Step Up English Center www.stepup.edu.

vn

Ti!n t" h#u t"
Ti!t ki"m 20% công s#c nh$ t% v&ng!!

Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.facebook.com/YeuLaiTuDauTiengAnh

Step Up English Center www.stepup.edu.vn

Trong ti$ng Anh có nh%ng t& g'i là c(n ng% (root), c(n ng% này có th) *+,c ghép thêm m-t c.m t& / tr+0c g'i là ti$p *1u ng% (prefix). Tùy thu-c vào ngh2a c3a c(n ng% và ti$p *1u ng% mà có m-t t& có ngh2a khác. T+4ng t5 c.m t& *+,c ghép / cu"i c(n ng% g'i là ti$p v2 ng% (suffix). 6Ví d.: C'n ng( happy ngh)a là h*nh phúc.+ Ti!p ,-u ng( un- có ngh)a là không. Ti!p v) ng( -ness có ngh)a là s& vi"c,... T& *ó ta có: ++++++++++++unhappy+++++++++++:b.t h*nh ++++++++++++happiness+++++++++:ni/m h*nh phúc Và có c7 nh%ng t& v&a có thêm ti$p *1u ng% v&a có ti$p v2 ng%. Ví d.: ++++++++++++unhappiness+++++:s& b.t h*nh. T8t c7 các t& b9t ngu:n t& m-t c(n ng% *+,c g'i nh%ng t& cùng gia *ình (familiar). Nh+ v#y n$u bi$t *+,c m-t s" ti$p *1u ng% và ti$p v2 ng%, khi g;p b8t k< m-t t& nào mà ta *ã bi$t c(n ng% c3a nó ta c=ng có th) *oán *+,c ngh2a c3a t& m0i này. >ây c=ng là m-t cách h%u hi?u *) làm t(ng v"n t& c3a chúng ta lên. Nh+ng l+u @ rAng *i!u này chB có th) áp d.ng cho m-t chi!u là t& ti$ng Anh *oán ngh2a ti$ng Vi?t. Không ph7i lúc nào chúng ta c=ng có th) t5 ti?n ghép các ti$p *1u ng% hay các ti$p v2 ng% vào b8t k< c(n ng% nào *+,c. Sau *ây là nh%ng ti!n t" h#u t" phC bi$n nh8t *3 dùng, có lD cu"n cEm nang này là thF *+,c tCng h,p *1y *3 nh8t trên internet v! ti!n t" h#u t", mong các bGn chia sH cho c7 bGn bè mình n%a nhé.

! !
Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.facebook.com/YeuLaiTuDauTiengAnh

Step Up English Center www.stepup.edu.vn

aCách dùng: ph0 ,1nh t% ,i sau ho2c g3c t% ,i sau. Ví d4: atypical, apolitical, asocial, aseptic, asexual = không ,i5n hình, phi chính tr1, không mang tính ch.t xã h6i, vô trùng, vô tính.

!

-able Cách dùng 1: K!t h7p v$i ,6ng t% ,5 t*o tính t%. Ti!ng Vi"t th89ng d1ch là d:..., ,áng..., có th5 ... ,87c, kh;... Cách vi!t: 1. T% t<n cùng là e thì b= e tr8$c khi thêm able (có 1 s3 ngo*i l"). ee thì không b= 2. T% t<n cùng là ate thì b= ate ,i tr8$c khi thêm able. Ví d4: lovable, enjoyable, readable, breakable, differentiable, desirable, notable = ,áng yêu (d: th8>ng), thú v1, d: ,?c (,?c ,87c), d: v@, (Toán) kh; vi, ,áng ao 8$c, ,áng chú A.

! !

Cách dùng 2: k!t h7p v$i danh t% ,5 t*o tính t%. Cách vi!t: t% t<n cùng là y thì b= y. Ví d4: comfortable, miserable, honorable = tho;i mái, ,au khB, ,áng kính -ability Cách dùng: k!t h7p v$i tính t% -able ,5 trC thành danh t%. Ví d4: lovability, ability, differentiability, readability Chú A: +unable --> inability, unstable --> instability.

! !

-ant Cách dùng 1: v$i ,6ng t% --> danh t% chD ng89i th&c hi"n hành ,6ng Cách vi!t: nh8 -able Ví d4: accountant, servant, combatant, assistant, assailant = k! tóan, kE h-u, ng89i tham chi!n (bên tham chi!n), tr7 tá, kE t.n công Chú A: confidant là ng89i ,87c ng89i ta tâm s& ch# ko ph;i là ng89i tâm s&.

! ! !

Cách dùng 2: v$i ,6ng t% --> danh t% chD v<t có ch#c n'ng mà ,6ng t% mô t; Ví d4: deodorant (ngh) ,87c có 1 cái à ) = ch.t khF mùi Cách dùng 3: v$i danh t% --> tính t% liên quan Ví d4: combatant, tolerant = thu6c v/ ,ánh nhau, kiên nhGn (bi!t ch1u ,&ng) -ance Cách dùng: v$i ,6ng t% (th89ng là t<n cùng -ant) --> danh t% liên quan
Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.facebook.com/YeuLaiTuDauTiengAnh

Cách dùng 2: v$i danh t% chD . v.Trung) Chú A: các ti/n t3 sau có A ngh)a t8>ng t&: Filipino. s& ch1u . blockage (s& tLc nghMn).89ng không" Ví d4: aerodrome (sân bay). Hispano.3ng . anti-goverment.com/YeuLaiTuDauTiengAnh .B nát.o l89ng .stepup. Sino-Soviet (Xô .6ng c> máy bay). ch2n.@ ! antiCách dùng: k!t h7p v$i h-u h!t danh t% . anti-terrorist. shortage (s& thi!u h4t).B nát).(Anh).edu. . ! ! aeroCách dùng: xu.6ng l&c). Indo.&ng. l3i vào.v.6ng t% . ch3ng kh0ng b3. s& giúp .Hng hH.VD: assemblage (s& t<p h7p).H .5 t*o thành danh t% m$i.Cách dùng 1: K!t h7p v$i .>n v1 . liên quan t$i Trung Qu3c.!n kho.vn Ví d4: performance. shrinkage (s& co l*i). ti/n t3 trái ngh)a là post. aerograph (bi5u .5 t*o tính t% có A ngh)a là "ch3ng. poundage (l87ng cân). assistance = cu6c trình di:n. tolerance.n. Cars with high mileage should not be driven. tonnage (tr?ng t.i tính bKng t.(Philíppin). aeroengines (.Step Up English Center www.ng l87ng . v/ phía Trung Qu3c" Ví d4: Sino-Vietnamese relations (quan h" Vi"t .t hi"n trong nh(ng t% có ngh)a là "không trung. entrance. aerodynamic (khí . storage (s& tHn tr() ! . bKng .Nh<t).89ng hàng không) ! -age .5 t*o thành danh t% liên quan . ! ! anteCách dùng: trong tính t%.i). anti-clockwise = ch3ng Bush.ã . wreckage (s& . aeronaut (phi hành gia). post-war (h<u chi!n) SinoCách dùng: ngh)a là "thu6c v/ Trung Qu3c.facebook.Trung). = Xe ch*y nhi/u mile rHi không nên ch*y n(a (= nên mua xe m$i ) ! agroPage h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. ngh)a là "tr8$c". ch3ng chi!n tranh. Danh t% này nói .VD: mileage (tBng s3 d2m . Sino-Japanese War (chi!n tranh Trung .(Tây Ban Nha). Anglo. ng87c chi/u kim . anti-war. seepage (s& rD qua). ng'n" hay "ng87c l*i" Ví d4: anti-Bush.(In J6).(sau) Ví d4: ante-war (ti/n chi!n).

arch-villain (tên côn .Cách dùng 1: K!t h7p v$i các danh t% chD t8$c v1 trong gi$i quA t6c ho2c giáo h6i .có ngh)a là "mN.ó . astrophysics (v<t lA không gian). ph4" astr.K!t h7p v$i danh t% . ! ! ! anthrop.t.Trong các t% có ngh)a là ". .t" hay "nông nghi"p" . astronomy (thiên v'n h?c) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. tra t% .*i công t8$c). có ngh)a là "tBng.vn .có ngh)a là "t3t.5 t*o danh t% m$i ngh)a là "ng89i nghi"n" . bookaholic (kE m?t sách) . agrology (thB nh8@ng h?c) ! -aholic.VD: anthropology (nhân ch0ng h?c). matriarchy (ch! .VD: agrochemical (hóa ch.H kh3n n*n). con ng89i" ..6 ph4 h".Trong các t% có ngh)a là "ng89i. archduke (.*i" .3i hóa danh t% .#c. workaholic (ng89i ham làm vi"c). mGu".facebook.VD: arch-enemy (kE thù không .3i th0 s3 m6t).6i tr9i chung).Cách dùng 2: k!t h7p v$i danh t% .VD: astrology (chiêm tinh).nh) arch. hay.5 tuy"t . arch-exploiter (kE bóc l6t quá s#c) -archy . tF t!" aqua.Trong các t% có ngh)a là "sao. astronaut (nhà du hành). agronomy (nông h?c).có ngh)a là "cha.edu. ngôi sao" ho2c "không gian" . philanthropic (nhân . shopaholic (ng89i hay mua sLm). aquarium (hH cá c.i5n ch8a chLc có. cashaholic (kE hám ti/n).VD: chocoholic (ng89i nghi"n sôcôla). patriarchy (ch! . -oholic .6 mGu h".t hi"n nhi/u trên báo chí. patr. arch-rival (.Trong các t% có ngh)a là "s& cai tr1" ho2c "chính ph0" . phi. archangel (tBng lãnh thiên th-n) ! ! ! ! .VD: aqualung (bình h>i th7 l2n).VD: archbishop (tBng giám m4c).1a v1 cao nh.VD: anarchy (tình tr*ng vô chính ph0). matr. archtraitor (kE ph.5 t*o danh t% m$i chD ng89i có .Trong các t% có ngh)a là "n8$c" .Step Up English Center www.com/YeuLaiTuDauTiengAnh .t trong nông nghi"p).Chú A: nh(ng t% này xu.stepup.n phúc).

cardiac (thu6c v/ tim). s& vi"c .87c tB ch#c ho2c xu. market-based (theo th1 tr89ng). sym. . . song" .H) ! chron.5 t*o tính t%. biography (ti5u sF). coal-based industrial economy (kinh t! công nghi"p d&a vào khai thác than là chính).giúp ta phân bi"t .Hng.9i s3ng. biochip (con chip sinh h?c). bilingual (song ng() .com/YeuLaiTuDauTiengAnh . cùng" ! cardio! .Trong các t% có ngh)a là "sinh v<t.2t trên m2t . antibiotics (thu3c kháng sinh). chronic (kinh niên). .Cách dùng 1: K!t h7p v$i danh t% .t) ! ! ! bi. bigamy (ch! .t x# t% n>i .2t t*i London).i"n tâm .VD: chronicle (sF biên niên). bi-weekly (1 tu-n 2 l-n). home-based industry (n/n công nghi"p s.Cách dùng 1: Trong các t% có ngh)a là "hai. trái v$i paperbased là thi trên gi.VD: bifocals (kính 2 tròng). Reuters is the London-based news agency (Reuters là 1 hãng thông t.VD: cardioid (hình tim).ó.Step Up English Center www. Ti!ng Vi"t d1ch nôm na là "C. Tính t% này di:n t.vn ! -based .y) ! -Cách dùng 2: v$i danh t% chD n>i ch3n ..6 song phu ho2c song thê.n . anachronistic (lOi th9i) ! -cide Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. biochemical (hóa sinh).n xu.VD: biology (sinh h?c).87c ngh)a c0a bi.Ghi chú: bi!t .VD: British-based engineering group (nhóm c> khí C Anh). m6t s& v<t mà thành ph-n quan tr?ng và nBi b<t là danh t% g3c.Cách dùng 2: k!t h7p v$i 1 t-n s3 th9i gian . ground-based telescopes (kính thiên v'n . .5 thành tính t%.ChD "th9i gian" . Tính t% này di:n t. computer-based TOEFL (TOEFL thi trên máy tính." . cardiograph (máy .ôi.có ngh)a ".t t8 gia).facebook..5 chD A "bao lâu hai l-n" ..stepup. bilateral (song ph8>ng). bi-monthly (m6t tháng 2 l-n).VD: .edu.VD: acid-based powder (b6t có thành ph-n chính là axít). symbiotic (c6ng sinh.87c biannual (1 n'm 2 l-n) và biennial (2 n'm 1 l-n) bio. s& s3ng" hay "thu6c v/ sinh h?c" .

Có ng89i phân bi"t antiterrorism có ngh)a là "ch3ng v/ quan . bushcraft (kR thu<t ch'm bón cây c. ng87c l*i" .Cách dùng 2: v$i danh t%. counterblow (cú .B b6).Có ngh)a ". circumlocution (s& quanh co) co.. xuyên qua" . co-founder (.stepup. yêu thu<t).n l*i. spacecraft (tàu không gian) ! ! .6ng (vP l&c chQng h*n)" ! ! -craft . xuyên su3t. kR n'ng. n8$c). witchcraft (ma thu<t.VD: filmcraft (kR thu<t phim .). cùng" .VD: co-author (.VD: counter-attack (ph.6ng t% và danh t%. cross-border (xuyên biên gi$i).Step Up English Center www. infanticide (t6i gi!t trE con).facebook. ngh)a là "kh.Hng tác gi.VD: homicide (t6i gi!t ng89i).Hng hH) .vn . g3c spect ngh)a là "nhìn". pesticide (thu3c tr% sâu).n công). hovercraft (th0y phi c>). tHn t*i song song) counter.VD: circumspect (th<n tr?ng. ch3ng l*i.nh).V$i .5 t*o danh t% m$i.).VD: aircraft (máy bay).edu. kR thu<t" .com/YeuLaiTuDauTiengAnh .cPng có ngh)a t8>ng t& nh8ng nhN h>n. counter-terrorism (ch3ng kh0ng b3).nh). circumference (chu vi).n tác d4ng).Cách dùng 1: v$i danh t% ho2c hi"n t*i phân t% .). statecraft (s& qu. genocide (t6i di"t ch0ng) ! ! ! circum. herbicide (thu3c di"t c=).VD: a large cross-national survey (cu6c th'm dò trên c.Hng. insecticide (thu3c di"t côn trùng).n lA nhà n8$c) cross.Hng quê Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.Ghi chú: anti. counterstrike (ph. woodcraft (tài .n công).i r%ng. cross-town (xuyên tDnh thành). counterproductive (ph. counterfire (bLn tr.i5m mà ko làm gì". Danh t% m$i này nói v/ "ph8>ng ti"n di chuy5n" . cross-country (xuyên mi/n .m tr.i kèm v$i hành . còn counter-terrorism có ngh)a là "ch3ng .Trong các danh t% có ngh)a là "gi!t" . ngh/ m6c). needlecraft (kR n'ng may vá.Hng sáng l<p viên). n'ng. landing-craft (tàu . counter-clockwise (ng87c chi/u kim .Có ngh)a "vòng quanh" . co-exist (cùng tHn t*i.Cách dùng 1: ngh)a là "xuyên. Có ngh)a "ph.

3i ngh1ch l*i . ko bi!t ).Ngh)a là "m89i.edu. decentralize (phân quy/n v/ . crypto-fascist (tên phát xít bí m<t).u7c bi!t" . deallocate (t% này trong ngành Tin.VD: presidency (ch#c tBng th3ng). cryptodemocrat (. bureaucracy (s& quan liêu).stepup. . defrost (làm tan b'ng).Cách vi!t: b= T hay TE C cu3i t% g3c tr8$c .Step Up English Center www. cross-breed (gi3ng lai chéo) crypto.vn ! ! ! .VD: accuracy (s& chính xác).VD: debug (tìm và sFa lOi).CD1: V$i .ng Dân ch0 ng-m) -cy .Cách dùng 1: v$i tính t% (th89ng t<n cùng là T)--> danh t% liên quan chD "tình tr*ng..VD: crypto-coalition (liên quân bí m<t).ng viên . decametre ( = 10 metres) demiPage h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. proficiency (s& tinh thông).Ngh)a là "ng-m. infancy (l#a tuBi s> sanh). captaincy (b<c . dehydrate (lo*i n8$c) ! ! ! ! ! . privacy (s& riêng t8).1a ph8>ng). cross-cultural study (cu6c nghiên c#u v/ s& t8>ng tác.. ch#c v4" hay "ngh/" . decontaminate (khF nhi:m). decompress (bung nén). hòa nh<p v'n hóa). decolonize (tr. de-skill (coi th89ng) deca. candidacy (s& #ng cF) de. ch8a .n m*nh). dependency (s& ph4 thu6c). tSy tr%" .6c l<p). tr*ng thái".CD2: v$i danh t% --> "xóa b=. decouple (tách ra).*i úy).com/YeuLaiTuDauTiengAnh . decongest (làm cho l8u thông. accountancy (ngh/ k! toán).VD: deactivate (vô hi"u hóa).VD: cross-reference (tra c#u chéo). de-emphasize (không nh.6ng .ánh vSy). h!t tLc nghMn).6ng t% g3c .Cách dùng 2: ngh)a là "chéo" .facebook. th<p" . decahedron (kh3i th<p di"n).VD: decagon (hình th<p giác). hesitancy (s& do d&) ! ! . piracy (ngh/ 'n c8$p). l*i . descale (.6ng t% --> . bí m<t.Cách dùng 2: v$i danh t% chD ng89i --> danh t% m$i chD "t8$c hi"u.6ng t% chD hành .

an) ! -ee . dissimilar (khác nhau) ! ! ! ! -dom . disarm (gi.V$i danh t% (có khi tính t%) hay .6ng t% --> chD "s& .87c ph=ng v. b"nh ho*n.VD: dysfunction (r3i lo*n). trái ng87c" .ngh)a là "da.V$i danh t% chD b6 ph<n c> th5. C b/ m2t" dis. addressee (ng89i nh<n th8).com/YeuLaiTuDauTiengAnh . disprove (ph.t uy tín).ó. disallow (ko cho fép). ngh)a là "phGu thu<t cLt b=" b6 ph<n mà danh t% g3c . splenectomy (PTCB lá lách). dysentery (b"nh lT).facebook."khác th89ng. ecosphere (sinh quy5n). stardom (gi$i ngôi sao). dermatitis (viêm da). bì" . trainee (th&c t<p viên). disadvantage (s& b.*o) dys.Hng).m h?a sinh thái) -ectomy . tonsillectomy (PTCB ami./ c<p . appointee (ngu9i . bác b=). epi có ngh)a là "C trên. martyrdom (s& tF vì . dislike (ko thích).Ngh)a là "bán.t kính).VD: disconnect.i tán). disobey (ko nghe theo). sinh thái" .VD: dermal (thu6c da). examinee (thí sinh) ! Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.87c bB nhi"m). disorder (s& l6n x6n).n). disband (gi.Liên quan t$i "môi sinh.vn . dystrophy (s& y!u c> bLp) eco. princedom (t8$c hoàng thân).VD: ecology (sinh thái h?c).edu.6ng t% --> danh t% chD ng89i nh<n hành .VD: demi-god (nFa ng89i nFa th-n). 1 nFa" .t . dermatology (khoa da li:u). disagree (b. discredit (làm m.n ch#ng. disrespect (s& b.VD: interviewee (ng89i .3i ngh1ch.stepup. th89ng trong các t% y h?c. epidermis (l$p bi5u bì.t l7i). eco-disaster (th. khó ch1u" .VD: appendectomy (PTCB ru6t th%a). demi-world (nFa th! gi$i) ! ! derm. ecosystem (h" sinh thái).V$i . tr*ng thái" (tr%u t87ng hóa danh t% ho2c tính t%) .6ng .Step Up English Center www."Tình tr*ng. .VD: freedom. employee (nhân viên). wisdom (s& thông thái).i giáp).

edu. tigress (c?p cái). entitle (. picturesque (. moisten . enfeeble (làm cho y!u $t). Tarzanesque. journalese (v'n vi!t báo."bKng. trong Hình h?c) -ery . bKng nhau" .Trong tính t% nói v/ cái ch. equilateral (. v'n phong nhà báo)./u. 2 g3c en.ChD "n>i ch3n" .vn ! ! em-. sadden.i5n hình. nursery (nhà trE).6ng t%.Np nh8 tranh) ! ! ! -ess .com/YeuLaiTuDauTiengAnh .ó mô t.t .2t t&a) -en . nunnery (nhà dòng n().và -en VD: enlighten (làm sáng t=).V$i tính t% --> .VD: darken. enliven (làm sôi nBi) ! ! ! ! equi.VD: lioness (s8 tF cái). hay "phong cách" c0a danh t% mà nó k!t h7p .VD: bakery (lò bánh mì.V$i danh t% ---> danh t% gi3ng cái .Step Up English Center www.i"u quan liêu) ! -esque . waitress (n( h-u bàn) exPage h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. hostess (n( gia ch0).facebook.VD: enrich (làm giàu thêm). winery (nhà máy r87u) -ese .V$i danh t% ---> tính t% chD A "mang phong cách".VD: equidistant (có kho.. sharpen. officialese (gi?ng .stepup.o .m). strengthen. blacken.Ghi chú: 1 s3 t% có c.VD: Beethovenesque (gi3ng nh*c c0a Beethoven). en.2c tính mà danh ho2c tính t% . ensure (b. .V$i danh t% ho2c tính t% --> "làm cho" có .VD: Americanese (phong cách ng89i MR). enjoy (th8Cng th#c). ngh)a là "làm cho" . hay "gi3ng nh8 phong cách" c0a danh t% g3c .ng cách bKng nhau). actress.

!m -> tính t% chD g. forefathers (tB tiên). ex-chairman (c&u ch0 t1ch).t m1n). cP" .vn .stepup.CD1: v$i tính t% --> "r. debt-free (không mLc n7) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. forefoot (chân tr8$c). (Khi khD tu6t xu3ng.t).p t8) 2.VD: forearm (cánh tay).p bao nhiêu l-n . extra-territorial (ngoài lãnh thB) ! -first ! ! ! .) -fold 1. .Ngh)a là "tr8$c".VD: extra-fine (r.VD: cholesterol-free cooking oil (d-u 'n không ch#a cholesterol).-u t8 không r0i ro). extra-large (r. risk-free investment (s& . extra-marital (ngoài hôn nhân).. ngo*i" . chúng tu6t chân xu3ng tr8$c rHi h* th.VD: ex-wife (v7 cP).Step Up English Center www. extraterrestrial (ngoài trái . meat-free diet (ch! .facebook. they do so feet-first.VD: twofold (g.VD: extra-curricular (ngo*i khóa). extra-long .-u).V$i danh t% -> tính t% chD A "không có trong thành ph-n" . When gorillas descend.p ng89i bKng cánh tay. extra-European (ngoài Châu Âu). extra-bright (r.V$i danh t% ---> chD A "c&u. forepart (ph-n tr8$c).K!t h7p v$i danh t% chD b6 ph<n c> th5 .ó" . ex-pupil (c&u h?c sinh) ! ! extra.nh báo tr8$c).p .!m -> tính t% chD A có bao nhiêu thành ph-n quan tr?ng.-u) ! ! ! -free .VD: fall head-first (ngã chúi . "phía tr8$c c0a" . foresee (th.t r6ng). lowering themselves with their arms.VD: The aims of the new organization are eight-fold.ôi).t" . forewarn (c.edu.y tr8$c). (M4c tiêu c0a tB ch#c m$i có 8 ph-n. V$i s3 .5 t*o tr*ng t% (adverb) chD A "theo h8$ng c0a b6 ph<n . carefree (vô t8 l&). foreword (l9i nói .t sáng).) ! fore. V$i s3 .CD2: "ngoài. foredeck (boong tàu phía tr8$c).6 'n kiêng không th1t).com/YeuLaiTuDauTiengAnh . fourfold (g.

VD: haematology (huy!t h?c).t cSn."toàn. poly.1a lA h?c). geophysics (v<t lA h?c . geology (.VD: autograph (ch( kA. polygon (hình . haem. a boxful of chocolates (m6t h6p .stepup.i cùng cha và mN Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. a childfree couple = 1 c2p v7 chHng không (mu3n) có con (không mu3n b1 con cái ràng bu6c) ! ! ! -ful . "vi!t .Ghi chú: -less cPng có ngh)a là "không có". a childless couple = 1 c2p v7 chHng không có con (mu3n có con mà không có. carefree (không "care" gì h!t..i "care" nh8ng không "care".a).". VD: careless (b. full-year (tr?n n'm) geo. handful (. full-size (c@ l$n).-y màu).vn .edu.áng ra ph."góc" .VD: a teaspoonful of salt (m6t muOng mu3i). photograph (hình ch4p) great.-y 1 mi"ng). .áng lM ph.o l89ng . .VD: decagon (hình th<p giác).VD: geography (.t" .= nhi/u. . vô t8 l&). haemoglobin (huy!t c-u t3) half. h!t m#c" . great-grandson (cháu c3).V$i danh t% chD thành viên trong gia .1a ch. tr?n. nh8ng khác v$i -free C chO -less chD A ".V$i danh t% chD v<t ch#a --> danh t% m$i chD s& .i danh t% g3c). hexagon (hình l4c giác) ! ! ! ! ! -graph .chD A "vM".facebook. . great-aunt (bà thím).-y sôcôla).a giác.V$i danh t% chD thành viên trong gia .Step Up English Center www.ình -> danh t% m$i chD thành viên cách hai hay nhi/u th! h" v$i b*n (ch# không ph.1a c-u) -gon .t h?c)."máu" .-y 1 nLm tay) full. "thu".ình --> m3i quan h" không ph.i có mà không có".com/YeuLaiTuDauTiengAnh . mouthful (.VD: great-grandmother (bà c3).VD: full-color (toàn là màu.

VD: half-brother (anh/em trai cùng cha khác mN (hay cùng mN khác cha) ! -hand 1.u).n lA bò s(a).VD: hydrant (vòi n8$c ch(a cháy). homonym (t% . V$i danh t% chD ng89i --> danh t% m$i chD tình tr*ng. "ng89i làm" . heterosexual (tình d4c khác gi$i). "tay c-m" . th9i .stepup. hard-headed (c#ng . hydrology (th0y h?c).VD: heterodox (không chính th3ng).i5m m6t vi"c .VD: homosexual (.VD: adulthood (tuBi tr8=ng thành).6c thân).t)." . Jôi khi nôm na chD A "th9i. neighborhood (tình hàng xóm) ! ! hydr. hydro-power (th0y l&c).VD: big-headed (kiêu ng*o)."khác".-u).Hng nh.facebook. phobia.. heterogeneous (hOn t*p) hom-. softheaded (kh9 kh*o). The blond man held his bloody knife-hand over him. girlhood (th9i con gái). childhood (th9i th> .Hng.-u óc" . "tình" .y . hydro-electric (th0y . s& làm v7).*m) hetero. homogeneous (. factory-hand (ng89i làm trong nhà máy).= ch#ng s7) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www."n8$c" . homo.VD: cowhand (ng89i qu.Hng) ! ! ! ! -headed .-y máu vào chàng) 2. gun-hand (tay c-m súng).i"n).Step Up English Center www. level-headed (.Hng âm khác ngh)a) -hood 1.ã kinh qua..VD: brotherhood (tình anh em).edu. empty-headed (d3t). bachelorhood (tình tr*ng .VD: cup-hand (tay c-m tách). parenthood (c8>ng v1 làm cha mN) 2. cùng" .". studenthood (th9i sinh viên).com/YeuLaiTuDauTiengAnh .i/m . wifehood (c8>ng v1 làm v7.Hng tính). (Gã tóc vàng ch)a tay c-m dao v. fieldhand (ng89i làm vi"c trên . trái v$i "homo" .v$i tính t% -> "có .vn . sisterhood (tình ch1 em). hydrophobia (ch#ng s7 n8$c.

t<n cùng D hay DE -> chuy5n thành S.?c) -ible . hypersensitive (quá nh*y c.CV: tr8$c khi thêm -ible: t<n cùng là E -> b= E.facebook.ôi khi dùng nh8 super. mathematician (nhà toán h?c) 2. t<n cùng là IT thì chuy5n thành ISS .ó.p trung l8u . hyperdevoted (quá t<n tâm) ! ! ! hypo. ChD ng89i làm công vi"c . eligible -> eligibility (d: .i v$i danh t% t<n cùng bKng -IST Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. chia h!t cho).VD: Darwinian (theo h?c thuy!t Jác-uyn.VD: the middle-class disdain for Americana (thái .stepup.ó" .Nh8 -able .VD: hypodermic (d8$i da."C d8ói" . historian (sF gia). -ana .6 coi th89ng c0a giai c.Step Up English Center www.p nh<n .87c) ! -ic .VD: hyper-active child (. ch1u .V$i danh t% chD ng89i ho2c n>i ch3n --> danh t% m$i chD A "t<p h7p v<t th5 hay tin t#c liên quan t$i danh t% g3c" .com/YeuLaiTuDauTiengAnh .CV: t<n cùng là E thu9ng k!t h7p v$i -AN h>n là -IAN .T*o danh t% t% tính t% t<n cùng -ible . derm. permit -> permissible (ch. th89ng .VD: collapse -> collapsible (có th5 g<p l*i). divide -> divisible (có th5 chia .87c.Np). phù th0y).3i v$i hàng Hoa KU).m).VD: beautician (chuyên viên sLc .nh h8Cng c0a ng89i .VD: possible -> possibility. . V$i danh t% riêng --> danh t% ho2c tính t% chD A "theo phong cách c0a ng89i .vn hyper.o thu<t."quá m#c c-n thi!t".edu. magician (nhà . Shakespearean (thu6c Shakespeare). comedian (ngh" s) hài). the display of Wellingtoniana (s& tr8ng bày nh(ng tác phSm c0a Wellington) ! ! -ibility .= da) -ian 1.#a bé quá ho*t bát). Jeffersonian democracy (n/n dân ch0 theo h?c thuy!t Jefferson) ! -iana.T*o tính t% liên quan danh t% g3c. Victorian clock (.Hng hH thu6c th9i Victoria).

i v$i tính t% bLt . impatient (không kiên nhGn).VD: infra-red (tia hHng ngo*i). diplomatic (ngo*i giao).t hóa h?c .-u bKng R.thì là A ho2c C. còn .>n gi. cloride (ch.o). V$i .1nh tính t% g3c .t kh."d8$i. . incorrect (không . intensify (t'ng c89ng).VD: classify (phân lo*i).t clorua).VD: illegal (ph*m pháp). politics. ir.rôxit).CV: IL.Trong t% có ngh)a liên quan t$i m6t b6 môn hay ngành khoa h?c . interstate (gi(a các bang.6ng t%.i v$i tính t% bLt .úng)."thu6c v/ In J6" infra. hydroxide (hi.oàn k!t) ! il-.VD: demon -> demonic (thu6c ma quV). inaccurate (không chính xác). falsify (gi. C d8$i" .chD .-u bKng M hay P. solidify (làm cho rLn l*i.n) ! ! ! -ics .i"n tF h?c) -ide . IR. illogical (phi lA. horrify (làm khi!p s7). intercontinental (liên l4c . moralist (ng89i . international (qu3c t!.t brôm). V$i danh t% --> tính t% chD A liên quan gi(a cái này v$i cái khác . acoustics (âm h?c). im-.chD .1a). irresponsible (vô trách nhi"m). imperfect (không hoàn h. .Có trong nh(ng t% chD h7p ch. thi). oxide (ôxít) -ify . gi(a các thành ph3 v$i nhau). illiterate (mù ch(. insecure (không an toàn). m*o).-u bKng L.com/YeuLaiTuDauTiengAnh .edu.?c).t thông d4ng .VD: bromide (ch. infrasonic (siêu âm). . immature (non n$t).VD: physics. athletics. liên bang) 2. illegible (khó . danh t%. D ho2c S.3i v$i IN. irrational (phi lA ! ! ! Indo. impossible (b.5 ph0 . IMth89ng .i v$i tính t% bLt .facebook. không bi!t ch().vn . impratical (không th&c t!).n hóa). irregular (không theo quy lu<t). simplify (.6ng/danh/tính t% m$i chD s& liên k!t Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.T*o . electronics (. optimist (ng89i l*c quan) -> optimistic. atomic (thu6c nguyên tF). gi(a các n8$c).VD: inter-city (liên thành ph3.#c h*nh) -> moralistic. infrastructure (c> sC h* t-ng) inter1. symbolic (t87ng tr8ng).Dùng r.Step Up English Center www. tính t% --> . capitalistic (theo ch0 ngh)a t8 b. purify (làm tinh khi!t). in-.6ng t% liên quan danh t% ho2c tính t% g3c.stepup.

t).i5m c0a" danh t% mà nó k!t h7p. . manly (có tính .úng). n2ng mùi). intertwine (xoLn v$i nhau). monthly (hàng tháng) macro.edu.t cSn. megalomania (b"nh v) cuHng.Step Up English Center www.VD: daily (hàng ngày). v) .VD: egomania (ch#ng t& tôn).t . ! ! ! + ! ! 2.*i) -mate . sickly (qu2t quNo. malpractice (s& b.Bi).6c t8Cng). hay b"nh). weekly (hàng tu-n).2c . hành . ti/n công]theo gi9). interplay (s& ph3i h7p). earthly (tr-n th!.6ng b. macrocosm (vP tr4.com/YeuLaiTuDauTiengAnh .VD: macroeconomics (kinh t! v) mô). malfunction (không ho*t . V$i danh t% chD th9i gian -> tính t% chD t-n su. .ChD "ch#ng b"nh mong mu3n mãnh li"t" cái gì . interdependence (ph4 thu6c lGn nhau) ! -ly 1.V$i danh t% --> danh t% m$i chD A "b*n cùng". không hoàn h.ó .Vd: maladministration (s& qu. [tr.ChD s& "t" h*i.stepup.6ng .VD: g2p r.ãi)."l$n. interchange (trao .vn . monomania (ch#ng . macro-structure (ki!n trúc v) mô) mal.t nhi/u rHi.n lA y!u kém). worldly (tr-n t4c. không c-n ví d4 n(a. b*c . tr-n t4c).VD: interlock (móc vào nhau.Chú A: t% t<n cùng là -IC thì thêm -AL tr8$c khi thêm -LY (vd: automatic -> automatically) . malodorous (hôi.VD: friendly (thân thi"n).ãi. maltreatment (s& ng87c . ***g vào nhau).H có tD l" l$n).t chính). brotherly (nh8 là anh em). macrograph (bi5u .*i" ./u) ! ! -mania . th! gi$i v) mô).àn ông). costly (t3n kém). orderly (có tr<t t&) 3. t& .facebook. v<t ch. "ng89i cùng chia sE" Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. malnutrition (s& suy dinh d8@ng). hoang t8Cng.o" . maldistribution (s& phân ph3i không . hourly (hàng gi9. T*o tính t% có ngh)a "nh8 là" ho2c "có . interlink (n3i li/n nhau). Cách dùng thông d4ng: t*o tr*ng t% t% tính t%. interact (t8>ng tác).

6 xe).6ng) .o l89ng ho2c m6t .>n v1 .ó.VD: microeconomics (kinh t! h?c vi mô).VD: mega-bid (d& th-u l$n). microsecond (= 1 ph-n tri"u giây) ! mid.>n v1 ho2c .Trong danh t% có ngh)a "c&c kU l$n".i trí). amusement (s& tiêu khi5n.VD: classmate (b*n cùng l$p).o l89ng --> 1 ph-n tri"u .000 hertz).o l89ng = 1 tri"u l-n . v$i .i"n tF).i thi"n) ! -meter .t s3 ti/n l$n). k!t h7p v$i . midterm (gi(a khóa h?c).o tV tr?ng ch.t nh=".VD: thermometer (nhi"t k!).5 tôi nói h!t . gi. v1 trí.facebook.T*o danh t% t% . midpoint (. agreement (s& th=a 8$c. hydrometer (máy .ã!) ! Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.2c tính+ -> thi!t b1 .>n v1 . . trái ngh)a v$i macro-. microscope (kính hi5n vi). microelectronics (vi . _ _ _ _-mate (ng89i C chung l/u).Hng .ó . mega-production (s& s. megaloss (s& m.V$i .t l=ng). ammeter (ampe k!).êm).ó . schoolmate (b*n cùng tr89ng).vn .6ng t% .1nh).com/YeuLaiTuDauTiengAnh .edu. _ _ _ _mate (b*n cùng c'n h6) ! ! ! matri.i5m C gi(a). ho2c hành . roommate (b*n cùng phòng).t trên quy mô l$n).VD: abandonment (s& b= r>i.o . mid-flight (gi(a chuy!n bay). altimeter (thi!t b1 . t% b=). accomplishment (s& hoàn thành). team-mate (b*n .Hng hH . midnight (nFa .n xu.>n v1 .>n v1 ."C gi(a" (th9i gian.VD: matriarch (n( gia tr8Cng). megahertz (= 1. maternal (thu6c v/ mN.*i d8>ng). mid-ocean (gi(a .o t3c . improvement (s& c.Step Up English Center www. speedometer (. voltmeter (vôn k!). midday (gi(a ngày).midsummer (gi(a hè). hi"p . mid-1920s (gi(a th<p niên 1920). megabyte -ment . mid-air (gi(a không trung).2c tính .stepup. microbiology (vi sinh v<t h?c). vd: maternal grandmother = bà ngo*i) mega. "mN" . Don''''''''t stop me in mid-sentence (= .000. matricide (t6i gi!t mN).o l89ng ."ph4 n(".>n v1 .6i)."r.6 cao) ! micro.

>n âm ti!t). monosyllabic (. misbehave (c8 xF sai). . "l-m" .com/YeuLaiTuDauTiengAnh .VD: innermost (phía trong cùng). nên không c-n ví d4 mis. misjudgement (s& .VD: career-minded (có ."nhi/u" Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.".Step Up English Center www. bottommost (phía d8$i cùng).H sLt) ! ! mono. misinformation (thông tin sai). monologue (. V$i danh t% -> tính t% chD A "quan tâm . hindmost (phía sau cùng) ! multi. ". monotone (.VD: narrow-minded (hNp hòi.!n c6ng . rumourmonger (kE hay . ironmonger (ng89i buôn .V$i danh t% -> tính t% chD s& t<n cùng .V$i danh t% -> ng89i buôn bán . misplace (= b= cái gì .ãng trí). peace-minded (yêu thích hòa bình) mini."sai".VD: misunderstand (hi5u l-m).VD: r.edu. mismanage (qu.*i).VD: monocycle (xe . absentminded (.ó C .-u óc ngh/ nghi"p).>n . mislead (làm sai l"ch [cách suy ngh)]) ! -monger . misfortune (r0i ro). monoxide ([Hóa] mônôxít) -most .!n" danh t% g3c .6c tho*i). misuse (dùng sai).n lA sai). liberal-minded (phóng khoáng) ! ! ! 2.>n" .Hn .âu rHi tìm l*i không th. community-minded (quan tâm .-u óc" mà danh t% g3c mô t. fishmonger (ng89i bán cá).ánh giá sai). misconception (khái ni"m sai l-m). nh= nhen).t thông d4ng.y). future-minded (bi!t lo cho t8>ng lai).i). topmost (phía trên cùng).Hng).i"u). strong-minded (kiên quy!t). outermost (phía ngoài cùng). V$i tính t% -> tính t% m$i mang ngh)a "có . rightmost (tu3t v/ phía bên ph.VD: warmonger (kE hi!u chi!n [xem chi!n tranh nh8 1 cách ki!m l7i])."nh=" .vn -minded 1.stepup. like-minded (có cùng t8 t8Cng).6c".*p 1 bánh). southernmost (v/ phía c&c nam). misquote (trích dGn sai).facebook.

"g-n nh8" ."bên ngoài".a v'n hóa). multicultural (. neo-colonialist (ch0 ngh)a th&c dân m$i).y ra.1nh t% k!t h7p) .n m$i) -ness . multilateral (.facebook.stepup.vn .a ph8>ng). bát giác). near-identical (g-n nh8 t8>ng t&). tiredness.au th-n kinh).VD: octagon (hình tám c*nh.VD: happiness. multimedia (.)a CD) ! ! ! neo. near-accident (tai n*n suAt x.6) ! near. sickness.com/YeuLaiTuDauTiengAnh ."g-n". non-drinker (ng89i không u3ng r87u). vd: that was a near-accident [= suAt n(a là b1 tai n*n rHi!]).t l87ng âm thanh g-n nh8 là trên .a qu3c gia). neurectomy (phGu thu<t cLt dây th-n kinh). non-resident (không ph. octave ([Nh*c] quãng tám). multi-level (nhi/u m#c .nh).i phGu th-n kinh).o). octahedron (hình tám m2t) off. neo-bourgeoisie (thu6c v/ giai c. multi-screen (nhi/u màn ."m$i" . neurology (khoa th-n kinh)."th-n kinh" .VD: non-academic (không mang tính h?c thu<t). neo-Marxist (theo ch0 ngh)a Mác m$i).p t8 s.Step Up English Center www.VD: multi-national corporation (t<p . tr*ng thái) .VD: neuralgia (ch#ng .edu.en hoàn toàn). near-perfect (g-n nh8 hoàn h.VD: neo-natal (s> sinh). loneliness. octo. neurosurgeon (nhà gi.VD: near-black (g-n nh8 . near-CD sound quality (ch. "không . sadness.a ph8>ng ti"n). neuron (t! bào th-n kinh) ! non. nonprofit (phi l7i nhu<n). non-stop (không ng%ng).i ng89i c8 trú) ! ! octa-. situatedness neuro.oàn .úng" Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.T*o danh t% t% tính t% (th89ng là tính t% chD tâm tr*ng. madness."không" (ph0 ."tám" . non-smoker (ng89i không hút thu3c).

VD: humanoid (gi3ng ng89i). off-field (ngoài l)nh v&c).H có d*ng hình sin) -ology . cuboid (có d*ng hình h6p). editor (ch0 bút).V$i tính t% --> tính t% m$i: ". director (.ã t%ng b1 quên lãng).VD: anthropology (nhân ch0ng h?c).vn . elevator (thang máy). ideology (h" t8 t8Cng). có nhi/u ti/n). commentator (bình lu<n viên). better-off (h*nh phúc h>n.VD: actor (di:n viên).úng mùa [nh8 Du l1ch]).ã t%ng nBi ti!ng).VD: omnipresent (có m2t khLp n>i).edu. reactor (lò ph.6ng .n #ng).6 khá gi. calculator (máy tính).facebook. refrigerator (t0 l*nh). pathology (b"nh lA h?c)."gi3ng nh8" . once-common (./) ! ! ! -off . "toàn b6" . off-court (bên ngoài tòa). detector (máy dò) ! -osis . instructor (gi. không .1a ch.t c.%ng bLt ch8$c]) ! ! ! omni. . ecology (sinh thái h?c).VD: cirrhosis (b"nh x> gan). visitor (khách th'm). tuberculosis (lao phBi). neurosis (ch#ng lo*n th-n kinh ch#c n'ng) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. omnivore (.6ng v<t 'n t*p) once.ng viên). geology (. . compressor (máy nén).stepup.V$i .VD: well-off (giàu có).VD: off-campus life (cu6c s3ng ngoài khuôn viên tr89ng)."t.úng ch0 .Có trong các t% chD b"nh t<t .VD: once-forgotten (. off-topic (ngoài l/.t h?c). spheroid (nh8 hình c-u). v/ ti/n b*c .6ng t% --> danh t% m$i chD ng89i ho2c thi!t b1 th&c hi"n hành .ã t%ng" . biology (sinh h?c). off-center (ngoài trung tâm). sociology (xã h6i h?c).Step Up English Center www.[t% này ch!. psychology (tâm lA h?c).ã t%ng phB bi!n) -or . thobiology ("thô bD" h?c . sinusoidal graph (bi5u . badly-off (nghèo nàn).". offshore (ngoài kh>i). comfortably-off (sung túc) -oid .Có trong t% chD ngành h?c ho2c h" th3ng t8 t8Cng.com/YeuLaiTuDauTiengAnh .*o di:n).T*o tính t% t% tr*ng t% chD m#c . once-famous (. offseason (không .

m). cautious (th<n tr?ng).) chD A "v87t tr6i h>n" . Trái ngh)a là under. nh8 EAT.VD: paranormal (siêu hình).VD: pan-African (liên Phi Châu).o h>n .v.y xa h>n).t c. bao gHm t. overcook (n.vn ! ! -ous . para-professional (bán chuyên nghi"p). over-cautious (th<n tr?ng quá m#c).6ng t% c-n tân ng(.y m6t n'm.y dù) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.t c.y s3ng lâu h>n ông .).VD: panacea (thu3c tr1 bách b"nh).ánh giá quá cao. JUMP. paramilitary (l&c l87ng bán quân s& [không ph. ! over. anxious (lo âu).t là k!t h7p v$i .6ng t%) chD A "quá m#c c-n thi!t".Step Up English Center www.Cách dùng thông d4ng nh. out-perform (bi5u di:n hay h>n). vd: she outlived him by one year = bà ..edu.stepup. pandemic (d1ch b"nh) ! para1. outdo (làm t3t h>n). SEE. paratyphoid (b"nh c<n th8>ng hàn) 2.K!t h7p v$i h-u h!t các t% lo*i (th89ng là . "xuyên su3t.i quân .1a).T*o tính t% t% danh t% . over-confident (quá t& tin).VD: parachute (dù máy bay). courageous (can . panorama (toàn c. spacious (r6ng rãi) out. overwork (làm vi"c quá s#c).v.) .6ng t% (th89ng là n6i . overestimate (. HEAR. "gi3ng nh8ng không chính th#c" . paragliding (môn l8$t dù). v.VD: overeat ('n quá nhi/u)..C .6i chính quy]). outrun (ch*y nhanh h>n).com/YeuLaiTuDauTiengAnh . "t. liên quan t$i "nh. v.VD: adventurous (phiêu l8u. toàn b6" . oversleep (ng0 quên).VD: outgrow (phát tri5n nhanh h>n). out-yell (la to h>n).5 t*o NGOWI JXNG TY (. 8$c l87ng quá cao) ! ! pan1. overheat (làm quá nóng). outjump (nh. outlive (s3ng lâu h>n.VD: paramedic (nhân viên y t! [không ph. paratrooper (lính nh.u quá chín). paradox (ngh1ch lA) 3. pan-national (liên qu3c gia) 2. thích m*o hi5m).ây k!t h7p v$i danh t%). continuous (liên t4c).6ng t% không c-n tân ng( nh8 LIVE.i bác s) hay y tá]).y dù" . t#c là nh(ng . "khác l*" . outfox (gian x. pan-continental (liên l4c . overdose (s& quá li/u).nh).facebook." .6ng t%. YELL.

"ánh sáng" .vn ! penta.edu.a ng(.)a dùng kim) photo. post-natal (h<u s.i phóng). phoneme (âm v1). heptathlon (7 môn). triathlon (3 môn) ! ! -phile .a di"n)."ch#ng s7/ghét" . hydrophobia (ch#ng s7 n8$c).a th-n).]).úc). Anglophile (ng89i yêu n8$c Anh). photosensitive (nh*y v$i ánh sáng) poly."âm thanh" .ông .org/wiki/Pentagram ). polytechnic (bách khoa).http://en. Europhile (ng89i yêu Châu Âu) -phobia .t l87ng nh*c]). gò bó [nh8 s7 b1 nh3t.wikipedia. polytheism (ch0 ngh)a . homophobia (ch#ng s7/ghét ng89i .VD: phonology (âm v1 h?c). postPage h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. polynominal ([Toán] . photograph (t.v.Hng tính). v.VD: post-Iraq reconstruction (s& tái thi!t h<u Iraq). polygon (hình .facebook. pentagram (hình ngôi sao có n'm . post-liberation (sau gi.a th#c).87c nh.com/YeuLaiTuDauTiengAnh .v$i danh t% t*o danh t%: "ng89i yêu thích" danh t% g3c ."n'm. có n'm ph-n" . bibliophile (ng89i yêu sách vC). claustrophobia (ch#ng s7 hãi s& ng6t ng*t. photochemical (quang hóa).n]). pentangle (nh8 pentagram). decathlon (10 môn). phonetics (ng( âm). pentameter (câu th> ng( âm b6 [có 5 âm . pentathlon (cu6c thi .m hình ch4p).a giác) ! post.VD: agoraphobia (ch#ng s7 chO . phonograph (máy hát .VD: pentagon (ngP giác). bi!t nhi/u th# ti!ng).i/n kinh n'm môn ph3i h7p) -> t8>ng t&: biathlon (2 môn)."sau" . post-renaissance (sau th9i kU Ph4c h8ng)."nhi/u" .Step Up English Center www.VD: photosynthesis (quang h7p).n). polyhedron (kh3i . xenophobia (ch#ng bài ngo*i [s7 ho2c ghét ng89i n8$c ngoài]) ! ! ! phon(o).i5m .VD: polylingual (.VD: audiophile (dân ghi/n nh*c [= coi tr?ng ch.stepup.

edu.i h?c). tr8$c). protoplanet (hành tinh .stepup.VD: bulletproof car (xe h>i ch3ng . protohuman (con ng89i . ! -proof .VD: pro-church (0ng h6 giáo h6i).n . pre-match commentaries (nh(ng l9i bình lu<n tr8$c tr<n . premarital sex (tình d4c tr8$c hôn nhân). [không thu6c m6t ngôn ng( l<p trình nào]).. pro-nationalist (0ng h6 . predetermine (ti/n . pre-paid phone service (d1ch v4 .-u tiên" . foolproof instructions (chD dGn d: hi5u. pro-democracy (0ng h6 n/n dân ch0). leakproof (ch3ng rò rD). pro-feminist (0ng h6 s& bình quy/n cho ph4 n(). . pseudo-code (mã gi. tr8$c khi sinh).Step Up English Center www.1nh).VD: pre-adolescent (tr8$c tuBi thành niên).ã .vn Freudian (sau th9i Freud). (cách dùng thông d4ng) v$i quá kh# phân t% t*o tính t%: ".-u tiên).6ng t%: "làm tr8$c" .ánh giá tr8$c. waterproof raincoat (áo m8a không th.2t tr8$c).6c l<p qu3c gia). v$i .87c]).87c làm tr8$c" .5 âm thanh . soundproof room (phòng cách âm t3t [không ." . ! pro. pre-booked room (phòng .u tr8$c).) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.v$i danh t% t*o danh t%: "gi.3i án tF hình chQng h*n]).facebook. proto-fish (loài cá .VD: pseudo-metal (kim lo*i gi.y trên h6p thu3c] ng'n ng%a trE em mC ra) ! ! proto.VD: pre-recorded (.ã .VD: prototype (nguyên mGu).*n).v$i danh t% t*o tính t%: "0ng h6" .).u) 2.trái ngh)a v$i "post-" 1. pre-birth (tr8$c th9i kU sinh s. prenatal (ti/n s. xem xét tr8$c [m2c dù khi ch8a có .ã . d: sF d4ng [ng89i kh9 cPng làm .6ng t% t*o . pro-life (0ng h6 s& s3ng [ph. childproof ([th89ng th. post-1960''''s society (xã h6i sau th<p niên 60). postWTO Vietnam (Vi"t Nam th9i kU h<u WTO) ! pre.com/YeuLaiTuDauTiengAnh .0 thông tin]) 3.i ra ho2c l?t vào]).VD: preview (xem tr8$c).87c thu âm tr8$c). pre-school education (giáo d4c tr8$c tuBi . prejudge (. pseudo-democracy (n/n dân ch0 gi.v$i danh t% t*o tính t%: "ch3ng l*i" danh t% g3c .ã . "tr8$c" .n.i"n tho*i tr.87c n.-u tiên) pseudo.v$i danh t% t*o danh t%: "nguyên th0y.n).-u tiên). pre-cooked sausage (xúc xích .m n8$c).

"phóng x*."b3n" . plague-ridden area (vùng b1 b"nh d1ch hoành hoành). radio-telephone (.1nh ngh)a l*i). gi3ng nh8ng ch8a ph.VD: radiocarbon (phóng x* cácbon).vn ! ! ! ! ! psych. debt-ridden (n7 n-n chHng ch..ó . radiotelescope (kính vi:n v?ng vô tuy!n) re. rumourridden city (thành ph3 luôn . m6t l-n n(a".6ng t% m$i có A "l*i.VD: quasi-official (g-n nh8 chính th#c).i th4t lùi.v$i danh t% có ngh)a *tiêu c&c* t*o tính t% chD A "nhi/u. reassure (b. rebuild (xây d&ng l*i) ! retro. reopen (mC l*i). T% thông d4ng vi!t không có g*ch n3i.Hn) ! RussoPage h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. rename (. quasi-military (bán quân s&).VD: redo(làm l*i).Step Up English Center www.VD: cliché-ridden essay (bài lu<n v'n . redefine (. (Vi"c . The closure of the factory is a retrograde step. restart (khCi .óng nhà máy là m6t b8$c .o . psychopath (ng89i b1 b"nh tâm th-n) quad.Bi tên). psychology (tâm lA h?c). rewrite (vi!t l*i).6ng l*i). drought-ridden (b1 h*n hán liên t4c). I think that I was wrong (Ngh) l*i thì tôi th. psychotic (r3i lo*n tâm th-n).dùng phB bi!n v$i .-y" nh(ng tiêu c&c . recount (. quadruped (loài v<t có 4 chân) quasi."sau". sóng vô tuy!n" .6ng t% t*o .y tôi sai). . tâm th-n" .facebook.VD: psychiatrist (bác s) tâm th-n). .".edu.stepup.m l*i). quasirepublic (n/n th5 ch! nh8 c6ng hòa) radio.VD: quadrangle (hình t# giác).-y t6i lOi).com/YeuLaiTuDauTiengAnh .VD: retrospect (s& nhìn l*i quá kh#): In retrospect.t).-u óc.-y nh(ng câu sáo mòn).i" (nh8 g3c "para-") . "trC v/ sau" .-y nh(ng tin .!m l*i).i"n tho*i vô tuy!n)."g-n nh8. guilt-ridden childhood (tuBi th> .) ! -ridden .

?c thêm chQng h*n]). self-respect (s& t& tr?ng) ! semi. selfdefence (t& v"). self-locking door (cFa t& khóa).liên quan t$i "(n8$c/ti!ng/ng89i) Trung Qu3c" Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. kinship (tình bà con). waterscape (c. quy/n h6i viên).VD: marksmanship (tài thi"n x*).ng viên) 2. "m6t ph-n" .VD: semi-final (bán k!t). self-interest (t8 l7i).VD: landscape (phong c.v$i danh t%: "phong c. semidetached houses (nhà có chung vách)."nFa".com/YeuLaiTuDauTiengAnh .n thân" . semi-annual (nFa n'm 1 l-n) ! -ship .nh tuy!t). seascape (c. semi-skilled (bán chuyên nghi"p).Hng hH t& lên giây).Step Up English Center www.*o). self-contained chapter (ch8>ng sách . membership (s& trC thành h6i viên.Hng chí). companionship (tình b*n) ! Sino.VD: self-study (s& t& h?c). coi nh8 bài .nh sông n8$c) ! self..n [t& cung t& c. semi-automatic (bán t& . cityscape (phong c. semi-circle (hình bán nguy"t).p]).nh . semiconductor (ch. ownership (quy/n sC h(u).t bán dGn). citizenship (quy/n công dân).VD: Russo-Japanese war (cu6c chi!n Nga-Nh<t) ! -scape .ô th1).6c l<p [không ph4 thu6c các ch8>ng khác.t*o danh t% tr%u t87ng 1. moonscape (c. semi-tone ([Nh*c] nFa cung). v$i danh t% chD ngh/ nghi"p: "tình tr*ng" ho2c "kinh nghi"m" .VD: authorship (tác quy/n).edu. "tình" .liên quan t$i "(n8$c/ti!ng/ng89i) Nga" . selfsufficient agency (c> quan t& qu. salesmanship (tài bán hàng). self-winding watch (. snowscape (c.facebook.nh" . self-appointed (t& bB nhi"m). comradeship (tình . leadership (v1 trí lãnh . "cho b.nh d8$i tr'ng).6ng). sportsmanship (kR n'ng th5 thao) 3. "kR thu<t" . self-control (t& ch0).nh .VD: friendship (tình b*n). self-service (s& t& ph4c v4).stepup.t li/n).vn . v$i danh t% chD ngh/ t<n cùng bKng -man: "tài". oarsmanship (tài b>i thuy/n). professorship (ch#c gi. self-evident (hi5n nhiên).nh bi5n)."t&".

làm lo lLng).stepup. fearsome (.i ngôn ng( l<p trình]). socio-economic (thu6c kinh t! xã h6i) -some 1.vn .VD: sociolinguistics (ngôn ng( h?c xã h6i). v$i s3 nh= nh8 hai.áng ghét.2c tr8ng" c0a danh t% g3c . adventuresome (thích m*o hi5m) 2. b3n t*o danh t% chD "m6t nhóm ng89i" . wearisome (làm m"t m=i).*i chúng). burdensome (là gánh n2ng cho) 3.ình không có quan h" ru6t th1t v$i *b*n* nh8ng có v$i ng89i mà b*n có m3i quan h" trong gia .u)" Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. tiresome (làm m"t m=i). không ph.facebook. media-speak (ngôn ng( c0a ph8>ng ti"n .áng lo. worrisome (.VD: Sino-Vietnamese relations (quan h" Vi"t-Trung).VD: bothersome (gây phi/n ph#c). teacherspeak (ngôn ng( c0a th-y giáo)."xã h6i" .VD: lawyer-speak (ngôn ng( c0a lu<t s8).edu.VD: loathsome (.ình.áng s7).com/YeuLaiTuDauTiengAnh . "th5" .VD: twosome (nhóm hai ng89i). "k!" . socio-political (thu6c chính tr1 xã h6i). ba. ribosome (th5 ribôxôm) ! -speak .6ng m*nh (theo h8$ng x.2c tính c0a t% g3c .6ng t% ho2c tính t% t*o tính t% chD A "gây ra" m6t c.VD: stepson (con trai ghE). stepfather (cha ghE).cách dùng thông d4ng trên báo chí. computer-speak (ngôn ng( c0a máy tính [thu6c l)nh v&c trí tu" nhân t*o. stepmother (mN k!). Ti!ng Vi"t d1ch là "ghE". awesome (gây kinh s7).v$i danh t% có ngh)a *tiêu c&c* t*o tính t% liên quan chD A "b1 danh t% g3c tác . consumer-speak (ngôn ng( c0a ng89i tiêu dùng) ! step. v$i danh t% ho2c . threesome (nhóm ba ng89i). troublesome (qu. v$i danh t%. .v$i danh t% chD *thành viên trong gia . Sino-Vietnamese word (t% Hán Vi"t) ! ! socio.VD: chromosome (nhi:m sLc th5). irksome (làm m"t m=i). stepbrother (anh/em ghE) ! -stricken .ình* t*o danh t% m$i chD thành viên gia .6ng t% t*o tính t% chD .m xúc gì . quarrelsome (thích gây gB). foursome (nhóm b3n ng89i) 4.y r-y). ghê tCm).Step Up English Center www. v$i danh t% chD m6t ngành ngh/ ho2c tên riêng t*o danh t% m$i chD "ngôn ng( . meddlesome (thích xen chuy"n ng89i khác).

"C trên. subtotal (tBng ph4). submarine (tàu ng-m). telepathy (s& th-n giao cách c.facebook. ph4 phí). synthesis (s& tBng h7p) tele.u trúc con).6). syn. television (máy vô tuy!n truy/n hình) ! theoPage h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.6 d8$i 0 .stepup. vi:n thông). subconscious (thu6c ti/m th#c).ói).VD: telephone (. subsonic (d8$i t3c .edu. kém h>n" . C trên". .vn .com/YeuLaiTuDauTiengAnh . cùng nhau. horrorstricken (ho.Hng ngh)a).nh h8Cng) ! sub1. telescope (kính vi:n v?ng).Step Up English Center www.i"n tín).ng s7).VD: supersonic (siêu thanh.m). subsurface (d8$i m2t ."quá m#c bình th89ng. "d8$i. gi3ng nhau" .VD: substandard (d8$i tiêu chuSn). surreal (siêu th&c).VD: subset (t<p h7p con). thêm" . sympathy (s& ."xa.ình nghèo túng). poverty-stricken families (nh(ng gia .#ng riêng trong v'n nói v$i ngh)a "siêu". nhóm ph4). synonym (t% .VD: awe-stricken (kinh ng*c). famine-stricken areas (nh(ng vùng b1 n*n .u trúc th87ng t-ng) ! ! ! ! ! sur. subsea (d8$i bi5n). telegram (.m).*i lA con).i"n tho*i). supercomputer (siêu máy tính). thêm. t% xa" . symmetrical (.6 âm thanh) ! super.VD: surcharge (ti/n tr.. conscience-stricken killer (tên gi!t ng89i b1 cLn r#t l8>ng tâm). sub-group (nhóm nh=. con" .6 c0a âm thanh). sub-committee (ti5u ban) 2. supermarket (siêu th1). superman (siêu nhân). supernatural (siêu nhiên). superstar (siêu sao)."cùng. superstructure (c. grief-stricken (buHn bã vô cùng). sub-zero temperature (nhi"t . telecommunication (s& truy/n thông.3i x#ng). v$i danh t% t*o danh t% m$i chD A "ph4. sub-agent (.Hng c. Có th5 . sub-structure (c. surplus (th2ng d8) sym-. v87t t3c .t).VD: symbiosis (s& c6ng sinh). subnormal (d8$i m#c bình th89ng). siêu. fear-stricken (s7 hãi). super-hero (siêu anh hùng). war-stricken countries (qu3c gia b1 chi!n tranh .

ultra-intelligent (c&c kU thông minh).vn .th89ng k!t h7p v$i danh t% t<n cùng âm /l/ t*o tính t% liên quan . (Ng89i ph4 n( không hi5u là chHng mình sM ch!t và mình sM trC thành góa ph4. Triad (h6i Tam Hoàng). transatlantic (xuyên J*i Tây D8>ng). triplet (con sinh ba) -ular . theocracy (chính tr1 th-n quy/n) ! ! thermo. triangle (hình tam giác).6ng h?c). t3i tân). v$i "soon" ho2c "never" t*o tính t% .VD: trans-America (xuyên Châu MR). v$i danh t% t*o danh t% m$i chD A "C t8>ng lai" . transcribe (vi!t l*i.VD: tricycle (xe . ngang qua" .VD: bride-to-be (cô dâu t8>ng lai).VD: The soon-to-be widow did not comprehend that her husband would die. ultra-clean (c&c s*ch).VD: atheism (ch0 ngh)a vô th-n). thermoelectric (nhi"t .*i."nhi"t" . molecular (thu6c phân tF).Bi). ultraviolet ray (tia c&c tím) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. transplant (phGu thu<t c. husband-to-be (v1 hôn phu. corpuscular (thu6c hHng c-u).ng).1a) 2.facebook.*p ba bánh)."ba" . trong .VD: circular (thu6c hình tròn). tripod (ki/ng ba chân). ghi l*i d8$i d*ng khác). angular (có góc c*nh).v$i tính t% t*o tính t%: "siêu. thermodynamics (nhi"t . "xuyên qua.VD: thermometer (nhi"t k!). thermal (thu6c v/ nhi"t).6ng t%: "sang d*ng ho2c v1 trí khác" . c&c kU" .ng.com/YeuLaiTuDauTiengAnh . theology (th-n h?c). spectacular (ngo*n m4c) ! ultra. cellular (thu6c t! bào). trilogy (b6 ba [nh*c/phim]). vehicular (thu6c xe c6).stepup."th-n thánh" .Step Up English Center www.i"n) -to-be 1. muscular (nhi/u c> bLp). chHng sLp c8$i).edu. transcontinental (xuyên l4c . tabular (x!p theo b. ultra-modern (c&c kU hi"n .y ghép) ! ! tri.VD: ultra-high (c&c cao).VD: transform (bi!n . chia theo b.) ! trans1. mother-to-be (ng89i sLp làm mN) 2.

L8u A: unable nh8ng inability ! under1. unplug (ngLt ra [kh=i B .Hng ph4c).com/YeuLaiTuDauTiengAnh . unaware (ko nh<n th#c .stepup. th#" .facebook. [ngh)a bóng] th! gi$i ng-m) ! ! ! ! uni. shoreward (v/ phía b9 bi5n). vô A). .VD: backward (v/ phía sau).t nghi"p). uncooked (ch8a .VD: unhappy (không h*nh phúc. uninviting (không m9i m?c).. ch8a t$i m#c bình th89ng" .v$i các danh t% chD ch#c v4 t*o danh t% m$i chD A "phó. unbreak (hàn gLn l*i [sau khi . v$i tính t% và quá kh# phân t% ho2c hi"n t*i phân t%: t*o ngh)a ph0 . chD s& "thi!u h4t. underworld (. uniform (.p). underwater (d8$i n8$c).ã làm v@]). upward (v/ phía trên) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.i"n]) 2. l8>ng thi!u/th. unilateral (. nhN kA). v$i ."m6t" . unemployed (th. unwrap (mC ra).Step Up English Center www.VD: underdeveloped (ch8a phát tri5n h!t m#c). underside (m2t d8$i). outward (v/ phía ngoài).t).*p m6t bánh). underline (g*ch d8$i).t thông d4ng v$i ngh)a ph0 .VD: unicycle (xe . "C d8$i" (v1 trí/tuBi/c. undernourished (thi!u dinh d8@ng).vn ! un.1a ng4c. trái ngh)a v$i "over-". ceiling-ward (v/ h8$ng tr-n nhà). union (s& h7p nh.) . undress (cCi qu-n áo).t h*nh). unnatural (không t& nhiên). the under-twenties (nh(ng ng89i d8$i tuBi 20 [U20]).u ch8a chín) 2. unchanged (không . unlock (mC khóa). unknowing (không bi!t. undergraduate (sinh viên ch8a t3t nghi"p). underestimate (.1nh . unbend (làm cho thQng l*i [sau khi u3n]).6ng t%: "làm ng87c l*i" .87c n.v.t) vice.87c).VD: underground (d8$i m2t . underpay (tr.>n ph8>ng). undersea (d8$i m2t bi5n). vice-minister (th# tr8Cng) -ward (trong tính t%).ánh giá th. unfortunate (không may mLn).p b<c/ch#c v4/v.Bi).cách dùng r.6ng t% g3c . unkind (ko tF t!). vice-principal (hi"u phó). underweight (thi!u cân.u). b.Bi).6ng v%a rHi). -wards (trong tr*ng t%) .p).1nh 1. southward (v/ phía nam).VD: undo (h0y b= hành . unimportant (không quan tr?ng).edu. undercooked (n. unchanging (không thay .VD: vice-chairman (phó ch0 t1ch)."v/ h8$ng" . uncover (ph>i bày ra). vice-president (phó tBng th3ng).

schoolwork (nh(ng vi"c C tr89ng h?c [bài t<p.H th0y tinh).VD: clockwise (theo chi/u kim . v.edu.H bKng b*c). campus-wide (khLp khuôn viên).!m .H . glassware (.i"p).t li"u: "t<p h7p nh(ng th# .com/YeuLaiTuDauTiengAnh .-u trong cát nh8 .6ng t% t*o danh t% không . có trong các danh t% chD "ph-n m/m máy tính (software)" . Tuesdays and Wednesdays are a bit restricted. (v/ m2t thu! thì.]). (Hãy . menu-wise. (V/ m2t tuBi thì tôi nh= h>n Tom 8 tuBi). Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www.t li"u ho2c . brainwork (công vi"c trí óc). bàn gh!.à .3i m2t v$i v. .VD: nationwide survey (cu6c . metalwork (vi"c kim khí).. v$i danh t% t*o tính t% và tr*ng t%: "gi3ng nh8" . v$i danh t% t*o tr*ng t%: "v/ v. v.8>ng khác trong v'n trang tr?ng.VD: brassware (.87c sF d4ng mi:n phí nh8ng khuy!n khích ng89i dùng gFi b8u thi!p cho ng89i vi!t ch8>ng trình).u b!p) 2.) .vn -ware 1. ostrick-wise.H làm bKng th*ch cao) 2. cookware (. postcard-ware (ph-n m/m . v$i danh t% chD ch.v.L8u A: ch0 y!u dùng trong v'n thân m<t. dùng c.!m .VD: freeware (ph-n m/m mi:n phí).) He clenched his fist and beat hammer-wise on the wall. brickwork (.H gO [cFa.87c làm bKng" ch. v$i danh t% chD ch.H 'n). công tác tr89ng. city-wide (khLp thành ph3). woodwork (. VD: As far as taxes are concerned.. coursework (nh(ng khóa h?c .87c: ".VD: paperwork (vi"c gi.]).H làm bKng" ho2c ". countrywide = nationwide ! -wise 1./ và . v/ m2t gì".1a).v.v.y t9).Step Up English Center www. silverwork (.t li"u .<p nh8 búa bB lên t89ng.n . (Vào th# ba và th# t8 thì th&c .H làm bKng 3ng).stepup. v$i danh t%: "công vi"c" mà danh t% g3c mô t.i5u v<y.i/u tra r6ng khLp n8$c). plasterwork (.H làm bKng g*ch).H dùng cho" .ó . worldwide (khLp th! gi$i).87c 1.VD: Age-wise.t*o danh t% không . needlework (vi"c kim chD).i r6ng khLp" . leatherwork (. stoneware (. (Anh nLm ch2t nLm tay l*i và .) 2.Hng). continent-wide (khLp l4c . shareware (ph-n m/m th8>ng m*i). spyware (ph-n m/m gián . v. pipework (.%ng vùi .facebook.Hng hH). system-wide shortcuts ([Tin h?c] các phím tLt có tác d4ng toàn h" th3ng).u trúc t8>ng .). . I was eight years younger than Tom.H da).y).ã l.>n h>i h*n hNp m6t chút.H làm bKng b*c). malware (ph-n m/m có h*i) ! -wide .H n..]).. ! -work . housework (vi"c nhà).. Face your problems and don''t hide your head in the sand./ gì.H sLt [nh8 cBng.n .H s#) . tableware (b6 .v$i danh t% t*o tính t% và tr*ng t%: "tr. silverware (.VD: ironwork (.

facebook. v$i t.Step Up English Center www. creditworthy (.87c lên sân kh. cartwright (ng89i ch! t*o xe .i bi5n t3t). v$i .-y sao).ó.com/english. sleepy (buHn ng0) 3. Jimmy (= Jim)./ d: . mình tBng h7p t% r.m.i/u ki"n an toàn" .89ng r-y .stepup. v$i danh t% t*o tính t%: ". foggy (có s8>ng mù). office-work (vi"c v'n phòng).com/YeuLaiTuDauTiengAnh . rainy (có m8a). This craft is seaworthy (chi!c tàu này có th5 .áng l8u A). thirsty (khát). starry (.êm) ! -worthy 1.y). Johny (= John). wheelwright (th7 làm bánh xe) -y 1.VD: playwright (nhà vi!t k1ch).áng tin c<y). .0 . mighty (m*nh). danh t% (k5 c. trackworthy (ch*y trên . birdie (con chim). danh t% riêng) trong v'n thân m<t hay c0a trE con t*o danh t% t8>ng . stageworthy (. thích h7p cho mùa hè) 2. v$i danh t% t*o tính t%: "có . nightwork (công vi"c ban .Sy).t c.6ng t% t*o tính t%: "có khuynh h8$ng" c0a .VD: dirty (d>.0 . cloudy (nhi/u mây).ó.áng .VD: newsworthy (. trustworthy (.87c) ! ! -wright .áng" .t nhi/u nguHn nên không ghi h!t .4ng ch*m). bulky (cHng k/nh).edu.óng tàu).áng tin).8>ng nh8ng có A thân m<t h>n.89ng không). M6t s3 t% dùng -ie.vn farmwork (vi"c nông tr*i). mommy (mN) ! ! ! ! Ng89i s8u t<p: Nguy:n Hi"p (mình không ph. v$i danh t% chD môi tr89ng t*o tính t% mang ngh)a "thích h7p" v$i môi tr89ng . touchy subject (ch0 . .-y. summery (nh8 mùa hè. daddy (cha).VD: sticky (hay dính).-y .i là ng89i so*n. nhi/u b4i). . n!u có sai sót các b*n b= qua nhé) Page h!c ti"ng Anh c#c hay: https://www. noteworthy (. roadworthy ([xe] thích h7p ch*y trên . runny nose (mPi hay b1 ch.89ng ph3 [= .2c tính c0a. nhi/u"" .v$i danh t% t*o danh t%: "ng89i t*o ho2c sFa chFa cái gì" . picky (kén ch?n).VD: fishy (con cá). shipwright (ng89i .6ng t% g3c .u) 2. doggy (con chó). ". roomy (r6ng rãi).VD: airworthy (thích h7p cho .5 v<n hành trong môi tr89ng .i/u ki"n an toàn]).áng . nh8ng ch0 y!u là t% http://ttvnol.'ng tin).87c tên nguHn nên mong các b*n thông c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful