SURAT PENYATAAN GURU/KEPALA YAYASAN SD/SMP/SMA

*)
Yang bertanda tangan dibawah ini : 1 Na!a " #abatan $ A%a!at : : :

& #eni' (e%a!in : ) Menga*ar dibidang : +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++M E N Y A T A K A N+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Se%a(, G,r, / Ke-a%a .a.a'an *) dari 'e(/%ahan 00000000000000 #abatan 00000000000SD / SMP / SMA * : 1 1er'edia !e!bi!bing dan !engawa'i 2a%/n 'i'wa ter'eb,t di ata' ,nt,( !e!at,hi (egiatan hari+hari -erta!a !a',( 'e(/%ah3 -e%a('anaan 4i.ata!anda%a3 dan Tata Tertib Se(/%ah " Si'wa ter'eb,t di ata' a(an !engi(,ti -endidi(an aga!a $ Tida( ber(eberatan 'i'wa ter'eb,t di ata' !eneri!a 'an('i antara %ain : a Tida( di-er(enan(an !engi(,ti -e%a*aran 'e%a!a *ang(a wa(t, tertent, b Di(e!ba%i(an (e-ada 'a.a a-abi%a 'a.a tida( !e!bi!bing dan !engawa'in.a 'ehingga ter'eb,t tida( !entaati (etent,an .ang diteta-(an /%eh 'e(/%ah Pern.ataan ini 'a.a b,at dengan 'ebenar+benarn.a dan -en,h tangg,ng *awab 5te!-at) 5tangga%) 5b,%an) 5tah,n) Yang !e!b,at -en.ataan3 G,r,/Ke-a%a 'e(/%ah*) Na!a #e%a'

666666666666 *) 2/ret .ang tida( -er%,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful