‫מיטוואך פר’ וישלח י’ כסליו תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪November 13 ‘13‬‬

‫עלות השחר‪5:28 :‬‬
‫‪6:40‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש ‪8:34‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:10‬‬
‫סוף זמן תפלה‪9:36 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:00 :‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫‪11:40‬‬
‫‪4:39‬‬

‫‪1421‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫שידוכים‬
‫הרב מרדכי צבי הערשקאוויטש‬
‫מו"ה נחמי' שלמה ווייס הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה דוד לעסין הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫זצ"ל ‪ -‬ירושלים‬

‫הבה"ח כמר יעקב שאול‬
‫הבה"ח כמר בעריש נ"י‬
‫הבה"ח כמר מרדכי נ"י‬

‫מו"ה יחזקאל שווארטץ‬
‫מו"ה שמואל יונה שלעזינגער הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה הערשל ב"ר אברהם מיללער הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫הי"ו ‪ -‬קרית טאהש‬

‫נ"י‬

‫פדיון הבן‬
‫הרב חיים מייזליש‬

‫בן הגה"צ משה שליט"א‪ ,‬אב"ד ראדוואן‪-‬לאנדאן‬
‫חתן הגה"צ פנחס ווידער שליט"א‪ ,‬אב"ד לינז‬

‫שליט"א‬

‫באולם די מארקיז‬
‫בשעה ‪3:45‬‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה אברהם ברוך בראך‬

‫ב"ר משה יודא הי"ו‬
‫בביתי ‪67 Skillman St.‬‬
‫חתן מו"ה יצחק אלי' דייטש הי"ו הברי"מ למחרתו בביהמ"ד סקולען ב"פ אצל כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א‪ ,‬הברי"מ ‪ 7:00‬בבוקר‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יעקב יודא גראסבערג‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה משה אברהם לעפקאוויטש‬
‫מו"ה יוסף ראזענבערג‬

‫בן הרב חיים משה שליט"א‬
‫חתן מו"ה יעקב הערש ניישטאדט הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪3 Walton St. (lee gardens) 3th fl‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 13‬הופער סט‪ .‬שחרית ‪7:30‬‬

‫ב"ר חיים יודא הי"ו‬
‫הי"ו חתן מו"ה יצחק אהרן גרין הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪218 Rutledge St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד סאטמאר‪-‬מוירטל‪ ,‬שחרית ‪ 8:00‬הודו‬

‫ב"ר אברהם משה הי"ו‬
‫חתן מו"ה נחמן דוב העללער הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪282 Hewes St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד גאלאנטא‪ ,‬שחרית בשעה ‪7:30‬‬

‫חתונות‬
‫מו"ה מנחם יודא שפילמאן‬
‫מו"ה פנחס יאקאבאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‪ ,‬ק"י‬

‫מו"ה דוד יושע הערשקאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫הרב ישראל מרדכי מערמלשטיין‬
‫הרה"ג יואל ראזנער‬

‫הי"ו‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה בנימין יצחק ראטה‬

‫החתן כמר שמואל מאיר‬
‫באולם אימפעריאל‬
‫החתן כמר יואל נחום ני“ו‬
‫באולם ויואל משה‬
‫החתן כמר ישראל ברוך ני“ו‬
‫באולם עדן פאלאס‬
‫החתן כמר שמואל זאב ני“ו‬
‫באולם פרדס פיגא‬
‫החתן כמר ישכר יחזקאל שרגא ני“ו‬
‫באולם אור החיים וויזניץ‪ ,‬ב"פ‬
‫החתן כמר מרדכי שמואל ני“ו‬
‫באולם עטרת גאלדא‪ ,‬ב"פ‬
‫ני“ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה אברהם לייב ליכטמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה משה ב"ר שמואל בראך‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ישעי' דניאל וויינבערגער‬

‫הי"ו‬

‫הרב יוסף בענדיט האכהייזער‬

‫שליט"א‬

‫הרה"ג יוסף לייפער‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה חיים צבי מיללער‬

‫הי"ו‬

‫‪t 24 Hour Service‬‬
‫‪t Fully Insured‬‬
‫‪t Satisfaction Guaranteed‬‬

‫‪Shmuli Just‬‬
‫‪718.680.2960 | justclean45@yahoo.com‬‬

‫ווער ס'איז געווען אינוואלווד אין די עקסידענט וואס איז פארגעקומען נעכטן מאנטאג ביי ראסס‪/‬בעדפארד‪ .‬זאל ביטע רופן ‪347-628-9957‬‬

‫וומ"ס ‪4000 sq. store, plus 4000 sq. basement, 13' ceiling, for rent, on broadway/wallabout. Call 718-314-5005 -‬‬
‫וומ"ס ‪1400 sq. warehouse, on park ave. for rent. Call 718-314-5005 -‬‬

‫מאנסי ‪For Rent brand new 4 bedroom. Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very spacious. 845-352-4686 -‬‬
‫מיאמי ‪For Rent an elegant 2 bedroon apt. 718-387-4291 - 718-388-0493 -‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע הויז צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪718-782-2085 .‬‬
‫זוכט איר א גוטן רבי'ן פאר אייער אינגל אדער בחור‪ ,‬פארטאגס‪ ,‬ביינאכט אדער מוצש"ק? רופט ‪347-415-5779‬‬

‫‪ - Pest Hunter‬היימישע ‪ - Exterminator‬צופרידנהייט גאראנטירט! רופט ‪718-954-0112‬‬
‫פאר אלע סעקשאן ‪ 8‬פראבלעמען רופט ‪718-384-4546‬‬

‫‪LAWYER For Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, Attorney at law 718-258-8080‬‬
‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‪-‬געבוירן נאכן פארלירן ‪ 30‬פונט אין ‪ 30‬טעג מיט די ‪ diet spary‬בהכשר עדה החרדית ‪718-705-8008‬‬

‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬

‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‪/‬צו וומ"ס‪/‬ב"פ בלויז ‪ - $10‬צו מאנסי‪/‬סקווירא בלויז ‪ $12‬רופט ‪845-608-7676‬‬
‫ביליגע קאר סערוויס פון וומ"ס צו ב"פ‪ .‬ביידע וועגן בלויז ‪ ,$18‬מיני ווען בלויז ‪ $22‬ביידע וועגן‪ ,‬רופט ‪646-523-8556‬‬

‫‪Exterminator Mice Proofing Guaranteed lowest prices. Best Service. Call 347-341-0420‬‬

‫‪Experienced Furniture Touch-Up & Repair. Call 347-940-0974‬‬
‫‪High Commission Paid for HAS Advantage Points. Call / Text 845-521-5377‬‬
‫■ ביליגע פרייזן ■‬

‫גרעפיק'ס • ‪917-426-1415‬‬

‫■ העפליכע סערוויס ■‬

‫בעט פאר ירחמיאל ‪Do you have a Secure credit card? then CALL TODAY and get approved for a CC with great benefits! 866-647-7235 #433‬‬
‫מיר טוען אלע ערליי ‪,Construction & Carpeting Jobs‬ע‪ 100%‬צופרידנהייט גאראנטירט! רופט ‪347-512-1704‬‬

‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫האט איר א ‪ ?Bank Of America Home Equity‬סעטלט יעצט פאר סענט'ס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‪718-306-9314 .‬‬
‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300‬‬

‫פארשידענע ּפ ָאזיציעס‬
‫עס ווערט געזוכט היימישע אינגעלייט אויף ַ‬

‫קער'ס‬
‫דלער'ס • ּפ ַא ֶ‬
‫רע ֶ‬
‫לגער'ס • ֶ‬
‫ווע ֶ‬
‫טער'ס • ֶ‬
‫רקנע ֶ‬
‫ֶ‬
‫איבע‬
‫ֶ‬
‫היימישע אטמאספערע‪ .‬גוט באצאלט פאר ערנסטע ארבייטער'ס‪ .‬רופט ‪718-522-2622‬‬

‫קורסן‬
‫פאר‬

‫פרנסות‬

‫אין יאנואר ‪) '14‬למס'( פאנגען מיר אי"ה אן‬
‫א נייע סעריע פון פראפעסיאנאלע‪ ,‬סערטיפייד קורסן‪,‬‬
‫אויף וויכטיגע ארבעטס‪-‬פאכן‪ ,‬ווי‪:‬‬
‫‪1. Electrician 4. Elevator Installation & Repair‬‬
‫‪2. Mechanic 5. Pest control‬‬
‫‪3. Plumbing 6. Alarm & Security‬‬

‫זיך איינצושרייבן‪ ,‬אדער פאר סיי וועלכע פראגע‪:‬‬
‫שיקט אן אימעיל צו‪:‬‬

‫‪classes@epinetworking.org‬‬

‫‪Tell:‬‬

‫‪646.459.5192‬‬

‫פלאץ איז באגרעניצט‪ .‬כל הקודם זכה‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful