!entariaza ser!iciile sociale e"istente& c% e!alueaza eficienta si eficacitatea acestora& !% identifica ne!oia de ser!icii sociale noi $&% Pentru contractarea furnizarii ser!iciilor sociale. $ % . 8: alin.iciilor sociale "rt. dez!oltarii. di!ersificarii si asigurarii continuitatii ser!iciilor sociale acordate de acestia $2% Su !entionarea furnizorilor pri!ati din fonduri pu lice se reglementeaza prin lege speciala. autoritatile administratiei pu lice locale ela oreaza si pu lica anual lista ser!iciilor sociale pe care le !or contracta cu furnizorii pu lici si pri!ati de ser!icii sociale $'% Autoritatile administratiei pu lice locale in cola orare cu furnizorii pu lici si pri!ati ela oreaza criteriile care fundamenteaza tipurile de ser!icii sociale ce urmeaza sa fie . # $1% Contractarea din fonduri pu lice a ser!iciilor sociale oferite de furnizori pri!ati are in !edere realizarea urmatoarelor o iecti!e apro ate prin strategiile nationale si locale in domeniu$ a% promo!area parteneriatului pu lic/pri!at& b% dez!oltarea si di!ersificarea ser!iciilor sociale de interes local& c% constructia unei retele nationale de ser!icii sociale& !% asigurarea sta ilitatii si continuitatii functionarii ser!iciilor sociale& e% asigurarea calitatii ser!iciilor sociale& f% implicarea comunitatii in identificarea.eniturile o tinute din acti!itatile pre!azute la alin. . "rt. precum si cultele recunoscute de lege. ca forma de spri'in in !ederea infiintarii. conform legii $'% 7urnizorii de ser!icii sociale pot dez!olta acti!itati lucrati!e numai pentru autofinantarea ser!iciilor sociale acordate. se utilizeaza si pentru lucrari de modernizare.. pot primi su !entii alocate de la ugetul de stat si de la ugetele 'udetene0 ugetele locale ale sectoarelor municipiului (ucuresti. # $1% Asociatiile si fundatiile. 1'0. cu e"ceptia operatorilor economici pre!azuti la art. reamena'are si reno!are a centrelor aflate in administrare. lit. 1&9. *8. pe aza planurilor anuale de actiune pre!azute la art. persoanele eneficiare contri uie la finantarea acordarii ser!iciilor sociale. in calitate de furnizori pri!ati de ser!icii sociale. pe criterii nediscriminatorii. e. lit. ++1 alin. *2.

"rt. contracteaza.2. # Actiunile.III 7ispo1itii tran1itorii si finale "rt. 1'1. eficientei si transparentei si se supune legislatiei din domeniul ac%izitiilor pu lice. 1'&. urmatoarele aspecte$ a% !erificarea planurilor si procedurilor sta ilite de furnizorii de ser!icii sociale pentru ser!iciile finantate& b% e!aluarea eficientei si eficacitatii ser!iciilor sociale contractate& c% !erificarea e"actitatii informatiilor utilizate& !% recomandarea de ameliorari operationale $&% Auditorul social este persoana care are calificarea si care este mandatat de entitatile pre!azute la alin. a ser!iciilor sociale acordate de furnizorii pu lici si pri!ati de ser!icii sociale se realizeaza pe principiile concurentei. *+. Tipurile de contracte se sta ilesc de catre autoritatile contractante. 1'2. 44201. cu furnizorii pu lici si pri!ati. astfel cum a fost acesta sta ilit conform clauzelor din contractul de furnizare de ser!icii sociale. in aza conditiilor pre!azute de Legea contenciosului administrati! nr. se poate adresa instantei 'udecatoresti competente pentru solutionarea litigiilor in legatura cu acordarea ser!iciilor sociale $&% Cererile adresate instantei de contencios administrati! sau oricarei alte instante 'udecatoresti pentru solutionarea litigiilor in legatura cu dreptul sau cu acordarea masurilor de asistenta sociala se solutioneaza cu celeritate. pre!azuta la alin. caile de atac si actele procedurale in legatura cu solutionarea litigiilor a!and ca o iect drepturi sau o ligatii pre!azute de prezenta lege sunt scutite de ta"a de . "rt. autoritatile contractante. *+. # $1% Autoritatile administratiei pu lice locale. in conditiile legii $2% Autoritatile contractante au o ligatia sa pre!ada in ugetele proprii fondurile necesare pentru finantarea ser!iciilor sociale pre!azute in planurile anuale de actiune $&% 7inantarea din fonduri pu lice. precum si statutul auditorului social se sta ilesc prin lege. ser!iciile sociale organizate si definite conform 9omenclatorului ser!iciilor sociale. "rt. # $1% Actele administrati!e emise de autoritatile pu lice centrale si locale pri!ind acordarea eneficiilor de asistenta sociala si furnizarea ser!iciilor sociale pot fi atacate pe calea contenciosului administrati!. prin demararea procedurilor de audit social $2% Auditul social se realizeaza de catre auditorul social si are in !edere. 2"PI3OL4L . cu modificarile si completarile ulterioare $2% Daca eneficiarul ser!iciului social se considera nedreptatit de modul de furnizare a ser!iciilor sociale.contractate.. precum si alte persoane fizice sau 'uridice care finanteaza ser!icii sociale pot solicita e!aluarea independenta a contractelor de finantare pentru furnizarea ser!iciilor sociale. pentru a realiza componentele unui audit.. in principal. 1''. Auditorul social nu este in!estit cu nicio putere de control sau sanctionare $'% Acti!itatea de audit social. denumite in continuare autoritati contractante. # $1% 7urnizorii pri!ati de ser!icii sociale.

nr.. 1. decem rie 1. contra!entional sau penal. "rt.3& b% Ordonanta de urgenta a <u!ernului nr. pu licata in #onitorul Oficial al Romaniei. 1?1. cu respectarea pre!ederilor art. ++=0+??? pri!ind infiintarea si utilizarea 7ondului national de solidaritate. 1'-. 1' . 9r. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. repu licata. din Constitutia Romaniei. PR6567IN36L6 CA#)R)I D)PUTATILOR RO()RTA AL#A A9ASTAS) PR6567IN36L6 S)9ATULUI #IRC)A/DA9 <)OA9A (ucuresti. Partea I. dar nu mai tarziu de 8+ decem rie 1. . dupa caz. apro ata cu modificari si completari prin Legea nr. #inisterul #uncii. pu licata in #onitorul Oficial al Romaniei. *+.++. *1. 7amiliei si Protectiei Sociale efectueaza modificarile si completarile corespunzatoare la actele normati!e in !igoare din domeniul asistentei sociale si ela oreaza legile speciale pre!azute de prezenta lege $&% Pana la adoptarea modificarilor si completarilor pre!azute la alin.tim ru. actele normati!e in !igoare la data intrarii in !igoare a prezentei legi se !or aplica in continuare. # Personalul implicat in acordarea ser!iciilor sociale raspunde. cu modificarile ulterioare $2% De la data intrarii in !igoare a prezentei legi.++. Partea I. patrimonial. "rt. 2:01.. disciplinar. nr. in conditiile legii.. iunie +???. 8+1 din 8. :3 alin. 83301. :4 si ale art. # $1% La data intrarii in !igoare a prezentei legi se a roga$ a% Legea nr.+. 18? din +3 martie 1.3 pri!ind sistemul national de asistenta sociala..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful