© by The National Geographic Society, April 2006

The Gospel of Judas
Coptic text established by Rodolphe Kasser and Gregor Wurst
The Coptic transcription made available in this online edition is a preliminary edition of the Coptic text of the Gospel of Judas from Codex Tchacos. The transcription is dated to February 2006, and it has served as the basis for the English translation published in the book:

The Gospel of Judas. Edited by Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst with Additional Commentary by Bart D. Ehrman. Washington, D.C.: National Geographic Society, 2006.
The on-going work of reconstruction and the emergence of new fragments of Codex Tchacos, with readings previously available to the editors only in photographs, will lead to minor textual changes in the critical edition of Codex Tchacos, which is scheduled to be published by the National Geographic Society in the fall of 2006. Textual signs:

a

A dot placed beneath a letter indicates that the reading of the letter is very

uncertain. … A dot on the line indicates illegible traces of a letter. { } Square brackets indicate a lacuna in the manuscript. Such a lacuna may be restored with Coptic letters within the square brackets, if a restoration of a lacuna is judged by the editors to be plausible. Otherwise, dots are placed within the square brackets to indicate the approximate number of letters missing. In the case of larger lacunae, the space between the brackets is left blank. % & Pointed brackets indicate a correction suggested by the editors of a scribal omission or error. While scribal omissions are corrected in the Coptic text, a scribal error will be corrected in a footnote. { } Braces indicate letters or words erroneously added by the scribe of the codex. vac(at) The Latin expression vacat “it is void” indicates space left blank by the scribe of the codex. Letters inserted above the manuscript line by the scribe or an ancient corrector are not presented differently in this preliminary edition. Supralinear strokes are reproduced when attested or visible in the manuscript, and they have been standardized to a degree with regard to their position. In the case of restored text between square brackets,
the editors have adopted the system of supralineation used in classic Sahidic manuscripts.

L–G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 plogo{s} etàhp‘ Ntapofa sis N{ta ç}H—s éaèe mN çoydas {pi}skarivt{hs} NàhtW vac N {é}moyn nàooy àa uh Néo {m}nT nàooy empatewR pasxa Ntarewoyvnä e bol àièM pkaà aweire nàN maçn mN àNnoq Né{p}hre epeyèaç NtmNtrv{m}e : ayv à—oçne men ey{moo}ée àN teàih ntdikaios{y}nh : ànkooye eymooée {à}n tey parabasis : aymoy{te} de : epmNtsnooys m{ma}uh ths awarè{ei} néa{è}e nM may eMmysthri{o}n etài èN pkosmos ayv netna évpe éabol oyhpe de {n}sop‘ mawoyonàW enew mauhths alla Nà—rot >– éakà—e erow àN teymhte ayv awévpe àN <oydaia éa newmauhths noyà—o {o}y awàe erooy eyàmoos eysooyä eyR gymnaze etmNtnoyte nterew t{vm}t enewmauhths >

L–D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 eysooyà eyàmoos {e}yR eyxa risti eèn partos {aw}svbe Mmauhth{s de} peèay naw {èe} psa—à etbe oy ksvbe nsa t{en} eyxaristia pntanr oy p{e} petesée : {vac} awoyvéW p{e} èaw nay eeisvbe NsvtN an {oy}de etneire1 Mpaei an àN {pe}tNoyvé alla àN paç e{wnaè}i smoy Nqi petNnoy te { : vac}at peèay èe ps—a—à ntok‘ …… {……} … pe péhre Mpennoy te { : vac}at peèaw nay nqi çhs èe e{tet}nsooyne mmoei àN oy {à}amhn {<}èv mmos nh tN è{e} mn lao{y}e ngenea na soyvnT àN Nrvme etnàht thytN Nteroysvtm {d}e : epaç Nqi newmauhths a{y} arèei naganaktei : ayv e {±……} orgh ayv eèi oya erow àN peyàht : i–H—s de Nterew nay eteymnt‘auht {peèaw} nay èe etbe oy apétortR Npqvnt petNnoyte etN àhtthytN ayv n{ew ± …………}

1

Read: e%te&tneire.

L–E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ayagan{ak}ti mn netncyxh pet{t}a{èr}hy Nà{h}tthytN NN rvme vac ma{rewer} parage Mprv {me} ntelios ayv nwvàe ratW MpeMto ebol mpaprosv pon ayv ayèoos throy èe tNèoor ayv Mpeé peyp—n—a tolma evà—e ratW M{pew}M : to ebol eimh çoydas {pis}ka rivths : awqm qom men {e}v àe rat—w MpewMto eb{ol} : M pewqm qom de eqvéT {eà}Oyn eà—raw Nnewbal : al{la N}taw kte à—raw epaà—oy : {peèa}w naw Nqi çoydas èe <so{o}yne èe Ntk nim ayv Ntak{e}i ebol : àNn aé Mma : Ntakei ebol àN paivn NtB–A–R–B–H–L–V paua natos ayv pentawtaoyok paç ete N<Mpéa an Ntaoyo Mpewran , vac çH–S de ewsooyne èewmeoye epkeseepe et èose peèaw naw : pvrü ebol Mmooy : taèv erok N Mmysthrion NtmNtero oyn qom èe ekebvk emay alla èe ekeaé aà—om Nàoyo

l—s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 èe oyN kaioy{a} gar {n}aévpe epekma à–ina èe e{re p}mn—t snooys Ns{boyç} on eye èvk‘ ebol àN peynoyte { : } ayv peèaw naw Nqi çO–Y–D–A–s èe ekaèe naç eroç naé N à—ooy ayv nwéae Nqi pno{q} Nà{oo}y Mpoyoçn Ntgene a {………………} 2 : naç de nterew èo{o}y awlo àathw nqi i–H—s év{r}p‘ de nterewévpe aw{oyv}nà ebol Nnewmauh ths { : ay}v peèay naw èe psa{à} Nta{kb}vk etvn ekr oy e — aklo à{a}ron : peèaw nay nq{i} çH—s èe Ntaeibvk éa kainoq Ngenea esoyaab : peèay naw Nqi newmauhths èe : pèoçs aé te tnoq Ngenea etèose eron ayv etoyaab ensàN neçaivn an : tenoy ayv nterewsvtm enaç Nqi çH—s awsvbe : peèaw nay èe aàrvtN tetNmeoye àN pe tNàht etbe tgenea et èoor ayv etoyaab >>>>

2

gene|a {Naé Nàe} or: gene{a N}|a{é Nàooy}.
Perhaps restore to read:

l—z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 {à}amhn {<}è{v} mmos nhtN èe {è}po nim {Nte p}eeiaivn Nse nanay a{n etgenea} etMmay {o}yde mn laoye nstratia nag gelos NNsioy naR ero eèN tge nea etMmay : oyde mN laoye nèpo nrvme nunhtos naé ei nMmas vac èe {tg}ene{a et}mmay noy ebol an {………} …… {……………} e N tawévpe … {……………} s … {…… tge} nea nnrvm{e et}nàht{thytN} oyebol àN t{ge}nea N{tmNt} rvme te : e … { ………… qom et { oye Ndynam{is } àNko} }

etetNo Nrro àr{aei} n{àhtoy} NteroysvtM enaç Nqi n{ew} — mauhths ayétortR à{n pey} p—n—a oya oya MpoyqN u{e e} èoos èe oy : awei éaro{oy N} kaiàooy Nqi çH—s peèay n{aw èe} psa—à annay erok‘ àN oy{nay} annay gar eàNnoq Nra{soy} {Ntei}oyéh Ntaoyein {………} {peèaw è}e etbe oy Nta {………} {…………………} atNàap‘3 thyt{N >>}

3

Read: e}a%te&tNàap‘.

l—h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ntooy de p{eèa}y {èe an}na{y} eynoq nh{ç} e{re oyn}oq nuy{si} asthr{ion NàhtW ay}v mnt{s} nooys Nrvme enèv Mmo{s} èe Noyhhb ne : ayv oyran oyn oymhhée de proskar terei [epeuysiasthri] epe uy{sia}sth{ri}on etMmay >>>> é{antoy ……… eb}ol nqi Noyhhb {Nseèi eàoyn N}néMée anon {de ne}npro{ska}rteri pe >>> {peèa}w Nqi ç{H—s} èe àNaé Mmi {ne ne Noyhhb} Ntooy de {peèay èe àoei}ne men ey { àe}bdomas sNte {àNkooye} de eyR uysiase N {ne}yéhre Mmin Mmooy : àN {ko}oye Nneyà–iome eysmoy {ay}v eyu—bbihy Nneyerhy >> {àN}kooye eyNkotke mN Nào {oy}t : àNkooye eyR àvb efv {tB} vac àNkekooye eyeire noy {mh}hée Nnobe ài anomia >> {ay}v nrvme etvà—e r{atoy} {eè}N peuysiasthrio{n eyR} {e}pikalei epekr{an >>>}

L–U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ayv ey{à}N n{e}àbhoye throy Mpeyévvt {e}é{a}ymoyä nqi neuys{ia ………………… et}Mmay : ayv naç Nteroyèooy a{y}ka rvoy eyétRtvr : peèaw nay Nqi çH—s èe etbe oy ate tNétortR : à—amhn <èv : Mmos nhtN èe Noyh{hb} th roy etvà—e ratoy eè{N pe}uy siasthrion etmmay e{yR} epi kale{i} Mparan : ayv o{n} <èv Mmos nhtN èe ntays{à}aç Mparan epeei …… ç Nngenea Nnsioy ebol à—{i}tN ngenea nnrvme : vacat {ay}v {a}ytvqe àm paran NàNé{h}n natkar pos ayv àN oyéipe : peèaw nay Nqi çH—s èe NtvtN Nnetèi4 eà—oyn NNéMée epeuysiasthrion Ntate tNnay erow : vac petMmay : pe p—n—< etetNéMée naw ayv pmNtsnooyS Nrvme NtatetNnay erooy NtvtN pe : ayv NtBnooye etoy eine Mmooy eàoyn Nuysia NtatetNnay erooy ne : e te pmhhée pe etetNplana

4

Read: netèi.

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mmow eèN p{e}uy{si}asthri on etm{ma}y {wn}a{v}àe ratW Nq{i ± ……………………………} mos5 ayv u{e} te taei etWnar xrasuai Mparan vac ayv senar pros karterei erow Nqi %N&genea > N{N}eysebhs : mnNsa paç > oy{n} kairvme naparista N n{rewp}o{r}ne{ye : } ayv kaioya w{na}parà—ista NNrewàatb é{hr}e kaioya de nnrewnko kte mN àoo{yt} : mN netnh stey{e} : a{y}v pkesepe na kauar{si}a à{i} anomia : ài pla nh : a{y}v n{e}tèv Mmos èe anon ànà—isos naggelos >> ayv Ntooy ne Nsioy etèvk ebol Nàvb nim : ayèoos gar NNgenea NNrvme èe eis : àhhte apnoyte éep te tNuysia Ntootoy noyh hb ete paei pe pdiakonos Nteplanh : pèoeis de e : toyeàsa—àne paç eto Nü–S eèN pthrW àraç àN fae N àooy senaèpiooy >>>>>
>>>—

5

Perhaps restore to read:

Nq{i parxvn

Mpikos}mos

M–A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 engenea {………} mn éqom noyartoko {pos} eR trefe Ntektisis7 peèaw {nay N}qi çH–S èe à—v erv tN Nuy{siase ±……} … {………} e {………} oy e Ntate{tN- …………………………àr}aç à–ièN peuysiasth{ri}on {e}yà–i èN netNsioy mN net{Na}gge los eayérp èvk ebol {M}may maroyévpe qe eyévnt‘6 naà—rhtN ayv Nseé{e n}ey { } …… {………} N

6 7

The reading of évnt‘ is very uncertain. The lower part of this page (lines 10-26) is

physically missing. Thus far, the editors have had access only to photographic evidence of poor quality of a lower part of a page, which might represent this missing part of page 41. Only the last lines are clearly legible.

m—b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thrS euaro{s Ntpe} ayv n {± ………………………………} m erooy N {± ………………………………} … ayv N (?) è {……} ……………… : eron ayv n {……} oy ……… peèaw nay > n{qi} çH—s èe alvtn tetnév è{e} nMmaç oynte poya poy a {Mm}vtN {p}ewsioy Mmay a{yv} oyo{n nim --about 17 lines missing

M–G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 àN t {………} … {……} ana< {…} … Ntaw ei anet { p}hgh mp éhn N {………………} …… {………………} ç ros mpeeiaivn ………… {………} N sa oyoeié ………………… {………} > alla Ntawei etso Mppa{ra}dei sos Mpnoyte ayv p{ge}nos etnamoyn eb{o}l èe {Nwn}a > èvàm an ntqinm{ooée N}<ge nea etMmay vac al{la ± ………………} pe èn eneà néa e{neà : pe} èaw Nqi çoydas na{w èe àrabb}ei : èe aé Nkarpos pe{te}oyntasw Nqi teeigenea : p{e}èaw Nqi çH—s èe genea nim nrvme se namoy Nqi neycy{x}h nai de Ntooy àotan eyéanèvk ebol mpeoyoeié Ntmnte ro ayv Nte pep—n—a pvrè e bol Mmooy : neysvma men senamoy vac neycyxh de se natanà—ooy ayv Nsewitoy eàraç : vac peèaw Nqi çoydas èe eynar oy qe Nqi pkesee pe Ngenea NNrvme : peèaw Nqi çH—S èe oyatqom pe >

M–D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 etèo eèN oy{p}et{ra} Nseèi ney{kar}pos { : tae}ç on te ue oyn {………} … n … {± ……………} mpgenos {etèoà}m mN tsofia Nfuarth {± ……} tqiè Ntatamie rvme {N}unhtos Nte neycyxh {b}vk eà—rai enaivn età–i pévç à{amh}n <èv Mmos nhtN è{e ………………} oy {……} … {… ag}gelos {±…………… d}ynamis : naé nay {± ………… et}mmay : naç etere … {± ……………} ngenea etoyaab … {± ………… e}rooy : naç Ntere{w} èooy {Nq}i çH—s awbvk vacat peèaw {N}qi çoydas èe psa—à N ue Nt{a}ksvtM erooy thro{y} svtM àvt on eroç : aeinay gar eynoq Nà—oroma : çH—s de NterewsvtM awsvbe pe èaw naw èe aà—rok‘ kR gymna ze v? pme—àmnTIG %N&daimvn alla éaèe à—vvk‘ taanexe Mmok‘vac peèaw naw Nqi çoy das èe açnay eroç àM foro ma ere pmntsnooys mma uhths à–i vne eroei se :

M–E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 pht {Nsvei Mpé}a ayv ae{i}ei on epma e { aeinay e{oyhei8 } Nsv—k } s ay

v pewéi nabal naé{éitW} an nere àNnoq de Nrvme k{v}te erow pe ayv neoy%NtW oy&stegh noy ote pe Nqi phei etMm{ay} : ay v àN tmhte Mphç er{e oy}mh {hée { } …– { } k‘ } ée {…………} e èe

ps—a—à éopT‘ àv eào{yn m}n nirv me : awoyvéB Nqi {çS} peèaw èe apeksioy pla{na} Mmok‘ v? çoyda : ayv èe NwMpéa an Nqi peèpo Nrv{m}e nim Nunhton : ebvk eàoyn e phei Ntaknay erow èe pto pos gar etMmay Ntow pe toyareà erow Nnetoyaab pma ete Mpr—h : mN poo—à : naR ero Mmay an oyde peà—o oy : alla eynavà—e ratoy N oyoeié nim àM paivn mN : nœnaggelos etoyaab : eis : àhhte aeièv erok Nmmy> sthrion NtmNtero >>—

8

For the restoration cf. line 17.

M–= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ayv açtsabok {Ntepl}anh > NNs{i}oy {:} ay{v ±……………} tnooys N … {± ………………………………} te eèN >> pm{Nts}nooys nnaivn >>>– peèa{w} nqi çoydas èe psa—à mh pote à—v pasperma àypotas s{e} nnarxvn awoyvéB Nqi çS {pe}èaw naw èe amoy Nta é {± ………} Mmo{k} è{e ±…………………}
1 line missing

er {……… a}lla èe ekeévpe e kaé {aào}m Nà—oyo eknay e tmn{te}ro mN tesgenea thrS { : } naç NterewsvtM eroo{y} Nqi çoydas peèaw naw èe oy pe peà—oyo Nta eièitW èe akporèT etge nea etMmay : awoyvéB Nqi çH—S peèaw èe knaév pe Mme—àm—n—tI–G vac ayv >> knaévpe eksà—oyorT à–i tN pkesepe Ngenea ay v knaévpe ekarèi eèv oy Nàaeoy nneà—ooy se nak‘ayv %N&nekkth epévç
>>>>>> >>>>> >>>>>>>>

M—Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 etge{nea et}oyaab : {p}eèaw Nqi çH—s è{e amo}y Nta{ts}abok etbe n {± ………………………………} poy9 nay er{o}oy nqi lao {vac ye} Nrv me wéoop‘ gar Nqi o vac {yn}oq nai vn ayv oyatarhèW vac pete Mpeslaoye sic! Ngene vac a N{a}gge los nay epewéi ere {oyn}oq Mp{N—a} naà—ora{t}on {Nàht}W paç e{t}e Mpebal na{ggelo}s > nay erow : oyde Mp{e m}eye Nàht éapW oyde mpoymoy te erow Nlaoye {N}ran >>> ayv asoyvnä ebo{l} mpma e tmmay Nqi oyklo{o}le Noyo çn vac ayv peèaw èe [èe] marew évpe Nqi oyaggelos eta parastasis : ayv awei ebol àN tekloole Nqi oynoq nag gelos paytogenhs pnoy te Mpoyoçn ayv ayév pe etbhtW Nqi kaiwtooy naggelos : ebol àitn kai qhpe : ayv ayévpe etpa rastasis Mpaytogenhs : naggelos : vac ayv peèaw :

9

Perhaps restore to read:

n{euhp naei

ete M}poy.

M–H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nqi p{a}yto{genhs èe } marew évp{e} Nqi … {±……………} ayv asév pe {± …………………………} os ayv : awt{amio} MpéoRp‘ mfvsthr etr{ew} vac R ero eàraç eèvw : ay v peè vac aw èe maroyévpe : N{qi à}n vac aggelos eyéMée : n{aw : ay}v ayévpe Nqi àN t{ba N}athpe : ayv {pe}èaw èe {mar}ewévpe Nq{i oya}i vn Noyoçn ayv awévpe — awtaà{o} Mpmeàsnay Nfv sthr : {er e}ro eàraç eèvw > mN àNtba naggelos nath pe eyéMée ayv ue te taei Ntawtamio Mpkeseepe > Nnaivn Mpoyoçn ayv aw toyR ero eàraç eèvoy ay v awtamio nay NàNtba nag gelos nathpe eteyàyph resia : ayv newéoop Nqi A—D—A—M—A—S àN téorP Nqhpe Nte poyoçn taei ete Mpes sic! laoye naggelos nay eros àN naç etoymoyte erooy throy èe noyte : ayv aw

M—U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ayv10 { tMmay { uikvn { ayv kata pine np{eeiag} gelos : vac awoyonä t{genea} nafuartos Ns—H–u {±………………} Mpmntsnooys {±…………………} NèoyT{a}wte : … {±…………………} awoyonä éwesno{oys} Nfvsthr àN tgen{ea n}a > fuartos àM poy{v}é Mpe p—n—a peéwesn{ooy}s de àv oy Mfv{s}thr a{yo}yonä, t–J ebol Nfvsthr àn tge nea nafuarton {à}m poy vé MpeP–N–A èe eyeév pe Nqi teyhpe N<oy epoya ayv peyeivt pe pmNt snooys naivn MpmNt snooys Mfvsthr ayv kata aivn nim sooy noy ranos èe eyeévpe Nqi éwesnooys noyranos : mpeéwesnooys Mfvsthr ayv kata poya poya > > : e} } }

10

This word is probably to be regarded as

repeated due to dittography, cf. end of page 48.

ayv at the

{N} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 {Mmooy <oy Nst}erevma {èe eyeévpe} nqi t—J : {Nsterevma ± ………} oy 11 ay< {nay oy}ejoysia mN oymnt {noq n}stratia naggelos n {athp}e eyeooy mN oyéM {ée ……} de 12 àNparuenos >> {on Mp}N—a eye{o}oy mN oy {éMé}e nnaivn throy mN n{o}yranos mN ney{s}tere vma { : } pmhhée de Nnatmoy etMm{a}y : eéaymoyte e rooy {è}e kosmos èe te > fuora {e}bol àitn pivt mN peéwesnooys Nfv sthr etnemaw : Mpayto genhs mN pewéwesno oys Nnaivn : vac pai ntaw oyvnà ebol NàhtW nqi pérp Nrvme : mN new dynamis nafuarton : paivn de Ntawoyvnä e bol mN tewgenea paç e tere tqhpe Ntegn{v}sis Nà—htW mN paggelos eéaymoyte erow èe

11 12

Restore to read: Nto}oy or: thr}oy. Probably to be restored to read:

ào}de

(for

ào}te).

{N–A} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 H–L vac … { mn vac { vn { } ai} mN}

Ns vac a naç peèaw Nq{i …………} èe vac maroyévpe N{qi mNt} sn vac ooys naggelos : {eyR e} ro vac eèN pexaos mN a{mNte (:)} ayv eis àhhte awo{yvnà e} bol Ntqhpe Nqi oya{ggelos} ere {p}ewà—o éoyo kr{vm} ebol peweine de e{w}èo{à}m Nsnow eoyNtaw Mmay n{oyr}an èe ne brv ete paei pe {Nt}ayàermh neye Mmow èe ap{os}taths àNkooye de èe ç{al}dabavu ayv on akaiaggel{o}s ei ebol {à}N tqhpe èe saklas nebrv

q{e} awtamio Nsooy naggelos
ayv saklas etparastasis ayv naç ayèpo Mmntsno oys naggelos àn mphoye ayv ayèi noymeros epoya àN Mphoye : ayv peèay N qi pmNtsnooys narxvn mN pmntsnooys naggelos èe mare poya poya MmvtN
>>>>>– >{>>>}>– >>>>>–

{N–B} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 { { { } … vac Nse ge} vac nea }eN:

{± …………} aggelos : péo vac rp‘ {pe s}hu vac peteéaym vac oy {te e}row èe peX–S : pm vac e—ä {sna}y pe à—a—r—M—a—U—V—u e vac te {………………} …… {…} …… e : pme vac à : {éomN}t pe G–A–L–I–L—A : pmE–ä wto{o}y pe çV–B–H–L : pmE–ä <oy {p}e aD–V–N–A—i—o—s : naei ne p<{o}y Ntayr ero eèN amnt{e : } ayv Néorp eèN pexao{s} : vac tote peèaw nqi sakla{s} Nnewaggelos èe : marn vac tamio noyrvme {ka} ta pine ayv kata uikv{n} Ntooy de ayplassa na—D—a—m ayv tewsäime e—y—à—a eéay moyte de eros àN tqhpe èe z—V—H vac à—raç gar àM peei ran ere Ngenea throy éi ne Nsvw : ayv poya poya Mmooy semoyte eros Nneçran : {sa}kla de MpW

{N–G} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 oyeà {saàne eimh{ti Ngen{ea taei …… {…………} … { } } } }

ayv peèaw naw Nqi p{arxvn} èe ere pekvnä évp{e nak} Noyoeié mN nekéh{re : >>>} çoydas de peèaw NçS {èe oy} pe peàoyo etwnavn{à >– } Nqi {p}rvm{e} : vac peèaw {Nqi} çhs èe aà—rok‘ kr {é}phre {è}e adam mN tewgenea Nt{a}wèi pew oyoeié [àN oyhp{e}] àM pma Ntawèi Ntewmn{te}ro N >– àhtSsic! 13àN oyhpe mn pewar xvn : peèaw nqi ç{o}ydas NI–S {è}e éap—n—a Nrvme moy : pe èaw nqi çH–S èe ue te taei Nta pnoyte oyeà saàne Mm—i—x—a—h—l e< Nnep—n—a nn rvme nay eyéMée epey éap : pnoq de Ntawoyeà saàne %e&gabrihl e< Nnep—n—a Ntnoq Ngenea natRro pep—n—a mN tecyxh etbe paei ere pk{es}epe nnecyxh

13

Read: Nàht%W&.

{N}D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 { { { { { { } tooy } oyoçn } … {…} os } e ……… eè {………} ekvte } … p—n—a nà—htthytN : } tNtrewoyv—à14 àn teei

{sar}j : àN Ngenea NNagge {los : } pnoyte de awt{r}ey {< t}egnvsis nadam m{n} ne t{ne}maw à—in{a è}e neyR èoeis eroo{y} Nqi n{e}rvoy Mpe xaos m{N} amNte : çoydas {de} peèaw n[i]çH—s èe eynar {o}y qe Nqi Ng%en&ea etM may : { vac}at peèaw Nqi çH—s èe alhuvs <èv Mmos nh tN èe nsioy eyèvk ebo{l} eèN naei throy àotan de ewéanèvk ebol Nnewoy oeié Ntaytoéoy naw N qi saklas wnhy Nqi peyàoy eit Nsioy mN Ngenea : ayv nentayèooy Nse èokoy ebol : tote sena porneye àN paran ayv Nsemoyoy{t} nneyéhre

14

Perhaps restore to read: {Nta%te&}tN-.

N–E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ……… ro ……… r …… { ayv [ayv] wnare { } nparan } peksioy
about 5 lines missing

ayv n{se ayv n { {…} … hy {

} } }

eèN pme—àmNt{éom}te naiV mNnsvs de aw{svb}e Nqi çH—S {peè}aw N{qi çoydas} èe ps—a—à { } awoyv {éB Nqi çh—s peèaw è}e eeisv {be Nsvt}n a{n : al}la nsa tepla nh nnsioy è{e} peeisooy N sioy plana mN peei<oy Mpo lemisths ayv naç throy se natako mN neyktisma : çoydas de peèaw NçH—s èe à–i ey nar oy Nqi neNtayèvkM > àM pekran : vacat peèaw Nqi çH—S èe alhuvs < èv mmo{s nak} èe peeièvkM

n—s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 …… o … {±………………………} eé {………} moy {± ……………} o … e eroç : vacat alhuvs {<è}v Mmos nak‘ çoy da èe n{ett}ale uysia eà––r—Aç nsakla{s ± …………… n}oyt{e ……} èe nà { èN p { roy … {…} … { àvb nim e{yà}ooy ntok de knaR àoyo erooy th roy prvme gar etr fo rei Mmoei vac knar uysiase Mmow hdh apektap èise ayv pekqvnT awmoy—à ayv peksioy awèvbe ay v pekàhT a{wamaà}te >>>>>> } } }
about 5 lines missing

{ { {

} paran } mh >> } M {………}

N{z} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 alhu{vs <èv Mmos nak èe} nek à—aeo{y m {…} … { { { { { { } … {…………} … {…} … { }v é}vpe } …… o } me : aé a}àom >— } ooy } par

{xvn} ewwvte ebol : {ay}v to te wnaèise Nqi pt{y}pos : ntnoq ngenea N{a}dam èe à—a teà—h Ntpe mN {p}kaà mN n aggelos Séoo{p N}qi tgene a etMmay ebol àitN naivn :

eis àhhte ayèe àv{b} nim erok
wi eiatk eàraei nK{n}ay etqh pi ayv poyoçn etNàhtS : ayv Nsioy etkvte eros ayv psioy eto Mprohgoy : menos Ntow pe peksioy >—

çoydas de awwiatW eà—raei >—
awnay etqhpe Noyoçn ay v awwvk eà—oyn eros ne taàe ratoy ài pesht : ay svtm eysmh esnhy ebol àN tqhpe e{s}èv Mmos >—

N—H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 è{e ge{nos qi … { va{ N …… { nay { év { àN { N{ } noq n ài}kvn N } … {…} ay } } } } } } vac aykrMrM vac {de}

nqi n{e}yarèiereys èe Nta {…}15 bvk‘ {eào}yn epkatalyma n tewp{ro}seyxh : neoyn ào eine d{e M}may Nnegramma teys e{y}parathrei èe eye amaàt{e} mmow à—raç àN te > prose{y}xh neyR à—ote gar àhtW mplaos pe èe newN tootoy throy à—vs pro fhths ayv ay< peyoy oç eçoydas peèay naw : èe ekr oy Ntok Mpeeima Ntok pe pmauhths NçS Ntow de awoyvéB nay kata peyoyvée çoydas de awèi NàNàomnt awpa radidoy m{mo}w nay >>>>>—
>>>>>> >>> >>> >>>>>>

peyaggelion Nçoydas

15

Nta {…} may be restored to either Nta{w} or Nta{y}.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful