You are on page 1of 5

PRAVNA VRELA

-U materijalnom smislu ona stvaralaka snaga kojom se razvija pravo - U formalnom smislu pravna pravila kojima se apstraktno reguliraju drutveni odnosi, stvarna podloga na kojoj poiva pravni poredak - Vrste pravnih vrela: 1) Ustav 2) Zakoni 3) Poslovnici i drugi opi akti Hrvatskog sabora 4) Opi akti predsjednika Republike 5) Opi akti Vlade RH i ministara 6) Opi akti tijela JLP(R)S 7) Opi akti pravnih osoba 8) Kolektivni ugovori 9) Meunarodni ugovori 10) 10)Obiajno pravo 11) 11)Praksa dravnih tijela 12) 12)Pravila znanosti 1) Ustav RH - Najvie rangirani pravni akt, politiko-pravni dokument - Neposredno pravno vrelo kada njegove odredbe ine temelj za postupanje upravnih tijela - Posredno pravno vrelo propisujui openito naela za djelovanje i organizaciju uprave (odredbe o meusobnim odnosima tijela dravne vlasti, naelo zakonitosti, zatita protiv akata uprave) 2) Zakoni (najvanije i osnovno pravno vrelo) - Organski zakoni (2/3 veina svih ili veina svih zastupnika) - Ostali zakoni 3) Poslovnik i drugi opi akti Hrvatskog sabora - Ureuje unutarnje ustrojstvo i nain rada H. sabora postupak donoenja akata 4) Opi akti predsjednika Uredbe sa zakonskom snagom

5) Opi akti Vlade RH i ministara a) Vlada RH - Uredbe na temelju posebne ovlasti - Uredbe - Poslovnik - Odluke, rjeenja i zakljuke (o pitanjima koja se ne ureuju uredbama) b) Ministri, predstojnici DUi ravnatelji DUO: - Pravilnici - Naredbe - Naputci 6) Opi akti tijela JLP(R)S - Statut - Poslovnik predstavnikog tijela - Odluke i drugi opi akti 7) Opi akti pravnih osoba (ustanove i poduzea) - Statut - Drugi opi akti 8) Kolektivni ugovori - Izvor slubenikog prava - Neposredna primjena odredaba ako neko pitanje nije povoljnije ureeno drugim propisom ili opim aktom 9) Meunarodni ugovori - Sklopljeni, potvreni i objavljeni ine dio unutarnjeg pravnog poretka i prema pravnoj snazi su iznad zakona - Europsko pravo supremacija prema nacionalnom 10) Obiajno pravo - Mogunost primjene kod pravnih praznina, ali u skladu s opim pravnim i drutvenim naelima 11) Praksa dravnih tijela - Pravno shvaanje prihvaeno na sjednicama sudskog odjela Upravnog ili Vrhovnog suda obvezatno je za sva vijea tog suda 12) Pravila znanosti ako se pravnim propisom upuuje na njih

PODZAKONSKI OPENORMATIVNI AKTI -Pravna drava svi drutveni odnosi moraju biti regulirani pravnim pravilima - Dekoncentracija normativne djelatnosti: - zbog nemogunosti zakonodavnog tijela da sve regulira zakonom (organizacijska struktura i struno tehnika nesposobnost) - Tehniki razlozi (jasnoa i preciznost zakona) - Znaenje POA za upravu - Uprava ih primjenjuje - Uprava ih donosi - Vrste (odnos POA prema zakonu): a) POA prema posebnom ovlatenju b) POA za izvrenje zakona c) POA koji dopunjuju ili zamjenjuju zakon d) Spontani POA a) POA prema posebnom ovlatenju - Delegacija nadlenosti za pravno normiranje s vieg na nie tijelo: - Generalno ili za pojedine situacije - Vremenski uvjetovano ili ne - Kada, pod kojim uvjetima i je li uope to doputeno? - Samo kada je to predvieno u ustavu ili zakonu - Moe biti izrijekom zabranjeno a) POA prema posebnom ovlatenju - H. sabor moe ovlastiti Vladu da uredbama ureuje pojedina pitanja iz njegovog djelokruga (l. 88.): - Na vrijeme od godinu dana - Nije mogue delegirati odreena pitanja (pitanja koja se ureuju organskim zakonima) - Ne mogu djelovati unatrag; prestaju vrijediti istekom roka od godine dana, osim ako H.s.ne odlui drugaije b) POA za izvrenje zakona - Izvode se iz zakona, opa naela proklamirana u zakonu detaljnije se razrauju - Vezani uz zakon kada prestane zakon, prestaju i POA doneseni za njegovo izvrenje

c) POA koji dopunjuju ili zamjenjuju zakon - Teko je odrediti granicu gdje POA samo razrauje, a gdje poinje stvarati nova pravila d) Spontani POA - Ovlast za njihovo donoenje utvrena je u vioj pravnoj normi - Donositelj djeluje spontano, bez neke naknadne posebne ovlasti - Samostalni (samostalno reguliraju neku materiju) i nesamostalni (slue za izvrenje vie pravne norme) - Npr. uredbe sa zakonskom snagom koje donosi predsjednik za vrijeme ratnog stanja - RATIFIKACIJA POA - Predstavniko tijelo naknadno potvruje POA koje su donijela druga dravna tijela - Naknadno osnaenje POA zbog specifinih uvjeta pod kojim je donesen - Po obujmu moe biti potpuna ili djelomina - Prestanak vaenja: - Uskraivanje ratifikacije ili - Proputanje roka za podnoenje POA na ratifikaciju - Sankcije za POA koji proturjee ustavu ili zakonu su: 1) Uskraivanje ratifikacije 2) Stavljanje izvan snage 3) Ekscepcija nezakonitosti 4) Obustava od izvrenja (primjene) - Ad 2. Stavljanje izvan snage: a) Ponitavanje (ukljuujui sve pravne posljedice koje je proizveo) b) Ukidanje (djelovanje ubudue) - Nadzor vre: - Ustavni sud (odluuje o suglasnosti propisa s Ustavom i zakonima) - Upravni sud (zakonitost opih akata) - Vlada RH (u provoenju nadzora ukidanje propisa TDU i JLP(R)S) - Nadlena tijela dravne uprave (najee ministarstva - upravni nadzor, Vlada ponitava ili ukida) - Ad 3. Ekscepcija nezakonitosti: - Odreeno dravno tijelo (u pravilu sud) odbija primijeniti POA za koji smatra da je u suprotnosti sa viom pravnom normom i na konkretni sluaj primjenjuje viu pravnu normu (u pravilu zakon) - POA i dalje proizvodi pravne uinke

- Hrvatsko pravo: - Zakon zastati s postupkom i zatraiti ocjenu ustavnosti zakona - POA rijeiti neposrednom primjenom zakona i zatraiti ocjenu ustavnosti i zakonitosti - Ad. 4. Obustava od izvrenja (primjene) privremeni prestanak primjene POA odlukom ovlatenog nositelja kontrole, konanu odluku donosi neko drugo tijelo (hijerarhijski vie od nositelja kontrolnih ovlasti ili sud). To tijelo ukida/ponitava POA ili ukida odluku o obustavi od izvrenja NAPUTAK -Poseban oblik internog akta kojim vie tijelo podjeljuje niem upute za postupanje ili djelovanje - Nije pravno pravilo odluka se ne moe temeljiti na njemu i ne djeluje prema graanima - Sve manji znaaj, sankcije disciplinska odgovornost - Ovlast za davanje naputaka proizlazi iz pravne norme - Individualni (za pojedini predmet) i generalni (za vie razliitih predmeta) - Obvezne i neobvezne