Terhad

Tajuk Umum Tugasan Tajuk 12.2 – Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa. (Merujuk tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan bab !"

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain. II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik pepriksaan. III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Terhad

Tajuk 12.2 – Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa. (Merujuk tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan bab !" S#alan $ Malaysia banyak memainkan %eranan dan memberikan sumbangan dalam %ertubuhan antarabangsa. &in'angkan. Peringatan ; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenal an spek Memahami asasasas penggubalan dasar luar Mala!sia Perincian 1. Pengenalan "elaskan secara ringlas tentang bentuk hubungan Mala!sia dengan negaraIsi dan huraian Memahami $aktor penggubalan dan perkembangan dasar luar Mala!sia negara luar. 2. (akt#r %enggubalan dan %erkembangan dasar luar Malaysia i% Terangkan $aktor$aktor Penggubalan dasar luar Mala!sia &'#M% ii% Menganalisis peranan dan sumbangan dalam pertubuhan antarabangsa Perkembangan luar '# Mala!sia &'#M% ). Peranan dan sumbangan dalam %ertubuhan antarabangsa Terangkan peranan Mala!sia dalam pertubuhan () Markah penuh #

Terhad antarabangsa. Mengaplikasikan hubungan Mala!sia dengan negara luar. *. +angkah ke arah menjaga hubungan baik Malaysia dengan negara luar. Melalui pemerhatian anda, bagaimanakah Mala!sia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara Menilai keja!aan negara di peringkat antrabangsa lain* . ,ejayaan Malaysia di %eringkat antarabangsa. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan keja!aan !ang telah dicapai oleh negara kita di peringkat antarabangsa. Mencipta+Menjana idea menjadikan Mala!sia sebagai sebuah negara maju. i. -. .abaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. "elaskan cabaran !ang dihadapi oleh Mala!sia untuk mencapai status negara maju.&#M% ii. ,!atakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas &#M% Mengha!ati nilainilai murni+iktibar+patrioti sme dalam menjadi negara maju. ,!atakan nilai-nilai !ang perlu ada dalam diri setiap pemimpin untuk membina negara maju. /. 0ilai1nilai yang %erlu ada ke arah negara maju ') ') ') '#

Terhad

-esimpul an

Merumus secara keseluruhan isi !ang telah dibincangkan

2. 3umusan Pengetahuan !ang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara .arapan untuk masa depan ekonomi Mala!sia !ang lebih cemerlang.

#

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful