P. 1
Offener Brief an Papst Franz 20131104 Kazimierz Switon List Otwarty do Franciszka.pdf

Offener Brief an Papst Franz 20131104 Kazimierz Switon List Otwarty do Franciszka.pdf

5.0

|Views: 122|Likes:
Jestem praktykującym, głęboko wierzącym katolikiem. Ojcem 4 synów i 2 córek, 25 wnuków, i 15 prawnuków. Nie piszę tego listu do Waszej Świętobliwości z nienawiści, która jest mi obca i nigdy się nią nie kierowałem w moim życiu, a powodów do tego miałem tysiące. Chociaż „ks”. Skworc, który nie ma prawa w oparciu o Kodeks Kanoniczny, (Kanon 380) bycia biskupem ani nawet księdzem(...).

Katowice dnia 4.11.2013 r
List Otwarty
L.dz.2/2013
Wasza Świętobliwość Papież Franciszek
Watykan
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/Offener-Brief-an-Papst-Franz-20131104-Kazimierz-Switon-List-Otwarty-do-Franciszka
Jestem praktykującym, głęboko wierzącym katolikiem. Ojcem 4 synów i 2 córek, 25 wnuków, i 15 prawnuków. Nie piszę tego listu do Waszej Świętobliwości z nienawiści, która jest mi obca i nigdy się nią nie kierowałem w moim życiu, a powodów do tego miałem tysiące. Chociaż „ks”. Skworc, który nie ma prawa w oparciu o Kodeks Kanoniczny, (Kanon 380) bycia biskupem ani nawet księdzem(...).

Katowice dnia 4.11.2013 r
List Otwarty
L.dz.2/2013
Wasza Świętobliwość Papież Franciszek
Watykan
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/Offener-Brief-an-Papst-Franz-20131104-Kazimierz-Switon-List-Otwarty-do-Franciszka

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Nov 13, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

Do korespondencji: 40-066 Katowice ul. Mikoùowska 30/7 List Otwarty L.dz.

2/2013

Katowice dnia 4.11.2013 r

Przez caùy rok czuwaùem na najwiêkszym cmentarzu Polaków w œwiecie, w Oœwiêcimiu w obronie Krzy¿a, który Ýydzi usiùowali z tego miejsca usun¹ã. Z mojej inicjatywy, postawiono Krzy¿ przy kopalni wêgla kamiennego „Wujek” w Katowicach, ku pamiêci zamordowanych tam 9 Górników przez re¿im komunistyczny. Pomimo ¿e upadù ju¿ komunizm, miaùem nie lada trudnoœci w tym przedsiêwziêciu. W dniu 23 lutego 1978 roku w Katowicach utworzyùem pierwsz¹ w Europie wschodniej, niezale¿n¹ od wùadzy komunistycznej, organizacjê zwi¹zkow¹– Komitet Wolnych Zwi¹zków Zawodowych - skupiaj¹cy swoj¹ dziaùalnoœã na terenie caùej Polski, a w roku 1980 przeksztaùciù siê w Solidarnoœã i uwolniù nas spod dominacji sowieckiej. A bior¹c wzór z naszej organizacji, wiele oœciennych pañstw w Europie poszùo w nasze œlady.

Home

Edition

Eu

Z wielk¹ pokor¹ zwracam siê do Waszej Úwiêtobliwoœci w przekonaniu, ¿e nominacja ”ks.” diecezji Tarnowskiej Wiktora Skworca Arcybiskupem Metropolit¹ Katowickim, dokonana zostaùa w wyniku nie poinformowania Wùadz Koœcielnych o jego haniebnej dla Koœcioùa i Narodu Polskiego przeszùoœci. Bowiem awansowanie na arcybiskupa byùego tajnego wspóùpracownika komunistycznej Sùu¿by Bezpieczeñstwa o pseudonimie (T.W. „D¹browski”), za którym na dodatek ci¹gn¹ siê niewyjaœnione sprawy, samobójczych œmierci kilku ksiê¿y jego podwùadnych, jest dla naszego katolickiego koœcioùa na Úl¹sku bardzo szkodliw¹, destrukcyjn¹, antychrzeœcijañsk¹, fataln¹ decyzj¹. Czuje siê w peùni odpowiedzialny do takiego stwierdzenia. Gdy¿ ja caùe swe ¿ycie, poœwiêciùem obronie Krzy¿a Chrystusowego, prawdy, wolnoœci i sprawiedliwoœci.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

Jestem praktykuj¹cym, gùêboko wierz¹cym katolikiem. Ojcem 4 synów i 2 córek, 25 wnuków, i 15 prawnuków. Nie piszê tego listu do Waszej Úwiêtobliwoœci z nienawiœci, która jest mi obca i nigdy siê ni¹ nie kierowaùem w moim ¿yciu, a powodów do tego miaùem tysi¹ce. Chocia¿ „ks”. Skworc, który nie ma prawa w oparciu o Kodeks Kanoniczny, (Kanon 380) bycia biskupem ani nawet ksiêdzem.

M ag

Wasza Úwiêtobliwoœã Papie¿ Franciszek Watykan

az i
Buy RoboPDF

n

SO

03-984 WARSZAWA Samolotowa 7/90 tel.660-552-279

W

Ruch Obrony Krzy¿a w Polsce, im. œw. Maksymiliana Marii Kolbego KRS0000386586

A

Jako poszkodowany, zgodnie z zobowi¹zuj¹cym prawem, dopuszczono mnie do dokumentów, Instytutu Pamiêci Narodowej z których wynika, ¿e byùem denuncjowany i œledzony, przez ponad 247 funkcjonariuszy, agentów i tajnych wspóùpracowników Sùu¿by Bezpieczeñstwa. Wielu wœród tajnych wspóùpracowników, byùo osobami duchownymi, a wœród nich szczególnie znacz¹cym byù” ks.” Wiktor Skworc. U¿yùem terminu ”szczególnie”, bowiem skutki tej dziaùalnoœci prze¿ywam nadal na bie¿¹co. Jak wynika z dokumentów IPN, ksiê¿a na jednym ze spotkañ w Kurii Biskupiej w Katowicach otrzymali od ks. Biskupa Herberta Bednorza kategoryczny zakaz kontaktu z moj¹ osob¹, byùo to za czasów „ks.”Skworca w diecezji Katowickiej, i ten stan obowi¹zuje nadal. Od ponad 10 lat bronie Krzy¿a Papieskiego, na Ýwirowisku w K.L. Auschwitz, pod którym Jan Paweù II odprawiù mszê œw. podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979r.

Eu

W naszym Polskim Koœciele, stosuj¹ ukryt¹ metod¹ niszczenia naszej wiary katolickiej, tak jak to czyni, ks” W. Skworc, którego celem jest sùu¿ba szatanowi, bo on wyrzekù siê Chrystusa. Cel dziaùania „Ruchu Obrony Krzy¿a w Polsce”.

1. Obrona Krzy¿a na terytorium caùej Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscach uœwiêconych symbolicznymi zdarzeniami religijnymi, spoùecznymi, tradycj¹ narodow¹ i pañstwow¹ oraz bêd¹cymi wyrazem przynale¿noœci do cywilizacji ùaciñskiej. 2. Krzewienie idei obywatelskiej, patriotyzmu i wiary przez podejmowanie praktycznej dziaùalnoœci. 3. Ujawnianie,- zakùamania i faùszerstwa historii nowo¿ytniej w Polsce, aktualizowanie w prawdzie najnowszej historii Rzeczpospolitej Polskiej i d¹¿enie do prawdy historycznej. 4. Wystêpowanie do wùadz pañstwowych i S¹dów Powszechnych w obronie wiêêniów Sumienia oraz osób represjonowanych o katolickich i narodowych pogl¹dach oraz obrona tych przekonañ.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Poniewa¿ moj¹ Ojczyzn¹ Polsk¹ obecnie rz¹dz¹ prawie sami sataniœci na czele z prezydentem, który wyrzuciù Krzy¿ z Krakowskiego Przedmieœcia w Warszawie, a pomogli mu w tym biskupi, zorganizowaùem „Ruch Obrony Krzy¿a w Polsce”, który w swoim Statucie ma za zadanie broniã Krzy¿a przed satanistami i niektórymi duchownymi, którzy usiùuj¹ niszczyã Koœcióù od wewn¹trz.

ch

es

M ag

az i

n

SO

58 razy byùem aresztowany i wiêziony. Dzieci nasze, z klas licealnych nie dopuszczono do matury, synów kolejno wiêziono. Sùowem, totalnie usiùowano zniszczyã nasz¹ rodzinê, a mnie i mojej ¿onie odebrano zdrowie. W tym niszczeniu nas, braù czynny udziaù W,Skworc.

Buy RoboPDF

W

A

Niestety za t¹ moj¹ dziaùalnoœã, komuniœci rozprawili siê ze mn¹ i moj¹ rodzin¹ bezlitoœnie.

Wobec powy¿szych niepokoj¹cych zdarzeñ, serdecznie proszê i ufam, ¿e Wasza Úwiêtobliwoœã odpowie na mój list, i odwoùa ks. Skworca z naszej Diecezji, albowiem nie wolno nam pozwoliã kùamcê i oszusta stawiaã na piedestale. Zacznijmy wreszcie uzdrawiaã i odkùamywaã nasz¹ najnowsz¹ historiê. Caùe moje 80-cio letnie ¿ycie byùo oparte na prawdzie i nie mogê siê pogodziã z tez¹, ¿e czarne mo¿e byã te¿ biaùe.

Szczêœã Bo¿e. Przewodnicz¹cy Ruchu Obrony Krzy¿a w Polsce Kazimierz Úwitoñ

Kazimierz Úwitoñ, z lewej/ links

Eu

ro

pä is

ch

P.S. Poniewa¿ wysyùam ten list, za poœrednictwem Poczty Polskiej, a do Papie¿a jest cenzura, bêdê niezmiernie wdziêczny Polakom mieszkaj¹cych we Wùoszech lub w innym kraju na zachodzie, którzy mog¹ mi pomóc osobiœcie lub przez znajomego w przekazaniu tego listu Papie¿owi, za co z góry dziêkujê. Zaù¹czniki; 1.Dokument agenta „T.W.D¹browski”.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

es

sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito

M ag

az i
Buy RoboPDF

£¹czê wyrazy szacunku ze œl¹skim pozdrowieniem.

n

SO

W

Od wielu dziesi¹tków lat, broniê Krzy¿a Chrystusowego, prawdy, wolnoœci i sprawiedliwoœci, to jest moj¹ dewiz¹ ¿yciow¹ któr¹ bêdê siê kierowaù do koñca moich dni, a ju¿ niewiele ich zostaùo.

A

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

ch

es

M ag

pä is

Franciszek Gajowniczek überlebte das KL Auschwitz Eingetragen am 22.01.2012 von mariak Weiterlesen www.jesusclick.net/blogs/mariak
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

az i
Sekretariat Stanu Sekcja Pierwsza Sprawy Ogólne Watykan, 11 stycznia 2005 r.
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->