Mata pelajaran : Kelas

:

Sains 4 Bestari Sains Fizikal / Ukuran 7.45 – 8.45 pagi (1 jam) 1.1.10 1.1.1! "an #.1.!

Tema/ tajuk: Masa: Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

$a"a ak%ir pem&elajaran muri"'muri" "apat(

- Mengukur panjang dengan menggunakan alat pengukuran yang tidak piawai. - Merekod dengan tepat hasil pengukuran di dalam jadual. - Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi, • Pemboleh ubah yang bergerak balas dan pemboleh ubah • Yang dimalarkan - Menguasai kemahiran pemboleh ubah. - Membuat penilaian kendiri tentang pemahaman kemahiran pemboleh ubah.

Kemahiran Proses Sains:

)enga*al $em&+le% U&a%

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

SET !"#KS $ 1. Dua orang murid dipanggil kehadapan untuk mengukur meja. 2. Setiap orang murid diberikan alat tidak piawai untuk mengukur meja iaitu klip kertas dan anak man is.

anak man is.angkaan ja-apan ) alat pengukuran yang digunakan berbe%a. !. #uru menjelaskan akti$iti yang akan dijalankan oleh murid. syiling 2" sen. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.angkaan ja-apan ) 'lip 'ertas Soalan : (yatakan alat pengukuran yang menhailkan jumplah bilangan yang paling sedikit* . * 'PE!ST+#KT#+A! "EA) AKT % T 1. #uru bersoal jawab dengan murid untuk menstrukturkan idea-idea daripada murid. 2.angkaan ja-apan ) Panjang alat pengukuran. Soalan : +pakah yang kamu ubah dalam akti$iti* .erdapat perbe%aan dalam ukuran* . Murid dikehendaki menyusun alat tidak piawai itu di sepanjang meja tersebut. AKT % T & 'PE!(ET#SA! "EA) 1.angkaan ja-apan ) +nak Man is Soalan : Mengapakah .!. Murid merekodkan jumlah bilangan alat pengukuran yang digunakan ke dalam jadual &embaran 'erja 1. Setiap kumpulan diberikan alat pengukuran yang tidak piawai seperti klip kertas. Soalan )+pakah yang akan turut berubah apabila pemboleh . Soalan : (yatakan alat pengukuran yang menhasilkan jumlah bilangan yang baling banyak. . Murid mengukur panjang buku yang berbe%a menggunakan alat yang disediakan.

Soalan: +dakah kamu mengukur buku murid yang sama bagi setiap alat pengukuran* .$erkumu%an "an pen./.a%tinjaan Stan"ar" $em&elajaran .ubah yang dimanipulasikan -panjang alat pengukuran.angkaan ja-apan) /ilangan kali alat pengukuran yang sama digunakan.angkaan murid ) /ilangan kali alat pengukuran yang sama digunakan. itu diubah* .a-apan: Panjang meja murid.ajuk .! )engenal pasti +rgan "an %asil perkumu%an iaitu 0injal iala% air ken1ing kulit iala% pelu% "n peparu iala% kar&+n .!. Soalan )/erdasarkan penyiasatan.a-apan: Ya Soalan: +pakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam akti$iti kamu* .angkaan . LEMBARAN PENTAKSIRAN .angkaan . apakah yang telah kamu rekodkan* .

5kti3iti 1 5ra%an.ang "isingkirkan +le% &a"an 6rgan .ang terli&at 5kti3iti ! 5ra%an.ang terli&at "engan pr+ses perkumu%an.ang "isingkirkan +le% &a"an "an +rgan .7a&elkan +rgan .ang terli&at. Ba%an . 23i"ens . X: Y: ."i+ksi"a "an *ap air.B!4421 )engenal pasti +rgan "an %asil perkumu%an.Senaraikan &a%an .

atakan +rgan .ahan .elajar EMK Penilaian P/P +efleksi 9lip 9ertas anak )an1is &uku "uit s.antu .8.ang "i%asilkan . 6rgan .Z: 5kti3iti / 5ra%an.ang "i%asilkan.ang terli&at "engan pr+ses perkumu%an "an &a%an .iling 9reati3iti 7em&aran 9erja .ang terli&at Ba%an .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.