You are on page 1of 4

V vsem tem je obutek edinosti, ki povezuje ritem svari z ritmom asa, ritem asa z ritmom narave, ritem narave

pa z venostjo Stvarjenja, ki je venost Boga Dialogos Uvod Ho !ong " glasba med projek#ijo svetopisemski$ podob

%& moment !judstvo na poti ' Dialog z Bogom " !( )*S+ ,() " glasba komentar- .radi#ionalna judovska glasba, priredba /& 0arsilio 1* 2SH023+ SH+BB+. " glasba in ples +ngle4ki prevod- 5or * ,uard S$abbat komentar- 6les za 7ab8t& *zra9a zavezo, ki se vzpostavlja med ,ospodom in tistimi, ki spo4tujejo 7ab8t& 0olitev, ki jo je napisal +bra$am 2:en 2tzra, rabin iz %;& stoletja& Besedilo- 1o bom spo4toval Habat, me bo Bog varoval, to je znamenje za vekomaj med /jim in mano& 6repovedano je ukvarjati se z vsakdanjimi stvarmi in 9eljami in tudi govoriti o pomembni$ ree$ je prepovedano& 0olil bom k Bogu z veerno molitvijo, z molitvijo popoldneva, molitvijo mussaf in zjutraj, in on mi bo odgovoril& Svetopisemske re<eren#e- *zaija =>, %?'%@ +gadelk$a " glasba in ples +ngle4ki prevod- * Aill 6raise )ou komentar- 6les v jemenskem slogu BesediloSlavil te bom, Bog vse$ du4 */ za$valjeval se ti bom z velikim stra$ospo4tovanjem& 1o stojim v tvojem zboru si trdnjava, ki naj bo slavljena& 6red tabo upogibam koleno in priklanjam glavo in telo& /ebo nad nami " mar ga ni (n razprostrl s svojo besedoB *n on je postavil zemljo na niu&
+li la$ko lovek raziskuje skrivnost svojega Stvarnika in kdo (n je z velikim stra$ospo4tovanjemB Slavijo ga vsa usta in jeziki, njega, ki je storil ude9e in je vse naredil z modrostjo& Velik bo postal s svetim visokim ljudstvom, naj bo /jegovo veliko ime posveevano v /jegovem svetu& *0 H+SH+C1H+3 " glasba in ples +ngle4ki prevod- +t Da n komentar- ples paradigma odre4enja, zgodovine, ki se spreminja /U3 " glasba in ples +ngle4ki prevod- !u 1omentar- Debka " spominja na starodavne plese nomadov v pu4avi& Debka so plesali zveer okrog ognja in tako skupaj pre9ivljali as& H+,2U!+ " glasba in ples +ngle4ki prevod- .$e Aa: .o 5reedom .+3BU1+ " glasba in ples +ngle4ki prevod- .arbuka

1omentar- Debka " 4e en spomin na pu4avske plese& 3itmizirani udar#i, sprva znailni za tak4ne plese v nekateri$ izroili$, nas vraajo k ritmiziranemu udarjanju 9ensk, ki so v mo9narji$ drobile zrna 9ita ali drugo $rano, in ji$ tako delajo za plese sprejemanja, gostoljubnosti& Isha el Hachof glasba in ples +ngle4ki prevodkomentar- 6les, ki so ga koreogra<irali v zadnjem asu, pesem o ljubezni kot paradigmi akanja& 2. moment: Letni prazniki - v obzorju spominjanja in hvalnice B !! "# $"%&'I(!!% ) *L#+,#"%- ) .L/-# B(L0 " glasba 1omentar- tradi#ionalni klezmer B *" ,I, glasba in ples +ngle4ki prevod- *n .$e Vine:ards 1omentar- 6les dvorjenja, povezan s strogim praznikom *ippur& *zroilo vabi, da ob kon#u tega dneva mladenii izberejo svojo 9eno& .o dejanje se ka9e kot razodetje radosti in veselja, ki vznikata iz gotovosti o Bo9jem usmiljenju& Besedilo- Deruzalemske $ere so 4le ven v beli$ oblaili$& .a bela oblaila so si izposojale druga od druge, da ne bi zardevale najubo9nej4e, ki niso imele svoji$ beli$ oblail& ko so $ere Deruzalema 4le iz mesta, so 4le plesat v vinograde& *n kaj so govorileB " 0ladeni, povzdigni pogled in dobro poglej, kaj izbira4- naj se tvoj pogled ne ustavi na lepoti, ampak na dru9iniE Varljiva je ljubkost in prazna je lepota& Feno pa, ki se boji Boga, je treba $valiti& Dajte ji od sadov njeni$ rok in njena dela naj jo $valijo na mestni$ vrati$ G0i4na, .aHanit, *V, >I 6r ?%, ?J in daljeK& 1"%" /I*" glasba in ples +ngle4ki prevod- HeHll #all 5reedom 1omentar- 6les v jemenskem slogu, tesno povezan z dru9inskim bogoslu9jem ob prazniku $esah& ,ospod bo varoval in blagoslovil ljudi, ki stopajo po njegovi poti& Dal jim bo svobodo in mir in ji$ bo ljubil kot svoje otroke& Besedilo3azglasil bo svobodo za vse svoje otroke in vas bo imel za puni#o svojega oesa& .voje ime je prijetno in ne bo unieno, poivaj na sobotni dan& *4i moje sveti4e in moj dom, daj mi znamenje osvobojenja, posadi trto v moj vinograd, poglej moje ljudstvo, prislu$ni nji$ovim to9bam& 3azglasil bo svobodo Stopi v stiskalni#o v Bozra$ in v Babilonu, tem mogonem mestu stri moje sovra9nike v jezi in besu, ob dnevu, ko joem, prislu$ni mojemu glasu& Lasadi, o Bog, v 4irni planini ma#esen in aka#ijo, mirto in brest& Daj tistim, ki uijo, in tistim, ki so poslu4ni, miru v izobilju kakor reni tok& (d9eni moje sovra9nike, o gorei Bog, napolni nji$ova sr#a s stra$om in obupom, potem bomo odprli svoja usta in na4i jeziki bodo oznanjali tvojo $valo& Spoznaj modrost, da bo tvoja du4a 9ivela, in modrost bo krona na tvojem elu, dr9i se zapovedi tvojega Svetega, spo4tuj 7ab8t, tvoj sveti dan& Svetopisemske re<eren#e- Ps %M, >I Ps @=I 2Mz ;?, %;I ?%, %;'%MI Ps N?, ?I Ps >N, %MI Ps >J, %=I alI Iz ?;, %=';J'?=I Iz @%, %>'%OI Oz %@, OI Iz NJ, %?I 5Mz N, @'OI Ps %%O, %N=I Ps >@&

&#2/ /%- glasba in ples +ngle4ki prevod- 6otuj, golob 1omentar- 6les v jemenskem slogu, ki spominja na praznik rpanja vode, del ob$ajanja v dnevi$ &ukkot.

III. moment +a zmeraj te bom navezal nase - 3love4ka ljubezen in njena Bo5ja korenina LI6 6!I-I glasba +ngle4ki prevod- .$ou Hast 3avis$ed 0: Heart BesediloUjela si mi sr#e, moja sestra, moja nevesta, Ujela si moje sr#e s pogledom svoji$ oi, kako lepo je tvoje ljubljenje, moja sestra, moja nevesta, in vonj tvoji$ oblail je kakor vonj !ibanona& Svetopisemska re<eren#a- Vp @, O'%%& %1 /I&H , glasba 1omentar- .radi#ionalni klezmer +ngle4ki prevod- *n spet se bo sli4alo Besedilo*n spet se bo sli4alo v Dudovi$ mesti$ in na jeruzalemski$ uli#a$ glas veselja in glas zadovoljstva, 9eninov glas in nevestin glas Svetopisemske re<eren#e- Jer ??, %J'%% 1 &# glasba in ples +ngle4ki prevod- korak 1omentar- 6les v jemenskem slogu, ki klie v spomin izmenjavo darov med dru9inama 9enina in neveste& L#HI$ "#1 glasba in ples +ngle4ki prevod1omentar- 6les para, paradigma poti zvestobe'nezvestobe v lovekovem razmerju do Boga& 7 , ! B ,I1B " glasba in ples +ngle4ki prevod- 6rijatelji v pu4avi 1omentarSklep 0ojzesova .ora ' Fivljenje v zdaj4njosti " #'H 1 glasba in ples +ngle4ki prevod- 2/( 1omentar- 6les, ki na novo odpira temo enotnosti Boga, ki je popeljal *zraelove sinove iz 2gipta k svobodi in preoblikoval nji$ovo zgodbo iz navadne zgodovine v zgodovino odre4enja& 1oreogra<ija iz leta ;JJ@ je 4e istega leta zmagala na <estivalu v 1armielu& Besedilo %? kdo pozna %?B %? poznam %?, %? je Bo9ji$ pridevkov, %; je *zraelovi$ rodov, %% je zvezd v Do9e<ovi$ sanja$, %J je zapovedi, O je mese#ev pred rojstvom, > je dni v brit mila$, M je dni v tednu do 7ab8ta, N je redov mi4ne, = je knjig tore, @ so na4i matriar$i, ? so na4i praoetje, ; sta tabli postave,

% je na4 Bog, ki je v nebesi$ in na zemlji& &%- ! glasba in ples

B /I, "#BI-2& &(1# glasba 1omentar- .radi#ionalni klezmer Vsi predstavljeni plesi pripadajo dedi4ini *zraelovi$ plesov& $le4ejo: &kupina 1ialgoos Paola Varricchio Alessandra Schia on Anna !re isan "ederica Oli i Mar#a Spiezzia Monica $ene#azzo Sa ero !osa#o Sil ia %occo Valen#ina Oli o##o Igrajo: Il .on8aco 1ei &uoni &icola Marsilio' (larine#) basklarine#) sopranski saksofon) duduk fla #e Alessandro Pio an' *#ni+ni bobni "rancesco Pio an' (on#rabas) elek#ri+na ki#ara Valen#ino "a o##o' (la or) melodi+ni sin#esizer Glas: *lisa Spa,olla (metni4ki vo8ja Paola Varricchio