You are on page 1of 4

WARHEIM FANTASY SKIRMISH

RUCH ROZDZIA IIII

ERRATA 13.11.2013

Deklaracja szar: Jeeli gracz chce, by jego posta zaszarowaa wrogi model znajdujcy si w promieniu INICJATYWY liczonej w calach, ktrego posta nie widzi na przykad taki model, ktry znajduje si za plecami lub za rogiem budynku! i ktry nie jest ukryty, musi wykona test I postaci" #dany test oznacza, e posta usyszaa lub w inny sposb wyczua model i moe go zaszarowa" $ieudany test oznacza, e posta nie wykrywaa obecno%ci wroga, a gracz nie moe zadeklarowa szary tego konkretnego modelu"

STRZELANIE

ROZDZIA VI

Tra !e"!a #$%$&'j(ce %!ele ra": &odaem paragra'( W!el$kr$)"* s)rza+: Jeeli model dysponujcy broni dystansow podlegajc zasadzie )*+,-./-0$1 20/345 zada przeciwnikowi w tej samej fazie strzelania kilka kolejnych trafie to naley wykona rzut na zranienia za kade celne trafienie i zastosowa najwyszy wynik z TA,ELI E-E.T ZRANIENIA" 6odel nie moe w tej samej fazie strzelania wykonujc kolejno )*+,-./-0$1 20/345 najpierw Oszoomi! lub Powali na ziemi! wroga, a nastpnie wykonujc kolejny strza Wyczy z akcji! przeciwnika"

/SYCHOLO0IA

ROZDZIA VIII

,erserk strona 78!: $iektre stworzenia s tak dzikie, agresywne i dne krwi lub tak niezdyscyplinowane, e za wszelk cen staraj si sprowokowa walk" 3asada specjalna 9+/2+/. jest odzwierciedleniem zestawu nieprzewidywalnych i zaczepnych zachowa, do ktrych szczeglne skonno%ci maj 3wierzoludzie i inne stwory :haosu" ;odczas deklaracji szar w fazie ruc u, po tym jak zadeklarowano wszystkie szare modeli nie podlegajcych zasadzie specjalnej 9+/2+/. z uwzgldnieniem powzitych decyzji o reakcji na szare!, model podlegajcy zasadzie specjalnej 9+/2+/., ktry nie walczy wrcz, musi wykona rzut .1" )ynik 2 oznacza, e w stworzeniu odzywa si instynkt zabjcy" $aley zmierzy czy ktrykolwiek z wrogw nie jest w zasigu szary modelu podlegajcych zasadzie specjalnej 9+/2+/. to znaczy w zasigu ruchu szary i w !olu widzenia!" Jeeli tak wa%nie jest, to model podlegajcy zasadzie specjalnej 9+/2+/. musi zadeklarowa szar na wroga" <racz nie ma na to wpywu, a model wykonuje szar automatycznie" Jeeli w zasigu szary znajduje si wiele modeli wroga, gracz ma prawo dokonania wyboru postaci, na ktr model bdzie szarowa" Jeeli szara nie jest niemoliwa to znaczy w zasigu ruchu szary i w !olu widzenia niema modeli wroga!, model podlegajcy zasadzie specjalnej 9+/2+/. w czasie wykonywania ruc #w !rzymusowyc wykonuje ruc w kierunku najbliszego modelu wroga" $aley zauway, e model podlegajcy zasadzie specjalnej 9+/2+/. porusza si kierunku wroga nawet je%li nie znajduje si on w !olu widzenia, gdy instynkt zabjcy prowadzi model bezbdnie w kierunku przeciwnika" ;ki model podlega zasadzie specjalnej 9+/2+/. podlega rwnie zasadzie specjalnej -&;-/$-=> $4 ;21:?-,-<*@"

DRU3YNY

ROZDZIA VIIII

#miejtno% a4!5+6%ka: )ojownicy dobrze wiedz, e ostrze we bie$ r#wno boli niezalenie do kogo naley owa gowa" )szystkie Oszoomione! przez bo atera modele naley traktowa jako Powalone na ziemi!" $aley zauway, e ami%#wka nie dziaa na istoty $*+#64/5+" )szystkie modele $iewolnikw podlegaj nastpujcym zasadom specjalnym( .OSZT RE.RUTACJI: 27 zk" ,RO89/ANCERZ: &iewolnik posiada bro im!rowizowan" &iewolnik nigdy nie moe uywa innego ora i pancerzy" ZASADY S/ECJALNE: :I;SO AR:ATNIE: &ruynnicy mog z wasnej woli obra na cel model wroga, ktry pozostaje zwizany walk wrcz z niewolnikiem, ale nie z innym sprzymierzonym modelem" ;oniewa walczcy s w cigym ruchu, wszystkie udane trafienia musz by losowo rozdzielone pomidzy walczcych" $aley wykona rzut .1" )ynik 2<= oznacza, e trafiony zosta model niewolnika, rezultat >? oznacza trafienie przeciwnika" Jeeli w walk zaangaowanych jest wiele modeli, naley dokona dalszego rozdzielenia trafie, by ustali, ktry z nich zosta tra'iony" NIEWOLNI.: &iewolnicy zdobywaj do%wiadczenie podobnie jak inni stronnicy, ale nigdy nie mog zosta bo aterami" Jeeli w czasie sekwencji !o !otyczce w TA,ELI ROZWOJU &iewolnik uzyska wynik ' o!ak ma talent! rzut naley powtarza pki nie uzyska si innego wyniku" /RZEZNACZONY NA STRATY: )ykorzystywani jako miso armatnie niewolnicy maj skupi na sobie ostrza wroga lub przytoczy przeciwnika przewag liczebn" )ikszo% zostaje wybita, ale strata ta jest akceptowalna o ile niewolnicy przyjm na siebie nadlatujce pociski lub osabi wroga przed kolejnym atakiem" #wzgldniajc ten stan rzeczy w momencie okre%lania czy druyna musi wykona test rozbicia, kady Wyczony z akcji! niewolnik liczony jest jako p modelu" <nilec podlega dodatkowo zasadzie specjalne DU3Y CEL" Z@r$j"a cA$r(5!e% z .!sleBa: 2tronnicy posiadaj dostp do .opii" /!rac! z Sar)$s* strona ABC!: 9ohaterowie posiadaj dostp do ?alabardy" 3asig dowodzenia kapitana zostaje zwikszony do ACD"

WARHEIM FANTASY SKIRMISH

ERRATA 13.11.2013

/s* W$j"*: ;sy )ojny( :ho druyny Ps#w Wojny dowodzone s przez szanowanych przez <ildi .upcw (a!itan#w, dumnych ze swego statusu i szerokiego krgu kontaktw, to bezwzgldni najemnicy traktowani s w ludzkich osadach z du rezerw" Jednak <ildia .upcw widzi zysk tam, gdzie inni nawet nie chc spojrze" 3 jednej strony kupcy sprzedaj Psom Wojny towary po zawyonych cenach, a z drugiej strony, handlarze przekonani, e najemnicy nie donios lokalnym wadzom, o'eruj egzotyczne i czsto nielegalne towary, ktrych z pewno%ci nie zao'erowaliby tak szybko innym kompaniom" ) grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z ktr Psy Wojny za kady zakupiony w czasie rozgrywania sekwencji !o !otyczce przedmiot musz zapaci dodatkowym zotem" * tak, warto% przedmiotu ktrego cena nie przekracza C7 )( wzrasta o kolejne .1 )(E ekwipunek ktrego warto% podstawowa oscyluje w granicach od C2 )( do D7 )( zostaje zwikszona o kolejne C.1 )(, za% za przedmioty, ktrych cena podstawowa przekracza D2 )( najemnicy musz dopaci kolejne =.1 )(" 3 drugiej strony <ildia .upcw znacznie chtniej o'eruje kompanii Ps#w Wojny swe towary" &ruyna otrzymuje premi F2 do rzutu na DOST;/NOEF ekwipunku, w czasie rozgrywania sekwencji !o !otyczce" LeG"! El $%!e z A)Ael L$re": 6ody'ikator wynikajcy z zasady specjalnej 0ancerzy )ojny zostaje ograniczony do 9/-$* /@:3$1:?( WST;0A CIENIA G *ancerz Wojny unika nieporadnych atakw przeciwnika ze zwinn gracj, a tra'ienie ich jest niemal niemoliwe" $a czas taHca *ancerz Wojny uzyskuje +a%iczn Oc ron na >?, a 9/-I /@:3$4 ktr walczy otrzymuje cec ora ;4/#JJ:1" ;onadto, warto% podstawowa I *ancerzy Wojny zostaa obniona do D" :r$cz"! El $%!e z Na55ar$)A: )arto% podstawowa I Wied,m ( aina zostaa obniona do D" .'l)* CAa$s' oraz 0rasa"c! CAa$s' straciy moliwo% rekrutacji :!"$)a'ra: )tajemniczony ma 2B" .'l) .ar4az*"$%ej Czaszk! strona C8B!: )tajemniczony ma 2B" 0rasa"c! CAa$s' strona CKB!: -gar :haosu stoi na podstawce C8 L 8M" .s!H"a LaA4! strona 7CC!: ,RO89/ANCERZ: (sina posiada 2301,+0 i 6*+:3, gracz wedle uznania moe wyposay )ampira w dodatkowy or i pancerz z LISTY E.WI/UN.U NIEU:ARE0O ORSZA.U .SI;3NEJ LAH:I" Ork! ! 0$@l!"* strona BAN!:
/ODSTAW.A: C7 I C7 ::

Z@r$j"e s)a&$ Z%!erz$l'&z!: ) szeregach kompanii moe suy jeden 9estigor" Jaszcz'r$l'&z!e z L's)r!! strona B7K!:
LISTA :A0ICZNYCH /RZED:IOTJW K ZA.L;TE /RZED:IOTY: 3amiast -aszczuroludzi z .ustrii powinno by (rwawy Posek /niewu"

SAURUSY oraz JELDLCY ZI:NO.RWISTYCH posiadaj zasad specjaln US.OWATA S.JRA MD?N" WT 0kink#w zostaa obniona do C" 3wikszony zosta koszt rekrutacji wikszo%ci modeli"

ZDARZENIA LOSOWE

ROZDZIA III

3miana zasad dotyczcych najmitw pojawiajcych si w czasie zdarzeH losowych AA i OO!( $a pole bitwy wkracza $ajmita" $ajemne -strze wyczuwajc moliwo% zarobku narzuca swe usugi kompanii ktra posiada najnisze notowania ;restiu &ruyny, nawet je%li druyna normalnie nie moe zatrudni $ajmity" Jeeli dwie kompanie posiadaj takie same notowania naley wykona rzut kostk aby okre%li druyn do ktrej przyczy si $ajemne -strze" $a czas biecej rozgrywki naley zapisa charakterystyk $ajmity na .arcie &ruyny, wspczynnikis zamieszczone zostay w /ozdziale P****( +kwipunek" Je%li $ajemne -strze przeyje rozgrywk to przed odej%ciem zada odu za swe usugi" Je%li druyna nie zapaci lub w jej szeregach suy ju $ajmita to $ajemne -strze wyaduje sw 'rustracj na losowo wybranym bohaterze i odejdzie" &la pobitego bohatera naley natychmiast wykona rzut w 0abeli ;owanych obraeH" Je%li z opisu zdarzenia losowe%o wynika, e na polu bitwy pojawia si wicej ni jedna posta, to modele zdarzenia w miar moliwo%ci powinny pozostawa w odlego%ci do 2O od siebie"

WARHEIM FANTASY SKIRMISH

ERRATA 13.11.2013

Dezercja strona BK8!: .oszmar wojny, %mier, gd, cierpienie, niekoHczce si potyczki i przelew krwi, nienawi%, zarazy, bezduszno%, chciwo%" 0o, co miaa by wspania przygod okazao si horrorem" ,osowo okre%lony stronnik, ktry nie podlega zasadzie specjalnej &+6-$, *20-04 +0+/1:3$4, ,+=$1 &#:?, $*+#64/51 oraz 3)*+/3@ i $4J6*04 opuszcza wraz z posiadanym ekwipunkiem szeregi kompanii 5racza z&arze"!a" 6odel dezertera naley usun z .ARTY DRU3YNY" Z&arze"!a l$s$%e strona BKB!: ;rzedstawione poniej zasady reprezentuj zbir zdarze losowyc , ktre mog zaistnie na polu bitwy" )darzenia losowe to dziwne, czsto niepokojce wydarzenia ktre mog znaczco wpyn na koleje rozgrywki lub zaistnie i przemin niezauwaone" 4by okre%li czy zdarzenie losowe miao miejsce kady z graczy przed rozpoczciem swojej tury wykonuje rzut .1" )ynik 2 oznacza, e wydarzyo si co% niespodziewanego, a gracz zostaje okre%lony mianem %raczem zdarzenia" $astpnie, gracz zdarzenia wykonuje rzut .11 ktrego wynik, odczytany z tabeli odpowiadajcej rodzajowi rozgrywanego scenariusza, okre%li rodzaj zaistniaego zdarzenia losowe%o" ;o okre%leniu rodzaju wydarzenia %racz zdarzenia rozstawia ewentualne modele reprezentujce zdarzenie losowe zgodnie z zasadami podanymi w opisie wydarzenia" - ile w opisie zdarzenia losowe%o nie napisano inaczej, modele naley rozstawi w losowo okre%lonej strefie rozstawienia w odlego%ci do 1O od brzegu stou, ponadto aden model zdarzenia nie moe zosta rozstawiony w odlego%ci mniejszej ni 2CO od dowolnego innego modelu nie bdcego modelem zdarzenia" ;o rozstawieniu, ale przed rozpoczciem tury %racza zdarzenia, modele reprezentujce zdarzenie losowe, o ile w opisie samego zdarzenia nie napisano inaczej, bd poruszay si najszybciej jak to moliwe w kierunku najbliszego pozostajcego w !olu widzenia modelu nie bdcej modelem zdarzenia" Jeeli w !olu widzenia modelu reprezentujcego zdarzenie losowe nie ma adnego modelu nie bdcego modelem zdarzenia to model reprezentujcy zdarzenie losowe porusza si w losowo okre%lonym kierunku, dopki nie opu%ci stou lub w !olu widzenia nie pojawi si model ktrego% z graczy" Je%li z opisu zdarzenia losowe%o wynika, e na polu bitwy pojawia si wicej ni jedna posta, to modele zdarzenia zawsze bd pozostaway w odlego%ci do CO od siebie" ;onadto, je%li nie napisano inaczej model zdarzenia nie moe bie%a cho moe szarowa w zwyky sposb" $aley zauway, e model zdarzenia zawsze bdzie stara si zwiza walk jak najwiksz ilo% postaci nie bdcych modelami zdarzenia" Je%li z opisu zdarzenia losowe%o wynika, e wydarzenie bdzie miao miejsce duej ni tur, to e'ekty dziaania zdarzenia losowe%o, w tym ruch modelu zdarzenia, bd miay miejsce przed rozpoczciem tury %racza zdarzenia" - ile przed rozpoczciem rozgrywki gracze nie ustal inaczej, w czasie rozgrywania !otyczki moe zaistnie tylko jedno zdarzenie losowe, tak wic po zaistnieniu pierwszego wydarzenia, gracze zaprzestaj wykonywania rzutw okre%lajcych czy zdarzenie losowe miao miejsce"

.A:/ANIA

ROZDZIA IIII

U4!ejH)"$Gc! s!+$%e: 3amiast umiejtno%ci Q+,43-5464:3, na li%cie umiejtno%ci siowych jest dostpna zdolno%( :OCNE NO0I 9y moe bo ater jest starym wilkiem morskim, ktry na potnych 'alach %miertelnie niebezpiecznych mrz nauczy si twardo sta na nogach, a moe jest wdrowcem, ktry w trakcie dugich podry wprawi si w sprawnym pokonywaniu zdradliwych przeczy, dusznych bagien i rwcych rzek" 0ak czy inaczej bo ater moe przerzuci kady nieudany test terenu niebez!ieczne%o, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"

E.WI/UNE.

ROZDZIA IIIII

3miana ceny( 5amacz mieczy( C8 zk .hutar( 7M zk =redni pancerz A8 zk :iki pancerz 7M zk ;ancerz z *thilmaru 8M zk ;ancerz z <romrilu 8M zk Tarcza ze S4$czej 'sk! strona 887!: Poobijana i !oszczerbiona$ tarcza jest dziedzictwem z czas#w$ kiedy !anoway 0moki" 1o ater dziercy *arcz ze 0moczej 2uski otrzymuje +a%iczn Oc ron na 1?" UWA0I: 6odel dziercy tarcz otrzymuje premi F2 do Oc rony Pancerza lub otrzymuje Oc ron Pancerza na 1? je%li nie posiada zbroi" *arcza ze 0moczej 2uski jest dostpna wycznie dla kompanii 3ycerzy /raala, )brojnej c or%wi z (isle4a, Ps#w Wojny, 5lf#w Wysokie%o 3odu z 6lt uanu oraz +rocznyc 5lf#w z &a%%arot " CENA: =D?.1 zkE DOST;/NOEF: 27"

NAJE:NE OSTRZA

ROZDZIA IV

0la&!a)$r: $ajmita podlega zasadzie specjalnej mistrz walki( :ISTRZ WAL.I: /ladiator jest do%wiadczonym wojownikiem i potra'i stawi czoa licznym przeciwnikom" /ladiator otrzymuje premi ?2 do wspczynnika ATA.I dopty, dopki pozostaje zwizany walk wrcz z dwoma lub wicej przeciwnikami" ;onadto, najmita automatycznie zdaje wszystkie testy 246 ) )4,:+" <ladiator zwiksza presti druyny o F=2 punktw"

WARHEIM FANTASY SKIRMISH


STY0:ATY CHAOSU ROZDZIA IIII

ERRATA 13.11.2013

W!el$rHk! strona OC8, OCO, OCR, O7M!: 2kaone mutagennym dziaaniem .amienia ;rzemian ciao mutanta, ku wikszej chwale :haosu, wyksztaca dodatkowe rami" Wielorki model posiadajcy zdolno% bro naturalna lub trzymajcy w dodatkowym ramieniu 9/-I /@:3$J otrzymuje dodatkowy ?2 ATA."

:A0IA

ROZDZIA IIIII

L$&$%a sk6ra strona ONA!: #dane rzucenie czaru oznacza, e do pocztku nastpnej fazy ma%ii czarodzieja, 64< otrzymuje +a%iczn Oc ron na =F" Re"ka 0$rka strona OR8!: 0zaman moe rzuci to zaklcie na siebie lub te na dowolnego, sprzymierzonego bo atera lub stronnika w odlego%ci do 2CO, nawet je%li go nie widzi" #dane rzucenie sprawia, e model wykonuje ruch o C.1O w kierunku najbliszego widocznego wroga, najkrtsz moliw drog, stosujc zwyke kary za teren, itp" G jeeli model nie widzi adnego wroga, porusza si dokadnie o C.1O na wprost" Jeeli ruch taki prowadzi do kontaktu z wrogiem, to jest to rwnoznaczne z szar G wykonujcy ruch model nie musi przeprowadza adnych testw !syc olo%icznyc , ktre obowizyway go podczas zwykej szary" 3aatakowany w ten sposb model wroga moe wybra jako reakcj na szar jedynie trzyma !ozycje bdS 6cieka!" 3aklcie nie dziaa na modele, ktre 6ciekaj!"