1.

APARATE ELECTRICE DE ÎNALTA TENSIUNE SEPARATOARE DE ÎNALTĂ TENSIUNE

Separatoarele sunt aparate ce realizează comutaţia circuitelor sub tensiune, dar fără curent de sarcină, destinate a separa vizibil două părţi de circuit, dintre care una aflată sub tensiune şi să asigure după separare un nivel de izolaţie corespunzător între cele două contacte deschise. Separarea vizibilă este necesară din considerente de protecţia muncii în instalaţiile electrice. Separatoarele normale nu sunt prevăzute cu dispozitive de stingere a arcului electric, aşadar deschiderea şi închiderea lor se face numai în absenţa circulaţiei de curent. De regulă, separatoarele se leagă în serie cu întreruptoarele, acestea din urmă făcând operaţia de întrerupere sau închidere a circuitului sub sarcină, iar separatoarele efectuând doar operaţia de secţionare vizibilă a circuitului. Pentru a e clude posibilitatea deschiderii separatorului înaintea întreruptorului, acţionarea separatorului este prevăzuta eu bloca!, care permite acţionarea numai când întreruptorul se află în poziţia deschis. "lasificarea separatoarelor se poate face după mai multe criterii# a$ după modul de mişcare a contactului mobil# % separatoare rotative, la care braţele port contact, fi ate pe un izolator suport rotativ se rotesc într%un plan perpendicular pe planul determinat de a ele izolatoarelor unui pol& % separatoarele de translaţie 'culisante$, la care contactul mobil are o deplasare liniară, fiind pus în mişcare de un izolator care culisează pe o şină acţionat de un servomotor& % separatoare de tip pantograf, la care cuţitul pliant deplasează contactul mobil pe verticală după a a izolatorului suport& b$ după natura izolaţiei& % separatoare de interior& % separatoare de e terior& c$ după modul de acţionare# % cu acţionare pneumatică& % cu acţionare electrică. Principalele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească toate tipurile de separatoare sunt# % poziţiile închis şi deschis ale separatorului să fie uşor vizibile& % în poziţia deschis să asigure izolaţia necesară între polii săi, care trebuie să fie superioară izolaţiei tuturor aparatelor& % în poziţia închis să suporte curentul nominal şi cel de scurtcircuit fără a se deteriora, deci să aibă o stabilitate termică şi electrodinamică mare& % să aibă o stabilitate mecanica mare, permiţând un număr de apro imativ ())) de manevre fără urme de uzură& % separatoarele de e terior trebuie să reziste bine la acţiunea agenţilor atmosferici 'chiciură, ploaie, vânt, frig, căldură$& % dispozitivul său de acţionare să fie inter%blocat cu întreruptorul, astfel încât numai dacă acesta este deschis să se poată face manevra& % separatoarele cu cuţite de punere la pământ trebuie asigurate cu bloca! care să evite punerea fazei la pământ& % construcţia să fie simplă, comodă pentru transport, monta! şi e ploatare. * istă o mare varietate constructivă de separatoare, denumite folosind următoarea simbolizare# S % separator& + % monopolar& ,%bipolar& -%tripolar& .%de interior& * % de e terior& P % cu cuţit de punere la pământ& S de sarcină 'de e emplu S+*P%//)0/(1) 23separator monopolar de e terior cu cuţit de punere la pământ de //) 45 si /(1) 6$. /

a$ Separatoare rotative .n această categorie intră seria de separatoare rotative cu deschiderea cuţitelor în plan orizontal, având tensiuni nominale de la 71 45 la (() 45 inclusiv, curenţi nominali de /(1)6 si /8)) 6 şi separatoare cu deschiderea cuţitelor în plan vertical, cu tensiunea nominală de 9)) 45 si curent nominal /8)) 6. 6ceste separatoare se e ecută numai în construcţie monopolară# pentru a forma construcţii tripolare fazele se cuplează intre ele cu ti!e de legătură. :orma constructivă a unui separator rotativ de //) 45 este prezentată in fig./ iar in detaliu este prezentată borna de legătură. :ig. / Separator rotativ de //) 45 .zolatoarele suport / şi ( pot pivota e ecutând o mişcare de rotaţie de ;)< sub acţiunea unui dispozitiv de acţionare 7 'pneumatic sau electric$. Pe ti!ele 9 si 1 sunt montate contactele formate din cilindrul 8 şi piesele = şi > aşa cum rezultă din reprezentarea din fig.(. Piesa ; rcprezintă contactul fi al părţii de legare la pământ a separatorului care poate a!unge în contact cu cuţitul separatorului de punere la pământ /), numai atunci când contactele 8 respectiv =, > sunt deschise. Pe cadrul pe care sunt montate coloanele de izolatoare se mai află dispozitivul de acţionare precum şi ti!ele de legătură, manivelele şi a ele de acţionare. :ig, ( "ontactele separatorului .n cazul separatoarelor tripolare montarea fazelor se face fie alăturat 'fig. 7$, fie în linie 'fig.9$, una din cele trei faze fiind fază motoare motoare, la care se cuplează dispozitivul de acţionare. Din fig.7 se constată că acţionarea separatorului se face de la polul din mi!loc, mişcarea transmiţându%se celor două izolatoare ale fazei printr%o legătură în contrasens, iar la celelalte două faze printr%un sistem de transmisie patrulateră. -ot printr%un sistem patrulater sunt acţionate cuţitele de punere la pământ ale separatorului de la a ul de acţionare. Deoarece în timpul rotaţiei izolatoarelor unui pol cuţitele port contact se apropie de polii vecini, se poate utiliza dispoziţia în linie ilustrata în fig. 9. Se observă că în acest caz acţionarea se face de la unul din capete pprinn transmisie patrulateră. Pentru tensiuni mai mari ele (() 45 aceste dispoziţii ale separatoarelor ar conduce la mărirea gabaritului unei celule de înaltă tensiune şi (

de aceea separatorii monopolari se montează câte doi in linie şi al treilea în paralel cu primii. Tipuri constructive de separatoare de na!t" tensiune caz în care acţionarea este independentă pe fiecare fază, :ig. 7 Separatoare tripolare de //) 45 cu fazele montate alăturat :ig. 9a Schema de montare în linie a separatoarelor 7 1.1

9

:ig.9b Separatoare tripolare de e terior 88.../7( 45 cu fazele montate în linie Parametrii principali funcţionali. Separatoarele rotative se e ecută pentru tensiunile nominale de 71, //) & (() şi 9)) 45. Separatoarele cu tensiuni nominale 71, 88 şi /7( 45 se e ecută pentru curent nominal de /(1) 6, cele de //)45 se e ecută şi pentru /8)) 6, iar cele cu tensiunea nominală de (() si 9)) 45 se e ecută numai pentru curentul nominal de /8)). Separatoarele se e ecută în variantele# fără cuţit de punere la pământ, cu unul sau două cuţite de punere la pământ. ?n cazul separatoarelor tripolare cu două cuţite de punere la pământ sistemul de cuţite notat cu P/ în fig. 9c se acţionează tripolar manual prin dispozitiv de acţionare tip 6S*, iar al doilea sistem de cuţite notat cu P( se acţionează numai manual monopolar prin dispozitiv de acţionare tip 6+*%1.

:ig. 9.c Separator monopolar de e terior de (() 45 @ /8)) 6 construcţie # / % borna contact& ( % ansamblul de izolatoare& 7 % contact mobil l & 9 % contact mobil (& 1 % cadru metalic & 8%ansamblul de legare la pământ& = % cuţit de punere la pământ l& > % dispozitiv de acţionare 6P.1 & ; % ti!e de legătură 'manevră$& /) % cuţit de punere la pământ ( & // % contact fi de punere la pământ -oate separatoarele de 71... (() 45 sînt formate din următoarele părţi constructive principale indicate şi în fig. 9.c # % suportul 'cadrul$ pe care sînt montate coloanele de izolatoare prin intermediul unor suporţi tip lagăr& pe cadru găsesc montate dispozitivele de acţionare 'în cazul acţionării pneumatice$, precum şi ti!ele de legătură, manivelele şi a ele de acţionare& % coloanele izolante sînt formate din câte un izolator nestrăpungibil cu linie de fugă 1

specifică de (,/cm045 sau (,=cm045 pentru variantele de //) 45.../7( 45, pentru varianta de (() 45 fiecare coloană izolantă este formată din câte două izolatoare suprapuse având de asemenea linie specifică de fugă de (,/cm045 sau (,=cm045& % calea de curent formată din bornele de racord, contactul bornei, semi%cuţitele şi contactele între acestea. 5ariantele de separatoare prevăzute cu punere la pământ sînt echipate în plus cu cuţitul şi contactul de punere la pământ, precum şi cu a ul şi pârghiile corespunzătoare de acţionare. -ot pe acest suport se găseşte sistemul de bloca! mecanic între cuţitele principale şi cele de punere la pământ. Separatoarele de 9)) 45 sînt formate din următoarele părţi constructive principale indicate în fig. 9.d& % suportul 'cadrul$ pe care sînt montate a ele, manivelele şi ti!ele de acţionare, atât pentru cuţitele principale, cît şi pentru cele de punere la pământ, precum şi sistemul de bloca! mecanic corespunzător& % coloanele de izolatoare care sînt formate fiecare din câte două sau trei tronsoane suprapuse, iar fiecare tronson este format din câte trei izolatoare suport nestrăpungibile, dintre care două fi ate rigid în flanşe la ambele capete, iar unul mobil 'rotativ$& % la capetele coloanei, formată din izolatoarele rotative, se găsesc a ele de acţionare şi lagărele corespunzătoare& % la partea superioară a fiecărei coloane de izolatoare se găseşte câte un ansamblu cap de acţionare format dintr%un suport pe care sînt montate# ansamblul cuţit cu a ul şi contactele sale, resoartele pentru echilibrarea cuţitelor, bornele de legătură, contactul de punere la pământ şi capacul de protecţie. "uţitele principale, cît şi cuţitele de punere la pământ sînt formate din câte trei ti!e în paralel fi ate la capete în câte o piesă de contact, pentru mărirea rezistenţei mecanice a ansamblului. Aa separatoarele de 71.. ./7( 45 pot fi acţionate atât cuţitele principale, cît şi cuţitele de punere la pămînt # % manual cu dispozitivul tip 6+* 1& % pneumatic cu dispozitivul tip 6P%9 pentru separatoarele de 71şi 88 45 şi cu dispozitivul tip 6P%1 pentru separatoarele de //) 45 şi /7( 45& % electric cu dispozitiv tip 6S*. Separatoarele de (() 45 se pot acţiona # % pneumatic cu dispozitivul tip 6P% 1& % electric cu dispozitivul tip 6S*. Separatoarele de 9)) 45 se pot acţiona numai electric, atât cuţitele principale cît şi cele de punere la pământ, cu dispozitivul tip 6S*. 8

:ig. 9.d. Separator monopolar de e terior 9)) 45B/8)) 6. "onstrucţia ansamblului cap acţionare # /% inel de gardă pentru coloana de izolatoare& ( % bornă de racord C 9) mm& 7 % contact de punere la pămint& 9 % ti!ă de legătură& 1 % bornă de legătură 'clemă$& 8 % ansamblul semi%cuţit .& = % inel de gardă pentru cuţite& > % opritor& ; % resort& /) % capac & // % şurub şi piuliţă de reglare a resortului & /( % legătură fle ibilă &/7 % contact cilindric& /9 % contact cu lamele& /1 % şurub reglare presiune pe contact& /8 % şurub reglare distanţa între contacte& /= % izolator mobil 'rotativ$& /> % izolator suport. 5ariantele de separatoare cu acţionare pneumatică se livrează având dispozitivul montat pe cadrul separatorului. "elelalte variante sînt prevăzut cu o cu ti!e şi a e corespunzătoare, necesare pentru cuplarea cu dispozitivele aferente. 5ariantele de separatoare de 71 & 88 & //) şi /7( 45 sînt garantate pentru efort de tracţiune la borne de /)) 4gf, atunci când sunt montate cu izolatoarele în poziţie verticală. Pentru monta!ul cu izolatoarele în poziţie orizontală, care se admite pentru instalaţii de interior, se garantează un efort de tracţiune la borne de 1) 4gf. Separatoarele de (() 45 sînt garantate pentru efort de tracţiune la borne de /1) 4gf. *ste în curs de asimilare o variantă de astfel de separator pentru efort mărit de tracţiune la borne '())....7)) 4gf$. Separatoarele de 9)) 45 sînt garantate pentru efort de tracţiune la borne de 1)) 4gf. "ondiţiile şi cerinţele principale de revizie pentru aceste separatoare sînt # % distanţele de izolaţie între contactele deschise ale aceluiaşi pol şi între poli sînt cele indicate în desenele de gabarit ale fiecărui aparat& % izolatoarele suport trebuie să fie în bună stare 'curate, fără fisuri sau ciobituri$& % tensiunile de ţinere sînt cele indicate în S-6S /189B=)& % piesele componente ale căilor de curent şi locul de contact dintre aceste piese trebuie să fie în bună stare 'fără deformaţii, perlări sau o idări intense$& % încălzirea căilor de curent în regim de funcţionare normală să nu depăşească valorile indicate în S-6S /189B=)& % aparatele să fie zăvorite împotriva acţionărilor nedorite, prin intermediul dispozitivelor lor de acţionare& % la separatoarele cu cuţite de punere la pământ să se asigure interbloca!ul mecanic între cele două sisteme de cuţite& % piesele supuse frecărilor în timpul manevrelor să nu prezinte uzuri pronunţate, acestea se vor unge periodic cu vaselină. =

:ig. 9.e Separatoare monopolare de 9)) 45 >

Deschis%.nchis Separator cu acţionare în plan vertical, ,n 9() 45. /%contact mobil%/& (%contact fi %( 'ambele prevăzute cu armături pentru uniformizarea structurii câmpului electric$& 7%suport izolant -oate separatoarele de tip rotativ au nea!unsul că sunt solicitate la importante momente încovoietoare şi necesită distanţe relativ mari între poli, iar contactele de !oncţiune ale liniei cu capa izolatorului rotativ implică dificultăţi constructive. b$ Separatoare de translaţie Se utilizează în instalaţiile de distribuţie de e terior la tensiuni peste (() 45. Schematic un asemenea separator este prezentat în fig.1. ,n pol al separatorului are două izolatoare suport, unul fi /, iar celălalt mobil (, montat pe un cărucior ce poate e ecuta o translaţie limitată pe două şine rectilinii. "ontactul mobil 7 poate intra în contactul fi 9, ca urmare a apropierii izolatorului culisant ( de cel fi /. Separatorul mai este prevăzut cu inelele de protecţie 1, conductorul de legătură = şi legătura fle ibilă 8. +işcarea este asigurată cu a!utorul unui dispozitiv format din cablul fle ibil // antrenat de servomotorul > "uţitul de legare la pământ ; este acţionat de un dispozitiv propriu ;

cu motor electric /). 6ceste separatoare prezintă o bună vizibilitate a separării, au însă o construcţie complicată, legături fle ibile lungi, situaţii de blocare a deplasării căruciorului în cazul depunerii de gheaţă pe şine. c$ Separatoare pantograf Sunt utilizate în instalaţiile de foarte mare tensiune '(() 45D,nD=1) 45$ având o construcţie robustă şi îndeplinind cele mai severe e igenţe cerute de o bună siguranţă în e ploatare. :aţă de celelalte tipuri de separatoare, prezintă o serie de avanta!e dintre care amintim# % reducerea suprafeţei în plan ocupată de separator& % o supraveghere mai bună a elementelor instalaţiei, permiţând o departa!are clară şi rapidă a elementelor aflate sub tensiune faţă de cele fără tensiune& % siguranţă mare la conectare şi deconectare în orice condiţii atmosferice& % siguranţă totală împotriva deschiderilor intempestive. :ig. 1 Separator de translaţie pentru ,n 3 (() 45 /)

:ig. 8 Separator pantograf pentru ,n 2 9() 45, .n 2 ())) 6 "ontactul de racord / se montează pe linia conductoare a staţiei e terioare, fiind format de o bară de cupru, cum se vede în fig. 8. Pantograful propriu zis ( este format dintr%un sistem de bare articulate, confecţionate din dur%aluminiu, având configuraţia unei foarfeci şi se termină la capete cu contactele mobile 7, prevăzute cu un dispozitiv de spargere a gheţii şi cu câte o emisferă în partea superioară care să amelioreze repartiţia ne%uniformă a câmpului electric în lungul pantografului şi să evite apariţia efectului corona. .n poziţia închis, separatorul asigură racordul electric între linia l aflată în planul superior şi linia electrică aflată în planul inferior, racordată la bornele ;, între care e istă o diferenţă de nivel de cea. 1 m la o tensiune de 9() 45. "u linie punctată s%a reprezentat poziţia pantografului când separatorul se află în poziţie deschis. ?n această poziţie linia din planul inferior este legată la pământ ca urmare a atingerii dintre contactul mobil 1 şi cel fi > de punere la pământ. "oloana de izolatoare suport /) susţine separatorul, iar acţionarea cuţitelor principale se realizează ca urmare a mişcării de rotaţie transmisă prin coloana de izolatoare // de la arborele /(, racordat la mecanismul de acţionare al cuţitelor principale. 6cţionarea cuţitelor de punere la pământ este efectuată de către un dispozitiv de acţionare separat, racordat la arborele /7, contragreutatea = diminuând prin echilibrare cuplul necesar rotirii braţului 8 ce susţine contactul 1. .ntre mişcările celor două dispozitive de acţionare e istă o corelare. 6cţionarea acestor separatoare se face obişnuit pneumatic. //

d$ Separatoare de secţionare si separatoare de punere la pământ şi scurtcircuitare Separatoarele de secţionare sunt aparate cu deconectare automată, comandate de aparate de protecţie, destinate pentru separarea de la reţea a sectoarelor avariate. Secţionarea se face în lipsa curentului, în timpul pauzei de curent determinată de funcţionarea unui dispozitiv de reanclanşare automata rapidă 'E.6.E.$. "onstrucţia acestor separatoare este asemănătoare cu a celor de tip cuţit, cu deosebirea că dispozitivul de acţionare trebuie să permită acţionarea automată. Separatoarele de punere la pământ şi de scurtcircuitare sunt aparate care realizează legarea automată a unei reţele electrice la pământ în caz de avarie, realizând un scurtcircuit artificial ce determină deconectarea reţelei prin intermediul întreruptorului. "onstructiv, aceste aparate sunt de tip cuţit, în fig.= fiind ilustrat modul de funcţionare. Pe suportul metalic / se află izolatorul ( având pe flanşa superioară contactul fi 7 prevăzut cu borne pentru racordarea la conductoarele liniei. Dispozitivul de acţionare comandă cuţitul mobil 9 din ţeava de oţel sudată de a ul 1, care se roteşte în lagărele 8. Pârghia = este folosită în cazul acţionărilor manuale. Aegătura electrică > asigură trecerea curentului de la contactul mobil la rama metalică legată la pământ. :ig. = Separatoare de legare la pământ Pentru a ilustra modul de utilizare al separatoarelor de secţionare şi al separatoarelor de punere la pământ si de scurtcircuitare, în fig. > se prezintă o schemă electrică principială de alimentare a unor linii A/ şi A( , de la un sistem de bare de //) 45, prin intermediul unor transformatoare -/ şi -( şi a întreruptoarelor ., ./ şi .( F -ransformatoarele -/ şi -( nu sunt racordate la reţea prin întreruptoare, ci prin separatoarele de secţionare S/ şi S( . ?n cazul în care se produce o avarie pe linia A/ sau la transformatorul -/, protecţia prin relee comandă închiderea separatorului de punere la pământ S/. în acest fel se produce în mod artificial un scurtcircuit monofazat, care conduce la declanşarea îutreruptorului principal .. După întreruperea curentului de scurtcircuit, elementul defect este separat cu separatorul de secţionare S/, după care sub acţiunea dispozitivului E6E, întrernptorul . se reînchide şi celelalte plecări sunt alimentate în continuare. /(

:igura > ,tilizarea separatoarelor de secţionare şi punere la pământ Separatorul de secţionare împreună cu separatoarele de punere la pământ şi de scurtcircuitare oferă o simplificare a schemelor de înaltă tensiune, asigurând separarea automată a sectorului avariat si protecţia personalului de intervenţie. ?n categoria separatoarele de punere la pământ şi scurtcircuitare intră următoarele variante de aparate # a$ separatoare de punere la pământ a liniilor electrice de //) şi (() 45 & b$ separatoare de scurtcircuitare de //)%(() 45 & c$ separatoare de punere la pământ a nulului transformatoarelor de //) şi (() 45 'tip S+*PG-$. Parametrii principali funcţionali. Separatoarele indicate la punctele a$ de mai sus se e ecută pentru tensiuni nominale de //) şi (() 45. Separatoarele de la punctul b$ se e ecută pentru curenţi de închidere pe valoarea ma imă a curentului de scurtcircuit de (; 46 pentru varianta de //) 45 şi 19 46 pentru varianta de (() 45. Separatoarele de la punctul c$ se e ecută pentru tensiuni reduse corespunzătoare nulului transformatoarelor de //) şi respectiv (() 45. Descrierea construcţiei. -oate separatoarele indicate mai sus sunt formate din următoarele părţi constructive principale % suportul 'cadrul$ cu a ele şi ti!ele de acţionare& % cuţitul cu contactul de punere la pământ& % coloană izolantă cu borna de racord, care pentru separatoarele de (() 45 indicate la punctul a$ şi b$ este formată din două izolatoare suport suprapuse. Pentru celelalte separatoare fiind formată dintr%un singur izolator. Separatoarele de la punctul a$ sînt prevăzute a fi acţionate numai manual cu a!utorul dispozitivului tip 6+*%1. Separatoarele indicate la punctul b$ şi c$ se acţionează cu un dispozitiv cu resoarte tip +*ESc, care asigură închiderea rapidă a cuţitului acestor separatoare şi deschiderea lentă a lor. 6ceste variante de separatoare sînt prevăzute cu amortizoare la capăt de cursă pentru închidere. .zolatoarele folosite pentru variantele indicate la punctul a$ şi b$ asigură linia specifică de fugă de (,/ 450cm şi (,= 450cm. .zolatorul folosit la separatoarele pentru punere la pământ a nulului separatoarelor de //) 45 este de 88 45, iar cel folosit pentru separatoarele de punere la pământ a nulului transformatoarelor de (() 45 este de /7( 45. /7

% % % % % 5ariante constructive principale. "orespund desenelor din fig. ;.a şi ;.b. "ondiţiile şi cerinţele principale de încercare şi revizie pentru aceste separatoare sunt # distanţa între contactele deschise este cea indicată în desen& coloana izolantă să fie în bună stare 'izolator curat fără fisuri sau ciobituri$& piesele componente ale căilor de curent şi locul de contact dintre ele 'mai ales după ce aparatul a funcţionat$ să fie în bună stare fără deformaţii, perlări, o idări& să se asigure de către dispozitivul de acţionare viteza necesară de închidere pe defect& amortizoarele să fie în bună stare pentru a fi posibilă amortizarea şocurilor mari care apar la închidere şi deschidere şi care pot duce la spargerea izolatoarelor sau la deteriorarea căii de curent& să nu se depăşească curentul de închidere pe scurtcircuit garantat. :ig. ;.a Separatoare de punere la pământ şi scurtcircuitare de //) 45 Detaliul 6 % poziţiile manivelei dispozitivului de acţionare pentru situaţiile închis . şi deschis D ale separatorului /9

:ig. ;.b. Separatoare de punere la pământ şi scurtcircuitare de (() 45. Detaliu 6 % idem fig. ;.a Gu se recomandă folosirea scheletului metalic pentru monta! /.(. #ecanis$e de ac%ionare a separatoare!or de na!t" tensiune 6ceste mecanisme se clasifică, după sursa energiei utilizate, în mecanisme cu acţionare manuală, pneumatică şi cu servomotor electric. /.(./. Dispozitive de acţionare manuală ?n această, categorie este cuprinsă varianta de dispozitiv cu pârghie, tip 6+HB1. Dispozitivele manuale folosesc mecanisme patrulatere formate din pârghii, ultima pârghie din lanţul cinematic fiind din material izolant. Parametrii principali funcţionali. Dispozitivul dezvoltă un cuplu de acţionare de /9,( 4gfIm, a ul de acţionare se roteşte cu un unghi de ;)J, într%un sens pentru închiderea separatorului şi în sens invers, pentru deschidere, pârghia de acţionare se mişcă în plan orizontal. Dispozitivul se foloseşte pentru acţionarea separatoarelor de e terior 'atât pentru cuţitele principale cît şi pentru cele de punere la pământ$ de 71 & 88 & //) şi /7( 45. Se foloseşte de asemenea pentru acţionarea cuţitelor de punere la pământ a separatoarelor de (() 45. Descrierea construcţiei. Dispozitivul este format din următoarele părţi constructive principale# carcasa metalică, pe care este montat a ul de acţionare prevăzut cu o pârghie care, în timpul cît se manevrează dispozitivul, se aduce în poziţie orizontală şi se prelungeşte cu o ţeava de oţel cu diametrul interior de C(> şi lungimea de circa 1)) mm, iar în poziţiile de repaus, este fi ată cu a!utorul unei brăţări în poziţie verticală, realizând în acest fel şi zăvorârea mecanismului la capete de cursă prin intermediul unor limitatoare fi ate pe carcasa dispozitivului. ?n interiorul carcasei se găseşte comutatorul de semnalizare a poziţiei separatorului, care este de tip "S6 cu /( contacte şi este cuplat prin intermediul unei pârghii cu a ul dispozitivului şi dispozitivul de bloca! electromagnetic tip DH*. K capotă, asigură /1

protecţia aparatului împotriva pătrunderii umezelii în interiorul său. 5ariante constructive. Dispozitivul se e ecută într%o singură variantă indicată în fig. /). :ig. /) Dispozitiv de acţionare manuală 6+* % 1 "ondiţiile şi cerinţele principale de încercare şi revizie pentru acest dispozitiv sunt # să asigure cuplul şi cursa necesară pentru acţionarea separatoarelor pentru care este destinat& să asigure zăvorârea la capete de cursă a separatoarelor acţionate mecanic şi prin dispozitivul de bloca! tip DH*& să asigure semnalizarea electrică corespunzătoare a poziţiei separatoarelor, prin intermediul comutatorului tip "S6& să fie prote!at împotriva pătrunderii umezelii în interiorul carcasei. % % /.(.(. Dispozitive de acţionare pneumatică +ecanismele de acţionare pneumatice se folosesc pentru acţionarea separatoarelor în instalaţiile în care aerul comprimat este folosit si pentru acţionarea întreruptoarelor. ?n acesta grupă de produse sînt cuprinse dispozitivele de acţionare pneumatică folosite pentru separatoarele de e terior cu tensiuni nominale de 71& 18 & //)& /7( şi (() 45. 6ceste dispozitive de acţionare se e ecută după cuplul dezvoltat, în două variante constructive principale şi anume # a$ pentru acţionarea separatoarelor de 71 şi 88 45& b$ pentru acţionarea separatoarelor de //)& /7( şi (() 45. ?n funcţie de lungimea şi poziţia manivelei de acţionare şi respectiv a părţii de separator pe care o acţionează 'cuţite principale sau de punere la pământ$, aceste dispozitive se e ecută /8

în următoarele sub%variante fiecare şi anume # 5arianta de la punctul 'a$# % pentru acţionarea cuţitelor principale ale separatoarelor de 71 45 şi 88 45& % pentru acţionarea cuţitelor de punere la pământ ale separatoarelor de 71 45 şi 88 45& 5arianta de la punctul 'b$# % pentru acţionarea cuţitelor principale ale separatoarelor de //) şi /7( 45 & % pentru acţionarea cuţitelor de punere la pământ ale separatoarelor de //) şi /7( 45 & % pentru acţionarea cuţitelor principale ale separatorului de (() 45 & % pentru cuţitele de punere la pămînt ale separatorului de (() 45. ,n mecanism de acţionare pneumatică de tip 6P este prezentat în fig.// şi se compune din cutia de comandă /, ce cuprinde două electrovalve şi ţeava de aer comprimat 1 si dispozitivul de acţionare (, format dintr%un cilindru ce cuprinde două pistoane solidarizate. Aegătura dintre cutia de comandă şi dispozitivul de acţionare se realizează prin ţevile 9 şi 8, care asigură pătrunderea aerului comprimat pe o parte sau alta a cilindrului la comanda electroventilelor acţionate de butoanele H/ şi H(. :ig. // +ecanism de acţionare tip 6P Pentru a ilustra modul de funcţionare a acestui mecanism 6P, se prezintă în fig./( schema dispozitivului de comandă, prevăzut şi cu blocare pentru a nu putea acţiona decât dacă întreruptorul se află în poziţia deschis. .n cilindrul 7 se află pistonul de acţionare cu dublu efect, legat solidar cu cuţitul / al separatorului. *lectroventilele ( pot fi comandate de la sistemul de bare 9, prin butoanele D 'pentru deschidere$ respectiv . 'pentru închidere$ numai dacă contactul de blocare 1 'legat solidar cu întreruptorul 8$ este închis, în plus, schema este prevăzută cu semnalizare optică a poziţiei separatorului prin becurile conectate prin sistemul de contacte > solidar cu pistonul de acţionare. 6ceste mecanisme pot avea şi bloca!e de presiune minimă, care împiedecă acţionarea elementelor schemei dacă presiunea aerului comprimat scade sub o anumită valoare /=

:ig. /( Schema dispozitivului de comandă al 6P Detalii suplimentare privind părţile componente ale dispozitivelor de acţionare pneumatice sunt indicate în figura /7# % carcasa prevăzută cu pârghiile de deblocare în cazul acţionării manuale& % cilindrii prevăzuţi cu racordurile de ieşire a aerului pentru semnalizare & % capacele cilindrilor prevăzuţi cu racordurile de intrare a aerului comprimat şi cu sistemul de reglare a debitului de intrare a aerului în cilindrii dispozitivului& % pistonul cu dublu efect prevăzut cu segmenţi& % a ul principal prevăzut cu cama şi manivela de acţionare. -oate aceste dispozitive de acţionare se montează pe cadrul separatorului şi se cuplează cu a ele coloanelor izolante ale acestuia prin intermediul unei manivele şi ti!e de legătură. :ig. /7 Dispozitiv de acţionare pneumatică tip 6P 9 şi 1. / % carcasa& ( % cilindru & 7 % piston& 9 % manivelă de acţionare pentru varianta 6P %1a şi poziţia sa pentru separator închis& 1 % manivela de acţionare pentru varianta 6P %1b şi poziţia sa pentru cuţitele de punere la pământ închise& 8 % a ul principal al dispozitivului % capătul la care este prevăzută scobitura pentru acţionarea manuala & = % bolţurile cu role pentru cuplare între piston şi cama & > % pârghie mică de blocare a mecanismului& ; % şurub pentru reglarea debitului de intrare a aerului în cilindrii &/) % manivela deblocare a mecanismului& // % cama & /( % amortizor & /7 % racorduri de aer pentru ţeava de ) /)& /9 % şurub pentru fi area camei pe a ul principal. 6ceste dispozitive de acţionare sunt prevăzute cu autozăvorâre mecanică la capete de cursă, />

precum şi cu posibilitatea dezăvorârii în cazul acţionării manuale neoperative 'a lipsei de aer comprimat$. "ondiţiile şi cerinţele principale de încercare şi revizie pentru aceste dispozitive sînt # % să asigure cuplul şi cursa necesară pentru acţionarea separatorului la care este utilizat& % să asigure zăvorîrea mecanică a separatorului la capete de cursă împotriva acţionărilor nedorite& % să permită dezăvorîrea şi acţionarea manuală în cazul lipsei de aer comprimat /.(.7 +ecanismele cu acţionare electrică +ecanismele cu acţionare electrică pentru comanda la distanţă a închiderii % deschiderii separatoarelor de interior sau e terior, au în alcătuire un servomotor, care prin intermediul unui reductor de turaţie transmiţi& mişcarea contactului mobil al separatorului. Eeductorul poate fi realizat cu roţi dinţate sau curele trapezoidale. 6ceste mecanisme trebuie prevăzute cu limitatoare de cursă pentru deconectarea motorului la terminarea manevrei. -ipurile de mecanisme cu servomotor fabricate la noi în ţară se clasifică în# % mecanisme de acţionare cu motor, fără acumulare de energic, de tip 6S* % mecanisme de acţionare cu motor si acumulare de energie în resort, tip +E*Sc pentru separatoarele de scurtcircuitare si punere la pământ. % carcasa dispozitivului formată din două părţi# partea superioară pe care sînt montate piesele din sistemul cinematic şi partea inferioară pe care sînt montate aparatele din schema de comandă a dispozitivului. Pe carcasa superioară sînt montate următoarele părţi principale # % a ul de acţionare electrică cu sistemul de transmisie, format din roţi cu curea, roţi cu lanţ, roată şi a melcat, precum şi motorul electric şi sistemul de frânare. % a ul de acţionare manuală cu pârghia sa, sistemul de zăvorâre şi limitare la capete de cursă, comutatoarele de semnalizare şi dispozitivul de bloca! electromagnetic tip DH*. Pe carcasa inferioară se găsesc releele de comandă şi cele de blocare, comutatoarele de semnalizare, butoanele de comandă şi siguranţele fuzibile pentru protecţia motorului. 6nsamblul dispozitivului este prote!at de un capac împotriva pătrunderii umezelii în interior. 6ceste produse se e ecută în mai multe variante după tensiunea motorului de acţionare @ 9> 5c.c& //) 5 şi (() 5 c.c. sau c.a., numărul de a e de acţionare % cu un a cu acţionare electrică sau având în plus încă un a cu acţionare manuală. /;

()

:ig. 9.8(. Dispozitiv de acţionare cu motor electric lip 6S*. "onstrucţie # a B vedere din faţă şi laterală& / % ansamblul carcasă& ( % roată melcată cu sector de frânare& 7 %sabot de frînare& 9 % pârghia mecanismului de frînare& 1 % resort frînare& 8 % motor electric& = % cilindru frână& > % curea de transmisie& ;% comutatoare "S6 &/) % camă acţionare "S6 & // % pârghii acţionare "S6& /( % resort acţionare "S6 & /7 % a principal de acţionare& /9 % manivelă de acţionare manuală& /1 % a melcat& /8 % lanţ transmisie& /= % maneta de acţionare manuală& /> % a de acţionare manuală & /; % brăţară de zăvorîrc& () % urechi de fi are& (/ % relee de comandă& (( % butoane de comandă& (7 % rezistenţă de încălzire& (9 % contacte de semnalizarea poziţiei& (1 % capac de protecţie& (8 % semnalizator de poziţie& (= % indicator pentru poziţie închis deschis & (> % opritor& (; % cleme de cuplare& 7) % releu blocare& 7/% dispozitiv de blocare electromagnetic& 7(% cleme de cone iuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful