You are on page 1of 2

2. Jakie informacje powinny si znale na norweskiej fakturze? Faktura powinna zawiera nastpujce elementy.

Po pierwsze wane jest to aby kada faktura miaa swj numer. Powinien znajdowa si on w rnej cz!ci faktury i co najwaniejsze faktury musz by numerowane kolejno" to znaczy za numerem dziesitym musi by jedenasty" dwunasty i tak dalej. Po dru ie # kada faktura musi zawiera numer or anizacyjny przedsibiorstwa" ktre sprzedaje towar lub usu . $umer ten jest dziewiciocyfrowy" a je!li przedsibiorstwo jest patnikiem %&' na ko(cu numeru powinno znajdowa si oznaczenie te o faktu poprzez trzy litery )%&. Po trzecie na fakturze musi znajdowa si data jej wystawienia" jest to bardzo wane" poniewa informuje o tym" jakie o okresu dotyczy faktura. Po czwarte data patno!ci # jest ona potrzebna midzy innymi w celu zarzdzania przepywami pieninymi" czyli tak zwany cas* flow. +ady przedsibiorca powinien kontrolowa kto" kiedy i ile mu wpaci. & je!li klient si sp,nia mona mu wysa przypomnienie. Po pite na fakturze musz si znajdowa dane sprzedawcy usu i lub towaru. -est to bardzo wane" poniewa daje informacje na temat te o kto wystawia faktur. Po szste faktura powinna zawiera dane kupujce o" czyli klienta. .arto tutaj zauway" o ile rac*unek w sklepie moe by wystawiony bez imiennie" o tyle faktura jest imienna Pokazuje przez to dru stron transakcji wymiany pienidza i usu i lub towaru. Po sidme # numer konta bankowe o" bardzo wane jest aby klient wiedzia na jakie konto powinien wpaci pienidze za towar lub usu . $iekiedy w przedsibiorstwie odbywa si take obrt otwk" wwczas trzeba prowadzi tak zwan kas" jednake urzd podatkowy zwraca szcze ln uwa na to" aby wszelkie patno!ci w przedsibiorstwie odbyway si za pomoc pienidza elektroniczne o. -est wwczas wikszy porzdek w dokumentacji ksi owej. Po sme # opis usu i lub towaru" bardzo wane jest eby moliwie dokadnie opisa wy!wiadczon usu lub sprzedany towar. /czywi!cie oprcz wymienionyc* informacji najwaniejsza jest kwota na fakturze" czyli cena towaru lub wykonanej usu i. -eeli firma jest patnikiem %&' naley wyszcze lni kwot %&' oddzielnie. Ponadto na fakturze mo wystpi rwnie inne informacje" ktre nie s obowizkowe. -est to na przykad numer klienta" numer +01 wystawiajce o faktur. 2easumujc warto zadba o to eby faktura bya dobrze wystawiona. . przypadku kontroli urzdu podatkowe o jest to pierwsze i zarazem najwaniejsze kryterium

http://www.norwegiaconsulting.pl/

uczciwo!ci firmy" i nieuporzdkowane faktury mo su erowa" e przedsibiorstwo oszukuje pa(stwo # nie paci podatkw" bd, dziaa w inny" niez odny z prawem sposb.

Norwegia Consulting oferuje pomoc w kwestii: rejestracji lub zamknicia firmy uzyskania norweskiego adresu przygotowania podania o uzyskanie norweskiego numeru PESE przygotowania deklaracji podatkowej rejestracji na portalu altinn!no zam"wienia kart bran#owej wype$nienia wniosku o wpis w rejestrze %&' wystawiania faktur w j! norweskim przygotowania i kontroli rozlicze( podatku %&' przygotowania i kontroli rozlicze( podatku doc)odowego przygotowania kontrakt"w na wykonanie danego zlecenia uzyskania kredytu za$atwienia spraw wymagaj*cyc) fizycznej obecno+ci w Norwegii! norweski numer telefonu

http://www.norwegiaconsulting.pl/

You might also like