Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 3 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 3 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2005 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ................................................................................................................................................. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ................................................................................................................... Prakata ............................................................................................................................................................ Pengenalan ...................................................................................................................................................... SUDUT DAN GARIS II.................................................................................................................................. POLIGON II.................................................................................................................................................... BULATAN II................................................................................................................................................... STATISTIK II................................................................................................................................................. INDEKS.......................................................................................................................................................... UNGKAPAN ALGEBRA III.......................................................................................................................... RUMUS ALGEBRA....................................................................................................................................... PEPEJAL GEOMETRI III.............................................................................................................................. LUKISAN BERSKALA.................................................................................................................................. PENJELMAAN II........................................................................................................................................... PERSAMAAN LINEAR II............................................................................................................................. KETAKSAMAAN LINEAR........................................................................................................................... GRAF FUNGSI............................................................................................................................................... NISBAH, KADAR DAN KADARAN............................................................................................................ TRIGONOMETRI........................................................................................................................................... Panel Penterjemah .......................................................................................................................................... iv v vii ix 1 2 4 7 9 13 16 18 21 22 24 25 29 30 32 35

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

• • • •

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. menguji dan membuktikan konjektur.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. Selain itu. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik. (DATO’ IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. malah dengan murid dari negara lain.

.

membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. contohnya kalkulator. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. ukuran. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. . geometri. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal. Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. graf. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. Sebagai bidang pembelajaran. persamaan atau ketaksamaan. bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. Justeru. Ke arah matlamat ini. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. rajah. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. membuat adaptasi. Oleh itu. Oleh yang demikian.

menguasai kemahiran. dan Perkaitan. Bentuk dan Perkaitan. . Pentaksiran. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. hukum. Bersikap positif terhadap matematik. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. mewakilkan dan mentafsir data. menggunakan algoritma dan perkaitan. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. tepat. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. Berkomunikasi secara matematik. Bentuk dan Ruang. prinsip. konsep. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. memungut dan mengendali data. dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. tekun dan yakin. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. dan membuat keputusan. tolak. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. menyelesaikan masalah. iaitu: Nombor. Selain itu. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. menyeluruh. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain.Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. Bentuk dan Perkaitan. mengukur dan membina.

asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. bermakna. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. xi Dalam lajur Catatan. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. proses pengajaran dan pembelajaran . Oleh itu. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. Pada masa yang sama. Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. berguna dan mencabar. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. Ia menetapkan pengetahuan. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Selain daripada itu. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. teknik. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. dan Lajur 4 : Catatan. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu.

Menggunakan analogi. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. Membuat simulasi. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. Melalui komunikasi. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. idea matematik menjadi objek refleksi. dalam bentuk gambar dan gambar rajah. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Merancang strategi penyelesaian. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. menganalisis. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Proses . 2. Bekerja ke belakang. Cuba jaya. Melalui aktiviti sebegini. menginterpretasi gambar rajah atau graf. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. carta atau senarai secara bersistem. Mengenal pasti pola. dan Menyemak semula penyelesaian. Menaakul secara logik. Mengenal pasti minat murid. Melukis gambar rajah. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. Membuat jadual. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. pemurnian dan pengubahsuaian. menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. diskusi. Dengan cara komunikasi yang berkesan. Melaksanakan strategi tersebut. dan Menggunakan algebra. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam.

Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. seminar. 6 xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: . Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid. menyentuh. Memupuk sikap positif. mendengar. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. kalkulator. murid dengan murid dan murid dengan bahan. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal. intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep.   Merangsang kemahiran metakognitif. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. merasa dan menghidu. 3. Contohnya. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. komputer. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. xiii 2. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. perwakilan matematik dan sebagainya. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. 2x dan 3y. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3.

nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap . Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. Justeru. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. pengukuran dan penyelesaian masalah. menjadi kreatif. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. Selain daripada itu. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. Walau apa tanggapan guru. Di samping itu. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. Misalnya. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. perisian pendidikan. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. algebra. Dengan membuat kaitan. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. geometri. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. 4. Murid perlu berupaya untuk menambah. Sungguhpun begitu.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. membina keyakinan diri. Oleh itu. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini. bermakna dan tepat. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik. membina dan menilai telahan dan hujah matematik. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. 5. Penggunaan kalkulator. merekacipta. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik. komputer. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. menolak. murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Melalui pembelajaran akses kendiri. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka.

matematik. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan. xv . dan Pembelajaran masa depan. pembelajaran secara penemuan. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. pemerhatian. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. sesuai dan berkesan. dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. penyiasatan. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. soalan terbuka. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. Dengan itu.

.

TINGKATAN 3 CATATAN  Membincangkan kes apabila sudut (ii) Menentukan bahawa bagi garis selari berselang-seli dan sudut sepadan (a) sudut sepadan adalah sama. tidak sama. (d) sudut pedalaman. Sudut pedalaman pada sebelah yang sama bagi garis rentas lintang adalah sudut penggenap. sama dan implikasi terhadap (iii) Menentukan nilai akasnya.  Meneroka ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang menggunakan perisian geometri dinamik.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan garis selari. semua sudut yang berkaitan (c) hasil tambah sudut pedalaman dengan garis rentas lintang adalah ialah 1800. (a) sudut sepadan (b) sudut berselang-seli (c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari. SUDUT DAN GARIS II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. 1 . (b) sudut berselang-seli adalah  Membincangkan kes apabila sama. transparensi atau kertas surih. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti (a) garis rentas lintang. set geometri. (iv) Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.BIDANG PEMBELAJARAN: 1. (b) sudut sepadan. (c) sudut berselang-seli. Hadkan kepada garis rentas lintang yang bersilang dengan garis selari. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

segiempat sama dan heksagon sekata.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. jangka lukis.1 Memahami konsep poligon sekata.  Meneroka ciri-ciri poligon menggunakan pembaris. Membina dengan alat tepi lurus dan jangka lukis. POLIGON II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. protraktor. kertas grid. (ix) Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat. (iii) Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon. templat. menggunting dan menampal.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman poligon. Tegaskan kejituan lukisan. (x) Membina segitiga sama sisi.  Mengkaji bilangan segitiga yang terbentuk dalam suatu poligon apabila menyambung suatu bucu poligon tersebut dengan bucubucu lain.  Termasuk contoh poligon tak sekata yang diperoleh melalui aktiviti seperti melipat kertas yang berbentuk poligon. (vii) Menentukan (a) paksi simetri (b) bilangan paksi simetri bagi suatu poligon. . (iv) Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.  Menggunakan model poligon dan persekitaran untuk mengenal pasti poligon sekata.  Kaitkan dengan penggunaan dalam bidang seni bina. (ii) Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi dan begitu juga sebaliknya. kad imbas dan perisian geometri dinamik. TINGKATAN 3 CATATAN Hadkan sehingga poligon dengan 10 sisi. (i) Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. 2. mengukur sudut dan menggunakan perisian geometri dinamik.  Meneroka sudut pelbagai poligon melalui aktiviti seperti melukis. (viii) Melakar poligon sekata. 2 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (vi) Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata. geobod.

(c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi.  Termasuk contoh situasi harian. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan sisi poligon. (b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. TINGKATAN 3 CATATAN 3 .BIDANG PEMBELAJARAN: 2. POLIGON II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menentukan (a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.

(c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri. benang. 4 . perentas dan lengkok bulatan. (b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan. (d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama panjang.  Meneroka melalui aktiviti seperti menyurih. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri. melukis dan mengukur dengan jangka lukis.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri. protraktor. kertas turas dan perisian geometri dinamik. melipat. perentas dan lengkok. TINGKATAN 3 CATATAN (ii) Menentukan bahawa (a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya. pembaris.BIDANG PEMBELAJARAN: 3. BULATAN II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok. (ii) Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. BULATAN II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan. (iv) Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.  Meneroka ciri-ciri sudut dalam bulatan melalui aktiviti seperti melukis. serta menggunakan perisian geometri dinamik.BIDANG PEMBELAJARAN: 3. menggunting dan menampal. TINGKATAN 3 CATATAN Libatkan sudut refleks pada pusat bulatan. 5 . (iii) Menentukan bahawa sudut pada (a) lilitan (b) pusat yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar. Sudut yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah sama dengan sudut yang dicangkum oleh perentas yang sepadan. (v) Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

(iii) Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran. menggunting dan menampal.  Meneroka ciri-ciri sisi empat kitaran melalui aktiviti seperti melukis. (v) Menentukan hubungan antara sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. TINGKATAN 3 CATATAN (ii) Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran. (iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. serta menggunakan perisian geometri dinamik. BULATAN II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. 6 .3 Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran. (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.BIDANG PEMBELAJARAN: 3.

graf garis dan carta pai. STATISTIK II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. (iv) Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.  Menggunakan set data daripada situasi harian untuk menilai dan meramal. median dan min untuk menyelesaikan masalah.2 Memahami dan menggunakan konsep mod.1 Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah. Libatkan perubahan dalam bilangan dan nilai data.  Menggunakan contoh situasi harian daripada sumber seperti surat khabar.  Menggunakan kalkulator dan perisian komputer untuk membina carta pai. majalah. Libatkan data yang mempunyai lebih daripada satu mod. Carta pai yang lengkap harus mempunyai: i) Tajuk ii) Label yang sesuai bagi kumpulan data. (iii) Menentukan median bagi set data. (i) Menentukan mod bagi (a) set data. graf garis dan carta pai. carta palang. Tegaskan bahawa mod merujuk kepada kategori atau skor dan bukan kepada kekerapan. Termasuk piktograf.BIDANG PEMBELAJARAN: 4. carta palang. (b) data dalam jadual kekerapan. (ii) Membina carta pai untuk mewakilkan data. 7 . Bincangkan bahawa perwakilan data adalah bergantung pada jenis data. Hadkan kepada data diskret sahaja. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai. laporan dan Internet. (iv) Menentukan perwakilan data yang sesuai. 4. Carta pai biasanya sesuai untuk data berkategori. (ii) Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf.  Membincangkan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai dalam situasi yang berbeza. TINGKATAN 3 CATATAN Kaitkan kuantiti data dengan saiz sudut sektor. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai.

(b) data dalam jadual kekerapan.BIDANG PEMBELAJARAN: 4. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod. median dan min dalam situasi tertentu. median dan min. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Mengira min bagi (a) set data. STATISTIK II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kalkulator untuk mengira min bagi set data yang besar.  Membincangkan kesesuaian penggunaan mod. TINGKATAN 3 CATATAN 8 .

5. Libatkan pecahan dan perpuluhan.  Meneroka indeks menggunakan kalkulator dan hamparan elektronik. Tegaskan asas dan indeks. (i) Menentusahkan am × an = am + n. n ialah indeks. INDEKS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5. Hadkan sebutan algebra kepada satu pembolehubah. a × a ×.. Libatkan sebutan algebra. 9 . (iii) Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks. (ii) Menentukan nilai an. Hadkan n kepada integer positif.  Meneroka hukum indeks menggunakan pendaraban berulang dan kalkulator. a = an n faktor a ialah asas. TINGKATAN 3 CATATAN Mulakan dengan kuasa dua dan kuasa tiga. „a‟ ialah suatu nombor nyata. (iii) Mempermudahkan pendaraban bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang berlainan. (ii) Mempermudahkan pendaraban bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama..1 Memahami konsep indeks.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban nombor dalam tatatanda indeks. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai an dan begitu juga sebaliknya.BIDANG PEMBELAJARAN: 5.

3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pembahagian nombor dalam tatatanda indeks. (iv) Melakukan gabungan operasi yang melibatkan pendaraban. pembahagian dan yang dikuasakan bagi (a) nombor (b) sebutan algebra 5. Tegaskan bahawa: (am × bn)p = amp × bnp (ii) Mempermudahkan (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan. INDEKS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5. (i) Menentusahkan (am)n = amn. Hadkan sebutan algebra kepada satu pembolehubah. ab  n m p a mp = b np 10 . (iii) Mempermudahkan pendaraban dan pembahagian bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan dengan asas berlainan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menentusahkan am  an = am – n. TINGKATAN 3 CATATAN Tegaskan bahawa a0 = 1.BIDANG PEMBELAJARAN: 5. (ii) Mempermudahkan pembahagian bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan nombor dan sebutan algebra dalam tatatanda indeks yang dikuasakan. m dan n ialah integer positif. (am)n = amn .

1 n (iii) Menentukan nilai a . Mulakan dengan n = 2. dan (ii) Menyatakan a–n sebagai begitu juga sebaliknya. (i) Menentusahkan 1 n . bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks negatif bagi (a) nombor (b) sebutan algebra 5. (iii) Melakukan gabungan operasi darab.6 Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks pecahan. n a dan n ialah integer positif. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menentusahkan a–n = 1 a n TINGKATAN 3 CATATAN . INDEKS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5.5 Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks negatif. 1 a n n ialah integer positif.BIDANG PEMBELAJARAN: 5. m n (iv) Menyatakan a (a) (b) or or sebagai: 11 . a dan (ii) Menyatakan a sebagai begitu juga sebaliknya. Mulakan dengan n = 1.  Meneroka menggunakan pendaraban berulang dan hukum indeks.

INDEKS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Melakukan gabungan operasi darab. (ii) Melakukan gabungan operasi darab. negatif dan pecahan. 12 . pembahagian. bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif. yang dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatatanda indeks. bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks pecahan bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra (vi) Menentukan nilai a .BIDANG PEMBELAJARAN: 5. 5. m n TINGKATAN 3 CATATAN Hadkan kepada punca integer positif.7 Melakukan pengiraan yang melibatkan hukum indeks. (i) Melakukan pendaraban.

(a  b)(a  b) = (a  b)2 Termasuk: (a + b)(a + b) (a – b)(a – b) (a + b)(a – b) (a – b)(a + b) 6.  Meneroka menggunakan bahan konkrit dan perisian komputer. Ambil perhatian bahawa “1” adalah faktor bagi semua sebutan algebra.  Kaitkan dengan contoh konkrit.2 Memahami dan menggunakan konsep pemfaktoran ungkapan algebra untuk menyelesaikan masalah.BIDANG PEMBELAJARAN: 6. TINGKATAN 3 CATATAN Mulakan dengan sebutan algebra linear. Tegaskan hubungan antara kembangan dan pemfaktoran. (i) Menyatakan faktor bagi suatu sebutan algebra. (b) beza antara dua sebutan kuasa dua. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam satu tanda kurung. (ii) Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam Tegaskan: dua tanda kurung. 13 . UNGKAPAN ALGEBRA III OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6.1 Memahami dan menggunakan konsep kembangan. Beza antara dua sebutan kuasa dua bermakna: a2 – b2 = (a + b)(a − b) atau (a − b)(a + b) (iii) Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan (a) faktor sepunya. Hadkan kepada ungkapan linear. (ii) Menyatakan faktor sepunya dan FSTB bagi beberapa sebutan algebra.  Meneroka menggunakan perisian komputer.

UNGKAPAN ALGEBRA III OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 3 CATATAN Hadkan kepada empat sebutan algebra. (iv) Memfaktor dan mempermudahkan pecahan algebra. 14 .BIDANG PEMBELAJARAN: 6. Mulakan dengan ungkapan satu sebutan untuk pengangka dan penyebut. Hadkan penyebut kepada satu sebutan algebra. (ii) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut pecahan yang lain. Konsep GSTK mungkin digunakan.3 Melakukan penambahan dan penolakan ke atas pecahan algebra. (i) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang mempunyai penyebut yang sama. Hadkan kepada pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua. ab – ac = a(b – c) e2 – f 2 = (e + f)(e – f) x2 + 2xy + y2 = (x + y)2 hadkan jawapan kepada (ax + by)2 ab + ac + bd + cd = (b + c)(a + d)  Meneroka menggunakan perisian komputer.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan sebenar.  Meneroka menggunakan perisian komputer. 6.

(b) dua sebutan. (iii) Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua. (b) dua sebutan. TINGKATAN 3 CATATAN (ii) Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan (a) satu sebutan. 15 . (i) Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan: (a) satu sebutan.4 Melakukan pendaraban dan pembahagian ke atas pecahan algebra. 6.  Meneroka menggunakan perisian komputer.BIDANG PEMBELAJARAN: 6. Mulakan dengan pendaraban dan pembahagian yang tanpa pemudahan diikuti dengan pendaraban dan pembahagian yang ada pemudahan. UNGKAPAN ALGEBRA III OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebut (a) tidak mempunyai faktor sepunya. (b) mempunyai faktor sepunya.

. 7. (iii) Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai perkara rumus dengan melibatkan (a) satu daripada operasi asas: +. ÷ (b) kuasa atau punca kuasa. (c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca kuasa. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi yang diberi ialah pembolehubah atau pemalar. pecahan dan perpuluhan. (ii) Mengenal pasti perkara rumus. Pembolehubah termasuk integer. (i) Menulis rumus berdasarkan (a) pernyataan (b) situasi yang diberi. TINGKATAN 3 CATATAN (ii) Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberi dan mewakilkan pembolehubah tersebut dengan simbol huruf. RUMUS ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.BIDANG PEMBELAJARAN: 7.  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan pembolehubah dan pemalar.1 Memahami konsep pembolehubah dan pemalar. (iii) Menentukan nilai yang mungkin bagi suatu pembolehubah dalam situasi yang diberi.2 Memahami konsep rumus untuk menyelesaikan masalah. 16 . ×. Simbol yang mewakili suatu kuantiti dalam rumus mesti dinyatakan dengan jelas.

BIDANG PEMBELAJARAN: 7. TINGKATAN 3 CATATAN Libatkan rumus saintifik. RUMUS ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila pembolehubah tersebut: (a) ialah perkara rumus (b) bukan perkara rumus (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. 17 .

(b) silinder. (b) jejari tapak dan tinggi. PEPEJAL GEOMETRI III OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8. (v) Mengira isipadu silinder dalam unit padu apabila diberi: (a) luas tapak dan tinggi. dan 18 . (ii) Mengira isipadu prisma tegak dalam unit padu apabila diberi tinggi dan (a) luas tapak. Hadkan tapak kepada bentuk segitiga dan sisi empat. (vii) Mengira jejari tapak silinder apabila isipadu dan tinggi diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerbitkan rumus isipadu bagi (a) prisma. (viii) Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada unit yang lain: (a) . (iv) Mengira luas tapak prisma apabila isipadu dan tinggi diberi.1 Memahami dan menggunakan konsep isipadu prisma tegak dan silinder membulat tegak untuk menyelesaikan masalah. (b) dimensi tapak.BIDANG PEMBELAJARAN: 8.  Mengaitkan isipadu prisma tegak dengan isipadu silinder membulat tegak. (iii) Mengira tinggi prisma apabila isipadu dan luas tapak diberi. TINGKATAN 3 CATATAN Prisma dan silinder masingmasing merujuk kepada prisma tegak dan silinder membulat tegak. dan (b) . (vi) Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan jejari tapak diberi.  Menggunakan model konkrit untuk menerbitkan rumus.

(x) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu prisma dan silinder. Libatkan tapak poligon yang berlainan jenis.2 Memahami dan menggunakan konsep isipadu piramid tegak dan kon membulat tegak untuk menyelesaikan masalah. (i) Menerbitkan rumus isipadu bagi (a) piramid. (ii) Mengira isipadu piramid dalam unit mm3. cm3 dan m3 apabila tinggi dan jejari tapak diberi.  Menggunakan model konkrit untuk menerbitkan rumus. PEPEJAL GEOMETRI III OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (ix) Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas. (iii) Mengira tinggi piramid apabila isipadu dan dimensi tapak diberi. (v) Mengira isipadu kon dalam unit mm3.BIDANG PEMBELAJARAN: 8. TINGKATAN 3 CATATAN Hadkan bentuk bekas kepada silinder membulat tegak dan prisma tegak. (vi) Mengira tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak diberi. cm3 dan m3 apabila diberi tinggi dan (a) luas tapak. (b) kon. (vii) Mengira jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi diberi. 19 . (b) dimensi tapak. 8.  Membuat perkaitan antara isipadu piramid dengan isipadu prisma serta isipadu kon dengan isipadu silinder. (iv) Mengira luas tapak piramid apabila isipadu dan tinggi diberi.

TINGKATAN 3 CATATAN Termasuk hemisfera.3 Memahami dan menggunakan konsep isipadu sfera untuk menyelesaikan masalah. 20 . (i) Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu pepejal gubahan. 8.  Menggunakan model konkrit untuk membentukkan pepejal gubahan.4 Mengaplikasikan konsep isipadu untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pepejal gubahan. (ii) Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi.  Menggunakan contoh situasi kehidupan sebenar. PEPEJAL GEOMETRI III OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (viii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu piramid dan kon. 8. Pepejal gubahan adalah gabungan pepejal geometri. (i) Mengira isipadu pepejal gubahan.BIDANG PEMBELAJARAN: 8. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu sfera.

Libatkan grid yang berlainan saiz . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakarkan bentuk yang (a) sama saiz dengan objek (b) lebih kecil daripada objek (c) lebih besar daripada objek menggunakan kertas grid. apabila: BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CATATAN Hadkan objek kepada sebarang bentuk dua dimensi. (iv) Melukis semula bentuk pada kertas grid yang berlainan saiz.9. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. (b) kertas kosong.  Mengaitkan dengan peta. Tegaskan kejituan lukisan. (iii) Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang diberi menggunakan (a) kertas grid. 21 . geobod atau kertas graf.  Meneroka lukisan berskala menggunakan perisian geometri dinamik. Tegaskan bahawa grid perlu dilukis pada bentuk asal. kertas grid. LUKISAN BERSKALA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9. grafik dan lukisan senibina.1 Memahami konsep lukisan berskala. (ii) Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : .

 Mengaitkan pembesaran dengan keserupaan bentuk. (b) faktor skala < 0. (iii) Menentukan pusat pembesaran apabila objek dan imej diberi.  Melibatkan contoh situasi harian.1 Memahami dan menggunakan konsep keserupaan. BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CATATAN Tegaskan bahawa apabila sudut sepadan segitiga adalah sama maka sisi sepadan adalah berkadaran . Tegaskan kes apabila: faktor skala = ± 1 Tegaskan bahawa pusat pembesaran adalah titik yang tidak berubah. (v) Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran.  Meneroka konsep pembesaran menggunakan kertas grid.2 Memahami dan menggunakan konsep pembesaran. Mengenal pasti suatu pembesaran.10. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa . 22 . Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi dua bentuk yang serupa. lukisan. (vi) Mengira (a) faktor skala (b) panjang sisi imej (c) panjang sisi objek suatu pembesaran. Menentukan faktor skala. (iv) Menentukan imej objek apabila pusat pembesaran dan faktor skala diberi. bahan konkrit. Tegaskan kaedah pembinaan. (i) (ii) Tegaskan kes apabila saiz imej lebih kecil daripada saiz objek. PENJELMAAN II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10. geobod dan perisian geometri dinamik. 10. diberi objek dan imej pembesaran apabila (a) faktor skala > 0.

BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CATATAN Libatkan faktor skala negatif. (ix) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran. (viii) Mengira (a) luas imej (b) luas objek (c) faktor skala di bawah suatu pembesaran. PENJELMAAN II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kertas grid dan perisian geometri dinamik untuk meneroka hubungan antara luas imej dan luas objek. 23 .10. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (vii) Menentukan hubungan antara luas imej dan luas objek.

2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah untuk menyelesaikan masalah  Menggunakan kaedah cuba-jaya.1 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam dua pembolehubah. 11. Menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah daripada maklumat yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menentukan sama ada suatu persamaan adalah persamaan linear dalam dua pembolehubah. Menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah dengan (a) kaedah penggantian. Libatkan simbol huruf selain daripada x dan y untuk mewakili pembolehubah. Menentukan sama ada dua persamaan yang diberi adalah persamaan linear serentak.  Menggunakan contoh daripada situasi kehidupan sebenar.  Menerbitkan persamaan linear dalam dua pembolehubah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. (i) (ii) (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah. 24 . (b) kaedah penghapusan. (iv) Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah. PERSAMAAN LINEAR II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.11. BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CATATAN (ii) (iii) Menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi nilai pembolehubah yang lain.  Meneroka menggunakan kalkulator grafik. perisian geometri dinamik dan hamparan elektronik untuk menyelesaikan persamaan linear dan persamaan linear serentak.

12. (c) x ≥ h. (ii) Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi: (a) x > h. “ ≤ ” disebut sebagai “kurang daripada atau sama dengan”. h ialah pemalar.  Menggunakan situasi harian untuk menggambarkan hubungan ketaksamaan dan seterusnya penggunaan simbol “ > ”. (i) Menentukan sama ada hubungan yang diberi adalah suatu ketaksamaan linear.2 Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah. 12. KETAKSAMAAN LINEAR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12. (iii) Mengenal pasti hubungan (a) lebih besar daripada atau sama dengan (b) kurang daripada atau sama dengan berdasarkan situasi yang diberi.1 Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan. “ < ” disebut sebagai “kurang daripada”. BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CATATAN (ii) Tegaskan bahawa a > b adalah setara dengan b < a. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti hubungan (a) lebih besar daripada (b) kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi. “ < ”. x ialah integer. (b) x < h. Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi menggunakan simbol “ > ” atau “ < ”. 25 . “ ≥ ” dan “ ≤ ”. “ >” disebut sebagai “lebih besar daripada”. (d) x ≤ h. “ ≥” disebut sebagai “lebih besar daripada atau sama dengan”.

(i) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila suatu nombor (a) ditambah kepada (b) ditolak daripada kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi. (b) x < h. BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CATATAN  Melibatkan contoh situasi harian. pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan.12. 26 . (iv) Membina ketaksamaan linear menggunakan simbol: (a) “ > ” atau “ < ” (b) “ ≥ ” atau “ ≤ ” daripada maklumat yang diberi. 12. (d) x ≤ h. keadaan ketaksamaan dibalikkan. penolakan. (c) x ≥ h. pendaraban dan pembahagian ke atas ketaksamaan linear. Tegaskan bahawa keadaan ketaksamaan tidak berubah. Tegaskan bahawa apabila pendaraban atau pembahagian dilakukan pada kedua-dua belah ketaksamaan dengan nombor negatif yang sama. (ii) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi (a) didarab dengan satu nombor. (b) dibahagi dengan satu nombor. KETAKSAMAAN LINEAR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Mewakilkan ketaksamaan linear: (a) x > h.

12. Tegaskan bahawa bagi suatu penyelesaian. Libatkan “<”.4 Melaksanakan pengiraan untuk menyelesaikan ketaksamaan dalam satu pembolehubah.“ ≥” dan “ ≤ .  Meneroka menggunakan perisian geometri dinamik dan kalkulator grafik. (i) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan: (a) menambah satu nombor kepada (b) menolak satu nombor daripada kedua-dua belah ketaksamaan. BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CATATAN Maklumat diberi daripada situasi kehidupan sebenar. pembolehubah ditulis pada sebelah kiri ketaksamaan. Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan: (a) mendarab (b) membahagi satu nombor pada kedua-dua belah ketaksamaan.12. KETAKSAMAAN LINEAR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membina ketaksamaan (a) (b) (c) (d) daripada maklumat yang diberi. (ii) (iii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan gabungan operasi 27 .

12.5 Memahami konsep ketaksamaan linear serentak dalam satu pembolehubah. (iii) Menyelesaikan dua ketaksamaan linear serentak. Menentukan ketaksamaan setara bagi dua ketaksamaan linear yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CATATAN (ii) Tegaskan makna ketaksamaan seperti: a<x<b a≤x≤ b a≤x<b a<x≤b Tegaskan bentuk seperti: a>x<b a<x≥b a<x>b tidak diterima. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear serentak pada garis nombor. 28 . KETAKSAMAAN LINEAR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.

apabila nilai pembolehubah tidak bersandar diberi. Hadkan kepada fungsi linear. 13. 29 . (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi. GRAF FUNGSI Murid akan diajar untuk: BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 3 CADANGAN AKTIVITI P&P  Meneroka dengan “mesin fungsi”.1 Memahami dan menggunakan konsep fungsi. (i) (ii) Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi. Libatkan kes-kes apabila skala tidak diberi. HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan hubungan antara dua pembolehubah berdasarkan maklumat yang diberi. (ii) (iii) Mengira nilai pembolehubah bersandar. Libatkan fungsi seperti: y = 2x + 3 p = 3q2 + 4q – 5 A = B3 CATATAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN 13.13. (iii) Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya. Mengenal pasti pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar dalam satu hubungan yang melibatkan dua pembolehubah.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi. kuadratik dan kubik. Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.

TINGKATAN 3 CATATAN Tegaskan penggunaan unit dalam pengiraan.2 Memahami dan menggunakan konsep laju. Mengira dan mentafsirkan laju. (v) 14. 30 . Mengira kadar apabila nilai dua kuantiti yang berbeza diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar. NISBAH. Nilai murni yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas perlu dibincangkan. Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam laju.  Menggunakan situasi kehidupan sebenar yang melibatkan kadar.  Menggunakan contoh situasi harian. (ii) (iii) Mengira nilai kuantiti tertentu apabila kadar dan nilai kuantiti yang lain diberi. apabila laju dan jarak diberi. (iv) Menukar kadar daripada satu unit ukuran kepada unit ukuran yang lain. Libatkan penggunaan graf. apabila laju dan masa diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menentukan kadar dalam situasi yang diberi dan mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat.1 Memahami konsep kadar dan melaksanakan pengiraan yang melibatkan kadar. (i) (ii) (iii) Mengira (a) jarak. KADAR DAN KADARAN II OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 14.BIDANG PEMBELAJARAN: 14. Membezakan antara laju seragam dan laju tidak seragam. (iv) (v) Menukar daripada satu unit laju kepada unit laju yang lain. (b) masa.

CADANGAN AKTIVITI P&P  Menggunakan contoh situasi harian. Mengira dan mentafsirkan pecutan. TINGKATAN 3 CATATAN (iii) Menyelesaikam masalah yang melibatkan laju dan laju purata. Libatkan kes nyah-pecutan.  Membincangkan perbezaan antara laju purata dan kelajuan min.BIDANG PEMBELAJARAN: 14. KADAR DAN KADARAN II OBJEKTIF PEMBELAJARAN 14. NISBAH. (i) (ii) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam pecutan. Mengira (a) jarak. apabila laju purata dan masa diberi.4 Memahami dan menggunakan konsep pecutan. apabila laju purata dan jarak diberi. 31 . 14.3 Memahami dan menggunakan konsep laju purata. (i) (ii) HASIL PEMBELAJARAN Mengira laju purata dalam pelbagai situasi. (b) masa.

Tangen Ө boleh ditulis sebagai tan Ө. Libatkan kes yang memerlukan penggunaan Teorem Pythagoras Sinus Ө boleh ditulis sebagai sin Ө. Libatkan kes yang memerlukan penggunaan Teorem Pythagoras.BIDANG PEMBELAJARAN: 15. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti: (a) hipotenus (b) sisi bertentangan dan sisi sebelah terhadap salah satu sudut tirus. Tegaskan bahawa tangen adalah suatu nisbah. TRIGONOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 15. Hadkan kepada sisi bertentangan dan sisi sebelah.1 Memahami dan menggunakan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Menentukan tangen bagi suatu sudut. (i) (ii) (iii) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai sinus dan panjang sisi yang lain diberi. (b) Saiz sudut berubah. (ii) (iii) Mengira tangen bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. 32 . Menentukan sinus bagi suatu segitiga.  Menggunakan segitiga bersudut tegak yang mempunyai ukuran sebenar dan perkembangkan melalui aktiviti. (d) Saiz sudut berubah. TINGKATAN 3 CATATAN Gunakan segitiga bersudut tegak sahaja.  Meneroka sinus bagi sudut yang diberi apabila: (a) Saiz segitiga berubah secara berkadaran.  Membincangkan nisbah sisi bertentangan kepada sisi sebelah apabila sudut menghampiri 900 . (iv) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai tangen dan panjang sisi yang lain diberi.  Meneroka tangen bagi sudut yang diberi apabila: (c) Saiz segitiga berubah secara berkadaran. 15. Mengira sinus bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi.2 Memahami dan menggunakan sinus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.

(b) darjah dan minit kepada darjah. (iv) Menentukan nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik. 15. 33 . (ii) (iii) Menentukan nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus bagi 300. Libatkan kes yang memerlukan penggunaan Teorem Pythagoras.  Meneroka kosinus bagi sudut yang diberi apabila: (a) Saiz segitiga berubah secara berkadaran.BIDANG PEMBELAJARAN: 15. TRIGONOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 15. Libatkan sudut yang dinyatakan dalam: i) darjah ii) darjah dan minit. TINGKATAN 3 CATATAN Kosinus Ө boleh ditulis sebagai kos Ө. sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain apabila nilai suatu nisbah trigonometri diberi.3 Memahami dan menggunakan kosinus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. (iii) Mengira panjang sisi bagi segitiga apabila nilai kosinus dan panjang sisi yang lain diberi.4 Menggunakan nilai tangen. 450 dan 600 tanpa menggunakan kalkulator saintifik. (b) Saiz sudut berubah CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menentukan kosinus bagi suatu sudut. Mengira kosinus bagi sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. Menukar unit sudut daripada: (a) darjah kepada darjah dan minit.

TRIGONOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik.BIDANG PEMBELAJARAN: 15. TINGKATAN 3 CATATAN (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah trigonometri. 34 .

Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Susilawati binti Ehsan Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum En. Norizzah bt. Maizul bt. Mustafa SMK Putrajaya Presint 9(2). Hj Saadon SMK Putrajaya Presint 11 (1) Putrajaya Pn. Nor A'idah bt. Selangor Puan Zuraimah bt. Selangor Pn. Hjh. Asis SMK Telok Panglima Garang. Eja bt. Sharul Azman bin Jaafar SMK Banting. Kuala Lumpur Pn. Rohaida bt. Putrajaya Pn. Sazariyah bt. Hjh. Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr. Ibrahim bin Mohamad Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 3 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Hj. Telok Panglima Garang.Siti Noraini bt. Amran SMK Seri Bintang Utara Cheras. Mat Zin SMS Tuanku Jaafar. Noraziawati bt. Selangor Pn. Jalan Bukit Setiawangsa. Hjh. Radikan SMK Tanjong Sepat. Kuala Pilah. Sobang SMK Perimbun. Jalan Genting-Klang. Selangor Pn. Hanafi SMK Jalan Reko Kajang. Selangor TINGKATAN 3 Pn. Ilustrasi dan Susun Atur 35 . Johari SMT Setapak. Tanjong Sepat. Kajang. Kuala Lumpur Pn. Asnidar bt. Telok Datok. Negeri Sembilan Pn. Mohammad Ariff SMK Taman Setiawangsa. Kuala Lumpur Editor.

TINGKATAN 3 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful