P. 1
Scurtă introducere în istoria icoanei.doc

Scurtă introducere în istoria icoanei.doc

|Views: 8|Likes:
Published by Zv Al
Studiu
Studiu

More info:

Published by: Zv Al on Nov 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

Scurtă introducere în istoria icoanei arheolog Kleanthi D.

Doukas

Iisus Hristos Pantocrator, fragment de mozaic al scenei Deisis din Sfânta Sofia, Constantinopol În perioada bizantină, termenul icoană denumea reprezentarea grafică religioasă, în orice tehnică ar fi fost realizată mozaicuri, picturi murale, icoane portabile, miniaturi, emailuri etc! "stăzi, însă, folosim acest termen pentru reprezentarea unui sfânt sau a unui subiect religios, pe o suprafa ță în principal din lemn! În timpul celor douăzeci de secole de #ia ță creștină, pentru facerea icoanelor s$au folosit materiale #ariate, în funcție de posibilitățile economice ale donatorului sau de specializarea și preferința iconarului! "stfel, în afară de lemn, s$au pictat icoane pe pânză, iar mai târziu, pe strat de preparație, strat care se întindea pe o suprafață de lemn sau de metal, pe piele, foarte rar pe fildeș sau pe marmură! %ermenul cel mai răspândit este acela de icoană portabilă, iar pictorii care le pictează se numesc iconari!

Portret de la &a'um (ste de la sine înțeles că icoanele se foloseau, și până în ziua de azi se folosesc, ca obiecte de cult, din acest moti# fiind a șezate în altare, pe iconostase, pe pereți, pe stâlpi și pe coloane, astfel încât credincio șii să se poată ruga în fața lor și să le poată săruta! De asemenea, multe icoane sunt atârnate în spații publice, iar cele cu #aloare istorică, făcătoare de minuni și prețioase, după închinare, din ziua prăznuirii sfântului care este pictat, sunt purtate în litanie! În aceeași perioadă, în )ăsărit, și mai ales în (gipt, era foarte răspândit obiceiul păstrării amintirii feței celor morți! Portretul celui mort se picta pe

o suprafață de lemn, cu tu*e aspre și cu treceri cromatice intense, figurile reflectând o anumită e+presie instantanee care căuta să captureze eternitatea! "stfel de portrete erau așezate în dreptul feței, pe sarcofage! Portretele mortuare care s$au păstrat până în zilele noastre, din zona &a'oum, (giptul de ,i-loc .secolele II$I/ d! Hr!0, împodobesc muzee celebre ale lumii! În portretele mortuare din &a'oum se poate #edea o sursă a icoanelor creștine!

Portret pe sarcofag egiptean, "ntichitatea %ârzie Creștinii au adoptat obiceiurile comunității în mi-locul căreia #iețuiau! Ca și contemporanii lor idolatri, primii cre*tini dădeau o importanță deosebită

cultului morților, iar acest fapt ne permite să presupunem că ar fi început destul de de#reme să cinstească icoanele martirilor! "stfel, chiar din secolul al I/$lea și din prima -umătate a secolului al /$lea d!Hr! s$a impus obiceiul reprezentării figurii personalităților care au -ucat un rol important în consolidarea și e+tinderea religiei creștine! &ețele ,ântuitorului, ale Preasfintei &ecioare ,aria, ale "rhanghelilor, ale "postolilor, ale Profe ților și ale Sfinților, pictate pe suprafețe de lemn, au început să fie cinstite și folosite în cult foarte de#reme, așa cum aflăm din te+te, în principal de la (usebiu de Cezareea .123$456 d!Hr!0 și de la Sfântul (pifanie al Ciprului .423$556 d!Hr!0! (ste cunoscută porunca pe care a dat$o împăratul Constantin, anume ca, pe coloana de porfir din forum, să fie suspendate chipurile primilor trei episcopi ai Constantinopolului! În acest fel, acest obicei s$a răspândit în tot spa țiul )ăsăritului, fiind men7ionate icoanele marilor Părinți ai 8isericii, /asile cel ,are, 9rigorie %eologul, Ioan 9ură de "ur *i 9rigorie de :'ssa!

Dincolo de locul deosebit pe care l$au ocupat icoanele în cult, lor le$au fost atribuite și proprietăți binefăcătoare! %eodoret .4;4$5<3=> d!Hr!0 ne informează că în prima -umătate a secolului al /$lea d!Hr! comercian ții

sirieni, locuitori ai )omei, își prote-au magazinele și casele cu icoane ale sfântului lor ?național@, Sfântul Simeon Stâlpnicul! De asemenea, în perioada bizantină este cunoscut obiceiul credincio șilor care, atunci când călătoreau dintr$o regiune în alta, purtau pe sub tunica de călătorie, la pieptul lor, o iconi7ă a lui Hristos, a Preasfintei &ecioare sau a unui sfânt! Prima referire la iconografie face trimitere la icoanele nefăcute de mână omenească! În a doua -umătate a secolului al /I$lea d!Hr! a fost creată legenda icoanelor nefăcute de mână omenească, despre care se credea că nu au fost pictate de mână omenească, ci într$un mod miraculos! În această situație se includ și câte#a icoane renumite ale ,aicii Domnului, pe care, după tradiție, au fost pictate de Sfântul (#anghelist Auca! "ceastă credin ță s$a întărit, deoarece credincioșii au simțit ne#oia să fie siguri că în forma reprezentată fuseseră redate caracteristicile fizionomice reale ale ,aicii Domnului!

Icoana ,aicii Domnului de la ,ănăstirea ,egalou Spilaiou, Bala#rita, atribuită Sfântului (#anghelist Auca " doua referire e#idenția credința neclintită în faptul că icoanele -oacă un rol protector de apărare, de sal#are și de integritate al orașelor! Conform narațiunilor de la sfâr*itul secolului al /I$lea d!Hr!, sal#area (dessei de la asediul perșilor, în <55 d!Hr!, se datorează icoanei lui Hristos de pe Sfânta ,ahramă, care, în împre-urarea respecti#ă, a fost regăsită printr$o minune și, conform tradiției, ea fusese trimisă de Însu*i ,ântuitorul regelui "bgar al

(dessei! ,ai târziu, ea a fost așezată permanent deasupra uneia din por7ile cetă7ii! În aceeași concepție despre rolul de apărare al icoanelor, se include și sal#area Constantinopolului de la asediul a#arilor, în 212 d!Hr!, din timpul campaniei împăratului Heraclius împotri#a perșilor! Purtarea icoanei ,aicii Domnului din /laherne pe ziduri a acționat determinant pentru îndepărtarea barbarilor! "semenea inter#enții sal#atoare ale icoanelor făcătoare de minuni ale Preasfintei &ecioare ,aria și ale lui Hristos au constituit cauza pentru care au fost consacrate faimoasele litanii ale icoanelor în Constantinopol, iar de acolo au fost e+tinse în tot spa țiul creștin! "stfel a fost consacrat, a*adar, obiceiul de a fi a*ezată o icoana pre țioasă deasupra unei porți centrale a cetă7ii, așa cum s$a petrecut cu marea și mult încercata icoană în mozaic a lui Hristos, deasupra por7ii de aramă, care a -ucat un rol crucial în perioada luptei împotri#a icoanelor și a cărei copie unică o reprezintă icoana în mozaic a lui Hristos de la mănăstirea Chora .Bahrie D-ami0, în secolul al CII$lea!

Dintre icoanele primelor cinci secole ale 8izanțului nu s$a sal#at aproape nimic! ,aterialele perisabile folosite pentru realizarea lor, în combinație *i cu #i-elia iconoclastă, nu au îngăduit să fie sal#ate decât un mic număr ca

indiciu! Cele mai #echi icoane, care au a-uns ne#ătămate până în zilele noastre, pro#in din istorica ,ănăstire a Sinaiului! Cele mai multe se păstrează acolo, patru dintre ele le$a dus episcopul rus Porfirie DspensEi la Bie#, în secolul al CIC$lea, și foarte puține s$au păstrat la )oma! (ste #orba de celebrele icoane în encaustică sau în ceară, o tehnică care s$a aplicat la portretele din &a'oum! "ceastă tehnică era cunoscută din "ntichitate și a fost păstrată până în secolul al /II$lea d!Hr!, când a fost înlocuită de tempera! Dificila tehnică a encausticii se bazează pe încălzirea cerii și amestecul ei cu pigmenți #egetali, amestec care se întinde apoi, încălzit, pe lemn sau, mai rar, pe marmură, cu a-utorul unei pensule sau al unui fier înro*it! "mestecul pătrunde adânc în porii materialului și îndată ce culorile se răcesc de#in de neșters! Icoanele în encaustică se realizau în principal în atelierul de pictură imperial din Constantinopol, un mic număr în atelierul ale+andrin și alte câte#a, în cel siro$palestinian!

În perioada bizantină, marile centre producătoare de icoane portabile e+istau în principal în Constantinopol, dar în etape diferite, în alte mari centre monastice și artistice, precum "le+andria, Damasc, Ierusalim, %esalonic, Sfântul ,unte etc! După iconoclasm, s$a înmulțit numărul icoanelor, odată

cu creșterea la un rang mai înalt și e+tindere a cinstrii sfinților! Începând cu perioada lui Ioan %zimisEes .;2;$;32 d!Hr!0, împărații obișnuiau, ca atunci când se întorceau cu armata lor, după o campanie #ictorioasă, să a șeze în fruntea cortegiului, în timpul intrării lor triumfale în Constantinopol, icoana ,aicii Domnului! Din secolul C până în secolul CI/ d!Hr! se obser#ă o uimitoare produc ție de icoane, cu centrul în atelierele din Constantinopol! În Sinai, unde e+istă cea mai mare galerie de icoane din lume, se pot admira multe modele ale acestei epoci! În aceleași ateliere ale capitalei s$au lucrat și anumite icoane capodopere în mozaic! Printre ele se deosebește icoana ,aicii Domnului FPammaEaristos@, din biserica patriarhală a Sfântului 9heorghe, în secolul CI d!Hr!, icoane în mozaic din Sfântul ,unte, precum icoana Sfântului Dimitrie și a Sfântului 9heorghe din mănăstirea Cenofont .secolul CIII d!Hr!0, icoana sfântului Ioan %eologul din ,area Aa#ră .secolul CIII d!Hr!0, icoana ,aicii Domnului Călăuzitoarea din mănăstirea Hilandar .secolul CII G CIII d!Hr!0, icoana ,aicii Domnului "părătoarea din ,uzeul 8izantin din "tena etc!

,aica Domnului "+ion (sti din 8iserica Protaton, Bar'es, Sfântul ,unte .fără ferecătură0

Icoane cu #aloare istorică și făcătoare de minuni, în special ale ,aicii Domnului, s$au adunat în Sfântul ,unte, zeci de capodopere$unicat, fiecare dintre ele a#ând o întreagă istorie! Icoana prețioasă a ,aicii Domnului Áxion Estí de la 8iserica ProtHton din Sfântul ,unte, ,aica Domnului Kukuzélisa de la ,area Aa#ră, ,aica Domnului Portaítissa de la ,ănăstirea I#iron, ,aica Domnului Tricheroúsa de la Hilandar, ,aica Domnului a Imnului "catist de la Dionisiou, ,aica Domnului Geróndissa .Egu ena0 din ,ănăstirea PantoErator, ,aica Domnului 9rabnic "scultătoarea de la Dochiariou etc! În perioada postbizantină, realizarea icoanelor a continuat în acela și ritm, iar în secolul al C/I$lea d!Hr!, numărul lor l$a depășit pe toate cele anterioare! În afară de ,untele "thos, mari centre de crea7ie au fost Creta și /eneția! În special pictorii cretani ai secolului C/$C/II d! Hr!, care s$au e#iden țiat în Școala Cretană, au fost iconografi prin e+celență! Până atunci, icoana se picta ca să fie așezată pe arhitra#ă sau pe iconostas, în altar, pe pere ții bisericilor sau ai paracliselor! De atunci, ele se a șează metodic, pe catapeteasmă, în trei rânduri icoanele "postolilor, icoanele celor doisprezece praznice împărătești și deisis Iicoana ,aicii Domnului și a "posolului Ioan, stră-uind Crucea pe care e răstignit ,ântuitorulJ!

Cu#iosul "l'pios Stâlpnicul, icoană de (manuil %zane 8ounialis ,ai mult decât atât, se dădeau comenzi în masă, în special în atelierele de iconografie din HandHEa, pentru că icoanele împodobeau iconostasele și camerele caselor din întreg spațiul mediteranean, dar și pentru că icoanele îi interesau în mod direct și pe colecționari! În secolul al C/I$lea, icoana iese din cadrul specific liturgic și de#ine obiect de comerț, după cum ne descoperă cercetările de arhi#ă! &aimoșii pictori cretani, %heofan, 9eorgios BlKntzas, ,ihail DamasEinKs, Aambardos, (manuil %zane 8uniHlis etc! introduc un nou obicei, care #ine în contradic ție cu #echea tradiție bizantină, începând să$*i semnează lucrările și să le dateze! Îndelungata e#oluție a icoanei se încheie cu asociațiile pictorilor din (pir, din secolul al C/II$lea *i până în secolul al CIC$lea! Aa sfârșitul secolului al

CIC$lea, icoanele rusești și neo$renascentiste, apusene, in#adează spațiul ortodo+ și denaturează sau desființează tradiția bizantină! Stilul secularizat și îndepărtarea tuturor acelor elemente care organizează structura icoanei .bidimensionalul, spațiul, timpul, tehnica aplicării luminilor, trăsăturile interiorizate ale sfinților, frontalitatea0 au condus la decădere și au însemnat aproape sfârșitul istoriei icoanei bizantine! Ldată cu începutul celei de$a treia decade a secolului CC d!Hr!, strădania lui &Ktis BKntoglou a dus la o renaștere conștientă a picturii bizantine!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->