ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN....................................................................................................................1 UNIX..........................................................................................................................................2 LINUX.......................................................................................................................................3
Ciri-Ciri Dan Kelebihan Linux.......................................................................................................4
Lisensi..............................................................................................................................................................4 Sejarah..............................................................................................................................................................4 Interaksi dengan OS lain..................................................................................................................................4 Arsitektur..........................................................................................................................................................5 Dukungan Hardware.........................................................................................................................................5 Kemudahan Akses Device................................................................................................................................6 eman!aatan "em#r$.......................................................................................................................................6 Skala%ilitas.......................................................................................................................................................6 Sta%ilitas...........................................................................................................................................................6 enggunaan netw#rk........................................................................................................................................& Desain dan keamanan multi'user.....................................................................................................................& Scri(ting...........................................................................................................................................................) Alat'alat (r#%lem's#lving.................................................................................................................................) K#munitas (engguna........................................................................................................................................) Su((#rt k#mersial.............................................................................................................................................* Kesim(ulan.......................................................................................................................................................*

Keburukkan......................................................................................................................................9

BeOS........................................................................................................................................10
+iwa$at Singkat ,eOS...................................................................................................................................-. /iri'/iri Dan Kele%ihan ,eOS.......................................................................................................................-. Ke%urukkan ,eOS..........................................................................................................................................-0

PetrOS......................................................................................................................................14
A(akah itu etrOS1........................................................................................................................................-4 "enga(a etrOS di%angunkan1.....................................................................................................................-4 /iri'ciri etrOS...............................................................................................................................................-5 asaran............................................................................................................................................................-5

MacOs......................................................................................................................................16 Dos...........................................................................................................................................18 W !"o#s $8.............................................................................................................................1$
Kele%ihan "enggunakan 2ind#ws3..............................................................................................................-* Ke%urukkan "enggunakan 2ind#ws3...........................................................................................................-* er%e4aan 2ind#ws*5 dengan 2ind#ws*)3.................................................................................................5.

%a&at.......................................................................................................................................21

-

UNIX
67I8 adalah satu sistem (eng#(erasian multiuser dan multitasking $ang (ada mulan$a di%angunkan #leh Ken 9h#m(s#n :menggunakan %ahasa (enghim(un; di ,ell La%s< A9=9 (ada awal -*&.an. 67I8 direka%entuk menjadi sistem $ang kecil dan !leksi%el untuk digunakan secara eksklusi! #leh (engaturcara. 2alau(un ia mengam%il masa %e%era(a tahun untuk matang< 67I8 masih dikenali dengan nama arahann$a $ang kri(tik dan kurang ramah (engguna. 2alau%agaimana(un< (r#ses (eru%ahan %erlaku dengan antaramuka (engguna gra!ik se(erti 8 2ind#ws< "O9I> ds%. 67I8 adalah antara OS $ang (ertama $ang ditulis di dalam %ahasa aturcara (eringkat tinggi iaitu / :Ken telah %ekerjasama dengan Dennis +itchie untuk menulis semula 67I8 dalam /;. Ini %ermaksud< secara amn$a ia %#leh dilaksanakan di mana'mana k#m(uter $ang mem(un$ai (engk#m(il /. Dengan ciri $ang ?(#rta%le? ini serta hargan$a $ang rendah mejadikann$a satu OS $ang (#(ular di kalangan mas$arakat universiti. Ia tidak mahal se%a% (eraturan ?antitrust? menghalang ,ell La%s dari memasarkann$a se%agai satu (r#duk. :,ell La%s %ukan se%uah s$arikat (erisian; ,ell La%s menggagihkan 67I8 %ersama k#d sum%ern$a. Oleh itu< sesia(a $ang menda(atn$a %#leh mengu%ahsuai dan mem%entukn$a su(a$a sesuai dengan ke(erluann$a. Aki%atn$a< di hujung tahun -*&.an< terda(at (el%agai versi 67I8 $ang %er%e4a $ang dilaksanakan di (el%agai tem(at. . Dalam tahun -*)5< A9=9 mula mende!inisi semula versi 67I8 $ang (iawai. Sekarang terda(at dua citarasa 67I8 $ang utama@ satu dihasilkan #leh A9=9 $ang dikenali se%agai S$stem A dan satu lagi di%angunkan di 6niversiti ,erkele$ $ang dikenali se%agai ,SD4.B :B n#m%#r dari - ' 4;. Dengan ciri $ang %erkuasa< (#rta%le dan !leksi%el< 67I8 menjadi OS $ang utama terutaman$a untuk stes$en kerja. Ia adalah kurang (#(ular di kalangan k#m(uter (eri%adi di mana ia dikenali se%agai 8eniB :"icr#s#!t; dan AC68 :"acint#sh;. Han$a sejak akhir'akhir ini sahaja k#m(uter (eri%adi mem(un$ai keu(a$aan $ang cuku( untuk mengeks(l#itasi se(enuh kele%ihan 67I8. Antara versi 67I8 $ang (#(ular untuk k#m(uter (eri%adi ini ialah se(erti LI768 dan "I7I8. Sekarang 67I8 %ersaing dengan 2ind#ws 79 :atau mungkin OSC5; $ang menawarkan %an$ak (ersamaan dengan 67I8 di sam(ing mengekalkan keserasian dengan DOS dan 2ind#ws.

5

LinuB sekarang meru(akan alternati! OS $ang jauh le%ih murah jika di%andingkan dengan OS k#mersial< dengan kemam(uan LinuB $ang setara %ahkan le%ih.LINUX LinuB adalah O(erating S$stem se(erti 67I8< $ang meru(akan im(lementasi inde(enden dari OSI8< meli(uti true'multitasking< virtual mem#r$< shared li%raries< demand'l#ading< (r#(er mem#r$ management< dan multiuser.< (engem%angan s#!tware< dan %ahkan untuk sehari'hari. Itulah $ang mem%uat LinuB sangat istimewa. LinuB (ertama kali di%uat #leh Linus 9#rvalds di 6niversitas Helsinki< >inlandia :Eam%ar di se%elah kanan..0)6C4)6C5)6C6)6 entium H r#< III< juga A"D dan /$riB $g setara Sistem / dengan multi(r#cess#r simetris< la(t#(s< n#te%##ks Digital Al(ha Sun S A+/ "#t#r#la 6)k< "acint#sh< #wer / "I S 0 .. "ana $ang le%ih %aik1 Semua sama %aikn$a< tergantung selera. LinuB adalah sistem #(erasi $ang dise%arkan secara luas dengan gratis di %awah lisensi E76 Eeneral u%lic License :E L.5 $ang han$a da(at menjalankan %ash :E76 . Sekarang LinuB %#leh di(er#leh dari distri%usi'distri%usi $ang umum digunakan< misaln$a +edHat< De%ian< Slackware< /aldera< Stam(ede LinuB< 9ur%#LinuB dan lain'lain. LinuB versi .. LinuB dulun$a adalah (r#jek h#%i $ang dikerjakan #leh Linus 9#rvalds $ang mem(er#leh ins(irasi dari "iniB. Setia( #rang $ang tertarik di(ersilakan untuk %erga%ung dalam (engem%angan LinuB.dikerjakan sekitar %ulan Og#s -**-. Sekarang LinuB adalah sistem 67I8 $ang lengka(< %#leh digunakan untuk jaringan :netw#rking. LinuB dikem%angkan di (lat!#rm'(lat!#rm %erikut ini3 • • • • • • Intel ). Kemudian (ada %ulan Okt#%er -**-< Linus mengumumkan versi rasmi LinuB< iaitu . "iniB adalah sistem 67I8 kecil $ang dikem%angkan #leh And$ 9anen%aum.. Gika di(erde%atkan kele%ihan dan kekurangan masing'masing< tidak akan (ernah ada ha%isn$a.#urne Again Shell. LinuB masih dikem%angkan #leh kel#m(#k'kel#m(#k tan(a di%a$ar< $ang %an$ak dijum(ai di Internet< tukar'menukar k#de< mela(#rkan %ug< dan men$elesaikan segala masalah $ang ada. Kernel $ang digunakan adalah sama'sama LinuB< sedangkan (er%e4aann$a han$alah (aket'(aket a(likasi $ang disertakan< sistem (en$usunan direkt#ri< init st$le< dll.. dan gcc :E76 / /#m(iler..< $ang %ererti juga s#urce c#de LinuB tersedia. LinuB se(erti la$akn$a 67I8< mendukung %an$ak s#!tware mulai dari 9D8< 8 2ind#w< E76 /C/FF sam(ai ke 9/ CI . Kemudian LinuB dikem%angkan lagi dengan %antuan dari %an$ak (r#grammer dan jag#an 67I8 di Internet..

. #(erating sistem.aik distri%usi k#mersial mahu (un n#n'k#mersial tersedia tan(a (erlu di%a$ar di internet< dan juga di media se(erti /D'+O" :anda han$a (erlu %a$ar wang k#s media dan wang k#s kirim tentun$a.erdasarkan lisensi ini< sia(a (un %#leh menda(atkan (r#gram %aik dalam %entuk s#urce c#de :%#leh di%aca manusia. mahu (un %inar$ :%#leh di%aca mesin. Desain dari sistem $ang demikian tidak menikmati (erkem%angan sejarah dari sistem'sistem 6niB. Hal ini tentun$a (enting di lingkungan %isnis tertentu. S#urce c#de dari #(erating s$stem saingan< se(erti 2ind#ws *5 dan 2ind#ws 79< tidak tersedia untuk umum< sehingga tidak %#leh diteliti #leh khala$ak ramai. (uluhan ri%u (r#grammer di seluruh dunia. kernel LinuB telah diteliti :review. Semua s#!tware ini %#leh dida(at gratis %erdasarkan lisensi E76 Eeneral u%lic License atau lisensi'lisensi lain $ang miri( dengan itu. disediakan #leh 8 2ind#w S$stem %eserta kum(ulan li%raries dan alat'alatn$a. Interaksi den an !S lain LinuB %#leh %erinteraksi dengan #(erating sistem lain melalui tiga cara3 k#m(ati%ilitas !ile dan !iles$stem< k#m(ati%ilitas netw#rk< dan emulasi :simulasi.. Ada distri%usi k#mersial se(erti +ed Hat< /aldera< SuSD< dan ada juga distri%usi $ang n#n'k#mersial se(erti De%ian E76CLinuB. Ciri-Ciri Dan Kelebihan Linux Lisensi LinuB< sering juga dise%ut E76CLinuB< adalah #(erating sistem $ang k#m(ati%le dengan 6niB< %erisi kernel LinuB itu sendiri dan sekum(ulan lengka( alat'alat dan (r#gram'(r#gram lain< $ang ke%an$akan di %awah naungan (r#jek E76 dari >ree S#!tware >#undati#n. er%e4aan mendasar antara k#mersial dan n#n'k#mersial adalah %ahawa (r#duk k#mersial didukung #leh (erusahaan $ang men$ediakan technical su((#rt< dan mungkin juga men$ediakan %e%era(a s#!tware k#mersial lain $ang tidak %#leh didistri%usikan secara gratis. 9am(ilan gra!is atau Era(hical 6ser Inter!ace :E6I. 9a(i tidak itu saja< mereka juga melakukan test'test terhada( s#!tware di dalamn$a< mengem%angkan (r#gram'(r#gram instalasi atau $ang memudahkan instalasi< se%ahagian ada $ang mem%erikan technical su((#rt< dan se%again$a. Se%ahagian %esar (r#gram'(r#gram E76 dan 8 2ind#w S$stem telah ada le%ih lama dari LinuB dan telah diteliti le%ih seksama. Sejarah 2alau(un LinuB %ukanlah sistem 6niB $ang rasmi< LinuB mem(un$ai dasar warisan< %uda$a< arsitektur dan (engalaman #(erating sistem 6niB selama 5) tahun le%ih. Sejak munculn$a LinuB s#urce c#de :tahun -**-. ... Kerana %an$ak sekali (r#gram'(r#gram mahu(un k#m(#nen s#!tware :%iasan$a terga%ung dalam J(aketJ. dan disem(urnakan #leh :minimal. $ang mem%entuk se%uah sistem LinuB $ang lengka(< dan kesemuan$a itu diurus #leh %an$ak #rang dan #rganisasi dalam jadual $ang %er%e4a'%e4a< maka %e%era(a (erusahaan dan #rganisasi mengum(ulkan (aket'(aket terse%ut menjadi satu distri%usi :distr#..• %an$ak lagi. 4 .< sehingga (r#gram terse%ut da(at diu%ah< diada(tasi< mahu (un dikem%angkan le%ih lanjut #leh sia(a saja.

LinuB mem(un$ai dukungan 9/ CI $ang sangat %agus< dan juga mem(un$ai dukungan S". Ada juga (aket emulasi k#mersial< $aitu DBecut#r untuk emulasi "ac 6).."< "#t#r#la 6)B. dengan 2ind#ws.< dan 2A.-. Dmulasi #(erating sistem men$ediakan k#m(ati%ilitas di lain sisi..I untuk emulasi -6'%it 2ind#ws 0.LinuB %#leh menggunakan !ile'!ile dari #(erating sistem lain< maksudn$a disini ia %#leh mem%aca dan menulis !#rmat !ile terse%ut. (r#duk'(r#duk $ang tidak ada in!#rmasi teknisn$a %iasan$a tidak disu((#rt. Dalam hal mengenai netw#rking< LinuB %#leh %ekerja sama dengan %aik sekali dengan #(erating sistem lainn$a. Hardware $ang didukung #leh LinuB mungkin tidak se%an$ak 2ind#ws *5C*) ta(i mungkin le%ih %an$ak dari(ada 2ind#ws 79. untuk "icr#s#!t !ile sharing and (rinting melalui (aket Sam%a< A((le !ile and (rinter sharing lewat netatalk< dan I 8CS 8 :7#vell.e%era(a vend#r (erangkat keras men$ediakan driver secara langsung untuk LinuB< %e%era(a men$ediakan s(esi!ikasi hardware secara tidak ter(erinci< dan sele%ihn$a tidak men$ediakan driver mahu(un s(esi!ikasi untuk (r#duk mereka.B. K#m(uter LinuB juga akan mem(un$ai akses (enuh ke !ile dan (rinter $ang di'share dari 2>2E< 2ind#ws *5C*)< mahu(un 2ind#ws 79. /< termasuk disk IDD< DIDD< S/SI< ">"< +LL< dan DSDI< ta(e dan /D'+O" drive S/SI dan DIDD< s#und cards< %er%agai jenis m#use< vide# cards< m#ther%#ard chi(sets< scanners< (rinters< dan se%again$a. dan Digital Al(ha. Arsitektur r#ses#r se(erti Digital Al(ha dan Str#ngA+"< Intel 0)6C4)6C entiumC entium r#C entium II< A"D< /$riBCI. Sedangkan 2ind#ws *5C*) han$a jalan di atas Intel dan kawan'kawan :A"D< /$riB. dan diminati #leh khala$ak (engguna LinuB< dan :relati! sedikit. dan Sun S A+/ semuan$a didukung #leh LinuB. aket DOSD"6 men$ediakan k#m(ati%ilitas dengan DOS< dan (r#jek 2I7D men$ediakan k#m(ati%ilitas :ter%atas.. dengan mudah #leh LinuB. Sehingga hard disk mahu(un disket'disket dari OSC5< 79< DOSC2ind#ws< A((le "acint#sh< 6niB< dan sistem'sistem lain< %#leh di%aca :dalam %an$ak hal juga ditulis. 5 . 2ind#ws 79 han$a mendukung Intel :dan cl#ne. Dalam lingkungan cam(uran 2ind#wsCLinuB< menggunakan Sam%a server dan sistem sm%client< k#m(uter LinuB akan tam(il di 7etw#rk 7eigh%#rh##d dari sistem 2ind#ws< ham(ir tidak %#leh di%e4akan dengan 79. .< #wer / :termasuk #wer "ac.. !ile sharing lewat (aket "ars 72D :dan (aket k#mersial dari /aldera. Dukun an "ard#are LinuB mendukung %er%agai jenis (erangkat keras :hardware. Ham(ir semua !#rmat !ile standarddd industri didukung #leh a(likasi'a(likasi LinuB< kecuali %e%era(a !#rmat $ang s(esi!ik vend#r atau (r#duk. 9entu saja< (r#duk'(r#duk dari vend#r $ang men$ediakan driver atau mengikuti aturan standardd dari driver $ang sudah ada menda(at dukungan utama< diikuti dengan (r#duk'(r#duk $ang tersedia s(esi!ikasi teknisn$a :%iasan$a se%entar saja setelah s(esi!ikasin$a di(u%likasikan.

Lain haln$a dengan shared li%raries di LinuB< $ang mencantumkan versi (ada nama !ilen$a sehingga memungkinkan untuk menginstall versi %arun$a tan(a merusak ketergantungan (r#gram lain. Salah satu hal $ang mendasari sta%ilitas ini adalah (en#m%#ran versi dari shared li%raries.e#wul! clusters :sekum(ulan / $ang ce(at dihu%ungkan untuk men$elesaikan (ers#alan ilmiahCscienti!ic. Ke%an$akan a(likasi 2ind#ws menginstall versi'versi %aru dari D$namic Link Li%raries:DLL. LinuB juga mewarisi tradisi 6niB dengan mendukung adan$a !ile (ermissi#ns :i4in !ile.. untuk %#leh diakses dari %ahasa lain.< $ang da(at mencegah 6 . Hal ini %eraki%at (enggunaan mem#ri $ang #(timal< namun demikian teta( mem(r#teksi ruang mem#ri dari masing'masing (r#gram< mencegah (r#gram saling Jmeng#t#riJ ruang mem#ri dari (r#gram lain. Skalabilitas LinuB %#leh %erjalan di mesin sekecil 0/#m alm il#t dan Digital Its$ dan mesin se%esar .Ke$udahan Akses De%i&e Device atau (erangkat di LinuB umumn$a muncul se%agai !ile. 'e$an(aatan )e$*r+ Airtual mem#r$ mem%uat LinuB mem(un$ai kemam(uan untuk menjalankan (r#gram' (r#gram $ang le%ih dari seharusn$a jika han$a menggunakan mem#ri !i4ikal sahaja. Sehingga (r#gram'(r#gram %#leh mem%aca dan menulis ke device'device se(erti ta(e drive< m#dem< terminal< dan se%again$a. Stabilitas Sistem LinuB sangat luar %iasa sta%il. Hal ini mem%uat ham(ir semua device %#leh diakses #leh semua %ahasa (emr#graman< dengan meniadakan ketergantungan terhada( A((licati#n r#gramming Inter!aces :A I. Sistem virtual mem#r$ di LinuB mele%ihi (enggunaan sederhana dari swa( s(ace< (r#gram'(r#gram $ang dijalankan le%ih dari sekali akan dimasukkan sekali ke mem#ri< dan sistem virtual mem#r$ akan digunakan untuk mengga%ungkan satu (r#gram image :teBt area. LinuB juga mendukung multi(le (r#cess#rs hingga -6 %uah. 6mur hidu( sistem $ang %erkelanjutan hingga ratusan hari atau le%ih meru(akan hal $ang sudah %iasa. enerjemah sering mendengar la(#ran dari userCnetw#rk admin %ahawa sistem 2ind#ws 79 (ada umumn$a memerlukan re%##t %erkala untuk menjaga sta%ilitas< dan 2ind#ws *5 $ang (ada umumn$a (erlu diinstall ulang su(a$a sistem %#leh %erjalan lancar tan(a keluhan.< $ang (ada umumn$a mengaki%atkan a(likasi lain $ang meminta versi lain dari DLL terse%ut tidak %er!ungsi dengan semestin$a. Di 2ind#ws< $ang menggunakan m#del A I< %an$ak (erangkat $ang han$a %#leh diakses melalui / dan %ahasa lain $ang sejenis< dan memerlukan (r#gram ada(ter :se(erti O/8. Gika dik#n!igurasi dengan %enar< sistem LinuB akan Jhidu(J terus hingga hardwaren$a tidak memadai :rusak. atau tidak ada tegangan listrik atau sese#rang mematikan sistem. dengan %an$ak data images. $ang s(esi!ik dengan %ahasa (emr#graman tertentu.

dari LinuB $aitu 8 2ind#w S$stem. .< dan keduan$a %#leh %erjalan di k#m(uter $ang sama mahu(un %erlainan.. Hal ini memungkinkan a(likasi %erjalan di k#m(uter mana(un di netw#rk< dan mengarahkan tam(ilan ke k#m(uter mana(un di netw#rk. >ile'!ile masing'masing user disim(an di ruang kerjan$a :h#me direct#r$. "alah< ham(ir semua #(erasi $ang %#leh dilakukan secara l#kal %#leh juga dilakukan dari jarak jauh lewat netw#rk< kecuali men$#l#kkan ka%el atau menekan t#m%#l (#wer untuk menghidu(kan k#m(uter. sendiri'sendiri< dan dilindungi dari (engu%ahanC(engha(usan tan(a i4in dengan cara menera(kan ke(emilikan dan (eri4inan !ile. 'en unaan net#*rk . "asalah keamanan $ang men$angkut #(erating s$stem itu sendiri %iasan$a diumumkan %e%era(a jam saja setelah ditemukan< diikuti dengan %ug!iB< w#rkar#und< advis#r$< dan se%again$a. "isaln$a waktu ditemukan %ug di hardware itu sendiri :(r#cess#r entium dengan %ug >. Desain dan kea$anan $ulti-user LinuB %an$ak mendasarkan diri (ada 6niB< sehingga salah satu keunggulann$a adalah multi' user< sistem %#leh digunakan #leh %an$ak #rang secara %ergantian mahu(un %ersamaan :akses jarak jauh dari k#m(uter atau terminal lain %aik menggunakan m#dus teks mahu(un gra!is se(erti 8 2ind#w. Hal ini tentu le%ih %aik jika di%andingkan dengan 2ind#ws 79< di mana %an$ak !asilitas se(erti telnet< 7>S< dan server 8 2ind#w< tidak disertakan dalam distri%usi standarddd dan %iasan$a harus di%eli ter(isah dari (erusahaan lain< dan tentu saja memerlukan %ia$a le%ih. Anda %#leh menam(ilkan %e%era(a wind#ws dari a(likasi secara %ersamaan< satu wind#ws dari a(likasi $ang %erjalan l#kal di k#m(uter anda< dan wind#ws lain %erasal dari a(likasi $ang %erjalan di k#m(uter lain. /#nt#hn$a< LinuB %#leh menerima %an$ak k#neksi O 0 sekaligus dan kemudian meneruskann$a ke sistem mail deliver$ standarddd.(engu%ahan atau (engha(usan !ile tan(a i4in dari (emilikn$a.>.an$ak %agian dari sistem LinuB di%agi dua :client'server. Kerana itu< virus (ada dasarn$a tidak dikenal di dunia LinuB. Kemam(uan ini %#leh %erguna sekali untuk men$ediakan technical su((#rt dan administrasi sistem jarak jauh. Distri%usi LinuB (ada umumn$a sudah memiliki (r#gram'(r#gram netw#rking %eserta d#kumentasin$a. /#nt#h lain adalah (encatatan l#g dari (rinter< dan su%sistem lainn$a. "asing'masing (r#gram %erjalan dengan ruang mem#rin$a sendiri $ang di(r#teksi #leh #(erating s$stem sehingga tidak %#leh mencam(uri atau menginti( (r#ses lain. Salah satu c#nt#hn$a adalah E6I :Era(hical 6ser Inter!ace.< w#rkar#und sudah tersedia untuk d#wnl#ad %e%era(a saat setelah diumumkan adan$a %ug terse%ut. & . Hal ini %elum memungkinkan di 79< %ahkan dengan standarddd DBchange Server add'#n.

r*ble$-s*l%in LinuB tidak men$em%un$ikan in!#rmasi dari user.#s. .A9 dengan Ster#idsJ untuk #t#matisasi (ekerjaan.. $ang menggunakan suatu !ile (ada suatu saat< untuk melacak (r#gram (ada saat %erjalan< dan meneruskan (esan'(esan kesalahan :err#r.an$ak (erusahaan $ang sudah mulai men$ediakan versi LinuB untuk (r#duk'(r#duk unggulan mereka< dari In!#rmiB< S$%ase< /#rel< Allaire< dan lain'lain. Kerana k#munitas (engguna LinuB meli(uti k#munitas devel#(ern$a juga< maka sudah %iasa kalau menerima res(#ns atas (ertan$aan k#m(leks $ang ditan$akan di newsgr#u( c#m(.r* ra$ -a. Se%agai c#nt#h< menam%ah %e%era(a ratus user $ang datan$a diam%il dari :katakanlah... s(readsheet< %#leh dilakukan dengan mudah di LinuB< ta(i ham(ir tidak mungkin dilakukan di 79. "ailing list juga meru(akan !#rum di mana anda %#leh menda(atkan res(#ns $ang luma$an ce(at. Hal ini memudahkan (ekerjaan $ang k#m(leks atau $ang %erulang'ulang< jika di%andingkan dengan sistem lain $ang mem(un$ai sistem k#n!igurasi %inar$ :se(erti registr$ di 2ind#ws.. ) . el%agai a(likasi k#mersial $ang (#(uler juga tersedia versi LinuBn$a< antara lain /#rel 2#rd er!ect< 7etsca(e >ast9rack we% server< Oracle< dan lain'lain.likasi.en una Salah satu kunci keunggulan LinuB adalah k#munitas (enggunan$a< $ang memenangkan In!#2#rld?s award !#r %est su((#rt tahun -**& mengungguli semua (en$edia jasa technical su((#rt k#mersial. selalu tersedia.. Hal ini %erarti in!#rmasi (enuh dari keadaan sistem dan (esan kesalahan :err#r. Alat-alat . Hal ini memungkinkan diagn#stik masalah dengan ce(at dan %#leh di(er%aiki dengan ce(at (ula.'r* ra$-. Ham(ir semua in!#rmasi k#n!igurasi LinuB disim(an dalam !ile'!ile teks $ang mem%uatn$a gam(ang di#lah dengan scri(t mahu(un secara manual. +ed Hat LinuB juga menerima (enghargaan r#duct #! the Kear.linuB. Scri(t'scri(t ini %#leh dijalankan secara manual< mahu(un dijadualkan untuk waktu tertentu< %ahkan %#leh memiliki tam(ilan gra!is :E6I. A(likasi LinuB %er%e4a dengan a(likasi 2ind#ws< ta(i (ada umumn$a men$ediakan !ungsi $ang sama. LinuB men$ediakan alat'alat untuk menam(ilkan (enggunaan mem#r$ dan / 6 untuk masing'masing (r#gram< untuk menentukan (r#gram mana :kalau ada. /#nt#hn$a< Eim( adalah (r#gram gratis $ang %er!ungsi untuk (eng#lahan gam%ar $ang %#leh disetarakan dengan (r#gram k#mersial Ad#%e h#t#sh#( $ang %#leh dikatakan mahal. dari keseluruhan k#m(uter di netw#rk ke satu k#m(uter untuk memudahkan (engawasan :m#nit#ring. K*$unitas .tin LinuB juga men$ediakan %er%agai (eralatan scri(ting< $ang memungkinkan anda untuk menulis J>ile . dan juga sistem $ang kurang mendukung scri(ting.misc han$a dalam waktu setengah jam atau (aling lama satu hari. Dalam %an$ak hal< s#!tware gratis dan #(en's#urce di LinuB men$ediakan !ungsi $ang sama dengan a(likasi k#mersial $ang le%ih mahal. S&ri.

. "ereka juga %#leh mengu%ah (r#gram terse%ut tan(a (ersetujuan dari (en$edia s#!tware.ulan LinuB men$ediakan (lat!#rm $ang sangat maju dan sta%il untuk %erk#m(uter. Keuntungan utama LinuB terhada( 2ind#ws adalah (engem%angan dan su((#rt secara ter%uka< sejarah dan arsitektur 6niB< serta sta%ilitasn$a. * . 9eta(i %agi mereka $ang sukakan ca%aran< LinuB adalah Nl#ng term eBcitementO %uat anda. 2alau(un sejarah (engem%angan dan sistem su((#rtn$a jauh %er%e4a dengan ke%an$akan #(erating s$stem lain< LinuB sangat menarik untuk digunakan di lingkungan %isnis< akademis< mahu(un (ri%adi..%la %la.. Keburukkan 6ntuk mem(erkatakan tentang ke%urukkan LinuB ian$a adalah ham(ir mustahil. LinuB juga %ukanlah suatu sistem #(erasi $ang E6I se(enuhn$a walau(un terda(at (enggunaan 8' 2ind#ws.. 6ntuk mengk#n!ugurasi LinuB juga sering menjadi (enghalang ke(ada (engguna %aru. : akai linuB memang %est< tak ti(u. ada (enda(at (eri%adi< ian$a %elum sesuai untuk dijadikan sistem (eng#(erasian (engguna rumah :H#me'6ser.Su. LinuB memungkinkan (en$esuaian dengan ke(erluan secara le%ih jauh< dan %erkurangn$a k#s (engel#laan administrasi jangka (anjang< walau(un untuk memulai %elajarn$a relati! le%ih sulit.*rt k*$ersial Su((#rt k#mersial %#leh dida(atkan dari vend#r distri%usi k#mersial se(erti /aldera atau +ed Hat dan dari ratusan k#nsultan.. Kesi$. LinuB sedang menuju (uncak keja$aann$a dan %#leh menjadi (eru%ahan $ang hangat untuk (engguna $ang sudah mulai jenuh< %#san< %#ring dan muak dengan ketidaksta%ilan #(erating s$stem lain. 9idak se(erti k#nsultan $ang men$ediakan jasa su((#rt untuk #(erating s$stem (r#(rietar$ $ang mengandalkan %ug !iBes dan data'data teknis dari vend#r atau (erusahaan (emegang hak milik #(erating s$stem terse%ut< (en$edia jasa su((#rt untuk LinuB mem(un$ai akses (enuh ke s#urce c#de dan %#leh men$elidiki masalah secara mendalam dan ce(at. Kekurangan utaman$a %erhu%ungan erat dengan le%ih sedikitn$a jumlah (enggunan$a3 a(likasi $ang tersedia %elum se%an$ak 2ind#ws< dan adan$a selang waktu antara di(erkenalkann$a suatu hardware %aru dengan su((#rtn$a di LinuB. LinuB adalah (esaing %erat dari "icr#s#!t 2ind#ws. A(a $ang (asti adalah ia adalah suatu sistem (eng#(erasian $ang agak susah untuk di(elajari terutaman$a ke(ada mereka $ang tidak mem(un$ai asas k#m(uter $ang kukuh.. 6ntuk menginstall LinuB juga ia adalah suatu masalah kerana anda (erlu mengetahui dengan ter(erinci mengenai hardware anda :I+LM%la.

0 ke atas...-. Semula .eOS telah meninggalkan "acOS jauh di %elakang< dalam de%u sejarah sistem'sistem #(erasi tradisi#nal %ersama 2ind#ws *5< 2ind#ws 0.eOS %ahkan memiliki (el%agai kele%ihan di%andingkan dengan 2ind#ws 7.eOS se%agai inti dari rancangan sistem #(erasi masa de(ann$a. 9ujuan (engintegrasian . Le%ih dari itu< .9.eOS se%agai inti dari rancangan sistem #(erasi masa de(ann$a< melainkan teta( %ertahan dengan rencana u(grade setengah tahunan.#B.eOS.#B juga %erjalan dengan (r#ses#r #wer /.eOS telah mem%uat %an$ak (akar "acint#sh terkesan. Ciri-Ciri Dan Kelebihan /e!S Sangat %er%e4a dengan "acOS< sistem #(erasi ci(taan Ease ter%ukti telah memenuhi seluruh standard dari se%uah sistem #(erasi m#dern secara sem(urna. Secara telak . S$stem ) (engganti /#(land ini rencanan$a akan di%eri nama P9em(#Q. Dalam wacana tekn#l#gi k#m(uter< sta%ilitas dan kinerja se%uah sistem #(erasi ditentukan #leh rancangan arsitekturn$a.e. 0i#a+at Sin kat /e!S Di tengah awan kemelut sistem #(erasi dalam lingkungan "acint#sh< mantan insin$ur A((le /#m(uter< Gean L#uis Ease< dan %e%era(a rakann$a :se%ahagian juga (ernah terli%at dalam (enulisan k#de sistem #(erasi di (erusahaan $ang sama.e../e!S .eOS han$a di(asang (ada k#m(uter khusus dual'(r#ses#r< $ang dikenal dengan nama . Kerana itu tidak mengherankan jika %an$ak (ihak $ang memim(ikan terjadin$a merger antara "acOs dan .eOS meru(akan sistem #(erasi $ang memiliki sederet kele%ihan. A(a $ang mem%uat se%uah OS menjadi sta%il tidak lain adalah adan$a kemam(uan r#tected "em#r$< Airtual "em#r$< dan rancangan #%ject'#riented.eOS. . Ke%etulan< . Dalam uji cu%a versi %eta Desem%er -**6< misaln$a< . Semasa %ekerja (ada A((le /#m(uter< Ease adalah (engisi kevakuman setelah ke(ergian Steve G#%s.eOS %#leh dijalankan (ada setia( unit #wer"ac $ang ditanca(i #wer / generasi 6.dan DOS. A(a saja kele%ihan -. Sistem #(erasi terse%ut %ernama . . adalah sistem #(erasi $ang men$ediakan jaminan sta%ilitas dan kinerja tinggi (ada se%uah k#m(uter.eOS juga %erhasil melam(aui a(a $ang semula dihara(kan tersedia dalam /#(land.. "acOS memang telah memiliki %e%era(a !eatures terse%ut< teta(i kemam(uann$a masih sangat ter%atas sehingga terlihat %egitu lemah %erhada(an dengan (esaingn$a< "icr#s#!t 2ind#ws 79. Akan teta(i A((le tidak memilih . Ketika Anda mem%aca tulisan ini< A((le mungkin telah meluncurkan versi u(grade kedua< $ang dimaksudkan se%agai (engganti S$stem ) :/#(land. 4.eOS ke dalam lingkungan "acint#sh tidak lain untuk menam%ah jumlah (engguna sistem #(erasi terse%ut. Sistem #(erasi m#dern :"#dernOS. telah mem%awa sistem #(erasi $ang mereka kem%angkan ke dalam lingkungan #wer"ac. Di lain (ihak< kinerjan$a ditentukan #leh kesanggu(an untuk melakukan (reem(tive multitasking< s$mmetric multi(r#cessing< dan multithreading. "aka relati! tan(a kesulitan . Akan teta(i A((le tidak memilih .

Se%uah a(likasi $ang sedang akti! %#leh melaha( ha%is ruang mem#ri $ang tersedia< dan han$a mem%erikann$a (ada a(likasi lain ketika ia tidak lagi memerlukann$a. K#nse( O(enD#c dari A((le %erusaha menera(kan (endekatan $ang sama< teta(i hasiln$a masih jauh dari hara(an... mengalami crash. 9idak ada a(liaksi $ang men$er#%#t jatah mem#ri a(likasi lain $ang juga sedang dijalankan.eOS %er%anding untuk "ac atau 2ind#ws. ada S$stem &BB< se(erti juga (ada 2ind#ws *5< meman!aatkan mem#ri virtual #t#matis %erarti harus meng#r%ankan kece(atan kerja secara %esar'%esaran. akan mencegah gangguan terse%ut mem(engaruhi a(likasi lain $ang sedang %erjalan mau(un keseluruhan k#m(uter. Kang dihasilkann$a adalah a(likasi'a(likasi %erukuran kecil< %#leh di%uka secara sangat ce(at dan sta%il. #%ject'#riented secara (enuh. Se%alikn$a< dalam sistem (reem(tive multitasking< setia( a(likasi %erjalan (ada ruang mem#ri $ang ter(isah. 9a(i dengan (endekatan #%ject #riented< A I $ang $ang sama %#leh di(akai untuk melakukan dua (ekerjaan tadi. "isaln$a< untuk mem(r#gram !ungsi /li(%#ard dan k#munikasi antar a(likasi ke dalam a(likasi "ac< selama ini (engem%ang harus memakai dua A I $ang ter(isah.eOS dari 79 4. Ketiga< sistem virtual mem#r$ m#dern. Keem(at< .eOS telah dilengka(i dengan sistem mem#ri virtual $ang le%ih maju. Ini kerana mereka tidak (erlu menggunakan %an$ak A I. Di lingkungan "acOS &BB< ketika melakukan multitasking< semua a(likasi %erjalan (ada ruang mem#ri $ang sama..4. 9hread adalah %agian'%agian dari (r#gram $ang secara mandiri mengatur (r#ses k#m(utasi individual atau untuk %erk#munikasi dengan (r#gram lain. Sistem #(erasi $ang telah memiliki kesanggu(an ini akan sangat jarang :kalau tidak da(at dise%ut tidak (ernah...eOS memungkinkan a(likasi'a(likasi untuk mem%uat %e%era(a thread< %ahkan sekali(un -- .. Hasiln$a< semua (r#gram %#leh %erjalan %ersamaan secara simultan< kerana tidak ada $ang harus menunggu jatah ruang mem#ri dari a(likasi lain.< . Sistem #(erasilah< %ukan a(likasi< $ang akan mengatur (enggunaan mem#ri untuk masing'masing a(likasi terse%ut.eOS< mele%ihi 79 4. Ini jelas tidak e!ekti! dan tidak e!isien. Artin$a< jika ketika anda sedang menjalankan %e%era(a a(likasi secara %ersamaan :multi'tasking. Eangguan (ada salah satu a(likasi tidak akan %er(engaruh terhada( keseluruhan sistem. Se(erti (ada 2ind#ws *5 dan 79 4. >asilitas ini memungkinkan user untuk menjalankan le%ih %an$ak a(likasi tan(a takut muncul (eringatan Jn#t enaugh mem#r$J se(erti $ang selama ini terjadi. Sistem #(erasin$a akan secara cerdas menentukan sendiri jumlah mem#ri $ang di(erlukan #leh setia( a(likasi< dan %era(a %esar ruang hard disk $ang akan di(akai se%agai mem#ri virtual< tan(a mengharuskan user menentukann$a secara manual< dan mem%##ting ulang "ac untuk menda(atkan hasiln$a.eOS telah menera(kan k#nse( (endekatan A((licati#n r#gramming Inter!ace :A I. . Sistem virtual mem#r$ m#dern juga %erjalan le%ih ce(at.eOS memiliki kesanggu(an (r#tected mem#r$< (enjamin sta%ilitas kerja k#m(uter. .. Kedua< (reem(tive multitasking.. Ini %iasa dise%ut c##(erative multitasking.eOS :dan 79.. dan 2ind#ws *5 $ang masih mewarisi k#de -6 %it< telah menera(kan k#nse( ini secara sem(urna. Ini sekaligus kele%ihan lain . enggunaan A I $ang #%ject'#riented akan memudahkan (ara (engem%ang s#!tware dalam mem%uat (r#gram'(r#gram a(likasi untuk . Kelima< multithreading.eOS1 ertama< %er%e4a dengan S$stem &BB< . Aki%atn$a< a(likasi'a(likasi terse%ut tidak %erjalan secara serentsk %ersama< melainkan saling menunggu giliran sam(ai a(likasi (ertama tidak lagi memerlukan mem#ri.< dan ke%etulan salah satun$a mengalami crash< sistem (r#tected mem#r$ dalam .

eOS akan mem%uat dua thread3 satu untuk vide# (la$er< mendek#m(resi vide# !rame (er !rame< dan $ang satun$a lagi akan mengatur (r#ses drawing dari !rame'!rame tadi dalam jendela di la$ar m#nit#r.eOS %ekerja ham(ir secara instan.eOS.eOS. Keenam< . "ele%ihi 79< dalam . "aka untuk mengalamatkan se%uah e'mail< anda han$a (erlu menarik ic#n e#(le ke dalam ruang alamat dari jendela (esan.e"ail.eOS< user akan men$adari %eta(a ce(atn$a (r#ses#r #wer / itu se%enarn$a -5 .eOS. Kece(atan $ang mengagumkan. Hasiln$a memang cuku( luar %iasa dalam hal kece(atan. Secara kesim(ulan< %e%era(a kele%ihan lain .eOS adalah3 -. Itu semua tidak akan terjadi (ada . ...eOS< $akni .(r#grammer a(likasi terse%ut tidak melakukann$a.#leh menjalankan !ilm digital< animasi< suara< citra 0'D< !ile "IDI< ds%. 9eta(i setia( (r#ses#r tidak %#leh menjalankan tugasn$a secara ter(isah. 9idak ada a(likasi $ang dii4inkan meng' am%ilalih keseluruhan s$stem A(likasi $ang meng'alami crash tidak akan mengganggu a(likasi lain atau keseluruhan k#m(uter. Kang juga tidak %#leh ditandingi %aik #leh "acOS mau(un 2ind#ws 79 adalah terda(atn$a data%ase $ang terintegrasi dengan sistem #(erasi dalam . "emungkinkan user untuk melakukan k#neksi dengan k#m(uter lain dan memungkinkan akses (ada situs'situs 2e% S$stem &. e#(le %erisi cataran'catatan data%ase $ang men$im(an in!#rmasi tentang individu atau (erusahaan se(erti nama< alamat< n#m#r tele(#n< dan alamat e'mail. "isaln$a< Anda tidak %#leh melakukan rendering dengan h#t#sh#( (ada satu (r#ses#r sam%il menjalankan DBcel dengan (r#ses#r lain. Hasiln$a< ketika dilakukan (encarian untuk !ile'!ile $ang sesuai dengan kriteria $ang ditentukan #leh (emakain$a< utiliti Luer$ dalam .aik "acOS mau(un 2ind#ws 79 4. Data%ase ini juga di(akai untuk men$ediakan se%uah la$anan direkt#ri $ang dise%ut e#(le.e%era(a tugas inde(enden %#leh dieksekusi (ada waktu $ang sama :memerlukan dua (r#ses#r atau le%ih..55. Ketika m#use dijatuhkan (ada se%uah #%jek atau menu tidak akan mem%ekukan seluruh la$ar. "enjalankan .eOS memiliki ka(a%ilitas S$mmetric "ulti(r#cessing :S" . Seluruh in!#rmasi tentang se%uah hierarki !ile S$stem disim(an dalam data%ase terse%ut. Selain itu< (ada "acOS !ungsi multi(r#cessing han$a %#leh dilakukan #leh (r#gram'(r#gram $ang secara khusus dirancang untuk ke(erluan terse%ut..eOS %ahkan setia( a(likasi %#leh meman!aatkan keunggulan tekn#l#gi S" meski(un a(likasi terse%ut tidak khusus ditulis untuk !ungsi'!ungsi terse%ut. A(likasi %iasan$a kecil dan ce(at . han$a mem%erikan dukungan ini secara ter%atas. S$stem O(erasi %e%era(a a(likasi %erjalan serentak. Dalam "acOS< se%uah (r#ses#r akan %ertugas se%agai se#rang J(emim(inJ $ang akan mem%ahagi tugas ke(ada (r#ses#r'(r#ses#r lain untuk mengerjakan su%'su% tugas. "isaln$a< kalau Anda memainkan se%uah vide#< . 9a(i %ukan han$a itu $ang dimiliki . 6ser %#leh mem%uka se%an$ak mungkin (r#gram sejauh +A" minimal tersedia . 9idak (eduli %era(a jumlah dan kece(atan (r#ses#r $ang ditanca(kan. Antarmuka multithreadedn$a mem%uat "ac selalu res(#nsi!< tidak (eduli tugas a(a (un $ang sedang dilakukann$a. Ini diintegrasikan dengan a(likasi Internet'mail dalam . Dalam "acOS< jika anda menekan t#m%#l m#use (ada menu %ar< keseluruhan "ac anda (ada dasarn$a %erada (ada (#sisi mati sam(ai anda mele(as tekanan tadi.

eOS %#leh diakses melalui ke$%#ard< dan setia( menu memiliki sh#rtcut.5. Ini juga meru(akan !eature $ang dijanjikan /#(land.eOS juga %elum mendukung mekanisme drag'and'dr#( < tekn#l#gi Luic9ime La$er< dan sederetan (anjang kele%ihan'kele%ihan "acOS lainn$a. Seluruh menu dalam . 0. 4. . 6ser %#leh melakukan %e%er(a (r#ses (en$alinan< meng#s#ngkan t#ng sam(ah< sam%il teta( menjalankan a(likasi secara %ersamaan. Klik dua kali (ada ta% tadi<maka jendela kem%ali akan ter%uka le%ar. Ini adalah !eature $ang dijanjikan #leh rencana /#(land< dan sudah %#leh dijalankan dalam 9em(# versi %eta. S$stem &BB %#leh melakukan semua itu< teta(i harus di%antu dengan utiliti S(eedD#u%ler dari S$mantec.eOS< k#tak dial#g Save dan O(en han$a meru(akan jendela $ang lain.e %erhasil mengant#ngi lisensi atas %e%era(a tekn#l#gi "acint#sh $ang %elum dimilikin$a. -0 . jendela $ang ter%uka< jendela terse%ut akan mengkerut dan han$a ta%'n$a $ang terlihat. Kalau user mengklik dua kali (ada ke(ala :ta%. DBtensive ke$%#ard c#ntr#l. 4.eOS %elum dilengka(i dengan %e%era(a !eature $ang selama ini sanggu( menjadi kunci ken$amanan kerja (ada k#m(uter'k#m(uter "ac. Kesanggu(an untuk mengecilkan jendela. 5. Akan teta(i k#ndisi ini akan segera %eru%ah ketika (erusahaan . K#tak dial#g 7#nm#dal O(en and Save. . Keburukkan /e!S Di se%alik segala kehe%atann$a tadi< . Dalam . /#nteBt sensitive menus.eOS tentu saja %elum meru(akan sistem #(erasi $ang matang untuk lingkungan "acint#sh.

$ang akan dikeluarkan #leh s$arikat 9rum(et S#!tware Internati#nal t$ Ltd :9rum(et. etrOS %ukanlah se%uah ru(a%entuk deskt#( se(erti Deskt#( 9heme atau 2ind#w%linds teta(i se%uah (erisian sistem (eng#(erasian $ang (antas dan ceka( tan(a memerlukan kehendak (erkakasan $ang tinggi. etrOS telah di%angunkan dalam dua taha( aliran (em%angunan. Se%uah sistem $ang sesuai untuk semua (engguna $ang %ergantung ke(ada se%uah sistem (eng#(erasian dan antaramuka (engguna %ergra!ik :E6I. etrOS di%ina %erdasarkan ke(ada (rinsi( utama iaitu se%uah sistem (eng#(erasian $ang %ersai4 kecil dan %erm#dular. /#nt#hn$a< jika anda menggunakan Gava dalam se%uah (ela$ar 2e% maka Gava akan men$ediakan se%uah rangkakerja :!ramew#rk. S$arikat 9rum(et ini juga meru(akan s$arikat $ang telah mem(erkenalkan (erisian 9rum(et 2ins#ck iaitu (endail ke(ada Internet (ada -**4. r#jek etrOS telah diasaskan sejak -**5 dengan tujuan untuk mem%ina se%uah (r#duk %erasaskan m#tt# Jthin client m#delJ atau m#del (elanggan ti(is. "enurut 9rum(et< etrOS adalah kecil< %erm#dular< mudah digunakan dan tidak memerlukan sum%er (erkakasan $ang tinggi.'etr!S Sistem (eng#(erasian $ang dikeluarkan #leh "icr#s#!t iaitu 2ind#ws meru(akan se%uah (erisian $ang (aling ramai (enggunan$a di dunia.. Sehingga kini terda(at tiga jenama (erisian sedang di%ina iaitu 2ine< +eactOS dan etrOS. )en a. A. erisian ini juga mam(u menjalankan (erisian $ang dihasilkan untuk 2ind#ws 79 dan *) serta %er!ungsi se(enuhn$a menggantikan 2ind#ws. -4 .a 'etr!S diban unkan1 etrOS telah dihasilkan #leh eter 9attam :salah se#rang kakitangan 9rum(et. dan se%uah (r#gram untuk menjalankan Gava itu di mana ia di%uka. Oleh kerana itu terda(at %e%era(a s$arikat telah menjalankan (r#jek untuk menghasilkan se%uah (erisian alternati! ke(ada 2ind#ws *) dan 79. Ia %er%e4a dari(ada sistem %erasaskan 67I8 kerana 67I8 susah hendak digunakan dan memerlukan individu $ang mahir dengann$a.. 7amun %egitu han$a etrOS sahaja $ang telah %erja$a menunjukkan hasil $ang mem%erangsangkan dan telah menggeluarkan versi Al(ha %uat (ertama kalin$a dalam %ulan Og#s dan Se(tem%er -***. Kedua'dua ciri ini akan di%angunkan secara %erasingan dan di(asangkan ke(ada etrOS< dengan itu ia %#leh menanggung (asaran $ang le%ih luas. kerana %eliau merasakan terda(at se%uah (eluang $ang %aik untuk mengadakan sistem (eng#(erasian alternati! ke(ada sistem (eng#(erasian $ang ada sekarang. Oleh kerana ramai (engguna mahukan se%uah E6I $ang menarik dari(ada etrOS maka 9rum(et telah merancangkan se%uah antaramuka $ang ter%aik. Dua jenis 2ind#ws $ang (#(ular ialah 2ind#ws *5C*) dan 2ind#ws 79 %er%anding dengan 2ind#ws /D.akah itu 'etr!S1 etrOS adalah se%uah sistem (eng#(erasian 05'%it ter%aru untuk (lat!#rm / :k#m(uter (eri%adi.

La(isan kernel mikr# se%esar -. dengan ce(at dan mudah dikendalikan. -.K.. 0. &. . K. "em%enarkan k#n!igurasi k#m(uter $ang telah disedia ada iaitu se%elum menggunakan etrOS.Ciri-&iri 'etr!S etrOS telah direka dan di%ina %erdasarkan ke(ada (rinsi(al menggunakan %ahasa taha( tinggi :high level language.. Dengan itu etrOS akan diangga( se%agai (erisian ramah (engguna dan da(at disesuaikan dengan kehendak (engguna.. sehingga ASR-. "enggunakan mem#ri %er%entuk halaman ma$a :virtual (aged. Kehendak minima mem#ri ialah 5". 4. "am(u menjalankan (el%agai tugas :multitasking.. "em(un$ai m#dul (emacu *. r#duk ini juga %#leh di(indah terima dengan mudah se(erti (erisian shareware $ang lain serta mudah untuk menda(atkan (engemaskini menerusi Internet..trum(et. -5 . "enggunakan !#rmat dan struktur cakera (iawai $ang telah diteta(kan #leh industri. %erasaskan ke(ada O%ject ascal. --..auC. Dimuatkan :l#ading. Semua taha( (r#jek (enghasilan etrOS telah menggunakan (rinsi(al $ang dikenali se%agai KISS :Kee( It Small and Sim(le. se(enuhn$a. Ia %#leh menggunakan k#m(uter 4)6 dan $ang le%ih tinggi (em(r#sesn$a.e%era(a ciri utama etrOS adalah3 -. dan ini adalah murah %er%anding dengan sistem (eng#(erasian $ang sedia ada. Dengan menggunakan k#nse( shareware (ara (enguji atau (engguna %#leh mem%erikan (andangan terhada( %entuk dan kandungan etrOS. 5... (eranti (iawai di%ina secara dalaman :%uilt in. ). emacu :driver. Anda %#leh menda(atkan maklumat lanjut tentang etrOS dari(ada laman 2e% 9rum(et :htt(3CCwww. 'asaran 9rum(et telah mem(erkenalkan se%uah (r#ses (engenalan (r#duk ke(ada %e%era(a (enguji %eta $ang terdiri dari(ada (elanggan teta( dan (engguna (r#duk 9rum(et.c#m. 5. %agi mem%enarkan le%ih mem#ri untuk a(likasi. 6. K#s etrOS adalah di antara ASR5. Se%uah sistem 9/ CI $ang %er!ungsi se(enuhn$a dalam se%uah sai4 $ang kecil iaitu 5.

Se%agai c#nt#h< ci( (em(r#sesan E4 adalah le%ih (antas dari(ada entium III $ang sama kelajuann$a :/(u /l#ck.<6). 0. Ian$a adalah sistem (eng#(erasian $ang (aling mudah di dunia . 5.. &. 4. hingga &5 minit. ).. Ini %ermakna< aturcara'aturcara DOS atau 2ind#ws tidak %#leh dijalankan di "acOs dan se%alikn$a.. 6ntuk mensetu( 9/ CI di "acOS< ian$a adalah le%ih mudah jika di%andingkan dengan 2ind#ws.. "acOs di%angunkan untuk chi( mikr#(em(r#ses $ang di%uat #leh "#t#r#lla se(erti ci('ci( 6). 6. . -6 .<6).c#mCwh$macC ada (enda(at (eri%adi< tarikan utama "acOS adalah kerana hardware'n$a $ang (#wer!ul. 9erlalu %an$ak kele%ihan "acOs untuk disenaraikan disini< untuk mengetahui dengan le%ih lanjut silalah melawat ke3 htt(3CCwww. 6ntuk menginstall "acOs< ia han$a memakan masa se%an$ak -5 minit sahaja< sementara 2ind#ws*) selama 0. /#nt#hn$a< %e%era(a !etures dalam Ad#%e h#st#sh#( $ang agak mustahil dilakukan didalam versi 2ind#ws. A((le "acint#sh E4 #wer/u%e (ula adalah se%uah su(erk#m(uter $ang (aling kecil< ian$a seakan'akan sai4 k#m(uter (eri%adi %iasa :lihat gam%ar dimuka surat se%elah.0. "acOS adalah suatu sistem (eng#(erasian $ang (#wer!ul dan mem(un$ai (el%agai kele%ihan terutaman$a dengan gandingan (enggunaan (erkakasan ter%aru $ang dikeluarkan #leh A((le se(erti i"ac< A((le E0< E4< "acint#sh E4 #wer /u%e dan lain'lain. antas dan laju.a((le. Gadi< ian$a sesuai untuk everage users. engurusan s$stem !iles $ang le%ih %aik< iaitu dengan meletakkann$a ditem(at $ang tersusun. Driver hardware $ang le%ih mudah untuk diuruskan.egitu juga dari segi cache< Sistem AEA< dan se%again$a. "acOs tidak %#leh dijalankan di / %iasa atau dengan le%ih te(at lagi< ia tidak %#leh dijalankan (ada ci('ci( Intel dan rakan'rakann$a. Selain itu< A((le juga mengeluarkan k#m(uter $ang mem(un$ai design $ang menarik< dan ia juga %#leh dikatakan se%agai k#m(uter $ang (aling menarik di dunia. Ini mem%#lehkan (engurusan hard disk le%ih e!is$en. Diantara Kele%ihan'Kele%ihan "acOs adalah3 -. Era!ik $ang menarik dan sesuai untuk hardc#re designer kerana ian$a da(at melakukan tugas'tugas image editing dengan le%ih (antas< %erkesan< serta menarik. $ang terletak di /ali!#rnia< Amerika S$arikat.)a&!s "acOs di%angunkan #leh se%uah s$arikat iaitu A((le /#r(.. :A"D< /$riB dll. dan $ang ter%aru mikr#(em(r#ses E4. 5.5.

-& . :htt(3CCwww.#wer/u%e "ac E4 Su(erc#m(uter menggunakan sistem (eng#(erasian "acOs versi *.a((le.c#mC.

S /T adalah singkatan %agi S ers#nal /#m(uterT. &ls 2 cls ialah singkatan %agi clearscreen< ian$a digunakan untuk mengclearkan scrin. mem(er#lehi D+'DOS dari(ada Digital +esearch $ang mengemaskini dan menamakan semula 7#vell DOS'&. D#s juga tidak da(at melakukan kerja'kerja multitasking. 9erda(at tiga sistem (eng#(erasian $ang memanggil dirin$a D#s< iaitu3' )i&r*s*(t D*s D#s dijual di %awah nama "S'DOS #leh (em%uat (erisian "icr#s#!t /#r(arati#n. Kalau nak tahu< (ergi la %eli %uku D#s< tan$a kat A4ri atau (ergi search dekat internet.. "S'DOS dilancarkan dalam %ulan 7#vem%er -**0. "icr#s!t melancarkan versi asaln$a< "S'DOS -.D*s D#s adalah singkatan %agi SDisk O(erating S$stemT. Ia dilarikan terutaman$a (ada k#m(uter mikr# I.+ 2 untuk mengc#($ !ile. &d 2 cd adalah singkatan %agi change direct#r$< ia digunakan untuk menukar dari direct#r$ ke direct#r$ $ang lain." /#m(ati%le se(erti /#m(aU< Venith< AS9< Dell< 9and$ dan Eatewa$. S"ST adalah singkatan %agi "ircr#s#s!t. .erikut adalah %e%era(a arahan'arahan D#s3 dir W dir ialah singkatan %agi direct#r$< ian$a digunakan untuk melihat kandungan sesuatu direct#r$." $ang di(anggil /'DOS." dan I. Se%agai c#nt#h< kita tidak %#leh menjalankan (erisian kalk#lat#r (ada masa $ang sama semasa mem%uat (em(r#sesan (erkataan< jika hendak melakukan se%arang (engiraan< kita ter(aksa keluar dari (erisian (em(r#sesan (erkataan terse%ut dan menjalankan (erisian kalk#lat#r $ang %erkenaan. I/) 'C-D!S "icr#s#!t melesenkan versi ke I.. /iri utama adalah keu(a$aan rankaian %inaan'dalaman. Dan %an$ak lagi. N*%ell D!S 7#vell Inc. &*. D#s adalah %ukan se%uah sistem (eng#(erasian E6I :Era(hical 6ser Inter!ace.-. dalam tahun -*)-< dan terda(at %e%era(a (engemaskinian sele(as itu. teta(i ia adalah /6I :/haracter 6ser Inter!ace. -) . Aersi $ang terkini adalah /'DOS 6.

:%eli dekat Im%i la4a< etaling Street atau Am(ang ark. Ia akan meningkatkan m#n#(#li (asaran "icr#s#!t terhada( %r#wser internet $ang lain se(erti 7etsca(e< O(era< "#siac< Gava dan lain'lain lagi. "en$e%a%kan (ergantungan terhada( (enggunaan (r#duk "icr#s#!t. Kelebihan )en -.< antaramuka $ang sama untuk semua a(likasi. Iaitu %#leh men$alin dan alih maklumat di antara a(likasi :c#($<cut<(aste.. Ini akan men$usahkan a(a%ila hendak menguninstall a(likasi terse%ut< dan semasa (erk#nsian DLL :D$namic Link Li%raries. -* .ill gates tiru "acOS (un$a E6I.ursh< /alender< /alculat#r< dan lain'lain lagi.ackOri!ice< %udak darjah satu (un %#leh %uat. 0. 4.". unakan 3ind*#s5 engguna %#leh melarikan le%ih dari satu a(likasi dalam suatu masa.3ind*#s 94 2ind#ws*) adalah se%ahagian dari sistem (eng#(erasian $ang mengawal #(erasi dan sum%er'sum%er di dalam sistem k#m(uter. Sistem (eng#(erasian 2ind#ws*) mem%erikan (ersekitaran kerja $ang ramah (engguna :user'!riendl$..< %erk#nse(kan OLD :O%ject Linking And Dm%edding.us dan . "emerlukan ruang cakara keras $ang %#leh dikatakan %esar jika di%andingkan dengan OS lain :55.. 9erda(at juga a(likasi $ang direka khas untuk digunakan di dalam (ersikataran 2ind#ws se(erti 7#te(ad< aint ."h4 dengan +A" se%an$ak -6". :Kang se%enarn$a . /#nt#hn$a< a(a%ila kita menggunakan 2ind#ws*)< secara ter(aksa Internet DB(l#rer diintegrasikan %ersama. 5. iaitu %erdasarkan ke(ada k#nse( antara'muka (engguna %ergra!ik< atau Era(hical 6ser Inter!ace. 4. 9erda(at %an$ak (erisian cetak r#m(ak $ang c#m(ati%le dengan 2ind#ws*) $ang %#leh di%eli dengan murah< jika di%andingkan dengan "acOS dan se%again$a. engguna %#leh %erk#ngsi data dari a(likasi $ang lain< dengan mudah. unakan 3ind*#s5 engurusan s$stem !iles $ang agak %ertera%ur. /#nt#hn$a a(a%ila menginstall sesuatu a(likasi< s$stem !iles DLL akan diletakkan di /3X2ind#wsXS$stemX sementara a(likasi itu sendiri terletak ditem(at lain. 2ind#ws*) meru(akan suatu sistem #(erasi $ang mengu%ah cara (engguna menggunakan k#m(uter su(a$a le%ih mudah dan ramah. Keburukkan )en -. dan memerlukan sekurang'kurangn$a k#m(uter $ang %erkelajuan -. engguna %#leh mem%uka le%ih dari satu !ail (ada masa $ang sama.. 0. /#nt#h $ang mudah adalah dengan menggunakan 7et.. K#nse( antaramuka (engguna %ergra!ik %agi 2ind#ws*) adalah %erlainan dengan k#nse( antaramuka (engguna di dalam sistem (eng#(erasian "S'DOS $ang %ersi!at /haracter 6ser Inter!ace< di mana (engguna (erlu manai( (erintah'(erintah< (engguna han$a (erlu memilih ik#n atau (erintah'(erintah di menu dengan menggunakan tetikus< untuk mem%eri arahan kerja ke(ada k#m(uter. 5. Sistem sekuriti $ang lemah dan senang dicer#%#hi #leh (ara hackers. 2ind#ws*) juga meru(akan satu (r#gram $ang mem%erikan (ersekitaran kerja $ang %erdasarkan ke(ada (enggunaan ik#n dan menu.

. 5. 5. "enu dan list menu $ang %#leh dianimasikan. Dintegrasikan dengan Internet DB(l#rer. Le%ih %an$ak su((#rt terhada( driver'driver hardware $ang %aru. 0.ugs !iBed :(e(ijat'(e(ijat dalam 2ind#ws*5 di%etulkan. 6. . :Animate wind#ws menu and list. . Kernel $ang telah diu(date. :"acOS %#leh guna -6 m#nit#r...'erbe6aan 3ind*#s97 den an 3ind*#s945 -. 5. .#leh menggunakan dua m#nit#r sekali gus. 4.

%e.micr#s#!t.a((le.uku 9eks Dan lain'lain /##l e#(le 6se LinuB 5- .c#mC "ajalah / .c#mC htt(3CCwww.c#mC htt(3CCwww.c#mC htt(3CCwww.linuB.g##gles.#rgC htt(3CCwww.8a$at Sum%er rujukan3 htt(3CCwww.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful