‫בס"ד‬

‫ויקרא פרק ח – עשיית המילואים‬
‫)א( וַיְ ַדֵ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹ
ה ֵאמֹר‪:‬‬
‫)ב( ַקח אֶ ת הֲ רֹ וְ אֶ ת ָ נָיו ִא ֹו וְ אֵ ת הַ ְ ג ִָדי וְ אֵ ת ֶ
מֶ הַ ִ ְ
חָ ה‬
‫וְ אֵ ת
ַ ר הַ חַ ָאת וְ אֵ ת ְנֵי ָהאֵ ילִ י וְ אֵ ת ַסל הַ ַ וֹת‪:‬‬
‫)ג( וְ אֵ ת ָ ל הָ עֵ דָ ה הַ ְקהֵ ל אֶ ל
ֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד‪:‬‬
‫)ד( וַ 'ַעַ & מ ֶֹ
ה ‪ ַ%‬אֲ ֶ
ר ִצ‪ ָ#‬ה יְ קֹוָק אֹת ֹו וַ ִ ָ"הֵ ל הָ עֵ ָדה אֶ ל ֶ תַ ח אֹהֶ ל‬
‫מוֹעֵ ד‪:‬‬
‫קוָק ַלעֲוֹת‪:‬‬
‫)ה( ַו‪ֹ%‬אמֶ ר מ ֶֹה אֶ ל הָ עֵ ָדה זֶה הַ ָ‪#‬בָ ר אֲ ֶר צִ ָה יְ ֹ‬
‫)ו( וַ ' ְַק ֵרב מ ֶֹ
ה אֶ ת הֲ רֹ וְ אֶ ת ָ נָיו וַ‪ְ ִ%‬רחַ ' אֹתָ &ַ ָ יִ ‪:‬‬
‫(נֶת וַ‪ְ ַ%‬ח‪ֹ-‬ר אֹתוֹ &ָ ‪,‬בְ נֵט וַ‪ ַ%‬לְ &ֵ אֹתוֹ אֶ ת‬
‫)ז( וַ‪ *(ֵ ִ%‬עָ לָיו אֶ ת הַ ) ֹ‬
‫הַ ְעִ יל וַ‪ *(ֵ ִ%‬עָ לָיו אֶ ת הָ אֵ פֹד וַ‪ְ ַ%‬ח‪ֹ-‬ר אֹתוֹ &ְ חֵ ֶב הָ אֵ פֹד וַ‪ְ ֶ%‬א
ֹד לוֹ &וֹ‪:‬‬
‫)ח( וַ‪ ֶ ָ%‬עָ לָיו אֶ ת הַ ח ֶֹ* וַ‪ *(ֵ ִ%‬אֶ ל הַ ח ֶֹ* אֶ ת הָ א ִרי וְ אֶ ת‬
‫הַ () ִי‪) :‬ט( וַ‪ ֶ ָ%‬אֶ ת הַ ִצְ נֶפֶ ת עַ ל רֹאוֹ וַ‪ ֶ ָ%‬עַ ל הַ ִצְ נֶפֶ ת אֶ ל‬
‫ֹה‪:‬‬
‫קוָק אֶ ת מ ֶ‬
‫מ ל
ָ נָיו אֵ ת צִ י' הַ ‪ָ0‬הָ ב ֵנזֶר ַה‪ֹ/‬דֶ ַאֲ ֶר צִ ָה יְ ֹ‬
‫)י( וַ‪/ַ ִ%‬ח מ ֶֹה אֶ ת ֶמֶ * הַ ִ ְחָ ה וַ‪ְ ִ%‬מ ַח אֶ ת הַ ִ ְָ * וְ אֶ ת ָ ל אֲ ֶר‬
‫&וֹ וַיְ ַק‪ ֵ#‬אֹתָ ‪) :‬יא( וַ‪ ַ%‬ז ִמֶ ‪ 1‬עַ ל הַ ִזְ &ֵ חַ ֶבַ ע
ְ עָ ִמי וַ‪ְ ִ%‬מ ַח אֶ ת‬
‫הַ ִזְ &ֵ חַ וְ אֶ ת ָ ל ֵלָיו וְ אֶ ת הַ ִ ‪ֹ%‬ר וְ אֶ ת ַ ‪1‬וֹ לְ ַק ְ‪:ָ #‬‬
‫)יב( וַ‪ ִ%‬צֹק ִמ ֶ‪2‬מֶ * הַ ִ ְחָ ה עַ ל רֹא ‪,‬הֲ רֹ* וַ‪ְ ִ%‬מ ַח אֹתוֹ לְ ַק ְ‪#‬וֹ‪:‬‬
‫)יג( וַ‪ְ ַ%‬ק ֵרב מ ֶֹה אֶ ת &ְ נֵי ‪,‬הֲ רֹ* וַ‪ ַ%‬לְ &ִ ֵ )(ֳ נֹת וַ‪ְ ַ%‬ח‪ֹ-‬ר אֹתָ ‪,‬בְ נֵט‬
‫קוָק אֶ ת מ ֶֹה‪:‬‬
‫וַ‪ ַ%‬חֲ בֹ לָהֶ ִמגְ &ָ עוֹת ַ אֲ ֶר צִ ָה יְ ֹ‬
‫)יד( וַ‪ ֵ- ַ%‬אֵ ת
ַ ר ַהחַ ָאת ַו‪ְ ִ%‬סמֹ‪, 5‬הֲ רֹ* בָ נָיו אֶ ת יְ דֵ יהֶ עַ ל רֹא‬
‫ֹה אֶ ת הַ ָ‪ #‬וַ‪ *(ֵ ִ%‬עַ ל ַק ְרנוֹת‬

ַ ר הַ חַ ָאת‪) :‬טו( וַ‪ְ ִ%‬חָ ט וַ‪/ַ ִ%‬ח מ ֶ‬
‫הַ ִזְ &ֵ חַ ָסבִ יב ְ&אֶ צְ &ָ עוֹ וַיְ חַ ֵא אֶ ת הַ ִזְ &ֵ חַ וְ אֶ ת ַה ָ‪ #‬יָצַ ק אֶ ל יְ סוֹד‬
‫הַ ִזְ &ֵ חַ וַיְ ַק ְ‪ֵ #‬ה לְ כַ
ֵ ר עָ לָיו‪) :‬טז( וַ‪/ַ ִ%‬ח אֶ ת ָ ל הַ חֵ לֶב אֲ ֶר עַ ל‬
‫הַ ֶ‪ֶ /‬רב וְ אֵ ת יֹתֶ ֶרת הַ ָ בֵ ד וְ אֶ ת ְ ֵ(י הַ ְ ָליֹת וְ אֶ ת חֶ לְ &ְ הֶ * וַ‪ְ ַ%‬ק ֵטר‬
‫מ ֶֹה הַ ִזְ &ֵ חָ ה‪) :‬יז( וְ אֶ ת הַ
ָ ר וְ אֶ ת עֹרוֹ וְ אֶ ת &ְ ָרוֹ וְ אֶ ת ִ
ְרוֹ ָ ַר‪7‬‬
‫&ָ אֵ ִמח ' לַַ חֲ נֶה ַ אֲ ֶר צִ ָה יְ ֹ‬
‫קוָק אֶ ת מ ֶֹה‪:‬‬
‫)יח( וַ‪ְ ַ%‬ק ֵרב אֵ ת אֵ יל הָ ֹעלָה וַ‪ְ ִ%‬ס ְמכ ‪,‬הֲ רֹ* בָ נָיו אֶ ת יְ דֵ יהֶ עַ ל רֹא‬
‫הָ ‪8‬יִ ל‪) :‬יט( וַ‪ְ ִ%‬חָ ט וַ‪ ִ%‬זְ רֹק מ ֶֹה אֶ ת הַ ָ‪ #‬עַ ל הַ ִזְ &ֵ חַ ָסבִ יב‪:‬‬
‫)כ( וְ אֶ ת הָ ‪,‬יִ ל נִ ַ(ח לִ נְ תָ חָ יו וַ‪ְ ַ%‬ק ֵטר מ ֶֹה אֶ ת הָ רֹא וְ אֶ ת הַ ‪ ְ1‬תָ ִחי‬
‫וְ אֶ ת הַ
ָ דֶ ר‪) :‬כא( וְ אֶ ת הַ ֶ‪ֶ /‬רב וְ אֶ ת הַ ְ ָרעַ יִ ָרחַ ' &ַ ָ יִ וַ‪ְ ַ%‬ק ֵטר‬
‫מ ֶֹה אֶ ת ָ ל הָ ‪,‬יִ ל הַ ִזְ &ֵ חָ ה ֹעלָה ה א לְ ֵריחַ נִ יחֹחַ ִא ֶ‪2‬ה ה א‬
‫קוָק אֶ ת מ ֶֹה‪:‬‬
‫קוָק ַ אֲ ֶר צִ ָה יְ ֹ‬
‫לַי ֹ‬
‫)כב( וַ‪ְ ַ%‬ק ֵרב אֶ ת הָ ‪,‬יִ ל הַ ֵ‪2‬נִ י אֵ יל הַ ִ‪)ִ 9‬אי וַ‪ְ ִ%‬ס ְמכ ‪,‬הֲ רֹ* בָ נָיו אֶ ת‬
‫יְ דֵ יהֶ עַ ל רֹא הָ ‪8‬יִ ל‪:‬‬
‫אזֶ* ‪,‬הֲ רֹ* הַ יְ ָמנִ ית וְ עַ ל‬
‫ֹה ִמ ָ‪#‬מוֹ וַ‪ *(ֵ ִ%‬עַ ל ְ(נ ‪ֹ 5‬‬
‫)כג( וַ‪ְ ִ%‬חָ ט וַ‪/ַ ִ%‬ח מ ֶ‬
‫&ֹהֶ * יָדוֹ הַ יְ מָ נִ ית וְ עַ ל &ֹהֶ * ַרגְ לוֹ הַ יְ מָ נִ ית‪:‬‬
‫)כד( וַ‪ְ ַ%‬ק ֵרב אֶ ת &ְ נֵי ‪,‬הֲ רֹ* וַ‪ *(ֵ ִ%‬מ ֶֹה ִמ* הַ ָ‪ #‬עַ ל ְ(נ ‪8 5‬זְ נָ‬
‫הַ יְ מָ נִ ית וְ עַ ל &ֹהֶ * י ָָד הַ יְ מָ נִ ית וְ עַ ל &ֹהֶ * ַרגְ לָ הַ יְ מָ נִ ית וַ‪ ִ%‬זְ רֹק מ ֶֹה‬
‫אֶ ת הַ ָ‪ #‬עַ ל הַ ִזְ &ֵ חַ ָסבִ יב‪:‬‬
‫)כה( וַ‪/ַ ִ%‬ח אֶ ת ַהחֵ לֶב וְ אֶ ת הָ ‪,‬לְ יָה וְ אֶ ת ָ ל הַ חֵ לֶב אֲ ֶר עַ ל הַ ֶ‪ֶ /‬רב‬
‫וְ אֵ ת יֹתֶ ֶרת הַ ָ בֵ ד וְ אֶ ת ְ ֵ(י ַהְ ָליֹת וְ אֶ ת חֶ לְ &ְ הֶ * וְ אֵ ת וֹק הַ ‪ִ ָ%‬מי*‪:‬‬
‫קוָק ל ַָקח חַ ‪ַ9‬ת מַ ָ ה ‪,‬חַ ת וְ חַ ‪ַ9‬ת‬
‫)כו( ִמ ַ‪:‬ל הַ ַ וֹת אֲ ֶר לִ ְפנֵי יְ ֹ‬
‫לֶחֶ ֶמֶ * ‪,‬חַ ת וְ ָר ִקיק אֶ חָ ד וַ‪ ֶ ָ%‬עַ ל הַ חֲ לָבִ י וְ עַ ל וֹק הַ ‪ִ ָ%‬מי*‪:‬‬
‫)כז( וַ‪ *(ֵ ִ%‬אֶ ת הַ ֹל עַ ל ַ
ֵ י ‪,‬הֲ רֹ* וְ עַ ל ַ
ֵ י בָ נָיו וַ‪ ָ%‬נֶ‪ 7‬אֹתָ ְ(נ פָ ה‬
‫קוָק‪) :‬כח( וַ‪/ַ ִ%‬ח מ ֶֹה אֹתָ מֵ עַ ל ַ
ֵ יהֶ וַ‪ְ ַ%‬קטֵ ר הַ ִזְ &ֵ חָ ה‬
‫לִ פְ נֵי יְ ֹ‬
‫קוָק‪:‬‬
‫עַ ל הָ ֹעלָה ִמ‪)ִ 9‬אי הֵ לְ ֵריחַ נִ יחֹחַ ִא ֶ‪2‬ה ה א לַי ֹ‬
‫קוָק מֵ אֵ יל‬
‫)כט( וַ‪/ַ ִ%‬ח מ ֶֹה אֶ ת הֶ חָ זֶה וַיְ נִ יפֵ ה ְתנ פָ ה לִ ְפנֵי יְ ֹ‬
‫קוָק אֶ ת מ ֶֹה‪:‬‬
‫הַ ִ‪)ִ 9‬אי לְ מ ֶֹה הָ יָה לְ מָ נָה ַ אֲ ֶר צִ ָה יְ ֹ‬
‫ֹה ִמ ֶ‪2‬מֶ * הַ ִ ְחָ ה ִמ* הַ ָ‪ #‬אֲ ֶר עַ ל הַ ִזְ &ֵ חַ וַ‪ ַ%‬ז עַ ל‬
‫)ל( וַ‪/ַ ִ%‬ח מ ֶ‬
‫‪,‬הֲ רֹ* עַ ל &ְ גָדָ יו וְ עַ ל &ָ נָיו וְ עַ ל &ִ גְ דֵ י בָ נָיו ִא(וֹ וַיְ ַק‪ ֵ#‬אֶ ת ‪,‬הֲ רֹ* אֶ ת‬
‫&ְ גָדָ יו וְ אֶ ת &ָ נָיו וְ אֶ ת &ִ גְ דֵ י בָ נָיו ִא(וֹ‪:‬‬
‫)לא( ַו‪ֹ%‬אמֶ ר מ ֶֹה אֶ ל ‪,‬הֲ רֹ* וְ אֶ ל &ָ נָיו &ַ ְ‪2‬ל אֶ ת הַ &ָ ָר
ֶ תַ ח אֹהֶ ל‬
‫מוֹעֵ ד וְ ָ (ֹאכְ ל אֹתוֹ וְ אֶ ת הַ ‪ֶ9‬חֶ אֲ ֶר &ְ ַסל הַ ִ‪)ִ 9‬אי ַ אֲ ֶר‬
‫ֵיתי לֵאמֹר ‪,‬הֲ רֹ* בָ נָיו יֹאכְ ל)ה ‪:‬‬
‫צִ ִ‬
‫)לב( וְ הַ ‪1‬וֹתָ ר &ַ &ָ ָר בַ ‪ָ9‬חֶ &ָ אֵ ִ( ְרֹפ ‪:‬‬
‫)לג( ִמ
ֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ;א תֵ צְ א ִבְ עַ ת י ִָמי עַ ד יוֹ ְמ;את יְ מֵ י‬
‫ִמ‪)9‬אֵ יכֶ ִ י ִבְ עַ ת י ִָמי יְ מַ ‪ֵ9‬א אֶ ת י ְֶדכֶ ‪:‬‬
‫קוָק ַל ֲעֹת לְ כַ
ֵ ר ֲעלֵיכֶ ‪:‬‬
‫)לד( ַ אֲ ֶר עָ ָה &ַ ‪%‬וֹ הַ ‪ֶ0‬ה ִצ ָה יְ ֹ‬
‫)לה( פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ֵ( ְב יוֹמָ ָולַיְ לָה ִבְ עַ ת י ִָמי ְ ַמ ְר ֶ(‬
‫ֵיתי‪:‬‬
‫קוָק וְ ;א תָ מ ת ִ י כֵ* )צ ִ‬
‫אֶ ת ִמ ְמֶ ֶרת יְ ֹ‬
‫קוָק &ְ יַד מ ֶֹה‪:‬‬
‫)לו( וַ‪ ַ%‬עַ ‪,‬הֲ רֹ* בָ נָיו אֵ ת ָ ל הַ ְ‪#‬בָ ִרי אֲ ֶר צִ ָה יְ ֹ‬
‫הערה‪ :‬ההבדלי בי* הפרשיות‬

‫יומא ה‪-‬ו המילואים בפרשיות תצוה וצו‬
‫שמות פרק כט – צווי המילואים‬
‫ֲה לָהֶ לְ ַק‪ ֵ#‬אֹתָ לְ כַ הֵ * לִ י לְ ַקח
ַ ר‬
‫)א( וְ זֶה הַ ָ‪#‬בָ ר אֲ ֶר ַ(ע ֶ‬
‫ימ‪:‬‬
‫אֶ חָ ד &ֶ * &ָ ָקר וְ אֵ ילִ ְנַיִ ְ( ִמ ִ‬
‫יקי מַ וֹת ְמ) ִחי‬
‫)ב( וְ לֶחֶ מַ וֹת וְ חַ >ת מַ ֹת &ְ ל ;ת &ַ ֶ‪2‬מֶ * ְר ִק ֵ‬
‫ֲה א ָֹת‪) :‬ג( וְ נָתַ ָ( אוֹתָ עַ ל ַסל אֶ חָ ד‬
‫סלֶת ִח ִי ַ(ע ֶ‬
‫&ַ ָ‪2‬מֶ * ֹ‬
‫וְ ִה ְק ַרבְ ָ( אֹתָ &ַ ָ‪:‬ל וְ אֶ ת הַ ָ ר וְ אֵ ת ְ
נֵי הָ אֵ ילִ ‪:‬‬
‫)ד( וְ אֶ ת הֲ רֹ וְ אֶ ת ָ נָיו ַ ְק ִריב אֶ ל ֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ָרחַ צְ ָ( אֹתָ ‬
‫&ַ ָ יִ ‪:‬‬
‫(נֶת וְ אֵ ת ְמעִ יל‬
‫)ה( וְ ל ַָק ְח ָ( אֶ ת הַ &ְ ג ִָדי וְ ִהלְ &ַ ְ ָ( אֶ ת ‪,‬הֲ רֹ* אֶ ת הַ ) ֹ‬
‫הָ אֵ פֹד וְ אֶ ת הָ אֵ פֹד וְ אֶ ת ַהח ֶֹ* וְ ‪8‬פַ ְד ָ( לוֹ &ְ חֵ ֶב הָ אֵ פֹד‪:‬‬
‫)ו( וְ ַ ְמ ָ( הַ ִצְ נֶפֶ ת עַ ל רֹאוֹ וְ נָתַ ָ( אֶ ת ֵנזֶר הַ ‪ֶֹ /‬ד עַ ל הַ ִ ְצנָפֶ ת‪:‬‬
‫)ז( וְ ל ַָק ְח ָ( אֶ ת ֶמֶ * הַ ִ ְחָ ה וְ יָצַ ְק ָ( עַ ל רֹאוֹ מָ ַ ְח ָ( אֹתוֹ‪:‬‬
‫)ח( וְ אֶ ת &ָ נָיו ַ( ְק ִריב וְ ִהלְ &ַ ְ ָ( )(ֳ נֹת‪:‬‬
‫)ט( וְ חָ ג ְַר ָ( אֹתָ ‪,‬בְ נֵט ‪,‬הֲ רֹ* בָ נָיו וְ חָ בַ ְ ָ( לָהֶ ִמגְ &ָ עֹת וְ הָ יְ תָ ה‬
‫ֵאת יַד ‪,‬הֲ רֹ* וְ יַד &ָ נָיו‪:‬‬
‫לָהֶ ְ ה) ‪ָ1‬ה לְ ח) ַ‪/‬ת עוֹלָ ִמ‪ָ 9‬‬
‫)י( וְ ִה ְק ַרבְ ָ( אֶ ת הַ
ָ ר לִ ְפנֵי אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ָסמַ ‪, 5‬הֲ רֹ* בָ נָיו אֶ ת יְ דֵ יהֶ ‬
‫קוָק
ֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד‪:‬‬
‫עַ ל רֹא הַ
ָ ר‪) :‬יא( וְ ָחַ ְט ָ( אֶ ת הַ
ָ ר לִ ְפנֵי יְ ֹ‬
‫)יב( וְ ל ַָק ְח ָ( ִמ ַ‪ #‬הַ
ָ ר וְ נָתַ ָ(ה עַ ל ַק ְרנֹת הַ ִזְ &ֵ חַ &ְ אֶ ְצ&ָ עֶ ? וְ אֶ ת ָ ל‬
‫הַ ָ‪ 5ֹ 
ְ (ִ #‬אֶ ל יְ סוֹד הַ ִזְ &ֵ חַ ‪:‬‬
‫)יג( וְ ל ַָק ְח ָ( אֶ ת ָ ל הַ חֵ לֶב הַ ְמכַ ֶ‪:‬ה אֶ ת הַ ֶ‪ֶ /‬רב וְ אֵ ת ַה‪ֹ%‬תֶ ֶרת עַ ל‬
‫הַ ָ בֵ ד וְ אֵ ת ְ ֵ(י הַ ְ ָליֹת וְ אֶ ת הַ חֵ לֶב אֲ ֶר ֲעלֵיהֶ * וְ ִה ְק ַט ְר ָ(‬
‫הַ ִזְ &ֵ חָ ה‪) :‬יד( וְ אֶ ת &ְ ַר הַ
ָ ר וְ אֶ ת עֹרוֹ וְ אֶ ת ִ
ְרוֹ ִ( ְרֹ‪ ָ& 7‬אֵ ‬
‫ִמח ' לַַ חֲ נֶה חַ ָאת ה א‪:‬‬
‫)טו( וְ אֶ ת הָ ‪,‬יִ ל הָ אֶ חָ ד ִ( ָ‪/‬ח וְ ָס ְמכ ‪,‬הֲ רֹ* בָ נָיו אֶ ת יְ דֵ יהֶ עַ ל רֹא‬
‫הָ ‪8‬יִ ל‪) :‬טז( וְ ָחַ ְט ָ( אֶ ת הָ ‪8‬יִ ל וְ ל ַָק ְח ָ( אֶ ת ָ‪#‬מוֹ וְ ז ַָר ְק ָ( עַ ל הַ ִזְ &ֵ חַ‬
‫ָסבִ יב‪) :‬יז( וְ אֶ ת הָ ‪,‬יִ ל ְ(נ ֵַ(חַ לִ נְ תָ חָ יו וְ ָרחַ צְ ָ( ִק ְר&וֹ כְ ָרעָ יו וְ נָתַ ָ( עַ ל‬
‫נְ תָ חָ יו וְ עַ ל רֹאוֹ‪) :‬יח( וְ ִה ְק ַט ְר ָ( אֶ ת ָ ל הָ ‪,‬יִ ל הַ ִזְ &ֵ חָ ה ֹעלָה ה א‬
‫קוָק ה א‪:‬‬
‫קוָק ֵריחַ נִ יחוֹחַ ִא ֶ‪2‬ה לַי ֹ‬
‫לַי ֹ‬
‫)יט( וְ ל ַָק ְח ָ( אֵ ת הָ ‪,‬יִ ל הַ ֵ‪2‬נִ י וְ ָסמַ ‪, 5‬הֲ רֹ* בָ נָיו אֶ ת יְ דֵ יהֶ עַ ל רֹא‬
‫אזֶ*‬
‫הָ ‪8‬יִ ל‪) :‬כ( וְ ָחַ ְט ָ( אֶ ת הָ ‪,‬יִ ל וְ ל ַָק ְח ָ( ִמ ָ‪#‬מוֹ וְ נָתַ ָ(ה עַ ל ְ(נ ‪ֹ 5‬‬
‫אזֶ* &ָ נָיו הַ יְ ָמנִ ית וְ עַ ל &ֹהֶ * יָדָ הַ יְ מָ נִ ית וְ עַ ל &ֹהֶ *‬
‫‪,‬הֲ רֹ* וְ עַ ל ְ(נ ‪ֹ 5‬‬
‫ַרגְ לָ הַ יְ מָ נִ ית וְ ז ַָר ְק ָ( אֶ ת הַ ָ‪ #‬עַ ל הַ ִזְ &ֵ חַ ָסבִ יב‪:‬‬
‫)כא( וְ ל ַָק ְח ָ( ִמ* הַ ָ‪ #‬אֲ ֶר עַ ל הַ ִזְ &ֵ חַ ִמ ֶ‪2‬מֶ * הַ ִ ְחָ ה וְ ִה‪ֵ0‬יתָ עַ ל‬
‫‪,‬הֲ רֹ* וְ עַ ל &ְ ג ָָדיו וְ עַ ל &ָ נָיו וְ עַ ל &ִ גְ דֵ י בָ נָיו ִא(וֹ וְ ָק ַד ה א בְ ג ָָדיו‬
‫בָ נָיו בִ גְ דֵ י בָ נָיו ִא(וֹ‪) :‬כב( וְ ל ַָק ְח ָ( ִמ* הָ ‪,‬יִ ל הַ חֵ לֶב וְ הָ ‪,‬לְ יָה וְ אֶ ת‬
‫הַ חֵ לֶב הַ ְמכַ ֶ‪:‬ה אֶ ת הַ ֶ‪ֶ /‬רב וְ אֵ ת יֹתֶ ֶרת הַ ָ בֵ ד וְ אֵ ת ְ ֵ(י הַ ְ ָל ֹית וְ אֶ ת‬
‫הַ חֵ לֶב אֲ ֶר ֲעלֵיהֶ * וְ אֵ ת וֹק הַ ‪ִ ָ%‬מי* ִ י אֵ יל ִמ‪)ִ 9‬אי ה א‪:‬‬
‫)כג( וְ כִ ַ ר לֶחֶ ‪,‬חַ ת וְ חַ ‪ַ9‬ת לֶחֶ ֶמֶ * ‪,‬חַ ת וְ ָר ִקיק אֶ חָ ד ִמ ַ‪:‬ל‬
‫קוָק‪) :‬כד( וְ ַ ְמ ָ( הַ ֹל עַ ל ַ
ֵ י ‪,‬הֲ רֹ* וְ עַ ל ַ
ֵ י‬
‫הַ ַ וֹת אֲ ֶר לִ ְפנֵי יְ ֹ‬
‫בָ נָיו וְ הֵ נַפְ ָ( אֹתָ ְ(נ פָ ה לִ ְפנֵי יְ ֹ‬
‫קוָק‪:‬‬
‫)כה( וְ ל ַָק ְח ָ( אֹתָ ִמ‪ָ ָ%‬ד וְ ִה ְק ַט ְר ָ( הַ ִזְ &ֵ חָ ה עַ ל הָ ֹעלָה לְ ֵריחַ נִ יחוֹחַ‬
‫קוָק‪:‬‬
‫קוָק ִא ֶ‪2‬ה ה א לַי ֹ‬
‫לִ ְפנֵי יְ ֹ‬
‫)כו( וְ ל ַָק ְח ָ( אֶ ת הֶ חָ זֶה מֵ אֵ יל הַ ִ‪)ִ 9‬אי אֲ ֶר לְ ‪,‬הֲ רֹ* וְ הֵ נ ְַפ ָ( אֹתוֹ‬
‫קוָק וְ הָ יָה לְ ? לְ מָ נָה‪:‬‬
‫ְ(נ פָ ה לִ ְפנֵי יְ ֹ‬
‫)כז( וְ ִק ַ‪ ָ
ְ ,‬אֵ ת חֲ זֵ ה הַ ְנ‪#‬פָ ה וְ אֵ ת
וֹק הַ ְר‪#‬מָ ה אֲ ֶ
ר ה‪#‬נַ) וַ אֲ ֶ
ר‬
‫ה‪#‬ר מֵ אֵ יל הַ ִ ִ‪-‬אי מֵ אֲ ֶ
ר לְ הֲ רֹ ‪#‬מֵ אֲ
ֶ ר לְ בָ נָיו‪:‬‬
‫ָ‬
‫)כח( וְ הָ יָה לְ הֲ רֹ ‪#‬לְ בָ נָיו לְ חָ ק ע ֹולָ מֵ אֵ ת ְ נֵי יִ ְ& ָראֵ ל ‪ ִ%‬י ְתר‪#‬מָ ה ה‪#‬א‬
‫‪#‬תר‪#‬מָ ה יִ ְהיֶה מֵ אֵ ת ְ נֵי יִ ְ& ָראֵ ל ִמ‪ ִ.‬בְ חֵ י ַ
לְ מֵ יהֶ ְר‪#‬מָ תָ לַיקֹוָ ק‪:‬‬
‫ְ‬

‫)כט( בִ גְ דֵ י הַ ‪ֶֹ /‬ד אֲ ֶר לְ ‪,‬הֲ רֹ* יִ ְהי לְ בָ נָיו ‪,‬חֲ ָריו לְ מָ ְחָ ה בָ הֶ ‬
‫לְ מַ ‪ֵ9‬א בָ אֶ ת י ָָד‪) :‬ל( ִ ְבעַ ת י ִָמי יִ לְ &ָ ָ הַ ֹהֵ * ַ( ְח ָ(יו ִמ&ָ נָיו‬
‫אֲ ֶר ָיבֹא אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לְ ָ ֵרת &ַ ‪ֶֹ /‬ד‪:‬‬
‫)לא( וְ אֵ ת אֵ יל הַ ִ‪)ִ 9‬אי ִ( ָ‪/‬ח בִ ַ‪2‬לְ ָ( אֶ ת &ְ ָרוֹ &ְ מָ קֹ ָקדֹ‪:‬‬
‫)לב( וְ ‪8‬כַ ל ‪,‬הֲ רֹ* בָ נָיו אֶ ת ְ& ַר הָ ‪,‬יִ ל וְ אֶ ת הַ ‪ֶ9‬חֶ אֲ ֶר &ַ ָ‪:‬ל
ֶ תַ ח‬
‫אֹהֶ ל מוֹעֵ ד‪:‬‬
‫)לג( וְ ‪8‬כְ ל אֹתָ אֲ ֶר )
ַ ר &ָ הֶ לְ מַ ‪ֵ9‬א אֶ ת י ָָד לְ ַק‪ ֵ#‬אֹתָ וְ זָר‬
‫;א יֹאכַ ל ִ י ק ֶֹד הֵ ‪:‬‬
‫)לד( וְ ִא יִ ָתֵ ר ִמ&ְ ַר הַ ִ‪)ִ 9‬אי ִמ* הַ ‪ֶ9‬חֶ עַ ד הַ & ֶֹקר וְ ָ ַר ְפ ָ( אֶ ת‬
‫הַ ‪1‬וֹתָ ר &ָ אֵ ;א יֵ‪ֵ 8‬כל ִ י ק ֶֹד ה א‪:‬‬
‫יתי אֹתָ כָ ה ִ ְבעַ ת‬
‫)לה( וְ עָ ִיתָ לְ ‪,‬הֲ רֹ* לְ בָ נָיו ָ כָ ה ְ כֹל אֲ ֶר צִ ִ ִ‬
‫י ִָמי ְ(מַ ‪ֵ9‬א י ָָד‪:‬‬
‫ֲה לַ‪%‬וֹ עַ ל הַ ִ
ִ)רי וְ ִח ֵאתָ עַ ל הַ ִזְ &ֵ חַ‬
‫)לו( פַ ר חַ ָאת ַ(ע ֶ‬
‫&ְ כַ
ֶ ְר? עָ לָיו מָ ַ ְח ָ( אֹתוֹ לְ ַק ְ‪#‬וֹ‪:‬‬
‫)לז( ִבְ עַ ת י ִָמי ְ(כַ
ֵ ר עַ ל ַה ִזְ &ֵ חַ וְ ִק‪ (ָ ְ ַ#‬אֹתוֹ וְ הָ יָה הַ ִזְ &ֵ חַ‬
‫ק ֶֹד ָק ָד ִי ָ ל הַ ֹ‪1‬גֵעַ &ַ ִזְ &ֵ חַ יִ ְק ָ‪:#‬‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful