4531/1 Fizik Kertas 1 2012 1 ¼ Jam

Nama :……………………………………… Tingkatan:……………….

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI PERSIARAN BISTARI 56000 CHERAS KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 TINGKATAN 4
PHYSICS Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan , padamkan tanda yang telah dibuat.

6. 7. 8.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak Disediakan oleh: ………………………………………………… (CIK RAJA NOR FUAIZAH BT. RAJA ADLI) Guru Fizik Disemak oleh: ……………………………………… (PN. JUNAINAH BT. MOHD AMIN) Ketua Panitia Sains

The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

a= v2 = u2 + 2as s = ut + at2

20.

n=

real depth apparent depth

21. 22. Linear magnification, m = v u 23. P = 1/ f 24. v = f  25. 26. 27. = Q = It E = VQ

Momentum = mv F = ma Kinetic energy = ½ mv2 Gravitational potential energy = mgh Elastic potential energy = Power, P = energy time ρ= Pressure, p =hg Pressure, p = Heat, Q = mc Heat, Q = mℓ P1V1 = P2V2 V1 = V2 T1 T2 P1 = P2 T1 T2 = constant 32. Efficiency = x 100% Fx

28. V = IR
29. 30. 31. E = V + Ir Power, P = VI

33. eV = ½ mv2
34. 35. E = mc2 g = 10 ms-2

16.

17.

18.

n=

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful