Curs - 13.12.2011 Ipotecile mobiliare- reglementate în N.C.Civ.

Definiție - actualele ipoteci mobiliare sunt ceea ce erau până acum garanțiile reale mobiliare (formă de garantare a obligațiilor). N.C.Civ împreună cu Legea sa de punere în aplicare au încercat să pună ordine în ceea ce privește garanțiile reale mobiliare și să realizeze un sistem al garanțiilor structurat pe 3 paliere garanții personale! privilegii și garanții reale Garanțiile personale se împart în fideiusiune! garanțiile autonome (scrisoarea de confort și scrisorea de garanție) și cauțiunea. Privilegiile avem privilegii generale (prevăzute în Codul de procedură civilă) și privilegii speciale mobiliare ( privilegiul vânzătorului"finanțatorului și privilegiul retentorului). Garanțiile reale se împart în garanții legale (ipoteca imobiliară) legală și garanții convenționale #aranțiile reale convenționale sunt mobiliare și imobiliare. Cele mobiliare sunt fie fără deposedare (ipoteca mobiliară) fie cu deposedare (ga$ul). #arantiile reale imobiliare sunt și ele de două feluri fără deposedare (ipoteca imobiliară) și cu deposedare (antic%ereza care este interzisă de lege! dar acest lucru nu înseamnă că ea nu e&istă). Reglementarea ipotecii mobiliare în N.C.Civ. 'n continuare se aplică titlul () al Legii **"+*** potr art. +,- din Legea de punere în aplicare. .ai mult potrivit art. +,/ din Legea de punere în aplicare efectele și e&ecutarea unui contract de garanție reală mobiliară! vor rămâne guvernate de titlul ()) al Legii **"+***. Codul Civil Cuza continuă să își producă efecte în ce privește garanțiile reale care au fost constiuite sub imperiul sâu. Codul de procedură civilă conține dispoziții referitoare la e&ecutarea asupra mișcătoarelor. 'n Codul de procedură fiscală e&istă dispoziții privitoare la ga$ul fiscal. 0rdonanța #uvernului *"/,,- reprezintă o transpunere în dreptul național a unei directive europene. Legea 3+"/,,1 privind securitizarea creanțelor. 02#**"/,,1 vom găsi dispoziții specifice referitoare la contratul de garanție. Legea *3"/,,* are dispozții specifie referitoare la contractul de garanție atașat contractelor de leasing. Diferență între ipoteca mobiliară ipoteca imobiliară și ipotecă! Ipoteca mobiliară - art./3-3 nu orice contract prin care se conservă sau se constituie un drept asupra unui bun este opozabil terților care au dobândit drepturi cu privire la acel bun. 4unt opozabile numai contractele care respectă formalitățile de publicitate prevăzute în materia ipotecilor. )poteca este un drept asupra unui bun care poate fi constituit de cel care are dreptul

prin urmare ceea ce interesează pentru ipotecă este valoarea bunului ipotecat și nu insăși bunul< Caracterele $uri#ice ale #reptului #e ipotecă mobiliară . 'n primul rând acceptăm că garanția poartă asupra unui drept real! în al doilea rând! potrivit art. /3*/ alin.8rebuie să se arate cauza obligației garantate! adică să se arate contractul din care rezultă obligația garantată. 8ot prin ipotecă desemnăm și contractul de ipotecă.Civ.Civ. 9iind un drept real! el dă naștere mai multor prerogative. 23%& N. Contractul #e ipotecta mobiliară . . .asupra acestei valori poartă dreptul de preferință< . / N. :șadar în temeiul dreptului său de ipotecă! creditorul ipotecar poate să îl lic%ideze! să îl transforme în bani! indiferent unde se afla bunul respectiv. 4e pot constitui garanții în lanț! în sensul că poate fi obiectul dreptului de ipotecă o crean ță care este la rândul său garantată. )poteca este un contract care dă naștere unui drept real nou.C.obiectul ipotecii este valoare bunului ipotecat! mai precis valoarea de lic%idare< . 9iind un drept real el este opozabil erga omenes numai în măsura în care sunt realizate formalită țile de publicitate! prin urmare numai ipoteca care respectă rigorile publicității devine o ipoteca perfectă și dă naștere prerogativei preferinței.primar"principal asupra bunului respectiv (proprietarul cel mai adesea). "n ce privește obiectul #reptului real #e ipotecă . 'n materie de garanții! ipoteca se constituie asupra fructelor și productelor art.=ste esențial ca din contract să reiasă suma! valoarea garantată.art. )poteca are o natura duală.C.e asemena! dreptul de ipotecă dă naștere prerogativei preferinței. .este prin natura ei accesorie. )poteca mobiliară este un drept real. /35* orice tip de bun mobil poate face obiectul unei ipoteci imobiliare.Civ.dreptul este indivizibil! atât din perspectiva obligației garantate (până nu se stinge obliga ția garantata nu se poate cere eliberarea bunului)! cât și din perspectiva bunului ipotecat< . 'n primul rând dă naștere prerogativei urmăririi /31. 6rodusele potrivit N.7-3. Mențiuni obligatorii . .caracter convențional! ceea ce înseamnă că nu se poate naște decât prin convenție. sunt definite ca fiind fructele și productele bunului art.reptul real de ipotecă este un drept accesoriu! pentru că este accesoriu obligației principale. NC.C.Civ. )poteca /3-.

/3*1 NCC .numit (ărțile .NCC instituie regula înscrierii unui aviz în :r%iva de #aran ții ?eale . 'orma contractului art. /355 N.art. . .accesoriu< .obiliare.8rebuie să e&iste o descriere precisă a bunului ipotecat.obiliare< @@@ Nu este nevoie de contract în vederea realizării înscrierii! fiind suficientă completarea unui formular ce se găsețte pe site-ul :r%ivei de #aranții ?eale .constituitorul.solemn< .este autentică sau sub semnatură privată sub sancțiunea nulității absolute.ceditor ipotecar< .nu este interzisă constituirea mai multor ipoteci asupra aceluiași bun< . .insesizabilitatea< . /331 NCC .cauzal< .ai mult la bancă dacă dorești să obții un credit! băncile oferă o dobândă mai mică în cazul celor garantate cu ipoteci)< . Caracterele contractului #e ipotecă .nu poduce efecte în materie ipotecară..actele de dispozi ție sunt valabile c%iar dacă constituitorul cunoaște inalienabilitatea convențională.incesibilitatea (ublicitatea și rangul ipotecii 9ormalități de publicitate .inalienabilitatea .constituiv de drepturi reale< . Clau)e nescrise *a#ică incompatibile cu contractul #e ipotecă+ . .comutativ< .C. :rt.cu titlu oneros > argumente (e accesoriu unui contract principal cu titulu oneros! prin urmare este cu titlu oneros.Civ.

art. .art. ?angul este conferit după anumite reguli . :ceastă e&cepție se aplică când cumpăr bunuri de la un comerciant care vinde în mod obișnuit astfel de bunuri. ?egula este aceea a e&ecutării preferențiale în ordinea rangurilor.0. /-/7 alin (+) NCC< .intro#uce noțiunea #e control asupra contului! ce apare în trei situații .0 nu dă banii! să vina să-mi ia 8(-ul). /3*3 NCC privește cazul în care constituitorul înstrăinează un bun ipotecat deși acesta a fost înscris în ar%ivă! caz în care ipoteca se stinge.-emplu Cumpăr un 8( de la .0.0 a luat un credit de la bancă pe care l-a garantat cu toate bunurile prezente și viitoare (teoretic banca ar putea! dacă .creditorul ipotecar însuți devine titular sau cotitular al contului respectiv< 6rin realizarea publicității se asigură opozabilitatea ipotecii! dar și rangul (locul pe care ipoteca îl ocupă în ordinea de preferință a creditorilor ipotecari) acesteia. Ipoteca imobiliara poate intra concurs cu alte garanții! .art. :lte forme de publicitate andosare! registre speciale! registrele de nave și aeronave< @@ art. /-/7 alin (/) NCC cel care dă semințele pentru a face recolta< . Când am mai mulți creditori cu același rang se aplică regula proporționalității.contul este desc%is la creditor< . /-/7 alin (3) NCC cel care a$ută pentru obținerea prăsilei animalelor< .se înc%eie o convenție cu privire la control< .-istă o e-cepție art. 'nsă în prezent! 8( este liber de orice sarcină din momentul cumpărării 8(-ului de mine.regula principală cel care își înscrie primul ipoteca dobândește primul rang. /-+/ alin (+) NCC trebuie înregistrat în +7 zile! avizul cu privire la produsul obținut< . /-+/ alin (/) NCC produsele bănești! nu mai trebuie înscrise la ar%ivă! dar pentru a opera e&tinderea trebuie făcută dovada că acea sumă de bani a fost obținută în urma vânzării bunului< .0! dar nu stiu că . /-++ NCC .art. 8otuși legea instituie o serie de e&cepții! și anume .art.0.art.. /-/1 NCC dacă e&istă un concurs de ipoteci! va fi preferată ipoteca creditorului care deține controlul asupra contului. :ceastă regulă are caracter imperativ! părțile neputând deroga.

.prin mi$loace proprii! după o prealabilă notificare prin e&ecutorul $udecătoresc! putându-l lua fără să tulbure ordinea și liniștea publică< .ipoteca mobiliară înregistrată va fi preferat creditorului ga$ist c%iar dacă dreptul acestuia s-a născut înainte (pentru a avea preferință pentru ga$! acesta trebuie înscris la ar%ivă)< . /3-/ NCC .ipoteca mobiliara înregistrată în aceeași zi cu o ipoteca imobiliară! va fi preferată cea dintâi< .. este o norma de trimitere! nestabilind un privilegiu al acestuia.art.prețul se distribuie în funcție de ranguri! c%iar dacă creanța nu este e&igibilă. /-3/ NCC .C. (reluarea bunului .-ecutarea Contractul de ipoteca este titlu e&ecutoriu . :rt. /-3.un creditor ipotecar are mai multe opțiuni la dispoziție. /-/3 NCC .Civ.art. . /-3+ NCC< 6otrivit art.ipoteca mobiliara înregistrată va avea prioritate în fa ță privilegiilor afară de situația în care însuși privilegiul este înregistrat< @@@ 9iscul nu are privilegiu! norma din N. Creditorul C are o ipotecă de rang secund asupra bunului :.n)ării .art.după reluare! creditorul valorifică bunul< valorificarea bunului începând cu încuviințarea instanței< Distribuirea prețului v.dacă nu poate fi luat prin mi$loace proprii! se poate prelua silit bunul de către e&ecutorul $udecătoresc< .art. 'n aceasta situație C poate spune lui & să nu îl e&ecute decât după ce a e&ecutat ipoteca asupra bunului B. /-// NCC .NCC > discuțiunea bunurilor asupra cărora se face e&ecutarea< creditorul A are ipotecă de prim rang asupra bunurilor : și B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful