ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και %
v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή να μετατρέψουμε διάφορες
περιεκτικότητες.
β) Ασκήσεις αραίωσης - συμπύκνωσης διαλυμάτων.
γ) Ασκήσεις όπου αναμιγνύονται διαλύματα που περιέχουν την ίδια διαλυμένη
ουσία.
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή επειδή η διαλυμένη ουσία είναι ίδια για
τα αναμειγνυόμενα διαλύματα δεν υπάρχει καμία αντίδραση.
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Εύρεση ή μετατροπή περιεκτικότητας)
Για την κατηγορία αυτή των ασκήσεων πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τις
διάφορες εκφράσεις περιεκτικότητας. Για την κατηγορία αυτή των ασκήσεων δεν
υπάρχει μια γενική μεθοδολογία για την επίλυση τους, απλώς έχοντας σαν στόχο το
τι ζητά η άσκηση, συνήθως, με κατάλληλους υπολογισμούς καταλήγουμε σε μια
«απλή μέθοδο των τριών», απ' όπου βρίσκουμε το ζητούμενο.
ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ
Πόσα g ζάχαρης πρέπει να διαλύσουμε στο H2O για να σχηματισθούν 250 ml
διαλύματος 10% w/v;
ΛΥΣΗ
Η άσκηση αυτή είναι μια απλή άσκηση της 1ης κατηγορίας.
Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων
χρησιμοποιούμε την ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ που είναι η παρακάτω:
Ο άγνωστος ισούται με τον αριθμό που βρίσκεται υπεράνω, επί το κλάσμα
αντεστραμμένο. Στη μέθοδο αυτή προσέχουμε ώστε σε κάθε στήλη από τις δύο
στήλες που χρησιμοποιούμε να υπάρχει απόλυτη ομοιομορφία και στις μονάδες αλλά
και στις ουσίες, π.χ. να υπάρχουν g διαλύματος επάνω αλλά και g διαλύματος κάτω.
Σύμφωνα με τον ορισμό της περιεκτικότητας έχουμε:
Στα 100 ml διαλύματος έχουμε 10 g
ζάχαρης
250 ml

X; g

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.08

Page 1

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
X=250 . 10/100= 25 g ζάχαρης
Άρα πρέπει να διαλύσουμε 25 g ζάχαρης σε 250 ml H2O .
Υποθέτουμε ότι με τη διάλυση αυτή ο όγκος του διαλύματος παραμένει 250 ml.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
1. (*) 10 g NaOH διαλύονται σε 70 g νερού. Ποια η κατά βάρος περιεκτικότητα;
Απ.: 12,5 % κ.β.
2. (**) Διάλυμα NaOH έχει περιεκτικότητα 20% w/w και πυκνότητα ρ = 1,25
g/mL

.

Ποια

η

% w/v περιεκτικότητα;
Απ.: 25% w/v
3. (**) Σε 500g νερό διαλύσαμε 300g θειικού οξέος και σχηματίστηκαν 750mL
διαλύματος.
Να υπολογίσετε:
α) τη μάζα και την πυκνότητα του διαλύματος.
β) τις περιεκτικότητες του διαλύματος % w/w και % w/v.
Απ .:α) 800, 1,06g/mL β) 37,5%w/w γ) 40%w/v
4. (**) Ένα πυκνό διάλυμα ενός άλατος έχει μάζα 240g, όγκο 200mL και
γνωρίζουμε

ότι

παρασκευάστηκε με διάλυση κάποιας ποσότητας του άλατος σε 180g νερό. Να
υπολογίσετε

τα

παρακάτω στοιχεία του διαλύματος:
α) την πυκνότητα
β) την περιεκτικότητα % w/w.
γ) την περιεκτικότητα % w/v.
Απ.: α) 1,2 g/mL, β) 25%w/w, γ) 30%w/v
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αραίωση ή Πύκνωση)
Για την επίλυση ασκήσεων αυτής της κατηγορίας βασιζόμαστε σε ένα απλό γεγονός:
H ποσότητα της καθαρής διαλυμένης ουσίας, (εκφρασμένη σε g), παραμένει η ίδια
πριν και μετά την αραίωση - συμπύκνωση.
ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ
Πόσα ml H2O πρέπει να προσθέσουμε σε 250 ml διαλύματος HCl 20% w/v για
να προκύψει διάλυμα 15% w/v;

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.08

Page 2

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΛΥΣΗ
Η άσκηση αυτή ανήκει στην δεύτερη κατηγορία, είναι δηλ. μια άσκηση αραίωσης.
Από τον αρχικό ορισμό της περιεκτικότητα κατ' όγκο έχουμε:
Τα 100 mL διαλύματος περιέχει 20 g
καθαρό
HCl
250 mL
X; g
X=250 . 20/100= 50 g καθαρό HCl
Είναι προφανές ότι μετά την αραίωση, η ποσότητα αυτή, δηλ. τα 50 g, δεν θα
αλλάξει, θα παραμείνει σταθερή, διότι προσθέτουμε μόνο νερό και καθόλου
διαλυμένη ουσία.
Είναι προφανές επίσης ότι εάν προσθέσω Χ mL νερού ο τελικός όγκος του
διαλύματος θα είναι (250 + Χ) mL.
Από τον ορισμό της τελικής περιεκτικότητας κατά βάρος έχουμε
Τα 100 mL τελικού διαλύματος περιέχον 15 g καθαρό HCl
(250 + Χ) mL

50 g καθαρό HCl

Εργαζόμαστε χιαστί, και έχουμε 100.50 = 15.(250+Χ), οπότε με την επίλυση αυτής
της εξίσωσης έχουμε Χ = 83,3 mL
Συνεπώς πρέπει να προσθέσουμε 83,3 ml H2O ώστε το διάλυμα να αραιωθεί και η
περιεκτικότητα του να γίνει 15% w/v.

Παρατηρούμε ότι σε όλες τις πράξεις υπάρχει ομοιομορφία των μονάδων,
δηλ. υπάρχουν μόνο π. χ. mL και όχι αλλού L και αλλού mL.

Παρατηρούμε ότι για τις εκφράσεις της περιεκτικότητας % w/w και % w/v
δεν έχει τελικά σημασία ποια είναι η διαλυμένη ουσία.

Βλέπουμε ότι προσθέτοντας νερό στο διάλυμα η περιεκτικότητα μικραίνει,
συγκεκριμένα στην άσκηση από HCl 20% w/v γίνεται 15% w/v. Στην
συμπύκνωση συμβαίνει το αντίθετο, δηλ. η περιεκτικότητα μεγαλώνει.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
1. (**) 400 g διαλύματος NaOH περιεκτικότητας 22% w/w θερμαίνονται ώστε
να
εξατμισθούν 80 g H2O . Ποια η % w/w περιεκτικότητα του νέου διαλύματος;
Απ. 27,5% κ.β.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.08

Page 3

β) Αν από το γεμάτο βαρέλι αφαιρέσουμε 10L κρασί και μετά το συμπληρώσουμε με νερό. πόσων αλκοολικών βαθμών θα είναι το αραιωμένο κρασί.29 gr/cm3 .25g/mL. Απ. (***) Διάλυμα H2SO4 38% w/w έχει πυκνότητα ρ = 1.5 g/cm3 πρέπει να αραιωθούν με νερό για να προκύψουν 500 ml διαλύματος 23% w/v. β) 4% w/w 6. και ρ = 1. β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1.5% w/w 5.08 Page 4 . (***) Ένα βαρέλι χωρητικότητας 100L είναι γεμάτο με κρασί 4 αλκοολικών βαθμών (% v/v περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευμα). ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Να βρεθεί η επί τοις % w/w περιεκτικότητα του νέου διαλύματος. δ) Πόσα g νερό πρέπει να εξατμιστούν από το διάλυμα Δ1 για να προκύψει διάλυμα Δ3 με περιεκτικότητα 30% w/w.: 14. β) 24%w/w γ) δ) 7.1 mL 3. αν το αραιώσουμε μέχρι να γίνει η μάζα του 6 kg. (***) Πόσα ml διαλύματος H2SO4 περιεκτικότητας 49% w/w.: α) 1. 1760g. (**) 40 g ( στερεού ) KNO3 προσθέτονται σε 360 g διαλύματος KNO3 περιεκτικότητας 5%w/w σε KNO3. 145.: 156 mL 4. α) Ποια είναι η πυκνότητα του διαλύματος Δ1. α) Από πόσα g διαλύτη και διαλυμένης ουσίας αποτελείται αυτό το διάλυμα. β) Πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. γ) Πόσα mL νερό πρέπει να προσθέσουμε ακόμα στο διάλυμα Δ1 για να παρασκευάσουμε διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα 15% w/v. Απ. Απ. (***) Σε 76g νερό διαλύσαμε 24g ζάχαρης και παρασκευάσαμε διάλυμα Δ1 όγκου 80mL. (**) Ένα διάλυμα θειικού οξέος έχει περιεκτικότητα 12% w/w και μάζα 2kg.: α) 240g. α) Αν κάποιος πιει μισό λίτρο απ' αυτό το κρασί πόσα mL οινοπνεύματος θα κυκλοφορούν στο αίμα του. Απ. Να βρεθούν πόσα ml νερού θα προστεθούν σε 100 ml του αρχικού διαλύματος ώστε να γίνει 20% w/v Απ.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2.

1Y g καθαρού NaOH ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. β) Λύνουμε την άσκηση με βάση το γεγονός ότι το άθροισμα του βάρους (εκφρασμένο σε g) των καθαρών ουσιών που βρίσκονται στα διαλύματα πριν την ανάμιξη θα είναι το ίδιο με το βάρος της καθαρής ουσίας (εκφρασμένο σε g) που θα υπάρχει στο τελικό διάλυμα.2X g καθαρό NaOH . ΛΥΣΗ Η άσκηση είναι τυπική εφαρμογή της 3ης κατηγορίας. τότε θα έχουμε: Στα 100 mL διαλύματος περιέχονται 20 g καθαρή ουσία X mL A. γ) O όγκος ή η μάζα του τελικού διαλύματος θα ισούται με το άθροισμα των όγκων ή των μαζών των αρχικών διαλυμάτων.X = 100 . g 20 .A => A = 0.: α) 20 mL. δ) Η περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος πρέπει να είναι ανάμεσα στις αρχικές περιεκτικότητες και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη περιεκτικότητα και μικρότερη από την μικρότερη περιεκτικότητα. Έστω ότι θα πάρουμε Υ mL από το 2ο διάλυμα. gr 10 . τότε θα έχουμε: Στα 100 mL διαλύματος περιέχονται 10 g καθαρό NaOH Y mL B.6% v/v 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ανάμιξη Διαλυμάτων) Για την επίλυση αυτού του τύπου των ασκήσεων δουλεύουμε με τις παρακάτω αρχές: α) Υπολογίζουμε την καθαρή ουσία (εκφρασμένη σε g) που περιέχεται στα διαλύματα πριν την ανάμιξή τους.B=>B= 0. ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμιχθούν διάλυμα NaOH 20% w/v και διάλυμα NaOH 10% w/v ώστε να προκύψει διάλυμα 12% w/v. β) 3.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Απ.Y= 100 .08 Page 5 . Έστω ότι θα πάρουμε Χ mL από το 1ο διάλυμα.

Απ.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Το γεγονός ότι η ποσότητα της καθαρής ουσίας στα δύο διαλύματα εκφράζεται με Χ και Υ δεν πρέπει να μας ανησυχεί. • Όπως οι προηγούμενες έτσι και αυτή η άσκηση μπορεί να λυθεί με πολλούς τρόπους. έχουμε: Στα 100 mL διαλύματος θα έχουμε 12 g καθαρή ουσία Στα ( Χ + Υ ) mL (0.1Υ) = ( Χ + Υ )12 =>4Χ= Υ Άρα η αναλογία των όγκων είναι 1 προς 4. (**) Αναμιγνύονται 400 ml διαλύματος NaOH 20% w/v με 200 ml διαλύματος NaOH 10% w/v.1Y) g καθαρή ουσία Από την τελευταία σχέση έχουμε: 100(0. • Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα από το 2ο διάλυμα γιατί η τελική περιεκτικότητα.: 21 % w/w 3. δηλ.2X + 0.: 343 g .6% w/v 2. Για το τελικό διάλυμα. το οποίο θα έχει όγκο Χ + Υ. 12% w/v είναι πιο κοντά στην περιεκτικότητα του 2ου διαλύματος. αν πάρουμε 100 mL από το 1ο διάλυμα θα πρέπει να πάρουμε 400 mL από το 2ο διάλυμα. • Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν η άσκηση μας ζητά αναλογία. Απ.457 g ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.: 16. (***) Πόσα g διαλύματος HNO3 περιεκτικότητας 10 % w/w και πόσα g άλλου διαλύματοςHNO3 περιεκτικότητας 80 % w/w πρέπει να αναμιχθούν για να προκύψουν 800 g διαλύματος HNO3 περιεκτικότητας 50 % w/w.08 Page 6 . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 1. δηλ. Ποια η % w/v περιεκτικότητα του νέου διαλύματος. (**) 300 gr διαλύματος HNO3 25 % w/w αναμιγνύονται με 200 gr διαλύματος HNO3 15% w/w. αντίθετα είναι φυσιολογικό γιατί με τον τρόπο εισάγουμε τους αγνώστους μας στο πρόβλημα. Απ. μία εξίσωση είναι αρκετή για να την προσδιορίσουμε. Ποια η % w/w περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος.2Χ + 0.

Η διαλυτότητα εξαρτάται από την φύση της διαλυμένης ουσίας. πίεση θερμοκρασία κ. Αν το διάλυμα δεν είναι κορεσμένο δεν μπορούμε να μιλάμε για διαλυτότητα!!. β) 22g.χ. συνήθως βέβαια νερό. γ) 26. π. Απ.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Η διαλυτότητα ενός διαλύματος συνδέεται άμεσα με την έννοια του κορεσμένου διαλύματος.4 % w/w 2. (***) Παρασκευάσαμε 250g διαλύματος NaCl περιεκτικότητας 20% w/w. (***) Αν η διαλυτότητα του NaNO3 στους 10 °C είναι 80g/100g νερού. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την διαφορά ανάμεσα στην διαλυτότητα και τις διάφορες μορφές περιεκτικότητας. γ) Ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του κορεσμένου διαλύματος.α. β) Πόσα g νερού πρέπει να προσθέσουμε στο παραπάνω κορεσμένο διάλυμα για να προκύψει ένα νέο διάλυμα περιεκτικότητας 40% w/w. πόσα g NaCl πρέπει να προσθέσουμε ακόμη στο διάλυμα ώστε να γίνει κορεσμένο.08 Page 7 . α) Πόσα g NaCl και πόσα g νερού χρησιμοποιήσαμε. Είναι δηλαδή ένα κλάσμα που έχει παρανομαστή 100 g διαλύτη. Διαλυτότητα είναι τα g της διαλυμένης ουσίας που μπορούμε σε ορισμένες συνθήκες να διαλύσουμε σε 100 g διαλύτη. και άλλες ουσίες που διαλύονται ελάχιστα στο νερό. β) Αν η διαλυτότητα του NaCl είναι 36g/100g νερού. β) 50g ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. AgCl. Υπάρχουν ουσίες που διαλύονται πάρα πολύ εύκολα στο νερό. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 1. ενώ η περιεκτικότητα είναι ένα κλάσμα που έχει πάντα παρανομαστή διαλύματος.χ. Η διαλυτότητα επίσης εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες π.: α) 50g. να βρείτε: α) Σε πόσα g νερό πρέπει να διαλύσουμε 200g NaNO3 ώστε να προκύψει κορεσμένο διάλυμα θερμοκρασίας 10 °C. Απ.χ. NaCl.: α) 250g. π.

α) Πόση ήταν η μάζα του διαλύματος που σχηματίστηκε. Διάλυμα Δ1 παρασκευάστηκε με τη διάλυση 80g ζάχαρης σε 240g νερό. Μετρήθηκε σε ογκομετρικό κύλινδρο ο όγκος του και βρέθηκε ίσος με 250 mL. δ) Αν αραιώσουμε το διάλυμα Δ1 με 64mL νερού προκύπτει νέο διάλυμα Δ2. Απ. Απ. αραιώνοντας το παραπάνω κορεσμένο διάλυμα να προκύψει ένα νέο διάλυμα περιεκτικότητας 40% w/w.25. Ένα πυκνό διάλυμα ενός άλατος έχει μάζα 240g. α ) 25 % w/w. β) την περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατ' όγκο (% w/v) του διαλύματος Δ1.28 g/mL δ) 20. ενώ διατηρούσαμε σταθερή τη θερμοκρασία στους 15 °C. δ) 160 g H2O 1. όγκο 200mL και γνωρίζουμε ότι παρασκευάστηκε με διάλυση κάποιας ποσότητας του άλατος σε 180g νερό. Όταν το διάλυμα ηρέμησε διαπιστώσαμε ότι παρέμειναν αδιάλυτα 40g ΚΝΟ3. γ) 20% w/w. ανακατέψαμε για αρκετή ώρα. (***) Σε 200g νερό προσθέσαμε 90g KNO3. δ) Πόση είναι η ελάχιστη μάζα νερού που απαιτείται να προστεθεί στο σύστημα. Σε 500g νερό διαλύσαμε 300g θειικού οξέος και σχηματίστηκαν 750mL διαλύματος. β) Πόσα g νερού πρέπει να προσθέσουμε ώστε. να βρείτε: α) Σε πόσα g νερό πρέπει να διαλύσουμε 200g NaNO3 ώστε να προκύψει κορεσμένο διάλυμα θερμοκρασίας 10 °C. Να υπολογίσετε τα παρακάτω στοιχεία του διαλύματος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. γ) 1.47 % w/v 2. Αν η διαλυτότητα του NaNO3 στους 10 °C είναι 80g/100g νερού. ώστε να διαλυθεί όλη η ποσότητα του ΚΝΟ3.83 % w/w .ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. α)250 g β) 50 g 3.Προβλήματα 1. β) 25 g KNO3/100 g H2O. Υπολογίστε τις περιεκτικότητες στα εκατό w/v και w/w του διαλύματος Δ2. β) τις περιεκτικότητες του διαλύματος % w/w και % w/v. β) Πόση είναι η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 15 °C. α)250 g. Δίνεται ρνερού = 1 g/mL Απ.9 Ασκήσεις . 2. γ) την πυκνότητα του διαλύματος Δ1. Υπολογίστε: α) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w) του διαλύματος Δ1.08 Page 8 . γ) Πόση είναι η w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που σχηματίστηκε. β) 32 % w/v. Να υπολογίσετε: α) τη μάζα και την πυκνότητα του διαλύματος.

08 Page 9 . Από το διάλυμα αυτό πήραμε μια ποσότητα 20mL και βρήκαμε ότι περιείχε 4g ΚΟΗ. 6. 3. Μετρήθηκε σε ογκομετρικό κύλινδρο ο όγκος του και βρέθηκε ίσος με 250mL. γ) Αν ο όγκος του διαλύματος είναι 500mL και σε 200mL αυτού βρέθηκαν 50g NaOH. Μια φιάλη περιέχει διάλυμα ΚΟΗ. δ) Αν αραιώσουμε το διάλυμα Δ1 με 64mL νερού προκύπτει νέο διάλυμα Δ2. Υπολογίστε τη μάζα του ΝaOH που πρέπει να διαλύσουμε σε νερό στις εξής περιπτώσεις: α) αν το NaOH που διαθέτουμε είναι καθαρό β) αν το NaOH που διαθέτουμε περιέχει 20% υγρασία (νερό). γ) Πόσα mL νερό πρέπει να προσθέσουμε ακόμα στο διάλυμα Δ1 για να παρασκευάσουμε διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα 15% w/v. ώστε να αποκτήσει ξανά περιεκτικότητα 20% w/w. γ) την πυκνότητα του διαλύματος Δ1. Διάλυμα Δ1 παρασκευάστηκε με τη διάλυση 80g ζάχαρης σε 240g νερό.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ α) την πυκνότητα β) την περιεκτικότητα % w/w. Η ετικέτα σε μία γυάλινη φιάλη του εργαστηρίου έγραφε: Διάλυμα ΝaOH 20% w/v. Μετρήσαμε με ένα ογκομετρικό κύλινδρο τον όγκο του διαλύματος και τον βρήκαμε 270mL. β) την περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατ’ όγκο (% w/v) του διαλύματος Δ1. πόσα mL νερό πρέπει να προσθέστουμε στο υπόλοιπο διάλυμα όγκου 300mL. αν το αραιώσουμε μέχρι να γίνει η μάζα του 6 kg. δ) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w). α) Πόσα g ΚΟΗ περιέχει η υπόλοιπη ποσότητα του διαλύματος. δ) Πόσα g νερό πρέπει να εξατμιστούν από το διάλυμα Δ1 για να προκύψει διάλυμα Δ3 με περιεκτικότητα 30% w/w. γ) την περιεκτικότητα % w/v. πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητά του. β) Πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. β) Αν το διάλυμα αυτό που απέμεινε το αραιώσουμε μέχρι να αποκτήσει μάζα 400g. Θέλουμε να παρασκευάσουμε 2L διαλύματος NaOH με περιεκτικότητα 20% w/v. Υπολογίστε: α) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w) του διαλύματος Δ1. α) Τι σημαίνει αυτή η έκφραση περιεκτικότητας του διαλύματος. 4. αυξήθηκε ή μειώθηκε η περιεκτικότητά του και για ποιο λόγο. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. α) Ποια είναι η πυκνότητα του διαλύματος Δ1. 8. 7. 5. α) Από πόσα g διαλύτη και διαλυμένης ουσίας αποτελείται αυτό το διάλυμα. Υπολογίστε τις περιεκτικότητες στα εκατό w/v και w/w του διαλύματος Δ2. β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1. Σε 76g νερό διαλύσαμε 24g ζάχαρης και παρασκευάσαμε διάλυμα Δ1 όγκου 80mL. β) Αν υποτεθεί ότι από το διάλυμα εξατμίστηκε μία ποσότητα νερού. Ένα διάλυμα θειικού οξέος έχει περιεκτικότητα 12% w/w και μάζα 2kg.

β) Αν σε 500g του διαλύματος Δ1 προσθέσουμε 300g νερού θερμοκρασίας 27 °C. Ένα βαρέλι χωρητικότητας 100L είναι γεμάτο με κρασί 4 αλκοολικών βαθμών (%v/v περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευμα).08 Page 10 . Ένα κορεσμένο διάλυμα Δ1 κάποιου άλατος σε θερμοκρασία 27°C έχει περιεκτικότητα 20% w/w. α) Πόσα g NaCl και πόσα g νερού χρησιμοποιήσαμε. ενώ στους 20°C είναι 35g/100g νερού. ανακατέψαμε για αρκετή ώρα. γ) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ3. α) Αν κάποιος πιεί μισό λίτρο απ’ αυτό το κρασί πόσα mL οινοπνεύματος θα κυκλοφορούν στο αίμα του. πόσων αλκοολικών βαθμών θα είναι το αραιωμένο κρασί. 10. γ) Πόση είναι η w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που σχηματίστηκε. Αν η διαλυτότητα του ΝaNO3 στους 10 °C είναι 80g/100g νερού. 11. 15. ενώ διατηρούσαμε σταθερή τη θερμοκρασία στους 15 °C. Παρασκευάσαμε 250g διαλύματος NaCl περιεκτικότητας 20% w/w. β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2. Όταν το διάλυμα ηρέμησε διαπιστώσαμε ότι παρέμειναν αδιάλυτα 40g ΚΝΟ3. β) Αν από το γεμάτο βαρέλι αφαιρέσουμε 10L κρασί και μετά το συμπληρώσουμε με νερό. Σε 200g νερό προσθέσαμε 90g KNO3. Η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 10°C είναι 20g/100g νερού. Παρασκευάσαμε ένα διάλυμα Δ1 με τη διάλυση 10g ζάχαρης σε 190g νερό και ένα άλλο διάλυμα Δ2 με τη διάλυση 30g ζάχαρης σε 270g νερό. β) Αν η διαλυτότητα του NaCl είναι 36g/100g νερού. β) Μέχρι πόσο όγκο πρέπει να αραιώσουμε το παραπάνω κορεσμένο διάλυμα για να προκύψει ένα νέο διάλυμα περιεκτικότητας 40% w/w. γ) Ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του κορεσμένου διαλύματος. α) Πόσα g KNO3 πρέπει να διαλύσουμε σε 200g νερού για να προκύψει κορεσμένο διάλυμα θερμοκρασίας 20°C. α) Πόση ήταν η μάζα του διαλύματος που σχηματίστηκε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. 14. 12. ώστε να διαλυθεί όλη η ποσότητα του ΚΝΟ3. Στη συνέχεια αναμείξαμε τα δύο αυτά διαλύματα και προέκυψε διάλυμα Δ3. 13. πόσα g ΝaCl πρέπει να προσθέσουμε ακόμη στο διάλυμα ώστε να γίνει κορεσμένο. δ) Πόση είναι η ελάχιστη μάζα νερού που απαιτείται να προστεθεί στο σύστημα. ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του νέου διαλύματος Δ2 που προκύπτει. α) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1. α) Ποια είναι η διαλυτότητα του άλατος αυτού στους 27 °C (g άλατος/100g H2O). να βρείτε: α) Σε πόσα g νερό πρέπει να διαλύσουμε 200g ΝaNO3 ώστε να προκύψει κορεσμένο διάλυμα θερμοκρασίας 10 °C.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 9. β) Πόση είναι η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 15 °C.

8g/mL. .1.Να βρεθεί η πυκνότητα σε : i) kg/m3.2. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε άμεσα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α.4. Γ. Ποια θα είναι η πυκνότητα του υγρού που απέμεινε στο ποτήρι : Α. 6. Να βρεθεί ο όγκος της σε : i) 3 m . Ένα ποτήρι περιέχει 110g κορεσμένου διαλύματος αυτού του άλατος σε θερμοκρασία 10°C. ii) mg. iii) μg. 1. Γ. β) Ποια θα είναι η μάζα του διαλύματος Δ. πόσα g κρυστάλλων ΚΝΟ3 θα σχηματιστούν. . ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Δ. . Ενα μπουκάλι γεμάτο με νερό ζυγίζει περισσότερο από το ίδιο μπουκάλι γεμάτο με λάδι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Αν μεταφέρουμε ένα σώμα στη Σελήνη. Δ. Από ένα ποτήρι ζέσεως που περιέχει 50 mL υδραργύρου (πυκνότητα 13. iii) L.08 Page 11 .6 g/mL) χύνουμε σ' ένα άλλο ποτήρι 25 mL. Ο όγκος . . . 20g/100g νερού στους 30°C και 40g/100g νερού στους 50°C. 1. Ένα δεύτερο ποτήρι περιέχει 140g κορεσμένου διαλύματος του ίδιου άλατος σε θερμοκρασία 50°C. 27. Β.2 g/mL. Να βρεθεί η μάζα της σε : i) kg. τι από τα παρακάτω θα μείνει σταθερό (Σ) και τι θα μεταβληθεί (Μ) Α. ii) g/L. iv) cm3. α) Εξετάστε αν το διάλυμα Δ είναι κορεσμένο ή ακόρεστο. . β) Μια ποσότητα νερού (Η2Ο) έχει όγκο 250 mL. α) Μια ποσότητα αλατιού (NaCI) έχει μάζα 20 g. 1. Η πυκνότητα . Η μάζα . . Β. Το βάρος . ii) dm3.3 g/mL. . γ) Η πυκνότητα του μολύβδου (Pb) είναι 11. 16. Αν αναμείξουμε τα δύο αυτά διαλύματα προκύπτει διάλυμα Δ θερμοκρασίας 30°C.6g/mL.3.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ β) Αν ψύξουμε το κορεσμένο αυτό διάλυμα στους 10°C. 13. Η διαλυτότητα ενός άλατος στο νερό είναι 10g/100g νερού στους 10°C.

. Δ..6... Ο συμβολισμός Χ2+ για ένα ιόν σημαίνει ότι το άτομο Χ : Α... Η πυκνότητα του υδραργύρου είναι 13...... Είχε λιγότερα νετρόνια από πρωτόνια........ και από πόσα.... Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : α) Ο συνηθέστερος . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12........ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β.... ..................... Ε....... Απέβαλε δύο νετρόνια................................ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Δομικά σωματίδια της ύλης 1...08 Page 12 ...... .. Η μάζα ενός σώματος διαφέρει από τόπο σε τόπο.. ... ενώ του σιδήρου 7.... γ) Ιόντα είναι . Να συνδέσετε με γραμμές τα στοιχεία της πρώτης στήλης με τον αντίστοιχο αριθμό στη δεύτερη στήλη....... β) Στοιχεία των οποίων το μόριο αποτελείται από δύο ................... Γ.......5......... 1.. ............... ............... ονομάζονται .....................8 g/mL. Προσέλαβε δύο πρωτόνια. Η πυκνότητα ενός σώματος είναι αδιάστατο μέγεθος.... που δείχνει από .................. Τα ιόντα διακρίνονται σε .............. Χημικό Στοιχείο Αριθμός ατόμων στο μόριο Οξυγόνο 1 Νέον 2 Φώσφορος 3 Φθόριο 4 Ατμοί υδραργύρου Περισσότερα από 4 Ιώδιο 1..... (έχουν αρνητικό φορτίο)....... Γ...................7.... ο σίδηρος θα επιπλέει........ άτομα.. Β.............. θα έχει και μεγάλη πυκνότητα....6 g/mL.... είναι ο ........................ Αν ρίξουμε ένα κομμάτι σίδηρο σε υδράργυρο.. Οταν ένα σώμα έχει μεγάλο όγκο........ (έχουν θετικό φορτίο) και σε ..... αποτελείται .........................

12.. Μόνο πρωτόνια Γ....08 Page 13 ..... Δ. Μόνο νετρόνια Δ. Πρωτόνια και νετρόνια. ........... δηλαδή μικρότερος. Το άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που υπάρχει. Γ......... Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : α) Ατομικός αριθμός (Z) λέγεται ο αριθμός .......... του πυρήνα του ατόμου.. Στον πυρήνα ενός ατόμου υπάρχουν : Α. του πυρήνα του ατόμου...... Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α... Ιόντα είναι θετικά φορτισμένα σωματίδια.. Στο φωσφορικό οξύ (H3PO4) το οξυγόνο είναι τετρατομικό.. Οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες. Ε.....9... ο αριθμός των πρωτονίων είναι 10.. και διαφορετικό 1....... 1.... ενώ ο αριθμός των νετρονίων είναι 9............. Απέβαλε δύο ηλεκτρόνια....... νετρόνια και ηλεκτρόνια Β.. Γ.... Διορθώστε τις ώστε να διατυπώνονται σωστά : Α. Τα πιο πολλά στοιχεία είναι διατομικά.. Αυτό σημαίνει ότι το μόριό του περιέχει τρία άτομα οξυγόνου. Β.. Πρωτόνια. 1......... ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο πρώτο ισότοπο.... Το όζον (Ο3) είναι τριατομικό..8........ Το νερό (H2O) είναι τριατομικό στοιχείο.......... 1.. και των ... Τα ιόντα είναι μόνον μονοατομικά..ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ... ..... Β... ΙΙ.. που έχουν τον ίδιο .... β) Ισότοπα λέγονται τα ...... Τα μόρια αποτελούνται πάντοτε από διαφορετικά άτομα...... Μαζικός αριθμός (Α) λέγεται ο αριθμός των ... Αυτό δεν συμβαίνει στα άτομα : ο αριθμός των νετρονίων είναι πάντα μεγαλύτερος ή ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων (εκτός από το υδρογόνο H )....... Δ.10........11. Δομή του ατόμου 1....... Η έννοια άτομο και μόριο για το ήλιο (He) ταυτίζονται.. Πού νομίζετε ότι έχει γίνει λάθος ..... ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Δίνονται τα : ...... ....

να έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων) με το αργό (Α=9. 6. Ατομο. 23 Δ. NH + . Ατομικός αριθμός λέγεται ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα του ατόμου. 40] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Ο αριθμός των νετρονίων είναι 21. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λανθασμένη : Α. Τα ισότοπα θα έχουν ίδιες χημικές ιδιότητες. OH. Ο μαζικός αριθμός είναι 10. .17. Περιέχει 13 ηλεκτρόνια.16. Θετικό ιόν.14. 2. Πόσα νετρόνια περιέχονται στον πυρήνα του : Α. : 20. Eνα στοιχείο με ατομικό αριθμό 11 έχει μαζικό αριθμό 23. Να+ . Β. ο ατομικός αριθμός δεν θα συμπίπτει με τον αριθμό των ηλεκτρονίων. . Πολυατομικό (Π). . . . 34 Eνα σωματίδιο περιέχει 9 πρωτόνια. . Z = 18). ο μαζικός αριθμός είναι διπλάσιος από τον ατομικό. 5. Δ. 8. γιατί έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό. . . Κατιόν (Κ). .08 Page 14 . 1. Το Β έχει τον ίδιο αριθμό νετρονίων με το στοιχείο.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. .. 1. 12 Γ. Σε ένα στοιχείο Β. Σε ένα ιόν. .18. Fe3+ . 1.. Να βρεθούν ο ατομικός κι ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Β. Β. Ανιόν (Α) : 1. 11 1. 4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α. 3. 7. [Απ.19. . .13. . . Ο ατομικός αριθμός είναι 11 .15. Μόριο. Β. Cl. Γ. . . Γ. 1. Να γράψετε ένα κατιόν και ένα ανιόν που να είναι ισοηλεκτρονιακά (δηλ. Β. 9 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια. . Γ. . . NO43. . Ενα άτομο συμβολίζεται Δ. . Μαζικός αριθμός είναι ο αριθμός των νετρονίων ενός ατόμου. Δ. . 1. . H+ . CO32 . Το σωματίδιο αυτό θα είναι : Α.. Αρνητικό ιόν. Για τα παρακάτω ιόντα συμπληρώστε τα δύο αντίστοιχα γράμματα : Μονοατομικό (Μ). .

1.. Μετατροπή της ναφθαλίνης από στερεή σε αέρια. Ποια από τις λέξεις Α..... των δομικών σωματιδίων του σώματος.......08 Page 15 .................................... 1....... Υδράργυρος................ Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : α) Η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί ένα σώμα καθορίζεται από τους εξής παράγοντες : i)Από την .. τότε οιδυνάμεις συνοχής ..... Eνας κρύσταλλος γαλαζόπετρας (ένυδρος θειϊκός χαλκός) καταστρέφεται όταν προστεθεί σε νερό και προκύπτει ένα γαλάζιο διάλυμα. Σχηματισμός σταγόνων νερού στο εσωτερικό των παραθύρων το χειμώνα.. μεταξύ των δομικών σωματιδίων του σώματος (ελκτικές . 3.. και ........ Νάτριο..............22. το μόνο υγρό μέταλλο............. Μετατροπή του πάγου σε νερό με θέρμανση...24. Ζ...... Στοιχείο Ψ έχει μαζικό αριθμό 75 και τα νετρόνια στον πυρήνα είναι 9 περισσότερα από τα πρωτόνια............. Εξάχνωση.. Δ.. και το στερεό μπορεί να μετατραπεί σε ... αντιστοιχεί στα παρακάτω φαινόμενα : 1.....) ii) ......25................... [Απ....... Ο υδράργυρος... Γ......ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1............ Β.......... ) β) Oταν θερμάνουμε ένα στερεό..... Β.......................................... Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και η θερμοκρασία στην οποία αρχίζει το στερεό να μετατρέπεται σε .... Διάλυση............ γ) Μερικά υγρά εξατμίζονται σχετικά εύκολα και ονομάζονται .. Η κίνηση των μορίων του νερού είναι ταχύτερη : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Παραλαβή του αλατιού από το θαλασσόνερο στις αλυκές......... ονομάζεται ........... Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις οι δυνάμεις συνοχής θα είναι ασθενέστερες: Α.... 1.. Ηλιο........... Υγροποίηση. 2... Εξάτμιση............. Δ. Από τις ....... Πήξη..... : Z = 33] ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1..... (.................... Τήξη.. Ε.. iii) .... 6.....Από την . Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου... Βρώμιο.......... με ψύξη μετατρέπεται σε στερεό........ Γ......... 5... 4...................20.. η κινητικότητα των σωματιδίων του.23..

.. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : α) ... Γ. το σημείο τήξεως θα ποικίλλει. Γ... Β.... ανάλογα με το δοχείο στο οποίο τοποθετούνται.. ενός σώματος ονομάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιγράφουν το σώμα.. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12..... Γ... Στα υγρά το σχήμα μπορεί να αλλάξει.. σύσταση των ουσιών. το φαινόμενο λέγεται υγροποίηση..26.... Β....... ΜΕΤAΒΟΛΕΣ (ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ) .... 1.. 2... Στην υγρή φάση Δ.. κατά το οποίο έχουμε μετατροπή από υγρό σε αέριο.. Στην αέρια φάση (υδρατμοί) 1. φαινόμενα ονομάζονται αυτά... Στη στερεή φάση (πάγος) Β. Ε... Εξάχνωση είναι το φαινόμενο.... Το σημείο βρασμού εξαρτάται από την εξωτερική πίεση.. Το φαινόμενο κατά το οποίο οι δυνάμεις συνοχής ενός υγρού γίνονται ισχυρότερες. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α. Ε.. Είναι ίδια σε οποιαδήποτε φάση.. είναι αποτέλεσμα των συγκρούσεων των σωματιδίων του με τα τοιχώματα του δοχείου.. β) ......Η καύση της βενζίνης. Στα στερεά οι δυνάμεις συνοχής είναι ισχυρές και έτσι έχουν το δικό του σχήμα. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω φαινόμενα ως φυσικά (Φ) ή ως χημικά (Χ) : 1.... Οταν μια ουσία δεν είναι καθαρή. ονομάζεται πήξη... Οταν ένα στερεό μετατρέπεται σε υγρό.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α..28.Οταν λιώνουν τα παγάκια στο φραπέ...08 Page 16 . Δ.27..ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.... κατά τα οποία δεν αλλάζει η . Ενα υγρό εξαερώνεται με θέρμανση.... Δ. Ο όγκος των αερίων είναι ανεξάρτητος της πίεσης και της θερμοκρασίας..29.. 1... Η πίεση που ασκείται σε ένα δοχείο που περιέχει ένα υγρό.

.... Εχει τόσο μικρή πυκνότητα...Η επίδραση της όξινης βροχής στα μαρμάρινα αγάλματα.. Δ....... που επιπλέει στο νερό.. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Ε....Οταν τηγανίζονται οι πατάτες. Καύση οινοπνεύματος... 5.08 Page 17 .Η διύλιση του πετρελαίου. Γ.. 6. Ο συνολικός αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε αυτό ... Β.31...... 15.... Αντιδρά με το νερό και παράγει υδρογόνο.. Η σύσταση των σωμάτων που συμμετέχουν σε αυτό . 1.. Προσθήκη ενός κομματιού νατρίου (Να) στο νερό..Η ωρίμανση ενός μήλου. Δ..30..... 8.Η εγγραφή ενός αρχείου στο σκληρό δίσκο του Η/Υ........ 12.....32. Χαρακτηρίστε κάθε ιδιότητα του νατρίου ως φυσική ή χημική ιδιότητα. Ενώνεται πολύ εύκολα με τα αμέταλλα..... 13..ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 3. Εχει σημείο τήξεως 98°C.. Α... Προσθήκη χλωριούχου νατρίου (NaCl) στο νερό...Tο μαύρισμα του δέρματος το καλοκαίρι... 1. Είναι πολύ μαλακό και μπορεί να κοπεί με μαχαίρι... Γ.. 7.. Το σκούριασμα του σιδήρου...Το μεγάλωμα και το κούρεμα των μαλλιών. 14. 4...Η διάλυση του αλατιού σε νερό....Η έκκριση αδρεναλίνης όταν ερωτευόμαστε "κεραυνοβόλα".. 11... 10.. Μία τουλάχιστον από τις μορφές ενέργειας του συστήματος ... Η συνολική μάζα του συστήματος .. Β......Η πτώση της βροχής. Οι ιδιότητες των σωμάτων που συμμετέχουν σε αυτό . Είναι μέταλλο. 1. Ε.. Ολα τα παρακάτω είναι χημικά φαινόμενα εκτός από : Α............ Συμπληρώστε τι από τα παρακάτω μεταβάλλεται και τι παραμένει αμετάβλητο κατά την πραγματοποίηση ενός χημικού φαινομένου : Α.Η απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από το όζον..Η έκρηξη ενός πυροτεχνήματος... 9...... τοποθετώντας δίπλα το γράμμα Φ ή Χ αντίστοιχα. Γ..Το σπάσιμο ενός τζαμιού.... Β.... ΣΤ...

Αποτελείται από ένα είδος ουσίας...... Δ........ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1........... Οι ιδιότητες της ένωσης θα είναι : Α.. γ) Μίγμα ονομάζεται το σώμα που αποτελείται από ........ Ιδιες με του στοιχείου Α..... (μπορούν να γίνουν σύρματα) και μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε .......... 1......... Ε..................... οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν μεταξύ τους... Από ένα άτομο μόνο. Ποια από τις παρακάτω ουσίες είναι στοιχείο : Α.......... Από διαφορετικά άτομα Β.34...36.......... από τα οποία αποτελείται..... Στερεό που καίγεται με οξυγόνο και παράγει λάμψη.35........... ) αγωγοί της ..... Δύο στοιχεία Α και Β ενώνονται για να σχηματίσουν την ένωση Α2Β..... Γ.... 1...... και σε ..... Ποιες από τις παρακάτω ιδιότητες αντιστοιχούν σε χημική ένωση (τοποθετήστε ΧΕ) και ποιες σε μίγμα (τοποθετήστε Μ) : Α.. Από ίδια άτομα Δ........... Γαλάζιο στερεό που όταν περάσει ηλεκτρικό ρεύμα από το τήγμα του............... Από διάφορα μόρια........... 1.... Β.......... β) Τα μέταλλα είναι στερεά (εκτός από ..... Στερεό που με την επίδραση μαγνήτη διαχωρίζεται σε δύο στοιχεία............ Δ.................... είναι (μπορούν να γίνουν ελάσματα) και ... Τα άτομα σε μια ... Β...33... σχηματίζεται ένα στερεό στον αρνητικό πόλο και ένα αέριο στο θετικό πόλο........... και του . σχηματίζοντας ένα λευκό στερεό που αποτελείται από δύο στοιχεία..........08 Page 18 ..... Δεν διατηρεί τις ιδιότητες των συστατικών... ..... ιόντα.. από τα οποία αποτελείται με φυσικές μεθόδους...... Γ............ ................. Εχει πάντοτε τις ίδιες φυσικές σταθερές. Λευκό στερεό που με θέρμανση διασπάται σε άλλο στερεό και ελευθερώνεται αέριο... 1....... είναι ενωμένα μεταξύ τους με ορισμένη αναλογία.. Στοιχείο είναι το σώμα που αποτελείται : Α..... Τα μίγματα διακρίνονται σε .37......... Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : α) Στοιχείο ονομάζεται η ουσία που αποτελείται από .. Η σύσταση μπορεί να μεταβάλλεται............... Μπορεί να διαχωριστεί στα συστατικά....... ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.. Γ......

Δ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις για το υδρογόνο είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α. Kr. 1. Γ. Ολα τα αμέταλλα είναι διατομικά. Γ. Ne.08 Page 19 .40. Β. Β. 1. Δ. Γ. Το νερό είναι η χημική ουσία που αποτελείται από άτομα με διαφορετικό μαζικό αριθμό. Ιδιες με του στοιχείου Β. Δ.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β. 1. Ολα τα αμέταλλα είναι αέρια στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Διατομικά είναι τα στοιχεία F. στην αμμωνία (ΝΗ3) είναι 3 και στο αιθάνιο (C2H6) είναι 6. Και τα 112 γνωστά στοιχεία είναι φυσικά.41. Ar. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α. Δεν υπάρχει μέταλλο αέριο στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.χ. Το υδρογόνο είναι χημική ουσία που αποτελείται από άτομα με τον ίδιο ατομικό αριθμό. Τα ευγενή αέρια He. Το μικρότερο σωματίδιο του υδρογόνου που υπάρχει στη φύση και διατηρεί τις ιδιότητές του. Διαφορετικές από τις ιδιότητες των δύο στοιχείων. είναι το άτομό του. Γ. Το μόριο του νερού είναι το μικρότερο σωματίδιο του νερού που υπάρχει σε ελεύθερη κατάσταση. C.38. N. Nα. 1. Fe. Β. Το ιόν του υδρογόνου είναι Η+. π. Το νερό δεν έχει ιόν. Δ. Ο Hg και το Βr είναι τα μόνα υγρά μέταλλα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.39. Cα. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Rn είναι μονοατομικά. Cl. Μερικές του στοιχείου Α και μερικές του στοιχείου Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α. Xe. Γ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις για το νερό είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ) : Α. Β. Δ. Το οξυγόνο είναι διατομικό και τριατομικό. Η ατομικότητα του υδρογόνου εξαρτάται από την ένωση στην οποία βρίσκεται. Στο νερό η αναλογία μαζών υδρογόνου και οξυγόνου είναι mH : mΟ = 1 : 16.

Ποια μάζα θα περισσέψει . α) Τα 6 g άνθρακα με πόσα g οξυγόνου θα ενωθούν για το σχηματισμό CO2 . Γ. Γ. 1. Είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού. Μετατρέπονται σχετικά εύκολα σε αρνητικά ιόντα. β) Τα 32 g οξυγόνου με πόσα g άνθρακα θα ενωθούν για το σχηματισμό CO2 . 1. Για το σχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ο άνθρακας και το οξυγόνο ενώνονται με αναλογία μαζών 3 : 8.44. Β. Β. Γ. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο καθαρότητας μιας χημικής ουσίας : Α. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1.43. Η σκληρότητα. Ε. Δ. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν αντιστοιχεί σε μίγμα : Α. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις για τα μέταλλα είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ) : Α. δ) Αν αντιδράσουν 9 g άνθρακα με 26 g οξυγόνου ποια ποσότητα CO2 θα σχηματιστεί . Η μεταλλική λάμψη. Δ. Δ. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα.08 Page 20 .46. Τα κράματα αποτελούνται από δύο ή περισσότερα μέταλλα.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Πόσα g CO2 θα σχηματιστούν . Το σημείο τήξεως. γ) Πόσα g άνθρακα και πόσα g οξυγόνου χρειάζονται για να σχηματιστούν 88 g CO2 . Β. Πόσα g CO2 θα σχηματιστούν . Ποιο αντιδρών βρίσκεται σε περίσσεια (υπερβαίνει την αναλογία) . Τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν ελεύθερα στη φύση.42.45. Τα μέταλλα μετατρέπονται σε ελάσματα και σύρματα. Δεν έχει καθορισμένες φυσικές σταθερές. Τα συστατικά του δεν διατηρούν τις ιδιότητές τους. Σχηματίζεται με ανάμιξη των συστατικών του με την ίδια αναλογία. 1. Περιέχει τουλάχιστον δύο ουσίες.

.... δ) Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλυτότητα μιας ουσίας είναι η …………………… του …………………... Ενα διάλυμα είναι : Α... περιέχονται ... Καθορισμένο σώμα Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Το αίμα Β.. μίγμα.. β) Η ποσότητα της ………………………......49. NaΟΗ.. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι διάλυμα : Α... Το διάλυμα στο οποίο μπορεί να διαλυθεί και άλλη ποσότητα ουσίας ονομάζεται ……………………………. ε) Διάλυμα NaΟΗ 20% w/w σημαίνει ότι σε …………………………... και τη ………………………. ποιος θα είναι ο διαλύτης και ποια η διαλυμένη ουσία στο διάλυμα που θα προκύψει ή δεν έχει σημασία ...... Την ελάχιστη ποσότητα νερού που μπορεί να διαλύσει ορισμένη ποσότητα ΝαΙ. που περιέχεται ονομάζεται ………………… (ή ……………………... Το διάλυμα αποτελείται από το …………….48..ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ α) Διάλυμα ονομάζεται κάθε ………………. ) γ) Το διάλυμα που περιέχει μικρή ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε σχέση με το διαλύτη ονομάζεται ……………………………... στ) Διάλυμα γλυκόζης 10% w/v σημαίνει ότι σε . γλυκόζης... Το αλατόνερο Δ. [ΥΠΟΔΕΙΞΗ : Συνήθως χαρακτηρίζουμε το νερό σαν διαλύτη. 1.50... Χημική ένωση 1. Αν αναμίξουμε 100 mL νερού με 100 mL αιθυλικής αλκοόλης.. Ο ατμοσφαιρικός αέρας Γ. Ομογενές μίγμα Δ. Η διαλυτότητα του ΝαΙ στο νερό εκφράζει (σε ορισμένη θερμοκρασία) : Α... ……………………… σε ορισμένη ποσότητα ………………………. Το νόμισμα των 20 δρχ.... Ετερογενές μίγμα Β..47. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 1... .. 1. η …………… και η …………....08 Page 21 .. έστω και αν βρίσκεται σε μικρότερη αναλογία]. περιέχονται ……………………......

Γ. Γ. Στο διάλυμα θα υπάρχει ποσότητα αδιάλυτου NaCI ίση με αυτή που προσθέσαμε. Η διαλυτότητα της ζάχαρης (ΜΒ = 342) είναι 200 g ζάχαρης/100 g νερού στους 18°C. Τίποτα από τα παραπάνω. Ελάττωση θερμοκρασίας. Β. Διαθέτουμε διάλυμα στερεού ΝαΙ στο νερό. Α. 1. Με ποιο τρόπο θα αυξήσουμε τη διαλυτότητα. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Προσθήκη νερού. Γ. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες επηρεάζει τη διαλυτότητα ενός αέριου σε ένα υγρό : Α. Στο διάλυμα θα υπάρχει ποσότητα αδιάλυτου NaCI μεγαλύτερη από αυτή που προσθέσαμε. 1.55.53. Β. Β. όταν βρίσκονται στους 18°C : Α. Γ. 1.51. Προσθήκη νερού.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β. Ελάττωση πίεσης. Διαλύουμε 70 g ζάχαρης σε 50 g νερού. Τη μάζα του ΝαΙ που περιέχεται σε ορισμένο όγκο διαλύματος. 1. Ολα τα παραπάνω. Αύξηση πίεσης. Με ποιο τρόπο θα αυξήσουμε τη διαλυτότητα Α. Ολοι οι παραπάνω παράγοντες. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω διαλύματα σαν κορεσμένα (Κ) ή ακόρεστα (Α). Β. Η φύση του διαλύτη Γ.52. Τη μέγιστη ποσότητα ΝαΙ που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα νερού. Η θερμοκρασία Δ. Διάλυμα ζάχαρης 66. Διαθέτουμε διάλυμα αερίου HCl στο νερό. Την ελάχιστη ποσότητα ΝαΙ που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα νερού.08 Page 22 . Το διάλυμα θα γίνει αραιότερο. Δ.67% κατά βάρος. Ο κρύσταλλος θα διαλυθεί. 1. Δ. Δ. Η πίεση Β. Αύξηση θερμοκρασίας. Δ.54. Οταν προσθέσουμε ένα κρύσταλλο ΝaCI σε κορεσμένο διάλυμα NaCI : Α.

η αέρια αμμωνία παρασκευάζεται συνήθως θερμαίνοντας ένα υδατικό διάλυμά της 25% κατά βάρος. 12.56. Δ. Διαλύουμε 50 g ζάχαρης σε 25 g νερού.61. Στο εργαστήριο. 1. παρατηρούμε ότι η διαλυτότητα ελαττώνεται. Η διαλυτότητα των στερεών κατά κανόνα ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) : Α.60. γ) Eνα ακόρεστο διάλυμα Βα Cl2 με ψύξη γίνεται κορεσμένο. Γ. Ποια από τα ακόλουθα συμπεράσματα είναι σωστά (Σ) και ποια λανθασμένα (Λ) : Α. Το διάλυμα είναι αραιό. ποια μάζα άλατος θα κρυσταλλωθεί : Α. Αν 75 g νερού στους 70 °C κορεστούν με KBr και το διάλυμα ψυχθεί στους 10 °C. Τι συμπεραίνουμε για τη διαλυτότητα του BaCl2 . Δ. 1. Αν αυξήσουμε την πίεση. Δώστε μια εξήγηση γι' αυτή τη μέθοδο παρασκευής. 1.5 g Δ. 17. 22. Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ. Η διαλυμένη ουσία είναι στερεό σώμα. Η διαλυτότητα των αερίων στα υγρά αυξάνεται με την αύξηση της πίεσης. η διαλυτότητα θα αυξηθεί. 1.57. Β. Με θέρμανση ενός διαλύματος. 1. 1.5 g. Γ. α) Eνα κορεσμένο διάλυμα παραμένει κορεσμένο σε οποιαδήποτε θερμοκρασία .08 Page 23 . β) Eνα αραιό διάλυμα μπορεί να είναι κορεσμένο . Η διαλυτότητα του KBr στους 70°C είναι 90 g KBr/100 g H2O και στους 10°C είναι 60 g KBr/100 g H2O. Το διάλυμα ήταν κορεσμένο και μετατράπηκε σε ακόρεστο. Oλες οι ουσίες στον ίδιο διαλύτη έχουν την ίδια διαλυτότητα. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.5 g Γ. Β. 30 g Β. β) Προσθέτουμε 120 g ζάχαρης σε 50 g νερού στους 18°C.58. Η διαλυτότητα της ζάχαρης είναι 200 g ζάχαρης/100 g νερού στους 18°C.59. Ποιο διάλυμα θα είναι πιο γλυκό από τα παρακάτω : α) Διαλύουμε 100 g ζάχαρης σε 50 g νερού στους 18°C.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : Α.Οταν εξατμιστεί πλήρως το νερό του διαλύματος. 2. Oταν αφήσουμε ένα μπουκάλι με ένα αεριούχο αναψυκτικό (π. CoCa- Cola) ανοιχτό. 1. Το νιτρικό αμμώνιο (ΝΗ4ΝΟ3) χρησιμοποιείται σαν λίπασμα και έχει πολύ μεγάλη διαλυτότητα στο νερό. 3.χ. τότε λέμε ότι το αναψυκτικό "ξεθυμαίνει".63. [Απ. πρέπει να αυξήσουμε τη θερμοκρασία. : 200 g ΝΗ4ΝΟ3/100 g νερού] 1. : 104 g] ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ . Δικαιολογήστε την απάντησή σας.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να υπολογίσετε τη διαλυτότητα του ΝΗ4ΝΟ3 στο νερό στους 25°C από τα παρακάτω δεδομένα : 1. Η διαλυτότητα μιας αέριας ένωσης Α στο νερό είναι 2 g σε 100 g Η2Ο στους 25°C και σε πίεση 1 atm.Το ποτήρι αυτό με κορεσμένο διάλυμα ΝΗ4ΝΟ3 ζυγίζει 87. Πιστεύετε ότι θα ξεθυμαίνει πιο γρήγορα σε χαμηλή ή σε υψηλή θερμοκρασία . το ποτήρι με το στερεό αλάτι έχει μάζα 75 g.64. Η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 80°C είναι 160 g ΚΝΟ3 / 100 g H2O.08 Page 24 .Ενα ποτήρι ζέσεως ζυγίζει 50 g. Γ.62. β) ένα κορεσμένο υδατικό διάλυμα αέριας ένωσης Ψ σε ακόρεστο .ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Η ποσότητα της Α που μένει αδιάλυτη. πρέπει να ελαττώσουμε την πίεση. [Απ. Για να αυξηθεί η διαλυτότητα.65. Διαλύονται 3 g της ένωσης αυτής σε 200 g Η2Ο στους 25°C και πίεση 1 atm. Με ποιους τρόπους θα μπορούσατε να μετατρέψετε : α) ένα κορεσμένο υδατικό διάλυμα στερεής ένωσης Χ σε ακόρεστο . όταν ψύξουμε το διάλυμα στους 20°C. Για να ελαττωθεί η διαλυτότητα. Ισχύουν για όλα τα διαλύματα γενικά αυτοί οι τρόποι . ενώ στους 20°C είναι 30 g ΚΝΟ3/100 g H2O. Αν 80 g νερού στους 80°C κορεστούν με ΚΝΟ3. ποια μάζα του άλατος θα κρυσταλλωθεί. Το διάλυμα που προκύπτει είναι ακόρεστο. Β. θα εκλυθεί με τη μορφή φυσαλίδων.5 g. 1.66. Δ. Πού οφείλεται αυτό . 1.

...... 4...70..... 2...... Η μάζα του διαλύματος ..69.... Πόσα gr διαλυμένης ουσίας Α περιέχονται σε 350 gr κορεσμένου διαλύματος. 1... 5.68.... Η πυκνότητα του διαλύματος ... 1.... Η διαλυτότητα μιας ουσίας Α στο νερό είναι 80gr/100gr Η2Ο.... 6.. 1. Η μάζα της διαλυμένης ουσίας .. Η διαλυτότητα μιας ουσίας Α στο νερό είναι 40gr (Α)/100gr Η2Ο...67...........ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1... Μεταφέρουμε από το διάλυμα αυτό σε άλλο ποτήρι 100mL... 3.. Ποια μεγέθη παραμένουν σταθερά και ποια μεταβάλλονται : Α..................... Σε πόσα gr κορεσμένου διαλύματος περιέχονται 40 gr διαλυμένης ουσίας Α...... Ο όγκος του διαλύματος ............ Να βρεθεί η μάζα των κρυστάλλων (ιζήματος) που σχηματίζονται. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας διαλυτότητας μιας ουσίας Α στο νερό σε συνάρτηση με την θερμοκρασία: Διαλ/τα gr/100gr Η2Ο 20 60 θ °C 10 50 800 gr κορεσμένου διαλύματος στους 50 °C ψύχονται στους 10 °C.......08 Page 25 ......... Η πυκνότητα του διαλύματος . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12... Η περιεκτικότητα του διαλύματος ............ ΣΤ.... Γ.... Κατά την αραίωση ενός διαλύματος ουσίας Α με προσθήκη διαλύτη.................71...... Η μάζα της διαλυμένης ουσίας .............. Η μάζα του διαλύματος .............. Σε ένα ποτήρι περιέχονται 200mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέος (HCl)..... ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 1........ Β.... Ε... Η μάζα του διαλύτη .. ποια μεγέθη παραμένουν σταθερά : 1. Ο όγκος του διαλύματος . Η περιεκτικότητα του διαλύματος ........ Η μάζα του διαλύτη . Δ..

440 g] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: Διαλυτότητα x 50 gr/100 gr Η2Ο Θερμοκρασία 15 40 °C 600 gr κορεσμένου διαλύματος στους 40 °C ψύχονται στους 15 °C και σχηματίζονται 120 gr ιζήματος. 1. Να βρεθεί πόσα gr ουσίας Α μπορούν να προστεθούν ακόμα στο διάλυμα για να ξαναγίνει κορεσμένο. Να βρεθεί η διαλυτότητα x της ουσίας (σε gr/100gr Η2Ο) στους 15 °C. 1. Η διαλυτότητα μιας ουσίας Α στο νερό στους 80 °C είναι 60gr/100gr Η2Ο. Να βρεθεί η μάζα των κρυστάλλων (ιζήματος) που σχηματίζονται. Πόσα g καθαρής ουσίας και πόσα g νερού περιέχονται σε 500 g διαλύματος Να2βΟ4 12% w/w . 1. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας διαλυτότητας μιας ουσίας Α στο νερό σε συνάρτηση με την θερμοκρασία: Διαλ/τα gr/100gr Η2Ο 30 80 θ °C 15 75 450 gr κορεσμένου διαλύματος στους 75 °C ψύχονται στους 10 °C. 1. [Απ.76. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας διαλυτότητας μιας ουσίας Α στο νερό σε συνάρτηση με την θερμοκρασία: Διαλ/τα gr/100gr Η2Ο 20 30 θ °C 10 40 Δίνονται 600 gr κορεσμένου διαλύματος στους 10°C που θερμαίνονται στους 40 °C. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Διαλυτότητα 10 40 gr/100 gr Η2Ο Θερμοκρασία 5 60 °C 550 gr κορεσμένου διαλύματος θερμαίνονται από τους 5°C στους 60 °C. : 60 g .ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.72. Να βρεθεί η διαλυτότητα της ουσίας Α στους 30°C. Να βρεθεί πόσα gr ουσίας μπορούν να διαλυθούν ακόμα. 800 gr κορεσμένου διαλύματος στους 80 °C ψύχονται στους 30°C και σχηματίζονται 100 gr ιζήματος.75.77. [Απ.73.74. ΑΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. 150 gr ουσίας].08 Page 26 .

Πόσα g ΜnCl2 και mL Η2Ο περιέχονται σε 600 g διαλύματος ΜnCl2 περιεκτικότητας 12. [Απ.1 g/mL λαμβάνονται 22 g καθαρού ΚΝΟ3.84. δ) Σε 300 mL διαλύματος NaCI 20% w/w με πυκνότητα 1. β) Σε 200 mL διαλύματος NaCI 15 % w/v .2 g/mL περιέχονται 15 g ΝαΙ. Ποια η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος .125 g/mL και περιεκτικότητα 196 mg/mL. δ) 72 g] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. [Απ. Πόσα g H2SO4 περιέχονται σε 450 g διαλύματος H2SO4 με πυκνότητα 1. γ) Σε 550 g διαλύματος NaCI 10% w/v με πυκνότητα 1.4 g] 1.78.82. [Απ. ώστε να παρασκευάσουμε 400 mL διαλύματος γλυκόζης 9% w/v. Πόσα g αλατιού (NaCI) περιέχονται : α) Σε 120 g διαλύματος NaCI 5% w/w . Δίνεται ρH2O= 1 g/mL. Πόσα g Η3ΡΟ4 και πόσα g νερού περιέχονται σε 400 mL διαλύματος 60 % w/w με πυκνότητα ρ = 1.81. [Απ. β) 30 g. [Απ.86. [Απ. [Απ. Σε 90 g διαλύματος με ρ = 1. Πόσα g καθαρού HCI περιέχονται σε 300 mL διαλύματος HCI 14. [Απ. Ποια η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος . : 43.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. γ) 50 g.2 g/mL. Πόσα g γλυκόζης (C6H12O6) πρέπει να διαλύσουμε σε νερό.4 g/mL [Απ.224 g] 1. [Απ. : 16. : 63 g . : 78.83. : 10 % w/w] 1. Σε 800 mL διαλύματος FeCI2 περιέχονται 24 g FeCI2. ποια η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος .88. Ποια η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. Σε 200 mL διαλύματος περιέχονται 32.8 g] 1.6 % w/v. : α) 6 g. Ποια η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος .79. [Απ.08 Page 27 . : 3 % w/v] 1. : 20% w/v] 1.80.85.2 g/mL .6 % w/v με πυκνότητα ρ = 1. Οταν εξατμιστούν πλήρως 200 mL ενός διαλύματος KNO3 με πυκνότητα ρ = 1. : 36 g] 1.537 mL] 1.1 g/mL . : 336 g .4 % w/v] 1. : 11 % w/w] 1.87.8 g Cα(NO3)2. Αν σε 400 g διαλύματος Να2β περιέχονται 44 g Να2β.

Αν η πυκνότητα του διαλύματος είναι 1.6% w/v με πυκνότητα ρ = 1. [Απ. : 16% w/w] 1. ώστε να προκύψει διάλυμα 30% w/w . [Απ.95. Πόσο νερό πρέπει να αφαιρέσουμε από 600 g διαλύματος AI(NO3)3 10% w/w. α) Ποια η % w/v περιεκτικότητα . [Απ. [Απ.93. : 8% w/v] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Σε 200 mL ενός διαλύματος ουσίας Α περιέχονται 24 g της Α και το διάλυμα έχει πυκνότητα ρ = 1.2g/mL. : 25g] ΑΡΑΙΩΣΗ .1 g/mL. : 400 g] 1. β) Ποια η % w/w περιεκτικότητα .94.08 Page 28 . ώστε να προκύψει διάλυμα 10% w/w. [Απ.96. να βρεθούν : α) Η % w/w περιεκτικότητα. : α) 12% w/v.ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ με προσθήκη ή αφαίρεση διαλύτη Αραιώσεις .συμπυκνώσεις με την ίδια έκφραση περιεκτικότητας 1.90.91.92. Ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που θα προκύψει. [Απ. [Απ. β) Η % w/v περιεκτικότητα. : α) 25% w/w. Κορεσμένο διάλυμα K2Cr2O7 στους 30°C έχει περιεκτικότητα 20% w/w. Από 900 g διαλύματος Pb(NO3)2 20% w/w εξατμίζουμε 300 g νερού. Διαλυτότητα . : 30% w/w] 1. Σε διάλυμα ουσίας Α η αναλογία μαζών του νερού και της ουσίας είναι 3 : 1. Σε 500 g διαλύματος MgCI2 12% w/w προσθέτουμε 100 g νερού. Ποια θα είναι η % w/v περιεκτικότητα του νέου διαλύματος. Να βρεθεί η % w/wπεριεκτικότητα του διαλύματος αυτού. Ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που θα προκύψει. : 600 g] 1. Ποια η διαλυτότητα σε g K2Cr2O7/100 g H2O σε αυτή τη θερμοκρασία. : 10% w/w] 1. β) 30% w/v] 1. [Απ. [Απ. β) 10% w/w] 1. Δίνεται διάλυμα HCIO4 17. Πόσο νερό πρέπει να προσθέσουμε σε 200 g διαλύματος CαΙ2 40% w/w. Σε 200 mL διαλύματος MnSO4 20% w/v προσθέτουμε 300 mL νερού.89.2 g/mL.97.

συμπυκνώσεις με διαφορετική έκφραση περιεκτικότητας 1.4% w/v εξατμίζουμε 100 mL νερού.106. 40 mL] 1. ρ2 = 1.105. 120 gr. 200 mL διαλύματος ουσίας Α 20% w/w με ρ = 1. [Απ. Ποιος όγκος διαλύματος NαOH 25% w/w με πυκνότητα ρ = 1. Ποιος ο όγκος του τελικού διαλύματος . Από 500 mL διαλύματος KOH 22. [Απ.29 g/mL χρειάζεται για να παρασκευαστούν 300 mL διαλύματος NαOH 10.102.108. [Απ. : 200 mL] 1. [Απ.25 g/mLπροσθέτουμε 200 mL νερού. Πόσα gr νερό πρέπει να προσθέσουμε σε 40 gr διαλύματος ζάχαρης 20 % w/w για να προκύψει τελικό διάλυμα 5 % w/w. Σε 480 g διαλύματος KOH 20% w/v με πυκνότητα ρ = 1. Ποιος όγκος ενός διαλύματος ουσίας Α 20% w/w με ρ1=1. ώστε να προκύψει διάλυμα 30% w/v .1 g/mL αραιώνονται με νερό και το αραιωμένοδιάλυμα είναι 11% w/w. : 200 mL] 1. [Απ.99. : 10% w/w] 1. ώστε να παρασκευαστούν 240 g διαλύματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.107. [Απ. β) Τι πυκνότητα θα έχει το διάλυμα αυτό . [Απ.104. α) Ποια η % w/v περιεκτικότητα του αραιωμένου διαλύματος .101. Πόσα mI νερό πρέπει να προσθέσουμε σε 20 mI διαλύματος NaOH 12 % w/v για να προκύψει τελικό διάλυμα 4 % w/v. : 476 mL] 1. : 380 mL] 1. Ποια η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει. Πόσο νερό πρέπει να εξατμίσουμε από 600 mL διαλύματος ZnSO4 20% w/v. ώστε να πάρουμε διάλυμα 20% w/v.08 Page 29 . Ποιος όγκος διαλύματος HNO3 20% w/v μπορεί να παρασκευαστεί από 100 mL πυκνού διαλύματος HNO3 68% w/w με πυκνότητα ρ=1. Δίνεται ρH2O=1 g/mL.98.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.103. Ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που θα προκύψει. [Απ.5% w/v. : 100 mL] 1. : 12.083 g/mL] 1.100. Πόσο νερό πρέπει να προσθέσουμε σε 400 mL διαλύματος KBr 30% w/v.25 g/mL και ποιος όγκος νερού πρέπει να αναμιχθούν.] Αραιώσεις . [Απ.4 g/mL. : 28% w/v] 1.2 g/mL προσθέτουμε 320 g H2O. [Απ. Σε 100 mL διαλύματος ουσίας Χ 30% w/w με πυκνότητα ρ= 1.75% w/v.

116. [Απ.111. Δίνεται ρH2O=1g/mL. [Απ. οπότε προκύπτει διάλυμα 2. Ποια θα είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που θα προκύψει . Ποια η % w/v περιεκτικότητα του αρχικού διαλύματος . οπότε προκύπτει διάλυμα 15% w/w με πυκνότητα ρ = 1. [Απ.2 g/mL. Πόσα g καθαρού ΝαΝΟ3 περιέχονται σε 160 mL από το τελικό διάλυμα .8 % w/v. [Απ. Vνερού = 40 mL] Αναλογίες 1.4 g/mL.112. Αναμιγνύουμε διάλυμα ΗΝΟ3 48% w/w με πυκνότητα 1. Διάλυμα ουσίας Α χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το πρώτο αραιώνεται με νερό και προκύπτει διάλυμα 9% w/v.2 g/mL αραιώνονταιμε νερό σε τελικό όγκο 800 mL. : 20% w/w] 1.2 g/mL. Από 500 mL διαλύματος KOH παίρνουμε 200 mL και τα αραιώνουμε με νερό μέχρι τα 500 mL. Από το αραιωμένο διάλυμα παίρνουμε το 1/10 και τελικά με αραίωση με νερό παρασκευάζουμε 200 mL διαλύματος 3.08 Page 30 . ώστε να πάρουμε διάλυμα HCl 25% w/w. : V = 160 mL.109.110. Δίνεται ρH2O = 1 g/mL. Διάλυμα ουσίας Α 50% w/w έχει πυκνότητα 1. Διάλυμα NaCI αραιώνεται στο 4πλάσιο του όγκου του.05 g/mL.115. Ποια η % w/w περιεκτικότητα του αρχικού διαλύματος .114. Το δεύτερο αραιώνεται με διπλάσιο όγκο νερού από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. : 8.113. : 7% w/v] 1. Αναμιγνύουμε διάλυμα HCI με νερό με αναλογία μαζών 1 : 3 αντίστοιχα.19 g/mL πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL νερού.6% w/v σε NaCI. Πόσα mL διαλύματος HCl 37% w/w με ρ = 1. : 51.Να βρείτε τον όγκο του αρχικού διαλύματος. : 21% w/v] Οταν παίρνουμε μια ποσότητα διαλύματος 1.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ουσίας Α 20% w/v με πυκνότητα ρ2=1.3125 g/mL με νερό με αναλογία όγκων 1 : 2 αντίστοιχα.25% w/v με πυκνότητα 1. 200 mL διαλύματος ΝαΝΟ3 με περιεκτικότητα 18% w/w και πυκνότητα ρ = 1. [Απ. : 100 mL] Με αγνώστους 1. [Απ.64 g] 1. [Απ. Το διάλυμα που προκύπτει είναι 5.Ποια η % w/v περιεκτικότητα διαλύματος της ουσίας Α 40% w/w . [Απ. : 175 mL] 1.85% w/v] 1.

117. Η προσθήκη του ΚΟΗ δεν μεταβάλλει το όγκο του διαλύματος. : 12% w/v] Προσθήκη καθαρής ουσίας 1. Ποια η % w/v περιεκτικότητα του αρχικού διαλύματος.25% w/w. [Απ. Να βρεθεί η περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος.121. Ποιες οι νέες % w/w περιεκτικότητες σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις : α) προσθέτουμε 5 g νερού.123. [Απ. β) εξατμίζουμε 5 g νερού. β) 11. : 12% w/v] 1. Η προσθήκη της καθαρής ουσίας επηρεάζει τη μάζα του διαλύματος. Να βρεθεί η % w/w του τελικού διαλύματος.25 gr/mL προσθέτουμε 150 gr διαλύματος NaΟΗ 4 % w/w. 12% w/w] 1. : 10 g] 1. Να βρεθεί η %w/w του τελικού διαλύματος. Η προσθήκη του NaCl επηρεάζει τη μάζα του διαλύματος .118. : α) 9% w/w.1. Να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει. [Απ.119.25% w/w. ώστε να προκύψει διάλυμα 12. [Απ. γ) προσθέτουμε 5 g καθαρού CαCl2. 14% w/w] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12. : 10 g] 1. Ποια μάζα καθαρού ΚΟΗ πρέπει να προσθέσουμε σε 200 mL διαλύματος ΚΟΗ 15% w/v. [Απ.120. [Απ.2% w/v. Η προσθήκη του NaΟΗ δεν μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος. Σε 400 gr διαλύματος ΚΟΗ 2% w/w. Σε 200 mL διαλύματος 5% w/v προσθέτουμε 300 mL διαλύματος ΚI 15% w/v.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ το πρώτο μέρος και προκύπτει διάλυμα 7. Σε 500 mL διαλύματος NaΟΗ 10% w/w με πυκνότητα 1. [Απ.08 Page 31 . 11% w/v] 1. Διαθέτουμε 45 g διαλύματος CαCl2 10% w/w. [ Απ. Πόσα g καθαρού NaCl πρέπει να διαλύσουμε σε 390 g διαλύματος NaCl 10% w/w. . g/mL προσθέτουμε 5 g καθαρού NaΟΗ. προσθέτουμε 200 gr διαλύματος ΚΟΗ 32% w/w. Σε 200 mL διαλύματος NaΟΗ 20% w/w και με ρ=1.122. ώστε να προκύψει διάλυμα ΚΟΗ 20% w/v. γ) 19% w/w] ΑΝΑΜΙΞΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ Με γνωστές αρχικές ποσότητες 1.

β αντίστοιχα για να προκύψει διάλυμα 30% w/w 1. Να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος.126.133. Πόσα gr διαλύματος ζάχαρης 10% w/v με ρ=1.130.131.β και με πυκνότητα 1. Πόσα mL διαλύματος NaΟΗ 4 % w/v πρέπει να προσθέσουμε σε 40 mL διαλύματος NaΟΗ 20 % w/v για να προκύψει τελικό διάλυμα 8% w/v. Πόσα gr διαλύματος HCl 6% w/w πρέπει να προστεθούν σε 60gr διαλύματος HCl 12% w/w ετσι ώστε να προκύψει διάλυμα με περιεκτικότητα 10% w/w 1. 1. Σε 240 gr διαλύματος NaΟΗ 18% w/v με πυκνότητα 1.9 % κ. Πόσα gr διαλύματος θειικού οξέος 70% w/w και πόσα gr άλλου διαλύματος θειικού οξέος 30% w/w πρέπει να αναμιχθούν για να προκύψουν 600 gr διαλύματος περιεκτικότητας 40% w/w 1.2 gr/mL. Με ποία αναλογία βαρών πρέπει να αναμίξουμε δύο διαλύματατης ίδιας ουσίας 60% κ.128.124.1 gr/mL πρέπει να αναμιχθούν με 40 mL διαλύματος ζάχαρης 30 % w/w για να προκύψει τελικό διάλυμα 18% w/w. Σε 70 gr διαλύματος ζάχαρης 40% w/v με πυκνότητα 1.2% w/v προστίθενται 50 gr διαλύματος ΚΟΗ 5. περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος [Απ. 16% w/v] 1.β και 20% κ. Του τελικού διαλύματος . Πόσα gr διαλύματος θειικού οξέος 4% w/w πρέπει να ανμίξουμε με 20 gr διαλύματος θειικού οξέος 50 % w/w για να προκύψει τελικό διάλυμα 8 % w/w.08 Page 32 . 1.4 gr/mL προσθέτουμε 150 mL διαλύματος NaΟΗ 8% w/v.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.127. Ποια η % w/v. Ποια η % w/v. 1. Σε 200 mL διαλύματος NaOH 3. 16% w/v] 1.125. [Απ.129. 1.2 gr/mL προσθέτουμε 50 mL διαλύματος NaΟΗ 8% w/v. Με άγνωστες αρχικές ποσότητες. Πόσα cm3 διαλύματος HCl 10% w/v πρέπει να προσθέσουμε σε150 cm3 διαλύματος HCl 30% w/v γιά να πάρουμε διάλυμα με περιεκτικότητα 24% w/v ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.132.

1.ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Διάλυμα Β περιέχει 12% w/v NaOH. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε δύο διαλύματα NaΟΗ με περιεκτικότητες 8% w/v και 2% w/v αντίστοιχα για να προκύψει τελικό διάλυμα 4% w/v.05 gr/mL.135.134.08 Page 33 .β NaOH με d=1. Διάλυμα Α περιέχει 4% κ. Ποιούς όγκους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από το κάθε διάλυμα έτσι ώστε να παρασκευάσουμε δ/μα 8% w/v. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful