Ctr/ C3 19.10.11 NOTAREA PROMISIUNII UNILATERALE DE VANZARE IN CARTEA FUNCIARA [notarea PUV in CF] Cand PUV ar !a "#$ !

t V %n%$ dr &t r a' a(%&ra %n%$ $)"#$'* PUV (t (%&%(a n"tar$$ $n CF &t opozabilitate fata de terti* ad$!a +ata d t rt$$ d"#and$t"r$ a$ #%n%'%$ (a% a$ a't"r dr &t%r$ a(%&ra '%$* d 'a &r")$t nt. R ,$)%' n"tar$$ PUV $n CF (t (ta#$'$t d art. 90- NCC. 90- / Notarea antecontractelor si pactelor de optiune. 1. Promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept in legatura cu acesta se poate nota in CF, daca promitentul este inscris in CF ca titularul dreptului care face obiectul promisiunii, iar antecontractul, sub sanctiunea respingerii cererii de notare, prevede termenul in care urmeaza a fi incheiat contractul. Notarea se poate efectua oricand in termenul stipulat in antecontract pt executarea sa, dar nu mai tarziu de luni de la expirarea lui. !. Promisiunea se va putea radia, daca cel indreptatit nu a cerut instantei pronuntarea unui hotarari care sa tina loc de contract, in termen de luni de la trecerea termenului fixat pt incheierea lui sau daca, intre timp, imobilul a fost definitiv ad"udecat in cadrul vanzarii silite de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile promitentului. #. $adierea se va dispune din oficiu, daca, pana la expirarea termenului de luni perv la alin. !, n%a fost ceruta inscrierea dreptului care a facut obiectul promisiunii, cu exceptia cazului cand cel indreptatit a cerut notarea in CF a actiunii prev de alin. !. &e asemenea, promisiunea se va radia din oficiu in ' cazurile cand, pana la incheierea ctr amintit mai sus ori pana la solutionarea definitiva a actiunii prev la alin. !, imobilul a fost definitiv ad"udecat in cadrul vanzarii silite de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile promitentului. (. &ispos prezentului art se aplica prin asemanare si pactelor de optiune notate in CF. )n aceste cazuri, daca, pana la expirarea termenului stipulat in ctr pt exercitarea optiunii, beneficiarul pactului nu solicita, in baza declaratiei de optiune si a dovezii comunicarii sale catre cealalta parte, intabularea dreptului ce urmeaza a fi dobandit, se va dispune din oficiu radierea pactului inscris in folosul sau. D !$* (%# (an!t$%n a r (&$n, r$$* &r")$($%n a (%&%(a $n(!r$ r$$ tr #%$ (a &r 0ada termenul in care urmeaza a fi incheiat contractul. La 1&$rar a acestui termen $n! & (a !%r,a t r) n%' d &r (!r$&t$ 1t$n!t$0a. Natura juridica a acestui termen. E(t %n t r) extinctiv $n !ar # n +$!$ar%' &"at &r t$nd &r")$t nt%'%$ (a $n!2 $ !"ntra!t%' &r")$(. T r) n%' &ana 'a !ar &"at +$ $n!2 $at !"ntra!t%' (t ! ' &ana 'a !ar &"at +$ $nd &'$n$ta conditia pur potestativa a creditorului ($ # n +$!$ar%' tr #%$ (a $($ 1&r$) 0"$nta d a $n!2 $a !"ntra!t%'* (%# (an!t$%n a decaderii. Da!a &r$n $nt ' , r a '"r $n$t$a'a &art$' n% a% &r 0a3%t t r) n%' $n!2 $ r$$ !"ntra!t%'%$ &r")$( 45 ( a&'$!a art. 1617 a'$n. 89:.

Dar da!a # n +$!$ar%' a(t a&ta tr ! r a t r) n%'%$ d &r (!r$&t$ 1t$n!t$0a d"ar &t a ! r (ta#$'$r a t r) n%'%$* ' r$(!a ($t%at$a $n !ar $n(tanta (a !"n(tat !a t r) n%' $n !ar ar +$ tr #%$t $n!2 $at !"ntra!t%'* . fiind supus+ prescrip*iei.ncheierii contractului. fiind supus+ prescrip*iei.'%n$. s+ fixeze termenul atunci c. )nstan*a poate.< d (ta#$'$r a t r) n%'%$* !+ 1617 a'$n.nd. ! r r a (t (%&%(a t r) n%'%$ d &r (!r$&t$ 1t$n!t$0a . N"tar a $n CF ( &"at + !t%a "r$!and $n t r) n%' (t$&%'at $n ant !"ntra!t 8$n PUV: (a%* $n '$&(a a! '%$ t r) n* $n t r) n%' (ta#$'$t &r$n . In '$&(a t r) n%'%$* dr &t%' n% &"at +$ n"tat $n CF.at$$' &r")$t nt%'%$* PUV ( rad$a3a ( rad$a3a d$n "+$!$% d !atr CF 'a 1&$rar a t r) n%'%$ d . care .'%n$ & ntr% ! r r a d t r) n. Pr"#' )a. Cand !r anta (t (%&%(a %n $ &r (!r$&t$$ 1t$n!t$0 (& !$a' 45 D$n!a. #. . nta ($ !% &r !ad r d !$ t r) n ' d =%d !ata ( (ta#$' (! 'a $nt r0a' (!%rt * $n!'%($0 $n !%r(%' 0a!ant $ =%d !at"r (t$> $n(tanta n% &"at a)ana &r"n d !at !% )a1 96 2 ($ tr #%$ (a $($ )"t$0 3 . de asemenea. In a! (t !a3* rad$ r a a)anata &ana 'a data 'a !ar &art a $nt r (ata ! r + !t%ar a "& rat$%n$$ !ar 0a d 0 n$ n ! (ara $n %r)a ("'%t$"nar$$ d +$n$t$0 a '$t$.$%'%$ r + r$t"r 'a &r"n%ntar a 2"tarar$$ !ar t$n '"! d !"ntra!t. Cererea pentru stabilirea termenului se solu*ioneaz+ potrivit regulilor aplicabile ordonan*ei pre-edin*iale. obliga*ia presupune un termen -i nu exist+ nicio conven*ie prin care acesta s+ poat+ fi determinat.'%n$* a 1&$rat ($ !a d 'a 1&$rar a (a )a$ !%r.1617 / Stabilirea judiciara a termenului.< $n &r$)a $n(tanta (t (%(! &t$#$'a d"ar d r !%r(* n% ($ d a& '.< !ar (a t$na '"! d !tr* (a% da!a $ntr t$)& $)"#$'%' a +"(t ad=%d !at $n !adr%' %n $ V ($'$t d !atr %n t rt3* !ar n% (t t$n%t (a ra(&%nda d "#'$.ncepe s+ curg+ de la data . 3. care .a' !% . $n!a .ncepe s+ curg+ de la data . !. Pt a $)&$ d$!a rad$ r a* # n +$!$ar%' t# (a ! ara* ant r$"r 1&$rar$$ t r) n%'%$* (a +$ n"tata $n CF actiunea pe care a introdus-o pentru pronuntarea unei HJ care sa tina loc de contract. nta* ( &"at &r"n%nta !2$ar ($ +ara !$tar a &art$'"r / d$n 1$. Cand # n +$!$ar%' n% ! r $n(tant $ &r"n%ntar a %n $ . In !a3%r$ d %r. Ord"nanta &r ( d$nt$a'a ( ("'%t$"n a3a d %r.<* !a ($ $ntr@%n $nt r0a' d )a1 .'%n$ &"at +$ $ntr"d%(a " a!t$%n &t ("'$!$tar a %n $ 2"tarar$ !ar (a t$na '"! d !"ntra!t. Cererea pentru stabilirea termenului se solu*ioneaz+ potrivit regulilor aplicabile ordonan*ei pre-edin*iale.ncheierii contractului. n ra' 4 3 an$. . nt d ! ' r$tat .'%n$ d%&a 1&$rar a a! (t%$ t r) n. In ! ' . prin natura sa. 9 .< $n )a1 6? 2.

NB.$. Da!a ' $($ 1 r!$ta dr &t%' d "&t$%n $n ( n(%' r (&$n. DVand da!a t% !%)& r$E / &a!t%' d "&t$%n .a: da!a '$t$. In (!2$)#* # n +$!$ar%' $($ r 3 r0a dr &t%' d a a!! &ta (a% n% "+ rta $r 0"!a#$'a ) nt$n%ta d &r")$t nt $n +a0"ar a (a* $ar a! (t dr &t ( n%) (t drept de optiune '#%(. PAC !" #$ %P &!N$ 'P%( E(t " n"t$%n !ar t$n d TAC DEF. S&r d "( #$r d dr &t%' # n +$!$ar%'%$ %n $ &r")$($%n$ d a !"ntra!ta !ar (t %n dr &t d !r anta (%# !"nd$t$ &%r &"t (tat$0a* dr &t%' # n +$!$ar%'%$ d$n PO (t %n drept potestativ  &r$n )an$+ (tar a '%$ %n$'at ra'a d 0"$nta* # n +$!$ar%' &"at )"d$+$!a " ($t%at$ =%r$d$!a ! $' a+ !t a3a & &r")$t nt. D)a "#'$.< ( $n(!r$ dr &t%' d proprietate $n CF> #: da!a '$t$. • • PUV.at d &arat* CF rad$3a $n(!r$ r a ($ &r")$t nt%' $n$t$a' ra)an &r"&r$ tar. (a $t$ 0and da!a t% 0 $ d"r$ (a !%)& r$E PO.< $' +a! &r"&r$ tar ($ & t ) $%' .a= a3a (a " ) nt$na 45 (&r d "( #$r d PU* &t !ar !"n($)ta)ant%' &r")$t nt%'%$ n% &r (%&%n ($ !"n($)ta)ant%' (a% 'a !tr &r")$(* $n !a3%' PO !"n($)ta)ant%' &r")$t nt%'%$ 'a &a!t este dat si pt contractul care face obiectul pactului) a. E(t !"ntra!t%' &r$n !ar " &arta / PROMITENT / ( an. Da!a # n +$!$ar%' $($ 1 r!$ta "&t$%n a $n ( n(%' a!! &tar$$ "+ rt $* &r$n a! a(ta &r")$t nt%' d 0$n vanzator $ar # n +$!$ar%' d 0$n cumparator. 3 .$%' (t !a(t$. PO d$+ ra d ($)&'a "+ rta $r 0"!a#$'a &t !a* $n t$)& ! "+ rta (t %n a= %n$'at ra'* PO (t %n contract* # n +$!$ar%' +$$nd d a!"rd !a* 'a d$(&"3$t$a (a* (a +$ ) nt$n%ta "+ rta $r 0"!a#$'a +a!%ta d &r")$t nt ($ "#'$.a= a3a +ata d BENEFICIAR (a ) nt$na 'a d$(&"3$t$a (a " "+ rta $r 0"!a#$'a &t " an%)$ta & r$"ada d t$)&. r$$ "+ rt $ (a% da!a 'a(a (a 1&$r t r) n%' PO +ara a a!! &ta "+ rta 45 CV n% ( $n!2 $ ($ #%n%' ra)an $n &atr$)"n$%' &r")$t nt%'%$. DM%'t%) (!* $t$ da% 10 ' $ !a (t$ dra. incheierea acelui ctr nu presupune si o noua manifestare de vointa din partea promitentului .and%@( %n "r$ $n (!2$)# 'a " !"ntra&r (tat$ . Da!a "+ rta ar !a "#$ !t 1 CV  POV.$%' (t !a(t$. C"n($)ta)ant%' & !ar &r")$t nt%' $' da !% &r$0$r 'a PO &r$0 (t ($ "+ rta & !ar &r")$t nt%' ( an.at d r !'a)ant* &r"n%ntar a . !"n($)ta)ant%' &r")$t nt%'%$ !2$0a' a3a !% " 0an3ar ($ )a$ n 0"$ d"ar d !"n($)ta)ant%' # n +$!$ar%'%$. a! a(ta (t " d$+ r nta ( nt$a'aCCC.%t (a $)$ 0$n3$ da!a % 0r a%E .

S&r d "( #$r d PU* !and ' . /!1 2tunci c.a d 'a a! (t art$!"' !% !"nd$t$a !a d r".a' ad validitatem a !tr !ar a +a!%t "#$ !t%' &a!t%'%$. 'a CV* "#$ !t%' a'!at%$t d$n #%n ($ &r t !+ 19F?.nzare asupra unui bun individual determinat. 7.t -i declara*ia de acceptare trebuie . 1--?.at d 'a a! (t t 1t* PO antr n a3a !2$ar ($ $)&'$!$t " !'a%3a d $na'$ na#$'$tat !% &r$0$r 'a #%n%' ! +a! "#$ !t%' !"ntra!t%'%$ &t !ar (@a +a!%t &a!t%' d !$ ( 0"r a&'$!a d$(&. /#1 &reptul de op*iune se radiaz+ din oficiu dac+ p. aceea a expir+rii termenului de op*iune nu se poate dispune de bunul care constituie obiectul pactului.ns+ numai pentru o durat+ de cel mult (4 de ani -i dac+ exist+ un interes serios -i legitim.nd pactul are ca obiect drepturi tabulare.n+ la expirarea termenului de op*iune nu s%a . 1 (t " n"r)a (%&' t$0a d 0"$nta d !$ &art$' &"t d r".nso*it+ de dovada comunic+rii sale c+tre cealalt+ parte.l . E1. 1* $ntr%!at 0an3ar a '%!r%'%$ a't%$a (t 0a'a#$'a* 1--? a'$n.at"r$%* $n +"r)a a%t nt$!a. Art. -9F / -99 !% &r$0$r 'a !'a%3a d $na'$ na#$'$tat .t pactul de op*iune.nscris o declara*ie de exercitare a op*iunii. 6 . Condi*ii. .-.n cartea funciar+. a'$n. art.ntre data .ncheie.ndirii bunului. .n forma prev+zut+ de lege pentru contractul pe care p+r*ile urm+resc s+ . dreptul de op*iune se noteaz+ . Ca ($ PU* PO t# (a !%&r$nda t"at ' ) nt ' !"ntra!t%'%$ ! +a! "#$ !t%' &a!t%'%$. dup+ caz. A!! &tar a (t (%&%(a +"r) $ a%t nt$! !and &a!t%' ar !a "#$ !t !%)&arar a %n%$ $)"#$' !+. #omeniu de aplicare /11 Prin conven*ie sau testament se poate interzice . Pactul de op*iune privind contractul de v+nzare /11 3n cazul pactului de op*iune privind un contract de v. A!t%' d 1 r!$tar a "&t$%n$$ d !atr # n +$!$ar &r$n a!! &tar a "+ rt $ ) nt$n%t d &r")$t nt (t ($ ' (%&%( !"nd$t$ $ d +"r)a ' .nstr+inarea unui bun.D !$ $n a! (t ($t%at$$ PO &"at +$ !2$ar contract bilateral.ar a (a +$ 1&r (a.ncepe s+ curg+ de la data dob. Clauza de inalienabilitate.3NCC. C+. C+ art. Da!a &art$' n% a% d r".ncheierii pactului -i data exercit+rii op*iunii sau. . /01 2t. PO &t V %n%$ $)"#$' tr #%$ $n!2 $at d !$* "#'$. c. 5ermenul . . 19F? a'$n. a $)&%n " an%)$ta +"r)a &t !tr ! %r) a3a a +$ $n!2 $at &r$n a!! &tar a &a!t%'%$ d !atr # n +$!$ar* a! a(ta !"nd$t$ d +"r)a ( $)&%n ($ PO $n(%($ $ntr%!at PO $n!"r&"r a3a ($ "+ rta d !"ntra!t ! +a! "#$ !t%' &a!t%'%$.ncheiate .

ea este opozabil+ -i creditorilor anteriori ai dob.n*eleas+ .ndepline-te condi*iile de opozabilitate. /01 Ne.n+ la proba contrar+. 3n contractele cu titlu oneros. regulile prev+zute pentru dob.-/ Condi*ii de opozabilitate /11 Clauza de inalienabilitate nu poate fi invocat+ .t -i ter*ul.n conven*iile din care se na-te obliga*ia de a transmite .ntregului contract dac+ a fost determinant+ la ./!1 &ob.n cazul . /(1 3n cazul . caracterul determinant se prezum+.nstr+ineze dec. .ncheiat cu nerespectarea clauzei. sunt aplicabile. S&r d "( #$r d PU* PO n% &"at +$ $n &r$n!$&$% (an!t$"nat &r$n &r"n%ntar a %n $ . p. /01 5ransmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprit+ prin stipularea inalienabilit+*ii.l lipse-te pe beneficiarul clauzei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde daune%interese proprietarului care nu se conformeaz+ acestei obliga*ii.t .ntr%un contract cu titlu gratuit. /!1 Pentru opozabilitate.n care clauza de inalienabilitate a fost prev+zut+ . clauza de inalienabilitate trebuie s+ fie supus+ formalit+*ilor de publicitate prev+zute de lege.nc+lc+rii clauzei de inalienabilitate de c+tre dob. dac+ prin lege nu se prevede altfel. /!1 2t. . dac+ este cazul. pot s+ cear+ anularea actului de .nditorul poate fi autorizat de c+tre instan*+ s+ dispun+ de bun dac+ interesul care a "ustificat clauza de inalienabilitate a bunului a disp+rut sau dac+ un interes superior o impune.t dac+ este valabil+ -i . /(1 Clauza de inalienabilitate este sub.ncheierea acestuia.n mod corespunz+tor.nditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului care s%a obligat s+ nu . /#1 3n cazul bunurilor mobile.n viitor proprietatea c+tre o persoan+ determinat+ sau determinabil+. /#1 Nu pot fi supuse urm+ririi bunurile pentru care s%a stipulat inalienabilitatea.< !ar (a (%#(t$t%$ !"n($)ta)ant%' &r")$t nt%'%$* & ntr% !a* $nd$+ r nt d !"nd%$ta &r")$t nt%'%$ d%&a $n!2 $ r a &a!t%'%$* # n +$!$ar%' &"at +"r)a !tr ! +a! "#$ !t%' &a!t%'%$ &r$n a!t%' (a% %n$'at ra'. 7 . dac+ inalienabilitatea s%a stipulat .ntr%un contract atrage nulitatea . c.-0 Sanc*iunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate 81: 3nstr+in+torul poate s+ cear+ rezolu*iunea contractului .ndeplinirea condi*iilor de opozabilitate nu .nstr+in+torul.nditor. c.nstr+inare subsecvent .mpotriva dob.ndirea propriet+*ii prin posesia de bun+%credin*+. /#1 Nulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate .n favoarea acestuia. .nditorului.t timp clauza produce efecte.

A! a(ta "#'$.D$n )") nt ! n% (t n ! (ar %n n"% !"n($)ta)ant a' &r")$t nt%'%$ 45 n% (%#(t$t%$r a '%$ &r$n . In !a3%' PO* !%) 1&$ra TO* CF "#'$. - .a'$n.* da!a "+ rta n% a +"(t a!! &tata &ana 'a 1&$rar a '%$* !tr ! +a! "#$ !t%' &a!t%'%$ n% ( &"at +"r)a.'%n$ d 'a 1&$rar a t r) n%'%$ &t $n!2 $ r a !tr. A! (t t r) n (t d decadere & ntr% dr &t%' &"t (tat$0 a' # n +$!$ar%'%$* a. n ! (ara n$!$ Ca ($ PU* PO && !% n ! ($tat Ǝ %n$ t r) n ($ an%) t r) n%' $n !ar "+ rta +a!%ta d &r")$t nt ra)an $r 0"!a#$'a ($ $n !ar !tr ( &"at +"r)a &r$n r$d$!ar a "&t$%n$$ d !atr # n +$!$ar.<. 90.ata (a rad$ 3 &a!t%'. C% &r$0$r 'a )") nt%' rad$ r$$ d$n "+$!$%* 'a PU* CF n% rad$a3a d$n "+$!$% &r")$($%n a d !at d%&a 1&$rar a ! '"r .at$ ( a&'$!a $n(a da!a &ana 'a 1&$rar a t r) n%'%$ d "&t$%n 8TO:* # n +$!$ar%' n% ("'$!$ta & #a3a d !'arat$ $ d "&t$%n ($ a d"0 3$$ !")%n$!ar$$ $ !atr &r")$t nt* $nta#%'ar a dr &t%'%$ ! %r) a3a a +$ d"#and$t &r$n !tr &t !ar (@a +a!%t &a!t%'.at$ d rad$ r d$n "+$!$% a &a!t%'%$ a(t+ ' n"tat.$.6 t 3a I* &ispos prezentului art se aplica prin asemanare si pactelor de optiune notate in CF 45 da!a t r) n%' &a!t%'%$ n% a +"(t r (&$n(* CF r (&$n. ! r r a d n"tar 8G: S$ $n !a3%' PO* B$r"%' d Cart +%n!$ara 8BCF: ar " "#'$. Ca ($ PU* PO !% &r$0$r 'a !tr !ar a% !a "#$ !t tran(+ r%' (a% !"n(t$t%$r a %n"r dr &t%r$ r a' $)"#$'$ar * (%&%( n"tar$$ $n CF &t "&"3a#$'$tat +ata d t rt3$. In t ) $%' art. Da!a &art$' n% a% (ta#$'$t t r) n%'* !a ($ $n !a3%' PU* "r$!ar d$n ' ( &"at adr (a $n(tant $ d =%d !ata &t !a a! a(ta d$n %r)a (a $' (ta#$' a(!a $n +%n!t$ d $)&r =%rar$ r ' 0ant .

Dr &t%' 'a a!t$%n !% &r$0$r 'a "#t$n r a %n $ a( ) n a . Da!a "#'$.ata* (a% n% a$ #an$$ n ! (ar$ t!. In a! (t !a3* d$n !tr ( nat &t +$ !ar d$n &art$* "#'$. C"ntra!t%' &r$n !ar +$ !ar d$ntr &art$ ( "#'$. OBS. PU* PO ($ PS ( n%) (! ($ antecontracte d "ar ! pre7atesc incheierea CV. Natura acestei obligatii6 A FACE Utilitate: La n"tar n% &"t$ $n!2 $a CV !% &r$0$r 'a %n $)"#$'* n"tar%' ar n 0"$ d 1tra( d CF !ar n ! ($ta $n &r a'a#$' !ada(tr%. Cand !tr &r")$( ar !a "#$ !t dr &t%r$ ta#%'ar 84 r a' $)"#$'$ar : 45 (ta#$'$r a t r) n%'%$ (t n ! (ara ($ &t n"tar a $n CF a dr &t%'%$ d !r anta a' &r")$t nt%'%$ / !%)&arat"r.at$a d a $n!2 $a $n 0$$t"r !tr &r")$(* !ar $ "#'$.$#$'a ($ %n%' d$n &r")$t nt$ r +%3a (a $($ 1 !%t a! a(ta "#'$. da!a $n t ) $%' 0r %n%$a d$n a! (t ant !tr &art a ! ar a0 a &"3$t$a cumparatorului a &'at$t an%)$t (%) * ' ( !"n($d ra* $n '$&(a d (t$&%'at$ !"ntrara* avans d$n &r t%' 0an3ar$$ ! +a! "#$ !t%' ant !"ntra!t%'%$. F .P1%2&S&!N$A S&NA"A32A &CA #$ 4AN5A1$ S& C!2PA1A1$ 'PS46C( DEF.at$a d a $n!2 $a !tr &r")$( a d 0 n$t 1$. luni 84 t r) n special d & 1t: d 'a data 'a !ar !"ntra!t%' ar +$ tr #%$t (a +$ $n!2 $at. Sa% n% a$ t"at +"r)a'$tat$' . OBS. D a! a* da!a &art$' n% a% (ta#$'$t &r$n !"ntra!t%' d PSV t r) n%' $n !ar 0a +$ $n!2 $at !tr &r")$(* "r$!ar d$n ' 0a &%t a ! r $n(tant $ d =%d !ata (a +$1 3 a! (t t r) n $n +!t d $)&r =%rar$ d +a&t relevante la data incheierii promisiunii.a !atr ! a'a'ta (a $n!2 $ %n CV.at$ 45 ! 'a'a't &r")$t nt &"at ! r $n(tant $ d =%d !ata (a &r"n%nt " .< !ar (a (%#(t$t%$ !tr &r")$(.< ( &r (!r$ $n t r) n%' d &r (!r$&t$ 1t$n!t$0a d .at$$' & r+ !t (%nt n%' 45 dr &t%r$' d !r anta a' &art$'"r tr #%$ a+ !tat d %n t r) n 1t$n!t$0 &ana 'a !ar "r$!ar d$n ' $$ &"at &r t$nd ! ' $'a't (a $n!2 $ !tr &r")$(.at$$ $$ !"r (&%nd %n dr &t d !r anta "#$(n%$t. O#'$.

at $n 9007. 1?69 n% 0$3 a3a d"ar t r n%r$ a. A! (t art$!"' n% $n(t$t%$ %n DP an%) !$ d"ar (ta#$' (! r . L . Art. !"!"ntra!tant%'. da!a 0"r t r n%' ($ !"&r"&r$ tar%' ($ 0 !$n$$* ar &r + r$nta !"&r"&r$ tar%'. 1 r!$ta d%&a $n!2 $ r a 1 CV $n ' . O data ! !tr a +"(t $n!2 $at* ' ) nt ' '%$ ( nt$a' t# !")%n$!at preemptorului !ar ar 'a d$(&"3$t$ %n t r) n $n !ar (a d !$da da!a $($ 0a 1 r!$ta (a% n% DP r + 'a !tr ! $@a +"(t !")%n$!at. C"n+ ra t$t%'ar%'%$ &"($#$'$tat a d a !%)&ara %n #%n !% &r$"r$tat +ata d a't & r("an .r$!"' . 76/9?* a#r".at%ra !% #%n%' r + 'a !ar a Pt r (& !tar a DP* %n a( ) n a !tr t# $n!2 $at (%# conditia suspensiva a neexercitarii dreptului de preemptiune de catre titularul sau. D&0 a' &r r". terenurile din fondul forestier in proprietate privata se pot vinde cu respectarea in ordine a &P coproprietarilor si vecinilor. !")#$n * 0a!$* "$* )$ $* !a$n$$ !ar &a3 (! "$' t!. D&0 a' &r$n!$&$%'%$ libertatii contractuale* DP ar %n !ara!t r 1! &t$"na' &t !a &r (%&%n " limitare a '$# rtat$$ 0an3at"r%'%$ d a@($ a' . 19#:%1. NCC instituie 9 dr &t%r$ d &r )&t$%n . a (a% (t$&%'at$$' !"ntra!t%a' &r$n !ar a +"(t $n(t$t%$t n% &r 0ad a't r .' ) ntar . care se exercit+ potrivit 2rt. n ra'a a DP $n art.#1$P !" #$ P1$$2P &!N$ '#P( DEF. 78&)U6 NCC &r 0 d " r .at$0 $ &r"&r$ tar%'%$ d a d$(&%n =%r$d$! d #%n%r$' (a' * DP (t " 1! &t$ &t !a n% &"at (ta#$'$ '$# r $n +a0"ar a !%$ (a d$(&%na d a! (t #%n%r$.$)%' =%r$d$! .a' ($ (t$&%'at$$' !"ntra!t%a' &r$n !ar ( (ta#$' (! dr &t%r$ d &r )&t$%n (%nt (%&%( %n $ (tr$!t $nt r&r tar$ ($ a&'$!ar$. n ra' a' "r$!ar%$ dr &t d &r )&t$%n !% &r$0$r 'a !ar ' . 1F30@1F60. 9. 1. 8/90 #reptul de preemp*iune: 2renda-ul are drept de preemp*iune cu privire la bunurile agricole arendate. In &r$n!$&$%* DP !+ NCC ( +"(t $n(t$t%$t. DP !% &r$0$r 'a t r n%r$' a. Dreptul comun.$' (& !$a' &r 0ad a't 70 dr &t%r$ d &r )&t$%n .r$!"' !$ ($ #%n%r$ a. ? .9#4. Art.r$!"' d$n 1tra0$'an* !+ L. Regim juridic. Inr%!at (t exceptional (%# a! (t 9 a(& !t * d$(&"3$t$$' ' .%'$. E1. 1F60 ( r + ra 'a dr &t%' conventional d &r )&t$%n > a! (t a 9 (%nt le7ale. 1F6-.

rad$a3a* Da!a &r )&t"r%' n% +a! n"t$+$!ar a $n t r) n 45 $n(!r$ r a dr &t%'%$ !%)&arat"r%'%$ ( !"n("'$d a3a r tr"a!t$0 $ar n"tar a DP ( rad$a3a. Da!a (@a +a!%t a! a(ta n"tar * !%)&arat"r%' #%n%'%$ $($ &"at $n(!r$ dr $n CF dar n%)a$ (%# !"nd$t$a (%(& n($0a !a $n t r) n d <. 0an3at"r%' "#'$. 8victiunea 4 "r$! t%'#%rar (%+ r$ta d !%)&arat"r $n 1 r!$t$%' dr &t%'%$ !%)&arat. zile d 'a !")%n$!ar a !atr &r )&t"r a $n!2 $ r$$ &r$n !ar (@a d$(&%( $n(!r$ r a* &r )&t"r%' (a n% n"t$+$! BCF d"0ada !"n( )nar$$ &r t%'%$ 'a d$(&"3$t$a 0an3at"r%'%$.%# a(!a & t rt%' d #%na !r d$nta &t EVICTIUNEA !a%3ata '%$ &r$n 1 r!$tar a dr &t%'%$ &r )&t"r%'%$.at !a* 'a 1 r!$tar a &r )&t$%n$$* (a &'at a(!a &r t%' $nt .ra'.at (a $' d (&a.In '$&(a &r 0 d r$'"r (a% (t$&%'at$$'"r (& !$a' * a! (t t r) n (t d 8. Dat"r$ta a! (t"r ! r$nt * 1 r!$tar a %n%$ DP !"n+ r$t &r$n ' . zile da!a #%n%' ! +a! "#$ !t%' !tr (t )"#$' ($ d <. Da!a DP (@a na(!%t &r$n !"n0 nt$ 45 (t (%&%( n"tar$$ $n CF &t "&"3a#$'$tat +ata d t rt$. Cand &r )&t"r%' +a! a! a(ta n"t$+$!ar $n t r) n* dr &t%' !%)&arat"r%'%$ ( &r )&t"r%' +$$nd $n (!2$)# $n(!r$( !a t$t%'ar a' dr &t%'%$ ! a +a!%t "#$ !t%' CV. 9 . Cand DP ( 1 r!$ta* !tr d$ntr 0an3at"r ($ t rt n% &r"d%! n$!$ %n + !t* !% " ($n. zile &t $)"#$' . A! a(ta a d"%a ! r$nta 84d"0ada !"n( )nar$$ &r t%'%$ !"ntra!t%'%$: ( a&'$!a ($ !and &r$n !tr $n!2 $at !% t rt%'* 0an3at"r%' $@a a!"rdat t rt%'%$ 1/5 t r) n d &'ata> a! (t t r) n n% &r"+$ta &r )&t"r%'%$ !ar "#'$.%ra EHCEPTIE. (t %n act juridic 1$A" &t !a 0a'a#$'a d"ar $n("t$ta d remiterea efectiva a sumei ce constituie pretul. Cand &r )&t"r%' d !$d (a $($ 1 r!$t &r )&t$%n a r + 'a !tr ! $@a +"(t !")%n$!at* ' t# !a $n t r) n ' ) nt$"nat (a !")%n$! 0an3at"r%'%$ d !$3$a (a !a ($ d"0ada !"n( )nar$$ &r t%'%$ !"ntra!t%'%$ 8CCC NB:. DP (t %n dr &t a' &r )&t"r%'%$> ' &r 1$(ta CV.

Ind$0$3$#$' ! DP " drept patrimonial* &t !a (t 0a'%a#$' $n #an$* '$)$tand dr &t%' d &r"&r$ tat a(%&ra #%n%'%$ !% &r$0$r 'a !ar a +"(t $n(t$t%$t. pt bunurile mobile din patrimoniul cultural : 45 DP ' .at%ra !% $ntr . T )&"rar 6. arendas. D !$* !+.a d 'a !ara!t r%' 0$a. 'a &! Drept incesibil. DP ' . %! Intr%!at (t dr &t &"t (tat$0* da!a a +"(t $n(t$t%$t &r$n !"n0 nt$ * DP 4 "#'$. #! DP este ca natura juridica un drept potestati$ &t !a $n 1 r!$tar a (a* &r )&t"r%' &"at !a* &r$n )an$+ (tar a (a d 0"$nta* 1&r$)ata $n +"r) ' ! r%t d ' . D&0 ) ta+"r$!* &r )&t"r%' ( (%#r". vecin.a' $n(t$t%$t d ' . D&0 t 2n$!* ( d (+$$nt a3a d +a&t dr &t%r$' !%)&arat"r%'%$ ($ ( na(! dr &t%r$' &r )&t"r%'%$. Dr &t%' !"n0 nt$"na' d &r )&t$%n (t %n dr &t intuitu personae 45 $n &r$n!$&$% n% &"at +$ ! dat &r$n a!t $ntr 0$$> &t !a%3a d )"art &"at +$ tran()$( )"(t n$t"r$'"r d"ar !and &art$' d r".%'a* dr &t%' !"n0 nt$"na' d &r )&t$%n )"art a &r )&t"r%'%$. DP !a ($ !%) n% ar +$ 1$(tat. '! DP " drept indi$i(ibil 45 n% &"at +$ 1 r!$tat d !at $n ' .at"r$% un drept temporar* &t !a &r$n !"n0 nt$$ n% ( &"t $n(t$t%$ '$)$tar$ & r& t% a' dr &t%'%$ d &r"&r$ tat .a d 'a r . 10 . In! ($#$' 7. r* ( (t$n.a $n dr &t%r$' !%)&arat"r%'%$. 1F60* d r .a' n% &"at +$ tran()$( d !at $)&r %na !% a! a(ta !a'$tat ($ d"ar !and a! a(ta !a'$tat &"at +$ tran()$(a. Part$' &"t d r". art.%'a* &r 0a3and a't t r) n. r. stat . Dar &"($#$' !a $n ! $ 7 an$ DP !"n0 n$t (a n% ( (t$n. Patr$)"n$a' 9. $n !"n($d rar a %n $ an%)$t !a'$tat$ 8coproprietar.CARACTERELE JURIDICE ALE DP 1. (a% !"ntra!t* $n!'%($0 $n +"r)a r a'a* (a (!2$)# " ($t%at$ =%r$d$!a ! $$ a+ !t a3a & 0an3at"r ($ & !%)&arat"r* $n ( n(%' d (+a(%rar$$ !tr $n!2 $at $ntr $* ($ $n!2 $ r a %n%$ n"% !tr $n !ar ' &r $a &"3$t$a !%)&arat"r%'%$ !ar $$ !"n+ ra ra&"rt%r$ =%r$d$! !% 0an3at"r%'.%' #%n ! a +a!%t "#$ !t%' !"ntra!t%'%$ &t !ar ( 0r a a +$ 1 r!$tat. Da!a a! (t a't t r) n (t 5 7 an$ 45 d%rata '%$ ( r d%! de drept 'a 7 an$ d 'a data !"n(t$t%$r$$. 1 r!$t n$!$"data 45 !and n% Ǝ CV 45 ( (t 0$a. P"t (tat$0 3.

11 .

%r* $' &"at !2$ar (%&ra 0a'%a.n concurs cu al*i titulari ai unor drepturi conven*ionale de preemp*iune< 19 . %! Cand e.a' !% ! ' )a$ )ar &r t "+ r$t $n !adr%' a! (t $ '$!$tat$$. E1.n concurs cu al*i titulari ai unor drepturi legale de preemp*iune< c1 dac+ bunul este imobil.i .n cartea funciar+. S+at%' &t &r )&t"r. prin acelasi contract se mai $and si alte bunuri ale $an(atorului pt un singur pret D r . &r )&t"r%'* !and 0a'% a3a* tr #%$ (a +$ at nt !a (a n% &$arda d !$ t# (a 0a'% 3 #%n%' +$1 !at (t 0a'"ar a (a (a%* &t a +$ ($.n care mai mul*i titulari -i%au exercitat preemp*iunea asupra aceluia-i bun. (%&ra 0a'%ar a #%n%'%$.nt.%'$' d 'a !"n!%r(%' d$ntr &r )&t"r$ !+ art.nd acesta se afl+ .$% $n !ar $n(t (a (ta#$' a(!a +a&t%' !a 0a'"ar a t r n%'%$ +"r (t$ r (t d 17I> dar da!a &r )&t"r%' a 'a(at (a ( (!%r.n concurs cu titulari ai unor drepturi conven*ionale de preemp*iune< b1 cu titularul dreptului legal de preemp*iune ales de v.nz+tor. contractul de v.nd se afl+ .ercita dreptul DP ( 1 r!$ta $n !"nd$t$$' C &r !$0  $n &r$n!$&$%* &r )&t"r%' tr #%$ (a &art$!$& 'a '$!$tat$a &%#'$!a ($ (a "+ r %n &r t )$n$) .ncheiat6 a1 cu titularul dreptului legal de preemp*iune.nd se afl+ . O&t$%n a ' .$%$t"r%'%$ n% (t $n"! nta  !a!$ &r )&t"r%' (t %n & r("na= n d"rt. Pe langa bunul in legatura cu care s-a instituit preemptiunea.DREPTUL DE PREE)PTIUNE IN ANU)ITE *ITUATII *PECIALE ! +an(area silita a bunului in legatura cu care se e.ista mai multi titulari ai DP cu pri$ire la acelasi bun si $or sa isi e. atunci c. 1F36 @ Concursul dintre preemptori /11 3n cazul . Van3at"r%' ($ !%)&arat"r%' !"n($d ra !a n% 8d$n )") nt ! &ad%r a (t &'a)an%' 0 rd a' &atr$ $  : ($ !a t r n%' +"r (t$ r ar " 0a'"ar d 70 I.a t r) n%' d 30 3$' +ara a +$ "+ r$t &r t%' V 45 d !ad d$n DP 45 #%n%' ra)an 'a !%)&arat"r.%r CV !% &r$0$r 'a a)# ' &ar! ' ($ +$1 a3a &r t%' 'a 10 )$$* &r )&t"r%' a&r !$a3a !a t r n%' +"r (t$ r 4 10I d$n &r t%' 0an3ar$$. !.ercita DP in legatura cu acelasi contract R . ( a&'$!a r .nscris .r$!"'* ($ $n!2 $ %n ($n.nzare se consider+ . S+at. c. Da!a n% t$@a$ 1 r!$tat DP $n t r) n* &aC  45 '$t$.%'a* $n a! a(ta ($t%at$ DP ( &"at 1 r!$ta $n )"d 0a'a#$' da!a &r )&t"r%' "+ ra " &art d$n &r t%' 0an3ar$$ d$r !t &r"&"rt$"na'a !% 0a'"ar a #%n%'%$ ! +a! "#$ !t%' dr &t%'%$ (a% d &r )&t$%n . Cand 0an3at"r%' ar 9 t r n%r$ a'at%rat * +"r (t$ r ($ a.%'$. cu titularul dreptului conven*ional de preemp*iune care a fost mai . atunci c.

o parte d+ celeilalte. 13 . 9.n concurs cu al*i titulari ai unor drepturi conven*ionale de preemp*iune. atunci c.$#$' 'a data $n!2 $ r$$ !"ntra!t%'%$.nd acesta se afl+ .ncheierii contractului. /11 &ac+. !nilateral / d t r)$na "#'$. A($. /!1 =rice clauz+ care contravine prevederilor alin.nd neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna.nd arvuna. P r)$t d n%ntar a !tr &r$n!$&a' 4 AR+UNA PENALI1AT0ARE 8d$(!%ta#$' : AR+UNA C0N/IR)AT0RIE = !+ 1766. C%N 1AC !" #$ A14!NA 'CA( DEF. D !$ ar0%na !"n+$r)at"r$ r &r 3$nta +%n!t$a d dr &t !")%n a ar0%n $. o sum+ de bani sau alte bunuri fungibile. /11 este considerat+ nescris+. dup+ caz. 2tunci c. restituit+. Accesoriu = ( $n!2 $ +$ $n 0 d r a 1 !%tar$$* +$ &t a ( & r)$t d n%ntar a %n%$ a't !tr* &r$n!$&a'.ns+ opta pentru executare sau pentru rezolu*iunea contractului -i repararea pre"udiciului potrivit dreptului comun. re*in. C"ntra!t a!! ("r$% &r$n !ar " &"art 'a %n !"ntra!t &r$n!$&a' da ! ' $'a't &art$ 'a a! 'a($ !"ntra!t &r$n!$&a' %n%' (a% )a$ )%'t 81/5: #%n%r$ +%n. 3.$#$' $n (!"&%' 1 !%tar$$ !tr &r$n!$&a' (a% a' &"($#$'$tat$$ d a@' d n%nta. la momentul .nd data cert+ cea mai veche. /#1 Creditorul obliga*iei neexecutate poate .at$$ d"ar $n (ar!$na &art$$ !ar a &r$)$t #%n%r$' +%n. C+ 1766* da!a !tr &r$n!$&a' a +"(t 1 !%tat* !and (t 1 !%tat d &art a !ar a &r$)$t ar0%a* a tr #%$ $)&%tata a(%&ra &r (tat$$'"r (a' .$#$' ! +"r) a3a "#$ !t%' (a%. /UNCTII 1. cealalt+ parte poate declara rezolu*iunea contractului -i poate cere dublul acesteia. cu titularul dreptului conven*ional de preemp*iune av. . 1eal / ( $n!2 $ 0a'a#$' d"ar &r$n r )$t r a #%n%r$'"r +%n. Da!a a +"(t 1 !%tat d &art a !ar a dat ar0%na* a ar dr &t%' !a ar0%na (a $$ +$ r (t$t%$ta. cu titlu de arvun+.d1 dac+ bunul este mobil. /!1 &ac+ partea care a dat arvuna nu execut+ obliga*ia f+r+ "ustificare. cealalt+ parte poate declara rezolu*iunea contractului. 9.n caz de executare arvuna trebuie imputat+ asupra presta*iei datorate sau.%ra 1 !%tar a !tr &r$n!$&a' 4 AR+UNA C0N/IR)AT0RIE = !+ 1766. CARACTERE JURIDICE 1.

r 3"'%t$%n a !% da%n @$nt r ( .)at$! * !r d$t"r%' "#'$. D !$ !%)&arat"r%' 0a +$ !"n($d rat a@($ +$ 1 !%tat "#'$.at$$' $30"rat d$n !tr &r$n!$&a' !% + !t%' r d%! r$$ $nt$nd r$$ a! (t"ra d$n %r)a. Tr #%$ n a&arat (a ( &r !$3 3 1&r ( !a !% t$t'% d ar0%na* a't+ ' ( !"n($d ra avans.$#$':* ( &"at !")& n(a !% %na d$n "#'$.at$ $ n 1 !%tat D!%'&a#$'E &"at &r t$nd %r)at"ar ' (an!t$%n$. 1 !%tar a ($'$ta $n nat%ra 1 !%tar a ($'$ta &r$n !2$0a' nt 3. 1. O#'$. Cand !tr &r$n!$&a' (t 1 !%tat* ! ' !ar a &r$)$t ar0%na (t "#'$. La $n!2 $ r a CV* B $$ da '%$ A 100 ' $ !% t$t'% d ar0%na.at$$' a(%)at &r$n !tr &r$n!$&a' ($ n% ar =%(t$+$!ar &t a! a(ta n 1 !%tar 45 ! a'a'ta &art &"at d !'ara r 3"'%t$%n a !tr r t$nand ar0%na.at$a !%)&arat"r%'%$ d a &'at$ &r t%'* !% !"nd$t$a !a ar0%na (a +$ a0%t !a "#$ !t " (%)a d #an$. Cand A n% &r da #%n%' '%$ # 45 A tr #%$ (a $$ d a '%$ B 900 ' $ ($ B d !'ara r 3"'%t$%n a. 9.at$$' 45 100 ' $ ( !"n($d ra a0an(. A / CV / B.$)%'%$ d dr &t !")%n a' r 3"'%t$%n$$ !% da%n @$nt r &t &r =%d$!$%' !a%3at efectiv &r$n d (+$$ntar a !tr !a + !t a' n 1 !%tar$$ n =%(t$+$!at d !atr ! a'a'ta &art .at$ $ n 1 !%tat &"at "&ta ($ & ntr% a ! r 1 !%tar a ($'$ta $n nat%ra a "#'$. Cand ( $n!2 $ %n CA* ( $n'"!%$ (t ! a d @a d"%a "&t$%n 8  1 !%tar a ($'$ta &r$n !2$0a' nt:> ' n% )a$ &"at ! r ($ 1 !%tar a ($'$ta &r$n !2$0a' nt* $n +"r)a &%ra> !2$0a' nt%' $n a! (t !a3 (t r &r 3 ntat d d !'arar a r 3"'%t$%n$$ ($ r (t$t%$r a ar0%n $ (a% a d%#'%'%$ ar0%n $ (a% r 3"'%t$%n a ($ n r (t$t%$r a ar0%n $* d%&a !a3.at (a " r (t$t%$ .Cand ! ' !ar a dat ar0%na n% $($ 1 !%ta "#'$.at$a (a d r (t$t%$r * $ntr%!at ar !a "#$ !t #%n%' ! a !"n(t$t%$t ar0%na 8+%n.at$ $ r (& !t$0 ($ &t a ! r a&'$!ar a r . Da!a atat A !at ($ B $($ 1 !%ta "#'$. E1. Da!a B n% &'at (t * A &"at ! r 1 !%tar a ($'$ta a &r t%'%$ (a% &"at d (+$$nta !tr d !'arand r 3"'%t$%n a ($ &a(tr a3a 100 ' $. Cand ! ' !ar a &r$)$t ar0%na n% $($ 1 !%ta n =%(t$+$!at "#'$. E1.at$a 0an3at"r%'%$ d a " r (t$t%$ ( !")& n( a3a !% "#'$. 16 . In !tr ($na'a. Cand !%)&arat"r%' a dat 0an3at"r%'%$ ar0%na 'a $n!2 $ r a CV* "#'$.at$$' a(%)at &r$n !tr &r$n!$&a' 45 ! a'a'ta &art &"at d !'ara r 3"'%t$%n a ! rand dublul arvunei da!a &art$' n% a% &r 0a3%t a't multiplu. In t"at !a3%r$' * !r d$t"r%' "#'$. Pr$)a ($ a tr $a "&t$%n ra)an 0a'a#$' .at$a d a &'at$ &r t%' !and &'at (t d"ar d$+ r nta d$ntr (%)a !ar r &r 3 nta &r t%' ($ (%)a ! !"n(t$t%$( ar0%na.

NCC $n(t$t%$ n"t$%n a d arvuna penalizatoare / t r) n $)&r"&r$% &t !a n% & na'$3 a3a n$)$!  @ $n art 1767. Da!a n% )a ra3.nd contractul . D$n!a $)$ 0$n NCC &t 100 ' $. St$n.n. C ' ! a &r$)$t ar0%na r (t$t%$ * d !$* d"ar ! a ! a &r$)$t. AR+UNA PENALI1AT0ARE / +%n!t$a 9 P r)$t %n $a d$n &art$' !"ntra!t%'%$ &r$n!$&a' (a% a)# '"r &art$ (a d n%nt %n$'at ra' a! (t !"ntra!t.aranta 1 !%tar a !tr &r$n!$&a' ($ n% ! a d a ( & r)$t ra3.and$r r + r$t"r 'a %n !tr ar %n !ara!t r 1! &t$"na'* !and ar0%na ar r"'%' d a !"n+ r$ %n a( ) n a dr &t* a! (t r"' tr #%$ (a r 3%'t neindoielnic din vointa partilor.and$t* $$ da% '%$ D$n!a NCC $na&"$ ($ D$n!a &a(tr a3a ! $ 10 ' $.at$$' . Intr%!at dr &t%' d ra3. r a %n $ "#'$.at$a '%$ d a@)$ da 10 ' $ !% "#'$. Da!a )@a) ra3.$#$' ! a'!at%$ (! ar0%na !"n(t$t%$ %n pret al exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului principal.C+. C+ d"!tr$n $.and$ ($ )a &"at 1 !%ta ($'$t.and (!* $$ )a$ &'at (! '%$ D$n!a d"ar 90 ' $ ($ &a(tr 3 !"d%'. dup+ caz. ($ functie de dezicere* de razgandire. 8>9.and (!* $n !a3%' $n !ar $' +r%n3ar (! ($ n% $)$ &'a! . In a! a(ta ($t%at$ * #%n%r$' +%n. poenitentiala. E1. (. trebuie s+ restituie dublul celei primite. Da!a n% $$ da% ! $ 90 ' $* 'a t r) n%' d d !ad r )$ ( (t$n. Art. 1estituirea arvunei 2rvuna se restituie c.)at$! .at$a ) a d a@$ da 90 d ' $ ($ ( r d%! "#'$.n contract este stipulat expres dreptul uneia dintre p+r*i sau dreptul ambelor p+r*i de a se dezice de contract. E% da% 10 ' $ ($ $)$ r 3 r0 dr &t%' !a d%&a " (a&ta)ana (a )a ra3. dr &t%' d a )a )a$ ra3. 8>9> Arvuna penalizatoare &ac+ . E' ar tr #%$ (a $)$ r (t$t%$ 10 ' $ dar ( !")& n( a3a "#'$.nceteaz+ din cauze ce nu atrag r+spunderea vreuneia dintre p+r*i. Next6 obiectul CV 17 .and$r aCCC Da!a r + r$t"r 'a " J d #an$ &'at$ta 'a $n!2 $ r a %n%$ !tr Ǝ " $nd"$a'a !% &r$0$r 'a t$t'%' !% !ar a +"(t &r data* a n% ( !"n($d ra ar0%na !$* &ana 'a $n'at%rar a $nd"$ '$$* a 0a +$ !"n($d rata avans d$n &r t. Art. Da!a Ǝ $nd"$a'a a(%&ra r"'%'%$ ar0%n $ ( 0a !"n($d ra !a ar +%n!t$a d a . cel care denun*+ contractul pierde arvuna dat+ sau.at$$ ( nt$a' d$n !tr &r$n!$&a' &r$n $)&"($#$'$tat a +"rt%$ta d 1 !%tar t$n d t "r$a r$(!%'%$ 'a !tr ($na'a.

1- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful