CHÍNH SÁCH NHÀ Ở CHO NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 2009 1.

LUẬT NHÀ Ở Luật Nhà ở 2005 Luật sửa đổi 2009 Công dân VN ở nước ngoài, thuộc đối Công dân VN ở nước ngoài, thuộc đối tượng: tượng: 1. người về đầu tư lâu dài; 2. người có công với đất nước; 1. Cơ quan có thẩm quyền của Việt 3. nhà văn hoá, nhà khoa học có nhu Nam cho phép cư trú tại Việt Nam cầu về hoạt động thường xuyên tại từ ba tháng trở lên. Việt Nam; 2. Nhà ở để bản thân và các thành viên 4. người có nhu cầu về sống ổn định trong gia đình sinh sống tại Việt tại Việt Nam Nam 5. người được phép cư trú tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên thì mới được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ. Ghi chú Lý do: Điều 49 và Điều 58 của Hiến pháp năm 1992 thì công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam; công dân Việt Nam có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất...Hiến pháp không có quy định phân biệt giữa công dân đang sinh sống ở trong nước với công dân đang sinh sống ở nước ngoài. Tuy vậy, so với công dân ở trong nước thì đối tượng này cũng bị hạn chế hơn, đó là phải được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên mới được sở hữu nhà ở, cũng như hạn chế về một số quyền đối với nhà ở so với công dân ở trong nước. Quy định như vậy để loại trừ được các đối tượng tham gia hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam và các đối tượng phạm tội khác. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” đã được quy định tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm các đối tượng: Giả mạo giấy tờ, cố ý khai sai sự thật khi làm thủ tục

http://khanginfo.blogspot.com

xin nhập cảnh; Vì lý do phòng, chống dịch bệnh; Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam trong lần nhập cảnh trước; Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia, lý do đặc biệt khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Người gốc VN thuộc đối tượng: 1. … Người gốc VN thuộc đối tượng: 1. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên, và 2. … 2. Nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam và một trong các trường hợp sau
3. người về đầu tư lâu dài; 3. Người về đầu tư trực tiếp tại Việt

Luật mới yêu cầu thêm 2 điều kiện này

Lý do: Theo pháp luật về đầu tư, chỉ có hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, không có hình thức đầu tư lâu dài

Nam theo pháp luật về đầu tư;

4. người có công với đất nước; 5. nhà văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam;

4. người có công đóng góp cho đất

nước;
5. nhà khoa học, nhà văn hoá, người

Bổ sung thêm, Lý do: Nghị Quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội

có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ

http://khanginfo.blogspot.com

chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; 6. người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam; 6. Lý do bỏ điều kiện này: Đáp ứng điều kiện này là đã trở thành Công dân VN trong nước 7. 7. người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.
8. người được phép cư trú tại Việt

Bổ sung thêm, Lý do: Nghị Quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội Lý do: sau gần ba năm thực hiện, chưa có trường hợp nào thuộc diện này được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, bởi vì pháp luật về xuất, nhập cảnh của Việt Nam chỉ cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn tối đa là 03 tháng, sau đó nếu họ có nhu cầu thì sẽ tiếp tục được gia hạn. Hiện nay, nhiều trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có tham gia hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, không cư trú thường xuyên mà đi về Việt Nam nhiều lần trong một năm,

Nam từ 06 tháng trở lên thì mới được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ.

8. Được cơ quan có thẩm quyền của

Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam

http://khanginfo.blogspot.com

mỗi lần ở Việt Nam không quá 06 tháng, nên cũng không được sở hữu nhà ở. Quy định tại Điều 4 của Thông tư liên bộ 01/LB ngày 18/1/1993. Thị thực nhập xuất cảnh cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thời hạn không quá 3 tháng và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần với thời hạn không quá 3 tháng. Chỉ những người Việt Nam định cư ở nước ngoài xin vào Việt Nam thực hiện dự án đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội, mới có thể được cấp thị thực nhập xuất cảnh với thời hạn đến 12 tháng có giá trị nhiều lần và có thể được gia hạn mỗi lần không quá 12 tháng phù hợp với mục đích trên. Việt Nam đã có chính sách cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/8/2007. Theo đó, Giấy miễn thị thực cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có giá trị

http://khanginfo.blogspot.com

đến 5 năm và khi nhập cảnh vào Việt Nam thì họ được tạm trú tại Việt Nam không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh và được phép gia hạn. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, mặc dù Giấy miễn thị thực có giá trị trong 5 năm và mỗi lần nhập cảnh vào Việt Nam, người được cấp Giấy miễn thị thực không cần phải xin thị thực nhưng hiện nay mới có hơn 100.000 trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cấp Giấy miễn thị thực. Lý do là điều kiện để cấp Giấy miễn thị thực khá chặt chẽ và chỉ những người thực sự muốn về và gắn bó với Việt Nam mới xin cấp Giấy miễn thị thực.

2. LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật đất đai 2003

Luật sửa đổi 2009

Ghi chú

http://khanginfo.blogspot.com

Không được hưởng một số quyền quy định tại Điều 106 của Luật Đất đai như quyền chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại; quyền bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Được bồi thường khi Nhà nước thu So với công dân VN: chưa có 2 quyền, đó hồi đất theo quy định của pháp luật là quyền góp vốn và quyền bảo lãnh bằng Việt Nam; tài sản là nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở. Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.

3. ĐIỀU LUẬT THAY ĐỔI Luật cũ Luật sửa đổi Điều 121 của Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đ iều 1 2 1 . Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây thì được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: a) Người về đầu tư lâu dài có nhu cầu nhà ở trong thời gian đầu tư tại Việt Nam; b) Người có công đóng góp với đất nước; c) Những nhà hoạt động văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước; d) Người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam;

“Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107

http://khanginfo.blogspot.com

đ) Các đối tượng khác theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này; b) Bán nhà ở gắn liền với đất ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này; c) Thế chấp nhà ở gắn liền với đất ở tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

của Luật này; b) Chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để ở; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cộng đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật này. Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;

c) Thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ d) Để thừa kế nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho hộ gia chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp d) Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định luật về dân sự; trường hợp người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại khoản của pháp luật Việt Nam; 1 Điều này hoặc cá nhân nước ngoài thì được hưởng giá trị của đ) Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không phần thừa kế đó; sử dụng.” đ) Tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cộng đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật này; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

http://khanginfo.blogspot.com

Điều 126 của Luật nhà ở được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài “Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người

Việt Nam định cư ở nước ngoài 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, người cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để được phép về sống ổn định tại Việt Nam và các đối tượng khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định được sở hữu nhà ở tại bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam: Việt Nam. a) Người có quốc tịch Việt Nam; 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đã về Việt Nam cư trú với thời hạn b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp được phép từ sáu tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho hoặc một căn hộ. đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước. 2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.”

http://khanginfo.blogspot.com

http://khanginfo.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful