UN TRATADO SOBRE LA PIEDRA FILOSOFAL

Por El Filósofo Desconocido.
(Monte Abiegno, marzo 25, !2"
En m#$%a& na$ione& ' en (o& m)& *i+er&o& tiem,o&, %an e-i&ti*o *etermina*o& &ere&
.#iene& /#eron i(#mina*o& ,or e( E&,0rit# *e Sabi*#r0a, ' .#iene& e&$ribieron (ibro&
en (o& $#a(e& *e&$ribieron e( re&#(ta*o *e &# $ono$imiento, en /orma ta( .#e, a.#e((o&
.#iene& $on an&ie*a* amaran (a +er*a* ,or &# ,ro,io +a(or ,#*ieran a&0, tener (a
o,ort#ni*a* *e en$ontrar(a, &ig#ien*o &#& in&tr#$$ione&1 A(g#no& *e e&to&
i(#mina*o& /#eron Egi,$io& o 2a(*eo&3 otro& /#eron 4riego&, 5rabe&, Ita(iano&,
Fran$e&e&, Ing(e&e&, 6o(an*e&e&, E&,a7o(e&, A(emane&, 68ngaro&, 9#*0o&, et$1,
+i+ien*o en (#gare& m#' *i&tante& entre &0, ' %ab(an*o *i/erente& (eng#a:e&3 ,ero &in
embargo, &#& e&$rito& *e&$riben e( mi&mo ,ro$e&o, $on #na $on$or*an$ia ' armon0a
ta(e& .#e e( +er*a*ero /i(;&o/o ,#e*e /)$i(mente re$ono$er e( %e$%o *e .#e &on (a
obra *e( E&,0rit# Uno, %ab(an*o a tra+<& *e *i+er&o& in&tr#mento&, en *i+er&a&
(eng#a&, ' en (o& tiem,o& m)& *i+er&o&1 E&ta armon0a e-i&te entre to*o& (o& e&$rito&
*e (o& &abio&3 ,or e( $ontrario, en (o& (ibro& *e (o& &abio& m#n*ano& en$ontramo& #na
gran $anti*a* *e *e&armon0a&, 'a .#e en e( $a&o *e e&to& 8(timo&, en (#gar *e &eg#ir
(a +oz *e (a +er*a* #ni+er&a(, .#e e& &o(amente #na, &ig#en (o& $a,ri$%o& *e &#&
,ro,io& $erebro&, .#e &on m#$%o&, ' ,or (o tanto, &#& o,inione& &e en$#entran en
*e&a$#er*o ' &#& (ibro& ,(aga*o& *e errore&1
Lo& e&$rito& *e (o& &abio& *i/ieren 8ni$amente en $#anto a (a /orma en .#e (a +er*a*
e& e-,re&a*a, ,ero to*o& e((o& $oin$i*en en $#anto a (o& ,#nto& e&en$ia(e&1 To*o&
e((o& an#n$ian .#e %a' &o(amente #na &#b&tan$ia, a ,artir *e (a $#a( &e $on/e$$iona (a
Pie*ra *e (o& Fi(;&o/o&, ' .#e en e&ta &#b&tan$ia &e en$#entra to*o (o ne$e&ario ,ara
&# ,ro*#$$i;n1 E&ta &#b&tan$ia e& #na &#b&tan$ia e&,irit#a( ' +i+a, ' to*o& $oin$i*en
en .#e, &i intenta& ((e+ar a $abo (a obra $on $#a(.#ier otra &#b&tan$ia .#e no
$ontenga e&,0rit# o +i*a, no ten*r)& <-ito en t# traba:o1 Ren#n$ia a to*a
$om,(e:i*a*1 La Nat#ra(eza &e &ati&/a$e &o(amente $on #na $o&a, ' a.#e( .#e no
$ono$e e&a $o&a, no ,#e*e $oman*ar (o& ,o*ere& *e (a Nat#ra(eza1
E&ta &#b&tan$ia &e en$#entra #ni+er&a(mente *i&trib#i*a en to*a& ,arte&, ' ,#e*e &er
obteni*a $on ,o$o e&/#erzo1 P#e*e &er en$ontra*a en to*a& ,arte&3 to*o& (a +en, (a
&ienten, ' (a aman, ' &in embargo, %a' &o(amente #no& ,o$o& .#e (a $ono$en1
T%eo,%ra&t#& Para$e(&#& (a *enomina Tin$t#ra P%'&i$or#m, o e( Le;n Ro:o3 6erme&
Tri&megi&t#& (a ((ama Mer$#rio, &o(i*i/i$a*o en &# interior3 en e( T#rba
P%i(o&o,%or#m e& an#n$ia*a $omo e( minera( ((a mena"3 en e( Ro&ari#n
P%i(o&o,%or#m e& *enomina*a Sa(1 Tiene tanto& nombre& $omo ob:eto& e-i&ten en e(
m#n*o, ', &in embargo, e& &o(amente $ono$i*a ,or #no& ,o$o&1 A ,artir *e e&ta
&#b&tan$ia ,#e*e ,re,arar&e #n e&,0rit# tan ro:o $omo (a &angre, ' otro b(an$o $omo
(a nie+e ' en e&to& *o& &e en$#entra e&$on*i*o #n ter$ero, e( mi&terio .#e %a *e &er
re+e(a*o ,or e( arte1 A.#e((o& .#e no &aben $;mo $omenzar e( traba:o a(.#0mi$o, &e
en$#entran m#' (e:o& to*a+0a *e %aber obteni*o e( +er*a*ero $ono$imiento1 A.#e((o&
.#e traba:an $on materia& m#erta&, no obten*r)n na*a .#e +i+a1
N#e&tra &#b&tan$ia, o Rebi&, $on&i&te *e *o& $o&a&, E&,0rit# ' Materia3 ,ero (a& *o&
&on &o(amente #na, ' amba& ,ro*#$en #na ter$era, .#e e& (a Pana$ea Uni+er&a(, .#e
,#ri/i$a to*a& (a& $o&a&, (a Tin$t#ra .#e tran&m#ta (o& meta(e& b)&i$o& en oro1
N#e&tro E(i-ir e& ,or (o tanto #na &o(a $o&a, %e$%a a ,artir *e *o&3 ,ero (o& *o& &on
#no1 E( ag#a e& a7a*i*a a( $#er,o, *i&o(+ien*o a <&te 8(timo en #n e&,0rit#,
,ro*#$ien*o *e e&ta /orma e( ag#a ' e( $#er,o, #na *i&o(#$i;n1 A(g#no& /i(;&o/o&
*e&$riben (a Pie*ra *e (o& Fi(;&o/o& $omo &i &e tratara *e( +er*a*ero S,irit#& Mer$#rii
:#nto $on e( Anima S#(,%#ri& ' (a Sa( S,irit#a( re#ni*a& en #na &o(a $o&a, ,re,ara*a
ba:o #n &o(o $ie(o, +i+ien*o en #n &o(o $#er,o3 e( Drag;n ' e( 5g#i(a3 otro&, (a
*enominan $omo #na ,re,ara$i;n %e$%a *e e&,0rit#, $#er,o ' a(ma, ' *i$en .#e e(
e&,0rit# no &e $ombina $on e( $#er,o &i no e& ,or me*io *e( a(ma, .#e inter$one$ta a
ambo&, ' &in embargo, (o& tre& &on e&en$ia(mente #no1
E( Omni,otente 2rea*or, $#'a &abi*#r0a &e e-tien*e tanto $omo &# ,ro,ia
&#b&tan$ia, $re; en e( ,rin$i,io, $#an*o na*a e-$e,to <( mi&mo e-i&t0a, *o& $(a&e& *e
$o&a&3 (a& $e(e&te& ' (a& terrena(e&1 La& $o&a& $e(e&te& e& e( m#n*o interior, $on to*o&
&#& %abitante&3 (a& $o&a& terrena(e& &on a.#e((a& e-terna&, ' %an &i*o /orma*a& a
,artir *e (o& $#atro e(emento&1 E&ta& 8(tima&, $on&i&ten en tre& $(a&e&3 *enomina*a&
Anima(i&, =egetabi(ia, ' Minera(ia, &ien*o *i/erente& entre &03 *e /orma .#e, ,or
e:em,(o, e( reino anima( no ,ro*#$e )rbo(e&, ni e( reino +egeta( genera mono&, et$1
Sin embargo, $a*a &er tiene &# ,ro,ia &emi((a ,e$#(iar, me*iante (a $#a( &# ,ro,ia
e&,e$ie ,#e*e ,ro,agar&e, no ,#*ien*o &er genera*a ning#na otra e&,e$ie ,or (a
mi&ma1 No ob&tante, (a& e&,e$ie& ,#e*en &er me:ora*a&, ,#ri/i$a*a& ' ennob(e$i*a&
%a&ta #na $ierta e-ten&i;n, ' *e a$#er*o $on (o& me*io& a,ro,ia*o&, $omo to*o&
&aben1
La Nat#ra(eza e& #n gran (aboratorio a(.#0mi$o en e( $#a( tiene (#gar #na $ontin#a*a
,#ri/i$a$i;n ' &#b(ima$i;n %a$ia m)& e(e+a*o& gra*o&1 La materia ,rimor*ia(, *e (a
$#a( %an &#rgi*o to*o& (o& *i+er&o& meta(e&, e& origina(mente #na &o(a, ' $ontiene en
&# interior #n S#(,%#r (#n ,o*er" .#e, a$t#an*o ba:o *i+er&a& $on*i$ione&, ,ro*#$e
en e( $#r&o *e (a& e*a*e& #na +arie*a* *e /orma&, .#e *i/ieren en &#& $#a(i*a*e&
e-terna&, ,ero .#e &on e&en$ia(mente #na &o(a1 A&0 ,#e&, #na ,arte *e e&ta materia,
,a&an*o a tra+<& *e $ierto& ,ro$e&o& *e e+o(#$i;n, a&#mi; (o& atrib#to& *e( %ierro, '
e& *enomina*a 6ierro3 otra ((eg; a &er P(omo, et$1 N#e&tra ,ie*ra /i(o&o/a( e& *e #na
nat#ra(eza minera(, ' ,or (o tanto, e& +ano intentar ,re,arar(a a ,artir *e &#b&tan$ia&
anima(e& o +egeta(e&1 Na*a ,#e*e &er e-tra0*o *e #na $o&a, a meno& *e .#e e&t<
$onteni*o en e&a $o&a1 Por (o tanto, a.#e((o& .#e ,reten*en &er $a,a$e& *e e(aborar(a
a ,artir *e *i$%a& &#b&tan$ia&, &on im,o&tore&1 M)& a8n, n#e&tra ,ie*ra e&
in$omb#&tib(e, ' to*a& (a& &#b&tan$ia& anima(e& ' +egeta(e& &on $omb#&tib(e&3 e((a&
&er)n *e&tr#i*a& en e( /#ego, ' na*a re&tar) *e e((a& &a(+o %#mo ' $eniza&, .#e no
&ir+en ,ara n#e&tro ,ro,;&ito1 Na*a ,#e*e &er %e$%o a ,artir *e $#a(.#ier meta( o
minera( im,er/e$to&, ni a ,artir *e( Mer$#rio, Az#/re ' Sa( or*inario&, 'a .#e to*a&
e&ta& $o&a& &on ,ere$e*era& en &# /orma1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful