You are on page 1of 4

MEUNARODNI MONETARNI FOND

URED REZIDENTNOG PREDSTAVNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI M. Tita 25, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina TEL: (387) 33 668 167 FAX: (387) 33 226 196 www.imf.org/bihrr

Meunarodni monetarni fond: Stand-by aranman sa Bosnom i Hercegovinom (novembar/studeni 2011)1 Osnovni elementi: Trajanje: 36 mjeseci (juli/srpanj 2009 do juni/lipanj 2012) Ukupni iznos: 1,01 milijardi SDR (600 procenata kvote; oko 1,1 milijarda Eura) Doznaeno do sada: 338,2 miliona SDR-ova (oko 380 miliona Eura) Doznaavanje: kvartalno; u zavisnosti od uspjenog zavretka kvartalnih pregleda Ciljevi: Zatititi valutni odbor i ublaiti uticaje nepovoljnog vanjskog okruenja Konsolidovati javne finansije i dovesti ih na odriv nivo u srednjoronom roku Odrati adekvatan nivo likvidnosti i kapitala u bankama Osigurati dovoljan nivo vanjskog finansiranja i poboljati povjerenje javnosti Najnovija deavanja: Program podran od strane MMF-a je pomogao u stabilizaciji teke situacije u 2009.-10. Oporavak voen izvozom je poeo u 2010.; rast BDP-a za 2011. godinu je procjenjen na 1,7 procenata i projiciran 0,7 procenta za 2012. godinu; Depoziti stanovnitva u bankarskom sektoru rastu; kreditiranje nefinansijskog privatnog sektora (stanovnitvo i fizika lica) je poraslo za 5,9 procenata u septembru 2011. u odnosu na prethodnu godinu; devizne reserve su uglavnom stabilne. Iipak, bankarski sektor se suoava sa pritiscima, uz rast nekvalitetnih kredita. Deficit konsolidovane generalne vlade je procjenjen na 3 procenta BDP-a za 2011. godinu, to je manje u odnosu na 4,2 procenta BDP-a iz 2010. godine. Status: 15.oktobra/listopada 2010. godine Izvrni odbor MMF-a je zakljuio drugi i trei pregled u okviru bh. ekonomskog programa. Od tada, provedba programa je mjeovite prirode, uz spor napredak u provoenju strukturalnih reformi. Zasatoj na politikom polju je takoer odgodio postizanje sporazuma o Globalnom okviru fiskalnog balansa i politika za 2012.-12. i oslabio koordinaciju politika u zemlji. Razgovori o program su na ekanju sve dok nove vlade ne izrade jasnu zajedniku ekonomsku strategiju, suglase se o ciljevima politika i otponu provedbu dogovorenih reformi. Perspektiva: Dosljedna implementacija strukturalnih reformi nephodna je da bi osigurali fiskalnu i vanjsku odrivost te obezbjedili osnovu za snaan rast u srednjoronom periodu.
1

Za ovu i ostale informacije pogledajte www.imf.org-external-countrz-BIH-rr

-2-

Neophodno je da fiskalnu konsolidaciju u sredjnoronom periodu prati i promjena u finansiranju ne vie tekuih ve kapitalnih rashoda. Obuzdavanje tekue potronje zahtijeva intenzivnije reforme u oblasti naknada po osnovu prava, obuzdavanje plata u javnom sektoru i dovoenje entitetskih penzionih sistema na odrive osnove.

Table 1. Bosnia and Herzegovina: Schedule of Purchases Under the Stand-By Arrangement, 200912, April, 2011 1/ (Millions of SDRs, unless noted otherwise)
Available on or after 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 1/ Quota, millions of SDRs Euro per SDR 1-Jul-09 10-Dec-09 10-Mar-10 10-Jun-10 10-Sep-10 10-Dec-10 10-Mar-11 10-Jun-11 10-Sep-11 10-Dec-11 10-Mar-12 10-Jun-12 Percent of quota 108 52 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 600 169.1 1.12 Budget support cumulative % quota SDRs cumulative SDRs 182.63 270.56 304.38 338.20 422.75 507.30 591.85 676.40 760.95 845.50 930.05 1,014.60 108 52 20 20 0 182.63 87.93 33.82 33.82 0.00 182.63 270.56 304.38 338.20 338.20 Reserve augmentation SDRs cumulative 0.00 0.00 0.00 0.00 84.55 0.00 0.00 0.00 0.00 84.55

SDRs 182.63 87.93 33.82 33.82 84.55 84.55 84.55 84.55 84.55 84.55 84.55 84.55 1,014.6

Status Drawn, July 2009 Drawn March 2010 Drawn March 2010 Drawn October 2010 Approved October 2010, undrawn

-3-

Tehnika pomo MMF-a Bosni i Hercegovini u periodu 2006-11 Tehnika pomo MMF-a podrava razvijanje proizvodnih resursa zemalja lanica tako to svojim lanicama pomae da efikasno upravljaju ekonomskim politikama i finansijskim poslovima. MMF pomae zemljama u jaanju njihovih kapaciteta kako u pogledu ljudskih tako i institucionalnih resursa te u kreiranju odgovarajuih makroekonomskih, finansijskih i strukturalnih politika. Tehnika pomo je jedna od koristi koju uivaju lanice MMF-a. Meunarodni monetarni fond prua tehniku pomo iz oblasti svoje ekspertize: makroekonomske politike, poreske politike i upravljanja prihodima, upravljanja rashodima, monetarne politike, sistema kursa razmjene, stabilnosti finansijskog sektora, zakonodavnog okvira i makroekonomske i fianansijske statistike. Od 2006. godine, MMF je pruio pomo Bosni i Hercegovini sljedeu tehniku pomo: 1. Odjel za fiskalna pitanja: Uprave prihoda, april/travanja 2011. 2. Odjel za statistiku: Monetarna i finansijska statistika, april/travanj 2011. 3. Odjel za monetarna pitanja i trita kapitala: Planiranje u sluaju nepredvienih situacija i upravljanje krizom/bankarska supervizija, januar/sijeanj 2009. 4. Odjel za fiskalna pitanja: Upravljanje javnim finansijama (u toku) uz uee regionalnog savjetnika, novembar/studeni 2011., juli/srpanja 2010., mart/oujak 2010., novembar/studeni 2009. 5. Odjel za finansijska pitanja: Ocjena sigurnosnih situacija Centralne banke BiH, oktobar/listopad 2009. 6. Odjel za monetarna pitanja i trita kapitala: Stres testovi, juni/lipanj 2010., mart/oujakapril/travanja 2010., novembar/studeni 2009., april/travanj 2009. 7. Odjel za statistiku: Platni bilans i pozicija stranih ulaganja, januar/sijeanj 2008. 8. Odjel za statistiku: Izvjetaj o potivanju standarda i principa, mart/oujak 2007. 9. Odjel za statistiku, Savjetnik u oblasti statistike realnog sektora, novembar/studeni 2005.-07. 10. Odjel za monetarna pitanja i trita kapitala: Istraivanja i politike, april/travanj 2007. 11. Odjel za fiskalna pitanja: Savjetnik u oblasti makro-fiskalnih politika, mart/oujak 2005.-06. 12. Odjel za monetarna pitanja i trita kapitala: Program za ocjenu finansijskog sektora (FSAP), druga misija), mart/oujak 2006.

-4-

13. Odjel za monetarna pitanja i trita kapitala: Bankarska supervizija i upravljanje rezervama, oktobar/listopad-novembar/studeni 2006. 14. Odjel za monetarna pitanja i trita kapitala: Istraivanja i politike, juni/lipanj 2006.

Seminari MMF a za zvaninike Bosne i Hercegovine u period 2000-11 Institut MMF-a je vodei odjel za edukaciju i obuku unutar Meunarodnog monetarnog fonda. Zajedno sa regionalnim centrima, institut MMF-a prua obuku i edukaciju iz irokog spektra tema koje spadaju u djelokrug ekspertize MMF-a. Program ukljuuje niz specijalistikih seminara koje organiziraju MMF-ovi statistiki odjel, odjel za monetarna pitanja i trita kapitala, odjel za fiskalna pitanja, odjel za finansijska pitanja kao i Institut MMF-a. Program sadri oko 40 seminara od kojih se mnogi organiziraju vie puta i u nekoliko razliitih centara za obuku i edukaciju. Od 2000. godine, MMF je organizirao razne seminare za BiH zvaninike:
Year Institution Agency for Statistics Banking Agency for the Federation of BiH Banking Agency for the Federation of BiH Banking Agency of Republika Srpska Central Bank of Bosnia and Herzegovina Directorate for Economic Planning Indirect Taxation Authority of B&H Institute of Statistics Ministry of Finance and Treasury Ministry of Finance and Treasury of FBiH Ministry of Finance of Republika Srpska Ministry of Foreign Trade and Economic Relations Office of the Prime Minister Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina Other Total Sum 200006 3 1 1 0 51 0 0 3 9 4 6 2 2 0 3 85 8 2 1 14 17 23 21 1 6 7 1 1 1 1 1 2 1 6 1 6 2007 2008 1 1 2 1 1 5 3 3 10 3 1 10 1 2009 2010 1 2 2011 Total 5 6 3 3 88 6 6 4 13 4 20 2 2 2 4 168