P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Nov 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

סב " ד דכ ןירדהנס אינק אל אתכמסא

www.swdaf.com 1
ב דומע דכ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
הנשמ . ןילוספה ןה ולאו - איבוקב קחשמה תיבירב הולמהו , םינוי יחירפמו , תיעיבש ירחוסו . ןועמש יבר רמא : ויה הליחתב
תיעיבש יפסוא ןתוא ןירוק , תיעיבש ירחוס ןתורקל ורזח ןיסנאה וברשמ . הדוהי יבר רמא : יתמיא - לא תונמוא ןהל ןיאש ןמזב א
אוה , אוה אלש תונמוא ןהל שי לבא - ןירשכ .
ארמג . דיבע אק יאמ איבוקב קחשמ ? - אמח רב ימר רמא : אתכמסא הוהד םושמ , אינק אל אתכמסאו . רמא תשש בר : לכ
אנווג יאה יכ - איה אתכמסא ואל . אלא : םלוע לש ובושייב ןיקוסע ןיאש יפל . והייניב יאמ ? - אתונמוא רמגד והייניב אכיא
רחא יתי .
שר " א דומע בכ ףד הנשה שאר תכסמ י
i5 j·:iosn jn i:x ,' x·aipa - ןוברעב ןיקחשמש םצע לש תוכיתח , ןנבר רומאו : אינק אל אתכמסא , ןינלזג ןה ירהו
ןנברדמ , שיא דימ ףטוחה אלא ןלזג יורק וניא אתיירואדמד , ביתכדכ ) ב לאומש ’ גכ ( ירצמה דימ תינחה תא לזגיו .
ס תכסמ תופסות ב דומע דכ ףד ןירדהנ
ןילוספה ןה ולאו - אתיירואדו ןנברד ילוספ אכה בישח אקד היל אריבסד םושמ םידבע ןיסרוג שי אלד םושמ אריהנ אלו
ינתמב בישח ’ ינתמד ילוספ לכו ינתק אל םינלזג אהד ןנברד ילוספ קר ’ יפא איבוקב קחשמ והנינ ןנברד ילוספ ’ מל " ד
מ אינק אל אתכמסאד איה אתכמסא " מלו אתיירואד לוספ ידיל אבל רוסיא תושעל רובס וניאש ןויכ אתיירואד וניא מ " ד
ןנברדמ אלא וניאד אטישפ םלוע לש ובושי םושמ יפאו הצוצק הניאש תיבירב יריימ תיבירב הולמו ’ הצוצקש תיבירב יריימ
םינוי יחירפמ ןנברדמ אלא תודעל לוספ וניאו ביהי היתעדמד ןויכ רוסיא היל עמשמ אל יפא םילוספ ןנברדמ ’ מל " ימדקת יא ד
אלא רוסא וניאד הזה ןמזב תיעיבשב יריימ תיעיבש ירחוסו אוה םולש יכרד ינפמ ארא רמאד ךדיאלו איבוקב קחשמ ונייה ךנוי
יפאו ןנברדמ ’ ק והנינ אתיירואדמ ןילוספ םידבע לבא םיינעל תועמ ןיאיצממד אה רוסיא היל בישח אל אתיירואד תיעיבשב " ו
שאמ ביתכד דיעהל הלוספ להקב אבל הרישכש השא המו ה ) טי םירבד ( וכו לוספש דבע םישנאה ’ יסרג אלד הארנ ןכ לע ’
ןנברד ילוספב אלא יריימ אלד םידבע .
בטירה ישודיח " א דומע בכ ףד הנשה שאר תכסמ א
x·aipa pnwnn . אוה ןנברד אלוספ יאה , םתה היל ליספד ןאמלו ) כ ןירדהנס " ב ד ’ ( ןיאש יפל אה םלוע לש ובושייב ןיקוסע
אוה ןנברדמ יאדו , עא אתכמסא ןידמ םתה היל ליספד ןאמלו " אלד ןויכ והימ אוה אתירואד הליזג אינק אלד אתכמסאד ג
אתירואדמ ליספימ אל לזג יוהיל יאהד ישניאל והל עמשמ אמלעב רמאדכו ) ב " ה מ ’ ב ’ ( עמשמ ימד אלב ישניאל דומחת אל
והל .
שר " ירדהנס תכסמ י ב דומע דכ ףד ן
אוה אתכמסא ואל אנווג יאה יכ לכ - אתכמסא ימד יכיהו - אבטימב םלשא דיבעא אלו ריבוא םאד ןוגכ ) וע אעיצמ אבב ,
א ( טושפ טגד ורטש תא שילשמ ןוגכו ) חסק ארתב אבב , א ( רבד אל לע ךמוסד , תושעל ידיב הז לכ רובסד , יכ אשירמו
ינתמ - ק אתכמסאל היל ביהי אלד אתעדא ינתמ א , ךכ ידיל אבי אל רובסו העוטד , ידימא ךימס אל אכה לבא , אל אהד
חצנ אל יא חצנ יא עדי , ינתא יכה וליפאו - ינקאו רמג ינתא אקיפסמ הנימ עמש , איה הליזג אלו .
ב דומע דכ ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
איה אתכמסא ואל אנווג יאה יכ לכ - פ " ה ריבוא םא ןוגכ אתכמסא ימד יכיהד תא שילשמ ןכו אבטימב םלשא דיבעא אלו
טושפ טגד ורטש ) ב " חסק ףד ב . םשו ( היתעדא היל ינתמ יכ אשירמו תושעל ודיב הזש אוה רובסו היתעדא ךימס ינה לכד
יא חצנ יא עדי אל אהד ידימא ךימס אלו ודיב ואל אכה לבא ךכ ידיל אבי אלש אוה רובס ירהש היל ינתא הנתמ היל ביהי אלד
ו חצנ אל פא " ש ינתא ה " איה הליזג ואלו ינקמו רמג אקיפסמד מ אה והימו ) ריפש ( אבטימב םלשא דיבעא אלו ריבוא םאד
שר רבד אל הזבו הז אוה םירפוס תועט איה אתכמסא " ירמאדכ אתכמסא ואל אבטימב םלשא ריבוא םא אהד י ’ פ ’ והזיא
ךשנ ) ב " דע ףד מ (. יזוז אפלא םלשא דיבעא אלו ריבוא םא ונייה אלא פבד ’ לבקמה ) דק ףד םש (. איה אתכמסא רמאק
יפבו ’ שר " וכו ריבוא םא בותכ היה י ’ ר לבא םירפוס ועט ןכ לע " יפל השקה ת ’ טנוקה ’ יפ יפלד םושמ ’ בישח יפטד עמשמ
אתכמסא ) המ ( ודיב ואלמ ודיב היהש פבו ’ ךשנ והזיא ) דע ףד םש . םשו ( אכפיא עמשמ יזוז לבקמד ןאמ יאה םתה רמאד
זמל הירבחמ וכ איה אתכמסאד םתה רמאקו טופשלוזד אתוורפא ליזאדכ םלשמ ןיבז אלו עשפו ארמח היל ןיב ’ השקמד דע
שה " יוהד םושמ אבטימב םלשא דיבעא אלו ריבוא םא יבג םתה ינשמו אבטימב םלשא דיבעא אלו ריבוא םאמ אנש יאמ ס
אתכמסא איוה אל ודיב יב אוהש הממ אתכמסא יפט יוה ודיב איוה אלד אמלא רל הארנ ןכ לע וד " יכה שרפל ת יאה יכ לכ
חיורהל לוכי ןיאש אכיה אלא אתכמסא איוה אלד איה אתכמסא ואל אנווג וכו ורטש שילשמ ןוגכ ’ טושפ טגד ) ב " ףד ב
חסק (. ינקמל והיא יעב חוורמ יאד וגמ הירבחל ינקמ דחאו דחא לכ םה םינשד ןויכד םושמ אתכמסא איוה אל אכה לבא
סב " ד דכ ןירדהנס אינק אל אתכמסא
www.swdaf.com 2
רמג האנה איההב ינקמו ימנ רמג ינקמל יעב דחו דח לכד םושמ אתכמסא איוה אל ןיכודיש לכ הז יפלו הירבחל ינקמו
יפ לע השק והימו ’ ר " ת בהזה קרפב ירהש ) ב " חמ ףד מ : םשו ( ינובריע יב רזוח ינא םא ול רמאו וריבחל ןובריע ןתונה ןנירמא
ה ומייקתנ ךנוברע ךל לופכא יב רזוח ינא םא רמוא הלהו ךל לוחמ רד אבילא ףוסבל םתה קיסמו יסוי יבר ירבד םיאנת ’ הדוהי
יפא אמלא אינק אלו אתכמסא איוהד ’ הנקמ וב רזוח וריבח םא ןובריעה ןינק יעב יאד וגמ ןנירמא אלו אתכמסא בישח םינשב
רובס אוהש אכיהד םינוי יחירפמד תותוכירצ יבג ןמקל עמשמ דועו וב רזוח אוהשכ וריבחל ןובריעה דגנכ ימנ חיורהל ודיבד
שר שריפדכ יפט אמלעב אתכמסא איוה " י רל הארנ ןכ לע " שר שוריפכ רקיע י " י שריפדכ ךשנ והזיאד איההמ ול אישק יאו
ליעל ירמגל שממ ודיב אוהש רבד יאדוד םתה ינאש יכה ץירת ודיב םתהד אבטימב םלשא דיבעיא אלו ריבוא םא ןוגכ
תושעל ח דיספה ךכש אוה רבוסש ימנ םיזג אלו ינקמו רמג יאדו איההבו אבטימב םלשי םא ומכ ואנת םילשי אל םא וריב
עא םיזגד אכיה לבא יתישע אלו תושעל ידיבש המ ןידה ןמ יאדו םלשל ילע ובלב רמואו אתכמסא בישח אלו " ודיב יוהד ג
ירמגל שממ הנתמד אמזוג יוה יאדו םיזגד ןויכ םוקמ לכמ יזוז אפלא םלשא דבעיא אלו ריבוא םא ןוגכ ליבשב זוז ףלא םלשל
תחא עקרק אתכמסא בישח יאדו אכהד איבוקב קחשמ ןוגכ אוה אתכמסא ואל ודיב יוה אלד רבדד עמשמ אכהד השק והימו
עאו " כמו אמעט יאהמ אתכמסא ןניבשחד טופשלוזד ארמחד איההמ אנש יאמו םיזגד ג " איוה יאדו םתהד ידימ אישק אל מ
והד םושמ וילע ךמוס הזש םושמ אתכמסא רוכמל ןיי ןיאצומש ודיבש רבד י עא תצק אתכמסאכ הארנו " אמשד םיזג אלד ג
עא ךכלהו ול רוכמל םירחא וצרי אל " קחשמ יבג אכה לבא הירבחל ינקמו רמג אל ירמגל אוה ודיב ואלד ןויכ םיזג אלד ג
עא ללכ אוה ודיב ואלד איבוקב " מ ולש קוחש יאנתב םיזגד ג " יאש עדוי אוהש ןויכד ינקמו רמג מ אוה עודיו חיורהל ודיב ן
אתכמסא ואל יאדו אנווג יאה יכ ךכל הנקמו רמג אלא וניאש רבד לע וריבח ךימסהל ןווכתנ אל יאדו חיורי םהמ דחאש
איה איוה וריבח תועטהלו ךימסהל ןווכתנד רמול ונל שי ואנת םילשהל ודיב םגו םיזגד יזוז אפלא םלשאד אה לבא
ג אלו רמאק אמזוגד םושמ אתכמסא אוה ודיבש דועו הנדבעיש יאדו רובס אוהש םיזג יכהלד ארבתסמו הנקמו רמ
רכ ןניקספד תודעל רשכ איבוקב קחשמד קספ יכה םושמו ’ אהו רשכ אוה אלש תונמוא ול שיש ןויכד ןמקל הדוהי
קל ידכ חיוריש ותואל יונק םוקמהו ףדהש יפל ףדה יפ לע םהינש תועמשכ אקווד ינק איבוקב קחשמד ןניקספד תונ
בב ונקה אל םא ינהמ אל ונקה וליפא הנמאב םיקחשמה לבא וילע רשא תועמה " בושח ד יאדכ ’ םירדנב ) זכ ףד .(:
א דומע בפ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
jJn : o·:iosn jn i:xi : x·aipa pnwnn , n·a·¬a ni:ni , o·Ji· ·n·¬sni , n·v·aw ·¬nioi . n!in· ·a¬ ¬nx : ·nn·x - j·xw jnra
x i: x·n x:x niJni , x·n x:w niJnix i: w· :ax - ¬w5 nr ·¬n . xn··¬aa n:v ·Jni ; o·¬nix o·n5ni : niJnix i: j·xw j·a
x·n x:x , x·n x:w niJnix i: w·w j·ai - :ios nr ·¬n !
א דומע בפ ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
¬ ¬nx ' i5 ·nn·x n!in· ' i5 niJnix i: j·xw jnra ' - עא " ד ןניקסמד ג יברכ הכלה הדוהי יברד הילע ןנבר יגילפ
הדוהי ררוב הז קרפב קיספדכ ) וכ ףד םש (: א " הדוהי יברכ הכלה והבא ר איבוקב קוחשל ירשד עמשמ ןאכמו ימרל וליפאד
ןנברל ונייה אינק אל אתכמסאד םושמ לוספ איבוקב קחשמד אמעט שרפמד אמח רב רל לבא ’ רימגד אכיה רשכמד הדוהי
ק יתירחא תונמוא הכד רבס " סרטנוקה שריפדכ אתכמסא יוה אלד םעטו איה אתכמסא ואל ג פב ’ ררוב הז . . . . השקו
רל " ךשנ והזיא ףוסבד ת ) ב " גע ףד מ (: וכ ארמח היל ןבזמל הירבחל יזוז ביהיד ןאמ יאה יבג ’ מ ךירפו " אלו ריבוא םאד ש
ב ואלד םושמ אמלא ודיב ואל אכה ודיב םתה ינשמו אבטימב םלשא דיבעיא יפט אתכמסא איוה ודי ירמגל ודיבד אכיה הארנו
םיזג אלו אבטימב םלשא דיבעיא אלו ריבוא םאד אוהה יכ רימג יכה וליפאו ללכ ודיב ןיאד אכיה ןכו אתכמסא איוה אל
הכו איבוק ןוגכ ינקמו " ודיב אלו ודיבד אכיה לבא ג עאו היל ןבז אלו עשפד ארמח אוהה יכ " מ תונקל הברה יוצמ ןייד ג " כ מ ןוי
הנקי יממ ול רוכמל וצרי אל םאד םירחאב יולתד הרומג אתכמסא יוהו ינקמו רמג אל ךכלה רפ דועו " אקוודד רחא םעט ת
בהזה קרפד לוחמ ינוברע יב רזוח ינא םאד אוהה יכ ) חמ ףד םש (: טושפ טגד ורטש תא שילשהו ובוח תצקמ ערפש ימו
) ב " חסק ףד ב (. הכ לכו " ןיוכתמ וניאש אתכמסא בישח ג אתעדא אכה לבא והונימאיש וירבד לע וריבח ךימסהל אלא
הז וא הז וא וחיוריש ודבעק יכהד ר רמוא הנמאב םיקחשמה םתואו " םלשל בייח וניאד י הנקי המבד מלד " אתכמסא ד
בב אלא ןינקב וליפא ינק אל איה " םירדנב חכומדכ בושח ד ) זכ ףד (: מלו " ןינק אלב םירבדב הנקי ךאיה איה אתכמסא ואל ד
וריבח חצונש ליבשב .
ב דומע טמק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
לאומש רמא הדוהי ברדכ . הנטק הנמ דגנכ הלודג הנמ - רוסא םירחאל לוחב ףא . אמעט יאמ - איבוק םושמ .
שר " ב דומע טמק ףד תבש תכסמ י
x·aip oiwn - אוה לזגד , אינק אל אתכמסאד , לרוגה לע ךימסד אתכמסא אוהו ג לופי םא הב הכזא הלודגה הנמא לרו ,
קפסה לע הנטקה לרוגל ףא ומצע הלת ךכיפלו , ןכש הלחתמ עדוי וליאו - הצרתמ היה אל .
סב " ד דכ ןירדהנס אינק אל אתכמסא
www.swdaf.com 3
ב דומע טמק ףד תבש תכסמ תופסות
x·aip oiwn xnvu ·xn - ןופרט יבר םשב הדוהי יברכ ונייה האלפהל אלא תוריזנ הנתנ אלש ריזנ ןהמ דחא ןיא רמאד
א תיחמ אלד היל אריבסו אקיפסל שני יכה אתכלה תילו רד ךדיאכ אלא ’ הדוהי ררוב הז קרפב ןירדהנסב ןניקספדכ ) ףד
הכ . םשו ( , מ " ר .
במר " ו קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם
· n5:n
איבוקב ןיקחשמה דציכ , וריבח תא חצונה לכש םהיניב יאנת םישועו ןהב אצויכו תומצעב וא תורורצב וא םיצעב ןיקחשמש ולא
י קוחשה ותואב ירה ךכו ךכ ונממ חק עא םהירבדמ לזג הז " ךרד םנחב וריבח ןוממ חקלו ליאוה חקל םילעבה ןוצרבש פ
לזג הז ירה לתהו קוחש . חקי רתוי ץורת וא ותמהב חצנתש לכש יאנת םישועו תופועב וא היחב וא המהבב ןיקחשמה ןכו
םהירבדמ לזגו רוסא לכה ולא םירבדב אצויכ לכו ךכו ךכ וריבחמ .
n5:n x·
םילטב םירבדב קסוע רוסיא וב שי לבא לזג רוסיא וב ןיא יוגה םע איבוקב קחשמהו אלא וימי לכ קוסעיש םדאל יואר ןיאש
םלוע לש ובושיבו המכח ירבדב . /+ בארה תגשה " ד / םדאל יואר ןיאש םילטב םירבדב קסוע רוסיא וב שי לבא לזג רוסיא וב ןיא יוגה םע איבוקב קחשמהו
וימי לכ קוסעיש םלוע לש ובושייבו המכח ירבדב אלא . א " וישעממ דמל אוהש אוה ןכד לכו אוה תודעל לוספ יוג םע וליפא איה אלא תונמוא ול ןיא םאו א +.
במר " י קרפ תודע תוכלה ם
! n5:n
... לוספ אוה ירה םהירבד לש לזג לע רבועה לכ ןכו םהירבדמ … אוה אלא תונמוא ול היהת אלש אוהו איבוקב קחשמ ןכו ,
לזג קבא אוהש איבוקה ןמ לכואש תקזחב הז ירה םלוע לש ובושייב קסוע וניאו ליאוה , וליפא אלא דבלב איבוקב אלו
םינומר יפילקו םיזוגא יפילקב םיקחשמ , םדוקה לכ רמואו ףועו היח המהבב םיקחשמה וליפא אלא ורמא דבלב םינוי אל ןכו
נש תא וילעב לוטי וריבח תא חצונה לכ וא וריבח תא הז קוחשב אצויכ לכ ןכו ןהי , הז קוחש אלא תונמוא ול היהת אלש אוהו
לוספ אוה ירה , םהירבדמ ןילוספ ולא לכו .
במר " אכ קרפ הריכמ תוכלה ם
a n5:n
ךכו ךכב ךל רכומ ינא הז תיבב שיש המ לכ וריבחל רמואה לבא , ךכו ךכב ךל רכומ ינא וז הביתב שיש המ לכו , הזה קשב וא
ךל רכומ ינא ךכו ךכב , ןיינק ןאכ ןיא ךשמו חקולה הצרו , חקול לש ותעד הכמס אלש , וא ןבת םא וב שיש המ עדוי וניא ירהש
בהז , אלא הז ןיאו איבוקב קחשמכ , הזב אצויה לכ ןכו .
במר לע הנשמ דיגמ " י הכלה ו קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם
x·aipa pnwnn םהירבדמ לזג הז ירה . ילצא המית תצק הז שמ אהד ררוב הז קרפב עמ ] ב דכ ףד ןירדהנס [ איההד
יקו אייחדיא ינק אל אתכמסאו איה אתכמסא רמאד אתמקוא " איה אתכמסא ואל אנווג יאה יכ לכ תשש ברכ ל אהד
אלו אוה אלא תונמוא םהל ןיאש ןוגכו םלוע לש ובושייב ןיקסוע ןיאש ינפמ תודעל ןילוספ םהש םעטהו היל ביהי אק היתעדמ
אלו יתוכ אנש או לארשי אנש " צו םהירבדמ לזג ונל ןינמ כ " ע . כו " רכ קספ ומצע וניברש ש " פב י " ןיאש תודע תוכלהמ י
אוה אלא תונמוא ול ןיאשב אלא לספנ קחשמה לאוש קרפ תבשב ורמאש הממ וניבר ירבדל עויס הארנו ] ב טמק ףד [ הנמו
כע איבוק םושמ אמעט יאמ רוסא לוחב ףא הנטק הנמ דגנכ הלודג " ה ברה ל דיגמ .
ס עש ןמיס טפשמ ןשוח םייניע תריאמ " ג ק
... םלוע לש ובושיב עדוי וניאד םושמ אוה ורוסיא רמאד תשש ברכ ןכ םג קספ , קוחשב חיורמש המ אלא ןוממ ול ןיא אמתסמ
הז , זח ורסא הז קוחשו " עא הפי ןיעב ודגנכש ול לחומ וניאד לזג םושמ ל " רומג לזג וניאש פ . ניא ןהירבד לזג לכו לוספ ו
ונממ לכואש אל םא ותמחמ ... לוכאל ךירצו ויכרצ ראשלו ותליכאל ול תקפסמ הניאש אלא הכאלמ ול שיש ףא הז םעטמו
קוחשהמ חיורמש הממ ןכ םג , ה " לוספ ז ... במרה םע םיקלוחהו " ם ס " איבוקב קחשמ לוסיפ םעטד ל וניאש ןויכמ אוה ךניאו
ועמה תחוורה השק המכ עדיל םלוע לש ובושיב עדוי םדא ינב לע ת , רקש דיעהל ויניעב לקינ , המו " ט ... ןוממ ול שי םא
אוהד לכ וליפא תרחא ... רבד םושל לוספ וניא .
סב " ד דכ ןירדהנס אינק אל אתכמסא
www.swdaf.com 4
וש " ירהמ ת " דכ ןמיס ף
נ יינעב ינאו " במרה ירבד ץרתל ל " ז ם " אוהו וינפא לע רובד רבד ל במרהד " ז ם " םושמ אמח רב ימר רמאד יאמד היל אריבס ל
ודיב רומג לזג היל הוה ינק אלד ןויכו ללכ אינק אלד ןטושפכ םירבד אינק אל אתכמסאו אתכמסא יוהד . הילע גילפ תשש ברו
רומג לזג יוה אלו ינקו אתכמסא יוה אל יאה יכ לכד רמאו . רומג לזג יוה אלד יהנד תשש ברל היל אריבס והימו מ " יוה מ
קוסע וניא אתשהד אוה אלא תונמוא היל תיל יכ אלא תודעל ליספימ אל והימו אהימ ארוסיא היב תיאו ןנברדמ לזג קבא
םלוע לש ובושיב . במרה קספו " ז ם " רכ ל ’ תשש לכוא וניאש תקזחב הז ירה םלוע לש ובושיב קוסע וניאד ןויכד םעט ןתנו
כש ןויכו ןנברדמ לזג אוהש איבוקה ןמ אלא תודעל לוספו ןנברד וז הריבעל דמושמ יוהד דאמ הנוגמ רבדה ירה ן . אחינ יכהבו
במרה בתכש המ " ז ם " פב ל " הלזג תוכלהמ ו ] ה " ז [ תונמוא ול שי ןיב קליח אלו לזג םושמ רוסא איבוקב קחשמהש
רחא תונמוא ול שי וליפאו לזגד אתל םושמ רוסא קוחצ לכ ארוסיא ןינעלד תונמוא ול ןיא ןיבו תרחא ת . המ ריפש יתא םגו
לזג םושמ וב ןיא יוגה םע קחשמה תרחא תונמוא ול שיב םש קיסמד ןויכד יוגל לארשי ןיב קליחש . פב בתכש המ ריפש יתאו " י
תודע תוכלהמ ] ה " ד [ ךייש אלד לארשי םע קחצמל יוגה םע קחצמ ןיב קליח אלו לוספ הז ירה תרחא תונמוא ול ןיאש ןויכש
אוה ולוסיפד ןויכד קלחל ךייש אל איבוקה ןמ סנרפתמש תקזחב אוה ירהו הנממ סנרפתהל תרחא תונמוא ול ןיאש תמחמ
לזג קבא אוהש איבוקה ןמ סנרפתמש תקזחב אוהש ןויכ יוגל לארשי ןיב קלחל . במרה ירבדל היארו " קוחצ לכד קספד ם
עא רוסא איבוקב " לאוש קרפב ורמאש הממ תונמואמ סנרפתמש פ ] ב טמק תבש [ הלודג הנמו ףא הנטק הנמ דגנכ
ורסא יכה וליפאו יארקא ךרד יוה םתה אהו איבוק םושמ רוסא לוחב .
דל ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
ru q·vo
... ןכו איבוקב קחשמ , אוה אלא תונמוא ול היהת אלש אוהו , םלוע לש ובושיב קסוע וניאו ליאוה , תקזחב הז ירה זט
לזג קבא אוהש איבוקה ןמ לכואש . בוקא אלו ורמא דבלב אי , םינומר יפילקו םיזוגא יפילקב םיקחשמ וליפא אלא ; םינוי אל ןכו
ורמא דבלב , ףועו היח המהבב םיקחשמב וליפא אלא , םירמואו : וילעב לוטי וריבח תא חצונה לכ וא וריבח תא םדוקה לכ
םהינש , הז קוחשב אצויכ לכו , הז קוחש אלא תונמוא ול היהת אלש אוהו , לוספ הז ירה . כו ולא ל , םהירבדמ םילוספ .
זר ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
a· q·vo
םהיניב םדא ינב םינתמש םיאנת ןכו , עא " רטשבו םידעב םהש פ : תיב ךל הנקא וא הנמ ךל ןתא ךכ השעת םא וא ךכ היהי םא
ךל ןתא אלו הנקא אל השעת אל וא היהי אל םאו הז , עא " רבדה היהש וא השעש פ , הנק אל , רמואה לכש : אל םא היהי םא
היהי , הנקהו רמג אל חי , היהי אל אמש וא היהי אמש תכמוס ןיידע ותעד ירהש . הגה : גד םירמוא שיו ’ אתכמסא ינידב ןיקולח , המ לכד
םירחא דיב יולתו ודיב ןיאש , אש ןוגכ " ל : ךכו ךכב יל בייחת הנקת אל םאו ינולפ םוקממ ןיי יל הנק , וצרי אל אמלידד וב יולת וניא הזד ול רוכמל , ןינע לכב אתכמסא יוה
ינק אלו ; םיזג אל םא תושעל ודיב שיש המו , רמאש ןוגכ : בטימב םלשא דובעא אלו ריבוא םא , אתכמסא יוה אל , אינקו ; רמאו םיזג יא לבא : אפלא םלשא דובעא אל םא
יזוז , אינק אלו אתכמסא הוה . יאנת לע חקולל הנקמ רכומשכ ךכיפל : הנקת ךכ יל השעת םא , ה אתכמסא יו , חקולה דיב קר רכומה דיב יולת וניא יאנתה םויקש ןויכ .
ירמגל ודיב ןיא םא לבא , םירחא דיב אלו , וב אצויכו איבוקב קחשמה ןוגכ , הנתה יכה וליפאו אל וא חצני םא עדוי וניאש , קפסמ ינקמו רמג יאדו . דב " א ,
םינכומ תועמב ןיקחוששכ . הנמאב םיקחוש םא לבא , ממ ןיאיצומ ןיא דיספהש המ ונ ) ר םשב רוט " י .( םירמוא שיו ) ה ( ינהמ אל תועמה לע ןוכשמ ול ןתנ וליפא ,
ןאכ ןיא ןוכשמ ןאכ ןיא תועמד , ק ןמיס ליעל ראבתנש ומכ " ט ףיעס ץ ;’ ףדה לע ןינכומ תועמשכ לבא , אתכמסא וב ןיאו קוחשל רתומ ) ררוב הז קרפ יכדרמ ( , אלדו
ןינע לכב קוחשל ןירסואו ןיקלוח שיכ ) נה יכדרמ תוהגה " ל .( יו " וילע םיחנומ תועמהש ףדהשכ קר רתומ וניאד א ) ו ( םהינשל יונק ) סות ’ פ ’ נה " ב ל " ר םשב י " י ( , עו " ל
יס ’ ש " ע , יאנתב הלות רבדה רקיעשכ אלא אתכמסא ירקמ אלו , רמואו וריבחל ומצע בייחמש ימ לבא : וישרויל ןתי ואל םאו ול ןתי םייחב היהי םא , ירקמ אל הז
תכמסא א , ול ןתיל בייח םינפ לכ לע אהד , הזב אצויכ לכ ןכו ) ב " בשר תבושת םשב י " א .( י " אתכמסא יוה אל איבוקב קחשמד אה א , םהינשש רחאמד םעטמ אוה
דיספהל לכוי דחא לכו הז דגנכ הז ןינתמ , ינקמו רמג ינקמל יעבד בגא . הז םע הז ורמהש םינש לכ ןכלו , ונק , ןדימ ונק םא ; ןדיב ןיאש אקודו ןכ םג , המ לבא
ןדיבש , אל , י ףיעס ךומסב ןוברע יבג ראבתנש ומכ " א ) ר םשב ךשנ והזיא קרפ יכדרמו רוט " ת ( ; ןיקלוח שי הזב וליפאו , קחשמ יבג םירחא םימעט תתל וכרצוה ןכלו
ןיכודש תוסנקו איבוקב , ט ףיעס ןמקל " ז .
עש ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
x q·vo
םושמ םימכח ורסאש םירבד שי לזג , םהירבדמ ןלזג הז ירה םהילע רבועהו : איבוקב םיקחשמו םינוי יחירפמ . יחירפמ
דציכ םינוי , בושייה ךותב םדא חירפי אל , ןידכ אלש םירחא ןוממ חקול ירהש , רחא ךבושמ הבקנ איביו רכז חלשמש ינפמ , וא
רכז איבתו הבקנ ; דבלב םינוי אלו , ב וא היח וא תופוע ראשב הזכ השועה לכ אלא המה , םהירבדמ ןלזג הז ירה .
a q·vo
) סב ואיבה רוט " ו ( לזג םושמ וב ןיא םיבכוכ דבועה םע איבוקב קחשמהש רמואש ימ שי , םירבדב קסוע רוסיא וב שי לבא
םילטב , םלוע לש ובושייו המכח ירבדב אלא וימי לכ קוסעיש םדאל יואר ןיאש . ול ןיא ןכ םא אלא לוספ וניאש רמול וילע וקלחו
נמוא תרחא תו . הגה : תרחא תונמוא ול שי םא לבא , לוספ וניא לארשי םע קחשמ וליפא ) רוט .( עו " ר ןמיס ל " י ףיעס ז " ג . הנורחאה ארבסכ גהנמה טשפ רבכו
איבוקב קוחשל , אוה אלא תונמוא ול ןיאש ימ אלא לוספ ןיאו . םלשל בייח םא הנמאב ומע קחש םאו , ע " ר ןמיס ל " י ףיעס ז " ג .
סב " ד דכ ןירדהנס אינק אל אתכמסא
www.swdaf.com 5
רוא ךורע ןחלוש בכש ןמיס םייח ח
i q·vo
תבשב תונמ ותיב ינבל קלחמה , רמול לרוג ליטהל לוכי : ולש ינולפ קלח היהי ינולפ לרוג אציש ימל ; ויהיש אוהו ) טי ( םיקלחה
םיוש , םהיניב האנק ליטהל אלש םתוושהל ידכ אלא םישוע םניאו , רוסא םירחא םע לבא ) * כ ( ןידיפקמש ןויכ ז ) * אכ ( לע הז
ל ואובי הז לקשמו הדמ ידי ; הנטק הנמ דגנכ הלודג הנמ ןתיל לבא ) בכ ( םהילע לרוג ליטהלו , לוחבו ותיב ינבב וליפא ,
איבוק םושמ ח רוסא . יפא לרוג ליטהל רתומ ותיב ינבו וינב םעד םירמוא שיו ’ הנטק הנמ דגנכ הלודג הנמ לע , ינפמ ) גכ ( ט
םידיפקמ ןיאש . הגה : רוסאו ) דכ ( ליטהל ] ו [ לרוג ) הכ ( ב תבש , ע וליפא " א י " י ) ירהמ " ל .(
בכש ןמיס הרורב הנשמ
) בכ ( i5i :¬ia :·un:i ' - שממ איבוק תקיחש ללכב אוה הנטקה לוטי בייחתיש ימו הלודגה לוטי לרוגב הכזיש ימד ונייה .
] םיצעב ןיקחשמש המ אוה איבוק [ א רוסא יכהלו רומג ןינקב ותונקהל ותעד ןיאש םהירבדמ לזג קבא אוה איבוקו לוחב ף
העבד ףאו " ב םע ב " מ ולש לכה ירהש ללכ לזג ךייש אל ב " רוסא יאדוב םירחאבו םירחא םע איבוקב יכורסל יתא אמלד רוסא מ
כו לוחב " רכממו חקמל ימד איבוקד תבשב ש :
ערת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
a q·vo
תושרה תודועס םה םהב םיברמש תודועסה יוביר , ) ו ( משו התשמל םועבק אלש הח . הגה : יו ג " תודועסה יוברב הוצמ תצק שיש א , םושמ
) ז ( חבזמה תכונח היה םימיה ןתואבד ) רהמ " ארפמ א " ג * .( רמול ןיגהונו ) ח ( םהב םיברמש תודועסב תוחבשו תורימז ד , ) ט ( הוצמ תדועס יוה זאו ) םיגהנמ .( םירמוא שי
בלחב השענ סנהש יפל הכונחב הניבג לוכאל שיש ) י ( תידוהי הליכאהש ביואה תא ) רו וב לכ " ן .(
ערת ןמיס הכלה רואיב
* i5i ninawni ni¬·nr ¬ni: j·aniJi ' - שרהמ תבושתב ןייע " פ ןמיס ל " הלולבו תברועמ אהת החמשהש יוארש בתכש ה
כע ךתועיבקמ לטבת לאו הרות תחמשב " ל ועבו " שהל ללהל יוארש תוחבשתו תורימז תחתש םישנא שי ה " םיסינה לע י
םה ונל השעש הסה ושיערה הברהו ןיטרקה קוחשב םיברמ " ע ק " הזמ קחרי ושפנ רמושהו ז :
וש " ב קלח םילעפ בר ת - וי " ל ןמיס ד
ז ןרמל יתיאר האר הנהו " בב ל " ח י " יס מ ’ ר " ז , כש ’ םשב ירזעה יבא םשב בתכש יכדרמה , םינוי יחירפמו איבוקב יקחשמד
ינקמו רמג אלד םושמ אתכמסא , קנב אנעדי אנא רמאד ןעי יפט אש , הזב הז ורמהש ןיקילדמ המב קרפד אוהה לבא
ןתמכחב יולת וניאש , חיורהלו דיספהל ידדהא ינקמו ירמג קפסמ זא , ע ותמכחב יולת וניאש קוחש לכ ןכו " כ , איבה אלו
הז לע קלוח ןרמ , םולכ קפקפ אלו . . . . זנה תבשד ארמגה ןמ אצמנ ’ חכומ , ע השענה רבדב וליפאד " לרוגה י , ולת וניאש י
ללכ המכחב , דבלב לזמה יפכ קר םא יכ , ג " רוסאו איבוק ללכב אוה כ , יכדרמה ירבד ךפה הזו בב ןרמ איבהש " ריתמד י
ותמכחב יולת וניאש קוחשב . נו " סב ל " ץרתל ד , ןיבל לזמב יולתה רבד ןיב קלחמ וניא יכדרמה איבהש תאזה הרבסה לעבד
לזג ששח ןינעל קר אלא המכחב יולתה רבד , סד " ןויכ ל ינקמו רמג המכחב יולת וניאד , הז ןינעל יכהב אמעט אכיאד , לבא
ארוסיא אכיאד הדומ ארוסיא ןינעל , לזמב יולתה קוחש םג םימכח ורסאד , עא " לזג אכילד ג , איבוקל ימדד םושמ ונייהו , הז םגד
םנחב וריבח ןוממ לטונ , עאו " ינקמו רמג ארקיעמ הזד ג , לזג היב תיל יכהלו , בוק םושמ רוסאל שי לזג הב תיאד אי ...
י לש לרוגב םלועה גהנמ בשייל יל הארנו " יצנ א " הזעב ןוכנ םעטב ב " י , םיצפח לע לרוגה הז ןישוע לככ בור יכ אוהו ,
א ץפח םדאל שיש ונייהד ’ ויווש ןמ רתויב החוורהב ורכמל הצורו , םדא ינבמ םימדה לש םיקלח ףסאמ ןכ לע , ץפחה ימד חקולו
נכנש םישנאה ולאמ ומצעל לרוגה תלטהב וס , תחא אקתפב דחא לכ םש בתוכו , תומשמ דחא הכוזו לרוגה ליטמש רחא זאו
תואקתפה לש , ץפחה לעב םדא ותואמ ץפחה תא ול חקול אוה זא , תואקתפה ילעב ונתנש תועמה לטונ הכוזה ןיאש ןפואב ,
תואקתפ ילעב לכמ םימדה לבקש םדאה דיב אוהש ץפחה לטונ אלא , ונדוע היה ץפחה הזו וילעב דיב , ילעב םיקחשמהו
תואקתפה , אוהה ץפחה ףוגב הכישמ לש ןינק םוש ושע אל , ץפחה ףוגב וכזיש ידכ , תועמ ונתנ קר םא יכ , אל תועמב םגו
ןינק רמג השענ , ץפחה לעב לצא ןודקפ גוסב םה אלא , ץפחה לעבל דבא ץפחה בנגנ וא דבאנ םא יאדוד , תועמ םיחקול םהו
ונתנש , שח שי םא ןכ לע אתכמסא םושמ לזג ש , לרוגב הכוזה הז לצא ששחה ןיא , לעב דימ ץפחה לבק הכוזה יכ ... ץפחה
ול ןתנש םירנדה טעמ ךס דעב , תועמה ונתנש םיקחשמה ראש לצא ול המו , םהלש תועמה חקולו לבקמ וניא אוהד ןויכ ,
םיקחשמה דימ תועמה חקלש ץפחה לעב לצא אוה הזב ששח שי םאו , הכב ןכלו " םוש ןיא ג וא לכ דיב ששח " ןמ א
ולטונו ץפחב לרוגב הכוזה םיקחשמה , י לש קוחשה הזב רתיה וגהנ ןכלו " יצנ א " ץפחה לע ןישועש ב . ןיבת אליממ הזבו , םג יכ
ףסכה סוכ לע תועמה ונתנ םיקחשמהש ריאי תווח ןואגה ןודינ , תועמ חקל אלו סוכה חקל הכוזהש , םוש לרוגב הכוזה דיב ןיא
ששח , יב םגש רשפאו ששח ןיא סוכה לעב ד , תואקתפה ילעב ןוצרב תועמה לביק יכ , הכב היל ונקמו ורמגו " וא לכ ג " א
ודיב רסמש תועמ .
סב " ד דכ ןירדהנס אינק אל אתכמסא
www.swdaf.com 6
או " רומאה לכמ הלועו ןבומ אליממ אתשה כ , עי ןוגנרב ןישועש קוחשב הלאשה ןודינ יכ " א , ה " המוד הז ןיאד רוסא ז
י לש לרוגל " יצנ א " ריתהל תוכז וב ונדמלש ב , ה ןאכ יכ ןעי ןתנ רשא תחא הייפור לכ דעב הייפור םישולשב הכוז , הנה
םיקחשמה ונתנש תועממ חקול אוה , איבוק רוסיא הזב שי ןכ לעו .
הזה קוחשב קחשמה םדאה והימ , תודעל לספנ וניא ךכב ותונמא ןיאש ןויכ , כו " הטיחשל לספנ וניאש ש ... רומ םייסו " ז ם " ל
הגהב " ה , מ וליפא תרחא תונמוא ול שי םא לבא לוספ וניא לארשי םע קחש , יס ןייעו ’ ר " י ףיעס ז " ג , הרבסכ גהנמה טשפ רבכו
איבוקב קוחשל הנורחאה , כע אוה אלא תונמוא ול ןיאש ימ אלא לוספ ןיאו " ל , גהנמה טשפש רמול וירבד תנוכ ןיאו
איבוקב קחשמ רוסיא ריתהל , כל איבוקב ארוסיא אכיא תמאבד " ע , לוסיפה ןינעב גהנמה טשפ הנוכה ךא , ןילסופ ןיאש
דבלב איבוקה לש וז אלא תונמוא ול ןיאש ימ קר אלא תודעל , הנכ ןייעו " ח ג " יס מ ’ ל " בהגה ד " ס תוא י " ע ז " ש .
וש " ז קלח רמוא עיבי ת - וח " ו ןמיס מ
סיפה לעפמ לש הלרגה יסיטרכ תיינקב ףתתשהל ןידה ןמ רתומ םאה יתלאשנ ?
x ( j·¬!nJo nJwna ) a !5 ( iJ·Jw ...
ב ( וא סותה םל ’ ןיבוריע ) א בפ ( ובתכ , ןירדהנסב ןניקספד יאמ יפלד ) ב וכ ( רכ הכלהש ’ תרחא תונמוא ול שי םאש הדוהי
תודעל רשכ , איבוקב קחשל ירשד הארנ , יפאש ’ םושמ תודעל לוספ איבוקב קחשמש םעטה שרפמש אמח רב ימר
אינק אל אתכמסאד , ןנברל ונייה , רל לבא ’ נמוא רמגד אכיה רשכמד הדוהי יתירחא תו , סד יאדו " הכד ל " איה אתכמסא ואל ג ,
ג ( ז ןרמ הנהו " במרה תרבסכ ליזא ךורע ןחלשב ל " ם ...
נב םג ךכליה " במרה תעדל רוסאל שי ד " שה ןרמו ם " ע , אתכמסא ללכב יוהד םושמ , אינק אל אתכמסאו . מרהל קרו " שי א
ריתהל םוקמ , סד ןויכ " אתכמסא ללכב יוה אלד תשש ברכ ל , בירהש תמאבו " ש הבושתב ) יס ’ בלת ( בתכ , קוחשהש
כל רוסיא וב שי איבוקב " ע , יפאו ’ סד תשש ברל " איבוקב אתכמסא אכילד ל , מ " בעותמו רעוכמ רבד אוהש יאדוב מ
ץקושמו , ויגורה לכ םימוצעו ליפה םיללח םיברו , ימלשוריב שרופמו ) פ םירדנ " ה ה " ד ( ןיא איבוקב קחשל אלש רדנש ימ יכ
ול ןיריתמ . כו " במרה כ " ן בשרהו " א . כע " ד ... כעו " במרה תוארוה ונלבק ןדידב ןנא פ " שה ןרמו ם " ע , פלו " תיינק רוסאל שי ז
סיפה לעפמ יסיטרכ , איבוק םושמ .
ד ( ... ירגהו " ושב ח " ח םילעפ בר ת " ב ) ויח " יס ד ’ ל ( ... פלו " נב ז " ןמ לודג תועמ םוכס לבקמ הכוזהש סיפה לעפמ יבגל ד
לעפמה , םלישש טעומה םוכסה תרומת , הו סיפב םיפתתשמה לכמ ףסאנ םוכס , רוסאו איבוק םושמ הזב שי , והד " ל
אינק אלד אתכמסא . םהירבדמ לזג יוהו .
סיפה לעפמ יסיטרכ תיינקב ףתתשהל םהל רוסא חרזמה תודעו םידרפסהש אנידד אנקסמ , טרופס יסיטרכ ןכש לכו
איסהרפב תבש םיללחמו תבשב םיקחשמש םהינימל , ע ידי עייסמ אוהש אצמנו הריבע ירבו . רוסאל שי םיזנכשאל ףאו
הזב ) . עו ’ ושב " ח קלח ידבע ליכשי ת ’ ס טפ דומע " ה ס .( חטב ןוכשי ונל עמושו .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->